Isotretinoin Orifarm 10 mg Kapsel, mjuk

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-05-2020

Aktiva substanser:
isotretinoin
Tillgänglig från:
Orifarm Generics A/S
ATC-kod:
D10BA01
INN (International namn):
isotretinoin
Dos:
10 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, mjuk
Sammansättning:
sojaolja, raffinerad Hjälpämne; sojaolja, hydrogenerad Hjälpämne; sojaolja, partiellt hydrogenerad Hjälpämne; glycerol Hjälpämne; isotretinoin 10 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 30 kapslar; Blister, 120 kapslar; Blister, 100 kapslar; Blister, 98 kapslar; Blister, 60 kapslar; Blister, 50 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57967
Tillstånd datum:
2018-06-25

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Isotretinoin Orifarm 10 mg och 20 mg kapslar, mjuka

Isotretinoin

VARNING

KAN ALLVARLIGT SKADA ETT OFÖTT BARN

Kvinnor måste använda effektivt preventivmedel

Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller tror du kan vara gravid

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Isotretinoin Orifarm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Isotretinoin Orifarm

Hur du tar Isotretinoin Orifarm

Eventuella biverkningar

Hur Isotretinoin Orifarm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Isotretinoin Orifarm är och vad det används för

Isotretinoin Orifarm innehåller den aktiva substansen isotretinoin. Den är besläktad med A-vitamin

och tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider. Retinoider används vanligtvis för att behandla

hudproblem.

Isotretinoin Orifarm används för behandling av svåra former av akne (till exempel nodulär eller

konglobat akne eller akne med risk för permanent ärrbildning) som inte har visat förbättring efter

andra behandlingar mot akne, bland annat behandling med antibiotika och lokal behandling.

Isotretinoin som finns i Isotretinoin Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Isotretinoin Orifarm

Isotretinoin ska endast förskrivas av eller under överinseende av en läkare som har specialistkunskaper

i användning av systemiska retinoider för behandling av svår akne och är fullt införstådd med riskerna

med isotretinoinbehandling och kraven på övervakning.

Du kan få skriftlig information om användningen av isotretinoin från din läkare. Om du inte har fått

detta material ska du kontakta din läkare.

Ta inte Isotretinoin Orifarm:

Om du är gravid eller ammar.

Om det finns en möjlighet att du skulle kunna bli gravid måste du följa försiktighetsåtgärderna

under ”Graviditetsförebyggande program”, se avsnittet i ”Varningar och försiktighet”.

Om du är allergisk mot isotretinoin, soja, jordnötter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du har nedsatt leverfunktion.

Om du har mycket höga nivåer av blodfetter.

Om du har mycket höga nivåer av A-vitamin i kroppen.

Om du tar tetracykliner (ett slags antibiotikum).

Varningar och försiktighet

Graviditetsförebyggande program

Kvinnor som är gravida får inte ta Isotretinoin Orifarm

Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn (läkemedlet är s.k. ”teratogent”) – det kan orsaka

allvarliga missbildningar av det ofödda barnets hjärna, ansikte, öron, ögon, hjärta och vissa körtlar

(tymus och bisköldkörteln). Det ökar också risken för missfall. Detta kan hända även om Isotretinoin

Orifarm bara tas under en kort tid av graviditeten.

Du får inte ta Isotretinoin Orifarm om du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid.

Du får inte ta Isotretinoin Orifarm om du ammar. Isotretinoin Orifarm går sannolikt över i

bröstmjölk och kan skada ditt barn.

Du får inte ta Isotretinoin Orifarm om du kan bli gravid någon gång under behandlingen.

Du får inte bli gravid under en månad efter att du avslutat denna behandling eftersom en viss

mängd läkemedel fortfarande kan finnas kvar i din kropp.

Kvinnor som kan bli gravida får Isotretinoin Orifarm utskrivet under mycket strikta

förutsättningar. Detta beror på risken för mycket allvarliga skador hos det ofödda barnet.

Detta är förutsättningarna:

Din läkare måste ha förklarat den fosterskadande risken: du måste förstå varför du inte får bli

gravid och hur du ska förhindra graviditet.

Du måste ha diskuterat användning av effektiva preventivmedel med din läkare, läkaren ska ge dig

information om hur du förhindrar graviditet. Din läkare kan skicka (remittera) dig till en specialist

för råd om preventivmedel.

Innan du påbörjar behandlingen kommer läkaren att be dig göra ett graviditetstest, detta måste

vara negativt (dvs. visa att du inte är gravid) för att du ska kunna påbörja behandling med

Isotretinoin Orifarm.

Kvinnor måste använda effektiva preventivmedel före, under och efter behandling med

Isotretinoin Orifarm

Du måste godkänna att använda åtminstone ett effektivt preventivmedel (t.ex. spiral eller

preventivmedelsimplantat) eller två effektiva medel som fungerar på olika sätt (t.ex. ett hormonellt

P-piller och kondom). Diskutera med din läkare vilka metoder som passar bäst för dig.

Du måste använda preventivmedel under 1 månad innan du tar Isotretinoin Orifarm, under

behandlingen och i 1 månad efter behandlingen.

Du måste använda preventivmedel även om du inte har menstruation eller inte är sexuellt aktiv

(såvida inte din läkare bedömer att det inte är nödvändigt).

Kvinnor måste gå med på att göra graviditetstest före, under och efter behandling med

Isotretinoin Orifarm

Du måste gå med på att gå på uppföljningsbesök, helst varje månad.

Du måste gå med på att göra regelbundna graviditetstester, helst varje månad under behandlingen

och, eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finna kvar i din kropp, 1 månad efter att

behandlingen med Isotretinoin Orifarm avslutats (om inte din läkare bestämmer att det inte är

nödvändigt i ditt fall).

Du måste gå med på extra graviditetstester om din läkare ber dig om detta.

Du får inte bli gravid under behandlingstiden eller inom en månad efter avslutad behandling

eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finna kvar i din kropp.

Läkaren kommer att diskutera dessa punkter med dig med hjälp av en checklista och kommer att

be dig (eller din förälder/vårdnadshavare) att underteckna den. I och med detta bekräftar du att du

har informerats om riskerna och att du kommer att följa villkoren ovan.

Om du blir gravid under behandlingen med Isotretinoin Orifarm

ska du omedelbart sluta ta

läkemedlet

och kontakta din läkare. Läkaren kan komma att hänvisa dig till en specialist för råd.

Om du blir gravid inom en månad efter att behandlingen upphört ska du kontakta din läkare. Läkaren

kan komma att hänvisa dig till en specialist för råd.

Råd för män

Nivåerna av retinoider i sädesvätskan hos män som använder Isotretionoin Orifarm är för låga för att

orsaka skada hos partnerns ofödda barn. Du måste dock komma ihåg att aldrig ge ditt läkemedel till

någon annan.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Du ska aldrig ge detta läkemedel till någon annan. Återlämna eventuella oanvända kapslar

till

apoteket när behandlingen är avslutad.

Du ska inte donera blod under behandling med detta läkemedel eller inom 1 månad efter

avslutad behandling med Isotretinoin Orifarm eftersom ofödda barn kan skadas om gravida

kvinnor får ditt blod.

Tala med läkare innan du tar Isotretinoin Orifarm:

Om du tidigare har haft mycket höga blodfettnivåer (kolesterol, triglycerider). Tala om detta, så

tar läkaren några blodprover för att övervaka dessa nivåer före, under och i slutet av

behandlingen.

Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer. Läkaren tar några blodprover före och regelbundet

under behandlingen med Isotretinoin Orifarm för att övervaka dina levervärden.

Om du lider av diabetes. Du måste vara medveten om att Isotretinoin Orifarm kan höja dina

blodsockernivåer.

Om du är överviktig, lider av någon lipidmetabolismsjukdom eller om du dricker mycket alkohol.

Dina blodfett- och blodsockervärden kan bli förhöjda och läkaren kan besluta att övervaka dina

blodvärden oftare än hos patienter som inte har dessa problem.

Om du någon gång haft problem med din psykiska hälsa, inklusive depression, aggressiva

tendenser eller humörsvängningar. Detta gäller också tankar på att skada dig själv eller att begå

självmord. Ditt humör kan nämligen påverkas under tiden du tar Isotretinoin Orifarm.

Om du upplever att huden och/eller läpparna blir torra under behandlingen med Isotretinoin

Orifarm. Använd en fuktgivande hudsalva eller hudkräm och läppbalsam under behandlingen.

Om du använder krämer och/eller lokala aknebehandlingar som inte har ordinerats av din läkare.

Undvik att använda dessa behandlingar under din behandling med Isotretinoin Orifarm.

Om du upplever en allergisk reaktion (hudrodnad, klåda) eller en anafylaktisk reaktion. Informera

din läkare eftersom det kan bli nödvändigt att upphöra med Isotretinoin Orifarm-behandlingen.

Om du upplever ihållande huvudvärk, illamående, kräkning och dimsyn. Avbryt omedelbart

behandlingen och kontakta din läkare.

Om du upplever svår blodig diarré. Avbryt omedelbart behandlingen och kontakta din läkare.

Om du under behandlingen utvecklar torra ögon, hornhinneopacitet, försämrat mörkerseende eller

hornhinneinflammation. Dessa symtom försvinner vanligtvis när behandlingen upphör. Om du

upplever något av de nämnda symtomen ska du kontakta din läkare så att din syn kan undersökas.

Var alltid försiktig när du framför fordon eller använder maskiner nattetid eftersom försämrat

mörkerseende kan uppträda ganska plötsligt. Om du använder kontaktlinser och får torra ögon

behöver du kanske använda glasögon under behandlingen med Isotretinoin Orifarm. Torra ögon

kan förhindras om du använder en mild ögonsalva eller ögondroppar (tårersättningsmedel).

Om du utsätts för solljus. Du kan bli känsligare för solljus under behandlingen med Isotretinoin

Orifarm. Undvik att sola för mycket och sola inte i solarium eller under sollampa. Innan du går ut i

solen ska du använda en solskyddsprodukt med hög skyddsfaktor, minst SPF 15.

Om du genomgår kosmetiska behandlingar, till exempel hudslipning eller laserbehandlingar (för

att ta bort ojämn hud eller ärr) och hårborttagning med vax, eftersom behandlingen med

Isotretinoin Orifarm kan göra huden ömtåligare. Hudslipning och laserbehandlingar bör undvikas

under och minst 5–6 månader efter behandlingen, medan hårborttagning med vax bör undvikas

under och minst 6 månader efter behandlingen. Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda

till ärrbildning och hudirritation.

Om du är mycket fysiskt aktiv, eftersom muskel- och ledsmärta kan förekomma under

behandlingen med Isotretinoin Orifarm, speciellt hos patienter som är mycket fysiskt aktiva.

Om du är blodgivare. Lämna inte blod under och en månad efter behandlingen med Isotretinoin

Orifarm.

Psykiska problem

Du kanske själv inte lägger märke till vissa förändringar i ditt humör och beteende, så det är mycket

viktigt att du berättar för dina vänner och din familj att du tar detta läkemedel. De kan lägga märke till

dessa förändringar och hjälpa dig att snabbt identifiera eventuella problem som du behöver prata med

din läkare om.

Andra läkemedel och Isotretinoin Orifarm

Om olika mediciner används samtidigt kan de påverka varandras effekt. Kontakta din läkare om du

använder något av följande läkemedel samtidigt som Isotretinoin Orifarm, eftersom dosen kan behöva

ändras:

A-vitamintillskott.

Tetracykliner (ett slags antibiotikum).

Metotrexat (immunsuppressivt medel)

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Isotretinoin Orifarm med mat och dryck

Isotretinoin Orifarm måste tas tillsammans med en måltid.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Graviditet:

Varning! Ta inte Isotretinoin Orifarm om du är gravid. Isotretinoin Orifarm är mycket skadligt för

fostret. Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid under behandlingen.

Om du blir gravid trots de beskrivna försiktighetsåtgärderna under behandlingen med isotretinoin eller

under månaden därefter är risken mycket stor för svåra och allvarliga missbildningar hos fostret. Det

föreligger också en ökad risk för missfall.

För mer information om graviditet och preventivmedel, se avsnitt 2 ”Graviditetsförebyggande

program”.

Amning:

Ta inte Isotretinoin Orifarm om du ammar. Isotretinoin Orifarm går över i bröstmjölk och kan skada

ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

I vissa fall orsakar Isotretinoin Orifarm biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon

och använda maskiner (se även ”Varningar och försiktighet” och ”Eventuella biverkningar”).

Ditt mörkerseende kan försämras under behandling med isotretinoin. Detta kan inträffa plötsligt. I

sällsynta fall har detta fortsatt efter att behandlingen upphört. Du bör därför vara försiktig när du

framför fordon eller använder maskiner.

Det har i mycket sällsynta fall rapporterats dåsighet, yrsel och synstörningar. Om du upplever någon av

dessa effekter ska du inte framföra fordon, använda maskiner eller delta i andra aktiviteter som innebär

att dessa symtom kan göra att du själv eller andra utsätts för risker.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Isotretinoin Orifarm innehåller sojaolja

Isotretinoin Orifarm innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte

använda detta läkemedel.

3.

Hur du tar Isotretinoin Orifarm

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Kapslarna ska tas med mycket vatten (1 1/2 dl).

Kapslarna ska tas tillsammans med måltid en eller två gånger dagligen.

Svälj kapslarna hela, tugga dem inte och sug inte på dem.

Din akne kan förvärras under de första veckorna av behandlingen. Det bör bli bättre med fortsatt

behandling.

Rekommenderad dos är:

Vuxna (även ungdomar och äldre) och barn i åldrarna 12 år och äldre:

Den vanliga startdosen är 0,5 mg/kg kroppsvikt dagligen.

För de flesta patienter är underhållsdosen mellan 0,5 och 1,0 mg/kg kroppsvikt dagligen.

Användning för barn:

Isotretinoin Orifarm rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data avseende

effekt och säkerhet.

Nedsatt njurfunktion:

Om du har allvarliga njurproblem ska behandlingen starta vid en lägre dos, t.ex. 10 mg dagligen.

Senare kan dosen ökas upp till 1 mg/kg dagligen eller till den högsta tolererade dosen.

Nedsatt leverfunktion:

Isotretinoin Orifarm ska inte användas till patienter med nedsatt leverfunktion.

Behandlingen ska endast ändras eller avslutas i samråd med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Isotretinoin Orifarm

Om du har tagit mer Isotretinoin Orifarm än vad som anges i denna information eller mer än din läkare

har ordinerat ska du kontakta läkare, apotekspersonal eller närmsta sjukhus.

Isotretinoin är ett A-vitaminderivat (liknar A-vitamin). Symtomen på isotretinoinförgiftning liknar

därför symtomen på A-vitaminförgiftning.

Symtom:

Huvudvärk.

Illamående eller kräkning.

Sömnighet och irritabilitet.

Klåda.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Isotretinoin Orifarm

Om du glömmer en dos ska du ta den så snart som möjligt när du upptäcker det. Om det snart är dags

för nästa dos ska du emellertid hoppa över den glömda dosen och fortsätta som tidigare. Ta inte dubbel

dos för att kompensera för glömd dos

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar är dosberoende. Biverkningarna minskar i allmänhet när dosen ändras eller

behandlingen upphör. Vissa biverkningar kan dock fortsätta efter att behandlingen upphört.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Anemi (blodbrist) och andra förändringar av blodbilden.

Inflammation i ögonen (konjunktivit) och ögonlockskanterna (blefarit).

Torra och irriterade ögon.

Inflammation i huden och läpparna.

Torr hud, fjällning, klåda, röda utslag och ömtålig hud med en tendens att spricka.

Ryggsmärta samt led- och muskelsmärta.

Förändrade blodfettnivåer (triglycerider och HDL (High Density Lipoprotein)).

Förhöjd nivå av leverenzymer (transaminaser).

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ökad nivå av blodplättar.

Huvudvärk.

Näsblödning och rinnande näsa.

Torr näsa.

Ökade kolesterol- och blodsockernivåer.

Blod och protein i urinen.

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Allergiska hudreaktioner, anafylaktiska reaktioner och extrem känslighet för olika allergiska

effekter.

Håravfall.

Mycket sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Infektion i slemhinnorna och huden.

Ökad nivå av vita blodkroppar.

Svullna lymfkörtlar.

Diabetes.

Ökad mängd urinsyra i blodet.

Högt blodtryck i huvudet, kramper och omtöckning.

Försämrat mörkerseende, dimsyn, ljusskygghet och störningar av färgseendet.

Ödem i ögat.

Överkänslighet mot kontaktlinser.

Katarakter (grå starr), hornhinnegrumling och hornhinneinflammation.

Nedsatt hörsel.

Inflammation i blodkärlen.

Krampliknande sammandragningar av lungmuskulaturen.

Heshet och torrhet i halsen.

Inflammation i tjocktarmen och inflammation i tunntarmens nedre del.

Mag-tarmblödning, blodig diarré och inflammatorisk tarmsjukdom.

Illamående.

Inflammation i bukspottkörteln.

Inflammation i levern.

Snabb och våldsam utveckling av akne, förvärrad akne, rodnad i ansiktet och hudutslag.

Hårsjukdomar.

Ökad kroppsbehåring hos kvinnor.

Nagelförändringar och infektion i vävnaden runt nagelbasen.

Känslighet för ljus.

Ökad svettning.

Blomkålsliknande, godartade tumörer i huden, vanligtvis runt naglarna.

Ökad hudpigmentering.

Artrit (ledinflammation).

Skelettsjukdomar, bland annat försenad tillväxt, exostos och förändrad bentäthet.

Förkalkning av ligament och senor och inflammation i senor.

Nedbrytning av muskler (rabdomyolys).

Inflammation i njurarna.

Bildande av röd granulerad vävnad.

Sjukdomskänsla.

Ökad nivå av kreatininfosfokinas i blodet.

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

Allvarliga hudutslag (erythema multiforme, Stevens- Johnsons syndrom och toxisk epidermal

nekrolys), som är potentiellt livshotande och kräver omedelbar läkarvård. Dessa uppträder

inledningsvis som runda fläckar, ofta med blåsor i mitten, vanligen på armarna och händerna eller

benen och fötterna. Allvarligare former av utslag kan innefatta blåsor på bröstet och ryggen.

Ytterligare symtom som ögoninfektion (konjunktivit) eller sår i munnen, på halsen eller näsan kan

förekomma. Allvarliga former av utslag kan utvecklas till utbredd avflagning av huden, vilket kan

vara livshotande. Sådana allvarliga hudutslag föregås ofta av huvudvärk, feber och värk i kroppen

(influensaliknande symtom).

Problem att få och behålla en erektion.

Minskad sexlust.

Bröstförstoring med eller utan ömhet hos män.

Vaginal torrhet.

Sluta att ta Isotretinoin Orifarm och kontakta läkare omedelbart om du utvecklar utslag eller den här

typen av hudsymtom.

Psykiska problem

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Depression eller liknande sjukdomar. Tecken på dessa kan vara att man kan känna sig ledsen eller

uppleva en förändrad sinnesstämning, oro/ångest eller känslomässigt obehag.

Försämring av en depression

Att man blir våldsam eller aggressiv.

Mycket sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Vissa personer har haft tankar på att skada sig själva eller ta sitt eget liv (självmordstankar),

försökt ta sitt liv (självmordsförsök), eller har tagit sina liv (självmord). Dessa personer kanske

inte verkar vara deprimerade.

Avvikande beteende.

Tecken på psykos: avsaknad av verklighetskontakt, såsom att höra röster eller se saker som inte är

där.

Kontakta din läkare omedelbart om du uppvisar tecken på något av dessa psykiska problem.

läkare kan säga till dig att du måste sluta ta Isotretinoin Orifarm. Det kanske inte är tillräckligt för att

få stopp på biverkningarna, du kan behöva mer hjälp och din läkare kan ordna det.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Isotretinoin Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ºC.

Lämna tillbaka eventuella överblivna kapslar till apoteket när behandlingen är slut.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är isotretinoin

10 mg kapslar, mjuka:

En tablett innehåller 10 mg isotretinoin.

20 mg kapslar, mjuka:

En tablett innehåller 20 mg isotretinoin.

Övriga innehållsämnen är gult bivax, hydrogenerad sojaolja, delvis hydrogenerad sojaolja,

raffinerad sojaolja, gelatin, glycerol och färgämnena titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172) och

röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg-kapslarna är ovala, rödorange, mjuka gelatinkapslar (cirka 11 x 7 mm).

20 mg-kapslarna är ovala, rödorange, mjuka gelatinkapslar (cirka 13 x 8 mm).

Förpackningsstorlekar: 30, 50, 60, 98, 100 och 120 kapslar, mjuka.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark:

Isotretinoin Orifarm

Finland:

Isotretinoin Orifarm

Tyskland:

IsoGalen 10/20 mg Weichkapseln

Norge:

Isotretinoin Orifarm

Sverige:

Isotretinoin Orifarm

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-05-05

Detaljerad och uppdaterad information om detta läkemedel finns tillgängligt genom att scanna QR-

koden som finns bifogad i bipacksedeln med en smartphone. Samma information finns även tillgänglig

på följande webbadress (URL): www.orifarm.com/em och

www.läkemedelsverket.se.

www.orifarm.com/em

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Isotretinoin Orifarm 10 mg kapslar, mjuka

Isotretinoin Orifarm 20 mg kapslar, mjuka

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

10 mg:

Varje kapsel, mjuk innehåller 10 mg isotretinoin.

Hjälpämnen med känd effekt:

107 mg sojaolja, raffinerad/kapsel, mjuk

20 mg sojaolja, hydrogenerad/kapsel, mjuk

25 mg sojaolja, delvis hydrogenerad/kapsel, mjuk

20 mg

Varje kapsel, mjuk innehåller 20 mg isotretinoin.

Hjälpämnen med känd effekt:

214 mg sojaolja, raffinerad/kapsel, mjuk

40 mg sojaolja, hydrogenerad/kapsel, mjuk

50 mg sojaolja, delvis hydrogenerad/kapsel, mjuk

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, mjuk

10 mg: Ovala, rödorange gelatinkapslar, mjuka (cirka 11 x 7 mm).

20 mg: Ovala, rödorange gelatinkapslar, mjuka (cirka 13 x 8 mm).

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Svåra former av akne (till exempel nodulär eller konglobat akne eller akne med risk för permanent

ärrbildning) som inte kontrolleras med adekvat standardbehandling med systemiska antibakteriella

läkemedel och lokalbehandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Isotretinoin ska endast förskrivas av eller under överinseende av läkare som har specialistkunskaper i

användning av systemiska retinoider för behandling av svår akne samt är fullt införstådd med riskerna

med isotretinoinbehandling och kraven på övervakning.

Kapslarna ska tas tillsammans med mat en eller två gånger dagligen.

Vuxna (även ungdomar och äldre) och barn i åldrarna 12 år och äldre:

Behandlingen med isotretinoin bör inledas med en dos på 0,5 mg/kg dagligen. Klinisk effekt av

isotretinoin samt vissa av biverkningarna är dosrelaterade och varierar från patient till patient. Detta

innebär att dosen måste justeras individuellt under behandlingen. För de flesta patienter ligger dosen

på 0,5–1,0 mg/kg dagligen.

Långsiktig förbättrings- och återfallsfrekvens har ett närmare samband med den totala dos som

administreras än med behandlingens duration eller daglig dos. Ingen väsentlig ytterligare

behandlingsvinst har kunnat påvisas utöver en kumulativ behandlingsdos på 120–150 mg/kg.

Behandlingens duration beror på den individuella dagliga dosen. En behandlingstid på 16–24 veckor

är normalt tillräckligt för att uppnå förbättring.

Hos de flesta patienter uppnås fullständig utläkning av aknen efter en enda behandlingskur. Vid

definitivt återfall kan ytterligare en behandlingskur med isotretinoin övervägas, med samma dagliga

dos och kumulativa behandlingsdos. Eftersom ytterligare förbättring av aknen kan observeras upp till

8 veckor efter att behandlingen har avslutats bör en eventuell ytterligare behandlingskur inte

övervägas förrän minst denna tidsperiod har förflutit.

Pediatrisk population

Isotretinoin Orifarm rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data avseende

effekt och säkerhet.

Patienter med svår njurinsufficiens

Hos patienter med svår njurinsufficiens bör behandlingen inledas med en lägre dos (t.ex. 10 mg/dag).

Dosen bör därefter ökas upp till 1 mg/kg/dag eller tills patienten får maximal tolererad dos (se avsnitt

4.4).

Patienter med intolerans

Hos patienter som visar svår intolerans mot den rekommenderade dosen kan behandlingen fortsättas

vid en lägre dos, med längre behandlingstid och ökad risk för återfall som följd. För att uppnå

maximal effekt hos dessa patienter bör behandlingen normalt fortsättas vid högsta tolererade dos.

4.3

Kontraindikationer

Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor som är gravida eller ammar. (Se avsnitt 4.6).

Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor i barnafödande ålder, såvida de inte uppfyller villkoren i

nedanstående program för att förhindra graviditet (se avsnitt 4.4).

Isotretinoin är dessutom kontraindicerat för patienter med något av följande:

Leverinsufficiens

Kraftigt förhöjda värden av blodfetter

Hypervitaminos A

Överkänslighet mot den aktiva substansen, soja, jordnötter eller mot något hjälpämne som anges

i avsnitt 6.1

Samt för patienter som:

Får samtidig behandling med tetracykliner (se avsnitt 4.5)

4.4

Varningar och försiktighet

Teratogena effekter

Isotretinoin Orifarm är en potent human teratogen som inducerar en hög frekvens av svåra och

livshotande missbildningar.

Isotretinoin Orifarm är absolut kontraindicerat för:

- Gravida kvinnor

- Fertila kvinnor om inte alla villkor i det graviditetsförebyggande programmet uppfylls

Graviditetsförebyggande program

Detta läkemedel är TERATOGENT.

Isotretinoin är kontraindicerat för fertila kvinnor, såvida de inte uppfyller samtliga villkor i

nedanstående ”Graviditetsförebyggande program”:

Kvinnan har svår akne (till exempel nodulär eller konglobat akne eller akne med risk för

permanent ärrbildning) som inte kontrolleras med adekvat standardbehandling med systemiska

antibakteriella läkemedel och lokalbehandling (se avsnitt 4.1 ”Terapeutiska indikationer”).

Möjlighet att bli gravid måste bedömas för alla kvinnliga patienter.

Hon förstår den teratogena risken.

Hon är införstådd med behovet av strikt uppföljning varje månad.

Hon förstår och accepterar behovet av effektiva preventivmedel, utan uppehåll, med start 1

månad före behandlingen, under hela behandlingsperioden och under ytterligare 1 månad efter

behandlingens slut. Åtminstone ett mycket effektivt preventivmedel (dvs. i en

användaroberoende form) eller två kompletterande användarberoende preventivmedel ska

användas.

De individuella omständigheterna ska utvärderas i varje enskilt fall när preventivmedel ska

väljas. Det är viktigt att involvera patienten i diskussionen för att säkerställa hennes

engagemang och följsamhet med de valda åtgärderna.

Även om hon har amenorré måste hon följa samtliga råd om effektiva preventivmedel.

Hon är informerad om och förstår de möjliga konsekvenserna av en graviditet och vikten av

att snabbt kontakta läkaren om det finns en risk för graviditet eller om hon kunna vara gravid.

Hon är införstådd med och accepterar behovet av att genomgå regelbundna graviditetstest,

före behandling, helst en gång i månaden under behandling och 1 månad efter avslutad

behandling.

Hon har bekräftat att hon är införstådd med de risker och nödvändiga försiktighetsåtgärder

som associeras med användningen av isotretinoin.

Dessa villkor gäller även kvinnor som i nuläget inte är sexuellt aktiva, såvida inte förskrivaren anser

att det finns tungt vägande skäl som indikerar att det inte finns någon risk för graviditet.

Förskrivaren måste säkerställa följande:

Att patienten uppfyller ovanstående villkor för att förhindra graviditet, däribland bekräftelse

på att hon har förstått ovanstående på ett tillfredställande sätt.

Att patienten har godkänt ovanstående villkor.

Att patienten förstår att hon måste använda ett mycket säkert preventivmedel på ett

konsekvent och korrekt sätt (dvs. en användaroberoende form) eller två komplementära

användarberoende former av preventivmedel, under minst 1 månad före behandlingen och

fortsätta att använda ett effektivt preventivmedel under hela behandlingsperioden och under

minst 1 månad efter avslutande av behandlingen.

Att ett negativt resultat från ett graviditetstest har erhållits före, under tiden och 1 månad efter

avslutande av behandlingen. Datum för och resultaten från graviditetstesterna ska

dokumenteras.

Om en kvinna som behandlas med isotretinoin blir gravid måste behandlingen avbrytas och patienten

ska remitteras till en läkare som är specialiserad på eller har erfarenhet av teratologi för utvärdering

och rådgivning.

Skulle graviditet inträffa efter avslutad behandling finns det en risk för svår och allvarlig missbildning

hos fostret. Denna risk kvarstår tills produkten helt har eliminerats, vilket är inom en månad efter

avslutad behandling.

Preventivmedel

Kvinnliga patienter måste förses med omfattade information om att förhindra graviditet och bör

remitteras till preventivmedelsrådgivning om de inte använder effektivt preventivmedel i nuläget. Om

den förskrivande läkaren inte har möjlighet att tillhandahålla sådan information ska patienten hänvisas

till relevant sjukvårdspersonal.

Minimikravet är att fertila kvinnliga patienter måste använda minst ett effektivt preventivmedel (dvs.

en användaroberoende form) eller två komplementära användarberoende former av preventivmedel.

Preventivmedlet ska användas under minst 1 månad före behandlingen och fortsätta att användas

under hela behandlingsperioden och under minst 1 månad efter avslutad behandling, även hos

patienter med amenorré.

När preventivmedlet ska väljas ska de individuella omständigheterna i varje enskilt fall utvärderas. Det

är viktigt att involvera patienten i diskussionen för att säkerställa hennes engagemang och följsamhet

med de valda åtgärderna.

Graviditetstest

Det är rekommenderat att medicinskt övervakade graviditetstester med en sensitivitet på minst

25 mIU/ml utförts i enlighet med lokal praxis, enligt följande.

Innan behandlingen påbörjas:

Minst 1 månad efter att patienten har börjat använda preventivmedel och kort före den första

förskrivningen av [substansnamn] (företrädesvis några dagar) ska patienten genomgå ett medicinskt

övervakat graviditetstest. Detta test ska säkerställa att patienten inte är gravid när hon börjar

behandlingen med isotretinoin.

Uppföljningsbesök

Uppföljningsbesök bör bokas regelbundet, helst en gång i månaden. Behovet av upprepade medicinskt

övervakade graviditetstester varje månad ska avgöras enligt lokal praxis med hänsyn till patientens

sexuella aktivitet och den senaste tidens menstruationsanamnes (onormal menstruation, utebliven

menstruation eller amenorré) och preventivmedel. Vid behov ska ett uppföljande graviditetstest göras

samma dag som förskrivningsbesöket eller högst 3 dagar före besöket hos förskrivaren.

Behandlingens slut

Kvinnor ska genomgå ett slutligt graviditetstest 1 månad efter avslutad behandling.

Förskrivnings- och expedieringsbegränsningar

Förskrivning av Isotretinoin Orifarm till fertila kvinnor bör begränsas till 30 dagars behandling för att

möjliggöra regelbunden uppföljning, inklusive graviditetstester och övervakning. Helst ska

graviditetstest, utskrift av recept och expediering av Isotretinoin Orifarm ske samma dag.

Denna månadsvisa uppföljning gör det möjligt att säkerställa att regelbundna graviditetstester och

övervakning genomförts och att patienten inte är gravid innan hon fortsätter med läkemedlet.

Manliga patienter

Tillgängliga data tyder på att den nivå av exponering som modern utsätts för via sperma från patienter

som får Isotretinoin Orifarm inte är tillräckligt hög för att associeras med de teratogena effekterna av

Isotretinoin Orifarm. Manliga patienter ska påminnas om att de inte får dela med sig av läkemedlet till

någon annan, särskilt inte till kvinnor.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Patienterna ska instrueras att aldrig ge detta läkemedel till någon annan och att återlämna eventuella

oanvända kapslar till apoteket när behandlingen är avslutad.

Patienter ska inte lämna blod under behandlingen och inom 1 månad efter utsättning av isotretinoin på

grund av den möjliga risken för fostret hos en gravid kvinna som får en blodtransfusion.

Utbildningsmaterial

För att hjälpa förskrivare, apotekspersonal och patienter att undvika fosterexponering för isotretinoin

ska innehavaren av godkännande för försäljning tillhandahålla utbildningsmaterial för att förstärka

varningarna för teratogeniciteten hos isotretinoin, för att betona vikten av preventivmedel innan

behandlingen inleds och för att ge vägledning om behovet av graviditetstester.

Läkaren ska förse samtliga patienter, både manliga och kvinnliga, med fullständig patientinformation

om den teratogena risken och de stränga åtgärderna för att förhindra graviditet som specificeras i

avsnittet ”Graviditetsförebyggande program”.

Psykiska störningar

Depression, försämring av befintlig depression, oro/ångest, tendens till aggressivitet,

humörsvängningar, psykotiska symtom och, i mycket sällsynta fall, har självmordstankar,

självmordsförsök och självmord rapporterats hos patienter som behandlats med isotretinoin (se avsnitt

4.8). Särskild försiktighet ska iakttas för patienter med depression i anamnesen, och alla patienter ska

övervakas noggrant beträffande tecken på depression och ska remitteras till lämplig behandling om

nödvändigt. Att avbryta behandlingen med isotretinoin är eventuellt inte tillräckligt för att lindra

symtomen, och därför kan ytterligare psykiatrisk eller psykologisk utvärdering vara nödvändig.

Medvetenhet hos familj och vänner kan vara till hjälp för att upptäcka en försämring av patientens

psykiska hälsa.

Hud och subkutan vävnad

Akut försämring av akne förekommer ibland inledningsvis under behandlingen, men detta avtar med

fortsatt behandling, vanligen inom 7–10 dagar, och vanligen krävs ingen dosjustering.

Exponering för intensivt solljus eller UV-strålning bör undvikas. Vid behov ska en solskyddsprodukt

med hög skyddsfaktor, minst SPF 15, användas.

Aggressiv kemisk dermabrasion och hudbehandling med laser ska undvikas av patienter som får

isotretinoin under en period på 5–6 månader efter avslutad behandling, på grund av risken för

hypertrofisk ärrbildning på atypiska områden och i mer sällsynta fall postinflammatorisk hyper- eller

hypopigmentering i de behandlade områdena. Hårborttagning med vax bör undvikas av patienter som

får isotretinoin under en period på minst 6 månader efter avslutad behandling, på grund av risken för

avskrapning av epidermis.

Samtidig administrering av isotretinoin och lokala keratolytiska eller exfoliativa medel mot akne bör

undvikas eftersom lokal irritation kan förvärras (se avsnitt 4.5).

Patienterna bör rådas att använda en fuktgivande hudsalva eller hudkräm och läppbalsam från det att

behandlingen inleds, eftersom isotretinoin sannolikt orsakar torr hud och torra läppar.

Det har förekommit rapporter efter läkemedlets godkännande om allvarliga hudreaktioner (t.ex.

erythema multiforme (EM), Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN))

som har associerats med användning av isotretinoin. Eftersom dessa biverkningar kan vara svåra att

skilja från andra hudreaktioner som kan uppstå (se avsnitt 4.8) ska patienterna upplysas om tecken och

symtom samt övervakas noggrant med avseende på allvarliga hudreaktioner. Om det föreligger en

misstänkt allvarlig hudreaktion ska behandlingen med isotretinoin avbrytas.

Allergiska reaktioner

Sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner har rapporterats, i vissa fall efter tidigare lokal exponering

för retinoider. Sällsynta fall av allergiska hudreaktioner har rapporterats. Allvarliga fall av allergisk

vaskulit, ofta med purpura (blåmärken och röda fläckar) på extremiteterna samt extrakutant

engagemang har rapporterats. Vid allvarliga allergiska reaktioner ska behandlingen avbrytas och

patienten övervakas noggrant.

Ögon

Torra ögon, hornhinneopacitet, försämrat mörkerseende och keratit försvinner vanligen efter avslutad

behandling. Torra ögon kan avhjälpas genom att man applicerar en smörjande ögonsalva eller

tårersättningsmedel. Kontaktlinsintolerans kan uppstå och kan innebära att patienten måste bära

glasögon under behandlingen.

Försämrat mörkerseende har också rapporterats och uppstod plötsligt hos vissa patienter (se avsnitt

4.7). Patienter som upplever synsvårigheter ska remitteras till oftalmolog för expertutlåtande.

Utsättning av isotretinoin kan vara nödvändigt.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi, artralgi och förhöjda värden av kreatinfosfokinas i serum har rapporterats hos patienter som

får isotretinoin, särskilt hos patienter som är mycket fysiskt aktiva (se avsnitt 4.8).

Benförändringar inklusive prematur epifysslutning, hyperostos och förkalkning av senor och ligament

har förekommit efter flera års administrering vid mycket höga doser för behandling av

keratiniseringsrubbningar. Dosnivåerna, behandlingens varaktighet och den totala kumulativa dosen

för dessa patienter överskred i allmänhet kraftigt det som rekommenderas för behandling av akne.

Idiopatisk (godartad) intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri)

Fall av idiopatisk intrakraniell hypertension har rapporterats, varav några i samband med samtidig

användning av tetracykliner (se avsnitt 4.3 och avsnitt 4.5). Tecken och symtom på idiopatisk

intrakraniell hypertension är bland annat huvudvärk, illamående och kräkning, synstörningar och

papillödem. Patienter som utvecklar idiopatisk intrakraniell hypertension bör omedelbart sluta att ta

isotretinoin.

Lever och gallvägar

Leverenzymer bör kontrolleras innan behandlingen påbörjas, en månad efter att behandlingen har

påbörjats och därefter med tre månaders intervall, såvida inte mer frekvent övervakning är kliniskt

indicerad. Övergående och reversibla förhöjningar av levertransaminaser har rapporterats. I många fall

har dessa förändringar legat inom det normala intervallet och värdena har återgått till ursprunglig nivå

under behandlingen. Vid bestående kliniskt relevant förhöjning av transaminasnivåerna bör dock en

sänkning av dosen eller utsättning av behandlingen övervägas.

Njurinsufficiens

Njurinsufficiens och njursvikt påverkar inte de farmakokinetiska egenskaperna hos isotretinoin. Därför

kan isotretinoin ges till patienter med njurinsufficiens. Det är emellertid rekommenderat att patienterna

börjar med en låg dos och titreras upp till den maximala tolererade dosen (se avsnitt 4.2).

Lipidmetabolism

Lipider i serum (fastevärden) bör kontrolleras innan behandlingen påbörjas, en månad efter att

behandlingen har påbörjats och därefter tre gånger med en månads intervall, såvida inte mer frekvent

övervakning är kliniskt indicerad. Förhöjda värden av lipider i serum återgår vanligen till normal nivå

när dosen reduceras eller behandlingen avbryts, och kan även svara på kostförändringar.

Isotretinoin har associerats med en ökning av triglyceridnivåerna i plasma. Isotretinoin ska sättas ut

om hypertriglyceridemin inte kan kontrolleras på en acceptabel nivå eller om symptom på pankreatit

uppstår (se avsnitt 4.8). Nivåer över 800 mg/dl eller 9 mmol/l associeras ibland med akut pankreatit,

vilket kan vara livshotande.

Magtarmkanalen

Isotretinoin har associerats med inflammatorisk tarmsjukdom (inklusive regional ileit) hos patienter

som inte tidigare haft magtarmsjukdomar. Patienter som upplever svår (blodig) diarré ska omedelbart

sluta att ta isotretinoin.

Högriskpatienter

För patienter som lider av diabetes, övervikt, alkoholism eller störd lipidmetabolism, och som får

behandling med isotretinoin, kan mer frekventa kontroller av serumvärden av lipider och/eller

blodsocker vara nödvändigt. Förhöjda fastevärden för blodsocker har rapporterats, och nya fall av

diabetes har diagnostiserats under behandling med isotretinoin.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Patienterna får inte ta A-vitamin som samtidig behandling på grund av risken för att utveckla

hypervitaminos A.

Fall av idiopatisk (godartad) intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri) har rapporterats vid

samtidig användning av isotretinoin och tetracykliner. Samtidig behandling med tetracykliner måste

därför undvikas (se avsnitt 4.3 och avsnitt 4.4).

Metotrexat

Ökad risk för levertoxicitet. Patienter som behandlas med retinoider och metotrexat måste övervakas

med avseende på kliniska symtom och tecken på levertoxicitet.

Samtidig administrering av isotretinoin och topikala keratolytiska eller exfoliativa medel mot akne bör

undvikas eftersom lokal irritation kan förvärras (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet är en absolut kontraindikation för behandling med isotretinoin (se avsnitt 4.3). Om

patienten trots de följande försiktighetsåtgärderna blir gravid under behandlingen med

isotretinoin eller under månaden därefter är risken mycket stor för svåra och allvarliga

missbildningar hos fostret.

De missbildningar av fostret som associeras med exponering för isotretinoin är bland andra

missbildningar i centrala nervsystemet (hydrocefalus, cerebellära missbildningar/abnormaliteter,

mikrocefali), ansiktsdysmorfi, gomspalt, missbildningar av ytterörat (avsaknad av ytteröra, små eller

inga yttre hörselgångar), ögonabnormaliteter (mikroftalmi), kardiovaskulära missbildningar

(konotrunkala missbildningar såsom Fallots tetrad, transposition av de stora blodkärlen,

septumdefekter) samt abnormalitet i sköldkörtel och bisköldkörtel. Det föreligger också en ökad

incidens av spontana aborter.

Om en kvinna som behandlas med isotretinoin blir gravid måste behandlingen avbrytas och patienten

ska remitteras till en läkare som är specialiserad på eller har erfarenhet av teratologi för utvärdering

och rådgivning.

Amning:

Isotretinoin är ytterst lipofilt, och därför är det högst sannolikt att det överförs till bröstmjölk. På grund

av risken för biverkningar hos modern och det exponerade barnet är användning av isotretinoin

kontraindicerad hos ammande mödrar.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Isotretinoin Orifarm har mindre eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

Ett antal fall av försämrat mörkerseende har förekommit under behandling med isotretinoin och har i

sällsynta fall kvarstått efter behandlingen (se avsnitt 4.4 och 4.8). Eftersom detta uppstod plötsligt hos

vissa patienter bör patienterna varnas för detta potentiella problem och uppmanas att vara försiktiga

när de framför fordon eller använder maskiner.

Det har i mycket sällsynta fall rapporterats dåsighet, yrsel och synstörningar. Patienterna bör varnas

för att de, om någon av dessa effekter uppstår, inte ska framföra fordon, använda maskiner eller delta i

andra aktiviteter som innebär att dessa symtom kan göra att de själva eller andra utsätts för risker.

4.8

Biverkningar

Följande symtom är de vanligaste biverkningarna som har rapporterats med isotretinoin: torra

slemhinnor, till exempel på läpparna (keilit), i näsan (epistaxis) och ögonen (konjunktivit), torr hud.

Vissa av de biverkningar som associeras med användning av isotretinoin är dosrelaterade.

Biverkningarna är i allmänhet reversibla efter dosändring eller utsättning av behandlingen, men vissa

kan kvarstå även efter avslutad behandling.

Nedanstående biverkningar delas in utifrån frekvens enligt följande:

Mycket vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); Mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100);

Sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000); Mycket sällsynta (< 1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och

infestationer:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Grampositiv (mukokutan) bakteriell infektion

Blodet och lymfsystemet:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100 till <1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Anemi, förhöjd sänka, trombocytopeni, trombocytos

Neutropeni

Lymfadenopati

Immunsystemet:

Sällsynta (≥1/10 000 till

<1/1 000)

Allergiska hudreaktioner, anafylaktiska reaktioner,

överkänslighet

Metabolism och nutrition:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Diabetes mellitus, hyperurikemi

Psykiska störningar:

Sällsynta (≥1/10 000 till

<1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Depression, förvärrad depression, tendens till

aggressivitet, oro/ångest, humörsvängningar.

Självmord, självmordsförsök, självmordstankar,

psykotisk störning, onormalt beteende.

Centrala och perifera

nervsystemet:

Vanliga (

1/100 till <1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Huvudvärk

Idiopatisk intrakraniell hypertension, konvulsioner,

dåsighet, yrsel

Ögon:

Mycket vanliga (≥1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Blefarit, konjunktivit, torra ögon, ögonirritation

Dimsyn, katarakt, färgblindhet (nedsatt färgseende),

kontaktlinsintolerans, hornhinneopacitet, nedsatt

mörkerseende, keratit, papillödem (som ett tecken på

idiopatisk intrakraniell hypertension), ljusskygghet,

synstörningar

Öron och balansorgan:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Nedsatt hörsel

Blodkärl:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Vaskulit (exempelvis Wegeners granulomatos, allergisk

vaskulit)

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum:

Vanliga (

1/100 till <1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Epistaxis, torr näsa, nasofaryngit

Bronkospasm (särskilt hos patienter med astma), heshet

Magtarmkanalen:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Kolit, ileit, torr hals, gastrointestinal blödning, blodig

diarré och inflammatorisk tarmsjukdom, illamående,

pankreatit (se avsnitt 4.4)

Lever och gallvägar:

Mycket vanliga (≥1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Förhöjt transaminas (se avsnitt 4.4)

Hepatit

Hud och subkutan vävnad:

Mycket vanliga (≥1/10)

Sällsynta (≥1/10 000 till

<1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data)

Keilit, dermatit, torr hud, lokaliserad exfoliation,

pruritus, erytematöst utslag, skör hud (risk för

friktionstrauma)

Alopeci

Fulminant akne, förvärrad akne (uppblossande akne),

erytem (ansikte), exantem, hårsjukdomar, hirsutism,

nageldystrofi, paronyki, ljuskänslighetsreaktion, pyogent

granulom, hyperpigmentering av huden, ökad svettning

Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom,

toxisk epidermal nekrolys

Muskuloskeletala systemet

och bindväv:

Mycket vanliga (≥1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Artralgi, myalgi, ryggsmärta (särskilt hos ungdomar)

Artrit, kalcinos (förkalkning av ligament och senor),

prematur epifysslutning, exostos, (hyperostos), nedsatt

bentäthet, tendonit, rabdomyolys

Njurar och urinvägar:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Glomerulonefrit

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data)

Sexuell dysfunktion inklusive erektil dysfunktion och

minskad libido, gynekomasti, vulvovaginal torrhet

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället:

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Granulerad vävnad (ökad bildning av), sjukdomskänsla

Undersökningar:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (

1/100 till <1/10)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ökade nivåer av triglycerider i blodet, minskat HDL-

värde

Förhöjt kolesterol i blodet, förhöjt blodsocker, hematuri,

proteinuri

Förhöjt kreatinfosfokinas i blodet

Incidensen för dessa biverkningar har beräknats utifrån poolade data från kliniska prövningar som

omfattade 824 patienter samt utifrån data som framkommit efter läkemedlets godkännande.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Isotretinoin är ett derivat av A-vitamin. Även om den akuta toxiciteten för isotretinoin är låg, kan

tecken på hypervitaminos A uppstå vid oavsiktlig överdosering. Manifestationerna av akut vitamin A-

toxicitet är bland andra svår huvudvärk, illamående eller kräkning, dåsighet, irritabilitet och pruritus.

Tecken och symtom på oavsiktlig eller avsiktlig överdosering med isotretinoin är troligen liknande.

Dessa symtom kan förväntas vara reversibla och avta utan behov av behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: medel mot akne för systemisk användning, retinoider för behandling av

akne.

ATC-kod: D10B A01

Verkningsmekanism

Isotretinoin är en stereoisomer av all-trans-retinoinsyra (tretinoin). Den exakta verkningsmekanismen

för isotretinoin har ännu inte klarlagts i detalj, men man har konstaterat att den förbättring som

observeras i den kliniska bilden av svår akne är associerad med hämmad talgkörtelaktivitet och

histologiskt påvisad reduktion av talgkörtlarnas storlek. Dessutom har isotretinoin konstaterats ha en

antiinflammatorisk dermal effekt.

Effekt

Ökad förhorning av talgkörtelns epitel leder till avstötning av korneocyter i körtelgången samt

blockering av keratin och talgöverskott. Detta följs av komedonbildning och så småningom

inflammatoriska lesioner. Isotretinoin hämmar proliferationen av sebocyter och tycks verka mot akne

genom att återställa differentieringen. Talg är ett viktigt substrat för tillväxten av Propionibacterium

acnes, varför minskad talgproduktion hämmar bakteriell kolonisering av utförsgången.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Absorptionen av isotretinoin från magtarmkanalen är varierande och doslinjär över det terapeutiska

intervallet. Den absoluta biotillgängligheten för isotretinoin har inte bestämts, eftersom substansen inte

finns tillgänglig som intravenös beredning för humant bruk, men extrapolering från studier på hund

antyder en relativt låg och varierande systemisk biotillgänglighet. När isotretinoin tas tillsammans med

föda fördubblas biotillgängligheten jämfört med om det tas på fastande mage.

Distribution

Isotretinoin är i stor utsträckning bundet till plasmaproteiner, huvudsakligen albumin (99,9 %).

Distributionsvolymen för isotretinoin hos människa har inte bestämt eftersom isotretinoin inte finns

tillgängligt som intravenös beredning för humant bruk. När det gäller människor finns endast

knapphändig information om vävnadsdistributionen av isotretinoin. Koncentrationerna av isotretinoin i

epidermis är endast hälften så höga som i serum. Plasmakoncentrationerna av isotretinoin är omkring

1,7 gånger högre än i helblod på grund av dålig penetrering av isotretinoin i röda blodkroppar.

Metabolism

Efter oral administrering av isotretinoin har tre huvudsakliga metaboliter identifierats i plasma: 4-oxo-

isotretinoin, tretinoin, (all-trans-retinoinsyra) och 4-oxo-tretinoin. Dessa metaboliter har visat

biologisk aktivitet i flera in vitro-test. 4-oxo-isotretinoin har i en klinisk studie visat sig bidra

signifikant till isotretinoins effekt (reducerad talgutsöndringshastighet trots icke mätbara plasmanivåer

av isotretinoin och tretinoin). Andra mindre metaboliter är till exempel glukuronidkonjugat. Den

huvudsakliga metaboliten är 4-oxo-isotretinoin med plasmakoncentrationer vid steady-state som är 2,5

gånger högre än ursprungssubstansens.

Isotretinoin och tretinoin (all-trans-retinoinsyra) metaboliseras reversibelt (interkonverteras) och

metabolismen av tretinoin är därför förbunden med den för isotretinoin. Man uppskattar att 20–30 %

av en isotretinoindos metaboliseras genom isomerisering.

Enterohepatisk cirkulation kan spela en betydelsefull roll i farmakokinetiken av isotretinoin hos

människa.

Metabolismstudier in vitro visar att flera CYP-enzymer är inblandade i metabolismen av isotretinoin

till 4-oxo-isotretinoin och tretinoin. Ingen enskild isoform förefaller ha en dominerande roll.

Isotretinoin och dess metaboliter påverkar inte CYP-aktiviteten i någon högre grad.

Eliminering

Efter oral administrering av radioaktivmärkt isotretinoin återfanns ungefär lika stora dosfraktioner i

urin och faeces. Efter oral administrering av isotretinoin är den slutgiltiga halveringstiden för

eliminering av oförändrad substans hos patienter med akne i medeltal 19 timmar. Den slutgiltiga

halveringstiden för eliminering av 4-oxo-isotretinoin är längre med ett medelvärde på 29 timmar.

Isotretinoin är en fysiologisk retinoid och endogena retinoidkoncentrationer uppnås inom cirka två

veckor efter isotretinoinbehandlingens slut.

Farmakokinetik hos specifika populationer

Eftersom isotretinoin är kontraindicerat för patienter med nedsatt leverfunktion är informationen om

kinetiken av isotretinoin begränsad för denna patientgrupp. Njursvikt reducerar inte plasmaclearance

av isotretinoin eller 4-oxo-isotretinoin signifikant.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Akut toxicitet

Den akuta orala toxiciteten hos isotretinoin har fastställts hos olika djurslag. LD50 är omkring 2 000

mg/kg för kanin, omkring 3 000 mg/kg för mus och över 4 000 mg/kg för råtta.

Kronisk toxicitet

En långtidsstudie på råtta som pågick i över två år (isotretinoindoserna 2, 8 och 32 mg/kg/dag) visade

tecken på partiellt håravfall och förhöjda plasmatriglycerider för de högre doserna.

Biverkningsspektrat för isotretinoin hos gnagare påminner därmed om A-vitamin, men innefattar inte

den kraftiga vävnads- och organförkalkning som observerats med A-vitamin hos råtta.

Levercellförändringar som observerats med A-vitamin förekom inte med isotretinoin.

Alla observerade biverkningar som förekommer vid hypervitaminos A-syndrom var spontant

reversibla efter utsättning av isotretinoin. Även försöksdjur med dåligt allmäntillstånd hade i stort sett

återhämtat sig inom 1–2 veckor.

Teratogenicitet

Liksom andra derivat av A-vitamin har isotretinoin i djurförsök visat sig vara teratogent och

embryotoxiskt.

På grund av den teratogena potentialen hos isotretinoin finns det terapeutiska konsekvenser vid

administrering till kvinnor i barnafödande åldrar (se avsnitt 4.3, avsnitt 4.4 och avsnitt 4.6).

Fertilitet

Isotretinoin i terapeutiska doser påverkar inte antalet spermier, deras rörlighet eller morfologi och

äventyrar inte embryots bildning eller utveckling om det är mannen som använder isotretinoin.

Mutagenicitet

Isotretinoin har inte visat sig vara mutagent eller karcinogent i djurförsök

in vitro

eller

in vivo

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll:

Bivax, gult

Sojaolja, raffinerad

Sojaolja, hydrogenerad

Sojaolja, delvis hydrogenerad

Kapselskal:

Gelatin

Glycerol

Titandioxid (E 171)

Gul järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 ºC.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PE/PVDC-aluminiumblister.

Förpackningsstorlekar:

10 mg: 30, 50, 60, 98, 100 och 120 kapslar, mjuka

20 mg: 30, 50, 60, 98, 100 och 120 kapslar, mjuka

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar

Återlämna eventuella oanvända kapslar till apotekspersonalen.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

DK-5260 Odense S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10 mg: 57967

20 mg: 57968

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-06-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-05-05

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen