Granpidam

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-09-2021

Aktiva substanser:
sildenafilcitrat
Tillgänglig från:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kod:
G04BE03
INN (International namn):
sildenafil
Terapeutisk grupp:
Urologiska
Terapiområde:
Hypertoni, lungformig
Terapeutiska indikationer:
AdultsTreatment av vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension klassificeras som WHO funktionsklass II och III, för att förbättra fysisk kapacitet. Effekt har visats vid primär pulmonell hypertension och lunghypertension associerad med bindvävssjukdom. Pediatriska populationTreatment för pediatriska patienter i åldrarna 1 år till 17 år med pulmonell arteriell hypertension. Effekt i termer av förbättring av träningskapacitet eller pulmonell hemodynamik har visats vid primär pulmonell hypertension och lunghypertension i samband med medfödd hjärtsjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004289
Tillstånd datum:
2016-11-14
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004289

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-01-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

13-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

13-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

13-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

13-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

31-01-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Granpidam 20 mg filmdragerade tabletter

sildenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Granpidam är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Granpidam

Hur du tar Granpidam

Eventuella biverkningar

Hur Granpidam ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Granpidam är och vad det används för

Granpidam innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas

fosfodiesteras typ 5 (PDE5) hämmare.

Granpidam sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.

Granpidam används för behandling av vuxna samt barn och ungdomar från 1 till 17 år med högt

blodtryck i blodkärlen i lungorna (pulmonell arteriell hypertoni).

2.

Vad du behöver veta innan du tar Granpidam

Ta inte Granpidam

om du är allergisk mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i denna medicin (listat i

avsnitt 6).

om du tar mediciner som innehåller nitrater eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit

(“poppers”). Dessa mediciner ges ofta för att lindra kärlkramp (eller angina pectoris).

Granpidam kan orsaka en allvarlig ökning av dessa mediciners effekt. Tala om för din läkare

om du tar något av dessa läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

(dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt

blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som sildenafil, har visats öka

den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker,

tala med din läkare.

om du nyligen haft en stroke, en hjärtinfarkt, har en allvarlig leversjukdom eller mycket lågt

blodtryck (<90/50 mmHg).

om du tar medicin innehållande ketokonazol eller itrakonazol för att behandla svampinfektioner

eller mediciner innehållande ritonavir (mot HIV).

om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av ett problem med blodflödet till nerven i

ögat som kallas icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du tar Granpidam om du:

har en sjukdom som beror på en blockerad eller förträngd ven i lungan, snarare än

blockerad eller förträngd artär.

har allvarliga hjärtproblem.

har problem med hjärtats kamrar.

har högt blodtryck i blodkärlen i lungorna.

har lågt blodtryck vid vila.

förlorar en stor mängd kroppsvätskor (dehydrering) vilket kan uppstå om du svettas mycket

eller inte dricker tillräckligt med vätska. Detta kan inträffa om du är sjuk med feber,

kräkningar eller diarré.

har en sällsynt ärftlig ögonsjukdom (retinitis pigmentosa).

har onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi), blodcellscancer (leukemi), cancer

i benmärgen (multipelt myelom), någon sjukdom i penis eller deformerad penis.

just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili) eller problem

med näsblödningar.

använder läkemedel för erektil dysfunktion.

Vid användning för behandling av manlig erektil dysfunktion (ED), har följande biverkningar på

synen rapporterats med PDE5-hämmare, inklusive sildenafil, vid en okänd frekvens: delvis, plötslig,

tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på ett eller båda ögonen.

Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust,

sluta ta Granpidam och kontakta din

läkare omedelbart

(se även avsnitt 4).

Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats hos män efter att de använt sildenafil.

Om du får en erektion som varar längre än 4 timmar,

sluta ta Granpidam och kontakta din läkare

omedelbart

(se även avsnitt 4).

Speciellt att ta hänsyn till för patienter med njur- eller leverproblem:

Du bör tala om för din läkare om du har njur- eller leverproblem, eftersom din dos kan behöva

justeras.

Barn

Granpidam ska inte ges till barn under 1 år.

Andra läkemedel och Granpidam

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel:

Läkemedel innehållande nitrater, eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit (“poppers”). Dessa

mediciner ges ofta för att lindra angina pectoris eller kärlkramp (se avsnitt 2. Ta inte

Granpidam).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar riociguat.

Behandling för pulmonell hypertoni (t.ex. bosentan, iloprost). Läkemedel som innehåller

Johannesört (örtmedicin), rifampicin (används för att behandla bakterieinfektioner),

karbamazepin, fenytoin och fenobarbital (används, bland annat, för att behandla

epilepsi).

Blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin) även om de inte visade några oönskade effekter.

Läkemedel innehållande erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika för behandling

av särskilda bakteriella infektioner), saquinavir (för behandling av HIV) eller nefazodon (mot

depression), eftersom din dos kan behöva justeras.

Alfa-receptorblockerare (t.ex. doxazosin) för behandling av högt blodtryck eller

prostataproblem, då kombinationen av de två läkemedlen kan orsaka symtom som leder till en

sänkning av ditt blodtryck (t.ex. yrsel och svindel).

Granpidam med mat och dryck

Du bör inte dricka grapefruktjuice under tiden som du behandlas med Granpidam.

Graviditet och amning

Om du är gravid, eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Granpidam ska användas under graviditet

endast då det är absolut nödvändigt.

Granpidam ska inte ges till kvinnor i fertil ålder om inte lämpligt preventivmedel används.

Granpidam passerar över i bröstmjölken i mycket små mängder och förväntas inte skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Granpidam kan orsaka yrsel och påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar på

läkemedlet innan du kör bil eller använder maskiner.

Granpidam innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Granpidam innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium

per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

Hur du tar Granpidam

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

För vuxna är den rekommenderade dosen 20 mg tre gånger dagligen (tas med 6 till 8 timmars

mellanrum) med eller utan föda.

Användning hos barn och ungdomar

För barn och ungdomar mellan 1 år och 17 år är den rekommenderade dosen antingen 10 mg tre

gånger dagligen för barn och ungdomar som väger 20 kg eller mindre, eller 20 mg tre gånger dagligen

för barn och ungdomar som väger över 20 kg. Tas med eller utan mat. Högre doser bör inte användas

till barn. Detta läkemedel ska enbart användas vid administrering av 20 mg 3 gånger dagligen. Det

finns andra läkemedelsformer som är lämpligare för behandling av patienter som väger mindre än 20

kg, samt för yngre patienter som inte kan svälja tabletter.

Om du har tagit för stor mängd av Granpidam

Ta inte mer läkemedel än vad din läkare säger åt dig att göra. Om du tar mer läkemedel än du har

blivit tillsagd att ta, kontakta din läkare omedelbart. Att ta mer Granpidam än du bör kan öka risken

för kända biverkningar.

Om du har glömt att ta Granpidam

Om du glömmer att ta Granpidam, ta en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta din

medicin vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Granpidam

Plötsligt avbruten behandling med Granpidam kan leda till att dina symtom förvärras. Sluta inte ta

Granpidam om inte din läkare säger att du ska det. Din läkare kan be dig att minska dosen under

några dagar innan du slutar helt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du upplever någon av följande biverkningar ska du sluta ta Granpidam och kontakta läkare

omedelbart (se även avsnitt 2):

om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn (ingen känd frekvens).

om du har en erektion som varar längre än 4 timmar. Förlängd och ibland smärtsamma erektioner

har rapporterats hos män efter intag av sildenafil (ingen känd frekvens).

Vuxna

De biverkningar som rapporterades som mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

var: huvudvärk, ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, diarré och smärta i armar och ben.

Biverkningar som rapporterades som vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer) var: infektion

under huden, influensaliknande symtom, bihåleinflammation, minskat antal röda blodkroppar

(blodbrist), vätskeansamling i kroppen, sömnsvårigheter, ångest, migrän, skakningar, domningar och

stickningar, brännande känsla, försämrad känslighet i huden, blödningar längst bak i ögat, påverkan

på synen, dimsyn och ljusskygghet, effekt på färgseendet, ögonirritation, blodsprängda ögon/röda

ögon, yrsel, luftrörskatarr, näsblod, rinnande näsa, hosta, nästäppa, mag-tarminflammation,

halsbränna, hemorrojder, utspänd buk, muntorrhet, håravfall, hudrodnad, nattliga svettningar,

muskelvärk, ryggvärk och ökad kroppstemperatur.

Biverkningar som rapporterades som mindre vanliga (kan påverka 1 av 100 personer) var:

minskad synskärpa, dubbelseende, onormal känsla i ögonen, blödning i penis, närvaro av blod i

sädesvätska och/eller urin samt bröstförstoring hos män.

Hudutslag och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel och sänkt blodtryck har också rapporterats

med en okänd frekvens (frekvens kan inte beräknas utifrån tillgängliga data).

Barn och ungdomar

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats som vanliga (inträffar hos upp till 1 användare av

10): lunginflammation, hjärtsvikt, högerkammarsvikt, hjärtrelaterad chock, högt blodtryck i

lungorna, bröstsmärta, svimning, luftvägsinfektion, luftrörsinflammation, virusinfektion i mage och

tarmar, urinvägsinfektion och karies.

Följande allvarliga biverkningar ansågs vara behandlingsrelaterade och har rapporterats som

mindre vanliga (inträffar hos upp till 1 användare av 100): allergiska reaktioner (som hudutslag,

svullnad av ansikte, läppar och tunga, väsande andning, andnings- och sväljsvårigheter), kramper,

oregelbundna hjärtslag, hörselnedsättning, andnöd, inflammation i mage och tarm, väsande andning

på grund av hindrat luftflöde.

Biverkningar som rapporterats som mycket vanliga (inträffar hos fler än 1 användare av 10) var:

huvudvärk, kräkning, halsinfektion, feber, diarré, influensa och näsblödning.

Biverkningar som rapporterats som vanliga (inträffar hos upp till 1 användare av 10) var: illamående,

ökad erektion, lunginflammation och rinnande näsa.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du

bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Granpidam ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Inne hållsde klaration

Den aktiva substansen är sildenafil. Varje tablett innehåller 20 mg sildenafil (i form av citrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium (se avsnitt 2,

Granpidam innehåller natrium), hypromellos 2910 (E464), magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos 2910 (E464), titandioxid (E171), laktosmonohydrat, triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till benvita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter cirka 6,6 mm i diameter, präglade med ”20”

på ena sidan och släta på den andra sidan.

Granpidam 20 mg filmdragerade tabletter finns i blister av PVC/Alu innehållande 90 tabletter och

300 tableter.

Granpidam 20 mg filmdragerade tabletter finns också i PVC/Alu perforerade endosblister innehållande

15x1, 90x1 och 300x1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

eller

Laboratori Fundació DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

08040 Barcelona,

Spanien

eller

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

eller

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

, och på Läkemedelsverkets webbplats http://www.lakemedelsverket.se>.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Granpidam 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg sildenafil (som citrat).

Hjälpämnen med känd effekt

Varje tablett innehåller även 0,2 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Vita till benvita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter cirka 6,6 mm i diameter, präglade med

”20” på ena sidan och släta på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Vuxna

För att förbättra kapaciteten vid ansträngning hos vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension

i WHOs funktionsklass II och III. Effekt har visats vid primär pulmonell hypertension och pulmonell

hypertension associerad med bindvävssjukdom.

Pediatrisk population

Behandling av barn och ungdomar i åldern 1 till 17 år med pulmonell arteriell hypertension. Effekt

mätt som förbättrad kapacitet vid ansträngning eller förbättrad pulmonell hemodynamik har visats

vid primär pulmonell hypertension och pulmonell hypertension relaterad till medfödd hjärtsjukdom

(se avsnitt 5.1)

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen bör endast initieras och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av

pulmonell arteriell hypertension. I händelse av klinisk försämring trots behandling med Granpidam bör

alternativa behandlingar övervägas.

Dosering

Vuxna

Den rekommenderade dosen är 20 mg tre gånger dagligen. Läkare ska råda sina patienter som glömmer

att ta Granpidam att ta en dos så snart som möjligt och sedan fortsätta med normal dosering. Patienter

ska inte ta dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Pediatrisk population (1 år till 17 år)

För barn i åldrarna 1 år till 17 år är den rekommenderade dosen för patienter som väger ≤ 20 kg 10 mg

tre gånger om dagen och för patienter som väger > 20 kg 20 mg tre gånger om dagen. Högre doser än

de rekommenderade bör inte användas hos barn med pulmonell arteriell hypertension (se även avsnitt

4.4 och 5.1). 20 mg tabletter ska inte användas till yngre patienter i de fall 10 mg tre gånger dagligen

ska administreras. Andra beredningsformer är tillgängliga för administrering till patienter som väger <

20 kg samt till yngre patienter som inte kan svälja tabletter.

Patienter med annan medicinering

I allmänhet bör dosjusteringar endast administreras efter noggrann nytta/risk-utvärdering. En sänkning

av dosen till 20 mg två gånger dagligen bör övervägas när sildenafil ges till patienter som samtidigt får

CYP3A4-hämmare såsom erytromycin eller saquinavir. Dosreduktion till 20 mg en gång dagligen

rekommenderas vid samtidig administrering med mer potenta CYP3A4-hämmare som klaritromycin,

telitromycin och nefazodon. För användning av sildenafil tillsammans med de mest potenta CYP3A4-

hämmarna, se avsnitt 4.3. Dosjusteringar för sildenafil kan behövas vid samtidig administrering med

CYP3A4-inducerare (se avsnitt 4.5).

Speciella patientgrupper

Äldre (≥65år)

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter. Klinisk effekt mätt vid 6 minuters gång kan vara mindre

hos äldre patienter.

Nedsatt njurfunktion

Initial dosjustering krävs inte för patienter med nedsatt njurfunktion, inkluderande svårt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min). En dosreduktion till 20 mg två gånger dagligen bör efter

en noggrann utvärdering av nytta-risk övervägas bara om behandlingen inte tolereras väl.

Nedsatt leverfunktion

Initial dosjustering krävs inte för patienter med nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A och B). En

dosreduktion till 20 mg två gånger dagligen bör efter en noggrann utvärdering av nytta-risk övervägas

bara om behandlingen inte tolereras väl.

Granpidam är kontraindicerad hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C) (se

avsnitt 4.3).

Pediatrisk population (barn under 1 år och nyfödda)

Utöver de godkända indikationerna ska sildenafil inte användas hos nyfödda med persisterande

pulmonell hypertension hos nyfödd eftersom riskerna överväger nyttan (se avsnitt 5.1). Säkerheten

och effekten av sildenafil vid andra tillstånd hos barn yngre än 1 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Avbrytande av behandling

Begränsade data antyder att ett plötsligt avbrytande av behandling med sildenafil inte är associerat

med reboundeffekt ledande till försämring av den pulmonella arteriella hypertensionen. För att

undvika möjligheten att plötslig klinisk försämring inträffar under utsättande, bör dock en gradvis

dosreducering övervägas. Ökad övervakning rekommenderas under utsättningsperioden.

Administreringssätt

Granpidam är avsedd för oral behandling. Tabletterna ska tas med ca 6 till 8 timmars mellanrum,

med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Samtidig

administrering med kväveoxid-donatorer (t ex amylnitrat) eller nitrater i någon form på

grund av den hypotensiva effekten av nitrater (se avsnitt 5.1).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive sildenafil) och guanylatcyklas-stimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se avsnitt

4.5).

Kombination med de mest potenta CYP3A4-hämmarna (t ex ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) (se

avsnitt 4.5).

Patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusinfarkt/neuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad med tidigare exponering av

PDE5 hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

Säkerheten för sildenafil har inte studerats i följande sub-grupper av patienter och dess användning är

därför kontraindicerad:

Svårt nedsatt leverfunktion, Nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt, Svår hypotension

(blodtryck <90/50 mmHg) vid behandlingsstart.

4.4

Varningar och försiktighet

Effekten av sildenafil har inte fastställts hos patienter med svår pulmonell arteriell hypertension

(funktionsklass IV). Om den kliniska situationen förvärras bör behandlingar som är rekommenderade

vid svårare sjukdomsgrad (t ex epoprostenol) övervägas (se avsnitt 4.2). Nytta/risk-balansen för

sildenafil har inte fastställts hos patienter som bedöms som WHO klass I av pulmonell arteriell

hypertension.

Studier med sildenafil har genomförts för relaterade former av pulmonell hypertension såsom primär

(ideopatisk) pulmonell arteriell hypertension, eller pulmonell arteriell hypertension associerad med

bindvävssjukdom eller medfött hjärtfel (se avsnitt 5.1). Användningen av sildenafil vid andra former

av PAH rekommenderas inte.

I en långtidsuppföljningsstudie med pediatriska patienter observerades ett ökat antal dödsfall hos

patienter som fått högre doser än de rekommenderade. På grund av detta bör högre doser än de

rekommenderade inte användas hos pediatriska patienter med PAH (se även avsnitt 4.2 och 5.1).

Retinitis pigmentosa

Säkerheten för sildenafil har inte studerats hos patienter med känd hereditär degenerativ

näthinnesjukdom såsom

retinitis pigmentosa

(en minoritet av dessa patienter har en genetiskt betingad

rubbning av näthinnans fosfodiesteraser) och dess användning är därför inte rekommenderad.

Vasodilaterande effekter

Vid förskrivning av sildenafil ska läkaren noggrant överväga om patienter med vissa bakomliggande

tillstånd kan påverkas negativt av sildenafils milda till måttliga vasodilaterande effekter, t ex patienter

med hypotension, patienter med vätskebrist, påtagligt avflödeshinder i vänster kammare eller autonom

dysfunktion (se avsnitt 4.4).

Kardiovaskulära riskfaktorer

Vid uppföljning efter godkännandet av sildenafil vid manlig erektil dysfunktion har allvarliga

kardiovaskulära händelser rapporterats, vilka haft ett tidssamband med användning av sildenafil.

Dessa har innefattat hjärtinfarkt, instabil angina, plötslig hjärtdöd, ventrikulär arytmi,

cerebrovaskulär blödning, övergående ischemiska attacker (TIA), hypertension och hypotension. De

flesta, men inte alla dessa patienter, hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Många fall

rapporterades ha inträffat under eller kort tid efter sexuell aktivitet och några rapporterades ha

inträffat kort tid efter intag av sildenafil utan sexuell aktivitet. Det är inte möjligt att fastställa om

dessa händelser är direkt relaterade till dessa faktorer eller till andra faktorer.

Priapism

Sildenafil ska användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis

(såsom vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies sjukdom) eller till patienter med

tillstånd som kan predisponera för priapism (såsom sickle-cell anemi, multipelt myelom eller

leukemi).

Förlängda erektioner och priapism har rapporterats för sildenafil sedan marknadsintroduktionen. Vid

erektion som varar i mer än 4 timmar bör patienten omedelbart söka vård. Om priapism inte behandlas

omedelbart kan vävnadsskador i penis och permanent impotens orsakas (se avsnitt 4.8).

Vaso-ocklusiva kriser hos patienter med sickle-cellanemi

Sildenafil bör inte användas till patienter med pulmonell hypertension sekundärt till sickle-cell

anemi. I en klinisk studie rapporterades händelser av vaso-ocklusiva kriser med sjukhusvistelse

oftare hos patienter som fick sildenafil än hos placebo, vilket ledde till att studien avslutades i förtid.

Synstörningar

Fall av synstörningar har rapporterats spontant i samband med användandet av sildenafil och andra

PDE5 hämmare. Fall av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati, ett ovanligt

tillstånd, har rapporterats spontant samt i en observationsstudie i samband med användandet av

sildenafil och andra PDE5-hämmare (se avsnitt 4.8).

Vid händelse av plötslig synstörning ska behandlingen med Granpidam avbrytas omedelbart och

alternativ behandling övervägas (se avsnitt 4.3).

Alfa-receptorblockerare

Försiktighet rekommenderas när sildenafil ges till patienter som behandlas med en alfa-

receptorblockerare, eftersom samtidig behandling kan leda till symptomgivande blodtryckssänkning

hos känsliga patienter (se avsnitt 4.5). För att minimera risken för att utveckla postural hypotension

bör patienterna vara hemodynamiskt stabila med alfa-receptorblockerare före sildenafilbehandling

påbörjas. Läkaren bör informera patienterna om vad de ska göra om symptom på postural

hypotension uppstår.

Blödningsrubbningar

Studier med humana trombocyter tyder på att sildenafil potentierar den antiaggregerande effekten

av natriumnitroprussid

in vitro

. Det finns ingen information angående säkerhet vid administrering

av sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt peptiskt ulcus. Sildenafil ska därför

ges till dessa patienter först efter noggrann utvärdering av risk/nytta.

Vitamin K-antagonister

Hos patienter med arteriell hypertension kan det finnas en ökad risk för blödning vid insättande av

sildenafil till dem som redan använder Vitamin K-antagonister, särskilt hos patienter med pulmonell

arteriell hypertension orsakad av bindvävssjukdom.

Veno-ocklusiv sjukdom

Det finns inga tillgängliga data där sildenafil givits till patienter med pulmonell arteriell hypertension

associerad med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Fall av livshotande lungödem har dock rapporterats

med vasodilatatorer (huvudsakligen prostacyklin) vid användning hos dessa patienter. Skulle tecken på

lungödem uppträda när sildenafil tas av patienter med pulmonell hypertension, bör följaktligen risken

för associerad veno-ocklusiv sjukdom tas i beaktande.

Användning av sildenafil tillsammans med bosentan

Sildenafils effekt har inte entydigt visats för patienter som sedan tidigare behandlas med bosentan (se

avsnitt 4.5 och 5.1).

Samtidig administrering med andra PDE5-hämmare

Säkerhet och effekt för sildenafil administrerat samtidigt med andra PDE5-hämmare, inklusive

kombinerad användning av sildenafil för erektil dysfunktion har inte studerats hos patienter med

PAH och sådan samtidig administrering rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Information om hjälpämnen

Detta läkemedel innehålkler laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör

inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på sildenafil

In vitro-studier

Metabolismen av sildenafil medieras huvudsakligen av cytokrom P450 (CYP), isoformerna 3A4

(huvudsaklig väg) och 2C9 (i mindre omfattning). Inhibitorer av dessa isoenzymer kan därför reducera

clearance för sildenafil och inducerare av dessa isoenzym kan öka clearance för sildenafil. För

dosrekommendationer, se avsnitt 4.2 och 4.3.

In vivo-studier

Samtidig administrering av oral sildenafil och intravenös epoprostenol har utvärderats (se avsnitt 4.8

och 5.1).

Effekt och säkerhet för sildenafil administrerat samtidigt med annan behandling av pulmonell arteriell

hypertension (t ex ambrisentan, iloprost) har inte studerats i kontrollerade kliniska studier. Försiktighet

rekommenderas därför i fall av samtidig behandling.

Säkerhet och effekt för sildenafil administrerat samtidigt med andra PDE5 hämmare har inte studerats

hos patienter med pulmonell arteriell hypertension (se avsnitt 4.4).

Populationsfarmakokinetiska analyser av data från kliniska studier vid pulmonell arteriell hypertension

tyder på en minskning av clearance för sildenafil och/eller en ökning av den orala biotillgängligheten

vid samtidig administrering av CYP3A4-substrat och kombinationen av CYP3A4- substrat och beta-

receptorblockerare. Dessa var de enda faktorerna med en statistiskt signifikant påverkan på sildenafils

farmakokinetik hos patienter med pulmonell arteriell hypertension. Exponering för sildenafil hos

patienter som fick CYP3A4-substrat eller CYP3A4-substrat och beta- receptorblockerare var 43 %

respektive 66 % högre, jämfört med patienter som inte tog någon medicin i dessa läkemedelsgrupper.

Exponeringen av sildenafil var femfaldigt högre vid en dos på 80 mg tre gånger dagligen jämfört med

exponeringen vid en dos på 20 mg tre gånger dagligen. Denna skillnad i koncentration täcker den ökning

av sildenafilexponering som observerats i specifikt designade interaktionsstudier med CYP3A4 -

hämmare (förutom med de mest potenta CYP3A4- hämmarna t ex ketokonazol, itrakonazol, ritonavir).

CYP3A4-inducerare verkade ha en betydande inverkan på sildenafils farmakokinetik hos patienter med

pulmonell arteriell hypertension. Detta bekräftades i

in vivo

interaktionsstudien med CYP3A4-

induceraren bosentan.

Samtidig behandling av bosentan (som är en måttlig inducerare av CYP3A4, CYP2C9 och möjligen

CYP2C19) 125 mg två gånger dagligen med sildenafil 80 mg tre gånger dagligen (vid steady state) vid

åtföljande behandling under 6 dagar hos friska frivilliga, resulterade i en 63 % -ig minskning av

sildenafil AUC. En populationsfarmakokinetisk analys av data för sildenafil från vuxna patienter med

PAH i kliniska studier, bland annat en 12 veckor lång studie som utvärderade säkerheten och effekten

av 20 mg sildenafil som gavs oralt tre gånger dagligen i tillägg till en stabil dos bosentan (62,5 mg–125

mg två gånger dagligen), indikerade en minskning av sildenafilexponeringen vid samtidig administrering

med bosentan, vilket liknar observationer som gjorts bland friska frivilliga (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Effekten av sildenafil bör kontrolleras noggrant hos patienter som samtidigt tar potenta CYP3A4-

inducerare, såsom karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesört och rifampicin.

HIV proteashämmaren ritonavir är en mycket potent hämmare av P450. Samtidig administrering av

ritonavir vid steady state (500 mg två gånger dagligen) och sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade

för sildenafil i en fyrfaldig ökning av C

(300 %) och en elvafaldig ökning av plasma AUC (1000

%). Efter 24 timmar var plasmanivåerna av sildenafil fortfarande ca 200 ng/ml, jämfört

med ca 5 ng/ml när sildenafil administrerats ensamt. Dessa data överensstämmer med ritonavirs

påtagliga effekter på ett flertal P450 substrat. Baserat på dessa farmakokinetiska resultat är samtidig

administrering av sildenafil med ritonavir kontraindicerad hos patienter med pulmonell arteriell

hypertension (se avsnitt 4.3).

Saquinavir är en HIV proteashämmare som hämmar CYP3A4. Samtidig administrering av saquinavir vid

steady state (1200 mg, tre gånger dagligen) och sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade för

sildenafil i en ökning av både C

(140 %) och AUC (210 %). Sildenafil hade ingen effekt på

saquinavirs farmakokinetik. För dosrekommendationer, se avsnitt 4.2.

När en engångsdos på 100 mg sildenafil gavs tillsammans med erytromycin (500 mg två gånger dagligen

i 5 dagar), som är en måttlig CYP3A4-hämmare, ökade AUC med 182 % för sildenafil vid steady state.

För dosrekommendationer, se avsnitt 4.2. Hos friska frivilliga män visades att azitromycin (500 mg

dagligen i 3 dagar) inte hade någon effekt på AUC, C

, eliminationshastighet eller

halveringstid för sildenafil eller dess huvudsakliga cirkulerande metaboliter. Inga dosjusteringar krävs.

Cimetidin (800 mg), en cytokrom P450 hämmare och en ospecifik hämmare av CYP3A4, orsakade en 56

% -ig ökning i plasmakoncentrationen för sildenafil när det gavs samtidigt med sildenafil (50 mg) till

friska frivilliga. Inga dosjusteringar krävs.

De mest potenta CYP3A4-hämmarna såsom ketokonazol och itrakonazol förväntas ha liknande effekter

som ritonavir (se avsnitt 4.3). CYP3A4-hämmare såsom klaritromycin, telitromycin och nefazodon

förväntas ha en effekt mittemellan den för ritonavir och CYP3A4-hämmare såsom saquinavir eller

erytromycin, en sjufaldig ökning är förväntad. Därför rekommenderas dosjustering när man använder

CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.2).

Den populationsfarmakokinetiska analysen av patienter med pulmonell arteriell hypertension antydde

att samtidig behandling av beta-blockerare i kombination med CYP3A4-substrat kan resultera i en

ytterligare ökning av sildenafil jämfört med behandling med enbart CYP3A4-substrat.

Grapefruktjuice är en svag hämmare av CYP3A4-metabolismen i tarmväggen och kan ge måttliga

ökningar i plasmanivåerna av sildenafil. Inga dosjusteringar krävs men samtidig användning av

sildenafil och grapefruktjuice rekommenderas inte.

Enstaka doser av antacida (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid) påverkade inte biotillgängligheten

för sildenafil.

Samtidig administrering av orala antikonceptionsmedel (etinylestradiol 30 µg and levonorgesterel 150

µg) påverkade inte farmakokinetiken av sildenafil.

Nicorandil är en hybrid av en kaliumkanalöppnare och nitrat. På grund av nitratkomponenten har den

potential att allvarligt interagera med sildenafil (se avsnitt 4.3).

Effekter av sildenafil på andra läkemedel

In vitro-studier

Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450 isoformerna 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 samt 3A4

>150 µM).

Det finns inga data beträffande interaktion mellan sildenafil och icke-selektiva fosfodiesterashämmare

såsom teofyllin eller dipyridamol.

In vivo-studier

Inga signifikanta interaktioner påvisades när sildenafil (50 mg) administrerades tillsammans med

tolbutamid (250 mg) eller warfarin (40 mg), vilka båda metaboliseras av CYP2C9.

Sildenafil hade ingen signifikant effekt på atorvastatinexponeringen (AUC ökade 11 %), vilket antyder

att sildenafil inte har någon kliniskt relevant effekt på CYP3A4.

Inga interaktioner observerades mellan sildenafil (100 mg engångsdos) och acenokumarol. Sildenafil (50

mg) potentierade inte den ökning i blödningstid som orsakades av acetylsalicylsyra

(150 mg).

Sildenafil (50 mg) potentierade inte den hypotensiva effekten av alkohol hos friska frivilliga med

maximal alkoholnivå i blod på, i medeltal, 80 mg/dl.

I en studie på friska frivilliga visade sildenafil vid steady state (80 mg tre gånger dagligen) en 50 % - ig

ökning av bosentan AUC (125 mg två gånger dagligen). En populationsfarmakokinetisk analys av data

från en studie på vuxna patienter med PAH som fick bakgrundsbehandling med bosentan (62,5 mg–125

mg två gånger dagligen) indikerade en ökning av AUC (20% (95% CI: 9,8-30,8) för bosentan vid

samtidig administrering med sildenafil vid steady-state (20 mg tre gånger dagligen), vilket var lägre än

vad som uppvisats bland friska frivilliga vid samtidig administrering med 80 mg sildenafil tre gånger

dagligen (se avsnitt 4.4 och 5.1).

I en specifik interaktionsstudie där sildenafil (100 mg) administrerades tillsammans med amlodipin till

hypertensiva patienter, sågs en ytterligare sänkning av systoliskt blodtryck i liggande på 8 mmHg.

Motsvarande ytterligare sänkning av diastoliskt blodtryck i liggande var 7 mmHg. Dessa ytterligare

blodtryckssänkningar var i samma storleksordning som dem som sågs när enbart sildenafil gavs till

friska frivilliga försökspersoner.

I tre specifika interaktionsstudier gavs alfa-receptorblockeraren doxazosin (4 mg och 8 mg) och

sildenafil (25 mg, 50 mg eller 100 mg) samtidigt till patienter med benign prostatahyperplasi (BPH)

stabila på doxazosinbehandling. I dessa studiepopulationer observerades ytterligare sänkning av

blodtrycket. I genomsnitt sjönk systoliskt och diastoliskt blodtryck i liggande ytterligare 7/7 mmHg, 9/5

mmHg respektive 8/4 mmHg och i stående sjönk blodtrycket ytterligare 6/6 mmHg, 11/4 mmHg

respektive 4/5 mmHg. När sildenafil och doxazosin administrerades samtidigt till patienter stabila på

doxazosinbehandling rapporterades att ett fåtal patienter upplevde symptomatisk postural hypotension.

Dessa rapporter inkluderade yrsel och svimningsskänsla, men inte synkopé. Samtidig behandling med

sildenafil till patienter som behandlas med en alfa-receptorblockerare kan leda till att känsliga patienter

får symptomgivande blodtryckssänkning (se avsnitt 4.4).

Sildenafil (100 mg, engångsdos) påverkade inte farmakokinetiken vid steady state för HIV

proteashämmaren saquinavir, som är ett CYP 3A4-substrat/hämmare.

Sildenafil har visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater, vilket överensstämmer med dess

kända effekt på kväveoxid/cGMP (se avsnitt 5.1). Samtidig administrering av kväveoxid-donatorer eller

nitrater i någon form är därför kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten av

PDE5-hämmare. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den population

som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive sildenafil, är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Sildenafil hade ingen kliniskt signifikant påverkan på plasmanivåerna av orala antikonceptionsmedel

(etinylestradiol 30 µg och levonorgestrel 150 µg).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast genomförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor och födelsekontroll hos män och kvinnor

På grund av avsaknad av data för sildenafil till gravida kvinnor, rekommenderas inte Granpidam till

fertila kvinnor om inte lämpliga preventivmedel också används.

Graviditet

Det finns inga data från användning av sildenafil till gravida kvinnor. Djurstudier indikerar inga

direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet och embryonal/fosterutveckling. Studier på djur

har visat toxicitet avseende postnatal utveckling (se avsnitt 5.3).

På grund av otillräckliga data skall Granpidam inte användas av gravida kvinnor, om det inte är

absolut nödvändigt.

Amning

Inga adekvata och väl kontrollerade studier på ammande kvinnor har utförts. Data från en ammande

kvinna visade att sildenafil och dess aktiva metabolit N-desmetylsildenafil utsöndras i bröstmjölk i

mycket låga halter. Det finns inga kliniska data om biverkningar hos spädbarn som ammas, men de

mängder som intas förväntas inte orsaka några biverkningar. Förskrivaren ska noga bedöma moderns

kliniska behov av sildenafil och eventuella biverkningar på det ammade barnet.

Fertilitet

Preklinisk data har inte påvisat någon speciell risk för människa baserat på konventionella studier av

fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Sildenafil har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Patienterna ska vara medvetna om hur de reagerar på Granpidam innan de kör bil eller använder

maskiner, eftersom yrsel och synrubbning har rapporterats i kliniska studier med sildenafil.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning gällande säkerhetsprofilen

I den placebo-kontrollerade studien av sildenafil vid pulmonell arteriell hypertension randomiserades

och behandlades totalt 207 patienter med sildenafil 20 mg, 40 mg eller 80 mg tre gånger dagligen och 70

patienter randomiserades till placebo. Behandlingstiden var 12 veckor. Den totala frekvensen av

patienter behandlade med sildenafil som avbröt behandlingen vid doser om 20 mg, 40 mg och 80 mg tre

gånger dagligen var 2,9 %, 3,0 % respektive 8,5 % jämfört med 2,9 % vid placebo. Av de 277 personer

som behandlades i studien, övergick 259 i en långtidsuppföljningsstudie. Doser upp till 80 mg tre gånger

dagligen (4 gånger den rekommenderade dosen på 20 mg tre gånger dagligen) gavs och efter 3 år fick 87

% av de 183 patienterna på studieläkemedel sildenafil 80 mg tre gånger dagligen.

I en placebo-kontrollerad studie av sildenafil, som ett komplement till intravenös epoprostenol vid

pulmonell arteriell hypertension, behandlades totalt 134 patienter med sildenafil (genom en fix titrering

med start från 20 mg till 40 mg och sedan 80 mg tre gånger dagligen om tolererat) och epoprostenol och

131 patienter behandlades med placebo och epoprostenol. Behandlingstiden var 16 veckor. Den totala

frekvensen av avbruten behandling hos sildenafil/epoprostenolbehandlade patienter på grund av

biverkningar var 5,2 % jämfört med 10,7 % hos placebo/epoprostenolbehandlade patienter. Nyligen

rapporterade biverkningar, som förekom mer frekvent i sildenafil/epoprostenol gruppen, var okulär

hyperemi, dimsyn, nästäppa, nattliga svettningar, ryggvärk och muntorrhet. De kända biverkningarna

huvudvärk, blodvallningar, smärta i extremiteter och ödem noterades mer frekvent hos

sildenalfil/epoprostenolbehandlade patienter jämfört med placebo/epoprostenolbehandlade patienter. Av

de personer som avslutade den initiala studien, ingick 242 i en långtidsuppföljningsstudie. Doser upp till

80 mg tre gånger dagligen gavs och efter 3 år fick 68 % av 133 patienterna på studieläkemedel sildenafil

80 mg tre gånger dagligen.

I de två placebo-kontrollerade studierna var biverkningarna generellt milda till måttliga i svårhetsgrad.

De vanligaste biverkningarna som rapporterades (≥10 %) för Granpidam jämfört med placebo var

huvudvärk, blodvallningar, dyspepsi, diarré och värk i extremiteter.

Tabell över biverkningar

I tabellen nedan listas biverkningar, som förekom hos >1 % av de patienter som behandlades med

sildenafil och som var mer frekventa (>1 % skillnad) för sildenafil i den pivotala studien eller i den

kombinerade datasammanställningen från de båda placebokontrollerade studierna vid pulmonell

arteriell hypertension vid doser på 20, 40 eller 80 mg tre gånger dagligen, efter klass- och

frekvensgruppering (mycket vanlig (≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1000 ,<1/100)

och ingen känd frekvens (kan inte uppskattas från tillgängliga data)). Inom varje frekvensgruppering

presenteras varje biverkning i fallande allvarlighetsgrad. Rapporter från händelser efter godkännandet är

inkluderade i kursivstil

MedDRA klassificering av organsystem

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Vanliga

celluliter, influensa, bronkit, sinuit, rinit,

gastroenterit

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

anemi

Metabolism och nutrition

Vanliga

vätskeretention

Psykiska störningar

Vanliga

sömnsvårigheter, ångest

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Vanliga

huvudvärk

migrän, tremor, parestesi, brännande känsla,

hypestesi

Ögon

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

retinalblödning, synnedsättning , dimsyn,

fotofobi, kromatopsi, cyanopsi, ögonirritation,

okulär hyperemi

minskad synskärpa, dubbelseende, onormal

känsla i ögonen

icke-arteritisk främre ischemisk

optikusinfarkt/neuropati (NAION)*,

retinalkärlsocklusion*, synfältsstörningar

Öron och balansorgan

Vanliga

Ingen känd frekvens

vertigo

plötsligt hörselbortfall

Blodkärl

Mycket vanliga

Ingen känd frekvens

blodvallningar

hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

näsblod, hosta, nästäppa

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Vanliga

diarré, dyspepsi

gastrit, gastroesofageal reflux, hemorrojder,

utspändhet i buken, muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Ingen känd frekvens

alopeci, erytem, nattliga svettningar

hudutslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Vanliga

värk i extremiteter

myalgi, ryggvärk

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

blödning i penis, blod i sädesvätska, gynekomasti

priapism, ökad erektion

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Feber

*Dessa biverkningar har rapporterats hos patienter som tar sildenafil för behandling av manlig erektil dysfunktion (MED).

Pediatrisk population

I en placebo-kontrollerad studie av sildenafil med patienter i åldern 1 till 17 år med pulmonell arteriell

Läs hela dokumentet

EMA/622310/2016

EMEA/H/C/004289

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Granpidam

sildenafil

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Granpidam.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Granpidam ska användas.

Praktisk information om hur Granpidam ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Granpidam och vad används det för?

Granpidam är ett läkemedel som används för att behandla vuxna och barn från 1 års ålder med

pulmonell arteriell hypertension (PAH, onormalt högt blodtryck i artärerna i lungorna). Hos vuxna

används det till patienter med PAH i klass II (lätt begränsning av fysisk aktivitet) eller PAH i klass III

(markant begränsning av fysisk aktivitet).

Granpidam innehåller den aktiva substansen sildenafil. Granpidam är ett generiskt läkemedel, vilket

innebär att Granpidam liknar ett ”referensläkemedel” som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet

är Revatio. Mer information om generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här.

Hur används Granpidam?

Granpidam är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av

att behandla PAH.

Granpidam finns som tabletter (20 mg). För vuxna tas Granpidam i en dos på 20 mg tre gånger

dagligen. Lägre doser av Granpidam kan behövas för patienter som tar vissa läkemedel som påverkar

hur Granpidam bryts ned i kroppen.

För barn i åldern 1–17 år är den rekommenderade dosen 20 mg tre gånger dagligen för barn som

väger över 20 kg. Högre doser ska inte användas. För barn som väger mindre än 20 kg är den högsta

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

rekommenderade dosen 10 mg tre gånger dagligen men Granpidam kan bara användas när en dos på

20 mg ska ges. För lägre doser ska därför andra läkemedel som innehåller sildenafil användas.

Hur verkar Granpidam?

PAH är en försvagande sjukdom med allvarlig förträngning av blodkärlen i lungorna. Detta leder till

högt blodtryck i kärlen som för blod från hjärtat till lungorna och mängden syre som kan nå ut i blodet

i lungorna reduceras, vilket försvårar fysisk aktivitet. Den aktiva substansen i Granpidam, sildenafil,

tillhör en grupp läkemedel som kallas ”hämmare av fosfodiesteras typ-5 (PDE5)”, vilket betyder att

den blockerar PDE5-enzymet. Detta enzym finns i blodkärlen i lungorna. När det blockeras kan en

substans som kallas ”cykliskt guaninmonofosfat” (cGMP) inte brytas ned, utan det stannar kvar i kärlen

där det gör att blodkärlen slappnar av och vidgas. Hos patienter med PAH vidgar sildenafil blodkärlen i

lungorna, vilket sänker blodtrycket och förbättrar symtomen.

Hur har Granpidams effekt undersökts?

Eftersom sildenafils effekt och säkerhet vid PAH redan är väletablerad har studierna på människor

begränsats till tester som visar att läkemedlet är bioekvivalent med en annan godkänd tablett som

innehåller sildenafil. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva

substansen i kroppen. I det här fallet jämfördes Granpidam inte med referensläkemedlet Revatio, utan

med Viagra. Detta ansågs som acceptabelt eftersom Revatio och Viagra har samma sammansättning

och tillverkas på samma sätt av samma tillverkare.

Vilka är fördelarna och riskerna med Granpidam?

Eftersom Granpidam är ett generiskt läkemedel anses dess fördelar och risker vara desamma som för

referensläkemedlet.

Varför godkänns Granpidam?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att det styrkts att Granpidam i enlighet med EU:s krav är

likvärdigt med Revatio. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom för

Revatio. Kommittén rekommenderade att Granpidam skulle godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Granpidam?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdpersonal och patienter ska iaktta

för säker och effektiv användning av Granpidam har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Mer information om Granpidam

EPAR för Granpidam finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Granpidam finns i

bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Granpidam

EMA/622310/2016

Page 2/2

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen