Lamotrigin Teva 100 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-02-2021

Aktiva substanser:
lamotrigin
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
N03AX09
INN (International namn):
lamotrigine
Dos:
100 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
lamotrigin 100 mg Aktiv substans; para-orange Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 60 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54888
Tillstånd datum:
2017-03-22

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Lamotrigin Teva 100 mg tablett

lamotrigin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Lamotrigin Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin Teva

Hur du använder Lamotrigin Teva

Eventuella biverkningar

Hur Lamotrigin Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Lamotrigin Teva är och vad det används för

Lamotrigin Teva tillhör en läkemedelsgrupp som kallas

antiepileptika

. Det används för att behandla två

tillstånd –

epilepsi

bipolär sjukdom.

Lamotrigin Teva behandlar epilepsi

genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall

(attacker).

För vuxna och barn från 13 år och uppåt kan Lamotrigin Teva användas enbart eller tillsammans med

andra läkemedel för att behandla epilepsi. Lamotrigin Teva kan också användas i kombination med

andra läkemedel för att behandla de anfall som förekommer vid ett tillstånd som kallas för Lennox-

Gastaut syndrom.

För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan Lamotrigin Teva användas tillsammans med andra mediciner

för att behandla dessa tillstånd. Det kan användas som ensam behandling för att behandla en typ av

epilepsi som kallas för typiska absenser.

Lamotrigin Teva behandlar också bipolär sjukdom

Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland för

manisk depression

) får mycket kraftiga humörsvängningar

med perioder av mani (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med depressionsperioder (djup sorgsenhet

eller förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt kan Lamotrigin Teva användas ensamt eller tillsammans med

andra läkemedel för att förhindra de depressionsperioder som förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu

inte känt hur Lamotrigin Teva fungerar i hjärnan för att ha denna effekt.

Lamotrigin som finns i Lamotrigin Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin Teva

Använd inte Lamotrigin Teva:

om du är allergisk (överkänslig)

mot lamotrigin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om detta gäller dig:

Tala om det för läkaren

och ta inte Lamotrigin Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamotrigin Teva:

om du har några njurproblem

om du någon gång har fått hudutslag

efter att du har tagit lamotrigin eller något annat läkemedel mot

bipolär sjukdom eller epilepsi, eller om du får hudutslag eller blir bränd när du tagit lamotrigin och har

vistats i solen eller konstgjort ljus (t.ex. solarium). Läkaren kommer att kontrollera din behandling och

rekommenderar dig kanske att undvika solljus eller att skydda huden mot solstrålarna (t.ex. med

solskyddsmedel och/eller skyddande klädsel).

om du någon gång har utvecklat meningit (hjärnhinneinflammation) efter att du har tagit

lamotrigin

läs beskrivningen av dess symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel: Sällsynta

biverkningar

om du redan tar någon medicin som innehåller lamotrigin.

om du har ett tillstånd som kallas Brugadas syndrom.

Brugadas syndrom är en genetisk sjukdom

som leder till onormal elektrisk aktivitet i hjärtat. EKG-avvikelser som kan leda till arytmier (onormal

hjärtrytm) kan utlösas av lamotrigin.

Om något av detta gäller dig:

Tala om det för läkaren

som kan bestämma att dosen behöver sänkas eller att lamotrigin inte är

lämpligt för dig.

Viktig information om potentiellt livshotande reaktioner

Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Teva får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara

potentiellt livshotande och utvecklas till allvarligare problem om de inte behandlas. Detta kan inkludera

Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) samt läkemedelsreaktion med eosinofili

och systemiska symtom (DRESS). Du behöver känna till de symtom som du ska vara uppmärksam på under

tiden du tar Lamotrigin Teva.

Läs beskrivningen av dessa symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel

under

”Potentiellt

livshotande reaktioner: kontakta omedelbart läkare”.

Hemofagocyterande syndrom (HLH)

Rapporter har inkommit om en sällsynt men mycket allvarlig reaktion i immunsystemet hos patienter som tar

lamotrigin.

Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal

om du får något av följande symptom:

feber, utslag, neurologiska symptom (t.ex. skakningar eller tremor, förvirrat tillstånd, störningar i hjärnans

funktion).

Tankar på att skada dig själv eller på självmord

Läkemedel mot epilepsi används för att behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi och bipolär sjukdom.

Personer med bipolär sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig själva eller att begå självmord. Om du har

bipolär sjukdom är det mer troligt att du har sådana tankar:

när du påbörjar behandlingen

om du tidigare haft tankar på att skada dig själv eller på självmord

om du är under 25 år.

Om du har oroande tankar eller erfarenheter eller om du märker att du mår sämre eller utvecklar nya symtom

medan du tar Lamotrigin Teva.

Kontakta läkare snarast eller uppsök närmaste sjukhus för hjälp.

Det kan vara till hjälp att berätta för en familjemedlem, vårdgivare eller nära vän att du kan bli

deprimerad eller få märkbara förändringar i ditt humör, och be dem att läsa denna bipacksedel. Du

kan be dem att tala om för dig om de är oroade kring din depression eller andra förändringar i ditt

beteende.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Lamotrigin Teva har också haft

tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din

läkare.

Om du tar Lamotrigin Teva mot epilepsi

Anfall vid vissa typer av epilepsi kan ibland bli värre eller inträffa oftare medan du tar Lamotrigin Teva. En

del patienter kan uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare

eller om du upplever ett svårt anfall när du tar Lamotrigin Teva:

Kontakta läkare snarast

Lamotrigin Teva ska inte ges till personer under 18 års ålder för behandling av bipolär sjukdom.

Läkemedel för behandling av depression och andra mentala hälsoproblem ökar risken för självmordstankar

och självmordsbeteende hos barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Lamotrigin Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel

. Detta gäller även receptfria sådana samt naturläkemedel.

Din läkare behöver veta om du tar några andra läkemedel för att behandla epilepsi eller mentala hälsoproblem.

Detta är för att säkerställa att du tar rätt dos Lamotrigin Teva. Dessa läkemedel omfattar:

oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat

eller

zonisamid

används för att behandla

epilepsi

litium, olanzapin

eller

aripiprazol

som används för att behandla

mentala hälsoproblem

bupropion

som används för att behandla

mentala hälsoproblem

eller för att

sluta röka

Berätta för din läkare

om du tar något av dessa.

Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Lamotrigin Teva eller medför större risk för biverkningar. Dessa

läkemedel inkluderar:

valproat

som används för att behandla

epilepsi

mentala hälsoproblem

karbamazepin

som används för att behandla

epilepsi

mentala hälsoproblem

fenytoin, primidon

eller

fenobarbital

som används för att behandla

epilepsi

risperidon

som används för att behandla

mentala hälsoproblem

rifampicin

som är ett

antibiotikum

läkemedel som används för att behandla

HIV-infektion (

en kombination av lopinavir och ritonavir eller

atazanavir och ritonavir)

hormonella preventivmedel

som till exempel

p-piller (se nedan)

Berätta för din läkare

om du tar något av dessa eller om du börjar eller slutar ta något av dessa

läkemedel.

Hormonella preventivmedel (som t.ex. p-piller) kan påverka effekten av Lamotrigin Teva.

Läkaren kan rekommendera att du använder en speciell typ av hormonellt preventivmedel eller en annan

preventivmetod som till exempel kondom, pessar eller spiral. Om du använder ett hormonellt preventivmedel

som p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för att kontrollera lamotrigin-nivån. Om du använder eller

planerar att börja använda hormonellt preventivmedel:

Berätta det för din läkare

som kan diskutera lämpliga preventivmetoder med dig.

Lamotrigin Teva kan påverka effekten av hormonella preventivmedel, men troligtvis sker ingen minskning av

effekten. Om du använder ett hormonellt preventivmedel och märker någon förändring i din menscykel som

t.ex. en mensliknande blödning eller småblödningar mellan menstruationerna:

Berätta det för din läkare

. Det kan vara tecken på att Lamotrigin Teva påverkar det sätt som ditt

preventivmedel fungerar på.

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte avbryta behandlingen utan att diskutera detta med din läkare.

Detta är särskilt

viktigt om du har epilepsi.

Graviditeten kan ändra effektiviteten av Lamotrigin Teva, du kan därför behöva ta blodprover och din

dos av Lamotrigin Teva kan behöva ändras.

Det kan finnas en liten ökad risk för missbildning hos foster, inklusive läpp- eller gomspalt, om

Lamotrigin Teva tas under de första tre månaderna av graviditeten.

Läkaren kan ge dig rådet att ta extra

folsyra

om du planerar att bli gravid och under tiden du är gravid.

Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder

detta läkemedel.

Den aktiva substansen i Lamotrigin Teva tabletter utsöndras i bröstmjölk och kan

påverka barnet. Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar med amning under behandling med

Lamotrigin Teva. Om du väljer att amma kommer läkaren att kontrollera barnet då och då för att se om

barnet uppvisar dåsighet, utslag eller dålig viktuppgång. Informera läkaren om du upptäcker något av dessa

symptom hos ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamotrigin Teva kan orsaka yrsel och dubbelseende.

Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte känner dig bra.

Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och

biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lamotrigin Teva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Lamotrigin Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter innehåller para-orange (E110)

Kan ge allergiska reaktioner.

3.

Hur du använder Lamotrigin Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Lamotrigin Teva du ska använda

Det kan ta ett tag att finna den lamotrigindos som är bäst för dig. Dosen du tar beror på:

din ålder

om du tar Lamotrigin Teva tillsammans med andra läkemedel

om du har några njur- eller leverproblem.

I början av behandlingen kommer din läkare att förskriva en låg dos som gradvis kommer att ökas under de

kommande veckorna tills du når den dos som fungerar för dig (

kallas för den effektiva dosen

Använd aldrig

mer Lamotrigin Teva än din läkare ordinerat

Den normala effektiva dosen av Lamotrigin Teva för vuxna och barn 13 år eller äldre är mellan 100 mg och

400 mg dagligen.

För barn mellan 2 och 12 år är den effektiva dosen av Lamotrigin Teva beroende av barnets kroppsvikt, men i

normala fall mellan 1 mg och 15 mg per kilogram kroppsvikt, upp till en maximal underhållsdos på 200 mg

dagligen.

Lamotrigin Teva rekommenderas inte för barn under 2 år.

Administreringsmetod

Ta din dos Lamotrigin Teva en eller två gånger dagligen enligt läkarens anvisningar. Den kan tas med eller

utan mat.

Din läkare kan också tala om för dig att du ska börja eller sluta ta andra läkemedel, beroende på vilket tillstånd

du behandlas för och hur du reagerar på behandlingen.

100 mg tabletter:

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

Tabletterna får inte tuggas eller krossas.

Ta alltid hela dosen

som din läkare har förskrivit. Ta aldrig bara en del av dosen som din läkare har

förskrivit.

Om du använt för stor mängd av Lamotrigin Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem

Lamotrigin Teva-förpackningen om möjligt.

Om du tar för mycket

Lamotrigin Teva är det mer sannolikt att du får allvarliga biverkningar som kan

vara dödliga.

En person som tagit för mycket lamotrigin kan få något av dessa symtom:

snabba, okontrollerade ögonrörelser

(nystagmus)

klumpighet, bristande koordinationsförmåga som påverkar balansen

(ataxi)

förändrad hjärtrytm (upptäcks vanligen på EKG)

förlust av medvetandet, krampanfall eller koma.

Om du har glömt att ta en dos Lamotrigin Teva

Ta inte extra tabletter för att kompensera för en glömd dos.

Ta din nästa dos vid vanlig tid.

Om du har glömt att ta flera doser Lamotrigin Teva

Fråga din läkare hur du ska börja ta läkemedlet igen.

Det är viktigt att du frågar om detta.

Sluta inte ta Lamotrigin Teva utan att ha rådgjort med läkare.

Lamotrigin måste tas så länge din läkare rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du

ska göra det.

Om du tar Lamotrigin Teva för epilepsi

För att sluta ta Lamotrigin Teva

är det viktigt att dosen minskas gradvis

under cirka 2 veckors tid. Om du

plötsligt slutar att ta Lamotrigin Teva kan din epilepsi komma tillbaka eller förvärras.

Om du tar Lamotrigin Teva mot bipolär sjukdom

Det kan ta tid innan Lamotrigin Teva verkar och därför kommer du troligtvis inte att må bättre på en gång. Om

du slutar ta Lamotrigin Teva behöver dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå prata med din läkare först,

om du vill sluta ta Lamotrigin Teva.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Potentiellt livshotande reaktioner: kontakta omedelbart läkare

Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Teva får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara

potentiellt livshotande och utvecklas till allvarligare problem om den inte behandlas.

Det är troligast att du får dessa symtom under de första månadernas behandling med Lamotrigin Teva,

speciellt om du börjar på en för hög dos eller om dosen ökas för snabbt eller om du tar Lamotrigin Teva

tillsammans med en annan medicin som innehåller

valproat

. Vissa symtom är vanligare hos barn så föräldrar

ska vara extra uppmärksamma.

Symtom på dessa reaktioner innefattar:

hudutslag och rodnad,

vilket kan utvecklas till en livshotande hudreaktion som inkluderar utbrett

hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen

(Stevens-Johnsons syndrom),

omfattande flagning av huden (mer än 30% av kroppsytan –

toxisk

epidermal nekrolys

) eller omfattande hudutslag

med påverkan på lever, blodet och andra kroppsorgan

(läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, som också kallas för

DRESS

(överkänslighetssyndrom)).

sår i mun, svalg, näsa eller könsorgan

ont i munnen eller röda och svullna ögonen (konjunktivit)

feber

, influensaliknande symtom eller sömnighet

svullnad runt ansiktet

eller

svullna körtlar

i hals, armhåla eller ljumske

oväntad blödning eller blåmärke

eller att fingrarna blir blå

ont i halsen

eller fler infektioner (till exempel förkylningar) än vanligt

förhöjda leverenzymvärden i blodtester

en ökning av en sorts vita blodkroppar (eosinofiler)

förstorade lymfkörtlar

påverkan på kroppsorgan, omfattande lever och njurar.

I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar.

Men du måste vara medveten om

att de kan vara potentiellt livshotande och leda till allvarligare problem,

såsom organsvikt, om de inte

behandlas.

Så om du upptäcker något av dessa symtom:

Kontakta läkare omedelbart

. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina

njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamotrigin Teva. Om du har utvecklat Stevens-Johnsons

syndrom eller toxisk epidermal nekrolys kommer din läkare säga att du aldrig får använda lamotrigin igen.

Hemofagocyterande syndrom (HLH)

(se avsnitt 2: Vad du behöver veta innan du använder Lamotrigin

Teva).

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan drabba

fler än 1 av 10

personer:

huvudvärk

hudutslag.

Vanliga biverkningar

Dessa kan drabba

upp till 1 av 10

personer:

aggressivitet eller irritabilitet

sömnighet eller dåsighet

yrsel

skakningar eller tremor

sömnsvårigheter

(insomnia)

känsla av upprördhet

diarré

muntorrhet

illamående eller kräkningar

trötthet

värk i rygg eller leder eller någon annanstans.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan drabba

upp till 1 av 100

personer:

klumpighet och bristande koordinationsförmåga

(ataxi)

dubbelseende eller dimsyn.

onormalt håravfall eller förtunning (alopeci)

hudutslag eller solskador efter exponering för sol eller konstgjort ljus (fotosensitivitet).

Sällsynta biverkningar

Dessa kan drabba

upp till 1 av 1 000

personer:

en livshotande hudreaktion

(Stevens-Johnsons syndrom: (se även informationen i början av avsnitt 4))

en grupp symtom som tillsammans inkluderar: feber, illamående, kräkningar, huvudvärk, nackstelhet

och extrem känslighet mot starkt ljus. Detta kan orsakas av en inflammation i membranen som täcker

hjärnan och ryggmärgen (

meningitis

). Dessa symtom försvinner vanligtvis när behandlingen avbryts,

men om symptomen kvarstår eller förvärras

kontakta din läkare

snabba, okontrollerade ögonrörelser

(nystagmus)

klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken

(konjunktivit).

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan drabba

upp till 1 av 10 000

personer:

en livshotande hudreaktion (

toxisk epidermal nekrolys): (se även informationen i början av avsnitt 4)

läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS),

(se även informationen i början

av avsnitt 4)

förhöjd temperatur

(feber): (se även informationen i början av avsnitt 4)

svullnad runt ansiktet

(ödem)

eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske

(lymfadenopati): (se

även informationen i början av avsnitt 4)

förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt

: (se även informationen i

början av avsnitt 4)

en allvarlig störning i blodets koagulation, vilket kan orsaka oväntade blödningar eller blåmärken

(disseminerad intravaskulär koagulation): (se även informationen i början av avsnitt 4)

förändringar som kan visa sig i blodprover - bland annat minskat antal röda blodkroppar

(anemi)

minskat antal vita blodkroppar

(leukopeni, neutropeni, agranulocytos)

, minskat antal blodplättar

(trombocytopeni)

, minskat antal av alla dessa blodkroppstyper

(pancytopeni)

och en sjukdom i

benmärgen som kallas

aplastisk anemi

hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker som egentligen inte finns)

förvirring

känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när du rör dig

okontrollerbara kroppsrörelser

(tics)

, okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet

och bålen

(koreoatetos)

eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet

oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi

förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom

lupusliknande reaktion (symtom kan inkludera: rygg- eller ledvärk som ibland kan åtföljas av feber

och/eller allmän ohälsa)

hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt 2 Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Teva.

Ytterligare biverkningar

Ytterligare biverkningar har förekommit hos ett litet antal människor, men deras exakta frekvens är okänd:

Det har kommit rapporter om bensjukdomar t.ex. minskad bentäthet i skelettet, benskörhet och benbrott.

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du behandlas med epilepsimedicin under lång tid, om du vet att

du har benskörhet eller om du medicinerar med steroider.

Mardrömmar.

Sämre immunförsvar till följd av lägre nivåer av immunoglobuliner, en sorts blodkroppar som hjälper till

att skydda mot infektioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns

i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera

biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Lamotrigin Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen efter Utg.dat.Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lamotrigin. En tablett innehåller 100 mg lamotrigin.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse,

povidon K-30, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat och

färgämnet para-orange (E110).

Läkemedlets utseende

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter: Persikofärgad, diamantformad tablett, märkt med siffran ”93” på ena

sidan med en skåra mellan siffrorna, och märkt med ”463” på den andra sidan av tabletten.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Teva-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-05-24

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter

Lamotrigin Teva 200 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter: 1 tablett innehåller 25 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: 1 tablett innehåller 18 mg laktosmonohydrat.

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter: 1 tablett innehåller 50 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: 1 tablett innehåller 36 mg laktosmonohydrat.

Lamotrigin Teva 100 mg tabletter: 1 tablett innehåller 100 mg lamotrigin.

Hjälpämnen med känd effekt: 1 tablett innehåller 71,96 mg laktosmonohydrat och 0,042 mg para-

orange (E110).

Lamotrigin Teva 200 mg tabletter: 1 tablett innehåller 200 mg lamotrigin.

Hjälpämne med känd effekt: 1 tablett innehåller 143,31 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

25 mg: Vit till benvit, diamantformad tablett, märkt med siffran ”93” på ena sidan med en skåra mellan

siffrorna, och märkt med ”39” på den andra sidan av tabletten.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

50 mg: Vit till benvit, rund tablett, märkt med siffran ”50” på ena sidan och märkt med ”LT” på den andra

sidan av tabletten.

100 mg: Persikofärgad, diamantformad tablett, märkt med siffran ”93” på ena sidan med en skåra mellan

siffrorna, och märkt med ”463” på den andra sidan av tabletten.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

200 mg: Blå, diamantformad tablett, märkt med siffran ”93” på ena sidan med en skåra mellan siffrorna,

och märkt med ”7248” på den andra sidan av tabletten.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Epilepsi

Vuxna och ungdomar från 13 år och äldre

Tilläggsbehandling eller monoterapi av partiella anfall och generaliserade anfall, inklusive

tonisk-kloniska anfall

Anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom. Lamotrigin Teva ges som tilläggsbehandling

men kan ges som initialt antiepileptikum vid start av behandling av Lennox-Gastaut syndrom.

Barn och ungdomar från 2 till 12 år

Tilläggsbehandling av partiella anfall och generaliserade anfall, inklusive tonisk-kloniska anfall

och anfall i samband med Lennox-Gastaut syndrom.

Monoterapi av typiska absenser.

Bipolär sjukdom

Vuxna från 18 år och äldre

Prevention av depressiva episoder hos patienter med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever

övervägande depressiva episoder (se avsnitt 5.1).

Lamotrigin Teva är inte indicerat för akut behandling av maniska eller depressiva episoder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Om den beräknade dosen av lamotrigin (t.ex. vid behandling av barn med epilepsi eller patienter med

nedsatt leverfunktion) inte motsvarar hela tabletter ska den dos ges som motsvarar det lägre antalet

hela tabletter.

Återinsättning av behandling

Vid återinsättning av Lamotrigin Teva hos patienter som tidigare har avbrutit Lamotrigin Teva-

behandlingen av någon anledning ska behandlande läkare utvärdera behovet av upptrappning till

underhållsdosen eftersom risken för allvarliga hudutslag har satts i samband med hög initialdosering

och överskridande av de rekommenderade stegvisa dosökningarna för lamotrigin (se avsnitt 4.4). Ju

längre tidsintervall som förflutit sedan senaste dos, desto större anledning att överväga upptrappning

till underhållsdos. Om tidsintervallet överstiger mer än fem halveringstider sedan lamotrigin sattes ut

(se avsnitt 5.2), ska Lamotrigin Teva generellt trappas upp till underhållsdos enligt tillämpligt schema.

Lamotrigin Teva bör inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen på grund av hudutslag

som satts i samband med tidigare behandling med lamotrigin såvida inte de eventuella fördelarna klart

överväger riskerna.

Epilepsi

Den rekommenderade dosupptrappningen och underhållsdoser för vuxna och för ungdomar som är 13

år och äldre (tabell 1) och för barn och ungdomar i åldrarna 2 till 12 år (tabell 2) redovisas nedan. På

grund av risken för hudutslag ska initialdosen och efterföljande dosupptrappning inte överskridas (se

avsnitt 4.4).

När samtidigt administrerade antiepileptika sätts ut eller andra antiepileptika/läkemedel läggs till

behandlingsregimer som innehåller lamotrigin måste hänsyn tas till vilken effekt detta kan ha på

farmakokinetiken för lamotrigin (se avsnitt 4.5).

Tabell 1: Vuxna och ungdomar från 13 år och äldre – rekommenderad behandlingsregim vid epilepsi

Behandlingsregim

Vecka 1 + 2

Vecka 3 + 4

Vanlig underhållsdos

Monoterapi:

25 mg/dag (en

gång dagligen)

50 mg/dag (en

gång dagligen)

100 - 200 mg/dag (en gång

dagligen eller uppdelat på två

doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt

50 - 100 mg var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls.

Vissa patienter har visat sig

behöva 500 mg dagligen för att

erhålla önskat svar

Tilläggsbehandling MED valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt 4.5):

Denna dosering bör

användas tillsammans med

valproat oberoende av

annan tilläggsmedicinering

12,5 mg/dag

(ges som 25 mg

varannan dag)

25 mg/dag (en

gång dagligen)

100 - 200 mg/dag (en gång

dagligen eller uppdelat på två

doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt

25 - 50 mg var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls.

Tilläggsbehandling UTAN valproat men MED inducerare av lamotriginglukuronidering (se

avsnitt 4.5):

Denna dosering bör

användas utan valproat men

med:

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

50 mg/dag (en

gång dagligen)

100 mg/dag

(uppdelat på

två doser)

200 - 400 mg/dag (uppdelat på

två doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt

100 mg var eller varannan vecka

tills optimalt svar erhålls.

Vissa patienter har visat sig

behöva 700 mg dagligen för att

erhålla önskat svar

Tilläggsbehandling UTAN valproat och UTAN inducerare av lamotriginglukuronidering (se

avsnitt 4.5.):

Denna dosering bör

användas tillsammans med

andra läkemedel som inte

signifikant hämmar eller

inducerar

lamotriginglukuronidering

25 mg/dag (en

gång dagligen)

50 mg/dag (en

gång dagligen)

100 - 200 mg/dag (en gång

dagligen eller uppdelat på två

doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt

50 - 100 mg var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls.

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med

lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt 4.5) bör samma behandlingsregim som

rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

Tabell 2: Barn och ungdomar från 2 till 12 år – rekommenderad behandlingsregim vid epilepsi (total

daglig dos i mg/kg kroppsvikt/dag)

Behandlingsregim

Vecka 1 + 2

Vecka 3 + 4

Vanlig underhållsdos

Monoterapi av typiska

absenser:

0,3 mg/kg/dag

(en gång dagligen

eller uppdelat på

två doser)

0,6 mg/kg/dag

(en gång

dagligen eller

uppdelat på två

doser)

1 - 15 mg/kg/dag

(en gång dagligen eller uppdelat

på två doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt 0,6

mg/kg/dag var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls,

med en maximal underhållsdos

på 200 mg/dag

Tilläggsbehandling MED valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt 4.5):

Denna dosering bör

användas tillsammans

med valproat oberoende

av annan

tilläggsmedicinering

0,15 mg/kg/dag*

(en gång

dagligen)

0,3 mg/kg/dag

(en gång

dagligen)

1 - 5 mg/kg/dag (en gång

dagligen eller uppdelat på två

doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt 0,3

mg/kg/dag var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls

med en högsta underhållsdos på

200 mg/dag

Tilläggsbehandling UTAN valproat men MED inducerare av lamotriginglukuronidering (se

avsnitt 4.5):

Denna dosering bör

användas utan valproat

men med:

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

0,6 mg/kg/dag

(uppdelat på två

doser)

1,2 mg/kg/dag

(uppdelat på

två doser)

5–15 mg/kg/dag (en gång

dagligen eller uppdelat på två

doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt 1,2

mg/kg/dag var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls

med en högsta underhållsdos på

400 mg/dag

Tilläggsbehandling UTAN valproat och UTAN inducerare av lamotriginglukuronidering (se

avsnitt 4.5):

Denna dosering bör

användas tillsammans

med andra läkemedel som

inte signifikant hämmar

eller inducerar

lamotriginglukuronidering

0,3 mg/kg/dag

(en gång dagligen

eller uppdelat på

två doser)

0,6 mg/kg/dag

(en gång

dagligen eller

uppdelat på två

doser)

1–10 mg/kg/dag (en gång

dagligen eller uppdelat på två

doser)

För att uppnå underhållsdosering

kan dosen ökas med maximalt 0,6

mg/kg/dag var eller varannan

vecka tills optimalt svar erhålls

med en högsta underhållsdos på

200 mg/dag

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med

lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt 4.5) bör samma behandlingsregim som

rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

Om den beräknade dagliga dosen hos barn är mindre än 25 mg, ska en alternativ beredningsform

administreras.

*Om den beräknade dagliga dosen är mindre än 1 mg, ska lamotrigin inte administreras.

För att säkerställa att en terapeutisk dos underhålls måste ett barns vikt övervakas och dosen omprövas

efter hand som vikten förändras. Det är sannolikt att patienter i åldrarna två till sex år behöver en

underhållsdos i den övre delen av det rekommenderade intervallet.

Om anfallskontroll erhålls med kombinationsbehandling kan samtidigt givna antiepileptika sättas ut

och patienten fortsätta med Lamotrigin Teva monoterapi.

Barn under 2 år

Det finns begränsade data på effekten och säkerheten av lamotrigin som tilläggsbehandling vid

partiella anfall hos barn i åldrarna 1 månad till 2 år (se avsnitt 4.4). Det finns inga data för barn under

1 månads ålder. Lamotrigin Teva rekommenderas därför inte till barn under 2 års ålder. Om beslut

fattas att behandla, baserat på kliniskt behov, se avsnitt 4.4, 5.1 och 5.2.

Bipolär sjukdom

Den rekommenderade dosupptrappningen och underhållsdoserna för vuxna från 18 års ålder och äldre

redovisas i nedanstående tabeller. Övergångsregimen omfattar upptrappning under sex veckor av

lamotrigindosen till en stabil underhållsdos (tabell 3), varefter andra psykotropa läkemedel och/eller

antiepileptika kan sättas ut om det är kliniskt indicerat (tabell 4). Dosjusteringarna efter tillägg av

andra psykotropa läkemedel och/eller antiepileptika redovisas också nedan (tabell 5). På grund av

risken för hudutslag ska initialdosen och efterföljande dosupptrappning inte överskridas (se avsnitt

4.4).

Tabell 3: Vuxna från 18 års ålder och äldre – rekommenderad dosupptrappning till total daglig stabil

underhållsdos för behandling av bipolär sjukdom

Behandlingsregim

Vecka 1 + 2

Vecka 3 + 4

Vecka 5

Underhållsdos

(vecka 6)*

Monoterapi med lamotrigin ELLER tilläggsbehandling UTAN valproat och UTAN inducerare

av lamotriginglukuronidering (se avsnitt 4.5):

Denna dosering bör användas

tillsammans med andra

läkemedel som inte

signifikant hämmar eller

inducerar lamotrigin-

glukuronidering

25 mg/dag

(en gång

dagligen)

50 mg/dag

(en gång

dagligen

eller

uppdelat på

två doser)

100 mg/dag

(en gång

dagligen

eller

uppdelat på

två doser)

200 mg/dag -

vanlig måldos för

optimalt svar (en

gång dagligen eller

uppdelat på två

doser)

Doser inom

intervallet 100 -

400 mg/dag har

använts vid

kliniska prövningar

Tilläggsbehandling MED valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt 4.5):

Denna dosering bör användas

tillsammans med valproat

oberoende av annan

tilläggsmedicinering

12,5 mg/dag

(ges som 25

mg varannan

dag)

25 mg/dag

(en gång

dagligen)

50 mg/dag

(en gång

dagligen

eller

uppdelat på

två doser)

100 mg/dag -

vanlig måldos för

optimalt svar (en

gång dagligen eller

uppdelat på två

doser)

Max.dos på 200

mg/dag kan

användas beroende

på kliniskt svar

Tilläggsbehandling UTAN valproat men MED inducerare av lamotriginglukuronidering (se

avsnitt 4.5):

Denna dosering bör användas

utan valproat men med:

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

50 mg/dag (en

gång dagligen)

100 mg/dag

(uppdelat på

två doser)

200 mg/dag

(uppdelat på

två doser)

300 mg/dag vecka

6, om nödvändigt

ökning till vanlig

måldos på 400

mg/dag vecka 7 för

att erhålla optimalt

svar (uppdelat på

två doser)

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med

lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt 4.5) bör samma dosupptrappning som rekommenderas

för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

* Underhållsdosen ändras beroende på kliniskt svar

Tabell 4: Vuxna från 18 års ålder och äldre – underhåll av total daglig stabiliseringsdos efter

utsättning av samtidigt givna läkemedel för behandling av bipolär sjukdom

När målet för underhåll av den dagliga stabiliseringsdosen nåtts kan andra läkemedel sättas ut enligt

nedan.

Behandlingsregim

Aktuell underhållsdos

av lamotrigin (före

utsättning)

Vecka 1

(början på

utsättning)

Vecka 2

Vecka 3 och

framåt *

Utsättning av valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt 4.5) beroende på

ursprunglig lamotrigindos:

100 mg/dag

200 mg/dag

Behåll denna dos (200

mg/dag) (uppdelat på två

doser)

När valproat sätts ut

fördubblas

underhållsdosen utan att

en ökning på högst 100

mg/vecka överskrids

200 mg/dag

300 mg/dag

400 mg/dag

Behåll denna

dos (400

mg/dag)

Utsättning av hämmare av lamotriginglukuronidering (se avsnitt 4.5) beroende på ursprunglig

lamotrigindos:

400 mg/dag

400 mg/dag

300 mg/dag

200 mg/dag

300 mg/dag

300 mg/dag

225 mg/dag

150 mg/dag

Denna dosering bör

användas när följande

sätts ut:

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

200 mg/dag

200 mg/dag

150 mg/dag

100 mg/dag

Utsättning av läkemedel som INTE signifikant hämmar eller inducerar

lamotriginglukuronidering (se avsnitt 4.5):

Denna dosering bör

användas när andra

läkemedel som inte

signifikant hämmar eller

inducerar

lamotriginglukuronidering

sätts ut

Behåll måldos som erhållits vid dosupptrappning (200 mg/dag uppdelat

på två doser) (dosintervall 100 - 400 mg/dag)

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med

lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt 4.5) är behandlingsregimen som rekommenderas för

lamotrigin att initialt upprätthålla den nuvarande dosen och justera lamotriginbehandlingen baserat på

det kliniska svaret.

* Dosen kan ökas till 400 mg/dag vid behov

Tabell 5: Vuxna från 18 års ålder och äldre – justering av daglig lamotrigindos efter tillägg av andra

läkemedel för behandling av bipolär sjukdom

Det finns ingen klinisk erfarenhet när det gäller justering av den dagliga lamotrigindosen efter tillägg

av andra läkemedel. Baserat på interaktionsstudier med andra läkemedel kan följande

rekommendationer göras:

Behandlingsregim

Aktuell

underhållsdos

av lamotrigin

(före tillägg)

Vecka 1

(början på

tillägg)

Vecka 2

Vecka 3 och

framåt

Tillägg av valproat (hämmare av lamotriginglukuronidering – se avsnitt 4.5) beroende på

ursprunglig lamotrigindos:

200 mg/dag

100 mg/dag

Behåll denna dos (100

mg/dag)

300 mg/dag

150 mg/dag

Behåll denna dos (150

mg/dag)

Denna dosering bör användas när

valproat läggs till oberoende av

annan tilläggsmedicinering

400 mg/dag

200 mg/dag

Behåll denna dos (200

mg/dag)

Tillägg av hämmare av lamotriginglukuronidering hos patienter som INTE tar valproat (se

avsnitt 4.5) beroende på ursprunglig lamotrigindos:

200 mg/dag

200 mg/dag

300 mg/dag

400 mg/dag

150 mg/dag

150 mg/dag

225 mg/dag

300 mg/dag

Denna dosering bör användas när

följande läggs till utan valproat:

fenytoin

karbamazepin

fenobarbital

primidon

rifampicin

lopinavir/ritonavir

100 mg/dag

100 mg/dag

150 mg/dag

200 mg/dag

Tillägg av läkemedel som INTE signifikant hämmar eller inducerar lamotriginglukuronidering

(se avsnitt 4.5):

Denna dosering bör användas när

andra läkemedel som inte

signifikant hämmar eller inducerar

lamotriginglukuronidering läggs till

Behåll måldos som erhållits vid dosupptrappning

(200 mg/dag; dosintervall 100 - 400 mg/dag)

För patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vars farmakokinetiska interaktion med

lamotrigin för närvarande är okänd (se avsnitt 4.5) bör samma behandlingsregim som

rekommenderas för lamotrigin vid samtidig valproatbehandling användas.

Utsättning av Lamotrigin Teva hos patienter med bipolär sjukdom

I kliniska studier förekom ingen ökad incidens, svårighetsgrad eller typ av biverkningar efter plötslig

utsättning av Lamotrigin Teva i jämförelse med placebo. Patienter kan därför upphöra med Lamotrigin

Teva utan någon stegvis minskning av dosen.

Barn och ungdomar under 18 år

Användning av Lamotrigin Teva rekommenderas inte för barn under 18 års ålder eftersom en

randomiserad utsättningsstudie inte påvisade någon signifikant effekt och visade ökad rapportering av

självmordsbenägenhet (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Allmänna doseringsrekommendationer för Lamotrigin Teva hos speciella patientgrupper

Kvinnor som använder hormonella antikonceptionsmedel

Användning av en kombination av etinylöstradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) ökar clearance för

lamotrigin med omkring två gånger, vilket resulterar i minskade lamotriginnivåer. Efter titrering kan

högre underhållsdoser av lamotrigin (upp till det dubbla) behövas för att erhålla ett maximalt

terapeutiskt svar. Under den tablettfria veckan har en fördubbling av lamotriginnivåerna iakttagits.

Dosrelaterade biverkningar kan inte uteslutas. Det bör därför övervägas att använda

antikonceptionsmedel utan en tablettfri vecka som förstahandsterapi (till exempel kontinuerliga

hormonella antikonceptionsmedel eller icke-hormonella metoder, se avsnitt 4.4 och 4.5).

Inledning av behandling med hormonella antikonceptionsmedel hos patienter som redan tar

underhållsdoser av lamotrigin och INTE tar inducerare av lamotriginglukuronidering

Underhållsdosen av lamotrigin behöver i de flesta fall ökas med upp till det dubbla (se avsnitt 4.4 och

4.5). Det rekommenderas att lamotrigindosen från den tidpunkt då behandlingen med det hormonella

antikonceptionsmedlet inleds ökas med 50 till 100 mg/dag varje vecka enligt det individuella kliniska

svaret. Dosökningarna bör inte överskrida denna takt såvida inte det kliniska svaret stödjer större

ökningar. Bestämning av lamotriginkoncentrationer i serum före och efter att behandling med

hormonella antikonceptionsmedel inletts kan övervägas som bekräftelse på att utgångskoncentrationen

av lamotrigin behålls. Om nödvändigt ska dosen anpassas. Hos kvinnor som tar ett hormonellt

antikonceptionsmedel som innebär en veckas inaktiv behandling (”tablettfri vecka”) ska övervakning

av lamotriginnivån i serum utföras under den aktiva behandlingens vecka 3, dvs. dag 15 till 21 i

tablettcykeln. Det bör därför övervägas att använda antikonceptionsmedel utan en tablettfri vecka som

förstahandsterapi (till exempel kontinuerliga hormonella antikonceptionsmedel eller icke-hormonella

metoder, se avsnitt 4.4 och 4.5).

Upphörande av behandling med hormonella antikonceptionsmedel hos patienter som redan tar

underhållsdoser av lamotrigin och INTE tar inducerare av lamotriginglukuronidering

Underhållsdosen av lamotrigin behöver i de flesta fall minskas med så mycket som 50 % (se avsnitt

4.4 och 4.5). Det rekommenderas att den dagliga lamotrigindosen minskas stegvis med 50 - 100 mg

varje vecka (med en hastighet som inte överskrider 25 % av den totala dagliga dosen per vecka) under

en 3-veckorsperiod såvida inte det kliniska svaret tyder på något annat. Bestämning av

lamotriginkoncentrationer i serum före och efter att behandling med hormonella antikonceptionsmedel

avslutats kan övervägas som bekräftelse på att utgångskoncentrationen av lamotrigin behålls. Hos

kvinnor som önskar sluta ta ett hormonellt antikonceptionsmedel som innebär en veckas inaktiv

behandling (”tablettfri vecka”) ska övervakning av lamotriginnivån i serum utföras under den aktiva

behandlingens vecka 3, dvs. dag 15 till 21 i tablettcykeln. Prover för bedömning av lamotriginnivåer

efter att behandlingen med antikonceptionsmedlet permanent upphört ska inte tas under den första

veckan efter att patienten upphört med pillren.

Inledning av behandling med lamotrigin hos patienter som redan tar hormonella

antikonceptionsmedel

Dosupptrappningen ska följa de vanliga dosrekommendationer som beskrivs i tabellerna.

Inledning och upphörande av behandling med hormonella antikonceptionsmedel hos patienter som

redan tar underhållsdoser av lamotrigin och TAR inducerare av lamotriginglukuronidering

Det behövs eventuellt inte någon justering av den rekommenderade underhållsdosen av lamotrigin.

Användning tillsammans med atazanavir/ritonavir

Ingen justering av den rekommenderade upptrappningsdosen av lamotrigin bör vara nödvändig då

lamotrigin läggs till den redan befintliga atazanavir/ritonavirbehandlingen.

Hos patienter som redan står på underhållsdos av lamotrigin och inte tar någon inducerare av

glukuronidering, kan lamotrigindosen behöva ökas om atazanavir/ritonavir läggs till, eller sänkas om

atazanavir/ritonavir sätts ut. Uppföljning av plasmalamotrigin bör göras före, och under 2 veckor efter

insättning eller utsättning av atazanavir/ritonavir, för att se om en justering av lamotrigindosen är

nödvändig (se avsnitt 4.5).

Användning tillsammans med lopinavir/ritonavir

Ingen justering av den rekommenderade upptrappningsdosen av lamotrigin bör vara nödvändig då

lamotrigin läggs till den redan befintliga lopinavir/ritonavirbehandlingen.

Hos patienter som redan står på underhållsdos av lamotrigin och inte tar någon inducerare av

glukuronidering, kan lamotrigindosen behöva ökas om lopinavir/ritonavir läggs till, eller sänkas om

lopinavir/ritonavir sätts ut. Uppföljning av plasmalamotrigin bör göras före, och under 2 veckor efter

insättning eller utsättning av lopinavir/ritonavir, för att se om en justering av lamotrigindosen är

nödvändig (se avsnitt 4.5).

Äldre (över 65 år)

Ingen dosjustering från det rekommenderade schemat behövs. Farmakokinetiken för lamotrigin i

denna åldersgrupp skiljer sig inte signifikant från den icke-äldre vuxna populationen (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet tillråds när Lamotrigin Teva ges till patienter med nedsatt njurfunktion. För patienter med

nedsatt njurfunktion i slutstadiet ska initialdoser av lamotrigin baseras på de läkemedel som patienten

använder samtidigt. Reducerade underhållsdoser kan vara effektivt för patienter med signifikant

nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Initial-, upptrappnings- och underhållsdoser ska generellt reduceras med omkring 50 % hos patienter

med måttligt (Child-Pugh klass B) och 75 % vid svårt (Child-Pugh klass C) nedsatt leverfunktion.

Upptrappnings- och underhållsdoser ska justeras efter kliniskt svar (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

25 mg, 100 mg och 200 mg tabletter:

För att underlätta nedsväljning kan tabletterna delas med hjälp av brytskåran. Brytskåran är inte till för att

dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning. Tabletterna får inte tuggas eller

krossas.

50 mg tabletter:

Tabletterna ska sväljas hela och får inte tuggas eller krossas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Hudutslag

Det har förekommit rapporter om biverkningar i form av hudreaktioner som i allmänhet inträffat inom

de första åtta veckorna efter att lamotriginbehandlingen inletts. Majoriteten av hudutslagen är lindriga

och övergående, men även allvarliga hudreaktioner som krävt sjukhusvård och utsättning av

lamotrigin har rapporterats. Dessa har inkluderat potentiellt livshotande hudreaktioner såsom Stevens-

Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) samt läkemedelsreaktion med eosinofili

och systemiska symtom (DRESS); också känt som överkänslighetssyndrom (se avsnitt 4.8).

Hos vuxna som deltog i studier enligt nuvarande doseringsrekommendationer för lamotrigin var

incidensen av allvarliga hudutslag cirka 1 per 500 hos epilepsipatienter. I ungefär hälften av fallen

rapporterades dessa som Stevens-Johnsons syndrom (1 per 1 000). I kliniska prövningar med patienter

med bipolär sjukdom är incidensen av allvarliga hudutslag cirka 1 per 1 000.

Risken för allvarliga hudutslag är högre hos barn än hos vuxna. Tillgängliga data från ett antal studier

visar att incidensen av utslag som orsakat sjukhusvård hos barn ligger mellan 1 per 300 till 1 per 100.

Hos barn kan man förväxla de initiala hudbiverkningarna med en infektion och läkaren ska därför

överväga möjligheten av en reaktion mot lamotriginbehandlingen hos barn som får symtom med

utslag och feber under de första åtta behandlingsveckorna.

Dessutom tycks den totala risken för utslag ha starkt samband med:

hög initialdosering av lamotrigin och överskridande av den rekommenderade dosupptrappningen av

lamotrigin (se avsnitt 4.2)

samtidig behandling med valproat (se avsnitt 4.2).

Försiktighet krävs även vid behandling av patienter som reagerat allergiskt mot eller fått hudutslag av

andra antiepileptika eftersom frekvensen av icke-allvarliga hudutslag efter behandling med lamotrigin

var ungefär tre gånger högre hos dessa patienter än hos dem utan sådan tidigare anamnes.

Alla patienter (vuxna och barn) som utvecklar hudutslag ska utredas omgående och Lamotrigin Teva

bör sättas ut omedelbart såvida det inte är helt klart att utslagen inte har samband med

lamotriginbehandlingen. Lamotrigin Teva bör inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen

på grund av hudutslag som satts i samband med tidigare behandling med lamotrigin såvida inte de

eventuella fördelarna klart överväger riskerna. Om patienten har utvecklat Stevens-Johnsons syndrom,

toxisk epidermal nekrolys eller DRESS vid användning av lamotrigin, får patienten aldrig behandlas

med lamotrigin igen.

Hudreaktioner har även rapporterats som delsymtom i ett överkänslighetssyndrom med ett varierande

mönster av systemiska symtom med bland annat feber, lymfadenopati, ansiktsödem, lever- och

blodabnormiteter samt aseptisk meningit (se avsnitt 4.8). Syndromet uppvisar mycket varierande

klinisk svårighetsgrad och kan i sällsynta fall leda till disseminerad intravasal koagulation och

multiorgansvikt. Det är viktigt att notera att tidiga tecken på överkänslighet (t.ex. feber,

lymfadenopati) kan uppträda utan tecken på samtidiga hudreaktioner. Om patienten uppvisar sådana

statusfynd och symtom ska patienten omedelbart utvärderas och Lamotrigin Teva sättas ut om inte en

annan orsak kan fastställas.

Aseptisk meningit var reversibel vid utsättning av läkemedlet i de flesta fall, men återkom i ett antal

fall vid ny exponering för lamotrigin. Åter-exponering resulterade i en snabb återkomst av symtomen

som ofta var mer allvarliga. Lamotrigin ska inte återinsättas hos patienter som avbrutit behandlingen

på grund av aseptisk meningit som satts i samband med tidigare behandling med lamotrigin.

Det har också förekommit rapporter om fotosensitivitetsreaktioner vid användning av lamotrigin (se

avsnitt 4.8). I flera fall uppträdde reaktionen vid en hög dos (400 mg eller högre), vid dosökning eller

snabb upptitrering. Om lamotriginassocierad fotosensitivitet misstänks hos en patient som visar tecken

på fotosensitivitet (t.ex. kraftigt solbränd hud) ska utsättning av behandlingen övervägas. Om fortsatt

behandling med lamotrigin bedöms vara kliniskt motiverad ska patienten rekommenderas att undvika

solljus och artificiellt UV-ljus och vidta skyddsåtgärder (t.ex. använda skyddande klädsel samt

solskyddsmedel).

Hemofagocyterande lymfohistiocytos, HLH

HLH har rapporterats hos patienter som tar lamotrigin (se avsnitt 4.8). HLH karakteriseras av tecken

och symptom såsom feber, utslag, neurologiska symptom, hepatosplenomegali, lymfadenopati,

cytopenier, högt s-ferritinvärde, hypertriglyceridemi och avvikelser i leverfunktion och koagulation.

Symptomen uppträder generellt inom 4 veckor efter behandlingsstart. HLH kan vara livshotande.

Patienter ska informeras om symptom som förknippas med HLH och ska uppmanas att omedelbart

kontakta läkare om de får sådana symptom under behandling med lamotrigin.

Utvärdera omedelbart patienter som utvecklar dessa tecken och symptom och överväg HLH-diagnos.

Lamotrigin ska sättas ut omedelbart om inte en alternativ etiologi kan fastställas.

Klinisk försämring och suicidrisk

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för lamotrigin.

Därför ska patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

Patienter med bipolär sjukdom kan uppleva försämring av sina depressiva symtom och/eller debut av

suicidalitet, oavsett om de behandlas med läkemedel för bipolär sjukdom eller inte, inklusive

Lamotrigin Teva. Patienter bör därför följas noggrant med avseende på klinisk försämring (inklusive

uppkomst av nya symtom) och suicidalitet, speciellt i början av en behandlingsperiod eller när doserna

ändras. Vissa patienter såsom de som tidigare uppvisat självmordsbeteende eller självmordstankar,

unga vuxna samt patienter med påfallande tankefixering på självmord före behandlingens början, kan

löpa större risk för självmordstankar eller självmordsförsök och bör observeras noggrant under

behandlingen.

Hos patienter som uppvisar klinisk försämring (inklusive uppkomst av nya symtom) och/eller

suicidtankar eller självmordsbeteende bör ändring av behandlingsregim övervägas, innefattande

eventuell utsättning av medicineringen, särskilt om dessa symtom är allvarliga, uppkommer hastigt

eller inte förekom som en del av patientens inledande symtombild.

Hormonella antikonceptionsmedel

Inverkan av hormonella antikonceptionsmedel på effekten av lamotrigin

Användning av en kombination av etinylöstradiol/levonorgestrel (30 μg/150 μg) ökar clearance för

lamotrigin med omkring två gånger, vilket resulterar i minskade lamotriginnivåer (se avsnitt 4.5). En

minskning av lamotriginnivåerna har satts i samband med förlust av anfallskontrollen. Efter titrering

behövs högre underhållsdoser av lamotrigin (upp till det dubbla) i de flesta fall för att erhålla ett

maximalt terapeutiskt svar. Vid utsättning av hormonella antikonceptionsmedel kan clearance för

lamotrigin halveras. Ökningar av lamotriginkoncentrationerna kan sättas i samband med dosrelaterade

biverkningar. Patienten bör följas upp med hänsyn till detta.

Hos kvinnor som inte redan behandlas med läkemedel som inducerar glukuronideringen av lamotrigin

men som använder ett hormonellt antikonceptionsmedel med en veckas inaktiv medicinering (t.ex.

”tablettfri vecka”) kommer en gradvis övergående ökning av lamotriginnivåerna att ske under veckan

med inaktiv behandling (se avsnitt 4.2). Variationer i lamotriginnivåerna av denna omfattning kan

sättas i samband med biverkningar. Det bör därför övervägas att använda antikonceptionsmedel utan

en tablettfri vecka som förstahandsterapi (till exempel kontinuerliga hormonella antikonceptionsmedel

eller icke-hormonella metoder).

Interaktionen mellan andra perorala antikonceptionsmedel eller HRT-behandlingar och lamotrigin har

inte studerats, men de kan ha liknande inverkan på de farmakokinetiska parametrarna för lamotrigin.

Inverkan av lamotrigin på effekten av hormonella antikonceptionsmedel

En interaktionsstudie av 16 friska försökspersoner visade att när lamotrigin och ett hormonellt

antikonceptionsmedel (etinylöstradiol/levonorgestrel i kombination) används tillsammans sker även en

måttlig ökning av clearance för levonorgestrel samt förändringar i serumkoncentrationer av FSH och

LH (se avsnitt 4.5). Betydelsen av dessa förändringar på äggstockarnas ovulatoriska funktion är inte

känd. Möjligheten att dessa förändringar leder till minskad antikonceptionell effekt hos vissa patienter

som tar hormonella preparat tillsammans med lamotrigin kan inte uteslutas. Patienter bör därför

uppmanas att utan dröjsmål rapportera förändringar i menstruationscykeln, t.ex. vid

genombrottsblödning.

Dihydrofolatreduktas

Lamotrigin har en något hämmande effekt på dihydrofolsyrareduktas, varför det finns en risk för

störning i folatmetabolismen under långvarig behandling (se avsnitt 4.6). Under förlängd dosering till

människa inducerade lamotrigin inte signifikanta ändringar av hemoglobinkoncentrationen,

medelvolymen av de röda blodkropparna eller folatkoncentrationer i serum eller röda blodkroppar

under upp till 1 år eller folatkoncentrationer i röda blodkroppar under upp till 5 år.

Nedsatt njurfunktion

I enkeldosstudier på personer med nedsatt njurfunktion i slutstadiet ändrades inte

lamotriginkoncentrationerna i plasma signifikant. Det kan dock förväntas en ackumulering av

glukuronidmetaboliten. Försiktighet ska därför iakttas vid behandling av patienter med nedsatt

njurfunktion.

Patienter som tar andra läkemedel som innehåller lamotrigin

Lamotrigin Teva ska inte ges till patienter som för tillfället behandlas med något annat preparat som

innehåller lamotrigin utan att läkare rådfrågas.

EKG av Brugadatyp

Arytmogen ST-T-avvikelse och typiskt Brugadamönster på EKG har rapporterats för patienter som

behandlas med lamotrigin. Användning av lamotrigin måste noga övervägas för patienter med

Brugadas syndrom.

Barns utveckling

Det finns inga data på att lamotrigin har någon effekt på tillväxt, sexuell mognad och kognitiv,

emotionell och beteendemässig utveckling hos barn.

Försiktighetsåtgärder som har samband med epilepsi

Liksom för andra antiepileptika kan plötslig utsättning av Lamotrigin Teva framkalla rebound-anfall.

Såvida inte säkerhetsaspekter (t.ex. hudutslag) kräver en plötslig utsättning ska Lamotrigin Teva-

dosen gradvis reduceras under en tvåveckorsperiod.

I litteraturen finns rapporter om att svåra krampanfall inklusive status epilepticus kan leda till

rabdomyolys, multiorgansvikt och disseminerad intravasal koagulation, vilket ibland fått fatal utgång.

Liknande fall har inträffat i samband med användning av lamotrigin.

En kliniskt signifikant försämring av anfallsfrekvensen kan ses istället för en förbättring. Hos patienter

med mer än en anfallstyp, ska den observerade nyttan av kontroll av en anfallstyp vägas mot

observerade försämringar av en annan anfallstyp.

Myokloniska anfall kan försämras av lamotrigin.

Det finns en antydan i tillgängliga data att svar i kombination med enzyminducerare är mindre än i

kombination med icke-enzyminducerande antiepileptika. Orsaken är oklar.

Hos barn som tar lamotrigin för behandling av typiska absenser kan effekten eventuellt inte bibehållas

hos alla patienter.

Försiktighetsåtgärder som har samband med bipolär sjukdom

Barn och ungdomar under 18 år

Behandling med antidepressiva läkemedel förknippas med en ökad risk för självmordstankar och

självmordsbeteende hos barn och ungdomar med egentlig depression och andra psykiska sjukdomar.

Hjälpämnen

Laktos

Patienter med någon av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

100 mg tabletter:

Para-orange (E110)

Kan ge allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Uridin-5'-difosfo (UDP)- glukuronyltransferaser (UGTs) har identifierats som de enzymer som

ansvarar för lamotriginmetabolismen. Läkemedel som inducerar eller hämmar glukuronidering kan

därför påverka synbart clearance av lamotrigin. Starka eller måttliga inducerare av cytokrom P450

3A4-enzym (CYP3A4), som även är kända för att inducera UGTs, kan också öka metabolismen av

lamotrigin.

Läkemedel som har visats ha klinisk signifikant påverkan på metabolismen av lamotrigin listas i tabell

6. Specifika doseringsanvisningar för dessa läkemedel finns i avsnitt 4.2.

Tabell 6: Inverkan av andra läkemedel på glukuronidering av lamotrigin

Läkemedel som signifikant

hämmar glukuronidering av

lamotrigin

Läkemedel som signifikant

inducerar glukuronidering av

lamotrigin

Läkemedel som inte signifikant

hämmar eller inducerar

glukuronidering av lamotrigin

Valproat

Fenytoin

Oxkarbazepin

Karbamazepin

Felbamat

Fenobarbital

Gabapentin

Primidon

Levetiracetam

Rifampicin

Pregabalin

Lopinavir/ritonavir

Topiramat

Etinylöstradiol/levonorgestrel

kombination**

Zonisamid

Atazanavir/ritonavir*

Litium

Buproprion

Olanzapin

Aripiprazol

Lakosamid

Perampanel

* För doseringsanvisningar (se avsnitt 4.2).

** Andra perorala antikonceptionsmedel eller HRT-behandlingar har inte studerats, men de kan ha

liknande inverkan på de farmakokinetiska parametrarna för lamotrigin (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Det finns inget bevis för att lamotrigin kliniskt signifikant inducerar eller hämmar cytokrom P450-

enzymer. Lamotrigin kan inducera sin egen metabolism men effekten är måttlig och det är osannolikt

att den har signifikanta kliniska konsekvenser.

Interaktioner med antiepileptiska läkemedel

Valproat, som hämmar glukuronideringen av lamotrigin, minskar metabolismen av lamotrigin och

ökar den genomsnittliga halveringstiden för lamotrigin nästan två gånger. Hos patienter som erhåller

tilläggsbehandling med valproat ska den tillämpliga behandlingsregimen användas (se avsnitt 4.2).

Vissa antiepileptika (t.ex. fenytoin, karbamazepin, fenobarbital och primidon) som inducerar cytokrom

P450-enzymer inducerar även UGTs och förstärker därför metabolismen av lamotrigin. Hos patienter

som erhåller tilläggsbehandling med fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller primidon ska den

tillämpliga behandlingsregimen användas (se avsnitt 4.2).

Det har förekommit rapporter om påverkan på centrala nervsystemet som t.ex. yrsel, ataxi,

dubbelseende, dimsyn och illamående hos patienter som behandlats med karbamazepin efter att

lamotrigin introducerats. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis när karbamazepindosen minskas.

En liknande effekt sågs under en studie av lamotrigin och oxkarbazepin hos friska vuxna

försökspersoner men dosreduktion undersöktes inte.

Det finns litteraturrapporter om minskade lamotriginnivåer då lamotrigin gavs i kombination med

oxkarbazepin. Emellertid, i en prospektiv studie av friska vuxna försökspersoner med användning av

doser på 200 mg lamotrigin och 1 200 mg oxkarbazepin ändrade oxkarbazepin inte metabolismen av

lamotrigin och lamotrigin ändrade heller inte metabolismen av oxkarbazepin. Patienter som får

samtidig behandling med oxkarbazepin ska därför inte ges valproat och inducerare av

lamotriginglukuronidering som tilläggsbehandling till lamotrigin (se avsnitt 4.2).

I en studie av friska försökspersoner visade sig samtidig administration av felbamat (1 200 mg två

gånger dagligen) och lamotrigin (100 mg två gånger dagligen i 10 dagar) inte ha några kliniskt

relevanta effekter på farmakokinetiken för lamotrigin.

Baserat på en retrospektiv analys av plasmanivåer hos patienter som erhöll lamotrigin både med och

utan gabapentin tycktes gabapentin inte ändra synbar clearance av lamotrigin.

Möjliga interaktioner mellan levetiracetam och lamotrigin bedömdes genom utvärdering av

serumkoncentrationer av båda agens i placebokontrollerade kliniska prövningar. Dessa uppgifter tyder

på att lamotrigin inte påverkar farmakokinetiken för levetiracetam och att levetiracetam inte påverkar

farmakokinetiken för lamotrigin.

Steady-state koncentrationer av lamotrigin i plasma påverkades inte av samtidigt administration av

pregabalin (200 mg, 3 gånger dagligen). Det finns inga farmakokinetiska interaktioner mellan

lamotrigin och pregabalin.

Topiramat resulterade inte i någon förändring av lamotriginkoncentrationerna i plasma.

Administration av lamotrigin resulterade i en 15-procentig ökning av topiramatkoncentrationerna.

I en studie av patienter med epilepsi visade sig samtidig administration av zonisamid (200 till 400

mg/dag) och lamotrigin (150 till 500 mg/dag) i 35 dagar inte ha någon kliniskt relevant effekt på

farmakokinetiken för lamotrigin.

Plasmakoncentrationer av lamotrigin påverkades inte av samtidig administrering av lacosamid (200,

400 eller 600 mg/dag) i placebokontrollerade kliniska studier med patienter med partiella anfall.

I en poolad analys av data från tre placebokontrollerade kliniska prövningar som undersökte

tilläggsbehandling med perampanel hos patienter med partiella och primära generaliserade

toniskkloniska anfall, ökade den högsta utvärderade perampanel-dosen (12 mg/dag) lamotrigin

clearance med mindre än 10 %. En effekt i denna storleksordning anses inte vara kliniskt relevant.

Även om det har rapporterats förändringar i plasmakoncentrationerna av andra antiepileptika har det i

kontrollerade studier inte påvisats att lamotrigin påverkar plasmakoncentrationerna av samtidigt

administrerade antiepileptika. Bevis från

in vitro

-studier tyder på att lamotrigin inte tränger undan

andra antiepileptika från proteinbindningsställen.

Interaktioner med andra psykoaktiva droger

Litiums farmakokinetik förändrades inte efter administration av 2 g vattenfritt litiumglukonat två

gånger dagligen i 6 dagar till 20 friska försökspersoner vid samtidig administration av 100 mg/dag av

lamotrigin.

Multipla perorala doser av bupropion hade ingen statistiskt signifikant effekt på farmakokinetiken för

lamotrigin efter en singeldos hos 12 försökspersoner och hade endast en liten ökning av AUC för

lamotriginglukuronid.

I en studie på friska försökspersoner visades att 15 mg olanzapin reducerade AUC och Cmax av

lamotrigin i medeltal med 24 % respektive 20 %. En effekt i denna storleksordning förväntas i

allmänhet inte vara kliniskt relevant. Lamotrigin på 200 mg påverkade inte farmakokinetiken för

olanzapin.

Multipla perorala doser av lamotrigin 400 mg dagligen hade ingen kliniskt signifikant effekt på

farmakokinetiken efter en singeldos på 2 mg risperidon hos 14 friska vuxna försökspersoner. Efter

samtidig administration av risperidon 2 mg och lamotrigin rapporterade 12 av de 14 försökspersonerna

sömnighet jämfört med 1 av 20 när enbart risperidon gavs och ingen när enbart lamotrigin

administrerades.

I en studie på 18 vuxna patienter med bipolär sjukdom, med en etablerad behandling av lamotrigin

(100-400 mg/dag), ökades dosen aripiprazol från 10 mg/dag till en slutdos på 30 mg/dag under en

7-dagarsperiod. Behandlingen fortsatte sedan en gång dagligen i ytterligare 7 dagar. En genomsnittlig

minskning med ca 10 % av C

och AUC för lamotrigin observerades. En effekt i denna

storleksordning förväntas inte vara av klinisk betydelse.

In vitro

-experiment tydde på att bildandet av lamotrigins huvudmetabolit, 2-N-glukuronid, endast

hämmades minimalt av samtidig inkubering med amitriptylin, bupropion, klonazepam, haloperidol

eller lorazepam. Dessa experiment tydde också på att metabolismen av lamotrigin sannolikt inte

hämmas av klozapin, fluoxetin, fenelzin, risperidon, sertralin eller trazodon. Dessutom tydde en studie

av bufuralolmetabolismen med hjälp av humana levermikrosompreparat på att lamotrigin inte skulle

minska clearance för läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av CYP2D6.

Interaktioner med hormonella antikonceptionsmedel

Inverkan av hormonella antikonceptionsmedel på farmakokinetiken hos lamotrigin

I en studie av 16 kvinnliga försökspersoner gav en dosering med 30 μg etinylöstradiol/150 μg

levonorgestrel i ett oralt antikonceptionsmedel av kombinationstyp nästan en fördubbling av oralt

clearance för lamotrigin, vilket resulterade i en minskning på i genomsnitt 52 % respektive 39 % av

AUC och Cmax för lamotrigin. Koncentrationerna i serum av lamotrigin ökade under veckan med

inaktiv behandling (den ”tablettfria” veckan) med koncentrationer före dosering i slutet av veckan med

inaktiv behandling som i genomsnitt var omkring dubbelt så höga som under

kombinationsbehandlingen (se avsnitt 4.4). Inga justeringar av de rekommenderade riktlinjerna för

dosupptrappning för lamotrigin ska vara nödvändiga enbart baserat på användningen av hormonella

antikonceptionsmedel, men underhållsdosen av lamotrigin behöver i de flesta fall ökas eller minskas

när kvinnan börjar eller slutar med hormonella antikonceptionsmedel (se avsnitt 4.2).

Inverkan av lamotrigin på farmakokinetiken hos hormonella antikonceptionsmedel

I en studie av 16 kvinnliga försökspersoner hade en steady-state-dos på 300 mg lamotrigin ingen

inverkan på farmakokinetiken för etinylöstradiolkomponenten i ett oralt kontraceptionsmedel av

kombinationstyp. En måttlig ökning av oralt clearance iakttogs för levonorgestrelkomponenten, vilket

resulterade i en genomsnittlig reduktion av AUC på 19 % respektive av C

på 12 % för

levonorgestrel. Bestämning av FSH, LH och östradiol i serum under studien indikerade viss minskning

av suppression av hormonell aktivitet i ovarierna hos några kvinnor, men bestämning av progesteron i

serum tydde på att det inte fanns något hormonellt bevis för ovulation hos någon av de 16

försökspersonerna. Betydelsen av det måttligt ökade clearance av levonorgestrel och förändringarna av

FSH och LH i serum på ovulatorisk aktivitet är inte känd (se avsnitt 4.4). Effekter av andra doser än

lamotrigin 300 mg/dag har inte undersökts och studier med andra preparat innehållande kvinnliga

könshormoner har inte utförts.

Interaktion med andra läkemedel

I en studie av 10 manliga försökspersoner ökade rifampicin clearance av lamotrigin och minskade

lamotrigins halveringstid genom induktion av glukuroniderande leverenzymer. Hos patienter som

erhåller tilläggsbehandling med rifampicin ska den tillämpliga behandlingsregimen användas (se

avsnitt 4.2).

I en studie av friska försökspersoner minskade lopinavir/ritonavir plasmakoncentrationerna av

lamotrigin till ungefär hälften, sannolikt genom induktion av glukuronidering. Hos patienter som

erhåller tilläggsbehandling med lopinavir/ritonavir ska den tillämpliga behandlingsregimen användas

(se avsnitt 4.2).

I en studie av friska frivilliga vuxna försökspersoner, minskade atazanavir/ritonavir (300 mg/100 mg),

givet i 9 dagar, plasma AUC och C

av lamotrigin (100 mg som engångsdos) med ungefär 32 %

respektive 6 %. Hos patienter som får samtidig behandling med atazanavir/ritonavir ska lämplig

behandlingsregim användas (se avsnitt 4.2).

In vitro

-data visar att lamotrigin, men inte N(2)-glukuronidmetaboliten, är en hämmare av

transportproteinet Organic Cation Transporter 2 (OCT 2) vid potentiellt kliniskt relevanta

koncentrationer. Dessa data visar att lamotrigin är en hämmare av OCT2, med ett IC50-värde på 53,8

µM. Samtidig administrering av lamotrigin med renalt utsöndrade läkemedel, vilka är substrat för

OCT 2 (t ex metformin, gabapentin och vareniklin), kan resultera i ökade plasmanivåer av dessa

läkemedel.

Den kliniska betydelsen av detta har inte säkerställts, men försiktighet bör iakttas hos patienter som

samtidigt behandlas med dessa läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Risk som sammanhänger med antiepileptika i allmänhet

Kvinnor i fertil ålder bör bli föremål för specialistrådgivning. Behovet av antiepileptisk behandling bör

ses över när graviditet planeras. Plötslig utsättning av antiepileptisk behandling bör undvikas hos

kvinnor som behandlas för epilepsi eftersom detta kan leda till anfallsgenombrott, vilket kan ha

allvarliga konsekvenser för både modern och fostret. Monoterapi är att föredra och ska användas i

möjligaste mån eftersom, beroende på vilka antiepileptika som används, kan samtidig behandling med

flera antiepileptika vara förenad med högre risk för medfödda missbildningar än monoterapi.

Risker som sammanhänger med lamotrigin

Graviditet

En stor mängd data från kvinnor som exponerats för lamotrigin som monoterapi under graviditetens

första trimester (fler än 8700), antyder inte att det finns någon påtagligt ökad risk för större

kongenitala missbildningar, inklusive läpp-käk-gomspalt. Djurstudier har påvisat utvecklingstoxicitet

(se avsnitt 5.3).

Om behandling med Lamotrigin Teva bedöms vara nödvändig under graviditet rekommenderas lägsta

möjliga terapeutiska dos.

Lamotrigin har en svagt hämmande effekt på dihydrofolsyrareduktas och kan därför teoretiskt leda till

ökad risk för embryo-fetal skada genom minskade folsyranivåer. Intag av folsyra kan övervägas vid

planering av graviditet och tidigt under graviditet.

Fysiologiska förändringar under graviditeten kan påverka koncentrationen och/eller den terapeutiska

effekten av lamotrigin. Sänkta plasmanivåer av lamotrigin under graviditet har rapporterats med en

potentiell risk för förlorad anfallskontroll. Efter förlossningen kan lamotriginnivåerna öka snabbt med

risk för dosrelaterade biverkningar. Serumkoncentrationerna av lamotrigin bör därför övervakas före,

under och efter graviditeten samt kort efter förlossningen. Om nödvändigt ska dosen anpassas så att

serumkoncentrationen av lamotrigin behålls på samma nivå som före graviditeten eller anpassas efter

kliniskt svar. Dessutom ska dosrelaterade biverkningar övervakas efter förlossningen.

Amning

Lamotrigin har rapporterats passera över i modersmjölk i mycket varierande koncentrationer, vilket

resulterar i totala lamotriginnivåer hos spädbarn av upp till ungefär 50 % av mammans. Således kan

serumkoncentrationerna hos vissa ammade spädbarn nå nivåer där farmakologiska effekter kan uppstå.

De potentiella fördelarna av amning ska vägas mot den eventuella risken för biverkningar hos barnet.

Om en kvinna bestämmer sig för att amma samtidigt som hon behandlas med lamotrigin ska barnet

kontrolleras med avseende på biverkningar, såsom dåsighet, utslag och dålig viktökning.

Fertilitet

Djurexperiment har inte avslöjat nedsatt fertilitet genom lamotrigin (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eftersom svaret på all behandling med antiepileptika varierar från person till person ska patienter som

tar Lamotrigin Teva för behandling av epilepsi rådfråga sin läkare när det gäller framförande av fordon

och epilepsi.

Inga studier har utförts angående effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Två

försökspersonsstudier har visat att effekten av lamotrigin på visuell finmotorisk koordination,

ögonrörelser, kroppsrörelser och subjektiva sederande effekter inte skiljde sig från placebo. I kliniska

prövningar med lamotrigin har biverkningar av neurologisk karaktär som till exempel yrsel och

dubbelseende rapporterats. Patienterna ska därför se hur Lamotrigin Teva-behandlingen påverkar dem

innan de framför fordon eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningarna för epilepsi respektive bipolär sjukdom baseras på tillgängliga data från kontrollerade

kliniska studier och annan klinisk erfarenhet och listas i tabellen nedan. Frekvenskategorierna härrör

från kontrollerade kliniska studier (epilepsi monoterapi (identifieras av †) och bipolär sjukdom

(identifieras av §)). Där frekvenskategorierna skiljer sig mellan data från kliniska studier av epilepsi

och bipolär sjukdom visas den mest konservativa frekvensen. Där inga kontrollerade kliniska studier

finns tillgängliga, har dock frekvenskategorierna erhållits från annan klinisk erfarenhet.

Följande indelning har använts för klassificering av biverkningarna: mycket vanliga (>1/10), vanliga

(>1/100 till <1/10), mindre vanliga (>1/1 000 till <1/100), sällsynta (>1/10 000 till <1/1 000), mycket

sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Hematologiska avvikelser

såsom neutropeni,

leukopeni, anemi, trombocytopeni, pancytopeni,

aplastisk anemi, agranulocytos

Mycket sällsynta

Hemofagocyterande syndrom (se avsnitt 4.4)

Mycket sällsynta

Blodet och

lymfsystemet

Lymfadenopati

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

Överkänslighetssyndrom

(inklusive symtom

som feber, lymfadenopati, ansiktsödem, blod- och

leverabnormiteter, disseminerad intravaskulär

koagulation, multipel organsvikt).

Mycket sällsynta

Hypogammaglobulinemi

Ingen känd frekvens

Aggressivitet, irritabilitet

Vanliga

Konfusion, hallucinationer, tics

Mycket sällsynta

Psykiska störningar

Mardrömmar

Ingen känd frekvens

Huvudvärk

†§

Mycket vanliga

Sömnighet

†§

, yrsel

†§

, tremor

, sömnlöshet

agitation

Vanliga

Ataxi

Mindre vanliga

Nystagmus

Sällsynta

Ostadighet, motorikstörningar, försämring av

Parkinsons sjukdom

, extrapyramidala

biverkningar, koreoatetos

, ökad anfallsfrekvens

Mycket sällsynta

Centrala och perifera

nervsystemet

Aseptisk meningit

(se avsnitt 4.4)

Sällsynta

Dubbelseende

, dimsyn

Mindre vanliga

Ögon

Konjunktivit

Sällsynta

Magtarmkanalen

Illamående

, kräkning

, diarré

, muntorrhet

Vanliga

Lever och gallvägar

Leversvikt, leverdysfunktion

, förhöjda

leverfunktionsvärden

Mycket sällsynta

Hudutslag

5†§

Mycket vanliga

Alopeci, fotosensitivitetsreaktion

Mindre vanliga

Stevens–Johnsons syndrom

Sällsynta

Toxisk epidermal nekrolys

Mycket sällsynta

Hud och subkutan

vävnad

Läkemedelsreaktion med eosinofili och

systemiska symtom

Mycket sällsynta

Artralgi

Vanliga

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Lupusliknande reaktioner

Mycket sällsynta

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet

, värk

, ryggvärk

Vanliga

Beskrivning av vissa biverkningar

Hematologiska avvikelser och lymfadenopati är möjligen kopplade till överkänslighetssyndromet (se

Immunsystemet).

Hudutslag har även rapporterats som delsymtom i ett överkänslighetssyndrom med ett varierande

mönster av systemiska symtom med bland annat feber, lymfadenopati, ansiktsödem samt blod- och

leverabnormiteter. Syndromet uppvisar mycket varierande klinisk svårighetsgrad och kan i sällsynta

fall leda till disseminerad intravasal koagulation och multiorgansvikt. Det är viktigt att notera att tidiga

tecken på överkänslighet (t.ex. feber, lymfadenopati) kan uppträda utan tecken på samtidiga

hudreaktioner. Om patienten uppvisar sådana statusfynd och symtom ska patienten omedelbart

utvärderas och Lamotrigin Teva utsättas om inte en annan orsak kan fastställas.

Dessa biverkningar har rapporterats under annan klinisk erfarenhet.

Det finns rapporter om att lamotrigin kan förvärra Parkinson-symtom hos patienter med Parkinsons

sjukdom samt enstaka rapporter om extrapyramidala biverkningar och koreoatetos hos patienter utan

denna bakomliggande sjukdom.

Leverdysfunktion uppträder vanligtvis i samband med överkänslighetsreaktioner men enstaka fall

har rapporterats utan tydliga tecken på överkänslighet.

I kliniska studier på vuxna förekom hudutslag hos upp till 8-12 % av patienterna som fick lamotrigin

och hos 5-6 % av patienterna som fick placebo. Hudutslagen ledde till att lamotrigin sattes ut hos 2 %

av patienterna. Utslagen är vanligtvis makulopapulära, uppträder i allmänhet inom åtta veckor från

behandlingsstart och försvinner vid utsättning av Lamotrigin Teva (se avsnitt 4.4).

Allvarliga och potentiellt livshotande hudutslag har rapporterats, inkluderande Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom) och läkemedelsreaktion med eosinofili och

systemiska symtom (DRESS). Fastän majoriteten av patienterna återhämtar sig då

lamotriginbehandlingen sätts ut har vissa patienter fått irreversibel ärrbildning och sällsynta

associerade dödsfall har förekommit (se avsnitt 4.4).

Risken för hudutslag förefaller generellt vara starkt kopplad till:

höga initialdoser av lamotrigin och överskridande av den rekommenderade dosupptrappningen

av lamotriginbehandlingen (se avsnitt 4.2)

samtidig användning av valproat (se avsnitt 4.2).

Hudutslag har även rapporterats som del av ett överkänslighetssyndrom som sätts i samband med ett

varierande mönster av systemiska symtom (se Immunsystemet).

Det har förekommit rapporter om minskad bentäthet, osteopeni, osteoporos och frakturer hos patienter

som står på långtidsbehandling med lamotrigin. Mekanismen genom vilken lamotrigin påverkar

benmetabolismen har inte identifierats.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Akut intag av doser över 10 till 20 gånger den maximala terapeutiska dosen har rapporterats, inklusive

dödsfall. Överdosering har resulterat i symtom såsom nystagmus, ataxi, medvetandepåverkan, grand

mal-anfall och koma.

QRS-breddning (fördröjning av intraventrikulär överledning) har också observerats hos överdoserande

patienter. Breddning av QRS-durationen på mer än 100 ms kan förknippas med en mer allvarlig

toxicitet.

Behandling

Vid överdosering ska patienten tas in på sjukhus och ges lämplig stödterapi. Behandling som minskar

absorptionen (aktivt kol) ska ges om indicerat. Vidare behandling ska ske enligt klinisk indikation. Det

finns ingen erfarenhet av hemodialys som behandling vid överdosering. Hos sex försökspersoner med

njursvikt som gavs hemodialys i 4 timmar avlägsnades 20 % av lamotriginet i kroppen (se avsnitt 5.2).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antiepileptika, ATC-kod: N03AX09

Verkningsmekanism

Resultat från farmakodynamiska studier tyder på att lamotrigin är en användnings- och

spänningsberoende blockerare av spänningsstyrda natriumkanaler. Det hämmar ihållande repetitiva

urladdningar av neuroner och hämmar frisättning av glutamat (den neurotransmittor som spelar en

nyckelroll för att framkalla epileptiska anfall). Dessa effekter bidrar sannolikt till de antikonvulsiva

egenskaperna hos lamotrigin.

Däremot har de mekanismer genom vilka lamotrigin utövar sin terapeutiska verkan vid bipolär

sjukdom inte fastställts, men det är sannolikt att interaktion med spänningsstyrda natriumkanaler

spelar en viktig roll.

Farmakodynamiska effekter

I tester som utformats för utvärdering av läkemedels effekter på det centrala nervsystemet skiljde sig

inte resultat som erhölls med doser på 240 mg lamotrigin som administrerades till friska

försökspersoner från placebo, medan såväl 1 000 mg fenytoin som 10 mg diazepam signifikant

försämrade visuell finmotorisk koordination och ögonrörelser, ökade kroppsrörelserna och gav

subjektiva sederande effekter.

I en annan studie försämrade perorala singeldoser på 600 mg karbamazepin signifikant visuell

finmotorisk koordination och ögonrörelser, samtidigt som såväl kroppsrörelser som hjärtfrekvens

ökade, medan resultat med lamotrigin vid doser på 150 mg och 300 mg inte skiljde sig från placebo.

Klinisk effekt och säkerhet

Klinisk effekt och säkerhet hos barn från 1 till 24 månaders ålder

Effekten och säkerheten av tilläggsbehandling vid partiella anfall hos patienter från 1 till 24 månaders

ålder har utvärderats i en liten dubbelblind placebokontrollerad utsättningsstudie. Behandling

påbörjades hos 177 försökspersoner med ett dostitreringsschema liknande det för barn från 2 till 12 års

ålder. Lamotrigin 2 mg tabletter är den lägsta tillgängliga styrkan och därför anpassades det

standardiserade dosschemat i vissa fall under titreringsfasen (till exempel genom att ge en 2 mg tablett

varannan dag när den beräknade dosen var mindre än 2 mg). Serumnivåer mättes i slutet av

titreringsvecka 2 och antingen minskades eller ökades inte påföljande dos om koncentrationen

översteg 0,41 μg/ml, som är den förväntade koncentrationen hos vuxna vid denna tidpunkt.

Dosreduktion med upp till 90 % var nödvändig hos vissa patienter vid slutet av vecka 2.

Trettioåtta försökspersoner som svarade (> 40 % minskning av anfallsfrekvensen) randomiserades till

placebo eller fortsatt behandling med lamotrigin. Andelen försökspersoner med behandlingssvikt var

84 % (16/19 försökspersoner) i placeboarmen och 58 % (11/19 försökspersoner) i lamotriginarmen.

Skillnaden var inte statistiskt signifikant: 26,3 %, CI95% -2,6 % <> 50,2 %, p=0,07.

Totalt 256 försökspersoner från 1 till 24 månaders ålder har fått lamotrigin i dosintervallet 1 till 15

mg/kg/dag i upp till 72 veckor. Säkerhetsprofilen för lamotrigin hos barn från 1 månad till 2 års ålder

var liknande den för äldre barn förutom att kliniskt signifikant försämring av anfall (>=50 %)

rapporterades oftare hos barn under 2 års ålder (26 %) jämfört med äldre barn (14 %).

Klinisk effekt och säkerhet vid Lennox-Gastaut syndrom

Det finns inga data för monoterapi vid anfall förknippat med Lennox-Gastaut syndrom

Klinisk effekt för prevention av stämningsepisoder hos patienter med bipolär sjukdom

Effekten av lamotrigin för prevention av stämningsepisoder hos patienter med bipolär I sjukdom har

utvärderats i två studier.

Studien SCAB2003 var en multicenter, dubbelblind, dubbel-dummy, placebo- och litiumkontrollerad,

randomiserad fast dos-utvärdering av långsiktig prevention av återfall och återkomst av depression

och/eller mani hos patienter med bipolär I sjukdom som nyligen upplevt eller för tillfället upplevde en

egentlig depressionsepisod. Efter stabilisering med lamotrigin i monoterapi eller kombinationsterapi

tilldelades patienterna slumpvis en av fem behandlingsgrupper: lamotrigin (50, 200, 400 mg/dag),

litium (serumnivåer på 0,8 till 1,1 mmol/l) eller placebo i högst 76 veckor (18 månader). Primär

endpoint var ”Time to Intervention for a Mood Episode (TIME)” där intervention innebar ytterligare

farmakoterapi eller elektrokonvulsiv behandling (ECT). Studie SCAB2006 hade en liknande design

som studie SCAB2003 men skilde sig från studie SCAB2003 genom att den utvärderade en flexibel

dos av lamotrigin (100 till 400 mg/dag) och inklusion av patienter med bipolär I sjukdom som nyligen

eller för tillfället upplevde maniska episoder. Resultaten visas i tabell 7.

Tabell 7: Sammanfattning av resultat från studier som undersökt effekten av lamotrigin för att

förebygga stämningsepisoder hos patienter med bipolär I sjukdom.

Andelen patienter som var fria från stämningsepisoder vid vecka 76

Studie SCAB2003

Studie SCAB2006

Bipolär I

Bipolär I

Inklusionskriterie

Egentlig depressionsepisod

Manisk episod

Lamotrigin

Litium

Placebo

Lamotrigin

Litium

Placebo

Interventionsfri

0,22

0,21

0,12

0,17

0,24

0,04

Log-rank test p-

0,004

0,006

0,023

0,006

värde

Depressionsfri

0,51

0,46

0,41

0,82

0,71

0,40

Log-rank test p-

0,047

0,209

0,015

0,167

värde

Fri från mani

0,70

0,86

0,67

0,53

0,64

0,37

Log-rank test p-

0,339

0,026

0,280

0,006

värde

I stödanalyser av tid till första depressionsepisod och tid till första maniska/hypomaniska eller

blandade episod hade de lamotriginbehandlade patienterna signifikant längre tid till den första

depressionsepisoden än placebopatienterna och behandlingsskillnaden med avseende på tid till

maniska/hypomaniska eller blandade episoder var inte statistiskt signifikant.

Effekten av lamotrigin i kombination med humörstabiliserare har inte studerats tillräckligt.

Barn (10-12 år) och ungdomar (13-17 år)

En multicenter, parallellgrupp, placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad utsättningsstudie,

utvärderade effekten och säkerheten av lamotrigin som tillägg för underhållsbehandling för att fördröja

stämningsepisoder hos barn och ungdomar av båda könen (ålder 10-17 år) som hade diagnostiserats

med bipolär sjukdom, typ 1, och som blivit symtomfria eller förbättrats från en bipolär episod under

behandling med lamotrigin i kombination med samtidig antipsykotika eller andra humörstabiliserande

läkemedel. Resultatet av den primära effektanalysen (tiden till uppkomst av en bipolär händelse -

TOBE) nådde ej statistisk signifikans (p=0,0717), så effekt kunde ej visas. Dessutom visade

säkerhetsresultat ökad rapportering av självmordsbeteende hos patienter som behandlades med

lamotrigin: 5 % (4 patienter) i lamotrigin-armen jämfört med 0 i placebogruppen (se avsnitt 4.2).

Studie på effekten av lamotrigin på hjärtöverledning

En studie av friska vuxna försökspersoner utvärderade effekten av upprepade lamotrigindoser (upp till

400 mg/dag) på hjärtöverledning enligt bedömning med ett 12-avlednings EKG. Lamotrigin hade

ingen kliniskt signifikant effekt på QT-intervallet jämfört med placebo.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Lamotrigin absorberas snabbt och fullständigt från tarmen utan någon signifikant första-

passagemetabolism.

Maximala plasmakoncentrationer uppnås ca 2,5 timmar efter peroral administration av lamotrigin.

Tiden till maximal koncentration fördröjs något efter födointag men absorptionsomfattningen påverkas

inte. Maximala koncentrationer vid steady-state varierar avsevärt mellan olika personer men hos en

och samma person varierar koncentrationerna sällan.

Distribution

Bindningen till plasmaproteiner uppgår till ca 55 %. Det är mycket osannolikt att undanträngning från

plasmaproteiner skulle resultera i toxicitet.

Distributionsvolymen är 0,92 till 1,22 l/kg.

Metabolism

UDP-glukuronyltransferaser har identifierats som de enzymer som ansvarar för

lamotriginmetabolismen.

Lamotrigin inducerar sin egen metabolism i måttlig omfattning beroende på dos. Det finns dock inget

bevis för att lamotrigin påverkar farmakokinetiken för andra antiepileptika och uppgifter tyder på att

det är osannolikt att det förekommer interaktioner mellan lamotrigin och läkemedel som metaboliseras

av cytokrom P450-enzymer.

Eliminering

Synbart plasmaclearance hos friska personer är omkring 30 ml/min. Clearance för lamotrigin är

huvudsakligen metaboliskt med efterföljande eliminering av glukoronidkonjugerat material i urinen.

Mindre än 10 % utsöndras oförändrat i urinen. Endast omkring 2 % av lamotriginrelaterat material

utsöndras i feces. Clearance och halveringstid är dosoberoende. Den synbara plasmahalveringstiden

hos friska personer uppskattas till omkring 33 timmar (intervall 14 till 103 timmar). I en studie av

personer med Gilberts syndrom var synbart genomsnittligt clearance nedsatt med 32 % jämfört med

normala kontroller men värdena ligger inom intervallet för befolkningen i allmänhet.

Halveringstiden för lamotrigin påverkas i hög grad av annan samtidig medicinering. När

glukuronidenzyminducerande läkemedel såsom karbamazepin eller fenytoin ges samtidigt minskar

halveringstiden för lamotrigin till ca 14 timmar, medan den ökar till ett genomsnitt på ca 70 timmar

vid samtidig administrering av enbart valproat (se avsnitt 4.2).

Linjäritet

Farmakokinetiken för lamotrigin är linjär upp till 450 mg, den högsta singeldos som testats.

Särskilda patientpopulationer

Barn

Clearance justerat efter kroppsvikt är högre hos barn än hos vuxna med de högsta värdena hos barn

under 5 år. Halveringstiden för lamotrigin är vanligen kortare hos barn än hos vuxna med ett

medelvärde på ca 7 timmar då det ges tillsammans med enzyminducerande läkemedel såsom

karbamazepin och fenytoin och ökar till medelvärden på 45 till 50 timmar när det administreras

tillsammans med enbart valproat (se avsnitt 4.2).

Barn från 2 till 26 månader

Hos 143 barnpatienter i åldrarna 2 till 26 månader som vägde 3 till 16 kg och som fick motsvarande

oral dos per kg kroppsvikt som barn äldre än 2 år var clearance reducerat jämfört med äldre barn med

samma kroppsvikt. Genomsnittlig halveringstid uppskattades till 23 timmar hos barn yngre än 26

månader behandlade med enzyminducerare, 136 timmar vid samtidig administrering med valproat och

38 timmar hos patienter som inte behandlades med enzyminducerare/-hämmare. Den interindividuella

variationen för oralt clearance var hög i gruppen barnpatienter i åldrarna 2 till 26 månader (47 %). De

beräknade serumkoncentrationsnivåerna hos barn från 2 till 26 månader var generellt av samma

omfattning som de för äldre barn, fastän högre Cmax-nivåer sannolikt ses hos en del barn med en

kroppsvikt under 10 kg.

Äldre

Resultaten av en populationsfarmakokinetisk analys som omfattade såväl unga som äldre patienter

med epilepsi som deltog i samma prövningar, tydde på att clearance för lamotrigin inte ändras i någon

kliniskt relevant omfattning. Efter enstaka doser minskade synbart clearance med 12 % från 35 ml/min

vid 20 års ålder till 31 ml/min vid 70 år. Minskningen efter 48 veckors behandling var 10 % från 41

till 37 ml/min mellan den unga och äldre gruppen. Dessutom studerades farmakokinetiken för

lamotrigin hos 12 friska äldre personer efter en singeldos på 150 mg. Genomsnittligt clearance hos

äldre (0,39 ml/min/kg) ligger inom det intervall för genomsnittliga clearancevärden (0,31 till 0,65

ml/min/kg) som erhållits i nio studier med icke-äldre vuxna efter singeldoser på 30 till 450 mg.

Nedsatt njurfunktion

Tolv försökspersoner med kronisk njursvikt och ytterligare sex personer som genomgick hemodialys

gavs en singeldos på 100 mg lamotrigin. Genomsnittligt clearance var 0,42 ml/min/kg (kronisk

njursvikt), 0,33 ml/min/kg (mellan hemodialys) och 1,57 ml/min/kg (under hemodialys) jämfört med

0,58 ml/min/kg hos friska försökspersoner. Genomsnittlig halveringstid i plasma var 42,9 timmar

(kronisk njursvikt), 57,4 timmar (mellan hemodialys) och 13,0 timmar (under hemodialys) jämfört

med 26,2 timmar hos friska försökspersoner. I genomsnitt eliminerades omkring 20 % (intervall = 5,6

till 35,1) av lamotriginmängden i kroppen under en 4-timmars hemodialys. För denna patientgrupp ska

initialdoser av lamotrigin baseras på de läkemedel som patienten använder samtidigt. Reducerade

underhållsdoser kan vara effektivt för patienter med signifikant nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och

4.4).

Nedsatt leverfunktion

En farmakokinetisk studie med singeldos utfördes med 24 försökspersoner med olika grad av nedsatt

leverfunktion och 12 friska försökspersoner som kontroller. Medianvärdet för synbart clearance av

lamotrigin var 0,31, 0,24 eller 0,10 ml/min/kg hos patienter med nedsatt leverfunktion av grad A, B

eller C (Child-Pugh-klassificering) jämfört med 0,34 ml/min/kg hos de friska kontrollpersonerna.

Initial-, upptrappnings- och underhållsdoser ska i allmänhet reduceras hos patienter med måttligt eller

svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Icke-kliniska data visar inte några särskilda risker för människa baserat på studier avseende

säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepade doser, gentoxicitet, och karcinogen potential.

I studier av reproduktions- och utvecklingstoxicitet hos gnagare och kaniner observerades inga

teratogena effekter. Däremot observerades minskad fostervikt och fördröjd förbening vid

exponeringsnivåer som var lägre än eller jämförbara med förväntad klinisk exponering. Eftersom

högre exponeringsnivåer inte kunde testas hos djur på grund av maternell toxicitet har lamotrigins

teratogena potential inte kartlagts vid doser överstigande den som ses vid klinisk exponering.

Hos råttor observerades ökad fetal såväl som postnatal mortalitet när lamotrigin gavs sent under

dräktighetstiden och under den tidiga postnatala perioden. Dessa effekter sågs vid förväntad klinisk

exponering.

Hos unga råttor iakttogs en effekt på inlärning i Biels labyrinttest, någon försening av balanopreputial

separation och vaginal öppenhet samt minskad postnatal ökning av kroppsvikten hos F1-djur vid

exponeringar som var omkring två gånger högre än de terapeutiska exponeringarna hos vuxna

människor.

Djurexperiment har inte avslöjat nedsatt fertilitet genom lamotrigin. Lamotrigin minskade

folsyranivåerna hos råttfoster. Folsyrabrist antas öka risken för medfödda missbildningar hos både djur

och människa.

Lamotrigin orsakade en dosrelaterad inhibition av hERG-kanalström i humana njurceller från

embryon. IC50 var omkring nio gånger över den maximala terapeutiska fria koncentrationen.

Lamotrigin orsakade inte QT-förlängning hos djur vid exponeringar upp till cirka två gånger den

maximala terapeutiska fria koncentrationen. I en klinisk studie sågs ingen kliniskt signifikant effekt av

lamotrigin på QT-intervallet hos friska vuxna försökspersoner (se avsnitt 5.1).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Lamotrigin Teva tablett 25 mg:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad majsstärkelse

Povidon K30

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Lamotrigin Teva tablett 50 mg:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad majsstärkelse

Povidon K30

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Lamotrigin Teva tablett 100 mg:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad majsstärkelse

Povidon K30

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Para-orange (E110)

Lamotrigin Teva tablett 200 mg:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad majsstärkelse

Povidon K30

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Magnesiumstearat

Indigokarmin (E132)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Transparenta PVC/PVDC-aluminium blister täckta med aluminiumfolie.

Lamotrigin Teva 25 mg tabletter är tillgängliga i förpackningsstorlekarna: 14, 21, 30, 42, 50, 56, 60,

90 eller 100 tabletter.

Kalenderförpackningar: 21, 42 tabletter.

Lamotrigin Teva 50 mg tabletter är tillgängliga i förpackningsstorlekarna: 14, 21, 30, 42, 50, 56, 60,

90, 100 eller 200 tabletter.

Kalenderförpackningar: 21, 42 tabletter.

Lamotrigin Teva 100 och 200 mg tabletter är tillgängliga i förpackningsstorlekarna: 21, 30, 42, 50, 56,

60, 90, 100 eller 200 tabletter.

Kalenderförpackningar: 21, 42 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

25110 Helsingborg

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Lamotrigin Teva tablett 25 mg: 23095

Lamotrigin Teva tablett 50 mg: 23096

Lamotrigin Teva tablett 100 mg: 23097

Lamotrigin Teva tablett 200 mg: 23098

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 6 mars 2008

Förnyat godkännande: 2010-06-09

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-02-25

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen