Lartruvo

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-09-2019

Aktiva substanser:
Olaratumab
Tillgänglig från:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod:
L01XC27
INN (International namn):
olaratumab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Sarkom
Terapeutiska indikationer:
Lartruvo är indicerat i kombination med doxorubicin för behandling av vuxna patienter med framskridet mjukdelssarkom som inte är mottagliga för kurativ behandling med kirurgi eller strålbehandling och som inte tidigare har behandlats med doxorubicin (se avsnitt 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004216
Tillstånd datum:
2016-11-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004216

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

02-09-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

02-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

02-09-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-09-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Lartruvo

10 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

olaratumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Lartruvo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Lartruvo

Hur du får Lartruvo

Eventuella biverkningar

Hur Lartruvo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lartruvo är och vad det används för

Lartruvo innehåller den aktiva substansen olaratumab som tillhör en grupp läkemedel som kallas

monoklonala antikroppar.

Olaratumab känner igen och binder till ett specifikt protein som kallas trombocytrelaterad

tillväxtfaktorreceptor-α (PDGFR-α). PDGFR-α finns i stor mängd på vissa cancerceller där den

stimulerar tillväxt och delning. När olaratumab binder till PDGFR-α kan det hindra cancercellerna från

att växa och dela sig.

Lartruvo används i kombination med ett annat cancerläkemedel som kallas doxorubicin. Det är avsett

för behandling av vuxna med avancerat mjukdelssarkom som inte tidigare behandlats med

doxorubicin. Mjukdelssarkom är cancer som börjar i mjukvävnaderna, t.ex. i muskler, fett, brosk och

blodkärl.

2.

Vad du behöver veta innan du får Lartruvo

Du ska inte få Lartruvo

om du är allergisk mot olaratumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Berätta för läkaren om följande:

om du får behandling för en hjärtsjukdom eller en leversjukdom

Tala med läkare eller sjuksköterska

omedelbart

om något av det följande gäller dig (eller om du är

osäker):

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Infusionsrelaterade reaktioner

Reaktioner i samband med en infusion kan förekomma vid behandling med Lartruvo. Detta kan vara

allergiska reaktioner. Symtomen kan vara ryggsmärta, bröstsmärta och/eller tryck över bröstet, frossa,

feber, rodnad, andningssvårigheter och väsande andning. I svåra fall kan du få mycket lågt blodtryck,

svimningskänsla, och andnöd orsakad av förträngning av luftvägarna, vilket kan vara livshotande.

Läkaren ger dig andra läkemedel innan du får olaratumab för att minska risken för infusionsrelaterade

reaktioner. Läkaren eller sjuksköterskan kontrollerar om du får några biverkningar under och efter

infusionen. Om du får en allvarlig infusionsrelaterad reaktion kan Lartruvo-dosen reduceras eller

behandlingen med Lartruvo avbrytas på inrådan av läkaren. I avsnitt 4 finns mer information om

infusionsrelaterade reaktioner som kan uppkomma under eller efter infusionen.

Blödning

Lartruvo och doxorubicin kan minska antalet blodplättar. Blodplättarna hjälper blodet att koagulera

och lågt antal blodplättar kan öka risken för blödning. Om du får en större blödning kan symtomen

vara extrem trötthet, svaghet, yrsel eller förändringar i färgen på avföringen. Läkaren kommer att

kontrollera antalet blodplättar före behandling med Lartruvo.

Minskning av antalet vita blodkroppar

Lartruvo och doxorubicin kan minska antalet vita blodkroppar (inklusive neutrofiler). Vita

blodkroppar är viktiga för att bekämpa infektioner. Ett lågt antal vita blodkroppar kan öka risken för

infektion. Läkaren kommer att kontrollera antalet vita blodkroppar före behandling med Lartruvo.

Barn och ungdomar

Lartruvo ska inte ges till patienter under 18 år eftersom det saknas information om läkemedlets verkan

för den här åldersgruppen.

Andra läkemedel och Lartruvo

Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Innan behandlingen inleds måste du tala om för läkaren om du är gravid eller ammar, tror att du kan

vara gravid eller planerar att skaffa barn.

Under tiden du får läkemedlet och i minst 3 månader efter den sista dosen Lartruvo ska du inte bli

gravid eftersom detta läkemedel kan skada fostret. Tala med läkaren om vilket preventivmedel som

passar dig bäst.

Det är okänt om olaratumab passerar över till bröstmjölk och om det finns en risk för barnet som

ammas.

Fråga läkaren

om du kan amma under och efter behandling med Lartruvo.

Körförmåga och användning av maskiner

Man vet inte om Lartruvo påverkar förmågan att framföra fordon. Om du får några symtom som

påverkar din förmåga att koncentrera dig och reagera, t.ex. trötthet, ska du inte köra några fordon eller

använda maskiner förrän effekten avtar.

Lartruvo innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 22 mg natrium i varje injektionsflaska om 19 ml och 57 mg natrium i varje

injektionsflaska om 50 ml. Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.

3.

Hur du får Lartruvo

Din Lartruvo-behandling kommer att övervakas av en läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

Premedicinering

Du får läkemedel som minskar risken för infusionsrelaterade reaktioner innan du får Lartruvo.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dos och administrering

Rekommenderad dos av Lartruvo är 15 mg per kilo kroppsvikt, som ges dag 1 och dag 8 i varje 3-

veckorscykel. Lartruvo ges i kombination med läkemedlet doxorubicin i högst 8 cykler. Därefter ges

det ensamt. Antalet infusioner beror på hur bra och hur länge behandlingen med Lartruvo fungerar och

hur du mår. Läkaren kommer att tala med dig om detta.

Läkemedlet ges som en infusion i en ven via dropp. Droppet ges under cirka 60 minuter.

Noggranna anvisningar till din läkare eller sjuksköterska om hur Lartruvo-infusionen ska beredas finns

i slutet av denna bipacksedel (se ”Hanteringsanvisningar”).

Dosjusteringar

Under varje infusion kommer läkaren eller sjuksköterskan att kontrollera om du får några

biverkningar. Läkaren kan eventuellt minska dosen eller skjuta upp en behandling med Lartruvo om

du får allvarliga biverkningar, t.ex. sänkt antal vita blodkroppar. Om du får en infusionsrelaterad

reaktion under behandlingen kommer läkaren eller sjuksköterskan ge infusionen i långsammare takt

eller avbryta infusionen.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Läkaren kommer att tala med dig om biverkningarna och vilka risker och fördelar som finns med

behandlingen.

Följande biverkningar har rapporterats:

Infusionsreaktioner

Lartruvo har förknippats med infusionsreaktioner (se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet").

Tala

omedelbart om för läkaren eller sjuksköterskan om du känner dig sjuk under infusionen.

Nedan

finns en lista över några typiska symptom som uppträder i samband med infusionsreaktioner:

svimningskänsla

feber

frossa

rodnad

andnöd

Andra symtom kan uppträda (se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet"). Din läkare kan överväga att

sänka infusionshastigheten för Lartruvo eller avbryta den för att hantera dessa symptom.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

illamående

smärtor i muskler, leder eller skelett (muskuloskeletal smärta)

lågt antal vita blodkroppar (inklusive neutrofiler och lymfocyter vilket kan öka risken för

infektion)

smärtor eller sårigheter i munhåla eller svalg (mukosit)

kräkning

diarré

huvudvärk

infusionsrelaterade reaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i Bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

5.

Hur Lartruvo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten på injektionsflaskan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Injektionsflaskan får inte frysas eller skakas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Infusionslösning: Efter spädning och beredning måste läkemedlet användas omedelbart. Om det inte

används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden före

användning, vilka normalt inte ska överstiga 24 timmar vid 2 ºC–8 ºC och högst ytterligare 8 timmar

vid rumstemperatur (under 25 ºC). Infusionslösningen får inte frysas eller skakas. Administrera inte

lösningen om du märker att den innehåller partiklar eller är missfärgad.

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Spara inte oanvänd infusionslösning för senare bruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras

enligt gällande anvisningar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är olaratumab. Varje milliliter av koncentratet till infusionsvätska, lösning,

innehåller 10 mg olaratumab.

En injektionsflaska à 19 ml innehåller 190 mg olaratumab.

En injektionsflaska à 50 ml innehåller 500 mg olaratumab.

Övriga innehållsämnen är mannitol, glycin, L-histidinmonohydrokloridmonohydrat, L-histidin,

natriumklorid

(se avsnitt 2 ”Lartruvo innehåller natrium”)

, polysorbat 20 och vatten för

injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lartruvo koncentrat till infusionsvätska (sterilt koncentrat) är en klar till lätt opalescent och färglös till

lätt gulaktig lösning i en injektionsflaska försedd med elastomerpropp.

Den finns i förpackningar om:

1 injektionsflaska à 19 ml.

2 injektionsflaskor à 19 ml.

1 injektionsflaska à 50 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Lilly S.A.

Avda de la Industria, 30

28108 Alcobendas

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Madrid

Spanien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denna bipacksedel ändrades senast

månad ÅÅÅÅ

Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande för försäljning”. Detta innebär att det väntas

komma fler uppgifter om läkemedlet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och

uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanteringsanvisningar

Lartruvo 10 mg/ml

koncentrat till infusionsvätska, lösning

olaratumab

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Infusionslösningen ska beredas med aseptisk teknik för att garantera att den färdigberedda lösningen

är steril.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk. Kontrollera att vätskan i injektionsflaskan inte

innehåller partiklar eller är missfärgad. Koncentratet till infusionslösningen måste vara klart till lätt

opalescent och färglöst till lätt gulaktigt före spädning. Om det finns partiklar eller missfärgning måste

injektionsflaskan kasseras.

Injektionsflaskorna innehåller 190 mg eller 500 mg olaratumablösning à 10 mg/ml. Beräkna dos och

mängd olaratumab som behövs för att bereda infusionslösningen. Använd endast natriumklorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning för spädning.

För administrering med förfyllda intravenösa infusionsbehållare

Baserat på den beräknade volymen olaratumab avlägsnas med aseptisk teknik motsvarande volym

natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) från den förfyllda intravenösa 250 ml-behållaren.

Olaratumab överförs till behållaren så att den totala volymen i behållaren åter blir 250 ml. Blanda

genom att försiktigt vända behållaren upp och ner. Infusionslösningen FÅR INTE FRYSAS ELLER

SKAKAS. Späd EJ med andra lösningar eller infundera tillsammans med andra elektrolyter eller

läkemedel.

För administrering med tomma intravenösa infusionsbehållare

Överför den beräknade volymen olaratumab med aspetisk teknik till en tom infusionsbehållare. Tillsätt

tillräcklig mängd natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) till behållaren för att erhålla

totalvolymen 250 ml. Blanda genom att försiktigt vända behållaren upp och ner. Infusionslösningen

FÅR INTE FRYSAS ELLER SKAKAS. Späd EJ med andra lösningar eller infundera tillsammans

med andra elektrolyter eller läkemedel.

Administrera med hjälp av infusionspump. En separat infusionsslang måste användas och slangen

måste spolas med natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %) efter avslutad infusion.

Läkemedel som ges parenteralt ska före administreringen inspekteras avseende partiklar. Om det finns

partiklar i infusionslösningen ska denna kasseras.

Kassera allt oanvänt olaratumab som finns kvar i injektionsflaskan eftersom produkten inte innehåller

några antimikrobiella konserveringsmedel.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA IV

VETENSKAPLIGA SLUTSATSER OCH SKÄL TILL ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR

GODKÄNNANDENA FÖR FÖRSÄLJNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten (de periodiska

säkerhetsrapporterna) för olaratumab är CHMP:s slutsatser följande:

Baserat på fall av anafylaktiska reaktioner och anafylaktisk chock rapporterade efter marknadsföring,

bör dessa biverkningar specifikt nämnas under kategorin infusionsrelaterade reaktioner i avsnitt 4.8 i

produktresumén. Frekvensen av anafylaktiska reaktioner/anafylaktisk chock är redan beräknad som en

del av grad 3-4 infusionsrelaterade reaktioner i biverkningstabellen i samma avsnitt i produktresumén.

Den nuvarande ordlydelsen i bipacksedeln anses tillräcklig för att informera om risken.

CHMP instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser.

Skäl att ändra villkoren för godkännandet (godkännandena) för försäljning

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för olaratumab anser CHMP att nytta-riskförhållandet för

läkemedlet (läkemedlen) som innehåller olaratumab är oförändrat under förutsättning att de föreslagna

ändringarna görs i produktinformationen.

CHMP rekommenderar att villkoren för godkännandet (godkännandena) för försäljning ändras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lartruvo 10 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg olaratumab.

En injektionsflaska à 19 ml innehåller 190 mg olaratumab.

En injektionsflaska à 50 ml innehåller 500 mg olaratumab.

Olaratumab är en human monoklonal IgG1-antikropp producerad i murina celler (NS0) genom

rekombinant DNA-teknik.

Hjälpämne med känd effekt

En injektionsflaska à 19 ml innehåller cirka 22 mg (1 mmol) natrium.

En injektionsflaska à 50 ml innehåller cirka 57 mg (2,5 mmol) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

Koncentratet är en klar till lätt opalescent och färglös till lätt gulaktig lösning utan synliga partiklar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Lartruvo är indicerat i kombination med doxorubicin för behandling av vuxna patienter med avancerat

mjukdelssarkom där kurativ behandling inte är möjlig med operation eller strålbehandling och som

inte tidigare har behandlats med doxorubicin (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med olaratumab får endast initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av onkologi.

Patienterna ska övervakas under infusionen avseende tecken och symtom på infusionsrelaterade

reaktioner (IRR). Återupplivningsutrustning ska finnas tillgänglig (se avsnitt 4.4).

Dosering

Rekommenderad dos av olaratumab är 15 mg/kg, administrerat via intravenös infusion dag 1 och dag

8 i varje 3-veckorscykel till sjukdomsprogression eller icke acceptabel toxicitet inträffar. Lartruvo

administreras i kombination med doxorubicin i högst 8 behandlingscykler, följt av Lartruvo

monoterapi till patienter vars sjukdom inte har progredierat. Doxorubicin ges dag 1 i varje cykel, efter

Lartruvo-infusionen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Premedicinering

Premedicinering med en H1-antagonist (t.ex. difenhydramin) och dexametason (eller motsvarande

läkemedel) skall ges intravenöst 30–60 minuter före olaratumabdosen dag 1 och dag 8 i cykel 1, till

alla patienter. I de efterföljande cyklerna ska premedicinering med en H1-antagonist (t.ex.

difenhydramin) ges intravenöst 30–60 minuter före varje dos olaratumab.

Om patienten får en infusionsrelaterad reaktion av grad 1 eller 2 ska infusionen avbrytas och

paracetamol, H1-antagonist och dexametason (eller motsvarande läkemedel) ges efter behov. För alla

efterföljande infusioner ska premedicinering ske med följande (eller motsvarande läkemedel)

difenhydraminhydroklorid (intravenöst), paracetamol och dexametason.

Om intravenös administrering av en H1-antagonist inte är möjlig ska annan motsvarande

premedicinering ges (t.ex. peroralt difenhydraminhydroklorid minst 90 minuter före infusionen).

Dosjusteringar för olaratumab

För rekommendationer av dosjustering för doxorubicin, hänvisas till doxorubicins produktresumé.

Infusionsrelaterade reaktioner (IRR)

Rekommenderade åtgärder vid infusionsrelaterade reaktioner för olaratumab beskrivs i tabell 1.

Tabell 1 – Rekommenderade åtgärder vid infusionsrelaterade reaktioner

Toxicitetsgrad

a

Rekommenderad åtgärd

(samtliga tillfällen)

Grad 1–2

Avbryt infusionen.

Paracetamol, H1-antagonist och dexametason ska

administreras efter behov (se avsnittet om premedicinering).

När reaktionen gått tillbaka återupptas infusionen med

halverad infusionshastighet.

Övervaka patientens tillstånd för eventuell försämring.

För efterföljande infusioner, se avsnittet om premedicinering.

Grad 3–4

Behandlingen med olaratumab ska avbrytas omedelbart och

permanent (se avsnitt 4.4).

Gradering enligt National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events

(NCI CTCAE), version 4.03

När infusionshastigheten har sänkts på grund av en infusionsrelaterad reaktion av grad 1 eller

2 rekommenderas den lägre infusionshastigheten för alla efterföljande infusioner. Infusionstiden

ska inte överstiga 2 timmar.

Andra icke-hematologiska toxiciteter

Vid allvarlig icke-hematologisk grad ≥ 3 toxicitet, som bedöms ha samband med olaratumab, ska

administrering av olaratumab skjutas upp tills toxiciteten är ≤ grad 1 eller har återgått till samma nivå

som innan behandlingsstart. Vid efterföljande infusioner bör dosen sänkas till 12 mg/kg för allvarliga

grad 3 toxiciteter och till 10 mg/kg för grad 4 toxiciteter. Om en grad 3 toxicitet återkommer trots

dossänkning, bör dosen sänkas ytterligare till 10 mg/kg. Om en grad 4 toxicitet återkommer bör

behandlingen avbrytas permanent.

Neutropeni

Om neutropen feber/infektion eller grad 4 neutropeni håller i sig längre tid än en vecka, ska

administreringen av olaratumab avbrytas tillfälligt tills det absoluta neutrofiltalet är 1 000/mikroliter

eller högre. Därefter ska behandling med olaratumab återupptas med den reducerade dosen 12 mg/kg.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid återkommande neutropen feber/infektion eller grad 4 neutropeni som håller i sig längre tid än en

vecka trots dosreduktionen bör dosen sänkas ytterligare till 10 mg/kg.

Särskilda patientgrupper

Äldre (>65 år)

Data för betydligt äldre patienter (>75 år) är mycket begränsade (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Ingen dosreducering, förutom de som rekommenderas för den generella patientpopulationen, är

nödvändig.

Nedsatt njurfunktion

Inga formella studier med olaratumab har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion.

Populationsfarmakokinetiska data tyder på att dosjusteringar inte krävs hos patienter med lätt eller

måttligt nedsatt njurfunktion. Det saknas data från administrering av olaratumab till patienter med

gravt nedsatt njurfunktion (beräknat kreatininclearance <30 ml/min) (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Inga formella studier med olaratumab har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion.

Populationsfarmakokinetiska data tyder på att dosjusteringar inte krävs hos patienter med lätt nedsatt

leverfunktion. Det finns mycket begränsade data från administrering av olaratumab till patienter med

måttligt nedsatt leverfunktion. Det saknas data från patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för olaratumab för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Efter spädning i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) lösning för injektion, administreras olaratumab som

intravenös infusion under cirka 60 minuter. För att möjliggöra större infusionsvolymer till patienter

som behöver högre doser ska infusionstiden utökas så att en maximal infusionshastighet på

25 mg/minut inte överskrids.

Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner, inklusive anafylaktiska reaktioner, har rapporterats i kliniska

prövningar av olaratumab. De flesta av dessa reaktioner inträffade under eller efter den första

infusionen av olaratumab. Symtom på infusionsrelaterade reaktioner innefattande rodnad, andfåddhet,

bronkospasm eller feber/frossa och i några fall inträffade svår hypotoni, anafylaktisk chock eller fatalt

hjärtstopp. Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner såsom anafylaktiska reaktioner kan inträffa trots

premedicinering. Patienterna ska övervakas under infusionen avseende tecken och symtom på

infusionsrelaterade reaktioner. Återupplivningsutrustning ska finnas tillgänglig. Åtgärder och

dosjusteringar för patienter som får en infusionsrelaterad reaktion av grad 1 eller 2 under infusionen

beskrivs i avsnitt 4.2. För patienter som tidigare haft en överkänslighetsreaktion av grad 1– eller 2

rekommenderas premedicinering med difenhydraminhydroklorid (intravenöst), paracetamol och

dexametason. Olaratumab ska sättas ut omedelbart och permanent hos patienter som drabbas av en

infusionsrelaterad reaktion av grad 3 eller 4 (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Neutropeni

Patienter som får olaratumab och doxorubicin löper risk att utveckla neutropeni (se avsnitt 4.8).

Antalet neutrofila granulocyter bör kontrolleras före administrering av olaratumab dag 1 och dag 8 av

varje cykel. Antalet neutrofila granulocyter bör övervakas under behandlingen med olaratumab och

doxorubicin och understödjande behandling bör ges såsom antibiotika eller G-CSF enligt lokala

riktlinjer. För dosjusteringar rörande neutropeni, se avsnitt 4.2.

Blödningar

Patienter som får olaratumab och doxorubicin är i riskzonen för blödningar (se avsnitt 4.8). Antalet

trombocyter bör kontrolleras före olaratumabbehandlingen dag 1 och dag 8 av varje cykel.

Koagulationsparametrar bör övervakas hos patienter med tillstånd som predisponerar för blödning,

såsom användning av antikoagulantia. I en studie av olaratumab i kombination med liposomalt

doxorubicin, presenterades ett fall av fatal intrakraniell blödning hos en patient som hade fallit under

behandlingen.

Patienter som behandlats med antracyklin

Risken för hjärttoxicitet stiger med ökande kumulativa doser av antracykliner, däribland doxorubicin.

Det finns inga data för kombinationen av olaratumab och doxorubicin för patienter som behandlats

med en antracyklin, inklusive tidigare behandling med doxorubicin (se avsnitt 4.1).

Natiumreducerad kost

Detta läkemedel innehåller 22 mg natrium per varje 19 ml flaska och 57 mg natrium per varje 50 ml

flaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats natriumreducerad kost.

Hjärttoxicitet

Doxorubicin kan leda till hjärttoxicitet. Risken för toxiska reaktioner ökar med ökande sammanlagda

doser och är högre hos personer med kardiomyopati i anamnesen, tidigare strålbehandling mot

mediastinum eller redan befintlig hjärtsjukdom. För att minimera doxorubicinrelaterad hjärttoxicitet

bör lämpliga åtgärder för att skydda hjärtat (mätning av LVEF såsom ECHO eller MUGA-scan, EKG-

undersökning och/eller hjärtskyddande läkemedel) övervägas och planeras för alla patienter innan och

under behandlilngen.

Se doxorubicins produktresumé för rekommendationer om hjärtövervakning.

I fas 2-studien gavs de patienter i båda grupperna som fick doxorubicin i minst 5 behandlingscykler

dexrazoxan före varje doxorubicindos från och med cykel 5 och framåt, för att minimera risken för

doxorubicinrelaterad hjärttoxicitet (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Nedsatt leverfunktion

Eftersom doxorubicin metaboliseras snabbt och huvudsakligen elimineras via gallan är doxorubicin-

toxiciteten förstärkt hos patienter med nedsatt leverfunktion. Se doxorubicins produktresumé för

information om lämplig kontroll av leverfunktionen och dosjusteringar av doxorubicin hos patienter

med nedsatt leverfunktion.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Olaratumab är en human monoklonal antikropp. En särskild interaktionsstudie visade inga

farmakokinetiska interaktioner mellan olaratumab och doxorubicin hos patienter.

Inga andra formella interaktionsstudier med olaratumab och läkemedel som vanligen används hos

cancerpatienter, inklusive patienter med mjukdelssarkom (t ex antiemetika, analgetika, antidiarré

läkemedel, p-piller, etc.) har utförts på människa.

Eftersom monoklonala antikroppar inte metaboliseras av cytokrom P450 (CYP) enzymer eller andra

läkemedelsenzymer, förväntas inte hämning eller induktion av dessa enzymer av samtidigt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

administrerade läkemedel påverka farmakokinetiken för olaratumab. Omvänt förväntas inte

olaratumab påverka farmakokinetiken av samtidigt administrerade läkemedel.

Administrering av levande eller levande försvagade vacciner hos patienter med nedsatt immunförsvar

av cytostatika, inklusive doxorubicin, kan leda till allvarliga eller livshotande infektioner. Vaccination

med levande vaccin bör undvikas hos patienter som får olaratumab i kombination med doxorubicin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel för kvinnor

Fertila kvinnor ska rekommenderas att inte bli gravida under tiden de behandlas med olaratumab och

informeras om den eventuella risken för graviditeten och fostret. Fertila kvinnor ska rekommenderas

att använda effektiva preventivmedel under behandlingen och i minst 3 månader efter den sista dosen

olaratumab.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av olaratumab till gravida kvinnor. En

studie av reproduktions- och utvecklingstoxicitet i möss med en antimurin PDGFR-α-antikropp visade

fostermissbildningar och skelettförändringar (se avsnitt 5.3).

Grundat på ämnets verkningsmekanism (se avsnitt 5.1) kan olaratumab orsaka fosterskador.

Olaratumab rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder effektiva

preventivmedel, om inte den potentiella nyttan överstiger den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om olaratumab utsöndras i bröstmjölk. Humant IgG utsöndras i bröstmjölk och amning

rekommenderas därför inte under behandlingen med olaratumab och i minst 3 månader efter den sista

dosen.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av olaratumab på människans fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Olaratumab kan ha effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. På grund av att

trötthet är vanligt förekommande bör patienterna rådas att vara försiktiga när de framför fordon eller

använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Olaratumabbehandlade patienter i fas 2-studien

För gruppen som fick olaratumab- plus doxorubicin var de allvarligaste (grad ≥3) observerade

biverkningarna neutropeni (54,7 %) och muskuloskeletal smärta (7,8 %).

De vanligaste biverkningarna var illamående, muskuloskeletal smärta, neutropeni och mukosit.

De biverkningar som oftast ledde till permanent behandlingsavbrott förekom hos 3 patienter (4,7 %).

De vanligaste (≥1 %) var infusionsrelaterade reaktioner (3,1 %) och mukosit (1,6 %).

Kända toxiciteter rapporterade för doxorubicin, och som observerats i kombinationen olaratumab och

doxorubicin innefattar trötthet, anemi, trombocytopeni och alopeci. Se doxorubicin produktresumé för

fullständig beskrivning av alla biverkningar som kan uppträda i samband med doxorubicinbehandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell över biverkningar

Biverkningar som rapporterats hos patienter med mjukdelssarkom behandlade med olaratumab i

kombination med doxorubicin i fas 2-studen anges nedan i tabell 2 enligt MedDRA:s organsystem,

frekvens och svårighetsgrad. Frekvensen klassificeras enligt följande:

Mycket vanliga (

1/10)

Vanliga (

1/100, <1/10)

Mindre vanliga (

1/1 000, <1/100)

Sällsynta (

1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (

<

1/10 000)

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 2: Biverkningar hos patienter som fick olaratumab plus doxorubicin för mjukdelssarkom

under fas 2-delen av en fas Ib/2-studie

Organsystem

Biverkning

a

Frekvens

Frekvens grad 3/4

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni

Mycket vanliga

Mycket vanliga

Lymfopeni

Mycket vanliga

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Mycket vanliga

Inga rapporterade

Magtarm-kanalen

Diarré

Mycket vanliga

Vanliga

Mukosit

Mycket vanliga

Vanliga

Illamående

Mycket vanliga

Vanliga

Kräkningar

Mycket vanliga

Inga rapporterade

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Muskuloskeletal

smärta

Mycket vanliga

Vanliga

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Infusionsrelaterade

reaktioner

Mycket vanliga

Vanliga

Se NCI CTCAE-kriterierna (version 4.03) för de olika toxicitetsgraderna

Muskuloskeletal smärta omfattar artralgi, ryggvärk, skelettsmärtor, flanksmärta, ljumsksmärta,

muskuloskeletal smärta i bröstet, muskuloskeletal smärta, myalgi, muskelkramper, nacksmärta och

smärta i extremiteterna.

Infusionsrelaterade reaktioner inkluderar anafylaktiska reaktioner/anafylaktisk chock.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner rapporterades hos 12,5 % av patienterna, främst med symtom som

frossa, feber eller dyspné. Svåra infusionsrelaterade reaktioner, inklusive fatala fall (se avsnitt 4.4),

rapporterades hos 3,1 % av patienterna och uppvisade främst symtom som andfåddhet, medvetslöshet

och hypotoni. Alla allvarliga infusionsrelaterade reaktioner inträffade under eller omedelbart efter den

första administreringen av olaratumab.

Neutropeni

I fas 2-studien var incidensen av neutropeni 59,4 % (alla grader) och 54,7 % (grad 3) i gruppen som

fick olaratumab plus doxorubicin och 38,5 % (alla grader) och 33,8 % (grad 3) i gruppen som fick

enbart doxorubicin. Graden av febril neutropeni var 12,5 % i gruppen som fick olaratumab plus

doxorubicin och 13,8 % i gruppen som fick enbart doxorubicin. För dosjustering, se avsnitt 4.2

Muskuloskeletal smärta

I fas 2-studien var incidensen av muskuloskeletal smärta 64,1 % (alla grader) och 7,8 % (grad 3) i

gruppen som fick olaratumab plus doxorubicin och 24,6 % (alla grader) och 1,5 % (grad 3) i gruppen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

som fick enbart doxorubicin. I majoriteten av fallen var smärtan relaterad till patienternas

underliggande cancer eller metastaser eller pre-existerande eller samtidiga tillstånd. De flesta av dessa

händelser inträffade under de första 4 cyklerna. Smärtan kan pågå från några dagar upp till 200 dagar.

Hos vissa patienter återkom smärtan. Smärtan förvärrades inte med tiden eller om den återkom.

Hjärttoxicitet

Inga kliniskt betydelsefulla skillnader i doxorubicinrelaterad hjärttoxicitet observerades mellan de två

behandlingsgrupperna i studien. Hjärtarytmier förekom med jämförbar frekvens i båda grupperna

(15,6 % i forskningsgruppen och 15,4 % i kontrollgruppen). Behandlingsorsakad hjärtdysfunktion

förekom med liknande frekvens i de två behandlingsgrupperna (7,8 % i forskningsgruppen och 6,2 % i

kontrollgruppen).

Blödningar

I fas 2-studien var frekvensen av blödningar som anses relaterade till något av studieläkemedlen 3,1 %

i båda behandlingsarmarna. Alla händelserna var av grad 1/2 och komplicerades av flera faktorer. Tre

grad ≥ 3 händelser, inklusive ett dödsfall, har rapporterats under det kliniska utvecklingsprogrammet

av olaratumab (se avsnitt 4.4).

Toxicitet hos äldre

Incidensen av grad ≥3 biverkningar var högre hos den äldre populationen än i den totala

studiepopulationen och ledde oftare till behandlingsutsättning (se avsnitt 4.2). Antalet

behandlingsavbrott var jämförbara i båda behandlingsarmarna för alla åldersgrupper.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns inga erfarenheter av överdosering med Lartruvo i kliniska prövningar på människa. Lartruvo

har administrerats i en fas I-prövning i doser upp till 20 mg/kg dag 1 och dag 8 i en 21-dagarscykel

utan att nå en maximal tolererad dos. Vid överdosering ska stödjande behandling sättas in. Det finns

ingen känd antidot mot överdosering av Lartruvo.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, monoklonala antikroppar.

ATC-kod: L01XC27

Verkningsmekanism

Olaratumab är en antagonist till trombocytrelaterad tillväxtfaktorreceptor-α (PDGFR-α), som uttrycks

på tumör- och stromaceller. Olaratumab är en målriktad, rekombinant, helt human monoklonal IgG-

antikropp av subklass 1 (IgG1), som specifikt binder till PDGFR-α och därmed blockerar bindning och

receptoraktivering av PDGF AA, -BB och -CC. Som resultat av detta hämmar olaratumab PDGFR-α-

signalvägen i tumör- och stromaceller

in vitro

In vivo

har olaratumab dessutom visats störa PDGFR-

α-signalvägen i tumörceller och hämma tumörens tillväxt.

Immunogenicitet

Liksom med alla terapeutiska proteiner finns det en risk för immunogenicitet.

I prover från kliniska prövningar var generellt den totala incidensen av såväl behandlingsorsakade

läkemedelsantikroppar som neutraliserande antikroppar låg.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klinisk effekt och säkerhet

Olaratumabs effekt och säkerhet har undersökts i en multicenterstudie i fas 1b/2. I studien deltog

patienter som inte tidigare behandlats med antracykliner och hade histologiskt eller cytologiskt

bekräftat avancerat mjukdelssarkom som inte lämpade sig för kirurgi eller strålning med kurativt syfte.

Patienter med gastrointestinala stromatumörer (GIST) eller Karposis sarkom deltog inte i studien.

Fas 2-delen av studien var en randomiserad, öppen studie av olaratumab plus doxorubicin i jämförelse

med enbart doxorubicin. Totalt randomiserades 133 patienter, av vilka 129 fick minst en dos av

studiebehandlingen (64 fick olaratumab plus doxorubicin och 65 fick enbart doxorubicin). Kravet var

tidigare histologiskt eller cytologiskt bekräftat avancerat mjukdelssarkom och ECOG-funktionsstatus

0–2. Randomiseringen stratifierades efter PDGFR-α-uttryck (positivt eller negativt), antal tidigare

behandlingslinjer (0, mot 1 eller fler), histologisk tumörtyp (leiomyosarkom, synovialt sarkom, och

övriga) samt ECOG-funktionsstats (0 eller 1, mot 2).

Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1 till antingen olaratumab (15 mg/kg) dag 1 och dag 8 plus

doxorubicin (75 mg/m²) dag 1 i varje 21-dagarscykel i högst 8 cykler, eller till enbart doxorubicin

(75 mg/m

) dag 1 i varje 21-dagarscykel i högst 8 cykler. Olaratumab och doxorubicin administrerades

som intravenös infusion. I båda studiearmarna kunde dexrazoxan (doserat i förhållandet 10:1 mot den

administrerade dosen doxorubicin) ges dag 1 i varje cykel efter bedömning av prövaren, för att minska

risken för hjärttoxicitet orsakad av doxorubicin

nder cykel 5–8. Alla patienter som fick mer än

4 cykler doxorubicin fick dexrazoxan. Patienterna som fick olaratumab plus doxorubicin kunde

fortsätta med monoterapi med olaratumab tills sjukdomsprogression, ej acceptabel toxicitet eller annan

orsak till behandlingsavbrott inträffade.

Demografiska egenskaper och baslinjevärden var relativt likartade i de båda behandlingsarmarna i

fas 2-delen av prövningen. Medianåldern var 58 år och 42 patienter var ≥65 år. 86,4 % av patienterna

var kaukasier. Över 25 olika undertyper av mjukdelssarkom var representerade i prövningen, där de

vanligaste var leiomyosarkom (38,4 %), odifferentierat pleomorft sarkom (18,1 %) och liposarkom

(17,3 %). Andra undertyper var sällan förekommande. Patienterna hade tidigare fått 0-4

behandlingslinjer för avancerad sjukdom men hade inte tidigare behandlats med antracykliner. Antalet

patienter som fick systemisk behandling efter studien var likartad i båda grupperna. Tio patienter i

gruppen som fick olaratumab plus doxorubicin och fem patienter i gruppen som fick enbart

doxorubicinn fick endast strålning efter studien. Tre patienter i gruppen som fick olaratumab plus

doxorubicin och en patient i gruppen som fick enbart doxorubicin fick endast kirurgi efter studien. Två

patienter i gruppen som fick olaratumab plus doxorubicin och ingen i gruppen som fick enbart

doxorubicin fick både strålning och kirurgi efter studien.

Den sammanlagda dosen doxorubicin var i median 487,6 mg/m

i gruppen som fick olaratumab plus

doxorubicin och 299,6 mg/m

i gruppen som fick enbart doxorubicin. Primärt effektmått var

progressionsfri överlevnad (PFS). De viktigaste sekundära effektmåtten var total överlevnad (OS) och

objektiv responsfrekvens (ORR) (se tabell 3). Studien uppnådde det primära effektmåttet (PFS). PFS i

en post-hoc blindad oberoende bedömning var 8,2 månader jämfört med 4,4 månader; HR = 0,670;

p = 0,1208. En statistiskt signifikant förbättring av OS sågs i gruppen som fick olaratumab plus

doxorubicin vid jämförelse med gruppen som fick enbart doxorubicin i den totala populationen.

Huvudanalysen gjordes i följande två undergrupper: leiomyosarkom (LMS) och icke-LMS (övriga).

Subgruppsanalysen av total överlevnad visas i figur 2. Skillnaden i objektiv responsfrekvens (komplett

respons [CR] + partiell respons [PR]) var inte statistiskt signifikant enligt utredarens bedömning

(18,2 % vs 11,9 % hos patienterna som randomiserats till olaratumab plus doxorubicin jämfört med

patienterna som randomiserats till doxorubicin.

Effektresultaten visas i tabell 3 och figur 1 och 2.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 3. Sammanfattning av överlevnadsdata – ITT-population

Lartruvo plus doxorubicin

(n = 66)

Enbart doxorubicin

(n = 67)

Progressionsfri överlevnad, månader*

Median (95 % KI)

6,6 (4,1; 8,3)

4,1 (2,8; 5,4)

Riskkvot (95 % KI)

0,672 (0,442; 1,021)

p-värde

0,0615**

Total överlevnad, månader

Median (95 % KI)

26,5 (20,9; 31,7)

14,7 (9,2; 17,1)

Riskkvot (95 % KI)

0,463 (0,301; 0,710)

p-värde

0,0003

Förkortningar: KI = konfidensintervall

*Enligt prövarens bedömning

**Uppnådde signifikansnivån 0,19 som definierats i fas 2-protokollet

Figur 1. Kaplan-Meier-diagram över total överlevnad för Lartruvo plus doxorubicin jämfört

med enbart doxorubicin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Figur 2. Forest-plot för analys av total överlevnad i undergrupper (ITT-population)

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för olaratumab

för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för mjukdelssarkom (information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma

fler uppgifter om läkemedlet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och

uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Olaratumab administreras endast som intravenös infusion.

Distribution

Den populationsfarmakokinetiska modellbaserade genomsnittliga (CV %) distributionsvolymen för

olaratumab vid steady state var 7,7 l (16 %).

Eliminering

Den populationsfarmakokinetiska modellbaserade genomsnittliga (CV %) clearance för olaratumab

var 0,56 l/dag (33 %). Det motsvarar en genomsnittlig terminal halveringstid på cirka 11 dagar.

Särskilda patientgrupper

Ålder, kön och etnicitet hade ingen kliniskt betydelsefull effekt på farmakokinetiken för olaratumab

enligt en populationsfarmakokinetisk analys. Clearance och distributionsvolym uppvisade ett positivt

samband med kroppsvikten.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nedsatt njurfunktion

Inga formella studier har utförts för att utvärdera effekten av nedsatt njurfunktion på farmakokinetiken

för olaratumab. Vid en populationsfarmakokinetisk analys sågs inga kliniskt betydelsefulla skillnader i

clearance av olaratumab mellan patienter med lätt (beräknad kreatininclearance [CLcr] 60–89 ml/min,

n = 43), eller måttligt (CLcr 30–59 ml/min, n = 15) nedsatt njurfunktion och patienter med normal

njurfunktion (CLcr ≥90 ml/min, n = 85). Inga data fanns för patienter med svår njurfunktions-

nedsättning (CLcr 15–29 ml/min).

Nedsatt leverfunktion

Inga formella studier har utförts för att utvärdera effekten av nedsatt leverfunktion på

farmakokinetiken för olaratumab. Vid en populationsfarmakokinetisk analys sågs inga kliniskt

betydelsefulla skillnader i clearance av olaratumab mellan patienter med lätt nedsatt leverfunktion

(totalt bilirubin inom övre gränsen för normalvärdet [ULN] och ASAT >ULN, eller totalt bilirubin

>1,0–1,5 gånger ULN och alla ASAT-värden, n = 16), eller måttligt nedsatt leverfunktion (totalt

bilirubin >1,5–3,0 gånger ULN, n = 1) och patienter med normal leverfunktion (totalt bilirubin och

ASAT ≤ULN, n = 126). Inga data fanns för patienter med svår leverfunktionsnedsättning (totalt

bilirubin >3 ggr ULN och alla ASAT-nivåer).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier visade inte några särskilda risker för människa baserat på studier av upprepad dosering

till apor.

Inga djurstudier har utförts för att testa olaratumab för eventuell karcinogenicitet, gentoxicitet eller

nedsatt fertilitet. Administrering av en antimurin PDGFR-α-surrogatantikropp till dräktiga möss under

organogenesen i doserna 50 och 150 mg/kg resulterade i ökade missbildningar (onormalt utvecklade

ögonlock) och skelettförändringar (extra ossifieringsställe frontalt/parietalt). Fostereffekterna på möss

som fått surrogatantikroppen inträffade vid exponeringar som låg under AUC-exponeringen vid den

maximala rekommenderade dosen till människa, som är 15 mg/kg.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol (E421)

Glycin (E640)

Natriumklorid

L-histidinmonohydrokloridmonohydrat

L-histidin

Polysorbat 20 (E432)

Vatten för injektion

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel ska inte administreras eller blandas med glukoslösningar.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad injektionsflaska

2 år.

Efter spädning

Produkten innehåller inget konserveringsmedel. Från ett mikrobiologiskt perspektiv ska den

färdigberedda lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska lösningen

förvaras i kylskåp i högst 24 timmar vid 2 °C till 8 °C och i högst ytterligare 8 timmar vid

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

rumstemperatur (upp till 25 °C) förutsatt att spädning skett under kontrollerade och validerade

aseptiska förhållanden. Förvaringstiden inkluderar den tid som infusionen pågår.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC till 8 ºC ).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

19 ml lösning i injektionsflaska (typ I-glas) med propp av klorbutylelastomer, aluminiumförsegling

och polypropenlock.

50 ml lösning i injektionsflaska (typ I-glas) med propp av klorbutylelastomer, aluminiumförsegling

och polypropenlock.

Förpackning om 1 injektionsflaska à 19 ml.

Förpackning om 2 injektionsflaskor à 19 ml.

Förpackning om 1 injektionsflaska à 50 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Infusionslösningen ska beredas med aseptisk teknik för att garantera att den färdigberedda lösningen

är steril.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk. Skaka inte injektionsflaskan. Inspektera

innehållet i injektionsflaskan avseende partiklar och missfärgning före spädning (koncentratet till

infusionslösningen ska vara klart till lätt opalescent och färglöst till lätt gulaktigt utan synliga

partiklar). Om det finns partiklar eller missfärgning måste injektionsflaskan kasseras. Dos och volym

av olaratumab som krävs för att bereda infusionslösningen ska beräknas. Injektionsflaskorna

innehåller 190 mg eller 500 mg av en olaratumablösning med koncentrationen 10 mg/ml. Använd

endast natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning som spädningsvätska.

Vid användning av en förfylld behållare för intravenös infusion

Baserat på beräknad volym av olaratumab, ska motsvarande volym natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionslösning tas bort från den förfyllda 250 ml intravenösa behållaren. Den beräknade volymen av

olaratumab ska överföras med aspetisk teknik till den intravenösa behållaren. Den slutliga totala

volymen i behållaren ska vara 250 ml. Behållaren ska vändas försiktigt för att säkerställa adekvat

blandning. Infusionslösningen FÅR INTE FRYSAS ELLER SKAKAS.

Vid användning av en tom intravenös infusionsbehållare

Den beräknade volymen av olaratumab ska överföras med aspetisk teknik till en tom

infusionsbehållare. Tillsätt tillräcklig mängd natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning till

behållaren för att erhålla totalvolymen 250 ml. Behållaren ska vändas försiktigt för att säkerställa

adekvat blandning. Infusionslösningen FÅR INTE FRYSAS ELLER SKAKAS.

Administrera via infusionspump. En separat infusionsslang måste användas och slangen ska spolas

med 0,9 % natriumkloridlösning för injektion när infusionen är klar.

Kassera allt oanvänt olaratumab som finns kvar i injektionsflaskan eftersom produkten inte innehåller

några antimikrobiella konserveringsmedel.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1143/001-003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 9 november 2016

Datum för den senaste förnyelsen: 21 september 2017

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/633872/2016

EMEA/H/C/004216

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Lartruvo

olaratumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Lartruvo.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Lartruvo ska användas.

Praktisk information om hur Lartruvo ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Lartruvo och vad används det för?

Lartruvo är ett cancerläkemedel som ges till vuxna med avancerat mjukdelssarkom, en typ av cancer

som drabbar de mjuka stödejvävnaderna i kroppen som muskler, blodkärl och fettvävnad. Lartruvo ges

tillsammans med doxorubicin (ett annat cancerläkemedel) till patienter som inte kan opereras eller

strålbehandlas och som inte har behandlats med doxorubicin tidigare.

Eftersom antalet patienter med mjukvävnadssarkom är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och

Lartruvo klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den

12 februari 2015.

Hur används Lartruvo?

Lartruvo är receptbelagt och behandlingen måste inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet

av cancerbehandling.

Lartruvo finns som infusionsvätska och ges som dropp i en ven. Under infusionen ska patienterna

övervakas avseende tecken och symtom på infusionsrelaterade reaktioner. Utbildad personal och

återupplivningsutrustning ska finnas tillgänglig.

Rekommenderad dos av Lartruvo är 15 mg per kilo kroppsvikt som ges dag 1 och dag 8 under en

treveckorsperiod. Dessa treveckorsperioder ska upprepas tills sjukdomen förvärras eller biverkningarna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Lartruvo

EMA/633872/2016

Sida 2/3

blir oacceptabla. Lartruvo ges i kombination med doxorubicin i upp till 8 behandlingsomgångar.

Därefter ges enbart Lartruvo till patienter vars sjukdom inte förvärrats. Doxorubicin ges dag 1 i varje

cykel, efter Lartruvo-infusionen.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Lartruvo?

Den aktiva substansen i Lartruvo, olaratumab, är en monoklonal antikropp (en typ av protein) som har

som uppgift att upptäcka och fästa sig på ett protein som kallas ”trombocytderiverad

tillväxtfaktorreceptor-alfa” (PDGFR-α). Detta protein finns ofta på cellytan där det reglerar cellernas

förökning. Vid cancer, som t.ex. mjukdelssarkom, finns proteinet antingen i stora mängder eller är

överaktivt, vilket gör att cellerna blir cancerceller. Lartruvo fäster på PDGFR-alfa på sarkomcellerna

och förväntas därmed blockera deras aktivitet och göra att cancern växer långsammare.

Vilken nytta med Lartruvo har visats i studierna?

Lartruvo har undersökts i en huvudstudie som omfattade 133 vuxna med avancerat mjukdelssarkom,

som inte kunde opereras eller få strålbehandling och som inte tidigare hade behandlats med

antracykliner (den läkemedelsgrupp som doxorubicin tillhör). Studien visade att Lartruvo plus

doxorubicin var effektivare än enbart doxorubicin vad gällde att förlänga den tid patientena levde utan

att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad). Patienterna som fick Lartruvo plus doxorubicin

levde i genomsnitt i 6,6 månader utan att sjukdomen förvärrades, jämfört med 4,1 månader för

patienter som behandlades med enbart doxorubicin. Dessutom levde patienterna som fick

kombinationsbehandling med Lartruvo plus doxorubicin nästan dubbelt så lång tid som patienterna

som fick doxorubicin (26,5 månader i stället för 14,7 månader).

Vilka är riskerna med Lartruvo?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Lartruvo (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

illamående, smärtor i muskler, leder och skelett, neutropeni (lågt antal neutrofiler, en typ av vita

blodkroppar som bekämpar infektioner) och mukosit (inflammation i slemhinnorna i kroppen, främst i

munhåla och svalg). De vanligaste biverkningarna som ledde till att man avbröt behandlingen var

reaktioner som berodde på infusionen (allergiska reaktioner som kan vara allvarliga och ge symtom

som frossa, feber och andningssvårigheter), samt mukosit. De allvarligaste biverkningarna var

neutropeni och smärtor i muskler, leder och skelett

En fullständig förteckning över alla biverkningar och restriktioner för Lartruvo finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Lartruvo?

Data från huvudstudien visar att Lartruvo kombinerat med doxorubicin förlänger den progressionsfria

överlevnaden hos patienter med avancerat mjukdelssarkom. Eftersom antalet patienter i huvudstudien

var litet behövs det emellertid ytterligare uppgifter från företaget som tillverkar läkemedlet. När det

gäller läkemedlets säkerhetsprofil konstaterade man att patienter som behandlades med Lartruvo plus

doxorubicin fick fler biverkningar. Med tanke på nyttan med behandlingen ansåg man dock att

biverkningarna kunde tolereras och hanteras.

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann därför att nyttan med Lartruvo är större än riskerna och

rekommenderade att Lartruvo skulle godkännas för försäljning i EU.

Lartruvo har godkänts enligt reglerna om ”villkorat godkännande”. Detta innebär att det ska inkomma

ytterligare evidens för detta läkemedel och att företaget är skyldigt att lämna dessa uppgifter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Lartruvo

EMA/633872/2016

Sida 3/3

Europeiska läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om produkten varje år och

uppdatera denna sammanfattning när det behövs.

Vilken information om Lartruvo saknas för närvarande?

Eftersom Lartruvo har godkänts enligt reglerna om ”villkorat godkännande” ska företaget som

marknadsför Lartruvo lämna in ytterligare data från en pågående studie för att bekräfta att läkemedlet

är effektivt och säkert.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Lartruvo?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Lartruvo har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Övrig information om Lartruvo

EPAR för Lartruvo finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Lartruvo finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Lartruvo från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen