Exemestan Ebb 25 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-04-2019

Aktiva substanser:
exemestan
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
L02BG06
INN (International namn):
exemestane
Dos:
25 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
exemestan 25 mg Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 30 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57803
Tillstånd datum:
2018-11-28

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Exemestan Ebb 25 mg filmdragerade tabletter

exemestan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Exemestan Ebb är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Ebb

3. Hur du använder Exemestan Ebb

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Exemestan Ebb ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Exemestan Ebb är och vad det används för

Exemestan tillhör en grupp av mediciner som kallas aromatas-hämmare. Dessa läkemedel påverkar en

substans som kallas aromatas, vilket är nödvändigt för att bilda kvinnliga könshormoner, östrogener,

särskilt hos kvinnor som har passerat övergångsåldern. Minskning av östrogenhalterna i kroppen är ett

sätt att behandla hormonberoende bröstcancer.

Exemestan Ebb används för att behandla tidig hormonberoende bröstcancer hos kvinnor som har

passerat övergångsåldern, efter avslutad 2–3 års behandling med tamoxifen.

Exemestan Ebb används även för att behandla avancerad bröstcancer hos kvinnor som har passerat

övergångsåldern, när annan behandling med hormonläkemedel inte har fungerat tillfredställande.

Exemestan som finns i Exemestan Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Exemestan Ebb

Använd inte Exemestan Ebb:

om du allergisk mot eller tidigare har haft en allergisk reaktion mot exemestan eller något

annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du inte har passerat övergångsåldern, dvs. om du fortfarande får menstruation.

om du är gravid eller planerar att bli gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Exemestan Ebb.

Din läkare kan vilja ta ett blodprov för att säkerställa att du passerat övergångsåldern innan du

behandlas med Exemestan Ebb.

Rutinkontroll av D-vitaminnivån kommer också att ske före behandling eftersom nivån kan

vara mycket låg vid tidiga stadier av bröstcancer. Du får tillskott av D-vitamin om nivån är

under det normala.

Innan du börjar använda Exemestan Ebb, tala om för din läkare om du har lever- eller

njurproblem.

Tala om för din läkare om du befinner dig i eller tidigare befunnit dig i tillstånd som påverkar

styrkan hos benstommen. Din läkare kan vilja mäta bentätheten före och under behandling

med Exemestan Ebb. Detta beroende på att läkemedel av denna typ sänker nivåerna av

kvinnliga hormoner som kan förorsaka minskad mineralhalt i benstommen, som i sin tur kan

leda till sämre benstyrka.

Andra läkemedel och Exemestan Ebb

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria

sådana.

Exemestan Ebb ska inte ges samtidigt som hormonersättningsterapi (HRT).

Följande läkemedel måste användas med försiktighet tillsammans med Exemestan Ebb.

Tala om för din läkare om du tar:

rifampicin (antibiotikum)

karbamazepin eller fenytoin (läkemedel mot krampanfall för behandling av epilepsi)

naturläkemedlet johannesört (Hypericum perforatum) eller medel som innehåller detta.

Exemestan Ebb med mat, dryck och alkohol

Exemestan Ebb ska tas efter en måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte använda Exemestan Ebb om du är gravid eller om du ammar. Tala om för din läkare om

du är eller tror att du är gravid.

Diskutera användning av lämpligt preventivmedel med din läkare om det är möjligt att du kan bli

gravid.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du känner dig dåsig, yr eller svag när du tar Exemestan Ebb, ska du inte köra bil eller hantera

maskiner.

3.

Hur du använder Exemestan Ebb

Vuxna och äldre

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Exemestan Ebb tabletterna ska tas via munnen efter måltid vid ungefär samma tid varje dag.

Läkaren berättar hur du ska ta Exemestan Ebb och hur länge.

Rekommenderad dos är en tablett på 25 mg dagligen.

Om du behöver sjukhusvård medan du tar Exemestan Ebb, tala om för sjukvårdspersonalen vilka

läkemedel du tar.

Användning för barn

Exemestan Ebb ska inte ges till barn.

Om du har tagit för stor mängd av Exemestan Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Exemestan Ebb

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du glömmer att ta din tablett, ta den så fort du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa

tablett, ta den i vanlig tid.

Om du slutar att ta Exemestan Ebb

Sluta inte att ta tabletterna även om du känner dig bra, om inte läkaren har anvisat detta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Exemestan Ebb tolereras väl och de biverkningar som observerats hos patienter som har behandlats

med Exemestan Ebb är huvudsakligen lätta eller mindre allvarliga. De flesta biverkningarna har ett

samband med östrogenbrist (t.ex. blodvallningar).

Överkänslighet, leverinflammation (hepatit) och inflammation i gallgångarna i levern som leder till

gulfärgad hud (kolestatisk hepatit) kan uppstå. Symtomen inkluderar allmän sjukdomskänsla,

illamående, gulsot (gulfärgad hud och ögon), klåda, smärta till höger i buken och aptitlöshet. Kontakta

omedelbart läkare för råd om du tror att du har något av dessa symtom.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Depression

Sömnsvårigheter

Huvudvärk

Blodvallningar

Yrsel

Illamående

Ökad svettning

Muskel- och ledvärk (inklusive artros, ryggvärk, artrit och stelhet i lederna)

Trötthet

Minskat antal vita blodkroppar

Buksmärta

Förhöjda leverenzymer

Ökad nedbrytning av hemoglobin i blodet

Förhöjd halt av ett enzym i blodet på grund av leverskada

Smärta

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Aptitlöshet

Karpaltunnelsyndrom (stickningar och domningar i hela handen utom i lillfingret) eller

stickningar i huden

Magsmärta, kräkningar, förstoppning, matsmältningsproblem, diarré

Håravfall

Hudutslag, nässelutslag och klåda

Försämrad styrka hos skelettet (benskörhet), som ibland kan leda till frakturer (brott och

sprickor)

Smärta, svullna händer och fötter

Minskat antal blodplättar

Muskelsvaghet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Överkänslighet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

Utbrott av små blåsor på ett hudområde med utslag

Dåsighet

Leverinflammation

Inflammation i gallgångarna i levern som leder till gulfärgad hud

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Låga halter av vissa vita blodkroppar

Förändringar av antalet av vissa blodkroppar (lymfocyter) och blodplättar som cirkulerar i blodet,

särskilt hos patienter med befintlig lymfopeni (minskat antal lymfocyter i blodet) kan också ses.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Exemestan Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges efter utgångsdatum på kartongen och blisterkartan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är exemestan. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg exemestan.

Övriga innehållsämnen är:

Kärna:

Mannitol, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, natriumstärkelseglykolat (typ A),

hypromellos E5, polysorbat 80, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos 6 cp (E464), titandioxid (E171), makrogol 400

Läkemedlets utseende

Exemestan Ebb är en vit till benvit, rund, kupad filmdragerad tablett märkt med E25 på ena sidan och

omärkt på den andra sidan.

Exemestan Ebb finns i vita ogenomskinliga blisterförpackningar (PVC/PVdC-aluminium).

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav.,

Litauen

Tillverkare

Accord Healthcare Limited-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-09-14

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Exemestane Accord 25 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 25 mg exemestan.

Hjälpämne(n) med känd effekt: Mannitol 90,40 mg

För fullständig förteckning av hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Rund, bikonvex, vit till benvit filmdragerad tablett märkt E25 på den ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Exemestan är indicerat för adjuvant behandling av postmenopausala kvinnor med tidig

östrogenreceptorpositiv invasiv bröstcancer (EBC) efter 2

3 års initial adjuvant tamoxifenbehandling.

Exemestan är indicerat för behandling av avancerad bröstcancer hos kvinnor i naturligt eller inducerat

postmenopausalt tillstånd med sjukdomsprogress efter anti-östrogenbehandling. Effekt har ej visats

hos patienter med negativt status beträffande östrogenreceptorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre patienter

Den rekommenderade dosen av exemestan är en 25 mg tablett en gång dagligen, helst efter måltid.

Hos patienter med tidig bröstcancer ska behandling med exemestan pågå under en sammanlagd tid av

5 års kombinerad sekventiell adjuvant hormonbehandling (tamoxifen följt av exemestan), eller tills

tumörrecidiv inträffar.

Hos patienter med avancerad bröstcancer ska behandling med exemestan fortsätta till dess att tumören

visar tydliga tecken på progress.

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Rekommenderas ej för behandling av barn.

4.3

Kontraindikationer

Exemestan är kontraindicerat hos patienter med en känd överkänslighet mot den aktiva substansen

eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1, hos pre-menopausala kvinnor samt hos gravida

eller ammande kvinnor.

4.4

Varningar och försiktighet

Exemestan ska inte ges till kvinnor med pre-menopausal endokrinstatus. Därför ska, om det är kliniskt

befogat, post-menopausal status bekräftas genom bestämning av LH-, FSH- och östradiolnivåer.

Exemestan ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Exemestan är ett potent östrogensänkande medel, och minskad bentäthet (BMD) och ökad frekvens av

frakturer har observerats som följd av behandlingen (se avsnitt 5.1). Vid inledning av adjuvant

behandling med exemestan ska kvinnor med osteoporos eller med risk för osteoporos genomgå en

hälsobedömning av bentätheten enligt nuvarande kliniska riktlinjer och praxis. Hos patienter med

framskriden sjukdom ska en bedömning av bentätheten göras från fall till fall. Även om tillförlitliga

data saknas som visar effekten av behandling av minskad bentäthet orsakad av exemestan, bör

patienter som behandlas med Exemestan Accord kontrolleras noggrant och behandling eller

förebyggande behandling för osteoporos inledas för patienter med förhöjd risk.

Rutinmässig bedömning av nivåerna av 25-hydroxivitamin D bör övervägas innan behandling med

aromatashämmare påbörjas på grund av den höga prevalensen av svår brist hos kvinnor med tidig

bröstcancer. Kvinnor med D-vitaminbrist bör få tillskott av D-vitamin.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

In vitro-

studier visade att läkemedlet metaboliseras via cytokrom P450 CYP3A4 och aldoketoreduktas

(se avsnitt 5.2) och inte hämmar några av de huvudsakliga CYP-isoenzymerna. I en klinisk

farmakokinetisk studie visade den specifika hämningen av CYP 3A4 med ketokonazol inga

signifikanta effekter på farmakokinetiken av exemestan.

I en interaktionsstudie med rifampicin, en kraftig CYP450-inducerare, med en daglig dos av 600 mg

och en engångsdos av exemestan 25 mg, reducerades AUC för exemestan med 54% och Cmax med

41%. Eftersom den kliniska relevansen av denna interaktion inte har utvärderats, kan samtidig

administrering av läkemedel som rifampicin, antikonvulsiva medel (t ex fenytoin och karbamazepin)

och naturläkemedel innehållande hypericum perforatum (Johannesört), kända för att inducera

CYP3A4, minska effekten av exemestan.

Exemestan ska användas med försiktighet tillsammans med läkemedel som metaboliseras via CYP

3A4 och har ett snävt terapeutiskt index. Det finns ingen klinisk erfarenhet av samtidig behandling

med exemestan och andra läkemedel mot cancer.

Exemestan ska inte ges tillsammans med läkemedel som innehåller östrogen eftersom detta skulle

motverka den farmakologiska effekten.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga kliniska data där gravida fått behandling med exemestan. Djurstudier har visat toxisk

effekt på reproduktionssystemet (se avsnitt 5.3). Därför är exemestan kontraindicerat för gravida

kvinnor.

Amning

Det är inte känt om exemestan utsöndras i bröstmjölk. Exemestan ska inte ges till ammande kvinnor.

Kvinnor i perimenopaus eller fertil ålder

Läkaren bör diskutera behovet av adekvat antikonception med kvinnor i fertil ålder, inklusive kvinnor

som är i perimenopaus eller nyligen blivit postmenopausala, tills postmenopaus status är konstaterad

(se avsnitt 4.3 och 4.4).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Dåsighet, sömnighet, asteni och yrsel har rapporterats i samband med användning av läkemedlet.

Patienter ska informeras att om dessa symptom visar sig, kan den fysiska och/eller mentala förmåga,

som krävs för att hantera maskiner eller köra bil vara försämrad.

4.8

Biverkningar

Exemestan tolererades i huvudsak väl i samtliga prövningar med standarddosen 25 mg exemestan per

dag, och biverkningarna var vanligen lindriga eller måttliga.

Av patienter med tidig bröstcancer, som erhållit adjuvant behandling med exemestan efter initial

adjuvant tamoxifenbehandling, avbröt 7,4 % behandlingen på grund av biverkningar. De vanligaste

rapporterade biverkningarna var blodvallningar (22 %), artralgi (18 %) och trötthet (16 %).

Andelen patienter som avbröt på grund av biverkningar var 2,8 % av hela patientpopulationen med

avancerad bröstcancer. De vanligaste rapporterade biverkningarna var blodvallningar (14 %) och

illamående (12 %).

De flesta biverkningarna kan tillskrivas de normala farmakologiska konsekvenserna av sänkta nivåer

av östrogen (t ex. blodvallningar).

De rapporterade biverkningarna från kliniska studier och efter godkännande för försäljning är listade

nedan efter klassificering av organsystem och frekvens.

Frekvenserna är definierade som: mycket vanliga (

1/10), vanliga (

1/100, <1/10), mindre vanliga

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000)> och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Blodet och lymfsystemet:

Mycket vanliga

Leukopeni (

Vanliga

Trombocytopeni (

Ingen känd frekvens

Minskning av antalet lymfocyter (

Immunsystemet:

Mindre vanliga

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

:

Vanliga

Anorexi

Psykiska störningar:

Mycket vanliga

Depression, sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet:

Mycket vanliga

Huvudvärk, yrsel

Vanliga

Karpaltunnelsyndrom, parestesi

Sällsynta

Sömnighet

Blodkärl:

Mycket vanliga

Blodvallningar

Magtarmkanalen:

Mycket vanliga

Buksmärta, illamående

Vanliga

Kräkningar, förstoppning, diarré, dyspepsi

Lever och gallvägar:

Mycket vanliga

Ökning av leverenzymer, ökning av bilirubin i blodet, ökning av

alkaliskt fosfatas i blodet

Sällsynta

Hepatit

(†)

, kolestatisk hepatit

(†)

Hud och subkutan vävnad:

Mycket vanliga

Ökad svettning

Vanliga

Håravfall, hudutslag, urtikaria, klåda

Sällsynta

Akut generaliserad exantematös pustulos(

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mycket vanliga

Led- och muskuloskeletal smärta(

Vanliga

Osteoporos, frakturer

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket vanliga

Smärta, trötthet

Vanliga

Perifert ödem, asteni

) Inkluderar: ledvärk och sporadisk värk i extremitet, artros, ryggvärk, artrit, myalgi och

stelhet i leder.

) Hos patienter med avancerad bröstcancer har trombocytopeni och leukopeni rapporterats i

sällsynta fall. En tillfällig minskning av lymfocyter har observerats hos ungefär 20 % av de

patienter som fått exemestan, särskilt hos patienter med tidigare lymfopeni. Medelvärdet av

antalet lymfocyter hos dessa patienter förändrades emellertid inte signifikant över tiden och

ingen motsvarande ökning av virusinfektioner observerades. Dessa effekter har inte observerats

i studier hos patienter behandlade för tidig bröstcancer.

) Frekvens beräknad med regeln 3/X.

Tabellen nedan visar frekvensen av i förväg specificerade biverkningar och sjukdomar i studien på

tidig bröstcancer, Intergroup Exemestan Study (IES), oberoende av samband, rapporterade hos

patienter under behandling i studien och upp till 30 dagar efter avslutad behandling.

Biverkningar samt sjukdomar

Exemestan

(N = 2249)

Tamoxifen

(N = 2279)

Blodvallningar

491 (21,8 %)

457(20,1 %)

Trötthet

367 (16,3 %)

344 (15,1 %)

Huvudvärk

305 (13,6 %)

255 (11,2 %)

Sömnlöshet

290 (12,9 %)

204 (9,0 %)

Ökad svettning

270 (12,0 %)

242 (10,6 %)

Gynekologiska

235 (10,5 %)

340 (14,9%)

Yrsel

224 (10,0 %)

200 (8,8 %)

Illamående

200 (8,9 %)

208 (9,1 %)

Osteoporos

116 (5,2 %)

66 (2,9 %)

Vaginal blödning

90 (4,0 %)

121 (5,3 %)

Annan primär cancer

84 (3,6 %)

125 (5,3 %)

Kräkningar

50 (2,2 %)

54 (2,4 %)

Synstörningar

45 (2,0 %)

53 (2,3 %)

Tromboembolism

16 (0,7 %)

42 (1,8 %)

Osteoporotisk fraktur

14 (0,6 %)

12 (0,5 %)

Hjärtinfarkt

13 (0,6 %)

4 (0,2 %)

I IES-studien var frekvensen ischemiska hjärtbiverkningar 4,5 % och 4,2 % i exemestan- respektive

tamoxifenarmen. Ingen signifikant skillnad noterades för enskilda kardiovaskulära biverkningar,

inklusive hypertension (9,9 % respektive 8,4 %), hjärtinfarkt (0,6 respektive 0,2 %) och hjärtsvikt (1,1

% respektive 0,7 %).

I IES-studien associerades exemestan med en högre incidens av hyperkolesterolemi jämfört med

tamoxifen (3,7 % respektive 2,1 %).

I en annan, dubbel-blind och randomiserad studie, där postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer

med låg risk, behandlades med exemestan (N=73) eller placebo (N=73) i 24 månader, var den

genomsnittliga reduktionen av plasma-HDL-kolesterol 7-9 % vid behandling med exemestan, jämfört

med en ökning med 1 % vid placebo. Det var också en minskning med 5 6 % av apolipoprotein A1

hos exemestangruppen jämfört med 0-2 % för placebo. Effekten på andra analyserade lipidparametrar

(totalkolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider, apolipidoprotein-B och lopoprotein-a) var likvärdiga

för de två behandlingsgrupperna. Den kliniska signifikansen är oklar.

I IES-studien observerades att magsår inträffande i högre grad vid behandling med exemestan jämfört

med tamoxifen (0.7 % respektive <0,1 %). Majoriteten av patienterna som behandlades med

exemestan och som fick magsår behandlades samtidigt med NSAID och/eller hade gjort det tidigare.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Kliniska prövningar har utförts med exemestan tillfört i upp till 800 mg som engångsdos till friska

frivilliga kvinnor eller i upp till 600 mg dagligen till post-menopausala kvinnor med avancerad

bröstcancer. Dessa doser tolererades väl. Den engångsdos av exemestan som skulle kunna förorsaka

livshotande symptom är inte känd. Hos råtta och hund observerades dödlighet efter orala

engångsdoser motsvarande 2000 respektive 4000 gånger den rekommenderade humana dosen baserat

på mg/m

. Det finns ingen specifik antidot vid överdosering och behandlingen måste vara

symtomatisk. Allmän understödjande behandling, inklusive frekvent övervakning av vitala funktioner

och noggrann observation av patienten, är indikerad.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Steroid aromatashämmare; antineoplastiskt medel.

ATC-kod: L02BG06

Verkningsmekanism

Exemestan är en irreversibel, steroid aromatashämmare, strukturellt besläktad med det naturligt

förekommande ämnet androstendion. Hos post-menopausala kvinnor produceras östrogener primärt

genom omvandling av androgener till östrogener med hjälp av enzymet aromatas i perifer vävnad.

Östrogenminskning via aromatashämning är en effektiv och selektiv behandling av hormonberoende

bröstcancer hos post-menopausala kvinnor. Hos postmenopausala kvinnor minskade exemestan

peroralt signifikant östrogen-koncentrationen i serum med start från en 5 mg dos och nådde maximal

minskning (>90%) med en dos på 10 - 25 mg. Hos postmenopausala bröstcancerpatienter behandlade

med en daglig dos på 25 mg, minskade helkropps-aromatiseringen med 98%.

Exemestan har inte någon progestogen eller östrogen aktivitet. En liten androgen aktivitet, troligen

beroende på 17-hydro-derivatet, har observerats huvudsakligen vid höga doser. I försök med multipla

dagliga doser hade exemestan ingen detekterbar effekt på biosyntesen av kortisol eller aldosteron i

binjuren, varken före eller efter ACTH-stimulering. Därigenom demonstrerade exemestan sin

selektivitet med avseende på övriga enzymer involverade i steroid-syntesen.

Glukokortikoid- eller mineralokortikoid ersättning behövs därför inte. En icke dosberoende lätt

ökning av serumnivåer av LH och FSH har observerats även vid låga doser. Denna effekt är

emellertid förväntad för denna farmakologiska klass och är troligen resultatet av feedback på

hypofysnivå. Detta beror på att reduktion av östrogennivåer stimulerar hypofysutsöndringen av

gonadotropiner också hos post-menopausala kvinnor.

Klinisk effekt och säkerhet

Adjuvant behandling av tidig bröstcancer

I en multicenter, randomiserad, dubbelblind klinisk prövning (IES) som genomfördes på 4724 post-

menopausala patienter med positiv östrogenreceptorstatus eller okänd primär bröstcancer,

randomiserades patienter som varit sjukdomsfria efter adjuvant tamoxifenbehandling i 2-3 år, till 3-2

års behandling med exemestan (25mg/dag) eller tamoxifen (20 eller 30 mg/dag). Den totala tiden för

hormonbehandlingen var 5 år.

IES 52 månaders median uppföljning

Efter en mediantid av 30 månaders behandling och en median uppföljningsperiod på 52 månader,

visade resultaten att en sekventiell behandling med exemestan efter 2-3 års adjuvant

tamoxifenbehandling gav en klinisk och statistisk signifikant förbättring av sjukdomsfri överlevnad

(DFS) jämfört med kontinuerlig tamoxifenbehandling. Analyser visade att exemestan under den

observerade studieperioden minskade risken för recidiv av bröstcancer med 24 % jämfört med

tamoxifen (hazard ratio 0,76; p= 0,00015). Exemestans fördel vad gäller effekt mätt i DFS jämfört

med tamoxifen var tydlig oavsett nodal status eller tidigare kemoterapi.

exemestan minskade även signifikant risken för kontralateral bröstcancer (hazard ratio 0,57,

p=0,04158).

I hela studiepopulationen noterades en tendens till förlängd överlevnad vid behandling med

exemestan (222 dödsfall) jämfört med tamoxifen (262 dödsfall), hazard ratio 0,85 (log-rank test:

p=0,07362, motsvarande en 15-procentig reduktion av risken för dödsfall, till exemestans fördel). En

statistiskt signifikant 23-procentig minskning av risken för dödsfall (hazard ratio för total överlevnad

0,77; Wald chi square test: p=0,0069) observerades för exemestan jämfört med tamoxifen när

justering för i förväg specificerade prognosfaktorer hade gjorts (dvs, ER status, nodal status, tidigare

kemoterapi, användning av HRT och av bisfosfonater).

De viktigaste effektresultaten efter 52 månader hos hela patientgruppen (intention to treat

populationen) och patienter med positiv östrogenreceptorstatus är:

Endpoint

Population

Exemestan

Händelser /N

(%)

Tamoxifen

Händelser /N

(%)

Riskkvot (95 %

CI)

p-värde*

Sjukdomsfri

överlevnad

a

Samtliga patienter

354

/2352 (15,1

453

/2372 (19,1

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

ER+ patienter

289

/2023 (14,3

370

/2021 (18,3

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

Kontralateral

bröstcancer

Samtliga patienter

20

/2352 (0,9 %)

35

/2372 (1,5 %)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

ER+ patienter

18

/2023 (0,9 %)

33

/2021 (1,6 %)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Bröstcancerfri

överlevnad

b

Samtliga patienter

289

/2352 (12,3

373

/2372 (15,7

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

ER+ patienter

232

/2023 (11,5

305

/2021 (15,1

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Metastasfri

överlevnad

c

Samtliga patienter

248

/2352 (10,5

297

/2372 (12,5

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

ER+ patienter

194

/2023 (9,6 %)

242

/2021 (12,0

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Total överlevnad

d

Samtliga patienter

222

/2352 (9,4 %)

262

/2372 (11,0

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

ER+ patienter

178

/2023 (8,8 %)

211

/2021 (10,4

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

Log-rank test; ER+ patienter = patienter med positiv östrogenreceptorstatus

Sjukdomsfri överlevnad definieras som första förekomst av lokal eller distalt recidiv, kontralateral

bröstcancer, eller död oavsett orsak.

Bröstcancerfri överlevnad definieras som första förekomst av lokal eller distalt recidiv, kontralateral

bröstcancer, eller död i bröstcancer.

Metastasfri överlevnad definieras som första förekomst av distalt recidiv eller död i bröstcancer.

Total överlevnad definieras som död oavsett orsak.

Vid ytterligare analys av undergruppen patienter med

östrogenreceptorpositiv

eller okänd status, var

hazard ratio 0,83 (log-rank test: p=0,04250) för den icke säkerställda totala överlevnaden,

motsvarande en kliniskt och statistiskt signifikant 17-procentig reduktion av risken för dödsfall.

Resultat från IES delstudie på bentäthet visade att kvinnor behandlade med exemestan efter 2-3 års

tamoxifenbehandling fick en måttlig reduktion av bentätheten. I den övergripande studien var den av

behandlingen framkallade incidensen av frakturer högre hos patienter behandlade med exemestan

jämfört med tamoxifen (4,5 % respektive 3,3 %, p=0,038).

Resultat från IES delstudie av endometrietjocklek, visar att efter 2 års behandling är

medianreduktionen av endometriets slemhinnetjocklek 33 % hos patienter behandlade med

exemestan, jämfört med en icke mätbar förändring hos patienter behandlade med tamoxifen.

Endometrieförtjockning som rapporterats vid behandlingens insättande återgick till den normala (<5

mm) hos 54 % av patienterna som behandlades med exemestan.

IES 87 månaders median uppföljning

Efter en mediantid av 30 månaders behandling och en median uppföljningsperiod på cirka

87 månader, visade resultaten att en sekventiell behandling med exemestan efter 2 till 3 års adjuvant

tamoxifenbehandling gav en klinisk och statistisk signifikant förbättring av DFS jämfört med

kontinuerlig tamoxifenbehandling. Resultaten visade att exemestan under den observerade

studieperioden signifikant minskade risken för recidiv av bröstcancer med 16 % jämfört med

tamoxifen (hazard ratio 0,84; p=0,002).

Totalt var exemestans fördel vad gäller effekt mätt i DFS jämfört med tamoxifen tydlig oavsett nodal

status eller tidigare kemoterapi eller hormonbehandling. Statistisk signifikans kvarstod inte i ett fåtal

undergrupper med små sampelstorlekar. Dessa visade en tendens till fördel för exemestan hos

patienter med fler än 9 positiva noder, eller tidigare kemoterapi med CMF. Hos patienter med okänd

nodal status, annan tidigare kemoterapi samt okänd status eller avsaknad av status för tidigare

hormonbehandling observerades en icke statistiskt signifikant tendens till fördel för tamoxifen.

Dessutom förlängde exemestan också signifikant bröstcancerfri överlevnad (hazard ratio 0,82,

p=0,00263) och metastasfri överlevnad (hazard ratio 0,85, p=0,02425). Exemestan minskade också

risken för kontralateral bröstcancer, även om effekten inte längre var statistiskt signifikant under den

här observerade studieperioden (hazard ratio 0,74, p=0,12983). I hela studiepopulationen noterades en

tendens för förlängd överlevnad vid behandling med exemestan (373 dödsfall) jämfört med tamoxifen

(420 dödsfall), hazard ratio 0,89 (log-rank test: p=0,08972), motsvarande 11 % minskning av risken

för dödsfall till exemestans fördel. Efter justering för i förväg specificerade prognosfaktorer (dvs.

ER-status, nodal status, tidigare kemoterapi, användning av HRT och av bisfosfonater), observerades

en statistiskt signifikant 18-procentig minskning av risken för dödsfall (hazard ratio för total

överlevnad 0,82; Wald chi square test: p=0,0082) för exemestan jämfört med tamoxifen i hela

studiepopulationen.

Vid ytterligare analys av undergruppen patienter med östrogenreceptorpositiv eller okänd status, var

hazard ratio 0,86 (log-rank test: p=0,04262) för den icke säkerställda totala överlevnaden,

motsvarande en kliniskt och statistiskt signifikant 14 % minskning av risken för dödsfall.

Resultat från en understudie på skelettet indikerar att behandling med exemestan under 2 till 3 år efter

3 till 2 års tamoxifenbehandling ökade benförlust under behandling (genomsnittlig procentuell

förändring av BMD från baslinjen vid 36 månader:-3,37 [ryggrad], -2,96 [total höft] för exemestan

och -1,29 [ryggrad], -2.02 [total höft] för tamoxifen). I slutet av 24-månadersperioden efter avslutad

behandling sågs emellertid minimala skillnader i förändring av BMD från baslinjen för båda

behandlingsgrupperna. Tamoxifengruppen hade något större slutliga minskningar av BMD på alla

ställen (genomsnittlig procentuell förändring av BMD från baslinjen 24 månader efter behandling -

2,17 [ryggrad], -3,06 [total höft] för exemestan och -3,44 [ryggrad], -4,15 [total höft] för tamoxifen).

De frakturer som rapporterades under behandlingen och under uppföljningen var signifikant högre i

exemestangruppen än i tamoxifengruppen (169 [7,3 %] jämfört med 122 [5,2 %]; p=0,004), men

ingen skillnad noterades i antal frakturer rapporterade som osteoporotiska.

IES 119 månaders slutlig uppföljning

Efter en mediantid av 30 månaders behandling och en medianuppföljningsperiod på 119 månader

visade resultaten att en sekventiell behandling med exemestan efter 2 till 3 års adjuvant

tamoxifenbehandling associerades med en kliniskt och statistiskt signifikant förbättring av

sjukdomsfri överlevnad (DFS) jämfört med fortsatt tamoxifenbehandling. Analyser visade att

exemestan under den observerade studieperioden minskade risken för recidiv av bröstcancer med

14 % jämfört med tamoxifen (hazard ratio 0,86, p = 0,00393). Exemestans fördel vad gäller effekt

mätt i DFS jämfört med tamoxifen var tydlig oavsett nodal status eller tidigare kemoterapi.

Exemestan gav även signifikant längre bröstcancerfri överlevnad (hazard ratio 0,83, p<0,00152) och

metastasfri överlevnad (hazard ratio 0,86, p = 0,02213). Exemestan minskade även risken för

kontralateral bröstcancer, men den effekten var inte längre statistiskt signifikant (hazard ratio 0,75,

p = 0,10707).

I hela studiepopulationen fanns ingen statistisk skillnad i totalöverlevnad mellan de två grupperna, där

467 dödsfall (19,9 %) inträffade i exemestangruppen och 510 dödsfall (21,5 %) i tamoxifengruppen

(hazard ratio 0,91, p = 0,15737, ej justerat för multipla test). I undergruppen patienter med

östrogenreceptorpositiv eller okänd status var hazard ratio för den icke justerade totalöverlevnaden

0,89 (log-rank test: p = 0,07881) i exemestangruppen jämfört med tamoxifengruppen.

I hela studiepopulationen observerades en statistiskt signifikant 14-procentig reduktion av risken för

dödsfall (hazard ratio för totalöverlevnad 0,86; Wald chi square test: p = 0,0257) för exemestan

jämfört med tamoxifen när justering för i förväg specificerade prognosfaktorer hade gjorts (dvs ER-

status, nodal status, tidigare kemoterapi, användning av HRT och av bisfosfonater).

En lägre incidens av ytterligare primär cancer (ej bröst-) observerades hos patienter som behandlats

med exemestan jämfört med patienter som behandlats med enbart tamoxifen (9,9 % jämfört med

12,4 %).

I huvudstudien, där medianuppföljningen hos samtliga deltagare var 119 månader (0–163,94) och

medianvaraktigheten för exemestanbehandlingen var 30 månader (0–40,41), rapporterades incidensen

för skelettfrakturer vara 169 patienter (7,3 %) i exemestangruppen jämfört med 122 patienter (5,2 %) i

tamoxifengruppen (p=0,004).

Effektresultat från IES hos postmenopausala kvinnor med tidig bröstcancer (intention to treat, ITT)

Antal händelser

Hazard Ratio

Exemestan

Tamoxifen

Hazard ratio

p-värde

30 månaders medianbehandling och 34,5 månaders medianuppföljning

Sjukdomsfri

överlevnad

0,69 (95 % CI:

0,58–0,82)

0,00003

Bröstcancerfri

överlevnad

0,65 (95 % CI:

0,54–0,79)

<0,00001

Kontralateral

bröstcancer

0,32 (95 % CI:

0,15–0,72)

0,00340

Metastasfri

överlevnad

0,70 (95 % CI:

0,56–0,86)

0,00083

Total överlevnad

0,86 (95 % CI:

0,67–1,10)

0,22962

30 månaders medianbehandling och 52 månaders medianuppföljning

Sjukdomsfri

överlevnad

0,77 (95 % CI:

0,67–0,88)

0,00015

Bröstcancerfri

överlevnad

0,76 (95 % CI:

0,65–0,89)

0,00041

Kontralateral

bröstcancer

0,57 (95 % CI:

0,33–0,99)

0,04158

Metastasfri

överlevnad

0,83 (95 % CI:

0,70–0,98)

0,02621

Total överlevnad

0,85 (95 % CI:

0,71–1,02)

0,07362

30 månaders medianbehandling och 87 månaders medianuppföljning

Sjukdomsfri

överlevnad

0,84 (95 % CI:

0,75–0,94)

0,002

Bröstcancerfri

överlevnad

0,82 (95 % CI:

0,72–0,94)

0,00263

Kontralateral

bröstcancer

0,74 (95 % CI:

0,50–1,10)

0,12983

Metastasfri

överlevnad

0,85 (95 % CI:

0,74–0,98)

0,02425

Total överlevnad

0,89 (95 % CI:

0,77–1,02)

0,08972

30 månaders medianbehandling och 119 månaders medianuppföljning

Sjukdomsfri

överlevnad

0,86 (95 % CI:

0,77–0,95)

0,00393

Bröstcancerfri

överlevnad

0,83 (95 % CI:

0,74–0,93)

0,00152

Kontralateral

bröstcancer

0,75 (95 % CI:

0,53–1,06)

0,10707

Metastasfri

överlevnad

0,86 (95 % CI:

0,75–0,98)

0,02213

Total överlevnad

0,91 (95 % CI:

0,81–1,04)

0,15737

CI = konfidensintervall, IES = studie på tidig bröstcancer, ITT = intention-to-treat.

Sjukdomsfri överlevnad definieras som första förekomst av lokalt eller distalt recidiv,

kontralateral bröstcancer, eller död oavsett orsak.

Bröstcancerfri överlevnad definieras som första förekomst av lokalt eller distalt recidiv,

kontralateral bröstcancer, eller död i bröstcancer.

Metastasfri överlevnad definieras som första förekomst av distalt recidiv eller död i bröstcancer.

Total överlevnad definieras som död oavsett orsak.

Behandling av avancerad bröstcancer

I en randomiserad kontrollerad klinisk prövning, visade exemestanbehandling med en daglig dos av

25 mg en statistiskt signifikant förlängning av överlevnad, tid till progression och tid till

behandlingssvikt i jämförelse med standardhormonbehandling med megestrolacetat hos post-

menopausala kvinnor med avancerad bröstcancer i progress efter eller under pågående behandling

med tamoxifen, antingen som adjuvant eller som förstahandsbehandling för avancerad bröstcancer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administration av exemestan tabletter absorberas exemestan snabbt. Den del av dosen som

absorberas från mag-tarm-kanalen är hög. Den absoluta biotillgängligheten hos människa är okänd,

men den antas vara begränsad av en betydande första passage-effekt. Den absoluta biotillgängligheten

hos råtta och hund var 5 %, beroende på en liknande effekt. Efter en engångsdos på 25 mg uppnåddes

maximala plasmanivåer på 18 ng/ml efter 2 timmar. Samtidigt intag av föda ökar biotillgängligheten

med 40 %.

Distribution

Distributionsvolymen för exemestan, ej korrigerad för oral biotillgänglighet, är ca 20 000 l. Kinetiken

är linjär och den terminala halveringstiden är 24 timmar. Plasmaproteinbindningen är 90 % och är

oberoende av koncentrationen. Exemestan och dess metaboliter binds inte till röda blodkroppar. Ingen

oväntad ackumulation av exemestan sker efter upprepad dosering.

Eliminering

Exemestan metaboliseras genom oxidation av metylengruppen i position 6 via isoenzym CYP 3A4

och/eller reduktion av 17-ketogruppen med aldoketoreduktas följt av konjugering. Clearance av

exemestan är ca 500 l/timme, okorrigerat för oral biotillgänglighet.

Metaboliterna är antingen inaktiva eller mindre aktiva än modersubstansen vad beträffar hämning av

aromatas. Mängden läkemedel som utsöndras oförändrat i urinen är 1 % av dosen. Lika stora andelar

(40 %) av

C-märkt exemestan eliminerades i urin och faeces under en vecka.

Speciella befolkningsgrupper

Ålder

Inget signifikant samband mellan systemisk exponering av Exemestan och ålder har observerats.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (CL

<30 ml/min) var den systemiska exponeringen

av exemestan 2 gånger högre jämfört med friska frivilliga. På grund av exemestans säkerhetsprofil,

anses ingen justering av dosen vara nödvändig.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion är den systemiska exponeringen av

exemestan 2 - 3 gånger större än hos friska frivilliga. På grund av exemestans säkerhetsprofil anses

ingen justering av dosen vara nödvändig.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxikologiska studier:

I toxicitetsstudier med upprepad dosering till råtta och hund sågs effekter på reproduktionsorganen,

vilka i allmänhet kunde relateras till exemestans farmakologiska aktivitet.

Andra toxiska effekter (på lever, njurar och centrala nervsystemet) sågs endast vid exponeringar,

avsevärt högre än klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

Mutagenicitet:

Exemestan var inte genotoxiskt i bakterier (Ames test), i V79 kinesiska hamsterceller, i rått-

hepatocyter eller i mikrokärntest i mus. Även om exemestan var klastogent i lymfocyter

in vitro

, var

det inte klastogent i två

in vivo

studier.

Reproduktionstoxikologi

Exemestan var embryotoxiskt hos råtta och kanin vid systemiska exponeringsnivåer jämförbara med

dem som uppnåddes hos människa vid 25 mg/dag. Det fanns inga tecken på teratogenicitet.

Karcinogenicitet

I en tvåårig karcinogenicitetsstudie på honråttor, observerades inga behandlingsrelaterade tumörer.

Studien avslutades vecka 92 på hanråttor på grund av tidig död orsakad av kronisk nefropati. I en

tvåårig karcinogenicitetsstudie på möss, observerades en ökad incidens av levercancer hos båda könen

vid måttliga och höga doser (150 och 450 mg/kg/dag). Detta fynd anses vara relaterat till en induktion

av hepatiska mikrosomala enzymer, en effekt som observerats hos möss men inte i kliniska studier.

En ökad incidens av adenom i njurtubuli noterades även hos hanmöss vid den höga dosen (450

mg/kg/dag). Denna förändring anses vara art- och könsspecifik och uppkom vid en dos som

representerar en 63-faldig högre exponering än den som uppkommer vid klinisk dosering. Inga av

dessa observerade effekter anses vara av klinisk relevans för behandling av patienter med exemestan.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mannitol

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon

Natriumstärkelseglykolat ( typ A)

Hypromellos E5

Polysorbat 80

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Tablettdragering

Hypromellos 6cp (E464)

Makrogol (400)

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Exemestane Accord 25 mg tabletter är förpackade i vita ogenomskinliga blisterförpackningar

(PVC/PVdC-aluminium)

Förpackningsstorlek:

15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 och 120 tabletter i blisterförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B. V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MT nr: 42036

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2010-08-27/2015-04-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-04-12

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen