Hycamtin

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-09-2021

Aktiva substanser:
topotekan
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Limited
ATC-kod:
L01CE01
INN (International namn):
topotecan
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Ovarian Neoplasms; Uterine Cervical Neoplasms; Small Cell Lung Carcinoma
Terapeutiska indikationer:
Hycamtin kapslar indikeras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverad lungcancer i lungcancer (SCLC) för vilken återbehandling med förstahandsregimen inte anses lämplig. Topotecan är indicerat för behandling av patienter med metastaserande cancer i äggstocken efter misslyckandet i första raden eller efterföljande terapi. Hycamtin kapslar indikeras som monoterapi för behandling av vuxna patienter med recidiverad lungcancer i lungcancer (SCLC) för vilken återbehandling med förstahandsregimen inte anses lämplig.
Produktsammanfattning:
Revision: 34
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000123
Tillstånd datum:
1996-11-12
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000123

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

26-06-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

20-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

26-06-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: information till användaren

Hycamtin 1 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Hycamtin 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

topotekan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Hycamtin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Hycamtin

Hur Hycamtin används

Eventuella biverkningar

Hur Hycamtin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hycamtin är och vad det används för

Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer. En läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet

som en infusion i en ven på sjukhuset.

Hycamtin används för att behandla:

äggstockscancer eller småcellig lungcancer

som har återkommit efter kemoterapi.

långt framskriden livmoderhalscancer

där behandling med kirurgi eller strålbehandling inte

är möjlig. Vid behandling av cervixcancer ges Hycamtin i kombination med ett annat läkemedel

som heter cisplatin

.

Din läkare kommer tillsammans med dig avgöra om Hycamtin-behandling är bättre än fortsatt

behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.

2.

Vad du behöver veta innan du får Hycamtin

Du ska inte få Hycamtin

om du är allergisk mot topotekan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du ammar

om dina blodvärden är för låga. Din läkare kommer att informera dig om så är fallet utifrån

testresultaten av ditt senaste blodprov.

Berätta för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Varningar och försiktighet

Innan du påbörjar behandlingen måste din läkare få veta:

om du har några njur- eller leverproblem. Din Hycamtin-dos måste då kanske justeras.

om du är gravid eller planerar att bli gravid. Se avnitt ”Graviditet och amning” nedan.

om du är man och planerar att skaffa barn. Se avnitt ”Graviditet och amning” nedan.

Berätta för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Andra läkemedel och Hycamtin

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria

sådana och naturläkemedel

.

Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta något annat läkemedel under tiden du använder

Hycamtin.

Graviditet och amning

Hycamtin rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada fostret under eller strax efter

behandlingen. Du ska använda ett effektivt preventivmedel. Fråga din läkare om råd. Försök inte att

bli gravid förrän din läkare säger att det är säkert att bli det.

Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller

behandling. Om din partner blir gravid under behandlingen måste du omedelbart berätta det för din

läkare.

Amma inte om du behandlas med Hycamtin

.

Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig

att det är säkert att göra det.

Körförmåga och användning av maskiner

Hycamtin kan göra att man känner sig trött. Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd

inte maskiner.

Hycamtin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”. Om din läkare använder en vanlig saltlösning vid spädning blir dock natriumdosen

högre.

3.

Hur Hycamtin används

Den Hycamtin-dos du får bestäms av din läkare och baseras på:

din kroppsyta (uppmätt som kvadratmeter)

resultaten från de blodprover som tagits innan behandlingen

vilken sjukdom som behandlas.

Vanlig dos

Ovarialcancer (äggstockscancer) och småcellig lungcancer:

1,5 mg

per kvadratmeter

kroppsyta per dag. Du kommer att behandlas en gång om dagen i 5 dagar.

Vanligtvis upprepas

detta behandlingsschema var tredje vecka.

Cervixcancer (livmoderhalscancer):

0,75 mg per kvadratmeter kroppsyta per dag. Du kommer

att behandlas en gång om dagen i 3 dagar.

Vanligtvis upprepas detta behandlingsschema var

tredje vecka.

Vid behandling av livmoderhalscancer

kombineras Hycamtin med ett annat läkemedel som

heter cisplatin. Din läkare avgör vilken dos du får av cisplatin.

Behandlingsschemat kan variera beroende på resultaten från dina regelbundna blodprover.

Hur Hycamtin ges

En läkare eller sköterska kommer att ge dig Hycamtin som infusion i armen under cirka 30 minuter.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar: berätta för din läkare

Dessa

mycket vanliga

biverkningar kan inträffa hos

fler än 1 av 10

personer

som behandlas med

Hycamtin:

Tecken på infektion

: Hycamtin kan minska antalet vita blodkroppar och minska din

motståndskraft mot infektioner. Detta kan leda till livshotande tillstånd. Symtomen omfattar:

feber

kraftig försämring av ditt allmäntillstånd

lokala symtom som ont i halsen eller svårigheter att urinera (till exempel en brännande

känsla när du urinerar, vilket kan bero på en urinvägsinfektion).

Ibland kan svår buksmärta, feber och eventuellt diarré (i sällsynta fall blodig) vara tecken på

inflammation i tarmarna (

kolit

Denna

sällsynta

biverkning kan inträffa hos

upp till

1 av 1000 personer

som behandlas med

Hycamtin:

Lunginflammation

interstitiell lungsjukdom

): Du löper störst risk att drabbas om du har en

existerande lungsjukdom, fått strålbehandling av dina lungor, eller om du tidigare har tagit

mediciner som orsakat skador på lungorna. Tecken på detta kan vara:

andningssvårigheter

hosta

feber.

Kontakta omedelbart din läkare

om du får symtom på något av dessa tillstånd eftersom det kan vara

nödvändigt att bli inlagd på sjukhus.

Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan inträffa hos

fler än 1 av 10 personer

som behandlas med Hycamtin:

Känsla av allmän svaghet och trötthet (tillfällig

anemi

(blodbrist)). I vissa fall kan du behöva en

blodtransfusion.

Lättare att få blåmärken och blödningar, beroende på en minskning av antalet koagulerande

celler i blodet. Detta kan leda till större blödningar från relativt små sår såsom små skärsår. I

sällsynta fall kan detta leda till allvarliga blödningar (

hemorragi)

. Tala med din läkare för att få

råd om hur du kan minimera risken för blödning.

Viktminskning och aptitlöshet (

anorexi

), trötthet, svaghet.

Illamående, kräkning, diarré, magvärk, förstoppning.

Inflammation och sår på tungan eller tandköttet.

Feber.

Håravfall.

Vanliga biverkningar

Dessa kan inträffa hos

upp till 1 av 10 personer

som behandlas med Hycamtin:

Allergiska eller

överkänslighetsreaktioner

(inkluderande hudutslag).

Gulaktig hud.

Allmän känsla av obehag.

Hudklåda.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan inträffa hos

upp till 1 av 1000 personer

som behandlas med Hycamtin:

Allvarliga allergiska eller

anafylaktiska

reaktioner.

Svullnad på grund av vätskeansamling (

angioödem

Mild smärta och inflammation på injektionsstället.

Kliande hudutslag (eller

nässelfeber

Biverkningar utan känd frekvens

Frekvensen av vissa biverkningar är inte känd (härrör från spontana rapporter och frekvensen kan inte

beräknas från tillgänglig data)

Allvarlig magsmärta, illamående, kräkningar av blod, svart eller blodig avföring (möjliga

symtom på hål i magtarmkanalen [gastrointestinal perforering]).

Sår i munnen, sväljsvårigheter, buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré, blodiga avföringar

(möjliga tecken och symtom på inflammation i slemhinnan i munnen, magen och/eller tarmen

[slemhinneinflammation]).

Om du behandlas för livmoderhalscancer

kan du få biverkningar av det andra läkemedlet (cisplatin)

som du får tillsammans med Hycamtin. Dessa biverkningar finns beskrivna i bipacksedeln för

cisplatin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med

läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Hycamtin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Produkten ska användas omedelbart efter öppnande. Om

lösningen inte används omedelbart

,

är det

användaren

som ansvarar

för

lagringstider

användningsförhållanden

Om beredning och spädning sker med strikt aseptisk teknik (t.ex. i LAF-

bänk) ska produkten användas (infusionen avslutas) inom 24 timmar om den förvaras vid 2°C - 8°C

efter att injektionsflaskan punkterats första gången.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytostatika.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är

topotekan. Varje injektionsflaska innehåller 1 mg eller 4 mg

topotekan (som hydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:

vinsyra (E334), mannitol (E421), saltsyra (E507) och

natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hycamtin tillhandahålls som pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för intravenös infusion.

Den finns tillgänglig i förpackningar innehållande antingen 1 eller 5 injektionsflaskor i glas.

Varje injektionsflaska innehåller 1 mg eller 4 mg topotekan.

Pulvret ska beredas och spädas före infusion.

Pulvret i injektionsflaskan ger 1 mg/ml av den aktiva substansen när det bereds enligt anvisning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

Strada Provinciale Asolana 90

43056 San Polo di Torrile

Parma

Italien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Sandoz

Tél: +33 800 45 57 99

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Sandoz S.R.L.

Tel: +40 21 40751 60

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Sandoz A/S

Tel: +45 63 95 10 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Instruktioner för beredning, förvaring och destruktion av Hycamtin

Beredning

Hycamtin 1 mg pulver

till koncentrat till infusionsvätska, lösning ska beredas med 1,1 ml vatten för

injektionsvätskor för att ge 1 mg/ml av topotekan.

Hycamtin 4 mg pulver

till koncentrat till infusionsvätska, lösning ska beredas med 4 ml vatten för

injektionsvätskor för att ge 1 mg/ml av topotekan.

Ytterligare spädning fordras.

Lämplig volym av den beredda lösningen erhålls genom spädning med

antingen natriumklorid infusionsvätska 9 mg/ml

eller

glukos infusionsvätska 50 mg/ml till en slutlig

koncentration mellan 25 och 50 mikrogram/ml.

Förvaring av beredd lösning

Produkten ska användas omedelbart efter att den har beretts för infusion. Om beredning utförs under

strikt aseptiska förhållanden ska Hycamtin-infusionen vara avslutad inom 12 timmar vid förvaring i

rumstemperatur (eller inom 24 timmar om den förvaras vid 2 ºC – 8 ºC).

Instruktioner för hantering och destruktion av Hycamtin

Det normala tillvägagångssättet ska tillämpas för korrekt hantering och kassering av läkemedel mot

tumörer, nämligen:

Personalen ska vara tränad att bereda läkemedlet.

Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel.

Personalen som bereder läkemedlet ska bära skyddskläder inklusive mask, skyddsglasögon och

handskar.

Allt material som används vid administrering eller rengöring, inklusive handskar, ska placeras i

speciella avfallspåsar som riskavfall för högtemperaturförbränning.

Oavsiktlig kontakt med hud eller ögon ska behandlas omedelbart med stora mängder vatten.

Bipacksedel: information till användare

Hycamtin 0,25 mg hårda kapslar

Hycamtin 1 mg hårda kapslar

topotekan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Hycamtin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Hycamtin

Hur du tar Hycamtin

Eventuella biverkningar

Hur Hycamtin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Hycamtin är och vad det används för

Hycamtin hjälper till att förstöra tumörer.

Hycamtin används för att behandla småcellig lungcancer

som återkommit efter kemoterapi.

Din läkare kommer tillsammans med dig avgöra om Hycamtin-behandling är bättre än fortsatt

behandling med den kemoterapi du behandlades med från början.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Hycamtin

Ta inte Hycamtin

om du är allergisk mot topotekan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du ammar

om dina blodvärden är för låga. Din läkare kommer då att informera dig utifrån testresultaten av

ditt senaste blodprov.

Berätta för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Varningar och försiktighet

Innan du påbörjar behandlingen måste din läkare få veta:

om du har några njur- eller leverproblem. Din Hycamtin-dos måste då kanske justeras.

om du är gravid eller planerar att bli gravid. Se avsnitt ”Graviditet och amning” nedan.

om du är man och planerar att skaffa barn. Se avsnitt ”Graviditet och amning” nedan.

Berätta för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Andra läkemedel och Hycamtin

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria

sådana och naturläkemedel.

Det kan finnas en högre risk än normalt att du får biverkningar om du också behandlas med

cyklosporin A. Du kommer att övervakas noggrant om du tar dessa läkemedel samtidigt.

Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta något annat läkemedel under tiden du använder

Hycamtin.

Graviditet och amning

Hycamtin rekommenderas inte till gravida kvinnor. Det kan skada ett foster under eller strax efter

behandlingen. Du ska använda ett effektivt preventivmedel. Fråga din läkare om råd. Försök inte att

bli gravid förrän din läkare säger att det är säkert att bli det.

Manliga patienter som önskar skaffa ett barn ska fråga sin läkare om råd för familjeplanering eller

behandling. Om din partner blir gravid under behandlingen måste du omedelbart berätta det för din

läkare.

Amma inte om du behandlas med Hycamtin. Börja inte amma igen förrän din läkare talar om för dig

att det är säkert att göra det.

Körförmåga och användning av maskiner

Hycamtin kan göra att man känner sig trött. Om du känner dig trött eller svag, kör inte bil och använd

inte maskiner.

Hycamtin innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller små mängder av etanol (alkohol).

3.

Hur du tar Hycamtin

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Kapseln (kapslarna) måste sväljas hel(a) och får inte tuggas, krossas eller delas.

Den Hycamtin-dos (och antal kapslar) du får bestäms av din läkare och baseras på:

din kroppsyta (uppmätt som kvadratmeter)

resultaten från de blodprover som tagits innan behandlingen.

Det ordinerade antalet kapslar ska sväljas hela en gång dagligen i 5 dagar.

Hycamtin kapslar får inte öppnas eller krossas.

Om kapslarna punkteras eller läcker ska du

omedelbart tvätta händerna noga med tvål och vatten. Om du får innehållet från kapseln i ögonen,

spola omedelbart ögonen med en svag vattenstråle i minst 15 minuter. Kontakta läkare efter kontakt

med ögonen eller om du får en hudreaktion.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

HYCAMTIN 1 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

HYCAMTIN 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

HYCAMTIN 1 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller 1 mg topotekan (som hydroklorid).

Det totala innehållet av aktiv substans i injektionsflaskan ger 1 mg per ml aktiv substans vid beredning

enligt rekommendation.

HYCAMTIN 4 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller 4 mg topotekan (som hydroklorid).

Det totala innehållet av aktiv substans i injektionsflaskan ger 1 mg per ml aktiv substans vid beredning

enligt rekommendation.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Ljusgult till grönaktigt pulver

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Topotekan som monoterapi är indicerat för behandling av:

patienter med metastaserande ovarialcancer efter terapisvikt med förstahandsterapi eller annan

efterföljande terapi.

patienter med recidiverande småcellig lungcancer (SCLC) för vilka ytterligare behandling med

förstahandsterapi inte anses lämpligt (se avsnitt 5.1).

Topotekan i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med cervixcancer som

recidiverat efter strålbehandling eller för patienter i sjukdomsstadium IVB. Patienter som tidigare

exponerats för cisplatin behöver en behandlingsfri period för att kombinationsbehandlingen ska vara

berättigad (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Användningen av topotekan ska begränsas till avdelningar som är specialiserade på administrering av

cytostatika. Topotekan ska endast ges under ledning av läkare som har erfarenhet av

kemoterapibehandling (se avsnitt 6.6).

Dosering

När topotekan används tillsammans med cisplatin ska fullständig förskrivarinformation för cisplatin

beaktas.

Före den första behandlingskuren med topotekan ska patienten ha ett neutrofilantal på

1,5 x 10

/l, ett

trombocytantal på

100 x 10

/l och ett hemoglobinvärde på

90 g/l (efter blodtransfusion om så

erfordras).

Ovarial- och småcellig lungcancer

Initial dosering

Den rekommenderade topotekandosen är 1,5 mg/m

kroppsyta per dygn, given som intravenös

infusion under 30 minuter en gång dagligen under fem på varandra följande dagar, med tre veckors

intervall från starten av varje behandlingskur. Om behandlingen tolereras väl kan den fortgå tills

sjukdomen progredierar (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Fortsatt dosering

Topotekan ska inte ges igen förrän neutrofilantalet är

1 x 10

/l, trombocytantalet

100 x 10

/l och

hemoglobinnivån

90 g/l (efter blodtransfusion om så erfordras).

Hantering av neutropeni enligt standardiserad onkologisk praxis innebär antingen administrering av

topotekan med andra läkemedel (t.ex. G-CSF) eller dosminskning för att upprätthålla neutrofilantalet.

Om dosminskning väljs för patienter som utvecklar allvarlig neutropeni (neutrofilantal < 0,5 x 10

under sju dagar eller mer, som får allvarlig neutropeni i kombination med feber eller infektion, eller

som har fått behandlingen uppskjuten p.g.a. neutropeni ska dosen reduceras med 0,25 mg/m

/dygn till

1,25 mg/m

/dygn (eller därefter om så krävs ned till 1,0 mg/m

/dygn).

Doserna ska reduceras på liknande sätt om trombocytantalet faller under 25 x 10

/l. I kliniska studier

avbröt man topotekanbehandlingen om dosen reducerats till 1,0 mg/m

/dygn och ytterligare reducering

av dosen var nödvändig för att hantera biverkningarna.

Cervixcancer

Initial dosering

Den rekommenderade dosen av topotekan är 0,75 mg/m

/dygn givet som en 30 minuters intravenös

infusion på dag 1, 2 och 3. Cisplatin ges som en intravenös infusion på dag 1 med dosen

50 mg/m

/dygn, efter topotekandosen. Detta behandlingsschema upprepas var 21:a dag i sex omgångar

eller till progredierande sjukdom.

Fortsatt dosering

Topotekan ska inte ges igen förrän neutrofilantalet är

1,5 x 10

/l, trombocytantalet är

100 x 10

och hemoglobinnivån är

90 g/l (efter transfusion om så erfordras).

Hantering av neutropeni enligt standardiserad onkologisk praxis innebär antingen administrering av

topotekan med andra läkemedel (t.ex. G-CSF) eller dosminskning för att upprätthålla neutrofilantalet.

Om dosminskning väljs för patienter som utvecklar allvarlig neutropeni (neutrofilantal <0,5 x 10

under sju dagar eller mer, eller får allvarlig neutropeni i kombination med feber eller infektion eller

som har fått behandlingen uppskjuten p.g.a. neutropeni, ska dosen reduceras med 20 % till

0,60 mg/m

/dygn för de följande behandlingsomgångarna (eller därefter om så krävs ned till

0,45 mg/m

/dygn).

Doserna ska reduceras på liknande sätt om trombocytantalet faller under 25 x 10

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt njurfunktion

Monoterapi (ovarial- och småcellig lungcancer):

Det finns inte tillräcklig erfarenhet av användning av topotekan hos patienter med kraftigt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance <20 ml/min). Användning av topotekan rekommenderas inte till

denna patientgrupp (se avsnitt 4.4).

Begränsade data tyder på att dosen ska reduceras till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. Den

rekommenderade monoterapidosen av topotekan till patienter med ovarial- eller småcellig lungcancer

som har ett kreatininclearance mellan 20 och 39 ml/min är 0,75 mg/m

/dygn under fem dagar i följd.

Kombinationsterapi (cervixcancer):

I kliniska studier har behandling med topotekan i kombination med cisplatin för behandling av

cervixcancer bara inletts hos patienter med serumkreatinin mindre eller lika med 1,5 mg/dl.

Om serumkreatinin överstiger 1,5 mg/dl under kombinationsterapi med topotekan/cisplatin,

rekommenderas att anvisningar om dosreduktion eller utsättning av cisplatin följs enligt

förskrivarinformationen för cisplatin. Om cisplatin sätts ut, så finns det otillräckliga data för fortsatt

monoterapi med topotekan till patienter med cervixcancer.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ett begränsat antal patienter med nedsatt leverfunktion (serumbilirubin mellan 1,5 och 10 mg/dl) gavs

topotekan 1,5 mg/m

/dygn intravenöst under fem dagar var tredje vecka. En minskning av clearance

för topotekan observerades. Det finns dock inte tillräckligt med data för att ge en dosrekommendation

till denna patientgrupp (se avsnitt 4.4).

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet beträffande användning av topotekan till patienter med

kraftigt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin

10 mg/dl) på grund av cirros. Topotekan

rekommenderas inte för användning till denna patientgrupp (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 och5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Topotocan måste beredas och spädas ytterligare före användning (se avsnitt 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Amning (se avsnitt 4.6).

Allvarlig benmärgsdepression innan första kuren påbörjas med neutrofilantal <1,5 x 10

/l vid

baseline och/eller trombocytantal < 100 x 10

4.4

Varningar och försiktighet

Den hematologiska toxiciteten är dosrelaterad och fullständig räkning av blodkroppar inklusive

trombocyter ska bestämmas regelbundet (se avsnitt 4.2).

Liksom andra cytostatika kan topotekan orsaka allvarlig myelosuppression. Myelosuppression

utmynnande i sepsis och dödsfall på grund av sepsis har rapporterats hos patienter som behandlats

med topotekan (se avsnitt 4.8).

Topotekaninducerad neutropeni kan orsaka neutropen kolit. Dödsfall på grund av neutropen kolit har

rapporterats i kliniska studier med topotekan. Hos patienter med feber, neutropeni och symtom

överensstämmande med buksmärta ska eventualiteten för neutropen kolit beaktas.

Topotekan har förknippats med rapporter om interstitiell lungsjukdom (ILD), i vissa fall med dödlig

utgång (se avsnitt 4.8). Underliggande riskfaktorer inkluderar tidigare ILD, lungfibros, lungcancer,

exponering av torax för strålning och användning av lungtoxiska substanser och/eller

kolonistimulerande faktorer. Patienter bör övervakas med avseende på pulmonära symtom som tyder

på ILD

(t.ex. hosta, feber, dyspné, och/eller syrebrist) och behandlingen med topotekan ska avbrytas

om ny diagnos av ILD

bekräftas.

Topotekan som monoterapi och topotekan i kombination med cisplatin är vanligen associerat med

kliniskt relevant trombocytopeni. Detta bör beaktas vid förskrivning av HYCAMTIN, t.ex. när

patienter som har en ökad risk för tumörblödning är aktuella för behandling.

Som förväntat har patienter med dålig allmänstatus (PS >1) en lägre response rate och en ökad

frekvens av komplikationer såsom feber, infektion och sepsis (se avsnitt 4.8). Noggrann bedömning av

allmänstatus när behandling ges är viktigt för att säkerställa att patienten inte har försämrat sin

allmänstatus till klass 3.

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet beträffande användning av topotekan till patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <20 ml/min) eller kraftigt nedsatt leverfunktion

(serumbilirubin

10 mg/dl) på grund av cirros. Användning av topotekan rekommenderas inte till

dessa patientgrupper (se avsnitt 4.2).

Ett begränsat antal patienter med nedsatt leverfunktion (serumbilirubin mellan 1,5 och 10 mg/dl) gavs

topotekan 1,5 mg/m

/dygn intravenöst under fem dagar var tredje vecka. En minskning av clearance

för topotekan observerades. Det finns dock inte tillräckligt med data för att ge en dosrekommendation

till denna patientgrupp (se avsnitt 4.2).

Hycamtin innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”. Om en saltlösning (natriumklorid, lösning 9 mg/ml) används för att späda Hycamtin

innan administrering blir dock natriumdosen högre.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga humanfarmakokinetiska interaktionsstudier

in vivo

har utförts.

Topotekan hämmar inte humana P450-enzymer (se avsnitt 5.2). I en populationsstudie med intravenös

administrering föreföll inte samtidig administrering av granisetron, ondansetron, morfin eller

kortikosteroider ha någon signifikant effekt på farmakokinetiken för totalt topotekan (aktiv och inaktiv

form).

När topotekan kombineras med annan kemoterapi kan doserna av vardera läkemedel behöva reduceras

för att förbättra tolerabiliteten. Vid kombination med platinaföreningar ses dock en klart

sekvensberoende interaktion beroende på om platinaföreningen ges på dag 1 eller 5 av

topotekanbehandlingen. Om antingen cisplatin eller carboplatin ges på dag 1 av

topotekanbehandlingen, måste lägre dos ges av vardera läkemedel för att förbättra tolerabiliteten,

jämfört med de doser som kan ges om platinaföreningen ges på dag 5 av topotekanbehandlingen.

När topotekan (0,75 mg/m

/dygn 5 dagar i följd) och cisplatin (60 mg/m

/dygn dag 1) gavs till

13 patienter med ovarialcancer noterades en lätt ökning av AUC (12 %, n = 9) och C

(23 %, n = 11)

dag 5. Att denna ökning skulle ha någon klinisk relevans anses osannolikt.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Preventivmedel hos män och kvinnor

Topotekan har visats orsaka embryofetal mortalitet och missbildningar i prekliniska studier (se

avsnitt 5.3). Liksom med andra cytostatika kan topotekan orsaka skada på fostret och därför ska fertila

kvinnor rådas att undvika att bli gravida under behandling med topotekan.

Liksom med all cytostatika måste patienter som behandlas med topotekan rådas att de eller deras

partner använder ett effektivt preventivmedel.

Graviditet

Om topotekan används under graviditet eller om patienten blir gravid under behandling med topotekan

måste patienten varnas för de möjliga riskerna för fostret.

Amning

Topotekan är kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3). Även om det inte är känt om topotekan

utsöndras i modersmjölk ska amning avslutas när behandling med topotekan påbörjas.

Fertilitet

Inga effekter på manlig eller kvinnlig fertilitet har iakttagits i reproduktionstoxicitetsstudier på råttor

(se avsnitt 5.3). Liksom andra cytostatika är topotekan emellertid genotoxiskt och effekter på fertilitet,

även manlig fertilitet, kan inte uteslutas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Försiktighet bör dock

iakttas vid framförande av fordon och användning av maskiner om trötthet och svaghet kvarstår.

4.8

Biverkningar

I studier av doser, omfattande 523 patienter med recidiverande ovarialcancer och 631 patienter med

recidiverande småcellig lungcancer, fann man att den dosbegränsande toxiciteten för topotekan i

monoterapi var hematologisk. Toxiciteten var förutsägbar och reversibel. Det fanns inga tecken på

kumulativ hematologisk eller icke-hematologisk toxicitet.

Säkerhetsprofilen för topotekan givet i kombination med cisplatin i kliniska studier för cervixcancer

överensstämmer med den som setts för topotekan i monoterapi. Den generella hematologiska

toxiciteten är lägre hos patienter som behandlas med topotekan i kombination med cisplatin jämfört

med topotekan i monoterapi, men högre än för enbart cisplatin.

Ytterligare biverkningar sågs när topotekan gavs i kombination med cisplatin. Dessa händelser sågs

dock för cisplatin i monoterapi och kunde inte tillskrivas topotekan. För en fullständig lista över

biverkningar associerade med användning av cisplatin, se förskrivarinformationen för cisplatin.

Integrerade säkerhetsdata för topotekan i monoterapi presenteras nedan.

Biverkningar är listade nedan efter organklass och absolut frekvens (alla inrapporterade fall).

Frekvenserna är definierade som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) samt ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna anges inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Infektion

Vanliga

Sepsis

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Febril neutropeni, neutropeni (se “Magtarmkanalen”), trombocytopeni,

anemi, leukopeni

Vanliga

Pancytopeni

Ingen känd frekvens

Svår blödning (i samband med trombocytopeni)

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighetsreaktion inkluderande hudutslag

Sällsynta

Anafylaktisk reaktion, angioödem, urtikaria

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi (vilken kan vara allvarlig)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta

Interstitiell lungsjukdom (några fall har haft dödlig utgång)

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar och diarré (vilka alla kan vara allvarliga),

förstoppning, buksmärta

, mukosit

Ingen känd frekvens

Gastrointestinal perforation

Lever och gallvägar

Vanliga

Hyperbilirubinemi

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Alopeci

Vanliga

Klåda

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Feber, asteni, trötthet

Vanliga

Sjukdomskänsla

Mycket sällsynta

Extravasation

Ingen känd frekvens

Inflammation i slemhinnor

Dödsfall på grund av sepsis har rapporterats hos patienter som behandlats med topotekan (se

avsnitt 4.4)

Neutropen kolit, inklusive neutropen kolit med dödlig utgång, har rapporterats som en

komplikation till topotekaninducerad neutropeni (se avsnitt 4.4).

Reaktionerna har varit lindriga och har i allmänhet inte krävt speciell behandling.

De biverkningar som anges ovan kan förekomma med en högre frekvens hos patienter som har dålig

allmänstatus (se avsnitt 4.4).

De frekvenser som härrör till hematologiska och icke-hematologiska biverkningar som anges nedan

representerar de biverkningsrapporter som anses vara relaterade till, eller möjligen relaterade till,

behandling med topotekan.

Hematologiska

Neutropeni

Allvarlig (neutrofilantal <0,5 x 10

/l) hos 55 % av patienterna under behandlingskur 1, varade

sju dagar hos 20 % av patienterna och sågs totalt hos 77 % av patienterna (39 % av behandlingarna).

I samband med allvarlig neutropeni inträffade feber eller infektion hos 16 % av patienterna under

behandlingskur 1, och totalt hos 23 % av patienterna (6 % av behandlingarna). Mediantiden till

utveckling av allvarlig neutropeni var nio dagar och mediandurationen var sju dagar. Allvarlig

neutropeni varade i mer än sju dagar vid 11 % av behandlingarna. Bland de patienter som behandlades

i kliniska studier (inkluderande både de med allvarlig neutropeni och de som inte utvecklade allvarlig

neutropeni) fick 11 % (4 % av behandlingarna) feber och 26 % (9 % av behandlingarna) infektion.

Dessutom utvecklade 5 % av alla patienter som behandlades (1 % av behandlingarna) sepsis (se

avsnitt 4.4).

Trombocytopeni

Allvarlig (trombocyter <25 x 10

/l) hos 25 % av patienterna (8 % av behandlingarna); måttlig

(trombocyter mellan 25,0 och 50,0 x 10

/l) hos 25 % av patienterna (15 % av behandlingarna).

Mediantiden till utveckling av allvarlig trombocytopeni var dag 15 och mediandurationen var

fem dagar. Transfusion av trombocyter gavs vid 4 % av behandlingarna. Rapporter om betydande

följdtillstånd i samband med trombocytopeni, inklusive dödsfall beroende på tumörblödning, har varit

sällsynta.

Anemi

Måttlig till allvarlig (Hb

80 g/l) hos 37 % av patienterna (14 % av behandlingarna). Transfusion av

röda blodkroppar gavs till 52 % av patienterna (21 % av behandlingarna).

Icke-hematologiska

Ofta förekommande icke-hematologiska biverkningar var av gastrointestinal typ såsom illamående

(52 %), kräkningar (32 %), diarré (18 %), förstoppning (9 %) och mukosit (14 %). Incidensen av

allvarligt (grad 3 eller 4) illamående, kräkningar, diarré och mukosit var 4, 3, 2 respektive 1 %.

Lätta buksmärtor rapporterades hos 4 % av patienterna.

Trötthet sågs hos ungefär 25 % och asteni hos 16 % av patienterna vid topotekanbehandling.

Incidensen av allvarlig (grad 3 eller 4) trötthet och asteni var i båda fallen 3 %.

Total eller uttalad alopeci sågs hos 30 % av patienterna och partiell alopeci hos 15 %.

Andra allvarliga händelser som rapporterades som relaterade eller möjligen relaterade till

topotekanbehandling var anorexi (12 %), sjukdomskänsla (3 %) och hyperbilirubinemi (1 %).

Överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, urtikaria, angioödem och anafylaktiska reaktioner har

rapporterats i sällsynta fall. I kliniska studier har hudutslag rapporterats hos 4 % av patienterna och

klåda hos 1,5 % av patienterna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Överdoseringar har rapporterats hos patienter som behandlats med topotekan intravenöst (upp till

10 gånger av den rekommenderade dosen) och med topotekankapslar (upp till 5 gånger av den

rekommenderade dosen). De tecken och symtom som observerats vid överdosering stämde överens

med de kända biverkningar som associeras med topotekan (se avsnitt 4.8). De primära

komplikationerna vid överdosering är benmärgssuppression och mukosit. Dessutom har förhöjda

nivåer av leverenzymer rapporterats vid överdosering med topotekan intravenöst.

Det finns ingen känd antidot vid överdosering av topotekan. Ytterligare vård ska ges efter kliniskt

behov eller enligt rekommendationer från giftinformationscentral, om sådan finns.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antineoplastiska medel, växtalkaloider och andra naturprodukter,

ATC-kod: L01CE01.

Verkningsmekanism

Den antineoplastiska aktiviteten hos topotekan innefattar hämning av topoisomeras-I, ett enzym direkt

inblandat i DNA-replikationen eftersom det eliminerar den vridningsspänning som bildas framför den

rörliga replikationsgaffeln. Topotekan hämmar topoisomeras-I genom att stabilisera det kovalenta

komplexet av enzym och spjälkad DNA-kedja som är en intermediär produkt i den katalytiska

mekanismen. Det cellulära resultatet av topotekans hämning av topoisomeras-I är bildning av

proteinassocierade enkelsträngsbrott i DNA.

Klinisk effekt och säkerhet

Recidiverande ovarialcancer

I en jämförande studie mellan topotekan och paklitaxel på patienter som tidigare behandlats för

ovarialcancer med platinumbaserad kemoterapi (n = 112 respektive 114) erhölls response rate (95 %

CI) 20,5 % (13 %, 28 %) jämfört med 14 % (8 %, 20 %) och mediantiden till progression var

19 veckor jämfört med 15 veckor (“hazard ratio” 0,7 [0,6; 1,0]) för topotekan respektive paklitaxel.

Mediantiden för överlevnad var 62 veckor för topocetan mot 53 veckor för paklitaxel (“hazard ratio”

0,9 [0,6; 1,3]).

Response rate i hela ovarialcancerprogrammet (n = 392, alla tidigare behandlade med cisplatin eller

cisplatin och paklitaxel) var 16 %. Mediantiden till respons i kliniska studier var 7,6-11,6 veckor. Hos

patienter refraktära mot cisplatinbehandling eller som fick återfall inom 3 månader (n = 186) var

response rate 10 %.

Dessa data ska bedömas i relation till läkemedlets totala säkerhetsprofil, i synnerhet den signifikanta

hematologiska toxiciteten (se avsnitt 4.8).

En kompletterande retrospektiv analys utfördes på data från 523 patienter med recidiv av

ovarialcancer. Totalt observerades 87 fall av fullständig och partiell respons, varav 13 av dessa

uppträdde under behandlingskur 5 och 6 och 3 uppträdde därefter. För patienter som fått mer än

6 behandlingskurer avslutade 91 % studien som planerat eller behandlades tills sjukdomen

progredierade medan endast 3 % slutade på grund av biverkningar.

Recidiverande SCLC

I en fas III-studie (studie 478) jämfördes oralt topotekan plus bästa stödjande vård (BSC) (n = 71) med

enbart BSC (n = 70) till patienter som fått recidiv efter förstahandsterapi (mediantid till progression

TTP] från förstahandsterapi: 84 dagar för oralt topotekan plus BSC, 90 dagar för BSC enbart) och för

vilka ytterligare behandling med kemoterapi intravenöst inte ansågs vara lämpligt. Gruppen som erhöll

oralt topotekan plus BSC hade en statistiskt signifikant förbättring av total överlevnad jämfört med

gruppen som erhöll enbart BSC (log rank p = 0,0104). Ojusterad riskkvot (hazard ratio) för gruppen

som erhöll oralt topotekan plus BSC relativt gruppen som erhöll enbart BSC var 0,64 (95 % CI: 0,45,

090). Medianöverlevnadstiden för patienter behandlade med oral topotekan plus BSC var 25,9 veckor

(95 % CI: 18,3, 31,6) jämfört med 13,9 veckor (95 % CI: 11,1, 18,6) för patienter som fått enbart BSC

(p = 0,0104).

Patienternas egna symtomrapporter med användning av en oblindad bedömning visade en bestående

trend för symtomfördel för oralt topotekan plus BSC.

En fas II-studie (studie 065) och en fas III-studie (studie 396) genomfördes för utvärdering av

effektiviteten hos oralt topotekan jämfört med intravenöst topotekan till patienter som recidiverat

90 dagar efter att en tidigare behandlingsregim med kemoterapi slutförts (se tabell 1). Oralt och

intravenöst topotekan ledde till en liknande symtomlindring hos patienter med recidiverande känslig

SCLC när patienternas egen rapportering på en oblindad symtombedömningsskala jämfördes i var och

en av dessa två studier.

Tabell 1.

Sammanfattning av överlevnad, behandlingssvar och tid till progression hos

SCLC-patienter behandlade med oralt eller intravenöst topotekan

Studie 065

Studie 396

Oralt

topotekan

Intravenöst

topotekan

Oralt

topotekan

Intravenöst

topotekan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Medianöverlevnad

(veckor)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95 % CI)

(26,3, 40,9)

(21,1, 33,0)

(29.1, 42.4)

(31.0, 37.1)

Hazard ratio (95 % CI)

0,88 (0,59, 1,31)

0,88 (0,7, 1,11)

Behandlingssvar (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95 % CI)

(11,6, 34,5)

(5,3, 24,3)

(12.2, 24.4)

(15.3, 28.5)

Skillnad i behandlingssvar

(95 % CI)

8,3 (-6,6, 23,1)

-3,6 (-12,6, 5,5)

Mediantid till progression

(veckor)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95 % CI)

(8,3, 21,3)

(11,6, 18,3)

(9,7, 14,1)

(13,3, 18,9)

Hazard ratio (95 % CI)

0,90 (0,60, 1,35)

1,21 (0,96, 1,53)

N = totalt antal behandlade patienter.

CI = konfidensintervall.

I en annan randomiserad fas III-studie som jämförde intravenös (i.v.) topotekan med cyklofosfamid,

doxorubicin och vinkristin (CAV) till patienter med recidiverande SCLC med känslighet för

behandling, var total response rate 24,3 % för topotekan jämfört med 18,3 % för CAV-gruppen.

Mediantid till progression var jämförbar mellan de två grupperna (13,3 veckor respektive

12,3 veckor). Mediantid för överlevnad för de två grupperna var 25,0 respektive 24,7 veckor. ”Hazard

ratio” för överlevnad för i.v. topotekan relativt CAV var 1,04 (95 % CI: 0,78-1,40).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/248288/2015

EMEA/H/C/000123

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Hycamtin

topotekan

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Hycamtin.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Hycamtin?

Hycamtin är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen topotekan. Det finns som ett

pulver som bereds till infusionsvätska (ges som dropp i en ven) och som kapslar (0,25 och 1 mg).

Vad används Hycamtin för?

Hycamtin används som enda läkemedel för att behandla patienter med

metastaserande äggstockscancer (då cancern har spridit sig till andra delar av kroppen) när minst

en annan behandling misslyckats,

småcellig lungcancer när cancern kommit tillbaka och när det inte är lämpligt att ge den

ursprungliga behandlingen en gång till.

Det används också i kombination med cisplatin (ett annat cancerläkemedel) för att behandla kvinnor

med livmoderhalscancer när cancern kommit tillbaka efter strålbehandling eller när sjukdomen är i

framskridet stadium (cancern har spridit sig utanför livmoderhalsen).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hycamtin

EMA/248288/2015

Sida 2/3

Hur används Hycamtin?

Behandling med Hycamtin ska endast ges under ledning av en läkare med erfarenhet av att använda

kemoterapi. Infusionerna ska ges på en specialiserad canceravdelning.

Den dos av Hycamtin som ska ges beror på vilken typ av cancer som ska behandlas och på patientens

vikt och längd. Som enda läkemedel vid äggstockscancer ges Hycamtin som intravenös infusion under

30 minuter. Mot lungcancer kan läkemedlet ges som infusion eller, till vuxna, som kapslar. Mot både

äggstocks- och lungcancer ges Hycamtin varje dag i fem dagar med tre veckors mellanrum mellan

starten för varje behandlingsomgång. Behandlingen kan fortsätta tills sjukdomen förvärras.

När det ges i kombination med cisplatin vid livmodershalscancer ges Hycamtin genom infusion på dag

1, 2 och 3 (cisplatin ges på dag 1). Detta upprepas var 21:a dag i sex omgångar eller tills sjukdomen

förvärras.

Hycamtindoserna kan behöva justeras eller behandlingen fördröjas till följd av biverkningar. Fullständig

information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Hycamtin?

Den aktiva substansen i Hycamtin, topotekan, är ett cancerläkemedel som tillhör gruppen

topoisomerashämmare. Det blockerar ett enzym som kallas topoisomeras I, som medverkar vid DNA-

replikationen. När enzymet blockeras, bryts DNA-strängarna. Detta hindrar cancercellerna från att dela

sig och till slut dör de. Hycamtin påverkar även icke-cancerceller, vilket ger upphov till biverkningar.

Hur har Hycamtins effekt undersökts?

Hycamtin för infusion har undersökts på över 480 kvinnor med äggstockscancer som inte svarat på

behandlingen med platinuminnehållande cancerläkemedel. Tre studier var öppna studier, vilket innebär

att läkemedlet inte jämfördes med någon annan behandling och patienterna visste att de fick

Hycamtin. I den fjärde studien, som omfattade 226 kvinnor, jämfördes Hycamtin med paklitaxel (ett

annat cancerläkemedel). Det primära effektmåttet var antalet patienter vars tumörer svarade på

behandlingen.

Hycamtin har även undersökts i tre huvudstudier på 656 patienter med recidiverande (dvs. när

cancern kommit tillbaka) småcellig lungcancer. I en studie jämfördes kapslar med Hycamtin med

enbart symtomkontroll och i en annan jämfördes Hycamtin för infusion med cyklosfosfamid,

doxorubicin och vinkristin (en standardkombination av kemoterapi). I den tredje studien jämfördes

Hycamtin för infusion med Hycamtin i kapselform. Effekten mättes genom att man tittade på

överlevnads- eller svarsfrekvensen.

Hycamtin har undersökts hos 293 kvinnor med långt framskriden livmoderhalscancer, där effekten av

kombinationsbehandling med Hycamtin och cisplatin jämfördes med behandling med enbart cisplatin.

Effekten mättes genom att man tittade på den totala överlevnaden.

Vilken nytta har Hycamtin visat vid studierna?

Vid äggstockscancer visade studierna effekt hos Hycamtin med en total svarsfrekvens på cirka

16 procent. I huvudstudien svarade 21 procent av patienterna som fick Hycamtin (23 av 112) på

behandlingen, jämfört med 14 procent av de patienter som fick paklitaxel (16 av 114).

Vid lungcancer var svarsfrekvensen 20 procent om man ser på resultaten från samtliga studier

(480 patienter som fick Hycamtin). Jämfört med enbart symtomkontroll förlängde Hycamtin

Hycamtin

EMA/248288/2015

Sida 3/3

överlevnaden med 12 veckor. Det var lika effektivt som standardkombinationen av kemoterapi. När

Hycamtin gavs som kapslar var det lika effektivt som när det gavs som infusion.

Vid livmoderhalscancer överlevde de patienter som fick kombinationsbehandling med Hycamtin och

cisplatin i genomsnitt 9,4 månader, jämfört med 6,5 månader för de patienter som fick enbart

cisplatin.

Vilka är riskerna med Hycamtin?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Hycamtin (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

neutropeni (lågt antal vita blodkroppar), febril neutropeni (neutropeni med feber), trombocytopeni

(lågt antal blodplättar), anemi (lågt antal röda blodkroppar), leukopeni (lågt antal vita blodkroppar),

illamående, kräkningar och diarré (ibland av allvarligt slag), förstoppning, buksmärta, mukosit

(munsår), alopeci (håravfall), aptitförlust (som kan vara allvarlig), infektioner, pyrexi (feber), asteni

(svaghet) och utmattning (trötthet).

Hycamtin ska inte ges till patienter som ammar eller till patienter med allvarlig benmärgsdepression

(lågt antal vita blodkroppar och blodplättar) före behandlingen. En fullständig förteckning över

biverkningar och restriktioner för Hycamtin finns i bipacksedeln.

Varför har Hycamtin godkänts?

CHMP fann att nyttan med Hycamtin är större än riskerna och rekommenderade att Hycamtin skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Hycamtin?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Hycamtin används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Hycamtin. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Hycamtin

Den 12 november 1996 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Hycamtin som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Hycamtin finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen