Krystexxa

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-07-2016

Aktiva substanser:
pegloticase
Tillgänglig från:
Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited
ATC-kod:
M04AX02
INN (International namn):
pegloticase
Terapeutisk grupp:
Antigout preparat
Terapiområde:
Gikt
Terapeutiska indikationer:
Krystexxa är indicerat för behandling av svår försvagande kronisk tofös gikt hos vuxna patienter som också har erosiv gemensamma engagemang och som har misslyckats med att normalisera urinsyranivån i serum med xantin-hämmare vid maximal medicinskt lämplig dos eller för vilka dessa läkemedel är kontraindicerade.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002208
Tillstånd datum:
2013-01-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002208

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

22-07-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

22-07-2016

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

22-07-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

22-07-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

peglotikas

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad KRYSTEXXA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får KRYSTEXXA

Hur du använder KRYSTEXXA

Eventuella biverkningar

Hur KRYSTEXXA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad KRYSTEXXA är och vad det används för

KRYSTEXXA innehåller den aktiva substansen peglotikas. Peglotikas tillhör klassen läkemedel mot

gikt.

Peglotikas används för att behandla allvarlig långsiktig gikt hos vuxna patienter som också har minst

en smärtsam avsättning av urinsyrakristaller under huden som försvårar utförandet av aktiviteter i det

dagliga livet och som inte svarar på eller inte kan ta läkemedel mot gikt.

Hur KRYSTEXXA verkar

Personer med gikt har för mycket urinsyra i kroppen. Urinsyra avsätts som kristaller i leder, njurarna

och andra organ, och kan ge kraftig smärta, rodnad och svullnad (inflammation).

KRYSTEXXA innehåller ett enzym som kallas urikas som omvandlar urinsyran till en substans som

kallas allantoin, vilken lätt kan avlägsnas i urinen.

2.

Vad du behöver veta innan du får KRYSTEXXA

Använd inte KRYSTEXXA

om du är allergisk mot peglotikas eller andra urikaser eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6),

om du har ett sällsynt blodproblem som kallas glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist (G6PD) eller

favism. Din läkare kan testa dig avseende G6PD innan du börjar ta KRYSTEXXA.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder KRYSTEXXA

om du för närvarande tar andra läkemedel som sänker urinsyranivån

om du har fått veta att du har hjärtinsufficiens

om du någonsin har fått veta att du har en enzymbrist som orsakar anemi

om du väger över 100 kg

om du tidigare har behandlats med KRYSTEXXA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övervakning under behandling

Din läkare kommer att ta blodprov för att mäta urinsyranivåerna före varje dos för att kontrollera att

du kan fortsätta få KRYSTEXXA.

Barn och ungdomar

KRYSTEXXA har inte studerats hos barn eller ungdomar under 18 år. Därför rekommenderas inte

detta läkemedel i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och KRYSTEXXA

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt

viktigt att tala om för läkare om du för närvarande tar andra urat-sänkande läkemedel (såsom

allopurinol eller Febuxostat) eller läkemedel som innehåller polyetylenglykol (PEG) (såsom pegylerat

interferon eller Doxorubicin). Dessa läkemedel kan leda till en förhöjd risk för infusionsreaktioner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

KRYSTEXXA får inte användas om du är gravid eller ammar

eftersom det inte är känt hur det kommer att påverka dig eller ditt spädbarn.

Körförmåga och användning av maskiner

KRYSTEXXA har liten eller ingen effekt på din körförmåga. Om du inte mår bra, får symtom såsom

yrsel eller huvudvärk, eller känner dig trött efter att du fått KRYSTEXXA, ska du inte köra eller

använda maskiner.

KRYSTEXXA innehåller natrium

KRYSTEXXA innehåller 4,2 mg natrium per dos, vilket innebär att det är näst intill natriumfritt.

3.

Hur du använder KRYSTEXXA

KRYSTEXXA ska ges av en läkare eller sjuksköterska, på en vårdcentral, med erfarenhet av

behandling av allvarlig kronisk gikt

Hur mycket KRYSTEXXA som kommer att ges

Rekommenderad dos av KRYSTEXXA är 8 mg. Dosen justeras inte efter vikt, ålder eller

njursjukdom.

Före behandlingen med KRYSTEXXA kan din läkare rekommendera att du tar andra läkemedel

(såsom en antihistamin, paracetamol och en kortikosteroid) för att hjälpa till att minska risken för att

behandlingen ger dig infusionsrelaterade reaktioner. Ta dessa läkemedel i enlighet med läkarens

anvisningar.

Hur KRYSTEXXA kommer att administreras

KRYSTEXXA injiceras långsamt i en ven (intravenös infusion) och din behandling kommer att ta

omkring 2 timmar eller ibland längre. Om du får en reaktion under infusionen kan läkaren avbryta

eller justera behandlingen. Läkaren kan också be dig vänta efter behandlingen för att säkerställa att du

inte har en infusionsrelaterad reaktion.

Du kommer att få KRYSTEXXA varannan vecka.

Om du slutar ta KRYSTEXXA och sedan behandlas igen, kan du löpa ökad risk för

infusionsreaktioner, såsom allvarliga akuta allergiska reaktioner (anafylaxi), varför läkaren kommer att

övervaka dig noga när din behandling startar om.

Din läkare kommer också att ta blodprov för att mäta urinsyranivåerna före nästa dos för att

kontrollera att du kan fortsätta få KRYSTEXXA.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De vanligast rapporterade allvarliga biverkningarna är: allvarliga akuta allergiska reaktioner

vanliga

), infusionsreaktioner (

mycket vanliga

) och giktattacker (

mycket vanliga

KRYSTEXXA kommer att administreras av en läkare eller sjuksköterska som kommer att övervaka

dig avseende biverkningar medan du får KRYSTEXXA och någon tid efteråt.

Allvarliga allergiska reaktioner (

vanliga

) är bland annat svimningsanfall, plötsligt blodtrycksfall och

hjärtstillestånd. Allergiska reaktioner inträffar vanligtvis inom 2 timmar efter infusionen, men kan

också ske senare.

Om du plötsligt märker av något av följande:

en svullnad i halsen, på tungan eller annan del av kroppen,

trånghetskänsla i halsen, hes röst eller svårighet att svälja,

andfåddhet, väsande andning eller andningsproblem,

ett hudutslag, klåda eller nässelutslag

ska du OMEDELBART tala om detta för läkare eller sjuksköterska, eftersom det kan vara

tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

De vanligaste tecknen och symtomen på lokala infusionsreaktioner var rodnad vid injektionsstället,

klåda och hudutslag. De vanligaste tecknen och symtomen på generaliserade infusionsreaktioner var

nässelutslag, andfåddhet, ansiktsrodnad, svettning, obehag eller smärta över bröstet, frossa och högt

blodtryck.

Allergiska reaktioner kan troligare uppträda hos patienter som väger över 100 kg.

Ökade giktattacker ses ofta vid början av behandlingen med KRYSTEXXA. Läkaren kan komma att

skriva ut läkemedel för att minska sannolikheten för giktattacker efter att du börjat ta KRYSTEXXA.

KRYSTEXXA behöver inte avbrytas på grund av en giktattack.

Mycket vanliga biverkningar

(förekommer hos fler än 1 av 10 personer): nässelutslag, hudutslag,

kliande, torr eller irriterad hud, illamående

Vanliga biverkningar

(förekommer hos fler än 1 av 10 personer): högt blodsocker, kräkningar,

svullna leder, influensaliknande symtom

Mindre vanliga biverkningar

(förekommer hos fler än 1 av 100 personer): förvärrning av en typ av

hjärtsjukdom som kallas kronisk hjärtinsufficiens, hudinfektion, förhöjt kalium i blodet

Okänd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data): förstörelse av röda blodkroppar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5.

Hur KRYSTEXXA ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartongen efter ”Utg.dat”

eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kommer att förvaras på en vårdcentral där det administreras.

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C).

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Ur bakteriologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om den utspädda lösningen inte

används omedelbart kan den förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Lösningen ska användas inom 4 timmar

efter spädning.

Använd inte detta läkemedel om du lägger märke till partiklar eller missfärgning i den utspädda

lösningen.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är peglotikas. Varje injektionsflaska innehåller 8 mg peglotikas (8 mg/ml

koncentrat).

Övriga innehållsämnen är dinatriumvätefosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat,

natriumklorid och vatten för injektioner.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning finns i 2 ml glasflaskor som innehåller

1 ml koncentrat. KRYSTEXXA är en klar, till lätt opalescent, färglös lösning.

Förpackningsstorlek om 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irland

Tillverkare

United Drug, plc

United Drug House

Magna Business Park

Magna Drive, Citywest Road

Dublin 24

Irland

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ}

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

KRYSTEXXA måste beredas på följande vis:

Anvisningar för beredning av infusionsvätska, lösning:

Inspektera injektionsflaskan med KRYSTEXXA visuellt avseende partiklar och missfärgning

före spädning och administrering. Använd endast lösningar som är klara till lätt opalescenta,

färglösa och utan synliga partiklar.

Använd lämplig aseptisk teknik när infusionen bereds. Injektionsflaskan får inte skakas.

1 ml KRYSTEXXA ska dras upp ur injektionsflaskan i en steril spruta.

1 ml KRYSTEXXA ska injiceras i en enda 250 ml påse natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 procent)

eller 9 mg/ml (0,9 procent) injektions-/infusionsvätska, lösning.

Infusionspåsen med den utspädda lösningen av KRYSTEXXA ska varsamt vändas upp och ned

några gånger för att tillse ordentlig blandning. Infusionspåsen som innehåller utspätt

KRYSTEXXA får inte skakas.

Låt den utspädda lösningen av KRYSTEXXA anta rumstemperatur innan den administreras.

KRYSTEXXA i en injektionsflaska eller i en intravenös infusionsvätska får aldrig utsättas för

konstgjord upphettning (t.ex. hett vatten, mikrovågor).

Ej använt läkemedel och avfall måste kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bilaga IV

Vetenskapliga slutsatser och skäl att rekommendera ändring av villkoren för godkännandet för

försäljning

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vetenskapliga slutsatser

Med hänsyn till PRAC:s utredningsprotokoll om den periodiska säkerhetsrapporten för peglotikas är

CHMP:s slutsatser följande:

Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännandena för försäljning

Rapporter om infusionsrelaterade reaktioner eller anafylaxi som sammanfallit med samtidig

användning av orala urat-sänkande läkemedel lämnades i denna periodiska säkerhetsrapport, där

infusionsreaktioner i 28 fall och 9 fall med anafylaktiska reaktioner rapporterades. Eftersom

utvecklingen av dessa biverkningar kunde ha förhindrats i åtminstone några av dessa fall om

patienterna inte hade behandlats med samtidiga urat-sänkande substanser, bör en ändring av

produktresumén med fokus på vikten av att stoppa behandling med urinssyrasänkande läkemedel med

tanke på maskering av resultaten av urinsyravärden i serum (och därmed ökad risk för

infusionsreaktioner och anafylaktiska reaktioner) genomföras. Den ändrade ordningsföljden för de två

motsvarande styckena avser att betona sambandet mellan samtidiga urat-sänkande läkemedel och

mätning av urinsyra i serum. Dessutom har en ytterligare ändring avseende förlängning av

observationstiden efter avslutad infusion från 1 timme till 2 timmar inkluderats som en

försiktighetsåtgärd tillsammans med uppgift om att fördröjda överkänslighetsreaktioner också har

rapporterats.

Mot bakgrund av tillgängliga data avseende anafylaxi och infusionsreaktioner, ansåg kommittén för

riskbedömning och säkerhetsövervakning av läkemedel att ändringar av produktinformationen var

nödvändiga.

CHMP instämmer i PRAC:s vetenskapliga slutsatser.

Skäl att rekommendera att villkoren för godkännandet för försäljning ändras

Baserat på de vetenskapliga slutsatserna för peglotikas anser CHMP att nytta-riskförhållandet för

läkemedlet som innehåller peglotikas är fördelaktigt under förutsättning att de föreslagna ändringarna

görs i produktinformationen.

CHMP rekommenderar att villkoren för godkännandet (godkännandena) för försäljning ändras.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 8 mg peglotikas (8 mg/ml koncentrat). Styrkan indikerar kvantiteten

av urikasdelen av peglotikas utan hänsyn till pegyleringen.

Den aktiva substansen peglotikas är ett kovalent konjugat av urikas som framställts av en genetiskt

modifierad stam av Escherichia coli och monometoxipoly (etylenglykol).

Denna produkts styrka ska inte jämföras med den för något annat pegylerat eller icke-pegylerat protein

i samma terapeutiska klass.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Klar, till lätt opalescent, färglös lösning vid pH 7,3±0,3.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

KRYSTEXXA är indicerat för behandling av allvarlig funktionsnedsättande kronisk tofös gikt hos

vuxna patienter som också kan ha eroderande ledpåverkan och hos vilka urinsyranivån i serum inte har

normaliserats efter xantinoxidashämmare vid den högsta medicinskt lämpliga dosen eller hos vilka

dessa läkemedel är kontraindicerade (se avsnitt 4.4).

Beslutet att behandla med KRYSTEXXA ska baseras på en fortlöpande bedömning av nyttan och

riskerna för den enskilda patienten (se avsnitt 4.4).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska inledas och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av att ställa diagnos och

behandla allvarlig refraktär kronisk gikt.

Läkemedlet ska administreras i vårdmiljö och av vårdpersonal som förberetts på att hantera anafylaxi

och infusionsreaktioner. Noga övervakning krävs under infusionen och minst 2 timmar efter

infusionens slut. Tillgång till återupplivningsutrustning måste säkerställas. Fördröjda

överkänslighetsreaktioner har också rapporterats.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 8 mg peglotikas som ges varannan vecka som intravenös infusion.

Före infusionen ska patienterna få förmedicinering för att minimera risken för infusionsrelaterade

reaktioner, t.ex. antihistamin kvällen före, och åter cirka 30 minuter före infusionen, samt paracetamol

och en kortikosteroid direkt före varje infusion (se avsnitt 4.4)

.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Övervakning av urinsyranivån i serum krävs före varje infusion. KRYSTEXXA får inte ges om

två efterföljande urinsyranivåer över 6 mg/dl (360 µmol/L) har mätts upp (se avsnitt 4.4).

Innan behandlingen startar och särskilt före övervakning av urinsyranivåerna i serum, ska patienterna

sättas ut från orala urat-sänkande läkemedel och behandling med orala urat-sänkande läkemedel får

inte sättas in medan de tar KRYSTEXXA (se avsnitt 4.4).

Durationen av den optimala startdosen har inte fastställts (se avsnitt 4.4). Behandlingstiden ska baseras

på underhåll av svaret (urinsyranivåer i serum < 6 mg/dl) samt klinisk bedömning.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Eftersom peglotikas har liknande effekt- och säkerhetsprofiler hos patienter med kreatininclearance

under och över 50 ml/min krävs ingen dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter

Ingen dosjustering behövs för patienter som är 65 år eller äldre (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av KRYSTEXXA hos barn och ungdomar under 18 års ålder har inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Efter utspädning med 250 ml natriumkloridlösning, 4,5 mg/ml (0,45 procent) eller 9 mg/ml

(0,9 procent), administreras KRYSTEXXA som intravenös infusion under minst 2 timmar, vid en

flödeshastighet på cirka 2 ml/minut.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist (G6PD) och andra cellulära ämnesomsättningsrubbningar som är

kända för att orsaka hemolys och methemoglobinemi. Alla patienter som löper ökad risk för G6PD-

brist (t.ex. patienter av afrikanskt ursprung eller från Medelhavsområdet) ska screenas avseende

G6PD-brist innan de sätts in på KRYSTEXXA.

4.4

Varningar och försiktighet

Nytta-riskförhållandet ska bedömas för varje enskild patient på fortlöpande basis, samtidigt som

effekten på tofusupplösning beaktas liksom risken för infusionsreaktioner, giktattacker och potentiellt

ökad kardiologisk risk. Den långsiktiga risken av profylaktiska läkemedel för att förebygga

infusionsreaktioner, såsom glukokortikoider, ska även beaktas.

Uppgifterna om långsiktig behandling från kontrollerade kliniska studier är begränsade. Detta bör

beaktas när beslut tas för en behandling som varar längre än 6 månader.

Infusionsrelaterade reaktioner / Anafylaxi

KRYSTEXXA kan utlösa allvarliga allergiska reaktioner, däribland anafylaktisk chock med

hjärtstillestånd. Särskild uppmärksamhet rekommenderas för patienter med befintlig kardiopulmonär

sjukdom.

Patienter ska vara förbehandlade med antihistaminer, kortikosteroider och paracetamol, och noga

övervakas avseende insättande biverkningar som tyder på allvarliga överkänslighetsreaktioner såsom

anafylaxi i minst 1 timme efter infusionens slut (se avsnitt 4.8). Om det uppstår en infusionsreaktion

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

under administreringen kan infusionen saktas ner, eller avbrytas och startas om vid en långsammare

hastighet, efter bedömning av läkare.

De flesta infusionsrelaterade reaktioner har setts efter förlorat behandlingssvar till följd av utveckling

av antikroppar mot peglotikas, dvs. när urinsyranivåerna i serum överskred 6 mg/dl (360 µmol/L).

Därför krävs övervakning av urinsyranivån i serum före varje infusion. KRYSTEXXA ska sättas ut

om två efterföljande urinsyranivåer över 6 mg/dl har mätts upp.

Eftersom samtidig användning av oral urat-sänkande behandling skulle kunna maskera den ökning av

urinsyranivån i serum som förknippas med förlorat svar, kan patienter som får samtidig oral urat-

sänkande behandling löpa ökad risk för infusionsreaktioner och/eller anafylaxi. Därför

rekommenderas att orala urat-sänkande läkemedel sätts ut innan behandlingen startar och att

behandling med orala urat-sänkande läkemedel inte sätts in medan patienterna tar KRYSTEXXA.

Akuta giktattacker

Ökade giktattacker ses ofta vid behandlingsstarten, troligen till följd av mobiliseringen av urat från

avsättningar i vävnaderna. För att minska sannolikheten för giktattacker efter påbörjad behandling

med KRYSTEXXA, rekommenderas profylax med colchicin eller antiinflammatoriska icke-steroida

medel (NSAID). Denna behandling bör starta 1 vecka innan behandling med KRYSTEXXA påbörjas

och pågå i minst 6 månader, om detta inte är medicinskt kontraindicerat eller inte tolereras.

KRYSTEXXA behöver inte avbrytas vid en giktattack, utan denna ska behandlas samtidigt i enlighet

med den enskilda patientens behov. Kontinuerlig behandling med peglotikas minskar giktattackernas

frekvens och intensitet.

Kronisk hjärtinsufficiens

KRYSTEXXA har inte formellt studerats hos patienter med kronisk hjärtinsufficiens. Ett litet antal

patienter med redan befintliga kardiovaskulära sjukdomar som behandlades med peglotikas under de

kliniska prövningarna fick emellertid exacerbationer av sin kroniska hjärtinsufficiens. Försiktighet bör

iakttas hos patienter med kronisk hjärtinsufficiens och patienterna ska övervakas noga efter infusion.

Hemolys och/eller methemoglobinemi

Om hemolys och/eller methemoglobinemi inträffar hos patienter som får KRYSTEXXA ska

behandlingen omedelbart och permanent avbrytas och lämpliga åtgärder sättas in.

Patienter vars kroppsvikt överskrider 100 kg

Lägre svarsfrekvenser sågs hos patienter vars kroppsvikt överskred 100 kg. Till följd av störfaktorer i

en liten provstorlek är det dock oklart om dosen var optimal för att uppnå en effekt hos patienter vars

kroppsvikt överskred 100 kg. Dessutom tenderade höga titrar av antikroppar mot peglotikas och

infusionsrelaterade reaktioner att uppträda hos en större andel patienter i denna viktgrupp (se

avsnitt 4.8).

Förnyad behandling med KRYSTEXXA

Mycket begränsade data finns tillgängliga om förnyad behandling efter behandlingsavbrott över

4 veckor. På grund av immunogeniteten hos KRYSTEXXA kan patienter som får förnyad behandling

löpa ökad risk för infusionsrelaterade reaktioner, däribland anafylaxi. Noga övervakning

rekommenderas därför av patienter som får upprepade infusioner av KRYSTEXXA efter ett

behandlingsavbrott.

Natriumintag

KRYSTEXXA innehåller 4,2 mg natrium (mindre än 1 mmol) per dos (näst intill natriumfritt).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Eftersom antikroppar mot peglotikas kan binda till PEG-delen av KRYSTEXXA, kan det finnas en

potential för bindning till andra pegylerade produkter. Det är inte känt om utveckling av antikroppar

mot PEG kan minska effekten av andra pegylerade läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning på gravida kvinnor. Den embryofetala utvecklingsstudien i råttor

visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter. Resultaten av de

pågående reproduktionstoxikologiska studierna är inte tillgängliga (se avsnitt 5.3). KRYSTEXXA

rekommenderas inte under graviditeten.

Amning

Det är okänt om peglotikas eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Därför ska KRYSTEXXA endast användas under amning om den

tydliga nyttan för modern är större än den okända risken för det nyfödda barnet/spädbarnet.

Fertilitet

Effekter på manlig och kvinnlig fertilitet har inte studerats.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

KRYSTEXXA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Om patienter får behandlingsrelaterade symtom som påverkar deras förmåga att koncentrera

sig och reagera (dvs. huvudvärk eller yrsel), rekommenderas de att inte framföra fordon eller använda

maskiner ända tills effekten går över.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Vid kontrollerade kliniska prövningar var de vanligast rapporterade biverkningarna anafylaxi, som

inträffade hos 6,5 procent (8/123) av de patienter som behandlades med 8 mg varannan vecka,

infusionsreaktioner, som inträffade hos 26 procent, samt giktattacker, som var vanligare under de

första tre månadernas behandling.

Tabellista över biverkningar

Följande konvention har använts för att klassificera de biverkningar som rapporterades under de

kliniska fas 3-prövningarna (se tabell 1 nedan): mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från de tillgängliga uppgifterna). Biverkningarna

visas inom varje frekvensområde och klassificering av organsystem efter fallande svårighetsgrad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 1. Biverkningar

Klassificering av organsystem

Biverkning

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Hyperglykemi

Mindre vanliga:

Hyperkalemi

Hjärtat

Mindre vanliga:

Exacerbation av kronisk hjärtinsufficiens

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Illamående

Vanliga:

Kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga:

Dermatit, urtikaria, klåda, hudirritation,

torr hud

Mindre vanliga:

Cellulit

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket vanliga:

Giktattack

Vanliga:

Svullna leder

Blodet och lymfsystemet

Inte känt:

Hemolys

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mycket vanliga:

Infusionsrelaterad reaktion

Vanliga:

Anafylaxi, influensaliknande sjukdom

Beskrivning av valda biverkningar

Infusionsrelaterade reaktioner

Infusionsrelaterade reaktioner kan inträffa efter påbörjandet av alla typer av infusion, också om

patienter har förbehandlats med oralt antihistamin, intravenöst kortikosteroid och/eller paracetamol,

och allmänt under eller inom 1 timme efter att infusionen avslutades. Den första infusionsreaktionen

inträffar vanligtvis efter den andra till fjärde infusionen.

De vanligaste tecknen och symtomen på lokala infusionsreaktioner är erytem, klåda och hudutslag. De

vanligaste tecknen och symtomen på systemiska infusionsreaktioner är urtikaria, dyspné, rodnad,

hyperhidros, obehag eller smärta över bröstet, frossa och hypertoni.

Anafylaxi (kännetecknas av stridor, väsande andning, perioralt/lingualt ödem eller hemodynamisk

instabilitet, med eller utan hudutslag eller urtikaria) inträffade hos 14 (5,1 procent) av totalt

273 patienter som behandlades med KRYSTEXXA i kliniska studier. En patient som behandlades med

KRYSTEXXA 8 mg en gång var fjärde vecka fick en fördröjd överkänslighetsreaktion.

91 procent av patienterna som drabbades av en infusionsrelaterad reaktion i kliniska prövningar hade

en urinsyranivå i serum över 6 mg/dl (360 μmol/L) på grund av att de utvecklade antikroppar mot

peglotikas.

Infusionsrelaterade reaktioner tenderade att inträffa oftare hos patienter som vägde över 100 kg. Dessa

rapporterades hos 54 procent av patienterna i viktgruppen 70 till ≤100 kg, 70 procent av patienterna i

viktgruppen >100 till ≤120 kg, samt 75 procent av patienterna i viktgruppen >120 kg.

Många infusionsrelaterade reaktioner försvann efter att infusionen saktats ner eller stoppats, innan den

startades om vid en långsammare hastighet. Andra försvann med understödjande behandling med

intravenösa vätskor, kompletterande glukokortikoider eller antihistaminer, eller efter att infusionen

avbrutits och med adrenalin för anafylaktiska reaktioner.

Efter godkännandet för försäljning har allvarliga anafylaktiska reaktioner rapporterats, såsom

medvetandeförlust, cirkulationskollaps och hjärtstillestånd, vilka nödvändiggjorde inläggning på en

akutvårdsavdelning.

Giktattacker

Giktattackernas frekvens kan öka efter att behandlingen med KRYSTEXXA inletts, trots giktprofylax

med colchicin eller NSAID, men frekvensen och svårighetsgraden av giktattackerna går tillbaka efter

tre månader av KRYSTEXXA-behandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I kliniska prövningar var andelen patienter som fick anfall de första tre månaderna 75 procent för de

patienter som fick KRYSTEXXA 8 mg varannan vecka jämfört med 54 procent för placebo-

behandlade patienterna. Detta jämfört med en andel attacker på 41 procent och 67 procent i dessa

grupper de efterföljande tre månaderna, och giktattacker var sällsynta för patienter som fick peglotikas

8 mg varannan vecka i över ett år.

Immunogenitet

I kliniska prövningar utvecklades antikroppar mot peglotikas (IgM och IgG) hos 89 procent av

patienterna som fick KRYSTEXXA 8 mg varannan vecka och 15 procent i placebogruppen.

Antikroppar mot PEG utvecklades också hos 41 procent av patienterna som behandlades med

KRYSTEXXA 8 mg varannan vecka.

Höga titrar av antikroppar mot peglotikas var förknippade med ett misslyckat upprätthållande av

urinsyranivån (< 6 mg/dl).

En högre incidens av infusionsreaktioner fanns också hos patienter med höga titrar av antikroppar mot

peglotikas: 46 procent (18 av 39) i gruppen KRYSTEXXA varannan vecka jämfört med 9 procent (4

av 46) hos patienter med låga eller inga antikroppstitrar.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering med KRYSTEXXA har rapporterats under den kliniska utvecklingen. Den

högsta dos som administrerades som enstaka intravenös dos under de kliniska studierna var 12 mg. I

en rapport efter godkännandet för försäljning dokumenterades administrering av två injektionsflaskor

(16 mg) utan att biverkningar uppstod som förknippades med administreringen av KRYSTEXXA.

Övervakning bör sättas in till patienter som misstänks ha fått en överdos, och allmänna stödjande

åtgärder bör inledas eftersom ingen specifik antidot har fastställts.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot gikt, andra medel mot gikt, ATC-kod: M04AX02

Peglotikas är ett urikas-enzym som konjugerats med mPEG vid en genomsnittlig substitutionsgrad på

40,8 mol mPEG/mol protein (10,2 mol mPEG/monomer underenhet av det mogna homotetrameriska

urikas-proteinet). Den genomsnittliga molekylvikten av peglotikas är cirka 545 kDa av vilket

proteindelen utgör cirka 137 kDa.

Verkningsmekanism

Peglotikas katalyserar konverteringen av urinsyra till den inerta och mycket vattenlösliga metaboliten

allantoin, med väteperoxid och koldioxid som oxidativa biprodukter. Allantoin elimineras genom renal

utsöndring, och sänker därigenom urinsyranivån i serum. Detta ger en koncentrationsgradient mellan

urinsyra i serum och avsättningen av natriumurat i vävnader och leder, vilket medför att urat lämnar

vävnaderna och lederna så att det blir tillgängligt för konvertering till allantoin.

Farmakodynamisk effekt

I kliniska prövningar föll de genomsnittliga nivåerna av urinsyra i plasma (PUA) till 0,7 mg/dl cirka

24 timmar efter den första dosen av peglotikas hos patienter som fick KRYSTEXXA 8 mg varannan

vecka jämfört med ett genomsnittligt PUA på 8,2 mg/dl hos de placebo-behandlade patienterna.

Urinsyranivån i plasma minskade med ökande dos eller koncentration av peglotikas. En kvarstående

sänkning av urinsyranivån i plasma under löslighetskoncentrationen på 6 mg/dl sågs i mer än 12 dagar

med enstaka doser på 8 mg och 12 mg.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten av KRYSTEXXA bedömdes i två replikat av pivotala fas III-prövningar

(GOUT 1 och GOUT 2) som utfördes med 212 vuxna patienter med kronisk gikt som var refraktär

mot allopurinol.

Patienterna randomiserades i förhållandet 2:2:1 till att få 8 mg varannan vecka eller en gång var fjärde

vecka eller placebo i 6 månader. Genomsnittligt PUA vid baseline var 9,8 mg/dl. Sjuttioen procent

(71 procent) av patienterna hade baseline-tofi. Varje patient hade i genomsnitt 10 giktattacker under de

18 månaderna före deras inträde i studien.

Primärt effektmått i båda prövningarna var andelen svarande patienter som fick en urinsyranivå i

plasma (PUA) som var lägre än 0,36 mmol/L (6 mg/dl) under minst 80 procent av tiden under

månad 3 och månad 6.

En större andel patienter som behandlades med KRYSTEXXA 8 mg varannan vecka svarade på

behandling jämfört med patienter som fick placebo, såsom framgår i tabell 2. Svarande patienter

upprätthöll PUA-värden < 6 mg/dl under hela den sex månader långa behandlingstiden. Även om den

fyra veckor långa behandlingskuren också uppvisade effekt för det primära effektmåttet, var denna kur

förknippad med ett ökat antal infusionsreaktioner.

Tabell 2. Urinsyra i plasma < 6 mg/dl under minst 80 procent av tiden under månad 3 och 6

Behandlingsgrupp

N

Antal (%) patienter

som uppfyllde

svarskriterierna

95-procentigt

konfidensintervall

1

p-värde

2

GOUT

3

1

Peglotikas 8 mg varannan

vecka

20 (47 %)

[32 %, 61 %]

<0,001

Peglotikas 8 mg var fjärde

vecka

8 (20 %)

[7 %, 32 %]

0,044

Placebo

0 (0 %)

GOUT

3

2

Peglotikas 8 mg varannan

vecka

16 (38 %)

[23 %, 53 %]

<0,001

Peglotikas 8 mg var fjärde

vecka

21 (49 %)

[34 %, 64 %]

<0,001

Placebo

0 (0 %)

1

95-procentigt konfidensintervall för skillnader i svarsfrekvens mellan peglotikas-gruppen och placebo

2

P-värde med Fisher’s Exact Test som jämförde peglotikas-gruppen med placebo

3

GOUT = Gout Outcomes and Urate-lowering Therapy

Behandlingseffekten på tofi bedömdes med hjälp av standardiserad digital fotografi- och bildanalys

genom en central läsare som var blindad för behandlingstilldelningen. Andelen patienter som fick

fullständigt tofussvar (definierat som 100 procent upplösning av minst en måltofus, utan att nya tofi

uppträdde eller befintliga tofi utvecklades) vid månad 6 var 29,0 procent av de patienter som

behandlades med 8 mg peglotikas varannan vecka jämfört med 6,9 procent av placebo-patienterna,

såsom framgår i tabell 3. Härvid uteslöts fall av patienter där data saknades, vilka betraktades som ett

misslyckande.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tabell 3. Övergripande fullständig tofusupplösning (poolad analys av GOUT 1 och GOUT 2)

Bedömningstidpunkt

8 mg Peglotikas

varannan vecka

(N = 62)

Placebo

(N = 29)

N

1

Antal

patienter med

CR (%)

2

N

1

Antal

patienter

med CR

(%)

2

p-värde

3

Vecka 13

10 (16,1 %)

0 (0,0 %)

0,05

Vecka 19

16 (25,8 %)

2 (6,9 %)

0,05

Vecka 25

18 (29,0 %)

2 (6,9 %)

0,05

1

Antal patienter med tillgängliga data

2

Patienter där data saknades betraktades som ett misslyckande

3

p-värden baserade på Fisher’s Exact Test som jämförde peglotikas med placebo

HAQ-PGA-värdena var 42,4 vid baseline mot 27,1 vid vecka 25 hos patienterna som behandlades med

peglotikas 8 mg varannan vecka jämfört med 51,6 mot 53,4 i placebogruppen (p

0,001).

HAQ-DI-värdena var 1,1 vid baseline mot 0,84 vid vecka 25 hos patienterna som behandlades med

peglotikas 8 mg varannan vecka jämfört med 1,2 mot 1,3 i placebogruppen (p

0,01). Smärt-värdena

med hjälp av en visuell analog skala var 44,2 vid baseline mot 28,4 vid vecka 25 hos patienterna som

behandlades med peglotikas 8 mg varannan vecka jämfört med 53,9 mot 57,2 i placebogruppen

0,001).

Bland övriga sekundära effektmått sågs en reducering från baseline av antalet ömma och svullna leder

hos patienterna som behandlades med KRYSTEXXA varannan vecka, samtidigt som förändringen hos

patienterna på placebo var liten.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultaten för

KRYSTEXXA hos en eller flera grupper av den pediatriska populationen vid behandling och/eller

förebyggande av hyperurikemi relaterad till tumörlyssyndrom (information om pediatrisk användning

finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

KRYSTEXXA administrerades genom intravenös infusion med ett T

på 2,25 h (intervall: 1,92 –

4,25 h för initial dos). Det fanns potential för en viss ackumulering med doseringen KRYSTEXXA

8 mg varannan vecka på grund av den långa halveringstiden för peglotikas (214 h; intervall:

123 - 444 h för terminal halveringstid). Genomsnittligt C

beräknat på den sista infusionen var

2,17 µg/ml (intervall: 1,25 – 4,77). Genomsnittlig area under KRYSTEXXA-plasmakoncentrationen

mot tidskurvan vid steady-state (AUC

) var 445 h*µg/ml (intervall: 223 – 1040 h*µg/ml). Enligt de

icke-kliniska studierna sker elimineringen av peglotikas via renal/urinär utsöndring. För PEG-delen är

urinär utsöndring sannolikt den huvudsakliga elimineringsvägen.

De farmakokinetiska populationsanalyserna visade att ålder, kön och vikt inte påverkade

farmakokinetiken för peglotikas. Antikroppar mot peglotikas var förknippade med en ökning av CL

och V

efter bestämning genom kompartmentanalys. Clearance var 0,0145 L/h med ett intervall på

0,00904 – 0,0229 avseende ingen ökning av antikroppar mot peglotikas och 0,0193 L/h med ett

intervall på 0,00675 – 0,0340 avseende ökning av antikroppar mot peglotikas. Distributionsvolymen

var 4,45 L med ett intervall på 2,62 – 5,89 avseende ingen ökning av antikroppar mot peglotikas och

5,77 L med ett intervall på 2,77 – 10,6 avseende ökning av antikroppar mot peglotikas.

Fas 1-farmakokinetiken visade proportionalitet inom dosintervallet (0,5 – 8 mg) såsom återges i C

värden. Men på grund av varierande AUC-värden sågs ingen AUC-proportionalitet vilket kunde vara

en återspegling av antikroppsclearance för vissa av patienterna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Den farmakokinetiska/farmakodynamiska (PK/PD) analysen visade att högre doser var förknippade

med lägre urinsyranivåer och en snabbare sänkning av dessa nivåer än lägre doser. Antikroppar mot

peglotikas förknippade med clearance av peglotikas stimulerade elimineringen av urat något. De

patienter som inte hade antikroppar mot peglotikas som eliminerade peglotikas hade en signifikant

effekt på stimuleringen av elimineringen av urat. Varken kroppsvikt eller kreatininclearance vid

baseline hade en signifikant effekt på PD-svaret.

Specialpopulationer

Inga formella studier utfördes för att undersöka effekterna av njurinsufficiens på peglotikas-

farmakokinetiken. Totalt 32 procent (27 av 85) av de patienter som fick KRYSTEXXA 8 mg varannan

vecka hade ett kreatininclearance på ≤ 62,5 ml/min.

Inga formella studier utfördes för att undersöka effekterna av leverinsufficiens.

I de kliniska studierna var 34 procent (29 av 85) av de patienter som fick KRYSTEXXA 8 mg

varannan vecka minst 65 år gamla och 12 procent (10 av 85) var minst 75 år gamla. Inga övergripande

skillnader i säkerhet eller effekt sågs mellan äldre och yngre patienter, men större känslighet hos vissa

äldre individer kan inte uteslutas. Ingen dosjustering behövs för patienter från 65 års ålder.

Farmakokinetiken av KRYSTEXXA har inte studerats hos barn och ungdomar.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I studier vid upprepad dosering med KRYSTEXXA hos råttor och hundar iakttogs uppkomsten av

peglotikas-innehållande vakuoler i olika vävnader. Graden av vakuolisering och antalet påverkade

vävnader verkade bero både på den tillämpade dosen peglotikas och på exponeringslängden. Den

eventuella kliniska relevansen av dessa fynd är för närvarande okänd, men inga biverkningar var

förknippade med närvaron av vakuoler.

Gängse studier har inte utförts för att utvärdera den karcinogena och mutagena potentialen.

I studien av dräktiga råttor fanns inga bevis för embryotoxicitet eller teratogenicitet vid 46 gånger den

kliniska exponeringen (AUC). Det fanns inga effekter på fertilitet hos hanar eller honor av råttor. En

prenatal och postnatal utvecklingsstudie i råttor pågår, liksom embryofetal utvecklingsstudie i kaniner.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumvätefosfatdihydrat

Natriumdivätefosfatdihydrat

Natriumklorid

Vatten för injektioner

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Fysisk och kemisk stabilitet av KRYSTEXXA utspätt i 250 ml natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 procent)

eller 9 mg/ml (0,9 procent) har påvisats i 4 timmar vid 2°C till 8°C och vid rumstemperatur (20°C till

25°C), om lösningen bereds i enlighet med avsnitt 6.6. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

användas omedelbart. Om den utspädda lösningen inte används omedelbart kan den förvaras i kylskåp

(2°C till 8°C). Lösningen ska användas inom 4 timmar efter spädning (se avsnitt 6.6).

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas. Skaka ej.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

2 ml injektionsflaska (typ I-glas) med en teflonbelagd bromobutylgummipropp och

aluminiumförsegling med ”flip-off”-lock av polypropen, innehållande 1 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning.

Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Anvisningar för beredning:

Inspektera injektionsflaskan med KRYSTEXXA visuellt avseende partiklar och missfärgning

före spädning och administrering. Använd endast lösningar som är klara till lätt opalescenta,

färglösa och utan synliga partiklar.

Använd lämplig aseptisk teknik när infusionen bereds. Injektionsflaskan får inte skakas.

1 ml KRYSTEXXA ska dras upp ur injektionsflaskan i en steril spruta.

1 ml KRYSTEXXA ska injiceras i en enda 250 ml påse natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45 procent)

eller 9 mg/ml (0,9 procent) injektions-/infusionsvätska, lösning.

Infusionspåsen med den utspädda lösningen av KRYSTEXXA ska varsamt vändas upp och ned

några gånger för att tillse ordentlig blandning. Infusionspåsen som innehåller utspätt

KRYSTEXXA får inte skakas.

Låt den utspädda lösningen av KRYSTEXXA anta rumstemperatur innan den administreras.

KRYSTEXXA i en injektionsflaska eller i en intravenös infusionsvätska får aldrig utsättas för

konstgjord upphettning (t.ex. hett vatten, mikrovågor).

Ej använt läkemedel och avfall måste kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/810/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 08/01/2013

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/684724/2012

EMEA/H/C/002208

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Krystexxa

peglotikas

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Krystexxa.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Krystexxa?

Krystexxa är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen peglotikas. Det finns som ett

koncentrat som bereds till en infusionsvätska, lösning (dropp i en ven).

Vad används Krystexxa för?

Krystexxa används för behandling av vuxna patienter med allvarlig kronisk (långvarig) tofös gikt. Detta

uppstår när det bildas höga halter av ämnet urinsyra i blodet som sedan kristalliseras i leder och

vävnader, där det bildar tofi (stenar) som leder till smärta och ledskada. Krystexxa ges bara till

patienter vars urinsyranivåer inte kan kontrolleras ens vid den högsta dosen av vanliga läkemedel som

kallas xantinoxidashämmare, eller som inte kan ta dessa läkemedel.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Krystexxa?

Behandling med Krystexxa ska ges i samråd med en läkare med erfarenhet av att behandla allvarlig

kronisk gikt, i en miljö där det finns tillgång till återupplivningsutrustning.

Krystexxa ges som infusion i en ven varannan vecka, vid en rekommenderad dos av 8 mg. Infusionen

ges långsamt under minst 2 timmar. Alla patienter övervakas avseende eventuella reaktioner under

infusionen och minst en timme därefter. För att minska risken för dessa reaktioner får patienterna

andra läkemedel före behandlingen med Krystexxa.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Krystexxa

EMA/684724/2012

Sida 2/3

Reaktioner är vanligare hos patienter som utvecklar antikroppar (proteiner som produceras av

immunsystemet, kroppens naturliga försvar) som minskar behandlingens effekt. Urinsyranivåerna

mäts därför före varje infusion och läkaren ska bara fortsätta behandlingen med Krystexxa så länge

patienten fortsätter dra nytta av den genom att urinsyranivåerna i blodet sänks under tröskelvärdet

6 mg/dl. Patienterna får inte ta andra läkemedel som sänker urinsyranivåerna medan de behandlas

med Krystexxa, så att effekten av Krystexxa klart kan bedömas.

Mer information om hur Krystexxa används finns i bipacksedeln.

Hur verkar Krystexxa?

Den aktiva substansen i Krystexxa, peglotikas, innehåller ett enzym som kallas urikas. Urikas bryter

ner urinsyra till ett annat ämne, allantoin, som lätt kan avlägsnas ur kroppen med urinen. Detta sänker

urinsyranivåerna i blodet. När urinsyranivåerna underskrider 6 mg/dl kan kristallerna i lederna lösas

upp, så att tofin långsamt krymper.

Urikasen i Krystexxa framställs genom en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär

att den framställs av en bakterie som har fått en gen (DNA) som gör att den kan producera urikas. I

Krystexxa är urikasen fäst vid ett kemiskt ämne, polyetylenglykol (PEG), som minskar den hastighet

vid vilken urikas avlägsnas ur kroppen, vilket gör att dess effekt kan hålla i sig längre.

Hur har Krystexxas effekt undersökts?

Effekterna av Krystexxa prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Krystexxa undersöktes i två huvudstudier på 225 patienter med allvarlig tofös gikt hos vilka tidigare

behandling med allopurinol, en xantinoxidashämmare, inte kunnat kontrollera deras urinsyranivåer

eller inte kunde användas på grund av biverkningar. Under sex månader jämfördes Krystexxa i en dos

på 8 mg varannan eller var fjärde vecka med placebo (overksam behandling). Huvudeffektmåttet var

antalet patienter som uppvisade ett beständigt svar på behandlingen, definierat som urinsyranivåer i

blodet under 6 mg/dl under minst 80 procent av tiden under både den tredje och sjätte månaden av

studien.

Vilken nytta har Krystexxa visat vid studierna?

Krystexxa visade sig vara effektivare än placebo när det gällde att sänka urinsyranivåer. Även om

urinsyranivåerna snabbt sänktes av Krystexxa, minskade dess effekt inom några veckor hos över

hälften av patienterna. Sammanlagt 42 procent av patienterna (36 av 85) som fick läkemedlet

varannan vecka uppvisade ett beständigt svar, medan det motsvarande för dem som fick Krystexxa

var fjärde vecka var 35 procent (29 av 84). Placebo var inte effektivt hos någon av patienterna.

Krystexxa varannan vecka ledde till färre reaktioner på infusionen än när det gavs var fjärde vecka.

Vilka är riskerna med Krystexxa?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Krystexxa är anafylaxi (en allvarlig allergisk reaktion),

hos omkring 7 av 100 patienter, infusionsreaktioner (däribland rodnad, hudutslag, klåda, svettning,

bröstsmärta, andningsbesvär, frossa och förhöjt blodtryck) hos omkring 26 av 100 patienter, samt

giktattacker (förvärrade giktsymtom) som var vanligare under de första tre månadernas behandling.

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Krystexxa finns i bipacksedeln.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Krystexxa

EMA/684724/2012

Sida 3/3

Krystexxa får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot peglotikas eller mot något

annat innehållsämne eller till personer som har en sällsynt blodrubbning som kallas glukos-6-

fosfatdehydrogenas-brist (G6PD) (favism) eller liknande rubbningar.

Varför har Krystexxa godkänts?

CHMP fann att Krystexxa var mycket effektivt när det gällde att sänka urinsyranivåer. Även om

allvarliga biverkningar (såsom infusionsreaktioner och giktattacker) kan förekomma betraktades dessa

som hanterbara. För svårt drabbade patienter som inte kan behandlas effektivt med vanliga metoder

ansåg kommittén att Krystexxa tillgodoser ett otillfredsställt behov, i avsaknad av alternativa

behandlingar. CHMP fann därför att nyttan med Krystexxa är större än riskerna och rekommenderade

att Krystexxa skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker användning av Krystexxa?

Företaget som tillverkar Krystexxa kommer att utföra en studie av läkemedlets långsiktiga säkerhet,

däribland dess säkerhet och effekt hos patienter som avbryter behandlingen och senare återupptar

den.

Mer information om Krystexxa

Den 8 januari 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Krystexxa

som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Krystexxa finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 01-2013

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen