Hydroxikarbamid Orifarm 500 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

07-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-05-2020

Aktiva substanser:
hydroxikarbamid
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
L01XX05
INN (International namn):
hydroxyurea
Dos:
500 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; hydroxikarbamid 500 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 100 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56385
Tillstånd datum:
2018-01-31

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

07-05-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: information till användaren

Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård

hydroxikarbamid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Hydroxyurea medac är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Hydroxyurea medac

Hur du tar Hydroxyurea medac

Eventuella biverkningar

Hur Hydroxyurea medac ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hydroxyurea medac är och vad det används för

Hydroxyurea medac innehåller den aktiva substansen hydroxikarbamid, vilken tillhör en grupp

läkemedel som används vid vissa blodsjukdomar och förhindrar tillväxt av cancerceller.

Detta läkemedel har ordinerats av din läkare för behandling av blodsjukdomar (tumörer i benmärgen:

kronisk myeloisk leukemi, essentiell trombocytemi och polycytemia vera).

Hydroxikarbamid som finns i Hydroxyurea medac kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Hydroxyurea medac

Ta inte Hydroxyurea medac:

om du är allergisk mot hydroxikarbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har för lågt antal blodkroppar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hydroxyurea medac.

Behandling med hydroxikarbamid kräver omfattande övervakning. Före och under behandling med

detta läkemedel kommer dina blodvärden att testas för att kontrollera att du har tillräckligt med

blodkroppar, liksom test av njur- och leverfunktionen för att kontrollera att dessa är tillräckliga.

Testerna av blodvärdena görs normalt en gång i veckan.

Om du har minskat antal röda blodkroppar, anemi (blodbrist), före, eller utvecklar det under,

behandling kan vid behov röda blodkroppar tillföras.

Du ska dricka rikligt med vätska under behandlingen.

Om du har njur- eller leverproblem ska du informera din läkare innan behandlingen med detta

läkemedel påbörjas.

Om du får långvarig behandling med hydroxikarbamid kan sekundär leukemi utvecklas. I vilken

utsträckning detta beror på den underliggande sjukdomen eller beror på behandlingen med

hydroxikarbamid är för närvarande okänt.

Hudcancer har rapporterats hos patienter som fått långtidsbehandling med hydroxikarbamid. Du måste

skydda huden från solljus och själv undersöka huden regelbundet under behandlingens gång samt

efter att behandlingen med hydroxikarbamid har avslutats. Din läkare kommer också att undersöka din

hud i samband med återkommande uppföljningsbesök.

Du kan få bensår. Om så är fallet kommer din läkare att avgöra om du ska fortsätta att ta detta

läkemedel. Bensåren läks vanligtvis långsamt efter några veckor om du slutar att ta detta läkemedel.

Andra läkemedel och Hydroxyurea medac

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om du tidigare har fått eller fortfarande får liknande läkemedel eller strålbehandling så kan

biverkningar förekomma oftare och vara av allvarligare grad. Sådana biverkningar omfattar främst

minskning av antalet blodkroppar (undertryckt benmärgsfunktion), inflammation i magens slemhinna

och inflammation i huden.

Tidigare eller samtidig strålbehandling kan orsaka rodnad och irritation i huden.

Hydroxikarbamid kan öka aktiviteten hos NRTI (nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas),

som är läkemedel som används vid behandlingen av HIV (t.ex. didanosin, stavudin).

Hydroxikarbamid i kombination med NRTI kan öka risken för biverkningar av NRTI.

Om du nyligen har vaccinerat dig eller planerar en vaccination ska du tala om det för läkaren.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk för skadliga effekter på fostret. Ta därför inte detta läkemedel under graviditet annat än

på uttrycklig ordination från läkare.

Du måste använda effektiva preventivmedel innan och under påbörjad behandling med detta

läkemedel. Om du blir gravid under tiden du tar eller efter att du har tagit detta läkemedel bör du

kontakta din läkare.

Amning

Hydroxyurea medac får inte användas under amning. Därför måste du sluta att amma innan du tar

detta läkemedel för första gången.

Fertilitet

Män bör använda effektiva preventivmedel under behandlingen och under minst 3 månader efter att

behandlingen avslutats. Fråga din läkare om möjlighet till bevarande av spermier innan behandlingen

påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Reaktionsförmågan kan vara nedsatt under behandling med Hydroxyurea medac. Detta bör man

komma ihåg när skärpt uppmärksamhet behövs, t.ex. vid bilkörning och användning av maskiner.

Hydroxyurea medac innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Hydroxyurea medac innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Hydroxyurea medac

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vuxna

Vid kronisk myeloisk leukemi är vanlig inledande dos 40 mg per kg kroppsvikt dagligen. Dosen

justeras därefter individuellt beroende på antalet vita blodkroppar i blodet.

Vid polycytemia vera är vanlig inledande dos 15–20 mg per kg kroppsvikt dagligen. Dosen justeras

därefter individuellt till 1–2 kapslar (500–1 000 mg) beroende på blodvärdet.

Vid essentiell trombocytemi är vanlig inledande dos 15 mg per kg kroppsvikt dagligen med

individuell justering av dosen beroende på blodvärdet.

Äldre patienter

Äldre patienter kan vara känsligare för hydroxikarbamid och kan behöva en lägre dos.

Kapslarna ska sväljas hela och får inte lösas upp i munnen. Kapslarna ska hanteras varsamt. Du bör

använda handskar eller tvätta händerna noggrant efter att ha hanterat dem. Även om risken för fostret

är minimal, bör gravida kvinnor undvika att hantera kapslarna.

Om du har tagit för stor mängd av Hydroxyurea medac

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Du kan få symtom som rör slemhinnorna och huden.

Om du har glömt att ta Hydroxyurea medac

Det är viktigt att fullfölja medicineringen exakt som din läkare har ordinerat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du missat en enstaka dos, fortsätt

behandlingen enligt ordination. Om du missat flera doser, fortsätt behandlingen som ordinerat, men

kontakta din läkare för ytterligare råd.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta läkare omedelbart om du får symtom som:

Feber, hosta eller andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på allvarlig lungsjukdom (har

rapporterats).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Inga eller ett lågt antal spermier i sädesvätskan (azoospermi eller oligospermi)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Minskat antal blodkroppar (undertryckt benmärgsfunktion), speciellt vita blodkroppar

(leukopeni), stora omogna röda blodkroppar (megaloblaster)

Diarré, förstoppning

Hudsår (särskilt bensår)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Minskat antal röda blodkroppar (anemi) och blodplättar (trombocytopeni)

Illamående, kräkningar, aptitförlust, sår i munnen (stomatit)

Feber orsakad av läkemedlet, frossbrytningar, olustkänsla (sjukdomskänsla)

Hudutslag i form av fläckar och blåsor (makulopapulösa utslag), rodnad i ansiktet, rodnad på

händer och fötter (hand-fot-syndromet)

Tjocka och fjällande hudfläckar (aktinisk keratos), hudcancer

Förhöjda nivåer av leverenzymer och bilirubin (nedbrytningsprodukt av det röda

blodfärgämnet)

Tillfälliga njurproblem med förhöjning av vissa blodparametrar som urinsyra, urinämne och

kreatinin

I kombination med vissa HIV-behandlingar: inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) med

smärtor i mage eller buk; buksmärta, illamående eller kräkningar eller gul hud (hepatotoxicitet);

domningar och stickningar i armar och ben (perifer neuropati)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Allergiska reaktioner

Håravfall (alopeci)

Akuta lungreaktioner med förändringar i lungvävnad vilken kan ses på röntgen, feber och

andnöd, och allergisk inflammation i luftsäckar

Svårigheter att urinera

Neurologiska störningar såsom huvudvärk, yrsel, förvirring, hallucinationer och krampanfall

Metaboliska komplikationer på grund av nedbrytningsprodukter från cancerceller

(tumörlyssyndrom)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Hudförändringar såsom purpurfärgade hudutslag och hudförtunning, inflammation i huden som

orsakar röda, fjällande fläckar och som kan förekomma samtidigt med smärta i lederna,

mörknande och förtvining av naglar och hud, klåda, små, violetta hudknölar, fjällande hud,

svartnande hud och död hud

Nedsatt njurfunktion

Kroniska lungreaktioner med förändringar av lungvävnaden som syns på röntgenbilder, andnöd

och torr hosta

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Höga blodnivåer av kalium vilket kan orsaka onormal hjärtrytm

Fall av låga nivåer av natrium vilket kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall

eller koma har observerats efter marknadsintroduktionen.

Höga doser kan ge måttlig dåsighet.

Om du får långvarig behandling med hydroxikarbamid kan sekundär leukemi (blodcancer) utvecklas. I

vilken utsträckning detta beror på den underliggande sjukdomen eller beror på behandlingen med

hydroxikarbamid är för närvarande okänt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Hydroxyurea medac ska förvaras

Förvaras vid högst 25

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är hydroxikarbamid. Varje kapsel innehåller 500 mg hydroxikarbamid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kalciumcitrat, dinatriumcitrat, magnesiumstearat,

gelatin och titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita kapslar, hårda (kapslar).

Tillgängliga förpackningsstorlekar: 50 eller 100 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tel:

+49 4103 8006-0 (Tyskland)

+46 340 64 54 70 (Sverige)

Fax:

+49 4103 8006-100

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Grekland, Island, Nederländerna, Norge, Österrike, Portugal, Sverige:

Hydroxyurea medac

Storbritannien: Hydroxycarbamide

Tyskland: Syrea

Denna bipacksedel ändrades senast:

2020-05-07

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Hydroxyurea medac 500 mg kapsel, hård

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En kapsel innehåller 500 mg hydroxikarbamid.

Hjälpämnen med känd effekt

Detta läkemedel innehåller 25 mg laktosmonohydrat per kapsel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård (kapsel)

Vita kapslar.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk eller accelererad fas av

sjukdomen.

Behandling av patienter med essentiell trombocytemi eller polycytemia vera med hög risk för

tromboemboliska komplikationer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandlingen får endast ges av läkare med erfarenhet av onkologi eller hematologi. Doserna är

baserade på patientens verkliga eller idealiska kroppsvikt, beroende på vilken som är lägst.

Vid KML ges hydroxikarbamid vanligen med en begynnelsedos på 40 mg/kg dagligen, beroende på

antal vita blodkroppar. Dosen minskas med 50 % (20 mg/kg dagligen) om antalet vita blodkroppar har

fallit under 20 x 10

/l. Dosen regleras sedan individuellt för att hålla antalet vita blodkroppar vid 5 –

10 x 10

/l. Hydroxikarbamid-dosen bör minskas om antalet vita blodkroppar faller under 5 x 10

/l och

ökas om antal vita blodkroppar > 10 x 10

/l observeras. Om antalet vita blodkroppar faller under

2,5 x 10

/l, eller antalet blodplättar under 100 x 10

/l, bör behandlingen avbrytas tills värdena ökar

väsentligt mot det normala.

En adekvat försöksperiod för att bestämma den antineoplastiska effekten av Hydroxyurea medac är

sex veckor. Behandlingen bör avbrytas på obestämd tid vid tydlig progression av sjukdomen. Om en

signifikant klinisk respons observeras kan behandlingen fortsätta på obestämd tid.

Vid essentiell trombocytemi ges hydroxikarbamid vanligen med en begynnelsedos på 15 mg/kg/dag

med justering av dosen för att bibehålla antalet blodplättar under 600 x 10

/l, utan att antalet vita

blodkroppar sjunker till under 4 x 10

Vid polycytemia vera bör hydroxikarbamid ges med en begynnelsedos 15 – 20 mg/kg/dag.

Hydroxikarbamid dosen bör justeras individuellt för att bibehålla hematokritvärdet under 45 % och

antalet blodplättar under 400 x 10

/l. För de flesta patienter kan detta uppnås genom att

hydroxikarbamid kontinuerligt ges med en genomsnittlig daglig dos på 500 till 1000 mg.

Om hematokritvärdet och antalet blodplättar kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt kan

behandlingen fortsättas på obestämd tid.

Pediatrisk population

Dessa tillstånd är sällsynta hos barn och därför har inte någon dosregim fastställts.

Äldre

Äldre patienter kan vara mer känsliga för hydroxikarbamid och kan kräva lägre dos.

Nedsatt njur- och/eller leverfunktion

Inga data finns tillgängliga. Dosrekommendationer kan ej ges för patienter med nedsatt njur- och/eller

leverfunktion (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Kapslarna skall sväljas hela och får inte lösas upp i munnen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Behandlingen bör avbrytas om överkänslighet mot Hydroxyurea medac uppstår.

Allvarlig benmärgsdepression, leukocytopeni (< 2,5 x 10

leukocyter/l), trombocytopeni

(< 100 x 10

blodplättar/l) eller svår anemi.

4.4

Varningar och försiktighet

Hydroxikarbamid kan orsaka benmärgsdepression med leukopeni som första och vanligast

förekommande tecken. Trombocytopeni och anemi är mindre vanligt och sällsynt utan föregående

leukopeni. Fullständig blodstatus inklusive bestämning av hemoglobinnivån, totala leukocytantalet

och blodplättar bör göras regelbundet, även efter att individuell optimal dos har fastställts.

Kontrollintervallet bör individualiseras, men normalt är en gång i veckan. Om antalet vita blodkroppar

faller till under 2,5 x 10

/l eller blodplättarnas antal faller under 100 x 10

/l bör behandlingen avbrytas

tills antalet ökar signifikant mot det normala (se avsnitt 4.2).

Vid anemi före eller under pågående behandling kan röda blodkroppar transfunderas vid behov.

Megaloblastisk erytropoes som är självbegränsande, observeras ofta tidigt i behandlingen med

hydroxikarbamid. De morfologiska förändringarna liknar perniciös anemi, men är inte relaterade till

eller folsyrebrist.

Under behandling med Hydroxyurea medac bör lever- och njurfunktion regelbundet kontrolleras.

Erfarenheten är begränsad hos patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion. Därför bör speciell

försiktighet iakttas när det gäller dessa patienter, särskilt i början av behandlingen.

Patienten bör instrueras att dricka rikligt med vätska.

Hos patienter som får långvarig behandling med hydroxikarbamid för myeloisk proliferation, såsom

polycytemia vera och trombocytemi, kan sekundär leukemi utvecklas. I vilken utsträckning detta

härrör från den underliggande sjukdomen eller beror på behandlingen med hydroxikarbamid är för

närvarande okänt.

Hudcancer har rapporterats hos patienter som fått långtidsbehandling med hydroxikarbamid.

Patienterna ska instrueras att skydda huden från solexponering. Patienterna ska också utföra

egenkontroller av huden under behandling med hydroxikarbamid och efter att behandlingen har

avbrutits. De ska även screenas för sekundära maligniteter i samband med regelbundna

uppföljningsbesök.

Hydroxikarbamid kan medföra smärtfulla bensår, vilka vanligen är svåra att behandla och som kräver

att behandlingen upphör. Avbrytande av behandlingen med hydroxikarbamid leder vanligen till en

långsam läkning av såren på några veckor.

Kutan vaskulär toxicitet, inklusive vaskulära ulcerationer och gangrän, har förekommit hos patienter

med myeloproliferativa störningar under behandling med hydroxikarbamid. Risken för vaskulär

toxicitet ökar hos patienter som tidigare behandlats med eller får samtidig behandling med interferon.

På grund av de potentiellt allvarliga kliniska konsekvenser för de kutana vaskulära sår som

rapporterats hos patienter med myeloproliferativa störningar bör hydroxikarbamid sättas ut om kutana

vaskulära ulcerationer utvecklas och behandling med alternativa cytoreduktiva läkemedel sättas in

enligt indikation.

Interstitiell lungsjukdom, inklusive lungfibros, lunginfiltration, pneumonit och alveolit/allergisk

alveolit har rapporterats hos patienter som behandlas för myeloproliferativ tumör och kan förknippas

med dödlig utgång. Patienter som utvecklar feber, hosta, dyspné eller andra andningsvägssymtom ska

noggrant övervakas, utredas och behandlas. Att omedelbart avbryta behandlingen med

hydroxikarbamid och inleda behandling med kortikosteroider verkar avhjälpa lungproblemen (se

avsnitt 4.8).

Interferens med laboratorietester

En publicerad studie har visat förhöjda laboratorievärden för urea, urinsyra (5–9 %) och mjölksyra

(6–11 %), uppmätta genom enzymatiska analyser in vitro, i närvaro av hydroxikarbamid (0,1–1 mM),

vilket tyder på analytisk interferens. Den kliniska relevansen av dessa resultat är okänd.

Om hydroxikarbamid kombineras med nukleosidanaloga hämmare av omvänt transkriptas (NRTI) kan

risken för biverkningar av NRTI öka, se även avsnitt 4.5.

Hydroxikarbamid kan ge fosterskador. Därför rekommenderas män som genomgår behandling, att

använda säkra preventivmedel under åtminstone 3 månader efter behandlingen. De bör informeras om

möjligheten att donera spermier före behandlingen.

Hydroxyurea medac bör inte ges till patienter som är gravida eller till mödrar som ammar, om inte

nyttan för modern bedöms vara större än eventuella risker för fostret (se avsnitt 4.6).

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Vaccinationer

Samtidig användning av Hydroxyurea medac och vaccin med levande virus kan förstärka

replikationen av vaccinviruset och/eller kan öka vissa av vaccinvirusets biverkningar eftersom

hydroxikarbamid kan hämma normala försvarsmekanismer. Vaccination med ett levande vaccin av en

patient som tar Hydroxyurea medac kan leda till allvarlig infektion. Patientens antikroppssvar på

vacciner kan minska. Användning av levande vacciner ska undvikas under behandling och i minst sex

månader efter avslutad behandling och individuell rådgivning hos specialist (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Hydroxikarbamid bör ges med försiktighet till patienter med tidigare eller samtidig strålbehandling

eller cytostatikabehandling. I dessa fall löper patienter en ökad risk att utveckla benmärgsdepression,

gastrisk irritation och mukosit (svårare, högre frekvens). Vidare kan ett förvärrande av hudrodnad

orsakad av tidigare eller samtidig strålbehandling förekomma.

In vitro

-undersökningar har visat hydroxikarbamids förmåga att förstärka cytotoxiciteten hos både

ara-C och fluoropyrimidiner.

Hydroxikarbamid kan förstärka den antiretrovirala aktiviteten hos nukleosidanaloga hämmare av

omvänt transkriptas såsom didanosin och stavudin. Hydroxikarbamid hämmar HIV-DNA-syntes och

HIV-replikation genom att minska mängden intracellulära deoxynukleotider. Dessutom kan

hydroxikarbamid öka potentiella biverkningar av NRTI såsom hepatotoxicitet, pankreatit och perifer

neuropati (se avsnitt 4.8).

Vaccinationer

Det finns en ökad risk för allvarliga eller dödliga infektioner vid samtidig användning av levande

vacciner. Levande vacciner rekommenderas inte för immunsupprimerade patienter (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Hydroxikarbamid kan vara en potent mutagen. Djurstudier med hydroxikarbamid indikerade en ökad

förekomst av fosterskador (se avsnitt 5.3). Hydroxyurea medac skall användas under graviditet endast

då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med hydroxikarbamid.

Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod före och under behandlingen med

hydroxikarbamid.

Om graviditet inträffar under behandlingen bör genetisk rådgivning erbjudas.

Hydroxikarbamid passerar placenta.

Amning

Hydroxyurea medac utsöndras i bröstmjölk. Amning ska avbrytas innan behandlingen inleds.

Fertilitet

Hydroxikarbamid kan ge fosterskador, därför rekommenderas genetisk rådgivning om en patient avser

bli gravid efter behandling med hydroxikarbamid. Män som genomgår behandling bör använda

effektiva preventivmedel under och åtminstone 3 månader efter behandlingen. De bör informeras om

möjligheten att frysa ned spermier före behandlingen. Fertiliteten hos män kan påverkas av

behandlingen. Reversibel oligo- och azoospermi observeras mycket ofta.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Reaktionsförmågan kan vara nedsatt under behandling med Hydroxyurea medac. Detta bör beaktas då

skärpt uppmärksamhet behövs, t.ex. vid bilkörning och användande av maskiner.

4.8

Biverkningar

Benmärgsdepression är den dosbegränsande toxiciteten. Gastrointestinala biverkningar är vanliga,

men kräver sällan en sänkning av dosen eller upphörande med behandlingen.

Biverkningsfrekvenserna kategoriseras enligt följande: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100,

< 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta

(< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Benmärgsdepression, leukopeni, megaloblaster

Mindre vanliga

Trombocytopeni, anemi

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner

Metabolism och nutrition Mindre vanliga

Anorexi

Sällsynta

Tumörlyssyndrom

Ingen känd frekvens

Hyperkalemi

Psykiska störningar

Sällsynta

Hallucinationer

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Perifer neuropati

Sällsynta

Neurologiska rubbningar inklusive huvudvärk, yrsel, förvirring,

kramper

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Sällsynta

Akuta lungreaktioner bestående av diffusa förändringar i lungvävnad

p.g.a. infiltration, feber och dyspné, allergisk alveolit.

Mycket sällsynta

Lungfibros

Ingen känd frekvens

Interstitiell lungsjukdom

Magtarmkanalen

Vanliga

Diarré, förstoppning

Mindre vanliga

Pankreatit

, illamående, kräkningar, stomatit

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

Hepatoxicitet

, förhöjda leverenzymer, förhöjt bilirubin

Hud och subkutan

vävnad

Vanliga

Hudsår (särskilt bensår)

Mindre vanliga

Makulopapulösa utslag, ansiktserytem, akralt erythema, aktinisk keratos,

hudcancer (skivepitelcancer, basalcellscancer)

Sällsynta

Alopeci

Mycket sällsynta

Dermatomyosit-liknande hudförändringar, systemisk och kutan lupus

erythematosus, hyperpigmentering av hud, hudatrofi, nagelpigmentering,

nagelatrofi, klåda, violetta papler, fjällning, kutan vaskulit, gangrän

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Övergående nedsättning av njurarnas tubulära funktion åtföljd av

förhöjd nivå av urinsyra, urea och kreatinin i blodet

Sällsynta

Dysuri

Mycket sällsynta

Försämrad njurfunktion

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket vanliga

Azoospermi, oligospermi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga

Läkemedelsfeber, frossa, sjukdomskänsla

Fatal och icke-fatal pankreatit och hepatoxicitet och allvarlig perifer neuropati har rapporterats hos

HIV-infekterade patienter som fick hydroxikarbamid i kombination med antiretrovirala medel,

särskilt didanosin och stavudin.

Benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

Hos patienter som får långvarig behandling med hydroxikarbamid för myeloproliferativa störningar

såsom polycytemi vera och trombocytemi kan sekundär leukemi utvecklas. I vilken utsträckning detta

härrör från den underliggande sjukdomen eller beror på behandlingen med hydroxikarbamid är för

närvarande okänt.

Blodet och lymfsystemet

Under behandlingen med hydroxikarbamid kan megaloblastos uppstå som inte svarar på behandling

med folsyra eller B

Benmärgsdepression avtar emellertid när behandlingen avbryts.

Hydroxikarbamid kan reducera plasmaclearance av järn och erytrocyternas järnutnyttjande. Det

förefaller dock inte förändra de röda blodkropparnas överlevnadstid.

Metabolism och nutrition

Fall av hyponatremi har observerats under lansering.

Centrala och perifera nervsystemet

Höga doser kan orsaka måttlig dåsighet.

Magtarmkanalen

Svår gastritisk stress (illamående, kräkning, anorexi) beroende på en kombination av hydroxikarbamid

och strålbehandling kan vanligtvis kontrolleras genom att tillfälligt avbryta behandlingen med

hydroxikarbamid.

Hud och subkutan vävnad

Hydroxikarbamid kan förvärra inflammation i slemhinnor efter bestrålning. Det kan orsaka att rodnad

och hyperpigmentering kan återuppträda på tidigare bestrålade vävnader.

Rodnad, förtvining av hud och naglar, avfjällning, violetta blåsor, håravfall, hudförändringar liknande

dermatomyosit, aktinisk keratos, hudcancer (skivepitelcancer, basalcellscancer), hudulcerationer

(särskilt bensår), kutan vaskulit, gangrän, hudklåda och hyperpigmentering av hud och naglar, har

observerats delvis efter år av långvarig, daglig underhållsbehandling med hydroxikarbamid.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Akuta symtom på slemhinnorna har observerats hos patienter som får hydroxikarbamiddoser flera

gånger högre än den rekommenderade dosen. Smärtande, violett hudrodnad, ödem på handflator och

fotsulor åtföljt av avfjällning på händer och fötter, allvarlig allmän hyperpigmentering av huden och

stomatit har också observerats.

Omedelbar behandling består av magsköljning åtföljt av stödjande behandling och övervakning av det

hematopoetiska systemet.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antineoplastiska medel, ATC-kod: L01XX05

Verkningsmekanism

Den exakta verkningsmekanismen för hydroxikarbamid är okänd. Den viktigaste effekten av

hydroxikarbamid verkar vara en blockering av ribonukleotidreduktassystemet, vilket resulterar i

hämning av DNA-syntesen. Cellulär resistens orsakas vanligen av ökade ribonukleotidreduktasnivåer

som ett resultat av genamplifiering.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Den farmakokinetiska informationen är mycket begränsad. Hydroxikarbamid absorberas väl och den

orala biotillgängligheten är fullständig. Efter oral dosering uppnås maximala plasmakoncentrationer

inom ca 0,5 till 2 timmar.

Distribution

Hydroxikarbamid passerar blod-hjärnbarriären.

Metabolism

Metabolism hydroxikarbamid har inte studerats ingående på människa.

Eliminering

Hydroxikarbamid elimineras delvis via njurarna. Det är oklart hur stort bidraget är från denna

eliminationsväg till läkemedlets fullständiga eliminering eftersom delar från den givna dosen har

funnits i urinen i en variation från 9 till 95 %.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitet vid upprepad dosering

Benmärgsskador, lymfoid atrofi i mjälten och degenerativa förändringar i tunn- och tjocktarmens

epitel är toxiska effekter som iakttagits i djurförsök. Den potentiella risken för liknande effekter hos

människa måste beaktas.

Reproduktionstoxicitet

I flera species inkluderande råtta, mus och kanin visades teratogenicitet av hydroxikarbamid. De

teratogena effekterna varierade från död hos ett stort antal embryon till deformiteter i extremiteter,

neurala defekter och t o m beteendestörningar.

Dessutom påverkade hydroxikarbamid spermatogenesen och spermamotiliteten hos möss efter

upprepad administrering.

Gentoxicitet

Hydroxikarbamid uppvisade gentoxiska egenskaper i gängse testsystem.

Karcinogenicitet

Den prekliniska informationen gällande hydroxikarbamids karcinogena potential är knapphändig. I en

12-månaderstudie i möss, i vilken förekomst av lungtumörer undersöktes, påvisades inte någon

karcinogen potential hos hydroxikarbamid.

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll: kalciumcitrat, dinatriumcitrat, magnesiumstearat, laktosmonohydrat

Kapselskal: titandioxid (E 171), gelatin

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Kapslarna packas i blisterförpackningar gjorda av ogenomskinligt Al och PVC/PVDC innehållande

titandioxid.

Förpackningsstorlekar: 50 och 100 kapslar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras och kasseras enligt gällande anvisningar för cytostatika.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13777

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 09 oktober 1998

Datum för den senaste förnyelsen: 09 oktober 2008

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-05-07

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen