Injexate 30 mg Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-03-2021

Aktiva substanser:
metotrexat
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V. ,
ATC-kod:
L04AX03
INN (International namn):
methotrexate
Dos:
30 mg
Läkemedelsform:
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor
Sammansättning:
metotrexat 30 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Förfylld injektor, 8 x 1 st (0,60 ml); Förfylld injektor, 1 st (0,60 ml); Förfylld injektor, 4 x 1 st (0,60 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54395
Tillstånd datum:
2017-05-03

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

02-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

03-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-05-2017

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Injexate 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 17,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 22,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 27,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 30 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

metotrexat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Injexate är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Injexate

Hur du använder Injexate

Eventuella biverkningar

Hur Injexate ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Injexate är och vad det används för

Injexate innehåller metotrexat som aktiv substans.

Metotrexat är en substans med följande egenskaper:

det stör tillväxten hos vissa celler i kroppen som bildas snabbt

det minskar aktiviteten i immunsystemet (kroppens eget försvarssystem)

det har antiinflammatoriska effekter.

Injexate är avsett för behandling av:

Reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter. RA är en kronisk sjukdom som kännetecknas av

inflammation i ledhinnor. Dessa hinnor producerar en vätska som fungerar som ett smörjmedel

för många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.

Polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit när behandling med

NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) inte har hjälpt. Juvenil artrit

drabbar barn och ungdomar under 16 år.

Svår psoriasisartrit hos vuxna patienter (psoriasisartrit är en typ av artrit med sår eller

förändringar (lesioner) på huden och naglarna, speciellt vid lederna på fingrar och tår).

Svår psoriasis när andra typer av behandlingar inte har fungerat (psoriasis är en vanlig, kronisk

hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra, silvriga, fastsittande

fjäll).

Crohns sjukdom hos vuxna patienter (Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk

tarmsjukdom som orsakar symtom som buksmärta, diarré, kräkningar eller viktminskning).

Injexate förändrar och fördröjer sjukdomförloppet.

Metotrexat som finns i Injexate kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Injexate

Använd inte Injexate om du:

är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

har svåra lever- eller njursjukdomar eller blodsjukdomar

regelbundet dricker stora mängder alkohol

har en svår infektion, t.ex. tuberkulos, hiv eller andra immunbristsyndrom

har sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna

samtidigt ska vaccineras med levande vacciner

om du är gravid eller ammar (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Injexate om:

du är äldre eller om du känner dig allmänt sjuk och svag

du har leverproblem

du lider av uttorkning (vätskeförlust).

Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats

med metotrexat. Om du får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart

kontakta läkare.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid behandling med Injexate

Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen, en effekt som i de flesta fall går tillbaka

efter avslutad behandling. Metotrexat kan orsaka missfall och allvarliga medfödda missbildningar. Du

måste undvika att bli gravid när du använder metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad

behandling. Se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.

Rekommenderade uppföljningsundersökningar och säkerhetståtgärder:

Även när Injexate ges i låga doser kan allvarliga biverkningar uppkomma. För att de ska kunna

upptäckas i tid måste läkaren göra kontroller och laboratorietester.

Före behandling:

Innan behandlingen påbörjas får du lämna blodprover för att kontrollera att du har tillräckligt med

blodkroppar, testa din leverfunktion, kontrollera serumalbumin (ett protein i blodet) och njurfunktion.

Läkaren kommer dessutom att kontrollera om du har tuberkulos (en smittsam sjukdom i kombination

med små knölar i den drabbade vävnaden) samt låta dig genomgå en lungröntgen.

Under behandling:

Du kommer att få genomgå följande tester minst en gång i månaden under de första sex månaderna

och minst var tredje månad därefter:

Undersökning av mun och svalg för att se om det finns förändringar i slemhinnan

Blodprover

Kontroll av leverfunktionen

Kontroll av njurfunktionen

Kontroll av andningsvägarna och vid behov lungfunktionstest

Inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes zoster [bältros], tuberkulos, hepatit B eller C) kan blossa

upp under behandling med metotrexat.

Strålningsinducerad dermatit (hudinflammation) och solskador kan återkomma under behandling med

metotrexat (”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan bli sämre om du utsätts för UV-strålning under

behandling med metotrexat.

Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och då måste behandlingen stoppas.

Diarré kan vara en toxisk effekt av Injexate och kräver avbrott i behandlingen. Om du har diarré bör

du kontakta läkare.

Vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått

behandling med metotrexat. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att

behandla andra sjukdomar.

Andra läkemedel och Injexate

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Injexate ges samtidigt som vissa andra läkemedel:

Antibiotika, t.ex. tetracykliner, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika,

penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin och cefatolin (läkemedel för att

förhindra/bekämpa vissa infektioner)

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller salicylater (läkemedel mot smärta och/eller

inflammation såsom acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen eller pyrazol)

Probenecid (läkemedel mot gikt)

Svaga organiska syror som loop-diuretika (”vattendrivande tabletter”)

Läkemedel som kan ha biverkningar på benmärgen, t.ex. trimetoprim-sulfametoxazol (ett

antibiotikum) och pyrimetamin

Andra läkemedel som används för att behandla reumatoid artrit, såsom leflunomid, sulfasalazin

och azatioprin

Merkaptopurin (ett cytostatiskt medel)

Retinoider (läkemedel mot psoriasis och andra dermatologiska sjukdomar)

Teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar)

Vissa läkemedel mot magbesvär såsom omeprazol och pantoprazol

Hypoglykemiska läkemedel (läkemedel som används för att sänka blodsockret)

Vitaminer som innehåller folsyra kan försvaga effekten av din behandling och bör endast tas när

läkaren ordinerar det.

Vaccination med levande vaccin måste undvikas.

Injexate med mat, dryck och alkohol

Undvik alkohol samt stora mängder kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te under

behandlingen med Injexate.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Använd inte Injexate under graviditet eller om du försöker bli gravid. Metotrexat kan orsaka

medfödda missbildningar, fosterskador och missfall. Det är förknippat med missbildningar i skallen,

ansiktet, hjärtat och blodkärlen, hjärnan och armar och ben. Det är därför mycket viktigt att

metotrexat inte ges till gravida patienter eller patienter som planerar att bli gravida. Hos fertila

kvinnor måste graviditet uteslutas genom lämpliga åtgärder, t.ex. ett graviditetstest före

behandlingsstart. Du måste undvika att bli gravid medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter

avslutad behandling, genom att använda tillförlitliga preventivmetoder under denna tid (se även

avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

Om du blir gravid under behandlingen eller misstänker att du kan vara gravid ska du tala med din

läkare så snart som möjligt. Du ska erbjudas medicinsk rådgivning om risken för skadliga effekter på

barnet på grund av behandlingen.

Om du önskar bli gravid ska du rådgöra med din läkare, som kan hänvisa dig till specialistrådgivning

före planerad behandlingsstart.

Fertilitet hos män

Tillgängliga data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall om fadern tar mindre

metotrexat än 30 mg/vecka. En risk kan dock inte fullständigt uteslutas. Metotrexat kan vara

genotoxiskt. Detta betyder att läkemedlet kan orsaka genmutation. Metotrexat kan påverka

spermieproduktionen och kan orsaka medfödda missbildningar. Därför bör du undvika att göra en

kvinna gravid och att donera sperma medan du tar metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad

behandling.

Amning måste upphöra före och under behandling med Injexate.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Injexate kan ge biverkningar som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. trötthet och

yrsel. Förmågan att köra bil och/eller använda maskiner kan i vissa fall vara nedsatt. Om du känner

dig dåsig ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Injexate innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Injexate

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Läkaren bestämmer dosen, vilken anpassas individuellt för dig. Vanligtvis tar det 4-8 veckor innan du

ser någon effekt av behandlingen.

Injexate ges subkutant (under huden) som en injektion

endast en gång per vecka.

Det ges av eller

under överinseende av en läkare eller vårdpersonal. Tillsammans med läkaren bestämmer du en

passande veckodag varje vecka då du får injektionen.

Viktig varning angående doseringen av Injexate (metotrexat):

Injexate

får endast användas en gång i veckan

vid behandling av reumatoid artrit, juvenil

idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom. Användning av för stor mängd

Injexate (metotrexat) kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noga. Om du

har några frågor, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedlet.

Användning för barn och ungdomar

Läkaren bestämmer lämplig dos till barn och ungdomar med polyartritiska former av juvenil

idiopatisk artrit.

Injexate rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av otillräcklig erfarenhet i denna

åldersgrupp.

Administreringssätt och behandlingens varaktighet

Injexate ges som en injektion

en gång i veckan

Behandlingens varaktighet bestäms av behandlande läkare. Behandling av reumatoid artrit, juvenil

idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris, psoriasisartrit och Crohns sjukdom med Injexate är en långvarig

behandling.

Metotrexat ska bara ordineras av läkare som har kunskap om läkemedlets olika egenskaper och dess

verkningsmekanism. Om det anses lämpligt kan behandlande läkare, i utvalda fall, överlåta den

subkutana administreringen till patienten.

I början av behandlingen kan Injexate injiceras av sjukvårdspersonal. Läkaren kan dock besluta att du

kan lära dig att själv injicera Injexate. Du kommer i så fall att få instruktioner om hur du går tillväga.

Du får under inga omständigheter försöka injicera dig själv, om du inte har lärt dig hur man gör det.

Endast för engångsbruk. Observera att allt innehåll måste användas.

Hantering och kassering måste överensstämma med den för andra cytostatiska preparat i enligt med

lokala krav. Gravid sjukvårdspersonal ska inte hantera och/eller administrera Injexate.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnor. Om det sker skölj omedelbart

området med rikliga mängder vatten.

Bruksanvisning:

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder Injexate förfylld injektor. Denna injektor kräver

att du får utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal innan du använder den.

Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vid problem eller frågor.

Innan du börjar

Välj en ren, väl upplyst plats för att administrera läkemedlet.

Kontrollera utgångsdatum på förpackningen. Använd inte om utgångsdatumet har passerats.

Ta fram en sprittork och en behållare för vassa föremål.

Förberedelse

Tvätta händerna med tvål under rinnande varmt vatten.

Välj injektionsställe (buken eller låret om patienten injicerar själv;

om patienten får hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal eller

vårdgivare är baksidan av armen ytterligare ett alternativ).

Rengör injektionsstället: använd en sprittork för att rengöra

injektionsstället. Låt området lufttorka.

1. Före injektion

Inspektera vätskan genom fönstret och kontrollera att inte

förändringar i färg, grumlighet eller stora partiklar förekommer.

Ta bort det genomskinliga locket: Vrid och dra bort locket. Låt inte

händerna komma nära nålskyddet när du har tagit bort locket. Sätt

inte tillbaka locket, kassera det omedelbart. Injicera inte om du

tappar den förfyllda injektorn efter att du har tagit bort locket

Injicera inom 5 minuter efter att du har tagit bort locket.

2. Injektion

Placera injektorn rakt på huden (cirka 90 grader).

Tryck det vita handtaget rakt ned. Läkemedlet injiceras när du

trycker. Gör detta med en hastighet som är bekväm dig.

Lyft inte upp injektorn under injektion.

Injektionen är avslutad när du har tryckt ned det vita handtaget så

långt det går, du hör ett klickljud och den orangefärgade delen av

injektorn inte längre syns.

Lyft rakt upp: Det gula bandet indikerar att nålskyddet är låst.

3. Kassering

Kassera använd Injexate förfylld injektor: Lägg injektorn i en

behållare godkänd för vassa föremål. Förskrifterna varierar

mellan olika områden. Fråga läkare eller apotekspersonal om

korrekta instruktioner för kassering. Kasta inte injektorn i

hushållsavfallet.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med ytor på hud eller slemhinnor. Om det sker skölj omedelbart

området med rikliga mängder vatten.

Om du eller någon i din närhet skadas av nålen, kontakta omedelbart läkare och använd inte den

förfyllda injektorn.

Om du har använt för stor mängd av Injexate

Kontakta omedelbart läkaren om du har använt för stor mängd av Injexate.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Injexate

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Injexate

Kontakta omedelbart läkare om du slutar att använda Injexate.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Hur ofta biverkningarna förekommer liksom deras allvarlighetsgrad beror på dosnivån och hur ofta

läkemedlet ges. Eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma även vid låga doser är det viktigt att

du kontrolleras regelbundet av läkaren. Läkaren kommer att ta

prover för att kontrollera eventuella

onormala värden

i blodet (t.ex. lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar, lymfom) och

förändringar i njurarnas- och leverns funktion.

Kontakta omedelbart läkare

om du upplever något av följande symtom eftersom de kan vara tecken

på en allvarlig, eventuellt livshotande biverkning, som omedelbart kräver behandling:

ihållande torr, icke-produktiv hosta, andfåddhet och feber:

dessa kan vara tecken på

lunginflammation [vanliga]

blod i saliv eller upphostningar

symtom på leverskada som gul hud och gula ögonvitor:

metotrexat kan leda till kronisk

leverskada (levercirros), bildande av ärrvävnad i levern (leverfibros), fettlever [samtliga mindre

vanliga] leverinflammation (akut hepatit) [sällsynt] och leversvikt [mycket sällsynt]

allergiska symtom som hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter,

vrister, ansikte, läppar, mun eller hals (som kan göra det svårt att svälja eller andas) och

svimningskänsla

: dessa kan vara tecken på allvarlig allergisk reaktion [sällsynta]

symtom på njurskada som svullnad av händer, fotleder eller fötter eller förändringar av

hur ofta du behöver urinera eller minskad urinmängd (oliguri) eller avsaknad av urin

(anuri):

dessa kan vara tecken på njursvikt [sällsynta]

symtom på infektioner, t.ex. feber, frossa, värk, halsont:

metotrexat kan göra dig mer

känslig för infektioner. Allvarliga infektioner som en viss typ av lunginflammation

Pneumocystis carinii

pneumoni) eller blodförgiftning (sepsis) uppträda [sällsynta]

symtom såsom svaghet i ena sidan av kroppen (stroke) eller smärta, svullnad, rodnad och

onormal värme i ett ben (djup ventrombos):

detta kan hända när en lösgjord blodpropp

täpper till ett kärl

(tromboembolisk händelse) [sällsynta]

feber och allvarlig försämring av din allmänna hälsa eller plötslig feber med ont i halsen

eller munnen, eller urineringsproblem:

metotrexat kan leda till en plötslig minskning av

antalet av vissa vita blodkroppar (agranulocytos) och allvarlig benmärgshämning [mycket

sällsynta]

oväntad blödning, t.ex.

blödande tandkött,

blod i urinen, blodkräkningar

eller

blåmärken.

Detta kan vara tecken på kraftig minskning av antalet blodplättar orsakad av svår

benmärgshämning [mycket sällsynta]

symtom såsom mycket svår huvudvärk ofta i kombination med feber, nackstelhet,

illamående, kräkningar, förvirring och känslighet för ljus

kan tyda på en inflammation i

hjärnhinnorna (akut aseptisk meningit) [mycket sällsynta]

vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som

fått metotrexat. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla

andra sjukdomar. Tecken på denna typ av hjärnsjukdomar kan vara

förändrat psykiskt

tillstånd, rörelsestörningar (ataxi), synstörningar eller minnesstörningar

[har rapporterats]

allvarliga hudutslag eller blåsbildning på huden (detta kan också förekomma i munnen,

ögonen och på könsorganen):

dessa kan vara tecken på ett tillstånd som kallas

Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom (brännande smärta i

huden) [mycket sällsynta]

Nedan anges övriga biverkningar som kan uppstå:

Mycket vanliga

: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Inflammation i munslemhinna, matsmältningsbesvär, illamående, minskad aptit, buksmärta

Avvikande leverfunktionsvärden (ASAT/ALAT, bilirubin, alkaliskt fosfatas)

Vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Sår i munnen, diarré

Utslag, hudrodnad, klåda

Huvudvärk, trötthet, dåsighet

Minskad blodkroppsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodceller och/eller

blodplättar

Mindre vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Inflammation i svalget

Inflammation i tarmarna, kräkningar, bukspottskörtelinflammation, svart eller tjärliknande

avföring, sår och blödning i mag-tarmkanalen

Ökad ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knutor, hudsår, bältros, inflammation i

blodkärlen, herpesliknande hudutslag, nässelfeber

Uppkomst av diabetes mellitus

Yrsel, förvirring, depression

Minskning av serumalbumin

Minskat antal av alla blodkroppar och blodplättar

Inflammation och sår i urinblåsan eller slidan, nedsatt njurfunktion, störd urinering

Ledsmärta, muskelsmärta, minskad benmassa

Sällsynta

: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Inflammation i tandköttet

Ökad pigmentering av huden, akne, blåmärken på huden på grund av kärlblödningar (ekkymos,

petekier), allergisk inflammation i blodkärl

Minskat antal antikroppar i blodet

Infektion (inkl. reaktivering av inaktiv kronisk infektion), röda ögon (konjunktivit)

Humörsvängningar (stämningssvängningar)

Synstörningar

Inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska i hjärtsäcken

hinder för hjärtats blodfyllnad

på grund av vätska runt hjärtat

Lågt blodtryck

Bildning av ärrvävnad i lungan (lungfibros), andnöd och bronkialastma, ansamling av vätska i

lungsäcken

Stressfraktur

Elektrolytstörningar

Feber, försämrad sårläkning

Mycket sällsynta

: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

Akut toxisk utvidgning av tarmen (toxisk megakolon)

Ökad pigmentering av naglarna, inflammation i nagelbanden (akut paronyki), djup infektion i

hårsäckarna (furunkulos), synlig förstoring av små blodkärl

Smärta, förlust av styrka eller känsla av domningar eller krypningar / lägre känslighet för

stimulering än normalt, smakförändringar (metallsmak), krampanfall, förlamning, meningism

Nedsatt syn, icke-inflammatorisk ögonsjukdom (retinopati)

Förlust av sexualdrift, impotens, bröstförstoring hos män, bristfällig spermiebildning

(oligospermi), menstruationsrubbningar, flytning från slidan

Förstorade lymfkörtlar (lymfom)

Lymfoproliferativa störningar (onormal tillväxt av vita blodkroppar)

Har rapporterats

: förekommer hos ett okänt antal användare

Ökat antal av vissa vita blodkroppar

Näsblod

Protein i urinen

Svaghetskänsla

Blödning från lungorna

Benskada i käken (som följd av onormal tillväxt av vita blodkroppar)

Vävnadsförstörelse på injektionsstället

hudrodnad och fjällande hud

svullnad

Subkutan administrering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner (som

brännande känsla, hudrodnad, svullnad, missfärgning, svår klåda, smärta) har observerats under

behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Injexate ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvara den förfyllda injektorn i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på etiketten efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Injexate om du noterar någon färgförändring eller synliga partiklar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metotrexat.

1 förfylld injektor med 0,15 ml lösning innehåller 7,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,20 ml lösning innehåller 10 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,25 ml lösning innehåller 12,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,30 ml lösning innehåller 15 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,35 ml lösning innehåller 17,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,40 ml lösning innehåller 20 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,45 ml lösning innehåller 22,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,50 ml lösning innehåller 25 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,55 ml lösning innehåller 27,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,60 ml lösning innehåller 30 mg metotrexat

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Injexate innehåller en klar, gul till brun lösning.

Följande förpackningsstorlekar finns:

För 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml och 0,60 ml:

förpackning med 1, multipelförpackningar med 4x1 eller 8x1 förfyllda injektorer i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Wessling Hungary Kft.,

Anonymus u. 6., Budapest, 1045

Ungern

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-03-02

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Injexate 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 17,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 22,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 27,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

Injexate 30 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 förfylld injektor med 0,15 ml lösning innehåller 7,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,20 ml lösning innehåller 10 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,25 ml lösning innehåller 12,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,30 ml lösning innehåller 15 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,35 ml lösning innehåller 17,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,40 ml lösning innehåller 20 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,45 ml lösning innehåller 22,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,50 ml lösning innehåller 25 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,55 ml lösning innehåller 27,5 mg metotrexat

1 förfylld injektor med 0,60 ml lösning innehåller 30 mg metotrexat

Hjälpämne med känd effekt:

En förfylld injektor innehåller <1 mmol natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektor.

Klar, gul till brun lösning.

pH: mellan 7,0 och 9,0.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Injexate är avsett för behandling av

aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter

polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-

preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar

svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer

såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter

lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider,

hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner.

4.2

Dosering och administreringssätt

Metotrexat får endast förskrivas av läkare som har expertkunskap gällande användande av metotrexat

och som har full kännedom om de risker som föreligger vid behandling med metotrexat.

Om det anses lämpligt kan den behandlande läkaren, i utvalda fall, överlåta den subkutana

administreringen till patienten. Patienter måste utbildas och tränas i rätt injektionsteknik när de

självadministrerar metotrexat. Den första injektionen med Injexate ska ges under direkt medicinsk

övervakning. Injexate injiceras

en gång per vecka

Patienten måste uttryckligen informeras om att läkemedlet administreras endast

en gång per vecka

En lämplig fast dag i veckan som injektionsdag bör fastställas.

Elimineringen av metotrexat är nedsatt hos patienter med ett tredje distributionsutrymme (ascites,

pleurautgjutningar). Sådana patienter måste övervakas särskilt noga avseende toxicitet och kräver

dosreduktion eller, i vissa fall, att administreringen av metotrexat avbryts (se avsnitt 5.2 och 4.4).

Viktig varning angående doseringen av Injexate (metotrexat)

Vid behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns

sjukdom får Injexate (metotrexat)

endast användas en gång i veckan

. Doseringsfel vid användning

av Injexate (metotrexat) kan medföra allvarliga biverkningar och även leda till dödsfall. Läs detta

avsnitt i produktresumén mycket noga.

Dosering

Dosering till vuxna patienter med reumatoid artrit

Den rekommenderade startdosen är 7,5 mg metotrexat

en gång per vecka

administrerad subkutant.

Beroende på sjukdomens individuella aktivitet och patientens tolerans kan startdosen successivt ökas

med 2,5 mg per vecka. En veckodos på 25 mg bör i allmänhet inte överskridas. Doser som överskrider

20 mg/vecka associeras med signifikant ökning av toxicitet, särskilt benmärgshämning.

Behandlingssvar kan förväntas efter cirka 4-8 veckor. När det terapeutiskt önskvärda resultatet

uppnåtts ska dosen successivt sänkas till lägsta möjliga effektiva underhållsdos.

Dosering till barn och ungdomar under 16 år med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit

Barn med en kroppsyta under 0,75 m

kan inte behandlas med detta läkemedel. Om lägre doser än

7,5 mg krävs ska ett annat läkemedel användas.

Rekommenderad dos är 10-15 mg/m² kroppsyta (BSA)/

en gång per vecka

. För behandlingsrefraktära

fall kan veckodosen ökas upp till 20 mg/m² kroppsyta/

en gång per vecka

. Ökad

övervakningsfrekvens krävs dock om dosen ökas.

Eftersom uppgifter om intravenös administrering av läkemedlet till barn och ungdomar är begränsade

får parenteral administrering endast ske via subkutan injektion.

Patienter med juvenil idiopatisk artrit ska alltid remitteras till en reumatolog som är specialist på

behandling av barn och ungdomar.

Användning till barn < 3 år rekommenderas inte på grund av otillräckliga data avseende säkerhet och

effekt för denna population (se avsnitt 4.4).

Dosering till patienter med psoriasis vulgaris och psoriasisartrit

Det rekommenderas att en testdos på 5-10 mg administreras parenteralt en vecka före behandling för

att upptäcka idiosynkratiska biverkningar. Den rekommenderade startdosen är 7,5 mg metotrexat

en

gång per vecka

, administrerad subkutant. Dosen ska successivt ökas men ska i allmänhet inte

överskrida en veckodos på 25 mg metotrexat. Doser som överskrider 20 mg/vecka kan associeras med

signifikant ökning av toxicitet, särskilt benmärgshämning. Behandlingssvar kan i allmänhet förväntas

efter cirka 2-6 veckor. När det terapeutiskt önskvärda resultatet har uppnåtts ska dosen successivt

sänkas till lägsta möjliga effektiva underhållsdos.

Maximal veckodos

Dosen ska ökas efter behov, men bör i allmänhet inte överstiga den maximalt rekommenderade

veckodosen på 25 mg. I några få undantagsfall kan en högre dos eventuellt vara kliniskt motiverad,

men ska inte överstiga en maximal veckodos på 30 mg metotrexat eftersom toxiciteten ökar påtagligt.

Dosering till patienter med Crohns sjukdom

Induktionsbehandling:

25 mg/vecka administrerat subkutant.

Behandlingssvar kan förväntas efter cirka 8 till 12 veckor.

Underhållsbehandling:

15 mg/vecka administrerat subkutant.

Det finns inte tillräcklig erfarenhet hos den pediatriska populationen för att rekommendera metotrexat

för behandling av Crohns sjukdom hos den här populationen.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Metotrexat ska ges med försiktighet till patienter med nedsatt njurfunktion. Dosen bör ställas in enligt

följande:

Kreatininclearance (ml/min)

> 60

100 %

30-59

50 %

< 30

Metotrexat får inte ges

Se avsnitt 4.3.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Metotrexat bör ges med stor försiktighet, om det alls ges, till patienter med signifikant aktuell eller

tidigare leversjukdom, speciellt om den beror på alkohol. Om bilirubin är > 5 mg/dl (85,5 µmol/l) är

metotrexat kontraindicerat.

För fullständig förteckning över kontraindikationer, se avsnitt 4.3.

Användning till äldre patienter

Dosreduktion bör övervägas till äldre patienter eftersom lever- och njurfunktion samt folatnivåer

minskar med stigande ålder.

Användning till patienter med ett tredje distributionsutrymme (pleurautgjutningar, ascites)

Eftersom halveringstiden för metotrexat kan förlängas till 4 gånger den normala tiden hos patienter

som har ett tredje distributionsutrymme kan det krävas dosreduktion eller, i vissa fall, att

administreringen av metotrexat avbryts (se avsnitt 5.2 och 4.4).

Varaktighet och administreringssätt

Läkemedlet är endast avsett för engångsbruk.

Injexate injektionsvätska, lösning kan bara administreras subkutant.

Behandlingens totala längd bestäms av läkaren.

Anvisningar om användning av Injexate injektionsvätska, lösning finns i avsnitt 6.6.

Observera att allt innehåll måste användas.

Observera:

Vid byte från oral användning till parenteral administrering kan det krävas en dosreduktion på grund

av att biotillgängligheten för metotrexat varierar efter oral administrering.

Folsyratillskott kan övervägas enligt aktuella behandlingsriktlinjer.

4.3

Kontraindikationer

överkänslighet mot metotrexat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

svår leverinsufficiens (se avsnitt 4.2)

alkoholmissbruk

svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mindre än 30 ml/min, se avsnitt 4.2 och 4.4)

befintlig bloddyskrasi, t.ex. benmärgshypoplasi, leukopeni, trombocytopeni, eller signifikant

anemi

allvarliga akuta eller kroniska infektioner såsom tuberkulos, hiv eller andra immunbristsyndrom

sår i munhålan och känd aktiv magsårssjukdom

graviditet och amning (se avsnitt 4.6)

samtidig vaccinering med levande vacciner.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter måste få tydlig information om att behandlingen ska administreras

en gång i veckan

, inte

varje dag.

Patienter som får behandling bör övervakas på lämpligt sätt så att tecken på toxiska effekter eller

biverkningar kan upptäckas och bedömas med minsta tänkbara dröjsmål. Därför ska behandling med

metotrexat bara initieras och övervakas av läkare med kunskaper om och erfarenhet av användning av

behandling med antimetaboliter. På grund av risken för allvarliga eller till och med dödliga toxiska

reaktioner bör patienten få fullständig information av läkaren om de risker som finns och de

rekommenderade säkerhetsåtgärderna.

Rekommenderade undersökningar och säkerhetsåtgärder

Innan behandling med metotrexat påbörjas eller återupptas efter en viloperiod

Fullständig blodstatus med differentialräkning och trombocyter, leverenzymer, bilirubin,

serumalbumin, lungröntgen och njurfunktionstester. Om kliniskt indicerat ska tuberkulos och hepatit

uteslutas.

Under behandling (minst en gång i månaden under de första sex månaderna och var tredje månad

därefter)

En ökad övervakningsfrekvens bör även övervägas vid dosökning.

Undersökning av mun och svalg för slemhinneförändringar

Fullständig blodstatus med differentialräkning av blodkroppar och trombocyter. Hematopoetisk

suppression av metotrexat kan uppkomma plötsligt och vid till synes säkra doser. Vid uttalad

minskning av antalet vita blodkroppar eller trombocyter bör läkemedlet sättas ut omedelbart och

lämplig stödjande behandling sättas in. Patienterna bör rådas att rapportera alla tecken och

symtom som tyder på infektion. Patienter som samtidigt får hematotoxiska läkemedel (t.ex.

leflunomid) bör kontrolleras noggrant med blodkroppsantal och trombocyter.

Leverfunktionstester: Beakta särskilt uppkomst av levertoxicitet. Behandling ska inte sättas in

eller ska sättas ut vid avvikande leverfunktionstester, eller leverbiopsi, uppstår eller utvecklas

under behandlingen. Sådana avvikelser bör återgå till det normala inom två veckor, varefter

behandlingen kan återupptas enligt läkarens beslut. Det saknas bevis som stöder användning av

leverbiopsi för att kontrollera levertoxicitet vid reumatologiska indikationer.

Hos psoriasispatienter är behovet av leverbiopsi före och under behandling kontroversiell.

Ytterligare forskning krävs för att fastställa om periodiska leverfunktionstester eller propeptid

av typ III-kollagen kan spåra hepatotoxicitet på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen ska

utföras från fall för fall och skilja mellan patienter utan riskfaktorer och patienter med

riskfaktorer som högt tidigare alkoholintag, kvarstående förhöjning av leverenzymer, anamnes

på leversjukdom, ärftlig leversjukdom, diabetes mellitus, fetma och anamnes på signifikant

exponering för hepatotoxiska läkemedel eller kemikalier eller långvarig behandling med

Injexate eller kumulativa doser på 1,5 g eller mer.

Kontroll av leverrelaterade enzymer i serum: Tillfälliga ökningar av transaminaser till två eller

tre gånger av den övre normalgränsen har rapporterats av patienter med en frekvens på 13-20 %.

Vid en konstant ökning av leverrelaterade enzymer bör en minskning av dosen eller utsättning

övervägas.

På grund av en potentiellt toxisk effekt på levern ska inte ytterligare hepatotoxiska läkemedel

tas under behandling med metotrexat,

om det inte är absolut nödvändigt,

och intag av alkohol

bör undvikas eller reduceras kraftigt (se avsnitt 4.5). Leverenzymerna ska kontrolleras noggrant

hos patienter som tar andra hepatotoxiska läkemedel (t.ex. leflunomid). Detta ska också beaktas

vid samtidig administrering av hematotoxiska läkemedel (t.ex. leflunomid).

Njurfunktion bör kontrolleras med hjälp av njurfunktionstester och urinanalys (se avsnitt 4.2

och 4.3)

Eftersom metotrexat i huvudsak elimineras via njurarna kan ökade serumkoncentrationer

förväntas vid nedsatt njurfunktion, som kan leda till allvarliga biverkningar.

Om njurfunktionen kan vara nedsatt (t.ex. hos äldre) ska kontrollerna äga rum oftare. Detta

gäller speciellt när läkemedel som administreras samtidigt påverkar utsöndringen av metotrexat,

leder till njurskada (t.ex. icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) eller som eventuellt kan

leda till nedsatt blodbildning. Dehydrering kan också intensifiera toxiciteten hos metotrexat.

Bedömning av andningsvägarna: Beredskap för symtom på nedsatt lungfunktion och vid behov

lungfunktionstest. Lungpåverkan kräver en snabb diagnos och utsättning av metotrexat.

Lungsymtom (särskilt en torr, icke-produktiv hosta) eller en icke-specifik pneumonit som

uppkommer under behandling med metotrexat kan tyda på en potentiellt farlig lesion och kräva

behandlingsavbrott och noggrann undersökning. Akut eller kronisk interstitiell pneumonit, som

ofta förknippas med blodeosinofili, kan uppstå och dödsfall har rapporterats. Även om den

kliniska bilden varierar måste infektion uteslutas hos den typiska patienten med

metotrexatinducerad lungsjukdom med feber, hosta, dyspné, hypoxemi och ett infiltrat på

lungröntgen. Denna lesion kan uppkomma vid alla doser.

Dessutom har pulmonell alveolär blödning rapporterats när metotrexat använts vid

reumatologiska och reumatologiskt relaterade indikationer. Denna biverkning kan också vara

associerad med vaskulit och andra komorbiditeter. En omgående utredning bör övervägas när

pulmonell alveolär blödning misstänks för att bekräfta diagnosen.

På grund av metotrexats effekt på immunsystemet kan det försämra svaret på vaccinationer och

påverka resultatet av immunologiska tester. Särskild försiktighet behövs dessutom vid

förekomst av inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes zoster, tuberkulos, hepatit B eller C) på

grund av eventuell aktivering. Vaccination med levande vacciner får inte utföras under

behandling med metotrexat.

Maligna lymfom kan uppkomma hos patienter som får metotrexat i låg dos, i vilket fall behandlingen

måste avbrytas. Om lymfomet inte visar tecken på spontan tillbakagång måste cytotoxisk behandling

sättas in.

Samtidig administrering av folatantagonister, t.ex. trimetoprim/sulfametoxazol har i sällsynta fall

rapporterats orsaka akut megaloblastisk pancytopeni.

Strålningsinducerad dermatit och solskador kan återkomma under behandling med metotrexat

(”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras under UV-strålning och samtidig administrering av

metotrexat.

Elimineringen av metotrexat är nedsatt hos patienter med ett tredje distributionsutrymme (ascites,

pleurautgjutningar). Sådana patienter måste övervakas särskilt noga avseende toxicitet och kräver

dosreduktion eller i vissa fall att administreringen av metotrexat avbryts. Pleurautgjutningar och

ascites bör dräneras innan behandling med metotrexat påbörjas (se avsnitt 5.2).

Diarré och ulcerativ stomatit kan vara toxiska effekter och kräva att behandlingen avbryts, i annat fall

kan blödande enterit och dödsfall på grund av tarmperforation inträffa.

Vitaminpreparat

eller andra produkter som innehåller folsyra, folinsyra eller derivat av dessa kan

minska effekten av metotrexat.

Vid behandling av psoriasis bör metotrexat begränsas till svår behandlingsresistent, handikappande

psoriasis som inte svarar adekvat på andra former av behandling, men inte förrän diagnosen har

fastställts med biopsi och/eller efter konsultation hos dermatolog.

Encefalopati/leukoencefalopati har rapporterats hos onkologiska patienter som behandlats med

metotrexat och kan inte uteslutas vid behandling med metotrexat för icke-onkologiska indikationer.

Fertilitet och reproduktion

Fertilitet

Metotrexat har rapporterats orsaka oligospermi, menstruationsrubbningar och amenorré hos människa,

under behandlingen och en kort tid efter utsättning av behandling, samt orsaka nedsatt fertilitet, vilket

påverkar spermatogenesen och oogenesen under administreringen – effekter som verkar vara

reversibla vid utsatt behandling.

Teratogenicitet –reproduktionsrisk

Metotrexat orsakar embryotoxicitet, missfall och fosterskador hos människa. De möjliga riskerna för

effekter på reproduktion, missfall och kongenitala missbildningar ska diskuteras med kvinnliga

patienter i fertil ålder (se avsnitt 4.6). Innan Injexate används måste graviditet uteslutas. Vid

behandling av kvinnor i sexuellt mogen ålder måste effektiva preventivmetoder användas under

behandlingen och i minst sex månader efter avslutad behandling.

För rådgivning om preventivmetoder till män, se avsnitt 4.6.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”

Pediatrisk population

Användning till barn < 3 år rekommenderas inte på grund av otillräckliga data avseende säkerhet och

effekt för denna population (se avsnitt 4.2).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Alkohol, hepatotoxiska läkemedel, hematotoxiska läkemedel

Sannolikheten för att metotrexat ska uppvisa en hepatotoxisk effekt ökar vid regelbunden

alkoholkonsumtion och när andra hepatotoxiska läkemedel tas samtidigt (se avsnitt 4.4). Patienter som

tar andra hepatotoxiska läkemedel samtidigt (t.ex. leflunomid) bör övervakas särskilt noga. Samma

sak bör beaktas vid samtidig administrering av hematotoxiska läkemedel (t.ex. leflunomid, azatioprin,

retinoider, sulfasalazin). Incidensen av pancytopeni och hepatotoxicitet kan öka när leflunomid

kombineras med metotrexat.

Användningen av lustgas förstärker metotrexats effekt på folat, vilket leder till ökad toxicitet såsom

allvarlig oförutsebar myelosuppression och stomatit. Även om denna effekt kan reduceras genom

administrering av kalciumfolinat, ska samtidig användning av lustgas och metotrexat undvikas.

Kombinerad behandling med metotrexat och retinoider som acitretin eller etretinat ökar risken för

hepatotoxicitet.

Perorala antibiotika

Perorala antibiotika som tetracyklin, kloramfenikol och icke absorberbara bredspektrumantibiotika kan

påverka den enterohepatiska cirkulationen genom att inhibering av tarmfloran eller hämning av den

bakteriella metabolismen.

Antibiotika

Antibiotika som penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin och cefalotin kan i enskilda

fall reducera njurclearance av metotrexat, så att höjda serumkoncentrationer av metotrexat med

samtidig hematologisk och gastrointestinal toxicitet kan uppkomma.

Läkemedel med hög plasmaproteinbindning

Metotrexat är plasmaproteinbundet och kan förskjutas av andra proteinbundna läkemedel som

salicylater, hypoglykemika, diuretika, sulfonamider, difenylhydantoiner, tetracykliner, kloramfenikol

och p-aminobensoesyra, och de sura antiinflammatoriska medlen, vilket kan leda till ökad toxicitet om

de används samtidigt.

Probenecid, svaga organiska syror, pyrazoler och icke-steroida antiinflammatoriska medel

Probenecid, svaga organiska syror såsom loop-diuretika, och pyrazoler (fenylbutazon) kan reducera

elimineringen av metotrexat och högre serumkoncentrationer kan antas inducera högre hematologisk

toxicitet. Det finns även en risk för ökad toxicitet när metotrexat i låg dos och icke-steroida

antiinflammatoriska medel eller salicylater kombineras.

Läkemedel med oönskade effekter på benmärgen

I fall av medicinering med läkemedel som kan ha oönskade effekter på benmärgen (t.ex. sulfonamider,

trimetoprim-sulfametoxazol, kloramfenikol, pyrimetamin); var uppmärksam på risken för uttalat

försämrad blodbildning.

Läkemedel som orsakar folatbrist

Samtidig administrering av produkter som orsakar folatbrist (t.ex.sulfonamider,

trimetoprim-sulfametoxazol) kan leda till ökad metotrexattoxicitet. Därför är det tillrådligt att vara

särskilt försiktig vid befintlig folsyrebrist.

Produkter som innehåller folsyra eller folinsyra

Vitaminpreparat eller andra produkter som innehåller folsyra, folinsyra eller deras derivat kan minska

metotrexats effekt.

Andra antireumatiska läkemedel

En ökning av de toxiska effekterna av metotrexat förväntas i allmänhet inte när Injexate

injektionsvätska, lösning administreras samtidigt med andra antireumatiska läkemedel (t.ex.

guldföreningar, penicillamin, hydroxiklorokin, sulfasalazin, azatioprin, ciklosporin).

Sulfasalazin

Även om kombinationen av metotrexat och sulfasalazin kan orsaka en ökning av effekten av

metotrexat och till följd av detta fler biverkningar på grund av inhibering av folsyrasyntesen via

sulfasalazin, har sådana biverkningar endast observerats i sällsynta enskilda fall i åtskilliga studier.

Merkaptopurin

Metotrexat ökar plasmanivåerna av merkaptopurin. Kombination av metotrexat och merkaptopurin

kan därför kräva dosanpassning.

Protonpumpshämmare

Samtidig administrering av protonpumpshämmare som omeprazol eller pantoprazol kan leda till

interaktioner: Samtidig administrering av metotrexat och omeprazol har lett till fördröjd renal

eliminering av metotrexat. I kombination med pantoprazol rapporterades hämmad renal eliminering av

metabolit 7-hydroximetotrexat tillsammans med myalgi och frossa i ett fall.

Teofyllin

Metotrexat kan minska clearance av teofyllin; teofyllinnivåerna bör övervakas när det används

samtidigt metotrexat.

Drycker som innehåller koffein eller teofyllin

Överdriven konsumtion av drycker som innehåller koffein eller teofyllin (kaffe, koffeininnehållande

läskedrycker, svart te) bör undvikas under behandling med metotrexat.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor /preventivmetoder för kvinnor

Kvinnor får inte bli gravida medan de behandlas med metotrexat och effektiva preventivmetoder

måste användas under behandling med metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling (se

avsnitt 4.4). Före behandlingsstart måste kvinnor i fertil ålder informeras om den risk för

missbildningar som är förknippad med metotrexat, och eventuell graviditet måste med säkerhet

uteslutas genom lämpliga åtgärder, t.ex. ett graviditetstest. Under behandlingen ska graviditetstester

upprepas vid kliniskt behov (t.ex. efter avbrott i användningen av preventivmedel). Kvinnliga patienter

i fertil ålder måste erbjudas rådgivning om preventivmetoder och planering av graviditet.

Preventivmetoder för män

Det är inte känt om metotrexat förekommer i sädesvätska. Metotrexat har visat sig vara genotoxiskt i

djurstudier, vilket gör att risken för genotoxiska effekter på sädesceller inte helt kan uteslutas.

Begränsade kliniska data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar eller missfall efter att fadern

varit exponerad för metotrexat i låga doser (under 30 mg/vecka). När det gäller högre doser saknas

tillräckligt med data för att beräkna riskerna för missbildningar eller missfall efter att fadern varit

exponerad.

Som försiktighetsåtgärd bör sexuellt aktiva manliga patienter eller deras kvinnliga partners använda

tillförlitliga preventivmetoder under den manliga patientens behandling och i minst 6 månader efter

avslutad behandling med metotrexat. Män ska inte donera sperma under behandlingen eller under

6 månader efter avslutad behandling med metotrexat.

Graviditet

Metotrexat är kontraindicerat under graviditet vid icke-onkologiska indikationer (se avsnitt 4.3). Om

en kvinna blir gravid under behandling med metotrexat och upp till sex månader efter avslutad

behandling ska medicinsk rådgivning ges om risken för skadliga effekter på barnet på grund av

behandlingen. Ultraljudsundersökning ska genomföras för att bekräfta att fostret utvecklas normalt.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter, särskilt under den första trimestern (se

avsnitt 5.3). Metotrexat har visat sig vara teratogent hos människa; det har rapporterats orsaka

fosterdöd, missfall och/eller medfödda missbildningar (t.ex. kraniofaciala och kardiovaskulära

missbildningar, eller missbildningar relaterade till centrala nervsystemet och extremiteter).

Metotrexat är en kraftfull human teratogen, med ökad risk för spontanaborter, intrauterin

tillväxthämning och kongenitala missbildningar vid exponering under graviditet.

Spontanaborter har rapporterats hos 42,5 procent av gravida kvinnor som exponeradts för behandling

med metotrexat i låga doser (under 30 mg/vecka), jämfört med e 22,5 procent hos sjukdomsmatchade

patienter som behandlades med andra läkemedel än metotrexat.

Allvarliga medfödda missbildningar förekom hos 6,6 procent av levande födda till kvinnor som

exponerats för behandling med metotrexat i låga doser (under 30 mg/vecka) under graviditet, jämfört

med cirka 4 procent av levande födda till sjukdomsmatchade patienter som behandlats med andra

läkemedel än metotrexat.

Det finns inte tillräckligt med data för högre metotrexat-exponering än 30 mg/vecka under graviditet,

men högre frekvenser av spontanaborter och kongenitala missbildningar förväntas.

När behandling med metotrexat avbröts före befruktning har normala graviditeter rapporterats.

Amning

Metotrexat utsöndras i bröstmjölk. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos barn som ammas

är metotrexat kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3). Amning måste därför avbrytas före och

under administrering.

Fertilitet

Metotrexat påverkar spermatogenesen och oogenesen och kan minska fertiliteten. Hos människa har

metotrexat rapporterats orsaka oligospermi, menstruationsrubbningar och amenorré. Dessa effekter

verkar i de flesta fall vara reversibla efter utsättning av behandling.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Symtom på centrala nervsystemet som trötthet och yrsel kan förekomma under behandling. Metotrexat

har liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De allvarligaste biverkningarna av metotrexat inkluderar benmärgshämning, lungtoxicitet,

levertoxicitet, njurtoxicitet, neurotoxicitet, tromboemboliska händelser, anafylaktisk chock och

Stevens-Johnsons syndrom.

De oftast (mycket vanliga) observerade biverkningarna av metotrexat inkluderar magtarmbesvär, t.ex.

stomatit, dyspepsi, buksmärta, illamående, förlorad aptit och avvikande leverfunktionsvärden, t.ex.

förhöjt ALAT, ASAT, bilirubin, alkaliskt fosfatas. Andra ofta (vanliga) förekommande biverkningar

är leukopeni, anemi, trombopeni, huvudvärk, trötthet, dåsighet, pneumoni, interstitiell

alveolit/pneumonit ofta associerad med eosinofili, orala sår, diarré, exantem, erytem och pruritus.

Tabell över biverkningar

De mest relevanta biverkningarna är hämning av det hematopoetiska systemet och

mag-tarmsjukdomar.

Följande rubriker används för att organisera biverkningarna efter frekvens:

Mycket vanliga (≥ /10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga: Faryngit.

Sällsynta: Infektion (inkl. reaktivering av inaktiv kronisk infektion), sepsis, konjunktivit.

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Mycket sällsynta: Det har kommit rapporter om enskilda fall av lymfom vilka gick tillbaka i ett antal

fall när behandling med metotrexat hade avbrutits. I en studie nyligen kunde man inte fastställa att

behandling med metotrexat ökar incidensen av lymfom.

Blodet och lymfsystemet

Vanliga: Leukopeni, anemi, trombopeni.

Mindre vanliga: Pancytopeni.

Mycket sällsynta: Agranulocytos, allvarliga förlopp av benmärgshämning, Lymfoproliferativa

störningar (se ”beskrivning” nedan).

Ingen känd frekvens: Eosinofili.

Immunsystemet

Sällsynta: Allergiska reaktioner, anafylaktisk chock, hypogammaglobulinemi.

Metabolism och

nutrition

Mindre vanliga: Påskyndande av diabetes mellitus.

Psykiska störningar

Mindre vanliga: Depression, förvirring.

Sällsynta: Humörförändringar.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk, trötthet, dåsighet.

Mindre vanliga: Yrsel.

Mycket sällsynta: Smärta, muskulär asteni eller parestesi/hypestesi, förändrat smaksinne (metallsmak),

konvulsioner, meningism, akut aseptisk meningit, paralys.

Ingen känd frekvens: Encefalopati/leukoencefalopati.

Ögon

Sällsynta: Synstörningar.

Mycket sällsynta: Försämrad syn, retinopati.

Hjärtat

Sällsynta: Perikardit, perikardiell utgjutning, perikardiell tamponad.

Blodkärl

Sällsynta: Hypotoni, tromboembolihändelser.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: Pneumoni, interstitiell alveolit/pneumonit ofta associerad med eosinofili. Symtom som tyder

på potentiellt allvarlig lungskada (interstitiell pneumonit) är torr, improduktiv hosta, andnöd och feber.

Sällsynta: Lungfibros,

Pneumocystis carinii

pneumoni, andnöd och bronkialastma, pleurautgjutning.

Ingen känd frekvens: Epistaxis, pulmonell alveolär blödning.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga: Stomatit, dyspepsi, illamående, förlorad aptit, buksmärta.

Vanliga: Orala sår, diarré.

Mindre vanliga: Gastrointestinala sår och blödningar, enterit, kräkning, pankreatit.

Sällsynta: Gingivit

Mycket sällsynta: Hematemes, hematorré, toxisk megakolon.

Lever och gallvägar (se avsnitt 4.4)

Mycket vanliga: Onormala leverfunktionsvärden (förhöjda nivåer av ALAT/ASAT, alkaliskt fosfatas

och bilirubin).

Mindre vanliga: Cirros, fibros och fettdegeneration av levern, sänkt serumalbumin.

Sällsynta: Akut hepatit.

Mycket sällsynta: Leversvikt.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Exantem, erytem, pruritus.

Mindre vanliga: Ljussensibilisering, håravfall, ökning av reumatoida noduli, hudsår, herpes zoster,

vaskulit, herpesliknande eruptioner i huden, urtikaria.

Sällsynta: Ökad pigmentering, akne, petekier, ekkymos, allergisk vaskulit.

Mycket sällsynta: Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom), ökade

pigmentförändringar på naglarna, akut paronyki, furunkulos, telangiektasi.

Ingen känd frekvens: Hudexfoliation / exfoliativ dermatit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga: Artralgi, myalgi, osteoporos.

Sällsynta: Stressfrakturer.

Ingen känd frekvens: Osteonekros i käken (sekundärt till lymfoproliferativa störningar)

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: Inflammation och sår i urinblåsan, nedsatt njurfunktion, störd miktion.

Sällsynta: Njursvikt, oliguri, anuri, elektrolytstörningar.

Ingen känd frekvens: Proteinuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga: Inflammation och sår i vagina.

Mycket sällsynta: Förlust av libido, impotens, gynekomasti, oligospermi, störd menstruation, vaginal

flytning.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta: Feber, försämrad sårläkning.

Ingen känd frekvens: Asteni, nekros på injektionsstället, ödem.

Uppkomsten och allvarlighetsgraden av biverkningar beror på dosnivån och

administreringsfrekvensen. Eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma även vid lägre doser

måste dock patienterna konrolleras med korta intervall av läkaren.

Subkutan administrering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner (såsom

brännande känsla, erytem, svullnad, missfärgning, pruritus, svår klåda, smärta) har observerats, vilka

avtar under behandlingen.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Lymfom/lymfoproliferativa störningar: det har förekommit rapporter om enskilda fall av lymfom och

andra lymfoproliferativa störningar som i flera fall avtog efter avslutad behandling med metotrexat.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via nedan adress

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

a) Symtom på överdosering

Toxicitet av metotrexat påverkar främst det hematopoetiska systemet.

b) Behandlingsåtgärder i fall av överdosering

Kalciumfolinat är den specifika antidoten för att neutralisera de toxiska biverkningarna av metotrexat.

I fall av oavsiktlig överdosering bör en dos kalciumfolinat likvärdig med eller högre än den skadliga

dosen metotrexat administreras intravenöst eller intramuskulärt inom en timme och doseringen ska

fortsätta tills serumnivåerna av metotrexat ligger under 10

mol/l.

I fall av massiv överdosering kan det vara nödvändigt med vätsketillförsel och urinalkalisering för att

förhindra utfällning av metotrexat och/eller dess metaboliter i renala tubuli. Varken hemodialys eller

peritonealdialys har visat sig förbättra elimineringen av metotrexat. Effektiv clearance av metotrexat

har rapporterats med akut intermittent hemodialys med dialysapparat med hög flödeshastighet.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga immunsuppressiva medel

ATC-kod: L04AX03

Antireumatiskt läkemedel för behandling av kroniska, inflammatoriska reumatiska sjukdomar och

polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit. Immunmodulerande och antiinflammatoriskt preparat

för behandling av Crohns sjukdom.

Verkningsmekanism

Metotrexat är en folsyreantagonist som till hör klassen cytotoxiska medel som kallas antimetaboliter.

Det verkar genom kompetitiv hämning av enzymet dihydrofolatreduktas och hämmar sålunda

DNA-syntesen. Det har ännu inte klarlagts om effekten av metotrexat vid behandling av psoriasis,

psoriasisartrit, kronisk polyartrit och Crohns sjukdom beror på en antiinflammatorisk eller en

immunsuppressiv effekt och i vilken omfattning en metotrexatinducerad ökning av extracellulär

adenosinkoncentration vid inflammerade ställen bidrar till dessa effekter.

Internationella riktlinjer reflekterar användningen av metotrexat som ett andrahandsval hos patienter

med Crohns sjukdom som är intoleranta eller inte har svarat på förstahandsbehandling med

immunmodulerande medel som azatioprin (AZA) eller 6-merkaptopurin (6 MP).

De biverkningar som observerats i de studier som utförts med metotrexat för Crohns sjukdom vid

kumulativa doser har inte visat en annan säkerhetsprofil för metotrexat än den profil som redan är

känd. Därför måste liknande försiktighet iakttas vid användning av metotrexat för behandling av

Crohns sjukdom som vid andra reumatiska och icke reumatiska indikationer för metotrexat (se

avsnitt 4.4 och 4.6).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering absorberas metotrexat från mag-tarmkanalen. Vid lågdoserad administrering

(doser mellan 7,5 mg/m² och 80 mg/m² kroppsyta) är den genomsnittliga biotillgängligheten cirka

70 %, men avsevärda avvikelser hos samma individ och mellan individer är möjliga (25 – 100 %).

Maximala serumkoncentrationer uppnås efter 1 – 2 timmar.

Biotillgängligheten för subkutan,

intravenös och intramuskulär injektion är jämförbar och nästan 100 %.

Distribution

Cirka 50 % av metotrexat är bundet till serumproteiner. När läkemedel distribueras till kroppens

vävnader återfinns höga koncentrationer i form av polyglutamater i framför allt lever, njure och mjälte,

vilka kan dröja kvar i veckor eller månader. Administrerat i små doser passerar metotrexat ut i

cerebrospinalvätskan i minimala mängder.

Metabolism

Cirka 10 % av den administrerade metotrexatdosen metaboliseras i levern. Huvudmetaboliten är

7-hydroximetotrexat.

Eliminering

Utsöndring sker, främst i oförändrad form, primärt renalt via glomerulär filtrering och aktiv utsöndring

i proximala tubuli.

Cirka 5-20 % metotrexat och 1-5 % 7-hydroximetotrexat elimineras biliärt. Det finns en uttalad

enterohepatisk cirkulation.

Den terminala halveringstiden är i genomsnitt 6-7 timmar och uppvisar avsevärd variation

(3-17 timmar). Halveringstiden kan förlängas till 4 gånger den normala längden hos patienter med ett

tredje distributionsutrymme (pleurautgjutning, ascites).

Särskilda populationer

Vid nedsatt njurfunktion är elimineringen signifikant fördröjd. Nedsatt elimering i samband med

nedsatt leverfunktion är inte känd.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Djurstudier har visat att metotrexat minskar fertiliteten, är embryo- och fostertoxiskt och teratogent.

Metotrexat är mutagent

in vivo

in vitro

. Eftersom inga konventionella karcinogenicitetsstudier har

utförts och data från studier av kronisk toxicitet på gnagare är inkonsekventa betraktas metotrexat som

icke klassificerbart

avseende sin karcinogenicitet för människor.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvara den förfyllda injektorn i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Förpackning:

Förfylld injektor innehållande en färglös förfylld glasspruta (typ I) med kolvpropp (klorobutylgummi)

och inbäddad injektionsnål. Sprutan är externt utrustad med enheten för självadministrering (förfylld

injektor).

Förpackningsstorlekar:

För 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml och 0,60 ml:

förpackning med 1, multipelförpackningar med 4x1 eller 8x1 förfyllda injektorer i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Hantering och kassering måste överensstämma med den för andra cytotoxiska preparat i enlighet med

lokala krav. Gravid sjukvårdspersonal ska inte hantera och/eller administrera Injexate.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hud eller slemhinnor. Vid kontaminering ska det drabbade

området omedelbart sköljas med stora mängder vatten.

Endast för engångsbruk. Observera att allt innehåll ska användas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Anvisningar för subkutan användning

De bästa injektionsställena är:

Buken eller låret om patienten injicerar själv. Om patienten får hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal

eller vårdgivare är baksidan av armen ytterligare ett alternativ.

Tvätta händerna med tvål under rinnande varmt vatten.

Välj injektionsställe.

Rengör injektionsstället: använd en sprittork för att rengöra injektionsstället. Låt lufttorka.

Inspektera vätskan genom fönstret och kontrollera att inte förändringar i färg, grumlighet eller

stora partiklar förekommer.

Ta bort det genomskinliga locket: Vrid och dra bort locket. Låt inte händerna komma nära

nålskyddet efter att du har tagit bort locket. Sätt inte tillbaka locket, kassera det omedelbart.

Injicera inte om den förfyllda injektorn tappas efter att locket har tagits bort.

Placera på huden: Placera injektorn rakt mot huden (cirka 90 grader). Injicera inom 5 minuter

efter att locket tagits bort.

Tryck det vita handtaget rakt ned. Läkemedel injiceras när du trycker. Gör detta med en

hastighet som är bekväm för dig. Lyft inte upp injektorn under pågående injektion.

Injektionen är avslutad när du har tryckt ned det vita handtaget så långt det går, du hör ett

klickljud och den orangefärgade delen av injektorn inte längre syns.

Lyft rakt upp. Det gula bandet indikerar att nålskyddet är låst.

Illustrativa anvisningar för subkutan användning finns i bipacksedeln.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Injexate 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr: 54386

Injexate 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54387

Injexate 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54388

Injexate 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54389

Injexate 17,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54390

Injexate 20 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54391

Injexate 22,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54392

Injexate 25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54393

Injexate 27,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54394

Injexate 30 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektor, MTnr:54395

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2017-05-03

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-03-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen