Herzuma

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-09-2021

Aktiva substanser:
trastuzumab
Tillgänglig från:
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
ATC-kod:
L01XC03
INN (International namn):
trastuzumab
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms
Terapeutiska indikationer:
Bröst cancerMetastatic bröst cancerHerzuma är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer (MBC):som monoterapi för behandling av de patienter som har fått åtminstone två cytostatika kurer för deras metastatisk sjukdom. Tidigare kemoterapi måste ha inkluderat åtminstone ett anthracycline och en taxane om patienter som är olämpliga för dessa behandlingar. Hormon receptor-positiva patienter måste också ha misslyckats med hormonell behandling, om inte patienter som är olämpliga för dessa behandlingar. i kombination med paklitaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot sin metastaserad sjukdom och för vilka ett anthracycline är inte lämplig. i kombination med docetaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot sin metastatiska sjukdom. i kombination med en aromatashämmare för behandling av postmenopausala patienter med hormonreceptorpositiv MBC, inte tidigare behandlats med trastuzumab. Tidig bröstcancer cancerHerzuma är indicerat för
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002575
Tillstånd datum:
2018-02-08
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002575

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

06-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

06-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-05-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Herzuma 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

trastuzumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Herzuma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du fårHerzuma

Hur du får Herzuma

Eventuella biverkningar

Hur Herzuma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Herzuma är och vad det används för

Herzuma innehåller det aktiva innehållsämnet trastuzumab, som är en monoklonal antikropp.

Monoklonala antikroppar fästs vid specifika proteiner eller antigen. Trastuzumab är utformad för att

binda selektivt till ett antigen som heter human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2). HER2 finns

i stora mängder på ytan av vissa cancerceller (HER2-positiv cancer) och stimulerar då celltillväxten.

När Herzuma binds till HER2 stoppas tillväxten av cancercellerna och det leder till att de dör.

Din läkare kan förskriva Herzuma för behandling av bröstcancer och ventrikelcancer då:

du har tidig bröstcancer med höga nivåer av proteinet HER2.

du har metastaserad bröstcancer (bröstcancer som spridits utanför den ursprungliga tumören)

med höga nivåer av HER2. Herzuma kan förskrivas i kombination med cellgifterna paklitaxel

eller docetaxel som förstahandsbehandling vid metastaserad bröstcancer, eller det kan förskrivas

som enda behandling vid tillstånd då andra behandlingar inte visat effekt. Det används också i

kombination med läkemedel som heter aromatashämmare för behandling av patienter med höga

nivåer av HER2 och hormonreceptorpositiv metastaserad (spridd) bröstcancer (cancer som är

känslig för närvaro av kvinnligt könshormon).

du har metastaserad magsäckscancer med höga nivåer av HER2, då det används i kombination

med capecitabin eller 5-fluorouracil och cisplatin.

2.

Vad du behöver veta innan du fårHerzuma

Använd inte Herzuma om:

du är allergisk mot trastuzumab, murina (mus) proteiner eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

du har svåra andningsproblem i vila pga din cancer eller om du behöver syrgasbehandling.

Varningar och försiktighet

Din läkare kommer noggrant övervaka din behandling.

Kontroll av hjärtat

Behandling med Herzuma enbart eller med en taxan kan påverka hjärtat, särskilt om du tidigare har

behandlats med en antracyklin (taxaner och antracykliner är två andra typer av läkemedel som används

för att behandla cancer). Effekterna kan vara måttliga till allvarliga och några patienter har avlidit. Din

hjärtfunktion kommer därför att kontrolleras före och under behandling (var tredje månad) och efter

(upp till två till fem år) behandling med Herzuma. Om du utvecklar tecken på hjärtsvikt (otillräcklig

pumpning av blod från hjärtat), kan din hjärtfunktion komma att kontrolleras oftare (var sjätte till

åttonde vecka). Du kan då få behandling för hjärtsvikt eller så kan du behöva avbryta behandlingen

med Herzuma.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du fårHerzuma om:

du har haft hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hjärtklaffssjukdom (blåsljud på hjärtat) eller högt

blodtryck, om du har tagit eller nu tar läkemedel mot högt blodtryck.

du tidigare har fått eller nu får ett läkemedel som kallas för doxorubicin eller epirubicin

(läkemedel för behandling av cancer). Dessa läkemedel (eller andra antracykliner) kan skada

hjärtmuskeln och öka risken för hjärtproblem med trastuzumab.

du lider av andfåddhet, i synnerhet om du samtidigt behandlas med en taxan. Trastuzumab kan

orsaka andningssvårigheter, framförallt när det ges första gången. Detta kan vara mer allvarligt

om du redan är andfådd. Patienter med allvarliga andningssvårigheter har i mycket sällsynta fall

avlidit i samband med trastuzumabbehandling.

du tidigare har fått någon annan behandling mot cancer.

Om du får Herzuma tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer, såsom paklitaxel,

docetaxel, en aromatashämmare, capecitabin, 5-fluorouracil, eller cisplatin bör du även noggrant läsa

bipacksedlarna för dessa produkter.

Barn och ungdomar

Herzuma rekommenderas inte till någon yngre än 18 år.

Andra läkemedel och Herzuma

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Det kan ta upp till 7 månader för Herzuma att avlägsnas från kroppen. Du bör därför tala om för läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska att du har behandlats med Herzuma om du påbörjar någon ny

medicinering inom 7 månader efter avslutad behandling.

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Du bör använda effektivt preventivmedel under behandling med Herzuma och i minst

7 månader efter att behandlingen avslutats.

Din läkare kommer att ge dig råd om nackdelarna och fördelarna med att ta Herzuma under

graviditet. I sällsynta fall har man hos gravida kvinnor som behandlats med Herzuma sett en

minskning av mängden (foster-) vätska som omger det växande fostret i livmodern. Detta

tillstånd kan vara skadligt för ditt barn i livmodern och har förknippats med att lungorna inte

utvecklas fullt ut vilket resulterat i fosterdöd.

Amning

Amma inte ditt barn under behandling med Herzuma och inom 7 månader efter sista dosen av

Herzuma eftersom Herzuma kan passera över till ditt barn via bröstmjölken.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Herzuma kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du under behandling får

symtom som yrsel, sömnighet, frossbrytningar eller feber, bör du inte köra bil eller använda maskiner

förrän dessa symtom försvunnit.

Natrium

Herzuma innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs är näst intill natriumfritt.

3.

Hur du får Herzuma

Innan behandlingen inleds kommer din läkare att bestämma om din tumör är HER2-positiv. Enbart

patienter med HER2-positiv cancer (stora mängder av HER2) kommer att behandlas med Herzuma.

Herzuma ska bara ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare kommer att förskriva rätt dos och

behandlingsregim för

dig

. Herzumadosen beror på din kroppsvikt.

Herzuma ges som en intravenös infusion (”dropp”) direkt in i ett blodkärl av sjukvårdspersonal. Den

första dosen ges under 90 minuter och du kommer att observeras av sjukvårdpersonal medan du får det

ifall du skulle få några biverkningar. Om den första dosen tolereras väl kan påföljande doser ges under

30 minuter (se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”). Antal infusioner som du får beror på

vilken effekt av behandlingen du har. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera injektionsflaskans märkning för att

säkerställa att läkemedlet som bereds och administreras är Herzuma (trastuzumab) och inte

trastuzumab emtansin.

Vid tidig bröstcancer, metastaserad bröstcancer och metastaserad magsäckscancer ges Herzuma var

tredje vecka. Herzuma kan också ges en gång per vecka vid metastaserad bröstcancer.

Om du slutar att använda Herzuma

Sluta inte att använda detta läkemedel utan att tala med din läkare först. Alla doser ska tas vid rätt

tidpunkt varje vecka eller var tredje vecka (beroende på ditt doseringsintervall). Detta bidrar till att

läkemedlet fungerar så bra som möjligt.

Det kan ta upp till 7 månader innan Herzuma försvunnit från kroppen. Därför kan din läkare bestämma

att forsätta att kontrollera din hjärtfunktion även efter behandlingen avslutats.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Några av dessa biverkningar kan vara allvarliga och kan innebära sjukhusinläggning.

Under en infusion med Herzuma kan frossa, feber och andra influensaliknande symtom förekomma.

Dessa biverkningar är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter). Andra symtom

orsakade av infusionen är: illamående, kräkningar, smärta, ökad muskelspänning och skakningar,

huvudvärk, yrsel, andningssvårigheter, högt eller lågt blodtryck, ändrad hjärtrytm (hjärtklappning,

hjärtfladder eller oregelbundna hjärtslag), svullnad av ansiktet och läpparna, hudutslag och kraftlöshet.

Vissa av dessa symtom kan vara allvarliga och några patienter har avlidit

(se avsnitt 2 under ”Varningar och försiktighet”).

Dessa effekter inträffar huvudsakligen i samband med första intravenösa infusionen (”droppet”) och

under de första timmarna efter starten av infusionen. De är vanligen tillfälliga. Du kommer att

övervakas av sjukvårdspersonal under infusionen och under åtminstone sex timmar efter starten av den

första infusionen och två timmar efter starten av de andra infusionerna. Om du utvecklar symtom

kommer sjukvårdspersonalen att sakta ner eller avbryta infusionen och de kan ge dig behandling för att

motverka biverkningarna. Efter förbättring av symtomen kan infusionen fortsätta.

Ibland kan symtom inträffa senare än sex timmar efter det att infusionen påbörjats. Om detta inträffar

för dig ska du omedelbart kontakta din läkare. Ibland kan symtomen förbättras och senare försämras.

Allvarliga biverkingar

Andra biverkningar kan förekomma när som helst vid behandling med Herzuma och är inte

förknippade med själva infusionen av Herzuma.

Tala omedelbart om för en läkare eller

sjuksköterska om du märker någon av följande biverkningar:

Hjärtproblem kan ibland förekomma under behandlingen och ibland efter att behandlingen

avslutats och kan vara allvarliga. De omfattar försvagning av hjärtmuskeln som eventuellt kan

leda till hjärtsvikt, inflammation runt hjärtat och ändrad hjärtrytm. Detta kan leda till symtom

såsom andfåddhet (även andfåddhet under natten), hosta, vätskeansamling (svullnad) i benen

eller armarna, hjärtklappning (hjärtfladder eller oregelbundna hjärtslag) (se avsnitt 2. Kontroll av

hjärtat).

Din läkare kommer regelbundet att kontrollera ditt hjärta under och efter behandlingen, men du ska

omedelbart tala om för din läkare om du upplever något av ovanstående symtom.

Tumörlyssyndrom (grupp av metaboliska komplikationer som inträffar efter cancerbehandling

och kännetecknas av höga nivåer av kalium och fosfat i blodet och låga nivåer av kalcium i

blodet). Symtomen kan innefatta problem med njurarna (svaghet, andfåddhet, trötthet och

förvirring), hjärtproblem (hjärtfladder med en snabbare eller långsammare hjärtrytm), kramper,

kräkningar eller diarré samt stickningar i munnen, händerna eller fötterna.

Om du upplever något av ovan nämnda symtom efter att behandlingen med Herzuma har avslutats, ska

du rådgöra med din läkare och tala om för läkaren att du tidigare har behandlats med Herzuma.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter):

infektioner

diarré

förstoppning

halsbränna (dyspepsi)

trötthet

hudutslag

bröstsmärta

buksmärta

ledsmärta

låga nivåer av röda blodkroppar och vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner)

ibland med feber

muskelsmärta

konjunktivit (bindhinneinflammation i ögat)

vätskande ögon

näsblod

rinnsnuva

håravfall

darrningar

värmevallningar

yrsel

nagelförändringar

viktminskning

aptitlöshet

sömnlöshet (insomnia)

smakförändringar

minskat antal blodplättar

blåmärken

domningar eller stickningar i fingrarna och tårna

rodnad, svullnad eller sår i munnen och/eller halsen

smärta, svullnad, rodnad eller pirrningar i händer och/eller fötter

andfåddhet

huvudvärk

hosta

kräkningar

illamående

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

allergiska reaktioner

halsinfektion

infektioner i urinblåsa och på hud

inflammation i bröstet

inflammation i levern

njurpåverkan

ökad muskeltonus eller spänning

(hypertonus)

smärtor i armar och/eller ben

kliande hudutslag

sömnighet (somnolens)

hemorrojder

klåda

torr mun och hud

torra ögon

svettning

känsla av svaghet och att inte må bra

depression

astma

lunginfektion

lungpåverkan

ryggvärk

nacksmärta

skelettsmärta

akne

benkramper

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

dövhet

knottriga hudutslag

väsande/pipande andning

inflammation eller ärrbildning i lungorna

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 patienter):

gulsot

anafylaktiska reaktioner

Andra biverkningar som rapporterats vid användning av Herzuma

(frekvens kan inte beräknas

från tillgängliga data):

onormal eller försämrad blodkoagulation

höga kaliumnivåer

svullnad eller blödning bakom ögonen

chock

onormal hjärtrytm

andnöd

andningsproblem

akut ansamling av vätska i lungorna

akut trängre luftvägar

onormalt låg syrehalt i blodet

svårigheter att andas då man ligger raklång

leverskada

svullnad av ansikte, läppar och hals

njursvikt

onormalt lite fostervatten runt fostret i livmodern

underutvecklade lungor hos fostret i livmodern

onormal utveckling av njurarna hos fostret i livmodern

Vissa av de biverkningar som du upplever kan bero på din grundsjukdom cancer. Om du behandlas

med Herzuma tillsammans med cellgifter kan vissa av biverkningarna också bero på cellgifterna.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet

listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

5.

Hur Herzuma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som står på ytterkartongen (Utg.dat) och på

injektionsflaskans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

C - 8

Infusionslösningar ska användas omedelbart efter beredning. Använd inte Herzuma om du ser partiklar

eller missfärgningar före administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är trastuzumab. Varje injektionsflaska innehåller 150 mg trastuzumab

som ska lösas i 7,2 ml vatten för injektion. Den beredda lösningen innehåller ungefär 21 mg/ml

trastuzumab.

Övriga innehållsämnen är L-histidinhydroklorid, L-histidin,

-trehalosdihydrat, polysorbat 20.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Herzuma är ett pulver till koncentrat till intravenös infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i en

injektionsflaska av glas med gummipropp och innehåller 150 mg trastuzumab. Pulvret är frystorkat

och vitt- till svagt gulfärgat. Varje kartong innehåller 1 injektionsflaska med pulver.

Innehavare av godkännande för försäljning

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapest

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungern

Tillverkare

Millmount Healthcare Ltd.

Block 7

City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

irland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Mundipharma BV

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Lietuva

EGIS PHARMACEUTICALS PLC atstovybė

Tel.: +370 5 231 4658

България

EGIS Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 2 987 6040

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma BV

Tél/Tel: + 32 15 45 1180

Česká republika

EGIS Praha, spol. s r.o

Tel: + 420 227 129 111

Magyarország

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: + 36 1 803 5555

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: + 45 86 14 00 00

Malta

Medical Logistics Ltd.

Tel: +356 2755 9990

Deutschland

Mundipharma GmbH

Tel: +49 (0) 69 506029 000

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V

Tel: + 31 33 450 8270

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tel: + 372 6 644 550

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: + 47 40 00 42 10

España

Kern Pharma, S.L.

Tel: +34 93 700 2525

Österreich

Astro-Pharma GmbH

Tel: +43 1 97 99 860

Ελλάδα

Polska

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 8009111 - 120

EGIS Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 417 9200

France

CELLTRION HEALTHCARE FRANCE SAS

Tél.: +33 (0)1 71 25 27 00

Portugal

PharmaKERN Portugal - Produtos

Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 214 200 290

Hrvatska

Oktal Pharma d.o.o.

Tel: +385 1 6595 777

România

Egis Pharmaceuticals PLC Romania

Tel: + 40 21 412 0017

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Tel: +353 1 2063800

Slovenija

OPH Oktal Pharma d.o.o.

Tel.: +386 1 519 29 22

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o

Tel: +421 2 3240 9422

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Tel: +39 02 31 82 88 1

Suomi/Finland

Orion Pharma

Puh/Tel: + 358 10 4261

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ: +357 22741741

Sverige

Orion Pharma AB

Tel: + 46 8 623 64 40

Latvija

EGIS Pharmaceuticals PLC pārstāvniecība

Latvijā

Tālr.: +371 67613859

United Kingdom

NAPP Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 (0) 1223 424444

Denna bipacksedel ändrades senast <

MM/ÅÅÅÅ

}>.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Ha alltid denna medicin i tillsluten originalförpackning och vid en temperatur av (2ºC - 8ºC) i kylskåp.

Lämplig aseptisk teknik ska användas för beredning och utspädning. Noggrannhet måste iakttas för att

säkerställa steriliteten på beredda lösningar. Eftersom läkemedlet inte innehåller några antimikrobiella

konserveringsmedel eller bakteriostatiska medel måste aseptisk teknik användas.

En injektionsflaska med Herzuma som är aseptiskt spädd med sterilt vatten för injektionsvätskor (inte

bipackat) är kemiskt och fysikaliskt stabilt i 7 dagar vid 2ºC - 8ºC efter utspädning och får inte frysas.

Efter aseptisk utspädning i polyvinylklorid-, polyetylen- eller polypropylenpåsar som innehåller

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionslösning har Herzuma visats vara kemiskt och fysikaliskt

stabil i upp till 30 dagar vid 2ºC - 8ºC och 24 timmar i rumstemperatur vid högst 30ºC.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska den utspädda lösningen och Herzuma infusionslösning användas

omedelbart. Om inte lösning med Herzuma används omedelbart är tillämpad förvaringstid och

förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara längre än 24

timmar vid 2ºC till 8ºC, om inte beredning och utspädning har skett under kontrollerade och validerade

aseptiska förhållanden.

Aseptisk beredning, hantering och förvaring

Aseptisk hantering måste garanteras vid beredning av infusionen. Beredningen ska vara:

utförd under aseptiska förhållanden med tränad personal i enlighet med god beredningssed

särskilt med avseende på aseptisk beredning av parenterala produkter.

beredd i ett dragskåp eller biologiskt säkerhetsskåp med användande av gängse försiktighetsmått

för säker hantering av intravenösa läkemedel.

följt av adekvat förvaring av beredd lösning för intravenös infusion för att säkerställa att

aseptiska förhållanden bibehålls

Varje injektionsflaska med Herzuma skall spädas med 7,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor (vilket

inte är bipackat). Användning av andra spädningsmedel ska undvikas. Den erhållna lösningen på

7,4 ml är avsedd för engångsanvändning och innehåller ungefär 21 mg/ml trastuzumab. En

översatsning av volymen på 4 % säkerställer att den föreskrivna dosen på 150 mg kan dras ur varje

injektionsflaska.

Herzuma ska hanteras försiktigt under beredningen. Genom att orsaka stark skumbildning under

beredningen eller genom att skaka den färdigberedda lösningen kan problem uppstå med den mängd

Herzuma som ska dras upp ur injektionsflaskan.

Aseptisk beredningsanvisning

Använd en steril spruta, och injicera långsamt 7,2 ml sterilt vatten för injektionsvätskor i

injektionsflaskan som innehåller frystorkat Herzuma. Rikta strålen mot den frystorkade kakan.

Snurra injektionsflaskan försiktigt för att underlätta uppblandningen. SKAKA INTE!

Det är inte ovanligt att produkten skummar lätt i samband med beredningen. Låt injektionsflaskan stå

ca 5 minuter. Den erhållna beredningen av Herzuma är en färglös till svagt gulfärgad transparent

lösning som ska vara väsentligen fri från synliga partiklar.

Instruktioner för aseptisk spädning av beredd lösning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Herzuma 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Herzuma 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Herzuma 150 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

En injektionsflaska innehåller 150 mg trastuzumab, en humaniserad IgG1 monoklonal antikropp

producerad av en mammal (ovarium från kinesisk hamster) cellsuspensionskultur och renad med

affinitets- och jonbyteskromatografi inklusive specifika virala inaktiverings- och reningsprocedurer.

Herzuma 420 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

En injektionsflaska innehåller 420 mg trastuzumab, en humaniserad IgG1 monoklonal antikropp

producerad av en mammal (ovarium från kinesisk hamster) cellsuspensionskultur och renad med

affinitets- och jonbyteskromatografi inklusive specifika virala inaktiverings- och reningsprocedurer.

Beredd Herzuma lösning innehåller 21 mg/ml trastuzumab.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Vit- till svagt gulfärgat frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bröstcancer

Metastaserad bröstcancer

Herzuma är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer:

som monoterapi för behandling av de patienter som har fått åtminstone två kemoterapiregimer

mot metastaserad sjukdom. Tidigare kemoterapi måste ha inkluderat åtminstone ett antracyklin-

och ett taxanpreparat såvida inte sådana behandlingar är olämpliga för dessa patienter.

Hormonreceptorpositiva patienter måste också ha sviktat på hormonterapi, såvida inte sådan

behandling är olämplig för dessa patienter.

i kombination med paklitaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot

metastaserad sjukdom och för vilka ett antracyklinpreparat inte är lämpligt.

i kombination med docetaxel för behandling av de patienter som inte fått kemoterapi mot

metastaserad sjukdom.

i kombination med en aromatashämmare för behandling av post-menopausala patienter med

hormonreceptorpositiv metastaserad bröstcancer som inte tidigare behandlats med trastuzumab.

Tidig bröstcancer

Herzuma är indicerat för behandling av vuxna patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer:

efter kirurgi, kemoterapi (neoadjuvant eller adjuvant) och strålbehandling (om tillämpbart)

(se avsnitt 5.1).

efter adjuvant kemoterapi med doxorubicin och cyklofosfamid, i kombination med paklitaxel

eller docetaxel.

i kombination med adjuvant kemoterapi som utgörs av docetaxel och karboplatin.

i kombination med neoadjuvant kemoterapi följt av adjuvant behandling med Herzuma, för

lokalt avancerad (inklusive inflammatorisk) sjukdom eller för tumörer > 2 cm i diameter

(se avsnitt 4.4 och 5.1).

Herzuma bör endast användas till patienter med metastaserad eller tidig bröstcancer vilkas tumörer

antingen överuttrycker HER2 eller har HER2 genamplifiering påvisad med en tillförlitlig och

validerad metod (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Metastaserad ventrikelcancer

Herzuma i kombination med capecitabin eller 5-fluorouracil och cisplatin är indicerat för behandling

av vuxna patienter med metastaserat HER 2-positivt adenokarcinom i ventrikeln eller cardia (övre

magmunnen) som inte tidigare fått behandling för sin metastaserade sjukdom.

Herzuma ska endast användas till patienter med metastaserad ventrikelcancer vilkas tumörer

överuttrycker HER2 definierat som IHC2+ och ett konfirmerande positivt SISH eller FISH resultat,

eller definierat som IHC3+. Tillförlitliga och validerade metoder ska användas (se avsnitt 4.4 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

HER2-testning är obligatoriskt innan behandling påbörjas (se avsnitt 4.4 och 5.1). Herzumabehandling

bör bara initieras av läkare med erfarenhet av administration av cytostatika (se avsnitt 4.4) och endast

administreras av sjukvårdspersonal.

För att förhindra medicineringsfel är det viktigt att kontrollera injektionsflaskans märkning för att

säkerställa att läkemedlet som bereds och administreras är Herzuma (trastuzumab) och inte Kadcyla

(trastuzumab emtansin).

Dosering

Metastaserad bröstcancer

Tre-veckors doseringsschema

Den rekommenderade startdosen är 8 mg/kg kroppsvikt. Den rekommenderade underhållsdosen vid

tre-veckors dosintervall är 6 mg/kg kroppsvikt, med början tre veckor efter startdosen.

Veckovis doseringsschema

Den rekommenderade startdosen av Herzuma är 4 mg/kg kroppsvikt. Den rekommenderade veckovisa

underhållsdosen av Herzuma är 2 mg/kg kroppsvikt med början en vecka efter startdosen.

Administrering i kombination med paklitaxel eller docetaxel

I de pivotala studierna (H0648g, M77001) gavs paklitaxel eller docetaxel dagen efter den första dosen

av trastuzumab (för dosering se produktresumén för paklitaxel eller docetaxel) och omedelbart efter

påföljande trastuzumabdoser om föregående trastuzumabdos tolererades väl.

Administrering i kombination med en aromatashämmare

I den pivotala studien (BO16216) administrerades trastuzumab och anastrozol från dag 1. Det fanns

inga restriktioner avseende tidpunkt för administrering av trastuzumab och anastrozol (se

produktresumén för anastrozol eller annan aromatashämmare).

Tidig bröstcancer

Tre-veckors och veckovis doseringsschema

Vid tre-veckorsregim är den rekommenderade startdosen för Herzuma 8 mg/kg kroppsvikt. Den

rekommenderade underhållsdosen av Herzuma vid tre-veckors dosintervall är 6 mg/kg kroppsvikt,

med början tre veckor efter startdosen.

Vid veckovis regim är den rekommenderade startdosen 4 mg/kg följt av 2 mg/kg varje vecka

tillsammans med paklitaxel efter kemoterapi med doxorubicin och cyklofosfamid.

Se avsnitt 5.1 för dosering av kemoterapikombinationen.

Metastaserad ventrikelcancer

Tre-veckors doseringsschema

Den rekommenderade startdosen är 8 mg/kg kroppsvikt. Den rekommenderade underhållsdosen vid

tre-veckors dosintervall är 6 mg/kg kroppsvikt, med början tre veckor efter startdosen.

Bröstcancer samt ventrikelcancer

Behandlingsduration

Patienter med metastaserad bröstcancer eller metastaserad ventrikelcancer ska behandlas med

Herzuma till sjukdomsprogress. Patienter med tidig bröstcancer ska behandlas med Herzuma under

1 år eller till sjukdomsrecidiv, beroende på vilket som inträffar först. Att förlänga behandlingen vid

tidig bröstcancer utöver ett år rekommenderas inte (se avsnitt 5.1).

Dosreduktion

Inga dosreduceringar av Herzuma gjordes under kliniska prövningar. Patienter kan fortsätta

behandling under perioder av reversibel, kemoterapiinducerad myelosuppression, men de ska

övervakas noggrant under denna tid med avseende på komplikationer i form av neutropeni. Se

produktresumén för paklitaxel, docetaxel eller aromatashämmare för information om dosreduktion

eller fördröjd administrering.

Om procentsatsen för vänsterkammar-ejektionsfraktion (LVEF) faller med ≥ 10 enheter från värdet vid

behandlingsstart OCH till under 50% ska behandling inte ges och en förnyad mätning av LVEF utföras

inom cirka 3 veckor. Om LVEF inte har förbättrats, eller om det har fallit ytterligare, eller om

symtomatisk hjärtsvikt har utvecklats, ska utsättning av Herzuma starkt övervägas såvida inte

fördelarna för den enskilda patienten bedöms överväga riskerna. Alla sådana patienter ska remitteras

för undersökning hos en kardiolog och följas upp.

Missade doser

Om en patient har missat en Herzumados med en vecka eller mindre, bör den normala underhållsdosen

(veckovis dosering: 2 mg/kg; tre-veckors doseringsschema: 6 mg/kg) administreras så snart som

möjligt. En patient som missat en dos ska inte vänta till nästa planerade behandlingscykel. Påföljande

underhållsdoser bör administreras 7 dagar eller 21 dagar senare enligt respektive doseringsschema

veckovis (en gång per vecka) eller tre-veckors doseringsschema (var tredje vecka).

Om en patient har missat en Herzumados med mer än en vecka, bör så snart som möjligt en ny startdos

av Herzuma administreras under ca 90 minuter (veckovis dosering: 4 mg/kg; tre-veckors

doseringsschema: 8 mg/kg). Påföljande underhållsdoser av Herzuma (veckovis dosering: 2 mg/kg; tre-

veckors doseringsschema: 6 mg/kg) bör administreras 7 dagar eller 21 dagar senare enligt respektive

veckovis eller tre-veckors doseringsschema.

Speciella populationer

Specifika farmakokinetiska studier hos äldre och hos de med nedsatt njur- eller leverfunktion har inte

utförts. I en populationsfarmakokinetisk analys visades att varken ålder eller nedsatt njurfunktion

påverkade distributionen av trastuzumab.

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Herzuma för en pediatrisk population.

Administreringssätt

Startdosen av Herzuma ges som en intravenös infusion under 90 minuter. Det ska inte administreras

som en intravenös injektion eller bolusinfusion. Herzuma som intravenös infusion ska ges av

sjukvårdspersonal med beredskap att hantera anafylaxi och utrustning för ett akut omhändertagande

måste finnas tillgänglig. Patienterna bör övervakas i minst sex timmar efter start av den första

infusionen och under två timmar efter start av efterföljande intravenösa infusioner med avseende på

symtom som feber och frossa eller andra infusionsrelaterade symtom (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Avbrytande av infusionen eller långsammare infusionshastighet kan hjälpa till att kontrollera sådana

symtom. Infusionen kan återupptas när symtomen avklingar.

Om startdosen tolereras väl kan påföljande doser ges som en infusion under 30 minuter.

Anvisningar om spädning av Herzuma intravenös formulering före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot trastuzumab, murina proteiner eller mot något av hjälpämnena som anges

i avsnitt 6.1.

Svår dyspné i vila pga komplikationer av avancerad malignitet eller patienter som är i behov av

understödjande syrgasbehandling.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att öka spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamnet och batchnumret (Lot-

/Satsnumret) på det administrerade läkemedlet tydligt anges.

Bestämning av HER2 ska genomföras i ett specialiserat laboratorium som kan säkerställa adekvat

validering av testmetoderna (se avsnitt 5.1).

För tillfället finns inga data från kliniska prövningar tillgängliga avseende återbehandling för patienter

som tidigare fått adjuvant behandling med Herzuma.

Hjärtdysfunktion

Allmänna överväganden

Patienter behandlade med Herzuma har en förhöjd risk för att utveckla hjärtsvikt (New York Heart

Association [NYHA] klass II-IV) eller asymtomatisk hjärtdysfunktion. Dessa händelser har

observerats hos patienter som behandlats med enbart trastuzumab eller i kombination med paklitaxel

eller docetaxel, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi.

Dessa kan vara måttliga till allvarliga och har varit förenade med dödsfall (se avsnitt 4.8). Försiktighet

ska även iakttas för patienter med ökad risk för hjärtpåverkan, såsom hypertoni, tidigare dokumenterad

kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, LVEF på < 55 %, hög ålder.

Alla patienter som bedöms lämpliga för Herzumabehandling, men särskilt de som tidigare behandlats

med antracykliner och cyklofosfamid, ska genomgå initial hjärtundersökning som omfattar anamnes

och klinisk undersökning, elektrokardiogram (EKG), ekokardiogram och/eller radioventrikulogram

(MUGA = multigated acquisition) eller magnetisk resonanstomografi. Dessa undersökningar kan

underlätta identifiering av patienter som kan utveckla hjärtdysfunktion. Hjärtundersökningen ska,

såsom före behandling, upprepas var tredje månad under behandling samt var sjätte månad efter

avslutad behandling fram tills 24 månader efter att Herzumabehandlingen avslutats. En noggrann

nytta-risk bedömning bör ske innan beslut tas om Herzumabehandling.

Trastuzumab kan finnas kvar i cirkulationen i upp till 7 månader efter Herzumabehandlingen avslutats

baserat på populationsfarmakokinetiska analyser av alla tillgängliga data (se avsnitt 5.2). Patienter som

får antracykliner efter att Herzuma avslutats kan möjligen ha en ökad risk för hjärtdysfunktion. Om

möjligt bör läkarna undvika antracyklinbaserad behandling i upp till 7 månader efter

Herzumabehandlingen avslutats. Om antracykliner används ska patientens hjärtfunktion noggrant

övervakas.

Kardiologisk utredning bör övervägas hos de patienter för vilka det finns tecken på kardiella

riskfaktorer efter screeningen innan behandlingsstart. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare

under Herzumabehandling (t.ex. var 12:e vecka). Dessa kontroller kan underlätta identifieringen av

patienter som utvecklar kardiell dysfunktion. Patienter som utvecklar asymtomatisk kardiell

dysfunktion kan ha nytta av mera frekventa kontroller (t.ex. var 6:e

8:e vecka). Om patienter uppvisar

en kontinuerlig minskning av vänsterkammarfunktion, men förblir asymtomatisk, bör läkaren

överväga att avbryta behandlingen om ingen klinisk nytta av behandlingen med Herzuma setts.

Säkerhetsaspekten av att fortsätta eller återuppta behandlingen med Herzuma hos patienter som

upplevt hjärtdysfunktion har inte studerats prospektivt. Om procentsatsen för LVEF faller med

≥ 10 enheter från värdet vid behandlingsstart OCH till under 50 % ska behandling inte ges och en

förnyad mätning av LVEF utföras inom cirka 3 veckor. Om LVEF inte har förbättrats, eller om det har

fallit ytterligare, eller symtomatisk hjärtsvikt utvecklats, ska utsättning av Herzuma starkt övervägas

såvida inte fördelarna för den enskilda patienten bedöms överväga riskerna. Alla sådana patienter ska

remitteras för undersökning hos en kardiolog och följas upp.

Om symtomatisk hjärtsvikt uppträder vid Herzumabehandling ska den behandlas med sedvanliga

läkemedel mot hjärtsvikt.

De flesta patienter som utvecklade hjärtsvikt eller asymtomatisk hjärtdysfunktion i de pivotala

studierna förbättrades med sedvanlig medicinsk hjärtsviktsbehandling, innehållande en ACE-hämmare

eller angiotensinreceptorantagonist samt en betablockerare. Majoriteten av patienterna med

hjärtsymtom och tecken på klinisk effekt av Herzumabehandling fortsatte behandling med trastuzumab

utan ytterligare kliniska hjärtkomplikationer.

Metastaserad bröstcancer

Herzuma och antracykliner ska inte ges samtidigt i kombination vid metastaserad bröstcancer.

Patienter med metastaserad bröstcancer som tidigare fått antracykliner löper också risk för

hjärtdysfunktion vid behandling med Herzuma, även om risken är lägre än vid samtidig användning av

Herzuma och antracykliner.

Tidig bröstcancer

För patienter med tidig bröstcancer bör den hjärtfunktionskontroll som gjordes innan behandlingsstart

upprepas var tredje månad under behandling och var sjätte månad efter avslutad behandling fram till

24 månader efter sista administreringen av Herzuma. Hos patienter som får antracyklininnehållande

kemoterapi rekommenderas ytterligare övervakning, och ska ske varje år upp till 5 år efter den sista

administreringen av Herzuma, eller längre om en kontinuerlig minskning i LVEF observeras.

Patienter som i anamnesen haft hjärtinfarkt, kärlkramp som kräver läkemedelsbehandling, tidigare

eller befintlig hjärtsvikt (NYHA klass II

IV), LVEF på < 55 %, annan kardiomyopati, hjärtarrytmi

som kräver läkemedelsbehandling, kliniskt signifikant kardiell klaffsjukdom, otillräckligt kontrollerad

hypertoni (avser inte hypertoni som behandlas med standardbehandling) samt perikardvätska med

hemodynamisk påverkan exkluderades ur de pivotala adjuvanta och neoadjuvanta Herzumastudierna

för tidig bröstcancer. Behandling med trastuzumab hos denna patientgrupp kan därmed inte

rekommenderas.

Adjuvant behandling

Herzuma och antracykliner ska inte ges samtidigt i kombination vid adjuvant behandling.

För patienter med tidig bröstcancer observerades en ökning av incidensen av symtomatiska och

asymtomatiska hjärthändelser då trastuzumab gavs efter antracyklininnehållande kemoterapi jämfört

med icke antracyklininnehållande kemoterapi (docetaxel och karboplatin), och var mer uttalade då

trastuzumab gavs samtidigt med taxaner än då det gavs sekventiellt till taxaner. Oavsett vilken

behandling som användes inträffade de flesta symtomatiska hjärthändelser inom de första

18 månaderna. I en av de 3 pivotala studierna som utförts med en median uppföljningstid på 5,5 år

(BCIRG006) observerades en kontinuerlig ökning i den kumulativa frekvensen av symtomatiska hjärt-

eller LVEF-händelser hos patienter som gavs trastuzumab samtidigt med taxaner efter

antracyklininnehållande behandling upp till 2,37 % jämfört med ungefär 1 % i de två

jämförelsegrupperna (antracyklin plus cyklofosfamid följt av taxan respektive taxan, karboplatin och

trastuzumab).

De riskfaktorer som identifierats för hjärt-kärlhändelser i fyra stora adjuvanta studier omfattar hög

ålder (

>

50 år), låg LVEF (< 55 %) innan behandlingen inleds, före eller efter insättande av

paklitaxelbehandling, minskning av LVEF med 10

15 enheter samt tidigare eller samtidig behandling

med anti-hypertensiva läkemedel. För de patienter som fick trastuzumab efter avslutad adjuvant

kemoterapibehandling, var risken för hjärtdysfunktion kopplad till en högre kumulativ dos av

antracyklin som givits före insättning av trastuzumab samt med ett Body Mass Index

(BMI) > 25 kg/m

Neoadjuvant-adjuvant behandling

Hos patienter med tidig bröstcancer, för vilka neoadjuvant-adjuvant behandling anses lämplig, ska

Herzuma användas samtidigt med antracykliner enbart hos kemoterapi-naiva patienter och endast med

lågdos antracyklinregimer dvs maximala kumulativa doser av doxorubicin 180 mg/m

eller epirubicin

360 mg/m

Om patienter har behandlats neoadjuvant med en full kur lågdos antracykliner och Herzuma samtidigt

bör ingen ytterligare cytotoxisk kemoterapi ges efter kirurgi. I övriga fall ska behovet av ytterligare

cytotoxisk kemoterapi beslutas baserat på individuella faktorer.

För närvarande är erfarenheten av samtidig behandling med trastuzumab och lågdos

antracyklinregimer begränsad till två studier (MO16432 och BO22227).

I den pivotala studien MO16432 gavs trastuzumab samtidigt med neoadjuvant kemoterapi innefattande

tre cykler av doxorubicin (kumulativ dos 180 mg/m

Incidensen av symtomatisk kardiell dysfunktion var 1,7 % i trastuzumabgruppen.

I den pivotala studien BO22227 administrerades trastuzumab samtidigt med neoadjuvant kemoterapi

som innefattade fyra cykler epirubicin (kumulativ dos 300 mg/m

); vid en medianuppföljning på mer

än 70 månader var incidensen av hjärtsvikt 0,3 % i behandlingsgruppen med intravenöst trastuzumab.

Den kliniska erfarenheten gällande patienter äldre än 65 år är begränsad.

Infusionsrelaterade reaktioner och överkänslighetsreaktioner

Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner vid infusioner med Herzuma innefattande dyspné, hypotoni,

rosslingar/pipande andning, hypertoni, bronkospasm, supraventrikulär takyarytmi, minskad

syremättnad (hypoxi), anafylaxi, andnöd, urtikaria och angioödem har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Premedicinering kan användas för att minska risken för uppkomst av administrationsrelaterade

reaktioner. De flesta av dessa händelser inträffar under eller inom 2,5 timmar efter starten av den första

infusionen. Om en infusionsreaktion inträffar ska infusionen av Herzuma avbrytas eller

infusionshastigheten sänkas och patienten övervakas tills varje symtom gått tillbaka (se avsnitt 4.2).

Behandling av dessa symtom kan ske med analgetika/antipyretika såsom meperidin eller paracetamol,

eller ett antihistamin såsom difenhydramin. För majoriteten av patienterna försvann symtomen och

dessa erhöll sedan ytterligare infusioner av trastuzumab. Allvarliga reaktioner har behandlats

framgångsrikt med understödjande behandling som t.ex. syrgas, beta-agonister och kortikosteroider.

I sällsynta fall har dessa reaktioner förknippats med ett kliniskt förlopp med dödlig utgång. Hos

patienter som har dyspné i vila pga komplikationer av avancerad malignitet och andra sjukdomar kan

det föreligga en större risk för infusionsrelaterade reaktioner med dödlig utgång. Dessa patienter ska

därför inte behandlas med Herzuma (se avsnitt 4.3).

Initial förbättring följt av klinisk försämring och försenade reaktioner med snabb klinisk försämring

har också rapporterats. Dödsfall har inträffat inom timmar och upp till en vecka efter infusionen. Vid

mycket sällsynta tillfällen har patienter fått infusionssymtom och pulmonella symtom mer än sex

timmar efter att trastuzumabinfusionen påbörjats. Patienterna ska varnas för risken för sådana sena

reaktioner och ska instrueras att kontakta sin läkare om dessa symtom inträffar.

Pulmonella komplikationer

Allvarliga pulmonella händelser har rapporterats i samband med trastuzumabbehandling efter

marknadsintroduktionen (se avsnitt 4.8). Dessa fall har vid enstaka tillfällen haft en dödlig utgång.

Utöver detta har fall av interstitiell lungsjukdom inklusive lunginfiltrat, akut svår andningsinsufficiens

(ARDS), lunginflammation, pneumonit, pleurautgjutning, andnöd, akut lungödem, samt

andningsinsufficiens rapporterats. Riskfaktorer associerade med interstitiell lungsjukdom inkluderar

tidigare eller samtidig behandling med andra anti-neoplastiska terapier kända för att vara associerade

med det såsom taxaner, gemcitabin, vinorelbin och strålbehandling. Dessa händelser kan uppstå som

en del av en infusionsrelaterad reaktion eller med ett fördröjt insättande. Hos patienter som har dyspné

i vila pga komplikationer av avancerad malignitet och andra sjukdomar kan det föreligga en ökad risk

för pulmonella komplikationer. Dessa patienter ska därför inte behandlas med Herzuma (se avsnitt 4.3).

Försiktighet ska iakttas vid pneumonit, särskilt hos patienter som samtidigt behandlas med taxaner.

Natriuminnehåll

Herzuma innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, dvs är näst intill natriumfritt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella läkemedelsinteraktionsstudier har utförts. Kliniskt signifikanta interaktioner mellan

Herzuma och samtidiga läkemedel som använts i kliniska studier har inte observerats.

Trastuzumabs effekt på farmakokinetiken av antineoplastiska medel

Farmakokinetiska data från studierna BO15935 och M77004 hos kvinnor med HER2-positiv

metastaserad bröstcancer tyder på att exponeringen av paklitaxel och doxorubicin (och deras

huvudmetaboliter 6-α hydroxylpaklitaxel, POH, och doxorubicinol, DOL) inte förändrades vid närvaro

av trastuzumab (8 mg/kg eller 4 mg/kg intravenös startdos följt av 6 mg/kg intravenöst var tredje

vecka respektive 2 mg/kg intravenöst varje vecka).

Däremot kan trastuzumab höja den totala exponeringen av en doxorubicinmetabolit, (7-deoxi-

13 dihydro-doxorubicinon, D7D). Den biologiska aktiviteten av D7D och den kliniska betydelsen av

ökad exponering av denna metabolit var oklar.

Data från den enarmade studien JP16003 med trastuzumab (4 mg/kg intravenös startdos och 2 mg/kg

intravenöst varje vecka) och docetaxel (60 mg/m

intravenöst) med japanska kvinnor med HER2-

positiv metastaserad bröstcancer, tyder på att samtidig administrering av trastuzumab inte hade någon

farmakokinetisk effekt på docetaxel givet som singeldos. Studie JP19959 var en understudie till

BO18255 (ToGA) med manliga och kvinnliga japanska patienter med avancerad ventrikelcancer där

farmakokinetiken för capecitabin och cisplatin studerades vid användning med eller utan trastuzumab.

Resultaten från denna understudie tyder på att exponeringen av capecitabins biologiskt aktiva

metaboliter (t ex 5-FU) inte påverkades av samtidig användning av cisplatin eller av samtidig

användning av cisplatin plus trastuzumab. Däremot uppvisade modersubstansen capecitabin högre

koncentrationer och längre halveringstid då det kombinerades med trastuzumab. Data tyder också på

att farmakokinetiken för cisplatin inte påverkades av samtidig användning av capecitabin eller av

samtidig användning av capecitabin plus trastuzumab.

Farmakokinetiska data från studie H4613g/GO01305 hos patienter med metastaserad eller lokalt

avancerad inoperabel HER2-positiv cancer tyder på att trastuzumab inte hade någon inverkan på

farmakokinetiken för karboplatin.

Antineoplastiska medels effekt på trastuzumabs farmakokinetik

Vid jämförelse av simulerade serumkoncentrationer av trastuzumab efter trastuzumab som monoterapi

(4 mg/kg startdos/2 mg/kg intravenöst en gång i veckan) och observerade serumkoncentrationer hos

japanska kvinnor med HER2-positiv metastaserad bröstcancer (studie JP16003) sågs inga tecken på

någon farmakokinetisk effekt på trastuzumab vid samtidig administrering av docetaxel.

Jämförelse av farmakokinetiska resultat från två fas II-studier (BO15935 och M77004) och en

fas III-studie (H0648g) i vilka patienterna behandlades med trastuzumab och paklitaxel samtidigt samt

två fas II-studier i vilka trastuzumab administrerades som monoterapi (W016229 and MO16982), hos

kvinnor med HER2-positiv metastaserad bröstcancer tyder på att individuella värden och medelvärlden

för trastuzumabs dalkoncentrationer i serum varierade inom och mellan studierna men det fanns ingen

tydlig effekt på farmakokinetiken för trastuzumab vid samtidig administrering av paklitaxel.

Jämförelse av farmakokinetiska data för trastuzumab från studie M77004 i vilken kvinnor med HER2-

positiv metastaserad bröstcancer behandlades samtidigt med trastuzumab, paklitaxel och doxorubicin,

med farmakokinetiska data för trastuzumab från studier med trastuzumab som monoterapi (H0649g)

elleri kombination med antracyklin plus cyklofosfamid eller paklitaxel (studie H0648g) tyder på att

doxorubicin och paklitaxel inte har någon effekt på farmakokinetiken för trastuzumab.

Farmakokinetiska data från studie H4613g/GO01305 tyder på att karboplatin inte hade någon inverkan

på farmakokinetiken för trastuzumab.

Samtidig behandling med anastrozol förefaller inte påverka farmakokinetiken för trastuzumab.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda effektiva preventivmetoder under behandling med

Herzuma och i 7 månader efter att behandlingen avslutats (se avsnitt 5.2).

Graviditet

Reproduktionsstudier på Cynomolgusapor med doser upp till 25 gånger den veckovisa humana

underhållsdosen på 2 mg/kg trastuzumab intravenös beredning har inte visat belägg för minskad

fertilitet eller fosterskada. Överföring av trastuzumab via placentan har observerats under tidig

(dag 20-50 av dräktigheten) och sen (dag 120-150 av dräktigheten) fosterutvecklingsperiod. Det är inte

känt om trastuzumab kan påverka reproduktionsförmågan. Eftersom reproduktionsstudier på djur inte

alltid är prediktiva för människa ska trastuzumab inte användas under graviditet såvida inte de

potentiella fördelarna för modern överväger de potentiella riskerna för fostret.

Efter marknadsintroduktionen har fall av nedsatt tillväxt och/eller funktion av njurarna observerats hos

foster i samband med oligohydramnios, i vissa fall förknippade med fatal pulmonell hypoplasi hos

fostret, rapporterats hos gravida kvinnor som behandlats med trastuzumab. Kvinnor som blir gravida

ska informeras om risken för fosterskador. Om en gravid kvinna behandlas med Herzuma eller om en

patient blir gravid medan hon får Herzuma eller inom 7 månader efter den senaste Herzumadosen, är

noggrann övervakning av ett multidisciplinärt sjukvårdsteam önskvärt.

Amning

En studie utförd på Cynomolgusapor med doser upp till 25 gånger den veckovisa humana

underhållsdosen på 2 mg/kg trastuzumab intravenös beredning från dag 120 till 150 av dräktigheten

visade att trastuzumab utsöndras i bröstmjölk efter födseln. Exponeringen av trastuzumab i uterus och

förekomst av trastuzumab i serum hos apungar var inte förenad med några bieffekter på deras tillväxt

eller utveckling från födelsen till 1 månads ålder. Det är inte känt om trastuzumab utsöndras i human

bröstmjölk. Eftersom humant IgG utsöndras i bröstmjölk och potentialen för skada på spädbarnet är

okänd ska kvinnor inte amma under behandling med Herzuma och inom 7 månader efter sista dosen.

Fertilitet

Det finns inga fertilitetsdata tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Herzuma har mindre påverkan

på förmågan att framföra fordon och använda maskiner(se avsnitt 4.8).

Yrsel och somnolens kan uppträda under behandling med Herzuma (se avsnitt 4.8).

Patienter som

utvecklar infusionsrelaterade symtom (se avsnitt 4.4) bör dock avrådas från att köra bil och använda

maskiner tills symtomen avklingar.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest allvarliga och/eller vanligaste biverkningarna som rapporterats hittills vid användning av

trastuzumab är hjärtdysfunktion, infusionsrelaterade reaktioner, hematotoxicitet (särskilt neutropeni)

infektioner och pulmonella biverkningar.

Tabell över biverkningar

I detta avsnitt har följande frekvenser använts: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10),

mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta

(< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje

frekvensgruppering ska biverkningarna presenteras efter minskade allvarlighetsgrad.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/269382/2018

EMEA/H/C/002575

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Herzuma

trastuzumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Herzuma.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Herzuma ska användas.

Praktisk information om hur Herzuma ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Herzuma och vad används det för?

Herzuma är ett läkemedel mot cancer som används för att behandla följande sjukdomar:

Tidig bröstcancer (när cancern har spridit sig i bröstet eller till körtlarna under armen men inte till

andra delar av kroppen) efter kirurgi, kemoterapi (läkemedel för behandling av cancer) och

strålbehandling om tillämpbart. Det kan också ges tidigare under behandlingen, i kombination med

kemoterapi. Vid tumörer som är lokalt avancerade (inräknat de som är inflammatoriska) eller mer

än 2 cm breda ges Herzuma före kirurgi i kombination med kemoterapi och sedan igen som enda

läkemedel efter kirurgi.

Metastatisk bröstcancer (cancer som har spridit sig till andra delar av kroppen). Det ges som enda

läkemedel till patienter hos vilka tidigare behandlingar misslyckats. Det ges också i kombination

med andra cancerläkemedel: med paklitaxel eller docetaxel, eller med en annan klass av

läkemedel som kallas aromatashämmare.

Metastatisk magsäckscancer, i kombination med cisplatin och antingen kapecitabin eller

5-fluorouracil (andra läkemedel mot cancer).

Herzuma kan bara ges när cancern har visat sig ”överuttrycka HER2”: detta innebär att cancern

producerar stora mängder av ett protein som kallas HER2 på tumörcellernas yta. HER2 överuttrycks

hos omkring en fjärdedel av patienterna med bröstcancer och en femtedel av patienterna med

magsäckscancer.

Herzuma

EMA/269382/2018

Sida 2/3

Herzuma är en biosimilar (liknande biologiskt läkemedel) vilket innebär att Herzuma liknar ett annat

biologiskt läkemedel (”referensläkemedlet”) som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet för

Herzuma är Herceptin. Mer information om biosimilarer finns här.

Herzuma innehåller den aktiva substansen trastuzumab.

Hur används Herzuma?

Herzuma är receptbelagt och behandling ska inledas av läkare med erfarenhet av att använda

läkemedel mot cancer.

Det finns som ett pulver som används för att bereda en lösning som tillsätts till en infusion (dropp) i en

ven. Infusionen ges under 90 minuter varje vecka eller var tredje vecka vid bröstcancer, och var tredje

vecka vid magsäckscancer. Vid tidig bröstcancer ges behandlingen under ett år eller tills sjukdomen

kommer tillbaka. Vid metastatisk bröstcancer eller magsäckscancer fortsätter behandlingen att ges så

länge den är effektiv. Den rekommenderade dosen beror på patientens kroppsvikt, på det tillstånd som

ska behandlas och om Herzuma ges varje eller var tredje vecka.

Infusionen kan vara förknippad med allergiska reaktioner, varför patienten ska övervakas under och

efter infusionen. Patienter som tolererar den första 90 minuter långa infusionen kan få 30 minuter

långa efterföljande infusioner.

Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Herzuma?

Den aktiva substansen i Herzuma, trastuzumab, är en monoklonal antikropp (en typ av protein) som

har utformats för att känna igen och binda till HER2-proteinet. Genom att binda till HER2 aktiverar

trastuzumab celler i immunsystemet, vilka sedan dödar tumörcellerna. Trastuzumab hindrar också

HER2 från att sända ut signaler som får tumörcellerna att växa.

Vilken nytta med Herzuma har visats i studierna?

Laboratoriestudier där man jämförde Herzuma med Herceptin har visat att den aktiva substansen i

Herzuma är mycket lik den i Herceptin vad gäller struktur, renhet och biologisk aktivitet. Studier har

också visat att Herzuma producerar liknande halter av den aktiva substansen i kroppen som Herceptin.

En huvudstudie på 549 patienter med tidig bröstcancer som överuttryckte HER2 visade dessutom att

Herzuma var lika effektivt som Herceptin. Patienterna fick antingen Herzuma eller Herceptin med andra

cancerläkemedel före kirurgi för att avlägsna cancern, och sedan samma läkemedel ensamt var tredje

vecka under 1 år. Det fanns inga relevanta skillnader mellan de två produkterna vad gäller

huvudmåttet på effekt (frånvaro av invasiva cancerceller i bröstet eller i de tillhörande vävnader som

kallas lymfkörtlar): detta sågs hos nästan 44 procent av dem som fick Herzuma (118 av 271) och

47 procent av dem som fick Herceptin (131 av 278).

Eftersom Herzuma är en biosimilar behöver inte studierna om trastuzumabs effekt och säkerhet som

utförts med Herceptin utföras på nytt med Herzuma.

Herzuma

EMA/269382/2018

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Herzuma?

De vanligaste eller svåraste biverkningarna som orsakas av Herzuma är hjärtproblem, reaktioner i

samband med infusionen av Herzuma, minskad nivå av blodkroppar (särskilt vita blodkroppar),

infektioner och lungproblem.

Herzuma kan vara kardiotoxiskt (skadligt för hjärtat) och bland annat orsaka hjärtsvikt (när hjärtat

inte arbetar så bra som det ska). Försiktighet ska iakttas om det ges till patienter som redan har

hjärtproblem eller högt blodtryck, och hjärtfunktionen ska övervakas hos alla patienter under och efter

behandling.

Herzuma får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot trastuzumab, musproteiner

eller mot något annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter som har allvarliga andningsproblem

på grund av avancerad cancer, också under vila, eller som behöver syrgasbehandling.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för trastuzumab finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Herzuma?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att det styrkts att Herzuma i enlighet med EU:s krav för

biosimilarer har en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med profilen för Herceptin.

EMA fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för Herceptin, och

rekommenderade att Herzuma skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Herzuma?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Herzuma har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Herzuma

EPAR för Herzuma finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Herzuma finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen