Jakavi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-09-2021

Aktiva substanser:
ruxolitinib (som fosfat)
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
L01EJ01
INN (International namn):
ruxolitinib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Myeloproliferative Disorders; Polycythemia Vera
Terapeutiska indikationer:
Myelofibrosis (MF)Jakavi is indicated for the treatment of disease related splenomegaly or symptoms in adult patients with primary myelofibrosis (also known as chronic idiopathic myelofibrosis), post polycythaemia vera myelofibrosis or post essential thrombocythaemia myelofibrosis. Polycytemi vera (PV)Jakavi är indicerat för behandling av vuxna patienter med polycytemi vera som är resistenta eller intoleranta av hydroxyurea.
Produktsammanfattning:
Revision: 25
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002464
Tillstånd datum:
2012-08-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002464

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

15-04-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

14-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

14-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

14-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

15-04-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Jakavi 5 mg tabletter

Jakavi 10 mg tabletter

Jakavi 15 mg tabletter

Jakavi 20 mg tabletter

ruxolitinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Jakavi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Jakavi

Hur du tar Jakavi

Eventuella biverkningar

Hur Jakavi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Jakavi är och vad det används för

Jakavi innehåller den aktiva substansen ruxolitinib.

Jakavi används för att behandla vuxna patienter med en förstorad mjälte eller med symtom relaterade

till myelofibros, en sällsynt form av blodcancer.

Jakavi används också för att behandla patienter med polycythaemia vera som är resistenta mot eller

intoleranta mot hydroxiurea.

Hur Jakavi verkar

Förstoring av mjälten är ett av kännetecknen vid myelofibros. Myelofibros är en rubbning i

benmärgen, som innebär att märgen ersätts med ärrvävnad. Den onormala benmärgen kan inte längre

producera tillräckligt med normala blodkroppar, vilket leder till att mjältens storlek ökar betydligt.

Genom att blockera aktiviteten hos vissa enzymer (som kallas januskinaser) kan Jakavi minska

mjältens storlek hos patienter med myelofibros och lindra symtom som feber, nattliga svettningar,

skelettsmärta och viktminskning hos patienter med myelofibros. Jakavi kan bidra till att minska risken

för allvarliga blod- eller kärlkomplikationer.

Polycythaemia vera är en sjukdom i benmärgen, vid vilken benmärgen producerar för många röda

blodkroppar. Blodet blir tjockare till följd av det ökade antalet röda blodkroppar. Jakavi kan lindra

symtomen, minska mjältstorlek och volymen av röda blodkroppar som produceras hos patienter med

polycythaemia vera, genom att selektivt blockera enzymer som kallas Januskinaser (JAK1 och JAK2),

vilket potentiellt minskar risken för allvarliga blod- eller kärlkomplikationer.

Fråga din läkare om du undrar hur Jakavi verkar eller varför du har fått det ordinerat.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Jakavi

Följ läkarens anvisningar noggrant. De kan skilja sig från den allmänna information som finns i den

här bipacksedeln.

Ta inte Jakavi

om du är allergisk mot ruxolitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är gravid eller ammar.

Om något av det ovanstående gäller dig, ska du tala om det för läkaren som därefter avgör om du ska

påbörja behandling med Jakavi.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Jakavi

om du har någon infektion. Det kan vara nödvändigt att behandla din infektion innan du börjar

med Jakavi. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos eller

om du har varit i nära kontakt med någon som har eller har haft tuberkulos. Din läkare kan ta

prover för att se om du har tuberkulos eller andra infektioner. Det är viktigt att du talar om för

din läkare om du någonsin har haft hepatit B.

om du har njurbesvär. Din läkare kan behöva ge dig en annan dos av Jakavi.

om du har eller har haft leverbesvär. Din läkare kan behöva ge dig en annan dos av Jakavi.

om du tar andra läkemedel (se avsnittet ”Andra läkemedel och Jakavi”).

om du någonsin har haft tuberkulos.

om du någonsin har haft hudcancer.

Tala om för läkare eller apotekspersonal under behandling med Jakavi:

om du får oväntade blåmärken och/eller blödning, onormal trötthet, andnöd under ansträngning

eller i vila, onormalt blek hud eller täta infektioner (detta är tecken på blodrubbningar).

om du får feber, frossa eller andra symtom på infektioner.

om du får kronisk hosta med blodfärgade upphostningar, feber, nattliga svettningar och

viktminskning (dessa kan vara tecken på tuberkulos).

om du har något av följande symtom eller om någon nära dig märker att du har något av dessa

symtom: förvirring eller svårigheter att tänka, förlust av balans eller gångsvårigheter,

klumpighet, talsvårigheter, minskad styrka eller svaghet i ena sidan av kroppen, suddig och/eller

förlust av synen. Detta kan vara tecken på en allvarlig hjärninfektion och din läkare kan föreslå

ytterligare undersökningar och uppföljningar.

om du utvecklar smärtsamt hudutslag med blåsor (detta är tecken på bältros).

om du märker hudförändringar. Detta kan kräva ytterligare observation, eftersom vissa typer av

hudcancer (icke-melanom typ) har rapporterats.

Blodprover

Innan du påbörjar behandling med Jakavi kommer läkaren att undersöka ditt blod för att bestämma

den bästa startdosen för dig. Du kommer att behöva lämna fler blodprover under behandlingen för att

läkaren ska kunna kontrollera antalet blodkroppar (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar)

i kroppen, och bedöma hur du svarar på behandlingen och om Jakavi har en oönskad effekt på

blodkropparna. Läkaren kan behöva ändra dosen eller avbryta behandlingen. Läkaren kommer att

noggrant kontrollera om du har några tecken eller symtom på infektion innan och under behandlingen

med Jakavi. Läkaren kommer också regelbundet kontrollera nivån av lipider (fett) i blodet.

Att sluta med Jakavi

När du slutar att ta Jakavi kan myelofibrossymtomen komma tillbaka. Din läkare kan vilja att

mängden Jakavi som tas varje dag minskas gradvis, innan du slutar helt.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte avsett att användas av barn eller ungdomar under 18 år eftersom det inte har

studerats på denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Jakavi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du nämner följande typer av läkemedel som innehåller någon av nämnda

aktiva substanser eftersom läkaren kan behöva ändra din dos av Jakavi.

Följande kan öka risken för biverkningar av Jakavi:

Vissa läkemedel som används för att behandla infektioner. Dessa inkluderar läkemedel som

används för att behandla svampinfektioner (som ketokonazol, itrakonazol, posakonazol,

flukonazol och vorikonazol), läkemedel som används för att behandla vissa typer av

bakterieinfektioner (antibiotika som klaritromycin, telitromycin, ciprofloxacin eller

erytromycin), läkemedel för behandling av virusinfektioner, inklusive hiv-infektion/aids (som

amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir),

läkemedel för behandling av hepatit C (boceprevir, telaprevir).

Nefazodon, ett läkemedel för behandling av depression.

Mibefradil eller diltiazem, läkemedel för behandling av hypertoni och kronisk kärlkramp.

Cimetidin, ett läkemedel för behandling av halsbränna.

Följande kan minska effekten av Jakavi:

Avasimib, ett läkemedel för behandling av hjärtsjukdom.

Fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital och andra läkemedel mot epilepsi som används för att

stoppa krampanfall.

Rifabutin eller rifampicin, läkemedel som används för att behandla tuberkulos (tbc).

Johannesört (

Hypericum perforatum

), ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används för

att behandla lätt nedstämdhet.

Medan du tar Jakavi

ska du aldrig börja ta ett nytt läkemedel utan att först rådfråga den läkare som

ordinerade Jakavi. Detta innefattar receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, naturläkemedel och

alternativa läkemedel.

Graviditet och amning

Ta inte Jakavi under graviditet. Prata med läkaren om vilka åtgärder du bör vidta för att undvika att bli

gravid under behandlingen med Jakavi.

Amma inte medan du tar Jakavi. Tala om för läkaren om du ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr efter att ha tagit Jakavi ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Jakavi innehåller laktos och natrium

Jakavi innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare

innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Jakavi

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Dosen av Jakavi beror på patientens blodkroppsvärden. Läkaren kommer att mäta antalet blodkroppar

i din kropp och hitta den bästa dosen för dig, särskilt om du har besvär med levern eller njurarna.

Rekommenderad startdos vid myelofibros är 5 mg två gånger dagligen, 10 mg två gånger

dagligen, 15 mg två gånger dagligen eller 20 mg två gånger dagligen, beroende på antalet

blodkroppar.

Den rekommenderade startdosen vid polycythaemia vera är 10 mg två gånger dagligen.

Den högsta dosen är 25 mg två gånger dagligen.

Läkaren kommer alltid att tala om exakt hur många Jakavi-tabletter du ska ta.

Under behandlingen kan läkaren rekommendera en lägre eller högre dos till dig om resultaten av

blodproverna visar att detta är nödvändigt, om du har besvär med levern eller njurarna eller om du

även behöver behandling med andra läkemedel.

Om du står på dialys, ska du antingen ta en enda dos eller två separata doser av Jakavi på dina

dialysdagar, efter att dialysen har genomförts. Läkaren kommer att tala om för dig om du ska ta en

eller två doser och hur många tabletter du ska ta för varje dos.

Du ska ta Jakavi vid samma tidpunkt varje dag, antingen med eller utan mat.

Du ska fortsätta att ta Jakavi så länge som din läkare säger att du ska göra det. Detta är en

långtidsbehandling.

Läkaren kommer att regelbundet kontrollera din hälsa för att försäkra sig om att behandlingen har

önskad effekt.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du undrar hur länge du ska ta Jakavi.

Om du upplever vissa biverkningar (t.ex. blodrubbningar), kan läkaren behöva ändra den mängd

Jakavi du ska ta eller säga åt dig att sluta ta Jakavi under en period.

Om du har tagit för stor mängd av Jakavi

Om du av misstag tar mer Jakavi än vad läkaren har ordinerat, ska du omedelbart kontakta läkare eller

apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Jakavi

Om du glömmer att ta Jakavi ska du bara ta nästa dos enligt behandlingsplanen. Ta inte dubbel dos för

att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Jakavi

Om du avbryter behandlingen med Jakavi, kan dina myelofibrosrelaterade symtom återkomma. Sluta

därför inte att ta Jakavi utan att först diskutera det med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De flesta av Jakavis biverkningar är lindriga till måttliga och försvinner i allmänhet efter några få

dagars till några få veckors behandling.

Tala om för din läkare om du upplever något av följande biverkningar. Vissa är mycket vanliga (kan

förekomma hos fler än 1 av 10 personer), en del är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

10 personer):

tecken på blödning i hjärnan, såsom plötsliga förändrade medvetandenivåer, ihållande

huvudvärk, domningar, stickningar, svaghet eller förlamning (vanliga)

tecken på blödning i magsäcken eller tarmen, till exempel svart eller blodig avföring eller

blodiga kräkningar (mycket vanliga)

oväntade blåmärken och/eller blödning, onormal trötthet, andfåddhet under träning eller vid

vila, ovanligt blek hud eller täta infektioner (möjliga symtom på blodsjukdom) (mycket vanliga)

smärtsamma hudutslag med blåsor (möjliga symtom på bältros (

herpes zoster

)) (mycket

vanliga)

feber, frossa eller andra symtom på infektion (mycket vanliga)

låg nivå av röda blodkroppar (

anemi

), låg nivå av vita blodkroppar (

neutropeni

) eller låg nivå av

blodplättar (

trombocytopeni

) (mycket vanliga)

Övriga biverkningar med Jakavi

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

hög kolesterolhalt eller fett i blodet

(hypertriglyceridemi)

avvikande leverfunktionsvärden

yrsel

huvudvärk

urinvägsinfektion

viktökning

feber, hosta, svårighet att andas eller smärtsam andning, väsande andning, smärta i bröstet vid

andning (möjliga symtom på lunginflammation)

högt blodtryck

(hypertoni),

som också kan vara orsaken till yrsel och huvudvärk

förstoppning

hög lipasnivå i blodet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

minskat antal av alla tre typer av blodkroppar – röda blodkroppar, vita blodkroppar och

blodplättar (

pancytopeni

gaser i magen (

flatulens

Mindre vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 personer):

tuberkulos

återkommande hepatit B-infektion (vilket kan orsaka gulfärgning av hud och ögon, mörkbrunt

färgad urin, högersidig magsmärta, feber och känsla av illamående eller kräkningar)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Jakavi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller på blistret efter "EXP".

Förvaras vid högst 30 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Jakavi är ruxolitinib.

Varje 5 mg Jakavi-tablett innehåller 5 mg ruxolitinib.

Varje 10 mg Jakavi-tablett innehåller 10 mg ruxolitinib.

Varje 15 mg Jakavi-tablett innehåller 15 mg ruxolitinib.

Varje 20 mg Jakavi-tablett innehåller 20 mg ruxolitinib.

Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal, vattenfri

kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat, povidon, hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Jakavi 5 mg tabletter är vita till nästan vita, runda tabletter med ”NVR” präglat på ena sidan och ”L5”

präglat på den andra sidan.

Jakavi 10 mg tabletter är vita till nästan vita, runda tabletter med ”NVR” präglat på ena sidan och

”L10” präglat på den andra sidan.

Jakavi 15 mg tabletter är vita till nästan vita, ovala tabletter med ”NVR” präglat på ena sidan och

”L15” präglat på den andra sidan.

Jakavi 20 mg tabletter är vita till nästan vita, avlånga tabletter med ”NVR” präglat på ena sidan och

”L20” präglat på den andra sidan.

Jakavi tabletter tillhandahålls i tryckförpackningar innehållande 14 eller 56 tabletter eller multipack

innehållande 168 (3 förpackningar om 56) tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Jakavi 5 mg tabletter

Jakavi 10 mg tabletter

Jakavi 15 mg tabletter

Jakavi 20 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Jakavi 5 mg tabletter

Varje tablett innehåller 5 mg ruxolitinib (som fosfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 71,45 mg laktosmonohydrat.

Jakavi 10 mg tabletter

Varje tablett innehåller 10 mg ruxolitinib (som fosfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 142,90 mg laktosmonohydrat.

Jakavi 15 mg tabletter

Varje tablett innehåller 15 mg ruxolitinib (som fosfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 214,35 mg laktosmonohydrat.

Jakavi 20 mg tabletter

Varje tablett innehåller 20 mg ruxolitinib (som fosfat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 285,80 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Jakavi 5 mg tabletter

Runda, konvexa, vita till nästan vita tabletter, cirka 7,5 mm i diameter, präglade med ”NVR” på ena

sidan och ”L5” på den andra sidan.

Jakavi 10 mg tabletter

Runda, konvexa, vita till nästan vita tabletter, cirka 9,3 mm i diameter, präglade med ”NVR” på ena

sidan och ”L10” på den andra sidan.

Jakavi 15 mg tabletter

Ovala, vita till nästan vita tabletter, cirka 15,0 x 7,0 mm, präglade med ”NVR” på ena sidan och ”L15”

på den andra sidan.

Jakavi 20 mg tabletter

Avlånga, vita till nästan vita tabletter, cirka 16,5 x 7,4 mm, präglade med ”NVR” på ena sidan och

”L20” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Myelofibros (MF)

Jakavi är avsett för behandling av sjukdomsrelaterad splenomegali eller symtom hos vuxna patienter

med primär myelofibros (även kallat kronisk idiopatisk myelofibros), post-polycythaemia vera-

myelofibros eller post-essentiell trombocytemi-myelofibros.

Polycythaemia vera (PV)

Jakavi är indicerat för behandling av vuxna patienter med polycythaemia vera, som är resistenta eller

intoleranta mot hydroxiurea.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Jakavi bör endast sättas in av läkare med erfarenhet av administrering av

cancerläkemedel.

En fullständig blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar, måste göras innan

behandling med Jakavi påbörjas.

Fullständig blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar, ska göras varannan

till var fjärde vecka till dess att doserna av Jakavi har stabiliserats, och därefter på klinisk indikation

(se avsnitt 4.4).

Dosering

Startdos

Den rekommenderade startdosen av Jakavi vid myelofibros (MF) baseras på trombocyttal (se tabell 1):

Tabell 1

Startdoser vid myelofibros

Trombocyttal

Startdos

Mer än 200 000/mm

20 mg oralt två gånger dagligen

100 000 till 200 000/mm

15 mg oralt två gånger dagligen

75 000 till mindre än 100 000/mm

10 mg oralt två gånger dagligen

50 000 till mindre än 75 000/mm

5 mg oralt två gånger dagligen

Rekommenderad startdos av Jakavi vid polycytemia vera (PV) är 10 mg givet oralt två gånger

dagligen.

Dosändringar

Dosen kan titreras på basis av effekt och säkerhet.

Om effekten anses vara otillräcklig och blodkroppsantalet är tillräckligt, kan doserna ökas med

maximalt 5 mg två gånger dagligen, upp till den maximala dosen 25 mg två gånger dagligen.

Startdosen bör inte ökas under de första fyra veckorna av behandlingen och därefter inte oftare än med

två veckors intervall.

Behandlingen ska avbrytas vid trombocyttal under 50 000/mm

eller absoluta neutrofiltal under

500/mm

. Vid PV, bör behandlingen också avbrytas när hemoglobinvärdet är under 8 g/dl. När

blodkroppsantalet åter ligger över dessa nivåer, kan behandlingen återupptas med 5 mg två gånger

dagligen med gradvis dosökning baserad på noggrann övervakning i form av fullständig

blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar.

I syfte att undvika doseringsavbrott på grund av trombocytopeni, ska dossänkning övervägas om

trombocyttalet sjunker under behandlingen enligt tabell 2.

Tabell 2

Dosrekommendation för trombocytopeni

Dos vid tidpunkten för trombocytfall

25 mg

två gånger

dagligen

20 mg

två gånger

dagligen

15 mg

två gånger

dagligen

10 mg

två gånger

dagligen

5 mg

två gånger

dagligen

Trombocyttal

Ny dos

100 000 till

<125 000/mm

20 mg

två gånger

dagligen

15 mg

två gånger

dagligen

Ingen

förändring

Ingen

förändring

Ingen

förändring

75 000 till

<100 000/mm

10 mg

två gånger

dagligen

10 mg

två gånger

dagligen

10 mg

två gånger

dagligen

Ingen

förändring

Ingen

förändring

50 000 till

<75 000/mm

5 mg

två gånger

dagligen

5 mg

två gånger

dagligen

5 mg

två gånger

dagligen

5 mg

två gånger

dagligen

Ingen

förändring

Mindre än

50 000/mm

Behandlings-

avbrott

Behandlings-

avbrott

Behandlings-

avbrott

Behandlings-

avbrott

Behandlings-

avbrott

Vid PV, bör dosreduktion också övervägas om hemoglobinvärdet sjunker under 12 g/dl och

rekommenderas om det sjunker under 10 g/dl.

Dosjustering vid samtidig behandling med starka CYP4A4-hämmare eller flukonazol

När ruxolitinib administreras med starka CYP3A4-hämmare eller dubbla hämmare av CYP2C9 och

CYP3A4-enzymer (t.ex. flukonazol) ska enhetsdosen av ruxolitinib, som ska administreras två gånger

dagligen, sänkas med cirka 50 % (se avsnitt 4.5). Samtidig användning av ruxolitinib med flukonazol i

högre doser än 200 mg dagligen ska undvikas.

Tätare kontroller (t.ex. två gånger i veckan) av hematologiska parametrar och kliniska tecken och

symtom på ruxolitinibrelaterade biverkningar rekommenderas vid behandling med en stark CYP3A4-

hämmare dubbla hämmare av CYP2C9 och CYP3A4-enzymer.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Ingen specifik dosjustering behövs för patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt njurfunktion.

Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance under 30 ml/min) ska den

rekommenderade startdosen, baserad på trombocyttalet för MF-patienter, som ska administreras två

gånger dagligen, sänkas med cirka 50 %. Den rekommenderade startdosen för PV-patienter med gravt

nedsatt njurfunktion är 5 mg två gånger dagligen. Patienten ska övervakas noga med avseende på

säkerhet och effekt under behandling med ruxolitinib.

Det finns begränsad mängd data som kan utgöra grund för bestämning av de bästa

doseringsalternativen för patienter med terminal njursjukdom (end-stage renal disease, ESRD) som

står på hemodialys. Farmakokinetiska/farmakodynamiska simuleringar baserade på tillgängliga data

för denna population tyder på att startdosen för MF-patienter med ESRD på hemodialys är en enda dos

av 15-20 mg eller två doser av 10 mg givet med 12 timmars mellanrum, som administreras efter dialys

och endast på dagen för hemodialys. En enda dos av 15 mg rekommenderas för MF-patienter med

trombocyttal 100 000/mm

till 200 000/mm

. En enda dos av 20 mg eller två doser av 10 mg givet

med 12 timmars mellanrum rekommenderas för MF-patienter med trombocyttal på >200 000/mm

Efterföljande doser (engångsadministrering eller två doser om 10 mg, som ges med 12 timmars

mellanrum) bör administreras endast på hemodialysdagar efter varje dialyssession.

Den rekommenderade startdosen för PV-patienter med ESRD på hemodialys är en engångsdos på

10 mg eller två doser om 5 mg givet med 12 timmars mellanrum, som ska administreras efter dialys

och endast på dagen för hemodialys. Dessa doseringsrekommendationer baseras på simuleringar och

eventuella dosändringar vid ESRD bör följas genom en noggrann övervakning av säkerhet och effekt

hos enskilda patienter. Det finns inga data tillgängliga för dosering till patienter som står på

peritonealdialys eller kontinuerlig venovenös hemofiltration (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med leverfunktionsnedsättning av någon grad ska den rekommenderade startdosen,

baserad på trombocyttalet, som ska administreras två gånger dagligen, sänkas med cirka 50 %.

Efterföljande doser ska justeras på basis av noggrann övervakning av säkerhet och effekt. Om

leverfunktionsnedsättning diagnostiseras under behandling med ruxolitinib bör fullständig

blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar, göras minst varje till varannan

vecka under de första 6 behandlingsveckorna med ruxolitinib och därefter, när leverfunktionen och

blodkroppstalen har stabiliserats, på klinisk indikation. Dosen av ruxolitinib kan titreras för att minska

risken för cytopeni.

Äldre patienter (≥65 år)

Ingen ytterligare dosjustering rekommenderas för äldre patienter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Jakavi för barn och ungdomar i åldern upp till 18 år har inte fastställts. Inga

data finns tillgängliga (se avsnitt 5.1).

Avbrytande av behandling

Behandlingen kan fortsätta så länge nytta-riskförhållandet är positivt. Emellertid, behandlingen bör

avbrytas efter 6 månader om det inte skett någon minskning i mjältstorleken eller förbättring av

symtomen efter påbörjad behandling.

Det rekommenderas att, för patienter som har uppvisat en viss grad av klinisk förbättring,

behandlingen med ruxolitinib avbryts om de upprätthåller en ökning i längden på deras mjälte med

40 % jämfört med utgångsvärdet (ungefär motsvarande en 25 % ökning i mjältens volym) och de inte

längre har en påtaglig förbättring av sjukdomsrelaterade symtom.

Administreringssätt

Jakavi tas peroralt, med eller utan mat.

Om en dos glöms bort, ska patienten inte ta en extra dos utan ta nästa dos som vanligt enligt

ordinationen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Graviditet och amning.

4.4

Varningar och försiktighet

Benmärgshämning

Behandling med Jakavi kan orsaka hematologiska biverkningar, däribland trombocytopeni, anemi och

neutropeni. En fullständig blodkroppsräkning, inklusive differentialräkning av vita blodkroppar, måste

göras innan behandling med Jakavi påbörjas. Behandlingen ska avbrytas vid trombocyttal under

50 000/mm

eller absoluta neutrofiltal under 500/mm

(se avsnitt 4.2).

Det har observerats att patienter med lågt trombocyttal (<200 000/mm

) vid behandlingsstart är mer

benägna att utveckla trombocytopeni under behandlingen.

Trombocytopeni är i allmänhet reversibel och hanteras vanligen med dossänkning eller tillfällig

utsättning av Jakavi (se avsnitt 4.2 och 4.8). Trombocyttransfusioner kan emellertid krävas på klinisk

indikation.

Patienter som utvecklar anemi kan behöva blodtransfusion. Dosändringar eller avbrott för patienter

som utvecklar anemi kan också övervägas.

Patienter med en hemoglobinnivå under 10,0 g/dl i början av behandlingen har en högre risk att

utveckla en hemoglobinnivå under 8,0 g/dl under behandlingen, jämfört med patienter med högre

initial hemoglobinnivå (79,3 % mot 30,1 %). Tätare kontroll av hematologiska parametrar och av

kliniska tecken och symtom på Jakavi-relaterade biverkningar, rekommenderas för patienter med ett

initialt hemoglobinvärde under 10,0 g/dl.

Neutropeni (absolut neutrofiltal <500) var i allmänhet reversibel och hanterades med tillfällig

utsättning av Jakavi (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Fullständig blodkroppsräkning bör göras på klinisk indikation och dosen justeras efter behov (se

avsnitt 4.2 och 4.8).

Infektioner

Allvarliga bakterie-, mykobakterie-, svamp- och virusinfektioner och andra opportunistiska infektioner

har förekommit hos patienter som behandlats med Jakavi. Patienterna bör bedömas för risken att

utveckla allvarliga infektioner. Läkare bör noga observera patienter som får Jakavi med avseende på

tecken och symtom på infektioner och omgående sätta in lämplig behandling. Behandling med Jakavi

ska inte sättas in förrän aktiva, allvarliga infektioner har läkt ut.

Tuberkulos har rapporterats hos patienter som fått Jakavi. Innan behandlingen påbörjas, bör patienten

undersökas för aktiv och inaktiv (”latent”) tuberkulos, enligt lokala rekommendationer. Detta kan

innefatta anamnes, tidigare möjlig kontakt med tuberkulos och/eller lämplig screening t.ex.

lungröntgen, tuberkulintest och/eller interferon-gammabaserade blodtest (IGRA), som tillämpligt.

Förskrivare påminns om risken för falskt negativa tuberkulintestresultat, speciellt hos patienter som är

svårt sjuka eller immunsupprimerade.

Hepatit B-virusbelastningsökning (HBV DNA-titer), med och utan tillhörande förhöjningar av

alaninaminotransferas och aspartataminotransferas, har rapporterats hos patienter med kroniska HBV-

infektioner som tar Jakavi. Det rekommenderas att screena för HBV innan behandling med Jakavi

påbörjas. Patienter med kronisk HBV-infektion ska behandlas och övervakas i enlighet med kliniska

riktlinjer.

Herpes zoster

Läkaren bör informera patienten om tidiga tecken och symtom på herpes zoster, och upplysa om att

behandling bör sökas så tidigt som möjligt.

Progressiv multifokal leukoencefalopati

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) har rapporterats vid behandling med Jakavi. Läkare

bör vara särskilt uppmärksamma på symtom som tyder på PML som patienten själv kanske inte

noterar (t.ex. kognitiva, neurologiska eller psykiatriska symtom eller tecken). Patienter ska övervakas

med avseende på nya eller förvärrade symtom eller tecken, och om sådana symtom/tecken uppstår ska

remiss till neurolog och relevanta diagnostiska åtgärder för PML övervägas. Om PML misstänks

måste fortsatt dosering avbrytas tills man kan utesluta PML.

Icke-melanom hudcancer

Icke-melanom hudcancer (NMSC), såsom basalcells-, skivepitel- och Merkelcellscancer, har

rapporterats hos patienter som behandlats med ruxolitinib. De flesta av dessa patienter hade historier

av förlängd behandling med hydroxiurea och dessförinnan NMSC eller premaligna hudförändringar.

Ett orsakssamband med ruxolitinib har inte fastställts. Regelbunden undersökning av huden

rekommenderas för patienter som löper ökad risk för hudcancer.

Blodfettsrubbningar/-förhöjningar

Behandling med Jakavi har förknippats med ökningar av lipidparametrar inkluderande totalkolesterol,

high-density lipoprotein- (HDL) kolesterol, low-density lipoprotein- (LDL) kolesterol och

triglycerider. Övervakning av lipidnivåer och behandling av dyslipidemi enligt kliniska riktlinjer

rekommenderas.

Särskilda populationer

Nedsatt njurfunktion

Startdosen av Jakavi bör sänkas hos patienter med grav njurfunktionsnedsättning. För patienter med

terminal njursjukdom som står på hemodialys bör startdosen för MF-patienter baseras på

trombocyttalet (se avsnitt 4.2). Efterföljande doser (engångsdos på 20 mg eller två doser av 10 mg

givet med 12 timmars mellanrum för MF-patienter; engångsdos på 10 mg eller två doser av 5 mg givet

med 12 timmars mellanrum för PV-patienter) bör administreras endast på hemodialysdagar efter varje

dialysbehandling. Ytterligare dosändringar bör göras under noggrann övervakning av säkerhet och

effekt (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Startdosen av Jakavi bör sänkas med cirka 50 % hos patienter med leverfunktionsnedsättning.

Ytterligare dosändringar bör baseras på läkemedlets säkerhet och effekt (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Interaktioner

Om Jakavi ska administreras samtidigt med starka CYP3A4-hämmare eller dubbla hämmare av

CYP2C9- och CYP3A4-enzymer (t.ex. flukonazol), ska enhetsdosen av Jakavi sänkas med cirka 50 %

och administreras två gånger dagligen (för övervakningsfrekvens se avsnitt 4.2 och 4.5).

Samtidig användning av cytoreduktiva behandlingar med Jakavi var associerad med hanterbara

cytopenier (se avsnitt 4.2 för dosändringar vid cytopenier).

Utsättningseffekter

Efter avbrott eller utsättning av Jakavi kan symtom på MF återkomma över en period om cirka en

vecka. Det har förekommit fall där patienter som har slutat ta Jakavi har upplevt allvarliga

biverkningar, särskilt i samband med akut tillstötande sjukdom. Det är inte klarlagt om abrupt

utsättning av Jakavi har bidragit till dessa händelser. Om det inte är nödvändigt att avbryta

behandlingen abrupt, kan nedtrappning av dosen av Jakavi övervägas, även om nyttan med

nedtrappning inte är belagd.

Hjälpämnen

Jakavi innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Ruxolitinib elimineras genom metabolism, som katalyseras av CYP3A4 och CYP2C9. Således kan

läkemedel som hämmar dessa enzymer ge upphov till ökad exponering av ruxolitinib.

Interaktioner som leder till dossänkning av ruxolitinib

CYP3A4-hämmare

Starka CYP3A4-hämmare (såsom, men inte begränsat till, boceprevir, klaritromycin, indinavir,

itrakonazol, ketokonazol, lopinavir/ritonavir, mibefradil, nefazodon, nelfinavir, posakonazol,

sakvinavir, telaprevir, telitromycin, vorikonazol)

Hos friska studiedeltagare ledde samtidig administrering av ruxolitinib (10 mg enkeldos) och en stark

CYP3A4-hämmare, ketokonazol, till att C

och AUC för ruxolitinib ökade med 33 % respektive

99 % jämfört med när ruxolitinib gavs ensamt. Vid samtidig administrering av ketokonazol ökade

halveringstiden från 3,7 till 6,0 timmar.

När ruxolitinib administreras med starka CYP3A4-hämmare ska den två gånger dagligen

administrerade enhetsdosen av ruxolitinib sänkas med cirka 50 %. Patienten ska övervakas noga (t.ex.

två gånger i veckan) för cytopenier och dosen titreras på basis av säkerhet och effekt (se avsnitt 4.2).

Dubbla CYP2C9- och CYP3A4- hämmare

Hos friska försökspersoner resulterade samtidig administrering av ruxolitinib (10 mg engångsdos) med

en hämmare av både CYP2C9 och CYP3A4, flukonazol, i C

och AUC för ruxolitinib som var 47 %

respektive 232 % högre än hos ruxolitinib enbart.

En 50 % dosreduktion bör övervägas vid användning av läkemedel som är dubbla hämmare av

CYP2C9- och CYP3A4-enzymer (t.ex. flukonazol). Undvik samtidig användning av ruxolitinib med

flukonazol i högre doser än 200 mg dagligen.

Enzyminducerare

CYP3A4-inducerare (såsom, men inte begränsat till, avasimib, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin,

rifabutin, rifampin (rifampicin), johannesört (Hypericum perforatum))

Patienten ska övervakas noga och dosen titreras på basis av säkerhet och effekt (se avsnitt 4.2).

Hos friska studiedeltagare som gavs ruxolitinib (50 mg enkeldos) efter den potenta CYP3A4-

induceraren rifampicin (600 mg daglig dos i 10 dagar) minskade AUC för ruxolitinib med 70 %

jämfört med efter administrering av ruxolitinib ensamt. Exponeringen för aktiva metaboliter av

ruxolitinib var oförändrad. Totalt sett var ruxolitinibs farmakodynamiska aktivitet liknande, vilket

tyder på CYP3A4-inducering resulterade i minimal effekt på farmakodynamiken. Detta skulle dock

kunna vara relaterat till den höga dos av ruxolitinib som resulterade i farmakodynamiska effekter nära

. Det är möjligt att hos den enskilda patienten, behövs en ökning av den dos av ruxolitinib som

krävs när behandling inleds med en stark enzyminducerare.

Övriga interaktioner som ska anses påverka ruxolitinib

Lindriga eller måttliga CYP3A4-hämmare (såsom, men inte begränsat till, ciprofloxacin, erytromycin,

amprenavir, atazanavir, cimetidin)

Hos friska studiedeltagare ledde samtidig administrering av ruxolitinib (10 mg enkeldos) och

erytromycin 500 mg två gånger dagligen i fyra dagar till att C

och AUC för ruxolitinib ökade med

8 % respektive 27 % jämför med än när ruxolitinib gavs ensamt.

Ingen dosjustering rekommenderas när ruxolitinib administreras samtidigt med lindriga eller måttliga

CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin). Emellertid, patienten bör övervakas noga med avseende på

cytopenier när behandling med en måttlig CYP3A4-hämmare påbörjas.

Effekter av ruxolitinib på andra läkemedel

Substanser som transporteras av P-glykoprotein eller andra transportproteiner

Ruxolitinib kan hämma P-glykoprotein och breast cancer resistance protein (BCRP) i tarmen. Detta

kan resultera i ökad systemisk exponering av substrat för dessa transportproteiner, såsom

dabigatranetexilat, ciklosporin, rosuvastatin och eventuellt digoxin. Terapeutisk övervakning (TDM)

eller klinisk övervakning rekommenderas av den påverkade substansen.

Det är möjligt att den potentiella hämningen av P-gp och BCRP i tarmen kan minimeras om tiden

mellan administrationerna hålls isär så länge som möjligt.

En studie på friska försökspersoner visade att ruxolitinib inte hämmade metabolismen av det orala

CYP3A4-substratet midazolam. Därför förväntas ingen ökning av exponeringen av CYP3A4-substrat

när man kombinerar dem med ruxolitinib. En annan studie på friska försökspersoner visade att

ruxolitinib inte påverkar farmakokinetiken av p-piller innehållande etinylestradiol och levonorgestrel.

Därför förväntas det inte att den preventiva effekten av denna kombination kommer att äventyras av

samtidig administrering av ruxolitinib.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användningen av Jakavi i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat att ruxolitinib är embryotoxiskt och fetotoxiskt. Teratogenicitet har inte

observerats hos råtta eller kanin. Exponeringsmarginalerna jämfört med den högsta kliniska dosen var

emellertid låga och resultaten är därför av begränsad relevans för människa (se avsnitt 5.3). Den

potentiella risken för människa är okänd. Som en försiktighetsåtgärd är användning av Jakavi under

graviditet kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Kvinnor i fertil ålder/Antikonception

Kvinnor i fertil ålder bör använda en effektiv preventivmetod under behandlingen med Jakavi. I den

händelse att en kvinna blir gravid under behandling med Jakavi måste risk och nytta bedömas på

individuell basis med omsorgsfull rådgivning beträffande de potentiella riskerna för fostret (se

avsnitt 5.3).

Amning

Jakavi får inte användas under amning (se avsnitt 4.3) och amning ska därför avbrytas när behandling

påbörjas. Det är okänt om ruxolitinib och/eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det

ammade barnet kan inte uteslutas. Tillgängliga farmakodynamiska/toxikologiska data från djur har

visat att ruxolitinib och dess metaboliter utsöndras i mjölk (se avsnitt 5.3).

Fertilitet

Det finns inga data om ruxolitinibs effekt på fertiliteten hos människa. I djurstudier observerades

ingen effekt på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Jakavi har ingen eller försumbar sederande effekt. Patienter som upplever yrsel efter intag av Jakavi

bör emellertid avstå från att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Myelofibros

De oftast rapporterade biverkningarna var trombocytopeni och anemi.

Hematologiska biverkningar (alla grader enligt Common Terminology Criteria for Adverse Events

[CTCAE]) inkluderade anemi (83,8 %), trombocytopeni (80,5 %) och neutropeni (20,8 %).

Anemi, trombocytopeni och neutropeni är dosrelaterade effekter.

De tre vanligaste icke-hematologiska biverkningarna var blåmärken (33,3 %), andra blödningar

(inklusive näsblod, blödning efter ingrepp och hematuri) (24,3 %) och yrsel (21,9 %).

De tre vanligaste icke-hematologiska laboratorieavvikelserna var förhöjt alaninaminotransferas

(40,7 %), förhöjt aspartataminotransferas (31,5 %) och hypertriglyceridemi (25,2 %). I fas 3-kliniska

studier på MF, observerades varken hypertriglyceridemi CTCAE-grad 3 eller 4 eller förhöjt

aspartataminotransferas, eller förhöjt alaninaminotransferas CTCAE-grad 4 eller hyperkolesterolemi.

Utsättning på grund av biverkningar, oavsett orsakssamband, observerades hos 30,0 % av patienterna.

Polycythaemia vera

Hematologiska biverkningar (alla CTCAE-grader) inkluderade anemi (61,8 %) och trombocytopeni

(25,0 %). Anemi och trombocytopeni CTCAE-grad 3 eller 4 rapporterades hos 2,9 % respektive

2,6 %.

De tre vanligaste icke-hematologiska biverkningarna var viktökning (20,3 %), yrsel (19,4 %) och

huvudvärk (17,9 %).

De tre vanligaste icke-hematologiska laboratorieavvikelserna (alla CTCAE-grader) identifierade som

biverkningar var förhöjt alaninaminotransferas (45,3 %), förhöjt aspartataminotransferas (42,6 %) och

hyperkolesterolemi (34,7 %). Inget förhöjt alaninaminotransferas CTCAE grad 4 eller

hyperkolesterolemi och ett förhöjt aspartataminotransferas CTCAE grad 4 observerades.

Utsättning på grund av biverkningar, oavsett orsakssamband, observerades hos 19,4 % av patienterna.

Tabell över biverkningar från kliniska studier

Säkerheten av Jakavi hos MF-patienter utvärderades med användning av långtidsuppföljningsdata från

två fas 3-studier (COMFORT I och COMFORT II) inklusive data från patienter som initialt

randomiserades till ruxolitinib (n=301) och patienter som fick ruxolitinib efter övergång från

kontrollbehandlingar (n=156). Medianexponeringen som biverkningsfrekvenskategorierna för MF-

patienter bygger på var 30,5 månader (mellan 0,3 och 68,1 månader).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/99179/2015

EMEA/H/C/002464

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Jakavi

ruxolitinib

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Jakavi. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Jakavi?

Jakavi är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen ruxolitinib. Det finns som tabletter (5,

10, 15 och 20 mg).

Vad används Jakavi för?

Jakavi används för att behandla följande sjukdomar:

Myelofibros hos vuxna som har splenomegali (förstorad mjälte) eller symtom i samband med

sjukdomen, som till exempel feber, nattliga svettningar, skelettsmärta och viktminskning.

Myelofibros är en sjukdom vid vilken benmärgen blir mycket massiv och hård och producerar

onormala, omogna blodkroppar. Jakavi kan användas vid tre former av sjukdomen: primär

myelofibros (även kallat kronisk idiopatisk myelofibros, med okänd orsak), post-polycytemia

vera-myelofibros (där sjukdomen är kopplad till överproduktion av röda blodkroppar) och post-

essentiell trombocytemi-myelofibros (där sjukdomen är kopplad till överproduktion av

trombocyter (blodplättar), komponenter som bidrar till blodets levringsförmåga).

Polycytemia vera hos vuxna som är resistanta eller intoleranta mot behandling med läkemedlet

hydroxiurea. Polycytemia vera är en sjukdom som huvudsakligen leder till att för många röda

blodkroppar bildas, vilket kan minska blodflödet till organen beroende på att blodet

"förtjockas", och ibland till att blodproppar bildas.

Läkemedlet är receptbelagt.

Jakavi

EMA/99179/2015

Sida 2/4

Hur används Jakavi?

Behandling med Jakavi ska endast inledas av läkare med erfarenhet av att behandla patienter med

cancerläkemedel. En fullständig blodkroppsräkning hos patienten måste göras innan behandlingen

påbörjas och kontrolleras under behandlingens gång.

Vid myelofibros är den rekommenderade startdosen upp till 20 mg två gånger om dagen, beroende på

antalet blodplättar. Vid polycytemia vera är den rekommenderade startdosen 10 mg två gånger om

dagen.

Om behandlingen inte anses ge tillräcklig effekt kan dosen höjas med 5 mg upp till 25 mg två gånger

om dagen.

En lägre dos bör ges i vissa fall, däribland till patienter med nedsatt leverfunktion eller allvarligt

nedsatt njurfunktion, samt till patienter som tar vissa andra läkemedel. Behandlingen bör avbrytas om

patientens halter av trombocyter eller neutrofiler (en typ av vita blodkroppar) i blodet sjunker under

vissa tröskelnivåer, eller om mjälten inte minskat i storlek eller symtomen inte förbättrats efter sex

månader. Vid polycytemia vera ska behandlingen också avbrytas när hemoglobinnivåerna är mycket

låga.

Hur verkar Jakavi?

Den aktiva substansen i Jakavi, ruxolitinib, verkar genom att blockera en grupp enzymer som kallas

januskinaser, som är inblandade i produktionen och tillväxten av blodkroppar. Vid myelofibros och

polycytemia vera är januskinasernas aktivitet för hög, vilket leder till onormal bildning av blodkroppar.

Dessa blodkroppar tar sig vidare till organ, bland annat mjälten, och gör att organen förstoras. Genom

att blockera januskinaserna minskar Jakavi den onormala bildningen av blodkroppar, vilket minskar

sjukdomssymtomen.

Hur har Jakavis effekt undersökts?

Vid myelofibros undersöktes Jakavi i två huvudstudier på 528 patienter. I den första studien jämfördes

Jakavi med placebo (overksam behandling). I den andra studien jämfördes Jakavi med bästa

tillgängliga behandling, och där ingick olika typer av läkemedel som till exempel cancerläkemedel,

hormoner och immunsuppressiva läkemedel. Huvudeffektmåttet var andelen patienter vars mjälte

hade minskat i storlek med minst 35 procent, uppmätt efter sex månader i den första studien och efter

ett år i den andra studien.

Vid polycytemia vera undersöktes Jakavi i en huvudstudie på 222 patienter som var resistenta eller

intoleranta mot behandling med hydroxiurea. I denna studie, där Jakavi jämfördes med bästa

tillgängliga behandling, tittade man på andelen patienter vars tillstånd förbättrades. Måttet på detta

var att ingen eller endast en flebotomi (åderlåtning, en process för att avlägsna överflödigt blod från

kroppen) krävdes och att mjälten minskade i storlek med minst 35 procent efter åtta månaders

behandling.

Vilken nytta har Jakavi visat vid studierna?

Vid myelofibros var Jakavi effektivare än placebo och bästa tillgängliga behandling när det gällde att

minska mjältens storlek. I den första studien uppnåddes målet om minskad mjältstorlek hos

42 procent av patienterna som behandlades med Jakavi (65 av 155) jämfört med mindre än 1 procent

av patienterna som fick placebo (1 av 153). I den andra studien uppnåddes målet om minskad

mjältstorlek hos 29 procent av patienterna som behandlades med Jakavi (41 av 144) jämfört med

0 procent av patienterna som fick placebo (0 av 72).

Jakavi

EMA/99179/2015

Sida 3/4

Vid polycytemia vera uppvisade 21 procent (23 av 110) av patienterna som fick Jakavi en förbättring

efter åtta månaders behandling, jämfört med 1 procent (1 av 112) av patienterna som fick bästa

tillgängliga behandling.

Vilka är riskerna med Jakavi?

Vid myelofibros är de vanligaste biverkningarna som orsakas av Jakavi (uppträder hos fler än 1 av

10 patienter) trombocytopeni (lågt antal blodplättar), anemi (lågt antal röda blodkroppar), neutropeni

(lågt antal neutrofiler), urinvägsinfektioner, blödning, blåmärken, viktminskning, hyperkolesterolemi

(höga halter kolesterol i blodet), yrsel, huvudvärk och förhöjda leverenzymhalter.

Vid polycytemia vera är de vanligaste biverkningarna som orsakas av Jakavi (uppträder hos fler än 1

av 10 patienter) trombocytopeni (lågt antal blodplättar), anemi (lågt antal röda blodkroppar),

blödning, blåmärken, hyperkolesterolemi (höga halter kolesterol i blodet), hypertriglyceridemi (höga

nivåer av blodfetter), yrsel, förhöjda leverenzymer och högt blodtryck.

Jakavi får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar. En fullständig förteckning över biverkningar

och restriktioner för Jakavi finns i bipacksedeln.

Varför har Jakavi godkänts?

CHMP fann att nyttan med Jakavi är större än riskerna och rekommenderade att Jakavi skulle

godkännas för försäljning. Vid myelofibros fann CHMP att minskningen av mjältens storlek och

symtomen i samband med myelofibros hos patienter som tar Jakavi är av klinisk vikt. Kommittén

noterade att livskvaliteten förbättrades för patienter som behandlas med Jakavi men att läkemedlets

effekter ändå måste utvärderas vad gäller förlängning av livet för patienter eller fördröjning av

sjukdomens utveckling eller uppkomsten av leukemi. När det gäller säkerheten fann kommittén att

risken för infektioner är godtagbar men att den bör övervakas ytterligare, samtidigt som det är möjligt

att hantera andra kända risker såsom blödning eller minskning av antalet blodkroppar på lämpligt sätt.

Vid polycytemia vera ansåg CHMP att Jakavi är till nytta för patienter som inte svarar på eller är

intoleranta mot behandling med hydroxiurea eftersom säkerhetsprofilen är godtagbar. Läkemedlets

långtidseffekt behöver dock utredas ytterligare.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Jakavi?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Jakavi används så säkert som möjligt. I enlighet

med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Jakavi.

Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom håller företaget som tillverkar Jakavi på att utöka huvudstudierna av myelofibros och

kommer varje år att lämna fler uppgifter från studier om effekterna av Jakavi när det gäller hur länge

patienterna lever och hur länge de lever utan att deras sjukdom förvärras eller att de utvecklar

leukemi. Vid polycytemia vera kommer företaget att utöka huvudstudien till att omfatta långtidsdata

om Jakavis säkerhet och effekt.

Mer information om Jakavi

Den 23 augusti 2012 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Jakavi

som gäller i hela EU.

Jakavi

EMA/99179/2015

Sida 4/4

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Jakavi finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 03-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen