Grazax 75 000 SQ-T Frystorkad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-06-2020

Aktiva substanser:
allergen, timotejpollen
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
V01AA02
INN (International namn):
allergen, timothy pollen
Dos:
75 000 SQ-T
Läkemedelsform:
Frystorkad tablett
Sammansättning:
allergen, timotejpollen 75000 SQ-T Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
55317
Tillstånd datum:
2017-03-22

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-06-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-06-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-02-2013

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

GRAZAX 75 000 SQ-T frystorkad tablett

Standardiserat allergenextrakt från timotej (

Phleum pratense

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Grazax är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Grazax

Hur du tar Grazax

Eventuella biverkningar

Hur Grazax ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Grazax är och vad det används för

Grazax innehåller allergenextrakt av gräspollen. Grazax används för att behandla hösnuva (rinit) och

ögoninflammation (konjunktivit) orsakad av gräspollenallergi hos vuxna och barn från fem år. Grazax

påverkar den allergiska sjukdomen genom att öka immunförsvarets tolerans mot gräspollen.

Vid behandling av barn väljs patienterna ut av läkare som har erfarenhet av att behandla allergiska

sjukdomar hos barn.

Läkaren gör en utredning av dina allergiska symtom, och gör ett pricktest eller tar ett blodprov för att

bestämma om du ska bli behandlad med Grazax.

Det rekommenderas att du tar första tabletten på läkarens mottagning. Det är en försiktighetsåtgärd för

att bedöma hur känslig du är för behandlingen och ger dig möjlighet att diskutera eventuella

biverkningar med din läkare.

Grazax förskrivs av läkare med erfarenhet av behandling av allergiska sjukdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Grazax

Ta inte Grazax

om du är allergisk mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har en sjukdom som påverkar immunsystemet

om du har svår astma (enligt läkares bedömning)

om du har cancer

om du har en kraftig inflammation i munnen

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Grazax:

om du nyligen dragit ut en tand eller genomgått andra ingrepp i munhålan. Gör då ett avbrott i

behandlingen med Grazax under 7 dagar för att ge munhålan tid att läka

om du har allvarlig fiskallergi

om du tidigare fått en allergisk reaktion i samband med injektion av gräspollenallergen

om du har astma och en pågående akut infektion i de övre luftvägarna. Behandlingen med

Grazax bör avbrytas tillfälligt tills infektionen har avklingat.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård. Se avsnitt 4 för symtom.

Barn

om du har tappat en mjölktand: behandling med Grazax ska upphöra i 7 dagar för att ge

munhålan tid att läka.

Om något av ovanstående stämmer in på dig skall du tala om det för din läkare innan du börjar med

Grazax.

Det finns ingen erfarenhet av behandling med Grazax hos äldre ≥ 65 år.

Andra läkemedel och Grazax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Om du tar andra läkemedel mot dina allergiska besvär såsom antihistaminer eller kortikosteroider bör

din doktor utvärdera användningen av dessa läkemedel.

Grazax med mat och dryck

Ät och drick inget under fem minuter efter tablettintaget.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns för närvarande ingen erfarenhet av behandling med Grazax

under graviditet. Behandling med

Grazax bör inte inledas under graviditet. Om du blir gravid under behandlingen kontakta din läkare för

bedömning om fortsatt behandling är lämplig.

Det finns för närvarande ingen erfarenhet av behandling med Grazax

under amning. Grazax förväntas

dock inte påverka barn som ammas. Rådgör med din läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Grazax har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3.

Hur du tar Grazax

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur mycket Grazax du ska ta

-

Rekommenderad dos är en frystorkad tablett dagligen.

Hur du tar Grazax

-

För bäst effekt ska behandlingen starta minst 4 månader innan gräspollensäsongen förväntas

börja. Rekommenderad behandlingstid med Grazax är 3 år.

Den första dosen av Grazax ska tas på läkarmottagningen.

Det är för att du ska vara under uppsikt av vårdpersonal under cirka en halvtimme efter första

tablettintaget.

Det är en försiktighetsåtgärd för att kontrollera hur känslig du är för läkemedlet.

Det är även ett tillfälle för dig att diskutera eventuella biverkningar med läkaren.

Fortsätt att ta Grazax varje dag - även om det tar ett tag innan din allergi förbättras.

Om dina allergisymtom inte avtar under den första gräspollensäsongen ska du kontakta läkare för att

diskutera den fortsatta behandlingen.

Dina händer måste vara helt torra innan du handskas med tabletterna.

Tabletterna skall tas på följande sätt:

1. Riv av fliken som är markerad med trekanter på toppen av förpackningen.

2. Riv av en ruta från förpackningen längs de streckade linjerna.

3. Vik tillbaka folien från det markerade hörnet och dra sedan av folien.

- Tryck inte tabletten genom folien - den går lätt sönder.

4. Avlägsna försiktigt tabletten från folien och lägg den omedelbart under tungan.

5. Låt tabletten ligga under tungan tills den lösts upp.

- Undvik att svälja under 1 minut.

- Ät eller drick inget under minst 5 minuter efter att du tagit tabletten.

Om du har tagit för stor mängd av Grazax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du tagit för stor mängd Grazax tabletter kan du få allergiska symtom såsom lokala symtom i mun

och hals.

Om du har glömt att ta Grazax

Har du glömt att ta en tablett, kan du ta den senare samma dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera

för glömd tablett.

Om du slutar att ta Grazax

Om du inte tar det här läkemedlet som ordinerat är det möjligt att du inte får effekt av behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningarna kan vara en allergisk reaktion på det allergen du behandlas med. Reaktionerna varar i

allmänhet minuter till timmar efter intag av

tabletten

och avtar oftast spontant inom en vecka efter det

att behandlingen påbörjats.

Allvarliga biverkningar:

Sluta att ta Grazax och kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om du får något av följande symtom

hastigt uppkommen svullnad av ansikte, mun eller hals

svårigheter att svälja

svårigheter att andas

nässelutslag

förändringar av rösten

försämring av existerande astma

svår olustkänsla

Om du får ihållande halsbränna bör du kontakta din läkare.

Andra möjliga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

svullnad i munnen

klåda i munnen eller öronen

irriterande känsla i halsen

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

stickande känsla eller domningar i munnen

klåda i ögon, läppar eller näsa

inflammation i ögon eller mun

andnöd, hosta eller nysningar

torrhet i halsen

rinnande näsa

svullnad av ögon eller läppar

sår i munnen

blåsbildning, smärta eller obehag från mun eller hals

magsmärta, diarré, illamående, kräkningar

halsbränna

klåda, utslag eller nässelutslag

trötthet

obehag i bröstet

trånghet i halsen

rodnad i munnen

svårigheter att svälja

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

känsla av snabba, kraftiga eller oregelbundna hjärtslag

smakförändring

röda eller irriterade ögon

smärta eller obehag i öronen

känselbortfall i halsen, smärta vid sväljning

förstorade halsmandlar

allvarlig allergisk reaktion

muntorrhet

blåsor på läpparna, läppinflammation, sår på läpparna

förstorade salivkörtlar eller ökad salivproduktion

inflammation i magen, uppstötningar

känsla av främmande föremål i halsen

hudrodnad

svullnad av ansikte

inflammation i tungan

allergisk reaktion

stickande känsla i huden

obehag i magen

svullnad i halsen

tårflöde

heshet

rodnad i halsen

blåsor i munnen

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

sammandragning av nedre luftvägarna

svullna öron

Ögonirritation, rodnad i halsen, blåsor i munnen, smärta i öronen och svullna öron förekommer oftare

hos barn än hos vuxna.

Om du får besvärliga biverkningar, kontakta din läkare som kan avgöra om du behöver ta

symtomlindrande allergimediciner, t.ex. antihistaminer.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Grazax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum

som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är SQ standardiserat allergenextrakt av pollen från timotej (

Phleum

pratense

). Aktiviteten per tablett uttrycks i enheten SQ-T*, en tablett innehåller 75 000 SQ-T.

* [Standardised Quality units Tablet (SQ-T)]

Övriga innehållsämnen är gelatin (från fisk), mannitol och natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit rund frystorkad tablett märkt med en cirkel på ena sidan.

Blisterförpackningar av aluminium med avdragbar aluminiumfolie i en ytterkartong.

Varje blisterförpackning innehåller 10 frystorkade tabletter.

Följande förpackningar finns: 30 (3x10), 90 (9x10) eller 100 (10x10) frystorkade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark

Tillverkare

ALK-Abelló S.A.

Miguel Fleta 19

28037 Madrid

Spanien

Information lämnas av

ALK Nordic A/S, Danmark Filial

tfn: 0300 – 185 45

e-post: infose@alk.net

Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-08

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

GRAZAX 75 000 SQ-T frystorkad tablett

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Grazax innehåller standardiserat allergenextrakt av gräspollen från timotej (

Phleum pratense

). En tablett

innehåller 75 000 SQ-T*

* [Standardised Quality units Tablet (SQ-T)]

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Frystorkad tablett.

Vit till benvit rund frystorkad tablett märkt med en cirkel på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Sjukdomsmodifierande behandling av gräspolleninducerad rinit och konjunktivit hos vuxna och barn från

fem år med kliniskt relevanta symtom och diagnostiserade med ett positivt hudpricktest och/eller specifik

IgE-test för gräspollen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen för vuxna och barn från fem år, är en frystorkad tablett (75 000 SQ-T) dagligen.

Behandling med Grazax bör endast initieras av läkare med erfarenhet av behandling av allergiska sjukdomar

och med möjlighet att behandla allergiska reaktioner.

Äldre population

Det finns ingen klinisk erfarenhet av immunterapi med Grazax hos äldre ≥ 65 år.

Pediatrisk population

Vid behandling av barn bör den behandlande läkaren ha erfarenhet av behandling av allergiska sjukdomar

hos barn. Det finns ingen klinisk erfarenhet av immunterapi med Grazax hos barn under fem år.

Administreringssätt

För att patient och läkare skall kunna diskutera eventuella biverkningar och tänkbara åtgärder

rekommenderas att första tabletten tas under medicinsk övervakning (20-30 minuter).

Klinisk effekt på gräspolleninducerad allergisk rinit och konjunktivit under gräspollensäsongen kan förväntas

när behandlingen startar minst 4 månader innan gräspollensäsongen förväntas börja och sedan fortsätter

under hela säsongen. Om behandlingen inleds 2-3 månader innan pollensäsongen kan viss effekt också

erhållas. Om ingen relevant symtomförbättring observeras under den första pollensäsongen finns det ingen

indikation för att fortsätta behandlingen. För långtidseffekt och sjukdomsmodifierande effekt

rekommenderas fortsatt daglig behandling i 3 på varandra följande år.

Grazax är en frystorkad tablett. Tabletten skall tas från blisterförpackningen med torra fingrar och läggas

under tungan där den omedelbart löses upp.

Undvik att svälja under den första minuten efter intag av tabletten. Mat och dryck skall ej intas under minst 5

minuter.

Tabletten skall tas direkt efter att blisterförpackningen har öppnats.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Malignitet eller systemiska sjukdomar som påverkar immunsystemet såsom exempelvis autoimmuna

sjukdomar, immunkomplexsjukdomar eller immundefekter.

Inflammatoriska tillstånd i munhålan med svåra symtom, exempelvis oral lichen planus med munsår eller

svår oral mykos.

Patienter med okontrollerad eller svår astma (vuxna: FEV

<70% av förväntade värdet efter adekvat

farmakologisk behandling, barn: FEV

<80% av förväntade värdet efter adekvat farmakologisk behandling)

skall ej behandlas med Grazax.

4.4

Varningar och försiktighet

Svåra systemiska allergiska reaktioner

Allvarliga anafylaktiska reaktioner har rapporterats i klinisk användning. Som en försiktighetsåtgärd är det

viktigt att starta behandling under medicinsk övervakning. I enstaka fall har den allvarliga anafylaktiska

reaktionen inträffat vid ett doseringstillfälle efter den första dosen.

Start av en systemisk reaktion kan inbegripa rodnad, intensiv klåda i handflator och fotsulor, och på andra

delar av kroppen (som nässelutslag). Värmekänsla, allmänt obehag och oro/ångest kan också förekomma.

Vid svåra systemiska reaktioner, angioödem, svårighet att svälja, andningssvårigheter, förändringar av

rösten, hypotension eller trånghetskänsla i halsen skall läkare genast kontaktas. I dessa fall skall

behandlingen avbrytas permanent eller tills läkaren råder annorlunda. Om patienter med samtidig astma

upplever symtom eller tecken på försämring av sin astmasjukdom skall behandlingen avbrytas och läkare

omedelbart kontaktas för att bedöma om behandlingen bör fortsätta.

Det kan föreligga en ökad risk för systemreaktioner med Grazax för patienter som tidigare haft en

systemreaktion vid subkutan immunterapi med gräspollenallergen. Hos dessa patienter bör behandling med

Grazax övervägas noga och åtgärder ska kunna vidtas för att behandla eventuella reaktioner.

Allvarliga anafylaktiska reaktioner kan behandlas med adrenalin. Överväg därför huruvida din patient kan

komma att tolerera adrenalin (beakta faktorer som behandling med tricykliska antidrepressiva, MAO-

hämmare, COMT-hämmare och/eller betablockerare) om en sällsynt, allvarlig systemisk allergisk reaktion

skulle uppstå.

Patienter med hjärtsjukdom kan ha en ökad risk vid svåra systemiska allergiska reaktioner. Klinisk erfarenhet

av behandling med Grazax hos patienter med hjärtsjukdom är begränsad.

Lokala allergiska reaktioner

Vid behandling med Grazax utsätts patienten för det allergen som orsakar de allergiska symtomen. Därför

kan primärt milda till måttliga lokala allergiska reaktioner förväntas under behandlingsperioden. Om

patienten upplever betydande lokala biverkningar vid behandlingen bör medicinering med symtomlindrande

läkemedel (t.ex. antihistaminer) övervägas.

Orala tillstånd

Efter oral kirurgi, inklusive tandutdragning eller då barn tappat en mjölktand, bör behandling med Grazax

avbrytas i 7 dagar för att tillåta läkning av munhålan.

Astma

Astma är en känd riskfaktor för svåra systemiska allergiska reaktioner.

Inga studier med Grazax har gjorts hos patienter med svår och okontrollerad astma.

Patienter med astma måste få instruktioner om att söka vård omedelbart om deras astma plötsligt försämras.

Hos patienter med astma som har en pågående akut luftvägsinfektion bör behandlingen med Grazax initieras

först efter att infektionen har läkt ut.

Eosinofil esofagit

I klinisk användning har isolerade fall av eosinofil esofagit rapporterats i samband med behandling med

Grazax. Hos patienter med svåra eller kvarstående gastroesofageala symtom såsom dysfagi eller dyspepsi,

bör man överväga att avbryta behandlingen med Grazax.

Samtidig vaccinering

Klinisk erfarenhet av behandling med Grazax vid samtidig vaccinering saknas. Vaccination kan, efter

medicinsk utvärdering av patientens allmäntillstånd, ges utan att avbryta behandlingen med Grazax.

Födoämnesallergi

Grazax innehåller gelatin från fisk. Tillgängliga data visar ej på en ökad risk för allergiska reaktioner hos

patienter med svår fiskallergi. Man bör dock vara medveten om situationen innan immunterapi inleds hos

dessa patienter.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier på människa har utförts.

Samtidig behandling med symtomlindrande antiallergiska läkemedel (t.ex. antihistaminer, kortikosteroider

och/eller mastcellstabilisatorer) kan öka patientens toleranströskel vid immunterapi.

Det finns begränsade data angående säkerhet vid samtidig immunterapi med andra allergener vid behandling

med Grazax.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor saknas. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Behandling med Grazax bör inte inledas under graviditet. Om patienten blir gravid under pågående

behandling kan behandlingen fortsätta efter noggrann bedömning av patientens allmäntillstånd (inklusive

lungfunktion) och reaktioner på tidigare administration av Grazax. Patienter med samtidig astma bör

kontrolleras noggrant under graviditeten.

Amning

Inga kliniska data finns tillgängliga för användning av Grazax under amning. Inga effekter på det ammade

barnet kan förväntas.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data beträffande fertilitet vid användning av Grazax. Det fanns ingen påverkan på

fortplantning eller fertilitet hos möss vid behandling med Grazax (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Grazax har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Patienter som tar Grazax bör i första hand förvänta sig att milda till måttliga lokala allergiska reaktioner kan

inträffa tidigt under behandlingen och som ofta avtar spontant inom 1 till 7 dagar. De vanligaste rapporterade

biverkningarna är oral klåda, halsirritation och ödem i munnen. I de flesta fall kan reaktionen förväntas starta

inom 5 minuter efter intag av Grazax, på varje dag den förkommer, och sedan avta inom minuter till timmar.

Svårare lokala eller systemiska allergiska reaktioner kan förekomma (se avsnitt 4.4).

Tabellerad sammanställning av biverkningar

Tabell 1 med biverkningar, baseras på data från placebokontrollerade kliniska studier innefattande vuxna och

barn med gräspolleninducerad allergisk rinokonjunktivit i behandling med Grazax. Studierna omfattar också

patienter med samtidig mild till måttlig gräspolleninducerad astma samt spontanrapporterade uppgifter.

Biverkningarna är indelade enligt MedDRA-konventionen om frekvens i mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000).

Tabell 1. Biverkningar

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mindre vanliga

Anafylaktisk reaktion, systemisk allergisk reaktion

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Dysgeusi, parestesi

Ögon

Vanliga

Ögonklåda, konjunktivit, ögonsvullnad

Mindre vanliga

Okulär hyperemi, ögonirritation, ökat tårflöde

Mycket vanliga

Öronklåda

Mindre vanliga

Obehag i örat, smärta i örat

Öron och balansorgan

Sällsynta

Svullna öron

Hjärtat

Mindre vanliga

Palpitationer

Mycket vanliga

Halsirritation

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Vanliga

Nysningar, hosta, torrhet i halsen, dyspné, orofaryngal

smärta, faryngalt ödem, rinorré, trånghet i halsen, klåda

i näsan

Mindre vanliga

Faryngal hypoestesi, tonsillhypertrofi, laryngalt ödem,

dysfoni, faryngalt erytem

Sällsynta

Bronkospasm

Mycket vanliga

Oral klåda, ödem i munnen

Vanliga

Svullna läppar, oralt obehag, oral parestesi, stomatit,

dysfagi, magsmärta, diarré, dyspepsi, illamående,

kräkningar, erytem i munslemhinnan, sår i munnen,

oral smärta, läppklåda

Mindre vanliga

Muntorrhet, blåsor på läpparna, keilit, odynofagi,

förstorade salivkörtlar, hypersalivation, tungpåverkan,

glossit, gastrit, gastroesofagal refluxsjukdom, obehag

från magen, sår på läpparna, blåsor i munslemhinnan

Magtarmkanalen

Sällsynta

Eosinofil esofagit

Vanliga

Klåda, urtikaria, utslag

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

Angioödem, erytem

Vanliga

Trötthet, obehag från bröstet

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga

Känsla av främmande kropp

Beskrivning av utvalda biverkningar

Om patienten upplever betydande biverkningar vid behandling bör medicinering med symtomlindrande

läkemedel beaktas.

Allvarliga anafylaktiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock har rapporterats i klinisk användning. Som

en försiktighetsåtgärd är det därför viktigt att starta behandling under medicinsk övervakning. I vissa fall har

den allvarliga anafylaktiska reaktionen inträffat vid ett doseringstillfälle efter den första dosen, se avsnitt 4.2

och 4.4.

Vid svåra systemiska reaktioner, angioödem, svårigheter att svälja, andningssvårigheter, förändringar av

rösten, hypotension eller trånghetskänsla i halsen skall läkare omedelbart kontaktas. I dessa fall skall

behandlingen avbrytas permanent eller tills läkaren råder annorlunda.

Pediatrisk population

Biverkningsprofilen hos pediatriska patienter behandlade med Grazax liknar den som ses hos vuxna. De

flesta biverkningar uppstod med liknande frekvens hos pediatriska patienter och hos vuxna. I den pediatriska

populationen ses ögonirritation, smärta i örat, svullna öron, faryngalt erytem och blåsor i munslemhinnan vid

en högre frekvens än i tabell 1: ögonirritation, smärta i örat, faryngalt erytem och blåsor i munslemhinnan

var vanliga och svullna öron var mindre vanligt. Dessa händelser var primärt av mild till måttlig

svårighetsgrad.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I fas I studier har maximal dos på 1 000 000 SQ-T givits till vuxna patienter med allergi mot gräspollen. Inga

data på barn med högre dos än den rekommenderade dagliga dosen, 75 000 SQ-T, finns.

Om doser högre än den rekommenderade dagliga dosen intas, kan risken för biverkningar öka, inklusive

risken för systemiska allergiska reaktioner eller svåra lokala allergiska reaktioner. Vid svåra reaktioner

såsom angioödem, svårigheter att svälja, andningssvårigheter, förändring av rösten eller trånghetskänsla i

halsen skall en omedelbar medicinsk utvärdering göras. Dessa reaktioner bör behandlas med

symtomlindrande läkemedel.

I dessa fall skall behandlingen avbrytas permanent eller tills läkaren råder annorlunda.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Allergenextrakt, gräspollen

ATC-kod: V01AA02

Verkningsmekanism

Grazax är allergen immunterapi. Immunterapi med allergenprodukter innebär upprepad administrering av

allergener till allergiska individer. Syftet är att modifiera det immunologiska svaret på allergenet, vilket ger

bestående symtomlindring, minskat behov av medicinering och förbättrad livskvalitet vid senare exponering

för naturliga allergen.

Grazax är en sjukdomsmodifierande behandling av gräspolleninducerad rinit och konjunktivit för patienter

med kliniskt relevanta symtom. Sjukdomsmodifiering hos vuxna och barn visas genom bibehållen effekt på

rinokonjunktivit vilket observerats 2 år efter avslutad 3-årsbehandling med Grazax.

Immunsystemet är målorgan för den farmakologiska effekten. Avsikten med behandlingen är att framkalla

en immunrespons mot det allergen som patienten behandlas med. Den kompletta och exakta

verkningsmekanismen, med avseende på den kliniska effekten av allergenspecifik immunterapi, är ej fullt

klarlagd och dokumenterad. Det har visats att behandling med Grazax framkallar ett systemiskt kompetetivt

antikroppssvar mot gräs och en ökning av specifikt IgG

under 3 års behandling. 2 år efter avslutad

behandling med Grazax kvarstod ökningen av specifikt IgG

. Den kliniska relevansen av dessa fynd har inte

fastställts.

Klinisk effekt och säkerhet hos vuxna

Effekten av behandling med Grazax 75 000 SQ-T (1x1) på rinokonjunktivit bedömdes i en randomiserad,

dubbelblind, placebokontrollerad multinationell studie (GT-08) innefattande 634 vuxna patienter med

gräspolleninducerad rinokonjunktivit. 72 % av patienterna uppvisade positivt pricktest mot ett eller flera

allergen förutom gräspollen. Effekten baserades på en skala där patienterna fick bedöma de dagliga

rinokonjunktivitiska symtomen samt den dagliga medicineringen under en gräspollensäsong. Behandlingen

inleddes senast 16 veckor innan den första gräspollensäsongen förväntades börja och pågick året om.

Daglig behandling med Grazax hos vuxna i 3 år resulterade i sjukdomsmodifiering visad genom bibehållen

effekt efter avslutad behandling (effekt visad efter 1 och 2 års uppföljning). Effektens storlek varierade över

de 5 säsongerna med en topp under säsong 2 och en möjlig trend till en gradvis minskning från säsong 3 till

säsong 5 (1 ytterligare behandlingssäsong + 2 behandlingsfira uppföljningssäsonger). Variationen i

behandlingseffekt följde variationen i gräspollenexponering. I nuläget kan det emellertid inte fastställas om

minskningen i gräspollenexponering är den enda förklaringen till den möjliga trend till en gradvis minskning

i behandlingseffekt som ses i säsong 3-5.

Effekt och säkerhet av Grazax har ej fastställts hos patienter med signifikanta allergiska symtom framkallade

av andra allergen än gräspollen.

Resultat efter 3 års daglig behandling med Grazax (år 1-3) och 2 års uppföljning (år 4-5) hos vuxna finns

beskriva i tabell 2 och tabell 3.

Tabell 2. Primära endpoints (effekt) år 1-5 hos vuxna

Behandling

År 1

Behandling

År 2

Behandling

År 3

Uppföljning

År 4

Uppföljning

År 5

Antal patienter (full analysis

set)

Grazax

Placebo

Rinokonjunktivit symtompoäng

B

Grazax: medel (median)

2.85 (2.6)

2.40 (1.94)

2.56 (2.04)

2.68 (2.27)

2.56 (2.18)

Placebo: medel (median)

4.14 (3.8)

3.76 (3.45)

3.59 (3.23)

3.63 (3.27)

3.40 (3.15)

Skillnad i medel

Absolut

1.29

1.36

1.04

0.95

0.84

[0.90; 1.68]

[0.86; 1.86]

[0.52;1.56]

[0.40; 1.50]

[0.28; 1.41]

Relativ mot placebo (%)

[22%; 41%]

[23%; 49%]

[14%; 43%]

[11%; 41%]

[9%; 37%]

p-värde ANOVA

<0.0001

<0.0001

0.0001

0.0007

0.0037

Skillnad i median

Absolut

1.51

1.19

1.00

0.97

Relativ mot placebo

Rinokonjunktivit medicineringspoäng

Grazax: medel (median)

1.65 (1.0)

1.74 (0.46)

1.82 (0.82)

2.32 (1.23)

2.42 (1.62)

Placebo: medel (median)

2.68 (2.2)

3.19 (1.71)

3.04 (2.07)

3.25 (2.58)

3.04 (2.06)

Skillnad i medel

Absolut

1.03

1.45

1.22

0.93

0.62

[0.63; 1.44]

[0.75; 2.16]

[0.52;1.92]

[0.14; 1.72]

[-0.15; 1.38]

Relativ mot placebo (%)

[24%; 54%]

[24%; 68%]

[17%; 63%]

[4%; 53%]

[-8%; 40%]

p-värde ANOVA

<0.0001

<0.0001

0.0007

0.0215

0.1136

Skillnad i median

Absolut

1.25

1.25

1.35

0.44

Relativ mot placebo (%)

Studien var initialt planerad att löpa över 1 år. 546 av de ursprungliga 634 patienterna fullföljde det första året.

Studien förlängdes med 2 års behandling och 2 års uppföljning. Utav dem som erbjöds att medverka i den förlängda

studien valde 351 patienter att delta (74 patienter erbjöds inte att fortsätta då vissa studiecenter stängts ned) och dessa

ansågs utgöra en representativ subgrupp av de ursprungliga 634 patienterna. Alla patienter i studien bidrog med

dagboksdata under gräspollensäsongerna.

Symtompoäng: genomsnittligt daglig rinokonjunktivitsymtom för varje försöksperson under gräspollensäsongen.

Rinokonjunktivitsymtom innefattade rinnande näsa, nästäppa, grusiga/röda/kliande ögon och rinnande ögon.

Rinkonjunktivit symtompoängskala var 0-18. Det övre värdet tyder på mycket svåra ihållande symtom, alla enskilda

symtom ovan inkluderade. I studien var 95 % av alla registreringar 9 eller lägre.

Medicineringspoäng: genomsnittligt daglig rinokonjunktivit medicineringspoäng för varje försöksperson under

gräspollensäsongen. Läkemedel som kunde användas var loratadin (6 poäng per tablett), olapatadin ögondroppar (1,5

poäng per droppe) (år 2-5) budesonid nässpray (1 poäng per puff) och prednisolon 5 mg (1,6 poäng per tablett).

Rinokonjunktivit medicineringspoängskala var 0-36. Det övre värdet tyder på ett långvarigt behov av höga doser av

alla ovan nämnda läkemedel. I studien var 95 % av alla registreringar 11 eller lägre.

Tabell 3. Sekundära endpoints (effekt) år 1-5 hos vuxna

Grazax

Medel

(Median)

Placebo

Medel

(Median)

Absolut skillnad

Medel

Relativ

Skillnad* (%)

p-värde

ANOVA

Behandling År 1

Antal patienter

Livskvalitetpoäng

1.03

(0.9)

1.40

(1.4)

0.37

[0.23; 0.50]

[16%; 36%]

<0.0001

Global utvärdering

[20%; 34%]

[36%; 63%]

<0.0001

“Må-bra-dagar”

(40%)

(22%)

[8%; 17%]

[23%; 53%]

<0.0001

Procentandel patienter med

mer än 50% ”må-bra-

dagar”

[8%; 24%]

[34%; 98%]

<0.0001

Behandling År 2

Antal patienter

Livskvalitetpoäng

0.85

(0.63)

1.26

(1.05)

0.41

[0.23; 0.59]

[18%; 49%]

<0.0001

“Må-bra-dagar”

49.6%

(47.5%)

33.4%

(26.5%)

16.2%

[9.4%; 22.9%]

[28%; 69%]

<0.0001

Procentandel patienter med

mer än 50 % ”må-bra-

dagar”

47.1%

28.5%

18.6%

[7.5; 29.7]

[26%; 104%]

0.0008

Symtom- och

medicineringsfria dagar

45.8%

(42.6%)

31.7%

(24.1%)

14.2%

[6.0%; 20.5%]

[19%; 65%]

<0.0001

Behandling År 3

Antal patienter

Livskvalitetpoäng

0.78

(0.60)

1.01

(0.92)

0.23

[0.07;0.40]

[7%; 40%]

0.0058

“Må-bra-dagar”

43.0%

(41.0%)

30.4%

(22.0%)

12.6%

[5.6%;19.7 %]

[18 %;65%]

0.0004

Procentandel patienter med

mer än 50 % ”må-bra-

dagar”

(odds ratio

2.4 [1.4; 4.0])

0.0011

Symtom- och

medicineringsfria dagar

34.1%

(26.6%)

24.1%

(14.8%)

10.0%

[3.3%;16.7%]

41.7%

[14%;69%]

0.0035

Uppföljning År 4

Antal patienter

Livskvalitetpoäng

0.82

(0.64)

1.07

(0.97)

0.25

[0.08;0.41]

[7%; 38%]

0.0041

“Må-bra-dagar”

50.0%

(51.9%)

38.1%

(31.6%)

11.9%

[4.4%;19.4%]

[12%;50%]

0.0020

Procentandel patienter med

mer än 50 % ”må-bra-

dagar”

53.1%

34.0%

19.1%

(odds ratio

2.2 [1.3; 3.7])

0.0031

Symtom- och

medicineringsfria dagar

35.2%

(25.7%)

27.6%

(17.2%)

7.6%

[0.4;14.77]

[1%;54%]

0.0384

Uppföljning År 5

Antal patienter

Livskvalitetpoäng

0.69

(0.56)

0.85

(0.85)

0.16

[-0.01; 0.33]

[-2%; 38%]

0.0587

“Må-bra-dagar”

49.7%

(51.1%)

40.0%

(32.9%)

9.74%

[1.5%; 17.9%]

[3%; 52%]

0.0203

Procentandel patienter med

mer än 50 % ”må-bra-

dagar”

49.5%

35.0%

14.5%

(odds ratio

1.8 [1.1; 3.1])

0.0280

Symtom- och

medicineringsfria dagar

33.5%

(25.9%)

28.0%

(18.2%)

5.5%

[-2.4%; 13.4%]

[-8%; 57%]

0.1737

* Relativ Skillnad = |Absolut skillnad|/Placebo; ¤ odds ratio för att ha “utmärkt kontroll”; # p-värde för odds ratio.

Studien var initialt planerad att löpa över 1 år. 546 av de ursprungliga 634 patienterna fullföljde det första året.

Studien förlängdes med 2 års behandling och 2 års uppföljning. Utav dem som erbjöds att medverka i den förlängda

studien valde 351 patienter att delta (74 patienter erbjöds inte att fortsätta då vissa studiecenter stängts ned) och dessa

ansågs utgöra en representativ subgrupp av de ursprungliga 634 patienterna. Alla patienter i studien bidrog med

dagboksdata under gräspollensäsongerna.

Livskvaliteten bestämdes genom

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire, där 28 frågor om aktiviteter,

sömnproblem, symtom från näsa, symtom från ögon, andra symtom, praktiska problem och känslomässiga problem

skattades. En högre poäng visar på sämre livskvalitet

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaireskala var 0-6.

Det högre värdet tyder på en långvarig påverkan på alla ovan nämnda parametrar. I studien var 95 % av alla

registreringar 4 eller lägre.

Global utvärdering: Procentuell andel försökspersoner som upplevde en förbättring av rinokonjunktivitsymtomen

under säsongen då de behandlades jämfört med föregående

säsong.

“Må-bra-dagar”: Procentuell andel dagar då försökspersonerna ej medicinerade med symtomlindrande läkemedel

och hade en symtompoäng som ej översteg 2.

mer än 50 % ”må-bra-dagar” under pollensäsongen år 3 och de två uppföljningsåren, analyserat via medelvärdet för

oddskvoten.

Symtom- och medicineringsfria dagar: Procentuell andel dagar då försökspersonerna inte använde någon

symtomlindrande medicinering och inte hade några symtom.

Signifikant effekt kunde visas för var och en av de enskilda symtomen på rhinokonjunktivit (rinnande näsa,

nästäppa, nysningar, kliande näsa, grusiga/röda/kliande ögon och rinnande ögon).

I en studie med kortare förbehandlingstid syntes en lägre minskning av symtom- och medicineringspoäng.

Behandling med Grazax som påbörjades 2 månader innan gräspollensäsongen och som pågick under hela

säsongen resulterade i en minskning av symtompoängen med 16 % (p=0,071) och en minskning av

medicineringspoängen med 28 % (p=0,047) (full analysis set).

Pediatrisk population

Den kortsiktiga effekten av Grazax på rinokonjunktivit har undersökts i en randomiserad, dubbelblind,

placebokontrollerad studie (GT-12) innefattande 238 barn (5-16 år) med gräspolleninducerad

rinokonjunktivit med eller utan astma. Behandlingen startade före gräspollensäsongen och pågick under hela

säsongen (tabell 4).

Långtidseffekten av Grazax har undersökts i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad,

multinationell studie (GT-21) innefattande 812 barn (5-12 år) med en kliniskt relevant anamnes på

gräspolleninducerad allergisk rinokonjuktivit och ingen anamnes på astma.

Daglig behandling med Graxaz under 3 år resulterade i en bibehållen effekt på rinokonjunktivitsymtom efter

avslutad behandling. Effekten på rinokonjunktivitsymtom var tydlig genom hela den 5-åriga studieperioden,

under den 2-åriga uppföljningsperioden efter avslutad behandling och vid studiens slut. Kliniska effektdata

visas i tabell 4.

Tabell 4. Effekt av Grazax på rinokonjunktivit hos barn

Grazax

Placebo

Absolut

skillnad

CI

95%

Relativ

skillnad* (%)

CI

95%

p-

värde

GT-12

Antal patienter i analysen

Primära endpoints

Rinokonjunktivit symtompoäng

2.18

2.80

0.62

[0.10; 1.15]

[4%; 38%]

0.0215

Rinokonjunktivit

medicineringspoäng

0.78

1.19

0.41

0.0156

Sekundära key endpoints

Rinokonjunktivit symtompoäng

gräspollenhögsäsong

2.84

3.91

1.07

[0.32; 1.81]

[9%;43%]

0.0059

Rinokonjunktivit

medicineringspoäng

gräspollenhögsäsong

0.87

2.40

1.53

0.0013

“Må-bra-dagar”

[1%; 17%]

[3%; 45%]

0.0225

GT-21

Antal patienter i analysen (full

analysis set)

Sekundär endpoint: Årliga rinokonjuktivitsymtom

D

under gräspollensäsong

Behandling år 1

19.4

25.5

[2.7; 9.4]

<0.001

Behandling år 2

20.3

28.8

[5.0; 11.9]

<0.001

Behandling år 3

21.9

31.1

9.23

[5.7; 12.8]

<0.001

Uppföljning år 4

23.5

30.3

[3.1; 10.3]

<0.001

Uppföljning år 5

19.6

25.5

[2.2; 9.4]

0.002

Sekundär endpoint: Dagliga rinokonjunktivitsymtom

E

under gräspollensäsong

Uppföljning år 5

15.2

19.5

0.005

[1.35; 7.40]

Sekundär endpoint: Daglig rinokonjunktivit medicineringspoäng

F

under gräspollensäsong

Uppföljning år 5

[0.9; 2.7]

<0.001

* Relativ skillnad = Absolut skillnad/Placebo

Symtompoäng: genomsnittlig daglig rinokonjunktivit symtompoäng för varje försöksperson under

gräspollensäsongen. Symtom på rinokonjunktivit inkluderade rinnande näsa, nästäppa, nysningar, kliande

näsa, grusiga/röda/kliande ögon och rinnande ögon. Parametrisk analys, (kvadratrotstransformerade data),

relativ skillnad mellan återtransformerade, justerade medelvärden.

Medicineringspoäng: medianvärde för daglig rinokonjunktivit medicineringspoäng för varje

försöksperson under gräspollensäsongen. Läkemedel som användes var loratadin, levokabastin

ögondroppar, budesonid nässpray och prednisolontabletter. Icke-parametrisk analys, relativ skillnad

median.

“Må-bra-dagar”: Procentuell andel dagar då försökspersonerna ej medicinerade med symtomlindrande

läkemedel och hade en systempoäng som ej översteg 2. Parametrisk analys (icke-transformerade data),

relativ skillnad mellan justerade medelvärden.

Symtom uppmätta med årlig VAS-poäng: Visuell analog skala beskrivande ”hur patientens hösnuva har

varit under den senaste veckan”, på en 100 mm skala från inga symtom till svåra symtom, bedömda en

gång. Parametrisk analys, relativ skillnad, justerade medelvärden.

Symtom uppmätta med daglig VAS-poäng: Medelvärde av poäng på visuell analog skala beskrivande

”hur patientens hösnuva har varit idag”, på en 100 mm skala från inga symtom till svåra symtom, under

en 14-dagarsperiod. Parametrisk analys (kvadratrotstransformerade data), relativ skillnad mellan

återtransformerade, justerade medelvärden.

Medicineringspoäng: Medelvärde av dagliga rinokonjunktivit medicineringspoäng under en 14-

dagarsperiod. Parametrisk analys (kvadratrotstransformerade data), relativ skillnad mellan

återtransformerade, justerade medelvärden.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Övervägande delen av allergenerna i Grazax är polypeptider och proteiner. Dessa bryts ner till aminosyror

och små polypeptider i tarmens slemhinna och i vävnader. Allergenerna i Grazax förväntas ej bli upptagna i

kärlsystemet i någon signifikant mängd. Därför har inga farmakokinetiska studier i djur eller kliniska studier

som undersöker den farmakokinetiska profilen och metabolismen hos Grazax gjorts.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet på mus visade inte på några särskilda risker för människa. I

toxikologiska studier i hund sågs vaskulit/perivaskulit hos hanhund men ej hos honhund efter daglig

behandling under 52 veckor. Det förväntas ej föreligga risk för vaskulit/perivaskulit hos människa. I en

kombinationsstudie av fertilitet och embryo-fosterutveckling på mus var parningsförmåga och fertilitet

opåverkade, och inga fostereffekter konstaterades. I en studie av pre-/postnatal utveckling på mus

konstaterades normal utveckling.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Gelatin (från fisk)

Mannitol

Natriumhydroxid (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

5 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar av aluminium med avdragbar aluminiumfolie, i en ytterkartong. Varje

blisterförpackning innehåller 10 frystorkade tabletter.

Förpackningsstorlekar: 30 (3x10), 90 (9x10) och 100 (10x10) frystorkade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ALK-Abelló A/S

Bøge Allé 6-8

2970 Hørsholm

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

21278

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2006-03-14/2011-03-14

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-06-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen