Linezolid Mylan 2 mg/ml Infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

30-10-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

30-10-2018

Aktiva substanser:
linezolid
Tillgänglig från:
Mylan IRE Healthcare Ltd
ATC-kod:
J01XX08
INN (International namn):
linezolid
Dos:
2 mg/ml
Läkemedelsform:
Infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
glukosmonohydrat Hjälpämne; linezolid 2 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Infusionspåse, 2 x 300ml (en port); Infusionspåse, 5 x 300ml (en port); Infusionspåse, 10 x 300ml (en port); Infusionspåse, 25 x 300ml (en port); Infusionspåse, 20 x 300ml (en port); Infusionspåse, 5 x (1 x 300ml) (en port) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 10 x (1 x 300ml) (en port) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 20 x (1 x 300ml) (en port) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 3 x (2 x 300ml) (en port) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 6 x (2 x 300ml) (en port) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 10 x (2 x 300ml) (en port) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 10 x (1 x 300ml) (två portar) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 10 x (2 x 300ml) (två portar) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 10 x 300ml (två portar); Infusionspåse, 2 x 300ml (två portar); Infusionspåse, 20 x (1 x 300ml) (två portar) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 20 x 300ml (två portar); Infusionspåse, 25 x 300ml (två portar); Infusionspåse, 5 x 300ml (två portar); Infusionspåse, 6 x (2 x 300ml) (två portar) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 3 x (2 x 300ml) (två portar) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 5 x (1 x 300ml) (två portar) (sjukhusförpackning); Infusionspåse, 1 x 300ml (en port); Infusionspåse, 1 x 300ml (två portar)
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53032
Tillstånd datum:
2016-04-21

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Linezolid Mylan 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

linezolid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Linezolid Mylan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Mylan

Hur du använder Linezolid Mylan

Eventuella biverkningar

Hur Linezolid Mylan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Linezolid Mylan är och vad det används för

Linezolid är ett antibiotikum i klassen oxazolidinoner, vilka verkar genom att förhindra tillväxten av

vissa bakterier som orsakar infektioner. Läkemedlet används för behandling av lunginflammation och

vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om linezolid är en passande behandling för din

infektion.

Linezolid som finns i Linezolid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Mylan

Använd inte Linezolid Mylan

om du är allergisk mot linezolid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin,

moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller

Parkinsons sjukdom

om du ammar, eftersom linezolid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Linezolid Mylan.

Om du svarar ja på någon av nedanstående frågor är behandling med linezolid eventuellt inte lämplig

för dig. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd

inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan

behandling är mer lämplig för dig.

Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

Har du högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?

Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i

hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning,

förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

Var särskilt försiktig med linezolid

Tala med läkare innan du tar detta läkemedel om du:

har lätt att få blåmärken och börja blöda

har blodbrist (litet antal röda blodkroppar)

är känslig för infektioner

tidigare har fått krampanfall

har lever- eller njurproblem, särskilt om du får dialysbehandling

har diarré

Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling får

problem med synen, t.ex. dimsyn, förändrat färgseende, svårt att se detaljer eller begränsat

synfält

känselförlust i armar eller ben eller stickningar eller myrkrypningar i armar eller ben.

diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter att du tagit antibiotika, inklusive

Linezolid Mylan. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din

avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta behandlingen med Linezolid

Mylan och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna

upp eller förlångsamma tarmrörelse.

återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

Andra läkemedel och Linezolid Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det finns en risk att linezolid ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar

såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.

Tala om för din läkare om du tar, eller under de senaste två veckorna

har tagit, något av följande

läkemedel eftersom Linezolid Mylan

inte får

användas om du redan använder eller nyligen har använt

dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Linezolid Mylan”).

MAO-hämmare (t.ex. fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan

användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande

besluta att ge dig Linezolid Mylan men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck

innan du påbörjar behandlingen samt under behandlingen. Din läkare kan också besluta att en annan

behandling är mer lämplig för dig.

avsvällande läkemedel som används vid förkylning eller influensa och som innehåller

pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

vissa läkemedel som används för att behandla astma, t.ex. salbutamol, terbutalin och fenoterol

vissa antidepressiva läkemedel, t.ex. tricykliska antidepressiva eller SSRI (selektiva

serotoninåterupptagshämmare). Det finn många sådana läkemedel, t.ex amitriptylin, citalopram,

klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin och

sertralin

läkemedel som används för att behandla migrän, t.ex. sumatriptan och zolmitriptan

läkemedel som används för att behandla plötsliga allvarliga allergiska reaktioner, t.ex. adrenalin

läkemedel som höjer ditt blodtryck, t.ex. noradrenalin, dopamin och dobutamin

läkemedel som används för att behandla måttlig till kraftig smärta, t.ex. petidin

läkemedel som används för att behandla ångest, t.ex. buspiron

läkemedel som förhindrar uppkomst av blodproppar, t.ex. warfarin

ett antibiotikum som kallas rifampicin.

Linezolid Mylan med mat och dryck

Du kan ta Linezolid Mylan antingen innan, under eller efter måltid.

Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (t.ex. sojasås) och undvik

att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Linezolid Mylan kan reagera med en

substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat. Denna interaktion kan öka blodtrycket.

Informera din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att

du har ätit eller druckit.

Graviditet, amning och fertilitet

Effekten av Linezolid Mylan hos gravida är inte känd. Därför bör Linezolid Mylan inte användas

under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Om du är gravid, tror att du kan vara

gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta

läkemedel.

Du bör inte amma när du använder linezolid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan

påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Linezolid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du

inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och

använda maskiner påverkas.

Linezolid Mylan innehåller glukos och natrium

Glukos

1 ml Linezolid Mylan infusionsvätska innehåller 48 mg glukos (14,4 g glukos per infusionspåse).

Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

Natrium

1 ml Linezolid Mylan infusionsvätska innehåller 0,38 mg natrium (114 mg natrium per infusionspåse).

Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du använder Linezolid Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Detta läkemedel ges till dig som ett dropp (en infusion in i en ven) av läkare eller annan

sjukvårdspersonal. Rekommenderad dos för vuxna (18 år och äldre) är 300 ml (600 mg linezolid) två

gånger dagligen vilket ges direkt in i blodet (intravenöst) som ett dropp under 30 till 120 minuter.

Om du står på njurdialys ska linezolid ges efter din dialysbehandling.

Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerhet och effekt för

detta läkemedel har inte fastställts vid behandlingsperioder längre än 28 dagar. Din läkare kommer att

avgöra hur länge du ska behandlas.

Under tiden du använder linezolid bör läkaren ta regelbundna blodprover för att kontrollera din

blodbild.

Läkaren ska kontrollera din syn om du använder linezolid i mer än 28 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Linezolid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

Om du har använt för stor mängd av Linezolid Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112) för bedömning

av risken samt rådgivning.

Om du är orolig att du har fått för mycket linezolid, tala genast om det för läkare eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Linezolid Mylan

Eftersom du får detta läkemedel under noggrann övervakning är det osannolikt att en dos skulle

glömmas. Om du tror att en dos har hoppats över, tala genast om det för läkare eller sjuksköterska. Ta

inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal

om du upplever några av

dessa biverkningar under behandlingen med linezolid.

De allvarliga biverkningarna (med frekvens inom parenteserna) av linezolid är:

Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats), svullnad framförallt i ansiktet och på halsen (har

rapporterats), väsande andning och/eller svårigheter att andas (har rapporterats). Detta kan vara

tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen

med linezolid. Hudreaktioner såsom röd, öm och fjällande hud (dermatit) (mindre vanliga),

utslag (vanliga), klåda (vanliga).

problem med din syn såsom dimsyn (mindre vanliga), förändrat färgseende (har rapporterats),

svårighet att se detaljer (har rapporterats) eller om du upplever att ditt synfält blir begränsat

(sällsynta).

allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande

pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer

(sällsynta).

återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning (har

rapporterats).

krampanfall (mindre vanliga) har rapporterats med linezolid. Du ska omedelbart kontakta din

läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att

koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva

läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2) (har rapportereats).

oförklarliga blödningar eller blåmärken, vilket kan bero på förändringar i antal av vissa

blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist

(anemi) (vanliga).

förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa

infektioner (vanliga) där tecken på infektion kan inkludera feber (vanliga), ont i halsen (mindre

vanliga), munsår (mindre vanliga) och trötthet (mindre vanliga).

inflammation i bukspottkörteln (mindre vanliga).

kramper (mindre vanliga).

transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket

orsakar kortvariga, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal

sant medvetslöshet) (mindre vanliga).

öronsusning (tinnitus) (mindre vanliga).

Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med linezolid i mer

än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.

Andra biverkningar innefattar:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

svampinfektioner framförallt i slidan eller munhålan

huvudvärk

metallsmak i munnen

diarré, illamående eller kräkningar

förändrade blodprovsvärden, inklusive njur- eller leverfunktionsvärden eller blodsockernivå

sömnsvårigheter

ökat blodtryck

anemi (litet antal röda blodkroppar)

yrsel

lokaliserad eller generaliserad buksmärta

förstoppning

matsmältningsbesvär

lokaliserad smärta

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

stickningar eller domningar

svullen, öm eller missfärgad tunga

smärta vid infusionsstället (där droppet gavs)

inflammation i vener (inklusive där infusionen (droppet) gavs)

ökad urineringsfrekvens

frossa

ökad törst

ökad svettning

påverkan på blodprovsresultat som proteiner, salter eller enzymer som används som ett mått på

njur- eller leverfunktionen

hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

njursvikt

minskat antal blodplättar

bukspänning

smärta vid injektionsstället

förhöjt kreatinin

magont

påverkan på hjärtrytmen (t.ex. snabbare hjärtrytm).

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell

avlägsning)

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

alopeci (håravfall)

minskat antal blodkroppar

svaghet och/eller sensoriska förändringar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Linezolid Mylan ska förvaras

Eftersom du får detta läkemedel under noggrant medicinskt överinseende är det sjukhuspersonalen

som ser till att nedanstående förvaringsanvisningar efterföljs:

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på påsen efter EXP. De första två siffrorna anger månaden och

de sista fyra siffrorna anger året. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Använd

läkemedlet direkt efter att förslutningen har brutits.

Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte

öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om den inte används omedelbart är

lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Förvaras i originalförpackningen. (skyddsöverdrag och kartong). Ljuskänsligt

Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen är grumlig eller innehåller partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är linezolid. 1 ml infusionsvätska innehåller 2 mg linezolid

Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat (en slags socker), natriumcitrat (E331), vattenfri

citronsyra (E330), saltsyra (E507, som 10 % lösning) för pH-justering eller natriumhydroxid

(E524, som 10 % lösning) för pH-justering och vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Linezolid Mylan tillhandahålls som en klar, färglös till gul lösning i infusionspåsar för engångsbruk

innehållande 300 ml infusionsvätska (600 mg linezolid).

Varje kartong innehåller 1, 2, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar. Dessutom finns sjukhusförpackningar

med 3, 5, 6, 10 eller 20 kartonger med antingen 1 eller 2 infusionspåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Irland

Tillverkare

Synthon Hispania S.L.

Castello, 1

Pol. Las Salinas

Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Spanien

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM, Nijmegen

Nederländerna

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrike

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan fås hos ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-30

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Linezolid Mylan 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

linezolid

VIKTIGT: Läs produktresumén före förskrivning.

Linezolid är inte aktivt mot infektioner förorsakade av gramnegativa patogener. Specifik behandling

mot gramnegativa organismer ska sättas in samtidigt om en gramnegativ patogen har dokumenterats

eller misstänks.

Beskrivning

En klar färglös eller gulaktig infusionspåse av polypropen med en eller två portar i ett genomskinligt

folielaminerat skyddsöverdrag. Påsen innehåller 300 ml lösning och är förpackad i en kartong.

Kartong med 1*, 2**, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar.

Dessutom kan följande kartonger också levereras i sjukhusförpackningar med:

*5,10 eller 20

**3, 6 eller 10

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Linezolid Mylan 2 mg/ml infusionsvätska, lösning innehåller linezolid 2 mg/ml i en isoton, klar,

färglös till gul lösning. Övriga innehållsämnen är: glukosmonohydrat, natriumcitrat (E331), vattenfri

citronsyra (E330), saltsyra (E507, som 10 % lösning) för pH-justering eller natriumhydroxid (E524,

som 10 % lösning) för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

Dosering och administreringssätt

Linezolidbehandling ska endast inledas i samband med sjukhusvård och efter konsultation med

relevant specialist, såsom klinisk mikrobiolog eller infektionsläkare.

Patienter som inleder behandlingen parenteralt kan övergå till oral behandling när detta är kliniskt

indicerat. Vid sådan övergång krävs ingen dosjustering eftersom linezolid har en oral biotillgänglighet

på nära 100 %. Infusionsvätskan ska administreras under 30 till 120 minuter.

Den rekommenderade dosen av linezolid ska administreras intravenöst (i.v.) två gånger dagligen.

Rekommenderad dosering och behandlingstid för vuxna:

Behandlingstiden är beroende av den aktuella patogena organismen, infektionens lokalisation och

svårighetsgrad, samt av patientens kliniska svar på behandlingen.

Följande rekommenderade behandlingstider avspeglar de tider som använts vid kliniska prövningar.

Kortare behandlingstider kan vara lämpliga för vissa infektionstyper, men har inte utvärderats i

kliniska prövningar.

Den längsta behandlingstiden är 28 dagar. Säkerhet och effekt för användning av linezolid har inte

fastställts för behandlingsperioder längre än 28 dagar.

Vid infektioner som är förknippade med samtidig bakteriemi krävs ingen ökning av den

rekommenderade dosen eller behandlingstiden. Doseringsrekommendationerna dos för

infusionsvätskan är enligt följande:

Infektioner

Dosering och administreringsväg för

administrering två gånger dagligen

Behandlingstid

Nosokomial pneumoni

600 mg två gånger dagligen

10-14 dagar i följd

Samhällsförvärvad pneumoni

Komplicerade hud- och

mjukdelsinfektioner

600 mg två gånger dagligen

Pediatrisk population

: Säkerhet och effekt för linezolid för barn (< 18 år) har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 i produktresumén, men ingen

doseringsrekommendation kan fastställas.

Äldre

: Ingen dosjustering behövs.

Nedsatt njurfunktion

: Ingen dosjustering behövs.

Svårt nedsatt njurfunktion

(dvs. kreatininclearance < 30 ml/min): Ingen dosjustering behövs.

Eftersom den kliniska signifikansen av högre exponeringsnivåer (upp till 10 gånger) för de två

huvudmetaboliterna hos patienter med svår njurinsufficiens ej är känd, bör dock linezolid användas

med särskild försiktighet till dessa patienter, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen

bedöms överväga den teoretiska risken.

Eftersom ungefär 30 % av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys bör linezolid ges

efter dialysbehandlingen hos sådana patienter. De huvudsakliga metaboliterna av linezolid elimineras i

viss utsträckning vid hemodialys, men koncentrationerna av dessa metaboliter är fortfarande avsevärt

högre efter dialys än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens.

Linezolid bör därför användas med särskild försiktighet vid behandling av patienter med svår

njurinsufficiens som behandlas med dialys, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen

bedöms väga upp den teoretiska risken.

Erfarenheter saknas rörande linezolidbehandling av patienter som genomgår kontinuerlig ambulerande

peritonealdialysis (CAPD) eller alternativa behandlingsformer för njursvikt (annat än hemodialys).

Nedsatt leverfunktion

: Patienter med mild till måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass A eller B).

Ingen dosjustering behövs.

Svårt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass C): Någon avgörande förändring i metabolismen vid

nedsatt leverfunktion förväntas inte eftersom linezolid metaboliseras via en icke-enzymatisk process.

Dosjustering rekommenderas därför inte. Det finns däremot begränsade, kliniska data och det

rekommenderas att linezolid används vid behandling av sådana patienter endast när den förväntade

nyttan av behandlingen bedöms överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.4 och 5.2 i

produktresumén).

Kontraindikationer

Patienter som är överkänsliga mot linezolid eller mot något hjälpämne.

Linezolid bör ej ges till patienter som behandlas med läkemedel som hämmar monoaminoxidas A eller

B (t.ex. fenelzin, isocarboxacid, selegilin, moklobemid) eller som under de föregående två veckorna

tagit ett sådant läkemedel.

Såvida inte resurser för noggrann observation av patienten och övervakning av patientens blodtryck

finns tillgängliga bör linezolid ej ges till patienter vid följande kliniska tillstånd eller vid följande

samtidig medicinering:

Patienter med obehandlad hypertoni, feokromocytom, carcinoid, tyreotoxikos, bipolär

depression, schizoaffektiv störning, akut förvirringstillstånd.

Patienter som tar något av följande läkemedel: serotoninåterupptagshämmare, tricykliska

antidepressiva medel, serotonin 5-HT

-receptoragonister (triptaner), sympatomimetiska medel

med direkt eller indirekt verkan (inklusive adrenerga bronkodilaterare, pseudoefedrin och

fenylpropanolamin), vasopressiva medel (t.ex. adrenalin, noradrenalin), dopaminerga medel

(t.ex. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron.

Amning bör avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela

behandlingstiden (se avsnitt 4.6 i produktresumén).

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Myelosuppression (inkluderande anemi, leukopeni, pancytopeni och trombocytopeni) har rapporterats

hos patienter som behandlas med linezolid. I de fall där utgången är känd, har de påverkade

hematologiska parametrarna återgått till de nivåer som förelåg före behandlingen när behandling med

linezolid avbröts. Risken för dessa effekter förefaller ha samband med behandlingstiden. Äldre

patienter som behandlas med linezolid kan löpa större risk att uppleva blodsjukdom jämfört med yngre

patienter. Trombocytopeni kan uppträda oftare hos patienter med svår njurinsufficiens, oavsett om de

behandlas med dialys eller ej. Därför rekommenderas en noggrann övervakning av blodstatus hos

patienter som har anemi, granulocytopeni eller trombocytopeni, patienter som får samtidig

medicinering som kan sänka hemoglobinnivån, övriga blodvärden eller inverka negativt på

trombocytfunktionen, patienter som har svår njurinsufficiens och patienter som behandlas under längre

tid än 10-14 dagar. Till sådana patienter bör linezolid endast ges när hemoglobinnivån, blodstatus och

antalet trombocyter kan övervakas noggrant.

Om signifikant myelosuppression uppträder under behandling med linezolid bör terapin avbrytas om

det inte bedöms vara absolut nödvändigt att fortsätta med behandlingen. I sådana fall skall blodstatus

övervakas noggrant och lämpliga behandlingsåtgärder sättas in.

Dessutom rekommenderas att fullständig blodstatus (inklusive hemoglobinnivån, trombocyt- och

leukocyttal samt differentialräkning av leukocyter) kontrolleras varje vecka

hos patienter som

behandlas med linezolid, oavsett blodstatus före behandlingen.

I studier av s.k. ”compassionate use” rapporterades allvarlig anemi oftare hos patienter som

behandlades med linezolid under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden

28 dagar. Dessa patienter behövde oftare få blodtransfusion. Fall av anemi som krävde blodtransfusion

har också rapporterats efter lansering av produkten, oftast hos patienter som behandlats mer än

28 dagar.

Fall av sideroblastisk anemi har rapporterats efter lansering av läkemedlet. I de fall där tiden för

uppkomsten av anemin var känd hade de flesta patienterna behandlats med linezolid mer än 28 dagar.

De flesta patienterna tillfrisknade helt eller delvis då behandlingen med linezolid avbröts med eller

utan behandling av anemin.

Obalans i mortalitet i klinisk prövning med kateterrelaterade, grampositiva septikemier

I en öppen klinisk prövning med allvarligt sjuka patienter med infektioner i anslutning till

intravaskulära katetrar iakttogs en överdödlighet hos patienter som behandlades med linezolid, jämfört

med vankomycin/dikloxacillin/oxacillin [78/363 (21,5 %) jämfört med 58/363 (16,0 %)]. Den faktor

som huvudsakligen påverkade mortaliteten var förekomst av infektion av grampositiva bakterier vid

studiestarten. Mortaliteten var nästan densamma i de båda behandlingsarmarna hos patienter med

infektioner förorsakade enbart av grampositiva organismer (oddskvot 0,96; 95 % konfidensintervall:

0,58-1,59) men var signifikant högre (p=0,0162) i linezolidarmen hos patienter med någon annan

patogen eller ingen patogen vid studiestarten (oddskvot 2,48; 95 % konfidensintervall: 1.38-4.46). Den

största skillnaden inträffande under behandling och inom sju dagar efter att behandlingen avslutats.

Fler patienter i linezolidarmen förvärvade gramnegativa patogener under prövningen och avled av

infektioner förorsakade av gramnegativa patogener och av polymikrobiella infektioner. Därför bör

linezolid endast användas vid komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner med känd eller möjlig

samtidig infektion orsakad av gramnegativa organismer om det inte finns någon annan behandling

tillgänglig. Under dessa omständigheter ska behandling mot gramnegativa organismer sättas in

samtidigt.

Antibiotikaassocierad diarré och kolit

Antibiotikaassocierad diarré och antibiotikaassocierad kolit, inklusive pseudomembranös kolit och

Clostridium difficile

-associerad diarré, har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella

medel, inklusive linezolid, och varierar i allvarlighetsgrad från mild diarré till dödlig kolit. Det är

därför viktigt att beakta denna diagnos hos patienter som utvecklar allvarlig diarré under och efter

behandling med linezolid. Om antibiotikaassocierad diarré eller antibiotikaassocierad kolit misstänks

eller bekräftas, ska pågående behandling med antibakteriella medel, inklusive linezolid, avbrytas och

adekvata åtgärder vidtas omedelbart. Läkemedel som hämmar tarmperistaltiken är kontraindicerat i

denna situation.

Mjölksyraacidos

Mjölksyraacidos har rapporterats under användning med linezolid. Patienter som utvecklar symtom på

metabolisk acidos som återkommande illamående eller kräkningar, magsmärtor, låga bikarbonatnivåer

eller hyperventilering under behandling med linezolid kräver omedelbar läkarvård. Om

mjölksyraacidos inträffar ska nyttan av fortsatt behandling med linezolid vägas mot den potentiella

risken.

Mitokondriell dysfunktion

Linezolid hämmar den mitokondriella proteinsyntesen. Biverkningar så som mjölksyraacidos, anemi

eller neuropati (optikus eller perifer) kan inträffa som ett resultat av denna hämning och dessa symtom

är mer vanliga då läkemedlet ges under mer än 28 dagar.

Serotonergt syndrom

Spontana fall av serotonergt syndrom har rapporterats vid samtidig administrering av linezolid och

serotonerga medel, inklusive antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare

(SSRI). Samtidig administrering av linezolid och serotonerga medel är därför kontraindicerat förutom

då samtidig administrering är absolut nödvändigt. I dessa fall ska patienterna noga övervakas för

tecken och symtom på serotonergt syndrom såsom kognitiv dysfunktion, hyperpyrexi, hyperreflexi

och bristande koordinationsförmåga. Om tecken eller symtom uppstår bör läkaren överväga att avsluta

den ena eller båda behandlingarna. Om behandlingen med det samtidigt administrerade serotonerga

medlet avslutas kan utsättningssymtom förekomma.

Perifer neuropati och optikusneuropati

Perifer neuropati så väl som optikusneuropati samt optikusneurit som i vissa fall lett till synförlust, har

rapporterats hos patienter som behandlats med linezolid. Huvudsakligen gäller det patienter som

behandlats under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden på 28 dagar.

Alla patienter ska uppmanas att rapportera symptom på synförsämringar såsom förändrad synskärpa,

förändrat färgseende, dimsyn eller synfältsdefekter. Undersökning bör omedelbart utföras om sådana

symptom uppstår, med remiss till ögonläkare om så krävs. Om en patient tar linezolid under en längre

period än de rekommenderade 28 dagarna ska synen kontrolleras regelbundet.

Vid perifer neuropati eller optikusneuropati ska fortsatt behandling med linezolid vägas mot eventuella

risker.

Det kan finnas en ökad risk för neuropatier då linezolid används av patienter som samtidigt använder

eller tidigare har använt antimykobakteriella läkemedel mot tuberkulos.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats förekomma hos patienter som behandlas med linezolid. Hos de flesta av

dessa fall fanns kramper i anamnesen eller riskfaktorer för kramper. Patienterna bör uppmanas att

informera sin läkare om de har kramper i anamnesen.

MAO-hämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Vid de doser

som används vid antibakteriell terapi uppträder dock inga antidepressiva effekter. Data gällande

interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter med underliggande tillstånd

och/eller vid samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är

begränsade. Behandling med linezolid rekommenderas därför inte under sådana omständigheter,

såvida inte noggrann övervakning av patienten kan ske.

Användning med tyraminrika livsmedel

Patienter bör avrådas från att förtära större mängder tyraminrika livsmedel.

Superinfektioner

Effekterna av behandling med linezolid på normalfloran har inte utvärderats i kliniska prövningar.

Användning av antibiotika kan ibland ge upphov till tillväxt av motståndskraftiga organismer. Under

kliniska prövningar fick till exempel cirka 3 % av patienterna en läkemedelsrelaterad candidainfektion

vid de rekommenderade doserna av linezolid. Om superinfektion uppträder under behandlingen ska

lämpliga åtgärder vidtas.

Särskilda patientgrupper

Linezolid ska användas med särskild försiktighet hos patienter med svår njurinsufficiens, och endast

när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.2 och

5.2 i produktresumén).

Linezolid bör ges till patienter med svår leverinsufficiens endast om den förväntade nyttan bedöms

överstiga den teoretiska risken.

Nedsatt fertilitet

Hos vuxna hanråttor som utsattes för ungefär samma nivåer som de förväntade nivåerna hos människa,

minskade linezolid reversibelt fertiliteten och framkallade onormal spermiemorfologi. Det finns inga

uppgifter om linezolids eventuella effekter på mannens reproduktionssystem.

Kliniska

prövningar

Säkerhet och effekt för användning av linezolid i mer än 28 dagar har inte fastställts.

Kontrollerade kliniska prövningar har inte inkluderat patienter med diabetiska fotsår, trycksår eller

ischemiska sår, svåra brännskador eller gangrän. Det finns således begränsad erfarenhet av behandling

med linezolid vid dessa tillstånd.

Hjälpämnen

En ml infusionsvätska innehåller 48 mg (dvs. 14,4 g/300 ml) glukos. Detta ska beaktas vid behandling

av patienter med diabetes mellitus eller andra sjukdomar associerade med glukosintolerans. En ml

infusionsvätska innehåller även 0,38 mg (114 mg/300 ml) natrium. Natriuminnehållet bör beaktas vid

behandling av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

MAO

hämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Data gällande

interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter vid samtidig medicinering med

läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är begränsade. Linezolid rekommenderas därför

ej för användning under sådana omständigheter, såvida inte noggrann övervakning av patienten kan

ske.

Potentiella

interaktioner

resulterande i ökning av blodtrycket

Hos friska frivilliga med normalt blodtryck förstärkte linezolid de blodtrycksökningar som orsakades

av pseudoefedrin och fenylpropanolaminhydroklorid. Samtidig administrering av linezolid och

antingen pseudoefedrin eller fenylpropanolamin gav genomsnittliga ökningar av det systoliska

blodtrycket på omkring 30-40 mmHg, jämfört med 11-15 mmHg vid administrering av enbart

linezolid, 14-18 mmHg vid administrering av enbart pseudoefedrin eller fenylpropanolamin och

8-11 mmHg vid administrering av placebo. Inga liknande studier har gjorts på försökspersoner med

förhöjt blodtryck. Vid samtidig administrering av linezolid och läkemedel med vasopressiv verkan,

inklusive dopaminerga medel, rekommenderas att dessa titreras noggrant för att uppnå önskad verkan.

Möjliga serotonerga interaktioner

Den möjliga läkemedelsinteraktionen med dextrometorfan undersöktes hos friska frivilliga.

Försökspersonerna fick dextrometorfan (två doser om 20 mg med 4 timmars mellanrum) med eller

utan linezolid. Inga tecken på serotonergt syndrom (förvirring, delirium, oro, darrningar, rodnad,

perspiration och hög feber) har noterats hos de friska försökspersoner som fått linezolid och

dextrometorfan.

Erfarenhet efter marknadsintroduktion: en rapport har inkommit där en patient erfarit symptom

liknande dem vid serotonergt syndrom vid intag av linezolid och dextrometorfan. Symptomen

upphörde vid utsättande av båda läkemedlen.

Under klinisk användning av linezolid tillsammans med serotonerga medel, inklusive antidepressiva

läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har fall med serotonergt syndrom

rapporterats. Samtidig administrering är kontraindicerad men hantering av patienter för vilka samtidig

behandling med linezolid och serotonerga medel är absolut nödvändig beskrivs i avsnittet Varningar

och försiktighet.

Användning med tyraminrika livsmedel

Ingen signifikant blodtryckshöjning uppmättes hos försökspersoner som fick både linezolid och

mindre än 100 mg tyramin. Detta tyder på att det enbart är nödvändigt att undvika förtäring av stora

mängder mat och dryck med högt tyramininnehåll (t.ex. lagrad ost, jästextrakt, odestillerade

alkoholdrycker och fermenterade sojaprodukter, exempelvis sojasås).

Läkemedel metaboliserade via cytokrom P-450

Linezolid metaboliseras ej mätbart genom cytokrom P-450-systemet (CYP) och hämmar inga av de

kliniskt signifikanta CYP-isoformerna (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) hos människa. Linezolid

inducerar inte heller P450-isoenzymer hos råtta. Det finns således ingen anledning att förvänta sig

CYP450-inducerade läkemedelsinteraktioner med linezolid.

Rifampicin

Effekten av rifampicin på farmakokinetiken för linezolid studerades hos sexton friska frivilliga vuxna

män som gavs 600 mg linezolid två gånger dagligen i 2,5 dagar med eller utan rifampicin 600 mg en

gång dagligen i 8 dagar. Rifampicin minskade C

och AUC för linezolid i medeltal med 21 % [90 %

KI, 15,27] respektive 32 % [90 % KI, 27,37]. Mekanismen för denna interaktion samt den kliniska

relevansen är okänd.

Warfarin

När warfarin tillfördes under linezolidbehandling vid steady state inträffade en 10 % minskning i det

genomsnittliga maximala INR-värdet och en 5 % minskning av arean under kurvan (AUC) för INR.

Data från patienter som fått warfarin och linezolid är otillräckliga för att avgöra om dessa resultat har

någon klinisk signifikans.

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användningen av linezolid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter. En potentiell risk för människa föreligger.

Linezolid ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, dvs. endast om den

potentiella nyttan överstiger den teoretiska risken.

Amning

Data från djurförsök tyder på att linezolid och dess metaboliter kan passera över till modersmjölk.

Amning bör således avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela

behandlingstiden.

Fertilitet

I djurstudier orsakade linezolid minskad ferilitet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör upplysas om risken för yrsel eller symtom på nedsatt syn under behandling med linezolid

och avrådas från att framföra fordon och använda maskiner om något av dessa symtom uppträder.

Biverkningar

I nedanstående tabell redovisas biverkningar som har rapporterats med frekvenser baserad på alla

kausalitetsdata från kliniska studier som inkluderade mer är 2000 vuxna patienter som behandlades

med de rekommenderade linezoliddoserna i upp till 28 dagar.

De vanligast förekommande var diarrè (8,4 %), huvudvärk (6,5 %), illamående (6,3 %) och

kräkningar (4,0 %).

De vanligaste läkemedelsrelaterade biverkningar som ledde till behandlingsavbrott var huvudvärk,

diarré, illamående och kräkningar. Cirka 3 % av patienterna avbröt behandlingen på grund av en

läkemedelsrelaterad biverkning.

Ytterligare biverkningar som har rapporterats efter marknadsintroduktion anges i tabellen som ”ingen

känd frekvens”, eftersom frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data.

Följande biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med linezolid med följande

frekvenser: Vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/

1000), mycket sällsynta (<10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga

data)

Infektioner och

infestationer

Candidiasis,

oral candidiasis,

vaginal

candidiasis,

svamp-

infektioner

Vaginit

Antibiotikaass-

ocierad kolit,

inklusive

pseudo-

membranös

kolit*

Blodet och

lymfsystemet

anemi*†,

Leukopeni*,

neutropeni,

trombocytopeni*,

eosinofili

Pancytopeni*,

Myelosuppression*,

sideroblastisk anemi*

Immunsystemet

Anafylaxi

Metabolism och

nutrition

Hyponatremi

Mjölksyraacidos*,

Psykiska

störningar

Insomni

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

smak-

förändringar

(metallsmak),

yrsel

Konvulsioner*,

hypestesi, parestesi

Serotonergt

syndrom**, perifer

neuropati*

Organsystem

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga

data)

Ögon

Dimsyn*

Förändrat

synfält*

Optikusneuropati*,

optikusneurit*,

synförlust*, förändrad

synskärpa*, förändat

färgseende*

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Hjärtat

Arytmi (takykardi)

Blodkärl

Hypertoni,

TIA, flebit,

tromboflebit

Magtarmkanalen

Diarré,

illamående,

kräkningar,

lokaliserad eller

generell

buksmärta,

förstoppning,

dyspepsi,

Pankreatit, gastrit,

bukspänning,

muntorrhet, glossit,

lös avföring, stomatit,

missfärgning eller

annan påverkan på

tungan

Ytliga

missfärgningar

av tänderna

Lever och

gallvägar

Onormala

leverfunktions-

värden; ökat

ASAT, ALAT

eller alkaliskt

fosfatas

Ökat totalt bilirubin

Hud och subkutan

vävnad

Pruritus, utslag

Urtikaria, dermatit,

svettningar

Bullösa störningar

som Stevens-Johnson

syndrom och toxisk

epidermal nekrolys,

angioödem, alopeci

Njurar och

urinvägar

Ökat BUN

Njursvikt, polyuri ,

förhöjt kreatinin

Reproduktions-

organ och

bröstkörtlar

Vulvovaginal

dysfunktion

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administrerings-

stället

Feber,

lokaliserad

smärta

Frossa, trötthet,

smärta vid

injektionsstället, ökad

törst.

Undersökningar

Kemiska värden

Ökat LDH,

kreatinkinas,

lipas, amylas

eller icke

fastande glukos.

Sänkt

totalprotein,

albumin,

natrium eller

kalcium.

Kemiska värden

Ökning av natrium

eller kalcium.

Sänkt icke fastande

blodglukos.

Ökning eller

minskning av klorid

Organsystem

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga

data)

Ökning eller

sänkning av

kalium eller

bikarbonat.

Hematologiska

värden

Ökning av

neutrofiler eller

eosinofiler.

Minskat

hemoglobin,

hematokrit eller

röda

blodkroppar.

Ökat eller

minskat

trombocyttal

eller

leukocyttal.

Hematologiska

värden

Ökat retikulocyttal.

Minskat antal

neutrofiler.

* Se avsnitt Varningar och försiktighet

** Se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner

† Se nedan.

Följande biverkningar av linezolid bedömdes som allvarliga i sällsynta fall: lokaliserad buksmärta,

TIA (transitoriska ischemiska attacker) och hypertoni.

†I kontrollerade kliniska prövningar där linezolid gavs i upp till 28 dagar rapporterades anemi hos

2,0 % av patienterna. I ett ”compassionate use”-program med patienter med livshotande infektioner

och bakomliggande komorbiditet, utvecklades anemi hos 2,5 % (33/1326) av de patienter som

behandlades ≤28 dagar, jämfört med 12,3 % (53/430) hos dem som behandlades >28 dagar. Andelen

patienter som utvecklade behandlingsrelaterad allvarlig anemi och behövde blodtransfusion var 9 %

(3/33) för dem som behandlades ≤28 dagar och 15 % (8/53) hos dem som behandlades >28 dagar.

Pediatrisk population

Säkerhetsdata från kliniska studier baserade på mer än 500 pediatriska patienter (från nyfödda till

17 år) tyder inte på att säkerhetsprofilen för linezolid skiljer sig åt mellan pediatriska och vuxna

patienter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Det finns ingen känd antidot.

Inga fall av överdosering har rapporterats. Följande information kan dock vara användbar:

Understödjande behandling rekommenderas tillsammans med upprätthållande av glomerulär filtration.

Cirka 30 % av en linezoliddos elimineras under 3 timmars hemodialys, men data saknas avseende

elimination av linezolid genom peritoneal dialys eller hemoperfusion.

Instruktioner för användning och hantering

Endast för engångsbruk. Avslägsna skyddsöverdraget först när infusionspåsen ska användas.

Kontrollera därefter att det inte finns några läckor genom att krama ihop påsen ordentligt. Om påsen

läcker ska den inte användas, eftersom innehållet kanske inte längre är sterilt. Lösningen ska

inspekteras visuellt före användning och endast klara lösningar, utan partiklar ska användas.

Infusionspåsarna ska inte kopplas i serie. Ej använd lösning ska kasseras. Inga särskilda anvisningar

för destruktion. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. Återanslut

inte en infusionspåse som är delvis tömd.

Linezolid Mylan infusionsvätska är kompatibel med följande lösningar: 5 % glukos för infusion, 0,9 %

natriumklorid för intravenös infusion, Ringer-laktatlösning för injektion (Hartmanns lösning för

injektion).

Inkompatibiliteter

Inga tillsatser bör göras till infusionsvätskan. Om linezolid ska ges samtidigt med andra läkemedel ska

varje läkemedel ges separat enligt de anvisningar som gäller för respektive läkemedel. Om samma

venösa infart ska användas för sekventiell infusion av flera läkemedel, ska denna sköljas med en

kompatibel infusionslösning före och efter administrering av linezolid.

Linezolid Mylan infusionsvätska är fysikaliskt inkompatibel med följande substanser: amfotericin B,

klorpromazinhydroklorid, diazepam, pentamidinisetionat, erytromycinlaktobionat, fenytoinnatrium

och sulfametoxazol/trimetoprim. Den är även kemiskt inkompatibelt med ceftriaxonnatrium.

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet

Före öppnande: 30 månader

Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte

öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om den inte används omedelbart är

lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. (skyddsöverdrag och kartong). Ljuskänsligt

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Linezolid Mylan 2 mg/ml infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml innehåller 2 mg linezolid. Varje 300 ml infusionspåse innehåller 600 mg linezolid.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

1 ml infusionsvätska, lösning, innehåller 0,38 mg natrium.

En 300 ml infusionspåse innehåller 114 mg natrium.

1 ml infusionsvätska, lösning, innehåller 48 mg glukos.

En 300 ml infusionspåse innehåller 14,4 g glukos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Infusionsvätska, lösning.

Isoton, klar, färglös till gul lösning.

Lösningens pH är 4,5-5,0

Osmolalitet är 270–330 mosmol/kg

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

osokomial pneumoni

Samhällsförvärvad pneumoni

Linezolid är avsett för vuxna för behandling av samhällsförvärvad pneumoni och nosokomial

pneumoni när dessa med säkerhet eller sannolikt orsakas av känsliga grampositiva bakterier. Vid

fastställande av om linezolid är en lämplig behandling skall hänsyn tas till resultaten av

mikrobiologiska analyser och information om prevalensen av antibiotikaresistens bland grampositiva

bakterier (se avsnitt 5.1 för uppgift om aktuella organismer).

Linezolid är inte aktivt mot infektioner förorsakade av gramnegativa patogener. Specifik behandling

mot gramnegativa organismer ska sättas in samtidigt om en gramnegativ patogen har dokumenterats

eller misstänks.

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (se avsnitt 4.4).

Linezolid är avsett för vuxna för behandling av komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

endast

när

mikrobiologiska tester har fastställt att infektionen har orsakats av känsliga grampositiva bakterier.

Linezolid är inte aktivt mot infektioner förorsakade av gramnegativa patogener. Linezolid ska

användas till patienter med komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner med känd eller möjlig

samtidig infektion med gramnegativa organismer endast om annan behandling inte finns tillgänglig (se

avsnitt 4.4). Under dessa omständigheter ska behandling mot gramnegativa organismer sättas in

samtidigt.

Linezolidbehandling ska endast inledas i samband med sjukhusvård och efter konsultation med

relevant specialist, såsom klinisk mikrobiolog eller infektionsläkare.

Officiella riktlinjer för ändamålsenlig användning av antibakteriella preparat skall beaktas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Linezolid infusionsvätska, filmdragerade tabletter eller oral suspension kan användas som initial

behandling.

Patienter som inleder behandlingen parenteralt kan övergå till oral behandling när detta är kliniskt

indicerat. Vid sådan övergång krävs ingen dosjustering eftersom linezolid har en oral biotillgänglighet

på nära 100 %.

Rekommenderad dosering och behandlingstid för vuxna:

Behandlingstiden är beroende av den aktuella patogena organismen, infektionens lokalisation och

svårighetsgrad, samt av patientens kliniska svar på behandlingen.

Följande rekommenderade behandlingstider avspeglar de tider som använts vid kliniska prövningar.

Kortare behandlingstider kan vara lämpliga för vissa infektionstyper, men har inte utvärderats i

kliniska prövningar.

Den längsta behandlingstiden är 28 dagar. Säkerhet och effekt för användning av linezolid under

längre tid än 28 dagar har inte fastställts (se avsnitt 4.4).

Vid infektioner som är förknippade med samtidig bakteriemi krävs ingen ökning av den

rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

Doseringsrekommendationerna för infusionsvätska och tabletter/granulat för oral suspension är

identiska och är enligt följande.

Infektioner

Dosering

Behandlingstid

Nosokomial pneumoni

Samhällsförvärvad pneumoni

600 mg två gånger dagligen

Komplicerade hud- och

mjukdelsinfektioner

600 mg två gånger dagligen

10-14 dagar i följd

Pediatrisk population:

Säkerhet och effekt för linezolid för barn (<18 år) har inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Äldre

: Ingen dosjustering behövs.

Nedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering behövs (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Svårt nedsatt njurfunktion (dvs. kreatininclearance < 30 ml/min

): Ingen dosjustering behövs. Eftersom

den kliniska signifikansen av högre exponeringsnivåer (upp till 10 gånger) för de två

huvudmetaboliterna hos patienter med svår njurinsufficiens ej är känd, bör dock linezolid användas

med särskild försiktighet till dessa patienter, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen

bedöms väga upp den teoretiska risken.

Då ungefär 30 % av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys bör linezolid ges efter

dialysbehandlingen hos sådana patienter. De huvudsakliga metaboliterna av linezolid elimineras i viss

utsträckning vid hemodialys, men koncentrationerna av dessa metaboliter är fortfarande avsevärt

högre efter dialys än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens.

Linezolid bör därför användas med särskild försiktighet vid behandling av patienter med svår

njurinsufficiens som behandlas med dialys, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen

bedöms väga upp den teoretiska risken.

Erfarenheter saknas rörande linezolidbehandling av patienter som genomgår kontinuerlig ambulerande

peritonealdialysis (CAPD) eller alternativa behandlingsformer för njursvikt (annat än hemodialys).

Nedsatt leverfunktion:

Ingen dosjustering behövs. Det finns dock endast begränsade kliniska data och

linezolid bör användas till patienter med nedsatt leverfunktion endast när den förväntade nyttan av

behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken (se punkt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt:

Den rekommenderade dosen av linezolid ska administreras intravenöst eller oralt två gånger dagligen.

Administreringsväg

: Intravenös användning.

Infusionsvätskan ska administreras under 30 till 120 minuter.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Linezolid bör ej ges till patienter som behandlas med läkemedel som hämmar monoaminoxidas A eller

B (t.ex. fenelzin, isocarboxacid, selegilin, moklobemid) eller som under de föregående två veckorna

tagit ett sådant läkemedel.

Såvida inte resurser för noggrann observation av patienten och övervakning av patientens blodtryck

finns tillgängliga bör linezolid ej ges till patienter vid följande kliniska tillstånd eller vid följande

samtidig medicinering:

Patienter med obehandlad hypertoni, feokromocytom, carcinoid, tyreotoxikos, bipolär

depression, schizoaffektiv störning, akut förvirringstillstånd.

Patienter som tar något av följande läkemedel: serotoninåterupptagshämmare (se avsnitt 4.4),

tricykliska antidepressiva medel, serotonin 5-HT

-receptoragonister (triptaner),

sympatomimetiska medel med direkt eller indirekt verkan (inklusive adrenerga

bronkodilaterare, pseudoefedrin och fenylpropanolamin), vasopressiva medel (t.ex. adrenalin,

noradrenalin), dopaminerga medel (t.ex. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron.

Data från djurförsök tyder på att linezolid och dess metaboliter kan passera över till modersmjölk.

Amning bör således avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela

behandlingstiden (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Myelosuppression (inkluderande anemi, leukopeni, pancytopeni och trombocytopeni) har rapporterats

hos patienter som behandlas med linezolid. I de fall där utgången är känd har de påverkade

hematologiska parametrarna återgått till de nivåer som förelåg före behandlingen när behandling med

linezolid avbröts. Risken för dessa effekter förefaller ha samband med behandlingstiden. Äldre

patienter som behandlas med linezolid kan löpa större risk att uppleva blodsjukdom jämfört med yngre

patienter. Trombocytopeni kan uppträda oftare hos patienter med svår njurinsufficiens, oavsett om de

behandlas med dialys eller ej. Därför rekommenderas en noggrann övervakning av blodstatus hos

patienter som har anemi, granulocytopeni eller trombocytopeni, patienter som får samtidig

medicinering som kan sänka hemoglobinnivån, övriga blodvärden eller inverka negativt på

trombocytfunktionen, patienter som har svår njurinsufficiens och patienter som behandlas under längre

tid än 10-14 dagar. Till sådana patienter bör linezolid endast ges när hemoglobinnivån, blodstatus och

antalet trombocyter kan övervakas noggrant.

Om signifikant myelosuppression uppträder under behandling med linezolid bör terapin avbrytas om

det inte bedöms vara absolut nödvändigt att fortsätta med behandlingen. I sådana fall skall blodstatus

övervakas noggrant och lämpliga behandlingsåtgärder sättas in.

Dessutom rekommenderas att fullständig blodstatus (inklusive hemoglobinnivån, trombocyt- och

leukocyttal samt differentialräkning av leukocyter) kontrolleras varje vecka

hos patienter som

behandlas med linezolid, oavsett blodstatus före behandlingen.

I studier av s.k. ”compassionate use” rapporterades allvarlig anemi oftare hos patienter som

behandlades med linezolid under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden

28 dagar. Dessa patienter behövde oftare få blodtransfusion. Fall av anemi som krävde blodtransfusion

har också rapporterats efter lansering av produkten, oftast hos patienter som behandlats mer än

28 dagar.

Fall av sideroblastisk anemi har rapporterats efter lansering av läkemedlet. I de fall där tiden för

uppkomsten av anemin var känd hade de flesta patienterna behandlats med linezolid mer än 28 dagar.

De flesta patienterna tillfrisknade helt eller delvis då behandlingen med linezolid avbröts med eller

utan behandling av anemin.

Obalans i mortalitet i klinisk prövning med kateterrelaterade, grampositiva septikemier

I en öppen klinisk prövning med allvarligt sjuka patienter med infektioner i anslutning till

intravaskulära katetrar iakttogs en överdödlighet hos patienter som behandlades med linezolid, jämfört

med vankomycin/dikloxacillin/oxacillin [78/363 (21,5 %) jämfört med 58/363 (16,0 %)]. Den faktor

som huvudsakligen påverkade mortaliteten var förekomst av infektion av grampositiva bakterier vid

studiestarten. Mortaliteten var nästan densamma i de båda behandlingsarmarna hos patienter med

infektioner förorsakade enbart av grampositiva organismer (oddskvot 0,96; 95 % konfidensintervall:

0,58-1,59) men var signifikant högre (p=0,0162) i linezolidarmen hos patienter med någon annan

patogen eller ingen patogen vid studiestarten (oddskvot 2,48; 95 % konfidensintervall: 1.38- 4.46).

Den största skillnaden inträffande under behandling och inom sju dagar efter att behandlingen

avslutats. Fler patienter i linezolidarmen förvärvade gramnegativa patogener under prövningen och

avled av infektioner förorsakade av gramnegativa patogener och av polymikrobiella infektioner.

Därför bör linezolid endast användas vid komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner med känd eller

möjlig samtidig infektion orsakad av gramnegativa organismer om det inte finns någon annan

behandling tillgänglig (se avsnitt 4.1). Under dessa omständigheter ska behandling mot gramnegativa

organismer sättas in samtidigt.

Antibiotikaassocierad diarré och kolit

Antibiotikaassocierad diarré och antibiotikaassocierad kolit, inklusive pseudomembranös kolit och

Clostridium difficile

-associerad diarré, har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella

medel, inklusive linezolid, och varierar i allvarlighetsgrad från mild diarré till dödlig kolit. Det är

därför viktigt att beakta denna diagnos hos patienter som utvecklar allvarlig diarré under och efter

behandling med linezolid. Om antibiotikaassocierad diarré eller antibiotikaassocierad kolit misstänks

eller bekräftas, ska pågående behandling med antibakteriella medel, inklusive linezolid, avbrytas och

adekvata åtgärder vidtas omedelbart. Läkemedel som hämmar tarmperistaltiken är kontraindicerat i

denna situation.

Mjölksyraacidos

Mjölksyraacidos har rapporterats under användning med linezolid. Patienter som utvecklar symtom på

metabolisk acidos som återkommande illamående eller kräkningar, magsmärtor, låga bikarbonatnivåer

eller hyperventilering under behandling med linezolid kräver omedelbar läkarvård. Om

mjölksyraacidos inträffar ska nyttan av fortsatt behandling med linezolid vägas mot den potentiella

risken.

Mitokondriell dysfunktion

Linezolid hämmar den mitokondriella proteinsyntesen. Biverkningar så som mjölksyraacidos, anemi

eller neuropati (optikus eller perifer) kan inträffa som ett resultat av denna hämning och dessa

biverkningar är mer vanliga då läkemedlet ges under mer än 28 dagar.

Serotonergt syndrom

Spontana fall av serotonergt syndrom har rapporterats vid samtidig administrering av linezolid och

serotonerga medel, inklusive antidepressiva läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare

(SSRI). Samtidig administrering av linezolid och serotonerga medel är därför kontraindicerat (se

avsnitt 4.3) förutom då samtidig administrering är absolut nödvändigt. I dessa fall ska patienterna noga

övervakas för tecken och symtom på serotonergt syndrom såsom kognitiv dysfunktion, hyperpyrexi,

hyperreflexi och bristande koordinationsförmåga. Om tecken eller symtom uppstår bör läkaren

överväga att avsluta den ena eller båda behandlingarna. Om behandlingen med det samtidigt

administrerade serotonerga medlet avslutas kan utsättningssymtom förekomma.

Perifer neuropati och optikusneuropati

Perifer neuropati så väl som optikusneuropati samt optikusneurit som i vissa fall lett till synförlust, har

rapporterats hos patienter som behandlats med linezolid. Huvudsakligen gäller det patienter som

behandlats under längre tid än den maximalt rekommenderade behandlingstiden på 28 dagar.

Alla patienter ska uppmanas att rapportera symptom på synförsämringar såsom förändrad synskärpa,

förändrat färgseende, dimsyn eller synfältsdefekter. Undersökning bör omedelbart utföras om sådana

symptom uppstår, med remiss till ögonläkare om så krävs. Om en patient tar linezolid under en längre

period än de rekommenderade 28 dagarna ska synen kontrolleras regelbundet.

Vid perifer neuropati eller optikusneuropati ska fortsatt behandling med linezolid vägas mot eventuella

risker.

Det kan finnas en ökad risk för neuropatier då linezolid används av patienter som samtidigt använder

eller tidigare har använt antimykobakteriella läkemedel mot tuberkulos.

Krampanfall

Krampanfall har rapporterats förekomma hos patienter som behandlas med linezolid. Hos de flesta av

dessa fall fanns kramper i anamnesen eller riskfaktorer för kramper. Patienterna bör uppmanas att

informera sin läkare om de har kramper i anamnesen.

MAO-hämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Vid de doser

som används vid antibakteriell terapi uppträder dock inga antidepressiva effekter. Data gällande

interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter med underliggande tillstånd

och/eller vid samtidig medicinering med läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är

mycket begränsade. Behandling med linezolid rekommenderas därför inte under sådana

omständigheter, såvida inte noggrann övervakning av patienten kan ske (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Användning med tyraminrika livsmedel

Patienter bör avrådas från att förtära större mängder tyraminrika livsmedel (se avsnitt 4.5).

Superinfektioner

Effekterna av behandling med linezolid på normalfloran har inte utvärderats i kliniska prövningar.

Användning av antibiotika kan ibland ge upphov till tillväxt av motståndskraftiga organismer. Under

kliniska prövningar fick till exempel cirka 3 % av patienterna en läkemedelsrelaterad candidainfektion

vid de rekommenderade doserna av linezolid. Om superinfektion uppträder under behandlingen ska

lämpliga åtgärder vidtas.

Särskilda patientgrupper

Linezolid ska användas med särskild försiktighet hos patienter med svår njurinsufficiens, och endast

när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms överstiga den teoretiska risken (se avsnitt 4.2 och

5.2).

Linezolid bör ges till patienter med svår leverinsufficiens endast om den förväntade nyttan bedöms

överstiga den teoretiska risken (se punkt 4.2 och 5.2).

Nedsatt fertilitet

Hos vuxna hanråttor som utsattes för ungefär samma nivåer som de förväntade nivåerna hos människa,

minskade linezolid reversibelt fertiliteten och framkallade onormal spermiemorfologi. Det finns inga

uppgifter om linezolids eventuella effekter på mannens reproduktionssystem (se avsnitt 5.3).

Kliniska prövningar

Säkerhet och effekt för användning av linezolid i mer än 28 dagar har inte fastställts.

Kontrollerade kliniska prövningar har inte inkluderat patienter med diabetiska fotsår, trycksår eller

ischemiska sår, svåra brännskador eller gangrän. Det finns således begränsad erfarenhet av behandling

med linezolid vid dessa tillstånd.

Hjälpämnen

En ml infusionsvätska innehåller 48 mg (dvs. 14,4 g/300 ml) glukos. Detta ska beaktas vid behandling

av patienter med diabetes mellitus eller andra sjukdomar associerade med glukosintolerans. En ml

infusionsvätska innehåller även 0,38 mg (114 mg/300 ml) natrium. Natriuminnehållet bör beaktas vid

behandling av patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

MAO-hämmare

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Data gällande

interaktioner och säkerhet vid användning av linezolid till patienter vid samtidig medicinering med

läkemedel som kan innebära risk för MAO-hämning är mycket begränsade. Behandling med linezolid

rekommenderas därför inte under sådana omständigheter, såvida inte noggrann övervakning av

patienten kan ske (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Potentiella interaktioner resulterande i ökning av blodtrycket

Hos friska frivilliga med normalt blodtryck förstärkte linezolid de blodtrycksökningar som orsakades

av pseudoefedrin och fenylpropanolaminhydroklorid. Samtidig administrering av linezolid och

antingen pseudoefedrin eller fenylpropanolamin gav genomsnittliga ökningar av det systoliska

blodtrycket på omkring 30-40 mmHg, jämfört med 11-15 mmHg vid administrering av enbart

linezolid, 14-18 mmHg vid administrering av enbart pseudoefedrin eller fenylpropanolamin och

8-11 mmHg vid administrering av placebo. Inga liknande studier har gjorts på försökspersoner med

förhöjt blodtryck. Vid samtidig administrering av linezolid och läkemedel med vasopressiv verkan,

inklusive dopaminerga medel, rekommenderas att dessa titreras noggrant för att uppnå önskad verkan.

Möjliga serotonerga interaktioner

Den möjliga läkemedelsinteraktionen med dextrometorfan undersöktes hos friska frivilliga.

Försökspersonerna fick dextrometorfan (två doser om 20 mg med 4 timmars mellanrum) med eller

utan linezolid. Inga tecken på serotonergt syndrom (förvirring, delirium, oro, darrningar, rodnad,

perspiration och hög feber) har noterats hos de friska försökspersoner som fått linezolid och

dextrometorfan.

Erfarenhet efter marknadsintroduktion: en rapport har inkommit där en patient erfarit symptom

liknande dem vid serotonergt syndrom vid intag av linezolid och dextrometorfan. Symptomen

upphörde vid utsättande av båda läkemedlen.

Under klinisk användning av linezolid tillsammans med serotonerga medel, inklusive antidepressiva

läkemedel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) har fall med serotonergt syndrom

rapporterats. Samtidig administrering är kontraindicerad (se avsnitt 4.3), men hantering av patienter

för vilka samtidig behandling med linezolid och serotonerga medel är absolut nödvändig beskrivs i

avsnitt 4.4.

Användning med tyraminrika livsmedel

Ingen signifikant blodtryckshöjning uppmättes hos försökspersoner som fick både linezolid och

mindre än 100 mg tyramin. Detta tyder på att det enbart är nödvändigt att undvika förtäring av stora

mängder mat och dryck med högt tyramininnehåll (t.ex. lagrad ost, jästextrakt, odestillerade

alkoholdrycker och fermenterade sojaprodukter, exempelvis sojasås).

Läkemedel metaboliserade via cytokrom P-450

Linezolid metaboliseras ej mätbart genom cytokrom P-450-systemet (CYP) och hämmar inga av de

kliniskt signifikanta CYP-isoformerna (1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) hos människa. Linezolid

inducerar inte heller P450-isoenzymer hos råtta. Det finns således ingen anledning att förvänta sig

CYP450-inducerade läkemedelsinteraktioner med linezolid.

Rifampicin

Effekten av rifampicin på farmakokinetiken för linezolid studerades hos sexton friska frivilliga vuxna

män som gavs 600 mg linezolid två gånger dagligen i 2,5 dagar med eller utan rifampicin 600 mg en

gång dagligen i 8 dagar. Rifampicin minskade C

och AUC för linezolid i medeltal med 21 % [90 %

KI, 15,27] respektive 32 % [90 % KI, 27,37]. Mekanismen för denna interaktion samt den kliniska

relevansen är okänd.

Warfarin

När warfarin tillfördes under linezolidbehandling vid steady state inträffade en 10 % minskning i det

genomsnittliga maximala INR-värdet och en 5 % minskning av arean under kurvan (AUC) för INR.

Data från patienter som fått warfarin och linezolid är otillräckliga för att avgöra om dessa resultat har

någon klinisk signifikans

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från användningen av linezolid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). En potentiell risk för människa föreligger.

Linezolid ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt, dvs. endast om den

potentiella nyttan överstiger den teoretiska risken.

Amning

Data från djurförsök tyder på att linezolid och dess metaboliter kan passera över till modersmjölk.

Amning bör således avbrytas innan linezolid administreras och amningsuppehåll göras under hela

behandlingstiden.

Fertilitet

I djurstudier orsakade linezolid minskad fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter bör upplysas om risken för yrsel eller symtom på nedsatt syn (beskrivet i avsnitt 4.4 och 4.8)

under behandling med linezolid och avrådas från att framföra fordon och använda maskiner om något

av dessa symtom uppträder.

4.8

Biverkningar

I nedanstående tabell redovisas biverkningar som har rapporterats med frekvenser baserad på alla

kausalitetsdata från kliniska studier som inkluderade mer är 2 000 vuxna patienter som behandlades

med de rekommenderade linezoliddoserna i upp till 28 dagar.

De vanligast rapporterade biverkningarna var, diarré (8,4 %), huvudvärk (6,5 %), illamående (6,3 %)

kräkningar (4,0 %).. De vanligaste läkemedelsrelaterade biverkningarna som ledde till

behandlingsavbrott var huvudvärk, diarré, illamående och kräkningar. Cirka 3 % av patienterna avbröt

behandlingen på grund av en läkemedelsrelaterad biverkning.

Ytterligare biverkningar som har rapporterats efter marknadsintroduktion anges i tabellen som ”ingen

känd frekvens”, eftersom frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data.

Följande biverkningar har observerats och rapporterats under behandling med linezolid med följande

frekvenser: Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10): mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Organsystem

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga data)

Infektioner och

infestationer

Candidiasis,

oral candidiasis,

vaginal

candidiasis,

svamp-

infektioner

Vaginit

Antibiotikaass

ocierad kolit,

inklusive

pseudo-

membranös

kolit*

Blodet och

lymfsystemet

Anemi*†

Leukopeni*,

neutropeni,

trombocytopeni*,

eosinofili

Pancytopeni*,

Myelosuppression*,

sideroblastisk anemi*

Immunsystemet

Anafylaxi

Metabolism och

nutrition

Hyponatremi

Mjölksyraacidos*,

Psykiska störningar

Insomni

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

smak-

förändringar

(metallsmak),

yrsel

Konvulsioner*,,

hypestesi, parestesi

Serotonergt

syndrom**, perifer

neuropati*

Ögon

Dimsyn*

Förändrat

synfält*

Optikusneuropati*,

optikusneurit*,

synförlust*, förändrad

synskärpa*, förändat

färgseende*

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Hjärtat

Arytmi (takykardi)

Blodkärl

Hypertoni,

TIA,

flebit,

tromboflebit

Magtarmkanalen

Diarré,

illamående,

Pankreatit, gastrit,

bukspänning,

Ytliga

missfärgningar

Organsystem

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga data)

kräkningar.,

lokaliserad eller

generell

buksmärta,

förstopning,

dyspepsi

muntorrhet,

glossit, lös avföring,

stomatit,

missfärgning eller

annan påverkan på

tungan

av tänderna

Lever och gallvägar

Onormala

leverfunktions-

värden; ökat

ASAT, ALAT

eller alkaliskt

fosfatas

Ökat totalt bilirubin

Hud och subkutan

vävnad

Pruritus, utslag

Urtikaria, dermatit,

svettningar

Bullösa störningar

som Stevens-Johnson

syndrom och toxisk

epidermal nekrolys,

angioödem, alopeci

Njurar och

urinvägar

Ökat BUN

Njursvikt,

polyuri , förhöjt

kreatinin

Reproduktions-

organ och

bröstkörtlar

Vulvovaginal

dysfunktion

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid administrerings-

stället

Feber,

lokaliserad

smärta

Frossa, trötthet,

smärta vid

injektionsstället, ökad

törst

Undersökningar

Kemiska värden

Ökat LDH,

kreatinkinas,

lipas, amylas

eller icke

fastande glukos.

Sänkt

totalprotein,

albumin,

natrium eller

kalcium.

Ökning eller

sänkning av

kalium eller

bikarbonat.

Hematologiska

värden

Ökning av

neutrofiler eller

eosinofiler.

Minskat

hemoglobin,

hematokrit eller

Kemiska värden

Ökning av natrium

eller kalcium.

Sänkt icke fastande

blodglukos.

Ökning eller

minskning av klorid

Hematologiska

värden

Ökat retikulocyttal.

Minskat antal

neutrofiler.

Organsystem

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas

från tillgängliga data)

röda

blodkroppar.

Ökat eller

minskat

trombocyttal

eller

leukocyttal.

* Se avsnitt 4.4

** Se avsnitt 4.3 och 4.5

† Se nedan

Följande biverkningar av linezolid bedömdes som allvarliga i sällsynta fall: lokaliserad buksmärta,

TIA (transitoriska ischemiska attacker) och hypertoni.

†I kontrollerade kliniska prövningar där linezolid gavs i upp till 28 dagar rapporterades anemi hos

2,0 % av patienterna. I ett ”compassionate use”-program med patienter med livshotande infektioner

och bakomliggande komorbiditet, utvecklades anemi hos 2,5 % (33/1326) av de patienter som

behandlades

28 dagar, jämfört med 12,3 % (53/430) hos dem som behandlades >28 dagar. Andelen

patienter som utvecklade behandlingsrelaterad allvarlig anemi och behövde blodtransfusion var 9 %

(3/33) för dem som behandlades

28 dagar och 15 % (8/53) hos dem som behandlades >28 dagar.

Pediatrisk population

Säkerhetsdata från kliniska studier baserade på mer än 500 pediatriska patienter (från nyfödda till

17 år) tyder inte på att säkerhetsprofilen för linezolid skiljer sig åt mellan pediatriska och vuxna

patienter

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns ingen känd antidot.

Inga fall av överdosering har rapporterats.Följande information kan dock vara användbar:

Understödjande behandling rekommenderas tillsammans med upprätthållande av glomerulär filtration.

Cirka 30 % av en linezoliddos elimineras under 3 timmars hemodialys, men data saknas avseende

elimination av linezolid genom peritoneal dialys eller hemoperfusion. Linezolids två huvudmetaboliter

elimineras även dessa i viss utsträckning genom hemodialys.

Toxiska reaktioner i form av minskad aktivitet och ataxi har observerats hos råttor efter administrering

av 3000 mg linezolid/kg/dygn. Hundar som behandlats med 2000 mg/kg/dygn uppvisade kräkningar

och darrningar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antibakteriella medel, ATC-kod: J01XX08

Allmänna egenskaper

Linezolid är ett syntetiskt, antibakteriellt medel som tillhör en ny klass av antimikrobiella medel,

oxazolidinonerna. Det har

in vitro

aktivitet mot aeroba grampositiva bakterier och anaeroba

mikroorganismer. Linezolid hämmar selektivt den bakteriella proteinsyntesen via en unik

verkningsmekanism. Specifikt binder linezolid till en plats på bakteriens ribosomer (23S på 50S-

subenheten) och förhindrar bildningen av ett funktionellt 70S initieringskomplex, som är en viktig

komponent i translationsprocessen.

Den postantibiotiska effekten (PAE) hos linezolid mot

Staphylococcus aureus in vitro

var omkring

2 timmar. Vid mätning i djurmodeller, var

in vivo

PAE 3,6 och 3,9 timmar för

Staphylococcus aureus

respektive

Streptococcus pneumoniae.

I djurstudier var den avgörande farmakodynamiska

effektparametern den tid då plasmanivån av linezolid översteg den minimala inhibitoriska

koncentrationen (MIC) för den infekterande mikroorganismen.

Brytpunkter

Brytpunkter för minimala inhibitoriska koncentrationen (MIC) har fastställts av European Committee

on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) för stafylokocker samt enterokocker till Känslig

≤ 4 mg/l och Resistent > 4 mg/l. För streptokocker (inklusive

S. pneumoniae

) har brytpunkter

fastställts till Känslig ≤ 2 mg/l och Resistent > 4 mg/l.

Icke artrelaterade MIC-brytpunkter har fastställts till Känslig ≤ 2 mg/l och Resistent > 4 mg/l. Icke

artrelaterade brytpunkter har fastställts i huvudsak baserat på PK/PD-data och är oberoende av MIC-

fördelningen för specifika arter. Dessa brytpunkter är avsedda endast för organismer där specifik

brytpunkt inte har fastställts men inte för arter där känslighetstestning inte rekommenderas.

Känslighet

Prevalens av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tiden för särskilda species och lokal

information avseende resistensmönster är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga infektioner.

Expertråd bör inhämtas när det lokala resistensmönstret är sådant att substansens användbarhet vid

nyttan med medlet mot åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.

Kategori

Känsliga organismer

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium*

Staphylococcus aureus*

Koagulasnegativa stafylokocker

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Grupp C-streptococker

Grupp G-streptococker

Grampositiva anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus anaerobius

Peptostreptococcus-

arter

Resistenta organismer

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria

-arter

Enterobacteriaceae

Pseudomonas

-arter

*Klinisk effekt har påvisats för känsliga isolat på godkända kliniska indikationer.

Även om linezolid

in vitro

visar viss aktivitet mot

Legionella, Chlamydia pneumoniae och

Mycoplasma pneumoniae

, är data otillräckliga för att påvisa klinisk effekt.

Resistens

Korsresistens

Linezolids verkningsmekanism skiljer sig från andra klasser av antibiotika.

In vitro

studier med

kliniska isolat (inklusive meticillinresistenta stafylokocker, vancomycinresistenta enterokocker, och

penicillin- och erytromycinresistenta streptokocker) tyder på att linezolid vanligen är aktivt mot

organismer som är resistenta mot en eller flera andra klasser av antibiotika.

Resistens mot linezolid är associerad med punktmutationer i 23S rRNA.

I likhet med andra antibiotika som används för behandling av patienter med svårbehandlade

infektioner och/eller under långa behandlingsperioder, har en minskning av känsligheten noterats med

linezolid. Resistens mot linezolid har rapporterats för enterokocker,

Staphylococcus

aureus

koagulasnegativa stafylokocker. Resistensen har vanligtvis uppkommit i samband med förlängda

behandlingskurer och i närvaro av protesmaterial eller icke dränerade abscesser. När

antibiotikaresistenta organismer påträffas i sjukhusmiljö är det viktigt att betona vikten av riktlinjer för

infektionskontroll.

Information från kliniska prövningar

Studier på den pediatriska populationen

I en öppen studie jämfördes behandlingseffekten av linezolid (10 mg/kg var 8:e timme) med

vankomycin (10-15 mg/kg var 6:e till 24:e timme) hos barn från födseln upp till 11 års ålder

infekterade med misstänkt eller bevisat resistenta grampositiva patogener (inklusive nosokomial

lunginflammation, komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kateterrelaterad bakteremi, bakteremi

av okänd härkomst och andra infektioner). I den evaluerbara populationen sågs en utläkning på 89,3 %

(134/150) och 84,5 % (60/71) för linezolid respektive vankomycin (95 % KI: -4.9, 14.6).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Linezolid innehåller främst (s)-linezolid, som är biologiskt aktivt och som metaboliseras till inaktiva

derivat.

Absorption

Linezolid absorberas snabbt och fullständigt efter oral administrering. Den maximala

plasmakoncentrationen uppnås inom 2 timmar efter dosering. Linezolids absoluta orala

biotillgänglighet (undersökt i en crossover-studie med orala och intravenösa doser) är fullständig

(cirka 100 %). Absorptionen påverkas ej påtagligt av föda och absorptionen av den orala suspensionen

motsvarar den som uppnås med de filmdragerade tabletterna.

Plasmakoncentrationen, C

och C

(medelvärde och standardavvikelse), vid steady state efter

intravenösa doser om 600 mg två gånger dagligen har fastställts till 15,1 [2,5] mg/l respektive

3,68 [2,68] mg/l.

I en annan studie efter orala doser om 600 mg två gånger dagligen till steady state fastställdes C

till 21,2 [5,8] mg/l respektive 6,15 [2,94] mg/l. Steady state uppnås andra behandlingsdygnet.

Distribution

Distributionsvolymen vid steady state är i genomsnitt 40-50 liter hos friska vuxna och motsvarar

ungefär kroppens totala vattenmängd. Bindningen till plasmaproteiner är omkring 31 % och är inte

koncentrationsberoende.

Koncentrationen linezolid i olika kroppsvätskor vid upprepad dosering har bestämts hos ett begränsat

antal friska frivilliga. Kvoten mellan koncentrationen linezolid i saliv och plasma var 1,2:1,0 och

mellan svett och plasma 0,55:1,0. Kvoten för lungornas epitelcellsvätska respektive alveolarvätska var

4,5:1,0 respektive 0,15:1,0, vid mätning av C

vid steady state. I en liten studie på försökspersoner

med ventrikuloperitoneal shunt och huvudsakligen icke-inflammerade hjärnhinnor var kvoten av

linezolidkoncentrationen i cerebrospinalvätska respektive plasma 0,7:1,0 vid C

efter upprepad

dosering av linezolid.

Metabolism

Linezolid metaboliseras huvudsakligen genom oxidation av morfolinringen, vilket främst resulterar i

bildandet av två inaktiva karboxylsyraderivat, aminoetoxiättiksyra-metaboliten (PNU-142300) och

hydroxyetylglycin-metaboliten (PNU-142586). Hydroxyetylglycin-metaboliten (PNU-142586) är den

dominerande metaboliten hos människa och förmodas uppkomma genom en icke-enzymatisk process.

Aminoetoxiättiksyra-metaboliten (PNU-142300) förekommer i mindre mängd. Även andra mindre

viktiga, inaktiva metaboliter har karakteriserats.

Eliminering

Hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens utsöndras linezolid vid

steady state i huvudsak i urinen i form av metaboliterna PNU-142586 (40 %), modersubstansen (30 %)

och PNU-142300 (10 %) Medan praktiskt taget inget av modersubstansen kan ses i feces, återfinns

6 % och 3 % av varje dos i form av PNU-142586 respektive PNU-142300 i feces Halveringstiden för

linezolid är i genomsnitt 5-7 timmar.

Av linezolids totala clearance utgörs 65 % av icke-renalt clearance. En viss grad av icke-linjaritet ses

vid ökade doser av linezolid, vilket verkar bero på ett lägre renalt och icke-renalt clearance vid högre

koncentrationer av linezolid. Skillnaden är emellertid liten och avspeglas ej i den faktiska

halveringstiden.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

: Hos patienter med svår njurinsufficiens (dvs. med kreatininclearance

<30 ml/min) ökade exponeringen för linezolids två huvudmetaboliter i plasma med 7-8 gånger efter

engångsdoser på 600 mg. Dock skedde ingen ökning av AUC för modersubstansen. Även om de

huvudsakliga metaboliterna av linezolid i viss utsträckning elimineras genom hemodialys, är

plasmanivåerna av metaboliterna efter engångsdoser på 600 mg hos dessa patienter fortfarande

avsevärt högre efter dialys, än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig

njurinsufficiens.

Den maximala plasmakoncentrationen av de två huvudmetaboliterna efter flera dagars dosering var

10 gånger högre hos 24 patienter med svår njurinsufficiens, varav 21 hemodialyspatienter, än hos

patienter med normal njurfunktion Den maximala plasmakoncentrationen av linezolid påverkades inte.

Den kliniska betydelsen av dessa observationer har ännu ej fastställts, eftersom data rörande

säkerheten är begränsade (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Nedsatt leverfunktion

: Begränsade data tyder på att farmakokinetiken för linezolid, PNU-142300 och

PNU-142586 är oförändrad hos patienter med mild till måttlig leverinsufficiens (dvs. Child-Pugh klass

A eller B). Farmakokinetiken för linezolid hos patienter med svår leverinsufficiens (dvs. Child-Pugh

klass C) har inte analyserats. Någon avgörande förändring i metabolismen vid nedsatt leverfunktion

förväntas dock ej eftersom linezolid metaboliseras via en icke-enzymatisk process (se avsnitt 4.2 och

4.4).

Pediatrisk population (<18 år):

Data om säkerhet och effekt för linezolid vid behandling av barn och

ungdomar (<18 år) är begränsade och därför rekommenderas inte behandling med linezolid till denna

åldersgrupp (se avsnitt 4.2). Ytterligare studier behövs för att kunna fastställa säkra och effektiva

doseringsrekommendationer. Farmakokinetiska studier tyder på att clearance av linezolid (räknat per

kg kroppsvikt) är högre hos barn (1 vecka till 12 år) än hos vuxna efter enkel- och upprepad dosering.

Clearance minskar dock med ökande ålder

Hos barn, 1 vecka till 12 år gamla, gav en dos på 10 mg/kg kroppsvikt dagligen var 8:e timme en

exponering som motsvarade 600 mg två gånger dagligen hos vuxna.

Hos nyfödda upp till 1 veckas ålder ökar systemisk clearance av linezolid snabbt (räknat per kg

kroppsvikt) under den första levnadsveckan. Exponeringen hos nyfödda som ges 10 mg/kg kroppsvikt

dagligen var 8:e timme är därför störst under det första levnadsdygnet. Dock förväntas ingen

överdriven ackumulering under 1:a levnadsveckan vid denna dosregim då clearance ökar snabbt under

denna period.

Hos ungdomar (12 till 17 år) var linezolids farmakokinetik jämförbar med den hos vuxna efter en dos

på 600 mg. Exponeringen hos ungdomar som får 600 mg dagligen var 12:e timme är därför samma

som den hos vuxna som fått samma dos.

Hos pediatriska patienter med ventrikuloperitoneal shunt som administrerades linzolid 10 mg/kg

antingen var 12:e eller var 8:e timme sågs varierande koncentrationer av linezolid i

cerebrospinalvätskan (CSF) efter både enkeldos och multipla doser. Terapeutiska koncentrationer

uppnåddes eller upprätthölls inte genomgående i cerebrospinalvätskan, därför rekommenderas inte

linezolid som empirisk behandling av pediatriska patienter med infektioner i centrala nervsystemet.

Äldre:

Farmakokinetiken för linezolid är ej signifikant annorlunda hos patienter 65 år och äldre.

Kvinnliga patienter

: Kvinnor har en något mindre distributionsvolym än män och genomsnittligt

clearance är reducerat med omkring 20 % efter korrigering för kroppsvikt. Plasmakoncentrationerna är

högre hos kvinnor, vilket delvis kan förklaras med skillnader i kroppsvikt. Eftersom linezolids

genomsnittliga halveringstid emellertid inte skiljer sig signifikant mellan män och kvinnor förväntas

plasmanivåerna hos kvinnor inte överstiga vältolererade nivåer och några dosjusteringar behövs

därmed inte

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Linezolid minskade fertiliteten och reproduktionsförmågan hos hanråttor vid exponeringsnivåer som

ungefär motsvarar de hos människa. Hos könsmogna djur var dessa effekter reversibla, men hos unga

djur som behandlades med linezolid under nästan hela sin sexuella mognadsperiod var dessa effekter

ej reversibla. Hos vuxna hanråttor observerades onormal spermiemorfologi i testiklarna samt

epitelcellhypertrofi och hyperplasi i bitestiklarna. Linezolid föreföll påverka spermiernas

mognadsprocess hos råtta. Tillägg av testosteron hade ingen effekt på de linezolidmedierade

effekterna på fertiliteten. Hypertrofi i bitestiklarna observerades ej hos hundar som behandlades i

1 månad, även om förändringar i organvikterna för prostata, testiklar och bitestiklar var tydliga.

Vid reproduktionstoxiska studier på mus och råtta konstaterades inga teratogena effekter vid

exponeringsnivåer som var 4 gånger högre respektive lika höga som hos människa. Hos möss

orsakade samma koncentrationer av linezolid toxicitet hos moderdjur och var relaterade till ökad

embryodödlighet, inklusive hela kullförluster, minskad fostervikt och en förstärkning av den normala

genetiska tendensen till sternala variationer hos musstammen. Hos råttor observerades en ringa

toxicitet hos moderdjur vid exponeringsnivåer som var lägre än kliniska exponeringsnivåer. Mild

fostertoxicitet i form av minskade födelsevikter och minskad ossifiering av bröst och revben, minskad

överlevnad hos ungarna och lindriga mognadsfördröjningar observerades. Vid parning uppvisade

dessa ungar en reversibel, dosrelaterad ökning av pre-implanteringsförluster med motsvarande

minskning av fertiliteten. Minskad fostervikt hos kanin inträffade endast vid förekomst av toxicitet hos

moderdjur (kliniska tecken, reducerad kroppsviktökning och reducerat födointag) vid låg

exponeringsnivå, 0,06 gånger jämfört med den förväntade exponeringen hos människa baserad på

AUC. Denna djurart är känd för att vara känslig för effekten av antibiotika.

Linezolid och dess metaboliter utsöndras i modersmjölken hos digivande råttor, och de

koncentrationer som uppmättes var högre än de i moderns plasma.

Linezolid orsakade reversibel myelosuppression hos råttor och hundar.

Vid peroral administrering av linezolid 80 mg/kg/dag till råtta i 6 månader observerades icke-

reversibel, minimal till mild axonal degeneration av ischiasnerven; minimal degeneration av

ischiasnerven observerades även hos 1 hane vid samma dosnivå vid en interimistisk nekropsi efter 3

månader. Noggranna morfologiska utvärderingar av perfusionsfixerad vävnad utfördes för att

undersöka tecken på synnervsdegeneration. Minimal till måttlig synnervsdegeneration sågs hos 2 av 3

hanråttor efter 6 månaders dosering, men ett direkt samband med substansen är osäkert på grund av

fyndens akuta karaktär och deras asymmetriska distribution. Den observerade synnervsdegenerationen

liknade mikroskopiskt spontan ensidig synnervsdegeneration som rapporterats hos äldre råttor och kan

utgöra en försämring av vanliga bakgrundsförändringar.

Prekliniska data, baserade på konventionella toxicitets- och genotoxicitetsstudier efter upprepad

dosering, visar inga särskilda risker för människa utöver de som tidigare nämnts i denna

produktresumé. Inga studier av carcinogena/onkogena egenskaper har genomförts med tanke på att

doseringen pågår under kort tid och att ingen genotoxicitet har observerats.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Glukosmonohydrat

Natriumcitrat (E331)

Vattenfri citronsyra (E330)

Saltsyra (E507) (som 10 % lösning, för pH-justering)

Natriumhydroxid (E524) (som 10 % lösning, för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Inga tillsatser bör göras till infusionsvätskan. Om linezolid ska ges samtidigt med andra läkemedel ska

varje läkemedel ges separat enligt de anvisningar som gäller för respektive läkemedel. Om samma

venösa infart ska användas för sekventiell infusion av flera läkemedel, ska denna sköljas med en

kompatibel infusionslösning före och efter administrering av linezolid (se avsnitt 6.6).

Linezolid infusionsvätska är fysikaliskt inkompatibel med följande substanser: amfotericin B,

klorpromazinhydroklorid, diazepam, pentamidinisetionat, erytromycinlaktobionat, fenytoinnatrium

och sulfametoxazol/trimetoprim. Den är även kemiskt inkompatibel med ceftriaxonnatrium.

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel

6.3

Hållbarhet

Före öppnande: 30 månader

Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart, såvida inte

öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Om den inte används omedelbart är

lagringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. (skyddsöverdrag och kartong). Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En klar färglös eller gulaktig infusionspåse av polypropen med en eller två portar i ett genomskinligt

folielaminerat skyddsöverdrag. Påsen innehåller 300 ml lösning och är förpackad i en kartong.

Kartong med 1*, 2**, 5, 10, 20 eller 25 infusionspåsar. Dessutom kan följande kartonger också leveras

i sjukhusförpackningar med:

*5, 10 eller 20

**3, 6 eller 10

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk. Avlägsna skyddsöverdraget först när infusionspåsen ska användas.

Kontrollera därefter att det inte finns några läckor genom att krama ihop påsen ordentligt. Om påsen

läcker ska den inte användas, eftersom innehållet kanske inte längre är sterilt. Lösningen ska

inspekteras visuellt före användning och endast klara lösningar utan partiklar ska användas.

Infusionspåsarna ska inte kopplas i serie. Ej använd lösning ska kasseras. Återanslut inte en

infusionspåse som är delvis tömd.

Linezolid infusionsvätska är kompatibel med följande lösningar: 5 % glukos för intravenös infusion,

0,9 % natriumklorid för intravenös infusion, Ringer-laktatlösning för injektion (Hartmanns lösning för

injektion).

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade,

Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53032

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-04-21/2018-07-13

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-10-30

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen