Livensa

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-04-2012

Aktiva substanser:
Testosteron
Tillgänglig från:
Warner Chilcott  Deutschland GmbH
ATC-kod:
G03BA03
INN (International namn):
testosterone
Terapeutisk grupp:
Könshormoner och modulatorer av könsorganen,
Terapiområde:
Sexuella dysfunktioner, psykologiska
Terapeutiska indikationer:
Livensa är indicerat för behandling av hypoaktiv sexuell ledsjukdom (HSDD) vid bilateralt oophorektomiserad och hysterektomiserad (kirurgiskt inducerad klimakterium) kvinnor som får samtidig östrogenbehandling.
Produktsammanfattning:
Revision: 6
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000630
Tillstånd datum:
2006-07-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000630

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-04-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-04-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-04-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-04-2012

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje 28 cm

plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter 300 mikrogram testosteron per dygn.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depotplåster.

Tunt, genomskinligt, ovalt depotplåster av matrixtyp, bestående av tre skikt: ett genomskinligt

ytterskikt, ett adhesivt matrixskikt med läkemedel och en skyddsfilm som avlägsnas före applicering.

Utsidan av varje plåster är stämplad med T001.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Livensa är indicerat för behandling av den typ av nedsatt sexuell lust som kallas Hypoactive Sexual

Desire Disorder (HSDD) hos kvinnor som genomgått bilateral ooforektomi och hysterektomi

(kirurgisk menopaus) och som samtidigt behandlas med östrogen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dagliga dosen testosteron är 300 mikrogram. Denna dos tillförs genom att ett

nytt plåster appliceras kontinuerligt två gånger i veckan. Plåstret ska bytas mot ett nytt plåster var

tredje till var fjärde dag. Endast ett plåster ska användas i taget

.

Samtidig östrogenbehandling

Lämplig östrogenbehandling och restriktioner i samband därmed ska övervägas innan behandling med

Livensa sätts in och under den rutinmässiga utvärderingen av behandlingen. Fortsatt användning av

Livensa rekommenderas endast om samtidig behandling med östrogen anses vara lämplig (dvs. lägsta

verksamma dos under kortast möjliga tid).

Patienter som behandlas med konjugerat ekvint östrogen

(conjugated equine estrogen, CEE)

bör inte

använda Livensa, eftersom någon effekt inte har kunnat påvisas hos sådana patienter (se avsnitt 4.4

och 5.1).

Behandlingsduration

Svaret på behandlingen med Livensa ska utvärderas inom 3–6 månader från behandlingsstarten och

därefter ska beslut fattas om huruvida det är lämpligt att fortsätta behandlingen. Patienter som inte

upplever någon meningsfull effekt av behandlingen bör utvärderas på nytt och utsättande av

behandlingen övervägas.

Eftersom Livensas effekt och säkerhet inte har utvärderats i studier som pågått längre än 1 år

rekommenderas att en bedömning av behandlingen genomförs var sjätte månad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Inga studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Inga studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion.

Äldre

Livensa rekommenderas för kvinnor med kirurgisk menopaus, upp till 60 års ålder. Till följd av

prevalensen av HSDD finns det begränsade uppgifter om åldersgruppen över 60 år.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant indikation för användning av Livensa i den pediatriska populationen.

Administreringssätt

Plåstrets adhesiva sida ska appliceras på ren, torr hud på nedre buken, nedanför midjan.

Applikationsstället ska bytas vid varje applikation och det måste gå minst 7 dagar innan ett visst

applikationsställe används på nytt. Plåster får inte appliceras på brösten eller andra delar av kroppen.

Det rekommenderas att plåstret appliceras på ett hudområde som har så lite rynkor som möjligt och

som inte täcks av åtsittande kläder. Huden får inte vara fet, skadad eller irriterad. Krämer, lotioner

eller puder ska inte appliceras på det hudområde där plåstret ska fästas eftersom detta kan påverka

plåstrets häftförmåga.

Plåstret ska appliceras omedelbart efter det att dospåsen har öppnats och båda halvorna av

skyddsfilmen har avlägsnats. Plåstret ska pressas stadigt mot huden i ca 10 sekunder så att det får god

hudkontakt, särskilt i kanterna. Om någon del av plåstret inte fäster, ska den pressas fast. Om ett

plåster lossnar innan det är dags att byta det, kan det sättas fast på nytt. Om det inte går att sätta fast

plåstret igen, ska ett nytt plåster appliceras på ett annat ställe. I båda fallen ska det ursprungliga

schemat för plåsterbyte följas. Plåstret är gjort så att det ska sitta kvar under dusch, bad, simning och

träning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Känd, misstänkt eller tidigare bröstcancer i anamnesen eller känd eller misstänkt östrogenberoende

tumör, eller något annat tillstånd som omfattas av kontraindikationerna för östrogenbehandling.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar

Androgena biverkningar

Läkare ska med regelbundna intervall kontrollera patienterna med avseende på androgena

biverkningar (t.ex. akne, förändringar i hårväxten eller håravfall). Patienter ska uppmanas att själva

vara uppmärksamma på androgena biverkningar. Tecken på virilisering, såsom röstfördjupning,

hirsutism eller förstorad klitoris, kan vara irreversibla och utsättande av behandlingen ska övervägas. I

kliniska studier var dessa reaktioner reversibla hos majoriteten av patienterna (se avsnitt 4.8).

Överkänslighet

Allvarligt huderytem, lokalt ödem och blåsbildning kan förekomma på applikationsstället till följd av

överkänslighet mot plåstret. Om sådana symtom uppträder bör användning av plåstren avbrytas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Långsiktig säkerhet, inklusive bröstcancer

Livensas säkerhet har inte utvärderats i dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågått längre

än 1 år. Det finns få uppgifter om den långsiktiga säkerheten, inklusive effekterna på bröstvävnad,

hjärt–kärlsystemet och ökad insulinresistens.

Uppgifter i litteraturen beträffande testosterons effekt på risken för bröstcancer hos kvinnor är

begränsade, otillräckliga och motstridiga. Det är för närvarande inte känt hur testosteronbehandling

långsiktigt påverkar bröst, och patienterna bör därför kontrolleras noga med avseende på bröstcancer i

enlighet med gällande screeningpraxis och individuella behov.

Hjärt–kärlsjukdom

Patienter med känd hjärt–kärlsjukdom har inte studerats. Patienter med kardiovaskulära riskfaktorer, i

synnerhet hypertoni, och patienter med känd hjärt–kärlsjukdom ska kontrolleras noga, särskilt med

hänsyn till förändringar i blodtrycket och kroppsvikten.

Diabetes

Hos patienter med diabetes kan testosterons metabola effekter sänka blodglukoshalten och därmed

insulinbehovet. Patienter med diabetes mellitus har inte studerats.

Effekter på endometriet

Det finns få uppgifter om testosterons effekter på endometriet. De begränsade uppgifter som finns om

testosterons effekt på endometriet gör det inte möjligt att dra vare sig positiva eller negativa slutsatser

beträffande incidensen av endometriecancer.

Ödem

Ödem (med eller utan hjärtsvikt) kan vara en allvarlig komplikation till höga doser av testosteron eller

andra anabola steroider hos patienter med befintlig hjärt-, njur- eller leversjukdom. De låga doser

testosteron som tillförs av Livensa-plåstret förväntas emellertid inte ha sådana konsekvenser.

Försiktighet

Livensa skall inte användas av kvinnor med naturlig menopaus

Effekt och säkerhet av Livensa hos kvinnor med naturlig menopaus och HSDD som samtidigt

behandlas med östrogen, med eller utan gestagen, har inte utvärderats. Livensa rekommenderas inte

till kvinnor som genomgått naturlig menopaus.

Livensa skall inte användas av kvinnor på samtidig behandling med CEE

Livensa är indicerat med samtidig östrogenbehandling, men den subgrupp av patienter som

behandlades med konjugerat ekvint östrogen (

conjugated equine estrogen, CEE

) uppvisade inte någon

signifikant förbättring av den sexuella funktionen. Livensa bör därför inte användas av kvinnor som

samtidigt behandlas med CEE (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Nivåer av sköldkörtelhormoner

Androgener kan sänka nivåerna av tyroxinbindande globulin, vilket leder till sänkt serumhalt av totalt

T4 och ökat resinupptag av T3 och T4. Nivåerna av fria sköldkörtelhormoner förblir emellertid

oförändrade och det finns inga kliniska tecken på sköldkörteldysfunktion.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. När testosteron ges samtidigt med antikoagulantia, kan den

koagulationshämmande effekten öka. Patienter som får orala antikoagulantia måste kontrolleras noga,

särskilt vid insättande och utsättande av testosteronbehandling.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Livensa får inte användas av kvinnor som är eller kan bli gravida.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Testosteron kan ha en viriliserande effekt på flickfostret om det ges till en gravid kvinna. Djurstudier

har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

I händelse av oavsiktlig exponering under graviditet, måste behandlingen med Livensa avbrytas.

Amning

Livensa får inte användas av ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om Livensas effekt på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Livensa har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna skall

emellertid informeras om att migrän, insomni, uppmärksamhetsstörningar och diplopi har rapporterats

under behandling med Livensa.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den oftast rapporterade biverkningen (30,4 %) var reaktioner på applikationsstället. Merparten av

dessa biverkningar var lindrigt erytem och klåda och ledde inte till behandlingsavbrott.

Hirsutism rapporterades också som en mycket vanlig biverkning. De flesta rapporterade fall gällde

hakan och överläppen, var lindriga (≥ 90 %) och färre än 1 % av alla patienter avbröt sin medverkan i

studierna på grund av hirsutism. Hirsutism var reversibel hos majoriteten av patienterna.

Andra androgena biverkningar som rapporterades som vanliga var akne, röstfördjupning och alopeci.

Över 90 % av dessa rapporterade fall ansågs vara lindriga. Dessa reaktioner var reversibla hos

majoriteten av patienterna. Färre än 1 % av patienterna avbröt sin medverkan i studierna på grund av

någon av dessa reaktioner. Samtliga övriga vanliga biverkningar försvann hos majoriteten av

patienterna.

Biverkningar i tabellform

Under 6 månaders dubbelblind exponering uppträdde nedanstående biverkningar med större incidens i

behandlingsgruppen (n=549) än i placebogruppen (n=545) och bedömdes av prövarna som möjligen

eller troligen relaterade till behandlingen med Livensa. Om en biverkning uppträdde med högre

frekvens i de integrerade fas III-studierna (Livensa-patienter n=1 498, placebo-patienter n=1 297),

rapporteras frekvensen i tabellen. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000), <1/1 000) eller mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem enligt

MedDRAs klassificering

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Infektioner och infestationer

Sinuit

Blodet och lymfsystemet

Abnorm koagulationsfaktor

Immunsystemet

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Psykiska störningar

Insomni

Agitation, ångest

Centrala och perifera

nervsystemet

Migrän

Uppmärksamhetsstörningar,

dysgeusi, nedsatt balans,

hyperestesi, oral parestesi,

transitorisk ischemisk

attack

Ögon

Diplopi, ögonrodnad

Hjärtat

Palpitationer

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem enligt

MedDRAs klassificering

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Röstfördjupning

Nästäppa, trånghetskänsla i

halsen

Magtarmkanalen

Buksmärta

Diarré, muntorrhet,

illamående

Hud och subkutan vävnad

Hirsutism

Akne, alopeci

Eksem, ökad svettning,

rosacea

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Artrit

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Bröstsmärta

Bröstcysta, blodöverfyllnad

i klitoris, förstorad klitoris,

genital pruritus, vaginal

sveda

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Reaktioner på

applikationsstället

(erytem, klåda)

Anasarka, asteni,

tryckkänsla över bröstet,

obehag i bröstet

Undersökningar

Viktökning

Abnorm fibrinogenhalt i

blodet, förhöjd

hjärtfrekvens, förhöjt

alaninamino-transferas,

förhöjt

aspartataminotransferas,

förhöjd bilirubinhalt i

blodet, abnormt

leverfunktionstest, förhöjda

triglyceridhalter i blodet

4.9

Överdosering

Livensas administreringssätt gör överdosering osannolik. När plåstret tas bort sjunker testosteronhalten

i serum snabbt (se avsnitt 5.2).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet, androgener,

ATC-kod: G03BA03

Verkningsmekanism

Testosteron, som är den primära cirkulerande androgenen hos kvinnor, är en naturligt förekommande

steroid som utsöndras av äggstockarna och binjurarna. Hos premenopausala kvinnor produceras 100

till 400 mikrogram testosteron/24 timmar, varav hälften produceras i äggstockarna, antingen i form av

testosteron eller i form av en prekursor. Serumhalterna av androgener sjunker när kvinnan åldras. Hos

kvinnor som har genomgått bilateral ooforektomi, sjunker serumhalterna av testosteron med ca 50 %

inom några dagar efter operationen.

Livensa är en transdermal behandling för HSDD som förbättrar sexuell lust genom att höja

testosteronkoncentrationerna till en nivå som är jämförbar med de premenopausala nivåerna.

Klinisk effekt och säkerhet

Två dubbelblinda, placebokontrollerade, sexmånaders multicenterstudier utvärderade Livensas effekt

och säkerhet hos 562 (INTIMATE SM1) respektive 533 (INTIMATE SM2) kvinnor i åldern 20–70 år

som genomgått ooforektomi och hysterektomi (kirurgisk menopaus) med HSDD, och som samtidigt

behandlades med östrogen. Helt tillfredsställande sexuell aktivitet (primär effektvariabel), sexuell lust

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

och sexuella problem på grund av nedsatt sexuell lust (sekundära effektvariabler) utvärderades med

validerade instrument.

I analys av den kombinerade studien vid vecka 24 var skillnaden i genomsnittlig frekvens av helt

tillfredsställande episoder mellan placebo och Livensa 1,07 per 4 veckor.

Jämfört med de kvinnor som fick placebo, rapporterade en signifikant större procentandel av dem som

fick Livensa att de upplevt förbättringar, som de ansåg vara kliniskt meningsfulla, av de tre

effektvariablerna. Enligt sammantagna fas III-data, med uteslutande av de patienter som tog oralt

CEE, hos vilka den sexuella funktionen inte förbättrats signifikant, svarade 50,7 % av de kvinnor som

fick Livensa (n=274) och 29,4 % av dem som fick placebo (n=269) på behandlingen vad avser helt

tillfredsställande sexuell aktivitet (primär effektvariabel), om svar definierades som en ökning > 1 av

frekvensen tillfredsställande aktivitet under 4 veckor.

Livensas effekter observerades vid vecka 4 efter behandlingsstart (den första tidpunkten för mätning)

och vid alla månatliga mätningar därefter.

Jämfört med placebo var Livensas effekter signifikanta i alla subgrupper, vilka delades in efter

följande karakteristika vid baslinjen: ålder (alla subgrupper upp till 65 års ålder); kroppsvikt (upp till

80 kg) och ooforektomi (upp till 15 år sedan).

Analyser av subgrupper tyder på att sättet att administrera östrogen och typen av östrogen

(transdermalt östradiol, oralt konjugerat ekvint östrogen (CEE), oralt icke-CEE) kan påverka

patientens svar. En analys av svarare i de pivotala fas II- och fas III-studierna visade signifikanta

förbättringar av samtliga tre primära effektvariabler hos de patienter som samtidigt behandlades med

transdermalt östrogen och oralt icke-CEE-östrogen, jämfört med dem som fick placebo. Den subgrupp

som fick oralt CEE uppvisade emellertid inte någon signifikant förbättring av sexuell aktivitet jämfört

med placebogruppen (se avsnitt 4.2 och 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Testosteron från Livensa transporteras genom intakt hud med hjälp av en passiv diffusion, som primärt

regleras av genomträngningen av överhudens hornlager. Livensa-plåstret är så utformat att det tillför

blodomloppet 300 mikrogram testosteron per dygn. När plåstret har applicerats på bukhuden uppnås

maximal serumkoncentration av testosteron inom 24–36 timmar med en bred interindividuell

variabilitet. Serumkoncentrationerna av testosteron uppnår steady-state vid appliceringen av det andra

plåstret när regimen med 2 plåster i veckan följs. Livensa påverkade inte serumkoncentrationerna av

könshormonbindande globulin

(sex hormone binding globulin, SHBG)

, östrogener eller

binjurehormoner.

Serumkoncentrationer av testosteron och SHBG hos patienter som fick Livensa i kliniska studier av

effekt och säkerhet

Hormon

Baslinje

Vecka 24

Vecka 52

Medel (SEM)

Medel (SEM)

Medel (SEM)

Fritt testosteron

(pg/ml)

0,92 (0,03)

4,36 (0,16)

4,44 (0,31)

Totalt testosteron

(ng/dl)

17,6 (0,4)

79,7 (2,7)

74,8 (3,6)

DHT (ng/dl)

7,65 (0,34)

20,98 (0,98)

21,04 (0,97)

SHBG (nmol/l)

91,7 (2,5)

93,9 (2,8)

90,0 (3,6)

DHT = dihydrotestosteron, SHBG = könshormonbindande globuliner

SEM = standardfel

Distribution

Hos kvinnor är cirkulerande serumtestosteron huvudsakligen bundet till SHBG (65–80 %) och till

albumin (20–30 %) vilket innebär att endast ca 0,5–2 % återfinns som fritt testosteron.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bindningsaffiniteten till serum-SHBG är relativt hög och den SHBG-bundna fraktionen betraktas som

ej bidragande till biologisk aktivitet. Bindningen till albumin har relativt låg affinitet och är reversibel.

Den albuminbundna fraktionen och den obundna fraktionen kallas gemensamt för ”biotillgängligt”

testosteron. Mängden SHBG och albumin i serum och den totala testosteronkoncentrationen

bestämmer distributionen av fritt och biotillgängligt testosteron. Serumkoncentrationen av SHBG

påverkas av administreringssättet för den samtidiga östrogenbehandlingen.

Biotransformation

Testosteron metaboliseras huvudsakligen i levern. Testosteron metaboliseras till olika 17-ketosteroider

och fortsatt metabolism ger inaktiva glukuronider och andra konjugat. De aktiva metaboliterna av

testosteron är östradiol och dihydrotestosteron (DHT). DHT har starkare affinitet till SHBG än vad

testosteron har. DHT-koncentrationerna stiger parallellt med testosteronkoncentrationerna under

behandling med Livensa. Jämfört med baslinjen fanns det inga signifikanta skillnader i serumnivåerna

av östradiol och östron hos patienter som hade behandlats med Livensa i upp till 52 veckor.

När ett Livensa-plåster tas bort återgår serumhalten av testosteron till värden nära baslinjen inom

12 timmar på grund av den korta, terminala exponentiella halveringstiden (ca 2 timmar). Under

52 veckors behandling observerades inga tecken på ackumulering av testosteron.

Elimination

Testosteron utsöndras huvudsakligen via urinen som glukuron- och svavelsyrakonjugat av testosteron

och dess metaboliter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxikologiska studier av testosteron har endast visat effekter som kan förklaras med utgångspunkt från

hormonprofilen.

Testosteron har konstaterats vara icke-genotoxiskt. Icke-kliniska studier av förhållandet mellan

testosteronbehandling och cancer tyder på att höga doser kan främja tumörväxt i könsorganen,

bröstkörtlarna och levern hos försöksdjur. Det är inte känt om dessa uppgifter har någon betydelse för

patienters användning av Livensa

.

Testosteron har en maskuliniserande effekt på råttfoster av honkön när det ges subkutant i doser om

0,5 eller 1 mg/dag (som propionatestern) till dräktiga råttor under organutvecklingen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Ytterskikt

Genomskinligt polyetenytterskikt

Tryckfärg

para-orange FCF (E110)

litolrubin BK (E180)

kopparftalocyanin, blått färgämne

Adhesivt matrixskikt med läkemedel

Sorbitanoleat

Häftmassa av akrylsampolymer innehållande 2-etylhexylakrylat – 1-vinyl-2-pyrrolidonsampolymer

Skyddsfilm

Silikoniserad polyesterfilm

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Varje plåster är förpackat i en förseglad laminerad dospåse. Dospåsen är tillverkad av

livsmedelsklassat papper/LDPE/aluminiumfolie /sampolymer av eten och metakrylsyra (ytter- till

innerskikt). Sampolymeren av eten och metakrylsyra (Surlyn) är det värmeförseglingsskikt som gör

det möjligt att värmeförsegla dospåsens laminat till en dospåse.

Kartonger med 2, 8 eller 24 plåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Depotplåstret skall inte spolas ned i toaletten.

Det använda plåstret skall vikas på mitten, med de adhesiva ytorna mot varandra, och kastas på ett

säkert sätt utom räckhåll för barn (t.ex. i en soptunna).

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/351/001-003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 28-juli-2006

Datum för förnyat godkännande: 28-juli-2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR

FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

Warner Chilcott France

Parc d’activité de la Grande Brèche

5 rue Désir Prévost

91070 Bondoufle

Frankrike

I läkemedlets tryckta bipacksedel skall namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet

av den relevanta tillverknings satsen anges.

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

Receptbelagt läkemedel.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

ÖVRIGA VILLKOR

Farmakovigilans system

MAH måste säkerställa att farmakovigilans systemet, presenterat i modul 1.8.1 i godkännandet

finns

och fungerar före och under tiden produkten finns på marknaden. MAH ska fortsätta att halvårsvis

inge PSUR:er om inte annat meddelas av CHMP.

Risk Management Plan

MAH förbinder sig att utföra studierna och ytterligare farmakovigilansaktiviteter som finns beskrivet i

farmakovigilansplanen som överenskommits

i Risk Management Plan (RMP) daterad

19-september-2010 som finns i modul 1.8.2. i godkännandet och eventuella efterföljande

uppdateringar av RMP överenskommet med CHMP.

Enligt

CHMPs

guideline

för Risk Management Systems för läkemedel för humant bruk ska

uppdaterade RMP skickas in samtidigt som följande periodiska säkerhetsrapport (PSUR).

Därtill ska en uppdaterad RMP skickas in

När ny information erhålls som kan påverka den befintliga säkerhetsvärderingen,

farmakovigilansplanen eller riskförebyggande aktiviteter.

Inom 60 dagar efter att en viktig (farmakovigilans eller riskförebyggande) milstolpe har

uppnåtts.

På begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (Kartong med 2, 8 eller 24 plåster)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

Testosteron

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Ett 28 cm

plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter 300 mikrogram per 24 timmar.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Sorbitanoleat, 2-etylhexylakrylat – 1-vinyl-2-pyrrolidonsampolymer, E110, E180,

kopparftalocyanin, blått färgämne, polyeten, silikoniserad polyesterfilm.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 depotplåster

8 depotplåster

24 depotplåster

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Appliceras omedelbart efter uttag ur dospåsen.

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/351/001-003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Livensa

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslut genom att stoppa in fliken här.

Uppgifter som skall anges på flikens insida

Plåsterbyten:

Plåstret ska bytas två gånger i veckan. Välj och kryssa för två dagar. Byt plåstret endast på dessa

dagar.

söndag + onsdag

måndag + torsdag

tisdag + fredag

onsdag + lördag

torsdag + söndag

fredag + måndag

lördag + tisdag

Fortsätt att använda plåstren så länge som din läkare ordinerar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

DOSPÅSE

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

Testosteron

Transdermal användning

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

Ett 28 cm

plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter 300 mikrogram per 24 timmar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

Testosteron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Livensa är och vad det används för

Innan du använder Livensa

Hur du använder Livensa

Eventuella biverkningar

Hur Livensa ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD LIVENSA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Livensa är ett depotplåster som hela tiden frisätter små mängder testosteron som tas upp genom huden

till blodomloppet. Testosteronet i Livensa är samma hormon som det som produceras naturligt hos

män och kvinnor.

Efter det att äggstockarna har tagits bort sjunker testosteronhalterna till hälften av nivåerna jämfört

med nivåerna före operationen. Minskat testosteron har kopplats till nedsatt sexuell lust, minskade

sexuella tankar och minskad sexuell upphetsning. Alla eller något av dessa problem kan orsaka

personliga bekymmer eller relationsproblem. Den medicinska termen för detta tillstånd är Hypoactive

Sexual Desire Disorder, som förkortas HSDD.

Livensa används för att behandla HSDD.

Livensa är avsett för kvinnor upp till 60 års ålder som

har nedsatt sexuell lust, vilket orsakar dem bekymmer eller oro, och

har fått båda äggstockarna borttagna, och

har fått livmodern borttagen (hysterektomi), och

får östrogenbehandling.

Det kan ta längre tid än en månad innan du märker någon förbättring. Om du inte har upplevt någon

positiv effekt av Livensa inom 3-6 månader, ska du informera din läkare, som kommer att föreslå att

behandlingen avbryts.

2.

INNAN DU ANVÄNDER LIVENSA

Använd inte Livensa

om du är allergisk (överkänslig) mot testosteron eller mot något av övriga innehållsämnen i

Livensa (se avsnittet ”Övriga upplysningar” i slutet av denna bipacksedel).

om du vet att du tidigare har haft, nu har eller tror att du kan ha bröstcancer eller någon annan

form av cancer som enligt din läkare har orsakats eller stimulerats av det kvinnliga

könshormonet östrogen, dvs en ”östrogenberoende” cancerform.

om du har andra tillstånd som gör att din läkare bedömer att det är olämpligt att du använder

östrogen och/eller testosteron.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var särskilt försiktig med Livensa

om du tidigare har haft hjärt-, lever- eller njursjukdom. Ödem kan vara en allvarlig

komplikation av höga doser testosteron, men förväntas inte i samband med den låga dos

testosteron som avges av Livensa-plåstret.

om du har cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer), ska du vara medveten om att det

finns få uppgifter om testosterons effekter på livmoderslemhinnan (endometrium).

om du har diabetes, eftersom testosteron kan sänka din blodsockerhalt.

om du tidigare har haft kraftig akne i vuxen ålder, kropps- eller ansiktshår, håravfall, förstorad

klitoris eller djupare röst eller heshet.

Om något av ovanstående gäller dig, ska du berätta det för din läkare innan du börjar använda Livensa.

Din läkare kommer att ge dig råd om vad du ska göra.

Effekten av Livensa minskar om din östrogenbehandling är av en viss typ (‘konjugerat ekvint

östrogen’). Därför måste du diskutera typen av östrogen du får med din läkare, som kan ge dig råd om

vilken typ av östrogen som är lämplig att använda tillsammans med Livensa. Om du avbryter

östrogenbehandlingen, måste du också sluta att använda Livensa. Kom ihåg att östrogener ska

användas under kortast möjliga tid.

Använd Livensa endast så länge som du upplever en positiv effekt av behandlingen. Det finns inga

uppgifter om hur säkert det är att använda Livensa längre tid än 12 månader.

Det finns begränsade uppgifter om användning hos kvinnor som är äldre än 60 år. Livensa är avsett för

kvinnor upp till 60 år som har fått både äggstockarna och livmodern borttagna.

Det är inte känt om Livensa ökar risken för bröstcancer och endometriecancer. Din läkare kommer att

kontrollera dig noga med avseende på bröstcancer och endometriecancer.

Barn och ungdomar

Livensa är inte avsett att användas av barn och ungdomar.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Tala om för läkare om du tar blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

Livensa är endast avsett för kvinnor som har gått in i klimakteriet efter att ha fått äggstockarna och

livmodern borttagna. Använd inte Livensa om du är eller misstänker att du är eller kan bli gravid,

eftersom det kan skada fostret.

Använd inte Livensa vid amning eftersom det kan skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra bil och använda maskiner medan du använder Livensa.

3.

HUR DU ANVÄNDER LIVENSA

Använd alltid Livensa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker på anvisningarna eller om du vill ha mer information. Den vanliga dosen är ett plåster två

gånger i veckan (var 3:e till var 4:e dag), se nedan ”Hur och när du ska byta plåster”. Den aktiva

substansen frisätts hela tiden från plåstret under 3 till 4 dagar (motsvarande 300 mikrogram per dygn)

och tas upp genom huden.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var ska plåstret sättas?

Plåstret ska sättas på nedre delen av

magen,

nedanför midjan. Sätt

inte

plåstret på brösten eller

skinkorna.

Kontrollera att huden där plåstret ska sitta

är ren och torr (utan lotion, fuktkräm och puder),

är så slät som möjligt (inga kraftiga rynkor eller hudveck),

inte är sårig eller irriterad (utan utslag eller andra hudbesvär),

inte riskerar att utsättas för alltför stor friktion mot kläderna,

helst är utan hår.

För att minska risken för hudirritation ska du vid plåsterbyte fästa det nya plåstret på ett

annat

ställe

på magens

hud än det där det gamla plåstret satt.

Du ska bara använda

ett

plåster i taget.

Om du även använder östrogenplåster, får Livensa-plåstret och östrogenplåstret inte överlappa

varandra.

När du har tagit bort ett plåster måste det gå minst en vecka innan du placerar ett nytt plåster på

samma ställe.

Så här sätter du fast plåstret

Steg 1

Öppna dospåsen. Använd inte sax eftersom det finns risk att du klipper i plåstret. Ta ut plåstret

och sätt fast det genast när du har tagit ut det ur dospåsen.

Steg 2

Håll i plåstret och ta bort den ena halvan av skyddsfilmen på plåstrets klibbiga sida. Undvik att

nudda den klibbiga sidan med fingrarna.

Steg 3

Placera plåstrets klibbiga sida mot det hudområde som du har valt. Pressa plåstret stadigt på

plats i ca 10 sekunder.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Step 4

Vik tillbaka plåstret och dra försiktigt bort den andra halvan av skyddsfilmen. Pressa hela

plåstret mot huden med handflatan i ca 10 sekunder. Känn efter med fingrarna att plåstrets

kanter har fäst ordentligt vid huden. Om någon bit av plåstret inte fastnar, trycker du fast den

biten.

Hur och när du ska byta plåster

Du ska byta plåster var 3:e respektive var 4:e dag. Detta innebär att du kommer att använda

två

plåster i veckan,

ett som ska sitta på i 3 dagar och ett som ska sitta på i 4 dagar. Bestäm dig för vilka

två dagar du ska byta plåster, och byt alltid plåster på de två dagarna.

Exempel:

Om du beslutar dig för att börja behandlingen en måndag, ska du sedan alltid byta

plåster på torsdagar och måndagar.

söndag + onsdag

måndag + torsdag

tisdag + fredag

onsdag + lördag

torsdag + söndag

fredag + måndag

lördag + tisdag

Markera på ytterkartongen vilka dagar du ska byta plåster så att du säkert kommer ihåg rätt

dagar.

Den dag du ska byta plåster ska du ta bort det gamla plåstret och omedelbart sätta fast det nya

plåstret på

ett annat ställe på magens

hud. Fortsätt behandlingen så länge som din läkare

ordinerar det.

Använt plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att

barn inte kommer åt plåstret (t.ex. i en sopbehållare). Medicinen ska inte kastas i avloppet (spola

inte ned det i toaletten). Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre

används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Kan jag duscha, bada och träna?

Ja, du kan duscha, bada, simma och träna som vanligt medan du använder plåstret. Plåstret är gjort så

att det ska sitta kvar under sådana aktiviteter. Du ska emellertid inte gnugga det område där plåstret

sitter för hårt.

Kan jag sola?

Ja, men plåstret måste alltid vara övertäckt.

Vad händer om plåstret börjar lossna, om kanterna rullar upp sig eller om jag tappar plåstret?

Om ett plåster börjar lossna, kanske du kan få det att fästa igenom genom att pressa fast det hårt. Om

du inte kan få plåstret att fastna ordentligt, ska du ta bort det och sätta fast ett nytt plåster. Fortsätt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

sedan med ditt vanliga schema för plåsterbyte, även om det innebär att du får kasta ett plåster innan du

har använt det i 3 eller 4 dagar.

Om du använt för många plåster

Om du har använt fler än 1 plåster samtidigt

Ta bort

alla plåster

som sitter fast på huden och fråga läkare eller apotekspersonal hur du ska fortsätta

behandlingen med Livensa. När plåstret tas bort försvinner testosteronet snabbt ur kroppen och risken

för överdosering med Livensa är därför liten så länge som plåstret används enligt anvisningarna.

Om du har glömt att använda ett plåster

Om du glömmer att byta plåster

Byt plåster så fort du kommer ihåg det och fortsätt sedan med ditt vanliga schema för plåsterbyte, även

om det innebär att du får kasta ett plåster innan du har använt det i 3 eller 4 dagar. Om du håller fast

vid samma schema hela tiden blir det lättare för dig att komma ihåg vilka dagar du ska byta plåster.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Livensa orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala

omedelbart

om för din läkare

om du drabbas av håravfall (en vanlig biverkning som kan uppträda hos upp till 1 av

10 personer), förstoring av klitoris (en mindre vanlig biverkning som kan uppträda hos upp till 1

av 100 personer), ökad hårväxt på hakan eller överläppen (en mycket vanlig biverkning som kan

uppträda hos fler än 1 av 10 personer), djupare röst eller heshet (en vanlig biverkning), även om

dessa biverkningar är lindriga. De går vanligen tillbaka om behandlingen med Livensa avbryts.

Du ska själv vara uppmärksam på ökad akne (en vanlig biverkning), ökad hårväxt i ansiktet,

håravfall, om du får djupare röst eller förstoring av klitoris, som allihop kan vara tecken på

biverkningar av testosteron, som är den aktiva substansen i Livensa.

om du märker någon hudreaktion där plåstret sitter (en mycket vanlig biverkning), t.ex. rodnad,

ödem eller blåsbildning. Vid allvarliga reaktioner där plåstret sitter ska behandlingen avbrytas.

Övriga vanliga biverkningar

De flesta av dem är lindriga och går tillbaka.

migrän

insomni/sömnsvårigheter

bröstsmärta

viktuppgång

magont.

Övriga mindre vanliga biverkningar

De flesta av dem är lindriga och går tillbaka.

sinusit (bihåleinflammation)

onormal koagulationsfaktor

överkänslighet (allergiska reaktioner)

ökad aptit

agitation

ångest

uppnärksamhetsstörningar

dysgeusi (förändrad smakupplevelse)

nedsatt balans

hyperestesi (onormalt ökad känslighet för stimuli av känselsinnena)

oral parestesi (stickningar eller domningar i munnen)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

transient ischemisk attack (ministroke)

diplopi (dubbelseende)

ögonrodnad

palpitationer (hjärtklappning)

nästäppa

trånghetskänsla i halsen

diarré

muntorrhet

illamående

eksem

ökad svettning

rosacea (ansiktsrodnad)

artrit

bröstcysta

förstorad klitoris

genital pruritus (genital klåda)

vaginal sveda

anasarca (utbredd svullnad i huden)

asteni (energi- och kraftlöshet)

tryckkänsla över bröstet

obehag i bröstet

onormalt fibrinogen i blodet (onormal blodkoagulation)

ökad hjärtfrekvens

förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt bilirubin i blodet,

onormala leverfunktionsvärden, förhöjda triglycerider i blodet (alltsammans är mått på

leverfunktionen).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare.

5.

HUR LIVENSA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Medicinen ska inte kastas i avloppet (spola inte ned det i toaletten) eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är

till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är testosteron. Varje plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter

300 mikrogram testosteron på 24 timmar.

Övriga innehållsämnen är: Sorbitanoleat, 2-etylhexylakrylat – 1-vinyl-2-pyrrolidonsampolymer.

Ytterskikt

Genomskinligt polyetenytterskikt med påtryck av tryckfärg innehållande para-orange FCF (E110),

litolrubin BK (E180) och kopparftalocyanin, blått färgämne.

Skyddsfilm

Silikoniserad polyesterfilm.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Livensa är ett tunt, genomskinligt, ovalt plåster med T001 stämplat på utsidan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varje plåster är förpackat i en försluten dospåse.

Följande förpackningsstorlekar finns: 2, 8 och 24 plåster. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

Warner Chilcott France

Parc d’activité de la Grande Brèche

5 rue Désir Prévost

91070 Bondoufle

Frankrike

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA IV

SKÄL TILL YTTERLIGARE FÖRNYELSE

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Skäl till ytterligare förnyelse

Baserat på de data som har blivit tillgängliga sedan beviljandet av det första godkännandet för

försäljning anser CHMP att nytta-riskförhållandet för Livensa fortfarande är positivt, men anser att

dess säkerhetsprofil bör övervakas noga av följande skäl:

Användningen utanför godkänd indikation är en säkerhetsrisk. Det är ett bekymmer för CHMP att data

från studien THIN (The Health Improvement Database) tyder på att ungefär 70 % av användarna

befinner sig utanför indikationen.

CHMP beslutade att MAH ska fortsätta att halvårsvis inlämna PSUR.

Baserat på Livensas säkerhetsprofil, som kräver att PSUR inlämnas halvårsvis, beslutade därför

CHMP att MAH ska lämna in en ansökan om ytterligare förnyelse om 5 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje 28 cm

plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter 300 mikrogram testosteron per dygn.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depotplåster.

Tunt, genomskinligt, ovalt depotplåster av matrixtyp, bestående av tre skikt: ett genomskinligt

ytterskikt, ett adhesivt matrixskikt med läkemedel och en skyddsfilm som avlägsnas före applicering.

Utsidan av varje plåster är stämplad med T001.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Livensa är indicerat för behandling av den typ av nedsatt sexuell lust som kallas Hypoactive Sexual

Desire Disorder (HSDD) hos kvinnor som genomgått bilateral ooforektomi och hysterektomi

(kirurgisk menopaus) och som samtidigt behandlas med östrogen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dagliga dosen testosteron är 300 mikrogram. Denna dos tillförs genom att ett

nytt plåster appliceras kontinuerligt två gånger i veckan. Plåstret ska bytas mot ett nytt plåster var

tredje till var fjärde dag. Endast ett plåster ska användas i taget

.

Samtidig östrogenbehandling

Lämplig östrogenbehandling och restriktioner i samband därmed ska övervägas innan behandling med

Livensa sätts in och under den rutinmässiga utvärderingen av behandlingen. Fortsatt användning av

Livensa rekommenderas endast om samtidig behandling med östrogen anses vara lämplig (dvs. lägsta

verksamma dos under kortast möjliga tid).

Patienter som behandlas med konjugerat ekvint östrogen

(conjugated equine estrogen, CEE)

bör inte

använda Livensa, eftersom någon effekt inte har kunnat påvisas hos sådana patienter (se avsnitt 4.4

och 5.1).

Behandlingsduration

Svaret på behandlingen med Livensa ska utvärderas inom 3–6 månader från behandlingsstarten och

därefter ska beslut fattas om huruvida det är lämpligt att fortsätta behandlingen. Patienter som inte

upplever någon meningsfull effekt av behandlingen bör utvärderas på nytt och utsättande av

behandlingen övervägas.

Eftersom Livensas effekt och säkerhet inte har utvärderats i studier som pågått längre än 1 år

rekommenderas att en bedömning av behandlingen genomförs var sjätte månad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Inga studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Inga studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion.

Äldre

Livensa rekommenderas för kvinnor med kirurgisk menopaus, upp till 60 års ålder. Till följd av

prevalensen av HSDD finns det begränsade uppgifter om åldersgruppen över 60 år.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant indikation för användning av Livensa i den pediatriska populationen.

Administreringssätt

Plåstrets adhesiva sida ska appliceras på ren, torr hud på nedre buken, nedanför midjan.

Applikationsstället ska bytas vid varje applikation och det måste gå minst 7 dagar innan ett visst

applikationsställe används på nytt. Plåster får inte appliceras på brösten eller andra delar av kroppen.

Det rekommenderas att plåstret appliceras på ett hudområde som har så lite rynkor som möjligt och

som inte täcks av åtsittande kläder. Huden får inte vara fet, skadad eller irriterad. Krämer, lotioner

eller puder ska inte appliceras på det hudområde där plåstret ska fästas eftersom detta kan påverka

plåstrets häftförmåga.

Plåstret ska appliceras omedelbart efter det att dospåsen har öppnats och båda halvorna av

skyddsfilmen har avlägsnats. Plåstret ska pressas stadigt mot huden i ca 10 sekunder så att det får god

hudkontakt, särskilt i kanterna. Om någon del av plåstret inte fäster, ska den pressas fast. Om ett

plåster lossnar innan det är dags att byta det, kan det sättas fast på nytt. Om det inte går att sätta fast

plåstret igen, ska ett nytt plåster appliceras på ett annat ställe. I båda fallen ska det ursprungliga

schemat för plåsterbyte följas. Plåstret är gjort så att det ska sitta kvar under dusch, bad, simning och

träning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Känd, misstänkt eller tidigare bröstcancer i anamnesen eller känd eller misstänkt östrogenberoende

tumör, eller något annat tillstånd som omfattas av kontraindikationerna för östrogenbehandling.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar

Androgena biverkningar

Läkare ska med regelbundna intervall kontrollera patienterna med avseende på androgena

biverkningar (t.ex. akne, förändringar i hårväxten eller håravfall). Patienter ska uppmanas att själva

vara uppmärksamma på androgena biverkningar. Tecken på virilisering, såsom röstfördjupning,

hirsutism eller förstorad klitoris, kan vara irreversibla och utsättande av behandlingen ska övervägas. I

kliniska studier var dessa reaktioner reversibla hos majoriteten av patienterna (se avsnitt 4.8).

Överkänslighet

Allvarligt huderytem, lokalt ödem och blåsbildning kan förekomma på applikationsstället till följd av

överkänslighet mot plåstret. Om sådana symtom uppträder bör användning av plåstren avbrytas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Långsiktig säkerhet, inklusive bröstcancer

Livensas säkerhet har inte utvärderats i dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågått längre

än 1 år. Det finns få uppgifter om den långsiktiga säkerheten, inklusive effekterna på bröstvävnad,

hjärt–kärlsystemet och ökad insulinresistens.

Uppgifter i litteraturen beträffande testosterons effekt på risken för bröstcancer hos kvinnor är

begränsade, otillräckliga och motstridiga. Det är för närvarande inte känt hur testosteronbehandling

långsiktigt påverkar bröst, och patienterna bör därför kontrolleras noga med avseende på bröstcancer i

enlighet med gällande screeningpraxis och individuella behov.

Hjärt–kärlsjukdom

Patienter med känd hjärt–kärlsjukdom har inte studerats. Patienter med kardiovaskulära riskfaktorer, i

synnerhet hypertoni, och patienter med känd hjärt–kärlsjukdom ska kontrolleras noga, särskilt med

hänsyn till förändringar i blodtrycket och kroppsvikten.

Diabetes

Hos patienter med diabetes kan testosterons metabola effekter sänka blodglukoshalten och därmed

insulinbehovet. Patienter med diabetes mellitus har inte studerats.

Effekter på endometriet

Det finns få uppgifter om testosterons effekter på endometriet. De begränsade uppgifter som finns om

testosterons effekt på endometriet gör det inte möjligt att dra vare sig positiva eller negativa slutsatser

beträffande incidensen av endometriecancer.

Ödem

Ödem (med eller utan hjärtsvikt) kan vara en allvarlig komplikation till höga doser av testosteron eller

andra anabola steroider hos patienter med befintlig hjärt-, njur- eller leversjukdom. De låga doser

testosteron som tillförs av Livensa-plåstret förväntas emellertid inte ha sådana konsekvenser.

Försiktighet

Livensa skall inte användas av kvinnor med naturlig menopaus

Effekt och säkerhet av Livensa hos kvinnor med naturlig menopaus och HSDD som samtidigt

behandlas med östrogen, med eller utan gestagen, har inte utvärderats. Livensa rekommenderas inte

till kvinnor som genomgått naturlig menopaus.

Livensa skall inte användas av kvinnor på samtidig behandling med CEE

Livensa är indicerat med samtidig östrogenbehandling, men den subgrupp av patienter som

behandlades med konjugerat ekvint östrogen (

conjugated equine estrogen, CEE

) uppvisade inte någon

signifikant förbättring av den sexuella funktionen. Livensa bör därför inte användas av kvinnor som

samtidigt behandlas med CEE (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Nivåer av sköldkörtelhormoner

Androgener kan sänka nivåerna av tyroxinbindande globulin, vilket leder till sänkt serumhalt av totalt

T4 och ökat resinupptag av T3 och T4. Nivåerna av fria sköldkörtelhormoner förblir emellertid

oförändrade och det finns inga kliniska tecken på sköldkörteldysfunktion.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. När testosteron ges samtidigt med antikoagulantia, kan den

koagulationshämmande effekten öka. Patienter som får orala antikoagulantia måste kontrolleras noga,

särskilt vid insättande och utsättande av testosteronbehandling.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Livensa får inte användas av kvinnor som är eller kan bli gravida.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Testosteron kan ha en viriliserande effekt på flickfostret om det ges till en gravid kvinna. Djurstudier

har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

I händelse av oavsiktlig exponering under graviditet, måste behandlingen med Livensa avbrytas.

Amning

Livensa får inte användas av ammande kvinnor.

Fertilitet

Det finns inga data om Livensas effekt på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Livensa har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienterna skall

emellertid informeras om att migrän, insomni, uppmärksamhetsstörningar och diplopi har rapporterats

under behandling med Livensa.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Den oftast rapporterade biverkningen (30,4 %) var reaktioner på applikationsstället. Merparten av

dessa biverkningar var lindrigt erytem och klåda och ledde inte till behandlingsavbrott.

Hirsutism rapporterades också som en mycket vanlig biverkning. De flesta rapporterade fall gällde

hakan och överläppen, var lindriga (≥ 90 %) och färre än 1 % av alla patienter avbröt sin medverkan i

studierna på grund av hirsutism. Hirsutism var reversibel hos majoriteten av patienterna.

Andra androgena biverkningar som rapporterades som vanliga var akne, röstfördjupning och alopeci.

Över 90 % av dessa rapporterade fall ansågs vara lindriga. Dessa reaktioner var reversibla hos

majoriteten av patienterna. Färre än 1 % av patienterna avbröt sin medverkan i studierna på grund av

någon av dessa reaktioner. Samtliga övriga vanliga biverkningar försvann hos majoriteten av

patienterna.

Biverkningar i tabellform

Under 6 månaders dubbelblind exponering uppträdde nedanstående biverkningar med större incidens i

behandlingsgruppen (n=549) än i placebogruppen (n=545) och bedömdes av prövarna som möjligen

eller troligen relaterade till behandlingen med Livensa. Om en biverkning uppträdde med högre

frekvens i de integrerade fas III-studierna (Livensa-patienter n=1 498, placebo-patienter n=1 297),

rapporteras frekvensen i tabellen. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000), <1/1 000) eller mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem enligt

MedDRAs klassificering

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Infektioner och infestationer

Sinuit

Blodet och lymfsystemet

Abnorm koagulationsfaktor

Immunsystemet

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Psykiska störningar

Insomni

Agitation, ångest

Centrala och perifera

nervsystemet

Migrän

Uppmärksamhetsstörningar,

dysgeusi, nedsatt balans,

hyperestesi, oral parestesi,

transitorisk ischemisk

attack

Ögon

Diplopi, ögonrodnad

Hjärtat

Palpitationer

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem enligt

MedDRAs klassificering

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Röstfördjupning

Nästäppa, trånghetskänsla i

halsen

Magtarmkanalen

Buksmärta

Diarré, muntorrhet,

illamående

Hud och subkutan vävnad

Hirsutism

Akne, alopeci

Eksem, ökad svettning,

rosacea

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Artrit

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Bröstsmärta

Bröstcysta, blodöverfyllnad

i klitoris, förstorad klitoris,

genital pruritus, vaginal

sveda

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Reaktioner på

applikationsstället

(erytem, klåda)

Anasarka, asteni,

tryckkänsla över bröstet,

obehag i bröstet

Undersökningar

Viktökning

Abnorm fibrinogenhalt i

blodet, förhöjd

hjärtfrekvens, förhöjt

alaninamino-transferas,

förhöjt

aspartataminotransferas,

förhöjd bilirubinhalt i

blodet, abnormt

leverfunktionstest, förhöjda

triglyceridhalter i blodet

4.9

Överdosering

Livensas administreringssätt gör överdosering osannolik. När plåstret tas bort sjunker testosteronhalten

i serum snabbt (se avsnitt 5.2).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet, androgener,

ATC-kod: G03BA03

Verkningsmekanism

Testosteron, som är den primära cirkulerande androgenen hos kvinnor, är en naturligt förekommande

steroid som utsöndras av äggstockarna och binjurarna. Hos premenopausala kvinnor produceras 100

till 400 mikrogram testosteron/24 timmar, varav hälften produceras i äggstockarna, antingen i form av

testosteron eller i form av en prekursor. Serumhalterna av androgener sjunker när kvinnan åldras. Hos

kvinnor som har genomgått bilateral ooforektomi, sjunker serumhalterna av testosteron med ca 50 %

inom några dagar efter operationen.

Livensa är en transdermal behandling för HSDD som förbättrar sexuell lust genom att höja

testosteronkoncentrationerna till en nivå som är jämförbar med de premenopausala nivåerna.

Klinisk effekt och säkerhet

Två dubbelblinda, placebokontrollerade, sexmånaders multicenterstudier utvärderade Livensas effekt

och säkerhet hos 562 (INTIMATE SM1) respektive 533 (INTIMATE SM2) kvinnor i åldern 20–70 år

som genomgått ooforektomi och hysterektomi (kirurgisk menopaus) med HSDD, och som samtidigt

behandlades med östrogen. Helt tillfredsställande sexuell aktivitet (primär effektvariabel), sexuell lust

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

och sexuella problem på grund av nedsatt sexuell lust (sekundära effektvariabler) utvärderades med

validerade instrument.

I analys av den kombinerade studien vid vecka 24 var skillnaden i genomsnittlig frekvens av helt

tillfredsställande episoder mellan placebo och Livensa 1,07 per 4 veckor.

Jämfört med de kvinnor som fick placebo, rapporterade en signifikant större procentandel av dem som

fick Livensa att de upplevt förbättringar, som de ansåg vara kliniskt meningsfulla, av de tre

effektvariablerna. Enligt sammantagna fas III-data, med uteslutande av de patienter som tog oralt

CEE, hos vilka den sexuella funktionen inte förbättrats signifikant, svarade 50,7 % av de kvinnor som

fick Livensa (n=274) och 29,4 % av dem som fick placebo (n=269) på behandlingen vad avser helt

tillfredsställande sexuell aktivitet (primär effektvariabel), om svar definierades som en ökning > 1 av

frekvensen tillfredsställande aktivitet under 4 veckor.

Livensas effekter observerades vid vecka 4 efter behandlingsstart (den första tidpunkten för mätning)

och vid alla månatliga mätningar därefter.

Jämfört med placebo var Livensas effekter signifikanta i alla subgrupper, vilka delades in efter

följande karakteristika vid baslinjen: ålder (alla subgrupper upp till 65 års ålder); kroppsvikt (upp till

80 kg) och ooforektomi (upp till 15 år sedan).

Analyser av subgrupper tyder på att sättet att administrera östrogen och typen av östrogen

(transdermalt östradiol, oralt konjugerat ekvint östrogen (CEE), oralt icke-CEE) kan påverka

patientens svar. En analys av svarare i de pivotala fas II- och fas III-studierna visade signifikanta

förbättringar av samtliga tre primära effektvariabler hos de patienter som samtidigt behandlades med

transdermalt östrogen och oralt icke-CEE-östrogen, jämfört med dem som fick placebo. Den subgrupp

som fick oralt CEE uppvisade emellertid inte någon signifikant förbättring av sexuell aktivitet jämfört

med placebogruppen (se avsnitt 4.2 och 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Testosteron från Livensa transporteras genom intakt hud med hjälp av en passiv diffusion, som primärt

regleras av genomträngningen av överhudens hornlager. Livensa-plåstret är så utformat att det tillför

blodomloppet 300 mikrogram testosteron per dygn. När plåstret har applicerats på bukhuden uppnås

maximal serumkoncentration av testosteron inom 24–36 timmar med en bred interindividuell

variabilitet. Serumkoncentrationerna av testosteron uppnår steady-state vid appliceringen av det andra

plåstret när regimen med 2 plåster i veckan följs. Livensa påverkade inte serumkoncentrationerna av

könshormonbindande globulin

(sex hormone binding globulin, SHBG)

, östrogener eller

binjurehormoner.

Serumkoncentrationer av testosteron och SHBG hos patienter som fick Livensa i kliniska studier av

effekt och säkerhet

Hormon

Baslinje

Vecka 24

Vecka 52

Medel (SEM)

Medel (SEM)

Medel (SEM)

Fritt testosteron

(pg/ml)

0,92 (0,03)

4,36 (0,16)

4,44 (0,31)

Totalt testosteron

(ng/dl)

17,6 (0,4)

79,7 (2,7)

74,8 (3,6)

DHT (ng/dl)

7,65 (0,34)

20,98 (0,98)

21,04 (0,97)

SHBG (nmol/l)

91,7 (2,5)

93,9 (2,8)

90,0 (3,6)

DHT = dihydrotestosteron, SHBG = könshormonbindande globuliner

SEM = standardfel

Distribution

Hos kvinnor är cirkulerande serumtestosteron huvudsakligen bundet till SHBG (65–80 %) och till

albumin (20–30 %) vilket innebär att endast ca 0,5–2 % återfinns som fritt testosteron.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bindningsaffiniteten till serum-SHBG är relativt hög och den SHBG-bundna fraktionen betraktas som

ej bidragande till biologisk aktivitet. Bindningen till albumin har relativt låg affinitet och är reversibel.

Den albuminbundna fraktionen och den obundna fraktionen kallas gemensamt för ”biotillgängligt”

testosteron. Mängden SHBG och albumin i serum och den totala testosteronkoncentrationen

bestämmer distributionen av fritt och biotillgängligt testosteron. Serumkoncentrationen av SHBG

påverkas av administreringssättet för den samtidiga östrogenbehandlingen.

Biotransformation

Testosteron metaboliseras huvudsakligen i levern. Testosteron metaboliseras till olika 17-ketosteroider

och fortsatt metabolism ger inaktiva glukuronider och andra konjugat. De aktiva metaboliterna av

testosteron är östradiol och dihydrotestosteron (DHT). DHT har starkare affinitet till SHBG än vad

testosteron har. DHT-koncentrationerna stiger parallellt med testosteronkoncentrationerna under

behandling med Livensa. Jämfört med baslinjen fanns det inga signifikanta skillnader i serumnivåerna

av östradiol och östron hos patienter som hade behandlats med Livensa i upp till 52 veckor.

När ett Livensa-plåster tas bort återgår serumhalten av testosteron till värden nära baslinjen inom

12 timmar på grund av den korta, terminala exponentiella halveringstiden (ca 2 timmar). Under

52 veckors behandling observerades inga tecken på ackumulering av testosteron.

Elimination

Testosteron utsöndras huvudsakligen via urinen som glukuron- och svavelsyrakonjugat av testosteron

och dess metaboliter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxikologiska studier av testosteron har endast visat effekter som kan förklaras med utgångspunkt från

hormonprofilen.

Testosteron har konstaterats vara icke-genotoxiskt. Icke-kliniska studier av förhållandet mellan

testosteronbehandling och cancer tyder på att höga doser kan främja tumörväxt i könsorganen,

bröstkörtlarna och levern hos försöksdjur. Det är inte känt om dessa uppgifter har någon betydelse för

patienters användning av Livensa

.

Testosteron har en maskuliniserande effekt på råttfoster av honkön när det ges subkutant i doser om

0,5 eller 1 mg/dag (som propionatestern) till dräktiga råttor under organutvecklingen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Ytterskikt

Genomskinligt polyetenytterskikt

Tryckfärg

para-orange FCF (E110)

litolrubin BK (E180)

kopparftalocyanin, blått färgämne

Adhesivt matrixskikt med läkemedel

Sorbitanoleat

Häftmassa av akrylsampolymer innehållande 2-etylhexylakrylat – 1-vinyl-2-pyrrolidonsampolymer

Skyddsfilm

Silikoniserad polyesterfilm

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Varje plåster är förpackat i en förseglad laminerad dospåse. Dospåsen är tillverkad av

livsmedelsklassat papper/LDPE/aluminiumfolie /sampolymer av eten och metakrylsyra (ytter- till

innerskikt). Sampolymeren av eten och metakrylsyra (Surlyn) är det värmeförseglingsskikt som gör

det möjligt att värmeförsegla dospåsens laminat till en dospåse.

Kartonger med 2, 8 eller 24 plåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Depotplåstret skall inte spolas ned i toaletten.

Det använda plåstret skall vikas på mitten, med de adhesiva ytorna mot varandra, och kastas på ett

säkert sätt utom räckhåll för barn (t.ex. i en soptunna).

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/351/001-003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 28-juli-2006

Datum för förnyat godkännande: 28-juli-2011

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR

FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR

FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

Warner Chilcott France

Parc d’activité de la Grande Brèche

5 rue Désir Prévost

91070 Bondoufle

Frankrike

I läkemedlets tryckta bipacksedel skall namn och adress till tillverkaren som ansvarar för frisläppandet

av den relevanta tillverknings satsen anges.

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

Receptbelagt läkemedel.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

ÖVRIGA VILLKOR

Farmakovigilans system

MAH måste säkerställa att farmakovigilans systemet, presenterat i modul 1.8.1 i godkännandet

finns

och fungerar före och under tiden produkten finns på marknaden. MAH ska fortsätta att halvårsvis

inge PSUR:er om inte annat meddelas av CHMP.

Risk Management Plan

MAH förbinder sig att utföra studierna och ytterligare farmakovigilansaktiviteter som finns beskrivet i

farmakovigilansplanen som överenskommits

i Risk Management Plan (RMP) daterad

19-september-2010 som finns i modul 1.8.2. i godkännandet och eventuella efterföljande

uppdateringar av RMP överenskommet med CHMP.

Enligt

CHMPs

guideline

för Risk Management Systems för läkemedel för humant bruk ska

uppdaterade RMP skickas in samtidigt som följande periodiska säkerhetsrapport (PSUR).

Därtill ska en uppdaterad RMP skickas in

När ny information erhålls som kan påverka den befintliga säkerhetsvärderingen,

farmakovigilansplanen eller riskförebyggande aktiviteter.

Inom 60 dagar efter att en viktig (farmakovigilans eller riskförebyggande) milstolpe har

uppnåtts.

På begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG (Kartong med 2, 8 eller 24 plåster)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

Testosteron

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Ett 28 cm

plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter 300 mikrogram per 24 timmar.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: Sorbitanoleat, 2-etylhexylakrylat – 1-vinyl-2-pyrrolidonsampolymer, E110, E180,

kopparftalocyanin, blått färgämne, polyeten, silikoniserad polyesterfilm.

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 depotplåster

8 depotplåster

24 depotplåster

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Appliceras omedelbart efter uttag ur dospåsen.

Läs bipacksedeln före användning.

Transdermal användning.

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/351/001-003

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Livensa

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslut genom att stoppa in fliken här.

Uppgifter som skall anges på flikens insida

Plåsterbyten:

Plåstret ska bytas två gånger i veckan. Välj och kryssa för två dagar. Byt plåstret endast på dessa

dagar.

söndag + onsdag

måndag + torsdag

tisdag + fredag

onsdag + lördag

torsdag + söndag

fredag + måndag

lördag + tisdag

Fortsätt att använda plåstren så länge som din läkare ordinerar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

DOSPÅSE

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

Testosteron

Transdermal användning

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

1 depotplåster

Ett 28 cm

plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter 300 mikrogram per 24 timmar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Livensa 300 mikrogram/24 timmar depotplåster

Testosteron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Livensa är och vad det används för

Innan du använder Livensa

Hur du använder Livensa

Eventuella biverkningar

Hur Livensa ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD LIVENSA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Livensa är ett depotplåster som hela tiden frisätter små mängder testosteron som tas upp genom huden

till blodomloppet. Testosteronet i Livensa är samma hormon som det som produceras naturligt hos

män och kvinnor.

Efter det att äggstockarna har tagits bort sjunker testosteronhalterna till hälften av nivåerna jämfört

med nivåerna före operationen. Minskat testosteron har kopplats till nedsatt sexuell lust, minskade

sexuella tankar och minskad sexuell upphetsning. Alla eller något av dessa problem kan orsaka

personliga bekymmer eller relationsproblem. Den medicinska termen för detta tillstånd är Hypoactive

Sexual Desire Disorder, som förkortas HSDD.

Livensa används för att behandla HSDD.

Livensa är avsett för kvinnor upp till 60 års ålder som

har nedsatt sexuell lust, vilket orsakar dem bekymmer eller oro, och

har fått båda äggstockarna borttagna, och

har fått livmodern borttagen (hysterektomi), och

får östrogenbehandling.

Det kan ta längre tid än en månad innan du märker någon förbättring. Om du inte har upplevt någon

positiv effekt av Livensa inom 3-6 månader, ska du informera din läkare, som kommer att föreslå att

behandlingen avbryts.

2.

INNAN DU ANVÄNDER LIVENSA

Använd inte Livensa

om du är allergisk (överkänslig) mot testosteron eller mot något av övriga innehållsämnen i

Livensa (se avsnittet ”Övriga upplysningar” i slutet av denna bipacksedel).

om du vet att du tidigare har haft, nu har eller tror att du kan ha bröstcancer eller någon annan

form av cancer som enligt din läkare har orsakats eller stimulerats av det kvinnliga

könshormonet östrogen, dvs en ”östrogenberoende” cancerform.

om du har andra tillstånd som gör att din läkare bedömer att det är olämpligt att du använder

östrogen och/eller testosteron.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var särskilt försiktig med Livensa

om du tidigare har haft hjärt-, lever- eller njursjukdom. Ödem kan vara en allvarlig

komplikation av höga doser testosteron, men förväntas inte i samband med den låga dos

testosteron som avges av Livensa-plåstret.

om du har cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer), ska du vara medveten om att det

finns få uppgifter om testosterons effekter på livmoderslemhinnan (endometrium).

om du har diabetes, eftersom testosteron kan sänka din blodsockerhalt.

om du tidigare har haft kraftig akne i vuxen ålder, kropps- eller ansiktshår, håravfall, förstorad

klitoris eller djupare röst eller heshet.

Om något av ovanstående gäller dig, ska du berätta det för din läkare innan du börjar använda Livensa.

Din läkare kommer att ge dig råd om vad du ska göra.

Effekten av Livensa minskar om din östrogenbehandling är av en viss typ (‘konjugerat ekvint

östrogen’). Därför måste du diskutera typen av östrogen du får med din läkare, som kan ge dig råd om

vilken typ av östrogen som är lämplig att använda tillsammans med Livensa. Om du avbryter

östrogenbehandlingen, måste du också sluta att använda Livensa. Kom ihåg att östrogener ska

användas under kortast möjliga tid.

Använd Livensa endast så länge som du upplever en positiv effekt av behandlingen. Det finns inga

uppgifter om hur säkert det är att använda Livensa längre tid än 12 månader.

Det finns begränsade uppgifter om användning hos kvinnor som är äldre än 60 år. Livensa är avsett för

kvinnor upp till 60 år som har fått både äggstockarna och livmodern borttagna.

Det är inte känt om Livensa ökar risken för bröstcancer och endometriecancer. Din läkare kommer att

kontrollera dig noga med avseende på bröstcancer och endometriecancer.

Barn och ungdomar

Livensa är inte avsett att användas av barn och ungdomar.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Tala om för läkare om du tar blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

Livensa är endast avsett för kvinnor som har gått in i klimakteriet efter att ha fått äggstockarna och

livmodern borttagna. Använd inte Livensa om du är eller misstänker att du är eller kan bli gravid,

eftersom det kan skada fostret.

Använd inte Livensa vid amning eftersom det kan skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra bil och använda maskiner medan du använder Livensa.

3.

HUR DU ANVÄNDER LIVENSA

Använd alltid Livensa enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker på anvisningarna eller om du vill ha mer information. Den vanliga dosen är ett plåster två

gånger i veckan (var 3:e till var 4:e dag), se nedan ”Hur och när du ska byta plåster”. Den aktiva

substansen frisätts hela tiden från plåstret under 3 till 4 dagar (motsvarande 300 mikrogram per dygn)

och tas upp genom huden.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var ska plåstret sättas?

Plåstret ska sättas på nedre delen av

magen,

nedanför midjan. Sätt

inte

plåstret på brösten eller

skinkorna.

Kontrollera att huden där plåstret ska sitta

är ren och torr (utan lotion, fuktkräm och puder),

är så slät som möjligt (inga kraftiga rynkor eller hudveck),

inte är sårig eller irriterad (utan utslag eller andra hudbesvär),

inte riskerar att utsättas för alltför stor friktion mot kläderna,

helst är utan hår.

För att minska risken för hudirritation ska du vid plåsterbyte fästa det nya plåstret på ett

annat

ställe

på magens

hud än det där det gamla plåstret satt.

Du ska bara använda

ett

plåster i taget.

Om du även använder östrogenplåster, får Livensa-plåstret och östrogenplåstret inte överlappa

varandra.

När du har tagit bort ett plåster måste det gå minst en vecka innan du placerar ett nytt plåster på

samma ställe.

Så här sätter du fast plåstret

Steg 1

Öppna dospåsen. Använd inte sax eftersom det finns risk att du klipper i plåstret. Ta ut plåstret

och sätt fast det genast när du har tagit ut det ur dospåsen.

Steg 2

Håll i plåstret och ta bort den ena halvan av skyddsfilmen på plåstrets klibbiga sida. Undvik att

nudda den klibbiga sidan med fingrarna.

Steg 3

Placera plåstrets klibbiga sida mot det hudområde som du har valt. Pressa plåstret stadigt på

plats i ca 10 sekunder.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Step 4

Vik tillbaka plåstret och dra försiktigt bort den andra halvan av skyddsfilmen. Pressa hela

plåstret mot huden med handflatan i ca 10 sekunder. Känn efter med fingrarna att plåstrets

kanter har fäst ordentligt vid huden. Om någon bit av plåstret inte fastnar, trycker du fast den

biten.

Hur och när du ska byta plåster

Du ska byta plåster var 3:e respektive var 4:e dag. Detta innebär att du kommer att använda

två

plåster i veckan,

ett som ska sitta på i 3 dagar och ett som ska sitta på i 4 dagar. Bestäm dig för vilka

två dagar du ska byta plåster, och byt alltid plåster på de två dagarna.

Exempel:

Om du beslutar dig för att börja behandlingen en måndag, ska du sedan alltid byta

plåster på torsdagar och måndagar.

söndag + onsdag

måndag + torsdag

tisdag + fredag

onsdag + lördag

torsdag + söndag

fredag + måndag

lördag + tisdag

Markera på ytterkartongen vilka dagar du ska byta plåster så att du säkert kommer ihåg rätt

dagar.

Den dag du ska byta plåster ska du ta bort det gamla plåstret och omedelbart sätta fast det nya

plåstret på

ett annat ställe på magens

hud. Fortsätt behandlingen så länge som din läkare

ordinerar det.

Använt plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att

barn inte kommer åt plåstret (t.ex. i en sopbehållare). Medicinen ska inte kastas i avloppet (spola

inte ned det i toaletten). Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre

används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Kan jag duscha, bada och träna?

Ja, du kan duscha, bada, simma och träna som vanligt medan du använder plåstret. Plåstret är gjort så

att det ska sitta kvar under sådana aktiviteter. Du ska emellertid inte gnugga det område där plåstret

sitter för hårt.

Kan jag sola?

Ja, men plåstret måste alltid vara övertäckt.

Vad händer om plåstret börjar lossna, om kanterna rullar upp sig eller om jag tappar plåstret?

Om ett plåster börjar lossna, kanske du kan få det att fästa igenom genom att pressa fast det hårt. Om

du inte kan få plåstret att fastna ordentligt, ska du ta bort det och sätta fast ett nytt plåster. Fortsätt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

sedan med ditt vanliga schema för plåsterbyte, även om det innebär att du får kasta ett plåster innan du

har använt det i 3 eller 4 dagar.

Om du använt för många plåster

Om du har använt fler än 1 plåster samtidigt

Ta bort

alla plåster

som sitter fast på huden och fråga läkare eller apotekspersonal hur du ska fortsätta

behandlingen med Livensa. När plåstret tas bort försvinner testosteronet snabbt ur kroppen och risken

för överdosering med Livensa är därför liten så länge som plåstret används enligt anvisningarna.

Om du har glömt att använda ett plåster

Om du glömmer att byta plåster

Byt plåster så fort du kommer ihåg det och fortsätt sedan med ditt vanliga schema för plåsterbyte, även

om det innebär att du får kasta ett plåster innan du har använt det i 3 eller 4 dagar. Om du håller fast

vid samma schema hela tiden blir det lättare för dig att komma ihåg vilka dagar du ska byta plåster.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Livensa orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala

omedelbart

om för din läkare

om du drabbas av håravfall (en vanlig biverkning som kan uppträda hos upp till 1 av

10 personer), förstoring av klitoris (en mindre vanlig biverkning som kan uppträda hos upp till 1

av 100 personer), ökad hårväxt på hakan eller överläppen (en mycket vanlig biverkning som kan

uppträda hos fler än 1 av 10 personer), djupare röst eller heshet (en vanlig biverkning), även om

dessa biverkningar är lindriga. De går vanligen tillbaka om behandlingen med Livensa avbryts.

Du ska själv vara uppmärksam på ökad akne (en vanlig biverkning), ökad hårväxt i ansiktet,

håravfall, om du får djupare röst eller förstoring av klitoris, som allihop kan vara tecken på

biverkningar av testosteron, som är den aktiva substansen i Livensa.

om du märker någon hudreaktion där plåstret sitter (en mycket vanlig biverkning), t.ex. rodnad,

ödem eller blåsbildning. Vid allvarliga reaktioner där plåstret sitter ska behandlingen avbrytas.

Övriga vanliga biverkningar

De flesta av dem är lindriga och går tillbaka.

migrän

insomni/sömnsvårigheter

bröstsmärta

viktuppgång

magont.

Övriga mindre vanliga biverkningar

De flesta av dem är lindriga och går tillbaka.

sinusit (bihåleinflammation)

onormal koagulationsfaktor

överkänslighet (allergiska reaktioner)

ökad aptit

agitation

ångest

uppnärksamhetsstörningar

dysgeusi (förändrad smakupplevelse)

nedsatt balans

hyperestesi (onormalt ökad känslighet för stimuli av känselsinnena)

oral parestesi (stickningar eller domningar i munnen)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

transient ischemisk attack (ministroke)

diplopi (dubbelseende)

ögonrodnad

palpitationer (hjärtklappning)

nästäppa

trånghetskänsla i halsen

diarré

muntorrhet

illamående

eksem

ökad svettning

rosacea (ansiktsrodnad)

artrit

bröstcysta

förstorad klitoris

genital pruritus (genital klåda)

vaginal sveda

anasarca (utbredd svullnad i huden)

asteni (energi- och kraftlöshet)

tryckkänsla över bröstet

obehag i bröstet

onormalt fibrinogen i blodet (onormal blodkoagulation)

ökad hjärtfrekvens

förhöjt alaninaminotransferas, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt bilirubin i blodet,

onormala leverfunktionsvärden, förhöjda triglycerider i blodet (alltsammans är mått på

leverfunktionen).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare.

5.

HUR LIVENSA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Medicinen ska inte kastas i avloppet (spola inte ned det i toaletten) eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är

till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är testosteron. Varje plåster innehåller 8,4 mg testosteron och frisätter

300 mikrogram testosteron på 24 timmar.

Övriga innehållsämnen är: Sorbitanoleat, 2-etylhexylakrylat – 1-vinyl-2-pyrrolidonsampolymer.

Ytterskikt

Genomskinligt polyetenytterskikt med påtryck av tryckfärg innehållande para-orange FCF (E110),

litolrubin BK (E180) och kopparftalocyanin, blått färgämne.

Skyddsfilm

Silikoniserad polyesterfilm.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Livensa är ett tunt, genomskinligt, ovalt plåster med T001 stämplat på utsidan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varje plåster är förpackat i en försluten dospåse.

Följande förpackningsstorlekar finns: 2, 8 och 24 plåster. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Warner Chilcott Deutschland GmbH

Dr.-Otto-Röhm-Strasse 2-4

64331 Weiterstadt

Tyskland

Warner Chilcott France

Parc d’activité de la Grande Brèche

5 rue Désir Prévost

91070 Bondoufle

Frankrike

Denna bipacksedel godkändes senast den

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA IV

SKÄL TILL YTTERLIGARE FÖRNYELSE

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Skäl till ytterligare förnyelse

Baserat på de data som har blivit tillgängliga sedan beviljandet av det första godkännandet för

försäljning anser CHMP att nytta-riskförhållandet för Livensa fortfarande är positivt, men anser att

dess säkerhetsprofil bör övervakas noga av följande skäl:

Användningen utanför godkänd indikation är en säkerhetsrisk. Det är ett bekymmer för CHMP att data

från studien THIN (The Health Improvement Database) tyder på att ungefär 70 % av användarna

befinner sig utanför indikationen.

CHMP beslutade att MAH ska fortsätta att halvårsvis inlämna PSUR.

Baserat på Livensas säkerhetsprofil, som kräver att PSUR inlämnas halvårsvis, beslutade därför

CHMP att MAH ska lämna in en ansökan om ytterligare förnyelse om 5 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/662533/2010

EMEA/H/C/00630

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Livensa

testosteron

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Livensa. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas

Vad är Livensa?

Livensa är ett transdermalt plåster (ett plåster som avger läkemedel genom huden). Plåstret friger

300 mikrogram av den aktiva substansen testosteron under 24 timmar.

Vad används Livensa för?

Livensa används vid behandling av kvinnor som fått livmodern och båda äggstockarna bortopererade

och som är bekymrade över att de inte har några sexuella tankar och ingen sexuell lust. Det ges till

patienter som redan får östrogen (ett kvinnligt könshormon).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Livensa?

Livensa används som en fortlöpande behandling med ett plåster två gånger i veckan. Plåstret sätts fast

på torr, ren hud på bukens nedre del (magen under midjan). Plåstret sitter kvar på huden i tre eller

fyra dagar och byts sedan ut mot ett nytt plåster på en annan plats. Samma plats får inte användas

igen förrän det gått minst sju dagar.

Det kan ta mer än en månad innan patienten känner någon förbättring. En patient som efter tre till sex

månaders behandling inte känner någon förbättring bör kontakta sin läkare för att se över

behandlingen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur verkar Livensa?

Den aktiva substansen i Livensa, testosteron, är ett naturligt könshormon som produceras hos män

och i mindre omfattning hos kvinnor. Låga testosteronnivåer har samband med låg sexualdrift, färre

sexuella tankar och minskad sexuell upphetsning. Hos kvinnor som fått livmoder och äggstockar

bortopererade halveras mängden producerat testosteron. Livensa friger testosteron genom huden in i

blodomloppet och skapar testosteronnivåer som överensstämmer med de nivåer som fanns innan

livmodern och äggstockarna togs bort.

Hur har Livensas effekt undersökts?

Eftersom testosteron är en välkänd substans som redan används i andra läkemedel har företaget

använt data från publikationer och utfört studier själv. De två huvudstudierna omfattade 1 095 kvinnor

med en genomsnittsålder på 49 år som fick Livensa i upp till ett år. Livensa jämfördes med placebo

(ett plåster utan aktiv substans). Vid studierna användes ett särskilt utformat frågeformulär för att

bedöma sexuellt intresse och aktivitet genom att dokumentera antal tillfredsställande sexuella episoder

under en fyraveckorsperiod. Huvudmåttet på effekt baserades på förändringen av frågeformulärets

poängbedömning jämfört med hur den var före studien och efter sex månaders behandling.

Vilken nytta har Livensa visat vid studierna?

Livensa var effektivare än placebo. När man tittade på resultaten från de båda studierna tillsammans

hade de kvinnor som fick Livensa i genomsnitt 1,07 fler tillfredsställande sexuella episoder än de

kvinnor som fick placebo under en fyraveckorsperiod. I genomsnitt hade kvinnor som hade tre

tillfredsställande sexuella episoder under en fyraveckorsperiod före behandlingen omkring fem episoder

under fyra veckor efter att ha använt Livensa i sex månader, medan kvinnor som fick placebo hade

omkring fyra episoder under en fyraveckorsperiod efter sex månader.

Vilka är riskerna med Livensa?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är hirsutism (ökad

kroppsbehåring, särskilt på hakan och överläppen) och reaktioner på plåstrets appliceringsställe

(rodnad och klåda). Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Livensa finns i

bipacksedeln.

Eftersom testosteron är ett manligt könshormon bör kvinnor som får Livensa kontrolleras för att man

ska upptäcka om de utvecklar

androgena

biverkningar (utveckling av manliga drag), t.ex. hårväxt i

ansiktet, djupare röst eller håravfall. Kvinnor som upptäcker sådana effekter bör kontakta läkare.

Livensa ska inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot testosteron eller något annat

innehållsämne. Det får inte ges till kvinnor som har eller har haft bröstcancer eller annan

östrogenberoende cancer, eller har andra tillstånd som innebär att de inte får ta läkemedel som

innehåller östrogen.

Kvinnor som använder Livensa bör också ta östrogener, men inte av den typ som kallas

konjugerade

östrogener

eftersom kombinationen av dessa med Livensa inte är lika effektiv som kombinationen av

andra östrogener med Livensa.

Varför har Livensa godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Livensa är större än riskerna och rekommenderade att Livensa skulle

godkännas för försäljning.

Livensa

EMA/662533/2010

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Livensa

EMA/662533/2010

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker användning av Livensa?

Företaget som tillverkar Livensa kommer att kontrollera vissa av Livensas biverkningar noga, t.ex.

androgena biverkningar. Man kommer att granska alla pågående studier med Livensa för att titta på

eventuella långvariga risker, bl.a. för bröstcancer, livmodercancer (cancer i livmoderslemhinnan) och

biverkningar för hjärt-kärlsystemet. Företaget tillhandahåller också en utbildningsplan för läkare och

patienter.

Mer information om Livensa:

Den 28 juli 2006 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Livensa som

gäller i hela Europeiska unionen. Innehavaren av godkännande för försäljning är Warner Chilcott

Deutschland GmbH. Godkännandet för försäljning gäller i fem år och kan sedan förlängas.

Det offentliga utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

. Mer information om behandling med

Livensa finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 10-2010.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen