Levviax

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-02-2008

Aktiva substanser:
telitromycin
Tillgänglig från:
Aventis Pharma S.A.
ATC-kod:
J01FA15
INN (International namn):
telithromycin
Terapeutisk grupp:
Antibakteriella medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Community-Acquired Infections; Pharyngitis; Bronchitis, Chronic; Pneumonia; Tonsillitis; Sinusitis
Terapeutiska indikationer:
När förskrivning Levviax övervägande bör ges till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel och den lokala förekomsten av resistens (se också avsnitt 4. 4 och 5. Levviax är indicerat för behandling av följande infektioner:patienter över 18 år och äldre:-samhällsförvärvad lunginflammation, mild eller måttlig (se avsnitt 4. - Vid behandling av infektioner orsakade av kända eller misstänkta beta-laktam och/eller makrolid resistenta stammar (enligt anamnes eller nationella och/eller regionala motstånd data) som omfattas av den antibakteriella spektrum av telithromycin (se avsnitt 4. 4 och 5. 1): Akut exacerbation av kronisk bronkit, Akut sinusitisIn patienter över 12 år och äldre:- Halsfluss/faryngit orsakad av Streptococcus pyogenes, som ett alternativ när beta-laktam antibiotika är inte lämpliga i de länder/regioner med ett betydande förekomsten av makrolid resistenta S. pyogenes, när medieras av ermTR eller mefA (se avsnitt 4. 4 och 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 10
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000355
Tillstånd datum:
2001-07-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000355

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - danska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - franska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - polska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

15-02-2008

Bipacksedel Bipacksedel - finska

15-02-2008

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

15-02-2008

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

15-02-2008

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Levviax 400 mg filmdragerade tabletter

Telitromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar

symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Levviax är och vad det används för

Innan du tar Levviax

Hur du tar Levviax

Eventuella biverkningar

Hur Levviax ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD LEVVIAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Levviax tillhör en grupp läkemedel som kallas ketolider, en ny klass av antibiotika som är besläktad

med makroliderna. Antibiotika stoppar tillväxten av bakterier som orsakar infektioner.

Levviax används till vuxna och ungdomar över 12 år för att behandla infektioner som orsakas av

bakterier som läkemedlet har effekt mot. Hos undomar över 12 år kan Levviax används för att

behandla: halsinfektioner. Hos vuxna kan Levviax användas för att behandlahalsinfektioner,

bihåleinfektioner, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit) och lunginflammation.

2.

INNAN DU TAR LEVVIAX

Ta inte Levviax

om du har myasthenia gravis, en sällsynt sjukdom som orsakar muskelsvaghet

om du är allergisk (överkänslig) mot telitromycin, mot annat makrolidantibiotikum eller något

av övriga innehållsämnen i Levviax. Om du är osäker tala med läkare eller apotekspersonal.

om du tidigare fått hepatit och/eller gulsot när du tagit Levviax.

om du tar vissa läkemedel för att kontrollera kolesterolhalten eller andra fetter i blodet

om du eller någon in din familj vet om att ni har haft onormala avvikelser vid EKG kallat "långt

QT-syndrom".

om du tar andra läkemedel innehållande någon av följande aktiva substanser:

ergotamin eller dihydroergotamin (tabletter eller inhalator för migrän)

terfenadin eller astemizol (allergiska problem)

cisaprid (matsmältningsproblem)

pimozid (psykiska problem)

om du har gravt nedsatt njurfunktion och/eller gravt nedsatt leverfunktion, ta inte Levviax om

du samtidigt tar andra läkemedel innehållande någon av följande aktiva substanser:

ketokonazol (mot svamp)

läkemedel kallas proteashämmare (HIV-behandling)

Se även avsnittet "Intag av andra läkemedel".

Var särskilt försiktig med Levviax

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om du tidigare har haft vissa hjärtproblem såsom hjärtkärlsjukdom, kammararytmier,

bradykardi eller om du haft onormala blodprover vid ett medicinskt tillstånd såsom hypokalemi

eller hypomagnesemi.

om du får svår eller långvarig och/eller blodig diarré när du tar eller efter du har tagit Levviax

tabletter, rådgör med din läkare så snart som möjligt eftersom det kan bli nödvändigt att avbryta

behandlingen. Detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation (pseudomembranös kolit)

som kan uppträda efter behandling med antibiotika.

om du har en leversjukdom.

om du upplever synstörningar (dimsyn, svårighet att fokusera, dubbelseende)

om du upplever övergående medvetslöshet (svimning)

Levviax tabletter rekommenderas inte hos barn och ungdomar under 12 år.

Se även avsnitten " Ta inte Levviax" , "Intag av andra läkemedel"" samt ”Körförmåga och

användning av maskiner”.

Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eftersom

vissa av dem kan påverka eller påverkas av Levviax.

Du ska inte använda Levviax tillsammans med:

läkemedel som innehåller ergotamin eller dihydroergotamin mot migrän

terfenadin eller astemizol för allergiska problem

cisaprid för matsmältningsproblem

pimozid för psykiska problem

Du ska inte använda Levviax om du tar vissa läkemedel för att kontrollera kolesterolhalten eller andra

fetter i blodet så som simvastatin.

Se även avsnittet ”Ta inte Levviax”.

Det är särskilt viktigt för din doktor att känna till om du använder läkemedel som innehåller:

fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

rifampicin (antibiotika)

fenobarbital

Johannesört

takrolimus, ciklosporin eller sirolimus (vid organtransplantation)

metoprolol (vid hjärtsjukdom)

ritonavir mot HIV.

Intag av Levviax med mat och dryck

Levviax kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Använd inte Levviax om du är gravid eftersom säkerheten hos Levviax tabletter i samband med

graviditet inte är tillräckligt studerad.

Ta inte Levviax tabletter om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Begränsa användningen av fordon och andra riskfyllda aktiviteter medan du använder Levviax. Kör

inte, använd inte maskiner och delta inte i riskfyllda aktiviteter om du har synproblem eller svimmar

när du använder Levviax. Användning av Levviax tabletter kan ge biverkningar såsom synrubbningar,

vilka kan minska din förmåga att utföra vissa uppgifter. Sällsynta fall av övergående medvetslöshet

(svimning), som kan föregås av s.k. vagala symptom (olustkänsla, obehag från mag-tarmkanalen), har

rapporterats. Dessa symptom kan uppträda redan efter den första dosen av Levviax.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

3.

HUR DU TAR LEVVIAX

Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta av Levviax, när de ska tas och

under hur lång tid.

Den vanligaste behandlingstiden är 5 dagar för halsinfektioner, bihåleinfektioner och

akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit) och 7-10 dagar för lunginflammation.

Den rekommenderade doseringen av Levviax för vuxna och barn 12 år och äldre är två tabletter

à 400 mg en gång dagligen (800 mg en gång dagligen). Om du har gravt nedsatt njurfunktion ska du ta

alternerande dagliga doser på 800 mg (två tabletter à 400 mg) och 400 mg (en tablett à 400 mg), med

en första dos på 800 mg.

Svälj tabletterna hela tillsammans med ett glas vatten.

Det är bäst att ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.Om möjligt ta tabletterna när du går och

lägger dig för att minska den eventuella inverkan av synstörningar och risken för medvetslöshet

(svimning).

Om du har tagit för stor mängd av Levviax

Om du råkar ta en tablett för mycket är det inte troligt att det händer något. Om du av misstag tar flera

tabletter för mycket, kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om möjligt, ta med dina tabletter eller

förpackningen och visa för läkaren eller apotekspersonalen.

Om du har glömt att ta Levviax

Om du glömt att ta en dos, ta den så snart som möjligt. Om det närmar sig tiden för din nästa dos,

hoppa över den missade dosen och ta nästa tablett vid vanlig tidpunkt.

Om du slutar att ta Levviax

Ta hela kuren med tabletterna som din doktor har förskrivit, även om du börjar känna dig bättre innan

du tagit alla tabletterna. Om du slutar ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka eller så

kan ditt tillstånd försämras.

Om du slutar ta tabletterna för tidigt kan du också bidra till uppkomst av resistens mot läkemedlet hos

bakterierna.

Om du upplever att du lider av en biverkan, tala om detta så snabbt som möjligt för din läkare för att få

råd innan du tar nästa dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Levviax orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De

flesta är lätta och övergående, men mycket sällsynta fall av allvarliga leverbiverkningar och leversvikt,

inklusive dödsfall har rapporterats. Så, om något av följande händer, sluta ta Levviax och kontakta din

läkare omedelbart:

Allergiska reaktioner eller hudreaktioner såsom ansiktssvullnad, allmänna allergiska reaktioner

inklusive allergisk chock, eller allvarlig hudsjukdom med röda fläckar och blåsbildning.

Allvarliga, långvariga eller blodiga diarréer med samtidiga buksmärtor eller feber, vilket kan

vara tecken på en allvarlig tarminflammation som kan uppträda i mycket sällsynta fall efter

antibiotikabehandling.

Tecken och symtom på hepatit (leversjukdom) såsom gulfärgning av hud och ögon, mörkfärgad

urin, kliande, nedsatt aptit eller buksmärtor.

Försämring av myasthenia gravis, en sällsynt sjukdom som orsakar muskelsvaghet.

Ovanstående allvarliga biverkningar är mindre vanliga (1 av 1000 till mindre än 1 av 100),sällsynta (1

av 10 000 till mindre än 1 av 1 000 patienter) eller mycket sällsynta (mindre än 1 av 10 000 patienter

inklusive enstaka rapporter), men kan kräva brådskande medicinska åtgärder.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övriga biverkningar finns uppräknade nedan med en uppskattning av frekvensen som de uppträder

med.

De vanligaste biverkningen (10 eller fler av 100 patienter) hos Levviax är diarré, vanligen lindrig och

tillfällig.

Andra vanliga biverkningar (1 - 10 av 100 patienter) hos Levviax är:

Illamående, kräkningar, magsmärtor, flatulens (väderspänningar), yrsel, huvudvärk,

smakförändringar, vaginal Candida infektion (svampinfektion i slidan med klåda, brännande

känsla och vita flytningar), förhöjda leverenzymer (som påvisas med blodtest).

Mindre vanliga och sällsynta biverkningar (1 av 10 000 - mindre än 1 av 100 patienter) som kan

uppträda hos Levviax är:

Förstoppning, anorexi (aptitförlust), stomatit (inflammation i munnen), oral Candida infektion

(svampinfektion), gulsot, hudutslag, urtikaria (nässelutslag), pruritus (klåda), eksem, dåsighet,

sömnsvårigheter, nervositet, svindel, parestesi (myrkrypningar i händer eller fötter),

synrubbningar (dimsyn, svårighet att fokusera, dubbelseende), hudrodnad, övergående

medvetslöshet (svimning), arytmi, bradykardi eller palpitationer (förändringar i hjärtfrekvensen

eller i EKG), hypotension (lågt blodtryck), eosinofili (ökning av vissa vita blodkroppar, påvisas

med blodtest).

Mycket sällsynta biverkningar (mindre än 1 av 10 000 patienter) som kan uppträda hos Levviax är:

Luktförändringar, muskelkramper.

Ytterligare biverkningar som kan uppträda hos Levviax är:

Onormala avvikelser vid EKG kallat "långt QT-syndrom" och inflammerad bukspottkörtel

(pankreatit).

Efter marknadsföring har leversvikt rapporterats (frekvens okänd)

Om någon av dessa biverkningar blir besvärande, allvarlig, eller inte avklingar under behandlingstiden,

tala med din läkare.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR LEVVIAX SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är telitromycin.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon K25, kroskarmellosnatrium och

magnesiumstearat i tablettkärnan samt talk, makrogol 8000, hypromellos 6 cp, titandioxid E171,

gul järnoxid E172 och röd järnoxid E172 i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Levviax 400 mg tabletter är ljusorange, avlånga, bikonvexa och filmdragerade samt märkta med

”H3647” på ena sidan och ”400” på den andra.

Levviax finns i blisterförpackningar. Det finns två tabletter i varje bubbla på kartan. De är tillgängliga

i förpackningar om 10, 5x2, 14, 20 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännandet för försäljning av Levviax är:

Aventis Pharma S.A.

20, Avenue Raymond Aron

F-92160 ANTONY

Frankrike

Tillverkare av Levviax är:

Aventis Pharma S.p.A.

Strada Statale No 17, km 22

I-67019 Scoppito (L’Aquila), Italien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av

godkännandet för försäljning:

Belgique/België/Belgien

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

Aventis Pharma AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ.: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 541 46 00

España

sanofi-aventis, S.A.U.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis france

România

sanofi-aventis România S.R.L.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ltd.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 103 777

Italia

sanofi-aventis S.p.A.

Tel. +39 02 393 91

Suomi/Finland

sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ.: +357 22 871600

Sverige

sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel.: +371 7 33 24 51

United Kingdom

sanofi-aventis

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

Denna bipacksedel godkändes senast

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Levviax 400 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg telitromycin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ljusorange, avlånga, bikonvexa tabletter, präglade med H3647 på ena sidan och 400 på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vid förskrivning av Levviax bör hänsyn tas till lokala riktlinjer angående lämplig användning av

antibakteriella medel och den lokala förekomsten av resistens (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Levviax är indicerat för behandling av följande infektioner :

Hos patienter 18 år och äldre:

Samhällsförvärvad pneumoni, mild eller måttlig (se avsnitt 4.4).Behandling av infektioner

orsakade av bakterier med påvisad eller misstänkt betalaktam- och/eller makrolidresistens

(enligt anamnes eller nationell och/eller regional kännedom om resistens) vilka täcks av

telitromycinets antibakteriella spektrum (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Akut exacerbation av kronisk bronkit

Akut sinuit

Hos patienter 12 år och äldre:Tonsillit/faryngit, orsakad av Streptococcus pyogenes, som

alternativ när betalaktamantibiotika inte är lämpliga i länder/regioner med en signifikant

förekomst av makrolid resistent S. pyogenes när denna är medierad av ermTR eller mefA (se

avsnitt 4.4 och 5.1)

4.2

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos är 800 mg en gång dagligen, d v s två tabletter à 400 mg en gång dagligen.

Tabletterna skall sväljas hela med tillräcklig mängd vatten. Tabletterna kan intas tillsammans med

eller utan samtidigt födointag. Intag av Levviax vid sänggående bör övervägas för att minska den

eventuella inverkan av synstörningar och risken för medvetslöshet (se avsnitt 4.4).

Hos patienter 18 år och äldre beroende på indikation är behandlingsregimen:

Samhällsförvärvad pneumoni: 800 mg en gång dagligen under 7 till 10 dagar.

Akut exacerbation av kronisk bronkit: 800 mg en gång dagligen under 5 dagar.

Akut sinuit: 800 mg en gång dagligen under 5 dagar.

Tonsillit/faryngit orsakad av Streptococcus pyogenes: 800 mg en gång dagligen under 5 dagar.

Hos patienter mellan 12 och 18 år är behandlingsregimen:

Tonsillit/faryngit orsakad av Streptococcus pyogenes: 800 mg en gång dagligen under 5 dagar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Äldre patienter:

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter baserat enbart på ålder.

Barn:

Levviax rekommenderas ej hos barn under 12 år pga att data om säkerhet och effekt saknas (se avsnitt

5.2).

Nedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig vid milt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Levviax rekommenderas

inte som ett förstahandsval hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <

30 ml/min) eller hos patienter med både allvarligt nedsatt njurfunktion och samtidigt nedsatt

leverfunktion eftersom den optimala doseringen (600 mg) inte finns att tillgå. Om telitromycin

behandling bedöms nödvändig bör patienterna behandlas med alternerande dagliga doser på 800 mg

och 400 mg, med en första dos på 800 mg.

Hos patienter som genomgår hemodialys bör doseringen justeras så att Levviax 800 mg ges efter

dialysbehandlingen(se även avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion,

såvida inte njurfunktionen är allvarligt nedsatt, erfarenhet hos patienter med nedsatt leverfunktion är

dock begränsad. Levviax bör därför användas med försiktighet (se även avsnitt 4.4 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Levviax är kontraindicerat hos patienter med myasthenia gravis (se avsnitt 4.4).

Överkänslighet mot den aktiva substansen, något annat makrolidantibiotikum, eller mot något av

hjälpämnena.

Levviax ska inte användas av patienter med hepatit och/eller gulsot i anamnesen som kan associeras

till behandling med telitromycin.

Samtidig administrering av Levviax och någon av följande substanser är kontraindicerad: cisaprid,

mjöldrygealkaloider (såsom ergotamin och dihydroergotamin), pimozid, astemizol, och terfenadin (se

avsnitt 4.5).

Levviax ska inte användas samtidigt som simvastatin, atorvastatin och lovastatin. Behandling med

dessa läkemedel ska avbrytas under behandling med Levviax (se avsnitt 4.5).

Levviax är kontraindicerat för patienter med medfött långt QT-syndrom eller då långt QT-syndrom

finns i släkten (om ej exkluderat av EKG) och för patienter med känd förvärvad QT-förlängning.

Hos patienter med gravt nedsatt njur- och/eller leverfunktion är samtidig administrering av Levviax

och potenta CYP3A4-hämmare, såsom proteashämmare och ketokonazol, kontrainducerad.

4.4

Varningar och försiktighet

Liksom för makrolider, beroende på risk för ökat QT-intervall, ska Levviax användas med försiktighet

hos patienter med kranskärlssjukdom, sjukdomshistoria med ventrikulära arytmier, icke-korrigerad

hypokalemi och/eller hypomagnesemi, bradykardi (<50bpm), eller vid samtidig behandling med

Levviax och läkemedel som förlänger QT-intervallet eller potenta CYP3A4-hämmare såsom

proteashämmare och ketokonazol.

Liksom vid behandling med nästan alla antibakteriella medel kan diarré, speciellt om den är svår,

långvarig och/eller blodig, under eller efter behandling med Levviax, orsakas av pseudomembranös

kolit. Vid misstanke om pseudomembranös kolit måste behandlingen avbrytas omedelbart och

patienten behandlas med stödjande åtgärder och/eller ges specifik behandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försämring av myasthenia gravis har rapporterats hos patienter som behandlats med telitromycin och

inträffade ibland inom några timmar efter intag av den första dosen.

Död och livshotande akut andningssvikt med ett snabbt insättande har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Förändringar av leverenzymer har ofta observerats i kliniska studier med telitromycin. Fall av svår

hepatit och leversvikt, inklusive fall med dödlig utgång (vilka generellt har associerats med allvarlig

underliggande sjukdom eller annan samtidig medicinering), har rapporterats vid klinisk användning

(se avsnitt 4.8). Dessa hepatiska reaktioner observerades under eller omedelbart efter behandling, och

var i de flesta fall reversibla efter utsättande av telitromycin.

Patienter bör uppmanas att avbryta behandlingen och kontakta läkare om tecken och symtom på

leverpåverkan, såsom anorexi, ikterus, mörkfärgad urin, pruritus eller ömmande buk, utvecklas.

På grund av begränsad erfarenhet ska Levviax användas med försiktighet till patienter med nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Levviax kan orsaka synstörningar särskilt i form av förlångsammad ackomodationsförmåga samt ögats

förmåga till avslappning. Synstörningarna inkluderade dimsyn, fokuseringssvårigheter och diplopi. De

flesta fallen var milda till måttliga men även allvarliga fall har rapporterats (se avsnitt 4.7 och 4.8)

Efter godkännandet för försäljning av Levviax har oönskade händelser med övergående medvetslöshet

inklusive några fall associerade med vagalt syndrom rapporterats (se avsnitt 4.7 och 4.8).

Intag av Levviax vid sänggående bör övervägas för att minska den eventuella inverkan av

synstörningar och risken för medvetslöshet.

Levviax bör ej användas under och två veckor efter behandling med CYP3A4-inducerare (såsom

rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, Johannesört). Samtidig behandling med dessa

läkemedel kan förmodligen resultera i subterapeutiska nivåer av telitromycin och därmed innebära en

risk för behandlingssvikt (se avsnitt 4.5).

Levviax är en hämmare av CYP3A4 och ska endast användas under speciella omständigheter vid

behandling med andra läkemedel som metaboliseras av CYP3A4.

I områden med hög förekomst av erytromycin-A resistens är det särskilt viktigt att beakta utvecklingen

av känslighetsmönstret för telitromycin och andra antibiotika.

Vid samhällsförvärvad pneumoni har effekten visats på ett begränsat antal patienter med riskfaktorer

såsom pneumokockbakteremi eller ålder över 65 år.

Erfarenhet av behandling av infektioner orsakade av penicillin- eller erytromycinresistenta S.

pneumoniae är begränsad, men hittills har klinisk effekt och utläkningshastigheten varit jämförbar

med behandling av känsliga S. pneumoniae. Försiktighet ska iakttas när S. aureus är den misstänkta

patogenen och det finns en risk för erytromycinresistens baserat på lokal epidemiologi.

L. pneumophilae är mycket känslig för telitromycin in vitro. Dock är den kliniska erfarenheten av

behandling av pneumoni orsakad av legionella begränsad.

Liksom för makrolider är H. influenzae klassificerad som intermediärt känslig. Detta ska beaktas vid

behandling av infektioner orsakade av H. influenzae.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Effekt av Levviax på andra läkemedel:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Telitromycin är en hämmare av CYP 3A4 och en svag hämmare av CYP 2D6. In vivo studier med

simvastatin, midazolam och cisaprid har visat en potent hämning av CYP3A4 i tarm och en måttlig

hämning av CYP3A4 i levern. Nivån av hämningen med olika CYP 3A4-substrat är svår att förutsäga.

Därför ska Levviax inte användas under behandling med läkemedel som är CYP3A4-substrat såvida

inte plasmakoncentrationer av CYP3A4-substratet, effekt eller biverkningar noga kan följas.

Alternativt ska behandlingen med CYP3A4-substrat avbrytas under behandling med Levviax.

Läkemedel som kan förlänga QT-intervallet

Levviax förväntas öka plasmanivåer av cisaprid, pimozid, astemizol och terfenadin. Detta kan

resultera i förlängning av QT-intervallet och hjärtarytmier inklusive ventrikulär takykardi, ventrikulär

fibrillering och torsades de pointes. Samtidig administrering av Levviax och något av ovanstående

läkemedel är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Försiktighet är befogad när Levviax ges till patienter som behandlas med andra läkemedel som kan

förlänga QT-intervallet (se avsnitt 4.4).

Mjöldrygealkaloider (t. ex. ergotamin och dihydroergotamin):

Genom extrapolering från erytromycin A och josamycin, kan samtidig behandling med Levviax och

alkaloidderivat leda till allvarlig vasokonstriktion ("ergotism") som kan ge nekros i armar och ben.

Kombinationen är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Statiner:

När simvastatin administrerades tillsammans med Levviax sågs en 5,3-faldig ökning av C

för

simvastatin och en 8,9-faldig ökning av AUC för simvastatin, en 15-faldig ökning i C

för

simvastatinsyra och en 11-faldig ökning i AUC för simvastatinsyra. In vivo interaktionsstudier med

andra statiner har inte utförts, men Levviax kan producera en liknande interaktion med lovastatin och

atorvastatin, en mindre interaktion med cerivastatin och liten eller ingen interaktion med pravastatin

och fluvastatin. Levviax ska inte användas samtidigt som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin.

Behandling med dessa läkemedel ska avbrytas vid behandling med Levviax. Cerivastatin ska användas

med försiktighet och patienterna observeras noga med avseende på symtom på myopati.

Bensodiazepiner:

När midazolam administrerades samtidigt med Levviax, ökade AUC för midazolam 2,2-faldigt efter

en intravenös administrering av midazolam och 6,1-faldigt efter oral administrering. Halveringstiden

för midazolam ökade ca 2,5-faldigt. Oral administrering av midazolam samtidigt med Levviax ska

undvikas. Intravenös dos av midazolam ska justeras i lämplig grad och patienterna ska följas. Samma

försiktighet ska iakttas för övriga bensodiazepiner som metaboliseras genom CYP3A4, (särskilt

triazolam men även i mindre utsträckning alprazolam). För de bensodiazepiner som inte metaboliseras

via CYP3A4 (temazepam, nitrazepam, lorazepam) är en interaktion med Levviax osannolik.

Cyklosporin, takrolimus, sirolimus:

På grund av dess CYP3A4-hämmande potential, kan telitromycin öka blodkoncentrationerna för dessa

CYP3A4-substrat. När behandling med telitromycin påbörjas hos patienter som redan får någon av

dessa immunosuppressiva läkemedel, cyklosporin, takrolimus eller sirolimus, måste nivåerna följas

noggrant och doserna sänkas i lämplig grad. När behandling med telitromycin avslutas, ska nivåerna

av cyklosporin, takrolimus eller sirolimus återigen följas noggrant och dosen av dem ökas i lämplig

grad.

Metoprolol:

Vid samtidig administrering av metoprolol (ett CYP2D6-substrat) och Levviax, ökade C

och AUC

för metoprolol med ca 38%. Elimineringshalveringstiden för metoprolol påverkades emellertid inte.

Den ökade exponeringen för metoprolol kan vara av klinisk betydelse hos patienter som har hjärtsvikt

och behandlas med metoprolol. Hos dessa patienter bör samtidig användning av Levviax och

metoprolol, ett CYP2D6-substrat, noga övervägas.

Digoxin:

Levviax har visats öka plasmakoncentrationerna av digoxin. Dalvärdena i plasma, C

,AUC, och

renalt clearance ökade 20%, 73%, 37% respektive 27%, hos friska frivilliga. Inga signifikanta

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

förändringar i EKG-parametrar eller tecken på digoxintoxicitet sågs. Vid samtidig behandling med

Levviax och digoxin bör man ändå överväga att följa serumnivåerna av digoxin.

Teofyllin:

Ingen kliniskt signifikant farmakokinetisk interaktion föreligger mellan Levviax och teofyllin givet i

en beredning med förlängd frisättning. Intaget av de två preparaten bör dock ske med en timmes

intervall för att undvika möjliga magbiverkningar såsom illamående och kräkning.

Perorala antikoagulantia:

Ökad antikoagulationsaktivitet har rapporterats hos patienter med samtidig behandling med

antikoagulantia och antibiotika, inklusive telitromycin. Kunskapen om mekanismerna för detta är

ofullständig. Fastän Levviax inte har någon kliniskt relevant farmakokinetisk eller farmakodynamisk

interaktion med warfarin efter singeldosadministrering, bör en mer frekvent övervakning av

protrombintid/INR (International Normalised Ratio) värden övervägas under samtidig behandling.

Perorala antikonceptionella medel:

Det finns ingen farmakodynamisk eller kliniskt relevant farmakokinetisk interaktion med trifasiska

orala antikonceptionella lågdosmedel hos friska individer.

Effekt av andra läkemedel på Levviax

Under samtidig administrering av rifampicin och telitromycin vid upprepad dosering, minskade i

genomsnitt Cmax och AUC av telitromycin med 79% respektive 86%. Därför kan förmodligen

samtidig administrering av CYP3A4-inducerare (såsom rifampicin, fenytoin, karbamazepin,

fenobarbital, Johannesört) resultera i subterapeutiska nivåer av telitromycin och minskad effekt.

Induktionen minskar gradvis under två veckor efter avslutad behandling med CYP3A4-inducerare.

Levviax bör ej användas under och två veckor efter behandling med CYP3A4-inducerare.

Interaktionsstudier med itrakonazol och ketokonazol, två CYP3A4-hämmare, visade att de maximala

plasmakoncentrationerna för telitromycin ökade 1,22- respektive 1,51-faldigt. AUC ökade 1,54-

respektive 2,0-faldigt. Dessa ändringar i telitromycins farmakokinetik föranleder inte nödvändigtvis

dosjusteringar eftersom telitromycinexponeringen kvarstår inom ett vältolererat intervall. Effekten av

ritonavir på telitromycin har inte studerats och kan leda till en större ökning i telitromycinexponering.

Kombinationen ska användas med försiktighet.

Ranitidin (taget 1 timme före Levviax) och antacida innehållande aluminium- och

magnesiumhydroxid har ingen kliniskt relevant påverkan på telitromycins farmakokinetik.

4.6

Graviditet och amning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Levviax saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Levviax ska inte

användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Telitromycin utsöndras i mjölk hos digivande djur i koncentrationer som är cirka 5 gånger högre än de

i moderns plasma. Motsvarande data för människa saknas. Levviax skall inte användas av kvinnor som

ammar.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Levviax kan ge biverkningar, såsom synrubbningar, som kan påverka förmågan att utföra vissa

uppgifter. Dessutom har sällsynta fall av övergående medvetslöshet, som kan föregås av vagala

symptom, rapporterats (se avsnitt 4.8). På grund av eventuella synstörningar eller risk för

medvetslöshet bör patienten minimera aktiviteter så som att framföra fordon, använda maskiner eller

delta i andra riskfyllda aktiviteter under behandlingen med Levviax. Om patienten upplever

synförändringar eller medvetslöshet vid intag av Levviax skall patienten inte framföra fordon, använda

maskiner eller delta i andra riskfyllda aktiviteter (se avsnitt 4.4 och 4.8). Patienterna bör informeras

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

om att dessa biverkningar kan uppkomma redan efter den första dosen. Patienterna bör varnas för att

effekten av dessa biverkningar kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.

4.8

Biverkningar

Följande biverkningar rapporterades med ett möjligt eller troligt samband till telitromycin hos 2461

patienter i fas III-studier. Dessa visas nedan.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Mycket

vanlig

(> 1/10)

Vanlig

(>1/100 till

<1/10)

Mindre

vanlig

(>1/1 000 till

<1/100)

Sällsynt

(>1/10 000 till

<1/1 000)

Mycket

sällsynt

(<1/10 000)

Blodet och lymf-

systemet

Eosinofili

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel,

huvudvärk,

smak-

rubbningar

Vertigo,

somnolens,

nervositet,

sömnlöshet

Övergående

medvetslöshet,

parestesi

Parosmi

Ögon

Dimsyn

Diplopi

Hjärtat och

blodkärl

Hudrodnad,

palpitationer

Förmaks-

arytmi,

hypotension,

bradykardi

Magtarmkanalen

Diarré

Illamående,

kräkningar,

magsmärtor,

flatulens

Oral Candida

infektion,

stomatit,

anorexi,

förstoppning,

Pseudo-

membranös

kolit

Lever- och

gallvägar

Förhöjda

leverenzym-

värden (ASAT,

ALAT,

alkaliska

fosfataser)

Hepatit

Kolestatisk

ikterus

Hud och subkutan

vävnad

Hudutslag,

urtikaria,

pruritus

Eksem

Erythema

multiforme

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskel-

kramper

Sjukdomar i

reproduktions-

organen

Vaginal

Candida

infektion

Synrubbningar (<1%) vilka associerats med användning av Levviax, inklusive dimsyn, svårighet att

fokusera samt diplopi, var mest milda till moderata. Typiskt var att de uppkom inom ett fåtal timmar

efter första eller andra dosen, återkom vid påföljande doser, pågick flera timmar och var fullt

reversibla antingen under behandlingens gång eller efter slutförd behandling. Dessa biverkningar har

ej associerats med tecken på förändringar i ögonen (se avsnitt 4.4 och 4.7).

Effekten på QTc var liten i kliniska studier (medelvärde ca 1 millisekund). Vid jämförande studier

visades effekter liknande de som observerats med klaritromycin med en

QTc under behandling

>30 millisekunder hos 7,6% respektive 7,0% av fallen. Ingen patient i någon av grupperna utvecklade

QTc > 60 millisekunder. Det fanns inga rapporter på Torsade de Pointes eller andra allvarliga

ventrikulära arytmier eller relaterad svimning i det kliniska programmet och inga subgrupper med

särskild risk identifierades.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid klinisk användning har följande reaktioner rapporterats (frekvens okänd):

- Immunsystemet: Angioneurotiskt ödem, anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock.

- Hjärtat: Förlängning av QT/QTc-intervallet.

- Magtarmkanalen: Pankreatit.

- Lever- och gallvägar: Svår hepatit och leversvikt (se avsnitt 4.4).

- Centrala och perifera nervsystemet: Fall av snabbt insättande försämring av myasthenia gravis har

rapporterats (see avsnitt 4.3 och 4.4).

4.9

Överdosering

Vid akut överdosering skall magsäcken tömmas. Patienten skall övervakas noga och ges symtomatisk

och stödjande behandling. Adekvat vätskebalans skall upprätthållas. Serumelektrolyter (särskilt

kalium) skall kontrolleras. Pga risken för förlängning av QT-intervallet och den ökade risken för

arrytmi ska EKG-monitorering utföras.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: makrolider, linkosamider och streptograminer, ATC-kod: J01FA15.

Telitromycin är ett semisyntetiskt derivat av erytromycin-A som hör till ketoliderna, en klass av

antibakteriella medel besläktad med makroliderna.

Verkningsmekanism

Telitromycin hämmar proteinsyntesen på ribosomal nivå.

Affiniteten hos telitromycin till subenhet 50S i bakteriernas ribosomer är 10-faldigt högre än hos

erytromycin A hos stammar som är känsliga för erytromycin A. Hos stammar som är resistenta mot

erytromycin A p g a en MLS

-mekanism, visar telitromycin mer än 20-faldigt högre affinitet än

erytromycin till subenhet 50S i bakterien.

Telitromycin interfererar med den ribosomala translatationen vid 23S i ribosomalt RNA, där det

interagerar med domän V och II. Dessutom har telitromycin förmåga att blockera bildningen av

ribosomsubenheterna 50S och 30S.

Brytpunkter

De rekommenderade brytpunkterna för MIC för telitromycin, som skiljer känsliga från intermediärt

känsliga organismer och intermediärt känsliga från resistenta organismer är: känslig ≤ 0,5 mg/l,

resistent > 2 mg/l.

Antibakteriellt spektrum

Resistensprevalensen kan variera geografiskt och över tiden för speciella species och lokal information

om resistens är önskvärd, speciellt vid behandling av allvarliga infektioner. Om nödvändigt bör

expertutlåtande sökas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet,

åtminstone vid vissa typer av infektioner, kan ifrågasättas. Denna information ger endast ungefärliga

riktlinjer för sannolikheten huruvida mikroorganismer kommer att vara känsliga för telitromycin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vanligen känsliga arter

Aeroba grampositiva bakterier

Staphylococcus aureus meticillinkänsliga (MSSA)*

Lancefield-grupp C och G ( ß -hemolytiska) streptokocker

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae *

Streptokocker i viridansgruppen

Aeroba gramnegativa bakterier

Legionella pneumophila

Moraxella catarrhalis*

Övriga

Chlamydophila pneumoniae*

Chlamydia psittaci

Mycoplasma pneumoniae*

Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Aeroba grampositiva bakterier

Staphylococcus aureus meticillinresistent (MRSA)+

Streptococcus pyogenes*

Aeroba gramnegativa bakterier

Haemophilus influenzae$*

Haemophilus parainfluenzae$

Inneboende resistent organism

Aeroba gramnegativa bakterier

Acinetobacter

Enterobacter

Pseudomonas

*Klinisk effekt har visats för känsliga isolat vid de godkända indikationerna.

$ Naturlig intermediär känslighet

+ Bland MRSA är andelen av MLS

resistenta stammar mer än 80%, telitromycin är inte aktiv mot MLS

Resistens

Telitromycin inducerar inte MLS

-resistens in vitro hos Staphylococcus aureus, Streptococcus

pneumoniae, eller Streptococcus pyogenes, vilket beror på dess 3-keto-grupp. Utveckling av resistens

in vitro mot telitromycin på grund av spontan mutation är sällsynt. Majoriteten av MRSA är resistenta

för erytromycin-A genom en konstitutiv MLS

-mekanism.

In vitro-resultat har visat att telitromycin påverkas av erytromycin ermB eller mefA relaterade

resistensmekanismer men i mindre utsträckning än erytromycin. Trots att exponering för telitromycin

selekterade pneumokockmutanter med ökade MIC, stannade MIC inom det föreslagna

känslighetsintervallet.

För Streptococcus pneumoniae finns ingen kors- eller samresistens mellan telitromycin och andra

antibakteriella klasser inklusive erytromycin A- och/eller penicillinresistens.

För Streptococcus pyogenes förekommer korsresistens för högnivå erytromycin-A resistenta stammar.

Effekt på oral och fekal flora

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I en jämförande studie på friska frivilliga visade telitromycin 800 mg dagligen och klaritromycin

500 mg två gånger dagligen i tio dagar en liknande och reversibel reduktion av oral och fekal flora. I

motsats till klaritromycin utvecklades dock inga resistenta stammar av alfa-streptokocker i saliv vid

behandling med telitromycin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Telitromycin absorberas relativt snabbt efter oral administrering. En genomsnittlig maximal

plasmakoncentration på cirka 2 mg/l nåddes inom 1-3 timmar efter dosering en gång dagligen av

telitromycin 800 mg. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 57% efter en singeldos på 800 mg.

Absorptionshastigheten och absorptionsgraden påverkas inte av födointag och Levviax kan därför

intas med eller utan föda.

Genomsnittliga dalvärden i plasmakoncentrationer mellan 0,04 och 0,07 mg/l vid steady-state nås

inom 3 till 4 dagar med doseringen 800 mg telitromycin en gång dagligen. Vid steady-state är AUC ca

1,5-faldigt högre än efter en singeldos.

Genomsnittliga maximala plasmakoncentrationer och dalvärden vid steady-state hos patienter var 2,9+

1,6 mg/l (0,02-7,6 mg/l) och 0,2+0,2 mg/l (0,010 till 1,29 mg/l), vid den terapeutiska dosen av doser

på 800 mg 1 gång dagligen.

Distribution

In vitro-proteinbidningen är ca 60-70%. Telitromycin har en omfattande distribution i kroppen.

Distributionsvolymen är 2,9+

1,0 l/kg. Den snabba distributionen av telitromycin till vävnaderna ger

signifikant högre telitromycinkoncentrationer i de flesta målvävnader än i plasma. Den maximala

totala vävnadskoncentrationen i det bronkepiteltäckande vätskeskiftet, alveolära makrofager,

bronkepitel, tonsiller och sinusvävnad var 14,9±11,4 mg/l, 318,1±231 mg/l, 3,88±1,87 mg/kg,

3,95±0,53 mg/kg respektive 6,96±1,58 mg/kg. Den totala vävnadskoncentration 24 timmar efter dos i

lungepitelvätska, alveolära makrofager, bronkialslem, tonsiller och sinusvävnad var 0,84±0,65 mg/l,

162±96 mg/l, 0,78±0,39 mg/kg, 0,72±0,29 mg/kg respektive 1,58±1,68 mg/kg. Medelvärdet på den

maximala koncentrationen i vita blodkroppar för telitromycin var 83±25 mg/l.

Metabolism

Telitromycin metaboliseras huvudsakligen i levern. Efter oral administrering elimineras två tredjedelar

av dosen som metaboliter och en tredjedel i oförändrad form. Telitromycin är den huvudsakliga

substansen i plasma. Huvudmetaboliten i cirkulationen motsvarar 13% av telitromycins AUC och har

ringa antimikrobiell aktivitet jämfört med modersubstansen. Andra metaboliter detekterades i plasma,

urin och feces och motsvarar mindre än eller lika med 3% av plasma AUC.

Telitromycin metaboliseras både av CYP450 isoenzymer och icke-CYP-enzymer. Det huvudsakliga

CYP450-enzymet involverat i metabolismen av telitromycin är CYP3A4. Telitromycin är en hämmare

av CYP3A4 och CYP2D6, men har ingen eller begränsad effekt på CYP1A, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9,

2C19 och 2E1.

Elimination

Efter oral administrering av radioaktivt märkt telitromycin återfanns 76% i feces och 17% i urin.

Ungefär en tredjedel av telitromycinet eliminerades i oförändrad form; 20% i feces och 12% i urinen.

Telitromycin uppvisar måttlig icke-linjär farmakokinetik. Icke-renalt clearance minskar med ökad dos.

Totalt clearance (medel

SD) är cirka 58

5 l/timme efter intravenös administrering och renalt

clearance representerande cirka 22% av detta. Telitromycin uppvisar ett triexponentiellt sönderfall från

plasma med en snabb distributionshalveringstid på 0,17 timmar. Den dominerande halveringstiden för

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

telitromycin är 2-3 timmar och den terminala, mindre viktiga halveringstiden är cirka 10 timmar vid

doseringen 800 mg en gång dagligen.

Särskilda patientgrupper

- Nedsatt njurfunktion

I en multidosstudie med 36 patienter med varierande grad av nedsatt njurfunktion sågs en 1,4-faldig

ökning av Cmax,ss,och en 2-faldig ökning av AUC (0-24)ss vid 800 mg multipla doser hos gruppen av

patienter med gravt nedsatt njurfunktion (CLCR <30 ml/min) jämfört med friska frivilliga och en

reducerad dos av Levviax rekommenderas. (Se avsnitt 4.2). Baserat på observerade data är en 600 mg

daglig dos approximativt ekvivalent med observerad målexponering hos friska frivilliga.

Baserat på simulerade data kan en alternerande daglig dosering på 800 mg och 400 mg hos patienter

med gravt nedsatt njurfunktion approximera AUC (0-48 timmar) hos friska frivilliga som erhåller

800 mg en gång dagligen.

- Nedsatt leverfunktion

I en endosstudie (800 mg) på 12 patienter och en multidosstudie (800 mg) på 13 patienter med lätt till

gravt nedsatt leverfunktion (Child Pugh Klass A, B och C) var C

, AUC och t

för telitromycin

jämförbara med de värden som erhölls hos ålders- och könsmatchade friska individer. I båda studierna

observerades en högre renal elimination hos patienter med nedsatt leverfunktion. Pga. begränsad

erfarenhet hos patienter med nedsatt metabolisk kapacitet i levern bör Levviax användas med

försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion (se även avsnitt 4.4).

- Äldre personer

Hos personer över 65 (median 75 år) ökade de maximala plasmakoncentrationerna och AUC-värdena

för telitromycin 2-faldigt jämfört med dem som erhölls hos unga friska vuxna. Förändringarna i

farmakokinetiken kräver inte någon dosjustering.

- Barn

Farmakokinetiken hos telitromycin har ännu inte studerats i barn yngre än 12 år. Begränsade data på

patienter i åldern 13-17 år visade att telitromycinkoncentrationerna i denna åldersgrupp var likvärdiga

med koncentrationerna hos patienter 18-40 år.

- Kön

Farmakokinetiken för telitromycin hos män och kvinnor är likvärdig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxikologiska studier med upprepad dos i 1, 3 och 6 månader med telitromycin genomförda i råtta,

hund och apa visade att levern var det huvudsakliga målorganet för toxicitet med ökningar av

leverenzymer och histologiska tecken på skada. Dessa effekter visade en tendens på tillbakagång efter

avslutad behandling. Plasmaexponeringar baserat på fri fraktion av aktiv substans vid nivån då inga

oönskade effekter sågs varierade från 1,6 till 13 gånger den förväntade kliniska exponeringen.

Fosfolipidos (intracellulär ansamling av fosfolipider) som påverkar ett flertal organ och vävnader (t ex

lever, njure, lunga, bräss, mjälte, gallblåsa, tarmkäxlymfkörtlar, mag-tarmkanalen) har observerats hos

råtta och hund som givits telitromycin med upprepade doser på 150 mg/kg/dygn eller mer under 1

månad och 20 mg/kg/dygn eller mer under 3-6 månader. Denna administrering motsvarar nivåer av fri

aktiv substans på minst 9 gånger det förväntade värdet hos människa efter 1 månad respektive lägre än

det förväntade värdet hos människa efter 6 månader. Reversibilitet har påvisats efter upphörande av

behandlingen. Signifikansen av dessa fynd hos människa är okänt.

I likhet med vissa makrolider, orsakade telitromycin en förlängning av QTc-intervallet hos hundar och

på durationen av aktionspotentialen i Purkinjefibrer från kanin in vitro. Effekten kunde påvisas vid

plasmanivåer av obunden substans på 8 till 13 gånger den förväntade kliniska nivån. Hypokalemi och

kinidin hade additiva/supraadditiva effekter in vitro medan potentiering noterades med sotalol.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Telitromycin, men inte dess huvudmetaboliter hos människa, hade en hämmande aktivitet på HERG

och Kv1.5 kanalerna.

Reproduktionsstudier visade minskad könscellsmognad hos råtta och negativ påverkan på fertilisering.

Vid höga doser sågs embryotoxicitet och en ökning av ofullständig förbening och av skelettanomalier

noterades. Studier på råtta och kanin var ofullständiga med avseende på teratogen potential. Det fanns

tvetydiga tecken på negativa effekter på fosterutvecklingen vid höga doser.

Telitromycin och dess huvudmetaboliter hos människa var negativa i tester på genotoxisk potential in

vitro och in vivo. Carcinogenicitetsstudier på telitromycin har inte genomförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

:

Mikrokristallin cellulosa

Povidon K25

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Drageringshölje

:

Talk

Makrogol 8000

Hypromellos 6 cp

Titandioxid E171

Gul järnoxid E172

Röd järnoxid E172

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Två tabletter finns i varje blisterbubbla.

Tillgängliga förpackningar: 10, 14, 20 och 100 tabletter.

Ogenomskinliga PVC/Aluminiumblisterförpackningar.

Tillgänglig förpackning 5 x 2 tabletter.

Ogenomskinliga, perforerade PVC/Aluminiumblisterförpackningar, endos.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aventis Pharma S.A.

20, Avenue Raymond Aron

F-92160 ANTONY

Frankrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/01/192/001-005

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 juli 2001

Datum för första förnyat godkännande: 9 juli 2006

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 86 68

E-mail: mail@emea.eudra.org http://www.emea.eu.int

EMEA 2005 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/355

KOMMITTÉ FÖR HUMANLÄKEMEDEL

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL

LEVVIAX

Internationellt generiskt namn (INN):

Telitromycin

Sammanfattning

Aktivt innehållsämne:

Telitromycin

Farmakoterapeutisk grupp (ATC-kod):

Antibakteriellt medel för systemiskt bruk,

Nuvarande godkända terapeutiska

indikationer:

Vid förskrivning av Levviax bör hänsyn tas till

lokala riktlinjer angående lämplig användning av

antibakteriella medel (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Levviax är indicerat för behandling av följande

infektioner :

Hos patienter 18 år och äldre:

Samhällsförvärvad pneumoni, mild eller måttlig

(se avsnitt 4.4)

Akut exacerbation av kronisk bronkit

Akut sinuit

Tonsillit/faryngit, orsakad av grupp A

betastreptokocker, som alternativ när

betalaktamantibiotika inte är lämpliga

Hos patienter mellan 12 och 18 år:

Tonsillit/faryngit, orsakad av grupp A

betastreptokocker, som alternativ när

betalaktamantibiotika inte är lämpliga

Godkända förpackingsstorlekar:

Se modul för ”All authorised presentations”

Innehavare av godkännande för försäljning:

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

F-92160 Antony

Frankrike

Datum för första godkännande i Europeiska

unionen:

9 juli, 2001

Datum för benämning som särläkemedel:

Inte relevant

Det aktiva innehållsämnet i Levviax är telitromycin, ett nytt semisyntetiskt antibakteriellt medel som

tillhör ketoliderna, en ny klass antibiotika som är nära besläktade med de välkända makroliderna.

Telitromycins farmakologiska verkningsmekanism innebär inhibition av bakteriell proteinsyntes och

liknar

makrolidernas

verkningsmekanism.

Skillnader

dock

förekomma

molekulär

nivå.

Telitromycin interfererar med den ribosomala translationen vid 23S i ribosomalt RNA och vissa data

tyder på att bildningen av subenheten 30S kan blockeras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

EMEA 2005

Enligt kliniska studier i allmänhet har telitromycin och komparatorer liknande effekt för de utredda

indikationerna (samhällsförvärvad pneumoni inte kliniskt allvarlig nog för att kräva parenteral terapi,

effekt har dock bevisats hos ett begränsat antal patienter med riskfaktorer som pneumokockbakteriemi

eller över 65 års ålder, med akut exacerbation av kronisk bronkit, sinusit och faringit/tonsillit orsakad

av S. pyogenes).

Det första godkännandet baserades på resultaten av studier, vilka visade att den potentiella fördelen

med telitromycin i synnerhet ligger i dess användning för att behandla infektioner orsakade av

penicillin- och eller erytromycinresistenta S. pneumoniae. Klinisk erfarenhet är dock fortfarande rätt

begränsad vad gäller behandling av sådana infektioner och följaktligen bör telitromycin användas med

försiktighet tills ytterligare erfarenhet av resistensförekomst gjorts, särskilt i områden med hög

prevalens

resistenta

pneumokocker.

för

makrolider

rapporterades

vanligaste

biverkningarna i samband med matsmältnings- och nervsystemet, bl.a. diarré, illamående, huvudverk

yrsel.

Biverkningar

bedömdes

eventuellt

hänga

samman

studiebehandlingen

rapporterades för 38,5 % av telitromycinpatienterna, jämfört med 28,3 % av de som fick komparator.

Frekvens och allvarlighetsgrad av ökad leverenzymaktivitet och leversjukdom liknar claritromycin.

Detta, och den potentiella förlängningen av QT-intervallen, rättfärdigar dock en noggrann övervakning

av läkemedlet efter godkännande för försäljning.

På grundval av framlagda data om läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt anser CHMP att nytta/risk

förhållandet för Levviax är gynnsamt de godkända indikationerna.

Se relevanta moduler för utförliga anvisningar för användningen av detta läkemedel, vetenskaplig

information eller procedurala aspekter.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen