Gliolan

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-01-2021

Aktiva substanser:
5-aminolevulinsyrahydroklorid
Tillgänglig från:
Medac GmbH
ATC-kod:
L01XD04
INN (International namn):
5-aminolevulinic acid hydrochloride
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
gliom
Terapeutiska indikationer:
Gliolan är indicerat hos vuxna patienter för visualisering av malign vävnad under operation för malignt gliom (Världshälsoorganisationen III och IV).
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000744
Tillstånd datum:
2007-09-07
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000744

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-01-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

24-09-2007

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-01-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

06-01-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

06-01-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning

5-aminolevulinsyrahydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Gliolan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Gliolan

Hur du tar Gliolan

Eventuella biverkningar

Hur Gliolan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Gliolan är och vad det används för

Gliolan används för att visualisera vissa hjärntumörer (som kallas malignt gliom) under en

hjärnoperation.

Gliolan innehåller ett ämne, som kallas aminolevulinsyra (5-ALA). 5-ALA ackumuleras främst i

tumörceller där det omvandlas till ett annat liknande ämne. Om tumören därefter belyses med blått

ljus, sänder denna nya substans ut ett rödviolett ljus, som gör det lättare att se vad som är normal

vävnad och vad som är tumörvävnad. Detta gör det lättare för kirurgen att avlägsna tumören samtidigt

som normal, frisk vävnad skonas.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Gliolan

Ta inte Gliolan

om du är allergisk mot 5-ALA eller porfyriner.

om du har kända eller misstänkta akuta eller kroniska typer av porfyri (dvs. ärftliga eller

förvärvade störningar av vissa enzymer i syntesen av rött blodpigment).

vid känd eller misstänkt graviditet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gliolan.

I 24 timmar efter att du har fått detta läkemedel

ska du skydda dina ögon och din hud mot

starkt ljus

(till exempel direkt solljus eller starkt, fokuserat inomhusljus).

Om du har en hjärtsjukdom eller tidigare har haft en

hjärtsjukdom

, ska du tala om det för din

läkare. I så fall ska detta läkemedel användas med försiktighet, eftersom ditt blodtryck kan

sjunka.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga prövningar har genomförts på patienter med dålig lever- eller njurfunktion. Därför ska detta

läkemedel användas med försiktighet hos sådana patienter.

Äldre

Det finns inga speciella anvisningar för användning hos äldre patienter med normal organfunktion.

Barn och ungdomar (under 18 år)

Det finns ingen erfarenhet av Gliolan hos barn och ungdomar. Därför rekommenderas inte detta

läkemedel för denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Gliolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, särskilt läkemedel som kan orsaka hudproblem om huden utsätts för starkt ljus (till

exempel vissa typer av läkemedel som kallas antibiotika), men även receptfria läkemedel (till exempel

hypericin eller extrakt av johannesört).

Ett fall av svår solbränna som varade i 5 dagar har rapporterats hos en patient efter att ha tagit detta

läkemedel och ett hypericinextrakt. Du ska inte ta några sådana produkter under upp till 2 veckor efter

att du har tagit Gliolan.

Inom 24 timmar efter att ha tagit Gliolan, undvik alla andra läkemedel som kan skada levern.

Gliolan med mat och dryck

Detta läkemedel används vanligtvis vid ett tillfälle, nämligen 2-4 timmar före narkos för operation av

vissa hjärntumörer som kallas gliom. Du ska inte dricka eller äta under minst 6 timmar innan narkosen

inleds.

Graviditet och amning

Graviditet

Det är inte känt om Gliolan skadar ofödda barn. Använd inte detta läkemedel om du är gravid.

Amning

Det är inte känt om detta läkemedel går över i bröstmjölk. Ammande mödrar ska inte amma under

24 timmar efter behandling med detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har i sig självt ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3.

Hur du tar Gliolan

Detta läkemedel är ett pulver, vilket först måste blandas i dricksvatten före användning. Detta görs

alltid av apotekspersonal eller en sköterska och inte av dig själv. Vanlig dos är 20 mg 5-ALA HCl per

kilogram kroppsvikt. Apotekspersonalen eller sköterskan kommer att räkna ut den exakta dos du

behöver och mängden lösning (i milliliter) som du behöver dricka. Du måste dricka den beredda

lösningen 2-4 timmar före narkos.

Om operationen senareläggs med mer än 12 timmar, ska operationen ombokas till nästa dag eller

senare. En ytterligare dos av detta läkemedel kan tas 2-4 timmar före narkos.

Om du har tagit för stor mängd av Gliolan

Om du har tagit för stor mängd av Gliolan, kommer läkaren att besluta om nödvändiga åtgärder för att

undvika eventuella problem, inklusive tillräckligt skydd mot starkt ljus (till exempel direkt solljus).

Om du har glömt att ta Gliolan

Detta läkemedel ges endast en gång på operationsdagen, 2 – 4 timmar innan narkos inleds. Om du har

glömt att ta detta läkemedel under denna tidsperiod, bör du inte ta det precis innan narkos inleds. I så

fall måste narkos och operation om möjligt skjutas upp i minst 2 timmar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De allvarligaste biverkningarna omfattar lätta förändringar av antalet blodkroppar (röda och vita

blodkroppar,

blodplättar),

störningar

påverkar

nervsystemet

(neurologiska

störningar),

partiell förlamning av ena sidan av kroppen (hemipares) och blodproppar som kan täppa till blodkär

(tromboembolism). Andra biverkningar som man har observerat ofta är kräkningar, illamående och en

lätt förhöjning i blodet av vissa enzymer (transaminaser, γ-GT, amylas) eller bilirubin (ett gallpigment

som bildas i levern genom nedbrytning av rött blodpigment).

Tala genast om för din läkare om du får några besvär.

Biverkningarna delas in i följande två kategorier:

biverkningar som kommer omedelbart efter att du har tagit Gliolan och före narkos

biverkningar som är en kombination av Gliolan, narkos och avlägsnande av tumören.

Efter att ha tagit Gliolan och innan narkos inleds, kan följande biverkningar förekomma:

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Illamående, sänkt blodtryck (hypotoni), hudreaktioner (till exempel utslag som ser ut som

solbränna).

I kombination med narkos och avlägsnande av tumör kan ytterligare biverkningar förekomma:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Lindriga förändringar av antalet blodkroppar (röda och vita blodkroppar, blodplättar) och en lätt

förhöjning av vissa enzymer (transaminaser, γ-GT, amylas) eller bilirubin (ett gallpigment som

bildas i levern genom nedbrytning av rött blodpigment) i blodet. Dessa förändringar når

maximum mellan 7 och 14 dagar efter operation. Förändringarna kommer att försvinna helt inom

några veckor. Vanligtvis får du inte några symtom när dessa förändringar uppstår.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Illamående, kräkningar, störningar som påverkar nervsystemet (neurologiska störningar), såsom

partiell förlamning i ena sidan av kroppen (hemipares), total eller partiell förlust av förmågan att

använda eller förstå språket (afasi), anfall (kramper) och blindhet i halva synfältet i ena eller

båda ögonen (hemianopsi) och blodproppar som kan täppa till blodkärl (tromboembolism).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sänkt blodtryck (hypotoni), hjärnsvullnad (hjärnödem).

Mycket sällsynta biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) eller

har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Försämrad känsel (hypestesi) och lös eller vattnig avföring (diarré).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Gliolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Den beredda lösningen är fysikaliskt-kemiskt stabil i 24 timmar vid 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 5-aminolevulinsyrahydroklorid (5-ALA HCl). En flaska innehåller 1,17 g

5-aminolevulinsyra (5-ALA), motsvarande 1,5 g 5-ALA HCl.

En ml beredd lösning innehåller 23,4 mg 5-ALA, motsvarande 30 mg 5-ALA HCl.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel är ett pulver till oral lösning. Pulvret är en vit till benvit kaka. Den rekonstituerade

lösningen är en klar och färglös till svagt gulaktig vätska.

Gliolan saluförs i flaskor av glas i förpackningar om 1, 2 och 10 flaskor. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tel.

+49 4103 8006-0

Fax:

+49 4103 8006-100

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En flaska innehåller 1,17 g 5-aminolevulinsyra (5-ALA), motsvarande 1,5 g

5-aminolevulinsyrahydroklorid (5-ALA HCl).

En ml beredd lösning innehåller 23,4 mg 5-ALA, motsvarande 30 mg 5-ALA HCl.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till oral lösning.

Pulvret är en vit till benvit kaka.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Gliolan är indicerat för visualisering av malign vävnad under operation för malignt gliom

(WHO-grad III och IV) hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Detta läkemedel ska endast användas av erfarna neurokirurger förtrogna med operation av maligna

gliom och fördjupad kunskap inom funktionell hjärnanatomi, vilka har fullföljt en utbildning i

fluorescensstyrd kirurgi.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 20 mg 5-ALA HCl per kilogram kroppsvikt.

Det totala antalet flaskor som krävs för att uppnå önskad dos för den enskilda patienten kan beräknas

med nedanstående formel (avrundat uppåt till närmaste hela flaska):

Patientens kroppsvikt (kg)

Antal flaskor =

——————————————

75 kg/flaska

Den volym som måste administreras för att uppnå önskad dos för den enskilda patienten kan beräknas

med nedanstående formel:

Patientens kroppsvikt (kg)× 20 mg/kg

Volym att administrera (ml) =

———————————————————

30 mg/ml

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga prövningar har genomförts på patienter med kliniskt relevant nedsatt lever- eller njurfunktion.

Därför ska detta läkemedel användas med försiktighet hos sådana patienter.

Äldre

Det finns inga speciella anvisningar för användning hos äldre patienter med normal organfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Gliolan för barn i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Lösningen ska administreras oralt tre timmar (intervall: 2-4 timmar) före anestesi. Användning av

5-ALA under andra förhållanden än de som förekommit i kliniska prövningar medför en ej fastställd

risk.

Om operationen senareläggs med mer än 12 timmar, ska operationen ombokas till nästa dag eller

senare. En ytterligare dos av detta läkemedel kan tas 2-4 timmar före narkos.

Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot porfyriner.

Akuta eller kroniska typer av porfyri.

Graviditet (se avsnitt 4.6 och 5.3).

4.4

Varningar och försiktighet

5-ALA-inducerad fluorescens i hjärnvävnad ger ingen information om vävnadens bakomliggande

neurologiska funktion. Därför ska fördelarna med resektion av fluorescerande vävnad noga vägas mot

risken för neurologiska bortfallssymptom.

Särskild försiktighet måste iakttas hos patienter med en tumör i omedelbar närhet av en viktig

neurologisk funktion och befintliga fokala bortfallssymptom (t.ex. afasi, synstörningar och pares) som

inte förbättras med kortikosteroidbehandling. Fluorescensstyrd resektion hos dessa patienter har visat

sig innebära högre risk för kritiska neurologiska bortfall. Ett säkert avstånd till elokventa kortikala

områden och subkortikala strukturer på minst 1 cm bör upprätthållas oberoende av graden av

fluorescens.

Hos alla patienter med en tumör i närheten av en viktig neurologisk funktion, bör antingen pre- eller

intraoperativa åtgärder vidtagas för att lokalisera funktionen i förhållande till tumören för att kunna

upprätthålla säkerhetsavstånd.

Falskt negativa och falskt positiva resultat kan förekomma vid användning av 5-ALA för intraoperativ

visualisering av malignt gliom. Icke-fluorescerande vävnad i operationsområdet utesluter inte

förekomsten av tumör hos patienter med gliom. Fluorescens kan å andra sidan ses i områden med

onormal hjärnvävnad (såsom reaktiva astrocyter, atypiska celler), nekrotisk vävnad, inflammation,

infektioner (såsom svamp- eller bakterieinfektioner och abscesser), lymfom i centrala nervsystemet

eller metastaser från andra tumörtyper.

Efter administrering av detta läkemedel ska exponering av ögon och hud för starka ljuskällor (t.ex.

operationsbelysning, direkt solljus eller starkt fokuserat inomhusljus) undvikas i 24 timmar.

Samtidig administrering av andra potentiellt fototoxiska substanser (t.ex. tetracykliner, sulfonamider,

fluorokinoloner, hypericinextrakt) bör undvikas (se även avsnitt 5.3).

Inom 24 timmar efter administrering, bör andra potentiellt hepatotoxiska läkemedel undvikas.

Hos patienter med befintlig kardiovaskulär sjukdom bör detta läkemedel användas med försiktighet,

eftersom litteraturrapporter har visat sänkt systoliskt och diastoliskt tryck, systoliskt och diastoliskt

lungartärstryck liksom pulmonellt kärlmotstånd.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Patienterna ska ej exponeras för några fotosensibiliserande medel under upp till 2 veckor efter

administrering av Gliolan.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av 5-ALA hos gravida kvinnor.

Begränsade djurstudier tyder på embryotoxisk aktivitet hos 5-ALA plus ljusexponering (se

avsnitt 5.3). Gliolan ska därför inte användas under graviditet.

Amning

Det är okänt om 5-ALA eller dess metabolit protoporfyrin IX (PPIX) utsöndras i bröstmjölk.

Utsöndring av 5-ALA eller PPIX i mjölk har inte studerats hos djur. Amning bör avbrytas under

24 timmar efter behandling med detta läkemedel.

Fertilitet

Inga data finns tillgängliga för effekten av 5-ALA på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant, behandlingen i sig har effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningar observerade efter användning av detta läkemedel för fluorescensstyrd gliomresektion är

uppdelade i följande två kategorier:

omedelbara reaktioner som uppstår efter oral administrering av läkemedlet och före anestesi

(=specifika biverkningar av aktiv substans)

kombinerade effekter av 5-ALA, anestesi och tumörresektion (=procedurspecifika biverkningar)

De allvarligaste biverkningarna omfattar anemi, trombocytopeni, leukocytos, neurologiska störningar

och tromboembolism. Andra ofta observerade biverkningar är kräkningar, illamående och förhöjt

blodbilirubin, alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, gammaglutamyltransferas och

blodamylas.

Tabellformig sammanfattning av biverkningar

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Substansspecifika biverkningar:

Hjärtat

Mindre vanliga:

hypotoni

Magtarmkanalen

Mindre vanliga:

illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

ljuskänslighetsreaktion,

fotodermatos

Procedurrelaterade biverkningar

Omfattningen och frekvensen av procedurrelaterade neurologiska biverkningar beror på lokaliseringen

av hjärntumören och graden av resektion av den tumörvävnad som finns i elokventa hjärnområden (se

avsnitt 4.4).

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga:

anemi, trombocytopeni,

leukocytos

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

neurologiska störningar (t.ex.

hemipares, afasi, krampanfall,

hemianopsi)

Mindre vanliga:

hjärnödem

Mycket sällsynta:

hypestesi

Hjärtat

Mindre vanliga:

hypotoni

Blodkärl

Vanliga:

tromboembolism

Magtarmkanalen

Vanliga:

kräkningar, illamående

Mycket sällsynta:

diarré

Lever och gallvägar

Mycket vanliga:

förhöjt blodbilirubin, förhöjt

alaninaminotransferas, förhöjt

aspartataminotransferas,

förhöjt

gammaglutamyltransferas,

förhöjt blodamylas

Beskrivning av utvalda biverkningar

I en prövning med en enda behandlingsarm inkluderande 21 friska frivilliga manliga försökspersoner,

kunde erytem i huden provoceras genom direkt exponering för UVA-ljus upp till 24 timmar efter oral

administrering av 5-ALA HCl 20 mg/kg kroppsvikt. En biverkning i form av lindrigt illamående

rapporterades hos 1 av 21 frivilliga försökspersoner.

I en annan singelcenterprövning fick 21 patienter med malignt gliom 5-ALA HCl 0,2, 2 eller 20 mg/kg

kroppsvikt följt av fluorescensstyrd tumörresektion. Den enda biverkning som rapporterades i denna

prövning var ett fall av lindrig solbränna, som uppstod hos en patient som behandlades med den

högsta dosen.

I en prövning med en enda behandlingsarm inkluderande 36 patienter med malignt gliom

rapporterades läkemedelsbiverkningar hos 4 patienter (lindrig diarré hos en patient, måttlig hypestesi

hos en annan patient, måttliga frossbrytningar hos en annan patient och arteriell hypotoni 30 minuter

efter administrering av 5-ALA hos en annan patient). Alla patienter fick läkemedlet i en dos om

20 mg/kg kroppsvikt och genomgick fluorescensstyrd resektion. Uppföljningstiden var 28 dagar.

I en komparativ, oblindad fas III-prövning (MC-ALS.3/GLI) fick 201 patienter med maligna gliom

5-ALA HCl i en dos om 20 mg/kg kroppsvikt och 176 av dessa patienter genomgick fluorescensstyrd

resektion med efterföljande strålbehandling. 173 patienter genomgick standardresektion utan

administrering av läkemedlet och fick därefter strålbehandling. Uppföljningstiden omfattade minst

180 dagar efter administrering. Biverkningar som bedömdes vara åtminstone möjligen relaterade till

behandlingen rapporterades hos 2/201 (1,0 %) patienter: lindriga kräkningar 48 timmar efter operation

och lindrig ljuskänslighet 48 timmar efter prövningsoperation. En annan patient fick oavsiktligt en

överdos av läkemedlet (3 000 mg istället för 1 580 mg). Den andningsinsufficiens som rapporterades

hos denna patient, behandlades med anpassad ventilering och försvann helt. En mer uttalad

övergående förhöjning av leverenzymer utan kliniska symtom observerades hos patienter som

behandlades med 5-ALA. Maximala värden förekom mellan 7 och 14 dagar efter administrering.

Förhöjda nivåer av amylas, totalt bilirubin och leukocyter, men minskade nivåer av trombocyter och

erytrocyter observerades, men skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var inte statistiskt

signifikanta.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

I en klinisk prövning fick en 63-årig patient med känd kardiovaskulär sjukdom av misstag en överdos

av 5-ALA HCl (3 000 mg istället för 1 580 mg). Under operation utvecklade han

andningsinsufficiens, som behandlades med anpassad ventilering. Efter operation visade patienten

även ansiktserytem. Det konstaterades att patienten hade exponerats för mer ljus än vad som var

tillåtet i prövningen. Andningsinsufficiens och erytem försvann helt.

Vid överdosering ska vid behov stödjande åtgärder vidtas, inklusive tillräckligt skydd mot starka

ljuskällor (t.ex. direkt solljus).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, sensibiliserande ämnen för fotodynamisk

behandling, ATC-kod: L01XD04

Verkningsmekanism

5-ALA är en naturlig biokemisk prekursor till hem, som metaboliseras i en serie enzymatiska

reaktioner till fluorescerande porfyriner, särskilt PPIX. 5-ALA-syntesen regleras av en intracellulär

pool av fritt hem via en negativ feedbackmekanism. Genom administrering av ett överskott av exogent

5-ALA undviks den negativa feedbackregleringen, och det sker en ackumulering av PPIX i

målvävnaden. I närvaro av synligt ljus kan fluorescens från PPIX (fotodynamisk effekt) i vissa

målvävnader användas för fotodynamisk diagnos.

Farmakodynamisk effekt

Systemisk administrering av 5-ALA resulterar i en överbelastning av den cellulära

porfyrinmetabolismen och ackumulering av PPIX i olika epitel- och cancervävnader. Malign

gliomvävnad (WHO-grad III och IV, t.ex. glioblastom, gliosarkom eller anaplastiskt astrocytom) har

också visat sig syntetisera och ackumulera porfyriner som svar på administrering av 5 ALA.

Koncentrationen av PPIX är signifikant lägre i vit hjärnsubstans än i hjärnbark och tumör. Vävnad

som omger tumören och normal hjärnvävnad kan också påverkas. 5 ALA-inducerad PPIX-bildning är

emellertid signifikant högre i malign vävnad än i normal hjärnvävnad.

I låggradiga tumörer (WHO-grad I och II, t.ex. oligodendrogliom) kunde däremot ingen fluorescens

observeras efter applicering av den aktiva substansen. Medulloblastom eller hjärnmetastaser visade

inkonsekventa resultat eller ingen fluorescens.

Fenomenet med PPIX-ackumulering i maligna gliom av WHO-grad III och IV kan förklaras med

högre 5-ALA-upptag i tumörvävnad eller ett förändrat mönster för uttryck eller aktivitet hos de

enzymer (t.ex. ferrokelatas) som är involverade i biosyntesen av hemoglobin i tumörceller.

Förklaringar när det gäller högre 5-ALA-upptag omfattar bruten blodhjärnbarriär, ökad

neovaskularisering och överuttryck av membrantransportörer i gliomvävnad.

Vid excitation med blått ljus (λ = 400-410 nm) blir PPIX kraftigt fluorescerande (maximum vid

λ = 635 nm) och kan efter lämpliga modifieringar visualiseras av ett neurokirurgiskt

standardmikroskop.

Emission av fluorescens kan klassificeras som intensiv (fast) röd fluorescens (motsvarar vital, solid

tumörvävnad) och svag, rosa fluorescens (motsvarar infiltrerande tumörceller), medan normal

hjärnvävnad, som saknar förhöjda PPIX-nivåer, reflekterar blåviolett ljus och ser blå ut.

Klinisk effekt och säkerhet

I en fas I/II-prövning omfattande 21 patienter, upptäcktes ett dos-effekt-förhållande mellan

dosnivåerna och fluorescensens omfattning och kvalitet i tumörkärnan: högre doser av 5-ALA

förbättrade fluorescenskvaliteten och fluorescensutbredningen i tumörkärnan jämfört med

tumörkärnans avgränsning under vit standardbelysning på ett monotont, ej avtagande sätt. Den högsta

dosen (20 mg/kg kroppsvikt) fastställdes vara mest effektiv.

Man fann ett positivt prediktivt värde för vävnadsfluorescens som var 84,8 % (90 % KI: 70,7-93,8 %).

Detta värde definierades som procentandel patienter med positiv identifiering av tumörceller i alla

biopsier som togs från områden med svag och stark fluorescens. Det positiva prediktiva värdet för

stark fluorescens var högre (100,0 %, 90 % KI: 91,1-100,0 %) än för svag fluorescens (83,3 %; 90 %

KI: 68,1-93,2 %). Resultaten baserades på en fas II-prövning omfattande 33 patienter som fick

5-ALA HCl i en dos på 20 mg/kg kroppsvikt.

Den resulterande fluorescensen användes som en intraoperativ markör för malign gliomvävnad i syfte

att förbättra den kirurgiska resektionen av dessa tumörer.

I en fas III-prövning med 349 patienter med misstänkt malignt gliom tillgänglig för fullständig

resektion av kontrasthöjande tumör randomiserades till fluorescensstyrd resektion efter administrering

av 5-ALA HCl 20 mg/kg kroppsvikt eller konventionell resektion under vitt ljus. Kontrasthöjande

tumör resekterades hos 64 % av patienterna i experimentgruppen jämfört med 38 % i kontrollgruppen

(p < 0,0001).

Vid besöket sex månader efter tumörresektion levde 20,5 % av de 5-ALA-behandlade-patienter och

11 % av de patienter som genomgick standardoperation, utan progression. Skillnaden var statistiskt

signifikant med chi-två-testet (p = 0,015).

Ingen signifikant ökning av total överlevnad observerades i prövningen, men den hade inte styrka att

upptäcka en sådan skillnad.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Allmänna karakteristika

Detta läkemedel visar god löslighet i vattenlösningar. Efter intag är 5-ALA inte fluorescerande i sig

självt, utan tas upp av tumörvävnad (se avsnitt 5.1) och metaboliseras intracellulärt till fluorescerande

porfyriner, främst PPIX.

Absorption

5-ALA som drickslösning absorberas snabbt och fullständigt. Maximala plasmanivåer av 5-ALA

uppnås 0,5–2 timmar efter oral administrering av 20 mg/kg kroppsvikt. Plasmanivåerna återgår till

utgångsvärden 24 timmar efter administrering av en oral dos på 20 mg/kg kroppsvikt. Inverkan av

föda har inte undersökts, eftersom läkemedlet vanligtvis ges på tom mage före induktion av anestesi.

Distribution och metabolism

5-ALA tas företrädesvis upp av lever, njurar, endotel och hud, liksom av maligna gliom

(WHO-grad III och IV) och metaboliseras till fluorescerande PPIX. Fyra timmar efter oral

administrering av 5-ALA HCl 20 mg/kg kroppsvikt, uppnås maximal plasmanivå av PPIX.

Plasmanivåerna av PPIX avtar snabbt under de följande 20 timmarna och går inte längre att detektera

48 timmar efter administrering. Vid den rekommenderade orala dosen 20 mg/kg kroppsvikt är

kvoterna mellan fluorescens i tumör och normal hjärnvävnad vanligen höga och ger tydlig kontrast för

visualisering av tumörvävnad under blåviolett ljus i minst 9 timmar.

Förutom i tumörvävnad rapporterades svag fluorescens i plexus choroideus. 5-ALA tas även upp och

metaboliseras till PPIX i andra vävnader, t.ex. lever, njurar eller hud (se avsnitt 4.4).

Plasmaproteinbindningen av 5-ALA är inte känd.

Eliminering

5-ALA elimineras snabbt och har en terminal halveringstid på 1-3 timmar. Ungefär 30 % av en oralt

administrerad dos om 20 mg/kg kroppsvikt utsöndras oförändrad i urinen inom 12 timmar.

Linjäritet/icke-linjäritet

Det finns en dosproportionalitet mellan AUC

0-inf.

för 5-ALA-värden och olika orala doser av detta

läkemedel.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Farmakokinetiken för 5-ALA hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion har inte undersökts.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi utfördes under ljusskydd på mus, råtta och hund.

Administrering av 5-ALA påverkar inte funktionen hos mag-tarmkanalen eller centrala nervsystemet.

En obetydligt ökad salures kan inte uteslutas.

Engångsadministrering av höga doser av 5-ALA till mus eller råtta leder till ospecifika fynd av

intolerans utan makroskopiska abnormaliteter eller tecken på fördröjd toxicitet. Studier på toxicitet

vid upprepad dos utförda på råtta och hund visar dosberoende effekter relaterade till förändringar i

gallvägarnas histologi (irreversibla under en 14 dagars återhämtningsperiod), övergående förhöjning

av transaminaser, LDH, totalbilirubin, totalkolesterol, kreatinin, urea och kräkningar (endast hos

hund). Tecken på systemisk toxicitet (kardiovaskulära och respiratoriska parametrar) förekom vid

högre doser hos sövd hund: vid 45 mg/kg kroppsvikt intravenöst, registrerades en liten förhöjning i

perifert arteriellt blodtryck och systoliskt vänsterkammartryck. Fem minuter efter administrering hade

värdena återgått till de ursprungliga. De kardiovaskulära effekter som kan ses, anses ha samband med

den intravenösa administreringsvägen.

Den fototoxicitet som observerats efter behandling med 5-ALA

in vitro

in vivo

har tydligen nära

samband med dos- och tidsberoende induktion av PPIX-syntes i de belysta cellerna eller vävnaderna.

Destruktion av talgkörtelceller, fokal epidermal nekros med övergående akut inflammation och

diffusa reaktiva förändringar av keratinocyter liksom övergående sekundärt ödem och inflammation i

dermis har observerats. Ljusexponerad hud återhämtar sig helt förutom en kvarstående minskning av

antalet hårfolliklar. Därför rekommenderas allmänna ljusskyddande åtgärder för ögon och hud i minst

24 timmar efter administrering av detta läkemedel.

Även om det inte har genomförts några pivotala studier på effekt av 5-ALA på reproduktion och

utveckling, kan man anta att 5-ALA-inducerad porfyrinsyntes kan leda till embryotoxisk aktivitet hos

mus-, rått- och kycklingembryon endast under förhållanden med direkt samtidig ljusexponering. Detta

läkemedel ska därför inte ges till gravida kvinnor. Behandling av råtta med mycket höga engångsdoser

av 5-ALA gav reversibelt försämrad fertilitet hos hanar under två veckor efter dosering.

Majoriteten av de genotoxiska studier som genomfördes under ljusskydd visade ingen genotoxisk

potential hos 5-ALA. Substansen inducerar eventuellt fotogenotoxicitet vid efterföljande belysning

eller ljusexponering, vilket tydligen har samband med induktionen av porfyrinsyntes.

Inga långtidsstudier på karcinogenicitet

in vivo

har gjorts. Med tanke på den terapeutiska

indikationen, kan dock en oral engångsbehandling med 5-ALA förmodas inte relaterad till någon

allvarlig, potentiellt karcinogen risk.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Inga.

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad flaska

3 år

Beredd lösning

Den beredda lösningen är fysikaliskt-kemiskt stabil i 24 timmar vid 25

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Färglös flaska av typ I-glas med butylgummipropp innehållande 1,5 g pulver för beredning i 50 ml

dricksvatten.

Förpackningsstorlekar: 1, 2 och 10 flaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den orala lösningen bereds genom att lösa upp pulvermängden i en flaska i 50 ml dricksvatten. En

flaska Gliolan 30 mg/ml pulver till oral lösning beredd i 50 ml dricksvatten motsvarar en total dos på

1 500 mg 5-aminolevulinsyrahydroklorid (5-ALA HCl). Den beredda lösningen är en klar och färglös

till svagt gulaktig vätska.

Gliolan är endast avsett för engångsbruk och allt kvarvarande innehåll efter den första användningen

måste kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tel.

+ 49 4103 8006 0

Fax:

+49 4103 8006 100

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/413/001-003

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 07 september 2007

Datum för den senaste förnyelsen: 30 augusti 2012

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, England

Tel. +44 207 418 84 00 Fax +44 207 418 84 16

E-post: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/744

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

GLIOLAN

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mera information om sjukdomen eller behandlingen, kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Gliolan?

Gliolan är ett pulver som bereds till en lösning som intas via munnen. Den aktiva substansen i Gliolan

är 5-aminolevulinsyrahydroklorid (30 mg/ml).

Vad används Gliolan för?

Gliolan används på vuxna patienter med malignt gliom (en typ av hjärntumör). Gliolan gör det lättare

för kirurgen att se tumören bra under en operation när den ska avlägsnas från hjärnan.

Eftersom antalet patienter med malignt gliom är lågt betraktas sjukdomen som sällsynt, och Gliolan

klassificerades som särläkemedel (läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 13 november

2002.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Gliolan?

Gliolan ska bara användas av erfarna hjärnkirurger som har vana vid att utföra operationer av malignt

gliom, har djupgående kunskap om hjärnanatomi och har genomgått utbildning i att använda

fluorescens vid kirurgiska ingrepp.

Den rekommenderade dosen Gliolan är 20 mg per kilo kroppsvikt som tas två till fyra timmar innan

patienten sövs. Gliolanpulvret löses i 50 ml kranvatten av en sköterska eller farmaceut innan patienten

får dricka lösningen. Gliolan ska ges med försiktighet till patienter som har lever- eller njurproblem.

Hur verkar Gliolan?

Den aktiva substansen i Gliolan, 5-aminolevulinsyra, är ett sensibiliserande ämne för fotodynamisk

behandling. Den tas upp av kroppens celler där enzymer omvandlar den till fluorescerande kemiska

ämnen, främst till protoporfyrin IX (PPIX). Eftersom gliomceller tar upp mer av den aktiva substansen

och snabbare omvandlar den till PPIX ansamlas högre halter av PPIX i cancercellerna än i normal

vävnad. Vid belysning med blått ljus av en viss våglängd lyser PPIX i tumören intensivt rött, medan

normal hjärnvävnad ser blå ut. Detta gör att kirurgen kan se tumören tydligare under en hjärnoperation

och därmed lättare kan avlägsna den med stor precision och lämna kvar frisk hjärnvävnad.

Hur har Gliolans effekt undersökts?

Effekterna av Gliolan prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Eftersom 5-aminolevulinsyra är ett naturligt förekommande ämne som redan används vid vissa andra

tillstånd presenterade företaget även uppgifter från publicerad litteratur.

EMEA 2007

Gliolan har studerats i en huvudstudie med 415 patienter med malignt gliom som skulle genomgå en

hjärnoperation för att avlägsna tumören. Operationsutfallet jämfördes mellan patienter som fick

Gliolan (och som opererades under blått ljus) och patienter som inte fick några läkemedel för att göra

det lättare att se tumören (och som opererades under vanligt vitt ljus). Huvudeffektmåtten var den

andel patienter som inte hade någon synlig tumör vid en hjärnskanning 72 timmar efter operationen

samt den andel som överlevde i sex månader utan att hjärntumören återkom eller blev större

(”progression”). Hjärnskanningarna analyserades av en expert som inte visste om patienten hade fått

Gliolan eller inte.

Vilken nytta har Gliolan visat vid studierna?

Vid operation kunde hjärntumörer avlägsnas mer fullständigt då Gliolan användes. Vid 72 timmar

efter operation hade 63,6 % av de patienter som hade fått Gliolan ingen synlig tumör vid

hjärnskanning jämfört med 37,6 % av dem som inte fick Gliolan. Efter sex månader var 20,5 % av de

patienter som fick Gliolan fortfarande i livet utan någon tumörprogression, jämfört med 11 % av dem

som inte fick läkemedlet.

Vilka är riskerna med Gliolan?

De vanligaste biverkningar som observeras med Gliolan beror på en kombination av läkemedlet i sig,

anestesin och avlägsnandet av tumören. De biverkningar som oftast observeras (hos fler än 1 patient

av 10) är anemi (låg halt av röda blodkroppar), trombocytopeni (låg halt av blodplättar), leukocytos

(hög halt av leukocyter, en typ av vita blodkroppar) och förhöjd halt av leverenzymer i blodet

(bilirubin, alaninaminotransferas, aspartataminotransferas, gammaglutamyltransferas och amylas).

Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Gliolan finns i bipacksedeln.

Gliolan ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot 5-

aminolevulinsyrahydroklorid eller mot porfyriner. Det ska inte heller ges till patienter med porfyri

(oförmåga att bryta ner porfyriner) eller under graviditet.

Varför har Gliolan godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) noterade att kirurgisk behandling av malignt gliom bör syfta

till att avlägsna så mycket som möjligt av tumören och samtidigt lämna frisk hjärnvävnad i så stor

utsträckning som möjligt. Kommittén drog slutsatsen att Gliolan ökar möjligheten att skilja tumören

från frisk hjärnvävnad under operation och att detta ökar andelen patienter vars tumörer avlägsnas helt

och förlänger den progressionsfria överlevnadstiden.

Kommittén fann att fördelarna med Gliolan är större än riskerna vid visualisering av malign vävnad

under operation av malignt gliom. Kommittén rekommenderade att Gliolan skulle godkännas för

försäljning.

Vad görs för att garantera säker användning av Gliolan?

Innan läkemedlet lanseras kommer det företag som tillverkar Gliolan att anordna utbildning i alla

medlemsstater för hjärnkirurger för att informera dem om hur läkemedlet används på ett säkert och

effektivt sätt under operation.

Mera information om Gliolan:

Den 7 september 2007 beviljade Europeiska kommissionen m e d a c Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH ett godkännande för försäljning av Gliolan som gäller i hela Europeiska

unionen.

Sammanfattningen av yttrandet från kommittén för särläkemedel om Gliolan finns här

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 07-2007.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen