Ivabradine Zentiva

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-03-2020

Aktiva substanser:
ivabradinhydroklorid
Tillgänglig från:
Zentiva, k.s.
ATC-kod:
C01EB17
INN (International namn):
ivabradine
Terapeutisk grupp:
Hjärtbehandling
Terapiområde:
Angina Pectoris; Heart Failure
Terapeutiska indikationer:
Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris ivabradin är indicerat för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris i koronar sjukdom vuxna med normal sinusrytm och hjärtfrekvens ≥ 70 slag per minut. Ivabradine anges:vuxna inte kan tolerera eller med en kontraindikation för användning av beta-blockersorin kombination med beta-blockerare hos patienter otillräckligt kontrollerade med en optimal beta-blockerare dos. Behandling av kronisk hjärtsvikt ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA II till IV klass med systolisk dysfunktion, hos patienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är ≥ 75 slag per minut, i kombination med standardterapi som innehåller betablockerare terapi eller När enbart betablockerare är kontraindicerat eller inte tolereras.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004117
Tillstånd datum:
2016-11-11
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004117

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-03-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

06-03-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

06-03-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

08-02-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter

Ivabradin Zentiva 7,5 mg filmdragerade tabletter

ivabradin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ivabradin Zentiva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradin Zentiva

Hur du tar Ivabradin Zentiva

Eventuella biverkningar

Hur Ivabradin Zentiva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ivabradin Zentiva är och vad det används för

Ivabradin Zentiva (ivabradin) är en hjärtmedicin som används för att behandla:

symtomgivande stabil angina pectoris (som orsakar bröstsmärtor) hos vuxna patienter vars puls är

över eller lika med 70 slag per minut. Den används till vuxna patienter som inte tål eller inte kan

använda hjärtmediciner av typen betablockerare. Den används också i kombination med

betablockerare till vuxna patienter vars tillstånd inte kan kontrolleras fullständigt med enbart

betablockerare.

kronisk hjärtsvikt hos vuxna patienter vars puls är över eller lika med 75 slag per minut. Den

används i kombination med standardbehandling, inklusive behandling med betablockerare eller när

betablockerare inte får användas eller inte tolereras.

Om stabil angina pectoris (vanligen kallad ”kärlkramp”)

Stabil angina är en hjärtsjukdom som uppstår när hjärtat inte får tillräckligt med syre. Den uppstår

vanligen i 40 och 50 års ålder. Det vanligaste symtomet på kärlkramp är smärta eller obehag i bröstet. Det

är vanligare att kärlkramp uppstår när hjärtat slår snabbare i situationer såsom vid ansträngning, starka

känslor, vid kyla eller efter måltid. Pulsökningen kan ge bröstsmärtor hos personer som lider av

kärlkramp.

Om kronisk hjärtsvikt

Kronisk hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som uppkommer när ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med blod

till resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet och

svullna anklar.

Hur verkar Ivabradin Zentiva ?

Ivabradin Zentiva verkar huvudsakligen genom att sänka pulsen med några slag per minut. Detta minskar

hjärtats syrebehov, speciellt i situationer där det är troligt att ett kärlkrampsanfall uppstår. På detta sätt

bidrar Ivabradin Zentiva till att kontrollera och minska antalet kärlkrampsanfall.

Dessutom, eftersom förhöjd puls påverkar hjärtats funktion och livsprognosen negativt hos patienter med

kronisk hjärtsvikt, hjälper den specifika pulssänkande effekten av ivabradin att förbättra hjärtats funktion

och livsprognosen hos dessa patienter.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradin Zentiva

Ta inte Ivabradin Zentiva

om du är allergisk mot ivabradin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om din vilopuls före behandling är för låg (under 70 slag per minut)

om du lider av kardiogen chock (ett hjärttillstånd som behandlas på sjukhus)

om du har hjärtrytmstörningar

om du har en hjärtattack

om du har mycket lågt blodtryck

om du har instabil angina (ett allvarligt tillstånd där bröstsmärta är mycket vanligt förekommande

och uppkommer med eller utan ansträngning)

om du har hjärtsvikt som nyligen har blivit värre

om din hjärtrytm uteslutande upprätthålls av en pacemaker

om du har allvarliga leverproblem

om du använder läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol),

makrolidantibiotika (såsom josamycin, klaritromycin, telitromycin eller erytromycin som ges oralt)

eller läkemedel mot hiv-infektioner (som t ex nelfinavir, ritonavir) eller nefazodon (läkemedel för

behandling av depression) eller diltiazem, verapamil (används mot högt blodtryck eller angina

pectoris)

om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder en säker preventivmetod

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivabradin Zentiva:

om du har hjärtrytmssjukdom (såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, ökad bröstsmärta)

eller ihållande förmaksflimmer (en typ av oregelbundna hjärtslag) eller ett avvikande

elektrokardiogram (EKG) som kallas ”långt QT-syndrom”

om du har symtom som trötthet, yrsel eller andfåddhet (detta kan betyda att hjärtat saktar ner för

mycket)

om du lider av symtom på förmaksflimmer (ovanligt hög vilopuls (över 110 slag per minut) eller

oregelbunden vilopuls utan någon tydlig orsak, vilket gör det svårt att mäta)

om du nyligen har haft en stroke (slaganfall)

om du lider av lågt blodtryck av lätt eller medelsvår grad

om ditt blodtryck inte är fullständigt kontrollerat, särskilt efter ändringar av din blodtryckssänkande

behandling

om du lider av svår hjärtsvikt eller hjärtsvikt med avvikande EKG som kallas ”grenblock”

om du har kronisk ögonnäthinnesjukdom

om du har medelsvåra leverproblem

om du har allvarliga problem med njurarna.

Om något av det ovanstående gäller dig, rådfråga omedelbart din läkare före eller när du tar Ivabradin

Zentiva.

Barn

Ivabradin Zentiva ska inte ges till barn och ungdomar yngre än 18 år.

Andra läkemedel och Ivabradin Zentiva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är viktigt att informera din läkare om du använder något av följande läkemedel, då dosjustering av

Ivabradin Zentiva eller uppföljning kan vara nödvändigt:

flukonazol (ett läkemedel mot svamp)

rifampicin (ett antibiotikum)

barbiturater (mot sömnsvårigheter eller epilepsi)

fenytoin (mot epilepsi)

johannesört (Hypericum perforatum) (naturmedel mot depression)

QT-förlängande läkemedel för behandling av antingen hjärtrytmrubbningar eller andra tillstånd:

kinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (mot hjärtarytmier)

bepridil (mot angina pectoris)

vissa läkemedel mot ångest, schizofreni eller andra psykoser (såsom pimozid, ziprasidon,

sertindol)

malariamedel (såsom meflokin och halofantrin)

intravenöst erytromycin (ett antibiotikum)

pentamidin (antiparasitmedel)

cisaprid (mot sura uppstötningar)

vissa typer av diuretika som kan orsaka minskning av kaliumvärdet i blodet, såsom furosemid,

hydroklortiazid, indapamid (används för att behandla ödem, högt blodtryck).

Ivabradin Zentiva med mat och dryck

Undvik grapefruktjuice under behandlingen med Ivabradin Zentiva.

Graviditet och amning

Ta inte Ivabradin Zentiva om du är gravid eller planerar för graviditet (se ”Ta inte Ivabradin Zentiva”).

Rådfråga din läkare om du är gravid och har tagit Ivabradin Zentiva.

Ta inte Ivabradin Zentiva om du kan bli gravid såvida du inte använder en säker preventivmetod (se ”Ta

inte Ivabradin Zentiva”).

Ta inte Ivabradin Zentiva om du ammar (se ”Ta inte Ivabradin Zentiva”). Rådfråga läkare om du ammar

eller planerar att börja amma eftersom amning ska avbrytas om du tar Ivabradin Zentiva.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ivabradin Zentiva kan orsaka kortvariga ljusfenomen (en tillfälligt ökad ljusintensitet i synfältet, se

”Eventuella biverkningar”). Om du får detta, var försiktig med bilkörning och användning av maskiner när

det kan bli plötsliga ändringar i ljusintensitet, särskilt vid bilkörning under natten.

3.

Hur du tar Ivabradin Zentiva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ivabradin Zentiva bör tas i samband med måltider.

Om du behandlas för stabil angina pectoris

Startdosen ska inte överstiga en tablett Ivabradin Zentiva 5 mg två gånger dagligen. Om du fortfarande har

anginasymtom och har tolererat dosen på 5 mg två gånger dagligen väl kan dosen ökas. Underhållsdosen

ska inte överstiga 7,5 mg två gånger dagligen. Läkaren förskriver rätt dos för dig. Den vanliga dosen är en

tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre) kan din läkare förskriva

halva dosen, d.v.s. en halv tablett Ivabradin Zentiva 5 mg (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen

och en halv 5 mg tablett på kvällen.

Om du behandlas för kronisk hjärtsvikt

Vanlig rekommenderad startdos är en tablett Ivabradin Zentiva 5 mg två gånger dagligen, som vid behov

kan ökas till en tablett Ivabradin Zentiva 7,5 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att bedöma

vilken dos som är rätt för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I

vissa fall (t.ex. om du är äldre) kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv tablett Ivabradin

Zentiva 5 mg (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg tablett på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Ivabradin Zentiva

En hög dos Ivabradin Zentiva kan medföra att du känner dig andfådd eller trött för att ditt hjärta bromsar

ner för mycket. Kontakta omedelbart din läkare om detta händer.

Om du har glömt att ta Ivabradin Zentiva

Om du har glömt att ta Ivabradin Zentiva , ta nästa dos på vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Kalendern på tablettblistern ska hjälpa dig att komma ihåg när du sist tog en tablett Ivabradin Zentiva.

Om du slutar att ta Ivabradin Zentiva

Eftersom behandling av angina (kärlkramp) eller kronisk hjärtsvikt vanligtvis är livslång bör du rådfråga

läkaren innan du avbryter behandlingen med detta läkemedel.

Om du tror att effekten av Ivabradin Zentiva är för stark eller för svag, tala med läkare eller

apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De vanligaste biverkningarna med detta läkemedel är dosberoende och relaterade till dess

verkningsmekanism:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Ljusfenomen i synfältet (korta stunder med ökad ljusintensitet, oftast orsakade av plötsliga

ändringar i ljusförhållanden). De kan även beskrivas som en ljusring, färgade blixtar, upplösning av

bild eller multipla bilder. De uppträder vanligen inom de första två månaderna av behandlingen,

varefter de kan uppträda och försvinna vid upprepade tillfällen under eller efter behandlingen.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Påverkan på hjärtats arbete (symtomen är långsam puls). Det uppträder framför allt inom de första 2

till 3 månaderna efter behandlingens början.

Andra biverkningar har också rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Oregelbunden, snabb sammandragning av hjärtat, onormal uppfattning av hjärtslagen, okontrollerat

blodtryck, huvudvärk, yrsel och dimsyn (oklar syn).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Hjärtklappning och extra hjärtslag, illamående, förstoppning, diarré, buksmärta, svindel (yrsel),

andningssvårigheter (dyspné), muskelkramper, förändringar i laboratorievärden: höga nivåer av

urinsyra i blodet, ökning av antalet eosinofiler (en sorts vit blodkropp) och höjda halter kreatinin i

blodet (en nedbrytningsprodukt från musklerna), hudutslag, angioödem (såsom svullnad i ansiktet,

tungan eller halsen, svårigheter att andas eller svälja), lågt blodtryck, svimning, trötthetskänsla,

svaghetskänsla, onormalt EKG-hjärtmönster, dubbelseende, försämrad syn.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Nässelutslag, klåda, hudrodnad, sjukdomskänsla.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)

Oregelbundna hjärtslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ivabradin Zentiva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ivabradin (som hydroklorid). En filmdragerad tablett innehåller 5 mg

ivabradin (som hydroklorid) eller 7,5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen finns i tablettkärnan: mannitol, krospovidon och magnesiumstearat, samt i

filmdrageringen: hypromellos, titandioxid, makrogol 400 och glycerol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter är avlånga, vita tabletter med skåra på ena sidan och båda

kanterna med måtten 4,8 x 8,8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Ivabradin Zentiva 7,5 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, runda tabletter med diametern

7,1 mm.

Ivabradin Zentiva är förpackade i blister av OPA/aluminium/PVC-aluminium och levereras i pappkartong.

Tabletterna finns i förpackningar med 14, 28, 56, 84, 98, 100 och 112 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjeckien

Tillverkare

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjeckien

eller

S.C. Zentiva S.A

50 Theodor Pallady

District 3

032266 Bukarest

Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter

Ivabradin Zentiva 7,5 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter:

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Ivabradin Zentiva 7,5 mg filmdragerade tabletter:

En filmdragerad tablett innehåller 7,5 mg ivabradin (som hydroklorid).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter:

Avlånga, vita tabletter med skåra på ena sidan och båda kanterna med måtten 4,8 x 8,8 mm. Tabletten kan

delas i två lika stora doser.

Ivabradin Zentiva 7,5 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita runda tabletter med diametern 7,1 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris

Ivabradin är indicerat för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos vuxna med

koronarkärlssjukdom och normal sinusrytm och en hjärtfrekvens ≥ 70 slag per minut. Ivabradin är

indicerat:

för vuxna med intolerans eller kontraindikation mot betablockerare

eller

i kombination med betablockerare för patienter som inte uppnår adekvat kontroll med en optimal

dos betablockerare.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA klass II till IV med systolisk dysfunktion hos patienter

med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är ≥ 75 slag per minut, i kombination med standardterapi, inklusive

behandling med betablockerare eller när behandling med betablockerare är kontraindicerad eller inte

tolereras (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

För de olika doseringarna finns filmdragerade tabletter med 5 mg och 7,5 mg ivabradin tillgängliga.

Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris

Det rekommenderas att beslut om att påbörja eller titrera behandling sker med tillgång till upprepade

mätningar av hjärtfrekvens, EKG eller ambulatorisk 24-timmarsmonitorering.

Startdosen av ivabradin ska inte överstiga 5 mg 2 gånger dagligen för patienter under 75 år.

Om patienten efter tre till fyra veckors behandling fortfarande har symtom, startdosen tolereras väl och

hjärtfrekvensen i vila fortfarande är över 60 slag per minut kan dosen ökas till nästa högre dos hos

patienter som får 2,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen.

Underhållsdosen ska inte överstiga 7,5 mg 2 gånger dagligen.

Om det inte skett någon förbättring av anginasymtomen inom 3 månader efter behandlingsstart ska

ivabradinbehandlingen avbrytas.

Avbrytande av behandlingen ska också övervägas om endast begränsat symtomatisk svar uppnås och om

ingen kliniskt relevant minskning av vilopulsen skett inom tre månader. Om vilopulsen under

behandlingen sjunker till under 50 slag per minut eller om patienten får bradykardirelaterade symtom som

yrsel, trötthet eller hypotension, måste dosen titreras ned, eventuellt ända ner till den lägsta dosen 2,5 mg 2

gånger dagligen (en halv 5 mg tablett 2 gånger dagligen). Efter dosreduktion ska hjärtfrekvensen

övervakas (se avsnitt 4.4). Behandlingen måste avbrytas om hjärtfrekvensen fortfarande är under 50 slag

per minut eller om bradykardisymtom kvarstår trots att dosen minskats.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Behandlingen får endast initieras hos patienter med stabil hjärtsvikt.

Det rekommenderas att den behandlande läkaren har erfarenhet av behandling av kronisk hjärtsvikt.

Den vanliga rekommenderade startdosen av ivabradin är 5 mg 2 gånger dagligen. Efter två veckors

behandling kan dosen ökas till 7,5 mg 2 gånger dagligen om vilopulsen konstant är över 60 slag per minut

eller minskas till 2,5 mg 2 gånger dagligen (en halv 5 mg tablett 2 gånger dagligen) om vilopulsen

konstant är under 50 slag per minut eller vid bradykardirelaterade symtom såsom yrsel, trötthet eller

hypotension. Om pulsen är mellan 50 och 60 slag per minut, bör dosen 5 mg 2 gånger dagligen bibehållas.

Om hjärtfrekvensen sjunker till en konstant nivå under 50 slag per minut i vila under pågående

behandling, eller om patienten får bradykardirelaterade symtom, måste dosen reduceras till nästa lägre

dos hos patienter som fått 7,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen. Om pulsen ökar och

kvarstår över 60 slag per minut i vila, kan dosen upptitreras till nästa övre dos hos patienter som fått

2,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen.

Behandlingen måste avbrytas om hjärtfrekvensen konstant är lägre än 50 slag per minut eller om

bradykardisymtom kvarstår (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre

Hos patienter över 75 år, bör en lägre startdos övervägas (2,5 mg 2 gånger dagligen, dvs. en halv 5 mg

tablett 2 gånger dagligen) innan eventuell upptitrering.

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion och kreatinin-clearance över

15 ml/min (se avsnitt 5.2). Det saknas data från patienter med kreatinin-clearance under 15 ml/min, och

ivabradin bör därför användas med försiktighet i denna population.

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Försiktighet ska iakttas vid

användning av ivabradin hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Ivabradin är kontraindicerat hos

patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion, eftersom det inte har studerats i denna population och en

stor ökning i systemisk exponering förväntas (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ivabradin vid behandling av kronisk hjärtsvikt för barn i åldern under 18 år har

inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan ges.

Administreringssätt

Tabletter ska tas oralt två gånger dagligen, morgon och kväll, i samband med måltid (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Vilopuls under 70 slag per minut före behandling.

Kardiogen chock.

Akut hjärtinfarkt.

Allvarlig hypotension (< 90/50 mmHg)

Allvarligt nedsatt leverfunktion.

Sick sinus syndrome.

SA-block.

Instabil eller akut hjärtsvikt.

Pacemakerberoende (hjärtfrekvens upprätthålls uteslutande av pacemakern).

Instabil angina.

AV-block grad III.

Kombination med starka cytokrom P450 3A4-hämmare såsom azolantimykotika (ketokonazol,

itrakonazol), makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin per os, josamycin, telitromycin),

hiv-proteashämmare (nelfinavir, ritonavir) och nefazodon (se avsnitt 4.5 och 5.2).

Kombination med verapamil eller diltiazem som är måttliga CYP3A4-hämmare med

hjärtfrekevenssänkande egenskaper (se avsnitt 4.5).

Graviditet, amning och kvinnor i fertil ålder som inte använder en säker preventivmetod (se avsnitt

4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Speciella varningar

Avsaknad av gynnsam effekt på kliniskt utfall hos patienter med symtomatisk kronisk stabil angina

pectoris

Ivabradin är enbart indicerat för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris eftersom

ivabradin inte har någon gynnsam effekt på kardiovaskulärt utfall (t.ex. hjärtinfarkt eller kardiovaskulär

död) (se avsnitt 5.1).

Mätning av hjärtfrekvens

Eftersom hjärtfrekvensen kan variera avsevärt över tiden bör upprepade mätningar av hjärtfrekvens, EKG

eller ambulatorisk 24-timmarsmonitorering övervägas för att bestämma hjärtfrekvensen i vila innan

ivabradinbehandlingen påbörjas och då titrering övervägs hos patienter som står på ivabradinbehandling.

Detta gäller även patienter med låg hjärtfrekvens, särskilt om hjärtfrekvensen sjunker till under 50 slag per

minut, eller efter dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärtarytmier

Ivabradin är inte effektivt vid behandling av eller för att förebygga hjärtarytmier, och förlorar troligtvis sin

effekt när takyarytmi uppstår (t.ex. ventrikulär eller supraventrikulär takykardi). Ivabradin rekommenderas

därför inte hos patienter med förmaksflimmer eller andra hjärtarytmier som påverkar sinusknutans

funktion.

Hos patienter som behandlas med ivabradin ökar risken för utveckling av förmaksflimmer (se avsnitt 4.8).

Förmaksflimmer är vanligare hos patienter som samtidigt behandlas med amiodaron eller potenta klass I

antiarytmika. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera patienter som behandlas med ivabradin med

avseende på förekomsten av förmaksflimmer (fördröjd eller paroxismal), vilket också bör inkludera EKG-

övervakning om detta är kliniskt indikerat (till exempel vid förvärrad angina, hjärtklappning,

oregelbunden puls).

Patienterna ska informeras om tecken och symtom på förmaksflimmer och rådas att kontakta läkare om

dessa skulle uppstå.

Om patienten utvecklar förmaksflimmer under behandlingen ska nytta-riskbalansen av fortsatt

ivabradinbehandling övervägas noga.

Patienter med kronisk hjärtsvikt med defekt intraventrikulär överledningstid (vänstersidigt grenblock,

högersidigt grenblock) och ventrikulär dyssynkroni bör monitoreras noga.

Användning hos patienter med AV-block grad II

Ivabradin rekommenderas inte hos patienter med AV-block grad II.

Användning hos patienter med låg hjärtfrekvens

Ivabradinbehandling ska inte sättas in hos patienter med vilopuls under 70 slag per minut före behandling

(se avsnitt 4.3).

Om vilopulsen, under behandling, vid upprepade mätningar

sjunker till under 50 slag per minut eller om

patienten får bradykardirelaterade symtom som yrsel, trötthet eller hypotension måste dosen reduceras

eller behandlingen avbrytas om hjärtfrekvens under 50 slag per minut eller bradykardisymtom kvarstår (se

avsnitt 4.2).

Kombination med kalciumkanalblockerare

Samtidig användning av ivabradin och hjärtfrekvensreducerande kalciumblockerare såsom verapamil eller

diltiazem är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.5). Det har inte framkommit några säkerhetsproblem vid

kombination av ivabradin och nitrater eller dihydropyridin kalciumblockerare såsom amlodipin. Ingen

ytterligare effekt av ivabradin i kombination med dihydropyridin kalciumblockerare har konstaterats (se

avsnitt 5.1).

Kronisk hjärtsvikt

Hjärtsvikt måste vara stabil innan behandling med ivabradin övervägs. Ivabradin bör användas med

försiktighet hos hjärtsviktpatienter med NYHA funktionsklass IV på grund av begränsade data för denna

population.

Stroke

Användning av ivabradin rekommenderas inte direkt efter nyligen uppkommen stroke då data saknas för

dessa situationer.

Synförmåga

Ivabradin påverkar retinal funktion. Det finns inga bevis på någon toxisk effekt av långtidsbehandling med

ivabradin på retinan (se avsnitt 5.1). Man bör överväga att avbryta behandlingen om någon oförutsedd

försämring av synen inträffar. Försiktighet ska iakttas hos patienter med retinitis pigmentosa.

Försiktighetsregler

Patienter med hypotension

Det föreligger endast begränsade data från patienter med mild till måttlig hypotension och ivabradin bör

därför användas med försiktighet hos dessa patienter. Ivabradin är kontraindicerat hos patienter med

allvarlig hypotension (blodtryck < 90/50 mmHg) (se avsnitt 4.3).

Förmaksflimmer – hjärtarytmier

Det finns inga bevis för risk för (kraftig) bradykardi vid återgång till sinusrytm då farmakologisk

konvertering av förmaksflimmer inleds hos patienter som behandlas med ivabradin. I brist på tillräckliga

data bör emellertid icke akuta elektrokonverteringar övervägas först 24 timmar efter sista dosen av

ivabradin.

Användning hos patienter med medfött långt QT-syndrom eller som behandlas med QT-förlängande

läkemedel

Användning av ivabradin bör undvikas hos patienter med medfött långt QT-syndrom eller som behandlas

med QT-förlängande läkemedel (se avsnitt 4.5). Om kombination är nödvändig krävs noggrann

hjärtövervakning.

Sänkt hjärtfrekvens, som orsakas av ivabradin, kan förvärra QT-förlängning, vilket kan ge upphov till

allvarliga arytmier, framförallt torsade de pointes.

Hypertensiva patienter som behöver modifiering av blodtrycksbehandling

I SHIFT-studien upplevde fler patienter episoder av förhöjt blodtryck under behandling med ivabradin

(7,1 %) jämfört med patienter som behandlades med placebo (6,1 %). Dessa episoder förekom oftast strax

efter modifiering av blodtrycksbehandlingen, var övergående och påverkade inte behandlingseffekten av

ivabradin. När modifieringar av behandling görs hos patienter med kronisk hjärtsvikt som behandlas med

ivabradin bör blodtrycket kontrolleras med ett lämpligt intervall (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning ej rekommenderad

QT-förlängande läkemedel

Kardiovaskulära läkemedel med QT-förlängande egenskaper (t.ex. kinidin, disopyramid, bepridil,

sotalol, ibutilid, amiodaron).

Icke kardiovaskulära läkemedel med QT-förlängande egenskaper (t.ex. pimozid, ziprasidon,

sertindol, meflokin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, intravenöst erytromycin).

Användning av kardiovaskulära och icke-kardiovaskulära QT-förlängande läkemedel samtidigt med

ivabradin bör undvikas då QT-förlängningen kan förvärras av sänkt hjärtfrekvens. Om

kombinationsbehandling är nödvändig krävs noggrann hjärtövervakning (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning med försiktighet

Kaliumsänkande diuretika (tiaziddiuretika och loopdiuretika)

Hypokalemi kan öka risken för arytmi. Eftersom ivabradin kan orsaka bradykardi, är kombinationen av

hypokalemi och bradykardi en predisponerande faktor för uppkomsten av allvarliga arytmier, särskilt hos

patienter med långt QT-syndrom, medfött eller substansinducerat.

Farmakokinetiska interaktioner

Cytokrom P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradin metaboliseras enbart av CYP3A4 och är en mycket svag hämmare av detta cytokrom. Ivabradin

uppvisade ingen påverkan på metabolismen och plasmakoncentrationer av andra CYP3A4-substrat (milda,

måttliga och kraftiga hämmare). CYP3A4- hämmare och -inducerare kan interagera med ivabradin och

påverka dess metabolism och farmakokinetik i kliniskt signifikant grad. Läkemedelsinteraktionsstudier har

visat att CYP3A4-hämmare ökar plasmakoncentrationer av ivabradin, medan inducerare reducerar dem.

Ökade plasmakoncentrationer av ivabradin kan vara förbundet med risk för uttalad bradykardi (se avsnitt

4.4).

Kontraindikationer för samtidig användning

Samtidig användning av potenta CYP3A4-hämmare såsom azolantimykotika (ketokonazol, itrakonazol),

makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin per os, josamycin, telitromycin), hiv-proteashämmare

(nelfinavir, ritonavir) och nefazodon är kontraindicerade (se avsnitt 4.3). De potenta CYP3A4-hämmarna

ketokonazol (200 mg en gång dagligen) och josamycin (1 g 2 gånger dagligen) ökade ivabradins

exponering i plasma i genomsnitt 7 till 8 gånger.

Måttliga CYP3A4-hämmare: Specifika interaktionsstudier med friska frivilliga och patienter har visat att

ivabradin i kombination med de hjärtfrekvenssänkande medlen diltiazem eller verapamil resulterade i en

ökning av ivabradinexponeringen (2 till 3 gånger ökning av AUC) och en ytterligare sänkning av

hjärtfrekvensen med 5 slag per minut. Samtidig användning av ivabradin och dessa läkemedel är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning ej rekommenderad

Grapefruktjuice: ivabradinexponeringen fördubblades efter samtidigt intag av grapefruktjuice. Intag av

grapefruktjuice ska därför undvikas.

Samtidig användning med försiktighet

Måttliga CYP3A4-hämmare: samtidig användning av ivabradin och andra måttliga

CYP3A4-hämmare (t.ex flukonazol) kan övervägas med startdosen 2,5 mg 2 gånger dagligen och

om hjärtfrekvensen vid vila är högre än 70 slag per minut. Hjärtfrekvensen ska monitoreras.

CYP3A4-inducerare: CYP3A4-inducerare (t.ex. rifampicin, barbiturater, fenytoin, Hypericum

perforatum [Johannesört]) kan reducera ivabradinexponering och -aktivitet. Samtidig användning

av CYP3A4-inducerande läkemedel kan kräva justering av ivabradindosen. Kombination av

ivabradin 10 mg 2 gånger dagligen och Johannesört har visats halvera ivabradins AUC. Intag av

Johannesört bör begränsas vid ivabradinbehandling.

Annan samtidig användning

Specifika läkemedelsinteraktionsstudier har inte visat några kliniskt signifikanta effekter av följande

läkemedel på ivabradins farmakokinetik och farmokodynamik: protonpumpshämmare (omeprazol,

lansoprazol), sildenafil, HMG CoA-reduktashämmare (simvastatin), dihydropyridinkalciumantagonister

(amlodipin, lacidipin), digoxin och warfarin. Inte heller hade ivabradin någon klinisk signifikant effekt på

farmakokinetiken hos simvastatin, amlodipin, lacidipin, på farmakokinetiken eller farmakodynamiken hos

digoxin, warfarin eller på farmakodynamiken hos acetylsalicylsyra.

I pivotala kliniska fas III-studier var användningen av följande läkemedel ; ACE-hämmare, angiotensin II-

antagonister, betablockerare, diuretika, anti-aldosteron, kort- och långtidsverkande nitrater, HMG CoA-

reduktashämmare, fibrater, protonpumpshämmare, orala antidiabetika, acetylsalicylsyra och andra

trombocytaggregationshämmande läkemedel, rutinmässigt kombinerade med ivabradin utan några tecken

på säkerhetsproblem.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder ska använda en säker preventivmetod under behandlingen (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av ivabradin hos gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Dessa studier har visat embryotoxiska och

teratogena effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Ivabradin är därför kontraindicerat

under graviditet (se avsnitt 4.3).

Amning

Djurstudier indikerar att ivabradin utsöndras i modersmjölk. Ivabradin är därför kontraindicerat under

amning (se avsnitt 4.3). Kvinnor som behöver behandling med ivabradin ska sluta amma och välja ett

annat sätt att mata sitt barn.

Fertilitet

Studier på råtta har inte visat någon effekt på hanar och honor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

En särskild studie som gjorts med friska frivilliga för att utvärdera eventuell påverkan av ivabradin på

körförmågan har inte visat någon förändring i förmågan att framföra fordon. Efter marknadsföring har

dock fall av nedsatt körförmåga på grund av synstörningar rapporterats. Ivabradin kan orsaka kortvariga

ljusfenomen, huvudsakligen bestående av fosfener (se avsnitt 4.8).

Möjlig förekomst av sådana ljusfenomen bör tas i beaktande vid bilkörning eller användning av maskiner,

i situationer där plötsliga ändringar i ljusintensitet kan inträffa, särskilt vid bilkörning under natten.

Ivabradin har ingen effekt på förmågan att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Ivabradin har undersökts i kliniska studier med närmare 45 000 deltagare.

De vanligaste biverkningarna med ivabradin, ljusfenomen (fosfener) och bradykardi, är dosberoende och

relaterade till läkemedlets farmakologiska effekt.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats från kliniska studier och presenteras inom följande

frekvensområden: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100);

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mindre

vanliga

Eosinofili

Metabolism och nutrition

Mindre

vanliga

Hyperurikemi

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, vanligen under den första

månaden av behandlingen

Yrsel, eventuellt relaterat till bradykardi

Mindre

vanliga

Synkopé, eventuellt relaterat till bradykardi

Ögon

Mycket vanliga

Ljusfenomen (fosfener)

Vanliga

Dimsyn

Mindre

vanliga

Dubbelseende

Försämrad syn

Öron och balansorgan

Mindre

vanliga

Svindel

Hjärtat

Vanliga

Bradykardi

AV-block av grad I (förlängt PQ-intervall på

EKG)

Ventrikulär extrasystole

Förmaksflimmer

Mindre

vanliga

Palpitationer

Supraventrikulära extrasystole

Mycket

sällsynta

AV-block grad II, AV-block grad III

Sjuka sinus-syndrom

Blodkärl

Vanliga

Okontrollerat högt blodtryck

Mindre

vanliga

Hypotoni, eventuellt relaterat till bradykardi

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre

vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Mindre

vanliga

Illamående

Förstoppning

Diarré

Buksmärta

Hud och subkutan vävnad

Mindre

vanliga

Angioödem

Utslag

Sällsynta

Erytem

Klåda

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre

vanliga

Muskelkramper

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mindre

vanliga

Asteni, eventuellt relaterat till bradykardi

Trötthet, eventuellt relaterat till bradykardi

Sällsynta

Sjukdomskänsla, eventuellt relaterat till

bradykardi

Undersökningar

Mindre

vanliga

Förhöjda halter av kreatinin i blodet

EKG med förlängt QT-intervall

Frekvensen för biverkningar beräknad från spontanrapporter detekterade i kliniska prövningar.

Beskrivning av särskilda biverkningar

Ljusfenomen (fosfener) rapporterades hos 14,5 % av patienterna, beskrivet som övergående ökad

ljusintensitet i ett begränsat område av synfältet. De utlöses vanligtvis av plötsliga ändringar i

ljusintensitet. Fosfener kan även beskrivas som en ljusring, upplösning av bild (stroboskopiska eller

kaleidoskopiska effekter), färgade klara ljus eller multipla bilder (retinal persistens). Fosfener uppkommer

vanligtvis under de första två behandlingsmånaderna och kan därefter återkomma flera gånger. De

rapporterades generellt som milda eller måttliga. Alla fosfener upphörde under eller efter behandlingen,

hos en majoritet (77,5 %) under behandlingen. Färre än 1 % av patienterna ändrade sina dagliga rutiner

eller slutade behandlingen på grund av fosfener.

Bradykardi rapporterades hos 3,3 % av patienterna, speciellt de första 2 till 3 månaderna efter

behandlingens början. 0,5 % av patienterna fick allvarlig bradykardi med ≤ 40 slag per minut.

I SIGNIFY-studien observerades förmaksflimmer hos 5,3 % av patienterna som tog ivabradin jämfört med

3,8 % i placebogruppen. I en poolad analys av alla fas II/III dubbelblinda kontrollerade kliniska studier

med en varaktighet på minst 3 månader, med mera än 40 000 inkluderade patienter, var förekomsten av

förmaksflimmer 4,86 % hos patienter som behandlades med ivabradin jämfört med 4,08 % i

kontrollgrupperna, vilket motsvarar ett hazard ratio på 1,26, 95 % CI [1,15;1,39].

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Överdosering kan leda till allvarlig och långvarig bradykardi (se avsnitt 4.8).

Behandling

Allvarlig bradykardi bör behandlas symtomatiskt på specialistavdelning. Vid bradykardi med dålig

hemodynamisk tolerans, kan symtomatisk behandling inkluderande betastimulerande läkemedel såsom

intravenöst isoprenalin övervägas. Temporär pacemakerbehandling av hjärtat kan utföras vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hjärta och kretslopp, övriga medel vid hjärtsjukdomar, ATC-kod: C01EB17.

Verkningsmekanism

Ivabradin är ett rent hjärtfrekvenssänkande läkemedel som verkar selektivt och specifikt hämmande på

hjärtats pacemakerkanal I

, som kontrollerar spontan diastolisk depolarisering i sinusknutan och reglerar

hjärtfrekvensen. Hjärteffekterna är specifika för sinusknutan, utan effekt på intraatriell, atrioventrikulär

eller intraventrikulär överledningstid, ej heller på hjärtkontraktilitet eller ventrikulär repolarisering.

Ivabradin kan också interagera med jonkanaler i retina, I

, som är väldigt lik hjärtats I

. De deltar i den

temporala upplösningen i det visuella systemet, genom att begränsa retinala responsen på stark

ljusstimulans. Under utlösande förhållande, (t.ex. snabba ändringar i ljusstyrkan), förorsakar ivabradins

partiella hämning av I

de ljusfenomen som då och då upplevs av patienterna. Ljusfenomen (fosfener)

beskrivs som övergående ökad ljusintensitet i ett begränsat område av synfältet (se avsnitt 4.8).

Farmakodynamisk effekt

Ivabradins viktigaste farmakodynamiska egenskap hos människa är en specifik dosberoende sänkning av

hjärtfrekvensen. Analyser av hjärtfrekvensreduktion med doser upp till 20 mg 2 gånger dagligen tyder på

en tendens mot en platåeffekt, vilket är förenligt med en nedsatt risk för svår bradykardi under 40 slag per

minut (se avsnitt 4.8).

Med de vanligaste rekommenderade doserna är hjärtfrekvenssänkningen cirka 10 slag per minut i vila och

under arbete. Detta medför en reduktion av hjärtats belastning och syreförbrukning. Ivabradin påverkar

inte överledning i hjärtat, kontraktilitet (ingen negativ inotrop effekt) eller ventrikulär repolarisering:

i kliniska elektrofysiologiska studier hade ivabradin ingen effekt på atrioventrikulär eller

intraventrikulär överledningstid eller korrigerade QT-intervaller

hos patienter med vänsterkammardysfunktion (LVEF mellan 30 och 45 %), hade ivabradin ingen

negativ effekt på LVEF.

Klinisk effekt och säkerhet

Ivabradins effekt på angina pectoris och ischemi studerades i fem dubbelblinda randomiserade studier (tre

med placebo, och en med atenolol respektive amlodipin). Dessa studier inkluderade 4 111 patienter med

kronisk stabil angina pectoris, av vilka 2 617 fick ivabradin.

Ivabradin 5 mg 2 gånger dagligen har visat sig vara effektivt på resultat från arbetsprov efter 3 till 4

veckors behandling. Effekten bekräftades med 7,5 mg 2 gånger dagligen. Tilläggseffekten jämfört med

5 mg 2 gånger dagligen fastställdes i en kontrollerad studie med atenolol: den totala arbetsprovsdurationen

vid dalvärdet på serumkoncentrationen ökade med ca 1 minut efter en månads behandling med 5 mg 2

gånger dagligen, och blev ytterliggare förbättrad med nästan 25 sekunder efter en ny 3-månaders period

med forcerad titrering till 7,5 mg 2 gånger dagligen. Studien bekräftade ivabradins positiva effekt på

angina pectoris och ischemi hos patienter 65 år och äldre. Effekten av 5 och 7,5 mg 2 gånger dagligen var

konsistent mellan studierna för arbetsprovsresultat (total arbetsprovsduration, tid till begränsning på grund

av angina, tid till inträdande av angina och tid till 1 mm ST-sänkning) och var förknippat med en

minskning av antalet anginaattacker med ca 70 %. En dosregim med ivabradin 2 gånger dagligen gav

jämn effekt över 24 timmar.

I en randomiserad placebokontrollerad studie med 889 patienter med ivabradin givet som tillägg till

atenolol 50 mg en gång dagligen visades en ökad effekt på alla arbets-EKG-parametrar vid lägsta

effektnivån (12 timmar efter oralt intag).

I en randomiserad placebokontrollerad studie som omfattade 725 patienter påvisades inte någon ytterligare

effekt av ivabradin utöver amlodipin 10 mg en gång dagligen vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet (12

timmar efter oralt intag) medan en ytterligare effekt påvisades vid toppvärdet (3–4 timmar efter oralt

intag).

I en randomiserad placebokontrollerad studie som omfattade 1 277 patienter visade ivabradin givet som

tillägg till amlodipin 5 mg en gång dagligen eller nifedipin GITS 30 mg en gång dagligen en statistisk

signifikant ytterligare effekt på behandlingssvaret (definierat som en minskning på minst 3

anginaattacker per vecka och/eller en ökning av tid till 1 mm ST-sänkning på minst 60 sekunder vid

arbets-EKG som utförts på gångmatta) vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet (12 timmar efter oralt intag

av ivabradin) under en behandlingsperiod på 6 veckor (oddskvot = 1,3, 95 % CI [1,0;1,7]; p = 0,012).

Det påvisades ingen ytterligare effekt av ivabradin på sekundära effektmått av arbets-EKG-parametrar

vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet medan en ytterligare effekt påvisades vid toppvärdet (3–4 timmar

efter oralt intag av ivabradin).

Full effekt av ivabradin upprätthölls under hela behandlingsperioden på 3 eller 4 månader i

effektstudierna. Det fanns inga tecken på utveckling av farmakologisk tolerans (förlust av effekt) under

behandlingen eller för ”rebound”-fenomen efter snabbt avbrytande av behandlingen. Ivabradins effekt på

angina pectoris och ischemi var associerad med dosberoende sänkning av hjärtfrekvens och signifikant

reduktion i dubbelprodukten (puls x systoliskt blodtryck) vid vila och belastning. Effekterna på blodtryck

och perifer vaskulär resistans var små och inte kliniskt signifikanta.

En varaktig sänkning av hjärtfrekvensen visades hos patienter som behandlats med ivabradin under minst

ett år (n = 713). Ingen påverkan på glukos- eller lipidmetabolism observerades.

Ivabradins effekt på angina pectoris och ischemi upprätthölls hos diabetespatienter (n = 457), med en

säkerhetsprofil liknande den för hela populationen.

En stor utfallsstudie, BEAUTIFUL, utfördes på 10 917 patienter med koronarkärlssjukdom och vänster

kammarfunktionsnedsättning (LVEF< 40 %) i tillägg till optimal underliggande behandling där 86,9 % av

patienterna fick betablockerare. Det primära effektmåttet var sammansatt av kardiovaskulär död,

sjukhusinläggning på grund av akut myokardinfarkt eller sjukhusinläggning på grund av nytillkommen

eller förvärrad hjärtsvikt. Studien visade ingen skillnad i frekvens av det sammansatta primära

effektmåttetmellan ivabradingruppen och placebogruppen (relativ risk ivabradin : placebo: 1,00, p =

0,945).

I en post-hoc undergrupp av patienter med symtomatisk angina vid randomiseringen (n = 1 507), sågs inga

säkerhetssignaler vad gäller kardiovaskulär död, sjukhusinläggning för akut myokardinfakt eller hjärtsvikt

(ivabradin 12,0 % jämfört med placebo 15,5 %, p = 0,05).

En stor utfallsstudie, SIGNIFY, utfördes på 19 102 patienter med koronarkärlssjukdom och utan klinisk

hjärtsvikt (LVEF > 40 %), i tillägg till optimal underliggande behandling. I studien användes ett

behandlingsschema med högre dosering än den godkända (startdos 7,5 mg 2 gånger dagligen (5 mg 2

gånger dagligen vid en ålder ≥ 75 år) och titrering upp till 10 mg 2 gånger dagligen). Det primära

effektmåttet var sammansatt av kardiovaskulär död eller icke-fatal hjärtinfarkt. Studien visade ingen

skillnad i frekvens av det sammansatta primära effektmåttet mellan ivabradingruppen och placebogruppen

(relativ risk ivabradin/placebo 1,08, p = 0,197). Bradykardi rapporterades av 17,9 % av patienterna i

ivabradingruppen (2,1 % i placebogruppen). 7,1 % av patienterna fick verapamil, diltiazem eller starka

CYP 3A4-hämmare under studien.

En liten statistiskt signifikant ökning av det sammansatta primära effektmåttet observerades i den

fördefinierade undergruppen med anginapatienter i CCS-klass II eller högre vid utgångsläget (n = 12 049)

(årlig förekomst 3,4 % kontra 2,9 %, relativ risk ivabradin/placebo 1,18, p = 0,018), men inte i

undergruppen som omfattade hela anginapopulationen i CCS-klass ≥ I (n = 14 286) (relativ risk

ivabradin/placebo 1,11, p = 0,110).

Användning av en högre dosering än den godkända förklarade inte fullständigt dessa fynd.

SHIFT-studien var en stor multicenter internationell, randomiserad dubbelblind placebokontrollerad

utfalls studie utförd på 6 505 vuxna patienter med stabil kronisk hjärtsvikt under ≥ 4 veckor), NYHA klass

II till IV, med en reducerad vänster kammar ejektionsfraktion (LVEF ≤ 35 %) och en vilopuls ≥ 70 slag

per minut.

Patienterna fick standardbehandling med betablockerare (89 %), ACE-hämmare och/eller angiotensin II-

antagonister (91 %), diuretika (83 %), och anti-aldosteron (60 %). I ivabradingruppen behandlades 67 %

av patienterna med 7,5 mg 2 gånger dagligen. Median uppföljningstid var 22,9 månader.

Ivabradinbehandlingen var förenad med en genomsnittlig sänkning av hjärtfrekvensen med 15 slag per

minut från ett utgångsvärde på 80 slag per minut. Skillnaden i hjärtfrekvens mellan ivabradin- och placebo

var 10,8 slag per minut vid dag 28, 9,1 slag per minut vid 12 månader och 8,3 slag per minut vid 24

månader.

Studien visade en kliniskt och statistiskt signifikant relativ riskreduktion på 18 % för det primära

sammansatta effektmåttet av kardiovaskulär mortalitet och sjukhusvård för förvärrad hjärtsvikt (hazard

ratio: 0,82, 95 % CI [0,75; 0,90], p < 0,0001) inom 3 månader efter påbörjad behandling. Den absoluta

riskreduktionen var 4,2 %. Resultaten för dem primära effektmåttet drivs i huvudsak av ändpunkterna

hjärtsvikt, sjukhusvård vid förvärrad hjärtsvikt (absoluta risken minskade med 4,7 %) och dödsfall av

hjärtsvikt (absoluta risken minskade med 1,1 %).

Behandlingseffekt på det primära sammansatta effektmåttet, dess komponenter och sekundära effektmått

Ivabradin

(n = 3 241)

n (%)

Placebo

(n = 3 264)

n (%)

Hazard Ratio

[95 % CI]

p-värde

Primärt sammansatt effektmått

793 (24,47)

937 (28,71)

0,82 [0,75; 0,90]

< 0,0001

Komponenter av sammansättningen:

Kardiovaskulär död

Sjukhusvård vid förvärrad hjärtsvikt

449 (13,85)

514 (15,86)

491 (15,04)

672 (20,59)

0,91 [0,80; 1,03]

0,74 [0,66; 0,83]

0,128

< 0,0001

Annat sekundärt effektmått:

Dödsfall av andra orsaker

Dödsfall p.g.a. hjärtsvikt

Sjukhusvård p.g.a. andra orsaker

Sjukhusvård p.g.a. kardiovaskulära

orsaker

503 (15,52)

113 (3,49)

1 231 (37,98)

977 (30,15)

552 (16,91)

151 (4,63)

1 356 (41,54)

1 122 (34,38)

0,90 [0,80; 1,02]

0,74 [0,58; 0,94]

0,89 [0,82; 0,96]

0,85 [0,78; 0,92]

0,092

0,014

0,003

0,0002

Minskningen av det primära effektmåttet observerades genomgående oavsett kön, NYHA-klass, ischemisk

eller icke-ischemisk hjärtsviktsetiologi och diabetes eller hypertension i anamnesen.

I undergruppen av patienter med hjärtfrekvens ≥ 75 slag per minut (n = 4 150), observerades en större

reduktion av det primära sammansatta effektmåttet på 24 % (hazard ratio: 0,76, 95 % CI [0,68; 0,85] –

p < 0,0001) och av andra sekundära effektmått, inklusive alla dödsfall (hazard ratio: 0,83, 95 % CI [0,72;

0,96], p = 0,0109) och kardiovaskulär död (hazard ratio: 0,83, 95 % CI [0,71; 0,97], p = 0,0166). I denna

undergrupp av patienter, är säkerhetsprofilen för ivabradin i linje med den för den totala populationen.

En signifikant effekt observerades på det primära sammansatta effektmåttet i den totala gruppen patienter

som fick behandling med betablockerare (hazard ratio: 0,85, 95 % CI [0,76; 0,94]). I undergruppen

patienter med hjärtfrekvens ≥ 75 slag per minut och med den rekommenderade måldosen av

betablockerare, observerades ingen statistiskt signifikant fördel på det primära sammansatta effektmåttet

(hazard ratio: 0,97, 95 % CI [0,74; 1,28]) och på andra sekundära effektmått, inklusive sjukhusvård för

förvärrad hjärtsvikt (hazard ratio: 0,79, 95 % CI [0,56; 1,10]) eller dödsfall från hjärtsvikt (hazard ratio:

0,69, 95 % CI [0,31; 1,53]).

Det fanns en signifikant förbättring i NYHA-klass på det senaste registrerade värdet, 887 (28 %) av

patienterna på ivabradin förbättrades kontra 776 (24 %) av patienterna på placebo (p = 0,001).

I en randomiserad placebokontrollerad studie med 97 patienter som behandlades med ivabradin i över 3

år för kronisk stabil angina pectoris, visade data från specifika oftalmologiska undersökningar som

hade som syfte att dokumentera funktionen av tappar och stavar samt uppåtstigande synbanor (d.v.s.

elektroretinogram, statiska och kinetiska synfält, färgseende, synskärpa), ingen retinal toxicitet.

Pediatrisk population

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes hos 116 pediatriska patienter

(17 i åldern [6–12] månader, 36 i åldern [1–3] år och 63 i åldern [3–18] år) med kronisk hjärtsvikt och

dilaterande kardiomyopati som redan stod på optimal underliggande behandling. 74 av patienterna fick

ivabradin (ratio 2:1). Den initiala dosen var 0,02 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen [6–12]

månader, 0,05 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen [1–3] år och för patienter med en kroppsvikt

<40kg i åldersgruppen [3–18] år, samt 2,5 mg två gånger dagligen för patienter med en kroppsvikt ≥40

kg i åldersgruppen [3–18] år. Dosen justerades beroende på behandlingssvaret med maximala doser på

0,2 mg/kg 2 gånger dagligen, 0,3 mg/kg två gånger dagligen respektive 15 mg två gånger dagligen. I

denna studie administrerades ivabradin som oral lösning eller tablett två gånger dagligen. Frånvaron av

någon farmakokinetisk skillnad mellan dessa två formuleringar bekräftades i en öppen randomiserad

överkorsningsstudie med två perioder hos 24 vuxna friska frivilliga personer.

En sänkning på 20 % i hjärtfrekvensen, utan bradykardi, uppnåddes hos 69,9 % av patienterna i

ivabradingruppen jämfört med 12,2 % i placebogruppen under titreringsperioden på 2 till 8 veckor

(oddskvoten: E = 17,24, 95 % CI [5,91; 50,30]).

Genomsnittliga ivabradindoser som gav en sänkning på 20 % i hjärtfrekvensen var 0,13 ± 0,04 mg/kg

två gånger dagligen i åldersgruppen [1–3] år, 0,10 ± 0,04 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen

[3–18] år med kroppsvikt < 40 kg och 4,1 ± 2,2 mg två gånger dagligen i åldersgruppen [3–18] år med

kroppsvikt ≥ 40 kg.

Det genomsnittliga LVEF-värdet ökade från 31,8 % till 45,3 % vid 12 månader i ivabradingruppen

jämfört med 35,4 % till 42,3 % i placebogruppen. Det fanns en förbättring i NYHA-klass hos 37,7 % av

patienterna i ivabradingruppen jämfört med 25,0 % i placebogruppen. Dessa förbättringar var inte

statistiskt signifikanta.

1 års säkerhetsprofilen liknade den som beskrivits för vuxna med kronisk hjärtsvikt.

Långtidseffekter av ivabradin på tillväxt, pubertet och generell utveckling samt långtidseffekten av

behandling med ivabradin i barndomen i syfte att reducera kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har

inte studerats.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

ivabradin för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av kärlkramp.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

ivabradin hos barn i åldern 0 upp till 6 månader för behandling av kronisk hjärtsvikt.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Under fysiologiska betingelser frigörs ivabradin hastigt från tabletterna och har en hög vattenlöslighet

(>10 mg/ml). Ivabradin är S-enantiomeren och ingen in vivo

interkonversion

har påvisats. Det N-

desmetylerade derivatet av ivabradin har identifierats som huvudsaklig aktiv metabolit hos människa.

Absorption och biotillgänglighet

Ivabradin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering med maximal plasmanivå

efter ca 1 timme under fastande förhållanden. Absolut biotillgänglighet från filmdragerade tabletter är

cirka 40 %, på grund av första-passage-effekten i tarm och lever.

Föda fördröjer absorptionen med cirka 1 timme, och ökar plasmaexponeringen med 20 till 30 %. Intag av

tabletterna under måltid rekommenderas för att minska intraindividuell variation i exponering (se avsnitt

4.2).

Distribution

Ivabradin är cirka 70 % plasmaproteinbundet, och distributionsvolymen vid steady state är nästan 100 l.

Maximal plasmakoncentration är 22 ng/ml (CV = 29 %) efter kronisk administrering med den

rekommenderade dosen på 5 mg två gånger dagligen. Genomsnittlig plasmakoncentration är 10 ng/ml

(CV = 38 %) vid steady state.

Metabolism

Ivabradin metaboliseras i stor grad i levern och tarmen genom oxidering via cytokrom P450 3A4

(CYP3A4) enbart. Den huvudsakliga aktiva metaboliten är N-desmetylerade derivatet (S 18982), vars

exponering är ca 40 % av modersubstansens. Metabolismen av den här aktiva metaboliten medieras också

av CYP3A4. Ivabradin har låg affinitet till CYP3A4, visar ingen kliniskt relevant CYP3A4-induktion eller

-hämning och påverkar därför troligen inte CYP3A4-substratmetabolismen eller plasmakoncentrationerna.

Däremot kan potenta hämmare och inducerare påverka plasmakoncentrationen av ivabradin kraftigt (se

avsnitt 4.5).

Eliminering

Ivabradin elimineras med en huvudsaklig halveringstid på 2 timmar (70–75 % av AUC) i plasma och en

effektiv halveringstid på 11 timmar. Totala clearance är cirka 400 ml/min och renala clearance är cirka

70 ml/min. Utsöndringen av metaboliter sker i liknande utsträckning via faeces och urin. Ungefär 4 % av

en oral dos utsöndras oförändrat i urinen.

Linjäritet/icke-linjäritet

Ivabradins kinetik är linjär i ett oralt dosintervall på 0,5–24 mg.

Särskilda populationer

Äldre

Det har inte observerats några farmakokinetiska skillnader (AUC och C

) mellan äldre (≥ 65 år) eller

gamla patienter (≥ 75 år) jämfört med befolkningen generellt (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Effekten av nedsatt njurfunktion (kreatininclearance från 15 till 60 ml/min) på ivabradins farmakokinetik

är minimal, och står i relation till att njurclearance i liten grad (ca 20 %) bidrar till den totala

elimineringen av både ivabradin och ivrabadins huvudmetabolit S 18982 (se avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh-skalan upp till 7) var AUC av obundet

ivabradin och den huvudsakliga aktiva metaboliten ca 20 % högre än hos individer med normal

leverfunktion. Det finns inte tillräckliga data för att kunna dra några slutsatser om patienter med måttligt

nedsatt leverfunktion. Det finns inga data tillgängliga för patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.2 och 4.3).

Pediatrisk population

Den farmakokinetiska profilen för ivabradin hos patienter med kronisk hjärtsvikt i åldern 6 månader till

< 18 år liknar farmakokinetiken som beskrivits för vuxna när titreringsschema baserat på ålder och vikt

tillämpas.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Analyser av förhållandet PK/PD har visat att hjärtfrekvensreduktionen är i stort sett linjär med ökande

plasmakoncentrationer av ivabradin och S 18982 för doser upp till 15–20 mg två gånger dagligen. Vid

högre doser är minskningen i hjärtfrekvens inte längre proportionellt mot ivabradins plasmakoncentration

och tenderar att nå en platå. Hög exponering av ivabradin som kan förekomma när ivabradin ges i

kombination med starka CYP3A4-hämmare, kan ge ett kraftigt fall i hjärtfrekvensen, men risken är lägre

med måttliga CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5).

PK/PD-förhållandet för ivabradin hos pediatriska patienter med kronisk hjärtsvikt i åldern 6 månader till

< 18 år liknar PK/PD-förhållandet som beskrivits för vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade

inte några särskilda risker för människa. Studier av reproduktionstoxicitet visade ingen effekt av ivabradin

på fertilitet hos han- och honråttor. När dräktiga djur under organogenesen exponerades med doser nära de

terapeutiska, sågs en förhöjd förekomst av foster med hjärtskador hos råttor och ett fåtal foster med

ektrodaktyli hos kaniner.

Hos hundar som gavs ivabradin (doser om 2, 7 eller 24 mg/kg/dag) under ett år, kunde reversibla

förändringar i retinafunktion observeras, men detta var inte förbundet med skador i ögonstrukturer. Dessa

data är i överensstämmelse med ivabradins farmakologiska effekter relaterade till interaktion med den

hyperpolariserings-aktiverade jonkanalen I

i retina, vilken har uttalad likhet med hjärtats pacemakerkanal

Andra långtidsstudier med upprepad dosering och karcinogenicitetsstudier visade inga kliniskt relevanta

förändringar.

Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningen för ivabradin har utförts enligt europeiska riktlinjer för miljöriskbedömning.

Resultaten från dessa bedömningar ger stöd för avsaknaden av miljörisk med ivabradin och att ivabradin

inte utgör ett hot mot miljön.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna:

Mannitol

Krospovidon

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Titandioxid

Makrogol 400

Glycerol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

OPA/Aluminium/PVC-aluminium blister, pappkartong.

Förpackningsstorlekar:

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter: 14, 28, 56, 84, 98, 100 och 112 filmdragerade tabletter

Ivabradin Zentiva 7,5 mg: 14, 28, 56, 84, 98, 100 och 112 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prag 10

Tjeckien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ivabradin Zentiva 5 mg filmdragerade tabletter:

EU/1/16/1144/001

EU/1/16/1144/002

EU/1/16/1144/003

EU/1/16/1144/004

EU/1/16/1144/005

EU/1/16/1144/006

EU/1/16/1144/007

Ivabradin Zentiva 7,5 mf filmdragerade tabletter:

EU/1/16/1144/008

EU/1/16/1144/009

EU/1/16/1144/010

EU/1/16/1144/011

EU/1/16/1144/012

EU/1/16/1144/013

EU/1/16/1144/014

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 11 november 2016

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/624458/2016

EMEA/H/C/004117

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ivabradine Zentiva

ivabradin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Ivabradine

Zentiva. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Ivabradine Zentiva ska

användas.

Praktisk information om hur Ivabradine Zentiva ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Ivabradine Zentiva och vad används det för?

Ivabradine Zentiva är ett läkemedel som används för att behandla symtom på långvarig stabil angina

(”kärlkramp”, dvs. smärtor i bröst, käke och rygg vid fysisk ansträngning) hos vuxna med

kranskärlssjukdom (hjärtsjukdom som orsakas av förträngning av blodkärlen som försörjer

hjärtmuskeln med blod). Läkemedlet ges till patienter som har normal hjärtrytm och en hjärtfrekvens

på minst 70 slag per minut. Det ges antingen till patienter som inte kan behandlas med betablockerare

(en annan typ av läkemedel mot angina), eller i kombination med en betablockerare till patienter vars

sjukdom inte kan kontrolleras med enbart en betablockerare.

Ivabradine Zentiva ges också till patienter med långvarig hjärtsvikt (när hjärtat inte kan pumpa

tillräckligt med blod till resten av kroppen) som har normal hjärtrytm och en hjärtfrekvens på minst

75 slag per minut. Det ges i kombination med standardterapi med betablockerare eller till patienter

som inte kan behandlas med betablockerare.

Ivabradine Zentiva innehåller den aktiva substansen ivabradin. Det är ett generiskt läkemedel, vilket

innebär att Ivabradine Zentiva liknar ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU.

Referensläkemedlet är Procoralan. Mer information om generiska läkemedel finns i dokumentet med

frågor och svar här

Ivabradine Zentiva

Error! Unknown document property name.

Sida 2/3

Hur används Ivabradine Zentiva?

Ivabradine Zentiva finns som tabletter (5 och 7,5 mg). Läkemedlet är receptbelagt. Den

rekommenderade startdosen är 5 mg två gånger dagligen i samband med måltid, vilket läkaren kan

öka till 7,5 mg två gånger dagligen eller minska till 2,5 mg (en halv 5 mg-tablett) två gånger dagligen

beroende på patientens hjärtfrekvens och symtom. För patienter som är äldre än 75 år kan en lägre

startdos på 2,5 mg två gånger dagligen användas. Behandlingen ska avbrytas om hjärtfrekvensen

stadigt minskar till mindre än 50 slag per minut eller om symtom på bradykardi (låg hjärtfrekvens)

fortsätter. När det används för angina ska behandlingen avbrytas om symtomen inte förbättrats efter

3 månader. Läkaren ska också överväga att avbryta behandlingen om läkemedlet endast haft

begränsad effekt vad gäller att minska symtomen eller sänka hjärtfrekvensen.

Hur verkar Ivabradine Zentiva?

Symtomen på angina orsakas av att hjärtat inte får tillräckligt med syresatt blod. Vid stabil angina

uppträder dessa symtom under fysisk ansträngning. Den aktiva substansen i Ivabradine Zentiva,

ivabradin, blockerar ”I

-kanalen” i sinusknutan, den naturliga ”pacemakern” som styr hjärtfrekvensen.

När kanalen är blockerad sänks hjärtfrekvensen, vilket gör att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt och

därför behöver mindre mängd syresatt blod. Ivabradine Zentiva minskar eller förhindrar därmed

symtomen på angina.

Symtomen vid hjärtsvikt orsakas av att hjärtat inte pumpar runt tillräckligt med blod i kroppen. Genom

att sänka hjärtfrekvensen minskar Ivabradine Zentiva belastningen på hjärtat, vilket bromsar förloppet

vid hjärtsvikt och förbättrar symtomen.

Hur har Ivabradine Zentivas effekt undersökts?

Eftersom Ivabradine Zentiva är ett generiskt läkemedel har studier på människor begränsats till att

fastställa att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Procoralan. Två läkemedel är bioekvivalenta

när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Ivabradine Zentiva?

Eftersom Ivabradine Zentiva är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Ivabradine Zentiva?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Ivabradine Zentiva i enlighet med EU:s

krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Procoralan. CHMP fann därför att nyttan är större

än de konstaterade riskerna, liksom för Procoralan. Kommittén rekommenderade att Ivabradine

Zentiva skulle godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ivabradine

Zentiva?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Ivabradine Zentiva har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Ivabradine Zentiva

Error! Unknown document property name.

Sida 3/3

Mer information om Ivabradine Zentiva

EPAR för Ivabradine Zentiva finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med

Ivabradine Zentiva finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller

apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen