INCIDIN DUO

Sverige - svenska - Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

20-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
116355E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

19-09-2021

Läs hela dokumentet

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 1 av 8

SÄKERHETSDATABLAD

(REACH-förordning (EG) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1.

Produktbeteckning

Produktnamn: Ecolab/Medipal Incidin Duo

Produktkod: 3077680, 3077700

1.2.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

användningar som det avråds från: Desinfektionsdukar för desinfektion av hårda

ytor

1.3.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Firmanamn: Pal International Limited

Adress: Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JA, Storbritannien

Telefon: +44 (0) 1455 555 700 Fax: +44 (0) 1455 555 755

E-post: info@palinternational.com

www.palinternational.com

1.4.

Nödtelefonnummer

Telefon: +44 (0) 1455 555 742 (09:00 – 17:30)

Telefon: +44 (0) 7725 204 194 (utanför kontorstid i Storbritannien)

www.palinternational.com

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen: 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1.

Klassificering av ämnet eller blandningen – enligt 67/548/EG, 1999/45/EG

och 1272/2008/EG

Enligt DSD (67/548/EG), DPD (1999/45/EG) och CLP (1272/2008/EG) är denna produkt

stämplad som R11 [H225]: Mycket brandfarligt.

2.2.

Märkningsuppgifter

Enligt DPD (1999/45/EG) och CLP (1272/2008/EG kräver denna produkt följande

faropiktogram. Signalord: Fara. Faroangivelser, H225: Mycket brandfarlig vätska och

ånga.

2.3.

Andra faror

Inga andra kända risker

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 2 av 8

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1.

Ämnen/blandningar

Beståndsdelar

CAS-nr

EG-nr

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificeringsf

örordning (EG)

nr. 1272/2008

Innehåll

Etanol

64-17-5

200-578-6

F; R11

Flam Liq.2, H225

<75 %

Propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

F; R11

Xi; R36, R67

Flam Liq.2, H225

Eye Irrit.2, H319

STOT SE3, H336

<5 %

Alkylpolyglukosid

68515-73-1

500-220-1

Xi; R41

Eye Dam.1, H318

<0,5 %

Fullständig ordalydelse av de R-fraser som nämnts i detta avsnitt finns i avsnitt 16

Fullständig ordalydelse av de H-fraser som nämnts i detta avsnitt finns i avsnitt 16

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Om man är osäker eller om symtomen håller i sig ska man som en allmän regel alltid

kontakta läkare.

Framkalla ALDRIG sväljning hos en medvetslös person.

Inandning

Avlägsna personen från utsatt område, vila och håll varm. Uppsök läkarvård vid symtom

på andningssvårigheter.

Ögonkontakt

Skölj noggrant med rikligt med rent vatten. Kontakta ögonläkare vid rodnad, smärta eller

synskada.

Hudkontakt

Avlägsna kontaminerade kläder och tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller ett

erkänt rengöringsmedel. Kontakta läkare eller ta patienten till sjukhus om det

kontaminerade området är utbrett och/eller om huden har skadats

Förtäring

Tvätta munnen noggrant med vatten. Framkalla inte kräkning.

Uppsök läkarvård omedelbart och visa etiketten.

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 3 av 8

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1.

Släckmedel

I händelse av brand skall specifika släckmedel som är lämpliga för den omgivande

branden användas.

5.1.1.

Lämpliga släckmedel

Pulver

Skum

Koldioxid (CO2)

Vattenspray

5.1.2.

Olämpliga släckmedel

Använd inte vattenstråle.

5.2.

Särskilda faror som uppstår från ämnet eller beredningen

Information saknas

5.3.

Råd till brandbekämpningspersonal

Endast personal med lämplig utbildning bör försöka släcka bränder. Stanna inte i

farozonen utan andningsskyddsutrustning och skyddskläder. Förhindra att

släckningsvattnet kommer i vattendrag eller grundvattnet.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1.

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se de försiktighetsåtgärder som står listade under rubrikerna 7 och 8.

6.2.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avloppssystemet

6.3.

Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengör helst med ett rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel.

6.4.

Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för rekommenderad personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Krav på lagerlokaler gäller för alla anläggningar där blandningen hanteras.

7.1.

Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs om anvisningarna följs.

Brandskydd

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs om anvisningarna följs.

Rekommenderad utrustning och förfaranden

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 4 av 8

Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt säkerhetsföreskrifter.

Förbjuden utrustning och förbjudna förfaranden

Rök, ät och drick inte i områden där blandningen används.

7.2.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på en torr plats skild från starka oxidationsmedel och starka syror.

Förvaring

Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats

Förpackning

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs om anvisningarna följs.

7.3.

Specifik slutanvändning

Data saknas.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1.

Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Beståndsdel

TWA – 8 h

STEL – 15 min

Etanol

1 000 ppm

1 920 mg/m³

Propan-2-ol

400 ppm

999 mg/m³

500 ppm

1 250 mg/m³

8.2.

Begränsning av exponeringen

8.2.1

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Inga särskilda tekniska kontrollåtgärder krävs om anvisningarna följs.

8.2.2

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögon-/ansiktsskydd

Undvik ögonkontakt.

Tillhandahåll stationer för ögonspolning i anläggningar där produkten ständigt hanteras.

Hudskydd

Ingen särskild personlig skyddsutrustning krävs om anvisningarna följs.

Andningsskydd

Ingen särskild personlig skyddsutrustning krävs om anvisningarna följs.

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 5 av 8

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1.

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Vått, ovävt material för torkning

Lukt

Alkohollukt

Luktgräns

Data saknas

pH 4 till 8

Smältpunkt/fryspunkt

-89,5 ˚C

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Data saknas

Flampunkt

23 ˚C (c.c.-metoden)

Avdunstningshastighet

Data saknas

Antändbarhet (fast, gas)

Data saknas

Explosionsgränser

Data saknas

Ångtryck

Data saknas

Ångdensitet

Data saknas

Relativ densitet

0,785-0,875 g/cm³ (20 ˚C)

Vattenlöslighet

Löslig

Löslighet i andra lösningsmedel

Data saknas

Viskositet

Data saknas

Explosiva egenskaper

Data saknas

Oxiderande egenskaper

Data saknas

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1.

Reaktivitet

Produkten är inte reaktiv under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden

(se avsnitt 7).

10.2.

Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden (se

avsnitt 7).

10.3.

Risk för farliga reaktioner

Inga specifika farliga reaktioner förväntas inträffa.

10.4.

Förhållanden som skall undvikas

Extrema temperaturer

Exponering för direkt solljus

Undvik kontakt med flammor och gnistor

10.5.

Oförenliga material

Undvik kontakt med starka oxidanter. Använd inte våtservetterna till anjoniska material

och tvålar, då detta förkortar våtservetternas livslängd och försämrar dess antibakteriella

effektivitet

10.6.

Farliga nedbrytningsprodukter

Den termiska nedbrytningen kan avge/bilda kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2)

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 6 av 8

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1.

Information om toxikologiska effekter

Upprepad eller långvarig kontakt med blandningen kan medföra att huden förlorar sin

naturliga olja och ge upphov till icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom

huden.

Blandningen

Toxikologiska uppgifter om blandningen saknas.

Frätande/irriterande för huden

Ingen irritation om anvisningarna följs. Använd kemikalieresistenta handskar vid

långvarig exponering.

Allvarlig ögonskada/-irritation:

Ingen irritation om anvisningarna följs.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen irritation om anvisningarna följs.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1.

Ämnenas toxicitet

Toxikologiska uppgifter om ämnena saknas.

Blandningar

Toxikologiska uppgifter om blandningen saknas.

12.2.

Persistens och nedbrytbarhet

Data saknas.

12.3.

Bioackumuleringspotential

Data saknas.

12.4.

Rörlighet i jord

Data saknas.

12.5.

Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen

Denna blandning anses inte vara långlivad, bioackumulerande eller toxisk. Detta ämne

anses inte vara mycket långlivat eller mycket bioackumulerande.

12.6.

Övriga biverkningar

Data saknas.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1.

Avfallsbehandlingsmetoder

Kemiska rester, inklusive förorenade behållare, klassificeras i allmänhet som farligt avfall

och omfattas som sådant av bestämmelser som varierar beroende på plats. Kontakta din

lokala avfallsmyndighet för rådgivning eller överlåt till ett licensierat företag som arbetar

med kemisk avfallshantering.

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 7 av 8

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt är klassificerad som farligt gods för transport enligt

transportförordningen.

IMDG

14.1

UN-nummer

UN3175

UN3175

UN3175

14.2

Officiell

transportbenämning

"Fasta ämnen

innehållande

brandfarlig

vätska", n.o.s

(Etanol)

"Fasta ämnen

innehållande

brandfarlig

vätska", n.o.s

(Etanol)

"Fasta ämnen

innehållande

brandfarlig

vätska", n.o.s

(Etanol)

14.3

Faroklass(er)

14.4

Förpackningsgrupp

14.5

Miljöfara

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1.

Särskilda bestämmelser/lagstiftning gällande säkerhet, hälsa och miljö för

ämnet eller beredningen

Enligt DSD (67/548/EG), DPD (1999/45/EG) och CLP (1272/2008/EG)

Produkten innehåller etanol och följande faroangivelser är förknippade med produkten.

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Data saknas

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Fullständig ordalydelse av de riskfraser och säkerhetsfraser som nämns i avsnitt 2 och 3:

R11:

Mycket brandfarligt

R36:

Irriterar ögonen

R41:

Risk för allvarliga ögonskador

R67:

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Fullständig ordalydelse av de faroangivelser och skyddsangivelser som nämns i avsnitt 2 och 3:

H225:

Mycket brandfarlig vätska och ånga

H318:

Orsakar allvarliga ögonskador

H336:

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Förkortningar:

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Internationella sjöfartsorganisationens

föreskrifter om transport av farligt gods till sjöss).

IATA: International Air Transport Association.

ICAO: International Civil Aviation Organisation (Internationella civila

luftfartsorganisationen)

RID: Regler gällande internationell transport av farligt gods på järnväg.

Version:

05.00

Utgivningsdatum: 17/11/2008

Revisionsdatum: 28/06/2013

Sida 8 av 8

Detta datablad har sammanställts med hjälp av externa data från våra leverantörer och

oberoende laboratorier. Detta säkerhetsdatablad innehåller all information som behövs för att

genomföra en COSHH-bedömning. Dokumentet i sig utgör INTE användarens egen bedömning av

risker på arbetsplatsen som krävs av rådande hälso- och säkerhetslagstiftning.

Informationen i detta säkerhetsdatablad ges i god tro och är enligt vår bedömning korrekt. Vi tar

inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppkommer från direkt användning av

företagets

produkter

eller

från

användning

informationen

detta

säkerhetsdatablad,

synnerhet gällande finansiell eller ekonomisk förlust såvida det inte krävs enligt lag.

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen