Ivabradine Accord

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-06-2019

Aktiva substanser:
ivabradinhydroklorid
Tillgänglig från:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kod:
C01EB17
INN (International namn):
ivabradine
Terapeutisk grupp:
Hjärtbehandling
Terapiområde:
Angina Pectoris; Heart Failure
Terapeutiska indikationer:
Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris ivabradin är indicerat för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris i koronar sjukdom vuxna med normal sinusrytm och hjärtfrekvens ≥ 70 slag per minut. Ivabradine anges : - och vuxna som inte tål eller som har en kontraindikation för användning av beta-blockerare eller i kombination med beta-blockerare hos patienter otillräckligt kontrollerade med en optimal beta-blockerare dos. Behandling av kronisk hjärtsvikt ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA II till IV klass med systolisk dysfunktion, hos patienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är ≥ 75 slag per minut, i kombination med standardterapi som innehåller betablockerare terapi eller När enbart betablockerare är kontraindicerat eller inte tolereras. (se avsnitt 5. 1),.
Produktsammanfattning:
Revision: 3
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004241
Tillstånd datum:
2017-05-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004241

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-06-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

04-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

04-06-2019

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

04-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

04-06-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-06-2017

Läs hela dokumentet

B

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Ivabradine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Ivabradine Accord 7,5 mg filmdragerade tabletter

ivabradin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ivabradine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradine Accord

Hur du tar Ivabradine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Ivabradine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ivabradine Accord är och vad det används för

Ivabradine Accord är en hjärtmedicin som används för att behandla

Symtomgivande stabil angina pectoris (som orsakar bröstsmärtor) hos vuxna patienter vars

puls är över eller lika med 70 slag per minut. Den används till vuxna patienter som inte tål

eller inte kan använda hjärtmediciner av typen betablockerare. Den används också i

kombination med betablockerare till vuxna patienter vars tillstånd inte kan kontrolleras

fullständigt med enbart betablockerare.

Kronisk hjärtsvikt hos vuxna patienter vars puls är över eller lika med 75 slag per minut. Den

används i kombination med standardbehandling, inklusive behandling med betablockerare

eller när betablockerare inte får användas eller inte tolereras.

Stabil angina pectoris (vanligen kallad ”kärlkramp”):

Stabil angina är en hjärtsjukdom som uppstår när hjärtat inte får tillräckligt med syre. Den uppstår

vanligen i 40-50 års ålder. Det vanligaste symtomet på kärlkramp är bröstsmärtor eller obehag. Det

är vanligare att kärlkramp uppstår när hjärtat slår snabbare i situationer såsom vid ansträngningar,

emotion, vid kyla eller efter måltid. Pulsökningen kan ge bröstsmärtor hos personer som lider av

kärlkramp.

Om kronisk hjärtsvikt:

Kronisk hjärtsvikt är en hjärtsjukdom som uppkommer när ditt hjärta inte kan pumpa tillräckligt med

blod till resten av kroppen. De vanligaste symtomen på hjärtsvikt är andfåddhet, utmattning, trötthet

och svullna anklar.

Hur verkar Ivabradine Accord?

Ivabradine Accord verkar huvudsakligen genom att sänka pulsen med några slag per minut. Detta

minskar hjärtats syrebehov, speciellt i situationer där det är troligt att ett kärlkrampsanfall uppstår.

På detta sätt bidrar Ivabradine Accord till att kontrollera och minska antalet kärlkrampsanfall.

Dessutom, eftersom förhöjd puls påverkar hjärtats funktion och livsprognosen negativt hos patienter

med kronisk hjärtsvikt, hjälper den specifika pulssänkande effekten av ivabradin att förbättra

hjärtats funktion och livsprognosen hos dessa patienter.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ivabradine Accord

Ta inte Ivabradine Accord

om du är allergisk mot ivabradin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6)

om din vilopuls före behandling är för låg (under 70 slag per minut)

om du lider av kardiogen chock (ett hjärttillstånd som behandlas på sjukhus)

om du har hjärtrytmstörningar

om du har en hjärtattack

om du har mycket lågt blodtryck

om du har instabil angina (ett allvarligt tillstånd där bröstsmärta är mycket

vanligt förekommande och uppkommer med eller utan ansträngning)

om du har hjärtsvikt som nyligen har blivit värre

om din hjärtrytm uteslutande upprätthålls av en pacemaker

om du har allvarliga leverproblem

om du använder läkemedel för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol,

itrakonazol), makrolidantibiotika (såsom josamycin, klaritromycin, telitromycin eller

erytromycin som ges oralt) eller läkemedel mot HIV-infektioner (som t ex nelfinavir,

ritonavir) eller nefazodon (medicin för behandling av depression) eller diltiazem, verapamil

(används mot högt blodtryck eller angina pectoris)

om du är en kvinna i fruktsam ålder och inte använder en säker preventivmetod

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ivabradine Accord

om du har hjärtrytmssjukdom (såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, ökad

bröstsmärta) eller ihållande hjärtflimmer (en typ av oregelbundna hjärtslag), eller ett

avvikande elektrokardiogram (EKG), som kallas ”långt QT-syndrom”.

om du har symtom som trötthet, yrsel eller är andfådd (detta kan betyda att hjärtat saktar ner

för mycket)

om du lider av symtom på förmaksflimmer (ovanligt hög vilopuls (över 110 slag per

minut) eller oregelbunden vilopuls utan någon tydlig orsak, vilket gör det svårt att mäta)

m du nyligen har haft en stroke (slaganfall)

om du lider av lågt blodtryck av lätt eller medelsvår grad

om ditt blodtryck inte är fullständigt kontrollerat, särskild efter ändringar av

din blodtryckssänkande behandling

om du lider av svår hjärtsvikt eller hjärtsvikt med avvikande EKG som kallas ”grenblock”

om du har kronisk ögonnäthinnesjukdom

om du har medelsvåra leverproblem

om du har allvarliga problem med njurarna.

Om något av det ovanstående gäller dig, rådfråga omedelbart din läkare före eller när du tar

Ivabradine Accord.

Barn

Ivabradine Accord ska inte ges till barn och ungdomar yngre än 18 år.

Andra läkemedel och Ivabradine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är viktigt att informera din läkare om du använder något av följande läkemedel, då dosjustering av

Ivabradine Accord eller uppföljning kan vara nödvändigt:

flukonazol (ett läkemedel mot svamp)

rifampicin (antibiotikum)

barbiturater (mot sömnsvårigheter eller epilepsi)

fenytoin (mot epilepsi)

hypericum perforatum

eller johannesört (naturmedel mot depression)

QT-förlängande mediciner för behandling av antingen hjärtrytmrubbningar eller andra tillstånd:

kinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (mot hjärtarytmier)

bepridil (mot angina pectoris)

vissa läkemedel mot ångest, schizofreni eller andra psykoser (såsom, pimozid,

ziprasidon, sertindol)

malariamedel (såsom meflokin och halofantrin)

intravenöst erytromycin (ett antibiotikum)

pentamidin (antiparasitmedel)

cisaprid (mot sura uppstötningar)

Vissa typer av diuretika som kan orsaka minskning av kaliumvärde i blodet, såsom

furosemid, hydroklortiazid, indapamid (används för att behandla ödem, högt blodtryck).

Ivabradine Accord med mat och dryck

Undvik grapefruktjuice under behandlingen med Ivabradine Accord.

Graviditet och amning

Använd inte Ivabradine Accord om du är gravid eller planerar för graviditet (se ”Ta inte

Ivabradine Accord”). Rådfråga din läkare om du är gravid och använt Ivabradine Accord.

Använd inte Ivabradine Accord om du kan bli gravid såvida du inte använder en säker preventivmetod

(se ”Ta inte Ivabradine Accord”).

Använd inte Ivabradine Accord om du ammar (se ”Ta inte Ivabradine Accord”). Rådfråga läkare

om du ammar eller planerar att börja amma eftersom amning skall avbrytas om du använder

Ivabradine Accord.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ivabradine Accord kan orsaka kortvariga ljusfenomen (en tillfälligt ökad ljusintensitet i synfältet se

”Eventuella biverkningar”). Om du får detta, var försiktig med bilkörning och användning av

maskiner när det kan bli plötsliga ändringar i ljusintensitet, särskilt vid bilkörning under natten.

Ivabradine Acco

rd innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Ivabradine Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ivabradine Accord bör tas i samband med måltider.

Om du behandlas för stabil angina pectoris

Startdosen skall inte överstiga en tablett Ivabradine Accord 5 mg två gånger dagligen. Om du

fortfarande har anginasymtom och har tolererat dosen på 5 mg två gånger dagligen väl kan dosen

ökas.

Underhållsdosen skall inte överstiga 7,5 mg två gånger dagligen. Läkaren förskriver rätt dos

för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på kvällen. I vissa fall

(t.ex. om du är äldre), kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv tablett Ivabradine

Accord 5 mg (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg tablett på

kvällen.

Om du behandlas för kronisk hjärtsvikt

Vanlig rekommenderad startdos är en tablett Ivabradine Accord 5 mg två gånger dagligen, som vid

behov kan ökas till en tablett Ivabradine Accord 7,5 mg två gånger dagligen. Din läkare kommer att

bedöma vilken dos som är rätt för dig. Den vanliga dosen är en tablett på morgonen och en tablett på

kvällen. I vissa fall (t.ex. om du är äldre), kan din läkare förskriva halva dosen, d.v.s. en halv

Ivabradine Accord 5 mg tablett (motsvarande 2,5 mg ivabradin) på morgonen och en halv 5 mg

tablett på kvällen.

Om du har tagit för stor mängd av Ivabradine Accord

En hög dos Ivabradine Accord kan medföra att du känner dig andfådd eller trött för att ditt hjärta

bromsar ner för mycket. Kontakta omedelbart din läkare om detta händer.

Om du har glömt att ta Ivabradine Accord

Ta nästa dos på vanlig tid, om du har glömt att ta Ivabradine Accord. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Kalendern på tablettblistern skall hjälpa dig att komma ihåg när du sist tog en tablett Ivabradine

Accord.

Om du slutar att ta Ivabradine Accord

Eftersom behandling av angina (kärlkramp) eller kronisk hjärtsvikt vanligtvis är livslång bör du

rådfråga läkaren innan du avbrytar behandlingen med denna produkt.

Om du tror att effekten av Ivabradine Accord är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller

apotekspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Frekvensen för eventuella biverkningar nedan definieras enligt följande system:

mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

De vanligaste biverkningarna med detta läkemedel är dosberoende och relaterade till dess

verkningsmekanism:

Mycket vanliga:

Ljusfenomen i synfältet (korta stunder med ökad ljusintensitet, oftast orsakade av plötsliga ändringar

i ljusförhållanden). De kan även beskrivas som en ljusring, färgade blixtar, upplösning av bild eller

multipla bilder. De uppträder vanligen inom de första två månaderna av behandlingen, varefter de

kan uppträda och försvinna vid upprepade tillfällen under eller efter behandlingen.

Vanliga:

Påverkan på hjärtats arbete (symptomen är långsam puls). De uppträder framför allt inom de

första 2 till 3 månaderna efter behandlingens början.

Andra biverkningar har också rapporterats:

Vanliga:

Oregelbunden, snabb sammandragning av hjärtat, onormal uppfattning av hjärtslagen, okontrollerat

blodtryck, huvudvärk, yrsel och dimsyn (oklar syn).

Mindre vanliga:

Hjärtklappning och extra hjärtslag, illamående, förstoppning, diarré, buksmärta, svindel,

andningssvårigheter (dyspné), muskelspasmer, ändrade laboratorievärden: höga nivåer av urinsyra i

blodet, ökning av antalet eosinofiler (en sorts vit blodkropp) och höjda halter kreatinin i blodet (en

nedbrytningsprodukt från musklerna), hudutslag, angioödem (såsom svullnad i ansiktet, tungan

eller halsen, svårigheter att andas eller svälja), lågt blodtryck, svimning, trötthetskänsla,

svaghetskänsla, onormalt EKG hjärtmönster, dubbelseende, försämrad syn.

Sällsynta:

Nässelutslag, klåda, hudrodnad, sjukdomskänsla.

Mycket sällsynta:

Oregelbundna hjärtslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du

bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ivabradine Accord ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ivabradin (som hydroklorid)

Ivabradine Accord 5 mg: en filmdragerad tablett innehåller 5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Ivabradine Accord 7,5 mg: en filmdragerad tablett innehåller 7,5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: vattenfri laktos, magnesiumstearat (E470b),

pregelatiniserad stärkelse (majs), hydreratiserad kolloidal kiseldioxid (E551), och i

filmdrageringen: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 4000, talk

(E553b), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ivabradine Accord 5 mg filmdragerade tabletter är laxfärgade, avlånga, filmdragerade tabletter med

skåra på båda sidor, präglade med ”FK” på den ena sidan och ”2” på andra sidan.

Ivabradine Accord 7,5 mg filmdragerade tabletter är laxfärgade, triangulära, filmdragerade tabletter

präglade med ”FK” på den ena sidan och ”1” på andra sidan.

Tabletterna finns i aluminium/aluminiumperforerade endosblister i förpackningsstorlekar om 14 x 1,

28 x 1, 56 x 1, 84 x 1, 98 x 1, 100 x 1 eller 112 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

eller

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Barcelona, Spanien

eller

WESSLING Hungary Kft.,

Anonymus u. 6., Budapest, 1045,

Ungern

eller

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast MM/ÅÅÅÅ

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ivabradine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Ivabradine Accord 7,5 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ivabradine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt

En 5 mg filmdragerad tablett innehåller 72 mg laktos (som vattenfri).

Ivabradine Accord 7,5 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 7,5 mg ivabradin (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt

En 7,5 mg filmdragerad tablett innehåller 108 mg laktos (som vattenfri).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ivabradine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

Laxfärgade, avlånga, cirka 8,50 mm långa och 4,50 mm breda, filmdragerade tabletter med skåra

på båda sidor, präglade med ”FK” på ena sidan och ”2” på andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Ivabradine Accord 7,5 mg filmdragerade tabletter

Laxfärgade, triangulära, cirka 7,30 mm långa och 6,769 mm breda, filmdragerade tabletter präglade

med ”FK” på ena sidan och ”1” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris

Ivabradin är indicerat för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris hos vuxna med

koronarkärlssjukdom och normal sinusrytm och en hjärtfrekvens ≥ 70 slag per minut. Ivabradin är

indicerat:

för vuxna med intolerans eller kontraindikation mot betablockerare

eller i kombination med betablockerare för patienter som ej uppnår adekvat kontroll med

en optimal dos betablockerare.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Ivabradin är indicerat vid kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV med systolisk dysfunktion hos

patienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är ≥ 75 slag per minut, i kombination med

standardterapi, inklusive behandling med betablockerare eller när behandling med betablockerare är

kontraindicerad eller inte tolereras (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

För de olika doseringarna finns filmdragerade tabletter med 5 mg och 7,5 mg ivabradin tillgängliga.

Symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris

Det rekommenderas att beslut om att påbörja eller titrera behandling sker med tillgång till upprepade

mätningar av hjärtfrekvens, EKG eller ambulatorisk 24-timmarsmonitorering.

Startdosen av ivabradin skall inte överstiga 5 mg 2 gånger dagligen för patienter under 75 år. Om

patienten efter tre till fyra veckors behandling fortfarande har symtom, startdosen tolereras väl och

hjärtfrekvensen i vila fortfarande är över 60 slag per minut kan dosen ökas till nästa högre dos hos

patienter som får 2,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen. Underhållsdosen skall inte

överstiga 7,5 mg 2 gånger dagligen.

Om det inte skett någon förbättring av anginasymtomen inom 3 månader efter behandlingsstart skall

ivabradinbehandlingen avbrytas.

Avbrytande av behandlingen ska också övervägas om endast begränsat symtomatisk svar uppnås och

om ingen kliniskt relevant minskning av vilopulsen skett inom tre månader.

Om vilopulsen under behandlingen sjunker till under 50 slag per minut eller om patienten får

bradykardirelaterade symptom som yrsel, trötthet eller hypotension, måste dosen titreras ned,

eventuellt ända ner till den lägsta dosen 2,5 mg två gånger dagligen (en halv 5 mg tablett 2 gånger

dagligen). Efter dosreduktion skall hjärtfrekevensen övervakas (se avsnitt 4.4). Behandlingen måste

avbrytas om hjärtfrekvensen fortfarande är under 50 slag/minut eller om bradykardisymtom kvarstår

trots att dosen minskats.

Behandling av kronisk hjärtsvikt

Behandlingen får endast initieras hos patienter med stabil hjärtsvikt. Det rekommenderas att den

behandlande läkaren har erfarenhet av behandling av kronisk hjärtsvikt.

Den vanliga rekommenderade startdosen av ivabradin är 5 mg 2 gånger dagligen. Efter 2 veckors

behandling kan dosen ökas till 7,5 mg 2 gånger dagligen om vilopulsen konstant är över 60 slag per

minut eller minskas till 2,5 mg 2 gånger dagligen (en halv 5 mg tablett 2 gånger dagligen) om

vilopulsen konstant är under 50 slag per minut eller vid bradykardirelaterade symtom såsom yrsel,

trötthet eller hypotension. Om pulsen är mellan 50 och 60 slag per minut, bör dosen 5 mg 2 gånger

dagligen bibehållas.

Om hjärtfrekvensen sjunker till en kontant nivå under 50 slag per minut i vila under pågående

behandling, eller om patienten får bradykardirelaterade symtom, måste dosen reduceras till nästa

lägre dos hos patienter som fått 7,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen. Om pulsen

ökar och kvarstår över 60 slag per minut i vila, kan dosen upptitreras till nästa övre dos hos patienter

som fått 2,5 mg 2 gånger dagligen eller 5 mg 2 gånger dagligen.

Behandlingen måste avbrytas om hjärtfrekvensen konstant är lägre än 50 slag per minut eller om

bradykardisymtom kvarstår (se avsnitt 4.4).

Särskilda populationer

Äldre

Hos patienter över 75 år, bör en lägre startdos övervägas (2,5 mg 2 gånger dagligen, dvs. en halv

5 mg tablett 2 gånger dagligen) innan eventuell upptitrering.

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion och kreatinin-clearance över

15 ml/min (se avsnitt 5.2).

Det saknas data från patienter med kreatinin-clearance under 15 ml/min, och ivabradin bör därför

användas med försiktighet i denna population.

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Försiktighet ska

iakttas vid användning av ivabradin hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Ivabradin är

kontraindicerat hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion, eftersom det inte har studerats i

denna population och en stor ökning i systemisk exponering förväntas (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ivabradin vid behandling av kronisk hjärtsvikt för barn i åldern under 18 år

har ännu inte fastställts.

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Administreringssätt

Tabletter ska tas per oralt två gånger dagligen, morgon och kväll, i samband med måltid (se

avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Vilopuls under 70 slag per minut före behandling

Kardiogen chock

Akut hjärtinfarkt

Allvarlig hypotension (< 90/50 mmHg)

Allvarligt nedsatt leverfunktion

Sick sinus syndrome

SA-block

Instabil eller akut hjärtsvikt

Pacemakerberoende (hjärtfrekvens upprätthålls uteslutande av pacemakern)

Instabil angina

AV-block grad III

Kombination med starka cytokrom P450 3A4-hämmare såsom azolantimykotika

(ketokonazol, itrakonazol), makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin

per os,

josamycin, telitromycin), HIV-proteashämmare (nelfinavir, ritonavir) och nefazodon (se

avsnitt 4.5 och 5.2)

Kombination med verapamil eller diltiazem som är måttliga CYP3A4-hämmare

med hjärtfrekevenssänkande egenskaper (se avsnitt 4.5)

Graviditet, amning och kvinnor i fertil ålder som inte använder en säker preventivmetod

(se avsnitt 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Speciella varningar

Avsaknad av gynnsam effekt på kliniskt utfall hos patienter med symtomatisk kronisk stabil angina

pectoris

Ivabradin är enbart indicerat för symtomatisk behandling av kronisk stabil angina pectoris eftersom

ivabradin inte har någon gynnsam effekt på kardiovaskulärt utfall (t.ex. hjärtinfarkt eller

kardiovaskulär död) (se avsnitt 5.1).

Mätning av hjärtfrekvens

Eftersom hjärtfrekvensen kan variera avsevärt över tiden bör upprepade mätningar av hjärtfrekvens,

EKG eller ambulatorisk 24-timmarsmonitorering övervägas för att bestämma hjärtfrekvensen i vila

innan ivabradinbehandlingen påbörjas och då titrering övervägs hos patienter som står på

ivabradinbehandling. Detta gäller även patienter med låg hjärtfrekvens, särskilt om hjärtfrekvensen

sjunker till under 50 slag per minut, eller efter dosreduktion (se avsnitt 4.2).

Hjärtarytmier

Ivabradin är inte effektivt vid behandling av eller för att förebygga hjärtarytmier, och förlorar

troligtvis sin effekt när takyarytmi uppstår (t.ex. ventrikulär eller supraventrikulär takykardi).

Ivabradin rekommenderas därför inte hos patienter med förmaksflimmer eller andra hjärtarytmier

som påverkar sinusknutans funktion.

Hos patienter som behandlas med ivabradin ökar risken för utveckling av förmaksflimmer (se

avsnitt 4.8). Förmaksflimmer är vanligare hos patienter som samtidigt behandlas med amiodaron

eller potenta klass I antiarytmika. Det är tillrådligt att regelbundet kontrollera patienter som

behandlas med ivabradin med avseende på förekomsten av förmaksflimmer (fördröjd eller

paroxismal), vilket också bör inkludera EKG-övervakning om detta är kliniskt indikerat (till exempel

vid förvärrad angina, hjärtklappning, oregelbunden puls).

Patienterna ska informeras om tecken och symtom på förmaksflimmer och rådas att kontakta läkare

om dessa skulle uppstå.

Om patienten utvecklar förmaksflimmer under behandlingen ska nytta-riskbalansen vid fortsatt

ivabradinbehandling övervägas noga. Patienter med kronisk hjärtsvikt med defekt intraventrikulär

överledningstid (vänstersidigt grenblock, högersidigt grenblock) och ventrikulär dyssynkroni bör

monitoreras noga.

Användning hos patienter med AV-block grad II

Ivabradin rekommenderas inte hos patienter med AV-block grad II.

Användning hos patienter med låg hjärtfrekvens

Ivabradinbehandling ska inte startas hos patienter med hjärtfrekvens under 70 slag/minut före

behandling (se avsnitt 4.3).

Om vilopulsen, under behandling, vid upprepade mätningar sjunker till under 50 slag per minut eller

om patienten får bradykardirelaterade symtom som yrsel, trötthet eller hypotension måste dosen

reduceras eller behandlingen avbrytas om hjärtfrekvens under 50 slag/minut eller bradykardisymtom

kvarstår (se avsnitt 4.2).

Kombination med kalciumkanalblockerare

Samtidig användning av ivabradin och hjärtfrekvensreducerande kalciumblockerare såsom

verapamil eller diltiazem är kontraindicerad (se avsnitt 4.3 och 4.5). Det har inte framkommit några

säkerhetsproblem vid kombination av ivabradin och nitrater eller dihydropyridin kalciumblockerare

såsom amlodipin. Man har inte konstaterat någon ytterligare effekt av ivabradin i kombination med

dihydropyridin kalciumblockerare (se avsnitt 5.1).

Kronisk hjärtsvikt

Hjärtsvikt måste vara stabil innan behandling med ivabradin övervägs. Ivabradin bör användas med

försiktighet hos hjärtsviktpatienter med NYHA funktionsklass IV på grund av begränsade data för

denna population.

Slaganfall

Användning av ivabradin rekommenderas inte direkt efter nyligen uppkommet slaganfall då data

saknas för dessa situationer.

Synförmåga

Ivabradin påverkar retinalfunktion. Det finns inga bevis på någon toxisk effekt av

långtidsbehandling med ivabradin på retinan (se avsnitt 5.1). Man bör överväga att avbryta

behandlingen om någon oförutsedd försämring av synen inträffar. Försiktighet ska iakttas hos

patienter med retinitis pigmentosa.

Försiktighetsregler

Patienter med hypotension

Det föreligger endast begränsade data från patienter med mild till måttlig hypotension och

ivabradin bör därför användas med försiktighet hos dessa patienter. Ivabradin är kontraindicerat

hos patienter med allvarlig hypotension (blodtryck < 90/50 mmHg) (se avsnitt 4.3)

Förmaksflimmer - hjärtarytmier

Det finns inga bevis för risk för (kraftig) bradykardi vid återgång till sinusrytm då farmakologisk

konvertering av förmaksflimmer inleds hos patienter som behandlas med ivabradin. I brist på

tillräckliga data bör emellertid icke akuta elektrokonverteringar övervägas först 24 timmar efter sista

dosen av ivabradin.

Användning hos patienter med medfött långt QT-syndrom eller som behandlas med QT-förlängande

läkemedel

Användning av ivabradin bör undvikas hos patienter med medfött långt QT-syndrom eller som

behandlas med QT-förlängande läkemedel (se avsnitt 4.5). Om kombination är nödvändig krävs

noggrann hjärtövervakning.

Sänkt hjärtfrekvens, som orsakas av ivrabradine, kan förvärra QT-förlängning, vilket kan ge

upphov till allvarliga arytmier framförallt torsade de pointes.

Hypertensiva patienter som behöver modifiering av blodtrycksbehandling.

I SHIFT-studien upplevde fler patienter episoder av förhöjt blodtryck under behandling med

ivabradin (7,1 %) jämfört med patienter som behandlades med placebo (6,1 %). Dessa episoder

förekom oftast strax efter modifiering av blodtrycksbehandlingen, var övergående, och påverkade

inte behandlingseffekten av ivabradin. När modifieringar av behandling görs hos patienter med

kronisk hjärtsvikt som behandlas med ivabradin bör blodtrycket kontrolleras med ett lämpligt

intervall (se avsnitt 4.8).

Hjälpämnen

Då tabletterna innehåller laktos, bör patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning ej rekommenderad

QT-förlängande läkemedel

Kardiovaskulära läkemedel med QT-förlängande egenskaper (t.ex. kinidin, disopyramid,

bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron

Icke kardiovaskulära läkemedel med QT-förlängande egenskaper (t.ex. pimozid,

ziprasidon, sertindol, meflokin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, intravenöst

erytromycin).

Användning av kardiovaskulära och icke-kardiovaskulära QT-förlängande läkemedel samtidigt med

ivabradin bör undvikas då QT-förlängningen kan förvärras av sänkt hjärtfrekvens. Om

kombinationsbehandling är nödvändig krävs noggrann hjärtövervakning (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning med försiktighet

Kaliumsänkande diuretika (tiaziddiuretika och loopdiuretika): hypokalemi kan öka risken för arytmi.

Eftersom ivabradin kan orsaka bradykardi, är kombinationen av hypokalemi och bradykardi en

predisponerande faktor för uppkomsten av allvarliga arytmier, särskilt hos patienter med långt

QT-syndrom, medfött eller substansinducerat.

Farmakokinetiska interaktioner

Cytokrom P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradin metaboliseras enbart av CYP3A4 och är en mycket svag hämmare av detta cytokrom.

Ivabradin uppvisade ingen påverkan på metabolismen och plasmakoncentrationer av andra

CYP3A4-substrat (milda, måttliga och kraftiga hämmare). CYP3A4-hämmare och inducerare

kan interagera med ivabradin och påverka dess metabolism och farmakokinetik i kliniskt

signifikant grad. Läkemedelsinteraktionsstudier har visat att CYP3A4-hämmare ökar

plasmakoncentrationer av ivabradin, medan inducerare reducerar dem. Ökade

plasmakoncentrationer av ivabradin kan vara förbundet med risk för uttalad bradykardi (se

avsnitt 4.4).

Kontraindikationer för samtidig användning

Samtidig användning av potenta CYP3A4-hämmare såsom azolantimykotika (ketokonazol,

itrakonazol), makrolida antibiotika (klaritromycin, erytromycin

per os,

josamycin, telitromycin),

HIV-proteashämmare (nelfinavir, ritonavir) och nefazodon är kontraindicerade (se avsnitt 4.3).

De potenta CYP3A4-hämmarna ketokonazol (200 mg en gång dagligen) och josamycin (1 g

2 gånger dagligen) ökade ivabradins exponering i plasma i genomsnitt 7 till 8 gånger.

Måttliga CYP3A4-hämmare: Specifika interaktionsstudier med friska frivilliga och patienter har

visat att ivabradin i kombination med de hjärtfrekvenssänkande medlen diltiazem eller verapamil,

resulterade i en ökning av ivabradinexponeringen (2 till 3 gånger ökning av AUC) och en ytterligare

sänkning av hjärtfrekvensen med 5 slag/minut. Samtidig användning av ivabradin och dessa

läkemedel är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning ej rekommenderad

Grapefruktjuice: ivabradinexponeringen fördubblades efter samtidigt intag av grapefruktjuice. Intag

av grapefruktjuice skall därför undvikas.

Samtidig användning med försiktighet

Måttliga CYP3A4-hämmare: samtidig användning av ivabradin och andra måttliga

CYP3A4-hämmare (t.ex flukonazol) kan övervägas med startdosen 2,5 mg två gånger

dagligen och om hjärtfrekvensen vid vila är högre än 70 slag/minut. Hjärtfrekvensen ska

monitoreras.

CYP3A4-inducerare: CYP3A4-inducerare (t.ex. rifampicin, barbiturater, fenytoin,

Hypericum

perforatum

[Johannesört]) kan reducera ivibradinexponering och –aktivitet. Samtidig

användning av CYP3A4-inducerande läkemedel kan kräva justering av ivabradindosen.

Kombination av ivabradin 10 mg 2 gånger dagligen och Johannesört har visats halvera

ivabradins AUC. Intag av Johannesört bör begränsas vid ivabradinbehandling.

Annan samtidig användning

Specifika läkemedelsinteraktionsstudier har inte visat några kliniskt signifikanta effekter av

följande läkemedel på ivabradins farmakokinetik och farmokodynamik: protonpumpshämmare

(omeprazol, lansoprazol), sildenafil, HMG CoA-reduktashämmare (simvastatin), dihydropyridin

kalciumantagonister (amlodipin, lacidipin), digoxin och warfarin. Inte heller hade ivabradin någon

klinisk signifikant effekt på farmakokinetiken hos simvastatin, amlodipin, lacidipin, på

farmakokinetiken eller farmakodynamiken hos digoxin, warfarin eller på farmakodynamiken hos

acetylsalicylsyra.

I pivotala kliniska fas III-studier var användningen av följande läkemedel; ACE-hämmare,

angiotensin II-antagonister, betablockerare, diuretika, anti-aldosteron, kort- och långtidsverkande

nitrater, HMG CoA-reduktashämmare, fibrater, protonpumpshämmare, orala antidiabetika,

acetylsalicylsyra och andra trombocytaggregationshämmande läkemedel, rutinmässigt kombinerade

med ivabradin utan några tecken på säkerhetsproblem.

Pediatrisk population

Interak

tionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder skall använda en säker preventivmetod under behandlingen (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av ivabradin i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Dessa studier har visat embryotoxiska och

teratogena effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Ivabradin är därför

kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3).

Amning

Djurstudier indikerar att ivabradin utsöndras i modersmjölk. Ivabradin är därför kontraindicerat

under amning (se avsnitt 4.3).

Kvinnor som behöver behandling med ivabradin skall sluta amma och välja ett annat sätt att mata

sitt barn.

Fertilitet

Studier på råtta har inte visat någon effekt på hanar och honor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

En särskild studie som gjorts med friska frivilliga för att utvärdera eventuell påverkan av ivabradin

på körförmågan har inte visat någon förändring i förmågan att framföra fordon. Efter

marknadsföring, har dock fall av nedsatt körförmåga på grund av synstörningar rapporterats.

Ivabradin kan dock orsaka kortvariga ljusfenomen, bestående huvudsakligen av fosfener (se

avsnitt 4.8). Möjlig förekomst av sådana ljusfenomen bör tas i beaktande vid bilkörning eller

användning av maskiner, i situationer där plötsliga ändringar i ljusintensitet kan inträffa, särskilt vid

bilkörning under natten.

Ivabradin har ingen effekt på förmågan att använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Ivabradin har undersökts i kliniska studier med närmare 45 000 deltagare.

De vanligaste biverkningarna med ivabradin, ljusfenomen (fosfener) och bradykardi, är dosberoende

och relaterade till läkemedlets farmakologiska effekt.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats från kliniska studier och presenteras inom följande

frekvensområden: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan

inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Eosinofili

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Hyperurikemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk, vanligen under den första

månaden av behandlingen

Yrsel, eventuellt relaterat till bradykardi

Mindre vanliga*

Synkope, eventuellt relaterat till bradykardi

Ögon

Mycket vanliga

Ljusfenomen (fosfener)

Vanliga

Dimsyn

Mindre vanliga*

Dubbelseende

Försämrad syn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Svindel

Hjärtat

Vanliga

Bradykardi

AV-block av grad I (förlängt PQ-intervall

på EKG)

Ventrikulär extrasystole

Förmaksflimmer

Mindre vanliga

Palpitationer, supraventrikulär extrasystole

Mycket sällsynta

AV-block grad II, AV-block grad III

Sjuka sinus syndrom

Blodkärl

Vanliga

Okontrollerat högt blodtryck

Mindre vanliga*

Hypotoni, eventuellt relaterat till bradykardi

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné

Magtarmkanalen

Mindre vanliga

Illamående

Förstoppning

Diarré

Buksmärta*

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga*

Angioödem

Utslag

Sällsynta*

Erytem

Klåda

Urtikaria

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

Muskelspasmer

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga*

Asteni, eventuellt relaterat till bradykardi

Trötthet, eventuellt relaterat till bradykardi

Sällsynta*

Sjukdomskänsla, eventuellt relaterat till

bradykardi

Undersökningar

Mindre vanliga

Förhöjda halter av kreatinin i blodet

EKG förlängt QT-intervall

* Frekvensen för biverkningar beräknad från spontanrapporter detekterade i kliniska prövningar

Beskrivning av särskilda biverkningar

Ljusfenomen (fosfener) rapporterades hos 14,5 % av patienterna, beskrivet som övergående ökad

ljusintensitet i ett begränsat område av synfältet. De utlöses vanligtvis av plötsliga ändringar i

ljusintensitet. Fosfener kan även beskrivas som en ljusring, upplösning av bild (stroboskopiska

eller kaleidoskopiska effekter), färgade klara ljus eller multipla bilder (retinal persistens). Fosfener

uppkommer vanligtvis under de första två behandlingsmånaderna och kan därefter återkomma

flera gånger. De rapporterades generellt som milda eller måttliga. Alla fosfener upphörde under

eller efter behandlingen, hos en majoritet (77,5 %) under behandlingen. Färre än 1 % av

patienterna ändrade sina dagliga rutiner eller slutade behandlingen på grund av fosfener.

Bradykardi rapporterades hos 3,3 % av patienterna, speciellt de första 2 till 3 månaderna efter

behandlingens början. 0,5 % av patienterna fick allvarlig bradykardi med ≤ 40 slag/minut. I

SIGNIFY-studien observerades förmaksflimmer hos 5,3 % av patienterna som tog ivabradin jämfört

med 3,8 % i placebogruppen. I en poolad analys av alla fas II/III dubbelblinda kontrollerade

kliniska studier med en varaktighet på minst 3 månader, med mera än 40 000 inkluderade patienter,

var förekomsten av förmaksflimmer 4,86 % hos patienter som behandlades med ivabradin jämfört

med 4,08 % i kontrollgrupperna, vilket motsvarar ett

hazard ratio

på 1,26, 95 % CI [1,15;1,39].

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal

uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i

bilaga V.

4.9

Överdosering

Symtom

Överdosering kan leda till allvarlig och långvarig bradykardi (se avsnitt 4.8).

Behandling

Allvarlig bradykardi bör behandlas symtomatiskt på specialistavdelning. Vid bradykardi med dålig

hemodynamisk tolerans, kan symtomatisk behandling inkluderande betastimulerande läkemedel

såsom intravenöst isoprenalin övervägas. Temporär pacemakerbehandling av hjärtat kan utföras vid

behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hjärta och kretslopp, övriga medel vid hjärtsjukdomar, ATC-kod:

C01EB17.

Verkningsmekanism

Ivabradin är ett rent hjärtfrekvenssänkande läkemedel, som verkar selektivt och specifikt hämmande

på hjärtats pacemakerkanal,

I

, som kontrollerar spontan diastolisk depolarisering i sinusknutan och

reglerar hjärtfrekvensen. Hjärteffekterna är specifika för sinusknutan, utan effekt på intraatriell,

atrioventrikulär eller intraventrikulär överledningstid, ej heller på hjärtkontraktilitet eller ventrikulär

repolarisering.

Ivabradin kan också interagera med jonkanaler i retina,

I

, som är väldigt lik hjärtats

I

. De deltar i

den temporala upplösningen i det visuella systemet, genom att begränsa retinala responsen på stark

ljusstimulans. Under utlösande förhållande, (t.ex snabba ändringar i ljusstyrkan), förorsakar

ivabradins partiella hämning av

I

de ljusfenomen som då och då upplevs av patienterna.

Ljusfenomen (fosfener) beskrivs som övergående ökad ljusintensitet i ett begränsat område av

synfältet (se avsnitt 4.8).

Farmakodynamisk effekt

Ivabradins viktigaste farmakodynamiska egenskap hos människa är en specifik dosberoende

sänkning av hjärtfrekvensen. Analyser av hjärtfrekvensreduktion med doser upp till 20 mg 2 gånger

dagligen tyder på en tendens mot en platåeffekt, vilket är förenligt med en nedsatt risk för svår

bradykardi under 40 slag/minut (se avsnitt 4.8).

Med de vanligaste förekommande doserna är hjärtfrekvenssänkningen ca 10 slag/minut i vila och

under arbete. Detta medför en reduktion av hjärtats belastning och syreförbrukning. Ivabradin

påverkar inte överledning i hjärtat, kontraktilitet (ingen negativ inotrop effekt) eller ventrikulär

repolarisering:

i kliniska elektrofysiologiska studier hade ivabradin ingen effekt på atrioventrikulär

eller intraventrikulär överledningstid eller korrigerade QT-intervaller

hos patienter med vänsterkammardysfunktion (LVEF mellan 30 och 45 %), hade ivabradin

ingen negativ effekt på LVEF.

Klinisk effekt och säkerhet

Ivabradins effekt på angina pectoris och ischemi studerades i fem dubbelblinda randomiserade

studier (tre med placebo, och två mot atenolol respektive amlodipin). Dessa studier inkluderade

4 111 patienter med kronisk stabil angina pectoris, av vilka 2 617 fick ivabradin.

Ivabradin 5 mg 2 gånger dagligen har visat sig vara effektivt på resultat från arbetsprov efter 3 till

4 veckors behandling. Effekten bekräftades med 7,5 mg två gånger dagligen. Tilläggseffekten jämfört

med 5 mg 2 gånger dagligen fastställdes i en kontrollerad studie med atenolol: den totala

arbetsprovsdurationen vid dalvärdet på serumkoncentrationen ökade med ca 1 minut efter en månads

behandling med 5 mg 2 gånger dagligen, och blev ytterliggare förbättrad med nästan 25 sekunder efter

en ny 3 månaders period med forcerad titrering till 7,5 mg 2 gånger dagligen. Studien bekräftade

ivabradins positiva effekt på angina pectoris och ischemi hos patienter 65 år och äldre. Effekten av 5

och 7,5 mg 2 gånger dagligen var konsistent mellan studierna för arbetsprovsresultat (total

arbetsprovsduration, tid till begränsning på grund av angina, tid till inträdande av angina och tid till

1 mm ST-sänkning) och var förknippat med en minskning av antalet anginaattacker med ca 70 %. En

dosregim med ivabradin 2 gånger dagligen gav jämn effekt över 24 timmar.

I en randomiserad placebokontrollerad studie med 889 patienter med ivabradin givet som tillägg till

atenolol 50 mg en gång dagligen visades en ökad effekt på alla arbets-EKG-parametrar vid lägsta

effektnivån (12 timmar efter oralt intag).

I en randomiserad placebokontrollerad studie som omfattade 725 patienter påvisades inte någon

ytterligare effekt av ivabradin utöver amlodipin 10 mg en gång dagligen vid dalvärdet av

läkemedlets aktivitet (12 timmar efter oralt intag) medan en ytterligare effekt påvisades vid

toppvärdet (3-4 timmar efter oralt intag).

I en randomiserad placebokontrollerad studie som omfattade 1 277 patienter visade ivabradin givet

som tillägg till amlodipin 5 mg en gång dagligen eller nifedipin GITS 30 mg en gång dagligen en

statistisk signifikant ytterligare effekt på behandlingssvaret (definierat som en minskning på minst

3 anginaattacker per vecka och/eller en ökning av tid till 1 mm ST-sänkning på minst 60 sekunder

vid arbets-EKG som utförts på gångmatta) vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet (12 timmar efter

oralt intag av ivabradin) under en behandlingsperiod på 6 veckor (oddskvot = 1,3, 95 % CI

[1,0;1,7]; p=0,012). Det påvisades ingen ytterligare effekt av ivabradin på sekundära effektmått av

arbets-EKG-parametrar vid dalvärdet av läkemedlets aktivitet medan en ytterligare effekt påvisades

vid toppvärdet (3-4 timmar efter oralt intag av ivabradin).

Full effekt av ivabradin upprätthölls under hela behandlingsperioden (3 eller 4 månader) i

effektstudierna. Det fanns inga tecken på utveckling av farmakologisk tolerans (förlust av effekt)

under behandlingen eller för ”rebound”-fenomen efter snabbt avbrytande av behandlingen.

Ivabradins effekt på angina pectoris och ischemi var associerad med dosberoende sänkning av

hjärtfrekvens och signifikant reduktion i dubbelprodukten (puls x systoliskt blodtryck) vid vila och

belastning.

Effekterna på blodtryck och perifer vaskulär resistans var små och inte kliniskt signifikanta.

En varaktig sänkning av hjärtfrekvensen visades hos patienter som behandlats med ivabradin under

minst ett år (n = 713). Ingen påverkan på glukos- eller lipidmetabolism observerades. Ivabradin

effekt på angina pectoris och ischemi upprätthölls hos diabetespatienter (n = 457), med en

säkerhetsprofil liknande den för hela populationen.

En stor ändpunktsstudie, BEAUTIFUL, utfördes på 10 917 patienter med koronarkärlssjukdom

och vänster kammarfunktionsnedsättning (LVEF < 40 %) i tillägg till optimal underliggande

behandling där 86,9 % av patienterna fick betablockerare. Det primära effektmåttet var

sammansatt av kardiovaskulär död, sjukhusinläggning på grund av akut myokardinfarkt eller

sjukhusinläggning på grund av nytillkommen eller förvärrad hjärtsvikt. Studien visade ingen

skillnad i frekvens av det sammansatta primära effektmåttet mellan ivabradingruppen och

placebogruppen (relativ risk ivabradin:placebo 1,00, p=0,945).

I en post-hoc undergrupp av patienter med symptomatisk angina vid randomiseringen (n=1 507),

sågs inga säkerhetsignaler vad gäller kardiovaskulär död, sjukhusinläggning för akut myokardinfakt

eller hjärtssvikt (ivabradin 12,0 % jämfört med placebo 15,5 %, p=0,05).

En stor ändpunktsstudie, SIGNIFY, utfördes på 19 102 patienter med koronarkärlssjukdom och

utan klinisk hjärtsvikt (LVEF > 40 %), i tillägg till optimal underliggande behandling. I studien

användes ett behandlingsschema med högre dosering än den godkända (startdos 7,5 mg två gånger

dagligen (5 mg två gånger dagligen vid en ålder ≥ 75 år) och titrering upp till 10 mg två gånger

dagligen).

primära

effektmåttet

sammansatt

kardiovaskulär

död

eller

icke-fatal

hjärtinfarkt. Studien visade ingen skillnad i frekvens av det sammansatta primära effektmåttet

mellan

ivabradingruppen

placebogruppen

(relativ

risk

ivabradin/placebo

1,08,

p=0,197).

Bradykardi rapporterads av 17,9 % av patienterna i ivabradingruppen (2,1 % i placebogruppen).

7,1 % av patienterna fick verapamil, diltiazem eller starka CYP 3A4-hämmare under studien.

En liten statistiskt signifikant ökning av det sammansatta primära effektmåttet observerades i den

fördefinierade undergruppen med anginapatienter i CCS-klass II eller högre vid utgångsläget

(n=12 049) (årlig förekomst 3,4 % kontra 2,9 %, relativ risk ivabradin/placebo 1,18, p=0,018), men

inte i undergruppen som omfattade hela anginapopulationen i CCS-klass ≥ I (n=14 286) (relativ risk

ivabradin/placebo 1,11, p=0,110).

Användning av en högre dosering än den godkända förklarade inte fullständigt dessa fynd.

SHIFT-studien var en stor multicenter, internationell, randomiserad dubbelblind

placebokontrollerad utfalls studie utförd på 6 505 vuxna patienter med stabil kronisk hjärtsvikt

(under

4 veckor), NYHA klass II-IV, med en reducerad vänster kammar ejektionsfraktion (LVEF

35 %) och en vilopuls

70 slag per minut.

Patienterna

fick

standardbehandling

betablockerare

(89 %),

ACE-hämmare

och/eller

angiotensin II-antagonister (91 %), diuretika (83 %), och anti-aldosteron (60 %). I ivabradingruppen

behandlades 67 % av patienterna med 7,5 mg 2 gånger dagligen. Median uppföljningstid var

22,9 månader.

Ivabradinbehandlingen

förenad

genomsnittlig

sänkning

hjärtfrekvensen med 15 slag per minut från ett utgångsvärde på 80 slag per minut. Skillnaden i

hjärtfrekvens mellan ivabradin och placebo var 10,8 slag per minut vid dag 28, 9,1 slag per minut

vid 12 månader och 8,3 slag per minut vid 24 månader.

Studien visade en kliniskt och statistiskt signifikant relativ riskreduktion på 18 % för det primära

sammansatta effektmåttet av kardiovaskulär mortalitet och sjukhusvård för förvärrad hjärtsvikt

(hazard ratio: 0,82, 95 % CI [0,75;0,90] - p < 0,0001) inom 3 månader efter påbörjad behandling.

Den absoluta riskreduktionen var 4,2 %. Resultaten för den primära effektvariabeln drivs i huvudsak

av ändpunkterna hjärtsvikt, sjukhusvård vid förvärrad hjärtsvikt (absoluta risken minskade med

4,7 %) och dödsfall av hjärtsvikt (absoluta risken minskade med 1,1 %).

Behandlingseffekt på det primära sammansatta effektmåttet, dess komponenter och

sekundära effektmått

Ivabradin

(N=3241) n

Placebo

(N=3264) n

Hazard ratio

[95 % CI]

p-värde

Primärt sammansatt effektmått

793 (24,47)

937 (28,71)

0,82 [0,75;0,90]

<0,0001

Komponenter:

Kardiovaskulär död

Sjukhusvård vid förvärrad

hjärtsvikt

449 (13,85)

514 (15,86)

491 (15,04)

672 (20,59)

0,91 [0,80;1,03]

0,74 [0,66;0,83]

0,128

<0,0001

Annat sekundärt effektmått:

Dödsfall av andra orsaker

Dödsfall p.g.a. hjärtsvikt

-

Sjukhusvård av andra orsaker

- Sjukhusvård p.g.a.

kardiovaskulära orsaker

503 (15,52)

113 (3,49)

1 231 (37,98)

977 (30,15)

552 (16,91)

151 (4,63)

1 356 (41,54)

1 122 (34,38)

0,90 [0,80;1,02]

0,74 [0,58;0,94]

0,89 [0,82;0,96]

0,85 [0,78; 0,92]

0,092

0,014

0,003

0,0002

Minskningen av den primära effektvariabeln observerades genomgående oavsett kön, NYHA klass,

ischemisk eller icke-ischemisk hjärtsviktsetiologi, och diabetes eller hypertension i anamnesen.

I undergruppen av patienter med hjärtfrekvens ≥ 75 slag per minut (n = 4 150), observerades en

större reduktion av det primära sammansatta effektmåttet på 24 % (hazard ratio: 0,76, 95 % CI

[0,68;0,85] – p <0,0001) och av andra sekundära effektmått, inklusive alla dödsfall (hazard ratio:

0,83, 95 % CI [0,72;0,96] – p = 0,0109) och kardiovaskulär död (hazard ratio: 0,83, 95 % CI

[0,71;0,97] – p = 0,0166). I denna undergrupp av patienter, är säkerhetsprofilen för ivabradin i linje

med den för den totala populationen.

En signifikant effekt observerades på det primära sammansatta effektmåttet i den totala gruppen

patienter som fick behandling med betablockerare (hazard ratio: 0.85, 95 % CI [0.76;0.94]). I

undergruppen patienter med hjärtfrekvens ≥ 75 slag per minut och med den rekommenderade

måldosen av betablockerare, observerades ingen statistiskt signifikant fördel på det primära

sammansatta effektmåttet (hazard ratio: 0.97, 95% CI [0.74;1.28]) och på andra sekundära

effektmått, inklusive sjukhusvård för förvärrad hjärtsvikt (hazard ratio: 0.79, 95 % CI [0.56;1.10])

eller dödsfall av hjärtsvikt (hazard ratio: 0.69, 95 % CI [0.31;1.53]).

Det fanns en signifikant förbättring i NYHA-klass på senast registrerade värdet, 887 (28 %) av

patienterna på ivabradin förbättrades kontra 776 (24 %) av patienterna på placebo (p = 0,001).

I en randomiserad placebokontrollerad studie med 97 patienter som behandlades med ivabradin i 3 år

för kronisk stabil angina pectoris, visade data från specifika oftalmologiska undersökningar som

hade som syfte att dokumentera funktionen av tappar och stavar samt uppåtstigande synbanor (d.v.s.

elektroretinogram, statiska och kinetiska synfält, färgseende, synskärpa), ingen retinal toxicitet.

Pediatrisk population

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes hos 116 pediatriska

patienter (17 i åldern [6–12] månader, 36 i åldern [1–3] år och 63 i åldern [3–18] år) med kronisk

hjärtsvikt och dilaterande kardiomyopati som redan stod på optimal underliggande behandling. 74

av patienterna fick ivabradin (ratio 2:1).

Den initiala dosen var 0,02 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen [6–12] månader,

0,05 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen [1–3] år och för patienter med en

kroppsvikt <40 kg i åldersgruppen [3–18] år, samt 2,5 mg två gånger dagligen för patienter

med en kroppsvikt ≥40 kg i åldersgruppen [3–18] år. Dosen justerades beroende på

behandlingssvaret med maximala doser på 0,2 mg/kg två gånger dagligen, 0,3 mg/kg två

gånger dagligen respektive 15 mg två gånger dagligen. I denna studie administrerades

ivabradin som oral lösning eller tablett två gånger dagligen. Frånvaron av någon

farmakokinetisk skillnad mellan dessa två formuleringar bekräftades i en öppen

randomiserad överkorsningsstudie med två perioder hos 24 vuxna friska frivilliga

personer. En sänkning på 20 % i hjärtfrekvensen (utan bradykardi) uppnåddes hos 69,9 %

av patienterna i ivabradingruppen jämfört med 12,2 % i placebogruppen under

titreringsperioden på 2 till 8 veckor (oddskvoten: E = 17,24, 95 % CI [5,91;50,30]).

Genomsnittliga ivabradindoser som gav en sänkning på 20 % i hjärtfrekvensen var 0,13 ±

0,04 mg/kg två gånger dagligen i åldersgruppen [1–3] år, 0,10 ± 0,04 mg/kg två gånger dagligen i

åldersgruppen [3–18] år med kroppsvikt <40 kg och 4,1 ± 2,2 mg två gånger dagligen i

åldersgruppen [3–18 ] år med kroppsvikt ≥40 kg.

Det genomsnittliga LVEF-värdet ökade från 31,8 % till 45,3 % vid tolv månader i ivabradingruppen

jämfört med 35,4 % till 42,3 % i placebogruppen. Det fanns en förbättring i NYHA-klass hos 37,7

% av patienterna i ivabradingruppen jämfört med 25,0 % i placebogruppen. Dessa förbättringar var

inte statistiskt signifikanta.

1-års säkerhetsprofil liknade den som beskrivits för vuxna med kronisk hjärtsvikt.

Långtidseffekter av ivabradin på tillväxt, pubertet och generell utveckling samt långtidseffekten

av behandling med ivabradin i barndomen i syfte att reducera kardiovaskulär morbiditet och

mortalitet har inte studerats.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Ivabradine Accord filmdragerade tabletter, för alla grupper av den pediatriska populationen för

behandling av kärlkramp.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

Ivabradine Accord filmdragerade tabletter, hos barn i åldern 0 upp till 6 månader för behandling av

kronisk hjärtsvikt.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Under fysiologiska betingelser frigörs ivabradin hastigt från tabletterna och har en hög

vattenlöslighet (>10 mg/ml). Ivabradin är S-enantiomeren och ingen

in vivo

interkonversion har

påvisats. Det N-desmetylerade derivatet av ivabradin har identifierats som huvudsaklig aktiv

metabolit hos människa.

Absorption och biotillgänglighet

Ivabradin

absorberas

snabbt

nästan

fullständigt

efter

oral

administrering

maximal

plasmanivå

efter

1 timme

under

fastande

förhållanden.

Absolut

biotillgänglighet

från

filmdragerade tabletter är ca 40 %, på grund av första-passage-effekten i tarm och lever.

Föda fördröjer absorptionen med ca 1 timme, och ökar plasmaexponeringen med 20 till 30 %. Intag

av tabletterna under måltid rekommenderas för att minska intraindividuell variation i exponering (se

avsnitt 4.2).

Distribution

Ivabradin är ca 70 % plasmaproteinbundet, och distributionsvolymen vid steady state är nästan 100 l.

Maximal plasmakoncentration är 22 ng/ml (CV = 29 %) efter kronisk administrering med

rekommenderad dosering på 5 mg 2 gånger dagligen. Genomsnittliga plasmakoncentrationen är

10 ng/ml (CV = 38 %) vid steady state.

Metabolism

Ivabradin metaboliseras i stor grad i levern och tarmen genom oxidering via cytokrom P450 3A4

(CYP3A4) enbart. Den huvudsakliga aktiva metaboliten är N- desmetylerade derivatet (S 18982),

vars exponering är ca 40 % av modersubstansens. Metabolismen av den här aktiva metaboliten

medieras också av CYP3A4. Ivabradin har låg affinitet till CYP3A4, visar ingen kliniskt relevant

CYP3A4-induktion eller -hämning och påverkar därför troligen inte CYP3A4-substratmetabolismen

eller plasmakoncentrationerna. Däremot kan potenta hämmare och inducerare påverka

plasmakoncentrationen av ivabradin kraftigt (se avsnitt 4.5).

Eliminering

Ivabradin elimineras med en huvudsaklig halveringstid på 2 timmar (70-75 % av AUC) i plasma och

en effektiv halveringstid på 11 timmar. Totala clearance är ca 400 ml/min, och renala clearance är ca

70 ml/min. Utsöndringen av metaboliter sker i liknande utsträckning via faeces och urin. Ungefär

4 % av en oral dos utsöndras oförändrat i urinen.

Linjäritet/icke-linjäritet

Ivabradins kinetik är linjär i ett oralt dosområde på 0,5-24 mg.

Speciella populationer

Äldre: det har inte observerats några farmakokinetiska skillnader (AUC och C

) mellan

äldre (≥ 65 år) eller gamla patienter (≥ 75 år) jämfört med befolkningen generellt (se

avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion: effekten av nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-60 ml/min) på

ivabradins farmakokinetik är minimal, och står i relation till att njurclearance i liten grad (ca

20 %) bidrar till eliminationen av både ivabradin och ivabradins huvudmetabolit S 18982 (se

avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion: hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (Child Pugh-skalan

upp till 7) var AUC av obundet ivabradin och den huvudsakliga aktiva metaboliten ca 20 %

högre än hos individer med normal leverfunktion. Det finns inte tillräckliga data för att kunna

dra några slutsatser om patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Det finns inga data

tillgängliga för patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Pediatrisk population: Den farmakokinetiska profilen för ivabradin hos patienter med

kronisk hjärtsvikt i åldern 6 månader till < 18 år liknar farmakokinetiken som beskrivits för

vuxna när titreringsschemat baserat på ålder och vikt tillämpas.

Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Analyser av förhållandet PK/PD har visat att hjärtfrekvensreduktionen är i stort sett linjär med

ökande plasmakoncentrationer av ivabradin och S 18982 för doser upp till 15-20 mg 2 gånger

dagligen. Vid högre doser är frekvensfallet inte längre proportionellt mot ivabradins

plasmakoncentration och tenderar att nå en platå. Hög exponering av ivabradin som kan förekomma

när ivabradin ges i kombination med starka CYP3A4-hämmare, kan ge ett kraftigt pulsfall, men

risken är lägre med måttliga CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.3, 4.4 och 4.5). PK/PD förhållandet för

ivabradin hos pediatriska patienter med kronisk hjärtsvikt i åldern 6 månader till < 18 år liknar

PK/PD förhållandet som beskrivits för vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet

visade inte några särskilda risker för människa. Studier av reproduktionstoxicitet visade ingen effekt

av ivabradin på fertilitet hos han- och honråttor. När dräktiga djur under organogenesen exponerades

med doser nära de terapeutiska, sågs en förhöjd förekomst av foster med hjärtskador hos råttor, och

ett fåtal foster med ektrodaktyli hos kaniner.

Hos hundar som gavs ivabradin (doser om 2, 7 eller 24 mg/kg/dag) under ett år, kunde reversibla

förändringar i retinafunktion observeras, men detta var inte förbundet med skador i ögonstrukturer.

Dessa data är i överensstämmelse med ivabradins farmakologiska effekter relaterade till interaktion

med den hyperpolariserings-aktiverade jonkanalen (

I

) i retina, vilken har uttalad likhet med hjärtats

pacemakerkanal (

I

Andra långtidsstudier med upprepad dosering och karcinogenicitetsstudier visade inga kliniskt

relevanta förändringar.

Miljöriskbedömning

Miljöriskbedömningen för ivabradin har utförts enligt europeiska riktlinjer för miljöriskbedömning.

Resultaten från dessa bedömningar ger stöd för avsaknaden av miljörisk med ivabradin och att

ivabradin inte utgör ett hot mot miljön.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kärna

Laktos, vattenfri

Magnesiumstearat (E470b)

Stärkelse, pregelatinierserad (majs)

Kiseldioxid, kolloidal, hydratiserad (E551)

Filmdragering

Polyvinylalkohol (E1203)

Titandioxid (E171)

Makrogol 4000

Talk (E553b)

Gul järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ivabradine Accord filmdragerade tabletter är tillgängliga i aluminium/aluminiumperforerade

endosblister i förpackningar om 14 x 1, 28 x 1, 56 x 1, 84 x 1, 98 x 1, 100 x 1 eller

112 x 1filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ivabradine Accord 5 mg filmdragerade tabletter

EU/1/17/1190/001

EU/1/17/1190/002

EU/1/17/1190/003

EU/1/17/1190/004

EU/1/17/1190/005

EU/1/17/1190/006

EU/1/17/1190/007

Ivabradine Accord 7,5 mg filmdragerade tabletter

EU/1/17/1190/008

EU/1/17/1190/009

EU/1/17/1190/010

EU/1/17/1190/011

EU/1/17/1190/012

EU/1/17/1190/013

EU/1/17/1190/014

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 22 maj 2017

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/308741/2017

EMEA/H/C/004241

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Ivabradine Accord

ivabradin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Ivabradine

Accord. Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och

villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Ivabradine Accord ska

användas.

Praktisk information om hur Ivabradine Accord ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också

kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Vad är Ivabradine Accord och vad används det för?

Ivabradine Accord är ett läkemedel som används för att behandla symtom på långvarig stabil angina

(”kärlkramp”, dvs. smärtor i bröst, käke och rygg vid fysisk ansträngning) hos vuxna med

kranskärlssjukdom (hjärtsjukdom som orsakas av förträngning av blodkärlen som försörjer

hjärtmuskeln med blod). Läkemedlet ges till patienter som har normal hjärtrytm och en hjärtfrekvens

på minst 70 slag per minut. Det ges antingen till patienter som inte kan behandlas med betablockerare

(en annan typ av läkemedel mot angina), eller i kombination med en betablockerare till patienter vars

sjukdom inte kan kontrolleras med enbart en betablockerare.

Ivabradine Accord ges också till patienter med långvarig hjärtsvikt (när hjärtat inte kan pumpa

tillräckligt med blod till resten av kroppen) som har normal hjärtrytm och en hjärtfrekvens på minst

75 slag per minut. Det ges i kombination med standardterapi som innehåller betablockerare eller till

patienter som inte kan behandlas med betablockerare.

Ivabradine Accord innehåller den aktiva substansen ivabradin. Det är ett generiskt läkemedel, vilket

innebär att Ivabradine Accord innehåller samma aktiva substans och verkar på samma sätt som ett

referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Procoralan. Mer information om

generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här

Ivabradine Accord

EMA/308741/2017

Sida 2/3

Hur används Ivabradine Accord?

Ivabradine Accord finns som tabletter (5 mg och 7,5 mg). Läkemedlet är receptbelagt. Den

rekommenderade startdosen är 5 mg två gånger dagligen i samband med måltid, vilket läkaren kan

öka till 7,5 mg två gånger dagligen eller minska till 2,5 mg (en halv 5 mg-tablett) två gånger dagligen

beroende på patientens hjärtfrekvens och symtom. För patienter som är äldre än 75 år kan en lägre

startdos på 2,5 mg två gånger dagligen användas. Behandlingen ska avbrytas om hjärtfrekvensen

stadigvarande är lägre än 50 slag per minut eller om symtom på bradykardi (låg hjärtfrekvens)

fortsätter. När läkemedlet används för angina ska behandlingen avbrytas om symtomen inte

förbättrats efter 3 månader. Läkaren ska också överväga att avbryta behandlingen om läkemedlet

endast haft begränsad effekt vad gäller att minska symtomen eller sänka hjärtfrekvensen.

Hur verkar Ivabradine Accord?

Symtomen på angina orsakas av att hjärtat inte får tillräckligt med syresatt blod. Vid stabil angina

uppträder dessa symtom under fysisk ansträngning. Den aktiva substansen i Ivabradine Accord,

ivabradin, blockerar ”I

-kanalen” i sinusknutan, den naturliga ”pacemaker” som styr hjärtfrekvensen.

När kanalen är blockerad sänks hjärtfrekvensen, vilket gör att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt och

därför behöver mindre mängd syresatt blod. Ivabradine Accord minskar eller förhindrar därmed

symtomen på angina.

Symtomen vid hjärtsvikt orsakas av att hjärtat inte pumpar runt tillräckligt med blod i kroppen. Genom

att sänka hjärtfrekvensen minskar Ivabradine Accord belastningen på hjärtat, vilket bromsar förloppet

vid hjärtsvikt och förbättrar symtomen.

Hur har Ivabradine Accord effekt undersökts?

Studier av fördelarna och riskerna med den aktiva substansen vid de godkända användningarna har

redan utförts med referensläkemedlet Procoralan och behöver inte utföras på nytt med Ivabradine

Accord.

Liksom för alla läkemedel lade företaget fram studier över kvaliteten på Ivabradine Accord. Företaget

genomförde också studier som visade att det är bioekvivalent med referensläkemedlet. Två läkemedel

är bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen. De förväntas därför

ha samma effekt.

Vilka är fördelarna och riskerna med Ivabradine Accord?

Eftersom Ivabradine Accord är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet

anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför godkänns Ivabradine Accord?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Ivabradine Accord i enlighet med EU:s

krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Procoralan. CHMP fann därför att nyttan är större

än de konstaterade riskerna, liksom för Procoralan. Kommittén rekommenderade att Ivabradine Accord

skulle godkännas för försäljning i EU.

Ivabradine Accord

EMA/308741/2017

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ivabradine

Accord?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Ivabradine Accord har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Mer information om Ivabradine Accord

EPAR för Ivabradine Accord finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med

Ivabradine Accord finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller

apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen