Ketoconazole HRA

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-06-2021

Aktiva substanser:
Ketokonazol
Tillgänglig från:
HRA Pharma Rare Diseases
ATC-kod:
J02AB02
INN (International namn):
ketoconazole
Terapeutisk grupp:
Antimykotika för systemisk användning
Terapiområde:
Cushing syndrom
Terapeutiska indikationer:
Ketokonazol HRA är indicerat för behandling av endogent Cushings syndrom hos vuxna och ungdomar över 12 år.
Produktsammanfattning:
Revision: 10
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003906
Tillstånd datum:
2014-11-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003906

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

30-01-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

07-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

07-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

07-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

07-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

30-01-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Ketoconazole HRA 200 mg tabletter

ketokonazol

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ketoconazole HRA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ketoconazole HRA

Hur du tar Ketoconazole HRA

Eventuella biverkningar

Hur Ketoconazole HRA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ketoconazole HRA är och vad det används för

Ketoconazole

läkemedel

innehåller

aktiva

substansen

ketokonazol

antikortikosteroid verkan. Det används för att behandla endogent Cushings syndrom (när kroppen producerar

för mycket kortisol) hos vuxna och ungdomar över 12 år.

Cushings syndrom orsakas av en överproduktion av ett hormon som kallas kortisol och produceras av

binjurarna. Ketoconazole HRA kan blockera verkan av de enzymer som står bakom bildandet av kortisol och

kan alltså minska kroppens överproduktion av kortisol och förbättra symtomen på Cushings syndrom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ketoconazole HRA

Ta inte Ketoconazole HRA

om du är allergisk mot ketokonazol och/eller imidazolläkemedel mot svamp eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har leverproblem

om du är gravid

om du ammar

om du tidigare haft oregelbundna hjärtslag

om du tar något av följande läkemedel:

vissa läkemedel som sänker blodkolesterol: simvastatin, atorvastatin, lovastatin

vissa hjärtläkemedel: epleronon, dronedaron, disopyramid, felodipin, nisoldipin, ranolazin

vissa läkemedel som används för att behandla malaria: kinidin, halofantrin

vissa läkemedel som används mot svåra psykiska sjukdomar och svår depression: pimozid,

sertindol, lurasidon, quetiapin

vissa läkemedel som används för att behandla allergier: mizolastin

dabigatran – läkemedel som används för att förhindra att det bildas blodproppar

vissa läkemedel som används mot sömnproblem och ångest: triazolam, alprazolam, midazolam

(tas via munnen)

vissa läkemedel som används mot migränanfall: dihydroergotamin, ergometrin (ergonovin)

ergotamin och metylergometrin (metylergonovin)

vissa läkemedel som används mot cancer: irinotekan, everolimus

sirolimus: används för att förhindra att kroppen avstöter en transplanterad njure

tolvaptan som används för en särskild sjukdom som kallas ”syndrom med inadekvat insöndring

av antidiuretiskt hormon”

vardenafil för män över 75 år – läkemedel för att behandla erektionsstörningar hos vuxna män

vissa läkemedel mot HIV: sakvinavir/ritonavir, sakvinavir

vissa läkemedel för behandling av långvarig (kronisk) hepatit C (en infektionssjukdom som

påverkar levern och orsakas av hepatit C-virus): paritaprevir/ombitasvir (ritonavir)

metadon: läkemedel för att behandla drogberoende

Patienter med njursjukdomar:

kolkicin: läkemedel mot gikt

fesoterodin och solifenacin: läkemedel för att behandla symtomen på en överaktiv blåsa

telitromycin och klaritromycin: läkemedel som används för att behandla infektioner

Ta inte Ketoconazole HRA om något av ovanstående gäller för dig. Tala med läkare eller apotekspersonal

innan du tar Ketoconazole HRA om du känner dig osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ketoconazole HRA.

Leversjukdom

Tala med läkaren om du tidigare haft en leversjukdom. Du bör känna till att dina leverenzymtester kommer att

kontrolleras regelbundet innan du påbörjar behandlingen, en gång i veckan under den första månaden efter

påbörjad behandling med Ketoconazole HRA och därefter varje månad i 6 månader på grund av risken för

allvarlig levertoxicitet. Dessa tester kommer sedan att kontrolleras igen om läkaren höjer din dagliga dos av

ketokonazol.

Du ska sluta med behandlingen och kontakta läkare omedelbart om du känner dig dålig

eller får symtom som bristande aptit, illamående, kräkning, trötthet, gulsot, buksmärta eller mörk urin.

Specifik doseringsregim

Om du behandlas med glukokortikoidersättning samtidigt med Ketoconazole HRA ska din läkare informera

dig om hur du anpassar dosen av glukokortikoidersättning om du är utsatt för stress eller ska opereras eller har

en infektion. Dessutom får du ett akutkort och en glukokortikoidsats att använda vid akut behov.

Binjurefunktion

Din binjurefunktion kommer att kontrolleras med regelbundna intervall eftersom det är vårdstandarden vid

uppföljning av Cushings syndrom-behandling och eftersom binjuresvikt kan uppkomma under behandlingen.

Du ska kontakta läkare omedelbart om du får symtom som svaghet, trötthet, bristande aptit, illamående,

kräkning eller lågt blodtryck.

Hjärtsjukdom

Ketoconazole HRA kan förändra hur ditt hjärta slår – detta kan vara allvarligt.

Kontakta din läkare

omedelbart om du får hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingen.

Befintliga inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar

Tala om för läkaren om du har en autoimmun sjukdom. I så fall kommer du att övervakas noga.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 12 år på grund av bristen på data för dessa patienter.

Andra läkemedel och Ketoconazole HRA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det

finns vissa läkemedel som inte får tas samtidigt med Ketoconazole HRA (se avsnitt 2).

Tala med läkare

eller apotekspersonal för att få mer information om du tar Ketoconazole HRA samtidigt med andra läkemedel.

Läkemedel som kan interagera med Ketoconazole HRA innefattar:

pasireotid, ett annat läkemedel som används för att behandla en undergrupp av Cushings syndrom eftersom

det kan leda till svåra biverkningar hos patienter som lider av hjärtsjukdomar

läkemedel som tas via munnen för att förhindra bildning av blodproppar: rivaroxaban, apixaban, edoxaban,

cilostazol, warfarin och andra kumarinliknande medel

HIV-läkemedel som maravirok, indinavir, nevirapin, ritonavir

vissa läkemedel som används mot cancer, t.ex. vincaalkaloider, busulfan, docetaxel, erlotinib, imatinib,

dasatinib,

sunitinib,

lapatinib,

nilotinib,

bortezomib,

paklitaxel,

vinkristin,

vinblastin,

kabozantinib,

dabrafenib, kabazitaxel, krizotinib och ibrutinib

vissa läkemedel som används för att behandla infektioner: rifabutin, telitromycin, rifampicin, isoniazid,

klaritromycin, isavukonazol

vissa medel mot diabetes: repaglinid, saxagliptin, tolbutamid

vissa läkemedel som används vid psykiska sjukdomar: buspiron, aripiprazol, haloperidol, reboxetin,

risperidon

vissa hjärtläkemedel – verapamil, digoxin, nadolol, aliskiren

vissa epilepsiläkemedel: karbamazepin, fenytoin

vissa glukokortikoider – t.ex. budesonid, flutikason, dexametason, metylprednisolon, ciklesonid

vissa starka smärtstillande medel (narkotika) – t.ex. alfentanyl, fentanyl, buprenorfin (som injektion och

sublingualt), oxykodon

vissa läkemedel som används mot illamående och kräkning: domperidon, aprepitant

naloxegol (medicin för behandling av förstoppning som specifikt orsakats av starka smärtstillande medel)

solifenacin, fesoterodin hos patienter med nedsatt njurfunktion

övriga: sildenafil, tolterodin, mitotan, prazikvantel, eletriptan, salmeterol, bosentan, midazolam (via

injektion), tadalafil, vardenafil, temsirolimus, cinakalcet, takrolimus, ebastin, cyklosporin, kolkicin

Du ska inte ta antacida (t.ex. aluminiumhydroxid) eller andra läkemedel mot sur mage på minst 2 timmar efter

intaget av Ketoconazole HRA (se avsnittet Varningar och försiktighet).

Ketokonazole HRA med alkohol

Ingen alkohol ska konsumeras under behandling med ketokonazol.

Graviditet, amning och fertilitet

Ta inte detta läkemedel under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amma inte ditt barn om du tar Ketoconazole HRA.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel eller dåsighet har rapporterats under behandling med Ketoconazole HRA. Kör inte bil och använd inte

maskiner om du får dessa symtom.

Ketoconazole HRA innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Ketoconazole HRA

Insättning och uppföljning av behandlingen måste övervakas av specialister inom endokrinologi.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren testar ditt blod innan du påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen för att upptäcka

eventuella avvikelser och även för att mäta nivåerna av kortisol. Dosen anpassas till ditt tillstånd med målet

att återställa normala kortisolnivåer.

Den rekommenderade inledande dosen är vanligtvis 600 mg per dag som tas oralt (3 tabletter per dag uppdelat

på 3 olika tillfällen). Det kan krävas en dos från 400 mg/dag (2 tabletter) till 1 200 mg/dag (6 tabletter) som

tas oralt uppdelat på 2 till 3 doser för att återställa normala kortisolnivåer.

Om du har tagit för stor mängd av Ketoconazole HRA

Om du har tagit mer än den ordinerade dosen av Ketoconazole HRA, måste du kontakta läkaren omedelbart.

Om du har glömt att ta Ketoconazole HRA

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du

kommer ihåg det. Fortsätt sedan med det vanliga schemat enligt ordinationen. Ändra inte den ordinerade dosen

själv.

Om du slutar att ta Ketoconazole HRA

Om du avbryter behandlingen med Ketoconazole HRA kan din kortisolnivå stiga igen och dina symtom kan

komma tillbaka. Därför ska du inte sluta att ta Ketoconazole HRA om inte läkaren säger till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Leverproblem kan uppkomma i sällsynta fall (kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 personer).

Sluta genast att ta Ketoconazole HRA och tala om för läkaren om du får något av följande:

långvarig svår huvudvärk eller dimsyn

svår aptitbrist (anorexi)

viktminskning

illamående eller kräkningar

ovanlig trötthet eller feber

magsmärta

muskelsvaghet

gul hud eller gula ögonvitor

ovanligt mörk urin eller blek avföring

Binjureinsufficiens är vanlig och kan vara en allvarlig biverkning. Ketoconazole HRA kan tillfälligt minska

mängden hormoner som produceras av dina binjurar (kortisol) till under det normala intervallet men din läkare

korrigerar detta med hjälp av lämpliga hormonläkemedel eller genom att justera dosen av Ketoconazole HRA.

Du ska kontakta läkare omedelbart om du får symtom som svaghet, trötthet, förlorad aptit, illamående,

kräkning eller lågt blodtryck.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

:

En förhöjd nivå av leverenzymer i blodet

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

:

Illamående

Buksmärta

Kräkning

Diarré

Hudreaktioner (klåda, utslag)

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

:

Allergiska reaktioner som i sällsynta fall

kan vara allvarliga

Förändring av laboratoriemarkörer

Minskat trombocytantal

Huvudvärk

Yrsel

Sömnighet

Hudreaktioner (nässelutslag)

Håravfall

Trötthet

Mycket sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

:

Pyrexi (feber)

Biverkningar med okänd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

:

Sömnlöshet

Nervositet

Alkoholintolerans

Aptitförlust eller ökad aptit

Huvudvärk

Pirrande eller stickande känsla

Ljuskänslighet

Blödning från näsan

Dyspepsi (matsmältningsbesvär)

Gaser

Missfärgad tunga

Muntorrhet

Förändrad smakuppfattning

Hudrodnad, torr hud, klåda

Fotosensitivitet (ökad reaktion mot solljus:

rodnad, kliande utslag)

Muskelsmärta

Ledsmärta

Menstruationsstörningar

Azoospermi (inga spermier)

Erektionsstörningar

Gynekomasti (förstorade bröstkörtlar hos

män)

Perifera ödem (svullna ben)

Allmän sjukdomskänsla

Värmevallning

Övergående

minskning

mängden

testosteron, ett manligt hormon (androgen)

produceras

kroppen,

främst

testiklarna

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna

information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ketoconazole HRA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ketokonazol. En tablett innehåller 200 milligram ketokonazol.

Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat (se avsnitt 2), povidon, mikrokristallin

cellulosa, kolloidal silica, magnesiumstearat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ketoconazole HRA tillhandahålls i förpackningar med 60 tabletter.

Tabletten är benvit till ljust gulvit, rund, 10 mm i diameter, bikonvex.

Innehavare av godkännande för försäljning

HRA Pharma Rare Diseases

200 avenue de Paris

92320 CHATILLON

Frankrike

Tel : + 33 1 40 33 93 14

Tillverkare

Centre Spécialités Pharmaceutiques

76-78 avenue du Midi

63800 Courron d’Auvergne

Frankrike

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9,

99-300 Kutno

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och

behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt

biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ketoconazole HRA 200 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 200 mg ketokonazol.

Hjälpämne med känd effekt

En tablett innehåller 19 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Benvit till ljust gulvit, rund, 10 mm i diameter, bikonvex.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ketoconazole HRA är avsett för behandling av endogent Cushings syndrom hos vuxna och ungdomar över

12 år.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling bör inledas och övervakas av läkare som har erfarenhet av endokrinologi eller internmedicin och

har lämpliga faciliteter för övervakning av biokemiska svar eftersom dosen måste justeras för att motsvara

patientens terapeutiska behov, baserat på normaliseringen av kortisolnivåer.

Dosering

Initiering

Rekommenderad dos vid initiering för vuxna och ungdomar är 400–600 mg/dag som tas oralt uppdelat på två

eller tre doser och denna dos kan ökas snabbt till 800–1 200 mg/dag uppdelat på två eller tre doser.

Vid initiering av behandling bör 24-timmars fritt kortisol i urinen kontrolleras med några dagars/veckors

mellanrum.

Justering av doseringen

Den dagliga dosen av ketokonazol bör justeras regelbundet på individuell basis med målet att normalisera

nivåerna av fritt kortisol i urinen och/eller kortisol i plasma.

En dosökning på 200 mg/dag med 7 till 28 dagars mellanrum kan beaktas om nivåerna av fritt kortisol

i urinen och/eller kortisol i plasma ligger över det normala området, så länge patienten tål dosen.

Det kan krävas en underhållsdos från 400 mg/dag till en maximal dos på 1 200 mg/dag som tas oralt

uppdelat på 2 till 3 doser för att återställa normala kortisolnivåer. I de flesta publikationer varierar

underhållsdosen mellan 600 mg/dag och 800 mg/dag.

När den effektiva dosen av ketokonazol har fastställts, kan kontroller av nivåerna av fritt kortisol i

urinen och/eller kortisol i plasma utföras med 3 till 6 månaders mellanrum (se avsnitt 4.4).

I händelse av binjureinsufficiens och beroende på hur allvarlig händelsen är, ska man sänka dosen av

ketokonazol med minst 200 mg/dag eller tillfälligt upphöra med behandlingen och/eller lägga till en

behandling med kortikosteroider tills insufficiensen har normaliserats. Ketokonazol kan sedan sättas

in igen med en lägre dos (se avsnitt 4.4).

Behandling med ketokonazol kan stoppas abrupt utan något behov av en progressiv dossänkning om

en förändring av behandlingsstrategin (t.ex. operation) är önskvärd.

Övervakning av leverfunktion

Innan behandlingen inleds är det obligatoriskt:

att mäta leverenzymer (ASAT, ALAT, gamma GT och alkaliskt fosfatas) och bilirubin

att informera patienterna om risken för levertoxicitet, inklusive att man genast bör upphöra med

behandlingen och kontakta sin läkare om man känner sig sjuk eller får symtom som anorexi, illamående,

kräkning, trötthet, gulsot, buksmärta eller mörk urin. Om dessa symtom uppkommer bör behandlingen

stoppas omedelbart och leverfunktionstester utföras.

På grund av den kända levertoxicitetsrisken för ketokonazol, bör man inte inleda behandling av patienter med

leverenzymnivåer som är mer än 2 gånger den övre normalgränsen (se avsnitt 4.3).

Under behandlingen:

noggrann klinisk uppföljning krävs

leverenzymer (ASAT, ALAT, gamma GT och alkaliskt fosfatas) och bilirubin bör mätas med täta intervall:

varje vecka i en månad efter det att behandlingen inletts

därefter varje månad i 6 månader

en gång i veckan under en månad när dosen ökas.

Om leverenzymnivåerna stiger med mindre än 3 gånger den övre normalgränsen, bör leverfunktionen testas

mer frekvent och den dagliga dosen sänkas med minst 200 mg.

Om leverenzymnivåerna stiger med 3 gånger den övre normalgränsen eller mer, bör ketokonazol sättas ut

omedelbart och inte sättas in igen eftersom det finns en risk för allvarlig levertoxicitet. Ketokonazol bör sättas

ut omedelbart om kliniska symtom på hepatit uppstår.

Vid långvarig behandling (mer än 6 månader):

Även

levertoxicitet

vanligtvis

observeras

insättning

behandling

inom

första

behandlingsmånaderna, bör kontroller av leverenzymnivåerna göras enligt medicinska kriterier. Om det görs

en dosökning efter de första sex månadernas behandling, bör man som en försiktighetsåtgärd kontrollera

leverenzymerna igen varje vecka i en månad.

Doseringsregimer för underhållsterapi

Påföljande underhållsterapi kan administreras på ett av två sätt:

Endast blockering: underhållsdosen av ketokonazol kan fortsätta så som beskrivs ovan.

”Block and replacement”: underhållsdosen av ketokonazol ökas ytterligare med 200 mg och samtidig

kortikosteroidersättningsterapi läggs till (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre patienter

Det finns endast begränsade data om användningen av ketokonazol för patienter som är äldre än 65 år, men

det finns ingen evidens som tyder på att det krävs någon specifik dosjustering för dessa patienter (se avsnitt

5.2).

Nedsatt njurfunktion

Även om data är begränsade är farmakokinetiken för ketokonazol inte signifikant annorlunda hos patienter

med njursvikt jämfört med friska försökspersoner, och ingen specifik dosjustering rekommenderas för

denna population.

Nedsatt leverfunktion

Ketokonazol är kontraindicerat till patienter med akut eller kroniskt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4

5.3).

Behandling

får

inte

initeras

för

patienter

leverenzymnivåer

över

2 gånger

övre

normalgränsen.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Ketoconazole HRA för barn under 12 år har inte fastställts. Tillgänglig information

finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Överkänslighet mot något antimykotikum som innehåller imidazol

Akut eller kronisk leversjukdom och/eller om leverenzymnivåerna före behandlingen är mer än 2 gånger

den övre normalgränsen (se avsnitt 4.2 och 4.4)

Graviditet (se avsnitt 4.6)

Amning (se avsnitt 4.6)

Kongenital eller dokumenterad förvärvad QTc-förlängning

Samtidig behandling med något av följande läkemedel vilka kan interagera och leda till potentiellt

livshotande biverkningar (se avsnitt 4.5):

CYP3A4-metaboliserade

HMG-CoA-reduktashämmare

(t.ex.

simvastatin,

atorvastatin

lovastatin) på grund av en ökad risk för skelettmuskeltoxicitet inklusive rabdomyolys

eplerenon på grund av en ökad risk för hyperkalemi och hypotoni

substanser som kan få en ökad plasmakoncentration och ha potential för QT-förlängning: metadon,

disopyramid,

kinidin,

dronedaron,

pimozid,

sertindol,

sakvinavir

(sakvinavir/ritonavir

1 000/100 mg två ggr dagligen), ranolazin, mizolastin, halofantrin

dabigatran på grund av en ökad blödningsrisk

triazolam, oralt midazolam och alprazolam på grund av potential för förlängd eller ökad sedering

och andningsdepression

mjöldrygealkaloider

(t.ex.

dihydroergotamin,

ergometrin

[ergonovin],

ergotamin

metylergometrin [metylergonovin]) på grund av en ökad risk för ergotism och andra allvarliga

vasospastiska biverkningar

lurasidon

quetiapin på grund av en ökad risk för toxicitet

telitromycin och klaritromycin för patienter med gravt nedsatt njurfunktion på grund av en ökad

risk för levertoxicitet och förlängning av QT-intervallet

felodipin, nisoldipin på grund av en ökad risk för ödem och kongestiv hjärtsvikt

kolkicin för patienter med nedsatt njurfunktion på grund av en ökad risk för svåra biverkningar

irinotekan på grund av en förändring av detta läkemedels metabolism

everolimus, sirolimus (även kallat rapamycin) på grund av en ökning av dessa läkemedels

plasmakoncentrationer

vardenafil för män över 75 år på grund av en ökad risk för biverkningar

paritaprevir/ombitasvir (ritonavir) på grund av en ökad risk för biverkningar

fesoterodin och solifenacin till patienter med nedsatt njurfunktion

tolvaptan som används för en specifik sjukdom kallad ”syndrom med inadekvat insöndring av

antidiuretiskt hormon”

Ovanstående lista är inte någon uttömmande lista över föreningar som kan interagera med ketokonazol och

leda till potentiellt livshotande reaktioner.

4.4

Varningar och försiktighet

Övervakning av leverfunktion

Leverenzymer bör övervakas för alla patienter som får ketokonazol.

På grund av risken för allvarlig

levertoxicitet krävs en noggrann uppföljning av patienterna (se avsnitt 4.2).

Övervakning av binjurefunktion

Binjurefunktionen bör kontrolleras med regelbundna intervall eftersom binjureinsufficiens kan uppstå under

behandlingen om det föreligger en relativ kortisolbrist på grund av ett ökat glukokortikoidbehov (t.ex. vid

stress, operation eller infektion); och/eller vid överbehandling med ketokonazol (för patienter som behandlas

med endast blockering); eller om glukokortikoidersättningsterapin är otillräcklig (för patienter som behandlas

med ”block and replacement”). Nivåer av kortisol i serum eller plasma och/eller saliv och/eller nivåer av fritt

kortisol i urinen bör kontrolleras, åtminstone inom en vecka efter insättning av ketokonazol och därefter

regelbundet. När nivåerna av fritt kortisol i urinen och/eller kortisol i serum/plasma är normaliserade eller nära

målvärdet och den effektiva dosen av ketokonazol är fastställd, kan man göra kontroller med 3 till 6 månaders

mellanrum (se avsnitt 4.2 angående dosjustering vid binjureinsufficiens).

Alla patienter bör övervakas och informeras om tecknen och symtomen i samband med hypokortisolism (t.ex.

svaghet, trötthet, anorexi, illamående, kräkning, viktminskning, hypotoni, hyponatremi, hyperkalemi och/eller

hypoglykemi).

Om kliniska symtom tyder på binjureinsufficiens, bör kortisolnivåerna mätas och ketokonazol sättas ut

temporärt eller dosen sänkas och om det behövs bör kortikosteroidersättning sättas in. Ketokonazol kan sedan

sättas in igen med en lägre dos (se avsnitt 4.2).

”Block and replace”-regim

Patienter som behandlas med en ”block and replace”-regim bör få lära sig att justera sin dos av

glukokortikoidersättningsterapi under förhållanden med stress (se avsnitt 4.2). Dessutom bör de få ett

akutkort och en glukokortikoidsats att använda vid akut behov.

Övervakning av QTc-intervallet

Det rekommenderas att man övervakar eventuell effekt på QTc-intervallet. Ett EKG ska tas vid behov:

Innan starten av ketokonazol

Inom en vecka efter påbörjad behandling

Därefter när det är kliniskt indicerat.

Vid samtidig administrering av ett läkemedel som är känt för att öka QTc-intervallet (se avsnitt 4.5)

rekommenderas EKG-övervakning.

Kontraception

Kvinnor måste få heltäckande information om förhindrande av graviditet. Fertila kvinnor måste som

minimikrav använda en effektiv preventivmetod (se avsnitt 4.6).

Nedsatt gastrisk surhet

Absorption

försämras

när

gastriska

surheten

nedsatt.

Syraneutraliserande

medel

(t.ex.

aluminiumhydroxid) bör inte administreras på minst 2 timmar efter intaget av ketokonazol. När det gäller

patienter med aklorhydri, t.ex. vissa AIDS-patienter och patienter som står på syrasekretionshämmare (t.ex.

H2-antagonister, protonpumpshämmare), rekommenderas att ketokonazol administreras tillsammans med en

syrlig dryck, t.ex. cola eller apelsinjuice.

Om syrasekretionshämmare tillsätts till eller tas bort från de samtidiga läkemedlen bör ketokonazoldosen

justeras i enlighet med kortisolnivåerna.

Potentiell läkemedelsinteraktion

Ketokonazol har en hög potential för kliniskt viktiga läkemedelsinteraktioner.

Ketokonazol metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4. Samtidig administrering av starka enzyminducerare

CYP3A4

minska

biotillgängligheten

för

ketokonazol.

Samtidiga

läkemedel

bör

granskas

insättningen av behandling med ketokonazol eftersom ketokonazol är en känd stark hämmare av CYP3A4.

Produktresuméerna för samtidiga produkter måste konsulteras avseende rekommendationerna när det gäller

samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare.

Ketokonazol är en stark CYP3A4-hämmare: om CYP3A4 hämmas av ketokonazol kan det öka patienters

exponering för ett flertal läkemedel som metaboliseras via detta enzymsystem (se avsnitt 4.5).

Ketokonazol är även en stark P-gp-hämmare: om P-gp hämmas av ketokonazol kan det öka patienters

exponering för läkemedel som är P-gp-substrat (se avsnitt 4.5).

CYP3A4-metaboliserade läkemedel och/eller P-gp-substrat som är kända för att förlänga QT-intervallet kan

vara kontraindicerade eller inte rekommenderade beroende på den observerade eller väntade effekten med

ketokonazol (dvs. som leder till höjning av plasmakoncentrationen, AUC och C

för läkemedlen) och de

kända terapeutiska marginalerna för läkemedlen. Vissa kombinationer kan leda till en ökad risk för ventrikulära

takyarytmier, inklusive förekomster av torsade de pointes, en potentiellt dödlig arytmi (se tabell 1 Interaktioner

och rekommendationer för samtidig administrering, avsnitt 4.5).

Användning med levertoxiska läkemedel

Samtidig administrering av ketokonazol och andra läkemedel som är kända för att ha potentiellt levertoxisk

effekt (t.ex. paracetamol) rekommenderas inte eftersom kombinationen kan leda till ökad risk för leverskada.

Användning med pasireotid

Samtidig administrering av ketokonazol och pasireotid rekommenderas inte eftersom kombinationen kan leda

till QT-förlängning hos patienter med kända störningar i hjärtrytmen (se avsnitt 4.5).

Befintliga inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar

Exacerbation eller utveckling av inflammatoriska/autoimmuna sjukdomar har beskrivits efter remission av

Cushings syndrom, inklusive efter behandling med ketokonazol. Patienter som har både Cushings syndrom

inflammatoriska/autoimmuna

sjukdomar

bör

övervakas

efter

normalisering

kortisolnivåer

ketokonazol.

Alkohol

Patienter bör avrådas från alkoholkonsumtion under behandling (se avsnitt 4.5).

Varning avseende hjälpämnen

Läkemedlet innehåller laktos.

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig behandling med läkemedel som är kontraindicerade under behandling med ketokonazol och leder

till potentiellt livshotande biverkningar:

CYP3A4-metaboliserade HMG-CoA-reduktashämmare (t.ex. simvastatin, atorvastatin och lovastatin)

på grund av en ökad risk för skelettmuskeltoxicitet inklusive rabdomyolys

eplerenon på grund av en ökad risk för hyperkalemi och hypotoni

substanser som kan få en ökad plasmakoncentration och ha potential för QT-förlängning: metadon,

disopyramid, kinidin, dronedaron, pimozid, sertindol, sakvinavir (sakvinavir/ritonavir 1 000/100 mg två ggr

dagligen), ranolazin, mizolastin, halofantrin

dabigatran på grund av en ökad blödningsrisk

triazolam, oralt midazolam och alprazolam på grund av potential för förlängd eller ökad sedering och

andningsdepression

mjöldrygealkaloider (t.ex. dihydroergotamin, ergometrin [ergonovin], ergotamin och metylergometrin

[metylergonovin]) på grund av en ökad risk för ergotism och andra allvarliga vasospastiska biverkningar

lurasidon

quetiapin på grund av en ökad risk för toxicitet

telitromycin och klaritromycin för patienter med gravt nedsatt njurfunktion på grund av en ökad risk

för levertoxicitet och förlängning av QT-intervallet

felodipin, nisoldipin på grund av en ökad risk för ödem och kongestiv hjärtsvikt

kolkicin för patienter med nedsatt njurfunktion på grund av en ökad risk för svåra biverkningar

irinotekan på grund av en förändring av detta läkemedels metabolism

everolimus,

sirolimus

(även

kallat

rapamycin)

grund

ökning

dessa

läkemedels

plasmakoncentrationer

vardenafil för män över 75 år på grund av en ökad risk för biverkningar

paritaprevir/ombitasvir (ritonavir) på grund av en ökad risk för biverkningar

fesoterodin och solifenacin till patienter med nedsatt njurfunktion

tolvaptan som används för en specifik sjukdom kallad ”syndrom med inadekvat insöndring av

antidiuretiskt hormon”

Ovanstående lista är inte någon uttömmande lista över föreningar som kan interagera med ketokonazol och

leda till potentiellt livshotande reaktioner.

Läkemedel som påverkar absorptionen av ketokonazol

Läkemedel som påverkar gastrisk surhet försämrar absorptionen av ketokonazol (se avsnitt 4.4).

Effekter av andra läkemedel på metabolismen för ketokonazol

Ketokonazol metaboliseras huvudsakligen via cytokrom CYP3A4.

Enzyminducerande läkemedel, t.ex. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, isoniazid, nevirapin, mitotan och

fenytoin kan signifikant minska biotillgängligheten för ketokonazol. Användning av ketokonazol med starka

enzyminducerare rekommenderas ej.

Potenta hämmare av CYP3A4 (t.ex. antivirala läkemedel som ritonavir, ritonavir-boostat darunavir och

ritonavir-boostat fosamprenavir) kan öka biotillgängligheten för ketokonazol. Dessa läkemedel bör användas

med försiktighet när de ges samtidigt med ketokonazol och patienter bör övervakas noga avseende tecken och

symtom på binjureinsufficiens. Dosen av ketokonazol bör justeras så som är lämpligt.

Effekter av ketokonazol på metabolismen för andra läkemedel

Ketokonazol är en potent hämmare av CYP3A4 och kan hämma metabolismen för läkemedel som

metaboliseras av detta enzym. Detta kan leda till en förstärkning och/eller förlängning av deras effekter,

inklusive biverkningar.

In vitro

-data tyder på att ketokonazol hämmar CYP1A2 men inte signifikant hämmar CYP2A6 och 2E1.

Vid kliniskt relevanta koncentrationer kan det inte uteslutas att ketokonazol hämmar CYP2B6, 2C9/C8,

2C19 och 2D6.

Ketokonazol

hämma

transporten

läkemedel

P-gp,

vilket

leda

till

ökad

plasmakoncentration av dessa läkemedel.

Ketokonazol hämmar BCRP (Breast Cancer Resistance Protein) i

in vitro-

studier. Data om hämning

indicerar att risk för interaktion med BCRP-substrat inte kan uteslutas på systemisk nivå vid mycket höga

doser ketokonazol. Ketokonazol kan emellertid hämma BCRP på tarmnivån vid kliniskt relevanta

koncentrationer. Med tanke på den snabba absorptionen av ketokonazol bör intag av BCRP-substrat skjutas

upp tills det har gått 2 timmar efter intaget av ketokonazol.

Tabell 1 Interaktioner och rekommendationer för samtidig administrering.

Interaktioner mellan ketokonazol och andra läkemedel listas i tabellen nedan (ökning anges med ”↑”,

minskning med ”↓” och ingen förändring med ”↔”). Graderna av interaktion som nämns nedan är inte

absoluta värden utan kan vara beroende av vilken ketokonazoldos som ges, dvs. många resultat är

rapporterade efter en ketokonazoldos på 200 mg och en starkare interaktion kan förväntas vid en högre dos

och/eller kortare doseringsintervall. Nedanstående lista är inte någon uttömmande lista över interaktioner

mellan ketokonazol och andra läkemedel.

Läkemedel per

terapeutiskt område

Förväntad effekt på läkemedelsnivåer

Rekommendation för samtidig

administrering

Analgetisk opioid

Metadon

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

metadon

Kontraindicerat på grund av den

ökade risken för allvarliga

kardiovaskulära händelser inklusive

QT-förlängning och torsade de

pointes, eller respiratorisk eller CNS-

depression (se avsnitt 4.3).

Buprenorfin, iv och

sublingualt

Buprenorfin:

AUC: ↑ 1,5-faldig

Cmax: ↑ 1,7-faldig

Noggrann övervakning.

Buprenorfindosen ska justeras.

Alfentanil, fentanyl

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

alfentanil och fentanyl

Noggrann övervakning av

biverkningar (andningsdepression,

sedering) rekommenderas. Det kan

vara nödvändigt att sänka dosen av

alfentanil och fentanyl.

Oxykodon

↑ av plasmakoncentrationer av oxykodon

har observerats

Noggrann övervakning.

Oxykodondosen kan justeras.

Antiarytmika

Disopyramid

Kinidin

Dronedaron

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

disopyramid och kinidin

Upprepade doser av 200 mg ketokonazol

dagligen resulterade i en 17-faldig

ökning av dronedaronexponering

Kontraindicerat på grund av risken

för allvarliga kardiovaskulära

händelser inklusive QT-förlängning

(se avsnitt 4.3).

Digoxin

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

digoxin

Noggrann övervakning av

digoxinnivåer rekommenderas.

Läkemedel per

terapeutiskt område

Förväntad effekt på läkemedelsnivåer

Rekommendation för samtidig

administrering

Antikoagulanter och

trombocytaggregations

hämmare

Dabigatran

Dabigatran:

AUC: ↑ 2,6-faldig

: ↑ 2,5-faldig

Kontraindicerat på grund av en ökad

blödningsrisk (se avsnitt 4.3).

Rivaroxaban

Rivaroxaban:

AUC: ↑ 2,6-faldig

Cmax: ↑ 1,7-faldig

Rekommenderas ej på grund av en

ökad blödningsrisk.

Apixaban

Apixaban

AUC: ↑ 2-faldig

: ↑1,6-faldig

Rekommenderas ej på grund av en

ökad blödningsrisk.

Cilostazol

Cilostazol:

AUC: ↑ 2,2-faldig

Den totala farmakologiska verkan av

cilostazol ökar med 35 % när det

administreras samtidigt med

ketokonazol.

Noggrann övervakning

En cilostazoldos på 50 mg två gånger

dagligen rekommenderas i

kombination med Ketoconazole

HRA.

Warfarin och andra

kumarinliknande

läkemedel

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

warfarin

Noggrann övervakning

INR (international normalised ratio)-

övervakning rekommenderas.

Edoxaban

AUC: ↑ 1,8-faldig

Cmax: ↑1,8-faldig

Dosen av edoxaban behöver minskas

vid samtidig användning. Se

produktresumé för edoxaban.

Antiepileptika

Karbamazepin

Fenytoin

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

karbamazepin och fenytoin

Potentiell ↓ av plasmakoncentrationer av

ketokonazol väntas.

(CYP3A-enzyminduktion)

Rekommenderas ej.

(Se även ”Effekter av andra

läkemedel på metabolismen för

Ketoconazole HRA”).

Antidiabetika

Repaglinid

Repaglinid:

AUC: ↑ 1,2-faldig

Cmax: ↑ 1,2-faldig

Noggrann övervakning.

Dosjustering av repaglinid kan

krävas.

Saxagliptin

Saxagliptin:

AUC: ↑ 2,5-faldig

Cmax: ↑ 1,6-faldig

Associeras med en minskning av

motsvarande värden för den aktiva

metaboliten

Noggrann övervakning.

Dosjustering av saxagliptin kan

krävas.

Tolbutamid

Tolbutamid:

AUC: ↑ 1,7-faldig

Noggrann övervakning.

Dosjustering av tolbutamid kan

krävas.

Infektionshämmande

medel

Rifabutin

Rifampicin

Isoniazid

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

rifabutin.

Potentiell ↓ av plasmakoncentrationer av

ketokonazol väntas.

(CYP3A4-enzyminduktion)

Rekommenderas ej. (Se även

”Effekter av andra läkemedel på

metabolismen för Ketoconazole

HRA”)

Läkemedel per

terapeutiskt område

Förväntad effekt på läkemedelsnivåer

Rekommendation för samtidig

administrering

Telitromycin

Klaritromycin

Telitromycin:

AUC: ↑ 2-faldig

Cmax: ↑ 1,5-faldig

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

klaritromycin

Rekommenderas ej.

Kontraindicerat för patienter med

gravt nedsatt njurfunktion på grund

av risken för förlängning av QT-

intervallet och allvarliga

leverbiverkningar (se avsnitt 4.3).

Isavukonazol

AUC: ↑ 5-faldig

Cmax: ↑ 1,1-faldig

Rekommenderas ej p.g.a. ökad risk

för biverkningar av isavukonazol.

Läs produktresumé för isavukonazol.

Prazikvantel

↑ av plasmakoncentrationer av

prazikvantel har observerats

Noggrann övervakning.

Dosjustering av prazikvantel

kan krävas.

Läkemedel mot migrän

Mjöldrygealkaloider

som dihydroergotamin,

ergometrin (ergonovin),

ergotamin,

metylergometrin

(metylergonovin)

Potentiell ↑ av plasmakoncentrationer av

mjöldrygealkaloider

Kontraindicerat på grund av en ökad

risk för ergotism och andra allvarliga

vasospastiska biverkningar (se avsnitt

4.3).

Eletriptan

Eletriptan:

AUC: ↑ 5,9-faldig

Cmax: ↑ 2,7-faldig

Rekommenderas ej.

Antineoplastiska medel

Irinotekan

Irinotekan:

AUC: ↑ 2,1-faldig

Kontraindicerat på grund av en

förändring av detta läkemedels

metabolism (se avsnitt 4.3).

Sunitinib

Dasatinib

Lapatinib

Nilotinib:

Erlotinib

Dabrafenib

Kabozantinib

Sunitinib

AUC: ↑ 1,5-faldig

Cmax: ↑ 1,5-faldig

Lapatinib:

AUC: ↑ 3,6-faldig

Nilotinib:

AUC: ↑ 3,0-faldig

Erlotinib:

AUC: ↑ 1,9-faldig

Cmax: ↑ 1,7-faldig

Dasatinib

↑ av plasmakoncentrationer av

dasatanib har observerats

Dabrafenib

AUC: ↑ 1,7-faldig

Cmax: ↑ 1,3-faldig

Kabozantinib

AUC: ↑ 1,4-faldig

Cmax: ↔

Rekommenderas ej på grund av

risken för ökad exponering för dessa

läkemedel och QT-förlängning.

Ibrutinib

Ibrutinib:

AUC: ↑ 24-faldig

Cmax: ↑ 29-faldig

Rekommenderas ej, då det kan öka

ibrutinibrelaterad toxicitet.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/596737/2014

EMEA/H/C/003906

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ketoconazole HRA

ketokonazol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för

Ketoconazole HRA. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU

och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Ketoconazole HRA

ska användas.

Praktisk information om hur Ketoconazole HRA ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Ketoconazole HRA och vad används det för?

Ketoconazole HRA är ett läkemedel som används för att behandla vuxna och barn över 12 år med

Cushings syndrom. Cushings syndrom är en sjukdom som kännetecknas av för stor kortisolproduktion

från binjurarna, två körtlar som sitter ovanför njurarna.

Den aktiva substansen i Ketoconazole HRA är ketokonazol. Eftersom antalet patienter med Cushings

syndrom är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Ketoconazole HRA klassificerades som

särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 23 april 2012.

Hur används Ketoconazole HRA?

Ketoconazole HRA finns som tabletter (200 mg). Det är receptbelagt och behandling måste inledas och

övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av patienter med Cushings syndrom som har

tillgång till lämpliga resurser för att bedöma patientens svar på behandling.

Den vanliga behandlingsdosen är mellan 400 mg och 1 200 mg per dag taget i två eller tre delade

doser. Dosen justeras i enlighet med kroppens halter av kortisol, som mäts genom att regelbundet

kontrollera urinen eller blodet.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Sida 2/3

Patientens leverfunktion ska kontrolleras med blodprov innan behandling påbörjas och regelbundet de

nästa sex månaderna. Patientens leverfunktion ska dessutom kontrolleras varje vecka under en månad

när dosen höjs. Om halterna av leverenzymer i blodet ökar mer än tre gånger det normala maximala

värdet (ett tecken på möjliga leverproblem) eller vid symtom såsom bristande aptit, illamående,

kräkning, trötthet, gulsot, buksmärta (magont) eller mörk urin som kan tyda på ett leverproblem,

måste behandlingen avbrytas.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Ketoconazole HRA?

Den aktiva substansen i Ketoconazole HRA, ketokonazol, är en välkänd substans som har varit

godkänd i flera årtionden för behandling av svampinfektioner. Ketoconazole kan fortfarande hittas i

topiska läkemedel (läkemedel som appliceras på huden) för behandling av svampinfektioner.

Godkännandet för orala formuleringar (tas genom munnen) för behandling av svampinfektioner

upphävdes tillfälligt i juli 2013 på grund av risken för leverskada.

Ketoconazole blockerar aktiviteten av en grupp enzymer i binjurarna som deltar i produktionen av

kortisol, såsom 17

-hydroxylas eller 11

-hydroxylas. Blockering av kortisolproduktionen hjälper till att

sänka kortisolhalterna i kroppen, och lindrar därigenom symtomen på sjukdomen. Ketoconazole kan

även blockera produktionen av andra hormoner som produceras av binjuren, vilka ofta är förhöjda vid

Cushings syndrom.

Vilken nytta med Ketoconazole HRA har visats i studierna?

Eftersom ketokonazol är en välkänd substans, och dess användning vid Cushings syndrom är väl

fastställd, lade sökanden fram data från den publicerade litteraturen om över 800 patienter med

Cushings syndrom som behandlades med ketokonazol antingen ensamt eller i kombination med andra

behandlingar. Den genomsnittliga använda dosen var 600 till 800 mg per dag. Huvudmåttet på effekt i

dessa litteraturstudier var halten av kortisol i urinen. Behandling med ketokonazol visade sig

normalisera kortisolhalten i urinen hos 43–80 procent av patienterna.

Vilka är riskerna med Ketoconazole HRA?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ketoconazole HRA är binjureinsufficiens (alltför låg nivå

av hormonerna produceras av binjuren), illamående, kräkning, buksmärta (magont), diarré, pruritus

(klåda), hudutslag och förhöjda halter av leverenzymer i blodet. De svåraste biverkningarna är

leverproblem, vilka kan upptäckas tidigt genom regelbunden övervakning.

Ketoconazole HRA får inte ges till patienter med leversjukdom eller vars halter av leverenzymer i

blodet ligger över en viss nivå. Det får heller inte ges till gravida eller ammande kvinnor eller patienter

som har QTc-förlängning (rubbning av hjärtats elektriska aktivitet). Ketoconazole HRA får heller inte

ges tillsammans med vissa läkemedel som kan öka risken för svåra biverkningar.

En fullständig förteckning över samtliga biverkningar och restriktioner med Ketoconazole HRA finns i

bipacksedeln.

Varför godkänns Ketoconazole HRA?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Ketoconazole HRA är större än riskerna

och rekommenderade att Ketoconazole HRA skulle godkännas för försäljning i EU.

Inom ramen för ett skiljedomsförfarande enligt artikel 31 i direktiv 2001/83/EG. Mer information finns här.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Sida 3/3

CHMP fann att användningen av Ketoconazole HRA för att behandla Cushings syndrom var väl

fastställd i medicinsk praxis och dokumenterad i den vetenskapliga litteraturen. Dessutom ansåg CHMP

att fler behandlingsalternativ behövs för denna sällsynta sjukdom.

Vad gäller säkerheten ansåg CHMP att risken för leverproblem kan hanteras genom lämpliga åtgärder.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ketoconazole

HRA?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Ketoconazole HRA används så säkert som

möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och

bipacksedeln för Ketoconazole HRA. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal

och patienter ska vidta.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen

finns mer information.

Läkarna som kommer att använda Ketoconazole HRA kommer även att få ett brev av företaget som

tillverkar Ketoconazole HRA som innehåller information om riskerna för biverkningar, särskilt

leverskada, och om rätt sätt att använda läkemedlet. Företaget kommer även att inrätta ett register

över patienter som behandlas med Ketoconazole HRA för att övervaka läkemedlets säkerhet och effekt.

Mer information om Ketoconazole HRA

Den 19 november 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Ketoconazole HRA som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Ketoconazole HRA finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Ketoconazole HRA från Kommittén för särläkemedel finns

på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen