Grastofil

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-10-2020

Aktiva substanser:
filgrastim
Tillgänglig från:
Accord Healthcare, SLU
ATC-kod:
L03AA02
INN (International namn):
filgrastim
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
neutropeni
Terapeutiska indikationer:
Grastofil är indicerat för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med etablerad cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplastiska syndrom) och för reduktion av durationen av neutropeni hos patienter som genomgår myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation anses vara ökad risk för förlängd svår neutropeni. Säkerhet och effekt av Grastofil är liknande hos vuxna och barn som får cytotoxisk kemoterapi. Grastofil är indicerat för mobilisering av perifera blod förstadier (PBPCs). I patienter, barn och vuxna med svår kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett absolut antal neutrofila granulocyter (ANC) på ≤ 0. 5 x 109/L, och en historia av allvarliga eller återkommande infektioner, långsiktig förvaltning av Grastofil är indicerat för att öka antalet neutrofila granulocyter och minska förekomsten och varaktigheten av infektioner-relaterade evenemang. Grastofil är indicerat för beha
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002150
Tillstånd datum:
2013-10-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002150

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

10-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

10-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-06-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-10-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

16-10-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

16-10-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

16-06-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Grastofil 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning i förfylld spruta

filgrastim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Grastofil är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Grastofil

Hur du använder Grastofil

Eventuella biverkningar

Hur Grastofil ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Grastofil är och vad det används för

Vad Grastofil är

Grastofil innehåller den aktiva substansen filgrastim. Grastofil är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar

(granulocyt-kolonistimulerande faktor) och tillhör en grupp läkemedel som kallas cytokiner.

Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i kroppen men de kan även tillverkas med hjälp

av bioteknik för att användas som läkemedel. Grastofil verkar genom att få benmärgen att producera

fler vita blodkroppar.

Ett minskat antal vita blodkroppar (neutropeni) kan uppstå av flera skäl och det gör att kroppen blir

sämre på att bekämpa infektion. Filgrastim stimulerar benmärgen (den vävnad där nya blodkroppar

produceras) så att den bildar fler vita blodkroppar som hjälper kroppen att bekämpa infektioner.

Vad Grastofil används för

Din läkare har ordinerat Grastofil, som används för att behandla neutropeni, ett tillstånd som innebär

att kroppen producerar för få neutrofila leukocyter (en typ av vita blodkroppar). Neutropeni kan vara

ett långvarigt tillstånd som innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med neutrofila leukocyter,

eller kan orsakas av läkemedel som används för att behandla cancer. I vissa fall kanske kroppen

producerar tillräckligt med neutrofila leukocyter, men som en del av din cancerbehandling kan läkaren

vilja öka antalet av vissa blodkroppar (CD34-celler) och samla in dem. Blodkropparna samlas in via

ett förfarande som kallas aferes. De blodkroppar som samlats in får du tillbaka efter att du har fått

cancerbehandling i mycket höga doser för att din blodstatus ska återgå till det normala snabbare. Din

läkare kommer att berätta varför du behandlas med Grastofil.

Grastofil kan användas:

för att öka antalet vita blodkroppar efter behandling med kemoterapi för att hjälpa till att

förhindra infektioner

för att öka antalet vita blodkroppar efter en benmärgstransplantation för att hjälpa till att

förhindra infektioner

för att öka antalet vita blodkroppar om du lider av allvarlig kronisk neutropeni för att hjälpa till

att förhindra infektioner

till patienter med framskriden hiv-infektion för att hjälpa till att minska risken för infektioner

före kemoterapi i höga doser för att få benmärgen att producera fler stamceller, som kan samlas

in och ges tillbaka till kroppen efter behandlingen. Dessa kan tas från den

kemoterapibehandlade patienten eller från en donator. Sedan går stamcellerna tillbaka in i

benmärgen och producerar blodkroppar.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Grastofil

Använd inte Grastofil

om du är allergisk mot filgrastim eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Grastofil.

Före behandlingen måste du tala om för läkaren

om du har

osteoporos (benskörhet)

sicklecellanemi eftersom filgrastim kan orsaka sicklecellkris.

Tala omedelbart om för läkaren om du under behandlingen med Grastofil om du:

drabbas av plötsliga tecken på allergi, som utslag, klåda eller nässelutslag, svullnader i ansiktet,

läpparna, tungan eller andra kroppsdelar, andnöd, väsljud eller andningssvårigheter, eftersom

dessa kan vara tecken på en allvarlig allergi (överkänslighet)

drabbas av svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen eller brunfärgad urin eller om du

tycker att du urinerar mindre än vanligt (glomerulonefrit)

får ont i övre vänstra delen av magen (buken), smärta under revbenen på vänster sida eller vid

skulderbladets spets (detta kan vara symtom på förstorad mjälte [splenomegali] eller möjligen

brusten mjälte)

upptäcker ovanliga blödningar eller blåmärken (dessa kan vara symtom på minskat antal

blodplättar [trombocytopeni], vilket minskar blodets förmåga att levra sig)

Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen) har

rapporterats med frekvensen ”sällsynt” hos cancerpatienter och friska donatorer. Symtomen kan

innefatta feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade inflammatoriska markörer. Tala om

för din läkare om du upplever dessa symtom.

Otillfredsställande behandlingssvar på filgrastim

Om du svarar sämre eller slutar att svara på filgrastimbehandlingen kommer läkaren att undersöka vad

som orsakar detta. Han eller hon kommer bland annat att kontrollera om du har utvecklat antikroppar

som neutraliserar filgrastims aktivitet.

Läkaren kan vilja att du kommer på täta kontroller, se avsnitt 4 i bipacksedeln.

Om du har allvarlig kronisk neutropeni kan du löpa risk att utveckla blodcancer (leukemi,

myelodysplastiskt syndrom [MDS]). Tala med läkare om risken att utveckla blodcancer och vilka

tester som ska utföras. Om du utvecklar eller löper hög risk att utveckla blodcancer ska du inte

använda Grastofil, om inte läkaren säger att du ska göra det.

Om du är stamcellsdonator måste du vara mellan 16 och 60 år.

Var särskilt försiktig med andra läkemedel som stimulerar vita blodkroppar

Grastofil tillhör en grupp läkemedel som stimulerar produktionen av vita blodkroppar.

Sjukvårdpersonalen bör alltid anteckna exakt vilket läkemedel du använder.

Andra läkemedel och Grastofil

Du ska inte få Grastofil 24 timmar före och 24 timmar efter kemoterapi.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Graviditet och amning

Grastofil har inte testats på gravida eller ammande kvinnor.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du:

är gravid eller ammar

tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn.

Om du blir gravid under behandling med Grastofil ska du meddela läkare.

Om inte läkaren säger något annat måste du sluta amma om du använder Grastofil.

Körförmåga och användning av maskiner

Grastofil kan ha en mindre effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Detta läkemedel kan

orsaka yrsel. Du bör vänta och se hur du mår efter att du fått Grastofil innan du kör bil eller använder

maskiner.

Grastofil innehåller sorbitol

Grastofil innehåller 50 mg sorbitol per milliliter.

Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) har hereditär fruktosintolerans, en sällsynt,

ärftlig sjuldom, ska du (eller ditt barn) inte använda detta läkemedel. Patienter med hereditär

fruktosintolerans kan inte bryta ner fruktos, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar.

Kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om du (eller ditt barn) har hereditär

fruktosintolerans, eller om ditt barn inte längre kan äta söt mat eller dryck utan att må illa, kräks eller

känner obehag så som uppblåsthet, magkramper eller diarré.

Grastofil innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Grastofil förfylld spruta innehåller latex

Nålskyddet på den förfyllda sprutan innehåller torrt naturgummi (latex) som kan orsaka en allergisk

reaktion.

3.

Hur du använder Grastofil

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal om du är osäker.

Den vanliga dosen Grastofil varierar beroende på din sjukdom och vikt. Läkaren talar om för dig hur

mycket Grastofil du ska ta.

Dos

Grastofil och neutropeni (litet antal av en typ av vita blodkroppar) i samband med kemoterapi

Vanlig dos är 0,5 miljoner enheter (5 mikrogram) per kg kroppsvikt dagligen. Om du exempelvis

väger 60 kilogram är din dagliga dos 30 miljoner enheter (300 mikrogram). Behandlingen med

Grastofil pågår vanligtvis i cirka 14 dagar. Vid vissa typer av sjukdomar kan emellertid längre

behandling i upp till cirka en månad krävas.

Grastofil och benmärgstransplantation

Vanlig startdos är 1 miljon enheter (10 mikrogram) per kg kroppsvikt varje dag given som infusion.

Om du exempelvis väger 60 kg blir din dagliga dos 60 miljoner enheter (600 mikrogram). Vanligtvis

får du första dosen Grastofil minst 24 timmar efter cytostatikabehandling och minst 24 timmar efter att

ha fått din benmärgstransplantation. Läkaren kan sedan testa blodet för att se hur bra behandlingen

fungerar och hur länge den ska pågå.

Grastofil och svår kronisk neutropeni (litet antal av en typ av vita blodkroppar)

Vanlig startdos är mellan 0,5 miljoner enheter (5 mikrogram) och 1,2 miljoner enheter (12 mikrogram)

per kg kroppsvikt varje dag som engångsdos eller uppdelad på flera doser. Läkaren kan därefter testa

ditt blod för att se hur bra behandlingen fungerar och för att hitta den dos som är bäst för dig. För att

minska neutropeni krävs långtidsbehandling med Grastofil.

Grastofil och neutropeni (litet antal av en typ av vita blodkroppar) hos patienter med hiv-infektion.

Vanlig startdos är mellan 0,1 miljoner enheter (1 mikrogram) och 0,4 miljoner enheter (4 mikrogram)

per kg kroppsvikt varje dag. Läkaren kan testa ditt blod med jämna mellanrum för att se hur bra

behandlingen fungerar. När antalet vita blodkroppar i blodet har återgått till det normala, kan det bli

möjligt att sänka doseringsfrekvensen till mindre än en gång per dag. Långtidsbehandling med

Grastofil kan behövas för att upprätthålla normalt antal vita blodkroppar i blodet.

Grastofil och transplantation av perifera stamceller (stamceller samlade från blodet för att användas

vid en benmägrstransplantation)

Om du donerar stamceller till dig själv är den vanliga dosen 0,5 miljoner (5 mikrogram) till 1,0

miljoner enheter (10 mikrogram) per kg kroppsvikt varje dag. Behandlingen med Grastofil pågår i upp

till 2 veckor. Läkaren kontrollerar ditt blod för att bestämma den bästa tidpunkten för insamling av

stamceller. Om du är stamcellsdonator till en annan person är den vanliga dosen 1 miljoner enheter (10

mikrogram) per kg kroppsvikt varje dag. Behandlingen med Grastofil pågår i 4 till 5 dagar. Läkaren

tar regelbundna blodprover för att bestämma den bästa tidpunkten för insamling av stamceller.

Hur Grastofil ges

Grastofil ges vanligtvis som en daglig injektion i vävnaden precis under huden (kallas för en subkutan

injektion). Det kan också ges som en daglig långsam injektion i en ven (kallas för en intravenös

infusion).

Om du får denna medicin som subkutan injektion kan läkaren föreslå att du lär dig att ge dig själv

injektionerna. Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig instruktioner om hur du gör detta (se

information nedan om instruktioner för injicering med Grastofil). Försök inte att själv administrera

utan denna utbildning. En del av informationen du behöver ges i slutet av denna bipacksedel, men

korrekt behandling av din sjukdom kräver nära och ständigt samarbete med din läkare.

Hur länge måste jag ta Grastofil?

Du måste ta Grastofil tills antalet vita blodkroppar är normalt. Regelbundna blodtester görs för att

kontrollera antalet vita blodkroppar i din kropp. Läkaren talar om för dig hur länge du måste ta

Grastofil.

Användning för barn och ungdomar

Grastofil används för att behandla barn och ungdomar som får kemoterapi eller som har ett allvarligt

nedsatt antal vita blodkroppar (neutropeni). Doseringen till barn och ungdomar som får kemoterapi är

densamma som för vuxna.

Instruktion för injicering med Grastofil

Detta avsnitt innehåller information om hur du ger dig själv en injektion med Grastofil.

Viktigt

: Försök inte att ge dig själv en injektion om du inte har fått utbildning av din läkare eller

sjuksköterska.

Grastofil injiceras i vävnaden precis under huden. Detta kallas för en subkutan injektion.

Utrustning som du behöver

För att ge dig själv en subkutan injektion behöver du:

en ny förfylld spruta med Grastofil, och

spritservetter eller liknande.

Vad ska jag göra innan jag ger mig själv en subkutan injektion med Grastofil?

Ta ut sprutan ur kylskåpet. Låt sprutan ligga i rumstemperatur (15 ºC till 25 ºC) i cirka 30

minuter eller håll den förfyllda sprutan försiktigt i handen under några minuter. Detta gör

injektionen behagligare. Värm inte Grastofil på något annat sätt (t.ex. värm inte i en

mikrovågsugn eller i varmt vatten).

Skaka inte den förfyllda sprutan.

Ta inte bort nålskyddet förrän du är klar att injicera.

Tvätta händerna noggrant.

Hitta en bekväm, väl upplyst, ren yta och lägg all utrustning du behöver inom räckhåll.

Hur förbereder jag min Grastofilinjektion?

Innan du injicerar Grastofil du måste göra följande:

För att undvika att böja nålen ska du försiktigt dra av skyddet från nålen utan att vrida.

Rör inte nålen och tryck inte på kolven.

Du kanske lägger märke till en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Du behöver inte avlägsna

luftbubblan innan du injicerar. Det är ofarligt att injicera lösningen med luftbubblan kvar.

Grastofil spruta har en skala på cylinderbehållaren. Håll sprutan med kanylen uppåt. Tryck in

kolven långsamt till den siffra (anges i ml) som motsvarar den dos Grastofil som din läkare har

ordinerat.

Du kan nu använda den förfyllda sprutan.

Var ska jag ta injektionen?

De bästa ställena att injicera på är övre delen av låren och magen. Om någon annan ger dig

injektionen, kan han eller hon också använda baksidan av armarna.

Du kan byta injektionsställe om du märker att området är rött eller ömt.

Hur ger jag mig själv injektionen?

Desinficera huden med en spritservett och nyp (utan klämma) ihop huden mellan tummen och

pekfingret.

Stick in nålen helt genom huden så som visats av din sjuksköterska eller läkare.

Dra upp kolven lite för att kontrollera att ett blodkärl inte har punkterats. Om du ser blod i

sprutan, dra ut nålen och stick in den på ett annat ställe.

Tryck ner kolven med ett långsamt, konstant tryck, utan att släppa greppet om huden, tills

sprutan är tom.

Dra ut nålen och släpp taget om huden. Sätt inte tillbaka skyddet på använda nålar, eftersom du

kan råka sticka dig själv.

Om du märker en blodfläck du kan försiktigt badda bort den med en bomullstuss eller

hushållspapper. Gnugga inte på injektionsstället. Vid behov kan du täcka injektionsstället med

ett plåster.

Varje spruta ska endast användas till en injektion. Använd inte Grastofil som kan finnas kvar i

sprutan.

Kom ihåg

: om du har några problem ska du inte tveka att be läkaren eller sjuksköterskan om hjälp och

råd.

Om du använt för stor mängd av Grastofil

Om du använt för stor mängd av Grastofil, kontakta din läkare eller apotekspersonal så snart som

möjligt.

Om du har glömt att använda Grastofil

Om du har missat en injektion, kontakta läkaren snarast möjligt.

Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd injektion. Kontakta din läkare för att diskutera när

du bör injicera nästa dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala omedelbart med läkaren under behandlling om:

du får en allergisk reaktion med svaghet, blodtrycksfall, andningssvårigheter, svullnad i ansiktet

(anafylaxi), hudutslag, kliande utslag (urtikaria), svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan

eller halsen (angioödem) och andnöd (dyspné).

du får hosta, feber och andningssvårigheter (dyspné) eftersom det kan vara tecken på akut

andnödssyndrom (ARDS).

du får njurskador (glomerulonefrit). Njurskador har observerats hos patienter som får filgrastim.

Kontakta läkare omedelbart om du drabbas av svullnad i ansiktet eller fotlederna, blod i urinen

eller brunfärgad urin eller om du tycker att du urinerar mindre än vanligt.

du har någon av följande eller en kombination av följande biverkningar:

svullnad eller påsar, vilket kan associeras med mindre frekvent passerande vatten,

andningssvårigheter, svullen buk och känsla av fullkomlighet, och en allmän känsla av

trötthet.

Dessa symtom uppträder vanligen på ett snabbt sätt. Dessa kan vara symptomen på en sjukdom

kallad ”kapillärläckagesyndrom” som får blod att läcka från de små blodkärlen i kroppen och

behöver akut läkarvård.

du har en kombination av något av följande symtom:

feber eller frossa, eller känner dig mycket kall, hög hjärtfrekvens, förvirring eller

desorientering, andnöd, mycket stark smärta eller obehag och klibbig eller svettig hud.

Detta kan vara symtom på ett tillstånd som kallas ”sepsis” (eller ”blodförgiftning”), en allvarlig

infektion med ett inflammatoriskt svar i hela kroppen som kan vara livshotande och som kräver

akut läkarvård.

du får smärta i vänstra övre delen av magen (buken), smärta under vänster revbensbåge eller vid

skulderbladets spets, eftersom det kan vara ett problem med mjälten (förstorad

mjälte[splenomegali] eller brusten mjälte).

du behandlas för svår kronisk neutropeni och har blod i urinen (hematuri). Läkaren kan testa

urinen regelbundet om du får denna biverkning eller om protein påvisas i urinen (proteinuri).

En vanlig biverkning vid användning av Grastofil är smärta i muskler eller skelett (muskuloskeletal

smärta), som kan lindras med vanliga smärtstillande läkemedel (analgetika). Hos patienter som

genomgår stamcells- eller benmärgstransplantation kan transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD)

förekomma – detta är en reaktion hos donatorcellerna mot patienten som mottar transplantatet; tecken

och symtom är utslag på handflatorna eller fotsulorna och sår i munnen, tarmen, levern, huden eller

ögonen, lungorna, vagina och leder.

Hos friska stamcellsdonatorer kan ett ökat antal vita blodkroppar (leukocytos) och ett minskat antal

trombocyter ses. Detta försämrar blodets förmåga att koagulera (trombocytopeni) vilket din läkare

kommer att kontrollera.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

minskning av trombocyter vilket försämrar blodets förmåga att koagulera (trombocytopeni)

litet antal röda blodkroppar (anemi)

huvudvärk

diarré

kräkningar

illamående

onormalt håravfall eller hårförtunning (alopeci)

trötthet (utmattning)

ömhet och svullnad i slemhinnan i matsmältningskanalen som går från munnen till anus

(slemhinneinflammation)

feber (pyrexi)

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

inflammation i lungorna (bronkit)

övre luftvägsinfektion

urinvägsinfektion

minskad aptit

sömnlöshet (insomni)

yrsel

minskad känselförnimmelse, särskilt i huden (hypoestesi)

stickningar eller domningar i händer eller fötter (parestesi)

lågt blodtryck (hypotoni)

högt blodtryck (hypertoni)

hosta

blodig upphostning (hemoptys)

smärta i munnen och halsen (orofaryngeal smärta)

näsblod (epistaxis)

förstoppning

oral smärta

förstorad lever (hepatomegali)

utslag

rodnad i huden (erytem)

muskelspasmer

smärta vid urinering (dysuri)

bröstsmärta

smärta

allmän svaghetskänsla (asteni)

allmän sjukdomskänsla

svullnad i händer och fötter (perifert ödem)

ökning av vissa enzymer i blodet

förändringar i blodets kemiska sammansättning

transfusionsreaktion

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

ökning av vita blodkroppar (leukocytos)

allergisk reaktion (överkänslighet)

avstötning av transplanterad benmärg (transplantat-mot-värdsjukdom)

höga nivåer urinsyra i blodet vilket kan orsaka gikt (hyperurikemi) (förhöjt blodurea)

leverskada på grund av blockering av de små venerna i levern (venocklusiv sjukdom)

lungor som inte fungerar som de ska vilket leder till andfåddhet (andningssvikt)

svullnad och/eller vätska i lungorna (lungödem)

lunginflammation (interstitiell lungsjukdom)

avvikelser på lungröntgen (lunginfiltration)

blödning från lungan (lungblödning)

minskat syreupptag i lungan (hypoxi)

knottriga hudutslag (makulopapulösa utslag)

sjukdom som gör skelettet mindre tätt, så att det blir svagare, skörare och bryts lättare

(osteoporos)

reaktion vid injektionsstället

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

svår smärta i skelettet, bröstet, tarmarna eller lederna (sicklecellanemi med kris)

plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

smärta och svullnad i lederna som liknar gikt (pseudogikt)

förändringar i hur kroppen reglerar vätska vilket kan leda till svullnad (vätskevolymrubbningar)

inflammation i blodkärlen i huden (kutan vaskulit)

plommonfärgade, upphöjda, smärtsamma sår på armar och ben och ibland i ansiktet och på

halsen med feber (Sweets syndrom)

förvärrad reumatoid artrit

ovanliga förändringar i urinen

minskad bentäthet

Inflammation i aortan (det stora blodkärl som transporterar blod från hjärtat och ut i kroppen), se

avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Grastofil ska förvaras

Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på den förfyllda sprutan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i kartongen. Ljuskänsligt.

Grastofil kan tas ur kylskåpet och lämnas i rumstemperatur (vid högst 25 °C) i en enstaka period på

upp till 15 dagar som slutar inom det märkta utgångsdatumet. När Grastofil har förvarats i

rumstemperatur ska det inte sättas tillbaka i kylskåpet igen. Alla sprutor med Grastofil som förvarats

utanför kylskåpet i mer än 15 dagar ska inte användas utan kasseras enligt gällande anvisningar.

Använd inte Grastofil om du märker att den är grumlig, missfärgad eller om det finns partiklar i den.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är filgrastim. Varje ml lösning innehåller 60 miljoner enheter (ME)

(motsvarande 600 mikrogram [µg]) filgrastim. Varje förfylld spruta innehåller 30 ME (300 µg)

filgrastim i 0,5 ml lösning.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Grastofil 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvätska, lösning, i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ml lösning innehåller 60 miljoner enheter (ME) (motsvarande 600 mikrogram [µg]) filgrastim.

Varje spruta med 0,5 ml lösning innehåller 30 ME (300 mikrogram) filgrastim (600 mikrogram/ml).

Filgrastim är ett rekombinant metionyl human granulocytkolonistimulerande faktor som produceras i

Escherichia coli

(BL21) med rekombinant DNA-teknik.

Hjälpämne med känd effekt

En ml lösning innehåller 50 mg sorbitol (E420) (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektions-/infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Grastofil är indicerad för att reducera durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos

patienter som behandlas med etablerade cytostatika för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk

leukemi och myelodysplasi) och för att reducera durationen av neutropeni hos patienter som genomgår

myeloablativ terapi följt av benmärgstransplantation och som bedöms utsättas för ökad risk av

förlängd allvarlig neutropeni.

Säkerheten och effekten av Grastofil är likvärdig hos vuxna, barn och ungdomar som behandlats med

cytostatika.

Grastofil är indicerad för mobilisering av perifera stamceller (PBPC).

Hos patienter, barn och vuxna, med allvarlig kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni med ett

absolut neutrofilantal (ANC) på ≤0,5 x 10

/l, och en anamnes på allvarliga eller återkommande

infektioner, är långvarig administrering av Grastofil avsett för att öka neutrofilantalet och för att

minska incidensen och varaktigheten av infektionsrelaterade händelser.

Grastofil är indicerad vid behandling av persisterande neutropeni (ANC mindre än eller lika med

1,0 x 10

/l) hos patienter med avancerad hiv-infektion för att minska risken för bakteriella infektioner

när andra alternativ för att behandla neutropeni är olämpliga.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Grastofil bör endast ske i samarbete med en onkologisk/hematologisk klinik som har

erfarenhet av behandling med granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) och som har tillgång till

nödvändiga diagnostiska hjälpmedel. Mobilisering och aferes bör utföras i samarbete med en

onkologisk/hematologisk klinik med godtagbar erfarenhet inom detta område och där kontroll av

utbytet av hematopoetiska stamceller kan utföras på ett korrekt sätt.

Etablerad cytotoxisk kemoterapi

Dosering

Rekommenderad dos av Grastofil är 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag). Den första dosen Grastofil

ska ges tidigast 24 timmar efter avslutad cytotoxisk kemoterapi. I randomiserade kliniska studier har

en subkutan dos på 230 mikrogram/m

/dag (4,0-8,4 mikrogram/kg/dag) använts.

Daglig dosering av Grastofil bör fortsätta till dess att förväntat nadir för neutrofila granulocyter har

passerats och antalet neutrofila granulocyter har normaliserats. Efter etablerad kemoterapi av solida

tumörer, lymfom och lymfoida leukemier förväntas behandlingstiden för att uppfylla dessa kriterier

vara upp till 14 dagar. Efter induktions- och konsolideringsbehandling av akut myeloisk leukemi kan

behandlingstiden vara avsevärt längre (upp till 38 dagar) beroende på typ, dos och schema för den

aktuella cytotoxiska kemoterapin.

Hos patienter som får cytotoxisk kemoterapi ses en kortvarig ökning av antalet neutrofila granulocyter

1-2 dagar efter påbörjad Grastofilbehandling. För ett bestående behandlingssvar bör

Grastofilbehandlingen dock inte avbrytas innan förväntat nadir har passerats och antalet neutrofila

granulocyter har normaliserats. Grastofilbehandlingen bör inte avbrytas i förtid, d.v.s. före tiden för

förväntat nadir.

Administreringssätt

Grastofil kan ges som daglig subkutan injektion eller alternativt som daglig intravenös infusion

utspädd i 5 % glukoslösning under 30 minuter (se avsnitt 6.6). Subkutan administrering föredras i de

flesta fall. En studie med administrering av en engångsdos gav viss evidens för att intravenös tillförsel

kan förkorta effektdurationen. Den kliniska relevansen av dessa fynd vid upprepad dosering är oklar.

Administreringssätt ska väljas med utgångspunkt från individuella kliniska omständigheter.

Hos patienter behandlade med myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation

Dosering

Rekommenderad startdos av Grastofil är 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag). Den första dosen av

Grastofil ska administreras minst 24 timmar efter cytotoxiska kemoterapi och minst 24 timmar efter

benmärgsinfusion.

När nadir för neutrofila granulocyter har passerats, ska den dagliga dosen Grastofil titreras mot

neutrofilsvaret enligt följande:

Antal neutrofila granulocyter (ANC)

Dosjustering av Grastofil

ANC >1,0 x 10

/l 3 dagar i följd

Sänk till 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag)

Därefter, om ANC förblir >1,0 x 10

ytterligare 3 dagar i följd

Sätt ut Grastofil

Om ANC sjunker till <1,0 x 10

/l under behandlingsperioden bör Grastofildosen höjas igen enligt

stegen ovan

ANC = absolut neutrofilantal

Administreringssätt

Grastofil kan ges som en 30 minuters eller 24 timmars intravenös infusion alternativt som 24 timmars

kontinuerlig subkutan infusion. Grastofil ska spädas i 20 ml 5 % glukoslösning (se avsnitt 6.6).

För mobilisering av perifera stamceller (PBPC) hos patienter som genomgår myelosuppressiv eller

myeloablativ terapi följd av autolog PBPC-transplantation

Dosering

Rekommenderad dos av Grastofil vid mobilisering av perifera stamceller med enbart Grastofilär 1,0

ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag) 5-7 dagar i följd. Tidpunkt för leukaferes: en eller två leukafereser

dag 5 och 6 är ofta tillräckligt. Under andra omständigheter kan ytterligare leukafereser vara

nödvändiga. Dosering av Grastofil bör fortsätta till den sista leukaferesen.

Rekommenderad dos Grastofil vid mobilisering av perifera stamceller efter myelosuppressiv

kemoterapi är 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag) från den första dagen efter avslutad kemoterapi

till dess att förväntat nadir för neutrofila granulocyter har passerats och antalet neutrofila granulocyter

har normaliserats. Leukaferes bör utföras under den period då ANC ökar från <0,5 x 10

/l till >5,0 x

/l. För patienter som inte fått omfattande kemoterapi är ofta en leukaferes tillräcklig. Under andra

omständigheter rekommenderas ytterligare leukafereser.

Administreringssätt

Grastofil för PBPC-mobilisering med enbart Grastofil

Grastofil kan ges som en 24 timmars subkutan kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. För

infusioner ska Grastofil spädas i 20 ml 5 % glukoslösning (se avsnitt 6.6).

Grastofil för PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi

Grastofil ska ges som en subkutan injektion.

För mobilisering av PBPC hos friska donatorer före allogen PBPC-transplantation

Dosering

För mobilisering av perifera stamceller hos friska donatorer bör Grastofil ges med en dos av

1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag) 4 till 5 dagar i följd. Leukaferes bör påbörjas dag 5 och

fortsätta till dag 6 om det behövs för att samla 4 x 10

CD34

celler/kg av mottagarens kroppsvikt.

Administreringssätt

Grastofil ska ges som en subkutan injektion.

Hos patienter med allvarlig kronisk neutropeni (SCN)

Dosering

Medfödd neutropeni:

Rekommenderad startdos är 1,2 ME/kg/dag (12 mikrogram/kg/dag) som en

engångsdos eller uppdelad på flera doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni:

Rekommenderad startdos är 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag)

som en engångsdos eller uppdelad på flera doser.

Dosjustering: Grastofil bör ges dagligen som subkutan injektion till dess att antalet neutrofila

granulocyter har uppnått och kan upprätthållas över 1,5 x 10

/l. När svar på behandlingen erhållits bör

minsta effektiva dos som krävs för att upprätthålla denna nivå fastställas. Daglig långtidsbehandling

krävs för att upprätthålla ett adekvat antal neutrofila granulocyter. Efter en till två veckors behandling

kan startdosen dubbleras eller halveras beroende på patientens svar. Därefter kan dosen justeras

individuellt varje eller varannan vecka för att upprätthålla det genomsnittliga antalet neutrofila

granulocyter mellan 1,5 x 10

/l och 10 x 10

/l. En snabbare dosökning kan övervägas hos patienter

med allvarliga infektioner. 97 % av de patienter som svarade på behandlingen i kliniska studier hade

ett komplett svar vid doser på ≤2,4 ME/kg/dag (24 mikrogram/kg/dag). Den långsiktiga säkerheten vid

administrering av Grastofil i doser över 2,4 ME/kg/dag (24 mikrogram/kg/dag) hos patienter med SCN

har inte fastställts.

Administreringssätt

Kongenital, idiopatisk eller cyklisk neutropeni: Grastofil ska ges som en subkutan injektion.

Hos patienter med hiv-infektion

Dosering

För att upphäva neutropeni

Rekommenderad startdos Grastofil är 0,1 ME/kg/dag (1 mikrogram/kg/dag) med titrering upp till

maximalt 0,4 ME/kg/dag (4 mikrogram/kg/dag) tills ett normalt antal neutrofila granulocyter har

uppnåtts och kan upprätthållas (ANC >2,0 x 10

/l). I kliniska studier, svarade >90 % av patienterna på

dessa doser med upphävd neutropeni i median på 2 dagar.

För ett litet antal patienter (<10 %) krävdes doser på upp till 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag)

för att upphäva neutropeni.

För att upprätthålla normalt antal neutrofila granulocyter

När neutropenin är upphävd bör minsta effektiva dos för att upprätthålla ett normalt antal neutrofila

granulocyter fastställas. Initial dosjustering till 30 ME/dag (300 mikrogram/dag) varannan dag

rekommenderas. Beroende på patientens ANC kan ytterligare dosjustering vara nödvändig för att

upprätthålla antalet neutrofila granulocyter >2,0 x 10

/l. I kliniska studier krävdes doser på 30 ME/dag

(300 mikrogram/dag) 1-7 dagar i veckan för att upprätthålla ANC >2,0 x 10

/l med en

doseringsfrekvens i median på 3 dagar i veckan. Långtidsbehandling kan krävas för att upprätthålla

ANC >2,0 x 10

Administreringssätt

För att behandla neutropeni eller bibehålla normalt antal neutrofila granulocyter: Grastofil ska ges som

en subkutan injektion.

Särskilda populationer

Äldre patienter

Kliniska studier med filgrastim har inkluderat ett litet antal äldre patienter, men särskilda studier har

inte utförts på denna grupp och därför kan inga specifika dosrekommendationer ges.

Patienter med nedsatt njur-/leverfunktion

Studier med filgrastim till patienter med svårt nedsatt njur- eller leverfunktion visar att det har en

farmakokinetisk och farmakodynamisk profil som är likartad den hos friska personer. Dosjustering

krävs inte i dessa fall.

Pediatriska patienter med SCN eller cancer

65 % av patienterna med SCN, som ingått i kliniska studier, var under 18 år. Effekten av behandlingen

hos denna åldersgrupp vilken främst omfattade patienter med kongenital neutropeni var påtaglig. Det

fanns inga skillnader i biverkningsprofil hos barn som behandlats för

SCN.

Data från kliniska studier med pediatriska patienter indikerar att säkerhet och effekt av filgrastim är

densamma för vuxna, barn och ungdomar som får cytotoxisk kemoterapi.

Dosrekommendationer till pediatriska patienter är desamma som för vuxna som får myelosuppressiv

cytotoxisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska produktnamnet och satsnumret på den

administrerade produkten dokumenteras tydligt.

Varningar och försiktighet för alla indikationer

Överkänslighet

Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, som uppträtt vid den inledande eller efterföljande

behandlingen har rapporterats hos patienter som behandlats med filgrastim. Behandlingen med

filgrastim ska avslutas permanent hos patienter som med kliniskt signifikant överkänslighet. Ge inte

filgrastim till patienter som tidigare har drabbats av överkänslighet mot filgrastim eller pegfilgrastim.

Pulmonella biverkningar

Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell lungsjukdom, har rapporterats efter administrering av

G-CSF. Risken kan vara större hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni. Debut av

pulmonella symtom såsom hosta, feber och dyspné i kombination med radiologiska tecken på

lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andnödssyndrom (ARDS).

Filgrastim bör sättas ut och lämplig behandling ges.

Glomerulonefrit

Glomerulonefrit har rapporterats hos patienter som får filgrastim eller pegfilgrastim. I allmänhet går

glomerulonefrit tillbaka efter en sänkning av dosen eller utsättning av filgrastim eller pegfilgrastim.

Kontroller av urinprover rekommenderas.

Kapillärläckagesyndrom

Kapillärläckagesyndrom, vilket kan vara livshotande om behandling dröjer, har rapporterats efter

granulocytkolonistimulerande faktor administration, och kännetecknas av lågt blodtryck,

hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration. Patienter som utvecklar symtom på

kapillärläckagesyndrom bör noga övervakas och får standard symtomatisk behandling, vilket kan

innefatta ett behov av intensivvård (se sektion 4.8).

Splenomegali och mjältruptur

Normalt asymtomatiska fall av splenomegali och fall av mjältruptur har rapporterats hos patienter och

friska donatorer efter behandling med filgrastim. Några fall av mjältruptur ledde till dödsfall. Mjältens

storlek ska därför kontrolleras noggrant (t.ex. klinisk undersökning, ultraljud). En diagnos på

mjältruptur bör övervägas hos donatorer och/eller patienter som rapporterar vänstersidig smärta i övre

buken eller vid skulderbladsspetsen. Dossänkningar observerades bromsa eller stoppa progressionen

av mjältförstoring och hos 3 % av patienterna krävdes splenektomi.

Malign celltillväxt

G-CSF kan främja tillväxt av myeloiska celler

in

vitro

och liknande effekter kan också ses hos vissa

icke-myeloiska celler

in vitro

Myelodysplastiskt syndrom eller kronisk myeloisk leukemi

Säkerheten och effekten av filgrastim till patienter med myelodysplastiskt syndrom eller kronisk

myeloisk leukemi har inte fastställts. Filgrastim är inte indicerat vid dessa tillstånd. Särskild

försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation vid kronisk myeloisk leukemi från

akut myeloisk leukemi.

Akut myeloisk leukemi

Med tanke på att säkerhets- och effektdata är begränsade för patienter med sekundär AML bör

försiktighet iakttas vid administrering av filgrastim. Säkerheten och effekten av filgrastim hos

de novo

AML patienter <55 år med god cytogenetik [t (8;21), t (15;17) och inv (16)] har inte fastställts.

Trombocytopeni

Trombocytopeni har rapporterats bland patienter som får behandling med filgrastim. Trombocyttalet

bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första behandlingsveckorna med filgrastim. Tillfälligt

behandlingsuppehåll eller dosreducering av filgrastim bör övervägas hos patienter med allvarlig

kronisk neutropeni som utvecklar trombocytopeni (trombocyttal <

100 x 10

Leukocytos

Leukocyt

värden på 100 x 10

/l eller högre har observerats hos färre än 5 % av de cancerpatienter som har

behandlats med högre filgrastimdoser än 0,3 ME/kg/dag (3 µg/kg/dag). Inga biverkningar som direkt

kan tillskrivas denna grad av leukocytos har rapporterats. Med tanke på de potentiella risker som är

förenade med svår leukocytos bör dock leukocytantalet kontrolleras regelbundet under behandling

med filgrastim. Om antalet leukocyter överstiger 50 x 10

/l efter förväntat nadir bör filgrastim sättas ut

omedelbart. När filgrastim administreras för mobilisering av perifera stamceller bör behandlingen

avbrytas eller dosen minskas när leukocytantalet ökar till >70 x 10

Immunogenicitet

Som för alla terapeutiska proteiner finns en risk för immunogenicitet. Förekomsten av

antikroppsbildning mot filgrastim är i allmänhet låg. Bindande antikroppar förekommer som förväntat

med alla biologiska läkemedel, men de har i dagsläget inte förknippats med neutraliserande aktivitet.

Aortit

Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF. De

upplevda symtomen inbegriper feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och ökade

inflammatoriska markörer (t.ex. C-reaktivt protein och antalet vita blodkroppar). I de flesta fall

diagnostiserades aortit med hjälp av datortomografi och gick i allmänhet över efter utsättning av G-

CSF. Se även avsnitt 4.8.

Varningar och försiktighet i samband med komorbiditeter

Försiktighet hos patienter med sicklecellsjukdom och sicklecellbärare

Sicklecellkriser, i vissa fall med dödlig utgång, har rapporterats vid användning av filgrastim till

patienter med sicklecellsjukdom eller sicklecellbärare. Läkare ska iaktta försiktighet vid förskrivning

av filgrastim till patienter med sicklecellsjukdom eller sicklecellbärare.

Osteoporos

Monitorering av skelettdensiteten kan vara indicerat hos patienter som har underliggande

osteoporotiska skelettsjukdomar och genomgår kontinuerlig behandling med filgrastim i mer än

6 månader.

Försiktighet hos cancerpatienter

Filgrastim ska inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda

doseringsanvisningar.

Risker i samband med ökade kemoterapidoser

Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som får höga kemoterapidoser eftersom

förbättrade tumörresultat inte har visats och ökade doser av kemoterapeutiska läkemedel kan leda till

ökad toxicitet, inklusive kardiella, pulmonella, neurologiska och dermatologiska effekter (se

produktinformationen för respektive kemoterapeutiskt läkemedel som används).

Effekt av kemoterapi på erytrocyter och trombocyter

Behandling med enbart filgrastim förhindrar inte trombocytopeni och anemi orsakad av

myelosuppressiv kemoterapi. På grund av möjligheten att högre kemoterapidoser (d.v.s. fulldos enligt

det ordinerade doseringsschemat) ges, kan patienten löpa ökad risk att utveckla trombocytopeni och

anemi. Regelbunden kontroll av trombocyttal och hematokritvärde rekommenderas. Särskild

försiktighet bör iakttas vid administrering av kemoterapeutiska medel, ensamma eller i kombination,

som är kända för att orsaka svår trombocytopeni.

Användning av perifera stamceller mobiliserade med filgrastim har visats reducera graden och

durationen av den trombocytopeni som följer av myelosuppressiv eller myeloablativ kemoterapi.

Övrig försiktighet

Effekterna av filgrastim hos patienter med avsevärt reducerat antal myeloiska stamceller har inte

studerats. Filgrastim verkar primärt på neutrofila prekursorer så att ett förhöjt antal neutrofila

granulocyter erhålls. Därför kan neutrofilsvaret vara nedsatt hos patienter med reducerat antal

prekursorer (t.ex. de som behandlats med omfattande strålbehandling eller kemoterapi eller har

tumörinfiltrat i benmärgen).

Vaskulära rubbningar, däribland venocklusiv sjukdom och vätskevolymrubbningar, har rapporterats

hos patienter som fått högdos kemoterapi följd av transplantation.

Det har förekommit rapporter om transplantat-mot-värdsjukdom (GvHD) och dödsfall hos patienter

som fått G-CSF efter allogen benmärgstransplantation (se avsnitt 4.8 och 5.1).

En ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen vid behandling med tillväxthormoner har kopplats till

övergående abnorm benscanning. Detta bör beaktas vid tolkning av resultaten av bildundersökningar

av skelettet.

Försiktighet hos patienter som genomgår mobilisering av perifera stamceller

Mobilisering

Det finns inga prospektivt randomiserade jämförelser av de två rekommenderade

mobiliseringsmetoderna (enbart filgrastim eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) i

samma patientpopulation. Graden av variation mellan enskilda patienter och mellan

laboratorieanalyser av CD34

celler innebär att det är svårt att göra en direkt jämförelse mellan olika

studier. Det är därför svårt att rekommendera en optimal metod. Valet av mobiliseringsmetod bör

övervägas i relation till de övergripande målen med behandlingen för den enskilda patienten.

Tidigare exponering för cytotoxiska läkemedel

Patienter som har genomgått mycket omfattande myelosuppressiv behandling uppvisar eventuellt inte

tillräcklig mobilisering av perifera stamceller för att åstadkomma rekommenderat minimiutbyte (2,0 x

CD34

-celler/kg) eller påskyndad trombocytnormalisering i samma grad.

Vissa cytotoxiska läkemedel uppvisar särskild toxicitet på den hematopoetiska stamcellspoolen och

kan därför påverka mobiliseringen negativt. Läkemedel som melfalan, karmustin (BCNU) och

karboplatin, administrerade under långa perioder före försök till stamcellsmobilisering, kan minska

stamcellsutbytet. Administrering av melfalan, karboplatin eller BCNU tillsammans med filgrastim har

däremot visats sig vara effektivt för mobilisering av stamceller. När PBPC-transplantation förutses,

bör mobiliseringen av stamceller läggas in tidigt i patientens behandlingsplan. Hos dessa patienter bör

särskild uppmärksamhet ägnas åt antalet mobiliserade stamceller före administrering av

högdoskemoterapi. Om utbytet är otillräckligt enligt ovanstående kriterier, bör andra

behandlingsalternativ som inte kräver stöd i form av stamceller övervägas.

Bestämning av stamcellsutbytet

Vid bestämning av antalet perifera stamceller som skördats hos patienter behandlade med filgrastim

bör kvantifieringsmetoden ägnas särskild uppmärksamhet. Resultaten av flödescytometrianalyser av

CD34

-celler varierar beroende på den exakta metod som används och därför måste

rekommendationer om värden som är baserade på studier i andra laboratorier tolkas med försiktighet.

Statistisk analys av förhållandet mellan det antal CD34

-celler som återförs till patienten och hur

snabbt trombocyttalet normaliseras efter högdoskemoterapi visar på ett komplext men kontinuerligt

samband.

Det rekommenderade minimiutbytet på ≥ 2 x 10

CD34

-celler/kg baseras på publicerad erfarenhet

som har resulterat i adekvat hematologisk återhämtning. Ett utbyte som är högre än detta minimum

anses höra samman med snabbare återhämtning, ett lägre med långsammare återhämtning.

Försiktighet hos friska donatorer som genomgår mobilisering av perifera stamceller

Mobilisering av perifera stamceller ger inte någon direkt klinisk fördel hos friska donatorer och bör

endast övervägas med tanke på allogen stamcellstransplantation.

Mobilisering av perifera stamceller bör endast övervägas hos donatorer som uppfyller kliniska och

laboratoriemässiga kriterier för stamcellsdonation särskilt med hänseende på hematologiska värden

och infektionssjukdomar.

Säkerhet och effekt för filgrastim har inte utvärderats hos friska donatorer under 16 år eller över 60 år.

Övergående trombocytopeni (trombocyttal <100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling och leukaferes

observerades hos 35 % av de studerade personerna.

Bland dessa rapporterades två fall med

trombocyttal <50 x 10

/l som tillskrevs leukaferesen.

Om fler än en leukaferes krävs, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt donatorer med trombocyttal

<100 x 10

/l före leukaferes; generellt bör aferes inte utföras vid trombocyttal < 75 x 10

Leukaferes bör inte utföras hos donatorer som behandlas med antikoagulantia eller som har kända

defekter i hemostasen.

Donatorer som behandlas med G-CSF för mobilisering av perifera stamceller bör kontrolleras tills

hematologiska värden har normaliserats.

Övergående cytogena förändringar har observerats hos friska donatorer efter användning av G-CSF.

Dessa förändringars betydelse är okänd. Långtidsuppföljning av säkerheten hos donatorer pågår. En

risk för aktivering av en malign myeloisk klon kan dock inte uteslutas. Det rekommenderas att

aferescentrum utför en systematisk registrering och följer stamcellsdonatorer i minst 10 år för att

säkerställa uppföljning av långsiktig säkerhet.

Försiktighet hos mottagare av allogena perifera stamceller mobiliserade med filgrastim

Nuvarande data tyder på att immunologiska interaktioner mellan det allogena PBPC-transplantatet och

mottagaren kan vara förenade med en ökad risk för akut och kronisk GvHD jämfört med

benmärgstransplantation.

Försiktighet hos patienter med SCN

Filgrastim ska inte ges till patienter med svår medfödd neutropeni som utvecklar leukemi eller

uppvisar tecken på att leukemi är under utveckling.

Blodbild

Andra förändringar i blodbilden som kräver noggrann kontroll av antalet blodkroppar förekommer,

bland annat anemi och övergående ökningar av myeloiska stamceller.

Övergång till leukemi eller myelodysplastiskt syndrom

Särskild försiktighet bör iakttas vid SCN-diagnoser för att skilja dem från andra hematopoetiska

rubbningar, såsom aplastisk anemi, myelodysplasi och myeloisk leukemi. Fullständig

blodkroppsräkning med differential- och trombocyträkning och utredning av benmärgsmorfologi och

karyotyp bör utföras före behandling.

Frekvensen av myelodysplastiska syndrom (MDS) eller leukemi var låg (ca 3 %) vid kliniska

prövningar på patienter med SCN som behandlats med filgrastim. Denna observation har bara gjorts

hos patienter med medfödd neutropeni. MDS och leukemier är naturliga komplikationer till

sjukdomen och sambandet med filgrastimbehandling är osäkert. En subgrupp om cirka 12 % av

patienterna med normal cytogenetik vid baslinjen utvecklade senare abnormiteter, däribland

monosomi 7, vid upprepad rutinkontroll. Det är för närvarande oklart om långtidsbehandling av

patienter med SCN predisponerar dessa patienter för övergång till cytogenetiska avvikelser, MDS eller

leukemi. Regelbunden morfologisk och cytogenetisk benmärgsundersökning hos patienterna

rekommenderas (ungefär var 12:e månad).

Övrig försiktighet

Orsaker till övergående neutropeni, såsom virusinfektioner, bör uteslutas.

Hematuri var vanligt och proteinuri förekom hos ett litet antal patienter. Regelbunden urinanalys bör

utföras för att kontrollera denna biverkning.

Säkerhet och effekt för nyfödda och patienter med autoimmun neutropeni har inte fastställts.

Försiktighet hos patienter med hiv-infektion

Blodbild

ANC bör kontrolleras noggrant, särskilt under de första behandlingsveckorna med filgrastim. En del

patienter kan svara mycket snabbt på den första dosen filgrastim med en avsevärd ökning av antalet

neutrofila granulocyter. ANC bör kontrolleras dagligen under de första 2 till 3 dagarna med

administrering av filgrastim. Därefter bör ANC kontrolleras minst två gånger per vecka under de

första två veckorna och därefter en gång per vecka eller en gång varannan vecka vid

underhållsbehandling. Vid oregelbunden dosering av 30 ME (300 mikrogram) filgrastim per dag kan

Läs hela dokumentet

EMA/350514/2014

EMEA/H/C/002150

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Grastofil

filgrastim

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Grastofil.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Grastofil ska användas.

Praktisk information om hur Grastofil ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Grastofil och vad används det för?

Grastofil är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen filgrastim. Grastofil används för att

stimulera produktionen av vita blodkroppar i följande fall:

För att minska varaktigheten av neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar)

och förekomsten av febril neutropeni (neutropeni med feber) hos patienter som får kemoterapi

(läkemedel för behandling av cancer) som är cytotoxisk (celldödande).

För att minska varaktigheten av neutropeni hos patienter som genomgår behandling för att

förstöra benmärgscellerna före en benmärgstransplantation (till exempel hos vissa patienter med

leukemi) om de löper risk för långvarig, svår neutropeni.

För att hjälpa till att frigöra celler från benmärgen hos patienter som ska donera blodstamceller för

transplantation.

För att öka antalet neutrofiler och minska risken för infektion hos neutropenipatienter som tidigare

haft svåra, upprepade infektioner.

För att behandla ihållande neutropeni hos patienter med avancerad infektion med humant

immunbristvirus (hiv) för att minska risken för bakteriella infektioner när annan behandling är

olämplig.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Grastofil är en ”biosimilar” (liknande biologiskt läkemedel). Detta innebär att Grastofil liknar ett

biologiskt läkemedel (referensläkemedlet) som redan är godkänt i EU och att Grastofil och

referensläkemedlet innehåller samma aktiva substans. Referensläkemedlet för Grastofil är Neupogen.

Mer information om biosimilarer finns i dokumentet med frågor och svar här

Hur används Grastofil?

Grastofil finns i förfyllda sprutor som en injektions- eller infusionsvätska, lösning (dropp). Det ges

genom injektion under huden eller infusion i en ven. Det är receptbelagt och behandling ska ges i

samarbete med en klinik för cancerbehandling.

Hur Grastofil ges, i vilken dos och hur länge behandlingen behöver pågå beror på varför det används,

hur mycket patienten väger och hur patienten svarar på behandlingen. Mer information finns i

produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Grastofil?

Den aktiva substansen i Grastofil, filgrastim, är mycket lik ett mänskligt protein som kallas G-CSF

(granulocyte colony stimulating factor). Filgrastim fungerar på samma sätt som kroppens naturligt

producerade G-CSF genom att stimulera benmärgen att producera fler vita blodkroppar. Filgrastim i

Grastofil framställs genom en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att det

framställs av bakterier i vilka en gen (DNA) har införts som gör att de kan producera filgrastim.

Vilken nytta med Grastofil har visats i studierna?

Grastofil studerades i en huvudstudie på 120 kvinnliga vuxna patienter med bröstcancer som

behandlades med kemoterapi (läkemedel för behandling av cancer) som man vet orsakar neutropeni.

Patienterna fick kemoterapi dag 1 i en treveckorscykel, och fick därefter en dos Grastofil nästa dag och

varje dag i upp till 14 dagar. Det viktigaste måttet på effekt var varaktigheten av svår neutropeni.

Svår neutropeni varade i genomsnitt 1,4 dagar, vilket kan jämföras med 1,6 dagar och 1,8 dagar som

rapporterats i studier med filgrastim som hämtats från litteraturen. Data från publicerade studier visar

att fördelarna med och säkerheten för filgrastim är liknande för både vuxna och barn som genomgår

kemoterapi.

Studier utfördes även för att visa att Grastofil producerar halter av den aktiva substansen i kroppen

som är jämförbara med referensläkemedlet, Neupogen.

Vilka är riskerna med Grastofil?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Grastofil (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

muskuloskeletal smärta (värk i muskler och skelett). Andra biverkningar kan uppträda hos fler än 1 av

10 patienter, beroende på vilket medicinskt tillstånd Grastofil används mot. En fullständig förteckning

över biverkningar som rapporterats för Grastofil finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Grastofil?

EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann att det i enlighet med EU:s krav har visats att

Grastofil har en kvalitets-, säkerhets- och effektprofil som är jämförbar med profilen för Neupogen.

CHMP fann därför att fördelarna är större än de konstaterade riskerna, liksom för Neupogen.

Kommittén rekommenderade att Grastofil skulle godkännas för försäljning i EU.

Grastofil

EMA/350514/2014

Sida 2/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Grastofil?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Grastofil används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Grastofil. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Grastofil att utföra studier för att bekräfta Grastofils

långvariga säkerhet.

Mer information om Grastofil

Den 18 oktober 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Grastofil

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Grastofil finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 05-2014.

Grastofil

EMA/350514/2014

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen