Kepivance

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-04-2016

Aktiva substanser:
palifermin
Tillgänglig från:
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
ATC-kod:
V03AF08
INN (International namn):
palifermin
Terapeutisk grupp:
Alla andra terapeutiska produkter
Terapiområde:
mukosit
Terapeutiska indikationer:
Kepivance är indicerat för att minska incidensen, varaktighet och svårighetsgrad av oral mukosit hos vuxna patienter med hematologiska maligniteter som fått myeloablativ radiokemoterapi associerad med hög förekomst av svår mukosit och som kräver support för autolog---hematopoetisk.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000609
Tillstånd datum:
2005-10-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000609

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - norska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - isländska

08-04-2016

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-04-2016

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-04-2016

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-04-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Kepivance 6,25 mg pulver till injektionsvätska, lösning

palifermin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Kepivance är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Kepivance

Hur du använder Kepivance

Eventuella biverkningar

Hur Kepivance ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Kepivance är och vad det används för

Kepivance innehåller den aktiva substansen palifermin som är ett protein som tillverkats med

bioteknik i en bakterie som heter

Escherichia coli

. Palifermin stimulerar tillväxten av specifika celler

som kallas epitelceller och som bildas i den vävnadsbeläggning som finns i munnen och

magtarmkanalen, liksom i annan vävnad som exempelvis hud. Palifermin fungerar på samma sätt som

naturligt förekommande keratinocyttillväxtfaktor (KGF) som bildas naturligt i kroppen i små

mängder.

Kepivance används för behandling av oral mukosit (ömhet, torrhet och inflammation i munnen) som

har inträffat som en biverkning av behandlingen av din blodcancer.

Som behandling för din blodcancer kan du få kemoterapi, strålbehandling och autolog hematopoetisk

stamcellstransplantation (transplantation av celler från din egen kropp som producerar blodkroppar).

En av biverkningarna av denna behandling är oral mukosit. Kepivance används för att minska

frekvensen, varaktigheten och svårigheten på symtom på oral mukosit.

Kepivance ska endast användas av vuxna över 18 år.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Kepivance

Använd inte Kepivance:

om du är allergisk mot palifermin, mot proteiner som härrör från

Escherichia coli

eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn

Kepivance rekommenderas inte för barn (0 till 18 år).

Andra läkemedel och Kepivance

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Kepivance kan interagera med en medicin som kallas heparin. Tala om för din läkare om

du får eller nyligen har fått heparin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Graviditet och amning

Kepivance har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

är gravid

tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn.

Om du är gravid får du inte använda Kepivance om det inte är uppenbart nödvändigt.

Det är inte känt om Kepivance finns i bröstmjölk. Använd inte Kepivance om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du använder Kepivance

Kepivance kommer att ges till dig av en läkare eller sköterska med erfarenhet av cancerbehandling.

Den normala dosen av Kepivance är 60 mikrogram Kepivance per kilo kroppsvikt per dag. Denna dos

kommer att ges till dig som en intravenös injektion (i en ven).

När du kommer att få Kepivance

Du kommer att få Kepivance tre dagar i rad

före

kemoterapi och radioterapi och tre dagar i rad

efter

kemoterapi och radioterapi, totalt sex doser.

Den sista av de tre doser som ges före kemoterapi och radioterapi måste ges

minst 24 till 48 timmar innan kemoterapin och strålbehandlingen börjar. Den första av de tre doser

som ges efter kemoterapi och radioterapi måste ges minst sju dagar efter den senaste administreringen

av Kepivance.

Se information för hälso- och sjukvårdspersonal i slutet av detta blad för information om beredning

och administrering av Kepivance.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) biverkningar är:

hudutslag, klåda och rodnad (prurit och erytem)

ökad tjockhet i munnen eller på tungan

färgförändringar i munnen eller på tungan

allmän svullnad (ödem)

svullna händer, vrister eller fötter

smärta

feber

ledvärk (artralgi)

förändrad smak

förhöjda nivåer av lipas och amylas (matsmältningsenzymer) i blodet (vilket inte kräver

behandling och vanligtvis återgår till det normala när behandlingen med Kepivance avslutas)

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare) biverkningar är:

stickande känsla i munnen

mörknande område på huden (hyperpigmentering)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

svullna ögonlock

svullna läppar

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte uppskattas från tillgängliga data):

rodnad, knölar eller svullnad i tungan

svullnad (ödem) i ansikte eller mun

svullnad eller rodnad av vagina

hand-fot-hudreaktion (handflator eller fotsulor pirrar, domnar, smärtar, svullnar eller rodnar)

allergiska reaktioner.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Kepivance ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palifermin. Varje injektionsflaska innehåller 6,25 mg palifermin.

Övriga innehållsämnen är mannitol, sackaros, L-histidin, polysorbat 20 och utspädd saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kepivance är ett vitt pulver som tillhandahålls i injektionsflaskor. Varje förpackning

innehåller 6 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Kepivance är en steril men okonserverad produkt och är endast avsedd för engångsbruk.

Kepivance ska beredas med 1,2 ml vatten till injektion. Injicera vattnet långsamt i injektionsflaskan

med Kepivance. Snurra flaskan varsamt tills pulvret har lösts upp. Flaskan får inte skakas eller snurras

häftigt.

Det tar normalt mindre än 5 minuter att lösa upp Kepivance. Titta efter om vätskan är missfärgad eller

innehåller partiklar innan den injiceras. Kepivance får inte injiceras om missfärgning eller partiklar

observeras.

Kepivance kan före injektion värmas i rumstemperatur i upp till 1 timme, men måste skyddas från

ljus. Kepivance som har stått i rumstemperatur i mer än 1 timme ska kasseras.

Eventuell oanvänd produkt eller överblivet material ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA 1

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Kepivance 6,25 mg pulver till injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 6,25 mg palifermin.

Palifermin är en human keratinocyt tillväxtfaktor (keratinocyte growth factor, KGF), framställd med

rekombinant DNA-teknik i

Escherichia coli

Färdigberedd Kepivance innehåller 5 mg palifermin per ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning (pulver till injektionsvätska)

Vitt frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Kepivance är indicerat för minskning av incidens, varaktighet och svårighetsgrad av oral mukosit hos

vuxna patienter med hematologiska maligniteter som får myeloablativ radiokemoterapi associerad

med hög incidens av svår mukosit, och som nödvändiggör understöd med autologa hematopoetiska

stamceller.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Kepivance bör ske i samråd med läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen Kepivance är 60 mikrogram/kg/dag, administrerat som en intravenös

bolusinjektion tre dagar i rad före och tre dagar i rad efter myeloablativ radiokemoterapi, totalt sex

doser. Tidsintervallet mellan den sista dosen av Kepivance som ges före den myeloablativa

radiokemoterapin och den första dosen av Kepivance efter myeloablativ radiokemoterapi ska vara

minst sju dagar.

Före myeloablativ radiokemoterapi:

De första tre doserna ska administreras före start av myeloablativ behandling, varav den tredje dosen

ges 24 till 48 timmar före myeloablativ radiokemoterapi.

Efter myeloablativ radiokemoterapi:

De sista tre doserna ska administreras efter avslutad myeloablativ radiokemoterapi. Den första av

dessa ska administreras efter, men samma dag som hematopoetisk stamcellsinfusion och minst sju

dagar efter den senaste administreringen av Kepivance (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Kepivance för barn i åldern 0 till 18 år har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Nedsatt njurfunktion

Dosen behöver inte justeras för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Säkerhet och effekt har inte utvärderats för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Försiktighet ska iakttas vid dosering till patienter med nedsatt leverfunktion.

Äldre

Säkerhet och effekt har inte utvärderats för äldre patienter. Tillgänglig information finns i avsnitt 5.2

men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Kepivance ska inte administreras subkutant på grund av dålig lokal tolerabilitet.

Färdigberedd Kepivance får inte stå i rumstemperatur i mer än en timme, och ska skyddas mot ljus.

Inspektera lösningen före administrering för att kontrollera om det förekommer missfärgning eller

partiklar, se avsnitt 6.6.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller mot

proteiner som härrör från

Escherichia coli

4.4

Varningar och försiktighet

Användning vid kemoterapi

Kepivance ska inte administreras 24 timmar före, under infusion av, eller inom 24 timmar efter

administrering av cytotoxisk kemoterapi. I en klinisk studie resulterade administrering av

Kepivance 24 timmar före kemoterapi till att den orala mukositen blev svårare och varade längre.

Samtidig användning av heparin

Om heparin används för att upprätthålla en intravenös kanal ska natriumkloridlösning användas för att

spola kanalen före och efter administrering av Kepivance, se avsnitt 6.2.

Synskärpa

Det är känt att KGF-receptorer uttrycks på ögats lins. Kataraktogena effekter av palifermin kan inte

uteslutas (se avsnitt 5.1). Långsiktiga effekter är ännu inte kända.

Långsiktig säkerhet

Den långsiktiga säkerheten för Kepivance är inte helt utvärderad med avseende på total överlevnad,

progressionsfri överlevnad och sekundära maligniteter.

Icke-hematologiska maligniteter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kepivance är en tillväxtfaktor som stimulerar proliferation av epitelceller via KGF-receptorn.

Säkerhet och effekt av Kepivance har inte fastställts för patienter med KGF-receptoruttryckande icke-

hematologiska maligniteter. Palifermin ska därför inte ges till patienter med kända eller misstänkta

icke-hematologiska maligniteter.

Bristande effekt och risk för infektion vid konditioneringsbehandling med höga doser av melfalan

I en klinisk studie, gjord efter produktens lansering, undersöktes patienter med multipel myelom, vilka

fick melfalan 200 mg/m

som konditioneringsbehandling, där administrering av palifermin med fyra

dagar mellan den sista fördosen och den första efterdosen inte visade några terapeutiska fördelar

avseende frekvens av eller varaktighet på allvarlig oral mukosit jämfört med placebo.

Dessutom fanns en högre förekomst av infektioner hos patienter som erhållit palifermin före och efter

kemoterapin (49,5 %) jämfört med patienter som fick placebo (24,6 %). Jämfört med placebogruppen,

hade gruppen som fick behandling före- och efter kemoterapin en högre förekomst av infektioner med

herpesvirus (9 % mot 0 %), oral svampinfektion (7 % mot 2 %) och sepsis/septisk chock (12 % mot 2

Paliferminets effekt och säkerhet har enbart fastställts i samband med konditionerande regimer vid

autolog hematopoietisk stamcellsbehandling som omfattar helkroppsbestrålning och kemoterapi med

hög dos (cyklofosfamid och etoposid) (se avsnitt 5.1). Palifermin ska inte användas i samband med

myeloablativ behandling med enbart kemoterapi.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom Kepivance är ett terapeutiskt protein är risken låg för att det interagerar med andra

läkemedel.

Data från studier

in vitro

in vivo

tyder på att palifermin binder till såväl ofraktionerat som

lågmolekylärt heparin. I två studier med friska frivilliga personer resulterade samtidig administrering

av Kepivance och heparin i en cirka 5 gånger högre systemisk exponering för palifermin på grund av

en lägre distributionsvolym. Den farmakodynamiska effekten av palifermin, uppmätt genom

förändring av Ki67-uttryck, tenderade att vara lägre vid administrering med heparin men den kliniska

betydelsen av detta är oklar. Administrering av palifermin påverkade emellertid inte den

antikoagulerande effekten av heparin under experimentella förhållanden (enkeldos, subterapeutisk

dosregim). På grund av begränsade data för patienter ska heparin användas med försiktighet hos

patienter som samtidigt får palifermin och lämpliga blodkoagulationstester ska utföras för att

övervaka behandlingen.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Kepivance saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska och utvecklingstoxikologiska effekter (se 5.3). Den potentiella risken för

humana embryon och foster är okänd. Kepivance ska inte användas under graviditet såvida det inte är

absolut nödvändigt.

Amning

Det är okänt om Kepivance utsöndras i bröstmjölk och Kepivance ska därför inte ges till ammande

kvinnor.

Fertilitet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid studier på råttor har inga negativa effekter på reproduktions-/fertilitetsparametrar observerats vid

doser på upp till 100 mikrogram/kg/dag. Systemisk toxicitet (kliniska tecken och/eller förändrad

kroppsvikt) samt negativa effekter på fertilitetsparametrar för både hanar och honor observerades vid

doser ≥ 300 mikrogram/kg/dag (5 gånger högre än den rekommenderade dosen för människor).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Säkerhetsdata baserar sig på patienter med hematologiska maligniteter som deltagit i randomiserade,

placebokontrollerade kliniska studier och en farmakokinetisk studie, samt erfarenheter efter

produktlanseringen.

De vanligaste biverkningarna (rapporterades av > 1/10 patienter) var reaktioner som överensstämde

med Kepivance farmakologiska verkningsmekanism på hudepitel och oralt epitel, t.ex. ödem,

inklusive perifert ödem, och hypertrofi i orala strukturer. Dessa reaktioner var i allmänhet milda till

måttliga och reversibla. Mediantiden till debut var cirka 6 dagar efter den första av 3 konsekutiva

dagliga Kepivance-doser, med en medianduration på cirka 5 dagar. Smärta och artralgi var andra

vanliga biverkningar, vilket överensstämde med att patienter som behandlades med Kepivance fick

mindre opioidanalgetika än placebobehandlade patienter (se tabell 2). Överkänslighet, inklusive

anafylaktiska reaktioner, har också förknippats med palifermin.

Tabell 1. Biverkningar från kliniska studier och spontan rapportering

Biverkningsfrekvenserna anges i tabellen nedan enligt följande indelning: mycket vanliga (≥ 1/10),

vanliga (≥ 1/100, < 1/10), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens:

Mycket vanliga:

Vanliga:

Anafylaktiska

reaktioner/överkänslighet

Dysgeusi

Oral parestesi

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Ingen känd frekvens:

Oral slemhinnehypertrofi/hypertrofi i

tungans papiller, missfärgning av orala

slemhinnor/tungan

Tungförändringar (t.ex. rodnad,

knölar), tungödem

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga:

Vanliga:

Ingen känd frekvens:

Utslag, klåda och hudrodnad

Hyperpigmentering av huden

Palmar-plantart erytrodysestesi-

syndrom (smärta, erytem, ödem i

handflator och fotsulor)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket vanliga:

Ingen känd frekvens:

Artralgi

Vaginalt ödem och vulvovaginalt

erytem

Allmänna symtom och/eller

Mycket vanliga:

Ödem, perifert ödem, smärta och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom vid administreringsstället

Undersökningar

Vanliga:

Ingen känd frekvens:

Mycket vanliga:

pyrexi

Svullna läppar, ögonlocksödem

Ansiktsödem och munödem

Förhöjda nivåer av amylas, förhöjda

nivåer av lipas

Kepivance kan förorsaka förhöjda nivåer av lipas och amylas hos några patienter med eller utan

symptom på buk- eller ryggsmärta. Inga uppenbara fall av pankreatit har rapporterats hos den här

patientpopulationen. Fraktionering av förhöjda nivåer av amylas visade att ökningen i huvudsak hade

sitt ursprung i saliv.

Hematopoetisk återhämtning efter PBPC-infusion var likartad mellan patienter som fick Kepivance

eller placebo, och inga skillnader observerades avseende sjukdomsprogression eller överlevnad.

Dosbegränsande toxiciteter observerades hos 36 % (5 av 14) av de patienter som fick 6 doser

med 80 mikrogram/kg/dag intravenöst under 2 veckor (3 doser före och 3 doser efter myeloablativ

behandling). Dessa händelser överensstämde med de som observerats vid den rekommenderade dosen,

men var i allmänhet allvarligare.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Erfarenhet saknas av Kepivance i doser som överstiger 80 mikrogram/kg/dag som ges intravenöst till

patienter under 2 veckor (3 doser före och 3 doser efter myeloablativ behandling).

Information om dosbegränsande toxiciteter, se avsnitt 4.8.

En enstaka dos om 250 mikrogram/kg har administrerats intravenöst till 8 friska frivilliga utan svåra

eller allvarliga biverkningar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot toxicitet vid antineoplastisk behandling, ATC-kod: V03A F08

Palifermin är ett 140 aminosyraprotein med en molekylvikt på 16,3 kilodalton. Det skiljer sig från

enodogent humant KGF genom att de första 23 N-terminala aminosyrorna har tagits bort för att

förbättra proteinets stabilitet.

Verkningsmekanism

KGF är ett protein som påverkar epitelceller genom att binda till specifika receptorer på cellytan och

därmed stimulera proliferation, differentiering och uppreglering av cytoprotektiva mekanismer (t.ex.

induktion av antioxidantenzymer). Endogent KGF är en tillväxtfaktor som är specifik för epitelceller

och som produceras av mesenkymala celler och uppregleras naturligt som en reaktion på skadad

epitelvävnad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Farmakodynamisk effekt

Epitelcellsproliferation bedömdes med Ki67 immunhistokemisk färgning hos friska personer. En

trefaldig eller större ökning av Ki67-färgning observerades vid buckala biopsier från 3 av 6 friska

personer som fick palifermin, 40 mikrogram/kg/dag, intravenöst i 3 dagar, vid mätning 24 timmar

efter den tredje dosen. Dosberoende epitelcellsproliferation hos friska personer

observerades 48 timmar efter en intravenös enkeldos med 120 till 250 mikrogram/kg.

Klinisk effekt och säkerhet

Det kliniska programmet för palifermin i en myelotoxisk behandlingsmiljö som kräver hematopoetisk

stamcellsmobilisering (HSC) omfattade 650 patienter med hematologiska maligniteter

i 3 randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier och en farmakokinetisk studie.

Effekt och säkerhet av palifermin fastställdes i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad

studie i vilken patienterna fick cytotoxisk högdosbehandling bestående av fraktionerad

helkroppsbestrålning (12 Gy totaldos; Dag -8 till -5), högdos etoposid (60 mg/kg; Dag -4) och högdos

cyklofosfamid (100 mg/kg; Dag -2) följt av PBPC för behandling av hematologiska maligniteter (Non-

Hodgkins-lymfom (NHL), Hodgkins sjukdom, akut myeloid leukemi (AML), akut lymfatisk leukemi

(ALL), kronisk myeloid leukemi (CML), kronisk lymfatisk leukemi (CLL) eller multipel myelom). I

studien randomiserades 212 patienter. De fick antingen palifermin eller placebo. Palifermin

administrerades som en daglig intravenös injektion om 60 mikrogram/kg i 3 konsekutiva dagar före

cytotoxisk behandling och i 3 konsekutiva dagar efter infusion av PBPC med nio dagar mellan den

sista dosen före och den första dosen efter.

Studiens huvudsakliga resultatmått för effekt var antal dagar då patienterna upplevde svår oral

mukosit (grad 3/4 på Världshälsoorganisationens (WHO) skala). Andra resultatmått omfattade

incidens, varaktighet och svårighetgrad av oral mukosit och kravet på opioidanalgetika. Det fanns inga

belägg för en förskjutning i tid till hematopoetisk återhämtning hos patienter som fick palifermin

jämfört med patienter som fick placebo. Resultaten för effekt visas i tabell 2.

Tabell 2. Oral mukosit och relaterade kliniska följdtillstånd – HSC transplantationsstudie

Placebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrogram/kg/dag)

n = 106

p-värde

*

Median (25:e, 75:e percentil) dagar med

oral mukosit med WHO grad 3/4

9 (6, 13)

3 (0,6)

< 0,001

Incidens av oral mukosit WHO grad 3/4

98 %

63 %

< 0,001

Median (25:e, 75:e percentil) dagar med

oral mukosit med WHO grad 3/4 hos

berörda patienter

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Incidens av oral mukosit WHO grad 4

62 %

20 %

< 0,001

Median (25:e, 75:e percentil) dagar oral

mukosit med WHO grad 2/3/4

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Opioidanalgetika för oral mukosit

Median (25:e, 75:e percentil) dagar

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Median (25:e, 75:e percentil)

kumulativ dos

(morfin mg likvärdiga)

(269, 1429)

(3, 558)

< 0,001

Incidens av total parenteral nutrition

(TPN)

55 %

31 %

< 0,001

Incidens av febril neutropeni

92 %

75 %

< 0,001

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

med användning av Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) test stratifierat för studiecenter.

WHO:s skala för oral mukosit: Grad 1 = ömhet/erytem, Grad 2 = erytem, sår, kan äta fast föda,

Grad 3 = sår, endast flytande föda, Grad 4 = näringsintag omöjligt

I den här kliniska fas 3-studien visade patienter som behandlades med palifermin tydliga fördelar när

det gäller patientrapporterade resultat av ömhet i mun och svalg och dess påverkan på förmågan att

svälja, dricka, äta och tala. Dessa patientrapporterade resultat överensstämde i hög grad med den

kliniska graderingen av oral mukosit enligt WHO-skalan.

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie utfördes efter godkännande för att

uppskatta effektiviteten av palidermin givet före eller före och efter kemoterapi (CT). Studien

omfattade tre behandlingsmetoder och var utformad att jämföra var och en av paliderminmetoderna

(före- och före/efter-) med placebo.

I denna studie (n = 281) fick patienter med multipel myelom förbehandling med melfalan (200 mg/m

före autolog hematopoetisk stamcellstransplantation.

Förekomsten av ulcerativ oral mukosit var 57,9 % i placebogrenen, 68,7 % i före/efter kemoterapi

gruppen och 51,4 % i för-kemoterapi gruppen. Ingendera av de två doseringsmetoderna visade

statistiskt signifikanta resultat jämfört med placebo. Förekomsten av allvarlig (grad 3 och 4) oral

mukosit i de tre grupperna var 36,8 %, 38,3 % och 23,9 % för placebo, för/efter kemoterapi och för-

kemoterapigrupperna, utan att uppvisa någon statistisk signifikans.

Kataraktogena effekter av palifermin kan inte uteslutas efter resultaten av oftalmologiska

undersökningar av en undergrupp patienter (n = 66; 14 i placebogruppen, 52 i palifermingruppen) som

följdes under 12 månader efter den akuta fasen av ovanstående studie efter godkännandet. För den

primära slutpunkten, som var incidensen av starrutveckling eller -progression vid 12 månader

(definierat som en ökning med ≥ 0,3 av LOCS III-poäng), upplevde en större andel patienter

utveckling av starr i palifermingruppen jämfört med placebogruppen (28,6 % i placebogruppen

jämfört med 48,1 % i palifermingruppen). Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Synskärpan

var inte påverkad vid 6 eller 12 månader i någon av behandlingsgrupperna. Det rådde obalans i

åldersfördelningen med fler äldre (> 65 år) patienter i palifermingruppen.

Pediatrisk population

En fas I-doseskaleringsstudie utfördes med pediatriska patienter i åldern 1–16 år. Totalt 27 pediatriska

patienter med leukemi randomiserades till 40, 60 eller 80 mikrogram/kg/dag av palifermin under 3

dagar före och efter hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Konditioneringsregimen bestod

av helkroppsstrålning (TBI), etoposid och cyklofosfamid. Det förelåg en lägre incidens av allvarlig

oral mukosit hos patienter som fick 80 mikrogram/kg/dag men ingen effekt på incidensen av akut

antivärdreaktion (graft-versus-host disease, GVHD). Även om palifermin var säkert vid alla testade

doser ökade incidensen av hudreaktioner med dosen.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Farmakokinetiken för palifermin har studerats hos friska frivilliga samt hos patienter med

hematologiska maligniteter. Efter en enstaka intravenös dos om 20 till 250 mikrogram/kg (friska

frivilliga) och 60 mikrogram/kg (cancerpatienter) visade palifermin snabb extravaskulär distribution.

Hos patienter med hematologiska maligniteter var genomsnittligt V

5 l/kg och genomsnittlig

clearance cirka 1300 ml/timme/kg med en genomsnittlig halveringstid på cirka 4,5 timmar.

Farmakokinetiken är i stort sett linjär vid enkeldos upp till 250 mikrogram/kg hos friska frivilliga.

Palifermin ackumuleras ej vid administrering av 20 och 40 mikrogram/kg (friska frivilliga)

eller 60 mikrogram/kg (vuxna patienter) eller 40 till 80 mikrogram/kg (pediatriska patienter) per dag

i 3 dagar. Variabiliteten mellan personerna var hög med CV% på cirka 50 % för CL och 60 % för V

Inga könsrelaterade skillnader observerades i farmakokinetiken för palifermin. Lindrig till måttlig

nedsättning av njurfunktionen (kreatininclearance 30-80 ml/min) påverkade inte farmakokinetiken för

palifermin. Hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

minskade clearance med 22 % (n = 5). Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (dialyskrävande)

minskade clearance av palifermin med 10 % (n = 6). Den farmakokinetiska profilen hos patienter med

nedsatt leverfunktion har inte utvärderats.

Äldre

I en enkeldosstudie var clearance av palifermin cirka 30 % lägre hos 8 friska personer i åldern 66–73

år efter en dos på 90 mikrogram/kg än hos yngre personer (≤ 65 år) efter en dos på 180 mikrogram/kg.

Baserat på dessa begränsade data kan ingen rekommendation om dosjustering göras.

Pediatrisk population

I en liten flerdosstudie med pediatriska patienter (1 till 16 år) som fick 40, 60 eller

80 mikrogram/kg/dag under 3 dagar före och efter HSCT förelåg ingen effekt av ålder på

farmakokinetiken för palifermin, även om en stor variation observerades i de uppskattade

parametrarna. Systemisk exponering verkade inte öka med dosen.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Observerade effekter i toxikologiska studier på råtta och apa kunde normalt tillskrivas den

farmakologiska aktiviteten av palifermin, framförallt proliferation av epitelvävnad.

Vid fertilitetsstudier/allmänna reproduktionstoxicitetsstudier på råttor sågs systemisk toxicitet

(kliniska tecken och/eller förändringar av kroppsvikt) och negativa effekter på reproduktions-

/fertilitetsparametrar hos hanar och honor vid doser högre än eller lika med 300 mikrogram/kg/dag.

Inga negativa effekter på reproduktions-/fertilitetsparametrar observerades vid doser upp

till 100 mikrogram/kg/dag. Dessa dosnivåer utan observerade skadliga effekter (NOAEL)

förknippades med systemisk exponering upp till 2,5 gånger större än förväntad klinisk exponering.

Vid studier av embryo-/fosterutvecklingstoxicitet på råttor och kaniner sågs utvecklingstoxicitet (ökad

fosterförlust efter implantation, minskad kullstorlek och/eller sänkt fostervikt) vid doser

om 500 respektive 150 mikrogram/kg/dag. Behandling med dessa doser ledde också till maternella

effekter (kliniska tecken och/eller förändringar av kroppsvikt/födointag), vilket tyder på att palifermin

inte var selektivt toxiskt för utveckling hos någondera art. Inga negativa effekter på utveckling

observerades hos råttor och kaniner vid doser upp till 300 respektive 60 mikrogram/kg/dag. Dessa

NOAEL-doser förknippades med systemisk exponering (baserat på AUC) upp

till 9,7 respektive 2,1 gånger förväntad klinisk exponering. Pre- och postnatal utveckling har inte

studerats.

Palifermin är en tillväxtfaktor som i huvudsak stimulerar epitelceller genom KGF-receptorn.

Hematologiska maligniteter uttrycker inte KGF-receptorn. Patienter som behandlats med kemoterapi

och/eller radioterapi löper större risk att utveckla sekundära tumörer, av vilka några kan uttrycka

KGF-receptorer och, teoretiskt, stimuleras av KGF-receptorligander. I en studie för att bedöma

eventuell karcinogenicitet i transgena rasH2-möss observerades ingen behandlingsrelaterad ökning av

förekomsten av neoplastiska lesioner.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

Mannitol

Sackaros

Polysorbat 20

Utspädd saltsyra

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Om heparin används för att upprätthålla en intravenös port ska natriumkloridlösning användas för att

spola porten före och efter administrering av Kepivance eftersom palifermin har visat sig binda till

heparin

in vitro

6.3

Hållbarhet

6 år.

Efter beredning: 24 timmar vid 2 °C - 8 °C, skyddas mot ljus.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

6,25 mg pulver i en injektionsflaska (typ I-glas) med gummipropp, aluminiumförsegling och ett

snäpplock av plast.

Kartongen innehåller 6 injektionsflaskor.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Kepivance är en steril men okonserverad produkt som endast är avsedd för engångsbruk.

Kepivance ska beredas med 1,2 ml vatten för injektionsvätskor. Spädningsvätskan ska injiceras sakta i

Kepivance-injektionsflaskan. Under upplösningen ska innehållet snurras runt försiktigt. Skaka inte

injektionsflaskan kraftigt.

Normalt tar det mindre än 5 minuter att lösa upp Kepivance. Inspektera lösningen visuellt med

avseende på missfärgning och främmande partiklar före administrering. Kepivance ska inte

administreras om det är missfärgat eller om det finns partiklar.

Det får ta maximalt 1 timme att rumstemperera Kepivance före injektion och Kepivance ska skyddas

från ljus. Kepivance som förvarats i rumstemperatur i mer än 1 timme ska kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Sverige

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/314/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännande: 25 oktober 2005

Datum för den senaste förnyelsen: 23 september 2010

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA 1

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Kepivance 6,25 mg pulver till injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 6,25 mg palifermin.

Palifermin är en human keratinocyt tillväxtfaktor (keratinocyte growth factor, KGF), framställd med

rekombinant DNA-teknik i

Escherichia coli

Färdigberedd Kepivance innehåller 5 mg palifermin per ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, lösning (pulver till injektionsvätska)

Vitt frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Kepivance är indicerat för minskning av incidens, varaktighet och svårighetsgrad av oral mukosit hos

vuxna patienter med hematologiska maligniteter som får myeloablativ radiokemoterapi associerad

med hög incidens av svår mukosit, och som nödvändiggör understöd med autologa hematopoetiska

stamceller.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Kepivance bör ske i samråd med läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen Kepivance är 60 mikrogram/kg/dag, administrerat som en intravenös

bolusinjektion tre dagar i rad före och tre dagar i rad efter myeloablativ radiokemoterapi, totalt sex

doser. Tidsintervallet mellan den sista dosen av Kepivance som ges före den myeloablativa

radiokemoterapin och den första dosen av Kepivance efter myeloablativ radiokemoterapi ska vara

minst sju dagar.

Före myeloablativ radiokemoterapi:

De första tre doserna ska administreras före start av myeloablativ behandling, varav den tredje dosen

ges 24 till 48 timmar före myeloablativ radiokemoterapi.

Efter myeloablativ radiokemoterapi:

De sista tre doserna ska administreras efter avslutad myeloablativ radiokemoterapi. Den första av

dessa ska administreras efter, men samma dag som hematopoetisk stamcellsinfusion och minst sju

dagar efter den senaste administreringen av Kepivance (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Kepivance för barn i åldern 0 till 18 år har inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Nedsatt njurfunktion

Dosen behöver inte justeras för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Säkerhet och effekt har inte utvärderats för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Försiktighet ska iakttas vid dosering till patienter med nedsatt leverfunktion.

Äldre

Säkerhet och effekt har inte utvärderats för äldre patienter. Tillgänglig information finns i avsnitt 5.2

men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Kepivance ska inte administreras subkutant på grund av dålig lokal tolerabilitet.

Färdigberedd Kepivance får inte stå i rumstemperatur i mer än en timme, och ska skyddas mot ljus.

Inspektera lösningen före administrering för att kontrollera om det förekommer missfärgning eller

partiklar, se avsnitt 6.6.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller mot

proteiner som härrör från

Escherichia coli

4.4

Varningar och försiktighet

Användning vid kemoterapi

Kepivance ska inte administreras 24 timmar före, under infusion av, eller inom 24 timmar efter

administrering av cytotoxisk kemoterapi. I en klinisk studie resulterade administrering av

Kepivance 24 timmar före kemoterapi till att den orala mukositen blev svårare och varade längre.

Samtidig användning av heparin

Om heparin används för att upprätthålla en intravenös kanal ska natriumkloridlösning användas för att

spola kanalen före och efter administrering av Kepivance, se avsnitt 6.2.

Synskärpa

Det är känt att KGF-receptorer uttrycks på ögats lins. Kataraktogena effekter av palifermin kan inte

uteslutas (se avsnitt 5.1). Långsiktiga effekter är ännu inte kända.

Långsiktig säkerhet

Den långsiktiga säkerheten för Kepivance är inte helt utvärderad med avseende på total överlevnad,

progressionsfri överlevnad och sekundära maligniteter.

Icke-hematologiska maligniteter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kepivance är en tillväxtfaktor som stimulerar proliferation av epitelceller via KGF-receptorn.

Säkerhet och effekt av Kepivance har inte fastställts för patienter med KGF-receptoruttryckande icke-

hematologiska maligniteter. Palifermin ska därför inte ges till patienter med kända eller misstänkta

icke-hematologiska maligniteter.

Bristande effekt och risk för infektion vid konditioneringsbehandling med höga doser av melfalan

I en klinisk studie, gjord efter produktens lansering, undersöktes patienter med multipel myelom, vilka

fick melfalan 200 mg/m

som konditioneringsbehandling, där administrering av palifermin med fyra

dagar mellan den sista fördosen och den första efterdosen inte visade några terapeutiska fördelar

avseende frekvens av eller varaktighet på allvarlig oral mukosit jämfört med placebo.

Dessutom fanns en högre förekomst av infektioner hos patienter som erhållit palifermin före och efter

kemoterapin (49,5 %) jämfört med patienter som fick placebo (24,6 %). Jämfört med placebogruppen,

hade gruppen som fick behandling före- och efter kemoterapin en högre förekomst av infektioner med

herpesvirus (9 % mot 0 %), oral svampinfektion (7 % mot 2 %) och sepsis/septisk chock (12 % mot 2

Paliferminets effekt och säkerhet har enbart fastställts i samband med konditionerande regimer vid

autolog hematopoietisk stamcellsbehandling som omfattar helkroppsbestrålning och kemoterapi med

hög dos (cyklofosfamid och etoposid) (se avsnitt 5.1). Palifermin ska inte användas i samband med

myeloablativ behandling med enbart kemoterapi.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom Kepivance är ett terapeutiskt protein är risken låg för att det interagerar med andra

läkemedel.

Data från studier

in vitro

in vivo

tyder på att palifermin binder till såväl ofraktionerat som

lågmolekylärt heparin. I två studier med friska frivilliga personer resulterade samtidig administrering

av Kepivance och heparin i en cirka 5 gånger högre systemisk exponering för palifermin på grund av

en lägre distributionsvolym. Den farmakodynamiska effekten av palifermin, uppmätt genom

förändring av Ki67-uttryck, tenderade att vara lägre vid administrering med heparin men den kliniska

betydelsen av detta är oklar. Administrering av palifermin påverkade emellertid inte den

antikoagulerande effekten av heparin under experimentella förhållanden (enkeldos, subterapeutisk

dosregim). På grund av begränsade data för patienter ska heparin användas med försiktighet hos

patienter som samtidigt får palifermin och lämpliga blodkoagulationstester ska utföras för att

övervaka behandlingen.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Kepivance saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska och utvecklingstoxikologiska effekter (se 5.3). Den potentiella risken för

humana embryon och foster är okänd. Kepivance ska inte användas under graviditet såvida det inte är

absolut nödvändigt.

Amning

Det är okänt om Kepivance utsöndras i bröstmjölk och Kepivance ska därför inte ges till ammande

kvinnor.

Fertilitet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid studier på råttor har inga negativa effekter på reproduktions-/fertilitetsparametrar observerats vid

doser på upp till 100 mikrogram/kg/dag. Systemisk toxicitet (kliniska tecken och/eller förändrad

kroppsvikt) samt negativa effekter på fertilitetsparametrar för både hanar och honor observerades vid

doser ≥ 300 mikrogram/kg/dag (5 gånger högre än den rekommenderade dosen för människor).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Säkerhetsdata baserar sig på patienter med hematologiska maligniteter som deltagit i randomiserade,

placebokontrollerade kliniska studier och en farmakokinetisk studie, samt erfarenheter efter

produktlanseringen.

De vanligaste biverkningarna (rapporterades av > 1/10 patienter) var reaktioner som överensstämde

med Kepivance farmakologiska verkningsmekanism på hudepitel och oralt epitel, t.ex. ödem,

inklusive perifert ödem, och hypertrofi i orala strukturer. Dessa reaktioner var i allmänhet milda till

måttliga och reversibla. Mediantiden till debut var cirka 6 dagar efter den första av 3 konsekutiva

dagliga Kepivance-doser, med en medianduration på cirka 5 dagar. Smärta och artralgi var andra

vanliga biverkningar, vilket överensstämde med att patienter som behandlades med Kepivance fick

mindre opioidanalgetika än placebobehandlade patienter (se tabell 2). Överkänslighet, inklusive

anafylaktiska reaktioner, har också förknippats med palifermin.

Tabell 1. Biverkningar från kliniska studier och spontan rapportering

Biverkningsfrekvenserna anges i tabellen nedan enligt följande indelning: mycket vanliga (≥ 1/10),

vanliga (≥ 1/100, < 1/10), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens:

Mycket vanliga:

Vanliga:

Anafylaktiska

reaktioner/överkänslighet

Dysgeusi

Oral parestesi

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Ingen känd frekvens:

Oral slemhinnehypertrofi/hypertrofi i

tungans papiller, missfärgning av orala

slemhinnor/tungan

Tungförändringar (t.ex. rodnad,

knölar), tungödem

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga:

Vanliga:

Ingen känd frekvens:

Utslag, klåda och hudrodnad

Hyperpigmentering av huden

Palmar-plantart erytrodysestesi-

syndrom (smärta, erytem, ödem i

handflator och fotsulor)

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket vanliga:

Ingen känd frekvens:

Artralgi

Vaginalt ödem och vulvovaginalt

erytem

Allmänna symtom och/eller

Mycket vanliga:

Ödem, perifert ödem, smärta och

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

symtom vid administreringsstället

Undersökningar

Vanliga:

Ingen känd frekvens:

Mycket vanliga:

pyrexi

Svullna läppar, ögonlocksödem

Ansiktsödem och munödem

Förhöjda nivåer av amylas, förhöjda

nivåer av lipas

Kepivance kan förorsaka förhöjda nivåer av lipas och amylas hos några patienter med eller utan

symptom på buk- eller ryggsmärta. Inga uppenbara fall av pankreatit har rapporterats hos den här

patientpopulationen. Fraktionering av förhöjda nivåer av amylas visade att ökningen i huvudsak hade

sitt ursprung i saliv.

Hematopoetisk återhämtning efter PBPC-infusion var likartad mellan patienter som fick Kepivance

eller placebo, och inga skillnader observerades avseende sjukdomsprogression eller överlevnad.

Dosbegränsande toxiciteter observerades hos 36 % (5 av 14) av de patienter som fick 6 doser

med 80 mikrogram/kg/dag intravenöst under 2 veckor (3 doser före och 3 doser efter myeloablativ

behandling). Dessa händelser överensstämde med de som observerats vid den rekommenderade dosen,

men var i allmänhet allvarligare.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Erfarenhet saknas av Kepivance i doser som överstiger 80 mikrogram/kg/dag som ges intravenöst till

patienter under 2 veckor (3 doser före och 3 doser efter myeloablativ behandling).

Information om dosbegränsande toxiciteter, se avsnitt 4.8.

En enstaka dos om 250 mikrogram/kg har administrerats intravenöst till 8 friska frivilliga utan svåra

eller allvarliga biverkningar.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot toxicitet vid antineoplastisk behandling, ATC-kod: V03A F08

Palifermin är ett 140 aminosyraprotein med en molekylvikt på 16,3 kilodalton. Det skiljer sig från

enodogent humant KGF genom att de första 23 N-terminala aminosyrorna har tagits bort för att

förbättra proteinets stabilitet.

Verkningsmekanism

KGF är ett protein som påverkar epitelceller genom att binda till specifika receptorer på cellytan och

därmed stimulera proliferation, differentiering och uppreglering av cytoprotektiva mekanismer (t.ex.

induktion av antioxidantenzymer). Endogent KGF är en tillväxtfaktor som är specifik för epitelceller

och som produceras av mesenkymala celler och uppregleras naturligt som en reaktion på skadad

epitelvävnad.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Farmakodynamisk effekt

Epitelcellsproliferation bedömdes med Ki67 immunhistokemisk färgning hos friska personer. En

trefaldig eller större ökning av Ki67-färgning observerades vid buckala biopsier från 3 av 6 friska

personer som fick palifermin, 40 mikrogram/kg/dag, intravenöst i 3 dagar, vid mätning 24 timmar

efter den tredje dosen. Dosberoende epitelcellsproliferation hos friska personer

observerades 48 timmar efter en intravenös enkeldos med 120 till 250 mikrogram/kg.

Klinisk effekt och säkerhet

Det kliniska programmet för palifermin i en myelotoxisk behandlingsmiljö som kräver hematopoetisk

stamcellsmobilisering (HSC) omfattade 650 patienter med hematologiska maligniteter

i 3 randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier och en farmakokinetisk studie.

Effekt och säkerhet av palifermin fastställdes i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad

studie i vilken patienterna fick cytotoxisk högdosbehandling bestående av fraktionerad

helkroppsbestrålning (12 Gy totaldos; Dag -8 till -5), högdos etoposid (60 mg/kg; Dag -4) och högdos

cyklofosfamid (100 mg/kg; Dag -2) följt av PBPC för behandling av hematologiska maligniteter (Non-

Hodgkins-lymfom (NHL), Hodgkins sjukdom, akut myeloid leukemi (AML), akut lymfatisk leukemi

(ALL), kronisk myeloid leukemi (CML), kronisk lymfatisk leukemi (CLL) eller multipel myelom). I

studien randomiserades 212 patienter. De fick antingen palifermin eller placebo. Palifermin

administrerades som en daglig intravenös injektion om 60 mikrogram/kg i 3 konsekutiva dagar före

cytotoxisk behandling och i 3 konsekutiva dagar efter infusion av PBPC med nio dagar mellan den

sista dosen före och den första dosen efter.

Studiens huvudsakliga resultatmått för effekt var antal dagar då patienterna upplevde svår oral

mukosit (grad 3/4 på Världshälsoorganisationens (WHO) skala). Andra resultatmått omfattade

incidens, varaktighet och svårighetgrad av oral mukosit och kravet på opioidanalgetika. Det fanns inga

belägg för en förskjutning i tid till hematopoetisk återhämtning hos patienter som fick palifermin

jämfört med patienter som fick placebo. Resultaten för effekt visas i tabell 2.

Tabell 2. Oral mukosit och relaterade kliniska följdtillstånd – HSC transplantationsstudie

Placebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrogram/kg/dag)

n = 106

p-värde

*

Median (25:e, 75:e percentil) dagar med

oral mukosit med WHO grad 3/4

9 (6, 13)

3 (0,6)

< 0,001

Incidens av oral mukosit WHO grad 3/4

98 %

63 %

< 0,001

Median (25:e, 75:e percentil) dagar med

oral mukosit med WHO grad 3/4 hos

berörda patienter

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Incidens av oral mukosit WHO grad 4

62 %

20 %

< 0,001

Median (25:e, 75:e percentil) dagar oral

mukosit med WHO grad 2/3/4

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Opioidanalgetika för oral mukosit

Median (25:e, 75:e percentil) dagar

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Median (25:e, 75:e percentil)

kumulativ dos

(morfin mg likvärdiga)

(269, 1429)

(3, 558)

< 0,001

Incidens av total parenteral nutrition

(TPN)

55 %

31 %

< 0,001

Incidens av febril neutropeni

92 %

75 %

< 0,001

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

med användning av Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) test stratifierat för studiecenter.

WHO:s skala för oral mukosit: Grad 1 = ömhet/erytem, Grad 2 = erytem, sår, kan äta fast föda,

Grad 3 = sår, endast flytande föda, Grad 4 = näringsintag omöjligt

I den här kliniska fas 3-studien visade patienter som behandlades med palifermin tydliga fördelar när

det gäller patientrapporterade resultat av ömhet i mun och svalg och dess påverkan på förmågan att

svälja, dricka, äta och tala. Dessa patientrapporterade resultat överensstämde i hög grad med den

kliniska graderingen av oral mukosit enligt WHO-skalan.

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie utfördes efter godkännande för att

uppskatta effektiviteten av palidermin givet före eller före och efter kemoterapi (CT). Studien

omfattade tre behandlingsmetoder och var utformad att jämföra var och en av paliderminmetoderna

(före- och före/efter-) med placebo.

I denna studie (n = 281) fick patienter med multipel myelom förbehandling med melfalan (200 mg/m

före autolog hematopoetisk stamcellstransplantation.

Förekomsten av ulcerativ oral mukosit var 57,9 % i placebogrenen, 68,7 % i före/efter kemoterapi

gruppen och 51,4 % i för-kemoterapi gruppen. Ingendera av de två doseringsmetoderna visade

statistiskt signifikanta resultat jämfört med placebo. Förekomsten av allvarlig (grad 3 och 4) oral

mukosit i de tre grupperna var 36,8 %, 38,3 % och 23,9 % för placebo, för/efter kemoterapi och för-

kemoterapigrupperna, utan att uppvisa någon statistisk signifikans.

Kataraktogena effekter av palifermin kan inte uteslutas efter resultaten av oftalmologiska

undersökningar av en undergrupp patienter (n = 66; 14 i placebogruppen, 52 i palifermingruppen) som

följdes under 12 månader efter den akuta fasen av ovanstående studie efter godkännandet. För den

primära slutpunkten, som var incidensen av starrutveckling eller -progression vid 12 månader

(definierat som en ökning med ≥ 0,3 av LOCS III-poäng), upplevde en större andel patienter

utveckling av starr i palifermingruppen jämfört med placebogruppen (28,6 % i placebogruppen

jämfört med 48,1 % i palifermingruppen). Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. Synskärpan

var inte påverkad vid 6 eller 12 månader i någon av behandlingsgrupperna. Det rådde obalans i

åldersfördelningen med fler äldre (> 65 år) patienter i palifermingruppen.

Pediatrisk population

En fas I-doseskaleringsstudie utfördes med pediatriska patienter i åldern 1–16 år. Totalt 27 pediatriska

patienter med leukemi randomiserades till 40, 60 eller 80 mikrogram/kg/dag av palifermin under 3

dagar före och efter hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Konditioneringsregimen bestod

av helkroppsstrålning (TBI), etoposid och cyklofosfamid. Det förelåg en lägre incidens av allvarlig

oral mukosit hos patienter som fick 80 mikrogram/kg/dag men ingen effekt på incidensen av akut

antivärdreaktion (graft-versus-host disease, GVHD). Även om palifermin var säkert vid alla testade

doser ökade incidensen av hudreaktioner med dosen.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Farmakokinetiken för palifermin har studerats hos friska frivilliga samt hos patienter med

hematologiska maligniteter. Efter en enstaka intravenös dos om 20 till 250 mikrogram/kg (friska

frivilliga) och 60 mikrogram/kg (cancerpatienter) visade palifermin snabb extravaskulär distribution.

Hos patienter med hematologiska maligniteter var genomsnittligt V

5 l/kg och genomsnittlig

clearance cirka 1300 ml/timme/kg med en genomsnittlig halveringstid på cirka 4,5 timmar.

Farmakokinetiken är i stort sett linjär vid enkeldos upp till 250 mikrogram/kg hos friska frivilliga.

Palifermin ackumuleras ej vid administrering av 20 och 40 mikrogram/kg (friska frivilliga)

eller 60 mikrogram/kg (vuxna patienter) eller 40 till 80 mikrogram/kg (pediatriska patienter) per dag

i 3 dagar. Variabiliteten mellan personerna var hög med CV% på cirka 50 % för CL och 60 % för V

Inga könsrelaterade skillnader observerades i farmakokinetiken för palifermin. Lindrig till måttlig

nedsättning av njurfunktionen (kreatininclearance 30-80 ml/min) påverkade inte farmakokinetiken för

palifermin. Hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

minskade clearance med 22 % (n = 5). Hos patienter med njursjukdom i slutstadiet (dialyskrävande)

minskade clearance av palifermin med 10 % (n = 6). Den farmakokinetiska profilen hos patienter med

nedsatt leverfunktion har inte utvärderats.

Äldre

I en enkeldosstudie var clearance av palifermin cirka 30 % lägre hos 8 friska personer i åldern 66–73

år efter en dos på 90 mikrogram/kg än hos yngre personer (≤ 65 år) efter en dos på 180 mikrogram/kg.

Baserat på dessa begränsade data kan ingen rekommendation om dosjustering göras.

Pediatrisk population

I en liten flerdosstudie med pediatriska patienter (1 till 16 år) som fick 40, 60 eller

80 mikrogram/kg/dag under 3 dagar före och efter HSCT förelåg ingen effekt av ålder på

farmakokinetiken för palifermin, även om en stor variation observerades i de uppskattade

parametrarna. Systemisk exponering verkade inte öka med dosen.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Observerade effekter i toxikologiska studier på råtta och apa kunde normalt tillskrivas den

farmakologiska aktiviteten av palifermin, framförallt proliferation av epitelvävnad.

Vid fertilitetsstudier/allmänna reproduktionstoxicitetsstudier på råttor sågs systemisk toxicitet

(kliniska tecken och/eller förändringar av kroppsvikt) och negativa effekter på reproduktions-

/fertilitetsparametrar hos hanar och honor vid doser högre än eller lika med 300 mikrogram/kg/dag.

Inga negativa effekter på reproduktions-/fertilitetsparametrar observerades vid doser upp

till 100 mikrogram/kg/dag. Dessa dosnivåer utan observerade skadliga effekter (NOAEL)

förknippades med systemisk exponering upp till 2,5 gånger större än förväntad klinisk exponering.

Vid studier av embryo-/fosterutvecklingstoxicitet på råttor och kaniner sågs utvecklingstoxicitet (ökad

fosterförlust efter implantation, minskad kullstorlek och/eller sänkt fostervikt) vid doser

om 500 respektive 150 mikrogram/kg/dag. Behandling med dessa doser ledde också till maternella

effekter (kliniska tecken och/eller förändringar av kroppsvikt/födointag), vilket tyder på att palifermin

inte var selektivt toxiskt för utveckling hos någondera art. Inga negativa effekter på utveckling

observerades hos råttor och kaniner vid doser upp till 300 respektive 60 mikrogram/kg/dag. Dessa

NOAEL-doser förknippades med systemisk exponering (baserat på AUC) upp

till 9,7 respektive 2,1 gånger förväntad klinisk exponering. Pre- och postnatal utveckling har inte

studerats.

Palifermin är en tillväxtfaktor som i huvudsak stimulerar epitelceller genom KGF-receptorn.

Hematologiska maligniteter uttrycker inte KGF-receptorn. Patienter som behandlats med kemoterapi

och/eller radioterapi löper större risk att utveckla sekundära tumörer, av vilka några kan uttrycka

KGF-receptorer och, teoretiskt, stimuleras av KGF-receptorligander. I en studie för att bedöma

eventuell karcinogenicitet i transgena rasH2-möss observerades ingen behandlingsrelaterad ökning av

förekomsten av neoplastiska lesioner.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

Mannitol

Sackaros

Polysorbat 20

Utspädd saltsyra

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Om heparin används för att upprätthålla en intravenös port ska natriumkloridlösning användas för att

spola porten före och efter administrering av Kepivance eftersom palifermin har visat sig binda till

heparin

in vitro

6.3

Hållbarhet

6 år.

Efter beredning: 24 timmar vid 2 °C - 8 °C, skyddas mot ljus.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

6,25 mg pulver i en injektionsflaska (typ I-glas) med gummipropp, aluminiumförsegling och ett

snäpplock av plast.

Kartongen innehåller 6 injektionsflaskor.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Kepivance är en steril men okonserverad produkt som endast är avsedd för engångsbruk.

Kepivance ska beredas med 1,2 ml vatten för injektionsvätskor. Spädningsvätskan ska injiceras sakta i

Kepivance-injektionsflaskan. Under upplösningen ska innehållet snurras runt försiktigt. Skaka inte

injektionsflaskan kraftigt.

Normalt tar det mindre än 5 minuter att lösa upp Kepivance. Inspektera lösningen visuellt med

avseende på missfärgning och främmande partiklar före administrering. Kepivance ska inte

administreras om det är missfärgat eller om det finns partiklar.

Det får ta maximalt 1 timme att rumstemperera Kepivance före injektion och Kepivance ska skyddas

från ljus. Kepivance som förvarats i rumstemperatur i mer än 1 timme ska kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Sverige

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/314/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännande: 25 oktober 2005

Datum för den senaste förnyelsen: 23 september 2010

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA II

A.

TILLVERKARE AV DEN AKTIVA SUBSTANSEN AV

BIOLOGISKT URSPRUNG OCH TILLVERKARE SOM

ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR

TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET

FÖR FÖRSÄLJNING

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN

SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A.

TILLVERKARE AV DEN AKTIVA SUBSTANSEN AV BIOLOGISKT URSPRUNG OCH

TILLVERKARE SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiv substans av biologiskt ursprung

Amgen Inc

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

Amgen Inc

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Sverige

B.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH

ANVÄNDNING

Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I: Produktresumén, avsnitt 4.2).

C.

ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Periodiska säkerhetsrapporter

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska lämna in periodiska säkerhetsrapporter för

detta läkemedel i enlighet med de krav som anges i den förteckning över referensdatum för

unionen (EURD-listan) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och som

offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D.

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV

ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Riskhanteringsplan

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska genomföra de erforderliga

farmakovigilansaktiviteter och -åtgärder som finns beskrivna i den överenskomna

riskhanteringsplanen (Risk Management Plan, RMP) som finns i modul 1.8.2. i godkännandet för

försäljning samt eventuella efterföljande överenskomna uppdateringar av riskhanteringsplanen

.

En uppdaterad riskhanteringsplan ska lämnas in

på begäran av Europeiska läkemedelsmyndigheten,

när riskhanteringssystemet ändras, särskilt efter att ny information framkommit som kan leda

till betydande ändringar i läkemedlets nytta-riskprofil eller efter att en viktig milstolpe (för

farmakovigilans eller riskminimering) har nåtts.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om datum för inlämnandet av en periodisk säkerhetsrapport och uppdateringen av en

riskhanteringsplan sammanfaller kan de lämnas in samtidigt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA III

MÄRKNING OCH BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

A. MÄRKNING

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Kepivance 6,25 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Palifermin

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje injektionsflaska innehåller 6,25 mg palifermin.

Färdigberedd Kepivance innehåller 5 mg/ml palifermin

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

L-histidin, mannitol, sackaros, polysorbat 20 och utspädd saltsyra

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

6 injektionsflaskor innehållande pulver till injektionsvätska, lösning

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för engångsbruk

Läs bipacksedeln före användning

Intravenös användning

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.

UTGÅNGSDATUM

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Utspädd lösning ska förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Sverige

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/314/001

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel

15.

BRUKSANVISNING

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA, ETIKETT

1.

LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Kepivance 6,25 mg pulver till injektionsvätska

Palifermin

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

3.

UTGÅNGSDATUM

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.

MÄNGD UTTRYCK I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6,25 mg

6.

ÖVRIGT

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Kepivance 6,25 mg pulver till injektionsvätska, lösning

palifermin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Kepivance är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Kepivance

Hur du använder Kepivance

Eventuella biverkningar

Hur Kepivance ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Kepivance är och vad det används för

Kepivance innehåller den aktiva substansen palifermin som är ett protein som tillverkats med

bioteknik i en bakterie som heter

Escherichia coli

. Palifermin stimulerar tillväxten av specifika celler

som kallas epitelceller och som bildas i den vävnadsbeläggning som finns i munnen och

magtarmkanalen, liksom i annan vävnad som exempelvis hud. Palifermin fungerar på samma sätt som

naturligt förekommande keratinocyttillväxtfaktor (KGF) som bildas naturligt i kroppen i små

mängder.

Kepivance används för behandling av oral mukosit (ömhet, torrhet och inflammation i munnen) som

har inträffat som en biverkning av behandlingen av din blodcancer.

Som behandling för din blodcancer kan du få kemoterapi, strålbehandling och autolog hematopoetisk

stamcellstransplantation (transplantation av celler från din egen kropp som producerar blodkroppar).

En av biverkningarna av denna behandling är oral mukosit. Kepivance används för att minska

frekvensen, varaktigheten och svårigheten på symtom på oral mukosit.

Kepivance ska endast användas av vuxna över 18 år.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Kepivance

Använd inte Kepivance:

om du är allergisk mot palifermin, mot proteiner som härrör från

Escherichia coli

eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn

Kepivance rekommenderas inte för barn (0 till 18 år).

Andra läkemedel och Kepivance

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Kepivance kan interagera med en medicin som kallas heparin. Tala om för din läkare om

du får eller nyligen har fått heparin.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Graviditet och amning

Kepivance har inte testats på gravida kvinnor. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du:

är gravid

tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn.

Om du är gravid får du inte använda Kepivance om det inte är uppenbart nödvändigt.

Det är inte känt om Kepivance finns i bröstmjölk. Använd inte Kepivance om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

3.

Hur du använder Kepivance

Kepivance kommer att ges till dig av en läkare eller sköterska med erfarenhet av cancerbehandling.

Den normala dosen av Kepivance är 60 mikrogram Kepivance per kilo kroppsvikt per dag. Denna dos

kommer att ges till dig som en intravenös injektion (i en ven).

När du kommer att få Kepivance

Du kommer att få Kepivance tre dagar i rad

före

kemoterapi och radioterapi och tre dagar i rad

efter

kemoterapi och radioterapi, totalt sex doser.

Den sista av de tre doser som ges före kemoterapi och radioterapi måste ges

minst 24 till 48 timmar innan kemoterapin och strålbehandlingen börjar. Den första av de tre doser

som ges efter kemoterapi och radioterapi måste ges minst sju dagar efter den senaste administreringen

av Kepivance.

Se information för hälso- och sjukvårdspersonal i slutet av detta blad för information om beredning

och administrering av Kepivance.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) biverkningar är:

hudutslag, klåda och rodnad (prurit och erytem)

ökad tjockhet i munnen eller på tungan

färgförändringar i munnen eller på tungan

allmän svullnad (ödem)

svullna händer, vrister eller fötter

smärta

feber

ledvärk (artralgi)

förändrad smak

förhöjda nivåer av lipas och amylas (matsmältningsenzymer) i blodet (vilket inte kräver

behandling och vanligtvis återgår till det normala när behandlingen med Kepivance avslutas)

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare) biverkningar är:

stickande känsla i munnen

mörknande område på huden (hyperpigmentering)

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

svullna ögonlock

svullna läppar

Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte uppskattas från tillgängliga data):

rodnad, knölar eller svullnad i tungan

svullnad (ödem) i ansikte eller mun

svullnad eller rodnad av vagina

hand-fot-hudreaktion (handflator eller fotsulor pirrar, domnar, smärtar, svullnar eller rodnar)

allergiska reaktioner.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Kepivance ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palifermin. Varje injektionsflaska innehåller 6,25 mg palifermin.

Övriga innehållsämnen är mannitol, sackaros, L-histidin, polysorbat 20 och utspädd saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kepivance är ett vitt pulver som tillhandahålls i injektionsflaskor. Varje förpackning

innehåller 6 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

112 76 Stockholm

Sverige

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Kepivance är en steril men okonserverad produkt och är endast avsedd för engångsbruk.

Kepivance ska beredas med 1,2 ml vatten till injektion. Injicera vattnet långsamt i injektionsflaskan

med Kepivance. Snurra flaskan varsamt tills pulvret har lösts upp. Flaskan får inte skakas eller snurras

häftigt.

Det tar normalt mindre än 5 minuter att lösa upp Kepivance. Titta efter om vätskan är missfärgad eller

innehåller partiklar innan den injiceras. Kepivance får inte injiceras om missfärgning eller partiklar

observeras.

Kepivance kan före injektion värmas i rumstemperatur i upp till 1 timme, men måste skyddas från

ljus. Kepivance som har stått i rumstemperatur i mer än 1 timme ska kasseras.

Eventuell oanvänd produkt eller överblivet material ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen