Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500 mg Pulver till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

28-07-2021

Aktiva substanser:
cilastatinnatrium; imipenemmonohydrat
Tillgänglig från:
Fresenius Kabi AB
ATC-kod:
J01DH51
INN (International namn):
cilastatin sodium; imipenem monohydrate
Dos:
500 mg/500 mg
Läkemedelsform:
Pulver till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
imipenemmonohydrat 530 mg Aktiv substans; cilastatinnatrium 530 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Imipenem med enzymhämmare
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 10 st (flaska 20 ml); Flaska, 10 st (flaska 100 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
26382
Tillstånd datum:
2009-10-09

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500 mg, pulver till infusionsvätska,

lösning

imipenem/cilastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

3. Hur du använder Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi är och vad det används för

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi tillhör en grupp läkemedel som kallas

karbapenemantibiotika. Det dödar ett stort antal olika bakterier som orsakar infektioner i

olika delar av kroppen hos vuxna och barn som är 1 år och äldre.

Behandling

Din läkare har ordinerat Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi för att du har en (eller fler)

av följande infektionstyper:

Komplicerade bukinfektioner

Infektion som påverkar lungorna (lunginflammation)

Infektioner som du kan få under eller efter förlossning

Komplicerade urinväginfektioner

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi kan användas vid behandling av patienter med lågt

antal vita blodkroppar och som har feber som misstänks vara orsakad av en

bakterieinfektion.

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi kan användas för att behandla bakterieinfektioner i

blodet som kan vara en följd av någon av infektionerna som nämns ovan.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

Använd inte Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

om du är allergisk mot imipenem, cilastatin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot andra antibiotika, såsom penicilliner, cefalosporiner eller

karbapenemer,

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Imipenem/Cilastatin Fresenius

Kabi

om du har allergier mot andra läkemedel, även antibiotika (plötslig livshotande

allergisk reaktion som kräver omedelbar läkarvård)

om du har kolit (inflammation i tjocktarmen) eller andra sjukdomar i mag-

tarmkanalen

om du har problem med njurar eller urinvägar, inklusive nedsatt njurfunktion

(nivåerna av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi i blodet ökar hos patienter med

nedsatt njurfunktion. Biverkningar i centrala nervsystemet kan inträffa om dosen

inte är justerad för njurfunktionen).

om du har några sjukdomar i det centrala nervsystemet såsom lokaliserad tremor

eller epileptiska krampanfall

om du har leverbesvär

Du kan få ett positivt provsvar på Coombs test som indikerar att du har antikroppar som

kan förstöra röda blodkroppar. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

Barn

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi rekommenderas inte till barn som är yngre än ett år

eller till barn med njurbesvär

Andra läkemedel och Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Berätta för din läkare om du tar ganciklovir som används för att behandla vissa

virusinfektioner.

Berätta även för din läkare om du tar valproinsyra eller natriumvalproat (används för att

behandla epilepsi, bipolär sjukdom, migrän eller schizofreni) eller något

blodförtunnande medel såsom warfarin.

Din läkare kommer att besluta om du bör använda Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

tillsammans med dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid

innan du får Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

har inte studerats hos gravida kvinnor. Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi bör endast

ges under graviditet om den potentiella nyttan av behandling för modern överväger den

möjliga risken för fostret.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller om du har för avsikt att

amma innan du får Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Små mängder av detta

läkemedel kan gå över i bröstmjölken och det kan påverka barnet. Din läkare kommer

därför att ta ställning till om du bör använda Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi under

tiden du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns vissa biverkningar som förknippas med denna produkt (såsom att se, höra eller

känna något som inte finns (hallucinationer), yrsel, trötthet och en snurrande känsla)

som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller använda maskiner (se avsnitt

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller

utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din

förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter

och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra

avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med

din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 37,5 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 1,9 % av högsta rekommenderat dagligt intag av

natrium för vuxna.

3. Hur du använder Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi kommer att beredas och ges till dig av läkare eller

annan vårdpersonal. Din läkare kommer att ta ställning till hur mycket

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi du behöver.

Användning hos vuxna och undomar

Den rekommenderade dosen till vuxna och ungdomar är 500 mg/500 mg var 6:e timme

eller 1 000 mg/1 000 mg var 6:e eller 8:e timme. Om du har njurbesvär kan din läkare

sänka din dos.

Användning hos barn

Den rekommenderade dosen för barn som är 1 år eller äldre är 15/15 eller 25/25 mg/kg

kroppsvikt och dos var 6:e timme. Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi rekommenderas

inte för barn yngre än ett år och för barn med njurbesvär.

Administreringsätt

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ges intravenöst (i en ven) under 20-30 minuter för

en dos om ≤500 mg/500 mg eller 40-60 minuter för en dos om >500 mg/500 mg.

Infusionshastigheten kan sänkas om du känner dig dålig.

Om du har använt för stor mängd av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

Symtom

överdosering

vara

kramper,

förvirring,

darrningar,

illamående,

kräkning, lågt blodtryck och långsam puls. Om du är orolig för att du har fått för mycket

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ska du kontakta läkare eller annan vårdpersonal

omedelbart.

Om du har glömt att använda Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

Om du är orolig för att du har missat en dos ska du kontakta läkare eller annan

vårdpersonal omedelbart.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

Sluta inte ta

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

om inte din läkare säger till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi orsaka biverkningar,

men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar är sällsynta men om dessa biverkningar uppträder medan du tar

eller efter att du tagit Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi, ska du snarast sluta använda

läkemedlet och kontakta din läkare omgående.

allergiska reaktioner med hudutslag, svullnad i ansiktet, på läpparna, tungan

och/eller halsen (med svårighet att andas eller svälja), och/eller lågt blodtryck.

hudflagning (toxisk epidermal nekrolys)

svåra hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme)

svåra hudutslag med hud- och håravfall (exfoliativ dermatit)

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

illamående, kräkningar, diarré. Illamående och kräkningar förekommer oftare

hos patienter med lågt antal vita blodkroppar

svullnad och rodnad längs en blodåder som är extremt öm vid beröring

hudutslag

onormal leverfunktion som upptäcks vid analys av blodprov

ökning av vissa vita blodkroppar

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

lokal hudrodnad

lokal smärta och bildning av hård svullnad på injektionsstället

hudklåda

nässelfeber

feber

blodsjukdomar som påverkar blodkropparna. Detta upptäcks vanligen genom

blodprovsanalys (symtomen kan vara trötthet, blek hud och långvariga

blåmärken efter skador)

onormal njur-, lever- och blodfunktion som upptäcks vid blodprovsanalys

tremor (darrningar) och okontrollerade muskelryckningar

krampanfall

psykiska störningar (såsom humörsvängningar och försämrat omdöme)

hallucinationer (att se, höra eller känna något som inte finns)

förvirring

yrsel, sömnighet

lågt blodtryck

Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1000 personer)

svampinfektion (candidainfektion)

missfärgning av tänder och/eller tunga

inflammation av tjocktarmen med svår diarré

smakpåverkan

nedsatt leverfunktion

leverinflammation

nedsatt njurfunktion

förändring i urinmängd, förändringar i urinens färg

hjärnsjukdomar, stickande känsla (domning), begränsade darrningar

hörselnedsättning

Mycket sällsynta (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer)

svår leverfunktionsnedsättning på grund av inflammation (fulminant hepatit)

inflammation i mage eller tarmar (gastroenterit)

inflammation i tarmarna med blodig diarré (hemorragisk kolit)

röd svullen tunga, överväxt på tungans yta som ger den ett hårigt utseende,

halsbränna, halsont, ökad salivbildning

magsmärta

snurrande känsla (yrsel, svindel), huvudvärk

öronsusningar (tinnitus)

smärta i flera leder, svaghet

oregelbunden hjärtrytm, hjärtat slår kraftfullt eller snabbt

Obehag i bröstet, svårighet att andas, onormalt snabb och ytlig andning, smärta i

övre delen av ryggraden

klåda i könsorganen hos kvinnor

förändringar i mängden blodkroppar

försämring av en sällsynt sjukdom med muskelsvaghet (myasthenia gravis)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Onormala rörelser

Upprördhet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt

via det nationella rapporteringssystemet. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att

öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används

före

utgångsdatum

anges

injektionsflaskan

efter

”EXP”

ytterkartongen efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Innan förpackningen öppnas:

Förvaras vid högst 25ºC.

Öppnad/rekonstituerad produkt:

Rekonstituerade/spädda lösningar ska användas omedelbart. Tidsintervallet mellan det

att beredning påbörjas och att den intravenösa infusionen avslutas ska inte överstiga två

timmar.

Spädd lösning får inte frysas.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

aktiva

substanserna

imipenem

form

530 mg

imipenemmonohydrat) och 500 mg cilastatin (i form av 530 mg av natriumsaltet

av cilastatin).

Övrigt innehållsämne är natriumvätekarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg imipenem och 500 mg cilastatin är ett vitt

till nästan vitt eller gult pulver som levereras i 20 ml injektionsflaskor av glas och 100

ml glasflaskor.

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500 mg levereras i förpackningar som

innehåller 10 injektionsflaskor av glas respektive 10 glasflaskor med pulver, förslutna

med en gummipropp, aluminiumkapsyl och ”flip-off”-lock.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Fresenius Kabi AB

Uppsala

Tillverkare:

ACS Dobfar S.p.A., Nucleo Industriale S. atto, S. Nicolo a Tordino, Teramo, Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet

för försäljning.

Denna bipacksedel godkändes senast 2021-07-28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Beredning

Innehållet i en injektionsflaska måste överföras till 100 ml lämplig infusionslösning (se

Inkompatibiliteter

Efter beredning

): 0,9% natriumklorid. I undantagsfall då 0,9%

natriumklorid inte kan användas av kliniska orsaker, kan 5% glukos användas istället.

Förslagsvis kan cirka 10 ml av den lämpliga infusionslösningen tillsättas

injektionsflaskan. Skaka noga och överför den bildade blandningen till behållaren med

infusionslösning.

VARNING: BLANDNINGEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR DIREKT INFUSION.

För att vara säker på att injektionsflaskans hela innehåll har överförts till

infusionslösningen upprepas detta förfarande ytterligare en gång. Den erhållna

blandningen ska omskakas tills den klarnar.

Koncentrationen av både imipenem och cilastatin i den enligt ovan beredda lösningen är

cirka 5 mg/ml.

Färgvariationer, från färglös till gul, påverkar inte produktens styrka.

Inkompatibilitet

Detta läkemedel är kemiskt inkompatibelt med laktat och ska inte lösas upp med vätskor

som innehåller laktat. Det kan emellertid administreras via en intravenös infart genom

vilken en laktatlösning infunderas.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som omnämns i

avsnittet

Beredning

Efter beredning

Färdigberedd lösning ska användas omedelbart. Tidsintervallet mellan det att beredning

påbörjas och att den intravenösa infusionen avslutas ska inte överstiga två timmar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500 mg, pulver till infusionsvätska,

lösning

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500 mg, pulver till infusionsvätska,

lösning

Varje injektionsflaska/flaska innehåller imipenemmonohydrat ekvivalent med 500 mg

imipenem anhydrat och cilastatinnatrium ekvivalent med 500 mg cilastatin.

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje injektionsflaska/flaska innehåller natriumbikarbonat ekvivalent medca 1,6 mEq

natrium (ca 37,5 mg)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till infusionsvätska, lösning.

Vitt till benvitt eller ljusgult pulver.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi är indicerat för behandling av följande

infektioner hos vuxna och barn som är 1 år eller äldre (se avsnitt 4.4 och 5.1):

komplicerade intraabdominella infektioner

svår pneumoni inklusive sjukhus- och ventilatorassocierad pneumoni

intra- och post-partuminfektioner

komplicerade urinvägsinfektioner

komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi kan användas vid behandling av neutropena

patienter med feber som misstänks vara orsakad av en bakteriell infektion.

Behandling av patienter med bakteriemi som förekommer i samband med eller

misstänks vara associerad med någon av de infektioner som angivits ovan.

Officiella riktlinjer avseende korrekt användning av antibiotika skall beaktas.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosrekommendationerna för Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi avser den mängd

imipenem/cilastatin som ska administreras.

Dygnsdosen av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ska baseras på typ av infektion,

och ges i lika stora doser baserat på graden av mottaglighet hos de(n) isolerade

patogenen(erna) och patientens njurfunktion (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Vuxna och ungdomar

För patienter med normal njurfunktion (kreatininclearance >90 ml/min) är den

rekommenderade doseringen:

500 mg/500 mg var 6:e timme ELLER

1 000 mg/1 000 mg var 8:e ELLER var 6:e timme

För infektioner som misstänks eller har konstaterats vara orsakade av mindre känsliga

bakteriearter (såsom

Pseudomonas aeruginosa

) samt för mycket svåra infektioner

(t ex hos neutropena patienter med feber) rekommenderas behandling med 1 000 mg /

1 000 mg administrerat var 6:e timme.

En reduktion av dosen är nödvändig när:

kreatininclearance är ≤90 ml/min

(se tabell 1)

Den maximala totala dygnsdosen ska inte överskrida 4 000 mg/4 000 mg per dag.

Patienter med nedsatt njurfunktion

För att fastställa den reducerade dosen för vuxna med nedsatt njurfunktion:

Den totala dygnsdosen (dvs 2 000/2 000, 3 000/3 000 eller 4 000/4 000 mg) som

vanligtvis är lämplig för patienter med normal njurfunktion bör väljas.

Från tabell 1 väljs lämplig reducerad dosering med hänsyn till patientens

kreatininclearance. Beträffande infusionstider se Administreringssätt.

Tabell 1:

Kreatinin-

clearance (ml/min)

är:

Om TOTAL

DYGNSDOS är:

2000 mg/dag

Om TOTAL

DYGNSDOS är:

3000 mg/dag

Om TOTAL

DYGNSDOS är:

4000 mg/dag

≥90

(normal)

1000

1000

reducerad dos (mg) för patienter med nedsatt njurfunktion:

<90 - ≥60

<60 - ≥30

<30 - ≥15

q12h

q12h

Patienter med kreatininclearance ˂15 ml/min

Dessa patienter ska inte få Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi om inte hemodialys

inleds inom 48 timmar.

Patienter som genomgår hemodialys

När man behandlar patienter med kreatininclearance ˂15 ml/min som genomgår

dialys ska dosrekommendationen för patienter med kreatininclearance 15 till 29

ml/min

användas (se tabell 1).

Både imipenem och cilastatin elimineras från cirkulationen vid hemodialys. Patienten

ska få Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi efter hemodialys och med 12 timmars

intervall räknat från slutet av hemodialyssessionen. Dialyspatienter, särskilt de med

CNS-sjukdom i anamnesen, ska övervakas noga. För patienter som genomgår

hemodialys rekommenderas Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi endast när nyttan

överväger den potentiella risken för krampanfall (se avsnitt 4.4).

För närvarande är de data som finns otillräckliga för att göra några rekommendationer

för användning av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi till patienter som genomgår

peritonealdialys.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering rekommenderas för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt

5.2).

Äldre

Inga dosjusteringar behöver göras för äldre med normal njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population ≥1 år gamla

För barn ≥1 år gamla är den rekommenderade dosen 15/15 eller 25/25 mg/kg/dos som

administreras var 6:e timme.

För infektioner som misstänks eller har konstaterats vara orsakade av mindre känliga

bakteriarter (såsom

Pseudomonas aeruginosa

) samt mycket svåra infektioner (t ex hos

neutropena patienter med feber) rekommenderas att de ska behandlas med 25/25

mg/kg kroppsvikt givet var 6:e timme.

Pediatrisk population <1 år gamla

Kliniska data är otillräckliga för att rekommendera dosering för barn som är yngre än

1 år.

Pediatrisk population med nedsatt njurfunktion

Kliniska data är otillräckliga för att rekommendera dosering för pediatriska patienter

med nedsatt njurfunktion (serumkreatinin > 2 mg/dl). Se avsnitt 4.4.

Administreringssätt

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ska beredas och spädas ytterligare före

administrering (se avsnitt 6.2, 6.3 och 6.6). Dos om ≤_500 mg/500 mg ska ges som

intravenös infusion under 20 till 30 minuter. Dos om >500 mg/500 mg ska ges som

intravenös infusion under 40 till 60 minuter. Hos patienter som utvecklar illamående

under infusionen bör infusionshastigheten sänkas.

För instruktioner om beredning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3 Kontraindikationer

- Överkänslighet mot den (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

- Överkänslighet mot något annat antibiotikum av karbapenemtyp

- Allvarlig överkänslighet ( t ex anafylaktisk reaktion, allvarliga hudreaktioner) mot

någon annan typ av betalaktamantibiotikum (t.ex. penicillin eller cefalosporin)

4.4 Varningar och försiktighet

Allmänt

Vid val av imipenem/cilastatin för behandling av en enskild patient bör man värdera

lämpligheten av att använda ett antibiotikum av karbapenemtyp utifrån faktorer som

hur allvarlig infektionen är, förekomsten av resistens mot andra lämpliga antibiotika

och risken att selektera fram karbapenem-resistenta bakterier.

Överkänslighet

Allvarliga och ibland dödliga överkänslighets- (anafylaktiska) reaktioner har

rapporterats hos patienter behandlade med betalaktamer. Dessa reaktioner uppträder

främst hos individer med känslighet för multipla allergener i anamnesen. Innan

behandling med Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi påbörjas bör en noggrann

utredning om tidigare överkänslighetsreaktioner mot karbapenemer, penicillin,

cefalosporiner, andra betalaktamer och andra allergener utföras (se avsnitt 4.3). Om

en allergisk reaktion mot Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi uppträder bör

behandlingen omedelbart avbrytas.

Allvarliga anafylaktiska reaktioner kräver

omedelbar akutbehandling

.

Lever

Leverfunktionen bör följas noggrant under behandling med imipenem/cilastatin på

grund av risken för levertoxicitet (såsom förhöjda transaminaser, leversvikt och

fulminant hepatit).

Vid användning till patienter med leversjukdom: patienter med existerande

leverbesvär bör följas med avseende på leverfunktion under behandling med

imipenem/cilastatin. Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 4.2).

Hematologi

Ett positivt provsvar vid direkt eller indirekt Coombs test kan påvisas under

behandling med imipenem/cilastatin.

Antibakteriellt spektrum

Antibakteriellt spektrum för imipenem/cilastatin bör beaktas särskilt vid livshotande

tillstånd innan man påbörjar en empirisk behandling. Dessutom bör försiktighet

iakttas på grund av den begränsade känsligheten mot imipenem/cilastatin hos

specifika patogener som sätts i samband med t ex bakteriella hud- och

mjukdelsinfektioner. Användning av imipenem/cilastatin är inte lämpligt vid

behandling av dessa typer av infektioner såvida det inte redan är dokumenterat och

känt att patogenen är känslig eller det finns mycket stark misstanke att de mest

sannolika patogenerna skulle vara lämpliga att behandla. Samtidig användning av ett

lämpligt anti-MRSA-medel kan vara indicerat när MRSA-infektioner misstänks eller

konstaterats ingå i de godkända indikationerna. Samtidig användning av en

aminoglykosid kan vara indicerat när

Pseudomonas aeruginosa

-infektioner misstänks

eller har konstaterats ingå i de godkända indikationerna (se avsnitt 4.1).

Interaktion med valproinsyra

Samtidig användning av imipenem/cilastatin och valproinsyra/natriumvalproat

rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Clostridium difficile

Antibiotikaassocierad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats med

imipenem/cilastatin och med nästan alla andra antibiotika och svårighetsgraden kan

variera från lätt till livshotande. Det är viktigt att överväga denna diagnos hos

patienter som utvecklar diarré under eller efter användning av imipenem/cilastatin (se

avsnitt 4.8). Avbrytande av behandling med imipenem/cilastatin och administrering

av specifik behandling av

Clostridium difficile

ska övervägas. Läkemedel som

hämmar peristaltiken ska inte ges.

Meningit

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi rekommenderas inte för behandling av meningit.

Nedsatt njurfunktion

Imipenem-cilastatin ansamlas hos patienter med nedsatt njurfunktion. CNS-

biverkningar kan inträffa om dosen inte anpassas till njurfunktionen, se avsnitt 4.2 och

underrubriken ”Central nervsystemet (CNS)” i detta avsnitt.

Centrala nervsystemet (CNS)

CNS biverkningar såsom myoklonisk aktivitet, förvirringstillstånd eller krampanfall

har rapporterats, särskilt när de rekommenderade doserna baserade på njurfunktion

och kroppsvikt har överskridits. Dessa erfarenheter har oftast rapporterats hos

patienter med CNS-sjukdomar (t ex hjärnskador eller krampanfall i anamnesen)

och/eller nedsatt njurfunktion hos vilka ackumulering av de administrerade

läkemedlen kan förekomma. Det rekommenderade dosschemat ska därför följas noga

och detta gäller särskilt för denna patientgrupp (se avsnitt 4.2). Antikonvulsiv

behandling ska fortsättas hos patienter för vilka tillstånd med krampanfall tidigare

konstaterats.

Särskild uppmärksamhet ska iakttas mot neurologiska symtom eller konvulsioner hos

barn med kända riskfaktorer för krampanfall eller på samtidig behandling med

läkemedel som sänker tröskeln för krampanfallen.

Om fokal tremor, muskelryckningar eller krampanfall uppträder ska patienter utredas

neurologiskt och sättas in på antikonvulsiv behandling om sådan inte redan är insatt.

Om CNS-symtom fortsätter ska dosen av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

minskas

eller behandlingen avslutas.

Patienter med kreatininclearance ˂15 ml/min ska inte få Imipenem/Cilastatin

Fresenius Kabi om inte hemodialys inleds inom 48 timmar. För patienter som

genomgår hemodialys rekommenderas endast Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi när

nyttan överväger den potentiella risken för krampanfall (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Kliniska data är otillräckliga för att rekommendera användning av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi till barn som är yngre än 1 år eller barn med

nedsatt njurfunktion (serumkreatinin >2 mg/dl). Se även Centrala nervsystemet (CNS)

ovan.

Detta läkemedel innehåller 37,5 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 1,9 %

av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Generaliserade krampanfall har rapporterats hos patienter som fått ganciclovir och

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Dessa läkemedel ska inte användas samtidigt om

inte den potentiella nyttan överväger riskerna.

Samtidig administrering av karbapenemer och valproinsyra har rapporterats kunna

sänka valproinsyranivåerna under det terapeutiska intervallet. De sänkta

valproinsyranivåerna kan leda till otillräcklig anfallskontroll. Samtidig användning av

imipenem och valproinsyra/natriumvalproat rekommenderas därför inte. Alternativ

antibakteriell eller antikonvulsiv behandling bör övervägas (se avsnitt 4.4).

Orala antikoagulantia

Administrering av antibiotika tillsammans med warfarin kan öka dess

antikoagulerande effekter.

Det har förekommit många rapporter om ökningar av de antikoagulerande effekterna

av oralt administrerade antikoagulantia, inklusive warfarin, hos patienter som

samtidigt får antibiotika. Risken kan variera beroende på den bakomliggande

infektionen, ålder och allmäntillstånd hos patienten så att antibiotikas roll vid

ökningen i INR (internationellt normaliserad kvot) är svår att bedöma. Det

rekommenderas att INR ska kontrolleras ofta under och strax efter administreringen

av antibiotika då det ges samtidigt med ett oralt antikoagulantia.

Samtidig administrering av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi och probenecid

resulterade i minimala ökningar av plasmanivåer och halveringstid i plasma för

imipenem. Mängden aktivt (icke-metaboliserat) imipenem som återfanns i urinen

minskade till cirka 60% av den givna dosen när Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

administrerades tillsammans med probenecid. Samtidig administrering av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi och probenecid fördubblade plasmanivån och

halveringstiden för cilastatin men hade ingen effekt på den mängd cilastatin som

återfanns i urin.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast genomförts på vuxna.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Det saknas tillräckliga och välkontrollerade studier avseende användning av

imipenem/cilastatin hos gravida kvinnor.

Studier på dräktiga apor har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den

potentiella risken för människa är okänd.

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ska endast användas under graviditet om den

potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.

Amning:

Imipenem och cilastatin passerar över i modersmjölk i små mängder. Ingen av

substanserna absorberas i någon högre grad vid oral administrering. Det är därför inte

troligt att det ammade spädbarnet kommer att exponeras för signifikanta mängder.

användningen av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

anses vara nödvändig ska nyttan

med amning för barnet vägas mot de möjliga riskerna för barnet.

Fertilitet

Det saknas tillgängliga data avseende eventuella effekter på fertilitet hos män och kvinnor vid

behandling med imipenem/cilastatin.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har genomförts avseende effekterna på förmågan att köra bil eller

använda maskiner. Det förekommer dock biverkningar (som hallucinationer, yrsel,

somnolens och vertigo) för detta läkemedlet och som kan påverka vissa patienters

förmåga att framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt 4.8).

4.8 Biverkningar

I kliniska studier inkluderande 1 723 patienter som behandlades med intravenöst

imipenem/cilastatin var de mest frekvent rapporterade systemiska biverkningarna,

som åtminstone möjligen kunde sättas i samband med behandlingen, illamående

(2,0%), diarré (1,8%), kräkningar (1,5%), hudutslag (0,9%), feber (0,5%), hypotoni

(0,4 %), krampanfall (0,4 %) (se avsnitt 4.4), yrsel (0,3%), pruritus (0,3%),

nässelfeber (0,2%), somnolens (0,2%). De mest frekvent rapporterade lokala

biverkningarna var flebit/tromboflebit (3,1%), smärta vid injektionsstället (0,7%),

erytem vid injektionsstället (0,4%) och veninduration (0,2%). Rapporter om förhöjda

serumtransaminaser och alkaliska fosfataser var också vanliga.

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier eller genom erfarenheter efter

att läkemedlet blivit tillgängligt på marknaden.

Alla biverkningar anges efter systemorganklass och delas in i följande

frekvensintervall: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000)

och Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Systemorganklass

Frekvens

Biverkning

Sällsynta

Pseudomembranös kolit,

candidiasis

Infektioner och

infestationer

Mycket sällsynta

gastroenterit

Vanliga

Eosinofili

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanlig

Pancytopeni, neutropeni,

leukopeni,

trombocytopeni,

trombocytos

Sällsynta

agranulocytos

Mycket sällsynta

Hemolytisk anemi,

benmärgsdepression

Immunsystemet

sällsynta

Anafylaktiska reaktioner

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Psykiska störningar

inklusive hallucinationer

och förvirringstillstånd

Mindre vanliga

Krampanfall, myoklonisk

aktivitet, yrsel, somnolens

sällsynta

Encefalopati, parestesi,

fokal tremor,

smakförändringar

Mycket sällsynta

Förvärrad myastenia

gravis, huvudvärk

Centrala och perifera

nervsystemet

Ingen känd frekvens

Agitation, dyskinesi

Öron och balansorgan

Sällsynta

hörselnedsättning

Hjärtat

Mycket sällsynta

Cyanos, takykardi,

palpitationer

Vanliga

tromboflebit

Mindre vanliga

hypotoni

Blodkärl

Mycket sällsynta

rodnad

Andningsbesvär, bröstkorg

och mediastinum

Mycket sällsynta

Dyspné,

hyperventilation,faryngeal

smärta

Vanliga

Diarré, kräkningar,

illamående.

Läkemedelsrelaterat

illamående och/eller

kräkningar verkar

förekomma mer frekvent

hos patienter med

granulocytopeni jämfört

med patienter som inte har

granulocytopeni och som

behandlas med

imipenem/cilastatin

Sällsynta

Missfärgning av tänder

och/eller tunga

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta

Hemorragisk kolit,

buksmärta, halsbränna,

glossit,

tungpapillhypertrofi, ökad

salivutsöndring

Sällsynta

Leversvikt, hepatit

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Fulminant hepatit

Vanliga

Hudutslag (t ex

exantematösa)

Mindre vanliga

Nässelfeber, pruritus

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Toxisk epidermal

nekrolys, angioödem,

Steven-Johnsons syndrom,

erythema multiformae,

exfoliativ dermatit

Mycket sällsynta

Hyperhidros, förändringar

i hudens struktur

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mycket sällsynta

Polyartralgi, thorakal

ryggradssmärta

Njurar och urinvägar

Sällsynta

Akut njursvikt,

oliguri/anuri, polyuri,

missfärgning av urin

(ofarligt och ska inte

förväxlas med hematuri).

Imipenems/Cilastatins roll

vid påverkan av

njurfunktionen är dvår att

bedöma, eftersom faktiorer

som predisponerar för

prerenal azotemi eller

nedsatt njurfunktion ofta

förekommit.

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket sällsynta

Pruritus vulvae

Mindre vanliga

Feber, lokal smärta och

induration vid

injektionsstället, erytem

vid injektionsstället

Allmänna symptom

och/eller symptom vid

administreringsstället

Mycket sällsynta

Obehag från bröstet,

asteni/svaghet

Undersökningar

Vanliga

Förhöjda

serumtransaminaser,

förhöjda alkaliska

fosfataser i serum

Mindre vanliga

Positivt provsvar vid direkt

Coombs test, förlängd

protrombintid, minskat

hemoglobin, förhöjt

serumbilirubin, förhöjt

serumkreatinin, förhöjt

ureakväve i blod

Pediatrisk population (≥ 3 månader gamla)

I studier på 178 barn ≥ 3 månader gamla var de rapporterade biverkningarna i

överensstämmelse med vad som rapporterats för vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta/riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Symtom som kan uppträda vid överdosering överensstämmer med biverkningsprofilen. De

kan utgöras av krampanfall, förvirring, tremor, illamående, kräkningar, hypotoni, bradykardi.

Ingen specifik information finns tillgänglig beträffande behandling av överdos med

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Imipenem-cilastatinnatrium är hemodialyserbart. Nyttan

av detta förfarande vid en överdos är emellertid okänd.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, karbapenemer,

ATC-kod: J01D H51

Verkningsmekanism

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi består av två substanser: imipenem och

cilastatinnatrium i viktförhållandet 1:1.

Imipenem, som även benämns N-formimidoylImipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

ycin, är ett semi-syntetiskt derivat av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi ycin,

modersubstansen produceras av den filamentösa bakterien

Streptomyces cattleya

Imipenem utövar sin bakteriedödande aktivitet genom att hämma bakteriens

cellväggsyntes i grampositiva och gramnegativa bakterier genom bindning till

penicillin-bindande proteiner (PBP).

Cilastatinnatrium är en kompetitiv, reversibel och specifik hämmare av

dehydropeptidas-I, det renala enzym som metaboliserar och inaktiverar imipenem.

Det saknar egen antibakteriell aktivitet och påverkar inte imipenems antibakteriella

aktivitet.

Samband mellan farmakokinetik/farmakodynamik (PK/PD)

I likhet med andra betalaktamantibiotika har det visats att effekten bäst korrelerar med

den tid som imipenemkoncentrationer överstiger MIC (T>MIC) .

Resistensmekanismer

Resistens mot imipenem kan bero på följande:

Minskad permeabilitet i det yttre membranet hos gramnegativa bakterier (på

grund av minskad produktion av poriner)

Imipenem kan aktivt avlägsnas från cellen med en effluxpump

Reducerad affinitet till PBPer för imipenem

Imipenem är stabilt mot hydrolys från de flesta betalaktamaser, inkluderande

penicillinaser och cefalosporinaser som bildats av grampositiva och

gramnegativa bakterier med undantag för relativt sällsynta

karbapenemhydrolyserande betalaktamaser. Arter som är resistenta mot andra

karbapenemer uppvisar i allmänhet resistens även mot imipenem. Med

avseende på imipenems verkningsmekanism så förekommer ingen

korsresistens mellan imipenem och andra antibiotikagrupper såsom kinoloner,

aminoglykosider, makrolider och tetracykliner.

Brytpunkter

MIC-brytpunkter enligt EUCAST (v 1.1 2010-04-27) för imipenem för att skilja

känsliga patogener (S) från resistenta patogener (R) är följande:

Enterobacteriaceae

: S ≤2 mg/l, R >8 mg/l

Pseudomonas

spp.

: S ≤4 mg/l, R >8 mg/l

Acinetobacter

spp.: S ≤2 mg/l, R >8 mg/l

Stafylococcus

spp.

: Härlett från cefoxitinkänslighet

Enterococcus

spp.: S ≤4 mg/l, R >8 mg/l

Streptococcus

A, B, C, G: Betalaktamkänslighet för de betahemolytiska

streptokock

-grupperna A, B, C och G är härledd från penicillinkänsligheten.

Streptococcus pneumoniae

: S ≤2 mg/l, R >2 mg/l

Andra streptokocker

: S ≤2 mg/l, R >2 mg/l

Haemophilus influenzae

: S ≤2 mg/l, R >2 mg/l

Moraxella catarrhalis

: S ≤2 mg/l, R >2 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

: Det finns inte tillräckliga bevis för att behandling med

imipenem mot

Neisseria gonorrhoeae

är lämplig.

Grampositiva anaerober: S ≤2 mg/l, R >8 mg/l

Gramnegativa anaerober: S ≤2 mg/l, R >8 mg/l

Icke-artrelaterade brytpunkter

: S ≤2 mg/l, R >8 mg/l

Proteus-

Morganellaarter

anses vara mindre lämliga för behandling med

imipenem.

Brytpunkterna för

Pseudomonas

relaterar till frekvent högdosterapi (1 g var 6:e

timme).

Stafylokockers känslighet för karbapenemer är grundad på

cefoxitinkänsligheten.

Arter med MIC-värden över brytpunkten för känslighet är mycket sällsynta

eller ännu inte rapporterade. Identifiering och antimikrobiella känslighetstester

på något sådant isolat måste upprepas och om resultatet bekräftas måste

isolaten skickas till ett referenslaboratorium. Till dess bevis föreligger

avseende klinisk respons för bekräftade isolat med MIC-värden över den

nuvarande brytpunkten ska de rapporteras som resistenta.

Icke-artrelaterade brytpunkter har bestämts huvudsakligen baserat på PK/PD-

data och är oberoende av MIC-distributioner av specifika arter. De ska endast

användas för arter som inte nämns i översikten över de artrelaterade

brytpunkterna eller i fotnoterna.

Mikrobiell känslighet

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för vissa arter

och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av allvarliga

infektioner. Vid behov bör expertråd inhämtas när den lokala resistensförekomsten är

sådan att nyttan med ett medel vid åtminstone några typer av infektioner är diskutabel.

Vanligtvis känsliga arter:

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

(Meticillinskänslig)

Staphylococcus

koagulasnegativ (Meticillinkänslig)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans

gruppen

Gramnegativa aerober:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens

Grampositiva anaerober:

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus

spp.

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides fragilis

Bacteroides fragilis

gruppen

Fusobacterium

.

Porphyromonas asaccharolytica

Prevotella

spp.

Veillonella

spp.

Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot imipenem/cilastatin.

EUCAST icke-artrelaterad brytpunkt används.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Imipenem

Absorption

Hos friska frivilliga resulterade intravenös infusion av Imipenem/Cilastatin Fresenius

Kabi under 20 minuter i maximala plasmakoncentrationer av imipenem i intervallen

12 till 20 μg/ml vid doser om 250 mg/250 mg, 21 till 58 μg/ml vid doser om 500

mg/500 mg och 41 till 83 μg/ml vid doser om 1 000 mg/1 000 mg. Medelvärdet för de

maximala plasmakoncentrationsnivåerna av imipenem efter doser om 250 mg/250

mg, 500 mg/500 mg och 1 000 mg/1 000 mg var 17, 39 respektive 66 μg/ml. Vid

dessa doser sjunker plasmanivåerna av imipenem till under 1 μg/ml eller mindre på

fyra till sex timmar.

Distribution

Bindningsgraden för imipenem till humana serumproteiner är cirka 20 %.

Biotransformering

När imipenem administreras ensamt metaboliseras det i njurarna av dehydropeptidas-

I. Individuella skillnader i den mängd som återfanns i urin varierade från 5 till 40 %, i

genomsnitt återfanns 15-20% i flera studier.

Cilastatin är en specifik dehydropeptidas-I enzymhämmare och hämmar effektivt

metabolismen av imipenem så att samtidig administrering av imipenem och cilastatin

möjliggör att terapeutiska antibakteriella nivåer av imipenem uppnås i både urin och

plasma.

Eliminering

Halveringstiden för imipenem i plasma var en timme. Cirka 70 % av den

administrerade antibiotikamängden återfanns oförändrat i urinen inom tio timmar och

ingen ytterligare urinutsöndring av imipenem kunde detekteras. Urinkoncentrationer

av imipenem översteg 10 µg/ml i upp till åtta timmar efter en 500 mg/500 mg dos av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Återstoden av den administrerade dosen

återfanns i urinen som antibakteriellt inaktiva metaboliter och eliminering via feces av

imipenem var i stort sett obefintlig.

Ingen ackumulering av imipenem i plasma eller urin har observerats vid dosregimer

med Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi som administrerats så ofta som var sjätte

timme hos patienter med normal njurfunktion.

Cilastatin

Absorption

Peak-nivåerna i plasma av cilastatin efter en 20-minuters intravenös infusion av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi sträckte sig från 21 till 26 μg/ml för doser på 250

mg/250 mg, från 21 till 55 μg/ml för doser på 500 mg500 mg och från 56 till 88 μg/ml

för doser på 1 000 mg/1 000 mg. Genomsnittliga peak-nivåer i plasma av cilastatin

efter doser om 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg och 1 000 mg/1 000 mg var 22, 42,

respektive 72 μg/ml.

Distribution

Bindningsgraden för cilatstatin till humana serumproteiner är cirka 40 %.

Biotransformering och eliminering

Halveringstiden för cilastatin i plasma är cirka en timme. Cirka 70-80 % av

cilastatindosen återfanns oförändrad i urinen som cilastatin inom 10 timmar efter

administreringen av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Inget ytterligare cilastatin

förekom senare i urinen. Cirka 10 % återfanns som N-acetylmetabolit, som har

hämmande aktivitet mot dehydropeptidas jämförbar med cilastatins. Aktiviteten av

dehydropeptidas-I i njuren återgick till normala nivåer kort efter eliminering av

cilastatin från blodet.

Farmakokinetik hos särskilda populationer

Njurinsufficiens

Efter en singeldos 250 mg/250 mg intravenöst av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

ökade AUC (ytan under kurvan) för imipenem 1,1-falt, 1,9-falt respektive 2,7-falt hos

personer med lätt (kreatininclearance (CrCl) 50-80 ml/min/1,73 m

), måttlig (CrCl 30-

<50 ml/min/1,73 m

), och kraftig (CrCl <30 ml/min/1,73 m

njurfunktionsnedsättning jämfört med personer med normal njurfunktion (CrCl >80

ml/min/1,73 m

), och AUCs för cilastatin ökade 1,6-falt, 2,0-falt respektive 6,2-falt

hos personer med lätt, måttlig och kraftig njurfunktionsnedsättning jämfört med

normal njurfunktion. Efter en singeldos om 250 mg/250 mg intravenöst av

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi som gavs 24 timmar efter hemodialys var AUCs

för imipenem och cilastatin 3,7-falt respektive 16,4-falt högre jämfört med hos

personer med normal njurfunktion. Mängd som återfanns urin, njurclearance och

plasmaclearance för imipenem och cilastatin minskar vid försämrad njurfunktion efter

intravenös administrering av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi. Dosjustering är

nödvändigt för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

Leverinsufficiens

Farmakokinetiken för imipenem hos patienter med leverinsufficiens har inte

fastställts. På grund av den begränsade levermetabolismen av imipenem förväntas

dess farmakokinetik inte påverkas av nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering

rekommenderas därför för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Pedriatisk population

Genomsnittlig clearance (CL) och distributionsvolym (Vdss) för imipenem var cirka

45 % högre hos barn (3 månader till 14 år) jämfört med vuxna. AUC för imipenem

efter administrering av imipenem/cilastatin 15 mg/15 mg per kg kroppsvikt till barn

var cirka 30 % högre än exponeringen för vuxna som fick en dos om 500 mg/500 mg.

Vid den högre dosen var exponeringen efter administrering av imipenem/cilastatin 25

mg/25 mg/kg till barn 9 % högre jämfört med exponeringen för vuxna som fick en dos

om 1 000 mg/1 000 mg.

Äldre

Hos äldre friska frivilliga försökspersoner (65 till 75 år med för sin ålder normal njurfunktion)

var farmakokinetiken efter en singeldos av Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500

mg som administrerades intravenöst under 20 minuter i överensstämmelse med med vad som

förväntades hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion för vilka dosjustering inte anses

nödvändig. Den genomsnittliga halveringstiden för imipenem och cilastatin i plasma var 91 ±

7,0 minuter respektive 69 ± 15 minuter. Upprepad dosering har ingen effekt på

farmakokinetiken för vare sig imipenem eller cilastatin och ingen ackumulering av

imipenem/cilastatin sågs (se avsnitt 4.2).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar inte några särskilda risker för människa baserat på

toxicitetsstudier med upprepad dosering och genotoxicitetsstudier.

Djurstudier visade att den toxicitet som orsakades av imipenem, givet som enda

substans, begränsades till njuren. Samtidig administrering av cilastatin med imipenem

i förhållandet 1:1 förhindrade de nefrotoxiska effekterna av imipenem hos kanin och

apa. Tillgängliga bevis antyder att cilastatin förhindrar nefrotoxiciteten genom att

förhindra imipenem från att ta sig in i de tubulära cellerna.

I en teratologisk studie fick dräktiga cynomolgusapor imipenem-cilastatinnatrium i

doser om 40 mg/40 mg/kg/dag (intravenös bolusinjektion) som resulterade i toxicitet

hos moderdjuret inklusive kräkningar, aptitlöshet, minskad kroppsvikt, diarré, missfall

och i några fall död. När doser av imipenem-cilastatinnatrium (cirka 100 mg/100

mg/kg/dag eller cirka 3 gånger den vanliga terapeutiska intravenösa dosen)

administrerades till dräktiga cynomolgusapor med en infusionshastighet som liknar

den vid klinisk användning förekom hos moderdjuret minimal intolerans (tillfälliga

kräkningar), inga dödsfall, inga bevis för teratogenicitet men däremot en ökning av

antalet embryoförluster jämfört med kontrollgrupper (se avsnitt 4.6).

Långtidsstudier på djur för att utvärdera möjliga carcinogena effekter av imipenem-

cilastatin har inte utförts.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumvätekarbonat

6.2 Inkompatibiliteter

Detta läkemedel är kemiskt inkompatibelt med laktat och ska inte lösas upp med

vätskor som innehåller laktat. Det kan emellertid administreras via en intravenös

infart genom vilken en laktatlösning infunderas.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som omnämns i

avsnitt 6.6.

6.3 Hållbarhet

3 år.

Rekonstituerad lösning:

Rekonstituerade/spädda lösningar ska användas omedelbart.

Tidsintervallet mellan det att beredning påbörjas och att den intravenösa infusionen avslutas

ska inte överstiga två timmar.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.

För förvaringsanvisningar efter beredning av läkemedlet, se avsnitt 6.3.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi 500 mg/500 mg, pulver till injektionsvätska,

lösning

Typ: Ofärgad injektionsflaska av typ III-glas, 20 ml volym, försluten med en 20 mm

brombutylgummipropp täckt med en aluminiumkapsyl med ”flip-off” och ofärgad

glasflaska typ II, 100 ml volym, försluten med en 32 mm brombutylgummipropp täckt

med en aluminiumkapsyl med ”flip-off”.

Innehåll: Varje förpackning innehåller: 10 injektionsflaskor à 20 ml och 10 flaskor à

100 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Beredning:

Innehållet i en injektionsflaska måste överföras till 100 ml lämplig infusionslösning

(se avsnitt 6.2 och 6.3): 0,9 % natriumklorid. I undantagsfall då 0,9 % natriumklorid

inte kan användas av kliniska orsaker, kan 5 % glukos användas istället.

Förslagsvis kan cirka 10 ml av infusionslösningen tillsättas till injektionsflaskan.

Skaka noga och överför den bildade blandningen till behållaren med infusionslösning.

VARNING: BLANDNINGEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR DIREKT INFUSION.

För att vara säker på att injektionsflaskans hela innehåll har överförts till

infusionslösningen upprepas detta förfarande ytterligare en gång. Den erhållna

blandningen ska omskakas tills den klarnar.

Koncentrationen av både imipenem och cilastatin i den enligt ovan beredda lösningen

är cirka 5 mg/ml.

Färgvariationer, från färglös till gul, påverkar inte produktens styrka.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt lokala anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Fresenius Kabi AB

Uppsala

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

26382

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT

GODKÄNNANDE

2009-10-09/2013-11-07

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-28

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen