KLERCIDE CR BIOCIDE A CONCENTRATE

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

24-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
112878E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - engelska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

26-11-2017

Läs hela dokumentet

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD

KLERCIDE CR BIOCIDE A CONCENTRATE

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg

1.

Namnet på ämnet eller beredningen

KLERCIDE CR BIOCIDE A CONCENTRATE

Produktnamn

:

Namnet på bolaget/företaget

:

Ytdesinfektionsmedel

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

Användningsområde

Revisionsdatum : 4 augusti 2010

Version : 1

112878E

Kod :

Tillverkare/

Distributör/

Importör

:

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

Nödtelefonnummer: 112

Giftinformationscentralen

:

09 471 977 (Myrkytystietokeskus)

Farliga egenskaper

2.

Klassificering

Inte klassificerad.

:

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar

3.

Ämne/beredning

Beredning

:

EINECS

%

Klassificering

Ingående ämnen

Bensalkonklorid

270-325-2

68424-85-1

2 - 5

Xn; R22

C; R34

N; R50

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till

R-fraserna som anges ovan

CAS

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga

koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i

detta avsnitt.

[3] PBT-ämne

[4] vPvB-ämne

Utgivningsdatum

:

4 augusti 2010

Sida: 1/4

KLERCIDE CR BIOCIDE A CONCENTRATE

Skölj munnen med vatten. Flytta exponerad person till frisk luft. Framkalla

inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera

läkare om symptom uppstår.

Hudkontakt

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre

ögonlocket emellanåt lyfts. Konsultera läkare om irritation uppstår.

Tvätta förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och

skor.

4.

Första hjälpen

Flytta exponerad person till frisk luft. Konsultera läkare om symptom

uppstår.

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

Åtgärder vid första hjälpen

Speciella behandlingar

Ej tillgängligt.

:

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Brandbekämpningsåtgärder

5.

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med

övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask.

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, pulver eller

Släckmedel - Lämpliga

:

:

Släckmedel - Ej lämpliga

Inte känd.

:

Miljömässiga skyddsåtgärder

Åtgärder till skydd för

människor

6.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

:

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

:

Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå

inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god

ventilation.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp.

Litet utsläpp:

:

Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt eller absorbera med

ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare.

Stort utsläpp

:

Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen.

Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord

vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande

enligt lokala föreskifter (se avsnitt 13).

Hantering

Hantering och lagring

Lagring

7.

Svälj inte produkten. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Tvätta alltid

händerna noggrant med tvål och vatten efter hantering.

Förpackningsmaterial

Använd originalbehållare.

Lagras enligt gällande bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad

från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från

oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen

förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas.

:

:

:

Rekommenderad

Lagra mellan följande temperaturer: 0 och 25°C

Gränsvärden för exponering

8.

Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Handskydd

(EN 374)

Begränsning av exponeringen

Andningsskydd behövs inte vid normal och avsedd användning av

produkten.

Inga speciella rekommendationer.

Inga speciella rekommendationer.

Ögonskydd

(EN 166)

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

:

:

Ej tillgängligt.

:

Utgivningsdatum

:

4 augusti 2010

Sida: 2/4

KLERCIDE CR BIOCIDE A CONCENTRATE

Hudskydd

(EN 14605)

Inga speciella rekommendationer.

:

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Vätska.

Svag lukt.

Lukt

Färglös.

Färg

9.

:

:

Allmän information

Utseende

Ej tillgängligt.

Smältpunkt

Kokpunkt

Ångtryck

Relativ densitet

Ångdensitet

Löslighet

Ej tillgängligt.

0.98 till 1.02 g/cm

(20 °C)

Ej tillgängligt.

Ej tillämpbart.

Lätt löslig i kallt vatten.

pH

Avdunstningshastighet

(butylacetat = 1)

Ej tillämpbart.

Flampunkt

> 100°C

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Brandfarlighet (fast, gas)

Ej tillämpbart.

4 till 5.5 (100%)

Viskositet

Ej tillgängligt.

Fördelningskoefficient

oktanol/vatten

Explosionsgränser

Explosiva egenskaper

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ej tillgängligt.

Oxiderande egenskaper

:

Viktig information för hälsa, miljö och säkerhet

:

Ej tillämpbart.

Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet

10.

:

Får ej blandas med andra produkter.

Stabil under normala förhållanden.

Toxikologisk information

11.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerframkallande

egenskaper

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Reproduktionstoxicitet

:

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

:

Kontakt med ögonen

Ekotoxikologisk information

12.

Den ekologiska analysen av produkten bygger på uppgifter om råvarorna och/eller jämförbara ämnen.

Summan av de organiska komponenterna i produkten uppnår i försök rörande lätt nedbrytbarhet värden på >

60% BSB/CSB, alt. CO2-utveckling alt. > 70% DOC-minskning – Gränsvärden för 'lätt nedbrytbar/readily

degradable' (t.ex. enligt OECD-metoden 301).

Denna produkt skall ej klassificeras som miljöfarlig enligt bestämmelserna för ekologisk klassificering

enligt direktiv 1999/45/EC.

Ekotoxicitet

Stabilitet och nedbrytbarhet

Utgivningsdatum

:

4 augusti 2010

Sida: 3/4

KLERCIDE CR BIOCIDE A CONCENTRATE

Avfallshantering

13.

200130*

Europeiska avfallskatalogen

(EWC)

:

Avfall måste hanteras i enlighet med tillämpliga föreskrifter Använd

produktrester i enlighet med givna instruktioner.

Avfallshantering

:

ADR/RID-klass

14.

Internationella transportföreskrifter

IMDG-klass

Transportinformation

Gällande föreskrifter

UN-nummer

Officiell transportbenämning

Klass

Förpackningsgrupp

Etikett

Inte

reglerad.

regulated.

Observera speciell förpackningsinstruktion för flygtransport.

Gällande föreskrifter

15.

EU-föreskrifter

Ytterligare riskfraser

:

Innehåller Polyhexametylenbiguanid hydroklorid. Kan ge upphov till allergisk

reaktion. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på

begäran.

Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.

Riskfraser

:

Annan information

16.

R22- Farligt vid förtäring.

R34- Frätande.

R50- Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

:

Fullständig ordalydelse av de

R-fraser som hänvisas till i

avsnitt 2 och 3 - Finland

4 augusti 2010

Historik

Utskriftsdatum

Revisionsdatum

Version

Sammanställt av

4 augusti 2010

Version

Informationen i detta säkerhetsdatablad är riktig enligt vår vetskap avseende formuleringen som

används för att tillverka produkten i ursprungslandet. Då data, standarder och lagstiftning förändras

samt användnings- och hanteringsförhållanden är utanför vår kontroll, KAN IGEN GARANTI,

UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD LÄMNAS AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET ELLER FORTSATT

RIKTIGHET AV DENNA INFORMATION.

Meddelande till

läsaren

1

1

:

:

:

:

Ecolab Regulatory Department Europe

Sida: 4/4

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen