Levetiracetam Brillpharma 100 mg/ml Oral lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-05-2021

Aktiva substanser:
levetiracetam
Tillgänglig från:
Brillpharma (Ireland) Limited
ATC-kod:
N03AX14
INN (International namn):
levetiracetam
Dos:
100 mg/ml
Läkemedelsform:
Oral lösning
Sammansättning:
metylparahydroxibensoat Hjälpämne; glycerol Hjälpämne; maltitol, flytande Hjälpämne; propylparahydroxibensoat Hjälpämne; levetiracetam 100 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Flaska, 150 ml (med 1 ml spruta); Flaska, 150 ml (med 3 ml spruta); Flaska, 300 ml (med 10 ml spruta)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53354
Tillstånd datum:
2016-12-12

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Levetiracetam Brillpharma 100 mg/ml Oral lösning

Levetiracetam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Levetiracetam Brillpharma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Brillpharma

Hur du använder Levetiracetam Brillpharma

Eventuella biverkningar

Hur Levetiracetam Brillpharma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Levetiracetam Brillpharma är och vad det används för

Levetiracetam Brillpharma är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att

behandla epileptiska anfall).

Levetiracetam Brillpharma används:

som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi

för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade

anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast

påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor

av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig

levetiracetam för att minska antalet anfall.

som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

partiella

anfall

eller

utan

generalisering

vuxna,

ungdomar,

barn

spädbarn från en månads ålder

myokloniska

anfall

(korta,

plötsliga

ryckningar

någon

muskel

eller

muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk

epilepsi

primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive

medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med

generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara

ärftlig).

Levetiracetam som finns i Levetiracetam Brillpharma kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Levetiracetam Brillpharma

Använd inte Levetiracetam Brillpharma

om du är allergisk mot levetiracetam, andra pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne

i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Levetiracetam Brillpharma

Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos

behöver justeras.

.

Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt

barn, kontakta din läkare.

Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex levetiracetam har

också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på

depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

Om du eller någon i din familj har en sjukdomshistoria med oregelbunden hjärtrytm (syns på

elektrokardiogram, EKG) eller om du har en sjukdom och/eller får behandling som ökar

benägenheten för oregelbunden hjärtrytm eller rubbningar i saltbalansen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarlig eller varar

längre än ett par dagar:

Onormala tankar, lättretlighet eller ovanligt aggressiva reaktioner, eller om du eller din familj

och vänner märker betydande förändringar i ditt humör eller beteende.

Förvärrad epilepsi

Dina anfall kan i sällsynta fall förvärras eller ske oftare, främst under första månaden efter

påbörjad behandling eller ökning av dosen. Uppsök en läkare så snart som möjligt om du

upplever något av dessa nya symtom medan du tar levetiracetam

Barn och ungdomar

Levetiracetam Brillpharma ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år

som ensam behandling (monoterapi).

Andra läkemedel och Levetiracetam Brillpharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att

du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Levetiracetam kan användas under graviditet,

men endast om läkaren efter noggrant övervägande anser det vara nödvändigt.

Du ska inte avbryta din behandling utan att först diskutera detta med din läkare.

. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas

Amning är inte rekommenderat under behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Levetiracetam Brillpharma oral lösning kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg

eller maskiner eftersom det kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller

efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din

förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas

Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver

skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på

grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns

under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med

din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Levetiracetam Brillpharma innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat

och maltitol

Levetiracetam Brillpharma oral lösning innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och

propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Levetiracetam Brillpharma oral lösning innehåller även maltitol. Om din läkare har informerat dig

att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Levetiracetam Brillpharma

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Levetiracetam Brillpharma ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på

kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

Ta den orala lösningen som din läkare ordinerat.

Ensam behandling

Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):

Mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 10 ml som finns i förpackningen för patienter

från 4 år.

Vanlig dos: Levetiracetam Brillpharma tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje

enskild dos uppmäts till mellan 5 ml (500 mg) och 15 ml (1500 mg).

När du börjar ta Levetiracetam Brillpharma kommer din läkare att förskriva en

lägre dos

under 2

veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

Tilläggsbehandling

Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:

Mät upp rätt dos genom att använda sprutan på 10 ml som finns i förpackningen för patienter från 4

år.

Vanlig dos: Levetiracetam Brillpharma tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje

enskild dos uppmäts till mellan 5 ml (500 mg) och 15 ml (1500 mg).

Dos till barn från 6 månader:

Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Levetiracetam Brillpharma

beroende på ålder, vikt och dos.

Till barn från 6 månader till 4 år,

mät upp rätt dos genom att använda sprutan på

3 ml

som finns i

förpackningen.

Till barn från 4 år,

mät upp rätt dos genom att använda sprutan på

10 ml

som finns i förpackningen.

Vanlig dos: Levetiracetam Brillpharma tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser. Varje

enskild dos uppmäts till mellan 0,1 ml (10 mg) och 0,3 ml (30 mg) per kg kroppsvikt för barnet (se

tabellen nedan för exempel).

Dos till barn från 6 månader:

Vikt

Startdos: 0,1 ml/kg två gånger per dag

Maxdos: 0,3 ml/kg två gånger per dag

6 kg

0,6 ml två gånger per dag

1,8 ml två gånger per dag

8 kg

0,8 ml två gånger per dag

2,4 ml två gånger per dag

10 kg

1 ml två gånger per dag

3 ml två gånger per dag

15 kg

1,5 ml två gånger per dag

4,5 ml två gånger per dag

20 kg

2 ml två gånger per dag

6 ml två gånger per dag

25 kg

2,5 ml två gånger per dag

7,5 ml två gånger per dag

Fro m 50 kg

5 ml två gånger per dag

15 ml två gånger per dag

Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

Till spädbarn 1 månad till yngre än 6 månader

, mät upp rätt dos genom att använda sprutan

1 ml

som finns i förpackningen.

Vanlig dos: Levetiracetam Brillpharma tas två gånger dagligen, fördelat på två lika stora doser.

Varje enskild dos uppmäts till mellan 0,07 ml (7 mg) och 0,21 ml (21 mg) per kg kroppsvikt för

spädbarnet (se tabellen nedan för exempel).

Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

Vikt

Startdos: 0,07 ml/kg två gånger per dag

Maxdos: 0,21 ml/kg två gånger per dag

4 kg

0,3 ml två gånger per dag

0,85 ml två gånger per dag

5 kg

0,35 ml två gånger per dag

1,05 ml två gånger per dag

6 kg

0,45 ml två gånger per dag

1,25 ml två gånger per dag

7 kg

0,5 ml två gånger per dag

1,5 ml två gånger per dag

Hur du tar Levetiracetam Brillpharma:

Efter att ha mätt upp rätt dos med lämplig spruta kan, Levetiracetam Brillpharma oral lösning kan

lösas upp i ett glas vatten eller i nappflaska. Du kan ta Levetiracetam Brillpharma med eller utan

mat.

Levetiracetam kan ge en bitter smak i munnen.

Instruktioner för användning:

Öppna flaskan: Tryck skruvlocket nedåt och vrid moturs (bild 1).

Skilj adaptern från sprutan (bild 2). Sätt adaptern i flaskhalsen (bild 3). Se till att den

sitter ordentligt fast

Ta sprutan och placera den i adapteröppningen (bild 4). Vänd flaskan upp och ner (bild 5).

Fyll sprutan med en liten mängd lösning genom att dra ner sprutkolven (bild 5A), tryck sedan

upp sprutkolven för att avlägsna eventuella bubblor (bild 5B). Dra ner sprutkolven till

graderingen som motsvarar antalet milliliter (ml) som din läkare ordinerat (bild 5C).

Vänd flaskan upprätt (bild 6A). Avlägsna sprutan från adaptern (bild 6B).

Töm innehållet i sprutan i ett glas vatten eller nappflaska genom att trycka ner sprutkolven till

botten av sprutan (bild 7).

Drick hela innehållet i glaset/nappflaskan.

Förslut flaskan med skruvlocket av plast.

Skölj sprutan med enbart vatten (bild 8).

Behandlingstid:

Levetiracetam Brillpharma används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen

med Levetiracetam Brillpharma under så lång tid som din läkare har sagt.

Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka

antalet anfall.

Om du har tagit för stor mängd av Levetiracetam Brillpharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Du kan behöva läkarvård.

Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Brillpharma är sömnighet, upprördhet,

aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

Om du har glömt att ta Levetiracetam Brillpharma

Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Om du slutar att ta Levetiracetam Brillpharma

Om behandlingen med Levetiracetam Brillpharma ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika

en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam

Brillpharma kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara

tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer

av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili)

och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben,

vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av

ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och

könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk

epidermal nekrolys)

tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på

förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt

beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa

kan vara symtom på encefalopati.

De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet),

huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom

sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med

tiden.

Mycket vanliga

: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

inflammation i näsa och/eller svalg

somnolens (sömnighet), huvudvärk

Vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

anorexi (förlorad aptit)

depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm),

tremor (ofrivilligt skakande)

vertigo (känsla av rotation)

hosta

buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

utslag

kraftlöshet/utmattning (trötthet)

Mindre vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

viktminskning, viktökning

självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer,

ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi

(försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten

(nedsatt koncentrationsförmåga)

diplopi (dubbelseende), dimsyn

förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

håravfall, eksem, klåda

muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

skada

Sällsynta:

förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

infektion

nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk

reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

låga halter av natrium i blodet

självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande,

oförmåga till koncentration)

delirium

encefalopati (se delavsnittet ”Tala omedelbart med din läkare” för en detaljerad beskrivning av

symtomen)

anfallen kan förvärras eller ske oftare

okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter

att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

förändrad hjärtrytm (elektrokardiogram)

pankreatit

leversvikt, hepatit

hastigt försämrad njurfunktion

hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av

ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (

erythema multiforme

), ett omfattande hudutslag

med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (

Stevens-

Johnsons syndrom

), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av

kroppsytan (

toxisk epidermal nekrolys

rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet.

Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter

haltande gång eller svårigheter att gå.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels

säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Levetiracetam Brillpharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad flaska ska användas inom 7 månader.

Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Levetiracetam Brillpharma innehåller

Den aktiva substansen är levetiracetam. Varje 1 ml lösning innehåller 100 mg av den aktiva

beståndsdelen.

Övriga innehållsämnen är natriumcitrat,

vattenfri citronsyra, metylparahydroxibensoat (E218),

propylparahydroxibensoat (E216),

ammonium glycyrrhizate,

acesulfamkalium (E950),

glycerol (E422),

flytande maltitol (E965),

druvsmak,

sukralos och renat vatten

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Levetiracetam Brillpharma 100 mg/ml oral lösning är en klar vätska.

Glasflaskan med Levetiracetam Brillpharma på 300 ml (för barn från 4 år, ungdomar och vuxna) är

förpackad i en pappkartong som också innehåller en 10 ml spruta för oral användning (graderad i

steg om 0,25 ml) samt en adapter för sprutan.

Glasflaskan med Levetiracetam Brillpharma på 150 ml (för spädbarn och små barn från 6 månader

till yngre än 4 år) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 3 ml spruta för oral

användning (graderad i steg om 0,1 ml) samt en adapter för sprutan.

Glasflaskan med Levetiracetam Brillpharma på 150 ml (för spädbarn från 1 månad till yngre än 6

månader) är förpackad i en pappkartong som också innehåller en 1 ml spruta för oral användning

(graderad i steg om 0,05 ml) samt en adapter för sprutan.

Innehavare av godkännande för försäljning

Brillpharma (Ireland) Limited

Inniscarra

Main Street

Rathcoole

Dublin

Irland

Tillverkare:

LM Manufacturing Limited

Sandretto Building, Cavalry Hill Industrial Park,

Weedon, Northampton, NN7 4PP,

Storbritannien

Om du vill denna information i olika informationsformat eller vill rapportera eventuella biverkningar

kontakta innehavaren som anges ovan.

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-18

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUME

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Levetiracetam Brillpharma100 mg/ml oral lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml lösning innehåller 100 mg levetiracetam.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje ml innehåller 2,7 mg metylparahydroxibensoat (E218), 0,3 mg propylparahydroxibensoat

(E216) och 300 mg flytande maltitol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Oral lösning

En klar, färglös till ljusgul färg vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Levetiracetam Brillpharmaär indicerat som monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med nydiagnostiserad epilepsi.

Levetiracetam Brillpharmaär indicerat som tilläggsbehandling

vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och

spädbarn från en månads ålder med epilepsi.

vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil myoklonisk epilepsi.

vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med

idiopatisk generaliserad epilepsi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Monoterapi för vuxna och ungdomar från 16 år

Den rekommenderade startdosen är 250 mg två gånger dagligen vilket bör ökas till en initial

terapeutisk dos om 500 mg två gånger dagligen efter två veckors behandling. Dosen kan ytterligare

ökas med 250 mg två gånger dagligen varannan vecka beroende på klinisk respons. Den maximala

dosen är 1500 mg två gånger dagligen.

Tilläggsbehandling för vuxna (≥18 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer

Den initiala terapeutiska dosen är 500 mg två gånger dagligen. Denna dos kan insättas från första

behandlingsdagen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 1500 mg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och

tolerabilitet. Dosjustering kan ske med ökningar och minskningar om 500 mg två gånger dagligen

varannan till var fjärde vecka.

Avslutande av behandling

Om levetiracetam-behandlingen måste avbrytas rekommenderas en gradvis utsättning (t ex till vuxna

och ungdomar som väger mer än 50 kg: en dosminskning med 500 mg två gånger dagligen varannan

till var fjärde vecka; till spädbarn äldre än 6 månader, barn och ungdomar som väger mindre än 50

kg: dosminskningar bör inte överstiga 10 mg/kg två gånger dagligen varannan vecka; till spädbarn

(yngre än 6 månader): dosminskningar bör inte överstiga 7 mg/kg två gånger dagligen varannan

vecka).

Särskilda patientgrupper

Äldre (65 år och äldre)

Dosjustering rekommenderas till äldre patienter med nedsatt njurfunktion (se ”Nedsatt

njurfunktion” nedan).

Nedsatt njurfunktion

Den dagliga dosen måste justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion.

För vuxna patienter, se tabellen nedan och justera dosen enligt denna. För att använda denna

doseringstabell måste patientens kreatininclearance (CLcr) ml/min uppskattas. CLcr ml/min kan

värderas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl), för vuxna och ungdomar som väger 50 kg

eller mer genom att använda följande formel:

[140-ålder (år)] x vikt (kg)

CLcr (ml/min) = -------------------------------------------- (x 0,85 för kvinnor)

72 x serumkreatinin (mg/dl)

Därefter justeras CLcr för kroppens ytarea (BSA; body surface area) enligt följande:

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m

------------------------------ x 1,73

personens BSA (m

Dosjustering för vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatininclearance

(ml/min/1,73 m

Dos och frekvens

Normal

≥ 80

500 till 1500 mg två gånger per dag

Lätt

50-79

500 till 1000 mg två gånger per dag

Måttlig

30-49

250 till 750 mg två gånger per dag

Svår

< 30

250 till 500 mg två gånger per dag

Patienter med njursjukdom i

slutstadiet som genomgår

dialys

500 till 1000 mg en gång per dag

En startdos om 750 mg rekommenderas första behandlingsdagen med levetiracetam.

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 250 till 500 mg.

För

barn

nedsatt

njurfunktion

måste

levetiracetamdosen

justeras

efter

njurfunktionen

eftersom clearance av levetiracetam är beroende av njurfunktionen. Denna rekommendation är

baserad på en studie på vuxna patienter med nedsatt njurfunktion.

CLcr ml/min/1,73 m

kan värderas genom bestämning av serumkreatinin (mg/dl), för yngre

ungdomar, barn och spädbarn, genom att använda följande formel (Schwartz formel):

Längd (cm) x ks

CLcr (ml/min/1,73 m

) = --------------------------------

serumkreatinin (mg/dl)

ks=0,45 hos fullgångna spädbarn och upp till 1 år; ks=0,55 hos barn yngre än 13 år och

ungdomar (flickor); ks=0,7 hos ungdomar (pojkar).

Dosjustering för spädbarn, barn och ungdomar som väger mindre än 50 kg med nedsatt njurfunktion:

Dos och frekvens

Grupp

Kreatinin-

clearance

(ml/min/1,73m

Spädbarn 1 månad till

yngre än 6 månader

Spädbarn 6 till 23

månader, barn och

ungdomar som väger

mindre än 50 kg

Normal

≥ 80

7 till 21 mg/kg (0,07

till

0,21 ml/kg)

två gånger

per dag

10 till 30 mg/kg (0,10

till 0,30 ml/kg) två

gånger per dag

Lätt

50-79

7 till 14 mg/kg (0,07

till

0,14 ml/kg)

Två

gånger per dag

10 till 20 mg/kg (0,10

till 0,20 ml/kg) två

gånger per dag

Måttlig

30-49

3,5 till 10,5 mg/kg

(0,035

till 0,105

ml/kg) två

gånger per dag

5 till 15 mg/kg (0,05

till 0,15 ml/kg) två

gånger per dag

Svår

< 30

3,5 till 7 mg/kg

(0,035

till 0,07

ml/kg) två

gånger per

5 till 10 mg/kg (0,05

till 0,10 ml/kg) två

gånger per dag

Patienter med

njursjukdom i

slutstadiet som

7 till 14 mg/kg (0,07

till 0,14 ml/kg) en

gång per dag

(2) (4)

10 till 0,20 mg/kg

(0,10 till 0,20ml/kg)

gång per dag

(3) (5)

genomgår dialys

Levetiracetam oral lösning bör användas för doser under 250 mg, när

doseringsrekommendationen inte kan uppnås genom att ta flera tabletter á 250 mg och till

patienter som inte kan svälja tabletter.

10,5 mg/kg (0,105 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag

med levetiracetam.

15 mg/kg (0,15 ml/kg) som initialdos rekommenderas på behandlingens första dag

med levetiracetam.

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 3,5 till 7 mg/kg (0,035 till 0,07 ml/kg).

Efter dialys rekommenderas en tilläggsdos om 5 till 10 mg/kg (0,05 till 0,10 ml/kg).

Nedsatt leverfunktion

Det behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion kan kreatininclearance ge en underskattning av

njurinsufficiensen. Därför rekommenderas en 50%:ig reduktion av den dagliga dosen när

kreatininclearance är <60 ml/min/1,73 m

Pediatrisk population

Läkaren bör förskriva den bäst lämpade läkemedelsformen, förpackningsstorleken och styrkan

utifrån ålder, vikt och dos.

Levetiracetam oral lösning är den beredningsform som bör användas till spädbarn och barn under

6 år. Dessutom är tillgängliga tablettstyrkor inte lämpliga som initialbehandling hos barn som

väger mindre än 25 kg, till patienter som inte kan svälja tabletter eller för administrering av doser

under 250 mg. I alla dessa fall bör levetiracetam oral lösning användas.

Monoterapi

Säkerhet och effekt med Levetiracetam Brillpharmasom monoterapi har inte säkerställts för barn

och ungdomar under 16 år.

Data saknas.

Tilläggsterapi för spädbarn från 6 till 23 månader, barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17

år) som väger mindre än 50 kg

Den initiala terapeutiska dosen är 10 mg/kg två gånger dagligen.

Den dagliga dosen ökas upp till 30 mg/kg två gånger dagligen beroende på klinisk respons och

tolerabilitet. Dosjusteringar bör inte överstiga ökningar eller minskningar med 10 mg/kg två

gånger dagligen varannan vecka. Den lägsta effektiva dosen bör användas.

Dos till barn som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.

Dosrekommendationer för spädbarn från 6 månader, barn och ungdomar:

Vikt

Startdos:

Maxdos:

10 mg/kg två gånger dagligen

30 mg/kg två gånger dagligen

6 kg

60 mg (0,6 ml) två gånger dagligen

180 mg (1, 8 ml) två gånger dagligen

10 kg

100 mg (1 ml) två gånger dagligen

300 mg (3 ml) två gånger dagligen

15 kg

150 mg (1,5 ml) två gånger dagligen

450 mg (4,5 ml) två gånger dagligen

20 kg

200 mg (2 ml) två gånger dagligen

600 mg (6 ml) två gånger dagligen

25 kg

250 mg två gånger dagligen

750 mg två gånger dagligen

Från 50 kg

500 mg två gånger dagligen

1500 mg två gånger dagligen

Barn som väger 25 kg eller mindre bör helst starta behandlingen med Levetiracetam 100 mg/ml oral

lösning.

Dos till barn och ungdomar som väger 50 kg eller mer är samma som till vuxna.

Tilläggsterapi för spädbarn från 1 månads ålder till yngre än 6 månaders ålder

Den initiala terapeutiska dosen är 7 mg/kg två gånger dagligen.

Den dagliga dosen kan ökas upp till 21 mg/kg två gånger dagligen beroende på klinisk respons

och tolerabilitet. Dosjusteringar bör inte överstiga ökningar eller minskningar med 7 mg/kg två

gånger dagligen varannan vecka. Den lägsta effektiva dosen bör användas.

Behandlingen för spädbarn bör inledas med levetiracetam 100 mg/ml oral lösning.

Dosrekommendationer för spädbarn från 1 månads ålder till yngre än 6 månaders ålder:

Vikt

Startdos:

Maxdos:

7 mg/kg två gånger dagligen

21 mg/kg två gånger dagligen

4 kg

28 mg (0,3 ml) två gånger dagligen

84 mg (0, 85 ml) två gånger dagligen

5 kg

35 mg (0,35 ml) två gånger

105 mg (1,05 ml) två gånger dagligen

dagligen

7 kg

49 mg (0,5 ml) två gånger dagligen

147 mg (1,5 ml) två gånger dagligen

Tre förpackningsstorlekar finns tillgängliga:

En 300 ml flaska med en 10 ml spruta för oral användning (avger upp till 1000 mg

levetiracetam) graderad i steg om 0,25 ml (motsvarande 25 mg).

Denna förpackningsstorlek ska förskrivas till barn 4 år och äldre, ungdomar och vuxna.

En 150 ml flaska med en 3 ml spruta för oral användning (avger upp till 300 mg

levetiracetam) graderad i steg om 0,1 ml (motsvarande 10 mg).

För

säkerställa

doseringsnoggrannheten

bör

denna

förpackningsstorlek

förskrivas

för

spädbarn och små barn från 6 månaders ålder till yngre än 4 år.

En 150 ml flaska med en 1 ml spruta för oral användning (avger upp till 100 mg

levetiracetam) graderad i steg om 0,05 ml (motsvarande 5 mg).

För

säkerställa

doseringsnoggrannheten

bör

denna

förpackningsstorlek

förskrivas

för

spädbarn från 1 månads ålder till yngre än 6 månaders ålder.

Administreringssätt

Den orala lösningen kan lösas upp i ett glas vatten eller i nappflaska och kan tas med eller utan föda.

Efter oral administrering kan levetiracetam ge en bitter smak.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra pyrrolidonderivat eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt njurfunktion

Administrering av levetiracetam till patienter med nedsatt njurfunktion kan kräva dosjustering. Hos

patienter med svårt nedsatt leverfunktion rekommenderas utredning av njurfunktionen före

fastställande av dosen (se avsnitt 4.2).

Akut njurskada

Användning av levetiracetam har i mycket sällsynta fall associerats med akut njurskada, med

debut efter några dagar till flera månader.

Cytopenier

Sällsynta fall av cytopenier (neutropeni, agranulocytos, leukopeni, trombocytopeni och

pancytopeni) har förekommit i samband med administrering av levetiracetam, vanligtvis i början

av behandlingen. Fullständig blodstatus rekommenderas hos patienter som upplever betydande

svaghet, pyrexi, återkommande infektioner eller koagulationsrubbningar (se avsnitt 4.8).

Självmord

Självmord, självmordsförsök, suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som

behandlats med antiepileptika (inklusive levetiracetam). En metaanalys av randomiserade

placebokontrollerade studier med antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och

självmordsbeteende. Mekanismen för denna risk är inte känd.

Därför ska patienter övervakas för tecken på depression och/eller suicidtankar och

självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas

till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på depression och/eller suicidtankar och

självmordsbeteende uppstår.

Onormalt och aggressivt uppförande

Levetiracetam kan orsaka psykotiska symtom och avvikande beteende, inklusive irritabilitet och

aggressivitet. Patienter som behandlas med levetiracetam ska övervakas med avseende på utveckling

av psykiatriska tecken som tyder på betydande förändringar av sinnesstämning och/eller personlighet.

Om sådana beteenden observeras ska anpassning av behandlingen eller en gradvis utsättning av

behandlingen övervägas. Om man överväger utsättning, se avsnitt 4.2.

Försämring av anfall

Liksom med andra typer av antiepileptika kan levetiracetam i sällsynta fall förvärra anfallsfrekvensen

eller anfallens allvarlighetsgrad. Denna paradoxala effekt har oftast rapporterats inom den första

månaden efter initiering av levetiracetam eller ökning av dosen. Effekten har varit reversibel vid

utsättande av läkemedlet eller minskning av dosen. Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta

sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi.

Förlängt QT-intervall på EKG

Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet

för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos pateinter med QTc-

intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-

intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar

Pediatrisk population

Tillgängliga data på barn tyder inte på någon påverkan på tillväxt och pubertet. Långtidseffekter på

inlärning, intelligens, tillväxt, endokrina funktioner, pubertet och förmåga att få barn är fortfarande

okända hos barn.

Hjälpämnen

Levetiracetam Brillpharma100 mg/ml oral lösning innehåller metylparahydroxibensoat

(E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt

fördröjda).

Den innehåller också flytande maltitol; patienter med fruktosintolerans. ett sällsynt ärftligt tillstånd.

bör inte ta detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antiepileptika

Data från kliniska studier före marknadsföring genomförda på vuxna indikerar att levetiracetam inte

påverkar andra antiepileptikas serumkoncentrationer (fenytoin, karbamazepin, valproatsyra,

fenobarbital, lamotrigin, gabapentin och primidon) och att dessa antiepileptika inte påverkar

levetiracetams farmakokinetik.

Liksom hos vuxna finns inga belägg för kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner hos pediatriska

patienter som fått upp till 60 mg/kg/dag av levetiracetam.

En retrospektiv utvärdering av farmakokinetiska interaktioner hos barn och ungdomar med epilepsi

(4 till 17 år) bekräftade att tilläggsbehandling med oralt administrerad levetiracetam inte påverkade

serumkoncentrationer vid steady state av samtidigt administrerad karbamazepin och valproat. Data

tydde dock på ett 20% högre clearance av levetiracetam hos barn som tar enzyminducerande

antiepileptiska läkemedel. Dosjusteringar krävs inte.

Probenecid

Probenecid (500 mg fyra gånger dagligen), ett ämne som blockerar njurarnas tubulära sekretion,

har visats hämma renal utsöndring av den primära metaboliten men inte av levetiracetam.

Koncentrationen av denna metabolit förblir emellertid låg.

Metotrexat

Samtidig administrering av levetiracetam och metotrexat har rapporterats minska clearance för

metotrexat, vilket resulterar i högre/förlängd blodkoncentration av metotrexat till potentiellt

toxiska nivåer. Nivåerna av metotrexat och levetiracetam i blod bör övervakas noga hos patienter

som behandlas samtidigt med de två läkemedlen.

Perorala preventivmedel och andra farmakokinetiska interaktioner

Levetiracetam 1000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos perorala preventivmedel

(etinyl-estradiol och levonorgestrel); endokrina parametrar (luteiniseringshormon och

progesteron) ändrades inte. Levetiracetam 2000 mg dagligen påverkade inte farmakokinetiken hos

digoxin och warfarin; protrombintiden ändrades inte. Samtidig administrering med digoxin,

perorala preventivmedel och warfarin påverkade inte levetiracetams farmakokinetik.

Laxermedel

Det har förekommit enstaka rapporter om minskad effekt av levetiracetam när det osmotiska

laxermedlet makrogol har administrerats samtidigt med oralt levetiracetam. Makrogol bör därför

inte tas oralt inom en timme före och en timme efter intag av levetiracetam.

Föda och alkohol

Levetiracetams absorptionsgrad ändrades inte av föda, men absorptionshastigheten minskade

något. Det finns inga data rörande interaktion mellan levetiracetam och alkohol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör få råd från en specialist. Behandling med levetiracetam bör omprövas när en

kvinna planerar att bli gravid. Som med alla antiepileptika ska plötslig utsättning av levetiracetam

undvikas, eftersom detta kan leda till anfall med allvarliga följder för både kvinnan och det ofödda

barnet. Monoterapi är om möjligt alltid att föredra eftersom behandling med flera antiepileptika kan

vara förenad med en större risk för medfödda missbildningar än monoterapi, beroende på vilka

antiepileptika som används

Graviditet

En stor mängd data från gravida kvinnor, som exponerats för levetiracetam som monoterapi (över 1

800, där exponeringen skedde under den 1:a trimestern hos över 1 500 av dem), har dokumenterats

efter marknadsgodkännandet och tyder inte på någon ökning av risken för allvarliga medfödda

missbildningar. Det finns endast begränsat med data vad gäller neurologisk utveckling hos barn som

exponerats för Keppra som monoterapi in utero. Aktuella epidemiologiska studier (hos ungefär 100

barn) tyder emellertid inte på en ökad risk för neurologiska utvecklingsstörningar eller försenad

neurologisk utveckling.

Levetiracetam kan användas under graviditet om det efter noggrant övervägande anses vara kliniskt

nödvändigt. I sådana fall rekommenderas den lägsta effektiva dosen.

Fysiologiska förändringar under graviditet påverka levetiracetam-koncentrationen. Minskad

levetiracetam-koncentration i plasma har observerats under graviditet. Denna minskning är mer

uttalad under tredje trimestern (upp till 60% av utgångsvärdet före graviditet). Lämplig klinisk

behandling ska säkerställas för gravida kvinnor som behandlas med levetiracetam.

Amning

Levetiracetam utsöndras i human bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning.

Om levetiracetam-behandling är nödvändig under amning, ska nyttan/risken med behandling

dock vägas mot vikten av amning.

Fertilitet

I djurstudier upptäcktes ingen effekt på fertilitet (se avsnitt 5.3). Inga kliniska data finns.

eventuell risk för människa är okänd

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Levetiracetam har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Då känsligheten kan variera mellan individer, kan vissa patienter uppleva somnolens eller andra

symtom relaterade till centrala nervsystemet, särskilt i början av behandlingen eller efter dosökning.

Därför rekommenderas försiktighet hos dessa patienter vid aktiviteter som kräver skärpt

uppmärksamhet, t ex framförande av fordon eller handhavande av maskinell utrustning. Patienter

rekommenderas att inte framföra fordon eller använda maskiner tills det är fastställt att deras

förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De oftast rapporterade biverkningarna var nasofaryngit, somnolens, huvudvärk, utmattning och

yrsel. Säkerhetsprofilen nedan baseras på den sammanlagda säkerhetsanalysen av

placebokontrollerade kliniska studier avseende alla indikationer, med totalt 3416 patienter

behandlade med levetiracetam. Dessa data är kompletterade med användning av levetiracetam i

öppna fortsättningsstudier samt med erfarenhet efter marknadsföring. Levetiracetams

säkerhetsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper (vuxna och pediatriska patienter)

och för alla godkända epilepsi-indikationer.

Lista över biverkningar

Biverkningar som rapporterats från kliniska studier (vuxna, ungdomar, barn och spädbarn >1

månad) och efter marknadsföring listas i följande tabell efter organklass och frekvens.

Biverkningarna presenteras i fallande allvarlighetsgrad och deras frekvens är definierad på

följande sätt: mycket vanliga: (≥1/10); vanliga: (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga: (

1/1 000 till

<1/100); sällsynta:

1/10 000 till <1/1 000); och mycket sällsynta: (<1/10 000).

Frekvens

MedDRA organklass

Mycket

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

vanliga

Infektioner och

Nasofaryngit

Infektion

infestationer

Blodet och lymfsystemet

Trombocytopeni,

Pancytopeni,

leukopeni

neutropeni,

agranulocytos

Immunsystemet

Läkemedelsutlösta

utslag med

eosinofili och

systemiska symtom

(DRESS),

hypersensitivitet

(inklusive

angioödem och

anafylaxi)

Metabolism och

Anorexi

Viktminskning,

Hyponatremi

nutrition

viktökning

Psykiska störningar

Depression,

Självmordsförsök,

Självmord.

fientlighet/

självmordstankar,

personlighets-

aggression, ångest,

psykotisk störning,

störningar, onormalt

insomni, nervositet/

onormalt uppförande,

tänkande, delirium

irritabilitet

hallucination, ilska,

förvirring,

panikattack,

emotionell labilitet/

humörsvängningar,

agitation

Centrala och perifera

nervsystemet

Somnolens,

huvudvärk

Konvulsion,

balansrubbning,

yrsel, letargi,

tremor

Amnesi, försämring

av minnet, onormal,

koordination/ataxi,

parestesi, störning i

uppmärksamheten

Koreoatetos,

dyskinesi,

hyperkinesi,

gångrubbning

encefalopati

Ögon

Diplopi, dimsyn

Öron och balansorgan

Vertigo

Hjärtat

Förlängt QT-intervall

på EKG

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Hosta

Magtarmkanalen

Buksmärta, diarré.

dyspepsi,

kräkningar,

illamående

Pankreatit

*Prevalensen är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Risken för anorexi är högre när levetiracetam administreras samtidigt med

topiramat. I flera fall av alopeci sågs återhämtning när levetiracetam sattes ut.

Benmärgssuppression identifierades i några av fallen av pancytopeni.

Fall med encefalopati inträffade vanligen i början av behandlingen (några dagar till några månader)

och var reversibla efter avslutad behandling.

Pediatrisk population

Hos patienter i åldern 1 månad till yngre än 4 år har totalt 190 patienter behandlats med

levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna fortsättningsstudier. Sextio av dessa

patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade studier. Hos patienter i åldern 4-16

år har totalt 645 patienter behandlats med levetiracetam i placebokontrollerade studier och öppna

fortsättningsstudier. 233 av dessa patienter behandlades med levetiracetam i placebokontrollerade

studier. I båda dessa åldersgrupper är data kompletterade med erfarenhet av

levetiracetamanvändning efter marknadsföringen.

Dessutom exponerades 101 spädbarn yngre än 12 månader i en säkerhetsstudie efter

marknadsföringen. Inga nya säkerhetsrisker för levetiracetam identifierades för spädbarn yngre än

12 månader med epilepsi.

Lever och gallvägar

Onormalt

Leversvikt, hepatit

leverfunktionstest

Njurar och urinvägar

Akut njurskada

Hud och subkutan

Utslag

Alopeci, eksem, klåda

Toxisk epidermal

vävnad

nekrolys, Stevens-

Johnsons syndrome,

erythema

multiforme

Muskuloskeletala

Muskelsvaghet,

Rabdomyolys och

förhöjt

kreatinfosfokinas i

blodet*

systemet och bindväv

myalgi

Allmänna symtom

Asteni/utmattning

och/eller symtom vid

administreringsstället

Skador och förgiftningar

Skada

och behandlings-

komplikationer

Levetiracetams biverkningsprofil är i allmänhet densamma i alla åldersgrupper och för alla

godkända epilepsi-indikationer. Resultat av säkerheten hos pediatriska patienter i

placebokontrollerade studier överensstämde med levetiracetams säkerhetsprofil hos vuxna utom

för beteende - och psykiatriska biverkningar som var vanligare hos barn än hos vuxna. Hos barn

och ungdomar i åldern 4-16 år rapporterades kräkning (mycket vanlig 11,2%). agitation (vanlig

3,4%), humörsvängningar (vanlig 2,1%), emotionell labilitet (vanlig 1,7%). agression (vanlig

8,2%), onormalt uppförande (vanlig 5,6%) och letargi (vanlig 3,9%) oftare än i andra

åldersgrupper eller i den totala säkerhetsprofilen.

Hos spädbarn och barn i åldern 1 månad till mindre än 4 år rapporterades irritabilitet (mycket vanlig

11,7%) och onormal koordination (vanlig 3,3%) oftare än i andra åldersgrupper eller i den totala

säkerhetsprofilen.

I en dubbelblind, placebokontrollerad pediatrisk säkerhetsstudie med ”non-inferiority”-design har

kognitiva och neuropsykologiska effekter av levetiracetam utvärderats hos barn 4-16 år med partiella

anfall. Man kom fram till att levetiracetam inte skilde sig (var ”non-inferior”) från placebo när det

gällde förändring från baslinjen beträffande poäng i Leiter-R Attention och Memory. Memory

Screen Composite i per protokoll-populationen. Resultat relaterade till beteende och

känslofunktioner tydde på en försämring hos levetiracetam-behandlade patienter avseende

aggressiva beteenden mätt på ett standardiserat och systematiskt sätt genom användning av ett

validerat verktyg (CBCL – Achenbach Child Behaviour Checklist). Emellertid upplevde patienter

som tog levetiracetam i den uppföljande, öppna, långtidsstudien ingen försämring, i genomsnitt, av

sina beteenden eller känslofunktioner; specifikt var mätningar av aggressivt beteende inte sämre än

utgångsvärdet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Somnolens, agitation, aggressivitet, medvetandesänkning, andningsdepression och koma observerades

vid överdosering med levetiracetam.

Hantering av överdosering

Efter en akut överdosering bör magen tömmas genom magsköljning eller genom induktion

av kräkningar. Det finns ingen specifik antidot mot levetiracetam. Behandling av en överdos

är symtomatisk och kan inkludera hemodialys. Effektiviteten vid dialysutsöndringen är 60%

för levetiracetam och 74% för den primära metaboliten.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antiepileptika, övriga antiepileptika, ATC kod: N03AX14.

Den aktiva substansen levetiracetam är ett pyrrolidonderivat (S-enantiomer av

-etyl-2-oxo-1-

pyrrolidin acetamid), kemiskt obesläktad till existerande antiepileptiska aktiva substanser.

Verkningsmekanism

Verkningsmekanismen för levetiracetam är ännu inte helt klarlagd.

In vitro-

in vivo-

experiment

tyder på att levetiracetam inte påverkar cellernas basala egenskaper eller normal neurotransmission.

In vitro-

studier visar att levetiracetam påverkar intraneuronala Ca

-nivåer genom partiell hämning

-strömmar av N-typ och genom att reducera frisläppandet av Ca

från intraneuronala lager.

Dessutom upphäver levetiracetam delvis reduktionen av GABA- och glycin-medierade strömmar

inducerad av zink och b-karboliner. Vidare har levetiracetam i

in vitro-

studier visats binda till ett

specifikt bindningsställe i hjärnvävnad hos gnagare. Detta bindningsställe är det synaptiska

vesikelproteinet 2A, som förmodas vara involverat i vesikelfusion och exocytos av

neurotransmittorer. Levetiracetam och besläktade analoger visar en rangordning av affinitet för

bindning till det synaptiska vesikelproteinet 2A som korrelerar till styrkan av deras anfallsskydd i de

audiogena epilepsimodellen hos mus. Detta fynd tyder på att interaktionen mellan levetiracetam och

det synaptiska vesikelproteinet 2A verkar bidraga till läkemedlets antiepileptiska

verkningsmekanism.

Farmakodynamiska effekter

Levetiracetam visar anfallsskydd i ett brett urval av djurmodeller av partiella och primärt

generaliserade anfall utan att ha pro-konvulsiv effekt. Den primära metaboliten är

inaktiv.

Hos människa har en aktivitet i både partiella och generaliserade epileptiska tillstånd (epileptiform

urladdning/fotoparoxysmal respons) bekräftat den breda farmakologiska profilen hos levetiracetam.

Klinisk effekt och säkerhet

Tilläggsbehandling vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna,

Ungdomar, barn och spädbarn från 1 månads ålder med epilepsi.

Effekten av levetiracetam hos vuxna har visats i tre dubbelblinda, placebokontrollerade studier med

dagliga doser på 1000 mg, 2000 mg eller 3000 mg, administrerade som två separata doser, med en

behandlingsduration på upp till 18 veckor. I en poolad analys var procentandelen av patienterna som

uppnådde en minskning på 50% eller mer från baslinjen av frekvensen av partiella anfall per vecka

vid en stadigvarande dos (12/14 veckor) 27,7%, 31,6% respektive 41,3% av patienterna som

behandlades med 1000, 2000 respektive 3000 mg levetiracetam och 12,6% av patienterna i

placebogruppen.

Pediatrisk population

Hos pediatriska patienter (4 till 16 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en dubbelblind,

placebokontrollerad 14-veckors studie som inkluderade 198 patienter. I studien erhöll patienterna en

fast dos av levetiracetam 60 mg/kg/dag. (administrerad som två doser per dag).

44,6% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 19,6% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av frekvensen av partiella anfall per vecka med 50% eller mer från baslinjen. Vid

fortsatt långtidsbehandling var 11,4% av patienterna anfallsfria under minst 6 månader och 7,2% var

anfallsfria under minst 1 år.

Hos pediatriska patienter (1 månad till yngre än 4 år) fastställdes effekten av levetiracetam i en

dubbelblind, placebokontrollerad studie som inkluderade 116 patienter och med en

behandlingsvarighet om 5 dagar. I denna studie erhöll patienterna 20 mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg

eller 50 mg/kg som dagliga doser av oral lösning baserat på deras ålderstitrerings-schema. En dos om

20 mg/kg/dag som titrerades till 40 mg/kg/dag för spädbarn från 1 månad till yngre än 6 månader och

en dos om 25 mg/kg/dag som titrerades till 50 mg/kg/dag för spädbarn och barn från 6 månader till

yngre än 4 år användes i denna studie. Den totala dagliga dosen delades upp på 2 administreringar per

dag.

Det primära effektmåttet var responsfrekvensen (andelen patienter i % med ≥50% minskning från

baslinjen i genomsnittlig frekvens av dagliga partiella anfall) utvärderad av en blindad central läsare

genom användning av en 48-timmars EEG-video. Effektanalysen bestod av 109 patienter som hade

minst 24 timmars EEG-video både vid baslinjen och i utvärderingsperioderna. 43,6% av patienterna

behandlade med levetiracetam och 19,6% av patienterna i placebogruppen ansågs svara på

behandlingen. Resultaten är samstämmiga mellan åldersgrupperna. Under fortsatt långtidsbehandling

var 8,6% av patienterna anfallsfria i minst 6 månader och 7,8% i minst ett år. 35 spädbarn yngre än 1

år med partiella anfall har exponerats i placebokontrollerade kliniska studier varav endast 13 var <6

månader.

Monoterapi vid partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos patienter från 16 år med

nydiagnosticerad epilepsi.

Effekt av levetiracetam som monoterapi har visats i en dubbelblind, parallellgrupps-, ”non-

inferiority”-, jämförande studie med en depotberedning av karbamazepin hos 576 patienter som var

16 år eller äldre och som hade nydiagnosticerad epilepsi. Patienterna hade uppvisat oprovocerade

partiella anfall eller enbart generaliserade tonisk-kloniska anfall. Patienterna randomiserades till en

depotberedning av karbamazepin 400-1200 mg/dag eller levetiracetam 1000-3000 mg/dag och

behandlingsperioden var upp till 121 veckor beroende på behandlingssvaret.

Sex månaders anfallsfrihet uppnåddes hos 73,0% av patienterna som behandlades med levetiracetam

och hos 72,8%av patienterna som behandlades med en depotberedning av karbamazepin; den

justerade absoluta skillnaden mellan behandlingarna var 0,2% (95% konfidensintervall: -7,8 8,2). Mer

än hälften av patienterna förblev anfallsfria i 12 månader (56,6% och 58,5% för patienter behandlade

med levetiracetam respektive en depotberedning av karbamazepin).

I en studie som avspeglar klinisk praxis visades att annan samtidig antiepileptisk behandling kunde

sättas ut för ett begränsat antal patienter som svarat på tilläggsbehandling med levetiracetam (36 av 69

vuxna patienter).

Tilläggsbehandling vid myokloniska anfall hos vuxna och ungdomar från 12 år med juvenil

myoklonisk epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en dubbelblind. placebokontrollerad 16 veckors studie hos

patienter 12 år eller äldre med idiopatisk generaliserad epilepsi med myokloniska anfall i olika

syndrom. Majoriteten av patienterna hade juvenil myoklonisk epilepsi.

I denna studie var dosen levetiracetam 3000 mg/dag, administrerad som två separata doser.

58.3% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 23,3% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av antalet dagar med myokloniska anfall per vecka på minst 50%. Vid fortsatt

långtidsbehandling var 28,6% av patienterna fria från myokloniska anfall under minst 6 månader och

21,0% var fria från myokloniska anfall under minst 1 år.

Tilläggsbehandling vid primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall hos vuxna och ungdomar från

12 år med idiopatisk generaliserad epilepsi.

Effekten av levetiracetam fastställdes i en 24-veckors dubbelblind, placebokontrollerad studie som

inkluderade vuxna, ungdomar och ett begränsat antal barn med idiopatisk generaliserad epilepsi med

primärt generaliserade tonisk-kloniska (PGTC) anfall i olika syndrom (juvenil myoklonisk epilepsi,

juvenil absensepilepsi, absensepilepsi hos barn eller epilepsi med grand mal-anfall vid uppvaknandet).

I denna studie var doserna av levetiracetam 3000 mg/dag för vuxna och ungdomar respektive

60 mg/kg/dag för barn, administrerade som två separata doser.

72,2% av patienterna som behandlades med levetiracetam och 45,2% av patienterna i placebogruppen

fick en minskning av frekvensen av PGTC-anfall per vecka på 50% eller mer. Vid fortsatt

långtidsbehandling var 47,4% av patienterna fria från tonisk-kloniska anfall under minst 6 månader

och 31,5% var fria från tonisk-kloniska anfall under minst 1 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Levetiracetam är en lättlöslig och permeabel förening. Den farmakokinetiska profilen är linjär med

låg intra- och inter-individuell variabilitet. Clearance ändras inte efter upprepad administrering. Det

finns inga tecken på någon relevant köns-. ras- eller dygnsvariabilitet. Den farmakokinetiska

profilen är jämförbar mellan friska frivilliga försökspersoner och patienter med epilepsi.

På grund av dess totala och linjära absorption kan plasmanivåer förutsägas från den orala dosen av

levetiracetam uttryckt som mg/kg kroppsvikt. Därför behövs inte monitorering av plasmanivåer av

levetiracetam.

En signifikant korrelation mellan saliv- och plasmakoncentrationer har visats hos vuxna och barn

(kvoten av saliv-/plasmakoncentrationer sträckte sig från 1 till 1,7 för formuleringen orala tabletter

och 4 timmar efter dosering för formuleringen oral lösning).

Vuxna och ungdomar

Absorption

Levetiracetam absorberas snabbt efter peroral administrering. Peroral absolut biotillgänglighet är nära

100%.

Maximal plasmakoncentration (C

) nås 1,3 timmar efter intag. Steady-state nås efter två dagar

vid administrering 2 gånger per dag.

Maximal koncentration (C

) är vanligtvis 31 och 43

g/ml efter 1000 mg som engångsdos resp.

1000 mg två gånger per dag.

Absorptionsgraden är oberoende av dos och ändras inte av föda.

Distribution

Det finns inga data beträffande vävnadsdistribution hos människa.

Varken levetiracetam eller dess primära metabolit är signifikant bundet till plasmaproteiner (<10%).

Levetiracetams distributionsvolym är ca. 0,5 till 0,7 l/kg, ett värde som ligger nära den totala

kroppsvattenvolymen.

Metabolism

Levetiracetam metaboliseras i låg omfattning hos människor. Den huvudsakliga metabola vägen (24%

av dosen) är en enzymatisk hydrolys av acetamid-gruppen. Produktionen av den primära metaboliten.

ucb L057, stöds inte av lever cytokrom P

isoformer. Hydrolys av acetamid-gruppen var mätbar i ett

stort antal vävnader inklusive blodceller. Metaboliten ucb L057 är farmakologiskt inaktiv.

Två mindre metaboliter identifierades också. En erhölls genom hydroxylering av pyrrolidonringen

(1,6% av dosen) och den andra genom öppnandet av pyrrolidonringen (0,9% av dosen). Andra

oidentifierade komponenter stod för endast 0,6% av dosen.

Ingen omvandling mellan enantiomerer påvisades

in vivo

för levetiracetam eller dess primära

metabolit.

In vitro

har levetiracetam och dess primära metabolit visat att de inte hämmar de viktigaste humana

cytokrom P

isoformerna i lever (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 1A2), glukoronyl

transferas (UGT1A1 och UGT1A6) och epoxidhydroxylas aktiviteter. Vidare påverkar levetiracetam

inte

in vitro

glukuronidering av valproatsyra.

I odlade humana hepatocyter hade levetiracetam liten eller ingen effekt på CYP1A2, SULT1E1 eller

UGT1A1. Levetiracetam orsakade mild induktion av CYP2B6 och CYP3A4. Data

in vitro

interaktionsdata

in vivo

för orala preventivmedel, digoxin och warfarin indikerar att ingen signifikant

enzyminduktion förväntas

in vivo

. Därför är det inte troligt att levetiracetam interagerar med andra

läkemedel eller

vice versa.

Eliminering

Halveringstiden i plasma hos vuxna var 7

1 timmar och varierade varken med dos,

administreringsväg eller upprepad dosering. Den genomsnittliga totala kroppseliminationen var

0,96 ml/min/kg.

Den huvudsakliga utsöndringen var via urin. vilken i genomsnitt stod för 95% av dosen (ca 93% av

dosen var utsöndrad inom 48 timmar). Utsöndring via

faeces

stod för endast 0,3% av dosen.

Den kumulativa urinutsöndringen av levetiracetam och dess primära metabolit stod för 66%

respektive 24% av dosen under de första 48 timmarna.

Renal utsöndring av levetiracetam och ucb L057 är 0,6 respektive 4,2 ml/min/kg vilket tyder på att

levetiracetam utsöndras genom glomerulär filtration med efterföljande tubulär reabsorption och att

den primära metaboliten också utsöndras genom aktiv tubulär sekretion tillsammans med glomerulär

filtration. Levetiracetams eliminering är korrelerad till kreatininclearance.

Äldre

Hos äldre ökas halveringstiden med ca 40% (10 till 11 timmar). Detta relateras till försämrad

njurfunktion hos denna grupp (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Apparent clearance av både levetiracetam och dess primära metabolit är korrelerad till

kreatininclearance. Därför rekommenderas justering av den dagliga dosen av levetiracetam med

hänsyn till kreatininclearance hos patienter med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.2)

Hos anuriska vuxna patienter med njursjukdom i slutstadiet var halveringstiden ca 25 timmar under

perioder mellan dialys respektive 3,1 timmar under dialys.

Den fraktionella elimineringen av levetiracetam var 51% under en typisk 4-timmars dialys.

Nedsatt leverfunktion

Hos personer med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion förekom ingen relevant ändring av

clearance av levetiracetam. Hos de flesta försökspersonerna med kraftigt nedsatt leverfunktion

reducerades clearance av levetiracetam med mer än 50% beroende på en samtidigt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Barn (4 till 12 år)

Efter administrering av en oral engångsdos (20 mg/kg) till barn med epilepsi (6 till 12 år) var

levetiracetams halveringstid 6 timmar. Apparent viktjusterad clearance var ca 30% högre än hos

vuxna med epilepsi.

Levetiracetam absorberades snabbt efter upprepad administrering av oral dos (20 till 60 mg/kg/dag)

till barn med epilepsi (4 till 12 år). Maximal plasmakoncentration observerades 0,5 till 1,0 timme efter

dosering. Linjära och dosproportionella ökningar observerades för maximala plasmakoncentrationer

och area under kurvan. Halveringstiden för eliminering var cirka 5 timmar. Skenbart kroppsclearance

var 1,1 ml/min/kg.

Spädbarn och barn (1 månad till 4 år)

Efter administrering av singeldos (20 mg/kg) av en 100 mg/ml oral lösning till barn med

epilepsi (1 månad till 4 år) absorberades levetiracetam snabbt och maximala

plasmakoncentrationer observerades cirka 1 timme efter dosering. De farmakokinetiska

resultaten indikerade att halveringstiden var kortare (5,3 timmar) än för vuxna (7,2 timmar) och

skenbart clearance var snabbare (1,5 ml/min/kg) än för vuxna (0,96 ml/min/kg).

I den populationsfarmakokinetiska analysen som utfördes på patienter från 1 månad till 16 år visades

signifikant korrelation mellan kroppsvikt och skenbart clearance (clearance ökade med ökning i

kroppsvikt) respektive skenbar distributionsvolym. Båda parametrarna påverkades också av ålder.

Denna effekt var uttalad för de yngre spädbarnen. och minskade med ökande ålder. för att bli

försumbar runt 4-årsåldern.

I båda populationsfarmakokinetiska analyserna visades en c:a 20%-ig ökning av skenbart

clearance för levetiracetam när det administrerades samtidigt med ett enzyminducerande

läkemedel mot epilepsi.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Ickekliniska data visade ingen speciell risk för människor baserat på gängse studier av farmakologisk

säkerhet, genotoxicitet och carcinogen potential.

Biverkningar som inte observerats i kliniska studier men som observerats hos råtta och i mindre

utsträckning hos mus vid exponeringsnivåer liknande humana exponeringsnivåer och med möjlig

relevans för klinisk användning var leverförändringar, som indikerar en adapterande respons såsom

ökad vikt och centrilobular hypertrofi, fettinfiltration och ökade leverenzymer i plasma.

Inga oönskade effekter på fertiliteten observerades hos han- eller honråttor vid doser upp till

1800 mg/kg/dag (6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen [MRHD] på basis av

mg/m

eller exponering) hos föräldrar eller F1-generationen.

Två utvecklingsstudier på embryo/foster (embryo-foetal development [EFD] studies) utfördes på

råttor vid 400, 1200 och 3600 mg/kg/dag. Vid 3600 mg/kg/dag visades i endast den ena av de 2

EFD-studierna en liten minskning i fostervikt som förknippades med en marginell ökning i

skelettvariation/mindre anomalier. Ingen effekt sågs på embryodödlighet och ingen ökning i

incidensen av missbildningar. NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) var 3600 mg/kg/dag för

dräktiga honråttor (12 gånger MRHD på mg/m

-basis) och 1200 mg/kg/dag för foster.

Fyra utvecklingsstudier på embryo/foster utfördes på kaniner med doser om 200, 600, 800, 1200 och

1800 mg/kg/dag. Dosnivån 1800 mg/kg/dag medförde en markant maternell toxicitet och en

minskning i fostervikt förknippad med en ökning i incidensen av foster med kardiovaskulära

anomalier/skelettanomalier. NOAEL var <200 mg/kg/dag för mödrarna och 200 mg/kg/dag för

fostren (likvärdigt med MRHD på mg/m

-basis).

En peri-och postnatal utvecklingsstudie utfördes på råttor med levetiracetamdoser om 70, 350 och

1800 mg/kg/dag. NOAEL var ≥1800 mg/kg/dag för F0-honorna och för överlevnad. tillväxt och

utveckling av F1-avkomman fram till avvänjning (6 gånger MRHD på mg/m

-basis).

Studier på neonatala och juvenila råttor och hundar visade att det inte fanns några negativa effekter i

någon av standardmätpunkterna för utveckling och mognad vid doser upp till 1800 mg/kg/dag (6-17

gånger MRHD på mg/m

-basis).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumcitrat

Citronsyra, vattenfri

Metylparahydroxibensoat (E218)

Propylparahydroxibensoat (E216)

Ammonium glycyrrhizate

Acesulfamkalium (E950)

Glycerol (E422)

Flytande maltitol (E965)

Druvsmak

Sukralos

Renat vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej tillämplig

6.3

Hållbarhet

18 månader

Efter första öppnandet: 7 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Levetiracetam 100mg / ml oral lösning är förpackad i 150 ml och 300 ml bärnstensfärgad glasflaska

300 ml bärnstensfärgad glasflaska (typ III) med barnskyddande förslutning i en pappkartong som

också innehåller en 10 ml graderad spruta för oral användning och en adapter för sprutan.

150 ml bärnstensfärgad glasflaska (typ III) med barnskyddande förslutning i en pappkartong som

också innehåller en 3 ml graderad spruta för oral användning och en adapter för sprutan.

150 ml bärnstensfärgad glasflaska (typ III) barnskyddande förslutning i en pappkartong som också

innehåller en 1 ml graderad spruta för oral användning och en adapter för sprutan.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Brillpharma (Ireland) Limited

Inniscarra

Main Street

Rathcoole

Dublin

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53354

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-12-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen