Ivabradine JensonR

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-12-2018

Aktiva substanser:
ivabradinhydroklorid
Tillgänglig från:
JensonR+ Limited
ATC-kod:
C01EB17
INN (International namn):
ivabradine
Terapeutisk grupp:
Hjärtbehandling
Terapiområde:
Angina Pectoris; Heart Failure
Terapeutiska indikationer:
Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos vuxna med kranskärlssjukdom med normal sinusrytm och hjärtfrekvens ≥ 70 bpm. Ivabradin är indicerat: - hos vuxna som inte kan tolerera eller med kontraindikation för användning av beta-blockerare - eller i kombination med betablokkers hos patienter som inte kontrolleras tillräckligt med en optimal doseringsdos. Behandling av kronisk hjärtsvikt ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA II till IV klass med systolisk dysfunktion, hos patienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är ≥ 75 slag per minut, i kombination med standardterapi som innehåller betablockerare terapi eller När enbart betablockerare är kontraindicerat eller inte tolereras.
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004217
Tillstånd datum:
2016-11-11
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004217

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-02-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-12-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

20-12-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

20-12-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

20-12-2018

Läs hela dokumentet

B.

BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Ivabradine JensonR 5 mg filmdragerade tabletter

ivabradin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ivabradine JensonR är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradine JensonR

Hur du tar Ivabradine JensonR

Eventuella biverkningar

Hur Ivabradine JensonR ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ivabradine JensonR är och vad det används för

Ivabradine JensonR (ivabradin) är en hjärtmedicin som används för att behandla

Symtomgivande stabil angina pectoris (som orsakar bröstsmärtor) hos vuxna patienter vars puls

är över eller lika med 70 slag per minut. Den används till vuxna patienter som inte tål eller inte

kan använda hjärtmediciner av typen betablockerare. Den används också i kombination med

betablockerare till vuxna patienter vars tillstånd inte kan kontrolleras fullständigt med enbart

betablockerare.

Kronisk hjärtsvikt hos vuxna patienter vars puls är över eller lika med 75 slag per minut. Den

används i kombination med standardbehandling, inklusive behandling med betablockerare eller

när betablockerare inte får användas eller inte tolereras.

Stabil angina pectoris (vanligen kallad ”kärlkramp”):

Stabil angina är en hjärtsjukdom som uppstår när hjärtat inte får tillräckligt med syre. Den uppstår

vanligen i 40–50 års ålder. Det vanligaste symptomet på kärlkramp är bröstsmärtor eller obehag. Det

är vanligare att kärlkramp uppstår när hjärtat slår snabbare i situationer såsom vid ansträngningar,

emotion, vid kyla eller efter måltid. Pulsökningen kan ge bröstsmärtor hos personer som lider av

kärlkramp.

Om kronisk hjärtsvikt:

Kronisk hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som uppkommer när ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med

blod till resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet

och svullna anklar.

Hur verkar Ivabradine JensonR?

Ivabradine JensonR verkar huvudsakligen genom att sänka pulsen med några slag per minut. Detta

minskar hjärtats syrebehov, speciellt i situationer där det är troligt att ett kärlkrampsanfall uppstår. På

detta sätt bidrar Ivabradine JensonR till att kontrollera och minska antalet kärlkrampsanfall.

Dessutom, eftersom förhöjd puls påverkar hjärtats funktion och livsprognosen negativt hos patienter

med kronisk hjärtsvikt, hjälper den specifika pulssänkande effekten av ivabradin att förbättra hjärtats

funktion och livsprognosen hos dessa patienter.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradine JensonR

Ta inte Ivabradine JensonR

om du är allergisk mot ivabradin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om din vilopuls före behandling är för låg (under 70 slag per minut)

om du lider av kardiogen chock (ett hjärttillstånd som behandlas på sjukhus)

om du har hjärtrytmstörningar

om du har en hjärtattack

om du har mycket lågt blodtryck

om du har instabil angina (ett allvarligt tillstånd där bröstsmärta är mycket vanligt

förekommande och uppkommer med eller utan ansträngning)

om du har hjärtsvikt som nyligen har blivit värre

om din hjärtrytm uteslutande upprätthålls av en pacemaker

om du har allvarliga leverproblem

om du använder läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol),

makrolidantibiotika (såsom josamycin, klaritromycin, telitromycin eller erytromycin som ges

oralt) eller läkemedel mot HIV- infektioner (som t ex nelfinavir, ritonavir) eller nefazodon

(medicin för behandling av depression) eller diltiazem, verapamil (används mot högt blodtryck

eller angina pectoris)

om du är en kvinna i fruktsam ålder och inte använder en säker preventivmetod

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivabradine JensonR

om du har hjärtrytmssjukdom (såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, ökad bröstsmärta)

eller ihållande hjärtflimmer (en typ av oregelbundna hjärtslag), eller ett avvikande

elektrokardiogram (EKG), som kallas ”långt QT syndrom”.

om du har symptom som trötthet, yrsel eller är andfådd (detta kan betyda att hjärtat saktar ner

för mycket)

om du lider av symtom på förmaksflimmer (ovanligt hög vilopuls (över 110 slag per minut) eller

oregelbunden vilopuls utan någon tydlig orsak, vilket gör det svårt att mäta)

om du nyligen har haft en stroke (slaganfall)

om du lider av lågt blodtryck av lätt eller medelsvår grad

om ditt blodtryck inte är fullständigt kontrollerat, särskild efter ändringar av din

blodtryckssänkande behandling

om du lider av svår hjärtsvikt eller hjärtsvikt med avvikande EKG som kallas ”grenblock”

om du har kronisk ögonnäthinnesjukdom

om du har medelsvåra leverproblem

om du har allvarliga problem med njurarna.

Om något av det ovanstående gäller dig, rådfråga omedelbart din läkare före eller när du tar Ivabradine

JensonR.

Barn och ungdomar

Ivabradine JensonR ska inte ges till barn och ungdomar yngre än 18 år.

Andra läkemedel och Ivabradine JensonR

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Det är viktigt att informera din läkare om du använder något av följande läkemedel, då dosjustering av

Ivabradine JensonR eller uppföljning kan vara nödvändigt:

flukonazol (ett läkemedel mot svamp)

rifampicin (antibiotikum)

barbiturater (mot sömnsvårigheter eller epilepsi)

fenytoin (mot epilepsi)

hypericum perforatum

eller johannesört (naturmedel mot depression)

QT förlängande mediciner för behandling av antingen hjärtrytmrubbningar eller andra tillstånd:

kinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (mot hjärtarytmier)

bepridil (mot angina pectoris)

vissa läkemedel mot ångest, schizofreni eller andra psykoser (såsom, pimozid, ziprasidon,

sertindol)

malariamedel (såsom meflokin och halofantrin)

intravenöst erytromycin (ett antibiotikum)

pentamidin (antiparasitmedel)

cisaprid (mot sura uppstötningar)

Vissa typer av diuretika som kan orsaka minskning av kaliumvärde i blodet, såsom furosemid,

hydroklortiazid, indapamid (används för att behandla ödem, högt blodtryck).

Ivabradine JensonR med mat och dryck

Undvik grapefruktjuice under behandlingen med Ivabradine JensonR.

Graviditet och amning

Använd inte Ivabradine JensonR om du är gravid eller planerar för graviditet (se ”Ta inte Ivabradine

JensonR”). Rådfråga din läkare om du är gravid och använt Ivabradine JensonR.

Använd inte Ivabradine JensonR om du kan bli gravid såvida du inte använder en säker

preventivmetod (se ”Ta inte Ivabradine JensonR”).

Använd inte Ivabradine JensonR om du ammar (se ”Ta inte Ivabradine JensonR”). Rådfråga läkare om

du ammar eller planerar att börja amma eftersom amning skall avbrytas om du använder Ivabradine

JensonR.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ivabradine JensonR kan orsaka kortvariga ljusfenomen (en tillfälligt ökad ljusintensitet i synfältet

se ”Eventuella biverkningar”). Om du får detta, var försiktig med bilkörning och användning av

maskiner när det kan bli plötsliga ändringar i ljusintensitet, särskilt vid bilkörning under natten.

Ivabradine JensonR innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Ivabradine JensonR

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ivabradine JensonR bör tas i samband med måltider.

Om du behandlas för stabil angina pectoris

Startdosen skall inte överstiga en tablett Ivabradine JensonR 5 mg två gånger dagligen. Om du

fortfarande har anginasymtom och har tolererat dosen på 5 mg två gånger dagligen väl kan dosen ökas.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Underhållsdosen skall inte överstiga 7,5 mg två gånger dagligen. Läkaren förskriver rätt dos för dig.

Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre),

kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv tablett Ivabradine JensonR 5 mg (motsvarande

2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg tablett på kvällen.

Om du behandlas för kronisk hjärtsvikt

Vanlig rekommenderad startdos är en tablett Ivabradine JensonR 5 mg två gånger dagligen, som vid

behov kan ökas till en tablett Ivabradine JensonR 7,5 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att

bedöma vilken dos som är rätt för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på

kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre), kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv

Ivabradine JensonR 5 mg tablett (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg

tablett på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Ivabradine JensonR

En hög dos Ivabradine JensonR kan medföra att du känner dig andfådd eller trött för att ditt hjärta

bromsar ner för mycket. Kontakta omedelbart din läkare om detta händer.

Om du har glömt att ta Ivabradine JensonR

Ta nästa dos på vanlig tid, om du har glömt att ta Ivabradine JensonR. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Kalendern på tablettblistern skall hjälpa dig att komma ihåg när du sist tog en tablett Ivabradine

JensonR.

Om du slutar att ta Ivabradine JensonR

Eftersom behandling av angina (kärlkramp) eller kronisk hjärtsvikt vanligtvis är livslång bör du

rådfråga läkaren innan du avbrytar behandlingen med denna produkt.

Om du tror att effekten av Ivabradine JensonR är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De vanligaste biverkningarna med detta läkemedel är dosberoende och relaterade till dess

verkningsmekanism:

Mycket vanliga:(kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Ljusfenomen i synfältet (korta stunder med ökad ljusintensitet, oftast orsakade av plötsliga ändringar i

ljusförhållanden). De kan även beskrivas som en ljusring, färgade blixtar, upplösning av bild eller

multipla bilder. De uppträder vanligen inom de första två månaderna av behandlingen, varefter de kan

uppträda och försvinna vid upprepade tillfällen under eller efter behandlingen.

Vanliga:(kan drabba upp till 1 av 10 personer):

Påverkan på hjärtats arbete (symptomen är långsam puls). De uppträder framför allt inom de första 2

till 3 månaderna efter behandlingens början.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Andra biverkningar har också rapporterats:

Vanliga:(kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Oregelbunden, snabb sammandragning av hjärtat, onormal uppfattning av hjärtslagen, okontrollerat

blodtryck, huvudvärk, yrsel och dimsyn (oklar syn).

Mindre vanliga:(kan drabba upp till 1 av 100 personer):

Hjärtklappning och extra hjärtslag, illamående, förstoppning, diarré, buksmärta, svindel,

andningssvårigheter (dyspné), muskelkramper, ändrade laboratorievärden: höga nivåer av urinsyra i

blodet, ökning av antalet eosinofiler (en sorts vit blodkropp) och höjda halter kreatinin i blodet (en

nedbrytningsprodukt från musklerna), hudutslag, angioödem (såsom svullnad i ansiktet, tungan eller

halsen, svårigheter att andas eller svälja), lågt blodtryck, svimning, trötthetskänsla, svaghetskänsla,

onormalt EKG hjärt mönster, dubbelseende, försämrad syn.

Sällsynta:(kan drabba upp till 1 av 1 000 personer):

Nässelutslag, klåda, hudrodnad, sjukdomskänsla.

Mycket sällsynta:(kan drabba upp till 1 av 10 000 personer):

Oregelbundna hjärtslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ivabradine JensonR ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används inom 6 månader efter att burken öppnats första gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ivabradin (som hydroklorid). Varje filmdragerad tablett innehåller

5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: vattenfri laktos, magnesiumstearat, maltodextrin,

mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa och i tablettens

dragering finns: hypromellos, titandioxid, makrogol, polysorbat 80, gul järnoxid (E172), röd

järnoxid (E172).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ivabradine JensonR 5 mg tabletter är rosafärgade, ovala, filmdragerade tabletter med skåra på båda

sidor, märkta med ”I 5” på ena sidan och ”M” på andra sidan.

Ivabradine JensonR är tillgängliga i blisterförpackningar med 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1, 98 och 112

filmdragerade tabletter.

Förpackningsstorlekarna om 14 x 1 och 56 x 1 filmdragerade tabletterfinns som endosblister.

Ivabradine JensonR är också tillgänglig i burkar med skruvlock och torkmedel med 56, 98 och

100 filmdragerade tabletter. Torkmedlet får inte förtäras.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Jenson R+ Limited

Fishleigh Court,

Fishleigh Road,

Barnstaple, Devon,

Storbritannien EX31 3UD

Tillverkare

McDermott Laboratories Limited

t/a Gerard Laboratories

35-36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irland

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

2900 Komárom

Ungern

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Jungtinė Karalystė)

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 02 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Eesti

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Ühendkuningriik)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Hrvatska

Mylan EPD d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

Ireland

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853000

(United Kingdom)

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46923

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Latvija

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

Malta

George Borg Barthet Ltd.

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 33 299 7080

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

România

A&G Med Trading SRL

Tel: + 4021 332 49 91

Slovenija

GSP Proizbosi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till patienten

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmdragerade tabletter

ivabradin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ivabradine JensonR är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradine JensonR

Hur du tar Ivabradine JensonR

Eventuella biverkningar

Hur Ivabradine JensonR ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ivabradine JensonR är och vad det används för

Ivabradine JensonR (ivabradin) är en hjärtmedicin som används för att behandla

Symtomgivande stabil angina pectoris (som orsakar bröstsmärtor) hos vuxna patienter vars puls

är över eller lika med 70 slag per minut. Den används till vuxna patienter som inte tål eller inte

kan använda hjärtmediciner av typen betablockerare. Den används också i kombination med

betablockerare till vuxna patienter vars tillstånd inte kan kontrolleras fullständigt med enbart

betablockerare.

Kronisk hjärtsvikt hos vuxna patienter vars puls är över eller lika med 75 slag per minut. Den

används i kombination med standardbehandling, inklusive behandling med betablockerare eller

när betablockerare inte får användas eller inte tolereras.

Stabil angina pectoris (vanligen kallad ”kärlkramp”):

Stabil angina är en hjärtsjukdom som uppstår när hjärtat inte får tillräckligt med syre. Den uppstår

vanligen i 40–50 års ålder. Det vanligaste symptomet på kärlkramp är bröstsmärtor eller obehag. Det

är vanligare att kärlkramp uppstår när hjärtat slår snabbare i situationer såsom vid ansträngningar,

emotion, vid kyla eller efter måltid. Pulsökningen kan ge bröstsmärtor hos personer som lider av

kärlkramp.

Om kronisk hjärtsvikt:

Kronisk hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som uppkommer när ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med

blod till resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet

och svullna anklar.

Hur verkar Ivabradine JensonR?

Ivabradine JensonR verkar huvudsakligen genom att sänka pulsen med några slag per minut. Detta

minskar hjärtats syrebehov, speciellt i situationer där det är troligt att ett kärlkrampsanfall uppstår. På

detta sätt bidrar Ivabradine JensonR till att kontrollera och minska antalet kärlkrampsanfall.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dessutom, eftersom förhöjd puls påverkar hjärtats funktion och livsprognosen negativt hos patienter

med kronisk hjärtsvikt, hjälper den specifika pulssänkande effekten av ivabradin att förbättra hjärtats

funktion och livsprognosen hos dessa patienter.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradine JensonR

Ta inte Ivabradine JensonR

om du är allergisk mot ivabradin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om din vilopuls före behandling är för låg (under 70 slag per minut)

om du lider av kardiogen chock (ett hjärttillstånd som behandlas på sjukhus)

om du har hjärtrytmstörningar

om du har en hjärtattack

om du har mycket lågt blodtryck

om du har instabil angina (ett allvarligt tillstånd där bröstsmärta är mycket vanligt

förekommande och uppkommer med eller utan ansträngning)

om du har hjärtsvikt som nyligen har blivit värre

om din hjärtrytm uteslutande upprätthålls av en pacemaker

om du har allvarliga leverproblem

om du använder läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol),

makrolidantibiotika (såsom josamycin, klaritromycin, telitromycin eller erytromycin som ges

oralt) eller läkemedel mot HIV- infektioner (som t ex nelfinavir, ritonavir) eller nefazodon

(medicin för behandling av depression) eller diltiazem, verapamil (används mot högt blodtryck

eller angina pectoris)

om du är en kvinna i fruktsam ålder och inte använder en säker preventivmetod

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivabradine JensonR

om du har hjärtrytmssjukdom (såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, ökad bröstsmärta)

eller ihållande hjärtflimmer (en typ av oregelbundna hjärtslag), eller ett avvikande

elektrokardiogram (EKG), som kallas ”långt QT syndrom”.

om du har symptom som trötthet, yrsel eller är andfådd (detta kan betyda att hjärtat saktar ner

för mycket)

om du lider av symtom på förmaksflimmer (ovanligt hög vilopuls (över 110 slag per minut) eller

oregelbunden vilopuls utan någon tydlig orsak, vilket gör det svårt att mäta)

om du nyligen har haft en stroke (slaganfall)

om du lider av lågt blodtryck av lätt eller medelsvår grad

om ditt blodtryck inte är fullständigt kontrollerat, särskild efter ändringar av din

blodtryckssänkande behandling

om du lider av svår hjärtsvikt eller hjärtsvikt med avvikande EKG som kallas ”grenblock”

om du har kronisk ögonnäthinnesjukdom

om du har medelsvåra leverproblem

om du har allvarliga problem med njurarna.

Om något av det ovanstående gäller dig, rådfråga omedelbart din läkare före eller när du tar Ivabradine

JensonR.

Barn och ungdomar

Ivabradine JensonR ska inte ges till barn och ungdomar yngre än 18 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Andra läkemedel och Ivabradine JensonR

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är viktigt att informera din läkare om du använder något av följande läkemedel, då dosjustering av

Ivabradine JensonR eller uppföljning kan vara nödvändigt:

flukonazol (ett läkemedel mot svamp)

rifampicin (antibiotikum)

barbiturater (mot sömnsvårigheter eller epilepsi)

fenytoin (mot epilepsi)

hypericum perforatum

eller johannesört (naturmedel mot depression)

QT förlängande mediciner för behandling av antingen hjärtrytmrubbningar eller andra tillstånd:

kinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (mot hjärtarytmier)

bepridil (mot angina pectoris)

vissa läkemedel mot ångest, schizofreni eller andra psykoser (såsom, pimozid, ziprasidon,

sertindol)

malariamedel (såsom meflokin och halofantrin)

intravenöst erytromycin (ett antibiotikum)

pentamidin (antiparasitmedel)

cisaprid (mot sura uppstötningar)

Vissa typer av diuretika som kan orsaka minskning av kaliumvärde i blodet, såsom furosemid,

hydroklortiazid, indapamid (används för att behandla ödem, högt blodtryck).

Ivabradine JensonR med mat och dryck

Undvik grapefruktjuice under behandlingen med Ivabradine JensonR.

Graviditet och amning

Använd inte Ivabradine JensonR om du är gravid eller planerar för graviditet (se ”Ta inte Ivabradine

JensonR”). Rådfråga din läkare om du är gravid och använt Ivabradine JensonR.

Använd inte Ivabradine JensonR om du kan bli gravid såvida du inte använder en säker

preventivmetod (se ”Ta inte Ivabradine JensonR”).

Använd inte Ivabradine JensonR om du ammar (se ”Ta inte Ivabradine JensonR”). Rådfråga läkare om

du ammar eller planerar att börja amma eftersom amning skall avbrytas om du använder Ivabradine

JensonR.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ivabradine JensonR kan orsaka kortvariga ljusfenomen (en tillfälligt ökad ljusintensitet i synfältet

se ”Eventuella biverkningar”). Om du får detta, var försiktig med bilkörning och användning av

maskiner när det kan bli plötsliga ändringar i ljusintensitet, särskilt vid bilkörning under natten.

Ivabradine JensonR innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Ivabradine JensonR

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ivabradine JensonR bör tas i samband med måltider.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du behandlas för stabil angina pectoris

Startdosen skall inte överstiga en tablett Ivabradine JensonR 5 mg två gånger dagligen. Om du

fortfarande har anginasymtom och har tolererat dosen på 5 mg två gånger dagligen väl kan dosen ökas.

Underhållsdosen skall inte överstiga 7,5 mg två gånger dagligen. Läkaren förskriver rätt dos för dig.

Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre),

kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv tablett Ivabradine JensonR 5 mg (motsvarande

2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg tablett på kvällen.

Om du behandlas för kronisk hjärtsvikt

Vanlig rekommenderad startdos är en tablett Ivabradine JensonR 5 mg två gånger dagligen, som vid

behov kan ökas till en tablett Ivabradine JensonR 7,5 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att

bedöma vilken dos som är rätt för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på

kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre), kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv

Ivabradine JensonR 5 mg tablett (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg

tablett på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Ivabradine JensonR

En hög dos Ivabradine JensonR kan medföra att du känner dig andfådd eller trött för att ditt hjärta

bromsar ner för mycket. Kontakta omedelbart din läkare om detta händer.

Om du har glömt att ta Ivabradine JensonR

Ta nästa dos på vanlig tid, om du har glömt att ta Ivabradine JensonR. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Kalendern på tablettblistern skall hjälpa dig att komma ihåg när du sist tog en tablett Ivabradine

JensonR.

Om du slutar att ta Ivabradine JensonR

Eftersom behandling av angina (kärlkramp) eller kronisk hjärtsvikt vanligtvis är livslång bör du

rådfråga läkaren innan du avbrytar behandlingen med denna produkt.

Om du tror att effekten av Ivabradine JensonR är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De vanligaste biverkningarna med detta läkemedel är dosberoende och relaterade till dess

verkningsmekanism:

Mycket vanliga:(kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Ljusfenomen i synfältet (korta stunder med ökad ljusintensitet, oftast orsakade av plötsliga ändringar i

ljusförhållanden). De kan även beskrivas som en ljusring, färgade blixtar, upplösning av bild eller

multipla bilder. De uppträder vanligen inom de första två månaderna av behandlingen, varefter de kan

uppträda och försvinna vid upprepade tillfällen under eller efter behandlingen.

Vanliga:(kan drabba upp till 1 av 10 personer):

Påverkan på hjärtats arbete (symptomen är långsam puls). De uppträder framför allt inom de första 2

till 3 månaderna efter behandlingens början.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Andra biverkningar har också rapporterats:

Vanliga:(kan drabba fler än 1 av 10 personer):

Oregelbunden, snabb sammandragning av hjärtat, onormal uppfattning av hjärtslagen, okontrollerat

blodtryck, huvudvärk, yrsel och dimsyn (oklar syn).

Mindre vanliga:(kan drabba upp till 1 av 100 personer):

Hjärtklappning och extra hjärtslag, illamående, förstoppning, diarré, buksmärta, svindel,

andningssvårigheter (dyspné), muskelkramper, ändrade laboratorievärden: höga nivåer av urinsyra i

blodet, ökning av antalet eosinofiler (en sorts vit blodkropp) och höjda halter kreatinin i blodet (en

nedbrytningsprodukt från musklerna), hudutslag, angioödem (såsom svullnad i ansiktet, tungan eller

halsen, svårigheter att andas eller svälja), lågt blodtryck, svimning, trötthetskänsla, svaghetskänsla,

onormalt EKG hjärt mönster, dubbelseende, försämrad syn.

Sällsynta:(kan drabba upp till 1 av 1 000 personer):

Nässelutslag, klåda, hudrodnad, sjukdomskänsla.

Mycket sällsynta:(kan drabba upp till 1 av 10 000 personer):

Oregelbundna hjärtslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ivabradine JensonR ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används inom 6 månader efter att burken öppnats första gången.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ivabradin (som hydroklorid). Varje filmdragerad tablett innehåller

7,5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: vattenfri laktos, magnesiumstearat, maltodextrin,

mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa och i tablettens

dragering finns: hypromellos, titandioxid, makrogol, polysorbat 80, gul järnoxid (E172), röd

järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ivabradine JensonR 7,5 mg tabletter är rosafärgade, runda, filmdragerade tabletter märkta med ”I 7” på

ena sidan och ”M” på andra sidan.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ivabradine JensonR är tillgängliga i blisterförpackningar med 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1, 98 och 112

filmdragerade tabletter.

Förpackningsstorlekarna om 14 x 1 och 56 x 1 filmdragerade tabletter finns som endosblister.

Ivabradine JensonR är också tillgänglig i burkar med skruvlock och torkmedel med 56, 98 och

100 filmdragerade tabletter. Torkmedlet får inte förtäras.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Jenson R+ Limited

Fishleigh Court,

Fishleigh Road,

Barnstaple,

Devon,

Storbritannien EX31 3UD

Tillverkare

McDermott Laboratories Limited

t/a Gerard Laboratories

35-36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road

Dublin 13

Irland

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

2900 Komárom

Unger

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Jungtinė Karalystė)

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 02 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

George Borg Barthet Ltd.

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Ühendkuningriik)

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan EPD d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

A&G Med Trading SRL

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 44 1707 853000

(United Kingdom)

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46923

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ivabradine JensonR 5 mg filmdragerade tabletter

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ivabradine JensonR 5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg ivabradin ( (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 36,73 mg laktos (vattenfri).

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 7,5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 55,09 mg laktos (vattenfri).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ivabradine JensonR 5 mg filmdragerade tabletter

Rosafärgade, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med skåra, cirka 7,9 mm x 4,15 mm, märkta

med ”I 5” på ena sidan och ”M” på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Ivabradine JensonR 7,5 mg filmdragerade tabletter

Rosafärgade, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med fasad kant, cirka 6,65 mm i diameter,

märkta med ”I 7” på ena sidan och ”M” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris

Ivabradin är indicerat för symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos vuxna med

koronarkärlssjukdom och normal sinusrytm och en hjärtfrekvens ≥70 slag per minut. Ivabradin är

indicerat:

för vuxna med intolerans eller kontraindikation mot betablockerare

eller i kombination med betablockerare för patienter som ej uppnår adekvat kontroll med en

optimal dos betablockerare.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV med systolisk dysfunktion hos patienter

med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är ≥75 slag per minut, i kombination med standardterapi,

inklusive behandling med betablockerare eller när behandling med betablockerare är kontraindicerad

eller inte tolereras (se avsnitt 5.1).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

För de olika doseringarna finns filmdragerade tabletter med 5 mg och 7,5 mg ivabradin tillgängliga.

Symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris

Det rekommenderas att beslut om att påbörja eller titrera behandling sker med tillgång till upprepade

mätningar av hjärtfrekvens, EKG eller ambulatorisk 24-timmarsmonitorering.

Startdosen av ivabradin skall inte överstiga 5 mg 2 gånger dagligen för patienter under 75 år. Om

patienten efter tre till fyra veckors behandling fortfarande har symtom, startdosen tolereras väl och

hjärtfrekvensen i vila fortfarande är över 60 slag per minut kan dosen ökas till nästa högre dos hos

patienter som får 2,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen. Underhållsdosen skall inte

överstiga 7,5 mg 2 gånger dagligen.

Om det inte skett någon förbättring av anginasymtomen inom 3 månader efter behandlingsstart skall

ivabradinbehandlingen avbrytas.

Avbrytande av behandlingen ska också övervägas om endast begränsat symtomatisk svar uppnås och

om ingen kliniskt relevant minskning av vilopulsen skett inom tre månader.

Om vilopulsen under behandlingen sjunker till under 50 slag per minut eller om patienten får

bradykardirelaterade symptom som yrsel, trötthet eller hypotension, måste dosen titreras ned,

eventuellt ända ner till den lägsta dosen 2,5 mg två gånger dagligen (en halv 5 mg tablett 2 gånger

dagligen). Efter dosreduktion skall hjärtfrekevensen övervakas (se avsnitt 4.4). Behandlingen måste

avbrytas om hjärtfrekvensen fortfarande är under 50 slag/minut eller om bradykardisymtom kvarstår

trots att dosen minskats.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Behandlingen får endast initieras hos patienter med stabil hjärtsvikt. Det rekommenderas att den

behandlande läkaren har erfarenhet av behandling av kronisk hjärtsvikt.

Den vanliga rekommenderade startdosen av ivabradin är 5 mg 2 gånger dagligen. Efter 2 veckors

behandling kan dosen ökas till 7,5 mg 2 gånger dagligen om vilopulsen konstant är över 60 slag per

minut eller minskas till 2,5 mg 2 gånger dagligen (en halv 5 mg tablett 2 gånger dagligen) om

vilopulsen konstant är under 50 slag per minut eller vid bradykardirelaterade symtom såsom yrsel,

trötthet eller hypotension. Om pulsen är mellan 50 och 60 slag per minut, bör dosen 5 mg 2 gånger

dagligen bibehållas.

Om hjärtfrekvensen sjunker till en kontant nivå under 50 slag per minut i vila under pågående

behandling, eller om patienten får bradykardirelaterade symtom, måste dosen reduceras till nästa lägre

dos hos patienter som fått 7,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen. Om pulsen ökar och

kvarstår över 60 slag per minut i vila, kan dosen upptitreras till nästa övre dos hos patienter som fått

2,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen.

Behandlingen måste avbrytas om hjärtfrekvensen konstant är lägre än 50 slag per minut eller om

bradykardisymtom kvarstår (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre

Hos patienter över 75 år, bör en lägre startdos övervägas (2,5 mg 2 gånger dagligen, dvs. en halv 5 mg

tablett 2 gånger dagligen) innan eventuell upptitrering.

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion och kreatinin-clearance över

15 ml/min (se avsnitt 5.2).

Det saknas data från patienter med kreatinin-clearance under 15 ml/min, och ivabradin bör därför

användas med försiktighet i denna population.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Försiktighet ska iakttas vid

användning av ivabradin hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Ivabradin är kontraindicerat

hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion, eftersom det inte har studerats i denna population

och en stor ökning i systemisk exponering förväntas (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ivabradin vid behandling av kronisk hjärtsvikt för barn i åldern under 18 år har

inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan ges.

Administreringssätt

Tabletter ska tas per oralt två gånger dagligen, morgon och kväll, i samband med måltid (se

avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Vilopuls under 70 slag per minut före behandling

Kardiogen chock

Akut hjärtinfarkt

Allvarlig hypotension (<90/50 mmHg)

Allvarligt nedsatt leverfunktion

Sick sinus syndrome

SA-block

Instabil eller akut hjärtsvikt

Pacemakerberoende (hjärtfrekvens upprätthålls uteslutande av pacemakern)

Instabil angina

AV-block grad III

Kombination med starka cytokrom P450 3A4-hämmare såsom azolantimykotika (ketokonazol,

itrakonazol), makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin per os, josamycin, telitromycin),

HIV-proteashämmare (nelfinavir, ritonavir) och nefazodon (se avsnitt 4.5 och 5.2)

Kombination med verapamil eller diltiazem som är måttliga CYP3A4-hämmare med

hjärtfrekevenssänkande egenskaper (se avsnitt 4.5)

Graviditet, amning och kvinnor i fertil ålder som inte använder en säker preventivmetod (se

avsnitt 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Speciella varningar

Avsaknad av gynnsam effekt på kliniskt utfall hos patienter med symtomatisk kronisk stabil angina

pectoris

Ivabradin är enbart indicerat för symptomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris eftersom

ivabradin inte har någon gynnsam effekt på kardiovaskulärt utfall (t.ex. hjärtinfarkt eller

kardiovaskulär död) (se avsnitt 5.1).

Mätning av hjärtfrekvens

Eftersom hjärtfrekvensen kan variera avsevärt över tiden bör upprepade mätningar av hjärtfrekvens,

EKG eller ambulatorisk 24-timmarsmonitorering övervägas för att bestämma hjärtfrekvensen i vila

innan ivabradinbehandlingen påbörjas och då titrering övervägs hos patienter som står på

ivabradinbehandling. Detta gäller även patienter med låg hjärtfrekvens, särskilt om hjärtfrekvensen

sjunker till under 50 slag per minut, eller efter dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hjärtarytmier

Ivabradin är inte effektivt vid behandling av eller för att förebygga hjärtarytmier, och förlorar troligtvis

sin effekt när takyarytmi uppstår (t.ex. ventrikulär eller supraventrikulär takykardi). Ivabradin

rekommenderas därför inte hos patienter med förmaksflimmer eller andra hjärtarytmier som påverkar

sinusknutans funktion.

Hos patienter som behandlas med ivabradin ökar risken för utveckling av förmaksflimmer (se

avsnitt 4.8). Förmaksflimmer är vanligare hos patienter som samtidigt behandlas med amiodaron eller

potenta klass I antiarytmika. Det är tillrådligt att regelbundet kontrollera patienter som behandlas med

ivabradin med avseende på förekomsten av förmaksflimmer (fördröjd eller paroxismal), vilket också

bör inkludera EKG övervakning om detta är kliniskt indikerat (till exempel vid förvärrad angina,

hjärtklappning, oregelbunden puls).

Patienterna ska informeras om tecken och symtom på förmaksflimmer och rådas att kontakta läkare

om dessa skulle uppstå.

Om patienten utvecklar förmaksflimmer under behandlingen ska nytta-riskbalansen vid fortsatt

ivabradinbehandling övervägas noga. Patienter med kronisk hjärtsvikt med defekt intraventrikulär

överledningstid (vänstersidigt grenblock, högersidigt grenblock) och ventrikulär dyssynkroni bör

monitoreras noga.

Användning hos patienter med AV-block grad II

Ivabradin rekommenderas inte hos patienter med AV-block grad II.

Användning hos patienter med låg hjärtfrekvens

Ivabradinbehandling ska inte startas hos patienter med hjärtfrekvens under 70 slag/minut före

behandling (se avsnitt 4.3).

Om vilopulsen, under behandling, vid upprepade mätningar sjunker till under 50 slag per minut eller

om patienten får bradykardirelaterade symptom som yrsel, trötthet eller hypotension måste dosen

reduceras eller behandlingen avbrytas om hjärtfrekvens under 50 slag/minut eller bradykardisymtom

kvarstår (se avsnitt 4.2).

Kombination med kalciumkanalblockerare

Samtidig användning av ivabradin och hjärtfrekvensreducerande kalciumblockerare såsom verapamil

eller diltiazem är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.5). Det har inte framkommit några

säkerhetsproblem vid kombination av ivabradin och nitrater eller dihydropyridin kalciumblockerare

såsom amlodipin. Man har inte konstaterat någon ytterligare effekt av ivabradin i kombination med

dihydropyridin kalciumblockerare (se avsnitt 5.1).

Kronisk hjärtsvikt

Hjärtsvikt måste vara stabil innan behandling med ivabradin övervägs. Ivabradin bör användas med

försiktighet hos hjärtsviktpatienter med NYHA funktionsklass IV på grund av begränsade data för

denna population.

Slaganfall

Användning av ivabradin rekommenderas inte direkt efter nyligen uppkommet slaganfall då data

saknas för dessa situationer.

Synförmåga

Ivabradin påverkar retinalfunktionen (se avsnitt 5.1). Fram till idag finns det inga bevis på någon

toxisk effekt av behandling med ivabradin på retinan, men långtidseffekterna vid behandling mer än ett

år är för närvarande inte kända. Man bör överväga att avbryta behandlingen om någon oförutsedd

försämring av synen inträffar. Försiktighet ska iakttas hos patienter med retinitis pigmentosa.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försiktighetsregler

Patienter med hypotension

Det föreligger endast begränsade data från patienter med mild till måttlig hypotension och ivabradin

bör därför användas med försiktighet hos dessa patienter. Ivabradin är kontraindicerat hos patienter

med allvarlig hypotension (blodtryck <90/50 mmHg) (se avsnitt 4.3)

Förmaksflimmer – hjärtarytmier

Det finns inga bevis för risk för (kraftig) bradykardi vid återgång till sinusrytm då farmakologisk

konvertering av förmaksflimmer inleds hos patienter som behandlas med ivabradin. I brist på

tillräckliga data bör emellertid icke akuta elektrokonverteringar övervägas först 24 timmar efter sista

dosen av ivabradin.

Användning hos patienter med medfött långt QT-syndrom eller som behandlas med QT-förlängande

läkemedel

Användning av ivabradin bör undvikas hos patienter med medfött långt QT-syndrom eller som

behandlas med QT-förlängande läkemedel (se avsnitt 4.5). Om kombination är nödvändig krävs

noggrann hjärtövervakning.

Sänkt hjärtfrekvens, som orsakas av ivrabradine, kan förvärra QT-förlängning, vilket kan ge upphov

till allvarliga arytmier framförallt torsade de pointes.

Hypertensiva patienter som behöver modifiering av blodtrycksbehandling.

I SHIFT studien upplevde fler patienter episoder av förhöjt blodtryck under behandling med ivabradin

(7,1%) jämfört med patienter som behandlades med placebo (6,1%). Dessa episoder förekom oftast

strax efter modifiering av blodtrycksbehandlingen, var övergående, och påverkade inte

behandlingseffekten av ivabradin. När modifieringar av behandling görs hos patienter med kronisk

hjärtsvikt som behandlas med ivabradin bör blodtrycket kontrolleras med ett lämpligt intervall (se

avsnitt 4.8).

Hjälpämnen

Då tabletterna innehåller laktos, bör patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos- galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning ej rekommenderad

QT-förlängande läkemedel

Kardiovaskulära läkemedel med QT-förlängande egenskaper (t.ex. kinidin, disopyramid,

bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron

Icke kardiovaskulära läkemedel med QT-förlängande egenskaper (t.ex. pimozid, ziprasidon,

sertindol, meflokin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, intravenöst erytromycin).

Användning av kardiovaskulära och icke- kardiovaskulära QT- förlängande läkemedel samtidigt med

ivabradin bör undvikas då QT- förlängningen kan förvärras av sänkt hjärtfrekvens. Om

kombinationsbehandling är nödvändig krävs noggrann hjärtövervakning (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning med försiktighet

Kaliumsänkande diuretika (tiaziddiuretika och loopdiuretika): hypokalemi kan öka risken för arytmi.

Eftersom ivabradin kan orsaka bradykardi, är kombinationen av hypokalemi och bradykardi en

predisponerande faktor för uppkomsten av allvarliga arytmier, särskilt hos patienter med långt QT-

syndrom, medfött eller substansinducerat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Farmakokinetiska interaktioner

Cytokrom P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradin metaboliseras enbart av CYP3A4 och är en mycket svag hämmare av detta cytokrom.

Ivabradin uppvisade ingen påverkan på metabolismen och plasmakoncentrationer av andra CYP3A4-

substrat (milda, måttliga och kraftiga hämmare). CYP3A4- hämmare och inducerare kan

interagera med ivabradin och påverka dess metabolism och farmakokinetik i kliniskt signifikant grad.

Läkemedelsinteraktionsstudier har visat att CYP3A4- hämmare ökar plasmakoncentrationer av

ivabradin, medan inducerare reducerar dem. Ökade plasmakoncentrationer av ivabradin kan vara

förbundet med risk för uttalad bradykardi (se avsnitt 4.4).

Kontraindikationer för samtidig användning

Samtidig användning av potenta CYP3A4-hämmare såsom azolantimykotika (ketokonazol,

itrakonazol), makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin

per os,

josamycin, telitromycin), HIV-

proteashämmare (nelfinavir, ritonavir) och nefazodon är kontraindicerade (se avsnitt 4.3). De potenta

CYP3A4-hämmarna ketokonazol (200 mg en gång dagligen) och josamycin (1 g 2 gånger dagligen)

ökade ivabradins exponering i plasma i genomsnitt 7 till 8 gånger.

Måttliga CYP3A4-hämmare: Specifika interaktionsstudier med friska frivilliga och patienter har visat

att ivabradin i kombination med de hjärtfrekvenssänkande medlen diltiazem eller verapamil,

resulterade i en ökning av ivabradinexponeringen (2 till 3 gånger ökning av AUC) och en ytterligare

sänkning av hjärtfrekvensen med 5 slag/minut. Samtidig användning av ivabradin och dessa läkemedel

är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning ej rekommenderad

Grapefruktjuice: ivabradinexponeringen fördubblades efter samtidigt intag av grapefruktjuice. Intag av

grapefruktjuice skall därför undvikas.

Samtidig användning med försiktighet

Måttliga CYP3A4-hämmare: samtidig användning av ivabradin och andra måttliga CYP3A4-

hämmare (t.ex flukonazol) kan övervägas med startdosen 2,5 mg två gånger dagligen och om

hjärtfrekvensen vid vila är högre än 70 slag/minut. Hjärtfrekvensen ska monitoreras.

CYP3A4- inducerare: CYP3A4- inducerare (t.ex. rifampicin, barbiturater, fenytoin, Hypericum

perforatum [Johannesört]) kan reducera ivibradinexponering och –aktivitet. Samtidig

användning av CYP3A4- inducerande läkemedel kan kräva justering av ivabradindosen.

Kombination av ivabradin 10 mg 2 gånger dagligen och Johannesört har visats halvera

ivabradins AUC. Intag av Johannesört bör begränsas vid ivabradinbehandling.

Annan samtidig användning

Specifika läkemedelsinteraktionsstudier har inte visat några kliniskt signifikanta effekter av följande

läkemedel på ivabradins farmakokinetik och farmokodynamik: protonpumpshämmare (omeprazol,

lansoprazol), sildenafil, HMG CoA- reduktashämmare (simvastatin), dihydropyridin

kalciumantagonister (amlodipin, lacidipin), digoxin och warfarin. Inte heller hade ivabradin någon

klinisk signifikant effekt på farmakokinetiken hos simvastatin, amlodipin, lacidipin, på

farmakokinetiken eller farmakodynamiken hos digoxin, warfarin eller på farmakodynamiken hos

acetylsalicylsyra.

I pivotala kliniska fas III- studier var användningen av följande läkemedel; ACE- hämmare,

angiotensin II- antagonister, betablockerare, diuretika, anti-aldosteron, kort- och långtidsverkande

nitrater, HMG CoA- reduktashämmare, fibrater, protonpumpshämmare, orala antidiabetika,

acetylsalicylsyra och andra trombocytaggregationshämmande läkemedel, rutinmässigt kombinerade

med ivabradin utan några tecken på säkerhetsproblem.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder skall använda en säker preventivmetod under behandlingen (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av ivabradin i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Dessa studier har visat embryotoxiska och

teratogena effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Ivabradin är därför kontraindicerat

under graviditet (se avsnitt 4.3).

Amning

Djurstudier indikerar att ivabradin utsöndras i modersmjölk. Ivabradin är därför kontraindicerat under

amning (se avsnitt 4.3).

Kvinnor som behöver behandling med ivabradin skall sluta amma och välja ett annat sätt att mata sitt

barn.

Fertilitet

Studier på råtta har inte visat någon effekt på hanar och honor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

En särskild studie som gjorts med friska frivilliga för att utvärdera eventuell påverkan av ivabradin på

körförmågan har inte visat någon förändring i förmågan att framföra fordon. Efter marknadsföring, har

dock fall av nedsatt körförmåga på grund av synstörningar rapporterats. Ivabradin kan dock orsaka

kortvariga ljusfenomen, bestående huvudsakligen av fosfener (se avsnitt 4.8). Möjlig förekomst av

sådana ljusfenomen bör tas i beaktande vid bilkörning eller användning av maskiner, i situationer där

plötsliga ändringar i ljusintensitet kan inträffa, särskilt vid bilkörning under natten.

Ivabradin har ingen effekt på förmågan att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Ivabradin har undersökts i kliniska studier med närmare 45 000 deltagare.

De vanligaste biverkningarna med ivabradin, ljusfenomen (fosfener) och bradykardi, är dosberoende

och relaterade till läkemedlets farmakologiska effekt.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats från kliniska studier och presenteras inom följande

frekvensområden: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1000, <1/100);

sällsynta (≥1/10000, <1/1000); mycket sällsynta (<1/10000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas

från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Eosinofili

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Hyperurikemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, vanligen under den första

månaden av behandlingen

Yrsel, eventuellt relaterat till bradykardi

Mindre vanliga*

Synkope, eventuellt relaterat till

bradykardi

Ögon

Mycket vanliga

Ljusfenomen (fosfener)

Vanliga

Dimsyn

Mindre vanliga*

Dubbelseende

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Försämrad syn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Svindel

Hjärtat

Vanliga

Bradykardi

AV block av grad I (förlängt PQ-intervall

på EKG)

Ventrikulär extrasystole

Förmaksflimmer

Mindre vanliga

Palpitationer, supraventrikulär extrasystole

Mycket sällsynta

AV-block grad II, AV-block grad III

Sjuka sinus syndrom

Blodkärl

Vanliga

Okontrollerat högt blodtryck

Mindre vanliga*

Hypotoni, eventuellt relaterat till

bradykardi

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående

Förstoppning

Diarré

Buksmärta*

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga*

Angioödem

Utslag

Sällsynta*

Erytema

Klåda

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

Muskelkramper

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga*

Asteni, eventuellt relaterat till bradykardi

Trötthet, eventuellt relaterat till bradykardi

Sällsynta*

Sjukdomskänsla, eventuellt relaterat till

bradykardi

Undersökningar

Mindre vanliga

Förhöjda halter av kreatinin i blodet

EKG förlängt QT-intervall

* Frekvensen för biverkningar beräknad från spontanrapporter detekterade i kliniska prövningar

Beskrivning av särskilda biverkningar

Ljusfenomen (fosfener) rapporterades hos 14,5% av patienterna, beskrivet som övergående ökad

ljusintensitet i ett begränsat område av synfältet. De utlöses vanligtvis av plötsliga ändringar i

ljusintensitet. Fosfener kan även beskrivas som en ljusring, upplösning av bild (stroboskopiska eller

kaleidoskopiska effekter), färgade klara ljus eller multipla bilder (retinal persistens). Fosfener

uppkommer vanligtvis under de första två behandlingsmånaderna och kan därefter återkomma flera

gånger. De rapporterades generellt som milda eller måttliga. Alla fosfener upphörde under eller efter

behandlingen, hos en majoritet (77,5%) under behandlingen. Färre än 1% av patienterna ändrade sina

dagliga rutiner eller slutade behandlingen på grund av fosfener.

Bradykardi rapporterades hos 3,3% av patienterna, speciellt de första 2 till 3 månaderna efter

behandlingens början. 0,5% av patienterna fick allvarlig bradykardi med ≤40 slag/minut.

I SIGNIFY-studien observerades förmaksflimmer hos 5,3% av patienterna som tog ivabradin jämfört

med 3,8% i placebogruppen. I en poolad analys av alla fas II/III dubbelblinda kontrollerade kliniska

studier med en varaktighet på minst 3 månader, med mera än 40 000 inkluderade patienter, var

förekomsten av förmaksflimmer 4,86% hos patienter som behandlades med ivabradin jämfört med

4,08% i kontrollgrupperna, vilket motsvarar ett hazard ratio på 1,26, 95% CI [1,15;1,39].

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Överdosering kan leda till allvarlig och långvarig bradykardi (se avsnitt 4.8).

Behandling

Allvarlig bradykardi bör behandlas symptomatiskt på specialistavdelning. Vid bradykardi med dålig

hemodynamisk tolerans, kan symptomatisk behandling inkluderande betastimulerande läkemedel

såsom intravenöst isoprenalin övervägas. Temporär pacemakerbehandling av hjärtat kan utföras vid

behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hjärta och kretslopp, övriga medel vid hjärtsjukdomar, ATC-kod:

C01EB17.

Verkningsmekanism

Ivabradin är ett rent hjärtfrekvenssänkande läkemedel, som verkar selektivt och specifikt hämmande

på hjärtats pacemakerkanal,

I

, som kontrollerar spontan diastolisk depolarisering i sinusknutan och

reglerar hjärtfrekvensen. Hjärteffekterna är specifika för sinusknutan, utan effekt på intraatriell,

atrioventrikulär eller intraventrikulär överledningstid, ej heller på hjärtkontraktilitet eller ventrikulär

repolarisering.

Ivabradin kan också interagera med jonkanaler i retina,

I

, som är väldigt lik hjärtats

I

. De deltar i den

temporala upplösningen i det visuella systemet, genom att begränsa retinala responsen på stark

ljusstimulans. Under utlösande förhållande, (t.ex snabba ändringar i ljusstyrkan), förorsakar ivabradins

partiella hämning av

I

de ljusfenomen som då och då upplevs av patienterna. Ljusfenomen (fosfener)

beskrivs som övergående ökad ljusintensitet i ett begränsat område av synfältet. (se avsnitt 4.8)

Farmakodynamisk effekt

Ivabradins viktigaste farmakodynamiska egenskap hos människa är en specifik dosberoende sänkning

av hjärtfrekvensen. Analyser av hjärtfrekvensreduktion med doser upp till 20 mg 2 gånger dagligen

tyder på en tendens mot en platåeffekt, vilket är förenligt med en nedsatt risk för svår bradykardi under

40 slag/minut (se avsnitt 4.8).

Med de vanligaste förekommande doserna är hjärtfrekvenssänkningen ca 10 slag/minut i vila och

under arbete. Detta medför en reduktion av hjärtats belastning och syreförbrukning. Ivabradin påverkar

inte överledning i hjärtat, kontraktilitet (ingen negativ inotrop effekt) eller ventrikulär repolarisering:

i kliniska elektrofysiologiska studier hade ivabradin ingen effekt på atrioventrikulär eller

intraventrikulär överledningstid eller korrigerade QT- intervaller

hos patienter med vänsterkammardysfunktion (LVEF mellan 30 och 45%), hade ivabradin ingen

negativ effekt på LVEF.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klinisk effekt och säkerhet

Ivabradins effekt på angina pectoris och ischemi studerades i fem dubbelblinda randomiserade studier

(tre med placebo, och två mot atenolol respektive amlodipin). Dessa studier inkluderade 4111 patienter

med kronisk stabil angina pectoris, av vilka 2617 fick ivabradin.

Ivabradin 5 mg 2 gånger dagligen har visat sig vara effektivt på resultat från arbetsprov efter 3 till

4 veckors behandling. Effekten bekräftades med 7,5 mg två gånger dagligen. Tilläggseffekten jämfört

med 5 mg 2 gånger dagligen fastställdes i en kontrollerad studie med atenolol: den totala

arbetsprovsdurationen vid dalvärdet på serumkoncentrationen ökade med ca 1 minut efter en månads

behandling med 5 mg 2 gånger dagligen, och blev ytterliggare förbättrad med nästan 25 sekunder efter

en ny 3-månaders period med forcerad titrering till 7,5 mg 2 gånger dagligen. Studien bekräftade

ivabradins positiva effekt på angina pectoris och ischemi hos patienter 65 år och äldre. Effekten av 5

och 7,5 mg 2 gånger dagligen var konsistent mellan studierna för arbetsprovsresultat (total

arbetsprovsduration, tid till begränsning på grund av angina, tid till inträdande av angina och tid till

1 mm ST- sänkning) och var förknippat med en minskning av antalet anginaattacker med ca 70%. En

dosregim med ivabradin 2 gånger dagligen gav jämn effekt över 24 timmar.

I en randomiserad placebokontrollerad studie med 889 patienter med ivabradin givet som tillägg till

atenolol 50 mg en gång dagligen visades en ökad effekt på alla arbets-EKG-parametrar vid lägsta

effektnivån (12 timmar efter oralt intag).

I en randomiserad placebokontrollerad studie som omfattade 725 patienter påvisades inte någon

ytterligare effekt av ivabradin utöver amlodipin 10 mg en gång dagligen vid dalvärdet av läkemedlets

aktivitet (12 timmar efter oralt intag) medan en ytterligare effekt påvisades vid toppvärdet (3-4 timmar

efter oralt intag).

I en randomiserad placebokontrollerad studie som omfattade 1277 patienter visade ivabradin givet som

tillägg till amlodipin 5 mg en gång dagligen eller nifedipin GITS 30 mg en gång dagligen en statistisk

signifikant ytterligare effekt på behandlingssvaret (definierat som en minskning på minst

3 anginaattacker per vecka och/eller en ökning av tid till 1 mm ST-sänkning på minst 60 sekunder vid

arbets-EKG som utförts på gångmatta) vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet (12 timmar efter oralt

intag av ivabradin) under en behandlingsperiod på 6 veckor (oddskvot = 1,3, 95% CI [1,0;1,7];

p = 0,012). Det påvisades ingen ytterligare effekt av ivabradin på sekundära effektmått av arbets-EKG-

parametrar vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet medan en ytterligare effekt påvisades vid toppvärdet

(3–4 timmar efter oralt intag av ivabradin).

Full effekt av ivabradin upprätthölls under hela behandlingsperioden (3 eller 4 månader) i

effektstudierna. Det fanns inga tecken på utveckling av farmakologisk tolerans (förlust av effekt)

under behandlingen eller för ”rebound”-fenomen efter snabbt avbrytande av behandlingen. Ivabradins

effekt på angina pectoris och ischemi var associerad med dosberoende sänkning av hjärtfrekvens och

signifikant reduktion i dubbelprodukten (puls x systoliskt blodtryck) vid vila och belastning.

Effekterna på blodtryck och perifer vaskulär resistans var små och inte kliniskt signifikanta.

En varaktig sänkning av hjärtfrekvensen visades hos patienter som behandlats med ivabradin under

minst ett år (n = 713).

Ingen påverkan på glukos- eller lipidmetabolism observerades.

Ivabradin effekt på angina pectoris och ischemi upprätthölls hos diabetespatienter (n = 457), med en

säkerhetsprofil liknande den för hela populationen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

En stor ändpunktsstudie, BEAUTIFUL, utfördes på 10 917 patienter med koronarkärlssjukdom och

vänster kammarfunktionsnedsättning (LVEF <40%) i tillägg till optimal underliggande behandling där

86,9% av patienterna fick betablockerare. Det primära effektmåttet var sammansatt av kardiovaskulär

död, sjukhusinläggning på grund av akut myokardinfarkt eller sjukhusinläggning på grund av

nytillkommen eller förvärrad hjärtsvikt. Studien visade ingen skillnad i frekvens av det sammansatta

primära effektmåttet mellan ivabradingruppen och placebogruppen (relativ risk ivabradin:placebo 1,00,

p = 0,945).

I en post-hoc undergrupp av patienter med symptomatisk angina vid randomiseringen (n = 1507), sågs

inga säkerhetsignaler vad gäller kardiovaskulär död, sjukhusinläggning för akut myokardinfakt eller

hjärtssvikt (ivabradin 12,0% jämfört med placebo 15,5%, p = 0,05).

En stor ändpunktsstudie, SIGNIFY, utfördes på 19 102 patienter med koronarkärlssjukdom och utan

klinisk hjärtsvikt (LVEF >40%), i tillägg till optimal underliggande behandling. I studien användes ett

behandlingsschema med högre dosering än den godkända (startdos 7,5 mg två gånger dagligen

(5 mg två gånger dagligen vid en ålder ≥75 år) och titrering upp till 10 mg två gånger dagligen). Det

primära effektmåttet var sammansatt av kardiovaskulär död eller icke-fatal hjärtinfarkt. Studien visade

ingen skillnad i frekvens av det sammansatta primära effektmåttet mellan ivabradingruppen och

placebogruppen (relativ risk ivabradin/placebo 1,08, p = 0,197). Bradykardi rapporterads av 17,9% av

patienterna i ivabradingruppen (2,1% i placebogruppen). 7,1% av patienterna fick verapamil, diltiazem

eller starka CYP 3A4-hämmare under studien.

En liten statistiskt signifikant ökning av det sammansatta primära effektmåttet observerades i den

fördefinierade undergruppen med anginapatienter i CCS-klass II eller högre vid utgångsläget

(n = 12 049) (årlig förekomst 3,4% kontra 2,9%, relativ risk ivabradin/placebo 1,18, p = 0,018), men

inte i undergruppen som omfattade hela anginapopulationen i CCS-class ≥I (n = 14 286) (relativ risk

ivabradin/placebo 1,11, p = 0,110).

Användning av en högre dosering än den godkända förklarade inte fullständigt dessa fynd.

SHIFT-studien var en stor multicenter, internationell, randomiserad dubbelblind placebokontrollerad

utfalls studie utförd på 6 505 vuxna patienter med stabil kronisk hjärtsvikt (under ≥4 veckor), NYHA

klass II-IV, med en reducerad vänster kammar ejektionsfraktion (LVEF ≥35%) och en vilopuls

≥70 slag per minut.

Patienterna fick standardbehandling med betablockerare (89%), ACE-hämmare och/eller angiotensin

II-antagonister (91%), diuretika (83%), och anti-aldosteron (60%). I ivabradingruppen behandlades

67% av patienterna med 7,5 mg 2 gånger dagligen. Median uppföljningstid var 22,9 månader.

Ivabradinbehandlingen var förenad med en genomsnittlig sänkning av hjärtfrekvensen med 15 slag per

minut från ett utgångsvärde på 80 slag per minut. Skillnaden i hjärtfrekvens mellan ivabradin och

placebo var 10,8 slag per minut vid dag 28, 9,1 slag per minut vid 12 månader och 8,3 slag per minut

vid 24 månader.

Studien visade en kliniskt och statistiskt signifikant relativ riskreduktion på 18% för det primära

sammansatta effektmåttet av kardiovaskulär mortalitet och sjukhusvård för förvärrad hjärtsvikt (hazard

ratio: 0,82, 95% CI [0,75;0,90] - p <0,0001) inom 3 månader efter påbörjad behandling. Den absoluta

riskreduktionen var 4,2%. Resultaten för den primära effektvariabeln drivs i huvudsak av

ändpunkterna hjärtsvikt, sjukhusvård vid förvärrad hjärtsvikt (absoluta risken minskade med 4,7%)

och dödsfall av hjärtsvikt (absoluta risken minskade med 1,1%).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Behandlingseffekt på den primära sammansatta effektmåttet, dess komponenter och sekundära

effektmått

Ivabradin

(N=3241) n

Placebo

(N=3264) n

Hazard ratio

[95% CI]

p-värde

Primärt sammansatt effektmått

793 (24,47)

937 (28,71)

0,82 [0,75;0,90]

<0,0001

Komponenter:

Kardiovaskulär död

449 (13,85)

491 (15,04)

0,91 [0,80;1,03]

0,128

Sjukhusvård vid förvärrad hjärtsvikt

514 (15,86)

672 (20,59)

0,74 [0,66;0,83]

<0,0001

Annat sekundärt effektmått:

Dödsfall av andra orsaker

503 (15,52)

552 (16,91)

0,90 [0,80;1,02]

0,092

Dödsfall p.g.a. hjärtsvikt

113 (3,49)

151 (4,63)

0,74 [0,58;0,94]

0,014

Sjukhusvård av andra orsaker

1231 (37,98)

1356 (41,54)

0,89 [0,82;0,96]

0,003

Sjukhusvård p.g.a. kardiovaskulära

orsaker

977 (30,15)

1122 (34,38)

0,85 [0,78; 0,92]

0,0002

Minskningen av den primära effektvariabeln observerades genomgående oavsett kön, NYHA klass,

ischemisk eller icke-ischemisk hjärtsviktsetiologi, och diabetes eller hypertension i anamnesen.

I undergruppen av patienter med hjärtfrekvens ≥75 slag per minut (n = 4150), observerades en större

reduktion av det primära sammansatta effektmåttet på 24% (hazard ratio: 0,76, 95% CI [0,68;0,85]–p

<0,0001) och av andra sekundära effektmått, inklusive alla dödsfall (hazard ratio: 0,83, 95% CI

[0,72;0,96]–p = 0,0109) och kardiovaskulär död (hazard ratio: 0,83, 95% CI [0,71;0,97]–p = 0,0166). I

denna undergrupp av patienter, är säkerhetsprofilen för ivabradin i linje med den för den totala

populationen.

En signifikant effekt observerades på det primära sammansatta effektmåttet i den totala gruppen

patienter som fick behandling med betablockerare (hazard ratio: 0.85, 95% CI [0.76;0.94]). I

undergruppen patienter med hjärtfrekvens ≥75 slag per minut och med den rekommenderade måldosen

av betablockerare, observerades ingen statistiskt signifikant fördel på det primära sammansatta

effektmåttet (hazard ratio: 0.97, 95% CI [0.74;1.28]) och på andra sekundära effektmått, inklusive

sjukhusvård för förvärrad hjärtsvikt (hazard ratio: 0.79, 95% CI [0.56;1.10]) eller dödsfall av hjärtsvikt

(hazard ratio: 0.69, 95% CI [0.31;1.53]).

Det fanns en signifikant förbättring i NYHA-klass på senast registrerade värdet, 887 (28%) av

patienterna på ivabradin förbättrades kontra 776 (24%) av patienterna på placebo (p = 0,001).

Pediatrisk population

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes hos 116 pediatriska patienter

(17 i åldern [6–12] månader, 36 i åldern [1–3] år och 63 i åldern [3–18] år) med kronisk hjärtsvikt och

dilaterande kardiomyopati som redan stod på optimal underliggande behandling. 74 av patienterna fick

ivabradin (ratio 2:1).

Den initiala dosen var 0,02 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen [6–12] månader, 0,05 mg/kg

två gånger dagligen i åldersgruppen [1–3] år och för patienter med en kroppsvikt <40 kg i

åldersgruppen [3–18] år, samt 2,5 mg två gånger dagligen för patienter med en kroppsvikt ≥40 kg i

åldersgruppen [3–18] år. Dosen justerades beroende på behandlingssvaret med maximala doser på

0,2 mg/kg två gånger dagligen, 0,3 mg/kg två gånger dagligen respektive 15 mg två gånger dagligen. I

denna studie administrerades ivabradin som oral lösning eller tablett två gånger dagligen. Frånvaron av

någon farmakokinetisk skillnad mellan dessa två formuleringar bekräftades i en öppen randomiserad

överkorsningsstudie med två perioder hos 24 vuxna friska frivilliga personer.

En sänkning på 20% i hjärtfrekvensen (utan bradykardi) uppnåddes hos 69,9% av patienterna i

ivabradingruppen jämfört med 12,2% i placebogruppen under titreringsperioden på 2 till 8 veckor

(oddskvoten: E = 17,24, 95% CI [5,91;50,30]).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Genomsnittliga ivabradindoser som gav en sänkning på 20% i hjärtfrekvensen var 0,13 ± 0,04 mg/kg

två gånger dagligen i åldersgruppen [1–3] år, 0,10 ± 0,04 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen

[3–18] år med kroppsvikt <40 kg och 4,1 ± 2,2 mg två gånger dagligen i åldersgruppen [3–18] år med

kroppsvikt ≥40 kg.

Det genomsnittliga LVEF-värdet ökade från 31,8% till 45,3% vid tolv månader i ivabradingruppen

jämfört med 35,4% till 42,3% i placebogruppen. Det fanns en förbättring i NYHA-klass hos 37,7% av

patienterna i ivabradingruppen jämfört med 25,0% i placebogruppen. Dessa förbättringar var inte

statistiskt signifikanta.

1-års säkerhetsprofil liknade den som beskrivits för vuxna med kronisk hjärtsvikt.

Långtidseffekter av ivabradin på tillväxt, pubertet och generell utveckling samt långtidseffekten av

behandling med ivabradin i barndomen i syfte att reducera kardiovaskulär morbiditet och mortalitet

har inte studerats.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

referensläkemedel som innehåller ivabradin i alla grupper av den pediatriska populationen för

behandling av angina pectoris (se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning).

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

ivabradine, hos barn i åldern 0 upp till 6 månader för behandling av kronisk hjärtsvikt.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Under fysiologiska betingelser frigörs ivabradin hastigt från tabletterna och har en hög vattenlöslighet

(>10 mg/ml). Ivabradin är S-enantiomeren och ingen in vivo interkonversion har påvisats. Det N-

desmetylerade derivatet av ivabradin har identifierats som huvudsaklig aktiv metabolit hos människa.

Absorption och biotillgänglighet

Ivabradin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering med maximal plasmanivå

efter ca 1 timme under fastande förhållanden. Absolut biotillgänglighet från filmdragerade tabletter är

ca 40%, på grund av första-passage-effekten i tarm och lever.

Föda fördröjer absorptionen med ca 1 timme, och ökar plasmaexponeringen med 20 till 30%. Intag av

tabletterna under måltid rekommenderas för att minska intraindividuell variation i exponering (se

avsnitt 4.2).

Distribution

Ivabradin är ca 70% plasmaproteinbundet, och distributionsvolymen vid steady state är nästan 100 l.

Maximal plasmakoncentration är 22 ng/ml (CV = 29%) efter kronisk administrering med

rekommenderad dosering på 5 mg 2 gånger dagligen. Genomsnittliga plasmakoncentrationen är

10 ng/ml (CV = 38%) vid steady state.

Metabolism

Ivabradin metaboliseras i stor grad i levern och tarmen genom oxidering via cytokrom P450 3A4

(CYP3A4) enbart. Den huvudsakliga aktiva metaboliten är N- desmetylerade derivatet (S 18982), vars

exponering är ca 40% av modersubstansens. Metabolismen av den här aktiva metaboliten medieras

också av CYP3A4. Ivabradin har låg affinitet till CYP3A4, visar ingen kliniskt relevant CYP3A4-

induktion eller -hämning och påverkar därför troligen inte CYP3A4- substratmetabolismen eller

plasmakoncentrationerna. Däremot kan potenta hämmare och inducerare påverka

plasmakoncentrationen av ivabradin kraftigt (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Ivabradin elimineras med en huvudsaklig halveringstid på 2 timmar (70–75% av AUC) i plasma och

en effektiv halveringstid på 11 timmar. Totala clearance är ca 400 ml/min, och renala clearance är ca

70 ml/min. Utsöndringen av metaboliter sker i liknande utsträckning via faeces och urin. Ungefär 4%

av en oral dos utsöndras oförändrat i urinen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Linjäritet/icke-linjäritet

Ivabradins kinetik är linjär i ett oralt dosområde på 0,5-24 mg.

Speciella populationer

Äldre: det har inte observerats några farmakokinetiska skillnader (AUC och C

) mellan äldre

(≥65 år) eller gamla patienter (≥75 år) jämfört med befolkningen generellt (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion: effekten av nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15–60 ml/min) på

ivabradins farmakokinetik är minimal, och står i relation till att njurclearance i liten grad (ca

20%) bidrar till eliminationen av både ivabradin och ivabradins huvudmetabolit S 18982 (se

avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion: hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh-skalan upp

till 7) var AUC av obundet ivabradin och den huvudsakliga aktiva metaboliten ca 20% högre än

hos individer med normal leverfunktion. Det finns inte tillräckliga data för att kunna dra några

slutsatser om patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Det finns inga data tillgängliga för

patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Pediatrisk population: Den farmakokinetiska profilen för ivabradin hos patienter med kronisk

hjärtsvikt i åldern 6 månader till <18 år liknar farmakokinetiken som beskrivits för vuxna när

titreringsschemat baserat på ålder och vikt tillämpas.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Analyser av förhållandet PK/PD har visat att hjärtfrekvensreduktionen är i stort sett linjär med ökande

plasmakoncentrationer av ivabradin och S 18982 för doser upp till 15–20 mg 2 gånger dagligen. Vid

högre doser är frekvensfallet inte längre proportionellt mot ivabradins plasmakoncentration och

tenderar att nå en platå. Hög exponering av ivabradin som kan förekomma när ivabradin ges i

kombination med starka CYP3A4 hämmare, kan ge ett kraftigt pulsfall, men risken är lägre med

måttliga CYP3A4- hämmare (se avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5). PK/PD förhållandet för ivabradin hos

pediatriska patienter med kronisk hjärtsvikt i åldern 6 månader till <18 år liknar PK/PD förhållandet

som beskrivits för vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa. Studier av reproduktionstoxicitet visade ingen effekt

av ivabradin på fertilitet hos han- och honråttor. När dräktiga djur under organogenesen exponerades

med doser nära de terapeutiska, sågs en förhöjd förekomst av foster med hjärtskador hos råttor, och ett

fåtal foster med ektrodaktyli hos kaniner.

Hos hundar som gavs ivabradin (doser om 2, 7 eller 24 mg/kg/dag) under ett år, kunde reversibla

förändringar i retinafunktion observeras, men detta var inte förbundet med skador i ögonstrukturer.

Dessa data är i överensstämmelse med ivabradins farmakologiska effekter relaterade till interaktion

med den hyperpolariserings-aktiverade jonkanalen (

I

) i retina, vilken har uttalad likhet med hjärtats

pacemakerkanal (

I

Andra långtidsstudier med upprepad dosering och karcinogenicitetsstudier visade inga kliniskt

relevanta förändringar.

Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningen för ivabradin har utförts enligt europeiska riktlinjer för miljöriskbedömning.

Resultaten från dessa bedömningar ger stöd för avsaknaden av miljörisk med ivabradin och att

ivabradin inte utgör ett hot mot miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna

Vattenfri laktos

Magnesiumstearat

Maltodextrin

Mikrokristallin cellulosa

Hydroxipropylcellulosa

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Filmdragering

Hypromellos

Titandioxid

Makrogol 400

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Polysorbat 80

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

2 år

Gäller endast för burk: Använd inom 6 månader från första öppningstillfället.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kallformade blister (OPA/Alu/PVC) i förpackningsstorlekar om 14, 28, 56, 98 och 112 filmdragerade

tabletter. Kallformade perforerade (OPA/Alu/PVC) endosblister i förpackningsstorlekar om 14 x 1 och

56 x 1 filmdragerade tabletter.

PVC/Aclar-Alu-blister i förpackningsstorlekar om 14, 28, 56, 98 och 112 filmdragerade tabletter.

PVC/Aclar-Alu perforerade förpackningar med enhetsdos i förpackningsstorlekar om 14 x 1 och

56 x 1 filmdragerade tabletter.

HDPE-flaska med ogenomskinligt skruvlock av polypropylen med induktionsförslutning av

aluminium, samt vadd och torkmedel i storlekar om 56, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Jenson R+ Limited

Fishleigh Court,

Fishleigh Road,

Barnstaple, Devon,

Storbritannien EX31 3UD

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/16/1145/001

EU/1/16/1145/002

EU/1/16/1145/003

EU/1/16/1145/004

EU/1/16/1145/005

EU/1/16/1145/006

EU/1/16/1145/007

EU/1/16/1145/008

EU/1/16/1145/009

EU/1/16/1145/010

EU/1/16/1145/011

EU/1/16/1145/012

EU/1/16/1145/013

EU/1/16/1145/014

EU/1/16/1145/015

EU/1/16/1145/016

EU/1/16/1145/017

EU/1/16/1145/018

EU/1/16/1145/019

EU/1/16/1145/020

EU/1/16/1145/021

EU/1/16/1145/022

EU/1/16/1145/023

EU/1/16/1145/024

EU/1/16/1145/025

EU/1/16/1145/026

EU/1/16/1145/027

EU/1/16/1145/028

EU/1/16/1145/029

EU/1/16/1145/030

EU/1/16/1145/031

EU/1/16/1145/032

EU/1/16/1145/033

EU/1/16/1145/034

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet:

Datum för den senaste förnyelsen:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/452583/2016

EMEA/H/C/004217

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ivabradine JensonR

ivabradin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för

Ivabradine JensonR. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i

EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Ivabradine

JensonR ska användas.

Praktisk information om hur Ivabradine JensonR ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Ivabradine JensonR och vad används det för?

Ivabradine JensonR är ett hjärtläkemedel som används för att behandla symtomen vid långvarig stabil

angina (eller kärlkramp, som innebär smärtor i bröstet, käkarna och ryggen vid fysisk ansträngning)

hos vuxna med kranskärlssjukdom (då kärlen som förser hjärtat med blod är förträngda). Läkemedlet

används till patienter med normal hjärtrytm och en puls på minst 70 slag per minut. Det används

antingen till patienter som inte kan ta betablockerare (en annan typ av läkemedel mot angina) eller i

kombination med en betablockerare till patienter vars sjukdom inte kan hållas under tillräcklig kontroll

med endast betablockerare.

Ivabradine JensonR används också till patienter med kronisk hjärtsvikt (när hjärtat inte kan pumpa

tillräckligt med blod till resten av kroppen) som har normal hjärtrytm med en puls på minst 75 slag per

minut. Det används då i kombination med en standardbehandling som t.ex. betablockerare.

Ivabradine JensonR innehåller den aktiva substansen ivabradin. Det är ett generiskt läkemedel, vilket

innebär att Ivabradine JensonR liknar ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU.

Referensläkemedlet är Procoralan. Mer information om generiska läkemedel finns i dokumentet med

frågor och svar här

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ivabradine JensonR

Error! Unknown document property name.

Sida 2/3

Hur används Ivabradine JensonR?

Ivabradine JensonR finns som tabletter (5 mg och 7,5 mg) och är receptbelagt. Rekommenderad

startdos är 5 mg två gånger dagligen vid måltid. Läkaren kan öka dosen till 7,5 mg två gånger

dagligen eller minska den till 2,5 mg (en halv 5 mg-tablett) två gånger dagligen, beroende på

patientens puls och symtom. Patienter över 75 år kan få en startdos på 2,5 mg två gånger dagligen.

Behandlingen måste avbrytas om pulsen stadigvarande sjunker till under 50 slag per minut eller om

symtom på bradykardi (långsam hjärtrytm) fortsätter. När läkemedlet används mot angina ska

behandlingen avbrytas om symtomen inte har förbättrats efter 3 månader. Läkaren ska också

överväga att avbryta behandlingen om läkemedlet endast har begränsad effekt vad gäller att minska

symtomen eller sänka pulsen.

Hur verkar Ivabradine JensonR?

Symtomen på angina orsakas av att hjärtat inte får tillräckligt med syresatt blod. Vid stabil angina

kommer symtom vid fysisk ansträngning. Den aktiva substansen i Ivabradine JensonR, ivabradin,

blockerar ”I

-kanalen” i sinusknutan i hjärtat, den naturliga ”pacemaker” som reglerar pulsen. När den

blockeras sänks pulsen, hjärtat behöver inte arbeta lika hårt och därför behövs mindre mängd syresatt

blod. Ivabradine JensonR minskar eller förhindrar på så sätt symtom på angina.

Symtomen på hjärtsvikt orsakas av att hjärtat inte pumpar runt tillräckligt med blod i kroppen. Genom

att sänka pulsen minskar Ivabradine JensonR belastningen på hjärtat, vilket medför att förloppet vid

hjärtsvikt bromsas upp och symtomen lindras.

Hur har Ivabradine JensonR:s effekt undersökts?

Eftersom Ivabradine JensonR är ett generiskt läkemedel har studierna begränsats till tester som visar

att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Procoralan. Två läkemedel är bioekvivalenta när de

bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Ivabradine JensonR?

Eftersom Ivabradine JensonR är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Ivabradine JensonR?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Ivabradine JensonR i enlighet med

EU:s krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent/likvärdigt med Procoralan. CHMP fann därför att

nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för Procoralan. Kommittén rekommenderade att

Ivabradine JensonR skulle godkännas för användning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ivabradine

JensonR?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Ivabradine JensonR har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ivabradine JensonR

Error! Unknown document property name.

Sida 3/3

Mer information om Ivabradine JensonR

EPAR för Ivabradine JensonR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med

Ivabradine JensonR finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller

apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen