Hemlibra

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-09-2021

Aktiva substanser:
Emicizumab
Tillgänglig från:
Roche Registration Limited
ATC-kod:
B02BX
INN (International namn):
emicizumab
Terapeutisk grupp:
Hemostatika,
Terapiområde:
Hemofili A
Terapeutiska indikationer:
Hemlibra är indicerat för rutinmässig profylax av blödning episoder hos patienter med hemofili A med faktor VIII-hämmare. Hemlibra kan användas i alla åldersgrupper.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004406
Tillstånd datum:
2018-02-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004406

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-04-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

23-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

12-04-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Hemlibra 30 mg/1 ml injektionsvätska, lösning

emicizumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Hemlibra är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Hemlibra

Hur du använder Hemlibra

Eventuella biverkningar

Hur Hemlibra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Användarinstruktioner

1.

Vad Hemlibra är och vad det används för

Vad Hemlibra är

Hemlibra innehåller den aktiva substansen emicizumab. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas

monoklonala antikroppar. Monoklonala antikroppar är en typ av protein som känner igen och binder

till ett mål i kroppen.

Vad Hemlibra används för

Hemlibra är ett läkemedel som används för att behandla patienter i alla åldrar med:

antingen hemofili A som har utvecklat inhiberande antikroppar mot faktor VIII

eller svår hemofili A som inte har utvecklat inhiberande antikroppar mot faktor VIII

(blodnivåerna av faktorVIII är mindre än 1%).

Hemofil A är en ärftlig sjukdom som orsakas av brist på faktor VIII, som är en nödvändig substans

som krävs för att blodet ska levra sig (koagulera) och stoppa alla sorters blödningar.

Läkemedlet förhindrar blödning eller minskar blödningsepisoder hos patienter med denna sjukdom.

Vissa patienter med hemofili A kan utveckla inhibitorer mot faktor VIII (antikroppar mot faktor VIII)

som förhindrar att ersättningsfaktor VIII fungerar.

Hur Hemlibra fungerar

Hemlibra återställer funktionen av saknat aktiverat faktor VIII som behövs för effektiv koagulation

(levring) av blodet. Hemlibras struktur skiljer sig från faktor VIII och därför påverkas Hemlibra inte

av faktor VIII-inhibitorerna.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Hemlibra

Använd inte Hemlibra:

om du är allergisk mot emicizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du

använder Hemlibra.

Varningar och försiktighet

Innan du börjar använda Hemlibra är det mycket viktigt att tala med din läkare om

användning av läkemedel som har faktor VIII inhibitor bypassing aktivitet, s.k. ”bypass-

preparat” (läkemedel som hjälper blodet att levra sig men fungerar på ett annat sätt än faktor

VIII). Detta beror på att behandlingen med sådana läkemedel kan behöva ändras

medan du får

Hemlibra

. Exempel på sådana läkemedel inkluderar aktiverat protrombinkomplex-koncentrat (aPCC)

och rekombinant FVIIa (rFVIIa).

Allvarliga och potentiellt livshotande biverkningar kan inträffa

när aPCC används hos patienter som också får Hemlibra:

Allvarliga biverkningar av att använda aPCC under behandling med Hemlibra.

Nedbrytning av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati)

Detta är ett allvarligt tillstånd som kan vara livshotande.

När människor har detta tillstånd kan insidan av blodkärlen skadas och blodproppar kan

utvecklas i små blodkärl. I vissa fall kan detta orsaka skador på njurarna och andra organ.

Var försiktig om du har hög risk för att drabbas av detta tillstånd (har haft detta tillstånd

tidigare eller har en släkting som har haft det), eller om du tar läkemedel som kan öka

risken för att utveckla detta tillstånd såsom ciklosporin, kinin eller takrolimus.

Det är viktigt att känna igen symtomen på trombotisk mikroangiopati om du skulle

utveckla detta tillstånd (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” för en lista på symtom).

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala omedelbart med en läkare

om du eller din vårdgivare

märker några symtom på trombotisk mikroangiopati.

Blodproppar (tromboembolism)

I sällsynta fall kan en blodpropp bildas inuti blodkärl och blockera dem vilket kan vara

livshotande.

Det är viktigt att känna igen symtomen på sådana blodproppar ifall de utvecklas (se

avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” för en lista på symtom).

Sluta använda Hemlibra och aPCC och tala omedelbart med en läkare

om du eller din vårdgivare

märker några symtom på blodproppar i blodkärl.

Barn yngre än ett år

Hos barn som är yngre än ett år är blodsystemet fortfarande under utveckling. Om barnet är yngre än

ett år kan din läkare enbart förskriva Hemlibra efter att noggrant ha vägt de förväntade fördelarna mot

riskerna med att använda det här läkemedlet.

Andra läkemedel och Hemlibra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Användning av bypass-preparat samtidigt som du får Hemlibra

-

Tala med din läkare innan du börjar använda Hemlibra och följ noggrant deras

instruktioner för när bypass-preparat ska användas samt vilken dos och vilket

schema du ska använda.

Hemlibra ökar förmågan hos ditt blod att levra sig. Därför kan

dosen av bypass-preparat som krävs vara lägre än den dos du använde innan du startade

Hemlibra.

-

Använd enbart aPCC om

inte några andra

behandlingsalternativ kan användas. Om

aPCC ändå krävs, tala med din läkare om du känner att du behöver mer än totalt

50 enheter/kg av aPCC. För mer information om användningen av aPCC medan du får

Hemlibra se avsnitt 2: ” Allvarliga biverkningar av att använda aPCC under behandling

med Hemlibra”.

Trots begränsad erfarenhet av samtidig användning av antifibrinolytika (läkemedel som

får blodet att koagulera) med aPCC eller rFVVa hos patienter som behandlas med

Hemlibra bör du känna till att det finns risk för blodproppssjukdomar när antifibrinolytika

ges intravenöst i kombination med aPCC eller rFVIIa.

Laboratorietester

Tala om för din läkare om du använder Hemlibra innan du ska ta prover för att mäta hur väl ditt blod

levrar sig. Detta beror på att Hemlibra i blodet kan störa några laboratorietester, vilket leder till

felaktiga resultat.

Graviditet och amning

Du ska använda en effektiv preventivmetod under behandling med Hemlibra och under 6

månader efter din sista injektion med Hemlibra.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att

överväga fördelarna för dig med att du tar Hemlibra mot riskerna för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra bil eller använda några verktyg

eller maskiner.

3.

Hur du använder Hemlibra

Hemlibra tillhandahålls i injektionsflaskor för engångsbruk i form av en lösning som är färdig att

använda utan att först behöva spädas. En läkare kvalificerad att ta hand om patienter med hemofili

kommer att starta din behandling med Hemlibra. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens

anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Föra anteckningar

Anteckna namn och tillverkningssatsnummer på läkemedlet varje gång du använder Hemlibra.

Hur mycket Hemlibra du ska använda

Dosen av Hemlibra beror på din vikt och din läkare kommer att räkna ut mängden (i mg) och

motsvarande volym av Hemlibra (i ml) som ska injiceras, enligt följande:

Dosering av laddningsdos: Vecka 1 till 4: Dosen är 3 milligram för varje kilo du väger och

injiceras en gång varje vecka.

Dosering av underhållsdos: Från vecka 5 och framåt: Dosen är antingen 1,5 milligram för varje

kg du väger, injicerat en gång per vecka, 3 milligram för varje kg du väger, injicerat varannan

vecka, eller 6 milligram för varje kg du väger, injicerat var fjärde vecka.

Beslutet att använda antingen 1,5 mg/kg en gång per vecka, 3 mg/kg varannan vecka eller 6 mg/kg var

fjärde vecka som underhållsdos ska fattas i samråd med din läkare och din vårdgivare, om sådan finns.

Olika Hemlibrakoncentrationer (30 mg/ml och 150 mg/ml)

ska inte

kombineras i samma injektion när

den totala volymen ska injiceras.

Mängden Hemlibralösning som ges vid varje injektion får

inte

vara större än 2 ml.

Hur Hemlibra ges

Om du själv injicerar Hemlibra eller om din vårdgivare ger injektionen måste du eller din

vårdgivare noggrant läsa och följa instruktionerna i avsnitt 7, ”Användarinstruktioner”.

Hemlibra ges som en injektion under huden (subkutant).

Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig hur Hemlibra ska injiceras.

När du har blivit tränad ska du själv, eller med hjälp av din vårdgivare, kunna injicera detta

läkemedel hemma.

För att föra in nålen korrekt under huden, nyp tag om ett veck av lös hud vid det rengjorda

injektionsstället med din fria hand. Att nypa tag om huden är viktigt för att säkerställa att du

injicerar under huden (in i fettvävnaden) men inte djupare (in i en muskel). Att injicera in i en

muskel kan orsaka obehag.

Förbered och ge injektionen under rena och bakteriefria förhållanden med aseptisk teknik. Du

kommer få mer information om detta av din läkare eller sjuksköterska.

Var Hemlibra ska injiceras

Din läkare kommer att visa dig vilka områden av kroppen som är lämpliga för injektion av

Hemlibra.

De rekommenderade ställena att ge en injektion är: framsidan av midjan (nedre delen av buken),

överarmens utsida eller framsidan av låren. Använd enbart de rekommenderade

injektionsställena.

För varje ny injektion, använd ett annat område på kroppen än det du använde tidigare.

Ge inte injektioner där huden är röd, har blåmärken, är öm, hård eller i områden där det finns

födelsemärken eller ärr.

När du använder Hemlibra ska eventuella andra läkemedel som injiceras under huden ges i ett

annat område.

Använda sprutor och nålar

En spruta, en överföringsnål med ett filter på 5 mikrometer och en injektionsnål används för att

dra upp Hemlibralösning från injektionsflaskan och injicera det under huden.

Sprutor, överföringsnålar med filter och injektionsnålar kommer inte med i denna förpackning.

För ytterligare information se avsnitt 6 ”Vad som behövs vid användning av Hemlibra och inte

finns med i förpackningen”.

Se till att du använder en ny injektionsål till varje injektion och kassera den efter en användning.

En 1 ml spruta ska användas för injektioner upp till 1 ml av Hemlibralösning.

En 2 till 3 ml spruta ska användas för injektioner med mer än 1 ml och upp till 2 ml av

Hemlibralösning.

Användning för barn och ungdomar

Hemlibra kan användas hos ungdomar och barn i alla åldrar.

Ett barn kan själv injicera detta läkemedel förutsatt att barnets sjukvårdsgivare och förälder eller

vårdgivare är överens om det. Självinjektion för barn under 7 års ålder rekommenderas inte.

Om du använt för stor mängd av Hemlibra

Om du använder mer Hemlibra än du borde, tala omedelbart om det för din läkare. Detta eftersom du

riskerar att utveckla biverkningar såsom blodproppar. Använd alltid Hemlibra exakt som din läkare

har sagt och kontrollera med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Om du har glömt att använda Hemlibra

Om du glömmer att ta din schemalagda injektion, injicera den glömda dosen så snart som

möjligt före dagen för din nästa schemalagda dos. Fortsätt sedan att injicera läkemedlet enligt

schemat. Injicera inte två doser under samma dag för att kompensera för glömd dos.

Om du är osäker på hur du ska göra, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du slutar att använda Hemlibra

Sluta inte använda Hemlibra utan att först tala med din läkare. Om du slutar att använda Hemlibra

kanske du inte längre är skyddad mot blödningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar av att använda aPCC under behandling med Hemlibra

Sluta använda Hemlibra och aPCC och kontakta omedelbart läkare

om du eller din vårdgivare

märker någon av följande biverkningar:

Nedbrytning av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati):

förvirring, svaghet, svullnad av armar och ben, gulfärgning av hud eller ögon, diffus

smärta i mage eller rygg, illamående, kräkning eller mindre mängd urin – dessa symtom

kan vara tecken på trombotisk mikroangiopati.

Blodproppar (tromboembolism):

svullnad, värme, smärta eller rodnad – dessa symtom kan vara tecken på en blodpropp i

en ven nära hudytan.

huvudvärk, domningar i ansiktet, ögonsmärta eller svullnad eller problem med din syn -

dessa symtom kan vara tecken på en blodpropp i en ven bakom ditt öga.

svärtning av huden – detta symtom kan vara ett tecken på allvarlig skada av hudvävnaden.

Andra biverkningar vid användning av Hemlibra

Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

reaktion i området där injektionen ges (rodnad, klåda, smärta)

huvudvärk

ledsmärta

Vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

feber

muskelvärk

diarré

Mindre vanliga

: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

nedbrytning av röda blodkroppar (trombotisk mikroangiopati)

blodpropp i en ven bakom ditt öga (kavernös sinustrombos)

allvarlig skada av hudvävnaden (hudnekros)

blodpropp i en ven nära hudytan (ytlig tromboflebit)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna

information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet

listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

5.

Hur Hemlibra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter ”Utg.dat.”

eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Oöppnade injektionsflaskor som har tagits ut ur kylskåp kan förvaras i rumstemperatur (vid högst

30 °C) i upp till 7 dagar. Efter förvaring i rumstemperatur kan oöppnade injektionsflaskor ställas

tillbaka i kylskåpet. Den totala förvaringstiden vid rumstemperatur ska inte vara längre än 7 dagar.

Injektionsflaskor som har förvarats vid rumstemperatur i mer än 7 dagar eller som exponerats för

temperaturer över 30

C ska kasseras.

När Hemlibra har förts över från injektionsflaskan till sprutan ska det användas omedelbart. Förvara

inte sprutan med lösningen i kylskåp.

Innan du använder detta läkemedel, kontrollera att lösningen inte innehåller några partiklar eller

missfärgningar. Lösningen ska vara färglös till svagt gul. Använd inte detta läkemedel om du märker

att det är grumligt, missfärgat eller innehåller synliga partiklar.

Kassera eventuell oanvänd lösning på lämpligt sätt. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är emicizumab. Varje injektionsflaska med Hemlibra innehåller 30 mg (1

ml med en koncentration av 30 mg/ml) emicizumab.

Övriga innehållsämnen är L-arginin, L-histidin, L-asparaginsyra, poloxamer 188 och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hemlibra är en injektionsvätska, lösning Den har en färglös till svagt gul vätska.

Varje förpackning med Hemlibra innehåller 1 injektionsflaska av glas.

Vad som behövs vid användning av Hemlibra och inte finns med i förpackningen

En spruta, en överföringsnål och en injektionsnål behövs för att dra upp Hemlibralösning från

injektionsflaskan till sprutan och injicera det under huden (se avsnitt 7, ”Användarinstruktioner”).

Sprutor

1 ml spruta:

genomskinlig polypropen- eller polykarbonatspruta med Luer-lock-spets, 0,01 ml

gradering

eller

2 till 3 ml spruta:

genomskinlig polypropen- eller polykarbonatspruta med Luer-lock-spets,

0,1 ml gradering.

Nålar

Överföringsnål med filter

: Rostfritt stål med Luer-lock-anslutning, gauge 18 G, längd 35 mm

(1½″), med ett filter på 5 mikrometer och företrädesvis med halvtrubbig spets

och

Injektionsnål

: Rostfritt stål med Luer-lock-anslutning, gauge 26 G (acceptabelt intervall: 25-27

gauge), längd företrädesvis 9 mm (3/8″) eller maximalt 13 mm (½″), företrädesvis med

nålsäkerhetsanordning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Roche Austria GmbH

Engelhorngasse 3

A-1211 Wien

Österrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

Frankrike

Roche

Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Irland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu, och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Hemlibra 30 mg/ml injektionsvätska, lösning

Hemlibra 150 mg/ml injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Hemlibra 30 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje ml lösning innehåller 30 mg emicizumab*

Varje injektionsflaska med 1 ml innehåller 30 mg emicizumab med en koncentration av 30 mg/ml.

Hemlibra 150 mg/ml injektionsvätska, lösning

Varje ml lösning innehåller 150 mg emicizumab*

Varje injektionsflaska med 0,4 ml innehåller 60 mg emicizumab med en koncentration av 150 mg/ml.

Varje injektionsflaska med 0,7 ml innehåller 105 mg emicizumab med en koncentration av 150 mg/ml.

Varje injektionsflaska med 1 ml innehåller 150 mg emicizumab med en koncentration av 150 mg/ml.

*Emicizumab är en humaniserad monoklonal modifierad immunoglobulin G4 (IgG4) antikropp

producerad med rekombinant DNA-teknologi i ovarialceller från kinesisk hamster.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Färglös till svagt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hemlibra är indicerat som förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med:

hemofili A (medfödd faktor VIII brist) med inhiberande antikroppar mot faktor VIII

svår hemofili A (medfödd faktor VIII brist, FVIII < 1%) utan inhiberande antikroppar mot

faktor VIII.

Hemlibra kan användas hos alla åldersgrupper.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras under övervakning av en läkare med erfarenhet av behandling av hemofili

och/eller blödningssjukdomar.

Dosering

Behandling (inklusive förebyggande behandling) med s.k. bypass-preparat (t.ex. aPCC och rFVIIa)

ska avslutas dagen innan behandling med Hemlibra påbörjas (se avsnitt 4.4).

Faktor VIII profylax kan fortsätta under de första 7 dagarnas behandling med Hemlibra.

Den rekommenderade dosen är 3 mg/kg kroppsvikt en gång per vecka under de första 4 veckorna

(laddningsdos), följt av underhållsdosering med antingen 1,5 mg/kg en gång per vecka, 3 mg/kg

varannan vecka, eller 6 mg/kg var fjärde vecka , alla doser administreras som en subkutan injektion.

Laddningsdosen är densamma oavsett doseringsregim för underhållsdosen.

Underhållsdosens doseringsregim ska väljas baserat på läkarens och patientens/vårdgivarens

preferenser av doseringsregim för att underlätta följsamhet.

Patientdosen (i mg) och volym (i ml) ska beräknas på följande sätt:

Laddningsdos (3 mg/kg) en gång per vecka under de första 4 veckorna:

Patientens kroppssvikt (kg) x dosen (3 mg/kg) = total mängd (mg) av emicizumab som ska

administreras

Följt av en underhållsdos med antingen 1,5 mg/kg en gång per vecka, 3 mg/kg varannan vecka

eller 6 mg/kg var fjärde vecka från vecka 5:

Patientens kroppssvikt (kg) x dosen (1,5; 3 eller 6 mg/kg) = total mängd (mg) av emicizumabsom

ska administreras

Den totala volymen av Hemlibra som ska injiceras subkutant beräknas på följande sätt:

Total mängd (mg) av emicizumab som ska administreras

÷

injektionsflaskans koncentration (mg/ml) =

total volym av Hemlibra (ml) som ska injiceras.

Olika Hemlibrakoncentrationer (30 mg/ml och 150 mg/ml) ska inte kombineras i samma spruta då den

totala volymen som ska administreras förbereds.

En volym större än 2 ml per injektion ska inte administreras.

Exempel:

Patient som väger 16 kg, med en doseringsregim för underhållsbehandling på 1,5 mg/kg en gång per

vecka:

Exempel på laddningsdos (första 4 veckorna): 16 kg x 3 mg/kg = 48 mg emicizumab behövs för

laddningsdosen.

För att beräkna volymen som ska administreras, dela den beräknade dosen 48 mg med

150 mg/ml: 48 mg emicizumab ÷ 150 mg/ml = 0,32 ml av 150 mg/ml Hemlibrakoncentration

att injicera.

Välj lämplig dosering och volym från tillgängliga styrkor av injektionsflaskor.

Exempel på underhållsdos (från vecka 5 och framåt): 16 kg x 1,5 mg/kg = 24 mg emicizumab

behövs för underhållsdosen.

För att beräkna volymen som ska administreras dela den beräknade dosen 24 mg med 30 mg/ml:

24 mg emicizumab ÷ 30 mg/ml = 0,8 ml av 30 mg/ml Hemlibrakoncentration att injicera en

gång per vecka.

Välj lämplig dosering och volym från tillgängliga styrkor av injektionsflaskor.

Patient som väger 40 kg, med en doseringsregim för underhållsbehandling på 3 mg/kg varannan

vecka:

Exempel på laddningsdos (första 4 veckorna): 40 kg x 3 mg/kg = 120 mg emicizumab behövs

för laddningsdosen.

För att beräkna volymen som ska administreras, dela den beräknade dosen 120 mg med

150 mg/ml: 120 mg emicizumab ÷ 150 mg/ml = 0,8 ml av 150 mg/ml Hemlibrakoncentration

att injicera.

Välj lämplig dosering och volym från tillgängliga styrkor av injektionsflaskor.

Exempel på underhållsdos (från vecka 5 och framåt): 40 kg x 3 mg/kg = 120 mg emicizumab

behövs för underhållsdosen.

För att beräkna volymen som ska administreras dela den beräknade dosen 120 mg med 150

mg/ml: 120 mg emicizumab ÷ 150 mg/ml = 0,8 ml av 150 mg/ml Hemlibrakoncentration att

injicera varannan vecka.

Välj lämplig dosering och volym från tillgängliga styrkor av injektionsflaskor.

Patient som väger 60 kg med en doseringsregim för underhållsbehandling på 6 mg/kg var fjärde

vecka:

Exempel på laddningsdos (första 4 veckorna): 60 kg x 3 mg/kg = 180 mg emicizumab behövs

för laddningsdosen.

För att beräkna volymen som ska administreras dela den beräknade dosen 180 mg med

150 mg/ml: 180 mg emicizumab ÷ 150 mg/ml = 1,20 ml av 150 mg/ml Hemlibrakoncentration

att injicera

Välj lämplig dosering och volym från tillgängliga styrkor av injektionsflaskor.

Exempel på underhållsdos (från vecka 5 och framåt): 60 kg x 6 mg/kg = 360 mg emicizumab

behövs för underhållsdosen.

För att beräkna volymen som ska administreras dela den beräknade dosen 360 mg med

150 mg/ml: 360 mg emicizumab ÷ 150 mg/ml = 2,4 ml av 150 mg/ml Hemlibrakoncentration

att injicera var fjärde vecka.

Välj lämplig dosering och volym från tillgängliga styrkor av injektionsflaskor.

Behandlingsduration

Hemlibra är avsett för profylaktisk långtidsbehandling.

Dosjusteringar under behandling

Dosjustering av Hemlibra rekommenderas inte.

Försenade eller missade doser

Om en patient missar sin schemalagda subkutana injektion av Hemlibra ska patienten instrueras att ta

den missade dosen så snart som möjligt, fram till en dag före dagen för nästa schemalagda dos.

Patienten ska därefter administrera nästa dos på den vanliga schemalagda doseringsdagen. Patienten

ska inte ta två doser under samma dag för att kompensera för en missad dos.

Särskilda patientgrupper

Pediatrisk population

Ingen dosjustering är rekommenderad hos pediatriska patienter (se avsnitt 5.2). Det finns inga data för

patienter yngre än 1 år.

Äldre

Inga dosjusteringar rekommenderas hos patienter ≥ 65 års ålder (se avsnitt 5.1 och 5.2). Det finns inga

data för patienter äldre än 77 år.

Nedsatt njur- och leverfunktion

Dosjusteringar rekommenderas inte hos patienter med milt nedsatt njur- eller leverfunktion (se avsnitt

5.2). Det finns begränsat med data tillgängliga vid användning av Hemlibra hos patienter med måttligt

nedsatt njur- och leverfunktion. Emicizumab har inte studerats hos patienter med gravt nedsatt njur-

eller leverfunktion.

Hantering i samband med kirurgi

Säkerhet och effekt av emicizumab har inte formellt utvärderats vid kirurgi. Patienter har genomgått

kirurgiska ingrepp utan att avbryta profylax med emicizumab i kliniska studier.

Om bypass-preparat (t.ex. aPCC och rFVIIa) krävs perioperativt se doseringsanvisningar för dessa

läkemedel i avsnitt 4.4.

Om faktor VIII krävs i den perioperativa perioden, se avsnitt 4.5.

Vid monitorering av en patients underliggande hemostatiska aktivitet, se avsnitt 4.4 för att se vilka

laboratorietester som inte påverkas av emicizumab.

Immuntoleransinduktion (ITI)

Säkerhet och effekt av emicizumab hos patienter som genomgår immuntoleransinduktion har ännu inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Hemlibra är enbart avsedd för subkutan användning och ska administreras genom användning av

lämplig aseptisk teknik (se avsnitt 6.6).

Injektionen ska begränsas till de rekommenderade injektionsställena: magen, överarmens utsida och

lårens utsidor (se avsnitt 5.2).

Administrering av Hemlibra subkutan injektion i överarmens utsida ska utföras av en vårdgivare eller

hälso- och sjukvårdspersonal.

Att alternera injektionsställe kan hjälpa till att undvika eller minska förekomsten av reaktioner vid

injektionsstället (se avsnitt 4.8). Hemlibra subkutan injektion ska inte administreras i områden där

huden är röd, har blåmärken, är öm eller hård eller i områden där det finns födelsemärken eller ärr.

Under behandling med Hemlibra bör andra läkemedel för subkutan administrering företrädesvis

injiceras på andra ställen av kroppen.

Administrering av patienten och/eller av vårdgivare

Hemlibra är avsett för användning under vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal. Efter lämplig

träning i subkutan injektionsteknik kan en patient själv injicera Hemlibra eller så kan patientens

vårdgivare administrera det, om läkaren bedömer det lämpligt.

Läkaren och vårdgivaren ska bedöma lämpligheten i att barn självinjicerar Hemlibra.

Självadministrering av barn under 7 års ålder rekommenderas dock inte.

Se avsnitt 6.6 och bipacksedeln för utförliga anvisningar om administreringen av Hemlibra.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska produktnamnet och tillverkningssatsnumret

på det administrerade läkemedlet tydligt noteras i patientens journal.

Trombotisk mikroangiopati kopplad till Hemlibra och aktiverat protrombinkomplex-koncentrat

Fall av trombotisk mikroangiopati (TMA) rapporterades från en klinisk studie hos patienter som fick

Hemlibraprofylax samtidigt med en genomsnittlig kumulativ mängd av mer än 100 E/kg/24 timmar av

aktiverat protrombinkomplex-koncentrat (aPCC) under en tidsperiod av 24 timmar eller mer (se

avsnitt 4.8). Behandling av TMA-händelser inkluderade understödjande behandling med eller utan

plasmaferes och hemodialys. Tecken på förbättring sågs inom en vecka efter att aPCC avslutats och

Hemlibra avbrutits. Denna snabba förbättring är skild från det vanligare kliniska förlopp som

observerat vid atypisk hemolytisk uremiskt syndrom och klassiska TMA-fall såsom trombotisk

trombocytopenisk purpura (se avsnitt 4.8). En patient återupptog behandling med Hemlibra efter

genomgången TMA och behandlades därefter utan säkerhetsproblem.

Patienter som får Hemlibraprofylax ska kontrolleras avseende utveckling av TMA när aPCC

administreras. Läkaren ska omedelbart avsluta aPCC och avbryta behandling med Hemlibra om

kliniska symtom och/eller laboratoriefynd överensstämmande med TMA inträffar och behandla så

som är kliniskt indicerat. Läkare och patienter/vårdgivare ska, i varje enskilt fall, väga nyttan och

riskerna av att återuppta Hemlibraprofylax efter att patienten fullständigt har återhämtat sig från TMA-

episoden. I de fall ett bypass-preparat är indicerat hos en patient som får Hemlibraprofylax, se nedan

för doseringsanvisningar av dessa läkemedel.

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med hög risk för TMA (t.ex. som tidigare haft

TMA eller har ärftlighet för TMA) eller de som samtidigt får läkemedel kända för att utgöra en

riskfaktor för utveckling av TMA (t.ex. ciklosporin, kinin, takrolimus).

Tromboembolism kopplad till Hemlibra och aktiverat protrombinkomplex-koncentrat

Allvarliga trombotiska händelser rapporterades från en klinisk prövning hos patienter som fick

Hemlibraprofylax samtidigt med en genomsnittlig kumulativ mängd av mer än 100 E/kg/24 timmar av

aktiverat protrombinkomplex-koncentrat (aPCC) under en tidsperiod av 24 timmar eller mer (se

avsnitt 4.8). Inga fall krävde antikoagulationsbehandling. Efter att aPCC avslutats och Hemlibra

avbrutits sågs tecken på förbättring och fullständig återhämtning inom en månad (se avsnitt 4.8). En

patient återupptog behandling med Hemlibra efter genomgången trombotisk händelse och behandlades

därefter utan säkerhetsproblem.

Patienter som får Hemlibraprofylax ska kontrolleras avseende utveckling av tromboembolism när

aPCC administreras. Läkaren ska omedelbart avsluta aPCC och avbryta behandling med Hemlibra om

kliniska symtom, bilddiagnostik och/eller laboratoriefynd överensstämmande med trombotiska

händelser påvisas och behandla så som är kliniskt indicerat. Läkare och patienter/vårdgivare ska, i

varje enskilt fall, väga nyttan och riskerna av att återuppta Hemlibraprofylax efter att patienten

fullständigt har återhämtat sig från den den trombotiska händelsen. I de fall ett bypass-preparat är

indicerat hos en patient som får Hemlibraprofylax, se nedan för doseringsanvisningar av bypass-

preparat.

Riktlinjer för användning av bypass-preparat hos patienter som får Hemlibraprofylax

Behandling med bypass-preparat ska avslutas dagen innan behandling med Hemlibra påbörjas.

Läkare bör diskutera och informera alla sina patienter/vårdgivare om den exakta dosen och

doseringsschemat för bypass-preparat, vid samtidig användning av Hemlibra.

Hemlibra ökar patientens koagulationsförmåga. Den dos av bypass-preparat som krävs kan därför vara

lägre än den som används utan Hemlibraprofylax. Användning och duration av behandling med

bypass-preparat kommer att bero på området och omfattningen av blödningen och patientens kliniska

tillstånd. Användning av aPCC ska undvikas om andra behandlingsmöjligheter/-alternativ finns

tillgängliga. Om aPCC är indicerat hos en patient som får Hemlibraprofylax bör den initiala dosen inte

överskrida 50 E/kg och laborativ monitorering rekommenderas (inklusive monitorering av

njurfunktion, test av trombocyter och ytterligare tester avseende koagulation/trombos). Om blödningen

inte kunnat kontrolleras med den initiala dosen av aPCC upp till 50 E/kg bör ytterligare aPCC-doser

administreras under medicinsk vägledning/överinseende med hänsyn tagen till laborativ monitorering

för diagnosticering av TMA eller tromboembolism och verifiering av blödning innan upprepad

dosering sker. Den totala dosen aPCC bör inte överskrida 100 E/kg under de första 24 timmarna av

behandlingen. Behandlande läkare måste noggrant väga risken för TMA och tromboembolism mot

risken för blödning när behandling med aPCC utöver ett maximum av 100 E/kg under de första 24

timmarna övervägs.

I kliniska studier observerades inga fall av TMA eller trombotiska händelser vid användning av enbart

aktiverat rekombinant humant FVII (rFVIIa) hos patienter som fick Hemlibraprofylax.

Dessa doseringsanvisningar för bypass-preparat bör följas under minst 6 månader efter utsättande av

Hemlibraprofylax (se avsnitt 5.2)

Effekter av emicizumab på koagulationstest

Emicizumab återställer tenase-kofaktoraktiviteten vid avsaknad aktiverad faktor VIII (FVIIIa).

Laboratorietest av koagulationen som är baserade på intrinsic-systemet, inklusive aktiverad

koagulationstid (ACT) och aktiverad partiell tromboplastintid (t.ex. aPTT) mäter den totala

koagulationstiden inklusive tiden som krävs för aktivering av FVIII till FVIIIa av trombin. Sådana test

baserade på intrinsic-systemet kommer att generera överdrivet förkortade koagulationstider för

emicizumab, eftersom emicizumab inte kräver aktivering av trombin. Denna överdrivet förkortade

koagulationstid kommer att störa alla enskilda faktoranalyser baserade på aPTT, såsom faktor VIII-

analys baserad på koagulationstid (se avsnitt 4.4, tabell 1). Enskilda faktoranalyser som använder

kromogena eller immunobaserade metoder påverkas dock inte av emicizumab och kan användas för

att kontrollera koagulationsparametrar under behandling, med specifika överväganden för kromogena

FVIII -aktivitetsanalyser enligt beskrivning nedan.

Kromogena faktor VIII-aktivitetsanalyser kan tillverkas av antingen humana eller bovina

koagulationsproteiner. Analyser innehållande humana koagulationsfaktorer reagerar på emicizumab

men kan överskatta den kliniska hemostatiska potentialen hos emicizumab. Däremot är analyser som

innehåller bovina koagulationsfaktorer okänsliga för emicizumab (ingen aktivitet uppmätt) och kan

användas för att kontrollera endogen eller infunderad faktor VIII-aktivitet, eller för att mäta anti-

FVIII-antikroppar.

Emicizumab förblir aktiv i närvaro av faktor VIII-inhibitorer och kommer därför att generera ett

falskt-negativt resultat för koagulationsbaserade Bethesdaanalyser för funktionell hämning av faktor

VIII. Istället kan en kromogen Bethesdaanalys som använder sig av ett bovinbaserat faktor VIII

kromogent test som är okänsligt för emicizumab användas.

Dessa två farmakodynamiska markörer reflekterar inte den sanna hemostatiska effekten av

emicizumab

in vivo

(aPTT är överdrivet förkortad och rapporterad faktor VIII-aktivitet kan

överskattas) men ger en relativ indikation av emicizumabs prokoagulerande effekt.

Sammanfattningsvis ska inte resultat från koagulationstest baserade på intrinsic systemet användas hos

patienter behandlade med Hemlibra för att kontrollera Hemlibraaktivitet, fastställa dosering för

faktorersättning eller antikoagulation eller mäta titrar av faktor VIII-inhibitorer. Försiktighet bör vidtas

om laboratorietest baserade på intrinsic systemet används eftersom misstolkning av dessa resultat kan

leda till underbehandling av patienter med blödningsepisoder, vilket potentiellt kan resultera i

allvarliga eller livshotande blödningar.

Laboratorietester som påverkas och inte påverkas av emicizumab visas nedan i tabell 1. På grund av

Hemlibras långa halveringstid kan effekterna på koagulationstester kvarstå i upp till 6 månader efter

den sista dosen (se avsnitt 5.2).

Tabell 1

Koagulationstester vars resultat påverkas respektive inte påverkas av

emicizumab

Resultat som påverkas av emicizumab

Resultat som inte påverkas av emicizumab

Aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT)

Bethesdaanalyser (koagulationsbaserade) för

titrar av FVIII-antikroppar

aPTT-baserad koagulationsanalys av enskilda

koagulationsfaktorer

aPTT-baserat aktiverat protein C-resistens

(APC-R)

Aktiverad koagulationstid (ACT)

Bethesdaanalyser (bovina, kromogena) för

FVIII-antikroppstitrar

Trombintid (TT)

Protrombintid (PT)-baserad

koagulationsanalys av enskilda

koagulationsfaktorer

Kromogenbaserade analyser av enskilda

koagulationsfaktorer, med undantag av FVIII

Immunobaserade analyser (t.ex. ELISA,

turbidimetriska metoder)

Genetiska tester för variationer av

koagulationsfaktorer (t.ex. faktor V Leiden,

protrombin 20210)

För viktiga överväganden rörande kromogen FVIII aktivitetsanalyser, se avsnitt 4.4.

Pediatrisk population

Det finns inga data från barn <1 år. Det hemostatiska systemet hos nyfödda och spädbarn är dynamiskt

och under utveckling, och de relativa koncentrationerna av pro- och antikoagulativa proteiner hos

dessa patienter bör beaktas när en nytta-riskbedömning görs, inklusive den potentiella risken för

trombos (t.ex. central venös kateterrelaterad trombos).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tillräckliga eller välkontrollerade interaktionsstudier har inte utförts med emicizumab.

Klinisk erfarenhet indikerar att en interaktion föreligger mellan Hemlibra och aPCC (se avsnitt 4.4 och

4.8).

Det finns en möjlighet för hyperkoagulabilitet med rFVIIa eller FVIII i kombination med emicizumab

baserat på prekliniska experiment. Emicizumab ökar koagulationsförmågan, därför kan den dos av

FVIIa eller FVIIIsom krävs för att uppnå hemostas vara lägre än den som används utan

Hemlibraprofylax.

Vid trombotiska komplikationer ska läkaren överväga att avbryta rFVIIa eller FVIII och avbryta

Hemlibraprofylax som kliniskt indicerat. Ytterligare hantering ska anpassas till de individuella

kliniska omständigheterna.

Beslut om dosjustering ska beakta läkemedlens halveringstid, specifikt kommer avbrytande av

emicizumab troligtvis inte ha en omedelbar effekt.

Monitorering med en FVIII-kromogen analys kan ge vägledning om administrering av

koagulationsfaktorer, och testing av trombofila egenskaper kan övervägas.

Erfarenheten av samtidig administrering av antifibrinolytika i kombination med aPCC eller rFVIIa hos

patienter som får Hemlibraprofylax är begränsad. Möjligheten för trombotiska händelser ska dock

övervägas när systemiska antifibrinolytika används i kombination med aPCC eller rFVIIa hos

patienter som får emicizumab.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder/antikonception

Kvinnor i fertil ålder som får Hemlibra ska använda effektiva preventivmedel under behandling och

under minst 6 månader efter avslutad behandling med Hemlibra (se avsnitt 5.2).

Graviditet

Det finns inga kliniska studier av användningen av emicizumab hos gravida kvinnor.

Reproduktionsstudier hos djur har inte utförts med Hemlibra. Det är inte känt huruvida emicizumab

kan orsaka fosterskador när det administreras till en gravid kvinna eller om det kan påverka

reproduktiv kapacitet. Hemlibra ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan för

modern överväger den potentiella risken för fostret med hänsyn till att risken för trombos är förhöjd

under graviditet och efter födsel samt att många graviditetskomplikationer är kopplade till en förhöjd

risk för disseminerad intravaskulär koagulering (DIC).

Amning

Det är okänt huruvida emicizumab utsöndras i bröstmjölk. Inga studier har utförts för att bedöma

emicizumabs inverkan på mjölkproduktion eller dess närvaro i bröstmjölk. Det är känt att humant IgG

finns i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från

behandling med Hemlibra efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen

med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Djurstudier indikerar inga direkta eller indirekta skadliga effekter avseende reproduktiv toxicitet (se

avsnitt 5.3). Inga fertilitetsdata finns tillgängliga från människor. Effekten av emicizumab på manlig

och kvinnlig fertilitet är därför okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Hemlibra har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De allvarligaste biverkningarna rapporterade från kliniska studier med Hemlibra var trombotisk

mikroangiopati (TMA) och trombotiska händelser, inklusive kavernös sinustrombos (CST) och ytlig

ventrombos med samtidig hudnekros (se nedan och avsnitt 4.4).

De vanligast rapporterade biverkningarna hos ≥ 10% av patienterna som behandlats med minst en dos

av Hemlibra var: reaktioner vid injektionsstället (20%), artralgi (15%) och huvudvärk (14%).

Totalt tre patienter (0,8%) i kliniska studier som fick Hemlibraprofylax avslutade behandlingen på

grund av biverkningar, vilka var TMA, hudnekros samtidigt med ytlig tromboflebit samt huvudvärk.

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar är baserade på poolade data från fyra kliniska fas III-studier (vuxna och

ungdomar [BH29884 - HAVEN 1, BH30071 – HAVEN 3, och BO39182 – HAVEN 4] och en

pediatrisk studie BH29992 - HAVEN 2] i vilka totalt 373 manliga patienter med hemofili A fick

minst en dos av Hemlibra som rutinmässig profylax. Tvåhundrasextiosex patienter (71%) var vuxna,

47 (13 %) var ungdomar (≥ 12 till < 18 år), 55 (15 %) var barn (≥ 2 till < 12 år) och fem (1 %) var

spädbarn och småbarn (1 månad till < 2 år). Mediandurationen för exponeringen för alla studierna var

33 veckor (intervall 0,1 till 94,3 veckor).

Biverkningar från fas III-studier hos patienter som fick Hemlibra anges enligt MedDRA

systemorganklass (tabell 2). De motsvarande frekvenskategorierna för varje biverkning är baserad på

följande definition: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000,

<1/100), sällsynta (≥1/10000, <1/1000), mycket sällsynta (< 1/10000) och ingen känd frekvens (kan

inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2

Sammanfattning av biverkningar från poolade data från HAVEN-studier med

Hemlibra

Organsystem

Biverkning

(föredragen term, MedDRA)

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

Trombotisk mikroangiopati

Mindre vanlig

Centrala- och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Mycket vanlig

Blodkärl

Ytlig tromboflebit

Mindre vanlig

*Kavernös sinustrombos

Mindre vanlig

Magtarmkanalen

Diarré

Vanlig

Hud och subkutan vävnad

Hudnekros

Mindre vanlig

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artralgi

Mycket vanlig

Myalgi

Vanlig

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Reaktioner vid injektionsstället

Mycket vanlig

Pyrexi

Vanlig

*Blodkärl är ett sekundärt organsystem för kavernös sinustrombos.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Trombotisk mikroangiopati

I poolade data från fas III-studier rapporterades trombotiska mikroangiopati (TMA)-händelser hos

mindre än 1% av patienterna (3/373) och hos 9,7% av patienterna (3/31) som fick minst en dos av

aPCC under tiden de behandlades med emicizumab. Alla 3 TMA-fallen inträffade när en

genomsnittlig kumulativ dos av >100 E/kg/24 timmar av aPCC under 24 timmar eller mer

administrerades under en behandlingshändelse (se avsnitt 4.4). Patienterna uppvisade trombocytopeni,

mikroangiopatisk hemolytisk anemi och akut njurskada, utan allvarlig brist i ADAMTS13-aktivitet.

En patient återupptog Hemlibrabehandling efter en TMA-händelse som ej upprepades.

Trombotiska händelser

I poolade data från fas III-studier rapporterades allvarliga trombotiska händelser hos mindre än 1% av

patienterna (2/373) i kliniska studier och hos 6,5% av patienterna (2/31) som fick minst en dos av

aPCC under tiden de behandlades med emicizumab. Båda de allvarliga trombotiska händelserna

Läs hela dokumentet

EMA/162298/2019

EMEA/H/C/004406

Hemlibra (emicizumab)

Sammanfattning av Hemlibra och varför det är godkänt inom EU

Vad är Hemlibra och vad används det för?

Hemlibra är ett läkemedel som används för att förebygga eller minska blödning hos patienter med

hemofili A (en ärftlig blödningssjukdom som orsakas av brist på faktor VIII).

Det ges till patienter som har utvecklat faktor VIII-hämmare, en typ av antikroppar i blodet som

verkar mot faktor VIII-läkemedel och förhindrar att de fungerar som de ska. Det ges också till

patienter utan faktor VIII-hämmare om deras hemofili A är svår.

Hemlibra innehåller den aktiva substansen emicizumab.

Hur används Hemlibra?

Hemlibra är receptbelagt och behandlingen ska inledas av en läkare med erfarenhet av att behandla

hemofili eller blödningssjukdomar.

Hemlibra finns som en injektionsvätska, lösning, som ges under huden i buken, låret eller överarmen.

Patienter eller deras vårdare kan själva injicera Hemlibra hemma efter att de instruerats på lämpligt

sätt. Injektionen i armen ska bara ges av en vårdare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Dagen innan behandling med Hemlibra inleds ska patienterna avbryta behandling med bypass-preparat

(läkemedel som används för att förebygga blödning hos patienter med faktor VIII-hämmare, t.ex.

aktiverat protrombinkomplexkoncentrat eller rekombinant faktor VIIa).

Dosen av Hemlibra är beroende av patientens kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är 3 mg per kg

kroppsvikt en gång i veckan under de första fyra veckorna. Därefter kan patienterna fortsätta med

antingen 1,5 mg/kg en gång i veckan, 3 mg/kg en gång varannan vecka eller 6 mg/kg var fjärde

vecka. Hemlibra är avsett för långtidsbehandling.

För att få mer information om hur du använder Hemlibra, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Hemlibra?

Patienter med hemofili A saknar faktor VIII, ett ämne i kroppen som hjälper blodet att koagulera (levra

sig). Den aktiva substansen i Hemlibra, emicizumab, är en monoklonal antikropp som har utformats för

att göra det som faktor VIII normalt gör – att föra ihop två koagulationsfaktorer (IXa och X) som del

av en kedja av reaktioner som behövs för att blodet ska koagulera.

Hemlibra (emicizumab)

EMA/162298/2019

Sida 2/3

Emicizumab har en annan struktur än faktor VIII och påverkas därför inte av faktor VIII-hämmare.

Vilka fördelar med Hemlibra har visats i studierna?

En studie som omfattade 109 patienter visade att Hemlibra är effektivt när det gäller att förebygga

blödning hos patienter med hemofili A och faktor VIII-hämmare oavsett hur allvarlig hemofilin är. De

patienter som fick Hemlibra som förebyggande behandling drabbades av färre blödningar som krävde

behandling (motsvarande tre per år) jämfört med patienter som inte fick någon förebyggande

behandling (motsvarande 23 per år).

I studien ingick även patienter som redan fick förebyggande behandling med läkemedel som kallas

bypass-preparat. När dessa patienter bytte till Hemlibra sjönk antalet behandlade blödningar för varje

patient från motsvarande omkring 16 blödningar per år före bytet till motsvarande omkring

3 blödningar per år därefter. Patienter som fick Hemlibra hade också högre livskvalitetspoäng än dem

som inte fick Hemlibra.

En studie som omfattade 152 patienter visade att Hemlibra även är effektivt när det gäller att

förhindra blödning hos patienter med allvarlig hemofili A utan faktor VIII-hämmare. De patienter som

fick Hemlibra som förebyggande behandling drabbades av omkring en blödning per år som krävde

behandling, jämfört med 38 blödningar per år hos patienter som inte fick någon förebyggande

behandling.

Vilka är riskerna med Hemlibra?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Hemlibra (kan uppträda hos 1 av 10 personer eller fler)

är rodnad, klåda eller smärta på stället för injektionen, huvudvärk och ledsmärta.

De allvarligaste biverkningarna är trombotisk mikroangiopati (proppar i de små blodkärlen, som kan

uppträda hos upp till 1 av 100 personer). Onormal koagulation kan också uppträda, hos mellan 1 och

10 av 1 000 personer, och innefattar kavernös sinustrombos (koagulation i hjärnans nedre del) och

ytlig ventrombos (koagulation i vener under huden, vanligtvis i armarna eller benen) med hudskada.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Hemlibra finns i bipacksedeln.

Varför är Hemlibra godkänt i EU?

Bara ett fåtal läkemedel, så kallade bypass-preparat, är lämpliga för patienter med hemofili A som har

utvecklat faktor VIII-hämmare. Hemlibra minskar antalet blödningsepisoder hos dessa patienter och

höjer deras livskvalitet.

Hemlibra minskar också blödningen hos patienter med svår hemofili A utan faktor VIII-hämmare.

Biverkningarna av Hemlibra är godtagbara och information om hur man hanterar riskerna vid allvarliga

biverkningar finns i förskrivningsinformationen och utbildningsmaterialet.

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Hemlibra är större än riskerna och att

Hemlibra kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Hemlibra?

Företaget som marknadsför Hemlibra kommer att förse hälso- och sjukvårdspersonal, patienter,

vårdare och laboratoriepersonal med utbildningsmaterial där de får information om onormala

koagulationsbiverkningar, riskerna som det innebär att ta Hemlibra samtidigt med bypass-preparat och

Hemlibra (emicizumab)

EMA/162298/2019

Sida 3/3

hur man utför laboratorietester för dessa patienter. Materialet kommer att innefatta

produktinformation, vägledningar och ett patientkort.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Hemlibra har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Hemlibra kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Hemlibra utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Hemlibra

Den 23 februari 2018 beviljades Hemlibra ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Hemlibra finns på EMA:s webbplats Denna sammanfattning uppdaterades senast

03-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen