Granupas (previously Para-aminosalicylic acid Lucane)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-04-2020

Aktiva substanser:
Para-aminosalicylsyra
Tillgänglig från:
Eurocept International B. V.
ATC-kod:
J04AA01
INN (International namn):
para-aminosalicylic acid
Terapeutisk grupp:
MEDEL MOT MYKOBAKTERIER
Terapiområde:
Tuberkulos
Terapeutiska indikationer:
GRANUPAS är indicerat för användning som en del av en lämplig kombinationsbehandling för multiresistent tuberkulos hos vuxna och pediatriska patienter från 28 dagars ålder och äldre när en effektiv behandlingsregim inte kan annars vara sammansatt av resistens eller tolerabilitet (se avsnitt 4. Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002709
Tillstånd datum:
2014-04-07
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002709

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

23-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

03-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

03-04-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

03-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

03-04-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

23-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

GRANUPAS 4 g enterogranulat

para-aminosalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad GRANUPAS är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar GRANUPAS

Hur du tar GRANUPAS

Eventuella biverkningar

Hur GRANUPAS ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad GRANUPAS är och vad det används för

GRANUPAS innehåller para-aminosalicylsyra som ges till vuxna och barn från minst 28 dagars ålder

för att behandla resistent tuberkulos i kombination med andra läkemedel, vid resistens eller intolerans

mot andra behandlingar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar GRANUPAS

Ta inte GRANUPAS

om du är allergisk mot para-aminosalicylsyra eller något annat ämne i detta läkemedel (listas i

avsnitt 6)

om du har svår njursjukdom.

Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar GRANUPAS.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar GRANUPAS

om du har leverproblem eller lindrig eller måttlig njursjukdom

om du har magsår

om du är infekterad med HIV

Barn

Användning av GRANUPAS rekommenderas ej till nyfödda barn (under 28 dagars ålder).

Andra läkemedel och GRANUPAS

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren om du tar något av följande:

Läkemedel mot tuberkulos eller etionamid (andra behandlingar mot tuberkulos)

Vitamin B12

Digoxin (för hjärtsjukdom)

Difenylhydramin (för allergiska reaktioner)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

GRANUPAS rekommenderas inte under graviditet och får endast användas om du får klartecken från

din läkare.Amma inte medan du tar GRANUPAS. Anledningen är att små mängder av läkemedlet kan

passera över till bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att GRANUPAS påverkar förmågan att framför något fordon och använda

maskiner. Om den ändå gör det bör detta rapporteras till läkare eller apotekspersonal.

3.

Hur du tar GRANUPAS

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vuxna

Rekommenderad dos för vuxna är 1 dospåse tre gånger om dagen; 1 dospåse var 8:e timme. Läkaren

kan behöva inleda behandlingen med en lägre dos för att förhindra eventuella biverkningar.

Ta inte mer än 3 dospåsar varje dag. Behandlingen ges vanligtvis under två år (24 månader).

Tillsätt dospåsens innehåll i ett glas tomat- eller apelsinjuice.

Drick det omedelbart.

Om några granulat finns kvar i glaset tillsätter du mer juice och dricker det omedelbart.

Användning för spädbarn, barn och ungdomar

Dosen hos spädbarn, barn och ungdomar beräknas av läkaren utifrån patientens kroppsvikt.

Rekommenderad total dos per dag är 150 mg per kg kroppsvikt. Denna dagliga mängd delas upp i två

doser som sprids ut under dagen.

Använd skeden som följer med läkemedlet för att mäta upp dosen.

För att mäta upp dosen:

Linjerna på skeden visar mängden (i milligram para-aminosalicylsyra). Ta rätt mängd

i enlighet med läkarens föreskrifter.

Lägg granulaten direkt i skeden.

Knacka skeden en gång mot ett bord så att granulaten ligger vågrätt och fortsätt fylla

på om så behövs.

Strö granulaten över äppelpuré eller yoghurt.

Se till att ditt barn äter det omedelbart.

Intag av detta läkemedel

Granulaten ska inte krossas eller tuggas. Svälj granulaten hela. Det är viktigt att du inte löser

upp, krossar eller tuggar granulaten eftersom det är möjligt att de då inte absorberas på rätt sätt

och kan orsaka magont eller blödning.

Använd inte dospåsen om den är uppsvälld eller granulaten förlorat sin ljusbruna färg.

Du kanske ser granulat i avföringen, vilket är normalt.

Om du har tagit för stor mängd av GRANUPAS

Tala med läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta dosen av GRANUPAS

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta tills det är tid för nästa dos, och ta då din

normala dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De första 3 månaderna av din behandling med GRANUPAS måste du vara uppmärksam på alla tecken

på allergiska reaktioner (t.ex. hudutslag, röda kliande fläckar på huden, klåda, utslag, ögon som

vattnas eller kliar eller täppt näsa) eller hepatit (t.ex. feber, trötthet, mörk urin, ljus avföring,

buksmärta, gulaktig hud och gulaktiga ögon). Kontakta omedelbart din läkare om du får upplever

något av dessa symtom.

Vanliga biverkningar (kan drabba mer än 1 av 100 personer:

ostadighetskänsla,

buksmärta (ont i magen),

kräkningar,

illamående,

väderspänning,

diarré,

mjuk avföring,

hudrodnad eller -utslag,

störning på gången och balansen.

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba mer än 1 av 1 000 personer):

aptitlöshet

Sällsynta biverkningar (kan drabba mer än 1 av 10 000 personer):

sköldkörtelproblem*,

nedsatt upptagningsförmåga av näring från föda,

magsår,

magblödning,

gulfärgning av huden eller ögonen (ikterus),

metallisk smak,

kliande utslag.

(*) hos patienter som även är infekterade med HIV är problem med sköldkörteln, särskilt underaktiv

sköldkörtel eller låga halter av sköldkörtelhormon, en mycket vanlig biverkning som kan drabba mer

än 1 av 10 personer. Regelbunden övervakning av tyreoidfunktionen indikeras för personer som lever

med HIV.

Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba färre än 1 av 10 000 personer):

sänkt antal blodplättar,

röda fläckar på huden,

sänkt antal vita blodkroppar,

sänkt antal röda blodkroppar,

sänkt förmåga hos blodkroppar att frigöra syre,

låga blodsockernivåer,

smärta i senor,

huvudvärk,

synavvikelser,

nervskada i händer och fötter,

yrsel,

kristaller i urinen,

förlängd blödningstid,

nedbrytning av leverceller,

förhöjda leverenzymer,

viktminskning.

Ingen känd frekvens biverkningar (kan inte beräknas från tillgängliga data):

hepatit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur GRANUPAS ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i månaden.

Förvaras vid högst 25°C. Dospåsarna kan förvaras under 25°C i upp till 24 timmar efter att de

öppnats.

Använd inte detta läkemedel om du märker att dospåsarna är uppsvällda eller om granulaten är

mörkbruna eller purpurfärgade.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre behövs. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är para-aminosalicylsyra.

Varje dospåse med enterogranulat innehåller 4 g para-aminosalicylsyra.

Övriga

innehållsämnen

kolloidal

silikondioxid,

dibutylsebakat,

metakrylsyra–etylakrylat

sampolymer (1:1) dispersion 30 procent, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel föreligger som ljusbruna enterogranulat i dospåsar.

Varje ask innehåller 30 dospåsar. En kalibrerad mätsked medföljer.

Innehavare av godkännande för försäljning

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederländerna

Tillverkare

Lucane Pharma,

172 rue de Charonne

75011 Paris

Frankrike

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Lietuva

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

България

Lucane Pharma

Teл.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Luxembourg/Luxemburg

Lucane Pharma

Tél/Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Česká republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Magyarország

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Danmark

FrostPharma AB

Tlf: +45 808 20 101

info@frostpharma.com

Malta

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Deutschland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Nederland

Eurocept International BV

Tel: +31 35 528 39 57

info@eurocept.nl

Eesti

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Norge

FrostPharma AB

Tlf: +47 815 03 175

info@frostpharma.com

Ελλάδα

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Österreich

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

España

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Polska

Lucane Pharma

Tel.: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

France

Lucane Pharma

Tél: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Portugal

Overpharma

Tel: +351 214 307 760

info@overpharma.pt

Hrvatska

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

România

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ireland

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Slovenija

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Ísland

FrostPharma AB

Sími: +46 775 86 80 02

E-mail: info@frostpharma.com

Slovenská republika

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Italia

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Suomi/Finland

FrostPharma AB

Puh/Tel: +35 875 32 51 209

info@frostpharma.com

Κύπρος

Lucane Pharma

Τηλ: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Sverige

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

Latvija

FrostPharma AB

Tel: +46 775 86 80 02

info@frostpharma.com

United Kingdom

Lucane Pharma

Tel: + 33 153 868 750

info@lucanepharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

GRANUPAS 4 g enterogranulat

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje dospåse innehåller 4 g para-aminosalicylsyra.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Enterogranulat

Granulaten är små och benvita/ljusbruna och omkring 1,5 mm i diameter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

GRANUPAS är avsett som del i adekvat kombinationsbehandling för multiresistent tuberkulos hos

vuxna och pediatriska patienter från minst 28 dagars ålder när en effektiv behandling inte kan

utformas på annat sätt till följd av resistens eller tolerabilitet.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer avseende användning av antibakteriella medel.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

4 g (en dospåse) tre gånger om dagen.

Den rekommenderade doseringen är 4 g var 8:e timme. GRANUPAS kan tas med mat.

Maximal daglig dos är 12 g. Behandlingstiden är vanligen 24 månader.

Desensibilisering

Desensibilisering kan uppnås genom att inleda behandlingen med 10 mg para-aminosalicylsyra (PAS)

som enkeldos. Dosen fördubblas varannan dag tills sammanlagt 1 gram uppnåtts, och därefter delas

dosen enligt det reguljära administreringsschemat. Om en lindrig temperaturökning eller hudreaktion

skulle utvecklas ska dosen minskas ett steg tillbaka eller hållas konstant under en cykel. Reaktioner är

sällsynta efter en total dos på 1,5 g.

Pediatriska patienter

optimala

doseringen

för

barn

osäker.

Begränsade

farmakokinetiska

data

påvisar

ingen

betydande skillnad mellan vuxna och barn.

Hos spädbarn, barn och ungdomar anpassas dosen efter patientens vikt med 150 mg/kg per dag,

uppdelat på två intagstillfällen. En doseringssked medföljer för att mäta små doser under 4 g för små

barn.

Säkerhet och effekt av para-aminosalicylsyra hos nyfödda har inte visats. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning.

Dospåsens innehåll ska tillsättas i ett glas apelsin- eller tomatjuice. Det går inte att lösa upp

granulaten och om de sjunker så kan juicen virvlas i glaset för att få jämn fördelning. Innehållet ska

drickas omedelbart och man ska se till att det inte blir granulat kvar i glaset. Skulle granulat bli kvar

på botten av glaset ska dessa omedelbart sväljas genom att tillsätta en liten mängd vätska. Små doser

till barn ska mätas med hjälp av doseringsskeden och strös på äppelpuré eller yoghurt.

Läkemedlet ska sväljas direkt efter att det blandats med apelsinjuice, tomatjuice, äppelpuré eller

yoghurt medan granulaten är intakta.

Granulaten

inte

krossas

eller

tuggas

eftersom

detta

försämrar

magsaftsresistenta

beläggningen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Svår

njursjukdom.

Patienter

gravt

nedsatt

njurfunktion

inte

para-aminosalicylsyra.

Patienter med svår njursjukdom ansamlar den inaktiva acetylmetaboliten till para-aminosalicylsyra.

4.4

Varningar och försiktighet

Lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion

Med tanke på att metaboliterna av para-aminosalicylsyra till största delen utsöndras genom glomerulär

filtration bör försiktighet iakttas hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion (se även

avsnitt 4.3).

Magsår

Para-aminosalicylsyra bör användas med försiktighet hos patienter med magsår.

Nedsatt leverfunktion

Para-aminosalicylsyra bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Levertoxicitet

Para-aminosalicylsyra kan ge upphov till hepatit. De första symtomen uppträder vanligtvis inom tre

månader efter att behandlingen inletts där hudutslag är den vanligaste biverkningen, följt av feber och

mer sällan av gastrointestinala störningar som anorexi, illamående eller diarré. Behandlingen ska då

omedelbart avbrytas.

Överkänslighet

Patienten måste noga monitoreras under de tre första behandlingsmånaderna och behandlingen måste

avbrytas omedelbart vid det första tecknet på hudutslag, feber eller andra begynnande tecken på

intolerans.

Se avsnitt 4.2 för doseringsjusteringar för desensibilisering.

Hypotyreoidism hos patienter saminfekterade med HIV

Para-aminosalicylicsyra kan associeras med ökad risk för hypothyroidism hos HIV-infekterade

patienter. Thyroideafunktionen ska övervakas hos HIV-infekterade patienter innan behandling

påbörjas och regelbundet under behandlingen, i synnerhet när para-aminosalicylicsyra

samadmninistreras tillsammans med etionamid/protionamid.

Patienterna bör informeras om att granulatens matris kan vara synliga i avföringen.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Resultaten från litteraturen tyder på följande:

Vitamin B12

Absorptionen av vitamin B12 kan minskas av para-aminosalicylsyra med utveckling av kliniskt

signifikanta erytrocytavvikelser vid B-12 brist. För patienter som har behandlats längre tid än en

månad bör man överväga underhållsbehandling med vitamin B12.

Digoxin

Para-aminosalicylsyra kan minska den gastrointestinala absorptionen av digoxin genom att hämma

intestinalcellernas absorptionsfunktion. Digoxinnivåerna i serum bör monitoreras hos patienter som

får samtidig behandling.

Etionamid

Samtidig administrering av para-aminosalicylsyra och etionamid kan öka biverkningarna av para-

aminosalicylsyra, huvudsakligen de gastrointestinala effekterna, såsom ikterus, hepatit, illamående,

kräkningar, diarré, buksmärta eller anorexi. Etionamid bör sättas ut om dessa biverkningar är uttalade.

Difenylhydramin

Detta läkemedel minskar den gastrointestinala absorptionen av para-aminosalicylsyra, och ska inte

administreras samtidigt.

Antiretrovirala läkemedel

Inga läkemedelsinteraktionsstudier har utförts bland patienter med HIV-infektion som tar

antiretrovirala medel och para-aminosalicylsyra.

Utifrån den metabola reaktionsvägen för para-

aminosalicylsyra förväntas ingen signifikant läkemedelsinteraktion.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsade mängd data från användningen av para-aminosalicylsyra i gravida

kvinnor. Djurstudier har visat på viss reproduktionstoxikologiska effekter (se 5.3).

GRANUPAS

rekommenderas

inte

under

graviditet

till

fertila

kvinnor

inte

använder

preventivmedel.

I litteraturrapporter om para-aminosalicylsyra använt av gravida kvinnor ingår alltid rapporter om

samtidig administrering av andra läkemedel. Eftersom det saknas adekvata och välkontrollerade

studier

para-aminosalicylsyra

människa

bör

administrering

para-aminosalicylsyra

till

gravida kvinnor endast ske om det är absolut nödvändigt.

Amning

Para-aminosalicylsyra utsöndras i bröstmjölk. Det finns otillräcklig information angående effekterna

av para-aminosalicylsyra på nyfödda/spädbarn.

GRANUPAS ska inte användas under amning.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data om effekten av para-aminosalicylsyra på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Para-aminosalicylsyra har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna var relaterade till magtarmkanalen. Kutana överkänslighetsreaktioner

förekom också ofta, liksom biverkningar relaterade till nervsystemet.

Tabellista över biverkningar

I nedanstående tabell listas samtliga biverkningar med avseende på organsystem och frekvens.

Frekvens definieras som: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000,

<1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Trombocytopeni, purpura, leukopeni, anemi,

methemoglobinemi, agranulocytos

Metabolism och nutrition

Sällsynta

Hypotyreoidism

Mycket sällsynta

Hypoglykemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Mycket sällsynta

Smärta i senor, huvudvärk, synavvikelser,

perifer neuropati, yrsel

Vanliga

Svindel, vestibulärt syndrom

Magtarmkanalen

Vanliga

buksmärta, kräkningar, illamående,

väderspänning, diarré, mjuk avföring

Mindre vanliga

anorexi

Sällsynta

Malabsorptionssyndrom*, magsår,

gastrointestinal blödning, ikterus, metallisk

smak

Lever och gallvägar

Ingen känd

frekvens

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Kutan överkänslighet, hudutslag

Sällsynta

Urtikaria

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Kristalluri

Undersökningar

Mycket sällsynta

Minskad protrombinhalt, lys av hepatocyter.

Förhöjda alkaliska fosfataser i blodet,

transaminaser, viktminskning

*se beskrivningen av specifika biverkningar nedan

Beskrivning av specifika biverkningar

Hypotyreoidism

Hypotyreoidism hos patienter som är saminfekterade med HIV är en mycket vanlig biverkning och

uppstår hos ≥ 1/10 patienter, speciellt när para-aminosalicylsyra administreras med

etionamid/protionamid.

Malabsorptionssyndrom

Malabsorptionssyndrom kan utvecklas hos patienter som får para-aminosalicylsyra, men är vanligtvis

inte fullt utvecklat. Det fullständiga syndromet omfattar steatorré, ett onormalt tunntarmsmönster vid

röntgen, villusatrofi, sänkt kolesterol, reducerad D-xylos och järnabsorption. Triglyceridabsorptionen

är alltid normal.

Pediatrisk population

Frekvens, typ och allvarlighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas vara desamma som hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Detta möjliggör en

kontinuerlig kontroll av läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns ingen erfarenhet av överdosering hos människa. Vid en överdos rekommenderas att

patienten övervakas avseende tecken eller symtom på biverkningar och lämplig symtombehandling

inledas omedelbart.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antimykobakteriella medel, läkemedel för behandling av tuberkulos ATC-

kod: J04AA01

Verkningsmekanism

Aminosalicylsyra är bakteriostatiskt mot

Mycobacterium tuberculosis

. Det hämmar utveckling av

bakterieresistens mot streptomycin och isoniazid.

Verkningsmekanismen för para-aminosalicylsyra liknar den för sulfonamiderna, genom att konkurrera

paraminobensoesyra

(PABA)

dihydropteroatsyntetas

(DHP),

centralt

enzym

biosyntesen av folater. Para-aminosalicylsyra verkar dock vara en svag hämmare av DHP in

vitro

vilket gör det möjligt att den kan ha ett annat mål.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

GRANUPAS

enteroberedning

därför

skyddar

granulatens

syrafasta

dragering

nedbrytning i magen och förhindrar bildandet av meta-aminofenol (ett känt hepatotoxin). De små

granulaten är utformade för att undgå begränsningen avseende gastrisk tömning av stora partiklar.

Under

neutrala

förhållandena

tunntarmen

eller

neutrala

livsmedel

löser

syrafasta

drageringen upp sig inom en minut.

När dessa granulat administreras är det viktigt att skydda den syrafasta drageringen genom att lägga

granulaten i ett surt livsmedel under dosadministreringen.

Eftersom

granulaten

skyddas

enterodragering

börjar

inte

absorptionen

förrän

lämnar

magsäcken. Granulatens mjuka skelett stannar kvar och kan vara synliga i avföringen.

I en farmakokinetisk enkeldosstudie (4 gram) på friska vuxna frivilliga (N=11) var den första tiden

fram till en 2 µg/ml serumnivå av aminosalicylsyra 2 timmar med en spridning från 45 minuter till

24 timmar; mediantiden fram till högsta nivå var 6 timmar med en spridning från 1,5 till 24 timmar;

den genomsnittliga högsta nivån var 20 µg/ml med en spridning från 9 till 35 µg/ml: en nivå på

2 µg/ml upprätthölls i genomsnitt 8 timmar med en spridning från 5 till 9,5 timmar; en nivå på

1 µg/ml upprätthölls i genomsnitt 8,8 timmar med en spridning från 6 till 11,5 timmar.

Distribution

Para-aminosalicylsyra distribueras till olika vävnader och vätskor, inräknat lungorna, njurarna, levern

och peritonealvätska. Pleura- eller ledvätskans koncentrationer är nästan liknande de i plasma.

Läkemedlet passerar inte patienternas blod-hjärnbarriär om inte meningerna är inflammerade, då para-

aminosalicyls koncentration i cerebrospinalvätska ligger på cirka 10 till 50 procent av den i plasma.

Det är inte känt huruvida det passerar genom placentabarriären. Små mängder av detta ämne fördelas i

bröstmjölk och galla.

Plasmaproteinbindningen ligger på cirka 50 till 60 procent, medan den kinetiska distributionen har en

halveringstid på 0,94 timmar och en distributionsvolym på 1,001 l/kg.

Metabolism

Para-aminosalicylsyra acetyleras i levern och omvandlas till den inaktiva metaboliten N-acetyl-para-

aminosalicylsyra, som saknar bakteriostatisk aktivitet. Halveringstiden i plasma för detta ämne är

cirka 1 timma, och koncentrationen ändras inte väsentligt vid hepatisk dysfunktion. Koncentrationen

av metaboliten kan öka vid njursvikt.

De främsta metaboliterna av PAS produceras genom konjugation: till glycin vid para-aminosalicylsyra

(PASU) för upp till 25 procent av dosen och till N-acetyl vid N-acetyl-para-aminosalicylsyra (Ac-

PAS)

för

upp till 70 procent av dosen. Tillsammans utgör de över 90 procent av de samlade

metaboliterna av PAS som påträffas i urinen.

Eliminering

I en enkeldosstudie var halveringstiden i plasma för para-aminosalicylsyra som administrerades som

GRANUPAS 1,62±0,85 timme.

Para-aminosalicylsyra

dess

metaboliter

utsöndras

genom

glomerulär

filtration

tubulär

sekretion. Den kumulativa utsöndringen av para-aminosalicyl efter 24 timmar är 84 procent av en oral

dos på 4 g, 21 procent som para-aminosalicylsyra och 63 procent som den acetylerade formen.

Acetyleringsprocessen är inte genetiskt bestämd som den är för isoniazid.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data från gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi och allmäntoxicitet visade inte

några specifika risker för människa.

tillgängliga

uppgifterna

från

embryofetal

utvecklingsstudie

råtta,

där

djuren

fick

natriumaminosalicylat (3,85 till 385 mg/kg), var begränsade. Skelettdefekter iakttogs endast vid

77 mg/kg och ökad fetal vikt noterades vid de andra doserna. Andra missbildningar iakttogs, men den

exakta innebörden av dessa fynd är okänt. Bristen på ett dos-responsförhållande tyder på att fynden

inte är kliniskt relevanta, men det noteras att fynden iakttogs vid doser som underskred de doser som

föreslagits kliniskt. Hos kanin hade natriumaminosalicylat inga effekter på embryofetal utveckling;

men de utvärderade doserna underskred de som föreslagits kliniskt.

Natriumaminosalicylat var inte mutagent i Ames teststam TA 100. I mänskliga lymfocytkulturer sågs

inga

in-vitro

klastogena

effekter

akromatiska,

kromatida,

isokroma

brott

eller

kromatida

translokationer vid 153 eller 600 µg/ml, men vid 1500 och 3000 µg/ml fanns en dosrelaterad ökning

av kromatida aberrationer. En

in vivo

genotoxicitetsstudie (mikronukleustest) har genomförts med

para-aminosalicylsyra. Resultaten indikerar att para-aminosalicylsyra inte ansågs ha framkallat någon

klastogen effekt hos möss som behandlats på icke-toxiska dosnivåer (undersökta 24 timmar efter 2

dagliga administreringar om 312,5 till 1250 mg/kg).

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kolloidal silikondioxid

Dibutylsebakat

Metakrylsyra – Etylakrylat sampolymer (1:1) Dispersion 30 procent

Hypromellos

Mikrokristallin cellulosa

Talk

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

Dospåsarna kan förvaras under 25°C i upp till 24 timmar efter att de öppnats.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Dospåsar bestående av papper/lågdensitetspolyetylen/aluminiumfolie/primer/lågdensitetspolyetylen.

Förpackningsstorlek om 30 dospåsar. En kalibrerad mätsked medföljer.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Använd inte påsen om den är uppsvälld eller om granulaten förlorat sin ljusbruna färg och blivit

mörkbruna eller purpurfärgade.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eurocept International BV

Trapgans 5

1244 RL Ankeveen

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/896/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 07 april 2014.

Datum för den senaste förnyelsen: 18 december 2018.

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

EMA/746926/2013

EMEA/H/C/002709

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Granupas

paraaminosalicylsyra

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Granupas.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Granupas ska användas.

Praktisk information om hur Granupas ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Granupas och vad används det för?

Granupas är ett läkemedel mot tuberkulos som innehåller den aktiva substansen paraaminosalicylsyra

(PAS). Det används i kombination med andra läkemedel för att behandla vuxna och barn från 28 dagars

ålder som har multiresistent tuberkulos när det inte är möjligt att använda kombinationer utan detta

läkemedel, antingen för att sjukdomen är resistent mot dem eller på grund av deras biverkningar.

Multiresistens är när bakterien som orsakar tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis) är resistent mot

behandling med åtminstone isoniazid och rifampicin, två standardläkemedel mot tuberkulos.

Eftersom antalet patienter med tuberkulos är litet i EU betraktas sjukdomen som sällsynt och Granupas

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den

17 december 2010.

Hur används Granupas?

Granupas är receptbelagt. Det finns som 4 g dospåsar som innehåller s.k. enterogranulat som gör att

den aktiva substansen kan nå tarmarna utan att frisättas i magen, vilket gör att biverkningarna i

magen minskar.

Tidigare känt som Para-aminosalicylic acid Lucane

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Den rekommenderade dosen för vuxna är en dospåse tre gånger om dagen. Behandlingen fortsätter

vanligtvis att ges i två år.

Hos barn och ungdomar beror den dagliga dosen på deras vikt. Sammanlagt ska 150 mg per kilogram

kroppsvikt ges varje dag, uppdelat i två doser. En doseringssked används för mätning av små doser

för små barn.

Hur verkar Granupas ?

Den aktiva substansen, PAS, är ett bakteriostatiskt medel, vilket innebär att det verkar genom att

hindra M. tuberculosis-bakteriernas tillväxt. PAS liknar ett kemiskt ämne (paraaminobensoesyra) som

bakterierna använder för att framställa folsyra, som krävs för att nya bakterier ska växa. Genom att

interagera med detta kemiska ämne och ta dess plats i processerna för framställning av folsyra

minskar paraaminosalicylsyra mängden framställd folsyra och hindrar eller saktar därigenom ner

tillväxten av M. tuberculosis.

Vilken nytta med Granupas har visats i studierna?

PAS har använts i många år i EU för kombinationsbehandling av tuberkulos. Nyttan i kombination med

andra behandlingar mot tuberkulos framgick av publicerade studier som företaget lade fram, varav två

ansågs vara huvudstudierna för ansökan.

I den första av dessa ingick 166 patienter med tuberkulos i åldern mellan 15 och 30 år. Patienterna

behandlades under tre månader med antingen PAS eller läkemedlet streptomycin, eller med en

kombination av PAS och streptomycin, och följdes sedan upp under tre extra månader. Vid slutet av de

sex månaderna sågs förbättringar i bröströntgenbilderna hos 87 procent av patienterna som tog

kombinationen, jämfört med 56 procent av patienterna i gruppen som tog PAS som enda behandling.

Dessutom upptäcktes inga bakterier i slem (sputum) från 33 procent av patienterna i

kombinationsgruppen jämfört med 8 procent i PAS-gruppen. PAS i kombination med streptomycin

hjälpte även till att minska uppkomsten av resistens mot streptomycin: hos 89 procent av patienterna

som fick kombinationen fortsatte bakterierna att reagera på streptomycin, jämfört med 21 procent av

patienterna som endast fick streptomycin.

Den andra huvudstudien omfattade 341 patienter som var över 12 år, där PAS i kombination med

isoniazid jämfördes med isoniazid som enda behandling. Efter 12 månader hade 90 procent av

patienterna i kombinationsgruppen inte bakterierna i slemmet jämfört med 51 procent av patienterna

som fick en jämförbar dos av enbart isoniazid. Kombinationen PAS-isoniazid hjälpte dessutom till att

minska uppkomsten av resistens mot isoniazid: efter ett år, då 47 procent av patienterna i gruppen

som bara fick isoniazid hade resistenta bakterier, var andelen endast 8 procent i kombinationsgruppen.

Sökanden lämnade även in publicerade data om de doser av PAS som ska ges till barn.

Vilka är riskerna med Granupas?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Granupas (kan drabba upp till 1 av 10 personer) är

buksmärta (magont), kräkningar, illamående, uppsvälldhet, diarré och mjuk avföring, svindel, gång-

och balansstörning, samt allergiska hudreaktioner och utslag. En fullständig förteckning över

biverkningar som rapporterats för Granupas finns i bipacksedeln.

Granupas får inte tas av patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Granupas0F

EMA/746926/2013

Sida 2/3

Varför godkänns Granupas?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att nyttan med Granupas är större än riskerna och

rekommenderade att Granupas skulle godkännas för försäljning i EU.

Kommittén noterade att den aktiva substansen PAS har visat sig vara gynnsam när den används i

kombination med andra läkemedel för att behandla tuberkulos och att den hjälper till att minska

uppkomsten av resistens mot andra läkemedel.

Användningen av PAS som kombinationsbehandling hade tidigare varit omfattande men i stort sett

avbrutits till följd av biverkningar i magen. CHMP noterade att Granupas innehåller enterogranulat som

utformats så att PAS kan nå tarmarna utan att frisättas i magen, vilket gör att potentialen för

biverkningar minskar.

Kommittén noterade dessutom att Världshälsoorganisationen fortsätter att rekommendera PAS som ett

alternativ att använda i kombination med andra läkemedel för behandling av multiresistent tuberkulos.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Granupas?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Granupas används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Granupas. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Granupas

Den 7 april 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Para-

aminosalicylic acid Lucane som gäller i hela EU. Den 15 maj 2014 ändrades läkemedlets namn till

Granupas.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information

om behandling med Granupas finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Granupas från kommittén för särläkemedel finns på

EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2014.

Granupas0F

EMA/746926/2013

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen