Hemangiol

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

21-10-2020

Aktiva substanser:
propranololhydroklorid
Tillgänglig från:
Pierre Fabre Dermatologie
ATC-kod:
C07AA05
INN (International namn):
propranolol
Terapeutisk grupp:
Betablockerande medel
Terapiområde:
hemangiom
Terapeutiska indikationer:
Hemangiol is indicated in the treatment of proliferating infantile haemangioma requiring systemic therapy: , Life- or function-threatening haemangioma,, Ulcerated haemangioma with pain and/or lack of response to simple wound care measures,, Haemangioma with a risk of permanent scars or disfigurement. , It is to be initiated in infants aged 5 weeks to 5 months.
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002621
Tillstånd datum:
2014-04-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002621

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

19-05-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

21-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

21-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

21-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

21-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

19-05-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

HEMANGIOL 3,75 mg/ml, oral lösning

propranolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad HEMANGIOL är och vad det används för

Vad du behöver veta innan ditt barn får HEMANGIOL

Hur HEMANGIOL ges

Eventuella biverkningar

Hur HEMANGIOL ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1

Vad HEMANGIOL är och vad det används för

Vad HEMANGIOL är

Namnet på läkemedlet är HEMANGIOL. Den aktiva substansen är propranolol.

Propranolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare.

Vad det används för

Detta läkemedel används för att behandla en sjukdom som kallas hemangiom. Ett hemangiom är en

samling av extra blodkärl som har bildat en klump i eller under huden. Hemangiom kan vara ytliga

eller djupa. De kallas ibland för "smultronmärken" eftersom ytan på ett hemangiom påminner om ett

smultron.

Behandling med Hemangiol ska påbörjas hos spädbarn i åldern 5 veckor till 5 månader när:

platsen och/eller omfattningen av skadorna är livs- eller funktionshotande (kan skada vitala

organ eller sinnen såsom syn eller hörsel);

hemangiomet är sårigt (dvs. sår på huden som inte läker) och smärtsamt, och/eller inte blir

bättre av vanlig sårvård;

det finns risk för bestående ärr eller vanställande.

2

Vad du behöver veta innan ditt barn får HEMANGIOL

Ge inte HEMANGIOL

Om ditt barn:

har fötts för tidigt och inte har uppnått 5 veckors korrigerad ålder (den korrigerade åldern är den

ålder ett för tidigt fött barn skulle haft om han/hon hade fötts på beräknad tid).

är allergiskt mot propranolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). En allergisk reaktion kan yttra sig som utslag, klåda eller andnöd.

har astma eller tidigare har haft andningssvårigheter.

har en långsam hjärtfrekvens för sin ålder. Rådgör med läkare om du är osäker.

har hjärtproblem (som t.ex. hjärtrytmsrubbningar och hjärtsvikt).

har mycket lågt blodtryck.

har cirkulationsproblem som gör att tår och fingrar domnar och blir vita.

har lätt för att få lågt blodsocker.

har högt blodtryck som orsakas av en tumör på binjuren. Detta kallas "feokromocytom".

Om du ammar ditt barn,

och om du tar läkemedel som inte får användas tillsammans med

HEMANGIOL,

(se ''Om du ammar ditt barn'' och "Andra läkemedel och HEMANGIOL"),

ge inte

detta läkemedel till ditt barn.

Varningar och försiktighet

Innan ditt barn får HEMANGIOL, ska du tala om för läkaren:

Om ditt barn har problem med sin lever eller sina njurar. Detta läkemedel rekommenderas inte vid

nedsatt njur- eller leverfunktion.

Om ditt barn har haft en allergisk reaktion förut, oavsett orsak (t.ex. läkemedel eller

näringsprodukter osv.). En allergisk reaktion kan yttra sig som utslag, klåda eller andnöd.

Om ditt barn har psoriasis (en hudsjukdom som ger röda, torra fjäll av förtjockad hud), eftersom

detta läkemedel kan förvärra symtomen vid denna sjukdom.

Om ditt barn har diabetes. Vid diabetes bör ditt barns blodsockerhalt kontrolleras oftare.

Om ditt barn har PHACE syndrom (en kombination av hemangiom och kärlmissbildningar till

exempel av blodkärl i hjärnan), eftersom detta läkemedel kan öka risken för stroke.

Viktiga tecken att uppmärksamma efter administrering av HEMANGIOL

Risk för lågt blodsocker

Detta läkemedel kan dölja varningssignaler för lågt blodsocker (hypoglykemi). Det kan också förvärra

hypoglykemi hos barn, särskilt under en fasteperiod (t.ex. vid dåligt födointag, samtidig infektion,

kräkningar) och när glukosbehovet är förhöjt (kyla, stress, infektioner) eller i händelse av

överdosering. Varningssignaler kan vara:

Lindriga: blekhet, trötthet, svettning, skakningar, hjärtklappning, oro, hunger, svårighet att

vakna.

Allvarliga: onormalt mycket sömn, mindre kontaktbar, dålig aptit, sänkning av

kroppstemperaturen, krampanfall, korta andningsuppehåll, medvetslöshet.

Risken att drabbas av hypoglykemi är lika hög under hela behandlingsperioden.

För att undvika lågt blodsocker ska du ge HEMANGIOL under eller direkt efter matning och

inte ge den sista dosen alltför nära läggdags på kvällen (se avsnitt 3). Barnet måste matas

regelbundet och få i sig tillräckliga mängder under hela behandlingstiden. Om ditt barn inte

äter tillräckligt, utvecklar en annan sjukdom eller kräks bör dosen hoppas över. GE INTE

HEMANGIOL TILL DITT BARN FÖRRÄN DET ÄTER ORDENTLIGT IGEN.

Om ditt barn visar tecken på lågt blodsocker under tiden han/hon får HEMANGIOL, avbryt

då behandlingen och kontakta omedelbart läkare eller åk direkt till sjukhuset. Ge barnet en

sockerhaltig dryck om han/hon är vid medvetande.

Risker för bronkospasm (andningssvårigheter)

Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du efter att du gett HEMANGIOL till ditt

barn observerar följande symtom som tyder på bronkospasm (tillfällig sammandragning i luftrören

som leder till andningssvårigheter): hosta, snabb andhämtning eller andningssvårigheter eller väsande

andning, eventuellt i kombination med blåaktig hud.

Avbryt behandlingen och kontakta läkare omedelbart om ditt barn får förkylningsliknande

symtom med andningssvårigheter och/eller väsande andning när han/hon får HEMANGIOL.

Risk för lågt blodtryck och långsam puls

HEMANGIOL kan sänka blodtrycket (hypotoni) och pulsen (bradykardi). Ditt barn kommer därför att

stå under noggrann klinisk övervakning med kontroll av hjärtfrekvensen under 2 timmar efter den

första dosen samt efter en dosökning. Därefter kommer läkaren att med jämna mellanrum undersöka

barnet under behandlingen.

Avbryt behandlingen och kontakta läkare omedelbart om ditt barn uppvisar symtom som t.ex.

trötthet, frusenhet, blekhet, blåaktig hud eller svimning när han/hon får HEMANGIOL.

Risk för hyperkalemi

HEMANGIOL kan öka halten av kalium i blodet (hyperkalemi). Om hemangiomen är stora och såriga

ska ditt barns kaliumhalt i blodet mätas.

Om ditt barn ska sövas (få narkos)

Berätta för läkaren att barnet får HEMANGIOL. Ditt barn kan få lågt blodtryck om han/hon får vissa

narkosmedel samtidigt som behandling pågår med detta läkemedel (se "Andra läkemedel och

HEMANGIOL"). HEMANGIOL-behandlingen måste eventuellt avbrytas minst 48 timmar före

narkosen.

Om du ammar ditt barn

Berätta det för din läkare innan du ger detta läkemedel.

Ge inte detta läkemedel till ditt barn om du tar läkemedel som inte får användas tillsammans

med HEMANGIOL (se "Andra läkemedel och HEMANGIOL").

Andra läkemedel och HEMANGIOL

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du ger, nyligen har gett eller kan

tänkas ge andra läkemedel till ditt barn. HEMANGIOL kan förändra effekten av andra

läkemedel, och vissa läkemedel kan påverka effekten av HEMANGIOL.

Om du ammar ditt barn, är det också viktigt att tala om för läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska vilka läkemedel du själv tar, eftersom dessa kan gå över i bröstmjölken och

påverka behandlingen av ditt barn. Din läkare kommer att ta ställning till om du behöver avbryta

amningen eller inte.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren eller apotekspersonal om du (om du ammar) eller ditt

barn tar:

Läkemedel mot diabetes,

Läkemedel mot hjärt- och blodkärlproblem såsom oregelbundna hjärtslag, bröstsmärta eller

kärlkramp, högt blodtryck, hjärtsvikt,

Läkemedel för behandling av ångest och depression samt mer allvarliga psykiska hälsoproblem,

och epilepsi

Läkemedel för behandling av tuberkulos

Läkemedel för behandling av smärta och inflammation,

Läkemedel som används för att sänka blodfetter,

Läkemedel som används vid bedövning och narkos.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

HEMANGIOL innehåller natrium och propylenglykol

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller 2,08 mg propylenglykol/kg/dag. Om ditt barn är yngre än 4 veckor, tala

med läkare eller apotekspersonal innan du ger barnet detta läkemedel, särskilt om barnet får andra

läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.

3

Hur du ger HEMANGIOL till ditt barn

Behandlingen av ditt barn ska påbörjas av läkare som har kompetens för att ställa diagnos, behandla

och sköta hemangiom hos spädbarn (infantila hemangiom).

Ge alltid detta läkemedel till ditt barn enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ändra aldrig själv dosen som du ger till ditt barn. Varje ökning av dosen och varje dosjustering

anpassad till ditt barns vikt måste göras av läkaren

Dos

Doseringen baseras på barnets vikt, se tabellen nedan.

Vecka

(daglig dos)

Dos per intag

Tidpunkt för intag

Första veckan

(1 mg/kg/dag)

0,5 mg/kg

en gång på morgonen

en gång på sen eftermiddag

minst 9 timmar mellan varje

intag

Andra veckan

(2 mg/kg/dag)

1 mg/kg

Från och med tredje veckan

(3 mg/kg/dag)

1,5 mg/kg

Vid behov kan du blanda läkemedlet med lite modersmjölksersättning eller åldersanpassad

äpplejuice och/eller apelsinjuice, och ge det till ditt barn i en nappflaska. Blanda inte läkemedlet

med en full flaska mjölk eller juice.

Till barn som väger upp till 5 kg kan du blanda dosen med en tesked mjölk (ca 5 ml). Till barn

som väger mer än 5 kg kan dosen blandas med en matsked mjölk eller fruktjuice (ca 15 ml).

Använd blandningen inom 2 timmar efter tillredningen.

Hur du ger HEMANGIOL till ditt barn

HEMANGIOL ska tas via munnen (oralt).

Läkemedlet ska ges under eller genast efter amning/matning.

Dosen ska alltid mätas med hjälp av doseringssprutan som medföljer flaskan.

Ge HEMANGIOL direkt i ditt barns mun med hjälp av doseringssprutan som medföljer flaskan.

Mata ditt barn regelbundet för att undvika långvarig fasta.

Om ditt barn inte äter eller om det kräks bör dosen hoppas över.

Om ditt barn spottar ut en dos eller om du är osäker på om barnet fick i sig allt läkemedel, ska du

inte ge ytterligare en dos utan vänta tills det är dags för nästa dos.

HEMANGIOL och mat måste ges av samma person för att minska risken för lågt blodsocker. Om

olika personer är inblandade är det mycket viktigt med god kommunikation för att garantera ditt

barns säkerhet.

Bruksanvisning:

Steg 1. Ta ut artiklarna ur kartongen

Kartongen innehåller följande artiklar som du behöver för att ge läkemedlet:

Glasflaskan innehåller 120 ml propranolol oral lösning

En doseringsspruta graderad i mg medföljer detta läkemedel

Ta ut flaskan och doseringssprutan ur kartongen och ta ut doseringssprutan ur plastpåsen.

Steg 2. Kontrollera dosen

Kontrollera HEMANGIOL-dosen i milligram (mg) som har förskrivits av läkaren. Leta rätt på antalet

mg på doseringssprutan.

Steg 3. Öppna flaskan

Flaskan har försetts med en barnskyddande kork. Så här öppnar man flaskan: Tryck ned plastkorken

och vrid samtidigt korken moturs (åt vänster).

Skaka inte flaskan före användning.

Steg 4. Sätt i sprutan.

Sätt i spetsen på doseringssprutan i flaskan medan du håller flaskan upprätt och tryck in kolven hela

vägen ner.

Ta inte bort sprutadaptern från flaskans hals.

Använd endast doseringssprutan som medföljer läkemedlet för att mäta upp och ge dosen. Använd inte

sked eller annat doseringsmått.

Steg 5: Dra upp dosen

Med doseringssprutan på plats, vänder du flaskan upp och ned.

Drag upp kolven ur sprutan upp till det antal mg som du behöver.

Steg 6: Se efter om det finns luftbubblor

Om du ser luftbubblor i sprutan håller du sprutan rakt upp. Tryck tillbaka kolven precis så mycket att

stora luftbubblor trycks ut. Sedan justeras dosen i sprutan till den som läkaren har ordinerat.

Steg 7. Ta bort sprutan

Vänd flaskan rätt igen och ta bort hela doseringssprutan från flaskan. Var försiktig, tryck inte på

kolven när du tar bort sprutan.

Steg 8. Förslut flaskan.

Skruva på plastkorken på flaskan genom att vrida den medurs (åt höger).

Steg 9. Ge HEMANGIOL till ditt barn

Sätt doseringssprutan i ditt barns mun och placera den mot insidan av kinden.

Nu kan du sakta spruta HEMANGIOL från doseringssprutan direkt in i barnets mun.

Lägg inte barnet ner direkt efter att det fått läkemedlet.

Steg 10: Rengör sprutan.

Montera inte isär doseringssprutan. Skölj den tomma doseringssprutan efter användning i ett glas rent

vatten:

1 - Ta fram ett glas rent vatten

2 - Dra ut kolven

3 - Spruta ut vattnet i din diskho

Upprepa denna rengöringsprocess tre gånger.

Använd inte några tvålprodukter eller alkoholbaserade produkter till rengöringen. Torka utsidan torr.

Rengör inte doseringssprutan i steriliseringsapparat eller diskmaskin.

Förvara flaskan och doseringssprutan tillsammans i kartongen på en säker plats där ditt barn inte kan

se eller nå den, till nästa gång den ska användas. Kasta doseringssprutan när flaskan är slut.

Om du har gett ditt barn för stor mängd av HEMANGIOL

Om du har gett ditt barn för stor mängd av HEMANGIOL ska du omedelbart kontakta läkare.

Om du har glömt att ge HEMANGIOL till ditt barn

Hoppa över den missade dosen och ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt

behandlingen med den vanliga frekvensen: en dos på morgonen och en på eftermiddagen.

Om du slutar att ge HEMANGIOL

till ditt barn

Du kan sluta ge HEMANGIOL direkt när läkaren beslutat att behandlingen ska upphöra.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Var uppmärksam på viktiga varningstecken på möjliga biverkningar efter administrering av

HEMANGIOL, så som lågt blodtryck, låg pulsfrekvens, låg blodsockerhalt och bronkospasm (svårt att

andas) efter administrering av HEMANGIOL;

Se avsnitt 2 i den här bipacksedeln.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Bronkit (inflammation i luftrören),

Sömnstörningar (sömnlöshet, dålig sömnkvalitet och svårigheter att vakna).

Diarré och kräkningar.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Bronkospasm (andningssvårigheter),

Bronkiolit (inflammation i små luftrör med andningssvårigheter och väsande i bröstet) som är

förknippade med hosta och feber),

Sänkt blodtryck.

Minskad aptit,

Oro, mardrömmar, irritabilitet,

Sömnighet,

Kalla armar och ben,

Förstoppning, buksmärta,

Erytem (hudrodnad),

Blöjeksem.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Rubbningar i hjärtats retledningssystem eller hjärtrytmsrubbningar (långsamma eller oregelbundna

hjärtslag),

Nässelutslag (allergisk reaktion i huden), alopeci (håravfall),

Sänkta blodsockernivåer,

Minskat antal vita blodkroppar.

Frekvensen av följande biverkningar är inte känd (frekvensen kan inte beräknas utifrån

tillgängliga data)

Krampanfall på grund av lågt blodsocker (hypoglykemi),

Bradykardi (onormalt långsamma hjärtslag),

Lågt blodtryck,

Mycket låga nivåer av vita blodkroppar, som bekämpar infektioner

Cirkulationsproblem som gör att tår och fingrar domnar och blir vita

Förhöjd kaliumhalt i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet enligt förteckningen i Bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5

Hur HEMANGIOL ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och flaskans etikett. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvara flaskan och den orala doseringssprutan i

ytterkartongen mellan varje användning. Får ej frysas.

Efter det första öppnandet ska läkemedlet användas inom 2 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är propranolol. Varje ml innehåller 4,28 mg propranololhydroklorid

motsvarande 3,75 mg propranolol.

Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, natriumsackarin, jordgubbssmak (innehåller

propylenglykol), vaniljsmak (innehåller propylenglykol), citronsyramonohydrat och renat

vatten. Ytterligare information finns i avsnitt 2 under ”HEMAGIOL innehåller natrium och

propylenglykol”.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

HEMANGIOL 3,75 mg/ml, oral lösning

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml lösning innehåller 4,28 mg propranololhydroklorid motsvarande 3,75 mg propranololbas.

Hjälpämne(n) med känd effekt

1 ml lösning innehåller

Propylenglykol………………………………………………….2,60 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

LÄKEMEDELSFORM

Oral lösning.

Klar, färglös till svagt gul oral lösning, med en fruktig doft.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

HEMANGIOL är avsett för behandling av prolifererande infantilt hemangiom som kräver systemisk

terapi:

Livs- eller funktionshotande hemangiom,

Ulcererat hemangiom med smärta och/eller bristande respons på enklare sårbehandlingar,

Hemangiom med risk för bestående ärr eller missbildningar.

Ska initieras hos spädbarn i åldern 5 veckor till 5 månader (se avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med HEMANGIOL ska initieras av läkare som har kompetens inom diagnostik,

behandling och handläggning av infantila hemangiom, i en kontrollerad klinisk miljö där lämplig

utrustning för hantering av biverkningar, inklusive sådana som kräver akuta åtgärder, finns tillgänglig.

Dosering

Doseringen uttrycks i propranololbas.

Den rekommenderade startdosen är 1 mg/kg/dag uppdelat i två separata doser på 0,5 mg/kg. Det

rekommenderas att dosen ökas upp till den terapeutiska dosen under medicinsk övervakning på

följande sätt: 1 mg/kg/dag i en vecka, sedan 2 mg/kg/dag i en vecka och sedan 3 mg/kg/dag som

underhållsdos.

Den terapeutiska dosen är 3 mg/kg/dag, vilken skall administreras i två separata doser på 1,5 mg/kg,

en på morgonen och en på eftermiddagen, med ett tidsintervall på minst 9 timmar mellan två intag.

HEMANGIOL ska ges under eller direkt efter matning för att undvika risken för hypoglykemi.

Om barnet inte äter tillräckligt eller om det kräks bör man hoppa över dosen.

Om barnet spottar ut en dos eller inte tar inte hela dosen, skall man inte ge en extra dos innan nästa

planerade dos.

Under titreringsfasen måste varje dosökning ordineras och övervakas av en läkare under samma

förhållanden som administreringen av den initiala dosen. Efter titreringsfasen kommer dosen att

justeras av läkaren i enlighet med förändringarna av barnets vikt.

Klinisk bedömning av barnets tillstånd samt dosjustering måste göras minst en gång i månaden.

Behandlingslängd

HEMANGIOL ska administreras under en 6-månadersperiod.

Vid utsättning av behandlingen krävs inte någon nedtrappning av dosen.

Hos det fåtal patienter som får tillbaka symtomen efter avslutad behandling kan behandlingen

återinsättas under samma förhållanden med tillfredsställande behandlingssvar.

Pediatrisk population

I avsaknad av kliniska effekt- och säkerhetsdata bör HEMANGIOL inte användas hos

spädbarn yngre än 5 veckor.

Det finns inga kliniska effektdata och säkerhetsdata i de kliniska studier som genomförts med

HEMANGIOL för att kunna rekommendera dess initiering till spädbarn och barn över 5 månader.

Spädbarn med nedsatt lever- eller njurfunktion

I avsaknad av data rekommenderas inte administrering av läkemedlet till spädbarn med nedsatt lever-

eller njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Oral användning.

HEMANGIOL ska ges direkt i barnets mun med hjälp av den orala doseringssprutan, som är graderad

i mg propranolol-bas, och som medföljer flaskan med den orala lösningen (se bruksanvisning i avsnitt

3 i bipacksedeln).

Flaskan ska inte skakas före användning.

Vid behov kan läkemedlet spädas med lite modersmjölksersättning eller åldersanpassad äpplejuice

och/eller apelsinjuice. Läkemedlet ska inte hällas i en helt fylld flaska.

Blandningen kan göras med en tesked (ca 5 ml) mjölk för barn som väger upp till 5 kg, eller med en

matsked (ca 15 ml) mjölk eller juice för barn som väger mer än 5 kg, och kan ges till barnet med en

nappflaska. Blandningen ska användas inom 2 timmar.

HEMANGIOL och mat måste ges av samma person för att undvika risken för hypoglykemi. Om olika

personer är inblandade är det mycket viktigt med god kommunikation för att garantera barnets

säkerhet.

4.3

Kontraindikationer

Prematura barn, som ännu inte uppnått fem veckors korrigerad ålder (den korrigerade åldern

beräknas genom att antalet veckor prematuritet dras av från barnets faktiska ålder)

Barn som ammas, om modern behandlas med läkemedelsprodukter som är kontraindicerade

tillsammans med propranolol

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Astma eller bronkospasm i anamnesen

Atrioventrikulära block av andra eller tredje graden

Sjuka sinus-syndrom (inklusive sinoatriellt block)

Bradykardi understigande följande gränsvärden:

Ålder

0-3 månader

3-6 månader

6-12 månader

Hjärtfrekvens (slag/min)

Lågt blodtryck understigande följande gränsvärden:

Ålder

0-3 månader

3-6 månader

6-12 månader

Blodtryck (mmHg)

65/45

70/50

80/55

Kardiogen chock

Hjärtsvikt som inte kontrolleras med läkemedelsbehandling

Prinzmetals angina

Svåra perifera arteriella cirkulationsstörningar (Raynauds fenomen)

Spädbarn med anlag för hypoglykemi

Feokromocytom

4.4

Varningar och försiktighet

Initiering av behandling

Före initiering av behandling med propranolol måste screening för riskerna med användning av

propranolol utföras. En analys av sjukdomshistoria och en fullständig klinisk undersökning skall

utföras inklusive hjärtfrekvens, hjärt- och lungauskultation.

Vid misstanke om hjärtavvikelse ska specialist konsulteras innan behandlingen påbörjas för att

fastställa eventuella underliggande kontraindikationer.

Vid akuta bronkopulmonella tillstånd bör initiering av behandlingen skjutas upp.

Hypoglykemi

Propranolol förhindrar responsen från endogena katekolaminer som korrigerar hypoglykemi. Det

döljer adrenerga varningssignaler för hypoglykemi, speciellt takykardi, skakningar, ångest och hunger.

Det kan förvärra hypoglykemi hos barn, speciellt under en fasteperiod (t.ex. lågt födointag, infektion,

kräkningar), vid förhöjt glukosbehov (kyla, stress, infektioner) och i samband med överdosering.

Hypoglykemiska episoder i samband med administrering av propranolol kan i undantagsfall

manifesteras i form av kramper och/eller koma. Om kliniska tecken på hypoglykemi uppstår måste

man få barnet att dricka en sockerhaltig lösning samt tillfälligt avbryta behandlingen. Lämplig

övervakning av barnet krävs tills symtomen försvinner.

Förskrivande läkare ska informera vårdgivare/föräldrar om risken för allvarlig hypoglykemi som är

lika hög under hela behandlingsperioden och understryka vikten av att följa

doserings-rekommendationerna (se avsnitt 4.2).

Vårdgivaren ska informeras om hur man känner igen de kliniska tecknen på hypoglykemi för att:

omedelbart kunna behandla hypoglykemin och förhindra livshotande situationer

kontakta läkare eller bege sig direkt till sjukhus

avbryta behandlingen.

Hos barn med diabetes ska blodsockerkontroller göras oftare och följas upp av endokrinolog.

Andningsvägar

I händelse av nedre luftvägsinfektion med dyspné och väsande andning, bör behandlingen tillfälligt

avbrytas. Administrering av beta2-agonister och inhalerade kortikosteroider är möjlig. Förnyad

administrering av propranolol kan övervägas när barnet har återhämtat sig helt. I händelse av återfall

bör behandlingen avbrytas permanent.

Vid isolerad bronkospasm måste behandlingen avbrytas permanent.

Kardiovaskulära sjukdomar

Propranolol kan på grund av sin farmakologiska effekt orsaka eller förvärra bradykardi eller onormalt

blodtryck. Diagnosen bradykardi ska ställas om pulsen minskar med mer än 30 slag per minut från

baslinjen. Bradykardi definieras under följande gränsvärden:

Ålder

0-3 månader

3-6 månader

6-12 månader

Hjärtfrekvens (slag per minut)

Efter det första intaget och efter varje dosökning måste klinisk kontroll av blodtryck och hjärtfrekvens

göras minst varje timme under minst 2 timmar. Vid symtomatisk bradykardi eller bradykardi under

80 slag per minut måste specialist konsulteras omedelbart.

Vid kraftig och/eller symtomatisk bradykardi eller hypotoni som inträffar under behandlingen, oavsett

när, måste behandlingen avbrytas och specialist konsulteras.

Hjärtsvikt

Sympatisk stimulering kan vara en viktig komponent för att stödja den cirkulatoriska funktionen hos

patienter med hjärtsvikt, och dess hämning genom beta-blockad kan utlösa en allvarligare hjärtsvikt.

Behandling av barn med hjärtsvikt ska skötas av kardiolog.

PHACE syndrom

Mycket begränsade säkerhetsdata om propranolol hos patienter med PHACE syndrom finns

tillgängliga.

Propranolol kan öka risken för stroke hos patienter med PHACE syndrom med allvarliga

cerebrovaskulära anomalier genom att sänka blodtrycket och dämpa flödet genom tilltäppta, smala,

eller stenotiska blodkärl.

Spädbarn med stora infantila hemangiom i ansiktet ska utredas grundligt för potentiell arteriopati i

samband med PHACE syndrom, med magnetisk resonans angiografi av huvud-, hals- och hjärt-

avbildning för att inkludera aortabågen, innan man överväger behandling med propranolol.

Specialist bör konsulteras.

Amning

Propranolol passerar över till bröstmjölken. Mödrar som behandlas med propranolol och ammar sina

barn bör informera hälsovårdspersonalen.

Lever- eller njursvikt

Propranolol metaboliseras i levern och utsöndras av njurarna. I avsaknad av data hos barn

rekommenderas propranolol inte vid renal eller hepatisk funktionsnedsättning (se avsnitt 4.2).

Överkänslighet

Hos patienter som sannolikt kommer att få en svår anafylaktisk reaktion, oavsett orsak, särskilt med

joderat kontrastmedel, kan beta-blockerare leda till en förvärrad reaktion och resistens mot

adrenalinbehandling med normala doser. Läkemedlets nytta-riskförhållande ska utvärderas för barn

som löper risk för anafylaxi.

Generell anestesi

Betablockerare kommer att resultera i en dämpning av reflextakykardi och en ökad risk för hypotoni.

Narkosläkaren måste underrättas om att patienten behandlas med betablockerare.

När kirurgiskt ingrepp planeras för en patient ska behandlingen med betablockerare avbrytas minst

48 timmar före ingreppet.

Hyperkalemi

Hyperkalemi fall har rapporterats hos patienter med stora ulcererade hemangiom. Elektrolyter ska

kontrolleras hos dessa patienter.

Psoriasis

Försämring av sjukdomen har rapporterats då betablockerare används av patienter som lider av

psoriasis. Därför bör behovet av behandling övervägas noga.

Hjälpämnen med känd effekt

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

Detta läkemedel innehåller 2,08 mg propylenglykol/kg/dag. Försiktighet ska iakttas om barnet är

yngre än 4 veckor, särskilt om barnet får andra läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.

Samtidig administrering av ett substrat för alkoholdehydrogenas, t.ex. etanol, kan framkalla allvarliga

biverkningar hos nyfödda barn.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

I avsaknad av specifika studier på barn är läkemedelsinteraktionerna med propranolol desamma som

för vuxna. Vid kombination av läkemedel ska följande två situationer beaktas (som inte utesluter

varandra):

spädbarn som får andra läkemedel, särskilt de som nämns nedan

spädbarn som ammas av mödrar som tar andra läkemedel, särskilt de som nämns nedan. I detta

fall bör man diskutera att avbryta amningen.

En noggrann övervakning av eventuell försämrad tolerans för propranolol krävs.

Samtidig användning rekommenderas inte

Bradykardi-framkallande kalciumantagonister (diltiazem, verapamil, bepridil)

Samtidig administrering med propranolol kan orsaka förändrad automatik (uttalad bradykardi,

sinusarrest), sinoatriella och atrioventrikulära retledningsrubbningar, och ökad risk för ventrikulära

arytmier (torsades de pointes) tillsammans med hjärtsvikt.

Denna kombination får endast administreras under noggrann klinisk och EKG-övervakning särskilt i

början av behandlingen.

Interaktioner som kräver försiktighet vid användningen

Kardiovaskulära läkemedel

Antiarytmika

Propafenon har negativa inotropa och betablockerande egenskaper som kan vara additiva till

propranolols.

Metabolismen av propranolol reduceras genom samtidig administrering av kinidin, vilket leder till

en två till tre gånger högre blodkoncentration och högre grad av klinisk betablockad.

Amiodaron är ett antiarytmikum med negativa kronotropa egenskaper som kan vara additiva till de

egenskaper som ses med beta-blockerare, såsom propranolol. Automatismrubbning och

överledningsrubbning förväntas på grund av hämning av sympatiska kompensatoriskamekanismer

Metabolismen av intravenöst lidokain hämmas av samtidig administrering av propranolol, vilket

resulterar i en 25 % ökning av lidokain-koncentrationen. Lidokain toxicitet (neurologiska och

kardiella biverkningar) har rapporterats efter samtidig administrering med propranolol.

Digitalisglykosider

Såväl digitalisglykosider som betablockerare bromsar den atrioventrikulära retledningen och minskar

hjärtfrekvensen. Samtidig användning kan öka risken för bradykardi. Kardiolog ska rådfrågas.

Dihydropyridiner

Försiktighet bör iakttas när patienter som får betablockerare även ges en dihydropyridin. Båda medlen

kan inducera hypotoni och/eller hjärtsvikt hos patienter vars hjärtfunktion delvis kontrolleras på grund

av additiva inotropa effekter. Samtidig användning kan minska den reflektoriska sympatiska responsen

vid onormal distal vasodilatation.

Antihypertensiva läkemedel

(ACE-hämmare, angiotensin II-receptorantagonister, diuretika,

alfablockerare oavsett indikation, centralt verkande blodtryckssänkande läkemedel, reserpin, etc)

I kombination med betablockerare kan läkemedel som minskar artärtrycket orsaka eller öka hypotoni,

särskilt ortostatiskt. När det gäller

centralt verkande blodtryckssänkande läkemedel,

betablockerare förvärra rebound hypertoni efter abrupt utsättning av klonidin och propranolol ska

därför sättas ut flera dagar innan klonidin sätts ut.

Icke-kardiovaskulära läkemedel

Kortikosteroider

Patienter med infantilt hemangiom kan löpa ökad risk om de har fått eller får samtidig behandling med

kortikosteroider eftersom binjurebarksuppression kan resultera i bortfall av den motverkande

kortisolresponsen och ökar risken för hypoglykemi. Detta gäller även när barn ammas av mödrar som

behandlas med kortikosteroider i fall det handlar om höga doser eller långvarig behandling (se

avsnitt 4.4 om hypoglykemi).

Läkemedel som inducerar ortostatisk hypotoni

Läkemedel som inducerar postural hypotoni (nitra derivat, typ 5-fosfodiesterashämmare, tricykliska

antidepressiva, antipsykotika, dopaminerga agonister, levodopa, amifostin, baklofen ...) kan ha en

additiv effekt till betablockerare. Kardiolog ska rådfrågas.

Enzyminducerare

Blodnivåerna av propranolol kan minskas genom samtidig administrering av enzyminducerare såsom

rifampicin eller fenobarbital.

Hypoglykemiska medel

Samtliga betablockerare kan maskera vissa symtom på hypoglykemi: hjärtklappning och takykardi.

Användning av propranolol tillsammans med blodsockersänkande behandling hos diabetespatienter

bör användas med försiktighet eftersom det kan förlänga den hypoglykemiska responsen på insulin. I

det här fallet ska vårdgivaren informeras och övervakningen av blodsockernivåerna ökas, särskilt i

början av behandlingen.

Lipidsänkande läkemedel

Samtidig administrering av kolestyramin eller kolestipol med propranolol resulterade i en minskning

av upp till 50 % av propranolol-koncentrationer.

Halogenerade anestetika

Dessa kan sänka hjärtkontraktilitet och vaskulära kompensationsreaktioner när de administreras

tillsammans med propranolol. Beta-stimulerande medel kan användas för att motverka beta-blockaden.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Ej relevant.

Amning

Ammande mödrar: se avsnitt 4.4 och avsnitt 4.5.

Fertilitet

Även om vissa reversibla effekter på manlig och kvinnlig fertilitet hos vuxna råttor som fick höga

doser av propranolol rapporterades i litteraturen, visade studien som utförts på juvenila djur ingen

effekt på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar av prolifererande infantilt hemangiom var de mest frekvent rapporterade

biverkningarna hos spädbarn som behandlats med HEMANGIOL sömnstörningar (16,7 %), förvärrade

luftvägsinfektioner såsom bronkit och bronkiolit med hosta och feber, diarré (16,5 %) och kräkningar

(11,5 %).

De biverkningar som rapporterats i programmet för läkemedel för användning av humanitära skäl och

i litteraturen var totalt sett hypoglykemi (och relaterade händelser som hypoglykemiska kramper) samt

förvärrade luftvägsinfektioner med respiratorisk distress.

Tabell över biverkningar

Följande tabell visar biverkningar, som rapporterats oavsett dos och behandlingstid, i tre kliniska

studier som omfattade 435 patienter som behandlade med HEMANGIOL med 1 mg/kg/dag eller

3 mg/kg/dag under en maximal behandlingstid på 6 månader.

Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till <1/10), mindre

vanliga (≥ 1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen

känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data). På grund av storleken på den kliniska

prövningsdatabasen finns inte kategorierna "sällsynta" och "mycket sällsynta".

Inom varje organklass anges biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Bronkit

Bronkiolit

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Psykiska

störningar

Sömnstörningar

Mardrömmar

Irritabilitet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Somnolens

Hypoglykemiska

kramper

Hjärtat

AV-block

Bradykardi

Blodkärl

Perifer kyla

Hypotoni

Vasokonstriktion

Raynauds fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Bronkospasm

Magtarm-

kanalen

Diarré

Kräkningar

Förstoppning,

Buksmärta

Hud och

subkutan

vävnad

Erytem

Blöjdermatit

Urtikaria

Alopeci

Psoriasiform

Undersökningar

Sänkt blodtryck

Sänkt blodglukos

Minskad

hjärtfrekvens

Neutropeni

Agranulocytos

Hyperkalemi

Beskrivning av utvalda biverkningar

När det gäller de nedre luftvägsinfektionerna som t.ex. bronkit eller bronkiolit, har en försämring av

symtomen (inklusive bronkospasm) observerats hos patienter som behandlats med HEMANGIOL på

grund av den bronksammandragande effekten av propranolol. Dessa effekter ledde sällan till ett

definitivt avbrott av behandlingen (se avsnitt 4.4).

Sömnstörningarna var sömnlöshet, dålig sömnkvalitet och hypersomni. Andra sjukdomar av det

centrala nervsystemet observerades främst tidigt under behandlingen.

Diarré rapporterades frekvent och förekom inte alltid i samband med en smittsam mag-tarmsjukdom.

Förekomsten av diarré verkar vara dosberoende mellan 1 och 3 mg/kg/dag. Inget av fallen var

allvarliga och inget ledde till behandlingsavbrott.

Kardiovaskulära händelser som rapporterades under kliniska studier var asymtomatiska. I samband

med den 4-timmars kardiovaskulära övervakningen under titreringsdagarna, observerades en

minskning av hjärtfrekvensen (ca 7 slag per minut) och av det systoliska blodtrycket (mindre än

3 mmHg) efter administrering av läkemedlet. Ett fall av atrioventrikulärt hjärtblock av andra graden

hos en patient med underliggande retledningsrubbning ledde till definitivt avbrott i behandlingen.

Enstaka fall av symtomatisk bradykardi och hypotoni har rapporterats i litteraturen.

Blodsockersänkningar som observerats under kliniska studier var asymtomatiska. Dock har flera

rapporter om hypoglykemi med tillhörande hypoglykemiska kramper rapporterats enligt programmet

för läkemedel för användning av humanitära skäl (Compassionate Use Program, CUP) och i

litteraturen, speciellt under en fasteperiod under samtidigt tillstötande sjukdom (se avsnitt 4.4).

Samtidig behandling med systemiska kortikosteroider kan öka risken för hypoglykemi (se avsnitt 4.5).

Hyperkalemi har rapporterats i litteraturen hos några patienter med stora ulcererade hemangiom (se

avsnitt 4.4

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Betablockerarnas toxiska verkan är en följd av deras terapeutiska effekter:

Hjärtsymtom

mild

till

måttlig

toxicitet

minskad

hjärtfrekvens

hypotoni.

Atrioventrikulärt block, intraventrikulära retledningsrubbningar, och hjärtsvikt kan uppträda vid

mer allvarlig toxicitet.

Bronkospasm kan utvecklas särskilt hos patienter med astma.

Hypoglykemi kan utvecklas, och manifestationer av hypoglykemi (tremor, takykardi) kan

maskeras av andra kliniska effekter av betablockerarnas toxiska verkan.

Propranolol är höggradigt fettlösligt och kan korsa blod-hjärnbarriären och orsaka kramper.

Stöd och behandling:

Patienten ska sättas på hjärtmonitor, övervaka vitala tecken, psykiskt status och blodglukos. Intravenös

vätsketillförsel mot hypotoni och atropin mot bradykardi ska ges. Glukagon och sedan katekolaminer

bör övervägas om patienten inte svarar tillräckligt på intravenös vätsketillförsel. Isoproterenol och

aminofyllin kan användas mod bronkospasm.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Beta-receptorblockerare, icke-selektiva, ATC-kod: C07AA05

Verkningsmekanism

De potentiella verkningsmekanismerna hos propranolol vid prolifererande infantilt hemangiom som

beskrivs i litteraturen kan omfatta olika mekanismer som alla har ett nära samband:

en lokal hemodynamisk effekt (vasokonstriktion som är en klassisk konsekvens av beta-

adrenerg blockad samt minskad perfusion i det infantila hemangiomet)

en antiangiogen effekt (minskad vaskulär endotelcellsproliferation, minskad neovaskularisering

och bildning av vaskulära tubuli, minskad utsöndring av matrixmetalloproteinas 9)

en apoptos-utlösande effekt på kapillära endotelceller;

en minskning av både VEGF och bFGF-signalvägar och efterföljande angiogenes/proliferation.

Farmakodynamiska effekter

Propranolol är en betablockerare som kännetecknas av tre farmakologiska egenskaper:

avsaknad av kardioselektiv beta-1 betablockerande aktivitet,

en anti-arytmisk effekt,

avsaknad av partiell agonistaktivitet (eller intrinsisk sympatomimetisk aktivitet).

Klinisk effekt i den pediatriska populationen

Effekten av propranolol hos spädbarn (i åldern 5 veckor till 5 månader vid behandlingsstarten) med

prolifererande infantilt hemangiom som kräver systemisk terapi har visats i en pivotal, randomiserad,

kontrollerad, multicenter, multidos, adaptiv fas II/III-studie som syftade till att jämföra fyra regimer av

propranolol (1 eller 3 mg/kg/dag i 3 eller 6 månader) med placebo (dubbelblind).

Behandlingen administrerades till 456 patienter (401 fick propranolol med en dos på 1 eller

3 mg/kg/dag i 3 eller 6 månader, 55 fick placebo), inklusive en titreringsfas på 3 veckor. Patienterna

(71,3 % kvinnliga, 37 % i åldern 35-90 dagar och 63 % i åldern 91-150 dagar) hade ett målhemangiom

på huvudet i 70 % av fallen och majoriteten av de infantila hemangiomen var lokaliserade (89 %).

Ett lyckat behandlingsresultat definierades som fullständig eller nästan fullständig tillbakagång av

målhemangiomet, vilket utvärderades genom blindade centraliserade och oberoende bedömningar av

fotografier vid vecka 24, vid icke-förtida utsättning av behandlingen.

Regimen 3 mg/kg/dag under 6 månader (vald i slutet av fas II-delen av studien) visade 60,4 % lyckad

behandling kontra 3,6 % i placebogruppen (p-värde <0,0001). Ålder (35-90 dagar/91-150 dagar), kön

och undergrupper för hemangiomets placering (huvud/kropp) medförde inte några identifierbara

skillnader i svaret på propranololbehandlingen. Förbättring av hemangiomet observerades efter

5 veckors propranololbehandling hos 88 % av patienterna. 11,4 % av patienterna behövde behandlas

på nytt efter avbruten behandling.

Av etiska skäl i samband med användning av placebo fastställdes inte effekten hos patienter med

högriskhemangiom. Belägg för effekten av propranolol hos patienter med högriskhemangiom finns

både i litteraturen och i ett särskilt CUP-program som utförts med Hemangiol.

En minoritet av patienterna (12 %) behövde ett återinsättande av en systemisk behandling, enligt en

retrospektiv studie. När behandlingen återupptagits kunde en tillfredsställande respons observeras hos

en stor majoritet av patienterna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Vuxna

Absorption och distribution:

Propranolol absorberas nästan helt efter oral administrering. Emellertid genomgår läkemedlet en

omfattande första-passage-metabolism i levern och i genomsnitt når endast cirka 25 % av propranolol

den systemiska cirkulationen. Maximala plasmakoncentrationer uppnås ca 1 till 4 timmar efter en oral

dos. Tillförsel av proteinrika livsmedel ökar biotillgängligheten hos propranolol med ca 50 % men

förändrar inte tiden till maximal koncentration.

Läs hela dokumentet

EMA/111354/2014

EMEA/H/C/002621

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Hemangiol

propranolol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Hemangiol.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Hemangiol ska användas.

Praktisk information om hur Hemangiol ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Hemangiol och vad används det för?

Hemangiol är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen propranolol. Det används för att

behandla barn med prolifererande infantilt hemangiom, vilket är benigna tumörer (onormala icke-

cancertumörer) i blodkärl.

Hemangiol ges till spädbarn med allvarliga komplikationer, såsom smärtsamma sår, ärrbildning och

andningssvårigheter

som behöver systemisk behandling (behandling som kan ha en effekt på hela

kroppen).

Behandling med Hemangiol inleds hos spädbarn i åldern fem veckor till fem månader.

Hur används Hemangiol?

Hemangiol är receptbelagt. Behandling bör inledas av en läkare med erfarenhet av diagnos, behandling

och hantering av infantilt hemangiom. Behandling bör inledas i lämpliga lokaler för det fall att allvarliga

biverkningar utvecklas.

Hemangiol finns som en lösning som tas genom munnen. Den rekommenderade startdosen av

Hemangiol är 0,5 mg per kilogram kroppsvikt (0,5 mg/kg), två gånger om dagen (med minst

9 timmars mellanrum). Dosen ökas gradvis till en underhållsdos på 1,5 mg/kg två gånger om dagen.

Dosen ges till spädbarnet med hjälp av den tillhandahållna orala sprutan medan eller direkt efter att

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

det matats. Behandlingen med Hemangiol bör pågå i sex månader och barnet bör kontrolleras en gång

i månaden, särskilt avseende dosjusteringar. Mer information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Hemangiol?

Den aktiva substansen i Hemangiol, propranolol, tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare,

vilka har använts allmänt för behandling av flera sjukdomar hos vuxna, såsom sjukdomar i hjärtat och

högt blodtryck.

Även om det inte är känt exakt hur Hemangiol verkar vid prolifererande infantilt hemangiom antas det

verka genom flera mekanismer såsom förträngning av blodkärlen så att blodtillförseln till hemangiomet

minskar, blockering av bildningen av nya blodkärl i tumören, igångsättning av celldöd i de onormala

blodkärlens celler och blockering av effekten av vissa proteiner (s.k. VEGF- och bFGF-proteiner), som

är viktiga för tillväxten av blodkärl.

Vilken nytta med Hemangiol har visats i studierna?

Hemangiol undersöktes i en huvudstudie på 460 barn i åldern från fem veckor till fem månader vid

behandlingens början och som hade prolifererande infantilt hemangiom som krävde systemisk

behandling. Studierna jämförde olika doser av propranolol med placebo (overksam behandling) och

huvudmåttet på effekt baserades på huruvida hemangiomen försvann fullständigt eller nästan

fullständigt efter 6 månaders behandling.

Hemangiol med en dos på 3 mg/kg per dag (i form av två separata doser på 1,5 mg/kg) som gavs

under 6 månader visade sig vara effektivare än placebo. Hos ungefär 60 procent (61 av 101) av de

barn som behandlades med den effektivaste dosen av Hemangiol (3 mg/kg/dag under 6 månader)

försvann hemangiomen fullständigt eller nästan fullständigt jämfört med ungefär 4 procent (2 av 55)

av de barn som fick placebo.

Vilka är riskerna med Hemangiol?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Hemangiol (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

är sömnstörningar, luftvägsinfektioner såsom bronkit (inflammation i lungornas luftvägar), diarré och

illamående. Allvarliga biverkningar som setts med Hemangiol är exempelvis bronkialspasm (tillfällig

förträngning av luftvägarna) och lågt blodtryck. En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Hemangiol finns i bipacksedeln.

Hemangiol får inte ges till: för tidigt födda spädbarn som inte har uppnått 5 veckors korrigerad ålder

(den korrigerade åldern är den ålder ett för tidigt fött spädbarn skulle haft om han/hon hade fötts på

beräknad tid); ammade barn om modern behandlas med läkemedel som inte får användas med

propranolol; barn med astma eller med tidigare bronkialspasm; barn med vissa sjukdomar i hjärtat och

blodkärlen, såsom lågt blodtryck; samt barn som tenderar att ha låga blodsockernivåer. En fullständig

förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Hemangiol?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Hemangiol är större än riskerna och

rekommenderade att Hemangiol skulle godkännas för försäljning i EU. Kommittén fann att Hemangiol

var en effektiv behandling för hemangiom. Vad gäller säkerheten fann CHMP att säkerhetsprofilen är

acceptabel. De identifierade riskerna är de som redan är kända för propranolol, vilka kan hanteras på

lämpligt sätt.

Hemangiol

EMA/111354/2014

Sida 2/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Hemangiol?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Hemangiol används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Hemangiol. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Vårdgivare som ska ge Hemangiol till barn kommer att få ett utbildningspaket från företaget, som

informerar dem om att barn måste övervakas avseende vissa biverkningar och hur dessa ska hanteras.

Företaget kommer även att tillhandahålla anvisningar om det rätta sättet att ge läkemedlet för att

undvika risken för låga blodsockernivåer.

I sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns mer information.

Mer information om Hemangiol

Den 23 april 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Hemangiol

som gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Hemangiol finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2014.

Hemangiol

EMA/111354/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen