Kisplyx

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-06-2021

Aktiva substanser:
lenvatinibmesilat
Tillgänglig från:
Eisai GmbH
ATC-kod:
L01XE29
INN (International namn):
lenvatinib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Carcinom, njurcell
Terapeutiska indikationer:
I kombination med everolimus för behandling av inoperabel avancerad eller metastaserad njurcellscancer.
Produktsammanfattning:
Revision: 15
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004224
Tillstånd datum:
2016-08-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004224

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-11-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

16-11-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Kisplyx 4 mg hårda kapslar

Kisplyx 10 mg hårda kapslar

lenvatinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Kisplyx är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Kisplyx

Hur du tar Kisplyx

Eventuella biverkningar

Hur Kisplyx ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Kisplyx är och vad det används för

Vad Kisplyx är

Kisplyx är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen lenvatinib. Det används i kombination

med everolimus för att behandla patienter med avancerad njurcancer (avancerat njurcellskarcinom) där

andra behandlingar (så kallade ”VEGF-riktade behandlingar”) inte har kunnat stoppa sjukdomen.

Hur Kisplyx verkar

Kisplyx blockerar effekten av proteiner som kallas receptortyrokinaser (RTK), som är involverade i

utvecklingen av nya blodkärl som försörjer celler med syre och näringsämnen och hjälper dem att

växa. Dessa proteiner kan förekomma i stora mängder i cancerceller och genom att blockera deras

effekt kan Kisplyx sänka den hastighet med vilken cancercellerna förökar sig och tumörer växer och

bidra till att den blodförsörjning som cancercellerna behöver skärs av.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Kisplyx

Ta inte Kisplyx:

om du är allergisk mot lenvatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du ammar (se avsnittet nedan om Preventivmedel, graviditet och amning).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Kisplyx om du:

har högt blodtryck

är en kvinna som kan bli gravid (se avsnittet "Preventivmedel, graviditet och amning" nedan)

har haft hjärtproblem eller stroke

har lever- eller njurproblem

nyligen har genomgått operation eller fått strålbehandling

ska opereras. Din läkare kan överväga att göra ett uppehåll med Kisplyx om du ska genomgå ett

större kirurgiskt ingrepp, eftersom Kisplyx kan påverka sårläkningen. Kisplyx kan startas igen

när såret har läkt tillräckligt mycket.

är över 75 år

tillhör annan etnisk grupp än vita eller asiater

väger mindre än 60 kg

tidigare har haft onormala förbindelser (kallas fistlar) mellan olika organ i kroppen eller från ett

organ till huden

om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en

bristning i en kärlvägg.

har eller har haft smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad eller sår inuti munnen,

domningar eller en känsla av tyngd i käken, eller tandlossning. Du kan rekommenderas att göra

en tandundersökning innan du påbörjar Kisplyx eftersom benskador i käken (osteonekros) har

rapporterats hos patienter som behandlas med Kisplyx. Om du behöver genomgå en invasiv

tandbehandling eller tandkirurgi ska du berätta för din tandläkare att du behandlas med Kisplyx,

särskilt när du också får eller har fått injektioner av bisfosfonater (används för att behandla eller

förebygga bensjukdomar).

får eller har fått vissa läkemedel som används för att behandla osteoporos (antiresorptiva

läkemedel) eller cancerläkemedel som förändrar bildandet av blodkärl (så kallade

angiogeneshämmare), eftersom risken för benskador i käken kan öka.

Innan du tar Kisplyx kan det hända att din läkare tar några blodprover, till exempel för att kontrollera

ditt blodtryck och din lever-eller njurfunktion och för att se om du har låga nivåer av salt och höga

nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet. Din läkare kommer att diskutera dessa provresultat

med dig bestämma om du kan få Kisplyx. Du kan behöva få ytterligare behandling med andra

läkemedel, ta en lägre dos av Kisplyx eller vara extra försiktig på grund av den ökade risken för

biverkningar.

Tala med läkare innan du tar Kisplyx om du är osäker.

Barn och ungdomar

Kisplyx rekommenderas inte till barn och ungdomar. Effekterna av Kisplyx hos personer som är yngre

än 18 år är inte kända.

Andra läkemedel och Kisplyx

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och receptfria

läkemedel.

Preventivmedel, graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd ett mycket effektivt preventivmedel under tiden du tar detta läkemedel och i minst en

månad efter att du har avslutat behandlingen.

Ta inte Kisplyx om du planerar att bli gravid under behandlingen, eftersom det kan skada ditt

barn allvarligt.

Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under tiden du behandlas med Kisplyx. Din

läkare kommer att hjälpa dig att bestämma om behandlingen ska fortsätta.

Amma inte om du tar Kisplyx, eftersom läkemedlet utsöndras i bröstmjölk och kan skada ditt

ammade barn allvarligt.

Körförmåga och användning av maskiner

Kisplyx kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Undvik att köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr eller trött.

3.

Hur du tar Kisplyx

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur mycket du ska ta

Rekommenderad daglig dos av Kisplyx är 18 mg en gång per dag (en kapsel med 10 mg och två

kapslar med 4 mg) i kombination med en tablett med 5 mg everolimus en gång dagligen.

Om du har allvarliga lever- eller njurproblem är den rekommenderade dosen Kisplyx 10 mg en

gång per dag (1 kapsel med 10 mg) i kombination med en tablett med 5 mg everolimus en gång

dagligen.

Din läkare kan minska dosen om du får biverkningar.

Hur du tar detta läkemedel

Du kan ta kapslarna med eller utan mat.

Svälj kapslarna hela med vatten eller upplösta. För att lösa upp dem häller du en matsked vatten

eller äppleljuice i ett litet glas och tillsätter kapslarna i vätskan utan att dela eller krossa dem.

Låt stå i minst 10 minuter och rör sedan om i minst 3 minuter för att lösa upp kapselhöljena.

Drick blandningen. Häll därefter samma mängd vatten eller äpplejuice i glaset, snurra runt

innehållet i glaset och svälj det.

Ta kapslarna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Vårdgivare ska inte öppna kapslarna för undvika upprepad exponering för kapselns innehåll.

Hur länge du ska ta Kisplyx

Du kommer vanligtvis att fortsätta att ta detta läkemedel så länge du har nytta av det.

Om du har tagit för stor mängd av Kisplyx

Om du har tagit mer Kisplyx än du borde ska du genast tala med läkare eller apotekspersonal. Ta

läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Kisplyx

Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

Vad du ska göra om du glömmer att ta din dos beror på hur lång tid det är till nästa dos.

Om det är 12 timmar eller mer till nästa dos: ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det.

Ta sedan nästa dos vid normal tidpunkt.

Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos: hoppa över den missade dosen. Ta sedan nästa

dos vid normal tidpunkt.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel.

Tala genast om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar – du kan behöva få

akut medicinsk behandling:

känner dig stel eller svag på ena sidan av kroppen, får svår huvudvärk, krampanfall, förvirring,

talsvårigheter, synförändringar eller yrsel – detta kan vara tecken på en stroke, blödning i

hjärnan eller effekter på hjärnan vid en kraftig blodtryckshöjning.

smärta eller tryck i bröstet, smärta i armar, rygg, nacke eller käke, andfåddhet, snabb eller

oregelbunden hjärtfrekvens, hosta, blåaktig färg på läppar eller fingrar, känner dig mycket trött

– detta kan vara tecken på hjärtproblem, en blodpropp i lungorna eller att det läcker luft från

lunga till bröst så att lungan inte fylls.

svår smärta i magen (buken) – detta kan bero på ett hål i tarmväggen eller en fistel (ett hål i

tarmen som genom en rörliknande passage står i förbindelse med en annan del av kroppen eller

huden).

svart, tjärliknande eller blodig avföring eller upphostning av blod – detta kan vara tecken på

blödning inuti kroppen.

diarré, illamående och kräkningar – detta är mycket vanliga biverkningar som kan bli allvarliga

om de gör att du blir uttorkad, vilket kan leda till njursvikt. Din läkare kan ge dig läkemedel för

att minska dessa biverkningar.

smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad eller sår inuti munnen, domningar eller en

känsla av tyngd i käken, eller tandlossning – detta kan vara tecken på benskada i käken

(osteonekros).

Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av nedanstående biverkningar.

Andra biverkningar är:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

högt eller lågt blodtryck

aptitförlust eller viktminskning

illamående och kräkningar, förstoppning, diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär

att känna sig mycket trött eller svag

heshet

svullna ben

utslag

torr, öm eller inflammerad mun, konstig smakupplevelse

led- eller muskelvärk

att känna sig yr

håravfall

blödning (oftast näsblödningar, men även andra typer av blödningar såsom blod i urinen,

blåmärken, blödning från tandköttet eller tarmväggen)

sömnsvårigheter

höga proteinnivåer i urinen och urinvägsinfektioner (ökad urineringsfrekvens och smärtsam

urinering)

huvudvärk och ryggvärk

rodnad, ömhet och svullnad i huden på händer och fötter (palmoplantar erytrodysestesi)

förändringar av blodprovsresultat beträffande kaliumnivåer (låga), kalciumnivåer (låga),

kolesterol (högt) och sköldkörtelstimulerande hormon (högt)

nedsatt sköldkörtelfunktion (trötthet, viktuppgång, förstoppning, frusenhet, torr hud)

låga nivåer av blodplättar i blodet vilket kan leda till blåmärken och svårighet att läka sår.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

förlust av kroppsvätska (uttorkning)

hjärtklappning

torr hud, förtjockning av huden och hudklåda

uppblåsthet eller gaser i tarmen

hjärtproblem eller blodproppar i lungorna (andningssvårigheter, bröstsmärta) eller andra organ

sjukdomskänsla

stroke

inflammation i gallblåsan

analfistel (en liten kanal som bildas mellan ändtarmen och den omgivande huden)

förändringar av blodprovsresultat beträffande leverenzymer, antal vita blodkroppar (lågt), nivån

av magnesium i blodet (låg)

förändrade blodprovsresultat avseende njurfunktion och njursvikt

förhöjt lipas och amylas (enzymer som har betydelse för matsmältningen).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

smärtsam infektion eller irritation nära anus

ministroke

leverskada

svår smärta i övre delen av magen (buken) som kan vara förknippad med feber, frossbrytningar,

illamående och kräkningar

inflammation i bukspottkörteln

sårläkningsproblem

benskada i käken (osteonekros)

Ingen känd frekvens

(följande biverkningar har rapporterats efter marknadsintroduktionen av

lenvatinib men frekvensen för dem är inte känd)

andra typer av fistlar (en onormal förbindelse mellan olika organ i kroppen eller från huden till

en underliggande struktur såsom hals och luftstrupe). Symtomen beror på var fisteln finns. Tala

med din läkare om du upplever några nya eller ovanliga symtom såsom hosta när du sväljer.

en förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Kisplyx ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen (blistret). Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är lenvatinib.

Kisplyx 4 mg hårda kapslar: Varje hård kapsel innehåller 4 mg lenvatinib (som mesilat).

Kisplyx 10 mg hårda kapslar: Varje hård kapsel innehåller 10 mg lenvatinib (som

mesilat).

Övriga innehållsämnen är kalciumkarbonat, mannitol, mikrokristallin cellulosa,

hydroxipropylcellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa och talk. Kapselhöljet innehåller

hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172). Tryckfärgen

innehåller schellack, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid, propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kisplyx hård kapsel 4 mg: gulröd underdel och ett gulrött lock, ungefär 14,3 mm lång, märkt

med ”Є” i svart bläck på locket och ”LENV 4 mg” på underdelen.

Kisplyx hård kapsel 10 mg: gul underdel och ett gulrött lock, ungefär 14,3 mm lång, märkt med

”Є” i svart bläck på locket och ”LENV 10 mg” på underdelen.

Kapslarna levereras i blister förslutna med en tryckfolie av aluminium i kartonger med 30, 60

eller 90 hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

e-post: medinfo_de@eisai.net

Tillverkare

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0) 800 158 58

Lietuva

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vokietija)

България

Eisai GmbH

Teл.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Германия)

Luxembourg/Luxemburg

Eisai SA/NV

Tél/Tel: + 32 (0) 800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka

Tel.: + 420 242 485 839

Magyarország

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Németország)

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Saksamaa)

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Arriani Pharmaceutical S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Niemcy)

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Njemačka)

România

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germania)

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Eisai GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 3

60549 Frankfurt am Main

(Nemčija)

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: +420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi/Sverige)

Κύπρος

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210 668 3000

(Ελλάδα)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vācija)

United Kingdom (Northern Ireland)

Eisai Europe Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Kisplyx 4 mg hårda kapslar

Kisplyx 10 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Kisplyx 4 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 4 mg lenvatinib (som mesilat).

Kisplyx 10 mg hårda kapslar

Varje hård kapsel innehåller 10 mg lenvatinib (som mesilat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Kisplyx 4 mg hårda kapslar

En gulröd underdel och ett gulrött lock, ungefär 14,3 mm lång, märkt med ”Є” i svart bläck på locket

och ”LENV 4 mg” på underdelen.

Kisplyx 10 mg hårda kapslar

En gul underdel och ett gulrött lock, ungefär 14,3 mm lång, märkt med ”Є” i svart bläck på locket och

”LENV 10 mg” på underdelen.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Kisplyx är i kombination med everolimus avsett för behandling av vuxna patienter med avancerat

njurcellskarcinom (Renal Cell Carcinoma, RCC) efter en tidigare VEGF-riktad (vaskulär endotelial

tillväxtfaktor) behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Klisplyx bör initieras och övervakas av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet

av behandling med cancerläkemedel.

Dosering

Rekommenderad daglig dos av lenvatinib är 18 mg (en 10 mg kapsel och två 4 mg kapslar) en gång

dagligen i kombination med 5 mg everolimus en gång dagligen. De dagliga doserna av lenvatinib och,

vid behov, everolimus ska justeras efter behov enligt dos-/toxicitetshanteringsplanen.

Om en patient missar en dos och den inte kan tas inom 12 timmar, så ska den dosen hoppas över och

nästa dos tas vid den vanliga tidpunkten för administrering.

Behandlingen ska fortsätta så länge klinisk nytta erhålls eller tills oacceptabel toxicitet uppstår.

Optimerad medicinsk behandling av illamående, kräkningar och diarré bör prövas innan

lenvatinibdosen reduceras eller behandlingsuppehåll görs. Gastrointestinal toxicitet bör emellertid

behandlas aktivt för att minska risken för utveckling av nedsatt njurfunktion eller njursvikt (se

avsnitt 4.4 Njursvikt och nedsatt njurfunktion).

Dosjustering

Hanteringen av vissa biverkningar kan kräva behandlingsuppehåll, dosjustering eller utsättning av

kombinationsbehandlingen (se avsnitt 4.4). Lindriga till måttliga biverkningar (t.ex. grad 1 eller 2)

motiverar i allmänhet inte behandlingsuppehåll med kombinationen, såvida de inte är oacceptabla för

patienten trots optimal hantering. Svåra (t.ex. grad 3) eller oacceptabla biverkningar kräver

behandlingsuppehåll med kombinationen av läkemedel tills biverkningen förbättrats till grad 0-1 eller

utgångspunkten.

För toxiciteter som förmodas vara förknippade med lenvatinib (se tabell 1), vid upphörande/förbättring

av en biverkning till grad 0-1 eller utgångspunkten, ska behandlingen återupptas med en reducerad dos

av lenvatinib enligt förslag i tabell 2.

För toxiciteter som förmodas vara förknippade med everolimus ska behandlingen avbrytas, reduceras

till dosering varannan dag eller sättas ut (se produktresumén för everolimus för råd vid specifika

biverkningar).

För toxiciteter som förmodas vara förknippade med både lenvatinib och everolimus ska dosen av

lenvatinib reduceras (se tabell 2) innan dosen av everolimus reduceras.

Behandlingen ska sättas ut vid livshotande reaktioner (t.ex. grad 4) med undantag för avvikande

laboratorievärden som inte bedöms vara livshotande, vilka ska behandlas som svåra biverkningar (t.ex.

grad 3).

Graderingarna baseras på CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) från NCI

(National Cancer Institute).

Tabell 1

Biverkningar som kräver dosjusteringar av lenvatinib

Biverkning

Svårighetsgrad

Åtgärd

Reducera dosen och fortsätt

med lenvatinib

Hypertoni

Grad 3

(trots optimal behandling

mot hypertoni)

Avbryt

Förbättras till grad 0, 1 eller 2.

Se detaljerad vägledning i tabell

3 i avsnitt 4.4.

Grad 4

Sätt ut

Fortsätt inte

Proteinuri

≥ 2 g/24 timmar

Avbryt

Förbättras till under

2 g / 24 timmar

Nefrotiskt syndrom

-------

Sätt ut

Fortsätt inte

Nedsatt njurfunktion

eller njursvikt

Grad 3

Avbryt

Förbättras till grad 0-1 eller

utgångspunkten

Grad 4*

Sätt ut

Fortsätt inte

Nedsatt

hjärtfunktion

Grad 3

Avbryt

Förbättras till grad 0-1 eller

utgångspunkten

Grad 4

Sätt ut

Fortsätt inte

PRES/RPLS

Oavsett grad

Avbryt

Överväg att återuppta

behandlingen med reducerad dos

om symtomen förbättras till grad

Levertoxicitet

Grad 3

Avbryt

Förbättras till grad 0-1 eller

utgångspunkten

Grad 4*

Sätt ut

Fortsätt inte

Arteriell

tromboemboli

Oavsett grad

Sätt ut

Fortsätt inte

Blödning

Grad 3

Avbryt

Förbättras till grad 0-1

Biverkning

Svårighetsgrad

Åtgärd

Reducera dosen och fortsätt

med lenvatinib

Grad 4

Sätt ut

Fortsätt inte

Perforation eller

fistel i

magtarmkanalen

Grad 3

Avbryt

Förbättras till grad 0-1 eller

utgångspunkt

Grad 4

Sätt ut

Fortsätt inte

Icke-gastrointestinal

fistel

Grad 4

Sätt ut

Fortsätt inte

Förlängt QT-

intervall

>500 ms

Avbryt

Förbättras till < 480 ms eller till

utgångspunkten

Diarré

Grad 3

Avbryt

Förbättras till grad 0-1 eller

utgångspunkten

Grad 4 (trots medicinsk

behandling)

Sätt ut

Fortsätt inte

*Avvikande laboratorieresultat av grad 4 som bedöms vara icke-livshotande kan behandlas som svåra

biverkningar (t.ex. grad 3)

Tabell 2

Dosjusteringar av rekommenderad daglig dos av lenvatinib

a

Dosnivå

Daglig dos

Antal kapslar

Rekommenderad

daglig dos

18 mg oralt en gång dagligen

En 10 mg kapsel plus två 4 mg kapslar

Första dosreduktion

14 mg oralt en gång dagligen

En 10 mg kapsel plus en 4 mg kapsel

Andra dosreduktion

10 mg oralt en gång dagligen

En 10 mg kapsel

Tredje dosreduktion

8 mg oralt en gång dagligen

Två 4 mg kapslar

Det finns begränsade data på doser under 8 mg.

Särskilda populationer

Det finns inga tillgängliga data för kombinationen för de flesta särskilda populationer. Följande

information är härledd från den kliniska erfarenheten av lenvatinib som monoterapi hos patienter med

differentierad tyreoideacancer (DTC, differentiated thyroid cancer; se produktresumén för Lenvima).

Alla patienter, förutom de med kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion (se nedan), ska påbörja

behandlingen med den rekommenderade dosen på 18 mg lenvatinib med 5 mg everolimus en gång

dagligen, varefter dosen ska justeras ytterligare baserat på individuell tolerabilitet.

Patienter med hypertoni

Blodtrycket ska vara väl kontrollerat före behandling med lenvatinib och ska kontrolleras regelbundet

under behandling (se avsnitt 4.4). Se även avsnitt 4.8, Andra särskilda populationer.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Det finns inga tillgängliga data för kombinationen hos patienter med nedsatt leverfunktion. Ingen

justering av startdosen av kombinationen behövs baserat på leverfunktion hos patienter med lätt

(Child-Pugh A) eller måttligt (Child-Pugh B) nedsatt leverfunktion. Hos patienter med svårt

(Child-Pugh C) nedsatt leverfunktion är den rekommenderade startdosen 10 mg lenvatinib en gång

dagligen i kombination med den dos everolimus som rekommenderas för patienter med svårt nedsatt

leverfunktion i produktresumén för everolimus. Ytterligare dosjusteringar kan vara nödvändiga baserat

på individuell tolerabilitet. Kombinationen ska endast användas hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion om den förväntade nyttan överstiger risken. Se även avsnitt 4.8, Andra särskilda

populationer.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen justering av startdosen behövs baserat på njurfunktion hos patienter med lätt eller måttligt

nedsatt njurfunktion. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion är den rekommenderade startdosen

10 mg lenvatinib med 5 mg everolimus en gång dagligen. Ytterligare dosjusteringar kan vara

nödvändiga baserat på individuell tolerabilitet. Patienter med terminal njursjukdom studerades inte och

därför rekommenderas inte användning av lenvatinib hos dessa patienter. Se även avsnitt 4.8, Andra

särskilda populationer.

Äldre population

Ingen justering av startdosen behövs baserat på ålder. Det finns begränsade data om användning hos

patienter i åldern ≥75 år (se även avsnitt 4.8, Andra särskilda populationer).

Pediatrisk population

Lenvatinib ska inte ges till barn under 2 års ålder av säkerhetsmässiga skäl som identifierats i

djurstudier (se avsnitt 5.3). Säkerhet och effekt för lenvatinib för barn i åldern 2 till <18 år har ännu

inte fastställts (se avsnitt 5.1). Inga data finns tillgängliga.

Etnicitet

Ingen justering av startdosen behövs baserat på etnicitet (se avsnitt 5.2). Det finns begränsade data om

användning hos patienter av annan etnicitet än kaukasisk eller asiatisk (se även avsnitt 4.8, Andra

särskilda populationer).

Kroppsvikt under 60 kg

Ingen dosjustering av startdosen krävs baserat på kroppsvikt. Det finns begränsade data tillgängliga för

patienter med en kroppsvikt under 60 kg med njurcellskarcinom (RCC) (se även avsnitt 4.8, Andra

särskilda populationer).

Patienter med ECOG aktivitetsstatus

Patienter med ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) aktivitetsstatus på 2 eller högre uteslöts

från studien med njurcellskarcinom (se avsnitt 5.1). Nytta-riskförhållandet hos dessa patienter har inte

utvärderats.

Administreringssätt

Lenvatinib är avsett för oral användning. Kapslarna ska tas vid ungefär samma tid varje dag, med eller

utan mat (se avsnitt 5.2). Kapslarna kan sväljas hela med vatten. Vårdgivare ska inte öppna kapseln för

att undvika upprepad exponering för kapselns innehåll.

Alternativt kan lenvatinib kapslar tillsättas utan att delas eller krossas till en matsked vatten eller

äpplejuice i ett litet glas för att få en suspension. Kapslarna måste ligga i vätskan i minst 10 minuter.

Rör därefter om i minst 3 minuter för att lösa upp kapselhöljet. Suspensionen ska sväljas. Samma

mängd vatten eller äpplejuice (en matsked) måste därefter tillsättas i glaset och snurras runt några

gånger. Denna ytterligare vätska måste sväljas.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Hypertoni

Hypertoni har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib och har vanligtvis uppstått

tidigt under behandlingen (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar). Blodtrycket ska vara

väl kontrollerat före behandling med lenvatinib och, om det är känt att patienterna är hypertoniska, ska

de stå på en fast dos av blodtryckssänkande behandling i minst en vecka före behandling med

lenvatinib. Allvarliga komplikationer av dåligt kontrollerad hypertoni, inklusive aortadissektion, har

rapporterats. Tidig upptäckt och effektiv hantering av hypertoni är viktigt för att minimera behovet av

behandlingsuppehåll och dosreduktioner av lenvatinib. Behandling med antihypertensiva medel ska

påbörjas så snart förhöjt blodtryck bekräftats. Blodtrycket ska kontrolleras efter en veckas behandling

med lenvatinib, sedan varannan vecka under de första två månaderna och därefter en gång i månaden.

Valet av blodtryckssänkande behandling ska individualiseras efter patientens kliniska tillstånd och

följa gängse klinisk praxis. Hos tidigare normotoniska patienter ska monoterapi med ett läkemedel

tillhörande någon klass av antihypertensiva medel påbörjas när förhöjt blodtryck observeras. Hos

patienter som redan står på blodtryckssänkande behandling kan dosen av det aktuella medlet vid behov

ökas eller ett eller flera medel tillhörande en annan klass av antihypertensiva medel läggas till. Vid

behov hanteras hypertoni enligt rekommendationer i tabell 3.

Tabell 3

Rekommenderad hantering av hypertoni

Blodtrycksnivå

Rekommenderad åtgärd

Systoliskt BT ≥140 mmHg upp till

<160 mmHg eller diastoliskt BT ≥90 mmHg

upp till <100 mmHg

Fortsätt med lenvatinib och påbörja

blodtryckssänkande behandling om sådan inte redan

ges.

ELLER

Fortsätt med lenvatinib och öka dosen av pågående

blodtryckssänkande behandling eller påbörja

ytterligare blodtryckssänkande behandling.

Systoliskt BT ≥160 mmHg eller

diastoliskt BT ≥100 mmHg

trots optimal blodtryckssänkande behandling

Ge inte lenvatinib.

När systoliskt BT ≤150 mmHg, diastoliskt

BT ≤95 mmHg och patienten har stått på en

fast dos av blodtryckssänkande behandling i

minst 48 timmar återupptas behandling med

lenvatinib i reducerad dos (se avsnitt 4.2).

Livshotande konsekvenser

(malign hypertoni, neurologiska

bortfallssymtom eller hypertonisk kris)

Omedelbar åtgärd är indicerat. Sätt ut lenvatinib och

påbörja lämplig medicinsk behandling.

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan lenvatinib sätts in

hos patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder måste använda en mycket effektiv preventivmetod under tiden de tar lenvatinib

och i en månad efter avslutad behandling (se avsnitt 4.6). Det är för närvarande inte känt om lenvatinib

ökar risken för tromboemboliska händelser när det kombineras med orala preventivmedel.

Proteinuri

Proteinuri har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib och vanligtvis har den uppstått

tidigt under behandlingen (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar). Protein i urin ska

kontrolleras regelbundet. Om urinteststicka visar proteinuri ≥2+ kan behandlingsuppehåll,

dosjusteringar eller utsättning av lenvatinib vara nödvändigt (se avsnitt 4.2). Fall av nefrotiskt

syndrom har rapporterats hos patienter som använder lenvatinib. Lenvatinib ska sättas ut i händelse av

nefrotiskt syndrom.

Njursvikt och nedsatt njurfunktion

Nedsatt njurfunktion och njursvikt har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib (se

avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar). Den identifierade primära riskfaktorn var

dehydrering och/eller hypovolemi på grund av gastrointestinal toxicitet. Gastrointestinal toxicitet ska

behandlas aktivt för att minska risken för utveckling av nedsatt njurfunktion eller njursvikt.

Försiktighet bör iakttas hos patienter som får läkemedel som påverkar renin-angiotensin-

aldosteronsystemet, eftersom det ger en potentiellt högre risk för akut njursvikt vid

kombinationsbehandling. Behandlingsuppehåll, dosjusteringar eller utsättning av lenvatinib kan vara

nödvändigt (se avsnitt 4.2).

Om patienterna har kraftigt nedsatt njurfunktion bör den initiala dosen av lenvatinib justeras (se

avsnitt 4.2 och 5.2).

Nedsatt hjärtfunktion

Hjärtsvikt (<1 %) och minskning av vänster kammares ejektionsfraktion har rapporterats hos patienter

som behandlats med lenvatinib (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar). Patienterna ska

övervakas med avseende på kliniska symtom eller tecken på hjärtdekompensation, eftersom

behandlingsuppehåll, dosjusteringar eller utsättning av lenvatinib kan vara nödvändigt (se avsnitt 4.2).

Bakre reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)/reversibelt bakre leukoencefalopatisyndrom (RPLS)

PRES, även kallat RPLS har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib (<1 %; se

avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar). PRES är en neurologisk sjukdom som kan ge

huvudvärk, krampanfall, letargi, förvirring, förändrad mental funktion, blindhet och andra

synstörningar eller neurologiska störningar. Lindrig till svår hypertoni kan förekomma. Magnetisk

resonanstomografi är nödvändig för att bekräfta diagnosen på PRES. Lämpliga åtgärder ska vidtas för

att kontrollera blodtrycket (se avsnitt 4.4, Hypertoni). Hos patienter med tecken eller symtom på PRES

kan behandlingsuppehåll, dosjusteringar eller utsättning av lenvatinib vara nödvändigt (se avsnitt 4.2).

Levertoxicitet

De leverrelaterade biverkningar som oftast rapporterades hos patienter som behandlades med

lenvatinib omfattade ökningar av alaninaminotransferas, ökningar av aspartataminotransferas och

ökningar av bilirubin i blod. Leversvikt och akut hepatit (<1 %; se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda

biverkningar) har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib. Fall av leversvikt

rapporterades i allmänhet hos patienter med progressiva levermetastaser. Leverfunktionstester ska

kontrolleras innan behandling påbörjas, sedan varannan vecka under de första två månaderna och

därefter en gång i månaden under behandling. Vid levertoxicitet kan behandlingsuppehåll,

dosjusteringar eller utsättning av lenvatinib vara nödvändigt (se avsnitt 4.2).

Om patienterna har kraftigt nedsatt leverfunktion ska den initiala dosen av lenvatinib justeras (se

avsnitt 4.2 och 5.2).

Arteriella tromboembolier

Arteriella tromboembolier (cerebrovaskulär händelse, transitorisk ischemisk attack och

myokardinfarkt) har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib (se avsnitt 4.8,

Beskrivning av utvalda biverkningar). Lenvatinib har inte studerats hos patienter som har haft en

arteriell tromboemboli under de föregående sex månaderna och ska därför användas med försiktighet

hos sådana patienter. Behandlingsbeslut måste fattas baserat på en bedömning av den enskilda

patientens nytta/risk. Lenvatinib ska sättas ut efter en arteriell trombotisk händelse.

Blödning

Svåra tumörrelaterade blödningar, inklusive blödningar med dödlig utgång, har inträffat under kliniska

prövningar och har rapporterats efter marknadsintroduktion (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda

biverkningar). Under övervakning efter marknadsintroduktionen sågs svåra och dödliga blödningar

från karotisartären oftare hos patienter med anaplastiskt karcinom i sköldkörteln (ATC) än vid DTC

eller andra tumörtyper. Graden av tumörinväxt/infiltration av större blodkärl (t.ex. karotisartär) bör tas

i beaktande på grund av den potentiella risken för svår blödning förknippad med krympt tumör/nekros

efter behandling med lenvatinib. Vissa fall av blödning har inträffat sekundärt till krympt tumör och

fistelbildning, t.ex. trakeoesofageala fistlar. Fall med dödlig intrakraniell blödning har rapporterats hos

vissa patienter med eller utan hjärnmetastaser. Blödning på andra ställen än i hjärnan (t.ex. trakea,

intraabdominellt, lunga) har också rapporterats.

Vid blödning kan dosavbrott, dosjusteringar eller utsättande krävas (se avsnitt 4.2, tabell 2).

Gastrointestinal perforation och fistelbildning

Gastrointestinal perforation eller fistlar har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib

(se avsnitt 4.8). I de flesta fall förekom gastrointestinal perforation och fistlar hos patienter med

riskfaktorer såsom tidigare kirurgi eller strålbehandling. Vid gastrointestinal perforation eller fistel kan

behandlingsuppehåll, dosjusteringar eller utsättning av lenvatinib vara nödvändigt (se avsnitt 4.2).

Icke-gastrointestinal fistel

Patienter kan löpa en ökad risk för att fistlar utvecklas vid behandling med lenvatinib. Fall med

fistelbildning eller fistelförstoring som omfattar andra områden av kroppen än magsäcken eller

tarmarna observerades under kliniska prövningar och efter marknadsintroduktion (t.ex. trakeala och

trakeoesofageala fistlar, esofagusfistlar, kutana fistlar samt fistlar i de kvinnliga könsorganen).

Dessutom har pneumotorax med eller utan tydliga evidens för bronkopleural fistel rapporterats. Vissa

rapporter om fistel och pneumotorax förekom i samband med tumörregress eller nekros. Föregående

kirurgi och strålbehandling kan vara bidragande riskfaktorer. Lungmetastaser kan också öka risken för

pneumotorax. Lenvatinib bör inte sättas in hos patienter med fistel för att undvika försämring och

lenvatinib bör sättas ut permanent hos patienter med fistlar som innefattar esofagus eller

trakeobronkialvägarna samt vid alla fistlar av grad 4 (se avsnitt 4.2). Det finns begränsad information

om användning av dosavbrott eller dosreducering i behandling av andra händelser, men försämring

observerades i vissa fall och försiktighet bör iakttas. Lenvatinib kan påverka sårläkningsprocessen

negativt som vid andra läkemedel av samma klass.

Förlängning av QT-intervall

Förlängning av QT/QTc-intervallet har rapporterats i högre frekvens hos patienter som behandlades

med lenvatinib än hos patienter som behandlades med placebo (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda

biverkningar). Elektrokardiogram ska kontrolleras hos alla patienter med speciell uppmärksamhet på

dem med kongenitalt långt QT-syndrom, kronisk hjärtsvikt, bradyarytmier och hos dem som tar

läkemedel som man vet förlänger QT-intervallet, inklusive antiarytmika av klass Ia och III. Lenvatinib

ska inte ges om förlängning av QT-intervallet på över 500 ms utvecklas. Lenvatinib-behandlingen ska

återupptas med en reducerad dos när QTc-förlängningen förbättras till <480 ms eller utgångsläget.

Elektrolytrubbningar såsom hypokalemi, hypokalcemi eller hypomagnesemi ökar risken för

förlängning av QT-intervallet och därför ska elektrolytavvikelser kontrolleras och korrigeras hos alla

patienter innan behandling påbörjas. Regelbunden kontroll av EKG och elektrolyter (magnesium,

kalium och kalcium) bör övervägas under behandling. Kalciumnivåerna i blodet ska kontrolleras minst

en gång per månad och kalcium ska ersättas vid behov under behandling med lenvatinib.

Lenvatinibdosen ska avbrytas eller dosjusteras vid behov beroende på svårighetsgrad, förekomst av

EKG-förändringar och bestående hypokalcemi.

Försämrad suppression av tyreoideastimulerande hormon/Nedsatt sköldkörtelfunktion

Hypotyreos har rapporterats hos patienter som behandlas med lenvatinib (se avsnitt 4.8, Beskrivning

av utvalda biverkningar). Sköldkörtelfunktionen ska kontrolleras innan initiering av och regelbundet

under hela behandlingen med lenvatinib. Hypotyreos ska behandlas enligt sedvanlig medicinsk praxis

för att bibehålla normalt sköldkörtelstatus.

Lenvatinib försämrar exogen sköldkörtelsuppression (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda

biverkningar). Nivåerna av tyreoideastimulerande hormon (TSH) ska regelbundet kontrolleras och

administreringen av sköldkörtelhormon justeras för att uppnå lämpliga TSH-nivåer, i enlighet med

patientens terapeutiska mål.

Diarré

Diarré har rapporterats frekvent hos patienter som behandlats med lenvatinib och har vanligtvis

uppstått tidigt i behandlingen (se avsnitt 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar). Omedelbar

medicinsk behandling av diarré ska inledas för att förebygga dehydrering. Lemvatinib ska sättas ut vid

bestående diarré av grad 4 trots läkemedelsbehandling.

Sårläkningskomplikationer

Inga formella studier har genomförts av effekten av lenvatinib vid sårläkning. Nedsatt sårläkning har

rapporterats hos patienter som får lenvatinib. Ett temporärt avbrot av lenvatinib bör övervägas hos

patienter som genomgår större kirurgiska ingrepp. Det finns begränsad klinisk erfarenhet avseende

tidpunkten för reinsättning av lenvatinib efter ett större kirurgiskt ingrepp. Därför bör beslutet att

återuppta lenvatinib efter ett större kirurgiskt ingrepp grundas på klinisk bedömning av en tillräcklig

sårläkning.

Osteonekros i käken

Fall av osteonekros i käken har rapporterats hos patienter som behandlats med lenvatinib. Vissa fall

rapporterades hos patienter som hade fått tidigare eller samtidig behandling med antiresorptiv

benbehandling och/eller andra angiogeneshämmare, t.ex. bevacizumab, TKI, mTOR-hämmare.

Försiktighet ska därför iakttas när lenvatinib används antingen samtidigt eller sekventiellt med

antiresorptionsbehandling och/eller andra angiogeneshämmare.

Invasiva tandingrepp är en identifierad riskfaktor. Före behandling med lenvatinib ska en

tandundersökning och lämplig förebyggande tandvård övervägas. Hos patienter som tidigare har fått

eller får intravenösa bisfosfonater ska invasiva tandingrepp om möjligt undvikas (se avsnitt 4.8).

Särskilda populationer

Det finns begränsade data på patienter av annat etniskt ursprung än kaukasisk eller asiatiskt och

patienter i åldern ≥75 år. Lenvatinib ska användas med försiktighet hos sådana patienter, med hänsyn

till den reducerade tolerabiliteten för lenvatinib hos asiatiska och äldre patienter (se avsnitt 4.8, Andra

särskilda populationer).

Det finns inga data från användning av lenvatinib omedelbart efter sorafenib eller andra behandlingar

mot cancer och det kan finnas en potentiell risk för additiv toxicitet om inte washout-perioden mellan

behandlingarna är tillräckligt lång. Den kortaste washout-perioden i kliniska prövningar var 4 veckor.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på lenvatinib

Kemoterapeutiska medel

Samtidig administrering av lenvatinib, karboplatin och paklitaxel har ingen signifikant effekt på

farmakokinetiken för någon av dessa tre substanser. Hos patienter med RCC påverkades dessutom inte

farmakokinetiken för lenvatinib i någon signifikant utsträckning av samtidig administrering av

everolimus.

Effekt av lenvatinib på andra läkemedel

CYP3A4-substrat

En klinisk läkemedelsinteraktionsstudie (DDI) av cancerpatienter visade att plasmakoncentrationerna

av midazolam (ett känsligt CYP3A- och P-gp-substrat) inte ändrades vid förekomst av lenvatinib. Hos

patienter med RCC påverkades dessutom inte farmakokinetiken för everolimus i någon signifikant

utsträckning av samtidig administrering av lenvatinib. Ingen signifikant läkemedelsinteraktion

förväntas därför mellan lenvatinib och andra CYP3A4-/P-gp-substrat.

Orala preventivmedel

Det är för närvarande inte känt om lenvatinib kan minska effekten av hormonella preventivmedel och

därför ska kvinnor som använder orala hormonella preventivmedel lägga till en barriärmetod (se

avsnitt 4.6).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/preventivmedel hos kvinnor

Fertila kvinnor ska undvika att bli gravida och använda en mycket effektiv preventivmetod under tiden

de behandlas med lenvatinib och i minst en månad efter avslutad behandling. Det är för närvarande

inte känt om lenvatinib kan minska effekten av hormonella preventivmedel och därför ska kvinnor

som använder orala hormonella preventivmedel lägga till en barriärmetod.

Graviditet

Det finns inga data från användningen av lenvatinib hos gravida kvinnor. Lenvatinib var

embryotoxiskt och teratogent när det gavs till råtta och kanin (se avsnitt 5.3).

Lenvatinib ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt och efter noggrant

övervägande av behovet för modern och risken för fostret.

Amning

Det är okänt om lenvatinib utsöndras i bröstmjölk. Lenvatinib och dess metaboliter utsöndras i mjölk

hos råtta (se avsnitt 5.3).

En risk för det nyfödda barnet eller spädbarnet kan inte uteslutas och därför är lenvatinib

kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Effekterna hos människa är inte kända. Testikel- och ovarietoxicitet har dock observerats hos råtta,

hund och apa (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Lenvatinib har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, på grund av

biverkningar såsom trötthet och yrsel. Patienter som får dessa symtom ska iaktta försiktighet när de

framför fordon eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsprofilen för lenvatinib i kombination med everolimus baseras på data från

62 försökspersoner, som möjliggör karakterisering av endast vanliga biverkningar hos patienter med

njurcellskarcinom. Biverkningarna som presenteras i detta avsnitt baseras på kombinerade

säkerhetsdata från 62 patienter med njurcellskarcinom (se avsnitt 5.1) och 458 patienter med

sköldkörtelcancer (se produktresumén för Lenvima).

De oftast rapporterade biverkningarna hos patientpopulationerna njurcellskarcinom och

sköldkörtelcancer (förekommer hos ≥30 % av patienterna) var diarré (80,6 %), hypertoni (70,1 %)*,

trötthet (59,7 %), minskad aptit (53,7 %), viktminskning (52,6 %)*, kräkningar (48,4 %), illamående

(45,2 %), proteinuri (38,9 %)*, stomatit (36,9 %)*, huvudvärk (35,8 %)*, dysfoni (35,6 %)*,

palmoplantar erytrodysestesi (PPE) (34,1 %)*, perifert ödem (33,9 %) och hyperkolesterolemi

(30,6 %). Hypertoni och proteinuri tenderar att förekomma tidigt under behandling med lenvatinib

(se avsnitt 4.4 och 4.8, Beskrivning av utvalda biverkningar; frekvenserna med asterisk är från

populationen med sköldkörtelcancer).

De viktigaste allvarliga biverkningarna var njursvikt och nedsatt njurfunktion (11,3 %), arteriella

tromboembolier (3,9 %)*, hjärtsvikt (1,6 %), cerebral blödning (1,6 %), intrakraniell tumörblödning

(0,7 %)*, PRES/RPLS (0,2 %)* och leversvikt (0,2 %)* (frekvenserna med asterisk är från

populationen med sköldkörtelcancer).

I njurcellskarcinomstudien (se avsnitt 5.1) ledde biverkningarna till dosreduceringar hos 67,7 % av

patienterna och 18 (29,0 %) patienter avslutades behandlingen. De vanligaste biverkningarna (≥5 %)

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/516530/2016

EMEA/H/C/004224

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Kisplyx

lenvatinib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Kisplyx. Det

förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Kisplyx ska användas.

Praktisk information om hur Kisplyx ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Kisplyx och vad används det för?

Kisplyx är ett cancerläkemedel som används för att behandla vuxna med avancerat njurcellskarcinom

(en typ av njurcancer) som tidigare har behandlats med en typ av cancerläkemedel som kallas

”vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF)-hämmare”. Kisplyx används tillsammans med ett annat

cancerläkemedel som kallas everolimus.

Kisplyx innehåller den aktiva substansen lenvatinib.

Hur används Kisplyx?

Kisplyx är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av att

ge cancerläkemedel.

Kisplyx finns som kapslar (4 mg och 10 mg). Rekommenderad dos är 18 mg (en kapsel om 10 mg och

två kapslar om 4 mg) en gång dagligen vid samma tid varje dag i kombination med 5 mg everolimus

en gång dagligen. Dosen av Kisplyx kan behöva sänkas eller behandlingen avbrytas tillfälligt om vissa

biverkningar uppstår. Behandlingen ges så länge den är till nytta för patienten eller tills patienten får

oacceptabla biverkningar. Dosen av Kisplyx ska sänkas för patienter med kraftigt nedsatt njur- eller

leverfunktion.

Kisplyx

EMA/516530/2016

Sida 2/3

Mer information finns i bipacksedeln till Kisplyx och bipacksedeln till läkemedlet som innehåller

everolimus.

Hur verkar Kisplyx?

Den aktiva substansen i Kisplyx, lenvatinib, är en ”tyrosinkinashämmare”. Det innebär att den

blockerar aktiviteten hos enzymer som kallas tyrosinkinaser. Dessa enzymer finns i vissa receptorer

(t.ex. VEGF-, FGFR-, PDGF-, KIT- och RET-receptorer) på cancerceller, där de aktiverar ett flertal

processer såsom celldelning och tillväxt av nya blodkärl. Genom att blockera dessa enzymer kan

lenvatinib blockera bildningen av nya blodkärl och på så vis skära av blodtillförseln som gör att

cancerceller växer, och minska deras tillväxt.

Vilken nytta med Kisplyx har visats i studierna?

Kisplyx har undersökts i en huvudstudie med 153 vuxna med avancerat njurcellskarcinom som hade

förvärrats trots behandling med en VEGF-hämmare. I studien jämfördes kombinationen av Kisplyx och

everolimus med enbart Kisplyx eller enbart everolimus. Det viktigaste måttet på effekt var hur länge

patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades (progressionsfri överlevnad). Patienter som tog

kombinationen av Kisplyx och everolimus levde i genomsnitt 14,6 månader utan att sjukdomen

förvärrades, jämfört med 7,4 månader för patienterna som tog enbart Kisplyx och 5,5 månader för

patienterna som enbart tog everolimus.

Vilka är riskerna med Kisplyx?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Kisplyx, när det används i kombination med everolimus

eller som enda läkemedel, och som kan uppträda hos fler än 3 av 10 personer, är diarré, högt

blodtryck, trötthet, minskad aptit och viktminskning, kräkning, illamående, proteinuri (protein i urinen),

stomatit (inflammation i munslemhinnan), huvudvärk, dysfoni (talstörningar), palmoplantar

erytrodysestesi (hand-fotsyndrom, med utslag och domningar i handflator och fotsulor), perifert ödem

(svullnad, särskilt i anklar och fötter) och hyperkolesterolemi (höga nivåer av kolesterol [en typ av fett]

i blodet).

De viktigaste allvarliga biverkningarna är njursvikt och nedsatt njurfunktion; problem med hjärtat och

cirkulationen såsom hjärtsvikt och blodproppar i artärerna som orsakar stroke eller hjärtinfarkt;

blödning i hjärnan eller blödning i en tumör i hjärnan; ett syndrom som kallas ”bakre reversibelt

encefalopatisyndrom” och kännetecknas av huvudvärk, förvirring, anfall och förlorad syn; och

leversvikt. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Kisplyx finns i

bipacksedeln. När det gäller listan med alla biverkningar som rapporterats för everolimus, se

bipacksedeln till läkemedlet som innehåller everolimus.

Kisplyx får inte tas av ammande kvinnor. En fullständig förteckning över restriktioner finns i

bipacksedeln.

Varför godkänns Kisplyx?

Tidigare behandlade patienter med avancerat njurcellskarcinom har dåliga resultat och ett stort

otillfredsställt medicinskt behov. Det har visat sig att Kisplyx, i kombination med everolimus, signifikant

ökar tiden som dessa patienter lever utan att deras sjukdom förvärras. Säkerheten för Kisplyx i

kombination med everolimus är jämförbar med säkerheten för dessa läkemedel när de används var för

sig, och biverkningarna anses vara hanterbara. Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann därför att

nyttan med Kisplyx är större än riskerna och rekommenderade att Kisplyx skulle godkännas för

försäljning i EU.

Kisplyx

EMA/516530/2016

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Kisplyx?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Kisplyx har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Övrig information om Kisplyx

EPAR för Kisplyx finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Kisplyx finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen