LODAN MAXX

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

18-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
114292E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - bulgariska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - spanska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tjeckiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - lettiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - portugisiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - rumänska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovakiska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ryska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ukrainska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - serbiska

20-09-2021

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

1 / 15

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

Lodan maxx

Produktkod

114292E

Användning av ämnet eller

blandningen

Golvvårdsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Ingen information om utspädning anges.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Polish/impregneringsmedel. Manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 123 (Palkka Tilanportti 1)

00241, Helsinki Finland 020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

+358753252898

+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

0800 147 111

Datum för

sammanställning/omarbetnin

04.06.2020

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317

2.2 Märkningsuppgifter

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

2 / 15

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Varning

Faroangivelser

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P280

Använd skyddshandskar.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008

Koncentration

epsilon-kaprolaktam

105-60-2

203-313-2

01-2119457029-36

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Akut toxicitet Kategori 4; H332

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Ögonirritation Kategori 2; H319

Specifik organtoxicitet - enstaka

exponering Kategori 3; H335

>= 1 - < 2.5

Ammoniak

1336-21-6

215-647-6

01-2119982985-14

Nota B Frätande på huden Kategori 1B;

H314

Fara för omedelbara (akuta) effekter på

vattenmiljön Kategori 1; H400

>= 0.25 - < 0.5

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

(BIT)

2634-33-5

220-120-9

01-2120761540-60

Akut toxicitet Kategori 4; H302

Irriterande på huden Kategori 2; H315

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Hudsensibilisering Kategori 1; H317

Fara för omedelbara (akuta) effekter på

vattenmiljön Kategori 1; H400

< 0.05

2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

2682-20-4

220-239-6

Akut toxicitet Kategori 3; H301

Akut toxicitet Kategori 2; H330

Akut toxicitet Kategori 3; H311

Frätande på huden Underkategori 1B;

H314

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Hudsensibilisering Underkategori 1A;

H317

Fara för omedelbara (akuta) effekter på

vattenmiljön Kategori 1; H400

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på

>= 0.0015 - <

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

3 / 15

vattenmiljön Kategori 1; H410

Blandning av: 5-klor-2-

metyl-2H-isotiazol-3-on

och 2-metyl-2H-isotiazol-

3-on (3:1)

55965-84-9

01-2120764691-48

Akut toxicitet Kategori 3; H301

Akut toxicitet Kategori 2; H330

Akut toxicitet Kategori 2; H310

Frätande på huden Underkategori 1C;

H314

Allvarlig ögonskada Kategori 1; H318

Hudsensibilisering Kategori 1A; H317

Fara för omedelbara (akuta) effekter på

vattenmiljön Kategori 1; H400

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på

vattenmiljön Kategori 1; H410

< 0.0015

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj med mycket vatten.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Tvätta förorenade kläder innan

de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på

nytt. Uppsök läkare.

Vid förtäring

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytingsprodukter kan

innehålla följande material:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Fosforoxider

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

4 / 15

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Se vidare skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

Skölj bort spår med vatten. Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

Använd endast under tillfredsställande ventilation. Tvätta

händerna grundligt efter användning. I händelse av mekaniskt fel

eller vid kontakt med okänd utspädning av produkten, använd

fullständig personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

5 / 15

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

5 °C till 30 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Polish/impregneringsmedel. Manuell användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar

CAS-nr.

Värdesort

(Exponeringssätt)

Kontrollparametrar

Grundval

epsilon-kaprolaktam

105-60-2

HTP-värden 8h

10 mg/m3

FI OEL

HTP-värden 15 min

40 mg/m3

FI OEL

Ammoniak

1336-21-6

HTP-värden 8h

20 ppm

14 mg/m3

(Ammoniak)

FI OEL

HTP-värden 15 min

50 ppm

36 mg/m3

(Ammoniak)

FI OEL

DNEL

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 83 mg/cm2

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 61 mg/m3

Användningsområde: Arbetstagare

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter

Vara: 30 mg/m3

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Hud

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 25 mg/cm2

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 37 mg/m3

Användningsområde: Konsumenter

Exponeringsväg: Förtäring

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter

Vara: 50 ppm

Användningsområde: Konsumenter

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

6 / 15

Exponeringsväg: Inandning

Potentiella hälsoeffekter: Långtids - lokala effekter

Vara: 18 mg/m3

PNEC

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol

Sötvatten

Vara: 19.8 mg/l

Havsvatten

Vara: 0.198 mg/l

Jord

Vara: 0.34 mg/kg

Sötvattenssediment

Vara: 7.32 mg/kg

Havssediment

Vara: 0.732 mg/kg

Reningsverk

Vara: 500 mg/l

Oralt

Vara: 444 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

Effektivt frånluftssystem. Håll luftkoncentrationerna under de

hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter

användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Handskydd (EN 374)

Rekommenderat förebyggande hudskydd

Handskar

Nitrilgummi

butylgummi

Genombrottstid: 1-4 timmar

Minsta tjocklek för butylgummi 0.7 mm, för nitrilgummi 0.4 mm

eller motsvarande (fråga handsktillverkaren/återförsäljaren om

råd).

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

7 / 15

14605)

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Ej nödvändigt om de luftburna koncentrationerna hålls under de

hygieniska gränsvärdena. Använd certifierad

andningsskyddsutrustning som uppfyller EU krav 89/656/EEC,

(EU) 2016/425) eller likvärdigt, när respiratoriska risker ej kan

undvikas eller i tillräcklig grad begränsas genom tekniska

begränsningsåtgärder, metoder eller procedurer vid

organisationen av arbetet.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: vätska

Färg

: vit

Lukt

: akrylartad

pH-värde

8.3 - 9.1, 100 %

Flampunkt

Inte tillämpligt

Lukttröskel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Smältpunkt/fryspunkt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Avdunstningshastighet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Brandfarlighet (fast form,

gas)

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Övre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Nedre explosionsgräns

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Ångtryck

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ ångdensitet

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Relativ densitet

1.022 - 1.03

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Självantändningstemperatur

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Termiskt sönderfall

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Viskositet, kinematisk

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Explosiva egenskaper

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

8 / 15

9.2 Annan information

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Beroende på förbränningsegenskaper, nedbrytingsprodukter kan innehålla följande material:

Koloxider

Kväveoxider (NOx)

Fosforoxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toxicitet

: Uppskattad akut toxicitet : > 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: 4 h Uppskattad akut toxicitet : > 20 mg/l

Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

9 / 15

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

LD50 Råtta: 1,020 mg/kg

2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

LD50 Råtta: 105 mg/kg

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1)

LD50 Råtta: 64 mg/kg

Beståndsdelar

Akut inhalationstoxicitet

: 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

4 h LC50 Råtta: 0.33 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1)

LC50 Råtta: 0.33 mg/l

Testatmosfär: damm/dimma

Beståndsdelar

Akut dermal toxicitet

: 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

LD50 Kanin: 200 mg/kg

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1)

LD50 Kanin: 87.12 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Lodan maxx

114292E

10 / 15

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Inga kända eller förväntade symptom.

Hudkontakt

Rodnad, Irritation, Allergiska reaktioner

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on

96 h LC50 Fisk: 0.19 mg/l

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1)

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (regnbågslax): 0.19 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

: Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1)

48 h LC50 Daphnia magna (vattenloppa): 0.16 mg/l

Beståndsdelar

Algtoxicitet

: 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

72 h EC50: 0.15 mg/l

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1)

72 h LC50 Skeletonema costatum (kiselalg): 0.037 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen