Linezolid Orion 600 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-01-2021

Aktiva substanser:
linezolid
Tillgänglig från:
Orion Corporation
ATC-kod:
J01XX08
INN (International namn):
linezolid
Dos:
600 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
linezolid 600 mg Aktiv substans; propylenglykol Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter (Al); Blister, 20 tabletter (Al); Blister, 30 tabletter (Al); Blister, 50 tabletter (Al); Blister, 60 tabletter (Al); Burk, 10 tabletter; Burk, 30 tabletter; Blister, 10 tabletter (plast/ Al); Blister, 20 tabletter (plast/ Al); Blister, 30 tabletter (plast/ Al); Blister, 50 tabletter (plast/ Al); Blister, 60 tabletter (plast/ Al)
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
54250
Tillstånd datum:
2016-09-15

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Linezolid Orion 600 mg filmdragerade tabletter

linezolid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Linezolid Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Orion

Hur du använder Linezolid Orion

Eventuella biverkningar

Hur Linezolid Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Linezolid Orion är och vad det används för

Linezolid Orion är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier

(patogener) som orsakar infektioner. Linezolid Orion används för behandling av lunginflammation och

vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Linezolid Orion är en passande behandling

för din infektion.

Linezolid som finns i Linezolid Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Orion

Använd inte Linezolid Orion:

om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon.

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin,

moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons

sjukdom.

om du ammar, eftersom linezolid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Varningar och försiktighet

Linezolid Orion ska eventuellt inte användas om du svarar

ja

på någon av nedanstående frågor. Om så

är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt

blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer

lämplig för dig.

Diskutera med din läkare om du är osäker om någon av nedanstående frågor gäller dig.

Har du högt blodtryck?

Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

Har du en binjuretumör (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i

hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning,

förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

Använder du något av följande läkemedel?

avsvällande medel som används vid förkylning, och som innehåller pseudoefedrin eller

fenylpropanolamin

läkemedel som används för att behandla astma, som salbutamol, terbutalin, fenoterol

antidepressiva läkemedel som tricykliska antidepressivaeller SSRI (selektiva

serotoninåterupptagshämmare) t.ex amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin,

doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

läkemedel som används för att behandla migrän, som sumatriptan och zolmitriptan

läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, som

adrenalin

läkemedel som höjer ditt blodtryck, som noradrenalin, dopamin och dobutamin

läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd, som petidin

läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom, som buspiron

ett antibiotikum vid namn rifampicin.

Var särskilt försiktig med Linezolid Orion

Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du:

lätt får blåmärken och börjar blöda

har blodbrist (lågt antal röda blodkroppar)

är känslig för infektioner

tidigare har fått anfall

har lever- eller njurproblem och framför allt om du får dialys

har diarré.

Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för:

problem med synen, som dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller

begränsningar av synfältet.

förlust av känseln i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive

Linezolid Orion. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din

avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Linezolid

Orion och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna

upp eller sakta ner tarmrörelse.

återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

Andra läkemedel och Linezolid Orion

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Det finns en risk att Linezolid Orion ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar

biverkningar som förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.

Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste två veckorna

har tagit något av följande

läkemedel eftersom Linezolid Orion

inte får

användas om du redan använder eller nyligen har använt

dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Linezolid Orion”).

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin,

moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons

sjukdom.

Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande

besluta att ge dig Linezolid Orion men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck

innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att

ge dig en annan lämpligare behandling.

avsvällande medel som används vid förkylning och influensa som innehåller pseudoefedrin eller

fenylpropanolamin

vissa läkemedel som används för att behandla astma som salbutamol, terbutalin, fenoterol

vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska antidepressiva eller SSRI (selektiva

serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel, som amitriptylin,

citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin,

paroxetin, sertralin.

läkemedel som används för att behandla migrän, som sumatriptan och zolmitriptan

läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, som adrenalin

läkemedel som höjer ditt blodtryck, som noradrenalin, dopamin och dobutamin

läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd, som petidin

läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom, som buspiron

läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, som warfarin.

Linezolid Orion med mat och dryck

Du kan ta Linezolid Orion antingen före, under eller efter måltid.

Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (som sojasås) och

undvik att dricka alkohol (framförallt öl och vin). Detta eftersom Linezolid Orion kan reagera

med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

Informera din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska omedelbart om du upplever dunkande

huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Effekten av linezolid hos gravida är okänd. Därför bör linezolid inte användas under graviditet annat

än efter särskild ordination av läkare. Du ska inte amma när du använder Linezolid Orion eftersom

läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Linezolid Orion kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar,

ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra

bil och använda maskiner påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Linezolid Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Linezolid Orion

Användning för vuxna

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett (600 mg linezolid) två gånger dagligen (var 12:e timma). Svälj

tabletten hel tillsammans med vatten.

Om du genomgår njurdialys ska Linezolid Orion intas efter dialysbehandlingen.

Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerheten och

effektiviteten för detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare avgör

hur länge du ska behandlas.

Under tiden du tar Linezolid Orion ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera

din blodbild. Din läkare ska kontrollera din syn om du får Linezolid Orion längre än 28 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Linezolid Orion

används

normalt inte för behandling hos barn och ungdomar

(under 18 år).

Om du har tagit för stor mängd av Linezolid Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Linezolid Orion

Ta den glömda tabletten så snart du kommer på det. Ta den efterföljande tabletten 12 timmar efter

detta och fortsätt sedan att ta dina tabletter var 12:e timma.

Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd tablett.

Om du slutar att ta Linezolid Orion

Det är viktigt att du fortsätter att ta Linezolid Orion, om inte din

läkare uppmanat dig att avsluta

behandlingen.

Tala omedelbart om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du avbryter behandlingen

och dina ursprungliga symtom kommer tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska

om du upplever några av

dessa biverkningar under behandlingen med Linezolid Orion:

hudreaktioner som öm, rodnad och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad

framförallt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan

vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Linezolid Orion.

problem med din syn som dimsyn, förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller att ditt

synfält blir begränsat

allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande

pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer

återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning

krampanfall har rapporterats med linezolid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du

upplever oro, förvirring, sinnesförvirring (delirium), stelhet, skakningar, svårigheter att

koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva

läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2).

Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med linezolid i mer

än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.

Andra biverkningar

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

svampinfektioner framförallt i slidan eller munhålan

huvudvärk

metallsmak i munnen

diarré, illamående eller kräkningar

förändring i vissa blodprovsresultat, inkluderande dem som visar din njur- eller leverfunktion

eller blodsockernivå

oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa

blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist

(anemi)

sömnsvårigheter

ökat blodtryck

anemi (lågt antal röda blodkroppar)

förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa

infektioner

hudutslag

kliande hud

yrsel

lokaliserad eller generaliserad buksmärta

förstoppning

matsmältningsbesvär

lokaliserad smärta

feber.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

känselförnimmelser som domningar och myrkrypningar

dimsyn

öronsusning (tinnitus)

inflammation i vener

muntorrhet eller ömhet i munnen, svullen, öm eller missfärgad tunga

ökad urineringsfrekvens

frossa

trötthetskänsla, ökad törst

inflammation i bukspottkörteln

ökade svettningar

påverkan på blodprovsresultat som proteinnivåer, salter eller enzymer som används för att mäta

njur- eller leverfunktion

kramper

hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

njursvikt

minskat antal blodplättar

gaser i magen

transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar

korta, övergående symtom som synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt

medvetslöshet)

smärta vid injektionsstället

hudinflammation

förhöjt kreatinin

magont

påverkan på hjärtrytmen (snabbare hjärtrytm).

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

begränsat synfält

ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell

avlägsning).

Följande biverkningar har också rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

serotonergt syndrom (med symtomen snabb hjärtrytm, förvirring, onormala svettningar,

hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

mjölksyraacidos (symtom som återkommande illamående och kräkningar, buksmärta och

snabbare andning)

allvarliga hudreaktioner

sideroblastisk anemi (en typ av anemi med lågt antal röda blodkroppar)

håravfall

förändrat färgseende eller svårigheter att se detaljer

minskat antal blodkroppar

svaghet och/eller känselförändringar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Linezolid Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret och burken efter EXP. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är linezolid. En tablett innehåller 600 mg linezolid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: poloxamer 407, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon K30, kolloidal

vattenfri kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, talk och mangesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos (E464), makrogol 400 (E1521) och titandioxid (E171).

Blått bläck: shellack (E904), propylenglykol och briljantblått FCF (E133).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, 18,7 mm långa, 9,8 mm breda och 6,7 mm tjocka,

märkta med ”600” på ena sidan.

Linezolid Orion levereras i blisterförpackningar om 10, 20, 30, 50 eller 60 filmdragerade tabletter och

i HDPE-burkar med 10 eller 30 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Pharmathen SA

Dervenakion 6

Pallini Attiki

15351 Grekland

Pharmathen International SA

Industrial Park Sapes

Rodopi Perfecture Block No 5,

Rodopi 69300

Grekland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB,

medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-09-04

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Linezolid Orion 600 mg, filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 600 mg linezolid.

Hjälpämne med känd effekt:

En tablett innehåller 25,2 g laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tablett.

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, 18,7 mm långa, 9,8 mm breda och 6,7 mm tjocka,

märkta med ”600” på en sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Nosokomial pneumoni

Samhällsförvärvad pneumoni

Linezolid Orion är avsett för vuxna för behandling av samhällsförvärvad pneumoni och nosokomial

pneumoni när dessa med säkerhet eller sannolikt orsakas av känsliga grampositiva bakterier. Vid

fastställande av om Linezolid Orion är en lämplig behandling ska hänsyn tas till resultaten av

mikrobiologiska analyser och information om prevalensen av antibiotikaresistens bland grampositiva

bakterier (se avsnitt 5.1 för uppgift om aktuella organismer).

Linezolid är inte aktivt mot infektioner förorsakade av gramnegativa patogener. Specifik behandling

mot gramnegativa organismer ska sättas in samtidigt om en gramnegativ patogen har dokumenterats

eller misstänks.

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (se avsnitt 4.4)

Linezolid Orion är avsett för vuxna för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

endast när mikrobiologiska tester har fastställt att infektionen har orsakats av känsliga grampositiva

bakterier.

Linezolid är inte aktivt mot infektioner orsakade av gramnegativa patogener. Linezolid ska användas

till patienter med komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner och med känd eller möjlig samtidig

infektion med gramnegativa organismer endast om annan behandling inte finns tillgänglig (se

avsnitt 4.4). Under dessa omständigheter ska behandling mot gramnegativa organismer sättas in

samtidigt.

Linezolidbehandling ska endast inledas i samband med sjukhusvård och efter konsultation med

relevant specialist såsom klinisk mikrobiolog eller infektionsläkare.

Officiella riktlinjer för ändamålsenlig användning av antibakteriella preparat ska beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Linezolid Orion filmdragerade tabletter kan användas som initial behandling. Patienter som inleder

behandlingen parenteralt kan övergå till oral behandling när detta är kliniskt indicerat. Vid sådan

övergång krävs ingen dosjustering eftersom linezolid har en oral biotillgänglighet på nära 100 %.

Rekommenderad dosering och behandlingstid för vuxna:

Behandlingstiden är beroende av den aktuella patogena organismen, infektionens lokalisation och

svårighetsgrad, samt av patientens kliniska svar på behandlingen.

Följande rekommenderade behandlingstider avspeglar de tider som använts vid kliniska prövningar.

Kortare behandlingstider kan vara lämpliga för vissa infektionstyper, men har ej utvärderats vid

kliniska prövningar.

Den längsta behandlingstiden är 28 dagar. Säkerhet och effekt vid användning av linezolid under

längre tid än 28 dagar har ej fastställts (se avsnitt 4.4).

Vid infektioner som är förknippade med samtidig bakteriemi krävs ingen ökning av den

rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

Doseringsrekommendationerna för tabletterna är enligt följande:

Infektioner

Dosering

Behandlingstid

Nosokomial pneumoni

Samhällsförvärvad pneumoni

600 mg två gånger

dagligen

Komplicerade hud-och

mjukdelsinfektioner

600 mg två gånger

dagligen

10-14 dagar i följd

Pediatrisk population:

Det saknas tillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt för linezolid vid behandling av barn och

ungdomar (<18 år) för att några doseringsrekommendationer ska kunna ges (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Linezolid rekommenderas därför ej till denna åldersgrupp förrän ytterligare data är tillgängliga.

Äldre patienter:

Ingen dosjustering behövs.

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Patienter med svår njurinsufficiens (dvs, kreatininclearance <30 ml/min):

Ingen dosjustering behövs. Eftersom den kliniska signifikansen av högre exponeringsnivåer (upp till

10 gånger) för de två huvudmetaboliterna hos patienter med svår njurinsufficiens ej är känd, bör dock

linezolid användas med särskild försiktighet till dessa patienter, och endast när den förväntade nyttan

av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.

Då ungefär 30 % av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys bör linezolid

administreras efter dialysbehandlingen hos sådana patienter. De huvudsakliga metaboliterna av

linezolid elimineras i viss utsträckning vid hemodialys, men koncentrationerna av dessa metaboliter är

fortfarande avsevärt högre efter dialys än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig

njurinsufficiens.

Linezolid bör därför användas med särskild försiktighet vid behandling av patienter med svår

njurinsufficiens som behandlas med dialys, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen

bedöms väga upp den teoretiska risken.

Erfarenheter saknas rörande linezolidbehandling av patienter som genomgår kontinuerlig ambulerande

peritonealdialysis (CAPD) eller alternativa behandlingsformer för njursvikt (annat än hemodialys).

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Ingen dosjustering behövs. Det finns dock endast begränsade kliniska data och linezolid bör användas

till patienter med nedsatt leverfunktion endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms

väga upp den teoretiska risken (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

Den rekommenderade dosen av linezolid bör administreras oralt två gånger dagligen.

De filmdragerade tabletterna kan intas med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot linezolid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Linezolid bör ej ges till patienter som behandlas med läkemedel som hämmar monoaminoxidas A

eller B (t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid) eller som under de föregående två

veckorna tagit ett sådant läkemedel.

Såvida inte resurser för noggrann observation av patienten och övervakning av patientens blodtryck

finns tillgängliga bör linezolid ej ges till patienter vid följande kliniska tillstånd eller vid följande

samtidig medicinering:

Patienter med obehandlad hypertoni, feokromocytom, karcinoid, tyreotoxikos, bipolär

depression, schizoaffektiv störning, akut förvirringstillstånd.

Patienter som tar något av följande läkemedel: serotoninåterupptagshämmare (se avsnitt 4.4),

tricykliska antidepressiva medel, serotonin 5-HT

-receptoragonister (triptaner),

sympatomimetiska medel med direkt eller indirekt verkan (inklusive adrenerga

bronkodilaterare, pseudoefedrin och fenylpropanolamin), vasopressiva medel (t.ex. epinefrin,

norepinefrin), dopaminerga medel (t.ex. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron.

Data från djurförsök tyder på att linezolid och dess metaboliter kan passera över till modersmjölk.

Amning bör således avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela

behandlingstiden (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Myelosuppression (inkluderande anemi, leukopeni, pancytopeni och trombocytopeni) har rapporterats

hos patienter som behandlas med linezolid. I de fall där utgången är känd, har de påverkade

hematologiska parametrarna återgått till de nivåer som förelåg före behandlingen. Risken för dessa

effekter förefaller ha samband med behandlingstiden. Äldre patienter som behandlas med linezolid

kan löpa större risk att uppleva blodsjukdom jämfört med yngre patienter. Trombocytopeni kan

uppträda oftare hos patienter med svår njurinsufficiens, oavsett om de behandlas med dialys eller ej.

Därför rekommenderas en noggrann övervakning av blodstatus hos patienter som har anemi,

granulocytopeni eller trombocytopeni, patienter som får samtidig medicinering som kan sänka

hemoglobinnivån, övriga blodvärden eller inverka negativt på trombocytfunktionen, patienter som har

svår njurinsufficiens och patienter som behandlas under längre tid än 10-14 dagar. Till dessa patienter

bör linezolid endast ges under förutsättning att deras hemoglobinnivåer, blodvärden och trombocyter

kan övervakas noggrant.

Om signifikant myelosuppression uppträder under behandling med linezolid bör terapin avbrytas om

det inte bedöms vara absolut nödvändigt att fortsätta med behandlingen. I sådana fall ska blodstatus

övervakas noggrant och lämpliga behandlingsåtgärder sättas in.

Dessutom rekommenderas att fullständig blodstatus (inklusive hemoglobinnivån, trombocyt- och

leukocyttal samt differentialräkning av leukocyter) kontrolleras varje vecka

hos patienter som

behandlas med linezolid, oavsett blodstatus före behandlingen.

I s.k. ”compassionate use” studier rapporterades allvarlig anemi oftare hos patienter som behandlades

med linezolid under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden 28 dagar. Dessa

patienter behövde oftare få blodtransfusion. Fall av anemi som krävde blodtransfusion har också

rapporterats efter marknadsintroduktion av läkemedlet, oftast hos patienter som behandlats mer än

28 dagar.

Fall av sideroblastisk anemi har rapporterats efter marknadsföring av läkemedlet. I de fall där tiden

för uppkomsten av anemin var känd hade de flesta patienterna behandlats med linezolid mer än

28 dagar. De flesta patienterna tillfrisknade helt eller delvis då behandlingen med linezolid avbröts

med eller utan behandling av anemin.

Obalans i mortalitet i klinisk prövning med kateterrelaterade, grampositiva septikemier

I en öppen klinisk studie med allvarligt sjuka patienter med infektioner relaterade till till

intravaskulära katetrar iakttogs en överdödlighet hos patienter som behandlades med linezolid,

jämfört med vankomycin/dikloxacillin/oxacillin [78/363 (21,5 %) jämfört med 58/363 (16,0 %)]. Den

faktor som huvudsakligen påverkade mortaliteten var förekomst av infektion av grampositiva

bakterier vid studiestarten. Mortaliteten var nästan densamma i de båda behandlingsarmarna hos

patienter med infektioner förorsakade enbart av grampositiva organismer (odds-kvot 0,96; 95 %

konfidensintervall: 0,58 - 1,59) men var signifikant högre (p=0,0162) i linezolidarmen hos patienter

med någon annan patogen eller ingen patogen vid studiestarten (odds-kvot 2,48; 95 %

konfidensintervall: 1,38 - 4,46). Den största skillnaden inträffande under behandling och inom sju

dagar efter att behandlingen avslutats. Fler patienter i linezolidarmen förvärvade gramnegativa

patogener under studien och avled av infektioner förorsakade av gramnegativa patogener och av

polymikrobiella infektioner jämfört med den andra behandlingsarmen. Därför bör linezolid endast

användas vid komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner med känd eller möjlig samtidig infektion

orsakad av gramnegativa organismer om det inte finns någon annan behandling tillgänglig (se

avsnitt 4.1). Vid dessa tillfällen ska behandling mot gramnegativa organismer sättas in samtidigt.

Antibiotikaassocierad diarré och kolit

Antibiotikaassocierad diarré och antibiotikaassocierad kolit, inklusive pseudomembranös kolit och

Clostridium difficile-

associerad diarré, har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella

medel, inklusive linezolid, och varierar i allvarlighetsgrad från mild diarré till dödlig kolit. Det är

därför viktigt att beakta denna diagnos hos patienter som utvecklar allvarlig diarré under och efter

behandling med linezolid. Om antibiotikaassocierad diarré eller antibiotikaassocierad kolit misstänks

eller bekräftas, ska pågående behandling med antibakteriella medel, inklusive linezolid, avbrytas och

adekvata åtgärder påbörjas omedelbart. Läkemedel som hämmar tarmperistaltiken är kontraindicerat i

denna situation.

Mjölksyraacidos

Mjölksyraacidos har rapporterats under användning med linezolid. Patienter som utvecklar symtom på

metabolisk acidos som återkommande illamående eller kräkningar, magsmärtor, låga bikarbonatnivåer

eller hyperventilering under behandling med linezolid kräver omedelbar läkarvård. Om

mjölksyraacidos inträffar ska nyttan av fortsatt behandling med linezolid vägas mot den potentiella

risken.

Mitokondriell dysfunktion

Linezolid hämmar den mitokondriella proteinsyntesen. Biverkningar så som mjölksyraacidos, anemi

eller neuropati (optikus eller perifer) kan inträffa som ett resultat av denna hämning och dessa symtom

är vanligare då läkemedlet ges under mer än 28 dagar.

Serotonergt syndrom

Spontana fall av serotonergt syndrom har rapporterats vid samtidig administrering av linezolid och

serotonerga medel, inklusive antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare

(SSRI). Samtidig administrering av linezolid och serotonerga medel är därför kontraindicerat (se

avsnitt 4.3) förutom då samtidig administrering är absolut nödvändigt. I dessa fall ska patienterna

noga övervakas för tecken och symtom på serotonergt syndrom såsom kognitiv dysfunktion,

hyperpyrexi, hyperreflexi och inkoordination. Om tecken eller symtom uppstår bör läkaren överväga

att avsluta den ena eller båda behandlingarna. Om behandlingen med det samtidigt administrerade

serotonerga medlet avslutas kan utsättningssymtom förekomma.

Perifer neuropati och optikusneuropati

Perifer neuropati så väl som optikusneuropati samt optikusneurit som i vissa fall lett till synförlust,

har rapporterats hos patienter som behandlats med linezolid. Huvudsakligen gäller det patienter som

behandlats under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden på 28 dagar.

Alla patienter ska uppmanas att rapportera symtom på synförsämringar såsom förändrad synskärpa,

förändrat färgseende, dimsyn eller synfältsdefekter. Undersökning bör omedelbart utföras om sådana

symtom uppstår, med remiss till ögonläkare om så krävs. Om en patient tar Linezolid Orion under en

längre period än den maximalt rekommenderade behandlingstiden på 28 dagar ska synen kontrolleras

regelbundet.

Vid perifer neuropati eller optikusneuropati ska fortsatt behandling med Linezolid Orion vägas mot

eventuella risker.

Det kan finnas en ökad risk för neuropatier då linezolid används av patienter som samtidigt använder

eller tidigare har använt antimykobakteriella läkemedel mot tuberkulos.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats förekomma hos patienter som behandlas med linezolid. Hos de flesta av

dessa fall fanns kramper i anamnesen eller riskfaktorer för kramper. Patienterna bör uppmanas att

informera sin läkare om de har kramper i anamnesen.

Monoaminooxidashämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv hämmare av monoaminoxidas (MAO). Vid de doser som

används vid antibakteriell terapi uppträder dock inga antidepressiva effekter. Data gällande

interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter med underliggande tillstånd

och/eller vid samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är

begränsade. Linezolid rekommenderas därför ej för användning under sådana omständigheter, såvida

inte noggrann övervakning av patienten kan ske (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Användning med tyraminrika livsmedel

Patienter bör avrådas från att förtära större mängder tyraminrika livsmedel (se avsnitt 4.5).

Superinfektion

Effekterna av behandling med linezolid på normalfloran har ej utvärderats i kliniska prövningar.

Användning av antibiotika kan ibland ge upphov till tillväxt av motståndskraftiga organismer. Under

kliniska prövningar fick till exempel cirka 3 % av patienterna en läkemedelsrelaterad candidainfektion

vid de rekommenderade doserna av linezolid. Om superinfektion uppträder under behandlingen vidtas

lämpliga åtgärder.

Speciella populationer

Linezolid bör användas med särskild försiktighet till patienter med svår njurinsufficiens, och endast

när den förväntade nyttan bedöms överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Linezolid bör endast ges till patienter med svår leverinsufficiens om den förväntade nyttan bedöms

överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Nedsättning av fertilitet

Hos vuxna hanråttor som utsattes för ungefär samma nivåer som de förväntade nivåerna hos

människa, minskade linezolid fertiliteten reversibelt och framkallade onormal spermiemorfologi. Det

finns inga uppgifter om linezolids eventuella effekter på mannens reproduktionssystem (se

avsnitt 5.3).

Kliniska prövningar

Säkerhet och effekt vid användning av linezolid under längre tid än 28 dagar har ej fastställts.

Kontrollerade kliniska prövningar har inte inkluderat patienter med diabetiska fotsår, trycksår eller

ischemiska sår, svåra brännskador eller gangrän. Det finns således begränsad erfarenhet av behandling

med linezolid vid dessa tillstånd.

Laktos

Tabletterna innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos

galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Monoaminooxidashämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv hämmare av monoaminoxidas (MAO). Det finns mycket

begränsad data gällande interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter vid

samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning. Linezolid

rekommenderas därför ej för användning under sådana omständigheter, såvida inte noggrann

övervakning av patienten kan ske (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Potentiella interaktioner resulterande i ökning av blodtrycket

Hos friska frivilliga med normalt blodtryck förstärkte linezolid de blodtrycksökningar som orsakades

av pseudoefedrin och fenylpropanolaminhydroklorid. Samtidig administrering av linezolid och

antingen pseudoefedrin eller fenylpropanolamin gav genomsnittliga ökningar av det systoliska

blodtrycket på omkring 30-40 mmHg, jämfört med 11-15 mmHg vid administrering av enbart

linezolid, 14-18 mmHg vid administrering av enbart pseudoefedrin eller fenylpropanolamin och

8-11 mmHg vid administrering av placebo. Inga liknande studier har gjorts på försökspersoner med

förhöjt blodtryck. Vid samtidig administrering av linezolid och läkemedel med vasopressiv verkan,

inklusive dopaminerga medel, rekommenderas att dessa titreras noggrant för att uppnå önskad verkan.

Möjliga serotonerga interaktioner

Den möjliga läkemedelsinteraktionen med dextrometorfan undersöktes hos friska frivilliga.

Försökspersonerna fick dextrometorfan (två doser om 20 mg med 4 timmars mellanrum) med eller

utan linezolid. Inga tecken på serotonergt syndrom (förvirring, delirium, rastlöshet, darrningar,

rodnad, svettningar, hög feber) har noterats hos de friska försökspersoner som fått linezolid och

dextrometorfan.

Efter marknadsföring av produkten har en rapport inkommit där en patient erfarit symtom liknande

dem vid serotonergt syndrom vid intag av linezolid och dextrometorfan. Symtomen upphörde vid

utsättande av båda läkemedlen.

Under klinisk användning av linezolid tillsammans med serotonerga medel, inklusive antidepressiva

läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har fall med serotonergt syndrom

rapporterats. Eftersom samtidig administrering är kontraindicerat (se avsnitt 4.3) ska hanteringen av

patienter som kräver samtidigt behandling med linezolid och serotonerga medel ske såsom beskrivet

under avsnitt 4.4.

Användning med tyraminrika livsmedel

Ingen signifikant blodtryckshöjning uppmättes hos försökspersoner som fick både linezolid och

mindre än 100 mg tyramin. Detta tyder på att det enbart är nödvändigt att undvika förtäring av stora

mängder mat och dryck med högt tyramininnehåll (t.ex. lagrad ost, jästextrakt, odestillerade

alkoholdrycker och fermenterade sojaprodukter, exempelvis sojasås).

Läkemedel metaboliserade via cytokrom P-450

Linezolid metaboliseras ej mätbart genom cytokrom P-450-systemet (CYP) och hämmar inga av de

kliniskt signifikanta CYP-isoformerna (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) hos människa. Linezolid

inducerar ej heller P450-isoenzymer hos råtta. Det finns således ingen anledning att förvänta sig

CYP450-inducerade läkemedelsinteraktioner i samband med linezolid.

Rifampicin

Effekten av rifampicin på farmakokinetiken för linezolid studerades hos sexton friska frivilliga vuxna

män som erhöll 600 mg linezolid två gånger dagligen i 2,5 dagar med eller utan rifampicin 600 mg en

gång dagligen i 8 dagar. Rifampicin minskade C

och AUC för linezolid i medeltal med 21 % [90 %

CI, 15,27] respektive 32 % [90 % CI, 27,37]. Mekanismen för denna interaktion samt den kliniska

relevansen är okänd.

Warfarin

När warfarin tillfördes under linezolidbehandling vid steady-state inträffade en 10-procentig

minskning i det genomsnittliga maximala INR-värdet och en 5-procentig minskning av arean under

kurvan (AUC) för INR. Data från patienter som fått warfarin och linezolid är otillräckliga för att

avgöra om dessa resultat har någon klinisk signifikans.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata data från användningen av linezolid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). En potentiell risk för människa föreligger.

Linezolid bör ej användas under graviditet om det inte är uppenbart nödvändigt, dvs. endast om den

potentiella nyttan överstiger den teoretiska risken.

Amning

Data från djurförsök tyder på att linezolid och dess metaboliter kan passera över till modersmjölk.

Amning bör således avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela

behandlingstiden.

Fertilitet

I djurstudier orsakade linezolid minskad fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör upplysas om risken för yrsel eller symtom på nedsatt syn (som beskrivet i avsnitt 4.4

och 4.8) vid användning av linezolid och avrådas från att framföra fordon och använda maskiner om

något av dessa symtom uppträder.

4.8

Biverkningar

I nedanstående tabell redovisas biverkningar med frekvens baserad på data för alla orsaker från

kliniska studier som inkluderade mer är 2

000 vuxna patienter som behandlades med de

rekommenderade linezoliddoserna i upp till 28 dagar.

De vanligast förekommande var diarré (8,4 %), huvudvärk (6,5 %), illamående (6,3 %) och

kräkningar (4,0 %).

De vanligaste läkemedelsrelaterade biverkningar som ledde till terapiavbrott var huvudvärk, diarré,

illamående och kräkningar. Cirka 3 % av patienterna avbröt behandlingen på grund av en

läkemedelsrelaterad biverkning.

Ytterligare biverkningar som har rapporterats efter marknadsintroduktion anges i tabellen som ”ingen

känd frekvens”, eftersom frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data.

Följande biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med linezolid med följande

frekvenser:

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1,000, <1/100

Sällsynta

≥1/10,000, <1/1,000

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data

Systemorgan-

klass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Candidiasis,

oral candidiasis,

vaginal

candidiasis,

svamp-

infektioner

Vaginit

Antibiotika-

associerad kolit,

inklusive

pseudo-

membranös

kolit*

Blodet och

lymfsystemet

Anemi*

Leukopeni*,

neutropeni,

trombocytopeni*,

eosinofili

Pancytopeni*

Myelosupression*,

sideroblastisk

anemi*

Immunsystemet

Anafylaxi

Metabolism och

nutrition

Hyponatremi

Mjölksyraacidos*

Psykiska

störningar

Insomnia

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

smak-

förändringar

(metallsmak),

yrsel

Kramper*,

hypestesi, parestesi

Serotonergt

syndrom**, perifer

neuropati*

Ögon

Dimsyn*

Förändringar i

synfältet*

Optikusneuropati*,

optikusneurit*,

synförlust*,

förändrad

synskärpa*,

förändringar i

färgseende*

Systemorgan-

klass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Hjärtat

Arytmi (takykardi)

Blodkärl

Hypertension

Transitoriska

ischemiska

attacker, flebit,

tromboflebit

Magtarm-

kanalen

Diarré,

illamående,

kräkningar,

lokaliserad eller

generell

buksmärta,

förstoppning,

dyspepsi

Pankreatit, gastrit,

utspänd buk,

muntorrhet, glossit,

lös avföring,

stomatit,

missfärgning eller

annan påverkan på

tungan

Ytliga

missfärgningar

av tänderna

Lever och

gallvägar

Onormala

leverfunktions-

värden;

förhöjt ASAT,

ALAT eller

alkaliskt

fosfatas

Förhöjt totalt

bilirubin

Hud och

subkutan

vävnad

Pruritus, utslag

Urtikaria, dermatit,

svettningar

Bullösa störningar

som Stevens-Johnson

syndrom och toxisk

epidermal nekrolys,

angioödem, alopeci

Njurar och

urinvägar

Förhöjt BUN

Njursvikt, förhöjt

kreatinin, polyuria

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Vulvovaginal

dysfunktion

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Feber,

lokaliserad

smärta

Frossa, matthet,

smärta vid

injektionsstället,

ökad törst

Systemorgan-

klass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Undersökningar

Kemiska värden

Förhöjt LDH,

kreatinkinas,

lipas, amylas

eller glukos (ej

fasteglukos).

Sänkt

totalprotein,

albumin,

natrium eller

kalcium. Ökning

eller sänkning

av kalium eller

bikarbonat.

Hematologiska

värden

Ökning av

neutrofila eller

eosinofila

leukocyter.

Minskat

hemoglobin,

hematokrit eller

röda

blodkroppar.

Ökat eller

minskat

trombocyttal

eller

leukocyttal.

Kemiska värden

Ökning av natrium

eller kalcium.

Sänkt blodglukos

(ej fasteglukos).

Ökning eller

minskning av

klorid.

Hematologiska

värden

Ökat retikulocyttal.

Minskat antal

neutrofiler.

Se avsnitt 4.4.

Se avsnitt 4.3 och 4.5.

Se nedan.

Följande biverkningar av linezolid bedömdes som allvarliga i sällsynta fall såsom vid

lokaliserad

buksmärta, TIA (transitoriska ischemiska attacker) och hypertoni.

Under kontrollerade kliniska prövningar där linezolid gavs i upp till 28 dagar rapporterades anemi

hos 2,0 % av patienterna. I ett ”compassionate use”-program med patienter med livshotande

infektioner och bakomliggande sjukdomar, utvecklades anemi hos 2,5 % (33/1326) av de patienter

som behandlades

28 dagar, jämfört med 12,5 % (53/430) hos dem som behandlades >28 dagar.

Andelen patienter som utvecklade behandlingsrelaterad allvarlig anemi och behövde blodtransfusion

var 9 % (3/33) för dem som behandlades

28 dagar och 15 % (8/53) hos dem som behandlades

>28 dagar.

Pediatrisk population

Säkerhetsdata från kliniska studier baserade på mer än 500 pediatriska patienter (från nyfödd till

17 års ålder) tyder inte på att säkerhetsprofilen för linezolid skiljer sig åt mellan pediatriska och vuxna

patienter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Någon specifik antidot är ej känd.

Inga fall av överdosering har rapporterats. Följande information kan dock vara användbar:

Understödjande behandling rekommenderas tillsammans med upprätthållande av den glomerulära

filtrationen. Cirka 30 % av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys, men data saknas

rörande elimination genom peritoneal dialys eller hemoperfusion. Linezolids två huvudmetaboliter

elimineras även dessa i viss utsträckning genom hemodialys.

Toxiska reaktioner i form av minskad aktivitet och ataxi har observerats hos råttor efter

administrering av 3 000 mg linezolid/kg/dygn. Hundar uppvisade efter en dos av 2 000 mg/kg/dygn

kräkningar och darrningar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, ATC-kod: J01XX08.

Allmänna egenskaper

Linezolid är ett syntetiskt, antibakteriellt medel som tillhör en ny klass av antibiotika,

oxazolidinonerna. Linezolid är verksamt

in vitro

mot aeroba grampositiva bakterier och anaeroba

mikroorganismer. Linezolid hämmar selektivt den bakteriella proteinsyntesen via en unik

verkningsmekanism. Specifikt binder linezolid till en plats på bakteriens ribosomer (23S på

50S-subenheten) och förhindrar bildningen av ett funktionellt 70S initieringskomplex, som är en

viktig komponent i translationsprocessen.

Den postantibiotiska effekten (PAE) hos linezolid mot

Staphylococcus aureus in vitro

var omkring

2 timmar. Vid mätning i djurmodeller, var de

in vivo

postantibiotiska effekterna 3,6 och 3,9 timmar

för

Staphylococcus aureus

respektive

Streptococcus pneumoniae

. I djurförsök var den avgörande

effektparametern den tid då plasmanivån av linezolid översteg den minimala inhibitoriska

koncentrationen (MIC) för den infekterande mikroorganismen.

Brytpunkter

Brytpunkter för minimala inhibitoriska koncentrationen (MIC) har fastställts av European Committee

on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) för stafylokocker samt enterokocker till Känslig

≤ 4 mg/l och Resistent > 4 mg/l. För streptokocker (inklusive

S. pneumoniae

) har brytpunkter

fastställts till Känslig ≤ 2 mg/l och Resistent > 4 mg/l. Icke artrelaterade MIC-brytpunkter har

fastställts till Känslig ≤ 2 mg/l och Resistent > 4 mg/l. Icke artrelaterade brytpunkter har fastställts i

huvudsak baserat på PK/PD data och är oberoende av MIC-fördelningen för specifika arter. Dessa

brytpunkter är avsedda endast för organismer där specifik brytpunkt inte har fastställts men inte för

arter där känslighetstestning inte rekommenderas.

Antibakteriellt spektrum

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för särskilda species och

lokal information om resistensmönster är önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner.

Expertråd bör inhämtas när det lokala resistensmönstret är sådant att substansens användbarhet vid

åtminstone vissa infektioner kan ifrågasättas.

Kategori

Känsliga organismer

Gram positiva aerober:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Staphylococcus aureus

Koagulasnegativa stafylokocker

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Grupp C-streptokocker

Grupp G-streptokocker

Gram positiva anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptococcus

-arter

Resistenta organismer

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria

-arter

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

-arter

*Klinisk effekt har påvisats för känsliga isolat på godkända kliniska indikationer.

Även om linezolid

in vitro

visar viss aktivitet mot

Legionella, Chlamydia pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

, är data otillräckliga för att påvisa klinisk effekt.

Resistens

Korsresistens

Linezolids verkningsmekanism skiljer sig från andra klasser av antibiotika.

In vitro

studier med

kliniska isolat (inklusive meticillinresistenta stafylokocker, vancomycinresistenta enterokocker, och

penicillin- och erytromycinresistenta streptokocker) tyder på att linezolid vanligen är aktivt mot

organismer som är resistenta mot en eller flera andra klasser av antibiotika.

Resistens mot linezolid är associerad med punktmutationer i 23S rRNA.

I likhet med andra antibiotika som används för behandling av patienter med svårbehandlade

infektioner eller under långa behandlingsperioder, har en minskning av känsligheten noterats med

linezolid. Resistens mot linezolid har rapporterats för enterokocker,

Staphylococcus

aureus

koagulasnegativa stafylokocker. Resistensen har vanligtvis uppkommit i samband med förlängda

behandlingskurer och i närvaro av protesmaterial eller icke-dränerade abscesser. När

antibiotikaresistenta organismer påträffas i sjukhusmiljö är det viktigt att betona vikten av riktlinjer

för infektionskontroll.

Information från kliniska prövningar

Studier på den pediatriska populationen:

I en öppen studie jämfördes behandlingseffekten av linezolid (10 mg/kg var 8:e timme) med

vankomycin (10-15 mg/kg var 6:e till 24:e timme) hos barn från födseln upp till 11 års ålder

infekterade med misstänkt eller bevisat resistenta grampositiva patogener (inklusive nosokomial

pneumoni, komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kateterrelaterad bakteremi, bakteremi av

okänd härkomst och andra infektioner). I den evaluerbara populationen sågs en utläkning på 89,3 %

(134/150) och 84,5 % (60/71) för linezolid respektive vankomycin (95 % Cl: -4,9, 14,6).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Linezolid Orion innehåller främst (s)-linezolid, som är biologiskt aktivt och som metaboliseras till

inaktiva derivat.

Absorption

Linezolid absorberas snabbt och fullständigt efter oral administrering. Den maximala

plasmakoncentrationen uppnås inom 2 timmar efter dosering. Linezolids absoluta orala

biotillgänglighet (undersökt i en crossover-studie med orala och intravenösa doser) är fullständig

(cirka 100 %). Absorptionen påverkas ej påtagligt av föda och absorptionen av den orala suspensionen

motsvarar den som uppnås med de filmdragerade tabletterna.

Plasmakoncentrationen, C

och C

(medelvärde och standardavvikelse), vid steady-state efter

intravenösa doser om 600 mg två gånger dagligen har fastställts till 15,1 [2,5] mg/l respektive

3,68 [2,68] mg/l.

I en annan studie efter orala doser om 600 mg två gånger dagligen till steady-state fastställdes C

och C

till 21,2 [5,8] mg/l respektive 6,15 [2,94] mg/l. Steady-state uppnås andra behandlingsdygnet.

Distribution

Distributionsvolymen vid steady-state är i genomsnitt 40-50 liter hos friska vuxna och motsvarar

ungefär kroppens totala vattenmängd. Bindningen till plasmaproteiner är omkring 31 % och är ej

koncentrationsberoende.

Koncentrationen linezolid i olika kroppsvätskor vid upprepad dosering har bestämts hos ett begränsat

antal friska frivilliga. Kvoten mellan koncentrationen linezolid i saliv och plasma var 1,2:1,0 och

mellan svett och plasma 0,55:1,0. Kvoten för lungornas epitelcellsvätska respektive alveolarvätska var

4,5:1,0 respektive 0,15:1,0, vid mätning av C

vid steady-state. I en mindre studie på

försökspersoner med ventrikuloperitoneal shunt och huvudsakligen icke-inflammerade hjärnhinnor

var kvoten av linezolidkoncentrationen i cerebrospinalvätska respektive plasma 0,7:1,0 vid C

efter

upprepad dosering av linezolid.

Metabolism

Linezolid metaboliseras huvudsakligen genom oxidation av morfolinringen, vilket främst resulterar i

bildandet av två inaktiva karboxylsyraderivat, aminoetoxiättiksyra-metaboliten (PNU-142300) och

hydroxyetylglycin-metaboliten (PNU-142586). Hydroxyetylglycin-metaboliten (PNU-142586) är den

dominerande metaboliten hos människa och förmodas uppkomma genom en icke-enzymatisk process.

Aminoetoxiättiksyra-metaboliten (PNU-142300) förekommer i mindre mängd. Även andra mindre

viktiga, inaktiva metaboliter har karakteriserats.

Eliminering

Hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens utsöndras linezolid vid

steady-state i huvudsak i urinen i form av metaboliterna PNU-142586 (40 %), modersubstansen

(30 %) och PNU-142300 (10 %). Medan praktiskt taget inget av modersubstansen kan ses i feces,

återfinns 6 % och 3 % av varje dos i form av PNU-142586 respektive PNU-142300 i feces.

Halveringstiden för linezolid är i genomsnitt 5-7 timmar.

Av linezolids totala clearance utgörs 65 % av icke-renalt clearance. En viss grad av icke-linjäritet ses

vid ökade doser av linezolid, vilket verkar bero på ett lägre renalt och icke-renalt clearance vid högre

koncentrationer av linezolid. Skillnaden är emellertid liten och avspeglas ej i den faktiska

halveringstiden.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med svår njurinsufficiens (dvs. med kreatininclearance <30 ml/min) ökade

exponeringen för linezolids två huvudmetaboliter i plasma med 7-8 gånger efter engångsdoser på

600 mg. Dock skedde ingen ökning av AUC för modersubstansen. Även om de huvudsakliga

metaboliterna av linezolid i viss utsträckning elimineras genom hemodialys, är plasmanivåerna av

metaboliterna efter engångsdoser på 600 mg hos dessa patienter fortfarande avsevärt högre efter

dialys, än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens.

Den maximala plasmakoncentrationen av de två huvudmetaboliterna efter flera dagars dosering var

10 gånger högre hos 24 patienter med svår njurinsufficiens, varav 21 hemodialyspatienter, än hos

patienter med normal njurfunktion. Den maximala plasmakoncentrationen av linezolid påverkades ej.

Den kliniska betydelsen av dessa observationer har ännu ej fastställts, eftersom data rörande

säkerheten är begränsade för närvarande (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Begränsade data tyder på att farmakokinetiken för linezolid, PNU-142300 och PNU-142586 är

oförändrad hos patienter med mild till måttlig leverinsufficiens (dvs. Child-Pugh klass A eller B).

Farmakokinetiken för linezolid hos patienter med svår leverinsufficiens (dvs. Child-Pugh klass C) har

ej analyserats. Någon avgörande förändring i metabolismen vid nedsatt leverfunktion förväntas dock

ej eftersom linezolid metaboliseras via en icke-enzymatisk process (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Pediatrisk population (<18 år)

Data om säkerhet och effekt för linezolid vid behandling av barn och ungdomar (<18 år) är

begränsade och därför rekommenderas inte behandling med linezolid till denna åldersgrupp (se

avsnitt 4.2). Ytterligare studier behövs för att kunna fastställa säkra och effektiva

doseringsrekommendationer. Farmakokinetiska studier tyder på att clearance av linezolid (räknat per

kg kroppsvikt) är högre hos barn (1 vecka till 12 år) än hos vuxna efter enkel- och upprepad dosering.

Clearance minskar dock med ökande ålder.

Hos barn, 1 vecka till 12 år gamla, gav en administrering av 10 mg/kg kroppsvikt dagligen var

8:e timme, en exponering som motsvarade 600 mg två gånger dagligen hos vuxna.

Hos nyfödda, upp till 1 vecka gamla barn, ökar systemisk clearance av linezolid snabbt (räknat per kg

kroppsvikt) under den första levnadsveckan. Exponeringen hos nyfödda som behandlas med 10 mg/kg

kroppsvikt dagligen var 8:e timme, är därför störst under det första levnadsdygnet. Dock förväntas

ingen överdriven ackumulering under 1:a levnadsveckan vid denna dosregim då clearance ökar snabbt

under denna period.

Hos ungdom (12-17 år gamla) var linezolids farmakokinetik jämförbar med den hos vuxna efter en

dos om 600 mg. Exponeringen hos ungdomar som får 600 mg dagligen var 12:e timma är därför

samma som den hos vuxna som fått samma dos.

Hos pediatriska patienter med ventrikuloperitoneal shunt som administrerades linzolid 10 mg/kg

antingen var 12:e eller var 8:e timme, sågs varierande koncentrationer av linezolid i

cerebrospinalvätskan (CSF) efter både enkeldos och multipla doser. Terapeutiska koncentrationer

uppnåddes eller upprätthölls inte genomgående i cerebrospinalvätskan, därför rekommenderas inte

linezolid som empirisk behandling av pediatriska patienter med infektioner i centrala nervsystemet.

Äldre patienter

Farmakokinetiken för linezolid är ej signifikant annorlunda hos patienter över 65 år.

Kvinnor

Kvinnor har en något mindre distributionsvolym än män och genomsnittligt clearance är reducerat

med omkring 20 % efter korrigering för kroppsvikt. Plasmakoncentrationerna är högre hos kvinnor,

vilket delvis kan förklaras med skillnader i kroppsvikt. Eftersom linezolids genomsnittliga

halveringstid emellertid ej skiljer sig signifikant mellan män och kvinnor förväntas plasmanivåerna

hos kvinnor ej stiga över vältolererade nivåer. Dosjusteringar behöver således ej göras.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Linezolid minskade fertiliteten och reproduktionsförmågan hos hanråttor vid exponeringsnivåer som

ungefär motsvarar de nivåer som förväntas hos människa. Hos könsmogna djur var dessa effekter

reversibla, men hos unga djur som behandlades med linezolid under nästan hela sin sexuella

mognadsperiod var dessa effekter ej reversibla. Hos vuxna hanråttor observerades onormal

spermiemorfologi i testiklarna samt epitelcellshypertrofi och hyperplasi i bitestiklarna. Linezolid

föreföll påverka spermiernas mognadsprocess hos råtta. Tillägg av testosteron hade ingen effekt på de

linezolidmedierade effekterna på fertiliteten. Hypertrofi i bitestiklarna observerades ej hos hundar

som behandlades under 1 månad, även om förändringar i organvikterna för prostata, testiklar och

bitestiklar var tydliga.

Vid reproduktionstoxiska studier på mus och råtta konstaterades inga teratogena effekter vid

exponeringsnivåer som var 4 gånger högre respektive lika höga som de förväntade nivåerna hos

människa. Hos möss orsakade samma koncentrationer av linezolid toxicitet hos moderdjur och var

relaterade till ökad embryodödlighet, inklusive hela kullförluster, minskad fostervikt och en

förstärkning av den normala genetiska tendensen till sternala variationer hos musstammen. Hos råttor

observerades en ringa toxicitet hos moderdjur vid exponeringsnivåer som var lägre än förväntade

kliniska exponeringsnivåer. Viss fostertoxicitet i form av minskade födelsevikter och minskad

ossifiering av bröst och revben, minskad överlevnad hos ungarna och lindriga mognadsfördröjningar

observerades. Vid parning uppvisade dessa ungar en reversibel, dosrelaterad ökning av

pre-implanteringsförluster med motsvarande minskning av fertiliteten. Minskad fostervikt hos kanin

inträffade endast vid förekomst av toxicitet hos moderdjur (kliniska tecken, reducerad

kroppsviktökning och reducerat födointag) vid låg exponeringsnivå, 0,06 gånger jämfört med den

förväntade exponeringen hos människa baserad på AUC. Denna djurart är känd för att vara känslig för

effekten av antibiotika.

Linezolid och dess metaboliter utsöndras i modersmjölken hos digivande råttor, och de

koncentrationer som uppmättes var högre än de i moderns plasma.

Linezolid orsakade reversibel myelosuppression hos råttor och hundar.

Vid peroral administrering av 80 mg/kg/dag till råtta i 6 månader observerades icke-reversibel,

minimal till mild axonal degeneration av ischiasnerven; minimal degeneration av ischiasnerven

observerades även hos 1 hane vid samma dosnivå vid en interimistisk nekropsi efter 3 månader.

Noggranna morfologiska utvärderingar av perfusionsfixerad vävnad utfördes för att undersöka tecken

på synnervsdegeneration. Minimal till måttlig synnervsdegeneration sågs hos 2 av 3 hanråttor efter

6 månaders dosering, men ett direkt samband med substansen är osäkert på grund av fyndens akuta

karaktär och deras asymmetriska distribution. Den observerade synnervsdegenerationen liknade

mikroskopiskt spontan ensidig synnervsdegeneration som rapporterats hos äldre råttor och kan utgöra

en försämring av vanliga bakgrundsförändringar.

Prekliniska data, baserade på konventionella toxicitets- och genotoxicitetsstudier efter upprepad

dosering, visar inga särskilda risker för människa utöver de som tidigare nämnts. Inga studier av

carcinogena/onkogena egenskaper har genomförts med tanke på att doseringen pågår under kort tid

och att ingen genotoxicitet har observerats i standardstudier.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Poloxamer 407

Natriumstärkelse glykollat (Typ A)

Povidon K30

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Cellulosa, mikrokristallin

Laktosmonohydrat

Talk

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos (E464)

Makrogol (E1521)

Titandioxid (E171)

Blått bläck:

Schellack (E904)

Propylenglykol

Briljantblått FCF

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PA/Aluminium/PVC-Aluminium blister: 10, 20, 30, 50 eller 60 filmdragerade tabletter.

PVC/PE/PVDC-Aluminium blister: 10, 20, 30, 50 eller 60 filmdragerade tabletter.

HDPE burkar med polypropen förslutning: 10 eller 30 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

54250

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-09-15/2021-08-16

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-12

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen