INTEROX AG

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

18-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
114110E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

24-11-2017

Läs hela dokumentet

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

1

17

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

INTEROX® AG-Bath-35S

Kemiskt namn

Väteperoxid

UFI-nummer

PGN2-R000-600E-RW6Y

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningar av ämnet/blandningen

Desinfektionsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA

RUE DE RANSBEEK, 310

1120, BRUXELLES

BELGIUM

Tel: +32-2-2642111

Fax: +32-2-2641802

E-postadress

manager.sds@solvay.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen 09 471977

+358 9 7479 0199 [CareChem 24]

Ansvarsfriskrivning

® anger ett registrerat varumärke i USA och ™ anger ett varumärke i USA. Märket kan även vara registrerad, omfattat av en

ansökan om registrering eller ett varumärke i andra länder.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008 )

Akut toxicitet, Kategori 4

H302: Skadligt vid förtäring.

Akut toxicitet, Kategori 4

H332: Skadligt vid inandning.

Irriterande på huden, Kategori 2

H315: Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada, Kategori 1

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. (Andningsorgan)

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Skadliga produkter som måste listas på etiketten

INDEX-nr 008-003-00-9

väteperoxid ( %)

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

2

17

Piktogram

Signalord

Fara

Faroangivelser

H302 + H332

Skadligt vid förtäring eller inandning.

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

Förebyggande

P261

Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.

P264

Tvätta huden grundligt efter användning.

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder

P304 + P340 + P312

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

P305 + P351 + P338 + P310

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.

Förvaring

P403 + P233

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

2.3 Andra faror som inte resulterar i klassificering

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 ämne

Ej tillämpligt, den här produkten är en blandning

3.2 Blandning

Kemiskt namn

Väteperoxid

Synonymer

Väteperoxid, Vattenlösning

Formel

H2O2

Information om komponenter och föroreningar

Kemiskt namn

Beskrivningskod

Klassificering

Förordning (EG) nr 1272/2008

Koncentrati

on [%]

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

3

17

väteperoxid

INDEX-nr :

008-003-00-9

CAS-nr. :

7722-84-1

EINECS-nr. :

231-765-0

Oxiderande vätskor, Kategori 1 ; H271

Akut toxicitet, Kategori 4 ; H302

Akut toxicitet, Kategori 4 ; H332

Frätande på huden, Underkategori 1A ; H314

Allvarlig ögonskada, Kategori 1 ; H318

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering,

Kategori 3 ; H335 (Andningsorgan)

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på

vattenmiljön, Kategori 3 ; H412

Särskilda koncentrationsgränser:

C: >= 70 %,

Oxiderande vätskor, Kategori 1; H271

C: 50 - < 70 %,

Oxiderande vätskor, Kategori 2; H272

C: >= 70 %,

Frätande på huden, Kategori 1A; H314

C: 50 - < 70 %,

Frätande på huden, Kategori 1B; H314

C: 35 - < 50 %,

Irriterande på huden, Kategori 2; H315

C: 8 - < 50 %,

Allvarlig ögonskada, Kategori 1; H318

C: 5 - < 8 %,

Ögonirritation, Kategori 2; H319

C: >= 35 %,

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering,

Kategori 3; H335

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning

Flytta ut i friska luften.

Syrgas eller konstgjord andning vid behov.

Den skadade skall ligga i vilande ställning, med filt över sig för att hållas varm.

Kontakta omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Tvätta bort med tvål och vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ögonkontakt

Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

Vid svårigheter att öppna ögonlocken, använd ett smärtstillande ögonbad (oxibuprocain).

För omedelbart patienten till sjukhus.

Vid förtäring

Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.

För omedelbart patienten till sjukhus.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Framkalla INTE kräkning.

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

4

17

Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

Om personen är medvetslös:

Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig.

Om den skadade är vid medvetande:

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inandning

Symptom

Andningssvårigheter

Hosta

lungödem

Illamående

Kräkning

Effekter

Frätande på andningssystemet.

Upprepad eller långvarig exponering

Näsblod

Risk för kronisk bronkit

Vid hudkontakt

Symptom

Rodnad

Svällning av vävnad

Effekter

Långvarig hudkontakt kan orsaka hudirritation.

Vid ögonkontakt

Symptom

Rodnad

Tårflöde

Svällning av vävnad

Effekter

Frätande

Starkt frätande.

Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet.

Vid förtäring

Symptom

Illamående

Buksmärta

Blodkräkning

Diarré

Kvävning

Hosta

Allvarlig andnöd

Effekter

Vid förtäring, allvarliga frätskador i mun och svalg samt fara för perforering av matstrupe och magsäck.

Risk för andningsbesvär

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

5

17

Information till läkare

För omedelbart patienten till sjukhus.

Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.

Kontakta genast ögonläkare vid alla fall.

Vid förtäring

Undvik magsköljning (risk för perforeing).

Håll under läkares uppsikt i minst 48 timmar.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vatten

Vattendimma

Olämpligt släckningsmedel

Inga.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Sönderfall orsakar syreutsläpp som kan få eld att intensifieras

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Kontakt med brännbara ämnen kan orsaka brand eller explosioner.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Använd personlig skyddsutrustning.

Använd kemikaliemotståndskraftiga överdragskläder

Ytterligare information

Förvara produkten och den tomma behållaren åtskilt från värme och antändningskällor.

Håll behållare och omgivning kyld med vattendimma.

närma farohärden i medvind

Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvattnet eller grundvattnet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än räddningspersonal

Evakuera personal till säkra platser.

Håll människor borta från spill/läckage och blåst med dessa.

Råd för räddningspersonal

Använd personlig skyddsutrustning.

Intorkning på kläder eller på brännbara material av denna produkt kan orsaka brand.

Innehållet skall hållas fuktigt med vatten.

Förhindra fortsatt läckage eller spill.

Förvaras åtskilt från oförenliga produkter

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i naturen.

Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

6

17

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Späd ut med mycket vatten.

Däm upp.

Blanda inte avfallstyper vid insamling.

Sug upp med inert absorberande material.

Förvara i rätt märkta behållare.

Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

Häll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

Behandla uppsamlat material enlig vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation.

Före all verksamhet, passivisera rörledningar och kärl på det sätt som rekommenderas av tillverkaren.

Använd endast ren och torr utrustning.

Ta aldrig tillbaka oanvänt material till lagringsbehållare.

Får inte utsättas för värme.

Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon.

Förvaras åtskilt från oförenliga produkter

Åtgärder beträffande hygien

Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.

Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.

Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder/lagringsförhållanden

Förvaras endast i originalförpackningen.

Lagras i ventilförsedd behållare.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Förvara i rätt märkta behållare.

Håll behållaren stängd.

Förvara inom invallat område.

Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.

Kontrollera regelbundet behållarnas tillstånd och temperatur.

Förvaras åtskilt från:

Icke förenliga produkter

Förpackningsmaterial

Lämpligt material

aluminium 99,5 %

rostfritt stål 304L / 316L

godkända HDPE-kvaliteter

7.3 Specifik slutanvändning

Kontakta leverantören för ytterligare information

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

7

17

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Komponenter med yrkeshygieniska gränsvärden

Beståndsdelar

Värdesort

Värde

Grundval

väteperoxid

HTP-

värden 8h

1 ppm

1,4 mg/m3

HTP-värden - Koncentrationer som befunnits

skadliga

väteperoxid

HTP-

värden 15

3 ppm

4,2 mg/m3

HTP-värden - Koncentrationer som befunnits

skadliga

väteperoxid

HTP-

värden 8h

1 ppm

1,4 mg/m3

HTP-värden - Koncentrationer som befunnits

skadliga

väteperoxid

HTP-

värden 15

3 ppm

4,2 mg/m3

HTP-värden - Koncentrationer som befunnits

skadliga

väteperoxid

1 ppm

USA. ACGIH-gränsvärden (TLV)

Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Härledd lägsta effektnivå (DMEL)

Data saknas

Uppskattad nolleffektkoncentration ( PNEC )

Data saknas

8.2 Begränsning av exponeringen

Kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder

Ordna med lämplig ventilation.

Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska gränsvärdena.

Individuella skyddsåtgärder

Andningsskydd

Använd andningsskydd vid utförande av arbete som innefattar potentiell exponering för ångor från produkten.

Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas.

Andningsskydd med filter mot ångor (EN 141)

Rekommenderad filtertyp:

ABEK-P2

Använd tryckluftförsedd andningsutrustning: 1) vid stora okontrollerade emissioner, 2) om det råder syrebrist, 3) vid

alla fall då en mask och filter inte ger tillräckligt skydd.

Handskydd

Ogenomträngliga handskar

Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottstid och om särskilda

arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontakttid).

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Lämpligt material

Nitrilgummi

Genombrottstid: > 480 min

Handsktjocklek: 1,3 mm

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

8

17

Nitril/neoprenhandskar

Genombrottstid: 190 min

Handsktjocklek: 0,2 mm

Ögonskydd

Kemikalieresistenta skyddsglasögon skall användas.

Vid risk för stänk, använd:

Tättslutande skyddsglasögon

Ansiktsskydd

Utrustning bör uppfylla EN 166

Hud- och kroppsskydd

Ogenomtränglig klädsel

Vid risk för stänk, använd:

Kemikalieresistent förkläde

Stövlar

Lämpligt material

Naturgummi

Åtgärder beträffande hygien

Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen.

Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.

Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Begränsning av miljöexponeringen

Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Aggregationstillstå

vätska

Färg:

färglös

Lukt

skarp

Lukttröskel

Ingen tillgänglig data

Molekylvikt

34 g/mol

pH-värde

2,0 ( 50 %) ( 21 °C)

H2O2 50 %

pKa: 11,6 ( 25 °C)

Smältpunkt/fryspunkt

Fryspunkt: -33 °C

H2O2 35 %

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall: 108 °C

H2O2 35 %

Flampunkt

ej flambar

Avdunstningshastighet (butylacetat =

1)

Ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (vätskor)

Produkten är inte brandfarlig.

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

9

17

Brandfarlighet/Explosionsgräns

Explosivitet:

Ej explosiv

Med vissa material (se avsnitt 10).

Självantändningstemperatur

Produkten är inte brandfarlig.

Ångtryck

24 hPa ( 30 °C)

H2O2 50 %

Ångdensitet

H2O2 50 %

Volymmassa

Bulkdensitet:

Inte tillämpligt

Relativ densitet

1,1 - 1,2

Löslighet

Löslighet i vatten:

helt löslig

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

log Pow: -1,57

Metod: Beräkningsmetod

Sönderfallstemperatur

>= 60 °C

Självaccelererande sönderdelningstemperatur (SADT)

Sönderfallstemperatur

< 60 °C

Långsam nedbrytning

Viskositet

Viskositet, dynamisk : 1,19 mPa.s ( 20 °C)

H2O2 50 %

Explosiva egenskaper

Ingen tillgänglig data

Oxiderande egenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ytspänning

75,6 mN/m ( 20 °C)

H2O2 50 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Kontakt med andra material kan orsaka brand.

Sönderfaller vid uppvärmning med potentiellt stora gasutsläpp (syre).

Potential för exoterm fara

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Kontakt med brännbara ämnen kan orsaka brand eller explosioner.

Kontakt med oförenligt material kan orsaka exotermiskt sönderfall och gasutsläpp.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsam sprängning av förpackningar.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

10

17

Förorening

För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

10.5 Oförenliga material

Syror

Baser

Metaller

Tungmetallsalter

Metallsalter i pulverform

Reduktionsmedel

Organiska material

Brandfarliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Syre

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Akut oral toxicitet

väteperoxid

Uppskattad akut toxicitet : 431 mg/kg - Råtta , hane och hona

Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Denna produkt klassificeras som akut toxicitet kategori 4

Ej offentliga rapporter

Akut inhalationstoxicitet

Denna produkt klassificeras som akut toxicitet kategori 4

Akut dermal toxicitet

väteperoxid

Uppskattad akut toxicitet : 6.440 mg/kg - Kanin

Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Inte klassificerad som farlig för akut dermal toxicitet enligt GHS.

Ej offentliga rapporter

Akut toxicitet (andra tillförselvägar)

Ingen tillgänglig data

Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

väteperoxid

Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Mutagenitet

Genotoxicitet in vitro

väteperoxid

Ames' test

med eller utan metabolisk aktivering

positiv

Bibliografiska resultat

Kromosomaberrationstest in vitro

med eller utan metabolisk aktivering

positiv

Ej offentliga rapporter

Genotoxicitet in vivo

väteperoxid

In vivo mikrokärntest - Mus

Oralt

Metod: OECD:s riktlinjer för test 474

Negativ

Ej offentliga rapporter

Cancerogenitet

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

11

17

väteperoxid

Ingen tillgänglig data

Toxicitet för fortplantning och utveckling

Toxicitet för fortplantning/fertilitet

väteperoxid

Ingen reproduktionstoxicitet

Fosterskadande effecter/Teratogenicitet

väteperoxid

Ingen reproduktionstoxicitet

STOT

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

väteperoxid

Exponeringsväg: Inandning

Målorgan: Luftvägar

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

väteperoxid

Ämnet eller blandningen är inte klassificerade med specifik organtoxicitet,

upprepad exponering, i enlighet med GHS-kriterierna.

väteperoxid

Inandning (ånga) 90-dagars - Råtta

NOAEC: 7 ppm

Målorgan: Luftvägar

Metod: OECD:s riktlinjer för test 413

Ej offentliga rapporter

90-dagars - Råtta

NOAEL: 100 ppm

Målorgan: Magtarmkanal

Metod: OECD:s riktlinjer för test 408

dricksvatten

Ej offentliga rapporter

Erfarenheter från exponering av

människa

Ingen tillgänglig data

Aspirationstoxicitet

Ingen tillgänglig data

Ytterligare information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Vattenmiljö

Akut förgiftning av fisk

väteperoxid

LC50 - 96 h : 16,4 mg/l - Pimephales promelas (amerkansk elritza)

halvstatiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Farligt för fisk.

Ej offentliga interna rapporter

Akut förgiftning av hinnkräftor (dafnier) och andra ryggradslösa vattendjur

väteperoxid

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia pulex (vattenloppa)

halvstatiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Giftigt för ryggradslösa vattendjur.

Ej offentliga interna rapporter

Toxicitet för vattenväxter

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

12

17

väteperoxid

ErC50 - 72 h : 2,62 mg/l - Skeletonema costatum (kiselalg)

statiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Giftigt för alger.

Ej offentliga interna rapporter

Toxicitet för mikroorganismer

väteperoxid

EC50 - 0,5 h : 466 mg/l - aktivt slam

statiskt test

Analytisk övervakning: ja

Metod: OECD TG 209

Ej offentliga interna rapporter

Kronisk förgiftning av fisk

Ingen tillgänglig data

Kronisk förgiftning av hinnkräftor (dafnier) och andra ryggradslösa vattendjur

väteperoxid

NOEC: 0,63 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (vattenloppa)

genomflödestest

Analytisk övervakning: ja

Metod: enligt en standardiserad metod

Skadligt för ryggradslösa vattendjur med långtidseffekter.

Bibliografiska resultat

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Abiotisk nedbrytning

Ingen tillgänglig data

Fysisk och fotokemisk eliminering

Ingen tillgänglig data

Bionedbrytning

Bionedbrytbarhet

väteperoxid

Studie av lätt bionedbrytbarhet:

Metod: Nedbrytning i reningsverk

Ämnet uppfyller kriterierna för slutlig aerob nedbrytbarhet och lättnedbrytbarhet

pre-exponerad inoculum: aktivt slam

Ej offentliga interna rapporter

Utvärdering av nedbrytbarhet

väteperoxid

Produkten anses vara snabbt nedbrytbar i miljön

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

väteperoxid

Ej potentiellt biologiskt ackumulerbart.

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

väteperoxid

Ej potentiellt biologiskt ackumulerbart.

12.4 Rörlighet i jord

Adsorptionsförmåga (Koc)

väteperoxid

Adsorption/jord

Koc: 1,58

Log Koc: 0,2

Metod: Struktur-aktivitetssamband (SAR)

Ej offentliga rapporter

Känd fördelning i olika delar av miljön

väteperoxid

Produktens slutdestination : Vatten

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

13

17

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-

bedömningen

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara persistent, bioackumulerande

eller giftigt (PBT).

Blandningen innehåller inget ämne som anses vara mycket persistent eller

mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter

Ekotoxicitet bedömning

Fara för omedelbara (akuta) effekter

på vattenmiljön

Giftigt för vattenlevande organismer.

Fara för fördröjda (kroniska)

effekter på vattenmiljön

Ej klassificerad trots fullständiga data men otillräckliga för klassificering.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Destruktion/Avfall

Begränsad mängd

Späd ut med mycket vatten.

Spola ned i avloppet med mycket vatten.

Maximal kvantitet

Kontakta tillverkaren.

Kontakta dem som har hand om avfallshanteringen.

Enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd om rengöring och förpackningshantering

Tom behållare.

Rengör behållare med vatten.

Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADN

14.1 UN-nummer

UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning

VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING

14.3 Faroklass för transport

Hjälpfaroklass:

Etikett(er):

5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp

Klassificeringskod

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Farlighetsnummer:

För personligt skydd se avsnitt 8.

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

14

17

ADR

14.1 UN-nummer

UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning

VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING

14.3 Faroklass för transport

Hjälpfaroklass:

Etikett(er):

5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp

Klassificeringskod

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Farlighetsnummer:

Tunnel-restrik-tionskod

För personligt skydd se avsnitt 8.

RID

14.1 UN-nummer

UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning

VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING

14.3 Faroklass för transport

Hjälpfaroklass:

Etikett(er):

5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp

Klassificeringskod

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Farlighetsnummer:

För personligt skydd se avsnitt 8.

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

15

17

IMDG

14.1 UN-nummer

UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

Uppdelningsgrupp för IMDG-kod

Peroxides (SGG16)

14.3 Faroklass för transport

Hjälpfaroklass:

Etikett(er):

5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Vattenförorenande ämne

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

F-H , S-Q

För personligt skydd se avsnitt 8.

14.7 Transporteras i bulkkärl i enlighet med IMO-instrument

Ingen tillgänglig data

IATA

14.1 UN-nummer

UN 2014

14.2 Officiell transportbenämning

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3 Faroklass för transport

Hjälpfaroklass:

Etikett(er):

5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Packinstruktion (fraktflyg)

Max nettomängd/förpackn

5,00 L

Packinstruktion (passagerarflyg)

Max nettomängd/förpackn

1,00 L

Anmärkning

IATA: tillåtet under 40 %

För personligt skydd se avsnitt 8.

Anmärkning: Ovannämnda klassificering var den som gällde det datum som detta blad utgavs. Men eftersom det är möjligt att

bestämmelserna för transport av farligt gods ändras rekommenderar vi er att ta kontakt med er lokale agent för att försäkra er om

dess giltighet.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Andra föreskrifter

Förordning (EU) nr 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer - BILAGA I.

SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

16

17

Acquisition, introduction, possession or use of the explosive precursor by the general public is subject to

reporting obligations.

Acquisition, introduction, possession or use of the explosive precursor by the general public is restricted.

Anmälningsstatus

Förteckningsuppgifter

Status

United States TSCA Inventory

Alla ämnen som listats som aktiva i

TSCA-inventeringen

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Listad i förteckningen

Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)

Listad i förteckningen

Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances

Listad i förteckningen

Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)

Listad i förteckningen

China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

Listad i förteckningen

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)

Listad i förteckningen

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)

Listad i förteckningen

New Zealand. Inventory of Chemical Substances

Alla komponenter är listade i NZIoC-

förteckningen. Ytterligare HSNO-

skyldigheter kan gälla. Se avsnitt 15 i

säkerhetsdatabladet för Nya Zeeland.

EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of

Chemical (REACH)

När denna produkt köps från en juridisk

Solvay-enhet baserad i EES

(Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet) uppfyller den

registreringsbestämmelserna i Reach-

förordningen (EG) nr. 1907/2006 då alla

dess beståndsdelar antingen är

exkluderade, undantagna, och/eller

registrerade. Vid köp från en juridisk

enhet utanför EES, kontakta din lokala

representant för att få mer information.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inte tillämpligt

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Berättigande

Akut toxicitet - Kategori 4

Beräkningsmetod

Akut toxicitet - Kategori 4

Baserat på produktdata eller bedömning

Irriterande på huden - Kategori 2

Beräkningsmetod

Allvarlig ögonskada - Kategori 1

Beräkningsmetod

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3

Beräkningsmetod

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.

H271: Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

H302: Skadligt vid förtäring.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

SÄKERHETSDATABLAD

INTEROX® AG-Bath-35S

Revisionsdatum 15.12.2020

P00000019183

Version : 5.00 / FI ( SV )

www.solvay.com

17

17

H332: Skadligt vid inandning.

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet

HTP-värden 15 min: Koncentrationer som befunnits skadliga

HTP-värden 8h: HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga

TWA: 8-timmars tidsvägt genomsnitt

ADR: Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg.

ADN: Europeiska avtalet om internationella transporter av farligt gods på inre vattenvägar.

RID: Europeiskt avtal om internationell järnvägstransport av farligt gods.

IATA: Internationella lufttransportorganisationen.

ICAO-TI: Teknisk instruktion för säker transport av farligt gods med flyg.

IMDG: Internationell sjötransport av farligt gods

TWA: Tidsvägt genomsnitt

ATE: Uppskattat värde för akut toxicitet

EC: Europeiska gemenskapens nummer

CAS: CAS (Chemical Abstracts Service).

LD50: Ämne som orsakar 50 % (hälften) dödsfall i testdjursgruppen (medianvärde av letal dos (LD50)).

LC50: Ämneskoncentration som orsakar 50 % (hälften) dödsfall i testdjurgruppen.

EC50: Effektiv koncentration av ämnet som orsakar maximalt 50 %. PBT: Persistent, bioackumulerande och giftigt

ämne.

vPvB: Mycket beständig och mycket bioackumulerande.

GHS/CLP/SEA: Klassificering, märkning, förpackningsreglering DNEL: Härledd nolleffektnivå

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration

STOT: Specifik organtoxicitet

Inte alla förkortningar som anges ovan hänvisas till i detta säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Sänd ny utgåva till kunder

Uppdatering

Se avsnitt 1

Se avsnitt 15

OBS: I detta dokument är den numeriska separator av tusen "," (komma), decimal-separatoren är "." (punkt).

Informationen i detta [Säkerhetsblad] är, till vår bästa kännedom, korrekt vid tidpunkten för dess publikation. Informationen ges

enbart som anvisning för att hjälpa användaren i att, på en tillfredsställande nivå av säkerhet, hantera, använda, behandla, lagra,

transportera och överlåta produkten och skall inte anses utgöra en garanti eller en kvalitetsspecifikation. Informationen skall

användas tillsammans med den tekniska informationen, men ersätter inte den. Informationen gäller således enbart den bestämda

produkten och är nödvändigtvis inte tillämplig ifall produkten används i anslutning med annat material eller i en annan

tillverkingsprocess, ifall inte annat uttryckligen antytts. Informationen frigör inte användaren från ansvaret att försäkra sig om att

denna följer all relevant reglering som hänför sig till dennas aktivitet.

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen