Komboglyze

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-03-2021

Aktiva substanser:
metformin hydroklorid, saxagliptin hydroklorid
Tillgänglig från:
AstraZeneca AB 
ATC-kod:
A10BD10
INN (International namn):
saxagliptin, metformin hydrochloride
Terapeutisk grupp:
Läkemedel som används vid diabetes, , Kombinationer av oral blodsocker sänkande läkemedel
Terapiområde:
Diabetes Mellitus, typ 2
Terapeutiska indikationer:
Komboglyze är indicerat som tilläggsbehandling till diet och motion för att förbättra glykemisk kontroll hos vuxna patienter i åldern 18 år och äldre med typ 2 diabetes mellitus behandlingskontroll maximalt tolererbar dos av metformin eller som redan är behandlas med en kombination av saxagliptin och metformin som separata tabletter. Komboglyze är också indicerat i kombination med insulin (jag. trippel kombinationsterapi) som ett komplement till diet och motion för att förbättra glykemisk kontroll hos vuxna patienter i åldern 18 år och äldre med typ-2-diabetes mellitus när insulin och metformin ensamt inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.
Produktsammanfattning:
Revision: 17
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002059
Tillstånd datum:
2011-11-24
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002059

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

02-08-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

22-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

22-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

22-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

22-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

02-08-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

saxagliptin/metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Komboglyze är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Komboglyze

Hur du tar Komboglyze

Eventuella biverkningar

Hur Komboglyze ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Komboglyze är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller två olika substanser som kallas:

saxagliptin, som tillhör en läkemedelsklass som kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare), och metformin, som tillhör en läkemedelsklass som kallas

biguanider.

Båda tillhör en grupp läkemedel som kallas perorala diabetesmedel.

Vad Komboglyze används för

Detta läkemedel används för behandling av en typ av diabetes som kallas ”typ 2-diabetes”.

Hur Komboglyze verkar

Saxagliptin och metformin verkar genom att tillsammans reglera ditt blodsocker. De ökar nivåerna av

insulin efter en måltid. De sänker också den mängd socker som bildas i din kropp. Tillsammans med

kost och motion hjälper detta till att sänka ditt blodsocker. Detta läkemedel kan användas ensamt eller

tillsammans med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin.

För att ha kontroll över din diabetes måste du fortfarande hålla diet och motionera, även när du tar

detta läkemedel. Därför är det viktigt att du följer de råd om kost och motion som du får av din läkare

eller sjuksköterska.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Komboglyze

Ta inte Komboglyze

Om du är allergisk mot saxagliptin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du har haft en allvarlig allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion) mot några andra

liknande läkemedel som du tar för att kontrollera ditt blodsocker.

Symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan omfatta:

Utslag

Upphöjda röda fläckar på huden (nässelfeber)

Svullnad av ansikte, läppar, tunga och strupe, vilket kan ge svårigheter att andas eller

svälja.

Om du får dessa symtom, sluta ta detta läkemedel och ring genast din läkare eller sjuksköterska.

Om du någon gång har haft diabeteskoma.

Om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker),

illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktatacidos (se "Risk för laktatacidos"

nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas

i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och

djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda, fruktig lukt.

Om du har kraftigt nedsatt

njurfunktion eller problem med din lever.

Om du nyligen har haft en hjärtinfarkt eller om du har hjärtsvikt eller allvarliga problem med

blodcirkulationen eller andningssvårigheter som kan vara ett tecken på hjärtproblem.

Om du har en allvarlig infektion eller är uttorkad (din kropp har förlorat mycket vätska).

Om du ammar (se även ”Graviditet och amning”).

Om du dricker stora mängder alkohol (antingen varje dag eller endast då och då) (se

avsnitt ”Komboglyze med alkohol”).

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Varningar och försiktighet:

Risk för laktatacidos

Komboglyze kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i

synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också

förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se

mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel

(bland annat akut svår hjärtsjukdom).

Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Komboglyze under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med

uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker

mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.

Sluta ta Komboglyze och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av

symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.

Symtomen på laktatacidos är bland annat:

kräkningar

buksmärta (magont)

muskelkramper

en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

svårt att andas

sänkt kroppstemperatur och puls.

Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Komboglyze:

Om du har typ 1-diabetes (din kropp producerar inte något insulin). Detta läkemedel ska inte

användas för behandling av detta tillstånd.

Om du har eller haft någon sjukdom i bukspottkörteln.

Om du tar insulin eller ett diabetesläkemedel som kallas ”sulfonureid”, kan din läkare vilja

sänka din insulin- eller sulfonureiddos när du tar något av dem tillsammans med detta

läkemedel, för att undvika för lågt blodsocker.

Om du har haft allergiska reaktioner mot något annat läkemedel som du tar för att reglera

mängden socker i blodet.

Om du har ett tillstånd eller tar ett läkemedel som kan försämra kroppens försvar mot

infektioner.

Om du någon gång har haft hjärtsvikt eller har andra riskfaktorer för att utveckla hjärtsvikt

såsom problem med njurarna. Din läkare kommer att informera dig om tecken och symtom på

hjärtsvikt. Du ska omedelbart kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får

något av dessa symtom. Symtomen kan omfatta, men är inte begränsade till, ökad andfåddhet,

snabb viktökning och svullna fötter (fotödem).

Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Komboglyze under operationen och en viss

tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Komboglyze och när du ska börja ta det igen.

Diabeteshudskador är en vanlig komplikation vid diabetes. Hudutslag har setts vid behandling med

saxagliptin och med vissa diabetesmedel i samma klass som saxagliptin. Följ de rekommendationer för

hud- och fotvård som din läkare eller sjuksköterska gav dig. Kontakta din läkare om du drabbas av

blåsor i huden eftersom det kan vara ett tecken på ett tillstånd som kallas bullös pemfigoid. Läkaren

kan be dig att sluta ta Komboglyze.

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du inte är säker, tala med läkare eller apotekspersonal

innan du tar detta läkemedel.

Njurtester eller njurkontroller

Under behandling med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång

om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

Barn och ungdomar

Komboglyze rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder. Det är inte känt om detta

läkemedel är säkert och effektivt vid användning hos barn och ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Komboglyze

Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband

med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Komboglyze före eller vid tidpunkten för

injektionen. Läkaren avgör när du måste sluta ta Komboglyze och när du ska börja ta det igen.

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan behöva

göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av

Komboglyze. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

cimetidin, ett läkemedel som används för behandling av magproblem

ketokonazol, som används för behandling av svampinfektioner

luftrörsvidgande (beta-2-agonister), som används för behandling av astma

diltiazem, som används mot högt blodtryck

rifampicin, ett antibiotikum som används för behandling av infektioner såsom tuberkulos

kortikosteroider, som används för behandling av inflammation vid sjukdomar såsom astma och

ledinflammation

karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin, som används för kontroll av krampanfall eller

långvarig smärta

läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika)

läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX

2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib)

vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorantagonister).

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du inte är säker, tala med läkare eller apotekspersonal

innan du tar detta läkemedel.

Komboglyze med alkohol

Undvik högt alkoholintag medan du tar Komboglyze eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos

(se avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller kan bli gravid, eftersom det kan påverka barnet.

Ta inte detta läkemedel om du ammar eller planerar att amma, eftersom metformin i små mängder

passerar över till bröstmjölk.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Saxagliptin och metformin har en försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda verktyg eller

maskiner. Lågt blodsocker (hypoglykemi) kan påverka din förmåga att köra fordon och använda

maskiner eller arbeta utan säkert fotfäste, och det finns risk för hypoglykemi om du tar detta

läkemedel i kombination med läkemedel som är kända för att orsaka lågt blodsocker, såsom insulin

och sulfonureider.

3.

Hur du tar Komboglyze

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Om din läkare ordinerar detta läkemedel tillsammans med sulfonureid eller insulin, ska du för att

uppnå bästa resultat för din hälsa komma ihåg att ta det andra läkemedlet så som din läkare har

ordinerat.

Hur mycket du ska ta

Den mängd av detta läkemedel du kommer att ta varierar beroende på ditt tillstånd och de doser

du för närvarande tar av metformin och/eller enskilda tabletter av saxagliptin och metformin.

Din läkare kommer att tala om för dig exakt vilken dos av detta läkemedel du ska ta.

Rekommenderad dos är en tablett två gånger dagligen.

Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos.

Hur du tar detta läkemedel

Ta detta läkemedel genom munnen.

Ta läkemedlet i samband med måltid för att minska risken för magbesvär.

Kost och motion

För att ha kontroll över din diabetes måste du fortfarande hålla diet och motionera, även när du tar

detta läkemedel. Därför är det viktigt att du följer de råd om kost och motion som du får av din läkare

eller sjuksköterska. I synnerhet om du följer en diabetesdiet för viktkontroll ska du fortsätta med denna

medan du tar detta läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Komboglyze

Om du tar för stor mängd av detta läkemedel ska du omedelbart tala med läkare eller uppsöka sjukhus.

Ta läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Komboglyze

Om du har glömt att ta en dos av detta läkemedel, ska du ta den så snart du kommer ihåg det.

Om det däremot är tid för nästa dos, hoppar du över den missade dosen och tar nästa dos vid

vanlig tid.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Komboglyze

Fortsätt att ta detta läkemedel tills din läkare säger att du ska sluta. Detta är för att hålla ditt blodsocker

under kontroll.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga

biverkningar:

Laktatacidos: Komboglyze kan orsaka den mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till

1 användare av 10 000), men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos (se avsnittet

"Varningar och försiktighet"). Om detta händer dig måste du sluta ta Komboglyze och genast

kontakta läkare eller närmaste sjukhus eftersom laktatacidos kan leda till koma.

Svår och ihållande smärta i buken (magtrakten) som kan stråla ut mot ryggen, samt

illamående och kräkningar. Detta kan vara tecken på en inflammation i bukspottkörteln

(pankreatit).

Du ska kontakta din läkare om du får följande biverkning:

Svår ledsmärta.

Andra biverkningar av Komboglyze är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

huvudvärk

muskelsmärta (myalgi)

illamående eller matsmältningsbesvär (dyspepsi)

infektion i de strukturer som leder urinen (urinvägsinfektion)

infektion i de övre luftvägarna

inflammerad näsa eller svalg som vid förkylning eller halsont

inflammerad magsäck (gastrit) eller tarm, ibland orsakad av en infektion (gastroenterit)

infektion i bihålorna, ibland med en känsla av smärta och tryck bakom kinder och ögon (sinusit)

gasbildning

yrsel

trötthet (utmattning).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

ledsmärta (artralgi)

svårigheter att få och behålla en erektion (erektil dysfunktion).

Biverkningar som setts vid intag av enbart saxagliptin:

Vanliga

yrsel

trötthet (utmattning).

Biverkningar som setts vid intag av saxagliptin ensamt eller i kombination:

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

förstoppning

blåsor i huden (bullös pemfigoid)

Vissa patienter har haft en liten minskning i antalet av en typ av vita blodkroppar (lymfocyter) som

visas i ett blodprov när saxagliptin användes ensamt eller i kombination. Några patienter har dessutom

rapporterat utslag och hudreaktioner (överkänslighet) när de tagit saxagliptin.

Vid användning efter godkännandet av saxagliptin har ytterligare biverkningar rapporterats som

omfattar allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi), samt svullnad av ansikte, läppar, tunga och strupe,

vilket kan ge svårigheter att andas eller svälja. Om du får en allergisk reaktion, sluta ta detta läkemedel

och ring genast din läkare eller sjuksköterska. Din läkare kan ordinera ett läkemedel för behandling av

din allergiska reaktion och ett annat läkemedel för din diabetes.

Biverkningar som setts vid intag av enbart metformin:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

illamående, kräkningar

diarré eller magsmärtor

aptitlöshet.

Vanliga

en metallisk smak i munnen.

Mycket sällsynta

minskade B12-nivåer

leverproblem (hepatit)

hudrodnad (utslag) eller klåda.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Komboglyze ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är saxagliptin och metforminhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller

2,5 mg saxagliptin (som hydroklorid) och 850 mg metforminhydroklorid.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:

Tablettkärna: povidon K30, magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol 3350, titandioxid (E171), talk (E553b), röd järnoxid

(E172), gul järnoxid (E172).

Märkbläck: schellack, indigokarmin-aluminiumlack (E132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter (”tabletter”) är ljusbruna till bruna och

runda märkta med ”2,5/850” på ena sidan och med ”4246” på den andra sidan med blått bläck.

Komboglyze finns i blister av aluminiumfolie. Förpackningsstorlekarna

är 14, 28, 56 och 60 filmdragerade tabletter i operforerade blister, flerstycksförpackningar

innehållande 112 (2 förpackningar med 56) och 196 (7 förpackningar med 28) filmdragerade

tabletter i operforerade blister och 60x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Tyskland

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till patienten

Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

saxagliptin/metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Komboglyze är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Komboglyze

Hur du tar Komboglyze

Eventuella biverkningar

Hur Komboglyze ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Komboglyze är och vad det används för

Detta läkemedel innehåller två olika substanser som kallas:

saxagliptin, som tillhör en läkemedelsklass som kallas DPP-4-hämmare

(dipeptidylpeptidas-4-hämmare), och metformin, som tillhör en läkemedelsklass som kallas

biguanider.

Båda tillhör en grupp läkemedel som kallas perorala diabetesmedel.

Vad Komboglyze används för

Detta läkemedel används för behandling av en typ av diabetes som kallas ”typ 2-diabetes”.

Hur Komboglyze verkar

Saxagliptin och metformin verkar genom att tillsammans reglera ditt blodsocker. De ökar nivåerna av

insulin efter en måltid. De sänker också den mängd socker som bildas i din kropp. Tillsammans med

kost och motion hjälper detta till att sänka ditt blodsocker. Detta läkemedel kan användas ensamt eller

tillsammans med andra diabetesläkemedel, inklusive insulin.

För att ha kontroll över din diabetes måste du fortfarande hålla diet och motionera, även när du tar

detta läkemedel. Därför är det viktigt att du följer de råd om kost och motion som du får av din läkare

eller sjuksköterska.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Komboglyze

Ta inte Komboglyze

Om du är allergisk mot saxagliptin, metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du har haft en allvarlig allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion) mot några andra

liknande läkemedel som du tar för att kontrollera ditt blodsocker.

Symtom på en allvarlig allergisk reaktion kan omfatta:

Utslag

Upphöjda röda fläckar på huden (nässelfeber)

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 2,5 mg saxagliptin (som hydroklorid) och 850 mg metforminhydroklorid.

Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 2,5 mg saxagliptin (som hydroklorid) och 1 000 mg metforminhydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Komboglyze 2,5 mg/850 mg filmdragerade tabletter

Ljusbruna till bruna, bikonvexa, runda, filmdragerade tabletter med ”2,5/850” tryckt på ena sidan och

”4246” tryckt på den andra sidan med blått bläck.

Komboglyze 2,5 mg/1 000 mg filmdragerade tabletter

Blekgula till ljusgula, bikonvexa, ovala, filmdragerade tabletter med ”2,5/1000” tryckt på ena sidan

och ”4247” tryckt på den andra sidan med blått bläck

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Komboglyze är avsett för vuxna med diabetes mellitus typ 2 som tillägg till kost och motion för att

förbättra glykemisk kontroll:

för patienter som inte uppnår tillräcklig glykemisk kontroll med enbart maximal tolererbar dos

av metformin

i kombination med andra läkemedel för behandling av diabetes, inklusive insulin, för patienter

som inte uppnår tillräcklig kontroll med metformin och dessa läkemedel (se

avsnitt 4.4, 4.5 och 5.1 för tillgängliga data om olika kombinationer)

för patienter som redan behandlas med kombinationen av saxagliptin och metformin som

separata tabletter.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna med normal njurfunktion (GFR ≥ 90 ml/min)

För patienter som inte uppnår tillräcklig glykemisk kontroll med maximal tolererad dos av metformin

som monoterapi

Patienter som inte uppnår tillräcklig glykemisk kontroll med enbart metformin bör få en dos av detta

läkemedel motsvarande den totala dagliga dosen av saxagliptin 5 mg, givet som 2,5 mg två gånger

dagligen, plus den dos av metformin som de redan tar.

För patienter som byter från separata tabletter med saxagliptin och metformin

Patienter som byter från separata tabletter med saxagliptin och metformin bör få de doser av

saxagliptin och metformin som de redan tar.

För patienter som inte uppnår tillräcklig glykemisk kontroll med dubbelkombinationsbehandling med

insulin och metformin eller för patienter som uppnår glykemisk kontroll med

trippelkombinationsbehandling med insulin och metformin plus saxagliptin som separata tabletter

Dosen av detta läkemedel bör ge 2,5 mg saxagliptin två gånger dagligen (5 mg total daglig dos) och en

dos av metformin liknande den dos som redan tas. När detta läkemedel används i kombination med

insulin, kan det krävas en lägre dos av insulin för att minska risken för hypoglykemi (se avsnitt 4.4).

För patienter som inte uppnår tillräcklig glykemisk kontroll med dubbelkombinationsbehandling med

en sulfonureid och metformin eller för patienter som byter från trippelkombinationsbehandling med

saxagliptin, metformin och en sulfonureid som separata tabletter

Dosen av detta läkemedel bör ge 2,5 mg saxagliptin två gånger dagligen (5 mg total daglig dos) och en

dos av metformin liknande den dos som redan tas. När detta läkemedel används i kombination med en

sulfonureid, kan det krävas en lägre dos av sulfonureiden för att minska risken för hypoglykemi (se

avsnitt 4.4).

För patienter som inte uppnår tillräcklig glykemisk kontroll med dubbelkombinationsbehandling med

dapagliflozin och metformin, eller för patienter som byter från trippelkombinationsbehandling med

saxagliptin, metformin och dapagliflozin som separata tabletter

Dosen av detta läkemedel bör ge 2,5 mg saxagliptin två gånger dagligen (5 mg total daglig dos) och en

dos av metformin liknande den dos som redan tas.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion (GFR

60-89 ml/min).

GFR bör bedömas innan behandling med metformininnehållande läkemedel inleds och minst varje år

därefter. Hos patienter med ökad risk för ytterligare försämring av njurfunktionen och hos äldre ska

njurfunktionen bedömas oftare, t.ex. var tredje till var sjätte månad. Den maximala dygnsdosen av

metformin ska helst delas upp i 2-3 dagliga doser. Faktorer som kan öka risken för laktatacidos (se

avsnitt 4.4) ska bedömas innan behandlingsstart med metformin hos patienter med GFR < 60 ml/min.

Om ingen lämplig styrka av Komboglyze finns tillgänglig ska enskilda monokomponenter användas i

stället för den fasta doskombinationen.

Tabell 1

Dosering för patienter med nedsatt njurfunktion

GFR ml/min

Metformin

Saxagliptin

60-89

Den maximala

dygnsdosen är 3 000 mg.

Dosminskning kan

övervägas i förhållande

till avtagande

njurfunktion.

Den maximala dygnsdosen är

5 mg.

45-59

Den maximala

dygnsdosen är 2 000 mg.

Startdosen är högst

hälften av den maximala

dosen.

Den maximala dygnsdosen är

5 mg.

30-44

Den maximala

dygnsdosen är 1 000 mg.

Startdosen är högst

hälften av den maximala

dosen.

Den maximala dygnsdosen är

2,5 mg.

< 30

Metformin är

kontraindicerat.

Den maximala dygnsdosen är

2,5 mg

Nedsatt leverfunktion

Detta läkemedel får inte användas hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Äldre (≥65 år)

Eftersom metformin och saxagliptin utsöndras via njurarna, ska detta läkemedel användas med

försiktighet hos äldre. Övervakning av njurfunktionen är nödvändig för att förhindra

metforminassocierad laktatacidos, särskilt hos äldre (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för detta läkemedel för barn och ungdomar från födseln till <18 års ålder har inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Komboglyze ska ges två gånger dagligen i samband med måltider för att minska de gastrointestinala

biverkningar som är förknippade med metformin.

4.3

Kontraindikationer

Komboglyze är kontraindicerat till patienter med:

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1,

eller anamnes med allvarlig överkänslighetsreaktion, däribland anafylaktisk reaktion,

anafylaktisk chock och angioödem, mot någon dipeptidylpeptidas-4 (DPP4)-hämmare (se

avsnitt 4.4 och 4.8).

Alla typer av akut metabolisk acidos (såsom laktatacidos, diabetisk ketoacidos)

Diabetisk prekoma

Svårt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min) (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.2)

Akuta tillstånd som kan förändra njurfunktionen, såsom:

dehydrering

svår infektion

chock

Akut eller kronisk sjukdom som kan orsaka vävnadshypoxi, såsom:

hjärt- eller andningssvikt

nyligen genomgången myokardinfarkt

chock

Nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.5)

Akut alkoholförgiftning, alkoholism (se avsnitt 4.5)

Amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Allmänt

Komboglyze ska inte användas av patienter med diabetes mellitus typ 1 eller för behandling av

diabetisk ketoacidos.

Akut pankreatit

Användning av DPP-4-hämmare har satts i samband med en risk att utveckla akut pankreatit.

Patienterna ska informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit: ihållande, svår

magsmärta. Om pankreatit misstänks ska behandlingen med detta läkemedel avbrytas. Om akut

pankreatit kan bekräftas ska behandlingen med detta läkemedel inte återupptas. Försiktighet ska

iakttas för patienter med pankreatit i anamnesen.

Vid erfarenhet efter lansering av saxagliptin har det förekommit spontant rapporterade biverkningar i

form av akut pankreatit.

Laktatacidos

Laktatacidos, en mycket sällsynt men allvarlig metabolisk komplikation, uppträder ofta vid akut

försämring av njurfunktionen, hjärt-lungsjukdom eller sepsis. Metformin ackumuleras vid akut

försämring av njurfunktionen, vilket ökar risken för laktatacidos.

Vid dehydrering (kraftig diarré eller kräkning, feber eller minskat vätskeintag) ska

metforminbehandlingen tillfälligt avbrytas och kontakt med sjukvården rekommenderas.

Läkemedel som kan ge akut nedsättning av njurfunktionen (t.ex. blodtryckssänkande läkemedel,

diuretika och NSAID) ska sättas in med försiktighet hos patienter som behandlas med metformin.

Andra riskfaktorer för laktatacidos är högt alkoholintag, nedsatt leverfunktion, diabetes som inte är

under kontroll, ketos, långvarig fasta och alla tillstånd som är förknippade med hypoxi, liksom

samtidig användning av läkemedel som kan orsaka laktatacidos (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Patienter och/eller vårdgivare ska informeras om risken för laktatacidos. Laktatacidos kännetecknas av

acidotisk dyspné, buksmärta, muskelkramper, asteni och hypotermi följt av koma. Vid misstänkta

symtom ska patienten sluta ta metformin och omedelbart söka vård. Diagnostiska laboratoriefynd är

sänkt pH i blodet (< 7,35), förhöjd laktathalt i plasma (> 5 mmol/l), ett ökat anjongap och en ökad

laktat-pyruvatkvot.

Njurfunktion

Eftersom metformin utsöndras via njurarna ska njurfunktionen bedömas:

Innan behandling inleds och regelbundet därefter (se avsnitt 4.2, 4.8, 5.1 och 5.2).

Avseende njurfunktion med GFR-nivåer som närmar sig måttligt nedsatt njurfunktion och hos

äldre patienter, minst två till fyra gånger per år.

För patienter med måttligt nedsatt njurfunktion, vars GFR ≥ 30 till <45 ml/min utan andra

tillstånd som skulle kunna öka risken för laktatacidos, är dosen 2,5 mg/1 000 mg eller

2,5 mg/850 mg en gång dagligen. Behandling bör inte sättas in för dessa patienter. Behandling

kan fortgå för välinformerade patienter under noggrann övervakning.

Metformin är kontraindicerat för patienter med GFR < 30 ml/min och ska avbrytas tillfälligt vid

tillstånd som förändrar njurfunktionen, se avsnitt 4.3.

Nedsatt njurfunktion hos äldre patienter är vanligt och asymtomatiskt. Särskild försiktighet bör iakttas

i situationer där njurfunktionen kan försämras, till exempel när blodtryckssänkande eller diuretisk

behandling påbörjas eller när behandling med NSAID påbörjas.

Kirurgi

Metformin måste sättas ut vid kirurgiska ingrepp under narkos, spinalanestesi eller epiduralanestesi.

Behandlingen får inte återinsättas förrän minst 48 timmar efter ett kirurgiskt ingrepp eller efter

återupptagen oral nutrition, förutsatt att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil.

Administrering av joderade kontrastmedel

Intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel kan orsaka kontrastinducerad nefropati som

leder till ackumulering av metformin och ökad risk för laktatacidos. Komboglyze ska sättas ut före

eller vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt

att njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt 4.2 och 4.5.

Hudbesvär

Ulcerösa och nekrotiska hudlesioner har rapporterats på extremiteter hos apa i icke-kliniska

toxikologiska studier på saxagliptin (se avsnitt 5.3). Ingen ökad förekomst av hudlesioner

observerades i kliniska prövningar. I rapporter efter godkännandet har hudutslag beskrivits i klassen

DPP-4-hämmare. Hudutslag är också känt som en biverkning av saxagliptin (se avsnitt 4.8). I enlighet

med rutinvård av diabetespatienter rekommenderas därför övervakning av hudbesvär såsom blåsor, sår

eller utslag.

Bullös pemfigoid

Fall av bullös pemfigoid som krävt sjukhusvistelse vid användning av DPP-4-hämmare, inklusive

saxagliptin, har rapporterats efter introduktion på marknaden. I rapporterade fall svarade patienter

vanligtvis på topikal eller systemisk immunsuppressiv behandling och utsättning av DPP-4-hämmare.

Om en patient som får saxagliptin utvecklar blåsor eller erosioner och bullös pemfigoid misstänks, ska

behandling med detta läkemedel avbrytas och remiss till en dermatolog bör övervägas för diagnostik

och lämplig behandling (se avsnitt 4.8).

Överkänslighetsreaktioner

Eftersom detta läkemedel innehåller saxagliptin ska det inte användas till patienter som har haft någon

allvarlig överkänslighetsreaktion mot en dipeptidylpeptidas-4 (DPP4)-hämmare.

Vid erfarenhet efter lansering, omfattande spontana rapporter och kliniska prövningar, har följande

biverkningar rapporterats vid användning av saxagliptin: allvarliga överkänslighetsreaktioner,

däribland anafylaktisk reaktion, anafylaktisk chock och angioödem. Om en allvarlig

överkänslighetsreaktion mot saxagliptin misstänks, avbryt behandlingen med detta läkemedel,

utvärdera andra möjliga orsaker till händelsen och sätt in alternativ diabetesbehandling (se

avsnitt 4.3 och 4.8).

Förändrad klinisk status hos patienter med tidigare kontrollerad typ 2-diabetes

Eftersom detta läkemedel innehåller metformin ska en patient med typ 2-diabetes som tidigare var

välkontrollerad med Komboglyze och som utvecklar onormala laboratorievärden eller klinisk sjukdom

(särskilt vag och dåligt definierad sjukdom) omedelbart utvärderas med avseende på tecken på

ketoacidos eller laktatacidos. Utvärderingen bör omfatta elektrolyter och ketoner i serum, blodglukos

och, om det är indicerat, pH i blodet, laktat-, pyruvat- och metforminnivåer. Om någon form av acidos

uppstår, måste detta läkemedel omedelbart sättas ut och andra lämpliga korrigerande åtgärder vidtas.

Hjärtsvikt

I SAVOR-studien observerades en liten ökning av frekvensen av sjukhusinläggningar på grund av

hjärtsvikt hos saxagliptinbehandlade patienter jämfört med placebo, även om något orsakssamband

inte har fastställts (se avsnitt 5.1). Försiktighet är motiverad om detta läkemedel används hos patienter

med kända riskfaktorer för sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, såsom anamnes med hjärtsvikt

eller måttligt till svårt nedsatt njurfunktion. Patienter ska informeras om de karakteristiska symtomen

på hjärtsvikt och att de omedelbart ska rapportera sådana symtom.

Artralgi

Ledsmärta, som kan vara svår, har rapporterats i rapporter efter lansering av DPP-4-hämmare (se

avsnitt 4.8). Patienterna upplevde symtomlindring efter utsättning av läkemedlet och vissa upplevde

att symtomen återkom vid återinförande av samma eller annan DPP-4-hämmare. Symtomdebut efter

påbörjad läkemedelsbehandling kan ske snabbt eller efter längre behandlingsperioder. Om en patient

uppvisar svår ledsmärta ska fortsatt läkemedelsbehandling bedömas individuellt.

Patienter med nedsatt immunförsvar

Patienter med nedsatt immunförsvar, såsom patienter som har genomgått organtransplantation eller

patienter som diagnostiserats med humant immunbristsyndrom, har inte studerats i saxagliptins

kliniska program. Därför har effekt- och säkerhetsprofilen för saxagliptin hos dessa patienter inte

fastställts.

Användning tillsammans med potenta CYP3A4-inducerare

Användning av CYP3A4-inducerare såsom karbamazepin, dexametason, fenobarbital, fenytoin och

rifampicin kan minska den glykemiskt sänkande effekten av saxagliptin (se avsnitt 4.5).

Användning tillsammans med läkemedel som är kända för att orsaka hypoglykemi

Insulin och sulfonureider är kända för att orsaka hypoglykemi. Därför kan det krävas en lägre dos av

insulin eller sulfonureid för att minska risken för hypoglykemi när det används i kombination med

Komboglyze.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig administrering av flera doser av saxagliptin (2,5 mg två gånger dagligen) och metformin

(1 000 mg två gånger dagligen) gav inte någon väsentlig förändring av farmakokinetiken för vare sig

saxagliptin eller metformin hos patienter med typ 2-diabetes.

Det har inte genomförts några formella interaktionsstudier med Komboglyze. Följande uppgifter

återger den tillgängliga informationen för de enskilda aktiva substanserna.

Saxagliptin

De kliniska data som beskrivs nedan tyder på att risken för kliniskt betydelsefulla interaktioner med

samtidigt administrerade läkemedel är låg.

Saxagliptins metabolism medieras främst av cytokrom P450 3A4/5 (CYP3A4/5). Saxagliptin och dess

huvudmetabolit hämmade varken CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A4, och

inducerade inte heller CYP1A2, 2B6, 2C9 eller 3A4 i in vitro-studier. I studier utförda på friska

frivilliga försökspersoner förändrades varken farmakokinetiken för saxagliptin eller dess

huvudmetabolit på något betydelsefullt sätt av metformin, glibenklamid, pioglitazon, digoxin,

simvastatin, omeprazol, antacida eller famotidin. Saxagliptin gav inte heller någon väsentlig

förändring av farmakokinetiken för metformin, glibenklamid, pioglitazon, digoxin, simvastatin,

diltiazem eller ketokonazol.

Samtidig administrering av saxagliptin och den måttliga CYP3A4/5-hämmaren diltiazem, ökade C

och AUC för saxagliptin med 63 % respektive 2,1 gånger och motsvarande värden för den aktiva

metaboliten minskade med 44 % respektive 34 %.

Samtidig administrering av saxagliptin och den potenta CYP3A4/5-hämmaren ketokenazol, ökade

och AUC för saxagliptin med 62 % respektive 2,5 gånger och motsvarande värden för den aktiva

metaboliten minskade med 95 % respektive 88 %.

Samtidig administrering av saxagliptin och den potenta CYP3A45-induceraren rifampicin, minskade

och AUC för saxagliptin med 53 % respektive 76 %. Exponeringen av den aktiva metaboliten och

hämningen av DDP4-aktiviteten i plasma över ett dosintervall påverkades inte av rifampicin (se

avsnitt 4.4).

Samtidig administrering av saxagliptin och andra CYP3A4/5-inducerare än rifampicin, (såsom

karbamazepin, dexametason, fenobarbital och fenytoin) har inte studerats och kan resultera i minskad

plasmakoncentration av saxagliptin och förhöjd koncentration av dess huvudmetabolit. Den

glykemiska kontrollen bör noga utvärderas då saxagliptin används samtidigt med en potent

CYP3A4-inducerare.

Effekten av rökning, kost, naturläkemedel och alkohol på saxagliptins farmakokinetik har inte

studerats specifikt.

Metformin

Samtidig användning rekommenderas inte

Katjoniska substanser som elimineras genom renal tubulär sekretion (t.ex. cimetidin) kan interagera

med metformin genom att konkurrera om gemensamma tubulära transportsystem i njurarna. En studie

på sju friska frivilliga försökspersoner visade att cimetidin 400 mg, givet två gånger dagligen, ökade

metformins systemiska exponering (AUC) med 50 % och C

med 81 %. Därför bör noggrann

övervakning av glykemisk kontroll, dosjustering inom det rekommenderade dosintervallet och ändring

av diabetesbehandling övervägas när katjoniska läkemedel som elimineras genom renal tubulär

sekretion ges samtidigt.

Alkohol

Alkoholintoxikation är förknippad med ökad risk för laktatacidos, särskilt vid fasta, undernäring och

nedsatt leverfunktion. Konsumtion av alkohol och läkemedel som innehåller alkohol bör undvikas.

Joderade kontrastmedel

Intravaskulär administrering av joderade kontrastmedel kan leda till kontrastinducerad nefropati, vilket

medför ackumulering av metformin och ökad risk för laktatacidos. Komboglyze ska sättas ut före eller

vid tidpunkten för bilddiagnostiken och inte återinsättas förrän minst 48 timmar efteråt, förutsatt att

njurfunktionen har utvärderats och visats vara stabil, se avsnitt 4.2 och 4.4.

Kombinationer som kräver försiktighet vid användning

Glukokortikoider (som ges systemiskt och lokalt), beta-2-agonister och diuretika har inneboende

hyperglykemisk aktivitet. Patienten bör informeras och blodglukoskontrollerna göras oftare, särskilt i

början av behandlingen med sådana läkemedel. Dosen av det antihyperglykemiska läkemedlet bör vid

behov justeras vid behandling med andra läkemedel och vid utsättandet.

Vissa läkemedel kan försämra njurfunktionen vilket kan öka risken för laktatacidos, t.ex. NSAID-,

inklusive selektiva cyklooxygenas II-hämmare (COX II-hämmare), ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorantagonister och diuretika, i synnerhet loopdiuretika. När sådana läkemedel sätts in i

kombination med metformin krävs noggrann övervakning av njurfunktionen.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Användning av Komboglyze eller saxagliptin hos gravida kvinnor har inte studerats. Djurstudier har

visat reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser av saxagliptin eller i kombination med

metformin (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd. En begränsad mängd data

tyder på att användning av metformin hos gravida kvinnor inte är förknippat med ökad risk för

medfödda missbildningar. Djurstudier med metformin tyder inte på skadliga effekter vad gäller

graviditet, embryonal- eller fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3).

Detta läkemedel ska inte användas under graviditet. Om patienten vill bli gravid, eller om graviditet

uppstår, ska behandling med detta läkemedel avbrytas och byte till insulinbehandling ske så snart som

möjligt.

Amning

Djurstudier har visat att både saxagliptin och/eller metabolit och metformin utsöndras i mjölk. Det är

okänt om saxagliptin utsöndras i bröstmjölk, men metformin utsöndras i små mängder i bröstmjölk.

Detta läkemedel får därför inte användas av kvinnor som ammar (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Effekterna av saxagliptin på fertiliteten hos människa har inte studerats. Effekter på fertiliteten

observerades hos han- och honråttor vid höga doser som gav tydliga tecken på toxicitet (se

avsnitt 5.3). Metformin har inte visat reproduktionstoxikologiska effekter i djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Saxagliptin eller metformin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och

använda maskiner. Vid framförande av fordon eller användning av maskiner bör det beaktas att yrsel

har rapporterats i studier med saxagliptin. Dessutom bör patienterna varnas för risken för hypoglykemi

när Komboglyze används i kombination med andra diabetesläkemedel som är kända för att orsaka

hypoglykemi (t.ex. insulin, sulfonureider).

4.8

Biverkningar

Det har inte genomförts några terapeutiska kliniska studier med Komboglyze tabletter, men

Komboglyze har visat bioekvivalens med samtidigt administrerat saxagliptin och metformin (se

avsnitt 5.2).

Saxagliptin

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I sex dubbelblinda, kontrollerade kliniska säkerhets- och effektstudier randomiserades 4 148 patienter

med typ 2-diabetes, inklusive 3 021 patienter som behandlades med saxagliptin, för att utvärdera

effekten av saxagliptin på glykemisk kontroll. I randomiserade, kontrollerade, dubbelblinda kliniska

prövningar (inklusive erfarenhet från utveckling och efter godkännande för försäljning) har över

17 000 patienter med typ 2-diabetes behandlats med saxagliptin.

I en analys av poolade data från 1 681 patienter med typ 2-diabetes, inklusive 882 patienter som

behandlades med saxagliptin 5 mg, randomiserade i fem dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska

säkerhets- och effektstudier för att utvärdera effekten av saxagliptin på glykemisk kontroll, var den

totala incidensen av biverkningar hos patienter som behandlades med 5 mg saxagliptin likartad den

hos patienter som fick placebo. Utsättning av behandling på grund av biverkningar var vanligare hos

patienter som fick 5 mg saxagliptin jämfört med placebo (3,3 % jämfört med 1,8 %).

Tabell över biverkningar

Biverkningar som rapporterats hos ≥5 % av patienter som behandlats med 5 mg saxagliptin och oftare

än hos patienter som behandlats med placebo eller som rapporterats hos ≥2 % av patienter som

behandlats med saxagliptin 5 mg och ≥1 % oftare jämfört med placebo visas i tabell 2.

Biverkningarna anges nedan efter organsystem och absolut frekvens. Frekvenserna definieras som

mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1 000, <1/100), sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000) eller mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Tabell 2

Frekvens av biverkningar per organsystem

Organsystem

Biverkning

Frekvens av biverkningar per behandlingsregim

Saxagliptin med metformin

1

Infektioner och infestationer

Övre luftvägsinfektion

Vanliga

Urinvägsinfektion

Vanliga

Gastroenterit

Vanliga

Sinuit

Vanliga

Nasofaryngit

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Vanliga

Magtarmkanalen

Kräkningar

Vanliga

Inkluderar saxagliptin i tillägg till metformin och initial kombination med metformin.

Endast i den initiala kombinationsbehandlingen.

Erfarenhet från kliniska prövningar efter marknadsgodkännande och spontana rapporter

Tabell 3 visar ytterligare biverkningar som har inrapporterats efter marknadsgodkännandet av

saxagliptin. Frekvenserna baseras på erfarenhet från kliniska prövningar.

Tabell 3

Frekvens av ytterligare biverkningar per organsystem

Organklass

Biverkning

Frekvens av biverkningar

1

Magtarmkanalen

Illamående

Pankreatit

Förstoppning

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner

avsnitt 4.3 och 4.4)

Mindre vanliga

Anafylaktiska reaktioner inklusive

anafylaktisk chock (se avsnitt 4.3 och 4.4)

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Angioödem (se avsnitt 4.3 och 4.4)

Dermatit

Klåda

Utslag

Urticaria

Bullös pemfigoid

Sällsynta

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Frekvensuppskattningarna baseras på den poolade analysen av kliniska prövningar med saxagliptin som monoterapi, tillägg

till metformin och initial kombination med metformin, tillägg till sulfonureid och tillägg till tiazolidindion.

Dessa reaktioner identifierades också i kliniska prövningar före godkännandet, men uppfyllde inte kriterierna för tabell 2.

Resultat från SAVOR-studien

Prövningen SAVOR inkluderade 8 240 patienter som behandlades med saxagliptin 5 mg eller 2,5 mg

en gång dagligen och 8 173 patienter som fick placebo. Den totala incidensen av biverkningar hos

patienter som behandlades med saxagliptin i denna prövning var jämförbar med placebo (72,5 %

respektive 72,2 %).

Incidensen av fastställda pankreatithändelser var 0,3 % hos både saxagliptinbehandlade patienter och

placebobehandlade patienter i ITT (intent-to-treat)-populationen.

Incidensen av överkänslighetsreaktioner var 1,1 % hos både saxagliptinbehandlade patienter och

placebobehandlade patienter.

Den totala incidensen av rapporterad hypoglykemi (registrerat i patientdagböcker) var 17,1 % hos

försökspersoner som behandlades med saxagliptin och 14,8 % hos patienter som behandlades med

placebo. Procentandelen försökspersoner under behandling med rapporterade händelser med svår

hypoglykemi (definierad som en händelse som krävde hjälp av annan person) var högre i

saxagliptingruppen än i placebogruppen (2,1 % respektive 1,6 %). Den ökade risken för total

hypoglykemi och svår hypoglykemi som observerades i den saxagliptinbehandlade gruppen förekom

främst hos försökspersoner som behandlades med SU vid baseline och inte hos försökspersoner som

fick insulin eller metformin som monoterapi vid baseline. Den ökade risken för total och svår

hypoglykemi observerades främst hos försökspersoner med HbA1c<7 % vid baseline.

Minskat antal lymfocyter rapporterades hos 0,5 % av saxagliptinbehandlade patienter och 0,4 % av

placebobehandlade patienter.

Sjukhusvistelse för hjärtsvikt förekom i högre frekvens i saxagliptingruppen (3,5 %) jämfört med

placebogruppen (2,8 %), med en nominell statistisk signifikans som gynnar placebo [HR = 1,27; 95 %

CI: 1,07; 1,51; P = 0,007]. Se även avsnitt 5.1.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/479117/2017

EMEA/H/C/002059

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Komboglyze

saxagliptin/metformin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Komboglyze.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Komboglyze ska användas.

Praktisk information om hur Komboglyze ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Komboglyze och vad används det för?

Komboglyze är ett diabetesläkemedel som används tillsammans med diet och motion till vuxna med

typ 2-diabetes för att öka kontrollen av deras blodsockernivåer. Det ges på följande sätt:

till patienter vars blodsockernivåer inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart metformin,

till patienter som redan behandlas med saxagliptin och metformin som separata tabletter,

i kombination med andra diabetesläkemedel, däribland insulin, till patienter vars blodsocker inte

kontrolleras tillräckligt väl med dessa läkemedel och metformin.

Komboglyze innehåller de aktiva substanserna saxagliptin och metformin.

Hur används Komboglyze?

Komboglyze finns som tabletter (2,5 mg/850 mg och 2,5 mg/1 000 mg). Läkemedlet är receptbelagt. Det

tas som en tablett två gånger dagligen i samband med måltid. Vilken tablettstyrka som ska användas

beror på dosen av de andra diabetesläkemedel som patienten tog samt på patientens njurfunktion.

Patienter som inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart metformin och som börjar ta Komboglyze ska

fortsätta med samma dos metformin som de tog tidigare. Om Komboglyze tas med en sulfonureid

(läkemedel som får kroppen att producera insulin) eller med insulin kan dosen av dessa läkemedel

behöva sänkas för att undvika hypoglykemi (lågt blodsocker).

Komboglyze

Sida 2/3

Hur verkar Komboglyze?

Vid typ 2-diabetes producerar inte bukspottkörteln tillräckligt med insulin för att kontrollera

blodsockret eller klarar inte kroppen av att använda insulinet effektivt. Detta leder till höga halter av

socker (glukos) i blodet. De aktiva substanserna i Komboglyze, saxagliptin och metformin, verkar på

olika sätt för att hjälpa till att sänka blodsockernivåerna och kontrollera typ 2-diabetes.

Saxagliptin är en dipeptidylpeptidas 4-hämmare (DPP4-hämmare). Den verkar genom att blockera

nedbrytningen av inkretinhormoner i kroppen. Dessa hormoner frigörs efter en måltid och stimulerar

bukspottkörteln till att producera insulin. Genom att öka mängden inkretinhormoner i blodet stimulerar

saxagliptin bukspottkörteln att producera mer insulin när blodsockernivåerna är höga. Saxagliptin

fungerar inte när blodsockernivån är låg. Saxagliptin minskar också den mängd glukos som bildas i levern

genom att höja insulinnivåerna och sänka nivåerna av hormonet glukagon. Saxagliptin har varit godkänt i

EU sedan 2009 under namnet Onglyza.

Den aktiva substansen metformin verkar i huvudsak genom att förhindra bildandet av socker och

minska dess upptag i tarmen. Metformin har funnits i EU sedan 1950-talet.

Vilken nytta med Komboglyze har visats i studierna?

Flera studier på patienter med typ 2-diabetes har visat att kombinationen av de aktiva substanserna i

Komboglyze, saxagliptin och metformin, effektivt sänker patienternas blodsocker. I samtliga studier var

huvudeffektmåttet sänkningen av nivån i blodet av en substans som kallas glykosylerat hemoglobin

(HbA1c) efter 24 veckors behandling. Detta ger en indikation på hur väl blodsockret kontrolleras.

I en studie undersöktes effekterna av saxagliptin som tillägg till metformin på 160 patienter.

Resultaten visade att HbA1c-nivåerna hos patienterna som tog saxagliptin med metformin föll med

runt 0,6 procentenheter, jämfört med en nedgång med 0,2 procentenheter hos patienterna som

tog placebo (en overksam behandling) med metformin.

I ytterligare fem studier undersöktes effekterna av saxagliptin som enda läkemedel eller i

kombination med metformin, jämfört med antingen placebo eller ett annat diabetesläkemedel (en

sulfonureid eller sitagliptin) hos över 4 000 patienter. Resultaten visade att tillägg av saxagliptin till

metformin effektivt sänker HbA1c-nivåerna.

I en studie på 455 patienter jämfördes saxagliptin med placebo vid tillägg till insulin, med eller

utan metformin. HbA1c-nivåerna sjönk med omkring 0,7 procentenheter hos patienter som fick

tillägg av saxagliptin, jämfört med en nedgång med omkring 0,3 procentenheter hos patienter som

fick tillägg av placebo.

I en studie på 257 patienter jämfördes saxagliptin med placebo vid tillägg till metformin och en

sulfonureid. En sänkning med 0,7 procentenheter sågs hos patienter som fick saxagliptin,

metformin och en sulfonureid jämfört med en sänkning med 0,1 procentenheter hos patienter som

fick placebo istället för saxagliptin.

En studie på 534 patienter vars blodsockernivåer inte kontrollerades tillräckligt väl med enbart

metformin visade att när saxagliptin och dapagliflozin togs tillsammans med metformin, så sänkte

de HbA1c-nivåerna med 1,5 procentenheter, jämfört med en sänkning med 0,9 procentenheter

med saxagliptin och metformin samt 1,2 procentenheter med dapagliflozin och metformin. HbA1c-

nivåerna låg i genomsnitt runt 9 procent vid studiestarten.

En studie på 315 patienter vars blodsockernivåer inte kontrollerades tillräckligt väl med metformin

och dapagliflozin visade att tillägg av saxagliptin till dapagliflozin och metformin sänkte HbA1c-

nivåerna med 0,5 procentenheter, jämfört med en sänkning med 0,2 procentenheter när placebo

Komboglyze

Sida 3/3

lades till behandling med dapagliflozin och metformin. HbA1c-nivåerna låg runt 8 procent vid

studiestarten.

En studie på 320 patienter som inte kontrollerades med metformin och saxagliptin visade att

tillägg av dapagliflozin till behandling med saxagliptin och metformin sänkte HbA1c-nivåerna med

0,8 procentenheter, jämfört med en sänkning med 0,1 procentenheter när placebo lades till

saxagliptin och metformin.

Vilka är riskerna med Komboglyze?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av saxagliptin använt tillsammans med metformin (uppträder

hos mellan 1 och 10 patienter av 100) är övre luftvägsinfektion (infektion i näsa och svalg),

urinvägsinfektion (infektion i de strukturer som leder urinen såsom urinblåsan), gastroenterit (diarré och

kräkningar), sinusit (bihåleinflammation), nasofaryngit (inflammation i näsa och hals), huvudvärk och

kräkningar. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för saxagliptin och metformin

finns i bipacksedeln.

Komboglyze får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot saxagliptin eller metformin

eller något annat innehållsämne, eller som någonsin har haft en svår allergisk reaktion mot en DPP4-

hämmare. Det får inte ges till patienter med diabetisk ketoacidos eller diabetisk prekoma (ett allvarligt

tillstånd som kan uppstå vid diabetes), patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion eller

med akuta (plötsligt insättande) tillstånd som kan påverka njurfunktionen, patienter med sjukdomar

som kan ge syrebrist i vävnaden såsom hjärtsvikt eller andningssvårigheter, patienter med nedsatt

leverfunktion, alkoholförgiftning eller alkoholism. Det får inte ges till kvinnor som ammar.

Varför har Komboglyze godkänts?

Komboglyze har visat sig bidra till att sänka blodsockernivåerna och det ger inga oväntade

biverkningar. Europeiska läkemedelsmyndigheten fann därför att nyttan med Komboglyze är större än

riskerna och rekommenderade att Komboglyze skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Komboglyze?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Komboglyze har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Mer information om Komboglyze

Den 24 november 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Komboglyze som gäller i hela EU.

EPAR för Komboglyze finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Komboglyze finns

i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 06-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen