Jinarc

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

25-05-2021

Aktiva substanser:
Tolvaptan
Tillgänglig från:
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
ATC-kod:
C03XA01
INN (International namn):
tolvaptan
Terapeutisk grupp:
Diuretika,
Terapiområde:
Polycystic Kidney, Autosomal Dominant
Terapeutiska indikationer:
Jinarc är avsett för att bromsa progress av cystbildning och njurinsufficiens hos vuxna med autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) hos vuxna med CKD scen 1 till 3 vid initiering av behandling med bevis av snabbt progredierande sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 17
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002788
Tillstånd datum:
2015-05-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002788

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

25-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

25-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

25-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

25-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

31-08-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Jinarc 15 mg tabletter

Jinarc 30 mg tabletter

Jinarc 45 mg tabletter

Jinarc 60 mg tabletter

Jinarc 90 mg tabletter

tolvaptan

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Jinarc är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Jinarc

Hur du tar Jinarc

Eventuella biverkningar

Hur Jinarc ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Jinarc är och vad det används för

Jinarc innehåller den aktiva substansen tolvaptan som blockerar effekten av vasopressin, ett hormon

som är involverat i bildandet av cystor i njurarna på patienter med ADPKD. Genom att blockera

effekten av vasopressin bromsar Jinarc utvecklingen av cystor i njurarna hos patienter med ADPKD,

minskar symtomen på sjukdomen och gör att det bildas mer urin.

Jinarc är ett läkemedel som används för att behandla en sjukdom som kallas ”autosomal dominant

polycystisk njursjukdom” (ADPKD). Denna sjukdom gör att det bildas vätskefyllda cystor i njurarna

som trycker mot omgivande vävnader och försämrar njurfunktionen, vilket kan leda till njursvikt.

Jinarc används för att behandla ADPKD hos vuxna med kronisk njursjukdom (CKD) i stadium 1 till 4

med tecken på snabbt fortskridande sjukdom.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Jinarc

Ta inte Jinarc

om du är allergisk mot tolvaptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6) eller om du är allergisk mot benzazepin eller benzazepinderivat (t.ex. benazepril,

conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin).

om du har fått veta att du har förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet vilket gör att du inte kan

behandlas med tolvaptan.

om dina njurar inte fungerar (ingen urinproduktion)

om du har ett tillstånd som är förenat med en mycket låg blodvolym (t.ex. kraftig uttorkning

eller blödning).

om du har ett tillstånd som gör att mängden natrium i blodet ökar.

om du inte känner när du är törstig.

om du är gravid.

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkaren innan du tar Jinarc:

om du lider av en leversjukdom.

om du inte kan dricka tillräckligt med vatten (se ”Dricka tillräckligt med vatten” nedan) eller

om du måste begränsa ditt vätskeintag.

om du har svårt att urinera (t.ex. har en förstorad prostata).

om du lider av alltför högt eller alltför lågt blodnatrium.

om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot benzazepin, tolvaptan eller andra

benzazepinderivat (t.ex. benazepril, conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin), eller mot

några andra innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du har diabetes.

om du har fått veta att du har för höga nivåer av ämne som kallas urinsyra i blodet (vilket kan ha

gett anfall av gikt).

om du har en framskriden njursjukdom.

Detta läkemedel kan göra att levern inte fungerar normalt. Därför måste du genast informera

din läkare om du har tecken som skulle kunna tyda på leverskada såsom:

illamående

kräkning

feber

trötthet

förlorad aptit

smärta i magen

mörk urin

gulsot (huden eller ögonvitorna gulnar)

klåda i huden

influensaliknande syndrom (led- och muskelvärk med feber)

Under behandlingen med detta läkemedel ser din läkare till att det görs blodprov varje månad

för att se om din leverfunktion har förändrats.

Dricka tillräckligt med vatten

Detta läkemedel orsakar vattenförlust eftersom det ökar urinproduktionen. Denna vattenförlust kan

leda till biverkningar som muntorrhet och törst eller till och med allvarligare biverkningar som

njurproblem (se avsnitt 4). Därför är det viktigt att du har tillgång till vatten och att du kan dricka

tillräckliga mängder när du är törstig. Innan du går och lägger dig måste du dricka 1 eller 2 glas vatten

även om du inte är törstig, och du måste också dricka vatten om du kissar på natten. Du måste vidta

särskilda försiktigheter om du har en sjukdom som gör att du inte får ett tillräckligt vätskeintag eller

om du har en ökad risk för vätskeförlust, t.ex. om du kräks eller har diarré. På grund av den ökade

urinproduktionen är det också viktigt att du alltid har tillgång till en toalett.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar (under 18 år) eftersom det inte har studerats för dessa

åldersgrupper.

Andra läkemedel och Jinarc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

Följande läkemedel kan öka effekten av Jinarc:

amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir och fosamprenavir (används vid behandling av

HIV/AIDS)

aprepitant (används för att undvika illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling)

krizotinib och imatinib (används vid cancerbehandling)

ketokonazol, flukonazol eller itrakonazol (används vid behandling av svampinfektioner)

makrolidantibiotika såsom erytromycin eller klaritromycin

verapamil (används vid behandling av hjärtsjukdomar och högt blodtryck)

diltiazem (används vid behandling av högt blodtryck och bröstsmärtor).

Följande läkemedel kan minska effekten av Jinarc:

fenytoin eller karbamazepin (används vid behandling av epilepsi)

rifampicin, rifabutin eller rifapentin (används vid behandling av tuberkulos)

johannesört (ett traditionellt växtbaserat läkemedel för att lindra lättare nedstämdhet och

lindrigare ångest).

Jinarc kan öka effekten av följande läkemedel:

digoxin (används vid behandling av oregelbunden hjärtrytm och hjärtsvikt)

dabigatran (används som blodförtunnande medel)

rosuvastatin eller pitavastatin (används för att sänka kolesterolhalten i blodet)

metotrexat (används vid behandling av cancer eller ledinflammation)

ciprofloxacin (ett antibiotikum)

sulfasalazin (används vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom eller ledgångsreumatism)

metformin (används vid behandling av diabetes).

Jinarc kan minska effekten av följande läkemedel:

vasopressinanaloger såsom desmopressin (används för att öka koagulationsfaktorer eller för att

kontrollera urinproduktion eller sängvätning).

Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av Jinarc:

diuretika (används för att påverka urinproduktionen). Om dessa tas tillsammans med Jinarc kan

de öka risken för biverkningar som beror på vätskeförlust eller leda till njurproblem.

diuretika eller andra läkemedel för att behandla högt blodtryck. Om de tas tillsammans med

Jinarc kan de öka risken för lågt blodtryck när du reser dig upp från sittande eller liggande.

läkemedel som ökar blodets natriumhalt eller innehåller stora saltmängder (t.ex. vattenlösliga

tabletter eller medel mot matsmältningsbesvär). Dessa kan förstärka effekten av Jinarc. Det

finns en risk att detta kan leda till att du får för mycket natrium i blodet.

Det kan hända att du ändå kan ta dessa läkemedel tillsammans med Jinarc. Din läkare kan avgöra vad

som är bäst för dig.

Jinarc med mat och dryck

Drick inte grapefruktjuice när du tar detta läkemedel.

Graviditet och amning

inte

detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Fertila kvinnor måste använda pålitliga preventivmetoder under användning av detta läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna av yrsel, svaghet eller trötthet efter att ha fått Jinarc. Om detta händer dig

bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Jinarc innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Jinarc

Jinarc kan bara förskrivas av läkare med specialkunskap om behandlingen av ADPKD. Ta alltid detta

läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den dagliga mängden av Jinarc delas upp i två doser. Den ena dosen är högre än den andra. Den högre

dosen ska tas på morgonen när du vaknar, minst 30 minuter före frukost. Den lägre dosen ska tas

8 timmar senare.

Doskombinationerna är:

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

90 mg + 30 mg

Din behandling börjar normalt med en dos på 45 mg på morgonen och 15 mg åtta timmar senare. Din

läkare kan sedan gradvis öka din dos upp till den högsta doskombinationen 90 mg när du vaknar och

30 mg åtta timmar senare. För att ta reda på vilken dos som är bäst för dig kommer läkaren att

kontrollera regelbundet hur pass väl du tolererar en förskriven dos. Du bör alltid ta den högsta

doskombinationen du kan tolerera som förskrivits av din läkare.

Om du tar andra läkemedel som kan öka effekterna av Jinarc kanske du får lägre doser. I så fall kan

din läkare förskriva Jinarc-tabletter till dig med 30 mg eller 15 mg tolvaptan som du ska ta en gång om

dagen på morgonen.

Administreringssätt

Svälj tabletterna hela utan att tugga, tillsammans med ett glas vatten.

Morgondosen ska tas minst 30 minuter före frukosten. Den andra dagliga dosen kan tas med eller utan

mat.

Om du har tagit för stor mängd av Jinarc

Om du har tagit fler tabletter än din förskrivna dos

ska du dricka mycket vatten och genast

kontakta läkare eller närmaste sjukhus

. Ta med dig läkemedelsförpackningen så att det framgår

tydligt vad du har tagit. Om du tar den högre dosen mycket sent på dagen kan du behöva gå på

toaletten oftare under natten.

Om du har glömt att ta Jinarc

Om du har glömt att ta läkemedlet ska du ta dosen så snart du kommer ihåg det samma dag. Om du

inte tar tabletterna under en dag, ska du ta din vanliga dos nästa dag. Ta

INTE

dubbel dos för att

kompensera för glömda enskilda doser.

Om du slutar att ta Jinarc

Om du slutar att ta detta läkemedel kan cystorna i dina njurar växa lika snabbt som de gjorde innan du

började behandlas med Jinarc. Därför ska du bara sluta att ta detta läkemedel om du får biverkningar

som kräver akut läkarvård (se avsnitt 4) eller om din läkare säger åt dig att sluta ta läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du märker någon av nedanstående biverkningar kan du behöva akut läkarvård.

Sluta att ta

Jinarc och kontakta genast läkare eller bege dig till närmaste sjukhus om du:

har svårt för att urinera.

får svullnad i ansikte, läppar eller tunga, klåda, utslag över stora delar av kroppen, eller kraftigt

väsande andning eller andfåddhet (symtom på en allergisk reaktion).

Jinarc kan göra att din lever inte fungerar normalt.

Vänd dig till din läkare om du får symtom som illamående, kräkning, feber, trötthet, förlorad aptit,

smärta i magen, mörk urin, gulsot (huden eller ögonvitorna gulnar), klåda i huden eller led- och

muskelvärk med feber.

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

törst (som kräver att du måste dricka stora mängder vatten)

huvudvärk

yrsel

diarré

muntorrhet

ökade urinträngningar, ökat behov av att urinera nattetid, eller att urinera oftare

trötthet

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

uttorkning

höga nivåer av natrium, urinsyra och blodsocker

minskad aptit

förändrat smaksinne

gikt

sömnproblem

svimning

kraftiga hjärtslag

andfåddhet

magont

magen känns full eller utspänd eller du får obehag i magen

förstoppning

halsbränna

onormal leverfunktion

torr hud

utslag

klåda

nässelutslag

ledsmärta

muskelspasmer

muskelsmärta

allmän svaghet

högre nivåer av leverenzymer i blodet

viktminskning

viktökning

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

ökning av bilirubin (ett ämne som kan göra att huden eller ögonvitorna gulnar) i blodet

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

allergiska reaktioner (se ovan)

generaliserat utslag

akut leversvikt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Jinarc ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, fickförpackning och blistret efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tolvaptan.

En Jinarc 15 mg tablett innehåller 15 mg tolvaptan.

En Jinarc 30 mg tablett innehåller 30 mg tolvaptan.

En Jinarc 45 mg tablett innehåller 45 mg tolvaptan.

En Jinarc 60 mg tablett innehåller 60 mg tolvaptan.

En Jinarc 90 mg tablett innehåller 90 mg tolvaptan.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2), majsstärkelse, mikrokristallin

cellulosa, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat, indigokarmin aluminiumlack (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De olika styrkorna av Jinarc tabletter har olika former och prägling:

15 mg tablett: blå, trekantig, präglad med ”OTSUKA” och ”15” på ena sidan.

30 mg tablett: blå, rund, präglad med ”OTSUKA” och ”30” på ena sidan.

45 mg tablett: blå, fyrkantig, präglad med ”OTSUKA” och ”45” på ena sidan.

60 mg tablett: blå, modifierat rektangulär, präglad med ”OTSUKA” och ”60” på ena sidan.

90 mg tablett: blå, femsidig, präglad med ”OTSUKA” och ”90” på ena sidan.

Ditt läkemedel finns i följande förpackningsstorlekar:

Jinarc 15 mg tabletter

: förpackning med 7 eller 28 tabletter

Jinarc 30 mg tabletter

: förpackning med 7 eller 28 tabletter

Jinarc 45 mg tabletter + Jinarc 15 mg tabletter

: förpackningar (blister med eller utan fickförpackning)

14 tabletter (7 tabletter med den högre styrkan + 7 tabletter med den lägre styrkan),

28 tabletter (14 tabletter med den högre styrkan + 14 tabletter med den lägre styrkan) eller

56 tabletter (28 tabletter med den högre styrkan + 28 tabletter med den lägre styrkan).

Jinarc 60 mg tabletter + Jinarc 30 mg tabletter

: förpackningar (blister med eller utan fickförpackning)

14 tabletter (7 tabletter med den högre styrkan + 7 tabletter med den lägre styrkan),

28 tabletter (14 tabletter med den högre styrkan + 14 tabletter med den lägre styrkan) eller

56 tabletter (28 tabletter med den högre styrkan + 28 tabletter med den lägre styrkan).

Jinarc 90 mg tabletter + Jinarc 30 mg tabletter

: förpackningar (blister med eller utan fickförpackning)

14 tabletter (7 tabletter med den högre styrkan + 7 tabletter med den lägre styrkan),

28 tabletter (14 tabletter med den högre styrkan + 14 tabletter med den lägre styrkan) eller

56 tabletter (28 tabletter med den högre styrkan + 28 tabletter med den lägre styrkan).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

Almac Pharma Service (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth - A91 P9KD

Irland

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, K32 YD60

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Teл: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49691 700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Thλ: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

España

Otsuka Pharmaceutical S.A

Tel: +3493 2081 020

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Frankrike

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33147 080 000

Portugal

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Irland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ísland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Sími: +46854 528 660

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Puh/Tel: +46854 528 660

Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Thλ: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46854 528 660

Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom (Northern Ireland)

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Jinarc 15 mg tabletter

Jinarc 30 mg tabletter

Jinarc 45 mg tabletter

Jinarc 60 mg tabletter

Jinarc 90 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Jinarc 15 mg tabletter

En tablett innehåller 15 mg tolvaptan.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En 15 mg tablett innehåller cirka 35 mg laktos (som monohydrat).

Jinarc 30 mg tabletter

En tablett innehåller 30 mg tolvaptan.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En 30 mg tablett innehåller cirka 70 mg laktos (som monohydrat).

Jinarc 45 mg tabletter

En tablett innehåller 45 mg tolvaptan.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En 45 mg tablett innehåller cirka 12 mg laktos (som monohydrat).

Jinarc 60 mg tabletter

En tablett innehåller 60 mg tolvaptan.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En 60 mg tablett innehåller cirka 16 mg laktos (som monohydrat).

Jinarc 90 mg tabletter

En tablett innehåller 90 mg tolvaptan.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En 90 mg tablett innehåller cirka 24 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Jinarc 15 mg tabletter

Blå, trekantig (större axel: 6,58 mm, mindre axel: 6,20 mm), svagt konvex, präglad med ”OTSUKA”

och ”15” på ena sidan.

Jinarc 30 mg tabletter

Blå, rund (diameter: 8 mm), svagt konvex, präglad med ”OTSUKA” och ”30” på ena sidan.

Jinarc 45 mg tabletter

Blå, fyrkantig (6,8 mm på en sida, större axel: 8,2 mm), svagt konvex, präglad med ”OTSUKA” och

”45” på ena sidan.

Jinarc 60 mg tabletter

Blå, modifierad rektangulär (större axel: 9,9 mm, mindre axel: 5,6 mm), svagt konvex, präglad med

”OTSUKA” och ”60” på ena sidan.

Jinarc 90 mg tabletter

Blå, femsidig (större axel: 9,7 mm, mindre axel: 9,5 mm), svagt konvex, präglad med ”OTSUKA” och

”90” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Jinarc är avsett för att bromsa progress av cystbildning och njurinsufficiens hos vuxna med autosomal

dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD). Behandling initieras vid kronisk njursjukdom i CKD-

stadium 1 till 4, hos patienter med evidens för snabbt progredierande sjukdom (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Tolvaptanbehandling måste sättas in och övervakas under ledning av läkare med specialkunskap om

hantering av ADPKD och fullständig kännedom om riskerna med tolvaptanbehandling inklusive

levertoxicitet och övervakningskrav (se avsnitt 4.4).

Dosering

Jinarc administreras två gånger dagligen i regimer med delade doser på 45 mg + 15 mg,

60 mg + 30 mg eller 90 mg + 30 mg. Morgondosen tas minst 30 minuter före frukosten. Den andra

dagliga dosen kan tas med eller utan mat. Enligt dessa regimer med delade doser är de totala dagliga

doserna 60 mg, 90 mg eller 120 mg.

Dostitrering

Den inledande dosen är 60 mg tolvaptan per dag som en delad dos på 45 mg + 15 mg (45 mg tas vid

uppvaknandet och före frukosten och 15 mg tas 8 timmar senare). Den inledande dosen ska titreras

uppåt till en regim med delade doser på 90 mg tolvaptan (60 mg + 30 mg) per dag och sedan till en

målregim med delade doser på 120 mg tolvaptan (90 mg + 30 mg) per dag, om detta tolereras, med

minst en veckas intervall mellan titreringarna. Dostitrering måste göras med försiktighet så att man

kan försäkra sig om att höga doser inte tolereras dåligt på grund av alltför snabb upptitrering. Patienter

kan nedtitreras till lägre doser baserat på tolerabilitet. Patienter måste underhållsbehandlas på den

högsta tolvaptandos som kan tolereras.

Målet med dostitrering är att blockera vasopressinaktiviteten vid njurens V2-receptor så fullständigt

och konstant som möjligt, samtidigt som en acceptabel vätskebalans upprätthålls (se avsnitt 4.4).

Mätningar av urinosmolalitet rekommenderas för att övervaka om vasopressinhämningen är tillräcklig.

Regelbundna kontroller av plasmaosmolalitet eller serumnatrium (för att beräkna plasmaosmolaritet)

och/eller kroppsvikt bör övervägas för att övervaka risken för dehydrering sekundärt till aquaresis-

effekterna av tolvaptan om patientens vattenintag skulle vara för lågt.

Säkerhet och effekt för Jinarc i CKD-stadium 5 har inte utretts tillräckligt och därför ska

tolvaptanbehandlingen avbrytas om njurinsufficiensen progredierar till CKD-stadium 5 (se

avsnitt 4.4).

Behandlingen måste avbrytas om förmågan att dricka eller tillgången till vatten är begränsad (se

avsnitt 4.4).

Tolvaptan får inte tas tillsammans med grapefruktjuice (se avsnitt 4.5). Patienter ska instrueras att

dricka tillräckliga mängder vatten eller andra vattenbaserade vätskor (se avsnitt 4.4).

Dosjustering för patienter som tar starka CYP3A-hämmare

För patienter som tar starka CYP3A-hämmare (se avsnitt 4.5) måste tolvaptandoserna sänkas enligt

följande:

Daglig delad tolvaptandos

Sänkt dos (en gång dagligen)

90 mg + 30 mg

30 mg (ytterligare sänkning till 15 mg om 30 mg inte tolereras väl)

60 mg + 30 mg

30 mg (ytterligare sänkning till 15 mg om 30 mg inte tolereras väl)

45 mg + 15 mg

15 mg

Dosjusteringar för patienter som tar måttliga CYP3A-hämmare

För patienter som tar måttliga CYP3A-hämmare måste tolvaptandoserna sänkas enligt följande:

Daglig delad tolvaptandos

Sänkt delad dos

90 mg + 30 mg

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

30 mg + 15 mg

45 mg + 15 mg

15 mg + 15 mg

Ytterligare sänkningar måste övervägas om patienter inte kan tolerera de sänkta tolvaptandoserna.

Särskilda populationer

Äldre population

Plasmakoncentrationer av tolvaptan påverkas inte av stigande ålder. Det finns begränsade data om

säkerhet och effekt för tolvaptan hos ADPKD-patienter över 55 år (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion

Tolvaptan är kontraindicerat till patienter med anuri (se avsnitt 4.3).

Dosjustering krävs inte för patienter med nedsatt njurfunktion.

Inga kliniska prövningar har utförts på patienter med index för glomerulär filtrationshastighet på

< 10 ml/min eller på patienter som genomgår dialys. Risken för leverskador hos patienter med gravt

nedsatt njurfunktion (dvs. en beräknad glomerulär filtrationshastighet [eGFR] på < 20) kan vara

förhöjd; dessa patienter ska övervakas noga avseende levertoxicitet. Data för patienter i tidigt CKD-

stadium 4 är mer begränsade än för patienter i stadium 1, 2 eller 3 (se avsnitt 5.1). Det finns

begränsade data för patienter i sent CKD-stadium 4 (eGFR < 25 ml/min/1,73 m²). Det saknas uppgifter

för patienter i CKD-stadium 5. Tolvaptanbehandlingen ska avbrytas om njursvikten progredierar till

CKD-stadium 5 (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

För patienter med gravt nedsatt leverfunktion måste nyttan och riskerna med Jinarc-behandling

utvärderas noga. Patienter måste behandlas med försiktighet och leverenzymer måste kontrolleras

regelbundet (se avsnitt 4.4).

Jinarc är kontraindicerat för patienter med förhöjda leverenzymer och/eller tecken eller symtom på

leverskada före insättningen av behandling som uppfyller kraven på permanent utsättning av tolvaptan

(se avsnitt 4.3 och 4.4).

Ingen dosjustering behövs för patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh-

klass A och B).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för tolvaptan för barn och ungdomar har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga. Tolvaptan rekommenderas inte i den pediatriska åldersgruppen.

Administreringssätt

Oral användning.

Tabletter måste sväljas hela utan att tuggas och tillsammans med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

eller mot benzazepin eller benzazepinderivat (se avsnitt 4.4).

Förhöjda leverenzymer och/eller tecken eller symtom på leverskada före insättningen av

behandling som uppfyller kraven på permanent utsättning av tolvaptan (se avsnitt 4.4).

Anuri

Volymförlust

Hypernatremi

Patienter som inte kan känna eller reagera på törst

Graviditet (se avsnitt 4.6)

Amning (se avsnitt 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Idiosynkratisk levertoxicitet

Tolvaptan har associerats med idiosynkratiska förhöjningar av alanin- och aspartataminotransferaser

(ALAT och ASAT) i blodet med sällsynta fall av samtidigt förhöjt totalt bilirubin.

Erfarenheten av tolvaptan vid ADPKD efter marknadsgodkännandet inkluderar rapport om akut

leversvikt som krävt levertransplantation.

I en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk prövning på patienter med ADPKD var tiden för debut

av hepatocellulär skada (med ALAT-höjningar > 3 × ULN) inom 3 till 14 månader efter insättning av

behandling och dessa höjningar var reversibla, så att ALAT återgick till < 3 × ULN inom 1 till

4 månader. Dessa samtidiga höjningar var reversibla vid snabb utsättning av tolvaptan, men de utgör

en potential för allvarlig leverskada. Liknande förändringar med andra läkemedel har associerats med

potentialen att orsaka irreversibel och potentiellt livshotande leverskada (se avsnitt 4.8).

Förskrivande läkare måste följa nedanstående erforderliga säkerhetsåtgärder fullt ut.

För att minska risken för allvarlig och/eller irreversibel leverskada, krävs blodtester för

levertransaminaser och bilirubin innan Jinarc sätts in. Testerna ska fortsätta göras varje månad i

18 månader och därefter med regelbundna 3-månadersintervall. Samtidig övervakning avseende

symtom som kan indicera leverskada (t.ex. trötthet, anorexi, illamående, obehag i övre högra delen av

buken, kräkning, feber, utslag, klåda, mörk urin eller gulsot) rekommenderas.

Om en patient uppvisar onormala nivåer av ALAT, ASAT eller totalt bilirubin före insättning av

behandling som uppfyller kriterierna för permanent utsättning (se nedan) är användningen av tolvaptan

kontraindicerad (se avsnitt 4.3). I fall av onormala baslinjenivåer under gränserna för permanent

utsättning kan behandling sättas in endast om den potentiella nyttan med behandling överväger de

potentiella riskerna och leverfunktionstestning måste fortsätta med tätare frekvens. Råd från en

hepatolog rekommenderas.

Under de första 18 behandlingsmånaderna kan Jinarc endast ges till patienter vars läkare har fastställt

att leverfunktionen medger fortsatt behandling.

Vid debuten av symtom eller tecken som är förenliga med leverskada eller om kliniskt signifikanta

onormala höjningar av ALAT eller ASAT upptäcks under behandling, måste administreringen av

Jinarc omedelbart avbrytas och upprepade tester av ALAT, ASAT, totalt bilirubin och alkaliskt

fosfatas (AP) måste göras snarast möjligt (helst inom 48 till 72 timmar). Testning måste fortsätta med

tätare frekvens tills symtom/tecken/laboratorieavvikelser stabiliseras eller går över, varefter Jinarc kan

återinsättas.

Enligt nuvarande klinisk praxis bör behandling med Jinarc avbrytas vid bekräftelse på oförminskade

eller stigande transaminasnivåer och sättas ut permanent om signifikanta höjningar och/eller kliniska

symtom på leverskada kvarstår.

Rekommenderade riktlinjer för permanent utsättning inkluderar:

ALAT eller ASAT > 8 gånger ULN

ALAT eller ASAT > 5 gånger ULN i mer än 2 veckor

ALAT eller ASAT > 3 gånger ULN och (totalt bilirubin > 2 gånger ULN eller internationell

normaliserad kvot [INR] > 1,5)

ALAT eller ASAT > 3 gånger ULN med kvarstående symtom på leverskada som anges ovan.

Om nivåerna av ALAT och ASAT kvarstår under 3 gånger ULN kan behandlingen med Jinarc

återinsättas med försiktighet, med frekvent övervakning vid samma eller lägre doser, eftersom

transaminasnivåerna verkar stabiliseras hos vissa patienter under fortsatt behandling.

Tillgång till vatten

Tolvaptan kan ge upphov till biverkningar kopplade till vattenförlust, såsom törst, polyuri, nokturi och

pollakiuri (se avsnitt 4.8). Därför måste patienter ha tillgång till vatten (eller andra vattenbaserade

vätskor) och kunna dricka tillräckliga mängder av dessa vätskor (se avsnitt 4.2). Patienter måste

instrueras att dricka vatten eller andra vattenbaserade vätskor vid första tecken på törst för att undvika

alltför intensiv törst eller dehydrering.

Dessutom måste patienter dricka 1 till 2 glas vätska före sängdags oavsett om de är törstiga eller inte

och fylla på med mer vätska under natten vid varje episod av nokturi.

Dehydrering

Volymstatus måste övervakas för patienter som tar tolvaptan eftersom behandling med tolvaptan kan

leda till svår dehydrering, vilket utgör en riskfaktor för njurdysfunktion. Noggrann övervakning av

kroppsvikten rekommenderas. En progressiv minskning av kroppsvikten kan vara ett tidigt tecken på

progressiv dehydrering. Om dehydrering blir märkbar bör lämpliga åtgärder vidtas, vilka kan

inkludera behovet av att avbryta eller sänka dosen av tolvaptan och öka vätskeintaget. Särskild

försiktighet måste vidtas för patienter med sjukdomar som försämrar lämpligt vätskeintag eller som

löper ökad risk för vattenförlust, t.ex. i fall av kräkning eller diarré.

Obstruktion av urinutflöde

Urinutflöde måste säkras. Patienter med partiell obstruktion av urinutflödet, t.ex. patienter med

prostatahypertrofi eller försämrad miktion, löper en ökad risk för att utveckla akut urinretention.

Vätske- och elektrolytbalans

Vätske- och elektrolytstatus måste övervakas för alla patienter. Administrering av tolvaptan inducerar

riklig utsöndring av elektrolytfritt vatten (aquaresis) och kan orsaka dehydrering och höjningar av

serumnatrium (se avsnitt 4.8) och är kontraindicerat till patienter med hypernatremi (se avsnitt 4.3).

Därför måste serumkreatinin, elektrolyter och symtom på elektrolytobalans (t.ex. yrsel, svimning,

palpitationer, konfusion, svaghet, ostadig gång, hyperreflexi, krampanfall, koma) bedömas före samt

efter starten av tolvaptan för att övervaka eventuell dehydrering.

Vid långvarig behandling måste elektrolyter kontrolleras minst var tredje månad.

Onormalt serumnatrium

Avvikelser i serumnatrium (hyponatremi eller hypernatremi) före behandlingen måste korrigeras innan

tolvaptanbehandling inleds.

Anafylaxi

Efter godkännandet för försäljning har anafylaxi (inklusive anafylaktisk chock och generaliserat

utslag) rapporterats vid enstaka tillfällen efter administrering av tolvaptan. Denna typ av reaktion

uppkom efter den första administreringen av tolvaptan. Patienterna måste monitoreras noggrant under

behandlingen. Patienter med kända överkänslighetsreaktioner mot benzazepin eller benzazepinderivat

(t.ex. benazepril, conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin) kan löpa risk för

överkänslighetsreaktioner mot tolvaptan (se avsnitt 4.3).

Om en anafylaktisk reaktion eller andra allvarliga allergiska reaktioner uppkommer, måste

administreringen av tolvaptan upphöra omedelbart och lämplig behandling sättas in. Eftersom

överkänslighet är en kontraindikation (se avsnitt 4.3) får behandling aldrig sättas in igen efter en

anafylaktisk reaktion eller andra allvarliga allergiska reaktioner.

Diabetes mellitus

Diabetespatienter med en förhöjd glukoskoncentration (t.ex. högre än 300 mg/dl) kan uppvisa

pseudohyponatremi. Detta tillstånd måste uteslutas före och under behandling med tolvaptan.

Tolvaptan kan orsaka hyperglykemi (se avsnitt 4.8). Därför måste diabetespatienter som behandlas

med tolvaptan följas noggrant. Detta gäller särskilt patienter med otillräckligt kontrollerad

typ II-diabetes.

Ökningar av urinsyra

Minskad urinsyraclearance via njuren är en känd effekt av tolvaptan. I en dubbelblind,

placebokontrollerad klinisk prövning av patienter med ADPKD, rapporterades potentiellt kliniskt

signifikant ökad urinsyra (högre än 10 mg/dl) med en högre frekvens hos tolvaptanpatienter (6,2 %)

jämfört med placebobehandlade patienter (1,7 %). Biverkningar i form av gikt rapporterades mer

frekvent för tolvaptanbehandlade patienter (28/961, 2,9 %) än för patienter som fick placebo (7/483,

1,4 %). Dessutom observerades ökad användning av allopurinol och andra läkemedel som används för

att behandla gikt i den dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska prövningen. Effekter på

serumurinsyra kan hänföras till de reversibla renala hemodynamiska förändringar som uppkommer

som svar på tolvaptans effekter på urinosmolalitet och kan vara kliniskt relevanta. Händelser med

ökad urinsyra och/eller gikt var emellertid inte allvarliga och ledde inte till att behandlingen avbröts i

den dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska prövningen. Urinsyrakoncentrationer bör utvärderas

före insättning av behandling med Jinarc, och när det är indicerat under behandlingen baserat på

symtom.

Effekt av tolvaptan på glomerulär filtrationshastighet (GFR)

En reversibel minskning av GFR har observerats i ADPKD-prövningar vid insättningen av

tolvaptanbehandling.

Kronisk njursjukdom

Det finns begränsade data om säkerhet och effekt för Jinarc hos patienter i sent CKD-stadium 4

(eGFR < 25 ml/min/1,73 m

). Det finns inga data för patienter i CKD-stadium 5.

Tolvaptanbehandlingen ska avbrytas om njursvikten progredierar till CKD-stadium 5.

Laktos

Jinarc innehåller laktos som hjälpämne. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör

inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt av andra läkemedel på farmakokinetiken för tolvaptan

CYP3A-hämmare

Samtidig användning av läkemedel som är måttliga CYP3A-hämmare (t.ex. amprenavir, aprepitant,

atazanavir, ciprofloxacin, crizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem, erytromycin, flukonazol,

fosamprenavir, imatinib, verapamil) eller starka CYP3A-hämmare (t.ex. itrakonazol, ketokonazol,

ritonavir, klaritromycin) ökar tolvaptanexponeringen.

Samtidig administrering av tolvaptan och ketokonazol ledde till en ökning på 440 % av arean under

kurvan för tid-koncentration (AUC) och en ökning på 248 % av maximal observerad

plasmakoncentration (C

) för tolvaptan.

Samtidig administrering av tolvaptan och flukonazol, som är en måttlig CYP3A-hämmare, ledde till

en ökning på 200 % av AUC och en ökning på 80 % av C

för tolvaptan.

Samtidig administrering av tolvaptan och grapefruktjuice, en måttlig till stark CYP3A-hämmare, gav

en fördubbling av maximala tolvaptankoncentrationer (C

Dossänkning av tolvaptan rekommenderas för patienter medan de tar måttliga eller starka

CYP3A-hämmare (se avsnitt 4.2). Patienter som tar måttliga eller starka CYP3A-hämmare måste

hanteras med försiktighet, särskilt om CYP3A-hämmarna tas oftare än en gång per dag.

CYP3A-inducerare

Samtidig användning av läkemedel som är starka CYP3A-inducerare (t.ex. rifampicin) sänker

exponering och effekt av tolvaptan. Samtidig administrering av tolvaptan och rifampicin sänker C

och AUC för tolvaptan med cirka 85 %. Därför bör samtidig administrering av tolvaptan och starka

CYP3A-inducerare (t.ex. rifampicin, rifabutin, rifapentin, fenytoin, karbamazepin och johannesört)

undvikas.

Samtidig administrering med läkemedel som ökar serumnatriumkoncentration

Det finns ingen erfarenhet från kontrollerade kliniska prövningar med samtidig användning av

tolvaptan och hyperton natriumkloridlösning, orala natriumformuleringar och läkemedel som ökar

serumnatriumkoncentration. Läkemedel med högt natriuminnehåll, t.ex. analgetiska bruspreparat och

vissa natriuminnehållande behandlingar för dyspepsi kan också öka serumnatriumkoncentrationen.

Samtidig användning av tolvaptan och läkemedel som ökar serumnatriumkoncentration kan leda till en

högre risk för att utveckla hypernatremi (se avsnitt 4.4) och rekommenderas därför inte.

Diuretika

Tolvaptan har inte studerats omfattande för ADPKD i kombination med diuretika. Samtidigt som det

inte verkar finnas någon synergistisk eller additiv effekt av samtidig användning av tolvaptan med

loop-diuretika och tiaziddiuretika, har varje klass av diuretika potentialen att leda till svår dehydrering,

vilket utgör en riskfaktor för njurdysfunktion. Om dehydrering eller njurdysfunktion blir märkbar,

måste lämpliga åtgärder sättas in, vilket kan innefatta behovet av att avbryta eller sänka doser av

tolvaptan och/eller diuretika och ökat vätskeintag. Andra potentiella orsaker till njurdysfunktion eller

dehydrering måste utredas och åtgärdas.

Effekt av tolvaptan på farmakokinetiken för andra läkemedel

CYP3A-substrat

Hos friska försökspersoner hade tolvaptan, som är CYP3A-substrat, ingen effekt på

plasmakoncentrationerna för vissa andra CYP3A-substrat (t.ex. warfarin eller amiodaron). Tolvaptan

ökade plasmanivåerna av lovastatin med 1,3 till 1,5 gånger. Även om denna ökning saknar klinisk

relevans, indicerar den att tolvaptan potentiellt kan öka exponeringen för CYP3A4-substrat.

Transportsubstrat

In vitro

-studier indicerar att tolvaptan är ett substrat och en kompetitiv hämmare av P-glykoprotein

(P-gp).

In vitro

-studier indicerar att tolvaptan eller dess smörsyrametabolit kan ha potentialen att

hämma transportörerna OATP1B1, OATP1B3, OAT3, BCRP och OCT1.

Steady state

digoxinkoncentrationer ökades (1,3 gånger i maximal observerad plasmakoncentration [C

] och

1,2 gånger i area under kurvan för plasmakoncentration-tid under doseringsintervallet [AUC

]) vid

samtidig administrering med flera doser av tolvaptan på 60 mg en gång dagligen. Patienter som får

digoxin eller andra P-gp-substrat med smal terapeutisk bredd (t.ex. dabigatran) måste därför hanteras

med försiktighet och utvärderas avseende alltför kraftiga effekter när de behandlas med tolvaptan.

Statiner som ofta användes i den pivotala fas 3-prövningen av tolvaptan (t.ex. rosuvastatin och

pitavastatin) är substrat av OATP1B1 eller OATP1B3, men ingen skillnad kunde dock observeras i

biverkningsprofilen under den pivotala fas 3-prövningen för tolvaptan vid ADPKD. Om substrat av

OATP1B1 och OATP1B3 (t.ex. statiner som rosuvastatin och pitavastatin), substrat av OAT3 (t.ex.

metotrexat, ciprofloxacin), substrat av BCRP (t.ex. sulfasalazin) eller substrat av OCT1 (t.ex.

metformin) administreras samtidigt som tolvaptan, måste patienter hanteras med försiktighet och

utvärderas avseende alltför kraftiga effekter av dessa läkemedel.

Diuretika eller icke-diuretiska anti-hypertensiva läkemedel

Blodtryck i stående ställning mättes inte rutinmässigt i ADPKD-prövningar. Därför kan en risk för

ortostatisk/postural hypotoni på grund av en farmakodynamisk interaktion med tolvaptan inte

uteslutas.

Samtidig administrering med vasopressinanaloger

Förutom dess renala aquaresis-effekt (ökar utsöndring av elektrolytfritt vatten), kan tolvaptan blockera

vaskulära vasopressin V2-receptorer som är involverade i frisättningen av koagulationsfaktorer (t.ex.

von Willebrand-faktor) från endotelceller. Därför kan effekten av vasopressinanaloger, t.ex.

desmopressin, försvagas hos patienter som använder sådana analoger för att förhindra eller kontrollera

blödning när de administreras samtidigt med tolvaptan. Vi rekommenderar inte administrering av

Jinarc samtidigt med vasopressinanaloger.

Rökning och alkohol

Data relaterade till röknings- eller alkoholanamnes i ADPKD-prövningar är alltför begränsade för att

man ska kunna fastställa möjliga interaktioner mellan rökning eller alkohol och effekt och säkerhet för

ADPKD-behandling med tolvaptan.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av tolvaptan hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Jinarc rekommenderas inte

till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Jinarc är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3).

Amning

Det är okänt om tolvaptan utsöndras i bröstmjölk. Studier på råttor har visat utsöndring av tolvaptan i

modersmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Jinarc är kontraindicerat

under amning (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Djurstudier har visat effekter på fertilitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människor är

okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Jinarc har en liten effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vid framförande av

fordon eller användning av maskiner måste man ta hänsyn till att det ibland kan förekomma yrsel,

asteni eller trötthet.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De farmakodynamiskt förutsägbara och oftast rapporterade biverkningarna är törst, polyuri, nokturi

och pollakiuri som uppkommer hos cirka 55 %, 38 %, 29 % respektive 23 % av patienterna. Tolvaptan

har dessutom associerats med idiosynkratiska förhöjningar av alaninaminotransferas (ALAT; 4,4 %)

och aspartataminotransferas (ASAT; 3,1 %) i blodet i sällsynta fall av samtidigt förhöjt totalt bilirubin

(0,2 %).

Biverkningslista i tabellform

Förekomsten av läkemedelsbiverkningar associerade med tolvaptanbehandling är sammanställd i

tabellform nedan. Tabellen är baserad på biverkningar som rapporterats i kliniska studier och/eller vid

användning efter marknadsintroduktion.

Alla biverkningar anges enligt organsystemklass och frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga

(≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket

sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras i respektive frekvenskategori efter fallande svårighetsgrad.

Frekvensen av biverkningar som rapporterats vid användning efter marknadsintroduktion kan inte

fastställas eftersom de baseras på spontana rapporter. Följaktligen klassificeras frekvensen av dessa

biverkningar som ”ingen känd frekvens”.

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

Anafylaktisk

chock,

Generaliserat

utslag

Metabolism och

nutrition

Polydipsi

Dehydrering,

Hypernatremi,

Nedsatt aptit,

Hyperurikemi,

Hyperglykemi,

Gikt

Psykiska störningar

Insomni

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

Yrsel

Dysgeusi,

Synkope

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/484979/2018

EMEA/H/C/002788

Jinarc (tolvaptan)

Sammanfattning av Jinarc och varför det är godkänt inom EU

Vad är Jinarc och vad används det för?

Jinarc är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med autosomal dominant polycystisk

njursjukdom. Detta är en ärftlig sjukdom som gör att det bildas en stor mängd vätskefyllda cystor i

njurarna, vilka med tiden minskar njurfunktionen och kan leda till njursvikt. Behandling med Jinarc kan

inledas hos patienter med normal till allvarligt nedsatt njurfunktion och vars sjukdom snabbt

försämras.

Jinarc innehåller den aktiva substansen tolvaptan.

Hur används Jinarc?

Jinarc är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av att

behandla autosomal dominant polycystisk njursjukdom och som har kunskap om riskerna i samband

med behandling med Jinarc.

Jinarc finns som tabletter (15, 30, 45, 60 och 90 mg). Patienterna ska inleda behandlingen med en dos

på 45 mg på morgonen och 15 mg på kvällen (45+15 mg), och dosen ska därefter ökas till 60+30 mg

eller 90+30 mg, beroende på läkemedlets biverkningar. Morgondosen ska tas minst 30 minuter före

frukosten, medan kvällsdosen kan tas med eller utan mat. Doserna kan behöva sänkas hos patienter

som tar vissa andra läkemedel. Patienterna ska dricka mycket vatten eller annan vätska (med

undantag för grapefruktjuice) medan de får behandling.

För att få mer information om hur du använder Jinarc, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Jinarc?

Den aktiva substansen i Jinarc, tolvaptan, är en vasopressin-2-receptorantagonist: den blockerar

receptorer (mål) i njurarna för hormonet vasopressin. Vasopressin kontrollerar den mängd vatten och

natrium som förs bort av njurarna. Vid autosomal dominant polycystisk njursjukdom tror man att

njurcellerna inte reagerar på vasopressin på normalt sätt, vilket leder till att vätskefyllda cystor bildas.

Genom att blockera vasopressinreceptorerna i njurarna kan Jinarc sakta ner bildandet av cystor.

Jinarc (tolvaptan)

EMA/484979/2018

Sida 2/3

Vilka fördelar med Jinarc har visats i studierna?

Jinarc visade sig vara effektivt när det gäller att sakta ner bildandet av cystor jämfört med placebo (en

overksam behandling) i två huvudstudier på vuxna med autosomal dominant polycystisk njursjukdom

vars sjukdom snabbt försämrades.

Den första studien omfattade 1 445 patienter med normal till måttligt nedsatt njurfunktion, och mätte

förändringen i njurstorlek efter 3 års behandling. Njurens storlek ökar med sjukdomens svårighetsgrad

till följd av svullnad som orsakas av bildningen av cystor. Hos patienterna som tog placebo ökade

njurarnas totala storlek med 19 procent, medan ökningen hos dem som tog Jinarc var 10 procent.

Effekterna av behandling var störst under det första året. Senare resultat till stöd för detta bekräftade

att ökningen i njurstorlek under en femårsperiod var långsammare med Jinarc.

I den andra studien ingick 1 370 patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion. Resultaten

visade att nedgången i njurfunktion hos patienter som behandlades med Jinarc var 35 procent mindre

än med placebo efter 1 års behandling. Hos 262 patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion var

nedgången i njurfunktion 17 procent mindre med Jinarc efter 1 års behandling jämfört med placebo.

Vilka är riskerna med Jinarc?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Jinarc (kan uppträda hos fler än 2 av 10 personer) är

törst, polyuri (ökad urinproduktion), nokturi (behov av att urinera på natten) och pollakisuri (ökat

urineringsbehov under dagen). Jinarc kan öka halterna av vissa leverenzymer i blodet (ett tecken på

möjliga leverproblem). En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Jinarc finns i

bipacksedeln.

Behandling med Jinarc får inte påbörjas hos vissa patienter med förhöjda halter av leverenzymer i

blodet eller med tecken eller symtom på leverskada. Blodprov för att kontrollera patientens

leverfunktion ska utföras innan behandling påbörjas med Jinarc och sedan upprepas varje månad i

18 månader och var tredje månad därefter. Patienterna ska även övervakas avseende symtom på

leverskada (såsom aptitlöshet, illamående och kräkning, klåda, trötthet och smärta i magens övre,

högra sida) under behandlingen. Jinarc får inte ges till patienter med anuri (som inte kan eller har

svårigheter att producera urin), volymutarmning (nedsatta vätskemängder i kroppen) eller till

patienter som inte kan uppfatta eller reagera på törst. Det får inte ges till patienter med hypernatremi

(ökade natriumhalter i blodet) eller till patienter som är allergiska mot tolvaptan eller läkemedel som

liknar tolvaptan, så kallade bensazepiner eller deras derivat. Jinarc får inte heller ges till kvinnor som

är gravida eller ammar. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Jinarc godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Jinarc är större än riskerna och att

Jinarc kan godkännas för användning i EU. EMA noterade att behovet av behandling för autosomal

dominant polycystisk njursjukdom inte är tillgodosett och fann att Jinarc är effektivt när det gäller att

sakta ner bildandet av cystor och nedgången i njurfunktion hos patienter med sjukdomen. De

vanligaste biverkningarna är hanterbara, men samtidigt fastställde EMA levertoxicitet som den

allvarligaste risken med Jinarc, vilket beaktades genom att flera åtgärder vidtogs (se nedan).

Jinarc (tolvaptan)

EMA/484979/2018

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Jinarc?

Företaget som marknadsför Jinarc kommer att se till att patienter och läkare som förväntas använda

läkemedlet får information om risken för levertoxicitet och om vikten av att förhindra graviditet under

behandlingen. Företaget kommer även att utföra en studie för att närmare undersöka läkemedlets

säkerhet, inräknat risken för levertoxicitet.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Jinarc har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Jinarc utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Jinarc

Den 27 maj 2015 beviljades Jinarc ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Jinarc finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen