Levetiracetam Orifarm 1000 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-07-2021

Aktiva substanser:
levetiracetam
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
N03AX14
INN (International namn):
levetiracetam
Dos:
1000 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
levetiracetam 1000 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 100 tabletter; Blister, 200 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56009
Tillstånd datum:
2017-12-06

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Levetiracetam Orifarm 750 mg filmdragerade tabletter

Levetiracetam Orifarm 1000 mg filmdragerade tabletter

levetiracetam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Levetiracetam Orifarm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Levetiracetam Orifarm

Hur du tar Levetiracetam Orifarm

Eventuella biverkningar

Hur Levetiracetam Orifarm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Levetiracetam Orifarm är och vad det används för

Levetiracetam Orifarm är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska

anfall).

Levetiracetam Orifarm används:

som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi för att

behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall

(kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar

den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan

(partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att

minska antalet anfall.

som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från

1 månads ålder

myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna

och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos

vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av

epilepsi som anses vara ärftlig).

Levetiracetam som finns i Levetiracetam Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Levetiracetam Orifarm

Ta inte Levetiracetam Orifarm

om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Levetiracetam Orifarm:

om du har njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn,

kontakta din läkare.

Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Levetiracetam Orifarm

har haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression

och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarlig eller varar

längre än ett par dagar:

onormala tankar, lättretlighet eller ovanligt aggressiva reaktioner, eller om du eller din familj och vänner

märker betydande förändringar i ditt humör eller beteende.

Barn och ungdomar

Levetiracetam Orifarm ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling

(monoterapi).

Andra läkemedel och Levetiracetam Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har

tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

Levetiracetam Orifarm med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Levetiracetam Orifarm med eller utan mat. Som en försiktighetsåtgärd, ta inte Levetiracetam

Orifarm tillsammans med alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan

du använder detta läkemedel. Levetiracetam Orifarm kan användas under graviditet, men endast om läkaren

efter noggrant övervägande anser det vara nödvändigt.

Du ska inte avbryta din behandling utan att först diskutera detta med din läkare. En risk för fosterskador hos

ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Amning rekommenderas inte under behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Levetiracetam Orifarm kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom

Levetiracetam Orifarm kan göra dig sömnig. Detta är mera troligt i början av behandlingen eller efter ökning

av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana

aktiviteter inte påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Levetiracetam Orifarm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Levetiracetam Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ta det antal tabletter din läkare ordinerat.

Levetiracetam Orifarm ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid

ungefär samma tid varje dag.

Ensam behandling

Dos för vuxna och ungdomar (från 16 år)

Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

När du börjar ta Levetiracetam Orifarm kommer din läkare att förskriva en

lägre dos

under 2 veckor

innan du får den lägsta vanliga dosen.

Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg är din minskade startdos 2 tabletter á 250 mg på morgonen

och 2 tabletter á 250 mg på kvällen.

Tilläggsbehandling

Dos för vuxna och ungdomar (12–17 år) som väger 50 kg eller mer

Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.

Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg kan du ta 2 tabletter á 250 mg på morgonen och 2 tabletter

á 250 mg på kvällen.

Dos för spädbarn (1–23 månader), barn (2–11 år) och ungdomar (12–17 år) som väger mindre än 50 kg

Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av levetiracetam beroende på ålder, vikt

och dos.

Levetiracetam 100 mg/ml oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn och små barn under

sex års ålder och för barn och ungdomar (6–17 år) som väger mindre än 50 kg och när

doseringsrekommendationen inte kan uppnås med tabletter.

Administreringssätt

Svälj Levetiracetam Orifarm tabletter med tillräcklig mängd vätska (t.ex. ett glas vatten). Du kan ta

Levetiracetam Orifarm med eller utan mat.

Levetiracetam kan ge en bitter smak i munnen.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Behandlingstid

Levetiracetam Orifarm används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med

Levetiracetam Orifarm under så lång tid som din läkare har sagt.

Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall.

Om du har tagit för stor mängd av Levetiracetam Orifarm

Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Orifarm är sömnighet, upprördhet, aggression,

minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa

behandlingen av överdos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Levetiracetam Orifarm

Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

Om du slutar att ta Levetiracetam Orifarm

Om behandlingen med Levetiracetam Orifarm ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av

anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam Orifarm kommer han/hon att

instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på

en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av

leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och

förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller

fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett

blekare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema multiforme

ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och

könsorganen (

Stevens-Johnsons syndrom

en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan

toxisk epidermal nekrolys

tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring,

dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra

neurologiska tecken, inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på

encefalopati.

De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet),

huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet,

trötthet och yrsel vara mer vanliga.

Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

inflammation i näsa och/eller svalg

somnolens (sömnighet), huvudvärk.

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

förlorad aptit (anorexi)

depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor

(ofrivilligt skakande)

vertigo (känsla av rotation)

hosta

buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

utslag

kraftlöshet/utmattning (trötthet).

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

viktminskning, viktökning

självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska,

förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad

koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt

koncentrationsförmåga)

diplopi (dubbelseende), dimsyn

förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

håravfall, eksem, klåda

muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

skada.

Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

infektion

nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

svåra allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion],

angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

låga halter av natrium i blodet

självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande,

oförmåga till koncentration)

delirium

encefalopati (se delavsnittet ”Tala omedelbart med din läkare” för en detaljerad beskrivning av

symtomen)

okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera

rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

pankreatit

leversvikt, hepatit

hastigt försämrad njurfunktion

haltande gång eller svårigheter att gå

hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett

blekare område med en mörk ring runt kanten)

(erythema multiforme)

, ett omfattande hudutslag med

blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen

(Stevens-Johnsons

syndrom)

, och en svårare form som orsakar fjällning av huden på mer än 30 % av kroppsytan

(toxisk

epidermal nekrolys)

rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet.

Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter

.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Levetiracetam Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levetiracetam. Varje filmdragerad tablett innehåller 750 mg eller 1000 mg

levetiracetam.

750 mg filmdragerade tabletter:

povidon K25, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, krospovidon

(typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxipropylcellulosa,

makrogol 6000, titandioxid (E171), talk, röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172).

1000 mg filmdragerade tabletter:

povidon K25, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, krospovidon

(typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxipropylcellulosa,

makrogol 6000, titandioxid (E 171), talk.

Läkemedlets utseende

750 mg filmdragerade tabletter:

Aprikosfärgade, ovala, bikonvexa filmdragerande tabletter med skåra på båda sidorna och märkta med

LVT / 750 på ena sidan.

1000 mg filmdragerade tabletter

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerande tabletter med skåra på båda sidorna och märkta med LVT / 1000 på

ena sidan.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Novartis-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-04-27

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Levetiracetam 1A Farma 250 mg filmdragerade tabletter

Levetiracetam 1A Farma 500 mg filmdragerade tabletter

Levetiracetam 1A Farma 750 mg filmdragerade tabletter

Levetiracetam 1A Farma 1000 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

250 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 250 mg levetiracetam.

500 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg levetiracetam.

750 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 750 mg levetiracetam.

1000 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 1000 mg levetiracetam.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

250 mg filmdragerade tabletter

Ljusblåa, ovala, bikonvexa filmdragerande tabletter med skåra på båda sidorna och märkta med

”LVT / 250” på ena sidan.

500 mg filmdragerade tabletter

Gula, ovala, bikonvexa filmdragerande tabletter med skåra på båda sidorna och märkta med

”LVT / 500” på ena sidan.

750 mg filmdragerade tabletter

Aprikosfärgade, ovala, bikonvexa filmdragerande tabletter med skåra på båda sidorna och märkta

med ”LVT / 750” på ena sidan.

1000 mg filmdragerade tabletter

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerande tabletter med skåra på båda sidorna och märkta med

”LVT / 1000” på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Levetiracetam 1A Farma är indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi.

Levetiracetam 1A Farma är indicerat som tilläggsbehandling:

vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och

spädbarn från en månads ålder med epilepsi.

vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.

vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med

idiopatisk generaliserad epilepsi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Monoterapi för vuxna och ungdomar från 16 år

Den rekommenderade startdosen är 250 mg två gånger dagligen vilket bör ökas till en initial

terapeutisk dos på 500 mg två gånger dagligen efter två veckors behandling. Dosen kan ytterligare

ökas med 250 mg två gånger dagligen varannan vecka beroende på klinisk respons. Den maximala

dosen är 1500 mg två gånger dagligen.

Tilläggsbehandling för vuxna (≥ 18 år) och ungdomar (12–17 år) som väger 50 kg eller mer

Den initiala terapeutiska dosen är 500 mg två gånger dagligen. Denna dos kan insättas från första

behandlingsdagen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 1500 mg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och

tolerabilitet. Dosjustering kan ske med ökningar och minskningar på 500 mg två gånger dagligen

varannan till var fjärde vecka.

Avslutande av behandling

Om behandlingen med Levetiracetam 1A Farma måste avbrytas rekommenderas en gradvis

utsättning (t.ex. till vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg: en dosminskning med 500 mg

två gånger dagligen varannan till var fjärde vecka; till spädbarn äldre än 6 månader, barn och

ungdomar som väger mindre än 50 kg: dosminskningar bör inte överstiga 10 mg/kg två gånger

dagligen varannan vecka; till spädbarn (yngre än 6 månader): dosminskningar bör inte överstiga

7 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka).

Särskilda patientgrupper

Äldre (65 år och äldre)

Dosjustering rekommenderas hos äldre patienter med nedsatt njurfunktion (se ”Nedsatt

njurfunktion” nedan).

Nedsatt njurfunktion

Den dagliga dosen måste justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion.

För vuxna patienter, se tabellen nedan och justera dosen enligt denna. För att använda denna

doseringstabell måste patientens kreatininclearance (CLcr) ml/min uppskattas. CLcr ml/min för

vuxna och ungdomar som väger 50 kg eller mer kan uppskattas genom bestämning av

serumkreatinin (mg/dl) genom att använda följande formel:

[140-ålder (år)] x vikt (kg)

CLcr (ml/min) =

72 x serumkreatinin (mg/dl)

(x 0,85 för kvinnor)

Därefter justeras CLcr för kroppens ytarea (BSA; body surface area) enligt följande:

Dosjustering för vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg med nedsatt njurfunktion

Grupp

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

2

)

Dos och frekvens

Normal

≥ 80

500–1500 mg två gånger per dag

Lätt

50–79

500–1000 mg två gånger per dag

Måttlig

30–49

250–750 mg två gånger per dag

Svår

< 30

250–500 mg två gånger per dag

Patienter med njursjukdom i slutstadiet

som genomgår dialys (1)

500–1000 mg en gång per dag

(1) En startdos på 750 mg rekommenderas första behandlingsdagen med levetiracetam.

(2) Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos på 250–500 mg.

För barn med nedsatt njurfunktion måste levetiracetamdosen justeras enligt njurfunktionen

eftersom clearance av levetiracetam är beroende av njurfunktionen. Denna rekommendation är

baserad på en studie med vuxna patienter med nedsatt njurfunktion.

CLcr ml/min/1,73 m

för yngre ungdomar, barn och spädbarn kan uppskattas genom bestämning av

serumkreatinin (mg/dl) genom att använda följande formel (Schwartz formel):

Längd (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

serumkreatinin (mg/dl)

ks=0,45 hos fullgångna spädbarn och upp till 1 år; ks=0,55 hos barn yngre än 13 år och ungdomar

(flickor); ks=0,7 hos ungdomar (pojkar).

Dosjustering för spädbarn, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg med nedsatt

njurfunktion:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

personens BSA (m

x 1,73

Dos och frekvens (1)

Grupp

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

Spädbarn 1 månad till

yngre än 6 månader

Spädbarn 6–23 månader,

barn och ungdomar som

väger mindre än 50 kg

Normal

≥ 80

7–21 mg/kg (0,07–

0,21 ml/kg) två gånger

per dag

10–30 mg/kg (0,10–

0,30 ml/kg) två gånger per

Lätt

50–79

7–14 mg/kg (0,07–

0,14 ml/kg) två gånger

per dag

10–20 mg/kg (0,10–

0,20 ml/kg) två gånger per

Måttlig

30–49

3,5–10,5 mg/kg (0,035–

0,105 ml/kg) två gånger

per dag

5–15 mg/kg (0,05–

0,15 ml/kg) två gånger per

Svår

< 30

3,5–7 mg/kg (0,035–

0,07 ml/kg) två gånger

per dag

5–10 mg/kg (0,05–

0,10 ml/kg) två gånger per

Patienter med

njursjukdom i slutstadiet

som genomgår dialys

7–14 mg/kg (0,07–

0,14 ml/kg) en gång per

dag (2) (4)

10–20 mg/kg (0,10–

0,20 ml/kg) en gång per dag

(3) (5)

(1) Levetiracetam oral lösning ska användas för doser under 250 mg, när doseringsrekommendationen

inte kan uppnås genom att ta flera tabletter à 250 mg och till patienter som inte kan svälja tabletter

(2) 10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med

levetiracetam.

(3) 15 mg/kg (0,15 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag med

levetiracetam.

(4) Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos på 3,5–7 mg/kg (0,035–0,07 ml/kg).

(5) Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos på 5–10 mg/kg (0,05–0,10 ml/kg).

Nedsatt leverfunktion

Det behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion kan kreatininclearance ge en underskattning av

njurinsufficiensen. Därför rekommenderas en 50-procentig minskning av den dagliga

underhållsdosen när kreatininclearance är < 60 ml/min/1,73 m

Pediatrisk population

Läkaren bör förskriva den bäst lämpade läkemedelsformen, förpackningsstorleken och styrkan

utifrån ålder, vikt och dos.

Tabletterna är inte anpassade för behandling av spädbarn och barn under 6 års ålder. Levetiracetam

oral lösning är den beredningsform som bör användas till denna population. Dessutom är

tillgängliga tablettstyrkor inte lämpliga som initialbehandling av barn som väger mindre än 25 kg,

till patienter som inte kan svälja tabletter eller för administrering av doser lägre än 250 mg. I

samtliga ovan nämnda fall bör levetiracetam oral lösning användas.

Monoterapi

Säkerhet och effekt av levetiracetam som monoterapi har inte säkerställts för barn och ungdomar

under 16 år.

Data saknas.

Tilläggsterapi för spädbarn från 6 till 23 månader, barn (2–11 år) och ungdomar (12–17 år) som

väger mindre än 50 kg

Levetiracetam oral lösning är den beredningsform som bör användas till spädbarn och barn under 6

års ålder.

För barn 6 år och äldre bör levetiracetam oral lösning användas för doser under 250 mg, när

doseringsrekommendationen inte kan uppnås genom att ta flera tabletter à 250 mg och till patienter

som inte kan svälja tabletter.

Den lägsta effektiva dosen bör användas. Startdosen för barn och ungdomar som väger 25 kg bör

vara 250 mg två gånger dagligen med en maximal dos på 750 mg två gånger dagligen.

Dos till barn som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.

Tilläggsterapi för spädbarn från 1 månads ålder till mindre än 6 månaders ålder

Den orala lösningen är den beredningsform som ska användas till spädbarn.

Administreringssätt

De filmdragerade tabletterna måste intas peroralt och sväljas med tillräcklig mängd vätska och kan

tas med eller utan mat. Den dagliga dosen delas upp på två lika stora doser.

Efter oral

administrering kan levetiracetam ge en bitter smak.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra pyrrolidonderivat eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt njurfunktion

Administrering av levetiracetam till patienter med nedsatt njurfunktion kan kräva dosjustering. Hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas utredning av njurfunktionen före

fastställande av dosen (se avsnitt 4.2).

Akut njurskada

Användning av levetiracetam har i mycket sällsynta fall associerats med akut njurskada med debut

efter några dagar till flera månader.

Cytopenier

Sällsynta fall av cytopenier (neutropeni, agranulocytos, leukopeni, trombocytopeni och

pancytopeni) har förekommit i samband med administrering av levetiracetam, vanligtvis i början

av behandlingen. Fullständig blodstatus rekommenderas hos patienter som upplever betydande

svaghet, pyrexi, återkommande infektioner eller koagulationsrubbningar (se avsnitt 4.8).

Självmord

Självmord, självmordsförsök, självmordstankar och självmordsbeteende har rapporterats hos

patienter som behandlats med antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalys av

randomiserade placebokontrollerade studier med antiepileptika har visat en liten ökad risk för

självmordstankar och självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd.

Därför ska patienter övervakas för tecken på depression och/eller självmordstankar och självmords-

beteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas att

uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på depression och/eller självmordstankar och

självmordsbeteende uppstår.

Onormalt och aggressivt uppförande

Levetiracetam kan orsaka psykotiska symtom och avvikande beteende, inklusive irritabilitet och

aggressivitet. Patienter som behandlas med levetiracetam ska övervakas med avseende på

utveckling av psykiatriska tecken som tyder på betydande förändringar av sinnesstämning och/eller

personlighet. Om sådana beteenden observeras ska anpassning av behandlingen eller en gradvis

utsättning av behandlingen övervägas. Om man överväger utsättning, se avsnitt 4.2.

Försämring av anfall

Liksom med andra typer av antiepileptika kan levetiracetam i sällsynta fall förvärra anfallsfrekvensen

eller anfallens allvarlighetsgrad. Denna paradoxala effekt har oftast rapporterats inom den första

månaden efter initiering av levetiracetam eller ökning av dosen. Effekten har varit reversibel vid

utsättande av läkemedlet eller minskning av dosen. Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta

sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi.

Förlängt QT-intervall på EKG

Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet

för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-

intervallförlängning, hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-

intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.

Pediatrisk population

Levetiracetam 1A Farma tabletter är inte anpassade för behandling av spädbarn och barn under 6

års ålder.

Tillgängliga data på barn tyder inte på någon påverkan på tillväxt och pubertet. Långtidseffekter på

inlärning, intelligens, tillväxt, endokrina funktioner, pubertet och förmåga att få barn är fortfarande

okända hos barn.

Levetiracetam 1A Farma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är

näst intill “natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antiepileptika

Data från kliniska studier före marknadsföring genomförda med vuxna indikerar att levetiracetam

inte påverkar serumkoncentrationerna av andra antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, valproat-

syra, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin och primidon) och att dessa antiepileptika inte påverkar

levetiracetams farmakokinetik.

Liksom hos vuxna finns inga belägg för kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner hos

pediatriska patienter som fått upp till 60 mg/kg/dag av levetiracetam.

En retrospektiv utvärdering av farmakokinetiska interaktioner hos barn och ungdomar med epilepsi

(4–17 år) bekräftade att tilläggsbehandling med oralt administrerad levetiracetam inte påverkade

serumkoncentrationer vid steady state av samtidigt administrerad karbamazepin och valproat. Data

tydde dock på ett 20 % högre clearance av levetiracetam hos barn som tar enzyminducerande

antiepileptiska läkemedel. Dosjusteringar krävs inte.

Probenecid

Probenecid (500 mg fyra gånger dagligen), ett ämne som blockerar njurarnas tubulära sekretion,

har visats hämma renal utsöndring av den primära metaboliten men inte av levetiracetam.

Koncentrationen av denna metabolit förblir emellertid låg.

Metotrexat

Samtidig administrering av levetiracetam och metotrexat har rapporterats minska clearance för

metotrexat, vilket resulterar i högre/förlängd blodkoncentration av metotrexat till potentiellt toxiska

nivåer. Nivåerna av metotrexat och levetiracetam i blod bör övervakas noga hos patienter som

behandlas samtidigt med de två läkemedlen.

Perorala preventivmedel och andra farmakokinetiska interaktioner

Levetiracetam 1000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos perorala preventivmedel

(etinylestradiol och levonorgestrel); endokrina parametrar (luteiniseringshormon och progesteron)

ändrades inte. Levetiracetam 2000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos digoxin och

warfarin; protrombintiden ändrades inte. Samtidig administrering med digoxin, perorala preventiv-

medel och warfarin påverkade inte levetiracetams farmakokinetik.

Laxermedel

Det har förekommit enstaka rapporter om minskad effekt av levetiracetam när det osmotiska

laxermedlet makrogol har administrerats samtidigt med oralt levetiracetam. Makrogol bör därför

inte tas oralt inom en timme före och en timme efter intag av levetiracetam.

Mat och alkohol

Levetiracetams absorptionsgrad ändrades inte av mat, men absorptionshastigheten minskade något.

Det finns inga data om interaktion mellan levetiracetam och alkohol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör få råd från en specialist. Behandling med levetiracetam bör omprövas när

en kvinna planerar att bli gravid. Som med alla antiepileptika ska plötslig utsättning av

levetiracetam undvikas, eftersom detta kan leda till anfall med allvarliga följder för både kvinnan

och det ofödda barnet. Monoterapi är om möjligt alltid att föredra eftersom behandling med flera

antiepileptika kan vara förenad med en större risk för medfödda missbildningar än monoterapi,

beroende på vilka antiepileptika som används.

Graviditet

En stor mängd data från gravida kvinnor, som exponerats för levetiracetam som monoterapi (över 1

800, där exponeringen skedde under den 1:a trimestern hos över 1500 av dem), har dokumenterats

efter marknadsgodkännandet och tyder inte på någon ökning av risken för allvarliga medfödda

missbildningar. Det finns endast begränsat med data vad gäller neurologisk utveckling hos barn

som exponerats för levetiracetam som monoterapi in utero. Aktuella epidemiologiska studier (hos

ungefär 100 barn) tyder emellertid inte på en ökad risk för neurologiska utvecklingsstörningar eller

försenad neurologisk utveckling.

Levetiracetam kan användas under graviditet om det efter noggrant övervägande anses vara

kliniskt nödvändigt. I sådana fall rekommenderas den lägsta effektiva dosen.

Fysiologiska förändringar under graviditet kan påverka levetiracetamkoncentrationen. Minskad

levetiracetamkoncentration i plasma har observerats under graviditet. Denna minskning är mera

uttalad under tredje trimestern (upp till 60 % av utgångsvärdet före graviditet). Lämplig klinisk

behandling ska säkerställas för gravida kvinnor som behandlas med levetiracetam.

Amning

Levetiracetam utsöndras i bröstmjölk hos människa. Därför rekommenderas inte amning. Om

levetiracetambehandling är nödvändig under amning, ska nyttan/risken med behandling dock vägas

mot vikten av amning.

Fertilitet

I djurstudier upptäcktes ingen effekt på fertiliteten (se avsnitt 5.3). Inga kliniska data finns och

eventuell risk för människa är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Levetiracetam har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Eftersom känsligheten kan variera mellan individer, kan vissa patienter uppleva somnolens eller

andra symtom relaterade till centrala nervsystemet, särskilt i början av behandlingen eller efter

dosökning. Därför rekommenderas försiktighet hos dessa patienter vid aktiviteter som kräver

skärpt uppmärksamhet, t.ex. framförande av fordon eller användning av maskiner.

Patienter rekommenderas att inte framföra fordon eller använda maskiner tills det är fastställt att

deras förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna var nasofaryngit, somnolens, huvudvärk, utmattning och yrsel.

Säkerhetsprofilen nedan baseras på den sammanlagda säkerhetsanalysen av placebokontrollerade

kliniska studier avseende alla indikationer, med totalt 3416 patienter behandlade med levetiracetam.

Dessa data är kompletterade med användning av levetiracetam i öppna fortsättningsstudier samt med

erfarenhet efter marknadsföring. Levetiracetams säkerhetsprofil är i allmänhet densamma i alla

åldersgrupper (vuxna och pediatriska patienter) och för alla godkända epilepsi-indikationer.

Lista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats från kliniska studier (vuxna, ungdomar, barn och spädbarn >1 månad)

och efter marknadsföring listas i följande tabell efter organklass och frekvens. Biverkningarna

presenteras i fallande allvarlighetsgrad och deras frekvens är definierad på följande sätt: mycket

vanliga: (≥1/10); vanliga: (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga: (≥1/1000 till <1/100); sällsynta:

(≥1/10 000 till <1/1000); och mycket sällsynta: (<1/10 000).

Frekvens

MedDRA

organklass

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och

infestationer

Nasofaryngit

Infektion

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni,

leukopeni

Pancytopeni.

neutropeni

agranulocytos

Immunsystemet

Läkemedels-

utlösta utslag

med eosinofili

och systemiska

symtom

(DRESS),

hypersensitivitet

(inklusive

angioödem och

anafylaxi)

Metabolism och

nutrition

Anorexi

Viktminskning,

viktökning

Hyponatremi

Psykiska störningar

Depression,

fientlighet/

aggression,

ångest, insomni,

nervositet/

irritabilitet

självmordsförsök,

självmordstankar,

psykotisk störning,

onormalt

uppförande,

hallucination,

ilska, förvirring,

panikattack,

emotionell

labilitet/

humörsvängningar,

agitation

Självmord,

personlighets-

störningar,

onormalt

tänkande,

delirium

Centrala och

perifera

nervsystemet

Somnolens,

huvudvärk

Konvulsion,

balansrubbning,

yrsel, letargi,

tremor

Amnesi,

försämring av

minnet, onormal

koordination/ataxi,

parestesi, störning i

uppmärksamheten

Koreoatetos,

dyskinesi,

hyperkinesi,

gångrubbning,

encefalopati,

försämring av

anfall

Ögon

Diplopi, dimsyn

Öron och

balansorgan

Vertigo

Hjärtat

Förlängt

QT-intervall på

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Magtarmkanalen

Buksmärta,

diarré, dyspepsi,

kräkningar,

illamående

Pankreatit

Lever och gallvägar

Onormalt

leverfunktionstest

Leversvikt,

hepatit

Njurar och

urinvägar

Akut njurskada

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Alopeci, eksem,

klåda

Toxisk epidermal

nekrolys,

Stevens-Johnsons

syndrom,

erythema

multiforme

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskelsvaghet,

myalgi

Rabdomyolys

och förhöjt

kreatinfosfokinas

i blodet*

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid administrerings-

stället

Asteni/utmattnin

Skador och

förgiftningar och

behandlings-

komplikationer

Skada

*Prevalensen är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Risken för aptitlöshet är högre när levetiracetam administreras samtidigt med topiramat. I flera fall

av alopeci sågs återhämtning när levetiracetam sattes ut.

Benmärgssuppression identifierades i några av fallen av pancytopeni.

Fall med encefalopati inträffade vanligen i början av behandlingen (några dagar till några månader)

och var reversibla efter avslutad behandling.

Pediatrisk population

Hos patienter i åldern 1 månad till yngre än 4 år har totalt 190 patienter behandlats med levetiracetam i

placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. Sextio av dessa patienter behandlades

med levetiracetam i placebokontrollerade studier. Hos patienter i åldern 4-16 år har totalt 645 patienter

behandlats med levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. 233 av

dessa patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade studier. I båda dessa

åldersgrupper är data kompletterade med erfarenhet av levetiracetamanvändning efter

marknadsföringen.

Dessutom exponerades 101 spädbarn yngre än 12 månader i en säkerhetsstudie efter

marknadsföringen. Inga nya säkerhetsrisker för levetiracetam identifierades för spädbarn yngre än

12 månader med epilepsi.

Levetiracetams biverkningsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper och för alla

godkända epilepsi-indikationer. Resultat av säkerheten hos pediatriska patienter i

placebokontrollerade studier överensstämde med levetiracetams säkerhetsprofil hos vuxna utom för

beteende- och psykiatriska biverkningar som var vanligare hos barn än hos vuxna. Hos barn och

ungdomar i åldern 4-16 år rapporterades kräkning (mycket vanlig, 11,2%), agitation (vanlig,

3,4%), humörsvängningar (vanlig, 2,1%), emotionell labilitet (vanlig 1,7%), aggression (vanlig,

8,2%), onormalt uppförande (vanlig, 5,6%) och letargi (vanlig, 3,9%) oftare än i andra

åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen. Hos spädbarn och barn i åldern 1 månad till

mindre än 4 år rapporterades irritabilitet (mycket vanlig, 11,7%) och onormal koordination (vanlig,

3,3%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen.

I en dubbelblind, placebokontrollerad pediatrisk säkerhetsstudie med ”non-inferiority” -design har

kognitiva och neuropsykologiska effekter av levetiracetam utvärderats hos barn 4–16 år med

partiella anfall. Man kom fram till att levetiracetam inte skilde sig från placebo (d.v.s. var ”non-

inferior”) när det gällde förändring från baslinjen beträffande poäng i Leiter-R Attention och

Memory, Memory Screen Composite i per protokollpopulationen. Resultat relaterade till beteende

och känslofunktioner tydde på en försämring hos levetiracetambehandlade patienter avseende

aggressiva beteenden mätt på ett standardiserat och systematiskt sätt genom användning av ett

validerat verktyg (CBCL – Achenbach Child Behaviour Checklist). Emellertid upplevde patienter

som tog levetiracetam i den uppföljande, öppna långtidsstudien ingen genomsnittlig försämring av

beteende eller känslofunktioner; specifikt var mätningar av aggressivt beteende inte sämre än

utgångsvärdet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Somnolens, agitation, aggressivitet, nedsatt medvetande, andningsdepression och koma

observerades vid överdosering med levetiracetam.

Behandling av överdosering

Efter en akut överdosering bör magen tömmas genom magsköljning eller genom induktion av

kräkningar. Det finns ingen specifik antidot mot levetiracetam. Behandling av en överdos är

symtomatisk och kan inkludera hemodialys. Effektiviteten vid dialysutsöndringen är 60 % för

levetiracetam och 74 % för den primära metaboliten.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX14.

Den aktiva substansen levetiracetam är ett pyrrolidonderivat (S-enantiomer av α-etyl-2-oxo-1-

pyrrolidinacetamid), kemiskt obesläktad till existerande antiepileptiska aktiva substanser.

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för levetiracetam är ännu inte helt klarlagd.

In vitro

- och

in vivo

-experiment

tyder på att levetiracetam inte påverkar cellernas basala egenskaper eller normal

neurotransmission.

In vitro

-studier visar att levetiracetam påverkar intraneuronala Ca

-nivåer genom partiell hämning

av Ca

-strömmar av N-typ och genom att minska frisläppningen av Ca

från intraneuronala lager.

Dessutom upphäver levetiracetam delvis minskningen av GABA- och glycinmedierade strömmar

inducerade av zink och betakarboliner. Vidare har levetiracetam i

in vitro

-studier visats binda till

ett specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare. Detta bindningsställe är det synaptiska

vesikelproteinet 2A, som förmodas vara involverat i vesikelfusion och exocytos av neuro-

transmittorer. Levetiracetam och besläktade analoger visar en rangordning av affinitet för bindning

till det synaptiska vesikelproteinet 2A som korrelerar till styrkan av deras anfallsskydd i den

audiogena epilepsimodellen hos mus. Detta fynd tyder på att interaktionen mellan levetiracetam

och det synaptiska vesikelproteinet 2A verkar bidra till läkemedlets antiepileptiska

verkningsmekanism.

Farmakodynamiska effekter

Levetiracetam visar anfallsskydd i ett brett urval av djurmodeller av partiella och primärt

generaliserade anfall utan att ha pro-konvulsiv effekt. Den primära metaboliten är inaktiv.

Hos människa har en aktivitet i både partiella och generaliserade epileptiska tillstånd (epileptiform

urladdning/fotoparoxysmal respons) bekräftat den breda farmakologiska profilen hos

levetiracetam.

Klinisk effekt och säkerhet

Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna,

ungdomar, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi

Effekten av levetiracetam hos vuxna har visats i tre dubbelblinda, placebokontrollerade studier som

varade i upp till 18 veckor med dagliga doser på 1000 mg, 2000 mg eller 3000 mg administrerade

som två separata doser. I en sammanställd analys var procentandelen av patienterna som uppnådde

en minskning på 50 % eller mer från baslinjen av frekvensen av partiella anfall per vecka vid en

stadigvarande dos (12/14 veckor) 27,7 %, 31,6 % respektive 41,3 % av patienterna som

behandlades med 1000, 2000 respektive 3000 mg levetiracetam och 12,6 % av patienterna i

placebogruppen.

Pediatrisk population

Hos pediatriska patienter (4–16 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en dubbelblind, place-

bokontrollerad 14-veckors studie som inkluderade 198 patienter. I studien fick patienterna en fast

dos av levetiracetam, 60 mg/kg/dag, (administrerad som två doser dagligen). 44,6 % av patienterna

som behandlades med levetiracetam och 19,6 % av patienterna i placebogruppen uppnådde en

minskning av frekvensen av partiella anfall per vecka med 50 % eller mer från baslinjen. Vid

fortsatt långtidsbehandling var 11,4 % av patienterna anfallsfria under minst 6 månader och 7,2 %

var anfallsfria under minst 1 år.

Hos pediatriska patienter (1 månad till yngre än 4 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en

dubbelblind, placebokontrollerad 5-dagars studie som inkluderade 116 patienter. I denna studie

fick patienterna 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg eller 50 mg/kg som dagliga doser av oral lösning

baserat på titreringsschemat för deras ålder.

En dos på 20 mg/kg/dag som titrerades till 40 mg/kg/dag för spädbarn från 1 månad till yngre än

6 månader och en dos på 25 mg/kg/dag som titrerades till 50 mg/kg/dag för spädbarn och barn från

6 månader till yngre än 4 år användes i denna studie. Den totala dagliga dosen delades upp på 2

administreringar per dag.

Det primära effektmåttet var responsfrekvensen (andelen patienter i % med ≥ 50 % minskning från

baslinjen i genomsnittlig frekvens av dagliga partiella anfall) utvärderad av en blindad central

läsare genom användning av en 48-timmars EEG-video. Effektanalysen bestod av 109 patienter

som hade minst 24 timmars EEG-video både vid baslinjen och i utvärderingsperioderna. 43,6 % av

patienterna behandlade med levetiracetam och 19,6 % av patienterna i placebogruppen ansågs

svara på behandlingen. Resultaten är samstämmiga mellan åldersgrupperna. Under fortsatt

långtidsbehandling var 8,6 % av patienterna anfallsfria i minst 6 månader och 7,8 % i minst ett år.

35 spädbarn yngre än 1 år med partiella anfall har exponerats i placebokontrollerade kliniska

studier varav endast 13 var < 6 månader.

Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år

med nydiagnosticerad epilepsi.

Effekt av levetiracetam som monoterapi har visats i en dubbelblind, ”non-inferiority” studie i

parallella grupper i jämförelse med en depotberedning av karbamazepin hos 576 patienter som var

16 år eller äldre och som hade nydiagnosticerad epilepsi. Patienterna hade uppvisat oprovocerade

partiella anfall eller enbart generaliserade tonisk-kloniska anfall. Patienterna randomiserades till en

depotberedning av karbamazepin 400–1200 mg/dag eller levetiracetam 1000–3000 mg/dag och

behandlingsperioden var upp till 121 veckor beroende på behandlingssvaret. Sex månaders anfalls-

frihet uppnåddes hos 73,0 % av patienterna som behandlades med levetiracetam och hos 72,8 % av

patienterna som behandlades med en depotberedning av karbamazepin; den justerade absoluta

skillnaden mellan behandlingarna var 0,2 % (95 % konfidensintervall: -7.8 8.2). Mer än hälften av

patienterna förblev anfallsfria i 12 månader (56,6 % och 58,5 % för patienter behandlade med

levetiracetam respektive en depotberedning av karbamazepin).

I en studie som avspeglar klinisk praxis visades att annan samtidig antiepileptisk behandling kunde

sättas ut för ett begränsat antal patienter som svarat på tilläggsbehandling med levetiracetam (36 av

69 vuxna patienter).

Tilläggsbehandling vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil

myoklonisk epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en dubbelblind, placebokontrollerad 16-veckors studie hos

patienter 12 år eller äldre med idiopatisk generaliserad epilepsi med myokloniska anfall i olika

syndrom. Majoriteten av patienterna hade juvenil myoklonisk epilepsi. I denna studie var dosen

levetiracetam 3000 mg/dag administrerad som två separata doser. 58,3 % av patienterna som

behandlades med levetiracetam och 23,3 % av patienterna i placebogruppen uppnådde en

minskning av antalet dagar med myokloniska anfall per vecka på minst 50 %. Vid fortsatt långtids-

behandling var 28,6 % av patienterna fria från myokloniska anfall under minst 6 månader och

21,0 % var fria från myokloniska anfall under minst 1 år.

Tilläggsbehandling vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar

från 12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en 24 veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie som

inkluderade vuxna, ungdomar och ett begränsat antal barn med idiopatisk generaliserad epilepsi

med primärt generaliserade tonisk-kloniska (PGTC) anfall i olika syndrom (juvenil myoklonisk

epilepsi, juvenil absensepilepsi, absensepilepsi hos barn eller epilepsi med grand mal-anfall vid

uppvaknande). I denna studie var doserna av levetiracetam 3000 mg/dag för vuxna och ungdomar

respektive 60 mg/kg/dag för barn administrerade som två separata doser. 72,2 % av patienterna

som behandlades med levetiracetam och 45,2 % av patienterna i placebogruppen fick en minskning

av frekvensen av PGTC-anfall per vecka på 50 % eller mer.

Vid fortsatt långtidsbehandling var 47,4 % av patienterna fria från tonisk-kloniska anfall under

minst 6 månader och 31,5 % var fria från tonisk-kloniska anfall under minst 1 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Levetiracetam är en lättlöslig och permeabel förening. Den farmakokinetiska profilen är linjär med

låg intra- och inter-individuell variabilitet. Clearance ändras inte efter upprepad administrering. Det

finns inga tecken på någon relevant köns-, ras- eller dygnsvariabilitet. Den farmakokinetiska

profilen är jämförbar mellan friska frivilliga och patienter med epilepsi.

På grund av dess totala och linjära absorption kan plasmanivåer förutsägas från den orala dosen av

levetiracetam uttryckt som mg/kg kroppsvikt. Därför behövs inte uppföljning av plasmanivåer av

levetiracetam.

En signifikant korrelation mellan saliv- och plasmakoncentrationer har visats hos vuxna och barn

(kvoten av saliv-/plasmakoncentrationer sträckte sig från 1 till 1,7 för formuleringen orala tabletter

och 4 timmar efter dosering för formuleringen oral lösning).

Vuxna och ungdomar

Absorption

Levetiracetam absorberas snabbt efter peroral administrering. Peroral absolut biotillgänglighet är

nära 100 %.

Maximal plasmakoncentration (C

) nås 1,3 timmar efter intag. Steady-state nås efter två dagar

vid administrering 2 gånger dagligen.

Maximal koncentration (C

) är vanligtvis 31 och 43 μg/ml efter 1000 mg som engångsdos

respektive 1000 mg två gånger dagligen.

Absorptionsgraden är oberoende av dos och påverkas inte av mat.

Distribution

Det finns inga data beträffande vävnadsdistribution hos människa.

Varken levetiracetam eller dess primära metabolit är signifikant bundet till plasmaproteiner

(<10 %).

Levetiracetams distributionsvolym är ca 0,5–0,7 l/kg, ett värde som ligger nära den totala

kroppsvattenvolymen.

Metabolism

Levetiracetam metaboliseras i liten omfattning hos människa. Den huvudsakliga metabola vägen

(24 % av dosen) är en enzymatisk hydrolys av acetamidgruppen. Produktionen av den primära

metaboliten, ucb L057, stöds inte av levercytokrom P

-isoformer. Hydrolys av acetamidgruppen

var mätbar i ett stort antal vävnader inklusive blodceller. Metaboliten ucb L057 är farmakologiskt

inaktiv.

Två mindre metaboliter identifierades också. En ficks genom hydroxylering av pyrrolidonringen

(1,6 % av dosen) och den andra genom öppnandet av pyrrolidonringen (0,9 % av dosen). Andra

oidentifierade komponenter stod för endast 0,6 % av dosen.

Ingen omvandling mellan enantiomerer påvisades

in vivo

för levetiracetam eller dess primära

metabolit.

In vitro

har levetiracetam och dess primära metabolit visat att de inte hämmar de viktigaste humana

levercytokrom P

-isoformerna (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 1A2), glukoronyl-

transferas (UGT1A1 och UGT1A6) och epoxidhydroxylas aktiviteter. Vidare påverkar

levetiracetam inte

in vitro

glukuronidering av valproatsyra.

I odlade humana hepatocyter hade levetiracetam liten eller ingen effekt på CYP1A2, SULT1E1

eller UGT1A1. Levetiracetam orsakade mild induktion av CYP2B6 och CYP3A4. Data

in vitro

och interaktionsdata

in vivo

för orala preventivmedel, digoxin och warfarin indikerar att ingen

signifikant enzyminduktion förväntas in vivo. Därför är det inte troligt att levetiracetam interagerar

med andra läkemedel eller

vice versa

Eliminering

Halveringstiden i plasma hos vuxna var 7±1 timmar och varierade varken med dos,

administreringsväg eller upprepad dosering. Den genomsnittliga totala kroppseliminationen var

0,96 ml/min/kg.

Den huvudsakliga utsöndringen var via urin, vilken i genomsnitt stod för 95 % av dosen (ca 93 %

av dosen var utsöndrad inom 48 timmar). Utsöndring via fece

s

stod för endast 0,3 % av dosen. Den

kumulativa urinutsöndringen av levetiracetam och dess primära metabolit stod för 66 % respektive

24 % av dosen under de första 48 timmarna

Renal utsöndring av levetiracetam och ucb L057 är 0,6 respektive 4,2 ml/min/kg vilket tyder på att

levetiracetam utsöndras genom glomerulär filtration med efterföljande tubulär reabsorption och att

den primära metaboliten också utsöndras genom aktiv tubulär sekretion tillsammans med

glomerulär filtration.

Levetiracetams eliminering är korrelerad till kreatininclearance.

Äldre

Hos äldre ökas halveringstiden med ca 40 % (10–11 timmar). Detta relateras till försämrad

njurfunktion hos denna grupp (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Skenbart clearance av både levetiracetam och dess primära metabolit är korrelerad till kreatinin-

clearance. Därför rekommenderas justering av den dagliga dosen av Levetiracetam 1A Farma med

hänsyn till kreatininclearance hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 4.2)

Hos anuriska vuxna patienter med njursjukdom i slutstadiet var halveringstiden ca 25 timmar under

perioder mellan dialys respektive 3,1 timmar under dialys.

Den fraktionella elimineringen av levetiracetam var 51 % under en typisk 4-timmars dialys.

Nedsatt leverfunktion

Hos personer med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion förekom ingen relevant ändring av

clearance av Levetiracetam 1A Farma. Hos de flesta studiedeltagarna med kraftigt nedsatt

leverfunktion minskade clearance av levetiracetam med mer än 50 % beroende på en samtidigt

nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Barn (4–12 år)

Efter administrering av en oral engångsdos (20 mg/kg) till barn med epilepsi (6–12 år) var

levetiracetams halveringstid 6 timmar. Skenbart viktjusterad clearance var ca 30 % högre än hos

vuxna med epilepsi.

Levetiracetam absorberades snabbt efter upprepad administrering av oral dos (20–60 mg/kg/dag)

till barn med epilepsi (4–12 år). Maximal plasmakoncentration observerades 0,5–1,0 timme efter

dosering. Linjära och dosproportionella ökningar observerades för maximala plasma-

koncentrationer och AUC. Halveringstiden för eliminering var cirka 5 timmar. Skenbart

kroppsclearance var 1,1 ml/min/kg.

Spädbarn och barn (1 månad till 4 år)

Efter administrering av singeldos (20 mg/kg) av en 100 mg/ml oral lösning till barn med epilepsi

(1 månad till 4 år) absorberades levetiracetam snabbt och maximala plasmakoncentrationer

observerades cirka 1 timme efter dosering. De farmakokinetiska resultaten indikerade att

halveringstiden var kortare (5,3 timmar) än för vuxna (7,2 timmar) och skenbart clearance var

snabbare (1,5 ml/min/kg) än för vuxna (0,96 ml/min/kg).

I den populationsfarmakokinetiska analysen som utfördes med patienter från 1 månad till 16 år

visades signifikant korrelation mellan kroppsvikt och skenbart clearance (clearance ökade med

ökning i kroppsvikt) respektive skenbar distributionsvolym. Båda parametrarna påverkades också

av ålder. Denna effekt var uttalad för de yngre spädbarnen, och minskade med ökande ålder, för att

bli försumbar vid ungefär 4-årsålder.

I båda populationsfarmakokinetiska analyserna visades en ca 20 %:ig ökning av skenbart clearance

för levetiracetam när det administrerades samtidigt med ett enzyminducerande läkemedel mot

epilepsi.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visade ingen speciell risk för människor baserat på gängse studier av

farmakologisk säkerhet, gentoxicitet och karcinogenicitet.

Biverkningar som inte observerats i kliniska studier men som observerats hos råtta och i mindre

utsträckning hos mus vid exponeringsnivåer liknande humana exponeringsnivåer och med möjlig

relevans för klinisk användning var leverförändringar, som indikerar en adapterande respons såsom

ökad vikt och centrilobulär hypertrofi, fettinfiltration och ökade leverenzymer i plasma.

Inga oönskade effekter på fertiliteten observerades hos han- eller honråttor vid doser upp till

1800 mg/kg/dag (6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen [MRHD] på basis

av mg/m

eller exponering) hos föräldrar eller F1-generationen.

Två utvecklingsstudier på embryo/foster (embryo-fetal development (EFD) studies) utfördes med

råttor vid 400, 1200 och 3600 mg/kg/dag. Vid 3600 mg/kg/dag visades i endast den ena av de 2

EFD-studierna en liten minskning i fostervikt som förknippades med en marginell ökning i skelett-

variation/mindre anomalier. Ingen effekt sågs på embryodödlighet eller på ökning i incidensen av

missbildningar. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) var 3600 mg/kg/dag för dräktiga

honråttor (12 gånger MRHD på mg/m

-basis) och 1200 mg/kg/dag för foster.

Fyra utvecklingsstudier på embryo/foster utfördes med kaniner med doser på 200, 600, 800, 1200

och 1800 mg/kg/dag. Dosnivån 1800 mg/kg/dag medförde en betydande maternell toxicitet och en

minskning i fostervikt förknippad med en ökning i incidensen av foster med kardiovaskulära

anomalier/skelettanomalier.

NOAEL var < 200 mg/kg/dag för dräktiga honråttor och 200 mg/kg/dag för foster (likvärdigt med

MRHD på mg/m

-basis).

En peri- och postnatal utvecklingsstudie utfördes på råttor med levetiracetamdoser på 70, 350 och

1800 mg/kg/dag. NOAEL var ≥ 1800 mg/kg/dag för F0-honorna och för överlevnad, tillväxt och

utveckling av F1-avkomman fram till avvänjning (6 gånger MRHD på mg/m

-basis).

Studier med neonatala och juvenila råttor och hundar visade att det inte fanns några negativa

effekter i något av standardresultatmåtten för utveckling och mognad vid doser upp till

1800 mg/kg/dag (6–17 gånger MRHD på mg/m

-basis).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna:

Povidon K25

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Krospovidon (typ A)

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Talk

Magnesiumstearat

Filmdragering för 250 mg

Hypromellos

Hydroxipropylcellulosa

Makrogol 6000

Titandioxid (E171)

Talk

Indigokarmin (E132) (innehåller natrium)

Filmdragering för 500 mg

Hypromellos

Hydroxipropylcellulosa

Makrogol 6000

Titandioxid (E171)

Talk

Gul järnoxid (E172)

Filmdragering för 750 mg

Hypromellos

Hydroxipropylcellulosa

Makrogol 6000

Titandioxid (E171)

Talk

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Filmdragering för 1000 mg

Hypromellos

Hydroxipropylcellulosa

Makrogol 6000

Titandioxid (E171)

Talk

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

Hållbarhet efter första öppnandet:

Burk: 100 dagar

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

De filmdragerade tabletterna är förpackade i OPA/Al/PVC-Al-blister eller HDPE-burkar med

polypropen skruvlock som innehåller en kiseldioxidgel torkkapsel. Blistren och burkarna är

förpackade i pappkartonger.

Förpackningsstorlekar:

Levetiracetam Sandoz 250 mg

Blister: 10, 20, 28, 30, 50, 50×1, 60, 100, 120, 200 filmdragerade tabletter

Burk: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 filmdragerade tabletter

Levetiracetam Sandoz 500 mg, 750 mg och 1000 mg

Blister: 10, 28, 30, 50, 50×1, 60, 100, 120, 200 filmdragerade tabletter

Burk: 10, 20, 30, 50, 60, 100, 120, 200 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

1A Farma A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

250 mg: 45116

500 mg: 45117

750 mg: 45118

1000 mg: 45119

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2011-11-03/2016-08-29

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-15

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen