Lerkanidipin Orifarm 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-11-2020

Aktiva substanser:
lerkanidipinhydroklorid, vattenfri
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
C08CA13
INN (International namn):
lercanidipine hydrochloride, anhydrous
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
lerkanidipinhydroklorid, vattenfri 20 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54480
Tillstånd datum:
2016-11-23

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-11-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerade tabletter

Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerade tabletter

Lerkanidipinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Lerkanidipin Actavis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Lerkanidipin Actavis

Hur du tar Lerkanidipin Actavis

Eventuella biverkningar

Hur Lerkanidipin Actavis ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lerkanidipin Actavis är och vad det används för

Lerkanidipin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Dessa läkemedel

hindrar inflödet av kalcium till cellerna i hjärtat och i de blodkärl som för bort blodet från hjärtat

(artärerna). Det är inflödet av kalcium i dessa celler som får hjärtat att dra ihop sig (kontrahera) och

artärerna att smalna. Genom att kalciumkanalblockerare hindrar inflödet av kalcium minskar hjärtats

kontraktion och artärerna vidgar sig, vilket i sin tur leder till ett lägre blodtryck.

Lerkanidipin Actavis används för att behandla högt blodtryck, också känt som hypertoni.

Lerkanidipinhydroklorid som finns i Lerkanidipin Actavis kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Lerkanidipin Actavis

Ta inte Lerkanidipin Actavis

om du är allergisk mot lerkanidipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du tidigare fått allergiska reaktioner av läkemedel som liknar Lerkanidipin Actavis (t ex

amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lakidipine).

om du lider av vissa hjärtsjukdomar:

obehandlad hjärtsvikt

förträngning av blodflödet från hjärtat

instabil angina (kärlkramp som uppträder i vila eller som gradvis förvärras)

inom en månad efter hjärtinfarkt.

om du har svåra lever- eller njurproblem.

om du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice

om du använder läkemedel som hämmar CYP3A4 isoenzym:

läkemedel mot svamp (t ex ketokonazol eller itrakonazol)

makrolidantibiotika (t ex erytromycin eller troleandomycin)

läkemedel mot virus (t ex ritonavir)

läkemedel som innehåller ciklosporin

om du är gravid eller vill bli gravid eller är kvinna i fertil ålder och inte använder något

preventivmedel

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar

Lerkanidipin Actavis

om du har ett hjärtproblem som kallas sjuka sinus-syndromet och om du inte har pacemaker

om du har bröstsmärtor (angina pectoris). Lerkanidipin kan i mycket sällsynta fall orsaka mer

frekventa attacker som kan bli mer långvariga och allvarligare. Några fall av hjärtinfarkt har

rapporterats.

om du har problem med din lever eller dina njurar eller om du går på dialys.

Andra läkemedel och Lerkanidipin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Lerkanidipin Actavis kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande

verksamma ämnen (se nedan). Det är särskilt viktigt att din läkare får veta om du redan behandlas med

något av läkemedlen nedan:

fenytoin eller karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi)

rifampicin (läkemedel för behandling av tuberkulos)

midazolam (läkemedel som hjälper dig att sova)

cimetidin, mer än 800 mg (läkemedel för behandling av magsår, sura uppstötningar eller

halsbränna)

digoxin (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergier)

amiodaron eller kinidin (läkemedel för behandling av hjärtklappning)

metoprolol, (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

simvastatin (läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden).

Lerkanidipin Actavis

med mat, dryck och alkohol

Du ska inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice, eftersom detta kan öka effekten av

Lerkanidipin Actavis.

Intar du alkohol under behandling med Lerkanidipin Actavis kan du känna dig yr, svimma, känna dig

trött eller svag. Det är för att läkemedlet tillsammans med alkohol kan sänka ditt blodtryck betydligt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Lerkanidipin Actavis om du är gravid, eller om du planerar att bli gravid eller om du är

kvinna i fertil ålder och inte använder något preventivmedel.

Lerkanidipin Actavis ska inte användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Lerkanidipin Actavis har försumbar påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

Biverkningar så som yrsel, svaghet, trötthet och i sällsynta fall sömnighet kan inträffa. Du bör vara

försiktig tills du vet hur du reagerar på Lerkanidipin Actavis.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lerkanidipin Actavis innehåller laktos och natrium

Kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel, om din läkare har talat om för dig att du inte tål

vissa sockerarter.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per filmdragerad tablett, dvs är

nästintill ”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Lerkanidipin Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är en Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerad tablett en gång dagligen, vid

samma tidpunkt varje dag, lämpligen på morgonen minst 15 minuter före frukost, eftersom måltider

med högt fettinnehåll ökar halten av läkemedlet i blodet avsevärt. Om det behövs kan din läkare råda

dig att öka dosen till en Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerad tablett dagligen.

Tabletterna ska helst sväljas hela med 1/2 glas vatten. Skåran är endast till för att du ska kunna dela

tabletten om du har svårt att svälja den hel. .

Användning för barn och ungdomar

Lerkanidipin Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Lerkanidipin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta med dig dina tabletter och/eller förpackningen.

Om du tar större dos än ordinerat kan det leda till att blodtrycket blir alltför lågt och att

hjärtat slår oregelbundet eller snabbare. Det kan också leda till medvetslöshet.

Om du har glömt att ta Lerkanidipin Actavis

Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg den, om det inte snart är dags för

nästa dos. Fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Lerkanidipin Actavis

Om du slutar att ta Lerkanidipin Actavis kan ditt blodtryck öka igen. Rådfråga din läkare innan du

slutar med behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningar har indelats i följande frekvenser:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Mindre vanliga:

Huvudvärk, yrsel, snabbare hjärtslag, hjärtklappning (hjärtat bultar eller rusar),

plötslig rodnad av ansikte och hals, svullnad av fotleder.

Sällsynta:

Sömnighet, svaghet, trötthet, illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor,

matsmältningsbesvär, hudutslag, muskelsmärtor, ökad urinmängd, kärlkramp.

Mycket sällsynta, har rapporterats:

Sänkt blodtyck som kan leda till svimning, allergiska reaktioner

(symtom inkluderar klåda, hudutslag, nässelfeber), svullet tandkött, förändringar i leverfunktionen

(upptäcks vid blodprov), blodtrycksfall som kan orsaka yrsel, förvirring eller svimning, ökning av det

normala antalet gånger man urinerar, bröstsmärta och hjärtinfarkt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Lerkanidipin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges kartongen eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaringsanvisningar:

Blisterförpackning: Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burk: Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lerkanidipinhydroklorid.

Varje 10 mg tablett innehåller 10 mg lerkanidipinhydroklorid motsvarande 9,4 mg lerkanidipin.

Varje 20 mg tablett innehåller 20 mg lerkanidipinhydroklorid motsvarande 18,8 mg lerkanidipin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), laktosmonohydrat,

mikrokristallin cellulosa.

Filmdragering 10 mg filmdragerade tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad),

talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).

Filmdragering 20 mg filmdragerade tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad),

talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lerkanidipin Actavis 10 mg, filmdragerade tabletter: Gul, rund, bikonvex 6,5 mm filmdragerad

tablett, brytskåra på ena sidan, märkt med 'L' på den andra sidan.

Lerkanidipin Actavis 20 mg, filmdragerade tabletter: Rosa, rund, bikonvex, 8,5 mm filmdragerad

tablett, brytskåra på ena sidan, märkt med 'L' på den andra sidan.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i två lika stora doser, utan den är enbart till för att

underlätta delning om man har svårt att svälja hela tabletten på en gång.

Förpackningsstorlekar:

Blister (AL/PVC/PVDC):

Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerade tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tabletter.

Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerade tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tabletter.

Burk:

Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerade tabletter: 100 tabletter.

Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerade tabletter: 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-20

Läs hela dokumentet

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Lerkanidipin Actavis 10 mg film-coated tablet

Lerkanidipin Actavis 20 mg film-coated tablet

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

One film-coated tablet contains 10 mg lercanidipine hydrochloride, equivalent to 9.4 mg lercanidipine.

One film-coated tablet contains 20 mg lercanidipine hydrochloride, equivalent to 18.8 mg

lercanidipine.

Excipient with known effect:

/.../ 10 mg film-coated tablet: Lactose monohydrate 30 mg

Excipient with known effect:

/.../ 20 mg film-coated tablet: Lactose monohydrate 60 mg

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Film-coated tablet

/.../ 10 mg film-coated tablet: Yellow, round, biconvex 6.5 mm film-coated tablets, scored on one side,

marked 'L' on the other side.

/.../ 20 mg film-coated tablet: Pink, round, biconvex 8.5 mm film-coated tablets, scored on one side,

marked 'L' on the other side.

The score line is only to facilitate breaking for ease of swallowing and not to divide into equal doses.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

/.../ is indicated for the treatment of mild to moderate essential hypertension.

4.2

Posology and method of administration

Posology

Route of administration: For oral use.

The recommended dosage is 10 mg orally once a day at least 15 minutes before meals; the dose may

be increased to 20 mg depending on the individual patient's response.

Dose titration should be gradual, because it may take about 2 weeks before the maximal

antihypertensive effect is apparent.

Some individuals, not adequately controlled on a single antihypertensive agent, may benefit from the

addition of lercandipine to therapy with a beta-adrenoreceptor blocking drug, a diuretic

(hydrochlorothiazide) or an angiotensin converting enzyme inhibitor.

Since the dose-response curve is steep with a plateau at doses between 20-30 mg, it is unlikely that

efficacy will be improved by higher doses; whereas side effects may increase.

Elderly

Although the pharmacokinetic data and clinical experience suggest that no adjustment of the daily

dosage is required, special care should be exercised when initiating treatment in the elderly.

Paediatric population

Lercanidipine is not recommended for use in children and adolescents below the age of 18 years as

there is no clinical experience.

Renal or hepatic insufficiency

Special care should be exercised when treatment is commenced in patients with mild to moderate renal

or hepatic dysfunction. Although the usually recommended dose schedule may be tolerated by these

subgroups, an increase in dose to 20 mg daily must be approached with caution. The antihypertensive

effect may be enhanced in patients with hepatic impairment and consequently an adjustment of the

dosage should be considered.

Lercanidipine is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment or with severe

renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/min).

Method of administration

The tablets should be taken with some water at least 15 minutes before a meal.

4.3

Contraindications

Hypersensitivity to the active substance, to any dihydropyridine or to any of the excipients listed

in section 6.1.

Left ventricular outflow tract obstruction.

Untreated congestive cardiac failure.

Unstable angina pectoris.

Within 1 month of a myocardial infarction.

Severe renal or hepatic impairment.

Co-administration with:

strong inhibitors of CYP3A4 (see section 4.5),

cyclosporin (see section 4.5),

grapefruit juice (see section 4.5).

Pregnancy and lactation (see section 4.6).

Women of child-bearing potential unless effective contraception is used.

4.4

Special warnings and precautions for use

Sick sinus syndrome

Special care should be exercised when lercanidipine is used in patients with sick sinus syndrome (if a

pacemaker is not in situ). Although hemodynamic controlled studies revealed no impairment of

ventricular function, care is also required in patients with left ventricular dysfunction. It has been

suggested that some short-acting dihydropyridines may be associated with increased cardiovascular

risk in patients with ischaemic heart disease. Although lercanidipine is long-acting caution is required

in such patients.

Angina pectoris

Some dihydropyridines may rarely lead to precordial pain or angina pectoris. Very rarely patients with

pre-existing angina pectoris may experience increased frequency, duration or severity of these attacks.

Isolated cases of myocardial infarction may be observed (see section 4.8).

Use in renal or hepatic dysfunction:

Special care should be exercised when treatment is commenced in patients with mild to moderate renal

or hepatic dysfunction. Although the usually recommended dose schedule may be tolerated by these

subgroups, an increase in dose to 20 mg daily must be approached with caution. The antihypertensive

effect may be enhanced in patients with hepatic impairment and consequently an adjustment of the

dosage should be considered.

Lercanidipine is not recommended for use in patients with severe hepatic impairment or in patients

with severe renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/min) (see section 4.2).

Alcohol should be avoided since it may potentiate the effect of vasodilating antihypertensive drugs

(see section 4.5).

CYP3A4 inducers

Inducers of CYP3A4 like anticonvulsants (e.g. phenytoin, carbamazepine) and rifampicin may reduce

lercanidipine's plasma levels and therefore the efficacy of lercanidipine may be less than expected (see

section 4.5).

Excipients

Lactose monohydrate

Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the total lactase deficiency or glucose-

galactose malabsorption should not take this medicine.

Sodium

This medicinal product contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per film-coated tablet, that is to say

essentially ‘sodium-free’.

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Metabolic interactions

Lercanidipine is known to be metabolised by the CYP3A4 enzyme and, therefore, inhibitors and

inducers of CYP3A4 administered concurrently may interact with the metabolism and elimination of

lercanidipine.

CYP3A4 inhibitors

Co-administration of lercanidipine with inhibitors of CYP3A4 (e.g. ketoconazole, itraconazole,

ritonavir, erythromycin, troleandomycin) should be avoided. An interaction study with a strong

CYP3A4 inhibitor, ketoconazole, has shown a considerable increase in plasma levels of lercanidipine

(a 15-fold increase of the AUC and an 8-fold increase of the C

for the eutomer S-lercanidipine).

Increased plasma levels of both lercanidipine and ciclosporin have been observed following

concomitant administration. A study in young healthy volunteers has shown that when ciclosporin was

administered 3 hours after the lercanidipine intake, the plasma levels of lercanidipine did not change,

while the AUC of ciclosporin increased by 27 %. However, the co-administration of lercanidipine with

ciclosporin has caused a 3-fold increase of the plasma levels of lercanidipine and a 21 % increase of

the ciclosporin AUC. Ciclosporin and lercanidipine should not be administered together.

As for other dihydropyridines, lercanidipine is sensitive to inhibition of metabolism by grapefruit

juice, with a consequent rise in its systemic availability and increased hypotensive effect.

Lercanidipine should not be taken with grapefruit juice.

When concomitantly administered at a dose of 20 mg with midazolam p.o. to elderly volunteers,

lercanidipine's absorption was increased (by approximately 40 %) and the rate of absorption was

decreased (t

was delayed from 1.75 to 3 hours). Midazolam concentrations were not modified.

CYP3A4 inducers

Co-administration of lercanidipine with CYP3A4 inducers like anticonvulsants (e.g. phenytoin,

carbamazepine) and rifampicin should be approached with caution since the antihypertensive effect

may be reduced and blood pressure should be monitored more frequently than usual.

CYP3A4 substrates

Co-administration of 20 mg lercanidipine in patients chronically treated with b-methyldigoxin showed

no evidence of pharmacokinetic interaction. Healthy volunteers treated with digoxin following dosing

with 20 mg lercanidipine given fasted showed a mean increase of 33 % in digoxin C

, while AUC

and renal clearance were not significantly modified. Patients on concomitant digoxin treatment should

be closely monitored clinically for signs of digoxin toxicity.

Concomitant administration of cimetidine 800 mg daily does not cause significant modifications in

plasma levels of lercanidipine, but at higher doses caution is required since the bioavailability and the

hypotensive effect of lercanidipine may be increased.

An interaction study with fluoxetine (an inhibitor of CYP2D6 and CYP3A4), conducted in volunteers

of an age of 65 ± 7 years (mean ± s.d.), has shown no clinically relevant modification of the

pharmacokinetics of lercanidipine.

The co-administration of 20 mg lercanidipine to healthy volunteers given fasted did not alter the

pharmacokinetics of warfarin.

Caution should be exercised when lercanidipine is co-prescribed with other substrates of CYP3A4,

like terfenadine, astemizole, class III antiarrhythmic drugs such as amiodarone, quinidine.

Alcohol

Alcohol should be avoided since it may potentiate the effect of vasodilating antihypertensive drugs.

Other interactions

When lercanidipine was co-administered with metoprolol,

-blocker eliminated mainly by the liver,

the bioavailability of metoprolol was not changed while that of lercanidipine was reduced by 50 %.

This effect may be due to the reduction in the hepatic blood flow caused by

-blockers and may

therefore occur with other drugs of this class. Consequently, lercanidipine may be safely administered

with beta-adrenoceptor blocking drugs, but dose adjustment may be required.

When a dose of 20 mg of lercanidipine was repeatedly co-administered with 40 mg of simvastatin, the

AUC of lercanidipine was not significantly modified, while simvastatin's AUC increased by 56 % and

that of its active metabolite

-hydroxyacid by 28 %. It is unlikely that such changes are of clinical

relevance. No interaction is expected when lercanidipine is administered in the morning and

simvastatin in the evening, as indicated for such drug.

Lercanidipine has been safely administered with diuretics and ACE inhibitors.

4.6

Fertility,pregnancy and lactation

Pregnancy

There are no adequate data from the use of lercanidipine in pregnant women. Non-clinical data

provide no evidence of a teratogenic effect in the rat and the rabbit and reproductive performance in

the rat was unimpaired. Since other dihydropyridine compounds have been found teratogenic in

animals, lercanidipine should not be administered during pregnancy or to women with child-bearing

potential unless effective contraception is used.

Breastfeeding

Because of high lipophilicity of lercanidipine, distribution in milk may be expected. Therefore, it

should not be administered to nursing mothers.

4.7

Effects on ability to drive and use machines

/…/ has no or negligible influence on the ability to drive and use machines. However, caution should

be exercised because dizziness, asthenia, fatigue and rarely somnolence may occur.

4.8

Undesirable effects

The following undesirable effects have been reported in clinical studies and in the post-marketing

phase:

Assessment of frequencies:

Very common:

≥1/10

Common:

≥ 1/100 to < 1/10

Uncommon:

≥ 1/1,000, to < 1/100

Rare:

≥ 1/10,000 to < 1/1,000

Very rare:

< 1/10,000

not known (cannot be estimated from the available data)

System organ class

Adverse drug reactions

Immune system disorders

Very rare

Hypersensitivity

Psychiatric disorders

Rare

Somnolence

Nervous system disorders

Uncommon

Headache, dizziness

Uncommon

Tachycardia, palpitations, peripheral oedema

Rare:

angina pectoris

Very rare

Chest pain, myocardial infarction, hypotension

Cardiac disorders

Some dihydropyridines may rarely lead to precordial pain or angina

pectoris. Very rarely patients with pre-existing angina pectoris may

experience increased frequency, duration or severity of these

attacks.

Vascular disorders

Uncommon

Flushing

Rare

Dyspepsia, diarrhoea, abdominal pain, vomiting

Gastrointestinal disorders

Very rare

gingival hypertrophy

Skin and subcutaneous tissue

disorders

Rare

Rash

Musculoskeletal and

connective tissue disorders

Rare

Myalgia

Rare

Polyuria

Renal and urinary disorders

Very rare

Urinary frequency

General disorders and

administration site

conditions

Rare

Asthenia, fatigue

Investigations

Very rare

Reversible increases in serum levels of hepatic

transaminases

Lercanidipine does not appear to influence adversely blood sugar or serum lipid levels.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It

allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare

professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system

listed in Appendix V

4.9

Overdose

In the post-marketing experience, three cases of overdose were reported (150 mg, 280 mg and 800 mg

of lercanidipine, respectively, ingested in an attempt to commit suicide).

Dose level

Signs/Symptoms

Management

Outcome

150 mg

+ undefined amount

of alcohol

Sleepiness

Gastric lavage

Active charcoal

Recovered

280 mg

5.6 mg moxonidine

Cardiogenic shock

Severe myocardial ischaemia

Mild renal failure

High-dose catecholamines

Furosemide

Digitalis

Parenteral plasma expanders

Recovered

800 mg

Emesis

Hypotention

Active charcoal

Cathartics

Dopamine i.v.

Recovered

Overdosage might be expected to cause excessive peripheral vasodilatation with marked hypotension

and reflex tachycardia. In case of severe hypotension, bradycardia and unconsciousness,

cardiovascular support could be helpful, with intravenous atropine for bradycardia.

In view of the prolonged pharmacological effect of lercanidipine, it is essential that the cardiovascular

status of patients who take an overdose is monitored for 24 hours at least. There is no information on

the value of dialysis. Since the active substance is highly lipophilic, it is most probable that plasma

levels are no guide to the duration of the period of risk and dialysis may not be effective.

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Selective calcium channel blockers with mainly vascular effects, ATC

code: C08CA13

Lercanidipine is a calcium antagonist of the dihydropyridine group and inhibits the transmembrane

influx of calcium into cardiac and smooth muscle. The mechanism of its antihypertensive action is due

to a direct relaxant effect on vascular smooth muscle thus lowering total peripheral resistance. Despite

its short pharmacokinetic plasma half-life, lercanidipine is endowed with a prolonged antihypertensive

activity because of its high membrane partition coefficient, and is devoid of negative inotropic effects

due to its high vascular selectivity.

Since the vasodilatation induced by lercanidipine is gradual in onset, acute hypotension with reflex

tachycardia has rarely been observed in hypertensive patients.

As for other asymmetric 1,4-dihydropyridines, the antihypertensive activity of lercanidipine is mainly

due to its (S)-enantiomer.

In addition to the clinical studies conducted to support the therapeutic indications, a further small

uncontrolled but randomised study of patients with severe hypertension (mean ± SD diastolic blood

pressure of 114.5 ± 3.7 mmHg) showed that blood pressure was normalised in 40 % of the 25 patients

on 20 mg once daily dose and in 56 % of 25 patients on 10 mg twice daily doses of lercanidipine. In a

double-blind, randomized, controlled study versus placebo in patients with isolated systolic

hypertension lercanidipine was efficacious in lowering systolic blood pressure from mean initial

values of 172.6 ± 5.6 mmHg to 140.2 ± 8.7 mmHg.

5.2

Pharmacokinetic properties

Absorption

Lercanidipine is completely absorbed after 10-20 mg oral administration and peak plasma levels,

3.30 ng/ml ± 2.09 s.d. and 7.66 ng/ml ± 5.90 s.d. respectively, occur about 1.5-3 hours after dosing.

The two enantiomers of lercanidipine show a similar plasma level profile: the time to peak plasma

concentration is the same, the peak plasma concentration and AUC are, on average, 1.2-fold higher for

the (S) enantiomer and the elimination half-lives of the two enantiomers are essentially the same. No

"in vivo" interconversion of enantiomers is observed.

Due to the high first pass metabolism, the absolute bioavailability of lercanidipine orally administered

to patients under fed conditions is around 10 %, although it is reduced to 1/3 when administered to

healthy volunteers under fasting conditions.

Oral administration of lercanidipine leads to plasma levels of lercanidipine not directly proportional to

dosage (non-linear kinetics). After 10, 20 or 40 mg, peak plasma concentrations observed were in the

ratio 1:3:8 and areas under plasma concentration-time curves in the ratio 1:4:18, suggesting a

progressive saturation of first pass metabolism. Accordingly, availability increases with dosage

elevation.

Oral availability of lercanidipine increases 4-fold when lercanidipine is ingested up to 2 hours after a

high fat meal. Accordingly, lercanidipine should be taken before meals.

Distribution

Distribution from plasma to tissues and organs is rapid and extensive.

The degree of serum protein binding of lercanidipine exceeds 98 %. Since plasma protein levels are

reduced in patients with severe renal or hepatic dysfunction, the free fraction of the drug may be

increased.

Biotransformation

Lercanidipine is extensively metabolised by CYP3A4; no parent drug is found in the urine or the

faeces. It is predominantly converted to inactive metabolites and about 50 % of the dose is excreted in

the urine.

In vitro

-experiments with human liver microsomes have demonstrated that lercanidipine shows some

degree of inhibition of CYP3A4 and CYP2D6, at concentrations 160- and 40-fold, respectively, higher

than those reached at peak in the plasma after the dose of 20 mg.

Moreover, interaction studies in humans have shown that lercanidipine did not modify the plasma

levels of midazolam, a typical substrate of CYP3A4, or of metoprolol, a typical substrate of CYP2D6.

Therefore, inhibition of biotransformation of drugs metabolised by CYP3A4 and CYP2D6 by

lercanidipine is not expected at therapeutic doses.

Elimination

Elimination occurs essentially by biotransformation. A mean terminal elimination half life of 8-10

hours was calculated and the therapeutical activity lasts for 24 hours because of its high binding to

lipid membrane. No accumulation was seen upon repeated administration.

Elderly, renal and hepatic insufficiency

In elderly patients and in patients with mild to moderate renal dysfunction or mild to moderate hepatic

impairment the pharmacokinetic behaviour of lercanidipine was shown to be similar to that observed

in the general patient population; patients with severe renal dysfunction or dialysis-dependent patients

showed higher levels (about 70 %) of the drug. In patients with moderate to severe hepatic

impairment, the systemic bioavailability of lercanidipine is likely to be increased since the drug is

normally metabolised extensively in the liver.

5.3

Preclinical safety data

Safety pharmacological studies in animals have shown no effects on the autonomic nervous system,

the central nervous system or on gastrointestinal function at antihypertensive doses.

The relevant effects which have been observed in long-term studies in rats and dogs were related,

directly or indirectly, to the known effects of high doses of Ca-antagonists, predominantly reflecting

exaggerated pharmacodynamic activity.

Lercanidipine was not genotoxic and showed no evidence of carcinogenic hazard.

Fertility and general reproductive performance in rats were unaffected by treatment with lercanidipine.

There was no evidence of any teratogenic effect in rats and rabbits; however, in rats, lercanidipine at

high dose levels induced pre- and post- implantation losses and delay in foetal development.

Lercanidipine hydrochloride, when administered at high dose (12 mg/kg/day) during labour, induced

dystocia.

The distribution of lercanidipine and/or its metabolites in pregnant animals and their excretion in

breast milk have not been investigated.

Metabolites have not been evaluated separately in toxicity studies.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1

List of excipients

Tablet core:

Magnesium stearate

Povidone

Sodium starch glycolate Type A

Lactose monohydrate

Cellulose, microcrystalline

Film-coating:

/.../ 10 mg film-coated tablets:

Macrogol

Polyvinyl alcohol, partly hydrolysed

Talc

Titanium dioxide (E 171)

Yellow iron oxide (E 172)

/.../ 20 mg film-coated tablets:

Macrogol

Polyvinyl alcohol, partly hydrolysed

Talc

Titanium dioxide (E 171)

Iron oxide, yellow (E 172)

Iron oxide, red (E 172)

6.2

Incompatibilities

Not applicable.

6.3

Shelf life

Blister pack

3 years

Tablet container

3 years

6.4

Special precautions for storage

Al/PVC/PVDC blister: Do not store above 30°C. Store in the original package in order to protect from

moisture.

HDPE containers: Store in the original packaging. Keep the container tightly closed in order to protect

from moisture.

6.5

Nature and contents of container

Blister pack (Aluminium/PVC/PVDC) with push-through foil.

Tablet container (HDPE), closed with a sealed LDPE-cap.

Pack sizes:

Blisters (Al/PVC/PVDC):

/.../ 10 mg film-coated tablets: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 film-coated tablets

/.../ 20 mg film-coated tablets: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 film-coated tablets

Tablet containers:

/.../ 10 mg film-coated tablets: 100 film-coated tablets

/.../ 20 mg film-coated tablets: 100 film-coated tablets

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal

No special requirements.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

[To be completed nationally]

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

[To be completed nationally]

9.

DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION

[To be completed nationally]

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

2020-11-13

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen