Iclusig

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-07-2021

Aktiva substanser:
ponatinib
Tillgänglig från:
Incyte Biosciences Distribution B.V.
ATC-kod:
L01EA05
INN (International namn):
ponatinib
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel, , Protein kinas-hämmare
Terapiområde:
Leukemia, Myeloid; Leukemia, Lymphoid
Terapeutiska indikationer:
Iclusig is indicated in adult patients withchronic phase, accelerated phase, or blast phase chronic myeloid leukaemia (CML) who are resistant to dasatinib or nilotinib; who are intolerant to dasatinib or nilotinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutationPhiladelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) who are resistant to dasatinib; who are intolerant to dasatinib and for whom subsequent treatment with imatinib is not clinically appropriate; or who have the T315I mutation. Se avsnitt 4. 2 Assessment of cardiovascular status prior to start of therapy and 4. 4 situations where an alternative treatment may be considered.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002695
Tillstånd datum:
2013-07-01
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002695

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

03-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

29-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

29-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

03-08-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter

Iclusig 30 mg filmdragerade tabletter

Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter

ponatinib

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Iclusig är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Iclusig

Hur du tar Iclusig

Eventuella biverkningar

Hur Iclusig ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Iclusig är och vad det används för

Iclusig används för att behandla vuxna med följande typer av leukemi som inte längre har någon

nytta av behandling med andra läkemedel eller har en viss genetisk avvikelse som kallas en

T315I-mutation:

kronisk myeloisk leukemi (KML): en blodcancer som innebär att det finns alltför många

onormala vita blodkroppar i blodet och i benmärgen (där blodkroppar bildas)

Philadelphia-kromosompositiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL): en typ av leukemi som

innebär att det finns för många omogna vita blodkroppar i blodet och i den blodbildande

benmärgen. Vid denna typ av leukemi har en del av DNA:t (arvsmassa) förändrats så att det

bildar en onormal kromosom, Philadelphia-kromosomen.

Iclusig tillhör en grupp läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare. Hos patienter med KML och

Ph+ ALL utlöser förändringar i DNA:t (arvsmassa) en signal som talar om för kroppen att den ska

producera onormala vita blodkroppar. Iclusig blockerar denna signal, och stoppar därigenom

produktionen av dessa celler.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Iclusig

Ta inte Iclusig

om du är allergisk mot ponatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Iclusig om du har

en sjukdom i levern eller bukspottkörteln eller har nedsatt njurfunktion. Din läkare kan behöva

vidta extra säkerhetsåtgärder.

missbrukat alkohol.

haft en hjärtattack eller stroke.

haft en blodpropp.

haft njurartärstenos (förträngning av kärlen till den ena eller båda njurarna).

hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag och QT-förlängning.

högt blodtryck.

eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en bristning i en

kärlvägg.

haft problem med blödningar.

om du någonsin har haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Iclusig kan

orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att

kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen

påbörjas.

Läkaren tar/utför:

en bedömning av din hjärtfunktion och dina artärer och vener

en komplett blodstatus

Detta kommer att upprepas varannan vecka under de första 3 månaderna efter påbörjad

behandling. Senare görs det varje månad eller enligt läkarens anvisning.

kontroller av ett serumprotein som kallas lipas

Ett serumprotein som kallas lipas kommer att kontrolleras varannan vecka under de första

2 månaderna och därefter regelbundet. Man kan behöva göra avbrott i behandlingen eller sänka

dosen av Iclusig om lipasnivån är hög.

levertester

Leverfunktionstester kommer att utföras regelbundet enligt din läkares anvisning.

Ett tillstånd i hjärnan som kallas posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES) har rapporterats hos

patienter som behandlats med ponatinib. Bland symtomen finns plötslig, svår huvudvärk, förvirring,

krampanfall och synförändringar. Tala genast med din läkare om du upplever något av dessa symtom

under behandlingen med ponatinib, då det kan vara allvarligt.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 18 år eftersom det inte finns några data tillgängliga för barn.

Andra läkemedel och Iclusig

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Iclusig:

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol: läkemedel mot svampinfektioner

indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir: läkemedel mot HIV-infektion

klaritromycin, telitromycin, troleandomycin: läkemedel mot bakterieinfektioner

nefazodon: ett läkemedel mot depression

johannesört: ett naturläkemedel mot depression

karbamazepin: ett läkemedel mot epilepsi, eufori/depression och vissa smärttillstånd

fenobarbital, fenytoin: läkemedel mot epilepsi

rifabutin, rifampicin: läkemedel mot tuberkulos eller vissa andra infektioner

digoxin: ett läkemedel mot hjärtsvikt

dabigatran: ett läkemedel som hindrar att det bildas blodproppar

kolkicin: ett läkemedel mot giktattacker

pravastatin, rosuvastatin: läkemedel som sänker förhöjda nivåer av kolesterol

metotrexat: ett läkemedel mot svår ledinflammation (reumatoid artrit), cancer och

hudsjukdomen psoriasis

sulfasalazin: ett läkemedel mot svår tjocktarmsinflammation och reumatisk ledinflammation.

Iclusig med mat och dryck

Undvik grapefruktprodukter, t.ex. grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Information om preventivmedel för män och kvinnor

Fertila kvinnor som behandlas med Iclusig ska undvika att bli gravida. Män som behandlas

med Iclusig rekommenderas att inte avla barn under behandlingen. En effektiv preventivmetod

ska användas under behandling.

Använd Iclusig under graviditet endast om din läkare säger att det är absolut nödvändigt,

eftersom det finns potentiella risker för det ofödda barnet.

Amning

Sluta att amma under behandling med Iclusig. Det är inte känt om Iclusig passerar över i

bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du bör vara särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner eftersom patienter som tar Iclusig

kan få synstörningar, yrsel, dåsighet och trötthet.

Iclusig innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Iclusig

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Iclusig-behandling ska ordineras av en läkare med erfarenhet av att behandla leukemi.

Iclusig finns som:

en 45 mg filmdragerad tablett för den rekommenderade dosen

en 15 mg filmdragerad tablett och en 30 mg filmdragerad tablett för att man ska kunna göra

dosjusteringar.

Rekommenderad startdos är en 45 mg filmdragerad tablett en gång dagligen.

Läkaren kan minska din dos eller be dig att tillfälligt sluta att ta Iclusig om:

ett lämpligt svar på behandlingen har uppnåtts

antalet vita blodkroppar som kallas neutrofiler minskar

antalet blodplättar (trombocyter) minskar

en svår biverkning, som inte påverkar blodet, uppkommer

inflammation i bukspottkörteln.

förhöjda nivåer av proteinerna lipas eller amylas i blodet

du får problem med hjärtat eller blodkärlen

du har en leversjukdom.

Behandlingen med Iclusig kan återupptas med samma dos eller en lägre dos, när biverkningen har gått

över eller är under kontroll. Din läkare kan komma att utvärdera ditt svar på behandlingen med

regelbundna mellanrum.

Användningssätt

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten. Tabletterna kan tas med eller utan mat. Tabletterna får inte

krossas eller lösas upp.

Svälj inte behållaren med torkmedel som finns i flaskan.

Användningstid

Du måste ta Iclusig varje dag så länge det är ordinerat. Det här är en långtidsbehandling.

Om du har tagit för stor mängd av Iclusig

Tala omedelbart med din läkare om detta händer.

Om du har glömt att ta Iclusig

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos på den vanliga tiden.

Om du slutar att ta Iclusig

Sluta inte att ta Iclusig utan läkarens tillåtelse.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Det är mer sannolikt att patienter över 65 år får biverkningar.

Uppsök läkarvård omedelbart om du får någon av de följande allvarliga biverkningarna.

Om du får avvikande resultat vid blodprover ska du kontakta läkare omedelbart.

Allvarliga biverkningar (vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

lunginflammation (kan orsaka andningssvårigheter)

inflammation i bukspottkörteln. Informera läkaren omedelbart om du får inflammation i

bukspottkörteln. Symtomen är svår smärta i magen och ryggen.

feber, ofta med andra tecken på infektion på grund av minskat antal vita blodkroppar

hjärtattack (symtomen inkluderar: plötslig känsla av hjärtklappning, bröstsmärta, andnöd)

förändringar i blodnivåer:

minskat antal röda blodkroppar (symtomen inkluderar: svaghet, yrsel, trötthet)

minskat antal blodplättar (symtomen inkluderar: ökad benägenhet för blödning eller

blåmärken)

minskat antal vita blodkroppar som kallas neutrofiler (symtomen inkluderar: ökad

benägenhet för infektion)

förhöjd nivå av serumproteinet som kallas lipas

störning i hjärtrytmen, onormal puls

hjärtsvikt (symtomen inkluderar: svaghet, trötthet, svullna ben)

obehagligt tryck, stockning, sammanpressning eller smärta mitt i bröstkorgen (angina pectoris)

eller smärta i bröstet som inte har samband med hjärtat

högt blodtryck

förträngning av artärerna i hjärnan

problem med blodkärlen i hjärtmuskeln

blodinfektion

svullet eller rött område av huden som känns varmt och ömt (cellulit)

uttorkning

andningssvårigheter

vätska i thorax (kan orsaka svårighet att andas)

diarré

blodpropp i en djup ven, plötslig förträngning i en ven, blodpropp i ett blodkärl i lungan

(symtomen inkluderar: värmevallningar, hudrodnad, rodnad i ansiktet, svårighet att andas)

stroke (symtomen inkluderar svårighet att tala eller röra sig, sömnighet, migrän, onormala

känselförnimmelser)

blodcirkulationsproblem (symtomen inkluderar: smärta i ben eller armar, känsla av kyla i

lemmarnas extremiteter)

blodpropp i de stora artärerna som transporterar blod till huvudet och halsen (halspulsådern)

förstoppning

minskad natriumhalt i blodet

ökad benägenhet för blödning eller blåmärken

Andra möjliga biverkningar som kan uppkomma med följande frekvenser är:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

övre luftvägsinfektion (kan orsaka andningssvårigheter)

nedsatt aptit

insomnia

huvudvärk, yrsel

hosta

diarré, kräkningar, illamående

förhöjda nivåer i blodet av flera leverenzymer som kallas:

alaninaminotransferas

aspartataminotransferas

hudutslag, torr hud, klåda

smärta i skelett, leder, muskler, rygg, armar eller ben, muskelspasmer

trötthet, ansamling av vätska i armar och/eller ben, feber, smärta

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

inflammation i hårsäckarna, svullet, rött område av huden eller under huden som känns varmt

och ömt

försämrad sköldkörtelfunktion

vätskeansamling i kroppen

låga nivåer av kalcium, fosfat eller kalium i blodet

förhöjda nivåer av blodsocker eller urinsyra i blodet, höga blodfettvärden av triglycerider

viktnedgång

mini-stroke

nervstörningar i armarna och/eller benen (ger ofta domningar och smärta i händer och fötter)

letargi, migrän

ökad eller minskad känsel eller känslighet, onormala känselförnimmelser, t.ex. stickningar,

krypningar och klåda

dimsyn, torra ögon, infektion i ögat, synstörning

vävnadssvullnad i ögonlocken eller runt ögonen på grund av vätskeansamling

hjärtklappning

smärta i ett eller båda benen vid promenad eller motion, som går över efter några minuters vila

värmevallning, hudrodnad

näsblod, svårighet att tala, högt blodtryck i lungornas blodkärl

förhöjda nivåer i blodet av lever- och bukspottskörtelenzymer:

amylas

alkaliskt fosfatas

gamma-glutamyltransferas

halsbränna som orsakas av reflux av magsyror, inflammation i munnen, svullen mage eller

obehag eller matsmältningsbesvär, torr mun

blödningar i magsäcken (symtomen inkluderar: magsmärta, blodiga kräkningar)

förhöjd nivå av bilirubin (den gula nedbrytningssubstansen av blodpigmentet) i blodet

(symtomen inkluderar: mörk bärnstensfärgad urin)

smärta i skelettsystem eller nacke

hudutslag, fjällande hud, onormal förtjockning av huden, rodnad, blåmärken, smärta i huden,

förändringar av hudens färg, håravfall

svullnader i ansiktet på grund av överskott på vätska

nattsvettningar, ökad svettning

oförmåga att få eller behålla en erektion

frossa, influensaliknande sjukdom

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

ämnesomsättningsstörningar som orsakas av nedbrytningsprodukterna från döende cancerceller

blödning i hjärnan

förträngning av blodkärl i ögat

hjärtproblem, vänstersidig bröstsmärta, vänsterkammardysfunktion

förträngning av blodkärlen, dålig blodcirkulation, plötslig blodtrycksstegring

njurartärstenos (förträngning av kärlen till den ena eller båda njurarna)

cirkulationsproblem i mjälten

leverskada, gulsot (symtomen inkluderar: gulaktig hud och gula ögon)

huvudvärk, förvirring, krampanfall och synförlust, vilka kan vara symtom på ett tillstånd i

hjärnan som kallas posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion)

besvärande hudutslag med blåsor eller fjällande hud som sprids på hela kroppen och medför

trötthet. Informera omedelbart läkare om du får dessa symtom.

en förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och

arteriella dissektioner).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Iclusig ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burketiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Burken innehåller en försluten plastbehållare som innehåller ett torkmedel i form av en molekylsikt.

Behållaren ska vara kvar i burken. Svälj inte behållaren med torkmedel.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ponatinib.

En 15 mg filmdragerad tablett innehåller 15 mg ponatinib (som ponatinibhydroklorid).

En 30 mg filmdragerad tablett innehåller 30 mg ponatinib (som ponatinibhydroklorid).

En 45 mg filmdragerad tablett innehåller 45 mg ponatinib (som ponatinibhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa,

natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kisel, magnesiumstearat, talk, makrogol 4000,

polyvinylalkohol, titandioxid (E171). Se avsnitt 2 ”Iclusig innehåller laktos”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Iclusig filmdragerade tabletter är vita, runda och rundade på över- och undersidan.

Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter är cirka 6 mm i diameter med ”A5” på ena sidan.

Iclusig 30 mg filmdragerade tabletter är cirka 8 mm i diameter med ”C7” på ena sidan.

Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter är cirka 9 mm i diameter med ”AP4” på ena sidan.

Iclusig tillhandahålls i plastburkar, var och en innehållande en behållare med ett torkmedel i form av

en molekylsikt. Burkarna är förpackade i en kartong.

Burkar med Iclusig 15 mg innehåller antingen 30, 60 eller 180 filmdragerade tabletter.

Burkar med Iclusig 30 mg innehåller 30 filmdragerade tabletter.

Burkar med Iclusig 45 mg innehåller antingen 30 eller 90 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nederländerna

Tillverkare

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Str. 378

93055 Regensburg

Tyskland

Incyte Biosciences Distribution B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nederländerna

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter

Iclusig 30 mg filmdragerade tabletter

Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 15 mg ponatinib (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt

En filmdragerad tablett innehåller 40 mg laktosmonohydrat.

Iclusig 30 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 30 mg ponatinib (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt

En filmdragerad tablett innehåller 80 mg laktosmonohydrat.

Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter

En filmdragerad tablett innehåller 45 mg ponatinib (som hydroklorid).

Hjälpämne med känd effekt

En filmdragerad tablett innehåller 120 mg laktosmonohydrat

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter

Vit, bikonvex, rund, filmdragerad tablett med en diameter på cirka 6 mm, med ”A5” präglat på ena

sidan.

Iclusig 30 mg filmdragerade tabletter

Vit, bikonvex, rund, filmdragerad tablett med en diameter på cirka 8 mm, med ”C7” präglat på ena

sidan.

Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter

Vit, bikonvex, rund, filmdragerad tablett med en diameter på cirka 9 mm, med ”AP4” präglat på ena

sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Iclusig är avsett för vuxna patienter med

kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris som är resistenta

mot dasatinib eller nilotinib; som är intoleranta mot dasatinib eller nilotinib och för vilka

påföljande behandling med imatinib inte är kliniskt lämplig; eller som har T315I-mutation

Philadelphia-kromosompositiv akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL) som är resistenta mot

dasatinib; som är intoleranta mot dasatinib och för vilka påföljande behandling med imatinib

inte är kliniskt lämplig; eller som har T315I-mutation.

Se avsnitt 4.2 avseende bedömning av kardiovaskulär status innan behandlingen inleds och avsnitt 4.4

avseende situationer där alternativ behandling kan övervägas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska sättas in av en läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av patienter

med leukemi. Hematologiskt stöd som trombocyttransfusion och hematopoetiska tillväxtfaktorer kan

användas under behandling om det är kliniskt motiverat.

Innan behandling med ponatinib inleds ska patientens kardiovaskulära status bedömas, inklusive

sjukdomshistoria och kroppsundersökning, och kardiovaskulära riskfaktorer ska hanteras aktivt.

Kardiovaskulär status ska även fortsättningsvis övervakas och medicinsk och stödjande behandling för

sjukdomstillstånd med en kardiovaskulär risk ska optimeras under behandling med ponatinib.

Dosering

Rekommenderad startdos är 45 mg ponatinib en gång dagligen. För standarddosen på 45 mg en gång

dagligen finns det en filmdragerad tablett på 45 mg att tillgå. Behandling ska fortgå så länge patienten

inte visar tecken på sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

Patienter bör övervakas avseende behandlingssvar i enlighet med sedvanliga kliniska riktlinjer.

Utsättning av behandlingen ska övervägas om ett fullständigt hematologiskt svar inte har uppnåtts

efter 3 månaders (90 dagars) behandling med ponatinib.

Risken för arteriella ocklusiva händelser är sannolikt dosrelaterad. Minskning av dosen av Iclusig till

15 mg ska övervägas för patienter med KML i kronisk fas (CP) som har uppnått ett betydande

cytogenetiskt svar (major cytogenetic response, MCyR) efter att följande faktorer har tagits i

beaktande vid den individuella patientbedömningen: kardiovaskulär risk, biverkningar vid

behandlingen med ponatinib, tidslängd till cytogenetiskt svar och BCR-ABL-transkriptnivåer (se

avsnitt 4.4 och 5.1). Vid eventuell dosreduktion rekommenderas en noggrann övervakning av

behandlingssvar.

Hantering av toxicitet

Dosjusteringar eller dosavbrott ska övervägas för att hantera hematologisk och icke-hematologisk

toxicitet. Vid svåra biverkningar ska uppehåll i behandlingen göras.

Hos patienter där biverkningarna har gått tillbaka eller mildrats i svårighetsgrad, kan Iclusig

återinsättas och upptrappning till den dagliga dos som gavs innan biverkningarna uppkom kan

övervägas, om det bedöms vara kliniskt lämpligt.

För en dos på 30 mg eller 15 mg en gång dagligen finns det 15 mg och 30 mg filmdragerade tabletter

att tillgå.

Myelosuppression

Dosjusteringar för neutropeni (ANC* < 1,0 x 10

/liter) och trombocytopeni (trombocyt

< 50 x 10

/liter) utan samband med leukemi summeras i tabell 1.

Tabell 1

Dosjusteringar för myelosuppression

ANC* < 1,0 x 10

/liter

eller

trombocyt < 50 x 10

/liter

Första uppkomsten:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

samma dos efter återhämtning till ANC ≥ 1,5 x 10

/liter och

trombocyt ≥ 75 x 10

/liter

Återuppkomst med 45 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

30 mg efter återhämtning till ANC ≥ 1,5 x 10

/liter och

trombocyt ≥ 75 x 10

/liter

Återuppkomst med 30 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

15 mg efter återhämtning till ANC ≥ 1,5 x 10

/liter och

trombocyt ≥ 75 x 10

/liter

*ANC = absolut antal neutrofiler

Arteriell ocklusion och venös tromboembolism

Om man misstänker att en patient håller på att utveckla en arteriell ocklusiv händelse eller en venös

tromboembolism ska behandlingen med Iclusig avbrytas omedelbart. En bedömning av

nytta-riskförhållandet ska vara vägledande för beslut om behandling med Iclusig ska återupptas (se

avsnitt 4.4 och 4.8) när händelsen har gått över.

Hypertoni kan öka risken för arteriella ocklusiva händelser. Behandlingen med Iclusig ska avbrytas

tillfälligt om hypertonin inte är under kontroll med läkemedel.

Pankreatit

Rekommenderade justeringar vid pankreasbiverkningar summeras i tabell 2.

Tabell 2

Dosjusteringar vid pankreatit och förhöjt lipas/amylas

Grad 2-pankreatit och/eller

asymtomatisk höjning av

lipas/amylas

Behandlingen med Iclusig ska fortsätta med samma dos

Grad 3 eller 4 asymtomatisk

förhöjning av endast lipas/amylas

(> 2,0 x IULN*)

Uppkomst med 45 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

30 mg efter återhämtning till ≤ grad 1 (< 1,5 x IULN)

Uppkomst med 30 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

15 mg efter återhämtning till ≤ grad 1 (< 1,5 x IULN)

Uppkomst med 15 mg:

Utsättning av behandlingen med Iclusig ska övervägas

Grad 3-pankreatit

Uppkomst med 45 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

30 mg efter återhämtning till < grad 2

Uppkomst med 30

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas med

15 mg efter återhämtning till < grad 2

Uppkomst med 15 mg:

Utsättning av behandlingen med Iclusig ska övervägas

Grad 4-pankreatit

Behandlingen med Iclusig ska sättas ut

*IULN = det institutionella övre normala gränsvärdet

Levertoxicitet

Doseringsavbrott eller utsättning kan krävas enligt beskrivning i tabell 3.

Tabell 3

Rekommenderade dosjusteringar vid levertoxicitet

Förhöjda levertransaminaser

> 3 x ULN*

Persisterande grad 2 (längre än 7 dagar)

Grad 3 eller högre

Uppkomst med 45 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och

leverfunktionen ska övervakas

Behandlingen med Iclusig ska återupptas med 30 mg

efter återgång till ≤ grad 1 (< 3 x ULN) eller återgång

till samma grad som före behandling

Uppkomst med 30 mg:

Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och återupptas

med 15 mg efter återgång till ≤ grad 1 eller återgång

till samma grad som före behandling

Uppkomst med 15 mg:

Behandlingen med Iclusig ska sättas ut

Förhöjt ASAT eller ALAT ≥ 3 x ULN

samtidigt med förhöjt bilirubin

> 2 × ULN och alkaliskt fosfatas

< 2 × ULN

Behandlingen med Iclusig ska sättas ut

*ULN = laboratoriets övre gräns för normalvärde

Äldre patienter

Av de 449 patienterna i den kliniska studien av Iclusig, var 155 (35 %) ≥ 65 år. Jämfört med patienter

< 65 år är det mer sannolikt att äldre patienter får biverkningar.

Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion kan få den rekommenderade startdosen. Försiktighet

rekommenderas vid administrering av Iclusig till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4

och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Utsöndring via njurarna är inte någon huvudsaklig elimineringsväg för ponatinib. Iclusig har inte

studerats på patienter med nedsatt njurfunktion. Det bör vara säkert att ge Iclusig till patienter med en

beräknad kreatininclearance på ≥ 50 ml/min utan dosjustering. Försiktighet rekommenderas vid

administrering av Iclusig till patienter med en beräknad kreatininclearance på < 50 ml/min., eller med

njursvikt i terminalfas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Iclusig för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Iclusig är avsett för oral användning. Tabletterna ska sväljas hela. Patienter får inte krossa eller lösa

upp tabletterna. Iclusig kan tas med eller utan mat.

Patienter ska informeras om att inte svälja behållaren med torkmedel som finns i flaskan.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Viktiga biverkningar

Myelosuppression

Iclusig associeras med svår (grad 3 eller 4 enligt National Cancer Institute Common Terminology

Criteria for Adverse Events) trombocytopeni, neutropeni och anemi. De flesta patienter med grad 3

eller 4 av minskat trombocyttal, anemi eller neutropeni utvecklade det inom de första 3 månaderna av

behandlingen. Frekvensen av dessa händelser är högre hos patienter med KML i accelererad fas

(AP-KML) eller KML i blastkris (BP-KML)/Ph+ ALL än hos patienter med KML i kronisk fas

(CP-KML). En komplett blodstatus bör tas varannan vecka under första 3 månaderna och därefter

varje månad eller så ofta som det är kliniskt motiverat. Myelosuppression var i allmänhet reversibel

och kunde vanligtvis hanteras med ett tillfälligt uppehåll i behandlingen med Iclusig eller en

dossänkning (se avsnitt 4.2).

Arteriell ocklusion

Arteriell ocklusion, inklusive fatal myokardinfarkt, stroke, arteriella ocklusioner i retinala kärl, i vissa

fall associerade med permanent synnedsättning eller synförlust, stenos i stora arteriella kärl i hjärnan,

svår perifer vaskulär sjukdom, njurartärstenos (förenad med förvärrad, okontrollerad eller

behandlingsresistent hypertoni) och behov av brådskande ingrepp för revaskularisering har uppkommit

hos patienter som behandlats med Iclusig. Patienter med och utan kardiovaskulära riskfaktorer,

inklusive patienter i åldern 50 år eller yngre, drabbades av dessa händelser. Biverkningar i form av

arteriell ocklusion var mer frekventa i takt med stigande ålder och hos patienter med ischemi,

hypertoni, diabetes eller hyperlipidemi i anamnesen.

Risken för arteriella ocklusiva händelser är sannolikt dosrelaterad (se avsnitt 4.2 och 5.1).

I fas 2-prövningen (med en uppföljning på minst 64 månader) förekom arteriella ocklusiva

biverkningar hos 25 % av patienterna (behandlingsutlöst frekvens). Vissa patienter upplevde fler än en

typ av händelse. Arteriella kardiovaskulära, cerebrovaskulära biverkningar och perifer vaskulär

ocklusion (behandlingsutlöst frekvens) förekom hos 13 %, 9 % respektive 11% av patienterna som

behandlats med Iclusig.

I fas 2-prövningen förekom allvarliga arteriella ocklusiva biverkningar hos 20 % av patienterna

(behandlingsutlöst frekvens). Allvarliga arteriella kardiovaskulära, cerebrovaskulära biverkningar och

perifer vaskulär ocklusion (behandlingsutlöst frekvens) förekom hos 10 %, 7 % respektive 9 % av

patienterna som behandlats med Iclusig (se avsnitt 4.8).

Mediantiden till debuten av de första kardiovaskulära, cerebrovaskulära och perifera vaskulära

arteriella ocklusiva händelserna var 351, 611 respektive 605 dagar.

Iclusig ska inte användas till patienter med myokardinfarkt, tidigare revaskularisering eller stroke i

anamnesen, såvida inte den möjliga nyttan med behandling överväger den potentiella risken (se

avsnitt 4.2 och 4.8). För dessa patienter bör även andra behandlingsalternativ övervägas innan

behandling med ponatinib inleds.

Innan behandling med ponatinib inleds ska patientens kardiovaskulära status bedömas, inklusive

sjukdomshistoria och kroppsundersökning, och de kardiovaskulära riskfaktorerna ska hanteras aktivt.

Kardiovaskulär status ska övervakas kontinuerligt och medicinsk och understödjande behandling som

används för sjukdomstillstånd med kardiovaskulär risk ska optimeras under behandling med ponatinib.

Övervakning avseende tecken på arteriell ocklusion ska utföras och om synnedsättning eller dimsyn

uppträder ska en oftalmisk undersökning (inklusive fundoskopi) utföras. Behandling med Iclusig ska

avbrytas omedelbart vid konstaterad arteriell ocklusion. En bedömning av nytta-riskförhållandet ska

vara vägledande för beslut om behandling med Iclusig ska återupptas (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Venös tromboembolism

I fas 2-prövningen (med en uppföljning på minst 64 månader) förekom venösa tromboemboliska

biverkningar hos 6 % av patienterna (behandlingsutlöst frekvens). Allvarliga venösa tromboemboliska

biverkningar förekom hos 5 % av patienterna (behandlingsutlöst frekvens) (se avsnitt 4.8).

Övervakning avseende tecken på tromboembolism ska utföras. Behandling med Iclusig ska avbrytas

omedelbart vid konstaterad tromboembolism. En bedömning av nytta-riskförhållandet ska vara

vägledande för beslut om behandling med Iclusig ska återupptas (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Venösa ocklusioner i retinala kärl, i vissa fall associerade med permanent synnedsättning eller

synförlust, har förekommit hos patienter som behandlats med Iclusig. Om synnedsättning eller dimsyn

uppträder ska en oftalmisk undersökning (inklusive fundoskopi) utföras.

Hypertoni

Hypertoni kan bidra till risken för arteriella tromboser och njurartärstenos. Under behandling med

Iclusig ska blodtrycket övervakas och hanteras vid varje besök på kliniken och hypertoni ska

behandlas till normalvärdet. Behandlingen med Iclusig ska avbrytas temporärt om inte hypertonin är

under kontroll med läkemedel (se avsnitt 4.2).

Vid kraftigt förvärrad, okontrollerad eller behandlingsresistent hypertoni ska behandlingen avbrytas

och utredning av eventuell njurartärstenos övervägas.

Behandlingsutlöst hypertoni (inklusive hypertensiv kris) har förekommit hos patienter som behandlats

med Iclusig. Patienter kan behöva akut klinisk åtgärd för hypertoni förenad med förvirring, huvudvärk,

bröstsmärta och andfåddhet.

Aneurysmer och arteriella dissektioner

Användningen av VEGF-hämmare till patienter med eller utan hypertoni kan främja bildningen av

aneurysmer och/eller arteriella dissektioner. Denna risk ska noga övervägas innan Iclusig sätts in hos

patienter med riskfaktorer såsom hypertoni eller tidigare aneurysm.

Kongestiv hjärtsvikt

Dödlig och allvarlig hjärtsvikt eller vänsterkammardysfunktion förekom hos patienter som behandlats

med Iclusig, inklusive händelser som var relaterade till tidigare vaskulära ocklusiva händelser.

Patienter ska övervakas avseende tecken och symtom på hjärtsvikt och behandlas så som är kliniskt

indicerat, inklusive avbrytande av behandling med Iclusig. Utsättning av ponatinib ska övervägas hos

patienter som utvecklar allvarlig hjärtsvikt (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Pankreatit och serumlipas

Iclusig associeras med pankreatit. Frekvensen av pankreatit är högre under de första 2 månadernas

användning. Kontrollera serumlipas varannan vecka under de första 2 månaderna och därefter

regelbundet. Uppehåll i doseringen eller dossänkning kan krävas. Om lipasförhöjningar åtföljs av

buksymtom bör uppehåll i behandlingen med Iclusig göras och patienter bör bedömas med avseende

på tecken på pankreatit (se avsnitt 4.2). Försiktighet rekommenderas för patienter med pankreatit eller

alkoholmissbruk i anamnesen. Patienter med svår eller mycket svår hypertriglyceridemi bör behandlas

på lämpligt sätt för att minska risken för pankreatit.

Levertoxicitet

Iclusig kan leda till förhöjningar av ALAT, ASAT, bilirubin och alkaliskt fosfatas. Hos de flesta

patienter där en händelse med levertoxicitet förekom uppträdde den första händelsen under det första

året av behandlingen. Leversvikt (även med dödlig utgång) har observerats. Leverfunktionsprover bör

tas innan behandlingen inleds och leverfunktionen bör kontrolleras regelbundet, så ofta som det är

kliniskt motiverat.

Hemorragi

Allvarlig hemorragi, inklusive dödsfall, har förekommit hos patienter som behandlats med Iclusig.

Incidensen av allvarliga blödningar var högre hos patienter med AP-KML, BP-KML och Ph+ ALL.

Gastrointestinal hemorragi och subduralhematom var de mest vanliga rapporterade blödningarna av

grad 3/4. De flesta hemorragiska händelser, men inte alla, förekom hos patienter med trombocytopeni

av grad 3/4. Behandlingen med Iclusig ska avbrytas och patienten ska utvärderas för allvarlig eller

svår hemorragi.

Hepatit B-reaktivering

Hos kroniska bärare av hepatit B-virus har reaktivering av hepatit B förekommit efter att dessa

patienter fått BCR-ABL tyrosinkinashämmare. Vissa fall ledde till akut leversvikt eller fulminant

hepatit med levertransplantation eller dödlig utgång som följd.

Patienter ska testas för HBV-infektion innan behandling med Iclusig påbörjas. Specialister på

leversjukdomar och på behandling av hepatit B bör konsulteras innan behandling påbörjas hos

patienter som testats positivt för hepatit B-serologi (inräknat dem med aktiv sjukdom) och vid

patienter som testas positivt för HBV-infektion under behandlingen. Bärare av HBV som behöver

behandling med Iclusig ska följas noga avseende tecken och symtom på aktiv HBV-infektion under

hela behandlingen och i flera månader efter avslutad behandling (se avsnitt 4.8).

Posterior reversibel encefalopatisyndrom

Bland patienter som behandlats med Iclusig efter godkännandet för försäljning har fall av posterior

reversibel encefalopatisyndrom (PRES) rapporterats.

PRES är en neurologisk störning som kan debutera med tecken och symtom som krampanfall,

huvudvärk, nedsatt vakenhet, förändrad mental funktion, synförlust och andra neurologiska störningar

och störningar i synen.

Om tillståndet diagnostiseras, ska behandlingen med Iclusig avbrytas och den får återupptas endast

sedan biverkningen avklingat och om nyttan av fortsatt behandling är större än risken för PRES.

Läkemedelsinteraktioner

Försiktighet bör iakttas om Iclusig används samtidigt med måttliga och starka CYP3A-hämmare och

måttliga och starka CYP3A-inducerare (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av ponatinib och antikoagulantia ska ske med försiktighet hos patienter med risk

för blödningar (se ”Myelosuppression” och ”Hemorragi”). Formella studier av ponatinib tillsammans

med antikoagulantia har inte utförts.

QT-förlängning

Potentialen för förlängning av QT-intervallet med Iclusig bedömdes på 39 leukemipatienter utan att

någon kliniskt signifikant QT-förlängning kunde observeras (se avsnitt 5.1). Någon grundlig

QT-studie har dock inte utförts och därför kan man inte utesluta en kliniskt signifikant effekt på QT.

Särskilda populationer

Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion kan få den rekommenderade startdosen. Försiktighet

rekommenderas vid administrering av Iclusig till patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2

och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas vid administrering av Iclusig till patienter med en beräknad

kreatininclearance på < 50 ml/min eller njursvikt i terminalfas (se avsnitt 4.2).

Laktos

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller

glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Substanser som kan öka serumkoncentrationerna av ponatinib

CYP3A-hämmare

Ponatinib metaboliseras av CYP3A4.

Samtidig administrering av en oral engångsdos på 15 mg Iclusig och ketokonazol (400 mg dagligen),

en stark CYP3A-hämmare, ledde till blygsamma ökningar av den systemiska exponeringen för

ponatinib, med ponatinibvärden för AUC

0-∞

och C

som var 78 % respektive 47 % högre än de

värden som sågs när enbart ponatinib administrerades.

Försiktighet bör iakttas och en reduktion av startdosen av Iclusig till 30 mg bör övervägas vid samtidig

användning av starka CYP3A-hämmare som klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol,

nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin, troleandomycin, vorikonazol och

grapefruktjuice.

Substanser som kan sänka serumkoncentrationerna av ponatinib

CYP3A-inducerare

Samtidig administrering av en engångsdos på 45 mg av Iclusig vid närvaro av rifampicin (600 mg

dagligen), en stark CYP3A-inducerare, till 19 friska försökspersoner, minskade AUC

0–∞

och C

för

ponatinib med 62 % respektive 42 %, jämfört med administrering av enbart ponatinib.

Samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare som karbamazepin, fenobarbital, fenytoin,

rifabutin, rifampicin och johannesört med ponatinib ska undvikas, och alternativ till

CYP3A4-induceraren ska sökas, såvida inte nyttan överväger den möjliga risken för underexponering

av ponatinib.

Substanser som kan få förändrade serumkoncentrationer på grund av ponatinib

Transportörsubstrat

In vitro

är ponatinib en hämmare av P-gp och BCRP. Därför kan ponatinib ha potentialen att öka

plasmakoncentrationerna av samtidigt administrerade substrat av P-gp (t.ex. digoxin, dabigatran,

kolkicin, pravastatin) eller BCRP (t.ex. metotrexat, rosuvastatin, sulfasalazin) och därmed öka deras

terapeutiska effekt och biverkningar. Noggrann klinisk övervakning rekommenderas när ponatinib

administreras tillsammans med dessa läkemedel.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Preventivmedel för män och kvinnor

Fertila kvinnor som behandlas med Iclusig ska informeras om att inte bli gravida och män som

behandlas med Iclusig ska informeras om att inte avla barn under behandlingen. En effektiv

preventivmetod ska användas under behandling. Det är okänt om ponatinib påverkar effektiviteten hos

systemiska hormonella preventivmedel. En alternativ eller ytterligare preventivmetod bör användas.

Graviditet

Det finns inga adekvata data från användningen av Iclusig till gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människor är okänd.

Iclusig ska användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Om läkemedlet används

under graviditet måste patienten informeras om den potentiella risken för fostret.

Amning

Det är okänt om Iclusig utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga farmakodynamiska och toxikologiska

data kan inte utesluta potentiell utsöndring i bröstmjölk. Amning ska avbrytas under behandling med

Iclusig.

Fertilitet

Det finns inga data om effekten av ponatinib på fertiliteten hos människa. Hos råtta har behandling

med ponatinib lett till effekter på fertiliteten hos hondjur, medan fertiliteten hos handjur inte

påverkades (se avsnitt 5.3). Den kliniska betydelsen av dessa fynd för fertiliteten hos människa är

okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Iclusig har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar som

letargi, yrsel och dimsyn har associerats med Iclusig. Därför rekommenderas försiktighet vid

bilkörning och användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Biverkningarna som beskrivs i detta avsnitt identifierades i en singelarm-, öppen, internationell

multicenterprövning på 449 patienter med KML och Ph+ ALL som var resistenta eller intoleranta mot

tidigare TKI-terapi inklusive patienter med en BCR-ABL T315I-mutation. Alla patienter fick 45 mg

Iclusig en gång dagligen. Dosjusteringar till 30 mg en gång dagligen eller 15 mg en gång dagligen var

tillåtna för hanteringen av behandlingstoxicitet. Efter cirka 2 år av uppföljning rekommenderades

dessutom en dosreducering för alla patienter som fortfarande tog en daglig dos på 45 mg, även om

inga biverkningar förekommit, som svar på den fortsatta förekomsten av vaskulära ocklusiva

händelser i den kliniska prövningen. Vid tiden för rapportering hade alla pågående patienter en

uppföljning på minst 64 månader. Medianlängden för behandlingen med Iclusig var 32,2 månader för

patienter med CP-KML, 19,4 månader för patienter med AP-KML och 2,9 månader för patienter med

BP-KML/Ph+ ALL. Medianen för dosintensitet var 28 mg/dag för patienter med CP-KML eller 63 %

av den förväntade dosen på 45 mg; medianen för dosintensitet var större i avancerade

sjukdomstillstånd (32 mg/dag för patienterna med AP-KML och 44 mg/dag för patienterna med

BP-KML/Ph+ ALL).

De vanligaste allvarliga biverkningarna > 2 % (behandlingsutlöst frekvens) var pneumoni (7,3 %),

pankreatit (5,8 %), buksmärta (4,7 %), förmaksflimmer (4,5 %), pyrexi (4,5 %), myokardinfarkt

(4,0 %), perifer arteriell ocklusiv sjukdom (3,8 %), anemi (3,8 %), angina pectoris (3,3 %), minskat

trombocyttal (3,1 %), febril neutropeni (2,9 %), hypertoni (2,9 %), kransartärsjukdom (2,7 %),

kongestiv hjärtsvikt (2,4 %), cerebrovaskulär sjukdom (2,4 %), sepsis (2,4 %), cellulit (2,2 %), akut

njurskada (2,0 %), urinvägsinfektion (2,0 %) och förhöjt lipas (2,0 %).

Allvarliga arteriella kardiovaskulära och cerebrovaskulära biverkningar samt perifer vaskulär

ocklusion (behandlingsutlöst frekvens) förekom hos 10 %, 7 % respektive 9 % av patienterna som

behandlats med Iclusig. Allvarlig venös ocklusion (behandlingsutlöst frekvens) förekom hos 5 % av

patienterna.

Arteriella kardiovaskulära och cerebrovaskulära biverkningar samt perifer vaskulär ocklusion

(behandlingsutlöst frekvens) förekom hos 13 %, 9 % respektive 11 % av patienterna som behandlats

med Iclusig. Totalt förekom arteriell ocklusion hos 25 % av patienterna som behandlats med Iclusig i

fas 2-prövningen, med allvarliga biverkningar hos 20 % av patienterna. Vissa patienter hade fler än en

typ av biverkning.

Venösa tromboemboliska reaktioner (behandlingsutlöst frekvens) förekom hos 6 % av patienterna.

Incidensen av tromboemboliska händelser är högre hos patienter med Ph+ ALL eller BP-KML än hos

patienter med AP-KML eller CP-KML. Det förekom inga venösa ocklusiva händelser med dödlig

utgång.

Efter en minimiuppföljning på 64 månader var frekvenserna av biverkningar som ledde till avbrott

20 % för CP-KML, 11 % för AP-KML, 15 % för BP-KML och 9 % för Ph+ ALL.

Lista i tabellform över biverkningar

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/418308/2018

EMEA/H/C/002695

Iclusig (ponatinib)

Sammanfattning av Iclusig och varför det är godkänt inom EU

Vad är Iclusig och vad används det för?

Iclusig är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen ponatinib. Det används för att

behandla vuxna med följande typer av leukemi (cancer i de vita blodkropparna):

Kronisk myeloisk leukemi (KML) i dess olika stadier som kallas kronisk fas, accelererad fas och

blastkris.

Akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos patienter som är Philadelphia-kromosompositiva (Ph+). Ph+

betyder att en del av patienternas gener har arrangerat om sig så att de bildar en speciell

kromosom som kallas Philadelphia-kromosomen som leder till utveckling av leukemi. Philadelphia-

kromosomen finns hos vissa patienter med ALL och hos de flesta patienter med KML.

Iclusig ges till patienter som inte tål eller inte svarar på dasatinib (patienter med KML eller ALL) eller

nilotinib (patienter med KML), vilka är andra cancerläkemedel i samma klass och för vilka efterföljande

behandling med imatinib (ett tredje läkemedel i samma klass) inte anses lämplig. Det ges också till

patienter som har en genetisk mutation som kallas ”T315I-mutation” som gör dem okänsliga för

behandling med imatinib, dasatinib eller nilotinib.

Dessa sjukdomar är sällsynta och Iclusig klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) den 2 februari 2010. Mer information om klassificeringen som

särläkemedel finns här: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

(KML; ALL

Hur används Iclusig?

Iclusig är receptbelagt och behandlingen ska påbörjas av en läkare med erfarenhet av diagnostisering

och behandling av leukemi.

Iclusig finns som tabletter (15 mg, 30 mg och 45 mg). Rekommenderad startdos är 45 mg en gång

dagligen. Behandlingen fortsätter så länge patienten har nytta av den. Om en patient får vissa

allvarliga biverkningar kan läkaren besluta att sänka efterföljande doser, skjuta upp eller avbryta

behandlingen. Läkaren bör överväga att avbryta behandlingen om nivån av vita blodkroppar i blodet

inte återgår till den normala inom tre månader.

Iclusig (ponatinib)

EMA/418308/2018

Sida 2/3

Iclusig kan leda till proppar i eller blockering av artärer och vener och tillståndet för patienternas hjärta

och blodcirkulation ska därför beaktas före och under behandlingen, liksom behandlas på lämpligt sätt

vad gäller eventuella problem. Dosen kan behöva minskas eller behandlingen avbrytas om patienten

får vissa biverkningar. Behandlingen ska avbrytas omedelbart om en blockering uppstår i en artär eller

ven.

För mer information om hur du använder Iclusig, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Iclusig?

Den aktiva substansen i Iclusig, ponatinib, tillhör en grupp läkemedel som kallas

”tyrosinkinashämmare”. Dessa föreningar verkar genom att blockera enzymer som kallas

tyrosinkinaser. Ponatinib verkar genom att blockera ett tyrosinkinas som kallas BcrAbl. Detta enzym

finns på ytan av leukemiceller där det medverkar till att stimulera cellerna att dela sig okontrollerat.

Genom att blockera Bcr-Abl hjälper Iclusig till att kontrollera tillväxten och spridningen av

leukemiceller.

Vilken nytta med Iclusig har visats i studierna?

Iclusig har undersökts i en huvudstudie som omfattade 449 patienter med KML eller Ph+ ALL och som

inte tålde eller inte svarade på behandling med dasatinib eller nilotinib, eller hade T315I-mutationen. I

studien jämfördes inte Iclusig med annan behandling. Svaret på behandlingen bedömdes genom att

mäta andelen patienter som fick ett ”betydande hematologiskt svar” (när antalet vita blodkroppar

återgår till det normala eller det inte finns några tecken på leukemi) eller ett ”betydande cytogenetiskt

svar” (när andelen vita blodkroppar som innehåller Philadelphia-kromosomen sjunker till under

35 procent).

Resultaten av studien visade att behandling med Iclusig ledde till kliniskt relevanta svar i samtliga

patientgrupper:

Hos patienter med KML i kronisk fas fick cirka 54 procent (144 av 267) ett betydande cytogenetiskt

svar.

Hos patienter med KML i accelererad fas fick cirka 58 procent (48 av 83) ett betydande

hematologiskt svar.

Hos patienter med KML i blastkris fick cirka 31 procent (19 av 62) ett betydande hematologiskt

svar.

Hos patienter med Ph+ ALL fick cirka 41 procent (13 av 32) ett betydande hematologiskt svar.

Vilka är riskerna med Iclusig?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Iclusig (kan uppträda hos fler än 2 av 100 personer) är

pneumoni (lunginflammation), pankreatit (inflammation i bukspottkörteln), pyrexi (feber), buksmärta

(magont), myokardinfarkt (hjärtinfarkt), förmaksflimmer (oregelbundna snabba sammandragningar av

hjärtats övre kammare), perifer arteriell ocklusiv sjukdom (problem med blodflödet i artärerna), anemi

(lågt antal röda blodkroppar), angina pectoris (smärta i bröstet, käken och ryggen på grund av

problem med blodflödet till hjärtat), minskat antal blodplättar (komponenter som hjälper blodet att

koagulera), febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med feber), hypertoni (högt blodtryck),

Iclusig (ponatinib)

EMA/418308/2018

Sida 3/3

kranskärlssjukdom (hjärtsjukdom som orsakas av förträngning av blodkärlen som försörjer

hjärtmuskeln med blod), hjärtsvikt (när hjärtat inte arbetar som det ska), cerebrovaskulär händelse

(stroke), sepsis (blodförgiftning), cellulit (inflammation i den djupa hudvävnaden), akut njurskada,

urinvägsinfektion (infektion i strukturerna som leder urinen) och förhöjda nivåer av lipas (ett enzym).

Arteriella ocklusiva biverkningar (proppar och blockeringar i artärer) uppträdde hos 25 procent av

patienterna, med allvarliga biverkningar hos 20 procent av patienterna. Allvarliga venösa ocklusiva

biverkningar (proppar och blockeringar i vener) uppträdde hos 5 procent av patienterna. Venösa

tromboemboliska reaktioner (problem till följd av blodproppar i venerna) uppträdde hos 6 procent av

patienterna.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Iclusig finns i bipacksedeln.

Varför är Iclusig godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Iclusig är större än riskerna och att

Iclusig skulle godkännas för försäljning i EU. Iclusig visade sig vara effektivt för behandling av de

patienter med KML eller Ph+ ALL som har begränsade behandlingsalternativ. Vad gäller dess säkerhet

liknade biverkningarna med Iclusig i hög grad dem av andra tyrosinkinashämmare och kunde för det

mesta hanteras med dosreduktion eller dosfördröjning. Risken för problem (inklusive hjärtattack och

stroke) till följd av blodproppar eller blockering i artärer och vener kan minskas genom att kontrollera

och behandla bidragande orsaker som exempelvis högt blodtryck och förhöjda kolosterolvärden både

före och under behandlingen.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Iclusig?

Företaget som marknadsför Iclusig kommer att förse alla läkare som förväntas förskriva läkemedlet

med utbildningsmaterial om de allvarliga risker för vilka man rekommenderar övervakning och

dosjustering. Företaget kommer också att genomföra en studie för att bestämma bästa startdos för

Iclusig och för att bedöma säkerheten och effekten av Iclusig efter dosreduktion hos patienter med

KML i kronisk fas där ett betydande cytogenetiskt svar uppnåtts.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Iclusig har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Iclusig utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Iclusig

Den 1 juli 2013 beviljades Iclusig ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Iclusig finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen