ImmunoGam

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-01-2011

Aktiva substanser:
humant hepatit B immunoglobulin
Tillgänglig från:
Cangene Europe Limited
ATC-kod:
J06BB04
INN (International namn):
human hepatitis B immunoglobulin
Terapeutisk grupp:
Specifika immunoglobuliner
Terapiområde:
Immunization, Passive; Hepatitis B
Terapeutiska indikationer:
Immunoprophylaxis av Hepatit B - I händelse av oavsiktlig exponering i icke-vaccinerats ämnen (inklusive personer vars vaccination isincomplete eller status okänd). - I haemodialysed patienter, tills vaccination har blivit effektiva. - I den nyfödda av en hepatit B-virus carrier-mamma. - I ämnen som inte visar ett immunsvar (ingen mätbar hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka en kontinuerlig förebyggande åtgärder är nödvändiga på grund av den ständiga risken att smittas med hepatit B. Hänsyn bör också tas till andra officiella riktlinjer för lämplig användning av humant hepatit B-immunglobulin för intramuskulär användning.
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001055
Tillstånd datum:
2010-03-16
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001055

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

26-01-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

26-01-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

26-01-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

26-01-2011

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

ImmunoGam, 312 IE/ml, injektionsvätska, lösning

Humant immunglobulin mot hepatit B

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad ImmunoGam är och vad det används för

Innan du får ImmunoGam

Hur ImmunoGam administreras

Eventuella biverkningar

Hur ImmunoGam ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD IMMUNOGAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Vad ImmunoGam är

ImmunoGam tillhör en grupp läkemedel som innehåller immunglobuliner. Immunglobuliner är antikroppar som

kan ge skydd mot vissa infektioner och som finns i ditt blod. ImmunoGam innehåller förhöjda halter av humana

immunglobuliner mot hepatit B, framförallt immunglobulin G (IgG), och är framställt av blodplasma från

kontrollerade blodgivare från USA.

Vad ImmunoGam används för

ImmunoGam ger skydd mot hepatit B-virus under en kort tid och används för att behandla följande:

Oavsiktlig exponering av icke-immuniserade personer (inklusive personer vars vaccination är ofullständig

eller där vaccinationsstatus saknas).

Hemodialyspatienter, tills vaccination har gett effekt.

Nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare.

Personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit G antikroppar) efter vaccination och för

vilka en kontinuerlig förebyggande behandling är nödvändig på grund av fortsatt risk för att bli infekterad

med hepatit B.

2.

INNAN DU FÅR IMMUNOGAM

Du ska INTE få ImmunoGam

om du tidigare har utvecklat en allergisk reaktion mot humana immunglobuliner, mot andra blodprodukter

eller mot något av de övriga innehållsämnena i ImmunoGam.

om du har brist på IgA som har lett till att du utvecklat en allergisk reaktion mot produkter som

innehåller IgA

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Var särskilt försiktig med ImmunoGam

Allmänna varningar som rör ImmunoGam:

Immunglobuliner i allmänhet kan orsaka biverkningar som frossa, huvudvärk, feber, kräkningar,

allergiska reaktioner, illamående, artralgi (ledvärk), lågt blodtryck och måttlig smärta i ländryggen.

Patienter ska regelbundet övervakas med avseende på antikroppar mot humant immunglobulin mot

hepatit B.

Injektioner med humant immunglobulin mot hepatit B kan orsaka blodtrycksfall med allergisk reaktion,

även hos patienter som tidigare har tolererat behandlingar med immunglobulin. Vid misstanke om

allergiska eller anafylaktiska reaktioner ska injektionen omedelbart avbrytas. I händelse av chock ska

patienten behandlas enligt rutinerna vid chock.

Immunglobulin A: tala om för läkaren om ditt blod saknar immunglobulin A (IgA). ImmunoGam

innehåller små mängder IgA. Patienter som har brist på IgA kan utveckla en allergisk reaktion mot det här

läkemedlet.

ImmunoGam innehåller maltos (10 %).

Serologiska tester

ImmunoGam kan orsaka en ökning av diverse överförda antikroppar, vilket kan ge falskt positiva resultat av

vissa blodserumtester. Dessutom kan överföring av antikroppar till blodgruppsantigener påverka vissa tester av

antalet antikroppar som är bundna till röda blodkroppar (t.ex. Coombs test).

Tester av blodglukosvärdet

Tester av blodglukosvärdet: När man använder ImmunoGam måste blodglukosmätningar genomföras med en

glukosspecifik metod. Detta på grund av att vissa typer av testsystem för blodglukos felaktigt tolkar maltosen

i ImmunoGam som glukos. Detta kan leda till falskt förhöjda glukosnivåer och olämplig administrering av

insulin, som i sin tur kan orsaka hypoglykemi (för låg blodsockerhalt). Samtidigt kan verkliga fall av

hypoglykemi förbli obehandlade om det hypoglykemiska tillståndet maskeras av falskt förhöjda glukosnivåer.

Virussäkerhet

När läkemedel tillverkas av humant blod eller plasma vidtas särskilda åtgärder för att förhindra att infektioner

överförs från blodgivarna till patienterna. Bland annat gör man ett noggrant urval av donatorer för att se till att

de som riskerar att vara infektionsbärare utesluts, och man testar dessutom varje donation och plasmapool för

tecken på virus eller infektioner. Tillverkarna av dessa läkemedel vidtar också åtgärder för att inaktivera eller ta

bort virus under tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektioner inte helt uteslutas

när man får läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma. Detta gäller även nya, hittills okända virus

samt andra typer av infektioner.

De vidtagna åtgärderna betraktas som effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (HIV),

hepatit B-virus och hepatit C-virus.

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som hepatit A-virus och parvovirus B19.

Immunglobuliner har inte associerats med hepatit A- eller parvovirus B19-infektioner, möjligen på grund av att

antikropparna mot dessa infektioner finns i läkemedlet och ger skydd.

Det rekommenderas bestämt att varje gång du får en dos ImmunoGam ska produktens namn och satsnummer

noteras i dina journalanteckningar för att hålla reda på vilka satser som används.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller sköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria

läkemedel och naturläkemedel.

Tala om för läkaren om du planerar att vaccineras eller har vaccinerats under de senaste tre månaderna.

Detta på grund av att ImmunoGam kan påverka svaret på vissa vaccin med försvagade virus, som

mässlingen, röda hund, påssjuka och vattkoppor.

Det finns inga tillgängliga uppgifter om interaktioner mellan ImmunoGam och andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Din läkare kommer att bedöma om ImmunoGam kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

ImmunoGam påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i ImmunoGam

ImmunoGam innehåller 0,16 g maltos per 500 IE. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

3.

HUR IMMUNOGAM ADMINISTRERAS

Din läkare eller sjuksköterska avgör hur mycket ImmunoGam du behöver. Tabellen nedan visar rekommenderad

dos. Vaccination mot hepatit B-virus rekommenderas starkt. Den första vaccindosen kan injiceras samma dag

som humant immunglobulin mot hepatit B, men det måste göras på olika ställen.

Indikation

Dos

Administreringsfrekvens

Prevention av hepatit B vid oavsiktlig

exponering hos icke-immuniserade personer

Minst 500 IE

Beroende på exponeringens intensitet, så snart

som möjligt efter exponering, och helst inom

24-72 timmar.

Immunprofylax mot hepatit B hos

hemodialyspatienter

8-12 IE/kg, dock

högst 500 IE

Varannan månad tills antikroppar bildats till

följd av vaccination (serokonversion).

Prevention av hepatit B hos nyfödda barn till

mödrar som är hepatit B-virusbärare, vid

födseln eller så snart som möjligt efter födseln

30-100 IE/kg

Administrering av immunglobulin mot hepatit B

kan behöva upprepas tills antikroppar bildats till

följd av vaccination (serokonversion).

Bruksanvisning

ImmunoGam ska uppnå rumstemperatur före användning (cirka 20 ºC till 25 ºC). Lösningen ska vara klar till

något opalescent, färglös eller svagt gulfärgad och huvudsakligen fri från främmande partiklar. Lösningar som är

grumliga eller innehåller fällningar ska inte användas.

Vid intramuskulär administrering ska ImmunoGam injiceras i den övre delen av axeln (överarmsmuskeln), eller

i den högra delen av framsidan på låret (anteriolaterala låret) hos nyfödda barn.

Om det krävs en stor volym (mer än 2 ml för barn eller mer än 5 ml för vuxna), rekommenderas det att denna

dos delas upp i flera mindre doser som ges på olika ställen.

När samtidig vaccination är nödvändig, ska immunglobulinet och vaccinet ges på två olika ställen.

Om du fått mer ImmunoGam än vad som rekommenderas

Det finns inga uppgifter om vad som händer vid en eventuell överdos. När ImmunoGam ges intramuskulärt blir

de enda tecknen på överdos smärta och ömhet vid injektionsstället.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan ImmunoGam orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Frekvensen av de möjliga biverkningarna listade nedan definieras på följande sätt:

mycket vanliga (uppträder hos fler än 1 av 10 personer)

vanliga (uppträder hos 1 till 10 personer av 100)

mindre vanliga (uppträder hos 1 till 10 personer av 1 000)

sällsynta (uppträder hos 1 till 10 personer av 10 000)

mycket sällsynta (uppträder hos färre än 1 av 10 000 personer)

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Biverkningar som rapporterades under kliniska studier av ImmunoGam givet intramuskulärt (sprutan gavs i en

muskel) och som ansågs kunna sättas i samband med ImmunoGam, var mindre vanliga (uppträder hos 1 till

10 personer av 1 000). Dessa biverkningar rapporterades inom de första 7 dagarna från att ImmunoGam erhölls:

illamående, trötthet, induration (svullnad och förhårdnad) av injektionsstället, allmän sjukdomskänsla, smärta,

feber, ledvärk, ryggsmärta, muskelsmärta, huvudvärk och yrsel.

Följande biverkning kan vara allvarlig och har ibland observerats.

Allergisk reaktion: Det finns en risk att du kan uppleva en allergisk reaktion efter att du har fått det här

läkemedlet. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande symtom efter att du har

fått ImmunoGam:

nässelutslag, hudrodnad, utslag eller svullnad i ett visst område som injektionsstället eller ansiktet

trånghetskänsla i bröstet, andfåddhet, väsande eller pipande andning

snabb ökning av hjärtrytmen, hastigt blodtrycksfall och/eller chock

Dessa symtom kan vara tidiga tecken på en allergisk reaktion. Beroende på vilken typ av allergisk

reaktion det rör sig om och hur allvarlig den är kanske du får ytterligare behandling, eller också beslutar

din läkare att avbryta injektionen omedelbart.

När du får läkemedlet intramuskulärt kan du ibland uppleva ett visst obehag i form av smärta eller ömhet vid

injektionsstället. Patienter som har svår trombocytopeni, eller någon koagulationsrubbning som gör

intramuskulära injektioner olämpliga, bör bara få ImmunoGam om de förväntade fördelarna överväger de

potentiella riskerna.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

5.

HUR IMMUNOGAM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatumet som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad

Förvaras i kylskåp (2

C).

Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänslig.

Använd inte ImmunoGam om lösningen är grumlig eller innehåller fällningar. Medicinen ska inte kastas

i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre

används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är humant immunglobulin mot hepatit B. ImmunoGam tillhandahålls

i injektionsflaskor på 1 ml eller 5 ml som innehåller 30-70 mg/ml humant plasmaprotein, varav 96 %

(312 IE/ml) är immunglobulin G (IgG).

Övriga innehållsämnen är maltos och polysorbat 80.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ImmunoGam tillhandahålls som injektionsvätska, lösning i en injektionsflaska av glas. Den är en klar till något

opalescent och färglös eller svagt gulfärgad vätska.

En förpackning innehåller 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Cangene Europe Limited

Parkshot House

5 Kew Road

Richmond, Surrey TW9 2PR

Storbritannien

Telefon: +44 (0) 208 334 8527

Fax: +44 (0) 208 334 8557

Tillverkare

Cangene Corporation

155 Innovation Drive

Winnipeg, MA

R3T 5Y3

Kanada

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Denna bipacksedel godkändes senast

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida:

http://www.emea.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Förebyggande av hepatit B vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer:

Minst 500 IE, beroende på exponeringens intensitet, så snart som möjligt efter exponering, och

helst inom 24-72 timmar.

Immunprofylax mot hepatit B hos hemodialyspatienter:

8-12 IE/kg, dock högst 500 IE, varannan månad tills serokonversion uppstår till följd av vaccination.

Förebyggande av hepatit B hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare, vid födseln eller så

snart som möjligt efter födseln:

30-100 IE/kg. Upprepad administrering av immunglobulin mot hepatit B kan behövas tills serokonversion

uppnås till följd av vaccination.

Vaccination mot hepatit B-virus rekommenderas starkt i alla dessa situationer. Den första vaccindosen kan

injiceras samma dag som humant immunglobulin mot hepatit B, men de måste administreras på två olika ställen.

Hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka

kontinuerlig förebyggande behandling är nödvändig, kan administrering av 500 IE till vuxna och 8 IE/kg till

barn varannan månad övervägas, 10 mIE/ml anses vara den lägsta titernivån för ett antikroppsskydd.

Hänsyn bör också tas till den dos och det doseringsschema för humant immunglobulin mot hepatit B för

intramuskulär användning som rekommenderas enligt andra officiella riktlinjer.

Administreringssätt

ImmunoGam ska administreras intramuskulärt.

Om en stor volym (>2 ml för barn eller >5 ml för vuxna) krävs, rekommenderas det att denna dos delas upp

i flera mindre doser som administreras på olika ställen.

När samtidig vaccination är nödvändig, ska immunglobulinet och vaccinet ges på två olika ställen.

Anvisningar för användning, hantering och kassering

ImmunoGam ska uppnå rumstemperatur före användning (cirka 20 ºC till 25 ºC)

Lösningen ska vara klar till något opalescent och färglös eller svagt gulfärgad. Lösningar som är grumliga eller

innehåller fällningar ska inte användas. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

ImmunoGam, 312 IE/ml, injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml innehåller 312 IE humant immunglobulin mot hepatit B, vilket motsvarar ett proteininnehåll på

30-70 mg/ml varav minst 96 % är immunglobulin G (IgG).

En injektionsflaska innehåller 312 IE hepatit B-antikroppar per 1 ml

En injektionsflaska innehåller 1 560 IE hepatit B-antikroppar per 5 ml

IgG-undergrupperna för immunglobulinet är:

IgG1:

64-67 %

IgG2:

25-27 %

IgG3:

7-9 %

IgG4:

0,1-0,3 %

IgA-innehållet är mindre än 40 mikrogram/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

ImmunoGam är en klar till något opalescent och färglös eller svagt gulfärgad vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Immunprofylax mot hepatit B

Vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer (inklusive personer vars vaccination är

ofullständig eller där vaccinationsstatus saknas).

Hos hemodialyspatienter, tills vaccination har gett effekt.

Hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare.

Hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för

vilka kontinuerlig förebyggande behandling är nödvändig på grund av fortsatt risk för att bli infekterad

med hepatit B.

Hänsyn bör också tas till andra officiella riktlinjer för ändamålsenlig användning av humant immunglobulin mot

hepatit B för intramuskulär användning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Förebyggande av hepatit B vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer:

Minst 500 IE, beroende på exponeringens intensitet, så snart som möjligt efter exponering, och helst inom

24-72 timmar.

Immunprofylax mot hepatit B hos hemodialyspatienter:

8-12 IE/kg, dock högst 500 IE, varannan månad tills serokonversion uppstår till följd av vaccination.

Förebyggande av hepatit B hos nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-virusbärare, vid födseln eller så

snart som möjligt efter födseln:

30-100 IE/kg. Upprepad administrering av immunglobulin mot hepatit B kan behövas tills serokonversion

uppnås till följd av vaccination.

Vaccination mot hepatit B-virus rekommenderas starkt i alla dessa situationer. Den första vaccindosen kan

injiceras samma dag som humant immunglobulin mot hepatit B, men de måste administreras på två olika ställen.

Hos personer som inte uppvisat immunsvar (inga mätbara hepatit B-antikroppar) efter vaccination och för vilka

kontinuerlig förebyggande behandling är nödvändig, kan administrering av 500 IE till vuxna och 8 IE/kg till

barn varannan månad övervägas; 10 mIE/ml anses vara den lägsta titernivån för ett antikroppsskydd.

Hänsyn bör också tas till den dos och det doseringsschema för humant immunglobulin mot hepatit B för

intramuskulär användning som rekommenderas enligt andra officiella riktlinjer.

Administreringssätt

ImmunoGam ska administreras intramuskulärt.

Om en stor volym (>2 ml för barn eller >5 ml för vuxna) krävs, rekommenderas det att denna dos delas upp

i flera mindre doser som administreras på olika ställen.

När samtidig vaccination är nödvändig, ska immunglobulinet och vaccinet ges på två olika ställen.

Om intramuskulär administrering är kontraindicerad (blödningsstörningar), kan injektionen ges subkutant om

inget intravenöst läkemedel finns tillgängligt. Det ska dock noteras att det saknas kliniska effektdata som stöder

subkutan administrering.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av innehållsämnena.

Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt i mycket sällsynta fall av IgA-brist när patienten har

antikroppar mot IgA.

4.4

Varningar och försiktighet

Se till att ImmunoGam inte administreras i ett blodkärl eftersom risk för chock föreligger.

Om mottagaren är bärare av HBsAg finns det ingen fördel med att administrera detta läkemedel.

Verkliga överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ImmunoGam innehåller en liten mängd IgA (mindre än 40 mikrogram/ml). Personer med brist på IgA har

potential att utveckla antikroppar mot IgA, och de kan därför få anafylaktiska reaktioner efter administrering av

blodkomponenter som innehåller IgA. Läkaren måste därför väga fördelarna av behandling med ImmunoGam

mot den potentiella risken för överkänslighetsreaktioner.

I sällsynta fall kan humant immunglobulin mot hepatit B orsaka blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även

hos patienter som tidigare har tolererat behandling med immunglobulin.

Vid misstanke om allergiska eller anafylaktiska reaktioner ska injektionen omedelbart avbrytas. I händelse av

chock ska patienten behandlas enligt rutinerna vid chock.

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel framställda av humant blod eller

plasma omfattar urval av blodgivare, test av individuella donationer och plasmapooler med avseende på

specifika infektionsmarkörer samt att effektiva åtgärder för inaktivering/eliminering av virus är en del av

tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel

som tillverkats av humant blod eller plasma administreras. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra

patogener.

De vidtagna åtgärderna betraktas som effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, HBV och HCV.

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom HAV och parvovirus B19.

Det finns en betryggande klinisk erfarenhet vad gäller avsaknad av överföring av hepatit A eller parvovirus B19

med immunglobuliner och man antar också att antikroppsinnehållet är ett viktigt bidrag till virusskyddet.

Det rekommenderas bestämt att varje gång ImmunoGam ges till en patient ska läkemedlets namn och

satsnummer noteras för att upprätthålla en länk mellan patienten och läkemedlets satsnummer.

ImmunoGam innehåller 0,16 g maltos per 500 IE.

Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobulin kan påverka utvecklingen av immunsvar efter vaccination med levande

försvagade virusvacciner som röda hund, påssjuka, mässling och vattkoppor under en period på 3 månader.

Efter administrering av detta läkemedel bör man vänta minst 3 månader innan vaccination med levande

försvagade virusvacciner utförs.

Humant hepatit B-immunglobulin bör administreras tre till fyra veckor efter vaccination med ett sådant levande

försvagat vaccin. Om administreringen av humant hepatit B-immunglobulin skulle vara nödvändigt inom tre till

fyra veckor efter vaccinationen, bör revaccination utföras tre månader efter administrering av humant hepatit B-

immunglobulin.

Inverkan på tester

Serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan den övergående ökningen av de olika passivt överförda antikropparna

i patientens blod resultera i falskt positiva resultat vid serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B, D kan påverka vissa serologiska tester av

antikroppar som är bundna till röda blodkroppar (t.ex. Coombs test).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tester av blodglukosvärdet

ImmunoGam innehåller maltos, vilket kan misstolkas som glukos av vissa testsystem för blodglukos

(exempelvis av system baserade på GDH-PQQ eller glukos-färgämne-oxidoreduktasmetoder). Detta kan leda till

falskt förhöjda glukosnivåer och olämplig administrering av insulin, som i sin tur kan orsaka livshotande

hypoglykemi. Samtidigt kan verkliga fall av hypoglykemi förbli obehandlade om det hypoglykemiska tillståndet

maskeras av falskt förhöjda glukosnivåer. När ImmunoGam eller andra parenterala läkemedel med

maltosinnehåll administreras måste blodglukosmätningar därför genomföras med en glukosspecifik metod.

Bruksanvisningen till testsystemet för blodglukos och dess testremsor ska läsas noggrant för att avgöra om

systemet är lämpligt för användning med parenterala läkemedel som innehåller maltos. I fall av osäkerhet bör

tillverkaren av testsystemet kontaktas för att avgöra om systemet är lämpligt för användning med parenterala

läkemedel som innehåller maltos.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten vid användning av detta läkemedel under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska

studier. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditetsförloppet eller på

foster och det nyfödda barnet är att vänta.

Amning

Immunglobuliner avsöndras i bröstmjölk, men ingen skadlig inverkan på det nyfödda barnet är att vänta.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats.

4.8

Biverkningar

Immunglobuliner i allmänhet kan ibland orsaka biverkningar som frossa, huvudvärk, feber, kräkningar,

allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig smärta i ländryggen.

Tabellen nedan innehåller en förteckning över biverkningar som observerats vid kliniska prövningar inom

7 dagar efter intramuskulär administrering av ImmunoGam:

MedDRA klassificering av organsystem

Biverkningar

Frekvenskategori för

biverkningar*

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Blodkärl

Yrsel

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Magtarmkanalen

Illamående

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi, ryggsmärta, myalgi

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet, induration, sjukdomskänsla,

smärta, pyrexi

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

*Frekvensen har utvärderats enligt följande kriterier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Erfarenhet efter marknadsföring:

Inga biverkningar har rapporterats vid användning efter marknadsföringen av ImmunoGam för indikationen

immunprofylax mot hepatit B.

För säkerhet vad gäller överförbara agens, se avsnitt 4.4

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunglobulin mot hepatit B, ATC-kod: J06BB04

Humant immunglobulin mot hepatit B innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med en särskilt stor

mängd antikroppar mot hepatit B-virus-ytantigen (HBsAg).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Humant immunglobulin mot hepatit B för intramuskulär användning är biologiskt tillgängligt i mottagarens

cirkulation efter 2-3 dagar.

ImmunoGam har en halveringstid på cirka 3-4 veckor. Halveringstiden kan variera från patient till patient.

IgG och IgG-komplex bryts ned i det retikuloendoteliala systemet.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människans kropp. Tester av akut toxicitet hos djur saknar relevans

eftersom högre doser leder till överbelastning. Prövning av toxicitet vid upprepad dosering samt studier av

embryofetal toxicitet går inte att genomföra på grund av induktion och interferens med antikroppar. Läkemedlets

effekter på immunsystemet hos nyfödda har inte undersökts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Maltos

Polysorbat 80

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC) Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänslig.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

ImmunoGam tillhandahålls i en injektionsflaska av typ 1-glas med en silikoniserad gummipropp av bromobutyl,

försegling av aluminium och ”flip-off”-kapsyl i plast.

1 injektionsflaska per förpackning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

ImmunoGam ska uppnå rumstemperatur före användning (cirka 20 ºC till 25 ºC).

Lösningen ska vara klar till något opalescent och färglös eller svagt gulfärgad. Lösningar som är grumliga eller

innehåller fällningar ska inte användas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cangene Europe Limited

Parkshot House

5 Kew Road

Richmond, Surrey TW9 2PR

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMEAs) hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/91202/2010

EMEA/H/C/1055

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

ImmunoGam

humant immunglobulin mot hepatit B

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för

ImmunoGam. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur

den kommit fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är ImmunoGam?

ImmunoGam är en injektionsvätska, lösning, som innehåller den aktiva substansen humant

immunglobulin mot hepatit B.

Vad används ImmunoGam för?

ImmunoGam används för att skydda mot infektion av hepatit B-virus. ImmunoGam ger ett ”passivt”

skydd. Det innebär att läkemedlet ger kroppen de antikroppar som behövs för att bekämpa viruset i

stället för att stimulera kroppen till att producera egna antikroppar. ImmunoGam kan ges till följande

personer som behöver ett omedelbart skydd:

Personer som oavsiktligt exponerats för viruset och där man inte känner till om personen har ett

fullgott vaccinationsskydd.

Patienter som genomgår hemodialys (en blodreningsmetod som används för personer med

njursjukdomar). Hos dessa patienter används vaccinet tills vaccineringen mot viruset får effekt.

Nyfödda barn till mödrar som är bärare av hepatit B-virus.

Personer som inte har visat något immunsvar efter vaccination och som löper fortsatt risk att få en

hepatit B-infektion.

Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur används ImmunoGam?

ImmunoGam ges som injektion i en muskel. Vi rekommenderar starkt att alla som får ImmunoGam

även vaccineras mot hepatit B.

Personer som oavsiktligt utsätts för viruset ska få minst 500 internationella enheter (IE) så snart som

möjligt och helst inom 24 till 72 timmar efter exponeringen. Hemodialyspatienter ska få 8 till 12 IE per

kilo kroppsvikt upp till maximalt 500 IE varannan månad. Nyfödda barn vars mödrar är bärare av

hepatit B-virus ska få 30 till 100 IE per kilo kroppsvikt vid födelsen eller så snart som möjligt efter

födelsen. Detta kan behöva upprepas tills barnet uppvisar ett immunsvar mot viruset efter vaccinering.

Slutligen ska personer som löper fortsatt risk för hepatit B-infektion och som inte uppvisat ett

immunsvar efter vaccination få 500 IE (vuxna) eller 8 IE (barn) per kilo kroppsvikt varannan månad.

Officiella riktlinjer ska också övervägas när läkaren väljer dos och doseringsschema för ImmunoGam.

Hur verkar ImmunoGam?

Den aktiva substansen i ImmunoGam, humant hepatit B-immunglobulin, är en renad antikropp som

extraherats från humant blod. Antikroppar är proteiner i blodet som hjälper kroppen att bekämpa

infektioner och andra sjukdomar. ImmunoGam skyddar mot hepatit B-virus genom att hålla

blodnivåerna av humana hepatit B-immunglobuliner så höga att de kan fästa på viruset och stimulera

immunsystemet till att förstöra det.

Läkemedel som innehåller humana hepatit B-immunglobuliner har använts i EU under många år.

Hur har ImmunoGams effekt undersökts?

Även om ImmunoGam inte har testats i experimentmodeller lade den sökande fram lämpliga uppgifter

från studier där man undersökt liknande läkemedel.

ImmunoGam har undersökts i en huvudstudie över 253 nyfödda barn vars mödrar var bärare av

viruset, samt hos 42 vuxna som eventuellt hade exponerats för viruset. Alla som fick ImmunoGam

vaccinerades även mot hepatit B. Det viktigaste effektmåttet var antalet patienter som förblev fria från

hepatit B-infektion. Patienterna följdes upp under som längst ett år. Eftersom endast få vuxna

patienter deltog i studien drogs slutsatserna om läkemedlets nytta huvudsakligen baserat på resultat

från användning på barn.

Vilken nytta har ImmunoGam visat vid studierna?

ImmunoGam gav ett effektivt skydd mot infektion med hepatit B-virus. Av de 178 barn som

genomförde hela studien klarade sig 174 (98 procent) utan hepatit B-infektion. Detta är jämförbart

med det skydd vid liknande behandlingar som rapporteras i den publicerade litteraturen. Resultatet för

vuxna gav också visst belägg för att ImmunoGam skyddar mot infektion med hepatit B-virus.

Vilka är riskerna med ImmunoGam?

Det är ovanligt med biverkningar vid användning av ImmunoGam. Följande biverkningar kan dock

uppträda hos 1 till 10 patienter av 1 000: huvudvärk, yrsel, illamående, ledvärk, ryggsmärta,

muskelsmärta, trötthet, förhårdnad vid injektionsstället, allmän sjukdomskänsla, smärta vid

injektionsstället och feber.

EMA/275111/2010

Sida 2/3

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

EMA/275111/2010

Sida 3/3

ImmunoGam ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot den aktiva

substansen, något annat innehållsämne eller humant immunglobulin. Detta gäller i synnerhet patienter

med brist på immunglobulin A (IgA) och med antikroppar mot IgA.

Varför har ImmunoGam godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med ImmunoGam är större än riskerna

och rekommenderade att läkemedlet skulle godkännas för försäljning.

Mer information om ImmunoGam:

Den 16 mars 2010 beviljade Europeiska kommissionen Cangene Europe Limited ett godkännande för

försäljning av ImmunoGam som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning gäller i

fem år och kan sedan förlängas.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här.

Mer information om

behandling med ImmunoGam finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR).

Denna sammanfattning aktualiserades senast 01-2010.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen