Lamzede

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-11-2020

Aktiva substanser:
velmanase alfa
Tillgänglig från:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
ATC-kod:
A16AB15
INN (International namn):
velmanase alfa
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
alpha-Mannosidosis
Terapeutiska indikationer:
Behandling av icke-neurologiska manifestationer hos patienter med mild till måttlig alpha-mannosidosis.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003922
Tillstånd datum:
2018-03-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003922

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

10-04-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

24-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

24-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

24-11-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Lamzede 10 mg pulver till infusionsvätska, lösning

velmanas alfa

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Lamzede är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Lamzede

Hur du använder Lamzede

Eventuella biverkningar

Hur Lamzede ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lamzede är och vad det används för

Lamzede innehåller den aktiva substansen velmanas alfa som tillhör en grupp läkemedel som kallas

enzymersättningsterapier. Det används för att behandla patienter med lindrig till måttlig

alfa-mannosidos. Det ges för att behandla sjukdomens icke-neurologiska symtom.

Alfa-mannosidos är en sällsynt genetisk sjukdom som orsakas av brist på enzymet alfa-mannosidas

som behövs för att bryta ner vissa sockerarter (s.k. mannosrika oligosackarider) i kroppen. När detta

enzym saknas eller inte fungerar på rätt sätt ansamlas dessa sockerarter och orsakar de tecken och

symtom som föreligger vid sjukdomen. De typiska yttringarna av sjukdomen inkluderar karakteristiska

ansiktsdrag, psykisk utvecklingsstörning, svårighet att kontrollera rörelser, hörsel- och talsvårigheter,

täta infektioner, skelettproblem, muskelsmärta och muskelsvaghet.

Velmanas alfa är avsett att ersätta enzymet som saknas hos patienter med alfa-mannosidos. Detta kan

förbättra symtomen på sjukdomen.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Lamzede

Använd inte Lamzede:

om du är allergisk mot velmanas alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Lamzede.

Om du behandlas med Lamzede kan du få en biverkning under eller omedelbart efter droppet

(infusionen) som används för att ge läkemedlet (se avsnitt 4). Detta kallas en infusionsrelaterad

reaktion och kan ibland vara svår.

Infusionsrelaterade reaktioner omfattar yrsel, huvudvärk, illamående, lågt blodtryck, trötthet och

feber. Om du får en infusionsrelaterad reaktion måste du omedelbart tala om det för läkaren.

Om du får en infusionsrelaterad reaktion kan du få ytterligare läkemedel för att behandla eller

hjälpa till att förebygga framtida reaktioner. Dessa läkemedel kan omfatta läkemedel som

används för att behandla allergier (antihistaminer), läkemedel som används för att behandla

feber (antipyretika) och läkemedel för att dämpa inflammation (kortikosteroider).

Om den infusionsrelaterade reaktionen är svår kommer din läkare att omedelbart avbryta

infusionen och ge dig lämplig medicinsk behandling.

Om de infusionsrelaterade reaktionerna är svåra och/eller effekten av detta läkemedel försvagas

kommer din läkare att ta ett blodprov för att testa om du har antikroppar som kan påverka

resultatet av behandlingen.

I de flesta fall kan du fortsätta med Lamzede även om du får en infusionsrelaterad reaktion.

Andra läkemedel och Lamzede

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Lamzede ska användas under graviditet endast om det är medicinskt nödvändigt. Det är okänt om

velmanas alfa passerar över i bröstmjölk. Lamzede kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamzede har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Lamzede innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Lamzede

Detta läkemedel ska endast användas under överinsende av en läkare med erfarenhet av att behandla

alfa-mannosidos eller andra liknande sjukdomar och ska endast ges av hälso- och sjukvårdspersonal.

Dosering

Rekommenderad dos av Lamzede är 1 mg/kg kroppsvikt givet en gång i veckan.

Användning för barn och ungdomar

Lamzede kan ges till barn och ungdomar med samma dos och frekvens som för vuxna. Det finns ingen

erfarenhet från patienter yngre än 6 år.

Administrering

Lamzede levereras i en injektionsflaska som pulver till infusionsvätska som blandas med vatten för

injektionsvätskor innan det ges.

När det har blandats ges läkemedlet via en infusionspump (dropp) i en ven under minst 50 minuter

under överinseende av läkaren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningar uppstår under eller en kort tid efter infusionen (”infusionsrelaterad

reaktion”, se avsnitt 2 Varningar och försiktighet).

När du står på behandling med Lamzede kan du uppleva vissa av följande reaktioner:

Allvarliga biverkningar

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

medvetslöshet (svimning, som kan föregås av en känsla av yrsel, svindel eller förvirring)

akut njursvikt (njurproblem som känns igen på vätskeansamling, svullnad i ben, fotleder eller

fötter, dåsighet, andnöd eller trötthet)

överkänslighet och allvarlig allergisk reaktion (symtom omfattar lokaliserad eller diffus

hudklåda, yrsel, andningssvårigheter, bröstsmärta, symtom i magtarmkanalen t.ex. illamående,

kräkningar, diarré, eller smärta i tarmen, svullnad i svalg, ansikte, läppar eller tunga)

Om du får någon av dessa biverkningar, tala omedelbart om det för läkaren.

Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

diarré

viktökning

feber/förhöjd kroppstemperatur

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

långsam puls (bradykardi)

psykotiskt beteende (mental sjukdom med hallucinationer, svårighet att tänka klart och förstå

verkligheten, oro), svårigheter att somna

förvirrat tillstånd, svimning, darrningar, yrsel, huvudvärk

smärta i magen (buken), irritation i magen orsakad av magsyra (magkatarr med sura

uppstötningar), illamående, kräkningar

smärta vid infusionsstället, frossbrytningar, värmekänsla, sjukdomskänsla, trötthet (utmattning)

hudutslag (nässelfeber), ökad svettning (hyperhidros)

näsblod

ledsmärta, ryggsmärta, ledstelhet, muskelsmärta, smärta i extremitet (händer, fötter)

ögonirritation, svullnad i ögonlock (ögonlocksödem), ögonrodnad

ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i

denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Lamzede ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras och transporteras kallt (2 °C-8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Efter beredning bör läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart kan den

beredda lösningen förvaras i kylskåp i högst 24 timmar vid 2 °C till 8 °C.

Detta läkemedel får inte användas om den beredda lösningen innehåller ogenomskinliga partiklar

eller är missfärgad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är velmanas alfa.

Varje injektionsflaska innehåller 10 mg velmanas alfa.

Efter beredning innehåller en ml av lösningen 2 mg velmanas alfa (10 mg/5 ml).

Övriga innehållsämnen är: dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, mannitol och

glycin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamzede är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i en

injektionsflaska av glas.

Varje kartong innehåller 1, 5 eller 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Tillverkare

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo, 96

43122 Parma

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká

republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det

inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram

om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Lamzede kräver beredning och är endast avsett för intravenös infusion.

Varje injektionsflaska är endast för engångsbruk.

Anvisningar för beredning och administrering

Lamzede ska beredas och administreras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Aseptisk teknik ska användas vid beredning. Filternålar får inte användas vid beredning.

Antalet injektionsflaskor som ska användas ska beräknas baserat på patientens individuella vikt.

Rekommenderad dos på 1 mg/kg fastställs genom följande beräkning:

Patientens vikt (kg) × dos (mg/kg) = patientdos (i mg).

Patientdos (i mg) dividerad med 10 mg/injektionsflaska (innehåll i en injektionsflaska) =

antal injektionsflaskor som ska beredas. Om det beräknade antalet injektionsflaskor

inkluderar ett bråktal ska det avrundas uppåt till nästa heltal.

Cirka 30 minuter före beredning ska det erforderliga antalet injektionsflaskor tas ut från

kylskåpet. Injektionsflaskorna ska uppnå rumstemperatur (mellan 15 °C och 25 °C) före

beredning.

Varje injektionsflaska bereds genom att 5 ml vatten för injektionsvätskor injiceras långsamt i

varje injektionsflaska mot dess innervägg. Varje ml beredd lösning innehåller 2 mg velmanas

alfa. Endast volymen som motsvarar den rekommenderade dosen ska administreras.

Exempel:

Patientens vikt (44 kg) × dos (1 mg/kg) = patientdos (44 mg).

44 mg dividerat med 10 mg/injektionsflaska = 4,4 injektionsflaskor och därför ska

5 injektionsflaskor beredas.

Av den totala beredda volymen ska endast 22 ml (motsvarande 44 mg) administreras.

Pulvret ska beredas i injektionsflaskan genom långsam droppvis tillsats av vatten för

injektionsvätskor på insidan av injektionsflaskan och inte direkt på det frystorkade pulvret.

Undvik att trycka ut vattnet för injektionsvätskor med kraft från sprutan på pulvret för att

minimera skumbildning. De beredda injektionsflaskorna ska stå på bordet i cirka 5-10 minuter.

Därefter ska varje injektionsflaska lutas och rullas försiktigt under 15-20 sekunder för att

pulvret ska lösas upp ordentligt. Injektionsflaskan ska inte vändas upp och ned, snurras eller

skakas.

En omedelbar visuell inspektion av lösningen för tecken på partiklar och missfärgning ska

utföras efter beredning. Lösningen ska vara klar och den ska inte användas om

ogenomskinliga partiklar eller missfärgning observeras. På grund av läkemedlets

beskaffenhet kan den beredda lösningen ibland innehålla vissa proteinpartiklar i form av tunna

vita trådar eller genomskinliga fibrer som kommer att avlägsnas av det inbyggda filtret vid

infusion (se punkt e).

Den beredda lösningen ska långsamt dras upp från varje injektionsflaska med varsamhet för att

undvika skumbildning i sprutan. Om volymen av lösningen överstiger sprutans kapacitet ska

erforderligt antal sprutor beredas för att snabbt bytas ut under infusionen.

Den beredda lösningen ska administreras med användning av ett infusionsaggregat utrustat med

en pump och ett inbyggt filter på 0,22 µm med låg proteinbindande egenskap.

Den totala infusionsvolymen fastställs enligt patientens vikt och ska administreras under minst

50 minuter. För patienter som väger mindre än 18 kg, och som ska få mindre än 9 ml beredd

lösning, ska infusionshastigheten beräknas så att infusionstiden är ≥ 50 minuter. Den maximala

infusionshastigheten är 25 ml/timme. Infusionstiden kan beräknas från följande tabell:

Patientens

vikt (kg)

Dos

(ml)

Maximal

infusions-

hastighet

(ml/timme)

Minimal

infusions-

tid (min)

Patientens

vikt (kg)

Dos

(ml)

Maximal

infusions-

hastighet

(ml/timme)

Minimal

infusions-

tid (min)

5

53

26,5

6

54

7

55

27,5

8

56

9

57

28,5

10

58

11

59

29,5

12

60

13

61

30,5

14

62

15

63

31,5

16

64

17

10,2

65

32,5

18

10,8

66

19

11,4

67

33,5

20

68

21

10,5

12,6

69

34,5

22

13,2

70

23

11,5

13,8

71

35,5

24

14,4

72

25

12,5

73

36,5

26

15,6

74

27

13,5

16,2

75

37,5

28

16,8

76

29

14,5

17,4

77

38,5

30

78

31

15,5

18,6

79

39,5

32

19,2

80

33

16,5

19,8

81

40,5

34

20,4

82

35

17,5

83

41,5

36

21,6

84

37

18,5

22,2

85

42,5

38

22,8

86

39

19,5

23,4

87

43,5

40

88

41

20,5

24,6

89

44,5

42

90

43

21,5

91

45,5

44

92

45

22,5

93

46,5

46

94

47

23,5

95

47,5

48

96

49

24,5

97

48,5

50

98

Patientens

vikt (kg)

Dos

(ml)

Maximal

infusions-

hastighet

(ml/timme)

Minimal

infusions-

tid (min)

Patientens

vikt (kg)

Dos

(ml)

Maximal

infusions-

hastighet

(ml/timme)

Minimal

infusions-

tid (min)

51

25,5

99

49,5

52

När den sista sprutan är tom ska doseringssprutan bytas ut mot en 20 ml spruta fylld med

natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för injektion. En volym på 10 ml natriumkloridlösning

ska administreras genom infusionssystemet för att infundera den fraktion av Lamzede som finns

kvar i slangen till patienten.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lamzede 10 mg pulver till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 10 mg velmanas alfa*.

Efter beredning innehåller lösningen 2 mg velmanas alfa per ml (10 mg/5 ml).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

*Velmanas alfa framställs med rekombinant DNA-teknik i äggstocksceller från kinesisk hamster.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning.

Vitt till benvitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Enzymersättningsterapi för behandling av icke-neurologiska manifestationer hos patienter med lindrig

till medelsvår alfa-mannosidos. Se avsnitt 4.4 och 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska övervakas av läkare med erfarenhet av att vårda patienter med alfa-mannosidos eller

av att administrera andra enzymersättningsterapier (ERT) för lysosomala sjukdomar. Administrering

av Lamzede ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens att hantera ERT och

medicinska akutsituationer.

Dosering

Rekommenderad dosregim är 1 mg/kg kroppsvikt administrerat en gång i veckan genom intravenös

infusion med kontrollerad hastighet. För infusionshastighet se avsnittet ”Administreringssätt”.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Äldre patienter

Inga data finns tillgängliga och ingen relevant användning för äldre patienter finns beskrivet.

Pediatrisk population

Ingen dosjustering krävs för den pediatriska populationen.

Administreringssätt

Endast för intravenös infusion.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

Den beredda lösningen av Lamzede ska administreras med ett infusionsaggregat utrustat med en pump

och ett inbyggt filter på 0,22 µm med låg proteinbindande egenskap. Infusionstiden ska beräknas

individuellt med hänsyn till en maximal infusionshastighet på 25 ml/timme för att kontrollera

proteinbelastningen. Infusionstiden ska vara minst 50 minuter. Långsammare infusionshastighet kan

ordineras om läkaren bedömer att det är kliniskt lämpligt, till exempel i början av behandlingen eller i

händelse av tidigare förekomst av infusionsrelaterade reaktioner (IRR).

För information om beräkning av infusionshastighet och infusionstid baserad på kroppsvikt se tabellen

i avsnitt 6.6.

Patienten ska observeras för IRR under minst en timme efter infusion i enlighet med kliniska

förhållanden och läkarens bedömning. Ytterligare anvisningar finns i avsnitt 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Svår allergisk reaktion mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Effekterna av behandling med velmanas alfa ska utvärderas regelbundet och utsättande av

behandlingen ska övervägas om ingen tydlig nytta kan observeras.

I takt med den fortskridande ackumuleringen av skador i målorgan, blir det svårare för behandlingen

att reversera skadan eller att leda till förbättring. Liksom med andra enzymersättningsterapier passerar

velmanas alfa inte blod–hjärnbarriären. Behandlande läkare bör beakta att administrering av velmanas

alfa inte påverkar de irreversibla komplikationerna (dvs. skelettdeformationer, dysostosis multiplex,

neurologiska manifestationer och nedsatt kognitiv förmåga).

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter i kliniska studier. Lämplig medicinsk

stödbehandling ska finnas lätt tillgänglig när velmanas alfa administreras. Om svåra allergiska eller

anafylaktiska reaktioner inträffar rekommenderas att behandlingen med velmanas alfa avbryts

omedelbart och att gällande standardrutiner för medicinsk akutbehandling följs.

Infusionsrelaterad reaktion

Administrering av velmanas alfa kan resultera i en IRR, inklusive anafylaktoid reaktion (se

avsnitt 4.8). IRR som observerades i kliniska studier av velmanas alfa karakteriserades av snabb

symtomdebut och var av lindrig till måttlig svårighetsgrad.

Hanteringen av IRR bör baseras på reaktionens svårighetsgrad och omfattar sänkt infusionshastighet,

behandling med läkemedel som antihistaminer, antipyretika och/eller kortikosteroider och/eller

avbrytande och återupptagande av behandlingen med längre infusionstid. Förbehandling med

antihistaminer och/eller kortikosteroider kan förhindra efterföljande reaktioner i de fall då

symtomatisk behandling har krävts. Patienterna förmedicinerades inte rutinmässigt före infusion av

velmanas alfa i kliniska studier.

Vid symtom såsom angioödem (svullen tunga eller svalg), obstruktion i övre luftvägarna eller

hypotoni under eller omedelbart efter infusion ska anafylaxi eller en anafylaktoid reaktion misstänkas.

Vid sådana fall bör behandling med antihistamin och kortikosteroider lämpligen övervägas. I de

svåraste fallen ska gällande standardrutiner för medicinsk akutbehandling följas.

Patienten bör hållas under observation för IRR under minst en timme efter infusionen i enlighet med

den behandlande läkarens bedömning.

Immunogenicitet

Antikroppar kan påverka vid de behandlingsrelaterade reaktioner som observerats vid användning av

velmanas alfa. Vid utveckling av svåra IRR eller om behandlingseffekten minskar eller uteblir bör

patienterna testas för förekomst av anti-velmanas alfa-antikroppar för vidare utvärdering av

sambandet. Om patientens tillstånd förvärras under ERT bör man överväga att avbryta behandlingen.

Risk för immunogenicitet föreligger. I de kliniska studierna utvecklade 8 patienter av 33 (24 %)

IgG-antikroppar mot velmanas alfa vid varierande tidpunkter under behandlingen. Ingen tydlig

korrelation påvisades mellan antikroppskoncentrationer (velmanas alfa-IgG-antikroppsnivå) och

minskad effekt eller förekomst av anafylaxi eller andra överkänslighetsreaktioner.

Utvecklingen av antikroppar har inte visats påverka klinisk effekt eller säkerhet.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av velmanas alfa i gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta

eller indirekta skadliga effekter med avseende på graviditet, foster-/neonatal utveckling, förlossning

eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Eftersom velmanas alfa syftar till att normalisera alfa-

mannosidos hos alfa-mannosidos-patienter ska Lamzede användas under graviditet endast då det är

absolut nödvändigt.

Amning

Det är okänt om velmanas alfa eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Absorptionen av

eventuellt velmanas alfa från intagen mjölk hos det ammade barnet anses likväl vara minimal och

därmed förväntas inga ogynnsamma effekter. Lamzede kan användas under amning.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data som visar hur velmanas alfa påverkar fertiliteten. Djurstudier visar inte

några tecken på försämrad fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Lamzede har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

De vanligaste observerade biverkningarna var viktökning (18 %), IRR (9 %), diarré (12 %),

huvudvärk (9 %), artralgi (9 %), ökad aptit (6 %) och smärta i extremitet (6 %).

Alla dessa biverkningar ansågs vara icke-allvarliga. IRR inkluderar överkänslighet hos tre patienter

och anafylaktoid reaktion hos en patient. Dessa reaktioner var icke-allvarliga och av mild till måttlig

intensitet.

Totalt två allvarliga biverkningar (medvetslöshet hos en patient och akut njursvikt hos en annan

patient) observerades. I båda fallen återhämtade sig patienterna utan följdtillstånd.

Lista över biverkningar i tabellform

Biverkningar som speglar exponering hos 33 patienter behandlade med velmanas alfa i kliniska studier

redovisas i tabell 1 nedan. Biverkningar klassificeras enligt organsystem och föredragen term enligt

MedDRA-konventionen om frekvens. Frekvenser definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 1: Biverkningar rapporterade i kliniska studier hos patienter med alfa-mannosidos

behandlade med velmanas alfa

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Överkänslighet

Vanliga

Immunsystemet

Anafylaktoid reaktion

Vanliga

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Vanliga

Psykotiskt beteende

Vanliga

Psykiska störningar

Initial insomni

Vanliga

Förvirring

Vanliga

Medvetslöshet

Vanliga

Synkope

Vanliga

Tremor

Vanliga

Yrsel

Vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Vanliga

Ögonirritation

Vanliga

Ögonlocksödem

Vanliga

Ögon

Okulär hyperemi

Vanliga

Hjärtat

Bradykardi

Vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis

Vanliga

Diarré

Mycket vanliga

Buksmärta

Vanliga

Övre buksmärta

Vanliga

Illamående

Vanliga

Kräkningar

Vanliga

Magtarmkanalen

Refluxgastrit

Vanliga

Urtikaria

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

Hyperhidros

Vanliga

Artralgi

Vanliga

Ryggsmärta

Vanliga

Ledstelhet

Vanliga

Myalgi

Vanliga

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Smärta i extremitet

Vanliga

Njurar och urinvägar

Akut njursvikt

Vanliga

Pyrexi

Mycket vanliga

Smärta vid infusionsstället

Vanliga

Frossbrytningar

Vanliga

Värmekänsla

Vanliga

Trötthet

Vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Sjukdomskänsla

Vanliga

Undersökningar

Viktökning

Mycket vanliga

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Behandlingsrelaterad huvudvärk

Vanliga

Föredragna termer bedömda som IRR enligt beskrivningen i nedanstående avsnitt

Valda biverkningar enligt beskrivningen i nedanstående avsnitt

Beskrivning av valda biverkningar

Infusionsrelaterad reaktion

IRR (inklusive överkänslighet, illamående, kräkningar, pyrexi, frossbrytningar, värmekänsla,

sjukdomskänsla, urtikaria, anafylaktoid reaktion och hyperhidros) rapporterades hos 9 % av

patienterna (3 av 33 patienter) i kliniska studier. Samtliga var av lindrig eller måttlig svårighetsgrad

och inga rapporterades som allvarliga biverkningar. Alla patienter som upplevde IRR återhämtade sig.

Akut njursvikt

I de kliniska studierna drabbades en patient av akut njursvikt som möjligen var relaterad till

studiebehandlingen. Den akuta njursvikten var av måttlig svårighetsgrad och ledde till tillfällig

utsättning av studiebehandlingen och fullständig återhämtning inom 3 månader. Samtidig långvarig

behandling med höga doser av ibuprofen angavs som en potentiellt bidragande orsak till händelsen.

Medvetslöshet

Hos en patient rapporterades medvetslöshet med återhämtning efter några sekunder, som ansågs vara

relaterad till studiebehandlingen. Patienten fick infusion med koksaltlösning på sjukhus och skrevs

sedan ut efter 6 timmars observation.

Patienten fick senare epileptiska anfall som inte ansågs vara relaterade till behandlingen.

Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen för velmanas alfa i kliniska studier som inkluderade barn och ungdomar motsvarade

den som observerades hos vuxna patienter. Totalt var 58 % av patienterna (19 av 33) med

alfa-mannosidos som fick velmanas alfa i kliniska studier i åldern 6 till 17 år vid studiestart.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns ingen erfarenhet av överdosering med velmanas alfa. Den maximala dosen av velmanas alfa

i kliniska studier var en engångsadministrering av 100 enheter/kg (ungefär motsvarande 3,2 mg/kg).

Under infusionen med denna högre dos observerades lindrig och kortvarig feber (5 timmar) hos en

patient. Ingen behandling administrerades.

Information om hantering av biverkningar finns i avsnitt 4.4 och 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning, enzymer.

ATC-kod: A16AB15.

Verkningsmekanism

Velmanas alfa, den aktiva substansen i Lamzede, är en rekombinant form av humant alfa-mannosidas.

Aminosyrasekvensen av det monomera proteinet är identisk med det naturligt förekommande humana

enzymet, alfa-mannosidas.

Velmanas alfa är avsett att komplettera eller ersätta naturligt alfa-mannosidas, ett enzym som

katalyserar den sekventiella nedbrytningen av oligosackarider av hybridtyp och komplexa

oligosackarider med högt mannosinnehåll i lysosomerna, vilket minskar mängden av ansamlade

mannosrika oligosackarider.

Klinisk effekt och säkerhet

Totalt 33 patienter (20 män och 13 kvinnor, i åldrar i intervallet från 6 till 35 år) exponerades för

velmanas alfa i fem kliniska studier. Patienter diagnostiserades baserat på alfa-mannosidasaktivitet

< 10 % av normal aktivitet i blodleukocyter. Patienter med den svåraste, snabbt progredierande

fenotypen (med försämring inom ett år och engagemang av centrala nervsystemet) uteslöts. Baserat på

detta kriterium rekryterades patienter med lindrig till medelsvår sjukdomsform och som uppvisade en

heterogen svårighetsgrad men som fortfarande var i stånd till att utföra uthållighetstest samt hade stor

variabilitet i kliniska manifestationer och debutåldrar.

Samlade effekter av behandling utvärderades för domänen farmakodymamik (minskning av

oligosackarider i serum), funktion (det tre minuter långa trappstegstestet (3MSCT), det sex minuter

långa gångtestet (6MWT) och forcerad vitalkapacitet (FVC) i procent av förväntat värde) och

livskvalitet (frågeformuläret för bedömning av hälsa och funktionsförmåga hos barn (CHAQ) index

för funktionshinder (DI) och CHAQ VAS pain (visuell analog skala)).

I den pivotala, dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade och parallellgrupperade

fas 3-multicenterstudien rhLAMAN-05 undersöktes effekt och säkerhet vid upprepade

administreringar av velmanas alfa under 52 veckor vid en dos på 1 mg/kg given en gång i veckan som

intravenös infusion. Totalt rekryterades 25 patienter, inklusive 12 pediatriska försökspersoner

(åldersintervall: 6 till 17 år, genomsnitt: 10,9 år) och 13 vuxna patienter (åldersintervall: 18 till 35 år,

genomsnitt: 24,6). Alla utom en patient var behandlingsnaiva avseende velmanas alfa. Totalt

15 patienter (7 pediatriska och 8 vuxna) fick aktiv behandling och 10 patienter fick placebo

(5 pediatriska och 5 vuxna). Resultaten (oligosackaridkoncentration i serum, 3MSCT, 6MWT och

FVC %) redovisas i tabell 2. En farmakodynamisk effekt med statistiskt signifikant minskning av

serumoligosackarider jämfört med placebo påvisades. De resultat som observerades hos patienter

yngre än 18 år visade på en förbättring. Hos patienter äldre än 18 år har en stabilisering påvisats. Den

numeriska förbättring av de flesta kliniska effektmåtten i förhållande till placebo (2 till 8 %) som

observerades under observationsåret kan tyda på velmanas alfas förmåga att bromsa pågående

sjukdomsprogression.

Tabell 2: Resultat från den placebokontrollerade kliniska studien rhLAMAN-05 (källdata:

rhLAMAN-05)

Behandling med

velmanas alfa under 12

månader

(n = 15)

Behandling med placebo

under 12 månader

(n = 10)

Velmanas alfa

jämfört med

placebo

Patienter

Verkligt

värde vid

baslinjen,

medelvärde

(SD)

Absolut

förändring

från baslinjen,

medelvärde

Verkligt

värde vid

baslinjen,

medelvärde

(SD)

Absolut

förändring

från

baslinjen,

medelvärde

Justerad

medelvärdes-

skillnad

Oligosackaridkoncentration i serum

(μmol/l)

Totalt

(1)

[95 % KI]

p-värde

6,8 (1,2)

-5,11

[-5,66; -4,56]

6,6 (1,9)

-1,61

[-2,28; -0,94]

-3,50

[-4,37; -2,62]

p <0,001

<18 år

(2)

7,3 (1,1)

-5,2 (1,5)

6,0 (2,4)

-0,8 (1,7)

18 år

(2)

6,3 (1,1)

-5,1 (1,0)

7,2 (1,0)

-2,4 (1,4)

3MSCT (steg/min)

Totalt

(1)

[95 % KI]

p-värde

52,9 (11,2)

0,46

[-3,58; 4,50]

55,5 (16,0)

-2,16

[-7,12; 2,80]

2,62

[-3,81; 9,05]

p = 0,406

<18 år

(2)

56,2 (12,5)

3,5 (10,0)

57,8 (12,6)

-2,3 (5,4)

18 år

(2)

50,0 (9,8)

-1,9 (6,7)

53,2 (20,1)

-2,5 (6,2)

6MWT (meter)

Totalt

(1)

[95 % KI]

p-värde

459,6 (72,26)

3,74

[-20,32; 27,80]

465,7 (140,5)

-3,61

[-33,10; 25,87]

7,35

[-30,76; 45,46]

p = 0,692

<18 år

(2)

452,4 (63,9)

12,3 (43,2)

468,8 (79,5)

3,6 (43,0)

18 år

(2)

465,9 (82,7)

-2,5 (50,4)

462,6 (195,1)

-12,8 (41,6)

FVC (% av förväntat)

Totalt

(1)

[95 % KI]

p-värde

81,67 (20,66)

8,20

[1,79; 14,63]

90,44 (10,39)

2,30

[-6,19; 10,79]

5,91

[-4,78; 16,60]

p = 0,278

<18 år

(2)

69,7 (16,8)

14,2 (8,7)

88,0 (10,9)

8,0 (4,2)

18 år

(2)

93,7 (17,7)

2,2 (7,2)

92,4 (10,8)

-2,8 (15,5)

(1)

För totalt: justerad medelvärdesförändring och justerad medelvärdesskillnad beräknad med

ANCOVA-modell presenteras.

(2)

Efter ålder: ojusterat medelvärde och SD presenteras.

Långvarig effekt och säkerhet för velmanas alfa undersöktes i den okontrollerade och öppna kliniska

fas 3-studien rhLAMAN-10 med 33 patienter (19 pediatriska och 14 vuxna, från 6 till 35 år vid

behandlingsstart) som tidigare deltagit i studier med velmanas alfa. En integrerad databas skapades

genom att kumulativa databaser grupperades från alla studier med velmanas alfa. Statistiskt

signifikanta förbättringar påvisades för oligosackaridnivåer i serum, 3MSCT, lungfunktion, serum-IgG

och EQ-5D-5L (EuroQoL i 5 dimensioner) över tid fram till den sista observationen (tabell 3).

Effekterna av velmanas alfa var tydligare hos patienter som var yngre än 18 år.

Tabell 3: Förändring av kliniska resultatmått från baslinjen till den sista observationen i studien

rhLAMAN-10 (källdata: rhLAMAN-10)

Parameter

Patienter

n = 33

Verkligt värde

vid baslinjen,

medelvärde

(SD)

Förändring i

% från baslinjen

till sista

observation

(SD)

p-värde

[95 % KI]

Oligosackaridkoncentration

i serum (µmol/l)

Totalt

6,90

(2,30)

-62,8

(33,61)

<0,001

[-74,7; -50,8]

3MSCT (steg/min)

Totalt

53,60

(12,53)

13,77

(25,83)

0,004

[4,609; 22,92]

6MWT (meter)

Totalt

466,6

(90,1)

(22,0)

0,071

[-0,7; 14,9]

FVC (% av förväntat)

Totalt

84,9

(18,6)

10,5

(20,9)

0,011

[2,6; 18,5]

Data tyder på att de fördelaktiga effekterna av behandling med velmanas alfa avtar med ökad

sjukdomsbörda och sjukdomsrelaterade infektioner i andningssvägarna.

En multiparametrisk post hoc-responderanalys stöder nyttan av längre behandling med valmanas alfa

hos 87,9 % av patienter som uppvisar svar (responders) i minst två domäner vid sista observationen

(tabell 4).

Table 4: Multiparametrisk responderanalys: MCID

(1)

-responderfrekvenser per effektmått och

domän (källdata: rhLAMAN-05; rhLAMAN-10)

Responderfrekvens

Studien rhLAMAN-05

n=25

Studien rhLAMAN-

10

n=33

Domän

Kriterium

Placebo

12 månader

Lamzede

12 månader

Lamzede

Sista observation

Farmakodynami

Oligosackarider

20,0 %

100 %

91,0 %

Svar farmakodynamisk

domän

Oligosackarider

20,0 %

100 %

91,0 %

3MSCT

10,0 %

20,0 %

48,5 %

6MWT

10,0 %

20,0 %

48,5 %

Funktion

FVC (%)

20,0 %

33,3 %

39,4 %

Svar i funktionsdomän

Sammantaget

30,0 %

60,0 %

72,7 %

CHAQ-DI

20,0 %

20,0 %

42,2 %

Livskvalitet

CHAQ-VAS

33,3 %

40,0 %

45,5 %

QoL-domän

Sammantaget

40,0 %

40,0 %

66,7 %

Tre domäner

0

13,3 %

45,5 %

Två domäner

30,0 %

73,3 %

42,4 %

En domän

30,0 %

13,3 %

9,1 %

Totalt svar

Ingen domän

40,0 %

0

3,0 %

MCID: minsta kliniskt betydelsefulla skillnad

Pediatrisk population

Användning av velmanas alfa i åldersgruppen 6 till 17 år stöds av evidens från kliniska studier med

pediatriska (19 av 33 patienter) och vuxna patienter. Inga kliniska data finns tillgängliga från barn

yngre än 6 år.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Lamzede för

en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandling av alfa-mannosidos (information

om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det

inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram

om detta läkemedel och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Det förekom inga tydliga könsskillnader vad gäller farmakokinetiken hos patienter med alfa-

mannosidos.

Absorption

Lamzede administreras genom intravenös infusion. Vid steady state efter infusion av 1 mg/kg

velmanas alfa en gång i veckan var den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen cirka

8 µg/ml och uppnåddes 1,8 timmar efter start av administrering, vilket motsvarar den genomsnittliga

infusionstiden.

Distribution

Som förväntat för ett protein av denna storlek var distributionsvolymen vid steady state låg (0,27 l/kg)

vilket tyder på att distributionen är begränsad till plasma. Clearance av velmanas alfa från plasma

(medelvärde 6,7 ml/timme/kg) motsvarar ett snabbt cellupptag av velmanas alfa via mannosreceptorer.

Metabolism

Den metabola reaktionsvägen för velmanas alfa förväntas likna andra naturligt förekommande

proteiner som bryts ned till små peptider och slutligen till aminosyror.

Eliminering

Vid slutet av infusionen sjunker plasmakoncentrationer av velmanas alfa på ett bifasiskt sätt med en

genomsnittlig terminal halveringstid på cirka 30 timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

Velmanas alfa uppvisade en linjär (dvs. första ordningens) farmakokinetisk profil och C

och AUC

ökade proportionellt med dosen med doser från 0,8 till 3,2 mg/kg (motsvarande 25 och

100 enheter/kg).

Särskilda patientgrupper

Velmanas alfa är ett protein och förväntas brytas ned metabolt till aminosyror. Proteiner som är större

än 50 000 Da såsom velmanas alfa elimineras inte via njurarna. Som en konsekvens förväntas inte

nedsatt lever- och njurfunktion påverka farmakokinetiken för velmanas alfa. Eftersom inga patienter

äldre än 41 år har identifierats i Europa förväntas det inte föreligga någon relevant användning för

äldre patienter.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen