Exalief

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

16-08-2012

Aktiva substanser:
eslikarbazepinacetat
Tillgänglig från:
BIAL - Portela Ca, S.A.
ATC-kod:
N03AF04
INN (International namn):
eslicarbazepine acetate
Terapeutisk grupp:
Antiepileptika,
Terapiområde:
Epilepsi
Terapeutiska indikationer:
Exalief indikeras som tilläggsbehandling hos vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering.
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000987
Tillstånd datum:
2009-04-21
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000987

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

16-08-2012

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

16-08-2012

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

16-08-2012

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

16-08-2012

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Exalief 400 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Exalief är och vad det används för

Innan du tar Exalief

Hur du tar Exalief

Eventuella biverkningar

Hur Exalief ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD EXALIEF ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Exalief tillhör en grupp läkemedel som kallas antiepileptika vilka används för att behandla epilepsi, ett

tillstånd när någon har upprepade kramper eller anfall.

Exalief används av vuxna patienter som redan tar andra läkemedel mot epilepsi men som fortfarande

upplever kramper som påverkar en del av hjärnan (partiella anfall). Dessa kramper kan eller kan inte

följas av kramper som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).

Exalief har givits till dig av din läkare för att minska antalet kramper.

2.

INNAN DU TAR EXALIEF

Ta inte Exalief om

du är allergisk (överkänslig ) mot den aktiva substansen (eslikarbazepinacetat), mot andra

karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel för behandling mot

epilepsi) eller mot något av de övriga innehållsämnena

du lider av en viss typ av hjärtrytmrubbningar (andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV)

block)

Var särskilt försiktig med Exalief

Kontakta genast din din läkare om:

du har hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Detta

kan vara tecken på en allergisk reaktion.

du lider av förvirring, förvärrade anfall eller minskat medvetande vilka kan vara tecken på låga

saltnivåer i blodet

Berätta för din läkare om:

du har njurproblem. Din läkare kan behöva ändra dosen. Exalief rekommenderas inte för

patienter med allvarlig njursjukdom.

du har leverproblem. Exalief rekommenderas inte för patienter med allvarliga leverproblem.

du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse på EKG (elektrokardiogram) som kallas

ökat PR-intervall. Om du inte är säker på om läkemedel som du tar kan ha denna effekt, prata

med din läkare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

du lider av en hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtattack

du lider av anfall som börjar med en utbredd elektrisk urladdning som omfattar båda

hjärnhalvorna

Exalief kan göra att du känner dig dig yr och/eller dåsig, speciellt i början av behandlingen. Var

speciellt försiktig vid intag av Exalief för att undvika oavsiktlig skada (fall).

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi har också haft tankar på att skada

sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar när du tar Exalief, kontakta

omedelbart din läkare.

Barn

Exalief ska inte ges till barn och ungdomar.

Intag av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar fenytoin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) eftersom

din dos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi)

eftersom din dos kan behöva ändras och följande biverkningar av Exalief kan uppträda i en

högre frekvens: dubbelseende, koordinationssvårigheter och yrsel.

Tala om för din läkare om du tar simvastatin (ett läkemedel för sänkning av kolesterolnivåer)

eftersom din dos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar blodförtunnande läkemedel – warfarin.

Tala om för din läkare om du tar tricykliska läkemedel mot depression t.ex. amitriptylin.

Tala om för din läkare om du tar hormonella/orala preventivmedel. Exalief kan göra hormonella

preventivmedel som p-piller mindre effektiva. Därför rekommenderas att du använder andra

former av säkra och effektiva preventivmetoder när du tar Exalief och fram till slutet av den

innevarande menstruationscykeln efter avslutad behandling.

Ta inte oxkarbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) med Exalief eftersom man

inte vet om det är säkert att ta dessa läkemedel tillsammans.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana. Detta eftersom de kan påverka hur Exalief fungerar, eller så kan Exalief påverka

deras effekt.

Intag av Exalief med mat och dryck

Exalief tabletter kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Tala genast med din läkare om du är gravid eller om du planerar att du kan bli gravid. Du får bara ta

Exalief under graviditet om din läkare har sagt det.

Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot

epilepsi. Å andra sidan får inte effektiv behandling mot epilepsi avbrytas eftersom ett förvärrande av

sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.

Amma inte när du tar Exalief. Det är inte känt om Exalief går över i bröstmjölk.

Se avsnittet ’Intag av andra läkemedel’ för råd om preventivmetoder.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Exalief kan göra att du känner dig yr, dåsig och påverka din synskärpa, framför allt i början av

behandlingen. Om det händer dig, kör inte eller använd inte några verktyg eller maskiner.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

3.

HUR DU TAR EXALIEF

Ta alltid Exalief exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vuxna

Det finns två doseringar för vuxna:

Dos när du börjar behandlingen

400 mg dos en gång dagligen i en eller två veckor, innan ökning till underhållsdosen. Din läkare

kommer att bestämma om du ska få doseringen i en eller två veckor.

Underhållsdos

Den vanliga underhållsdosen är 800 mg en gång dagligen.

Beroende på hur du svarar på Exalief kan din dos behöva ökas till 1200 mg en gång dagligen.

Äldre (över 65 år)

Om du är äldre kommer din läkare att bestämma lämplig dos för dig.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kommer du vanligtvis att ges en lägre dos Exalief. Din läkare kommer att

bestämma rätt dos för dig. Exalief rekommenderas inte om du har allvarliga njurproblem.

Patienter med leverproblem

Dosen är densamma som för vuxna. Exalief rekommenderas däremot inte om du har allvarliga

leverproblem. Tala med din läkare om du är osäker på vilken dos du ska ta.

Administreringssätt och administreringsväg

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Exalief

Om du av misstag har tagit för stor mängd av Exalief, tala genast med din läkare eller uppsök

sjukhusets akutmottagning. Ta med läkemedelsförpackningen. Detta för att din läkare ska kunna veta

vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Exalief

Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart som du kommer ihåg och fortsätt som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den du har missat.

Om du slutar att ta Exalief

Sluta inte ta dina tabletter plötsligt. Om du gör det finns det risk för att du kommer att få fler kramper.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska ta Exalief. Om din läkare beslutar att

behandlingen med Exalief ska avslutas kommer din dos vanligtvis att minskas successivt. Det är

viktigt att din behandling avslutas enligt läkares inrådan, annars kan dina symtom förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Exalief orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan vara mycket allvarliga. Om dom drabbar dig sluta ta Exalief och tala genast

med en läkare eller uppsök sjukhus, eftersom du kan behöva få omedelbar medicinsk behandling:

Hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Dessa kan

vara tecken på en allergisk reaktion

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Frekvensen av möjliga biverkningar som listas nedan är definierade genom att använda följande

indelning:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Mycket vanliga

biverkningar är:

Yrsel eller sömnighet

Vanliga

biverkningar är:

Ostadighet eller en känsla av att det snurrar eller gungar

Illamående eller kräkningar

Huvudvärk

Diarré

Dubbelseende eller dimsyn

Koncentrationssvårigheter

Svaghet eller trötthet

Skakningar

Klumpighet

Hudrodnad

Domningar och stickningar i händer och fötter

Mindre vanliga

biverkningar är:

Överkänslighet

Anfall som förvärras

Underaktiv sköldkörtel. Symtom inkluderar intolerans mot kyla, förstorad tunga, tunna och

sköra fingernaglar eller hår och låg kroppstemperatur.

Ökade nivåer av cirkulerande blodfetter

Sömnsvårigheter

Leverproblem

Högt eller lågt blodtryck eller blodtrycksfall när du ställer dig upp

Blodtester som visar att du har låga nivåer av salter eller natrium i blodet eller en minskning av

röda blodkroppar

Vätskebrist

Förändring i ögonrörelserna, suddig syn, röda ögon eller ögonsmärta

Fall

Dåligt minne eller glömska

Gråt, känsla av nedstämdhet, nervositet eller förvirring, brist på intresse eller känslor

Oförm

ga att tala eller skriva eller förstå muntligt eller skriftligt språk

Upprördhet

Irritabilitet

Humörsvängningar eller hallucinationer

Talsvårigheter

Näsblod

Bröstsmärta

Viktminskning och dålig allmänhälsa (kakexi)

Känsla av domningar i någon del av kroppen

Värmekänsla

Störningar i lukt- och/eller smaksinnet

Öronsmärta eller ringningar i öronen

Svullnad i ben och armar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Halsbränna, orolig mage, eller buksmärta, buksvullnad och obehag eller muntorrhet

Blod i avföringen

Inflammerat tandkött, muninflammation eller tandvärk

Smärta vid sväljning

Svettningar eller torr hud

Nagel- eller hudförändringar (t.ex hudrodnad)

Håravfall

Oregelbundna menstruationer

Ökad urinproduktion på natten

Urinvägsinfektion

Generell olustkänsla eller kyla

Minskad eller ökad aptit

Viktminskning eller extrem viktuppgång

Muskelsmärtor

Ryggsmärta eller nacksmärta

Kalla lemmar

Snabbare, mer långsamma eller oregelbundna hjärtslag

Sömnighet

Neurologiska besvär i rörelseapparaten då dina muskler drar ihop sig och orsakar vridningar och

upprepade rörelser eller onormala kroppsställningar. Symtom inkluderar skakningar, smärta,

kramper.

Irritabel tarm. Symtom inkluderar kroniska onormala kramper och diarré eller förstoppning.

Sällsynta biverkningar

är:

Minskat antal blodplättar som ökar risken för blödning eller blåmärken

Svår smärta i ryggen och magen

Minskat antal vita blodkroppar som kan öka risken för infektioner

Användning av Exalief är förknippat med en förändring i EKG (elektrokardiogram) som kallas ökat

PR-intervall. Biverkningar förknippade med denna EKG förändring (t.ex. svimning och minskad puls)

kan uppträda.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR EXALIEF SKA FÖRVARAS

Förvara s utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Exalief efter det utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter

EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur m

n gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eslikarbazepinacetat. Varje tablett innehåller 400 mg

eslikarbazepinacetat.

Övriga innehållsämnen är povidon K29/32, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Exalief 400 mg tabletter är vita, runda och bikonvexa. Tabletterna har ‘ESL 400’ ingraverat på ena

sidan och är skårade på den andra sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser

utan bara för att underlätta nedsväljning.

Tabletterna är förpackade i blister i pappkartonger innehållande 7, 14 eller 28 tableter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

tel: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för

försäljning.

Denna bipacksedel godkändes senast

{MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Exalief 600 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Exalief är och vad det används för

Innan du tar Exalief

Hur du tar Exalief

Eventuella biverkningar

Hur Exalief ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD EXALIEF ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Exalief tillhör en grupp läkemedel som kallas antiepileptika vilka används för att behandla epilepsi, ett

tillstånd när någon har upprepade kramper eller anfall.

Exalief används av vuxna patienter som redan tar andra läkemedel mot epilepsi men som fortfarande

upplever kramper som påverkar en del av hjärnan (partiella anfall). Dessa kramper kan eller kan inte

följas av kramper som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).

Exalief har givits till dig av din läkare för att minska antalet kramper.

2.

INNAN DU TAR EXALIEF

Ta inte Exalief om

du är allergisk (överkänslig ) mot den aktiva substansen (eslikarbazepinacetat), mot andra

karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel för behandling mot

epilepsi) eller mot något av de övriga innehållsämnena

du lider av en viss typ av hjärtrytmrubbningar (andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV)

block)

Var särskilt försiktig med Exalief

Kontakta genast din din läkare om:

du har hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Detta

kan vara tecken på en allergisk reaktion.

du lider av förvirring, förvärrade anfall eller minskat medvetande vilka kan vara tecken på låga

saltnivåer i blodet

Berätta för din läkare om:

du har njurproblem. Din läkare kan behöva ändra dosen. Exalief rekommenderas inte för

patienter med allvarlig njursjukdom.

du har leverproblem. Exalief rekommenderas inte för patienter med allvarliga leverproblem.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse på EKG (elektrokardiogram) som kallas

ökat PR-intervall. Om du inte är säker på om läkemedel som du tar kan ha denna effekt, prata

med din läkare.

du lider av en hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtattack

du lider av anfall som börjar med en utbredd elektrisk urladdning som omfattar båda

hjärnhalvorna

Exalief kan göra att du känner dig dig yr och/eller dåsig, speciellt i början av behandlingen. Var

speciellt försiktig vid intag av Exalief för att undvika oavsiktlig skada (fall).

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi har också haft tankar på att skada

sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar när du tar Exalief, kontakta

omedelbart din läkare.

Barn

Exalief ska inte ges till barn och ungdomar.

Intag av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar fenytoin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) eftersom

din dos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi)

eftersom din dos kan behöva ändras och följande biverkningar av Exalief kan uppträda i en

högre frekvens: dubbelseende, koordinationssvårigheter och yrsel.

Tala om för din läkare om du tar simvastatin (ett läkemedel för sänkning av kolesterolnivåer)

eftersom din dos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar blodförtunnande läkemedel – warfarin.

Tala om för din läkare om du tar tricykliska läkemedel mot depression t.ex. amitriptylin.

Tala om för din läkare om du tar hormonella/orala preventivmedel. Exalief kan göra hormonella

preventivmedel som p-piller mindre effektiva. Därför rekommenderas att du använder andra

former av säkra och effektiva preventivmetoder när du tar Exalief och fram till slutet av den

innevarande menstruationscykeln efter avslutad behandling.

Ta inte oxkarbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) med Exalief eftersom man

inte vet om det är säkert att ta dessa läkemedel tillsammans.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana. Detta eftersom de kan påverka hur Exalief fungerar, eller så kan Exalief påverka

deras effekt.

Intag av Exalief med mat och dryck

Exalief tabletter kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Tala genast med din läkare om du är gravid eller om du planerar att du kan bli gravid. Du får bara ta

Exalief under graviditet om din läkare har sagt det.

Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot

epilepsi. Å andra sidan får inte effektiv behandling mot epilepsi avbrytas eftersom ett förvärrande av

sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.

Amma inte när du tar Exalief. Det är inte känt om Exalief går över i bröstmjölk.

Se avsnittet ’Intag av andra läkemedel’ för råd om preventivmetoder.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Exalief kan göra att du känner dig yr, dåsig och påverka din synskärpa, framför allt i början av

behandlingen. Om det händer dig, kör inte eller använd inte några verktyg eller maskiner.

3.

HUR DU TAR EXALIEF

Ta alltid Exalief exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vuxna

Det finns två doseringar för vuxna:

Dos när du börjar behandlingen

400 mg dos en gång dagligen i en eller två veckor, innan ökning till underhållsdosen. Din läkare

kommer att bestämma om du ska få doseringen i en eller två veckor.

Underhållsdos

Den vanliga underhållsdosen är 800 mg en gång dagligen.

Beroende på hur du svarar på Exalief kan din dos behöva ökas till 1200 mg en gång dagligen.

Äldre (över 65 år)

Om du är äldre kommer din läkare att bestämma lämplig dos för dig.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kommer du vanligtvis att ges en lägre dos Exalief. Din läkare kommer att

bestämma rätt dos för dig. Exalief rekommenderas inte om du har allvarliga njurproblem.

Patienter med leverproblem

Dosen är densamma som för vuxna. Exalief rekommenderas däremot inte om du har allvarliga

leverproblem. Tala med din läkare om du är osäker på vilken dos du ska ta.

Administreringssätt och administreringsväg

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Exalief

Om du av misstag har tagit för stor mängd av Exalief, tala genast med din läkare eller uppsök

sjukhusets akutmottagning. Ta med läkemedelsförpackningen. Detta för att din läkare ska kunna veta

vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Exalief

Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart som du kommer ihåg och fortsätt som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den du har missat.

Om du slutar att ta Exalief

Sluta inte ta dina tabletter plötsligt. Om du gör det finns det risk för att du kommer att få fler kramper.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska ta Exalief. Om din läkare beslutar att

behandlingen med Exalief ska avslutas kommer din dos vanligtvis att minskas successivt. Det är

viktigt att din behandling avslutas enligt läkares inrådan, annars kan dina symtom förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Exalief orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Följande biverkningar kan vara mycket allvarliga. Om dom drabbar dig sluta ta Exalief och tala genast

med en läkare eller uppsök sjukhus, eftersom du kan behöva få omedelbar medicinsk behandling:

Hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Dessa kan

vara tecken på en allergisk reaktion

Frekvensen av möjliga biverkningar som listas nedan är definierade genom att använda följande

indelning:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Mycket vanliga

biverkningar är:

Yrsel eller sömnighet

Vanliga

biverkningar är:

Ostadighet eller en känsla av att det snurrar eller gungar

Illamående eller kräkningar

Huvudvärk

Diarré

Dubbelseende eller dimsyn

Koncentrationssvårigheter

Svaghet eller trötthet

Skakningar

Klumpighet

Hudrodnad

Domningar och stickningar i händer och fötter

Mindre vanliga

biverkningar är:

Överkänslighet

Anfall som förvärras

Underaktiv sköldkörtel. Symtom inkluderar intolerans mot kyla, förstorad tunga, tunna och

sköra fingernaglar eller hår och låg kroppstemperatur.

Ökade nivåer av cirkulerande blodfetter

Sömnsvårigheter

Leverproblem

Högt eller lågt blodtryck eller blodtrycksfall när du ställer dig upp

Blodtester som visar att du har låga nivåer av salter eller natrium i blodet eller en minskning av

röda blodkroppar

Vätskebrist

Förändring i ögonrörelserna, suddig syn, röda ögon eller ögonsmärta

Fall

Dåligt m

inne eller glömska

Gråt, känsla av nedstämdhet, nervositet eller förvirring, brist på intresse eller känslor

Oförmåga att tala eller skriva eller förstå muntligt eller skriftligt språk

Upprördhet

Irritabilitet

Humörsvängningar eller hallucinationer

Talsvårigheter

Näsblod

Bröstsmärta

Viktminskning och dålig allmänhälsa (kakexi)

Känsla av domningar i någon del av kroppen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Värmekänsla

Störningar i lukt- och/eller smaksinnet

Öronsmärta eller ringningar i öronen

Svullnad i ben och armar

Halsbränna, orolig mage, eller buksmärta, buksvullnad och obehag eller muntorrhet

Blod i avföringen

Inflammerat tandkött, muninflammation eller tandvärk

Smärta vid sväljning

Svettningar eller torr hud

Nagel- eller hudförändringar (t.ex hudrodnad)

Håravfall

Oregelbundna menstruationer

Ökad urinproduktion på natten

Urinvägsinfektion

Generell olustkänsla eller kyla

Minskad eller ökad aptit

Viktminskning eller extrem viktuppgång

Muskelsmärtor

Ryggsmärta eller nacksmärta

Kalla lemmar

Snabbare, mer långsamma eller oregelbundna hjärtslag

Sömnighet

Neurologiska besvär i rörelseapparaten då dina muskler drar ihop sig och orsakar vridningar och

upprepade rörelser eller onormala kroppsställningar. Symtom inkluderar skakningar, smärta,

kramper.

Irritabel tarm. Symtom inkluderar kroniska onormala kramper och diarré eller förstoppning.

Sällsynta biverkningar

är:

Minskat antal blodplättar som ökar risken för blödning eller blåmärken

Svår smärta i ryggen och magen

Minskat antal vita blodkroppar som kan öka risken för infektioner

Användning av Exalief är förknippat med en förändring i EKG (elektrokardiogram) som kallas ökat

PR-intervall. Biverkningar förknippade med denna EKG förändring (t.ex. svimning och minskad puls)

kan uppträda.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR EX

ALIEF SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Exalief efter det utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, burken och kartongen

efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eslikarbazepinacetat. Varje tablett innehåller 600 mg

eslikarbazepinacetat.

Övriga innehållsämnen är povidon K29/32, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Exalief 600 mg tabletter är vita och avlånga. Tabletterna har ‘ESL 600’ ingraverat på ena sidan och är

skårade på den andra sidan, vilket möjliggör att tabletterna kan delas i lika halvor.

Tabletterna är förpackade i blister i pappkartonger innehållande 30 eller 60 tabletter, och i

HDPE burkar med barnsäker förslutning i kartonglådor innehållande 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

tel: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för

försäljning.

Denna bipacksedel godkändes senast

{MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Exalief 800 mg tabletter

Eslikarbazepinacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Exalief är och vad det används för

Innan du tar Exalief

Hur du tar Exalief

Eventuella biverkningar

Hur Exalief ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD EXALIEF ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Exalief tillhör en grupp läkemedel som kallas antiepileptika vilka används för att behandla epilepsi, ett

tillstånd när någon har upprepade kramper eller anfall.

Exalief används av vuxna patienter som redan tar andra läkemedel mot epilepsi men som fortfarande

upplever kramper som påverkar en del av hjärnan (partiella anfall). Dessa kramper kan eller kan inte

följas av kramper som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).

Exalief har givits till dig av din läkare för att minska antalet kramper.

2.

INNAN DU TAR EXALIEF

Ta inte Exalief om

du är allergisk (överkänslig ) mot den aktiva substansen (eslikarbazepinacetat), mot andra

karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel för behandling mot

epilepsi) eller mot något av de övriga innehållsämnena

du lider av en viss typ av hjärtrytmrubbningar (andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV)

block)

Var särskilt försiktig med Exalief

Kontakta genast din din läkare om:

du har hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Detta

kan vara tecken på en allergisk reaktion.

du lider av förvirring, förvärrade anfall eller minskat medvetande vilka kan vara tecken på låga

saltnivåer i blodet

Berätta för din läkare om:

du har njurproblem. Din läkare kan behöva ändra dosen. Exalief rekommenderas inte för

patienter med allvarlig njursjukdom.

du har leverproblem. Exalief rekommenderas inte för patienter med allvarliga leverproblem.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

du tar något läkemedel som kan orsaka en avvikelse på EKG (elektrokardiogram) som kallas

ökat PR-intervall. Om du inte är säker på om läkemedel som du tar kan ha denna effekt, prata

med din läkare.

du lider av en hjärtsjukdom som hjärtsvikt eller hjärtattack

du lider av anfall som börjar med en utbredd elektrisk urladdning som omfattar båda

hjärnhalvorna

Exalief kan göra att du känner dig dig yr och/eller dåsig, speciellt i början av behandlingen. Var

speciellt försiktig vid intag av Exalief för att undvika oavsiktlig skada (fall).

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi har också haft tankar på att skada

sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar när du tar Exalief, kontakta

omedelbart din läkare.

Barn

Exalief ska inte ges till barn och ungdomar.

Intag av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du tar fenytoin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) eftersom

din dos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar karbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi)

eftersom din dos kan behöva ändras och följande biverkningar av Exalief kan uppträda i en

högre frekvens: dubbelseende, koordinationssvårigheter och yrsel.

Tala om för din läkare om du tar simvastatin (ett läkemedel för sänkning av kolesterolnivåer)

eftersom din dos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare om du tar blodförtunnande läkemedel – warfarin.

Tala om för din läkare om du tar tricykliska läkemedel mot depression t.ex. amitriptylin.

Tala om för din läkare om du tar hormonella/orala preventivmedel. Exalief kan göra hormonella

preventivmedel som p-piller mindre effektiva. Därför rekommenderas att du använder andra

former av säkra och effektiva preventivmetoder när du tar Exalief och fram till slutet av den

innevarande menstruationscykeln efter avslutad behandling.

Ta inte oxkarbamazepin (ett läkemedel för behandling av epilepsi) med Exalief eftersom man

inte vet om det är säkert att ta dessa läkemedel tillsammans.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana. Detta eftersom de kan påverka hur Exalief fungerar, eller så kan Exalief påverka

deras effekt.

Intag av Exalief med mat och dryck

Exalief tabletter kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Tala genast med din läkare om du är gravid eller om du planerar att du kan bli gravid. Du får bara ta

Exalief under graviditet om din läkare har sagt det.

Forskning har visat en ökad risk för missbildningar hos barn till mödrar som tar läkemedel mot

epilepsi. Å andra sidan får inte effektiv behandling mot epilepsi avbrytas eftersom ett förvärrande av

sjukdomen är skadlig för både modern och det ofödda barnet.

Amma inte när du tar Exalief. Det är inte känt om Exalief går över i bröstmjölk.

Se avsnittet ’Intag av andra läkemedel’ för råd om preventivmetoder.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Exalief kan göra att du känner dig yr, dåsig och påverka din synskärpa, framför allt i början av

behandlingen. Om det händer dig, kör inte eller använd inte några verktyg eller maskiner.

3.

HUR DU TAR EXALIEF

Ta alltid Exalief exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Vuxna

Det finns två doseringar för vuxna:

Dos när du börjar behandlingen

400 mg dos en gång dagligen i en eller två veckor, innan ökning till underhållsdosen. Din läkare

kommer att bestämma om du ska få doseringen i en eller två veckor.

Underhållsdos

Den vanliga underhållsdosen är 800 mg en gång dagligen.

Beroende på hur du svarar på Exalief kan din dos behöva ökas till 1200 mg en gång dagligen.

Äldre (över 65 år)

Om du är äldre kommer din läkare att bestämma lämplig dos för dig.

Patienter med njurproblem

Om du har njurproblem kommer du vanligtvis att ges en lägre dos Exalief. Din läkare kommer att

bestämma rätt dos för dig. Exalief rekommenderas inte om du har allvarliga njurproblem.

Patienter med leverproblem

Dosen är densamma som för vuxna. Exalief rekommenderas däremot inte om du har allvarliga

leverproblem. Tala med din läkare om du är osäker på vilken dos du ska ta.

Administreringssätt och administreringsväg

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Exalief

Om du av misstag har tagit för stor mängd av Exalief, tala genast med din läkare eller uppsök

sjukhusets akutmottagning. Ta med läkemedelsförpackningen. Detta för att din läkare ska kunna veta

vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Exalief

Om du har glömt att ta en tablett, ta den så snart som du kommer ihåg och fortsätt som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för den du har missat.

Om du slutar att ta Exalief

Sluta inte ta dina tabletter plötsligt. Om du gör det finns det risk för att du kommer att få fler kramper.

Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska ta Exalief. Om din läkare beslutar att

behandlingen med Exalief ska avslutas kommer din dos vanligtvis att minskas successivt. Det är

viktigt att din behandling avslutas enligt läkares inrådan, annars kan dina symtom förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Exalief orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Följande biverkningar kan vara mycket allvarliga. Om dom drabbar dig sluta ta Exalief och tala genast

med en läkare eller uppsök sjukhus, eftersom du kan behöva få omedelbar medicinsk behandling:

Hudutslag, problem att svälja eller andas, svullna läppar, ansikte, hals eller tunga. Dessa kan

vara tecken på en allergisk reaktion

Frekvensen av möjliga biverkningar som listas nedan är definierade genom att använda följande

indelning:

mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare)

mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare)

sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare)

mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Mycket vanliga

biverkningar är:

Yrsel eller sömnighet

Vanliga

biverkningar är:

Ostadighet eller en känsla av att det snurrar eller gungar

Illamående eller kräkningar

Huvudvärk

Diarré

Dubbelseende eller dimsyn

Koncentrationssvårigheter

Svaghet eller trötthet

Skakningar

Klumpighet

Hudrodnad

Domningar och stickningar i händer och fötter

Mindre vanliga

biverkningar är:

Överkänslighet

Anfall som förvärras

Underaktiv sköldkörtel. Symtom inkluderar intolerans mot kyla, förstorad tunga, tunna och

sköra fingernaglar eller hår och låg kroppstemperatur.

Ökade nivåer av cirkulerande blodfetter

Sömnsvårigheter

Leverproblem

Högt eller lågt blodtryck eller blodtrycksfall när du ställer dig upp

Blodtester som visar att du har låga nivåer av salter eller natrium i blodet eller en minskning av

röda blodkroppar

Vätskebrist

Förändring i ögonrörelserna, suddig syn, röda ögon eller ögonsmärta

Fall

Dåligt m

inne eller glömska

Gråt, känsla av nedstämdhet, nervositet eller förvirring, brist på intresse eller känslor

Oförmåga att tala eller skriva eller förstå muntligt eller skriftligt språk

Upprördhet

Irritabilitet

Humörsvängningar eller hallucinationer

Talsvårigheter

Näsblod

Bröstsmärta

Viktminskning och dålig allmänhälsa (kakexi)

Känsla av domningar i någon del av kroppen

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Värmekänsla

Störningar i lukt- och/eller smaksinnet

Öronsmärta eller ringningar i öronen

Svullnad i ben och armar

Halsbränna, orolig mage, eller buksmärta, buksvullnad och obehag eller muntorrhet

Blod i avföringen

Inflammerat tandkött, muninflammation eller tandvärk

Smärta vid sväljning

Svettningar eller torr hud

Nagel- eller hudförändringar (t.ex hudrodnad)

Håravfall

Oregelbundna menstruationer

Ökad urinproduktion på natten

Urinvägsinfektion

Generell olustkänsla eller kyla

Minskad eller ökad aptit

Viktminskning eller extrem viktuppgång

Muskelsmärtor

Ryggsmärta eller nacksmärta

Kalla lemmar

Snabbare, mer långsamma eller oregelbundna hjärtslag

Sömnighet

Neurologiska besvär i rörelseapparaten då dina muskler drar ihop sig och orsakar vridningar och

upprepade rörelser eller onormala kroppsställningar. Symtom inkluderar skakningar, smärta,

kramper.

Irritabel tarm. Symtom inkluderar kroniska onormala kramper och diarré eller förstoppning.

Sällsynta biverkningar

är:

Minskat antal blodplättar som ökar risken för blödning eller blåmärken

Svår smärta i ryggen och magen

Minskat antal vita blodkroppar som kan öka risken för infektioner

Användning av Exalief är förknippat med en förändring i EKG (elektrokardiogram) som kallas ökat

PR-intervall. Biverkningar förknippade med denna EKG förändring (t.ex. svimning och minskad puls)

kan uppträda.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR EX

ALIEF SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Exalief efter det utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, burken och kartongen

efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eslikarbazepinacetat. Varje tablett innehåller 800 mg

eslikarbazepinacetat.

Övriga innehållsämnen är povidon K29/32, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Exalief 800 mg tabletter är vita och avlånga. Tabletterna har ‘ESL 800’ ingraverat på ena sidan och är

skårade på den andra sidan, vilket möjliggör att tabletterna kan delas i lika halvor.

Tabletterna är förpackade i blister i pappkartonger innehållande 20, 30, 60 eller 90 tabletter, och i

HDPE burkar med barnsäker förslutning i kartonglådor innehållande 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

BIAL - Portela & Cª

, S.A., À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugal

tel: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta innehavaren av godkännandet för

försäljning.

Denna bipacksedel godkändes senast

{MM/ÅÅÅÅ}

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 400 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 400 mg eslikarbazepinacetat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vita runda bikonvexa tabletter med ‘ESL 400’ ingraverat på ena sidan och med brytskåra på den andra

sidan. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta

nedsväljning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Exalief är indicerat som tilläggsterapi hos vuxna vid partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Exalief skall läggas till redan etablerad antikonvulsiv terapi. Rekommenderad startdos är 400 mg en

gång dagligen vilken skall ökas till 800 mg en gång dagligen efter en till två veckor. Baserat på

individuellt svar kan dosen ökas till 1200 mg en gång dagligen (se avsnitt 5.1).

Äldre (över 65 år)

Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre eftersom det finns begränsad säkerhetsinformation vid

användning av Exalief hos dessa patienter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Exalief för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och dosen bör justeras

enligt kreatininclearance (CL

) enligt följande:

>60 ml/min: ingen dosjustering krävs

30-60 ml/min: startdos 400 mg varannan dag i 2 veckor följt av en daglig 400 mg dos.

Baserat på individuellt svar kan dock dosen behöva ökas.

<30 ml/min: användning rekommenderas inte hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion

på grund av otillräckliga data

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat har inte utvärderats hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2) och användning hos dessa patienter rekommenderas därför inte.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Administreringssätt

Exalief kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin,

oxkarbazepin) eller mot något hjälpämne.

Känt andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV) block.

4.4

Varningar och försiktighet

Exalief har associerats med vissa centralnervösa biverkningar såsom yrsel och sömnighet, vilket skulle

kunna öka förekomsten av oavsiktlig skada.

Exalief kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Tillägg av icke-hormonella typer av

preventivmetoder rekommenderas vid användning av Exalief (se avsnitt 4.5 och 4.6).

Om Exalief skall sättas ut, rekommenderas liksom för andra antiepileptika att det sätts ut gradvis för

att minska potentialen för ökad anfallsfrekvens.

Samtidig användning av Exalief och oxkarbazepin rekommenderas inte eftersom det kan orsaka

överexponering av de aktiva metaboliterna.

Det saknas erfarenhet från utsättande av samtidigt använda antieptileptika vid behandling med Exalief

(byte till monoterapi).

Utslag utvecklades som en biverkan hos 1,1 % av den totala populationen som behandlades med

Exalief i placebokontrollerade tilläggsstudier med patienter med epilepsi. Om tecken eller symtom på

överkänslighet utvecklas, måste Exalief sättas ut.

Inga fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats med eslikarbazepinacetat. Närvaro av

HLA-B*1502-allel hos individer av Han-kinesiskt eller thailändskt ursprung har varit starkt förknippat

med risken för att utveckla Stevens-Johnson syndrom (SJS) vid behandling med karbamazepin. Därför

skall individer av Han-kinesiskt eller thailändskt ursprung när det är möjligt screenas för allelen innan

behandling med karbamazepin eller kemiskt närbesläktade substanser initieras. Närvaro av

HLA-B*1502-allel hos andra etniska grupper är försumbar. HLA-B*1502-allel förknippas inte med

SJS hos kaukasier.

Hyponatremi har rapporterats som en biverkan hos mindre än 1,1 % av patienterna behandlade med

Exalief. Hyponatremi är asymtomatiskt i de flesta fall men det kan åtföljas av kliniska symtom som

förvärrade anfall, förvirring, minskat medvetande. Frekvensen av hyponatremi ökade med ökad dos

eslikarbazepinacetat. Hos patienter med etablerad njursjukdom vilken orsakar hyponatremi, eller hos

patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vilka i sig själva kan leda till hyponatremi (t.ex.

diuretika, desmopressin), skall natriumnivåerna i serum kontrolleras före och under behandling med

eslikarbazepinacetat. Dessutom skall natriumnivåerna i serum bestämmas om kliniska symtom av

hyponatremi uppträder. Förutom detta skall natriumnivåerna bestämmas vid rutinmässiga

laboratorieundersökningar. Om kliniskt relevant hyponatremi utvecklas, skall Zebiniz sättas ut.

Effekten av Exalief på primära generaliserade anfall har inte studerats. Användning hos dessa patienter

rekommenderas därför inte.

Förlängt PR- intervall har observerats i kliniska studier med eslikarbazepinacetat. Försiktighet skall

iakttas hos patienter med medicinska tillstånd (t.ex. låga tyroxinnivåer, avvikelser i

retledningssystemet), eller vid samtidigt intag av läkemedel som är kända att vara förknippade med

PR-förlängning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och dosen skall justeras

enligt kreatininclearance (se avsnitt 4.2). Användning rekommenderas inte hos patienter med

<30 ml/min på grund av otrillräckliga data.

Eftersom kliniska data är begränsade hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och

pharmakokinetiska och kliniska data saknas hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion, skall

Exalief användas med försiktighet hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och

rekommenderas inte hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för

eslikarbazepinacetat.

Därför skall patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Eslikarbazepinacetat omvandlas i hög omfattning till eslikarbazepin, vilket huvudsakligen elimineras

genom glukuronidering.

In vitro

är eslikarbazepin en svag inducerare av CYP3A4 och UDP-

glukuronyltransferaser.

In vivo

visade

eslikarbazepin en inducerande effekt på metabolismen av

läkemedel som huvudsakligen elimineras genom metabolism via CYP3A4. En dosökning av

läkemedel som huvudsakligen metaboliseras via CYP3A4 kan därför behövas vid samtidig

användning med Exalief. Eslikarbazepin kan

in vivo

ha en inducerande effekt på metabolismen av

läkemedel som huvudsakligen elimineras genom konjugering via UDP-glukuronyltransferaser. När

behandling med Exalief sätts in eller sätts ut, eller om dosen förändras, kan det ta 2 till 3 veckor för att

nå den nya nivån av enzymaktivitet. Denna tidsfördröjning måste tas i beaktande när Exalief används

just innan eller i kombination med läkemedel som kräver dosjustering vid samtidig administrering med

Exalief. Eslikarbazepin har hämmande egenskaper vad gäller CYP2C19. Interaktioner kan därför

uppstå vid samtidig administrering av eslikarbazepinacetat i höga doser med läkemedel som

huvudsakligen metaboliseras via CYP2C19.

Interaktioner med andra antiepileptika

Karbamazepin

I en studie med friska individer resulterade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 800 mg

daligen och karbamazepin 400 mg två gånger dagligen i en genomsnittlig sänkning av den aktiva

metaboliten eslikarbazepins exponering med 32 %, mest troligt orsakat av en induktion av

glukuronidering. Ingen förändring i exponeringen av karbamazepin eller dess metabolit

karbamazepinepoxid noterades. Beroende på det individuella svaret kan dosen för Exalief behöva ökas

om det används tillsammans med karbamazepin. Resultat från patientstudier visade att samtidig

behandling kan öka risken för följande biverkningar: diplopi (11,4 % av individerna vid samtidig

behandling med karbamazepin, 2,4 % av individerna utan samtidig behandling med karbamazepin),

koordinationssvårigheter (6,7 % med samtidig karbamazepin, 2,7 % utan samtidig karbamazepin) och

yrsel (30,0 % med samtidig karbamazepin, 11,5 % utan samtidig karbamazepin). Risken för en ökning

av andra specifika biverkningar orsakade av samtidig administrering av karbamazepin och

eslikarbazepinacetat kan inte uteslutas.

Fenytoin

I en studie på friska individer resulterade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en

gång dagligen och fenytoin i en minskning i exponering av den aktiva metaboliten eslikarbazepin med

i genomsnitt 31-33 %, mest troligt orsakat av en induktion av glukuronideringen, och i en ökning i

exponeringen av fenytoin med i genomsnitt 31-35 %, mest troligt orsakat av en inhibering av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CYP2C19. Baserat på individuellt svar, kan dosen Exalief behöva ökas och dosen fenytoin behöva

sänkas.

Lamotrigin

Glukuronidering är den viktigaste metaboliseringsvägen för både eslikarbazepin och lamotrigin och

därför skulle en interaktion kunna förväntas. En studie med eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång

dagligen på friska individer visade i genomsnitt en mindre farmakokinetisk interaktion (exponeringen

av lamotrigin minskade 15 %) mellan eslikarbazepinacetat och lamotrigin, och följaktligen krävs inga

dosjusteringar. Beroende på interindividuell variabilitet kan dock effekten bli kliniskt relevant hos

vissa individer.

Topiramat

I en studie på friska individer visade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång

dagligen och topiramat ingen signifikant ändring i exponeringen av eslikarbazepin men en minskning

på 18 % i exponeringen av topiramat, mest troligt orsakad av en minskad biotillgänglighet för

topiramat. Ingen dosjustering krävs.

Valproat och levetiracetam

En populationsfarmakokinetisk analys av fas III studier med vuxna epilepsipatienter indikerade att

samtidig administrering av valproat eller levetiracetam inte påverkade exponeringen av eslikarbazepin

men detta har inte verifierats av konventionella interaktionsstudier.

Andra läkemedel

Perorala preventivmedel

Administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen hos kvinnor som använde ett

kombinerat oralt preventivmedel visade en minskning på i genomsnitt 37 % och 42 % i

systemexponering av levonorgestrel respektive etinylestradiol, mest troligt orsakat av en induktion av

CYP3A4. Därför skall kvinnor i fertil ålder använda adekvata preventivmedel vid behandling med

Exalief och upp till slutet av innevarande mentruationscykel efter att behandlingen har avslutats (se

avsnitt 4.4 och 4.6).

Simvastatin

En studie med friska individer visade en i genomsnitt 50 % lägre systemisk exponering för simvastatin

vid samtidig administrering med eslikarbazepinacetat 800 mg en gång dagligen, mest troligt orsakat av

en induktion av CYP3A4. En ökning av simvastatindosen kan krävas när det används tillsammans med

eslikarbazepinacetat.

Warfarin

Samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen med warfarin visade en

liten (23 %) men statistiskt signifikant minskning av exponeringen för S-warfarin. Ingen effekt på

farmakokinetiken för R-warfarin eller på koagulationen sågs. På grund av interindividuell variabilitet

av interaktionen skall emellertid särskild uppmärksamhet avseende kontroll av INR utföras de första

veckorna efter påbörjad eller avslutad samtidig behandling med warfarin och eslikarbazepinacetat.

Digoxin

En studie på friska individer visade ingen effekt av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen på

farmakokinetiken för digoxin, vilket tyder på att eslikarbazepinacetat inte har någon effekt på

transportproteinet P-glykoprotein.

Monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare)

Baserat på strukturella likheter mellan eslikarbazepinacetat och tricykliska antidepressiva är en

interaktion mellan eslikarbazepinacetat och MAO-hämmare teoretiskt möjlig.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Risker relaterade till epilepsi och antiepileptika i allmänhet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Man har visat att hos barn till kvinnor med epilepsi är förekomsten av missbildningar två till tre gånger

större än andelen på ungefär 3 % hos den allmänna populationen. Mest frekvent rapporteras gomspalt,

kardiovaskulära missbildningar och neuralrörsdefekter. Behandling med flera antiepileptika kan vara

förenat med en högre risk för medfödda missbildningar än vid monoterapi och det är därför viktigt att

monoterapi eftersträvas så långt det är möjligt. Specialistråd bör ges till kvinnor som planerar att bli

gravida eller som är fertila. Behovet av antiepileptisk terapi skall ses över när en kvinna planerar att bli

gravid. Inget hastigt utsättande av antiepileptisk terapi får ske eftersom detta kan leda till

genombrottsanfall som kan ha allvarliga konsekvenser för både mor och barn.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med eslikarbazepinacetat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se Fertilitet). Om kvinnor som får eslikarbazepinacetat blir

gravida eller planerar att bli gravida, skall användningen av Exalief noggrant omvärderas. Minsta

effektiva doser skall ges och monoterapi, när det är möjligt, är att föredra åtminstone under de första

tre månaderna av graviditeten. Patienterna skall rådas om risken för ökade missbildningar och ges

möjlighet för fosterscreening.

Övervakning och prevention

Antiepileptika kan bidra till folsyrabrist vilket möjligen kan vara en bidragande orsak till forsterskada.

Folsyratillskott rekommenderas före och under graviditet. Eftersom effekten av detta tillskott inte är

bevisad, kan specifik fosterdiagnostik erbjudas även till kvinnor som ges folsyratillskott.

Det nyfödda barnet

Blödningsrubbningar hos det nyfödda barnet orsakade av antiepileptika har rapporterats. Som en

försiktighetsåtgärd skall vitamin K1 ges i förebyggande syfte under de allra sista veckorna av

graviditeten samt till det nyfödda barnet.

Fertila kvinnor/födelsekontroll

Eslikarbazepinacetat interagerar negativt med orala preventivmedel. Därför bör en alternativ, effektiv

och säker preventivmetod användas under behandling och upp till slutet av innevarande

menstruationscykel efter avslutad behandling.

Amning

Det är inte känt om eslikarbazepinacetat utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att

eslikarbazepin utsöndras i bröstmjölk. Eftersom en risk för det ammade barnet inte kan uteslutas, bör

amningen avbrytas vid behandling med Exalief.

Fertilitet

Eslikarbazepinacetat har undersökts i råtta och mus för potentiella oönskade effekter på fertiliteten

föräldra- och F1-generationen. I en fertilitetsstudie med eslikarbazepinacetat på han- och honråttor

visades en nedsatt fertilitet hos honråttor. I en fertilitetsstudie på mus observerades effekter på

fosterutvecklingen men detta kunde också ha berott på ett lägre antal gulkroppar och därmed visa på

försämrad fertilitet. Hos möss var den totala incidensen av större abnormaliteter och incidensen av

större abnormaliteter på skelettet förhöjda. Inga effekter på F1 fertilitetsparametrar observerades hos

råttor och möss.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vissa patienter kan uppleva yrsel, sömnighet eller synrubbningar, speciellt vid

början av behandlingen. Därför bör patienter upplysas om att deras fysiska och/eller mentala förmåga

som behövs för att använda maskiner eller framföra fordon kan bli försämrad, och att de inte bör utföra

sådana aktiviteter till dess att det har blivit fastställt att deras förmåga att utföra sådana aktiviteter inte

påverkas.

4.8

Biverkningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I placebokontrollerade studier som omfattande 1192 vuxna patienter med partiella anfall (856 patienter

behandlade med eslikarbazepinacetat och 336 behandlade med placebo), upplevde 45,3 % av

patienterna som behandlades med eslikarbazepinacetat och 24,4 % av patienterna som behandlades

med placebo biverkningar.

Biverkningarna var vanligtvis lätta till måttliga i intensitet och uppträdde framför allt under de första

veckorna av behandlingen med eslikarbazepinacetat.

I nedanstående tabell listas alla biverkningar som uppträdde med en incidens större än placebo och

som var numeriskt förekommande hos fler än 1 patient, enligt organsystem och frekvens: mycket

vanliga ≥1/10, vanliga ≥1/100, <1/10, mindre vanliga ≥1/1000, <1/100, sällsynta

1/10 000, <1/1 000.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Trombocytopeni,

leukopeni

Immunsystemet

Överkänslighet

Endokrina systemet

Hypotyroidism

Metabolism och

nutrition

Ökad aptit, minskad

aptit,

hyponatremi, elektrolyt-

obalans, kakexi,

dehydrering, fetma

Psykiska störningar

Sömnsvårigheter, apati,

depression, nervositet,

agitation, irritabilitet,

uppmärksamhetsbrist/

hyperaktivitetsbesvär,

förvirringstillstånd,

humörsvängningar, gråt,

psykomotorisk

retardation, stress,

psykotiska besvär

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel*,

somnolens

Huvudvärk,

koordina-

tionssvårigheter*,

uppmärksam-

hetsstörningar,

skakningar

Försämrat minne,

balansrubbningar,

amnesi, hypersomni,

sedering, afasi,

dysestesi, dystoni,

letargi, parosmi, obalans

i det autonoma

nervsystement,

cerebellär ataxi,

cerebellärt syndrom,

grand mal anfall, perifer

neuropati, störningar i

sömnrytmen,

nystagmus,

talsvårigheter, dysartri,

hypoestesi, ageusi,

brännande känsla

Ögon

Diplopi*, dimsyn

Synstörningar,

oscillopsi,

binokulär störning av

ögonrörelserna, okulär

hyperemi, snabba

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ryckiga ögonrörelser,

ögonsmärta

Öron och

balansorgan

Yrsel

Öronsmärta, hypoacusis,

tinnitus

Hjärtat

Palpitationer,

bradykardi,

sinusbradykardi

Blodkärl

Hypertoni, hypotoni,

ortostatisk hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dysfoni, epistaxi,

bröstsmärta

Magtarmkanalen

Illamående,

kräkningar, diarré

Dyspepsi, gastrit,

buksmärta, munntorrhet,

bukbesvär, spänningar i

buken, duodenit,

epigastriska besvär

tandköttshyperplasi,

tandköttsinflammation,

colon irritabile,

melena, odynofagi,

magbesvär, stomatit,

tandvärk

Pankreatit

Lever och gallvägar

Leverrubbningar

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Alopeci, torr hud,

hyperhidros, erytem,

nagelbesvär, hudbesvär

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi, ryggsmärta,

nacksmärta

Njurar och

urinvägar

Nocturi,

urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Oregelbundna

menstruationer

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet,

gångrubbningar

Asteni, sjukdomskänsla,

kyla, perifert ödem,

läkemedelsbiverkan,

perifer kyla

Undersökningar

Sänkt blodtryck,

viktminskning, sänkt

diastoliskt blodtryck,

ökat blodtryck, sänkt

systoliskt blodtryck,

sänkt blodnatrium, sänkt

hematokrit, sänkt

hemoglobin, ökad

hjärtfrekvens, ökade

transaminaser, ökade

triglycerider, sänkt fritt

trijodtyronin (T3), sänkt

fritt tyroxin (T4)

Skador och

förgiftningar och

behandlings-

komplikationer

Läkemedelsförgiftning,

fall, ledskada,

förgiftning, hudskada

*Hos patienter som samtidigt behandlats med karbamazepin och eslikarbazepinacetat i

placebokontrollerade studier rapporterades diplopi, koordinationssvårigheter och yrsel mer frekvent.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av eslikarbazepinacetat är förknippat med öknat PR intervall. Biverkningar förknippade

med förlängt PR-intervall (t.ex. AV-block, synkope, bradykardi) kan uppträda. Inga andra eller tredje

gradens AV-block sågs hos patienter behandlade med eslikarbazepinacetat.

Sällsynta biverkningar som benmärgsdepression, anafylaktiska reaktioner, allvarliga hudreaktioner

(t.ex. Stevens-Johnsons syndrom), systemisk lupus erythematosus eller allvarliga hjärtarytmier

uppträdde inte under de placebo-kontrollerade studierna i eplilepsiprogrammet med

eslikarbazepinacetat. De har emellertid rapporterats med oxkarbamazepin. Deras förekomst efter

behandling med Exalief kan därför inte uteslutas.

4.9

Överdosering

Centralnervösa symtom som svindel, ostadig gång och hemipares har observerats vid oavsiktlig

överdosering av Exalief. Det finns ingen känd antidot. Symtomatisk och stödjande behandling skall

vid behov ges. Eslikarbazepinacetatmetaboliter kan vid behov renas effektivt via hemodialys (se

avsnitt 5.2).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, karboxamidderivat, ATC-kod: N03AF04

Verkningsmekanism

Den exakta verkningsmekanismen för eslikarbazepinacetat är inte känd. Elektrofysiologiska studier

in

vitro

tyder emellertid på att både eslikarbazepinacetat och dess metaboliter stabiliserar de inaktiverade

spänningskänsliga natriumkanalerna, och förhindrar dem att återgå till det aktiverade stadiet och

därigenom ihållande repetitiv neuronaktivitet.

Farmakodynamisk effekt

Eslikarbazepinacetat och dess aktiva metaboliter förhindrade utvecklingen av anfall i prekliniska

modeller prediktiva för antikonvulsiva effekter hos människa. Hos människa utövas den

farmakologiska aktiviteten hos eslikarbazepinacetat framför allt genom den aktiva metaboliten

eslikarbazepin.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet hos eslikarbazepinacetat har visats i tre fas III dubbelblinda placebokontrollerade

studier med 1049 vuxna patienter med partiell epilepsi som inte svarade på behandling med en till tre

samtidiga antiepiletika. Oxkarbazepin och felbamat var inte tillåtna som samtidiga läkemedel i dessa

studier. Eslikarbazepinacetat testades vid doserna 400 mg, 800 mg och 1200 mg en gång dagligen.

Eslikarbazepinacetat 800 mg en gång dagligen och 1200 mg en gång dagligen var signifikant mer

effektiva än placebo avseende minskning av anfallsfrekvens över en 12-veckors underhållsperiod.

Procentandelen individer med en 50 % minskning av anfallsfrekvensen var över alla fas III studierna

19 % för placebo, 21 % för eslikarbazepinacetat 400 mg, 34 % för eslikarbazepinacetat 800 mg och

36 % för eslikarbazepinacetat 1200 mg givet dagligen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Eslikarbazepinacetat omvandlas i hög omfattning till eslikarbazepin. Plasmanivåer av

eslikarbazepinacetat kvarstår vanligtvis under kvantifieringsgränsen efter oral administrering.

Eslikarbazepin t

uppnås 2 till 3 timmar efter dosering. Biotillgängligheten kan förväntas vara hög

eftersom halten metaboliter återfunna i urinen motsvarade mer än 90 % av en dos eslikarbazepinacetat.

Distribution

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bindningen av eslikarbazepinacetat till plasmaproteiner är relativt låg (<40 %) och oberoende av

koncentrationen.

In vitro

studier har visat att plasmaproteinbindning inte nämnvärt påverkades av

närvaron av warfarin, diazepam, digoxin, fenytoin och tolbutamid. Bindningen av warfarin, diazepam,

digoxin, fenytoin och tolbutamid var inte signifikant påverkad av närvaron av eslikarbazepin.

Biotransformation

Eslikarbazepinacetat biotransformeras snabbt och fullständigt genom hydrolytisk första passage

metabolism till dess främsta aktiva metabolit eslikarbazepin. Maximala plasmakoncentrationer (C

av eslikarbazepin uppnås 2-3 timmar efter dosering och steady-state plasmakoncentrationer uppnås

efter 4 till 5 dagar vid dosering en gång dagligen, motsvarande en effektiv halveringstid i

storleksordningen 20-24 timmar. I studier på friska individer och epilepsipatienter var den apparenta

halveringstiden för eslikarbazepin 10-20 timmar respektive 13-20 timmar.

Mindre förekommande metaboliter i plasma är R-likarbazepin och oxkarbazepin, vilka visade sig vara

aktiva, och glukuronsyrekonjugaten av eslikarbazepinacetat, eslikarbazepin, R-likarbazepin och

oxkarbazepin.

Eslikarbazepinacetat påverkar inte sin egen metabolism eller clearance.

I studier med eslikarbazepin på färska humana hepatocyter observerades en lätt aktivering av

UGT1A1- medierad glukuronidering.

Utsöndring

Eslikarbazepinacetatmetaboliter elimineras från systemcirkulationen primärt via renal utsöndring, i

oförändrade och glukuroniderade konjugatformer. Totalt svarar eslikarbazepin och dess glukuronid för

mer än 90 % av totala metaboliter utsöndrade i urinen, ungefär två tredjedelar i oförändrad form och

en tredjedel som glukuronidkonjugat.

Linjäritet / icke-linjäritet

Farmakokinetiken för eslikarbazepin är linjär och dosproportionell i området 400-1200 mg både hos

friska individer och patienter.

Äldre (över 65 års ålder

Den farmakokinetiska profilen hos eslikarbazepinacetat är opåverkad hos äldre patienter med

kreatininclearance >60 ml/min (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Eslikarbazepinacetatmetaboliter elimineras från den systemiska cirkulationen primärt via renal

utsöndring. En studie på patienter med lätt till svårt nedsatt njurfunktion visade att clearance beror på

njurfunktionen. Vid behandling med Exalief rekommenderas dosjustering hos patienter med

kreatininclearance <60 ml/min (se avsnitt 4.2).

Hemodialys avlägsnar eslikarbazepinacetatmetaboliter från plasma.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken och metabolismen för eslikarbazepinacetat undersöktes efter multipla orala doser

hos friska individer och patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion

påverkade inte farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat. Ingen dosjustering rekommenderas hos

patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Farmakokinetiken hos eslikarbazepin har inte undersökts hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

Kön

Studier på friska individer och patienter visade att farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat inte

påverkades av kön.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningar observerade i djurstudier uppträdde vid exponeringsnivåer som uppskattas lägre än

kliniska exponeringsnivåer för eslikarbazepin (den huvudsakliga och farmakologiskt aktiva

metaboliten av eslikarbazepinacetat). Säkerhetsmarginaler baserade på jämförande exponering har

därför inte fastställts.

Bevis på nefrotoxicitet observerades i toxicitetsstudier med upprepad dosering på råtta men sågs inte i

studier på möss eller hundar vilket överenstämmer med förvärrad spontan kronisk progressiv nefropati

i dessa djurslag.

Centrilobulär leverhypertrofi sågs i toxicitetsstudier med upprepad dosering på möss och råttor och en

ökad incidens av levertumörer observerades i karcinogenicitetsstudier på möss; dessa fynd

överensstämmer med en induktion av levermikrosomenzymer, en effekt som inte har observerats hos

patienter som erhållit eslikarbazepinacetat.

Gentoxicitetsstudier med eslikarbazepinacetat tyder inte på några speciella risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Povidon K 29/32

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Exalief 400 mg tabletter är förpackade i ALU/ALU eller ALU/PVC blister placerade i pappkartonger,

innehållande 7, 14 eller 28 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado -Portugal

tel: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/001-006

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:21/04/2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 600 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 600 mg eslikarbazepinacetat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vita avlånga tabletter med ‘ESL 600’ ingraverat på ena sidan och med brytskåra på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Exalief är indicerat som tilläggsterapi hos vuxna vid partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Exalief skall läggas till redan etablerad antikonvulsiv terapi. Rekommenderad startdos är 400 mg en

gång dagligen vilken skall ökas till 800 mg en gång dagligen efter en till två veckor. Baserat på

individuellt svar kan dosen ökas till 1200 mg en gång dagligen (se avsnitt 5.1).

Äldre (över 65 år)

Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre eftersom det finns begränsad säkerhetsinformation vid

användning av Exalief hos dessa patienter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Exalief för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och dosen bör justeras

enligt kreatininclearance (CL

) enligt följande:

>60 ml/min: ingen dosjustering krävs

30-60 ml/min: startdos 400 mg varannan dag i 2 veckor följt av en daglig 400 mg dos.

Baserat på individuellt svar kan dock dosen behöva ökas.

<30 ml/min: användning rekommenderas inte hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion

på grund av otillräckliga data

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat har inte utvärderats hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2) och användning hos dessa patienter rekommenderas därför inte.

Administreringssätt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Exalief kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin,

oxkarbazepin) eller mot något hjälpämne.

Känt andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV) block.

4.4

Varningar och försiktighet

Exalief har associerats med vissa centralnervösa biverkningar såsom yrsel och sömnighet, vilket skulle

kunna öka förekomsten av oavsiktlig skada.

Exalief kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Tillägg av icke-hormonella typer av

preventivmetoder rekommenderas vid användning av Exalief (se avsnitt 4.5 och 4.6).

Om Exalief skall sättas ut, rekommenderas liksom för andra antiepileptika att det sätts ut gradvis för

att minska potentialen för ökad anfallsfrekvens.

Samtidig användning av Exalief och oxkarbazepin rekommenderas inte eftersom det kan orsaka

överexponering av de aktiva metaboliterna.

Det saknas erfarenhet från utsättande av samtidigt använda antieptileptika vid behandling med Exalief

(byte till monoterapi).

Utslag utvecklades som en biverkan hos 1,1 % av den totala populationen som behandlades med

Exalief i placebokontrollerade tilläggsstudier med patienter med epilepsi. Om tecken eller symtom på

överkänslighet utvecklas, måste Exalief sättas ut.

Inga fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats med eslikarbazepinacetat. Närvaro av

HLA-B*1502-allel hos individer av Han-kinesiskt eller thailändskt ursprung har varit starkt förknippat

med risken för att utveckla Stevens-Johnson syndrom (SJS) vid behandling med karbamazepin. Därför

skall individer av Han-kinesiskt eller thailändskt ursprung när det är möjligt screenas för allelen innan

behandling med karbamazepin eller kemiskt närbesläktade substanser initieras. Närvaro av

HLA-B*1502-allel hos andra etniska grupper är försumbar. HLA-B*1502-allel förknippas inte med

SJS hos kaukasier.

Hyponatremi har rapporterats som en biverkan hos mindre än 1,1 % av patienterna behandlade med

Exalief. Hyponatremi är asymtomatiskt i de flesta fall men det kan åtföljas av kliniska symtom som

förvärrade anfall, förvirring, minskat medvetande. Frekvensen av hyponatremi ökade med ökad dos

eslikarbazepinacetat. Hos patienter med etablerad njursjukdom vilken orsakar hyponatremi, eller hos

patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vilka i sig själva kan leda till hyponatremi (t.ex.

diuretika, desmopressin), skall natriumnivåerna i serum kontrolleras före och under behandling med

eslikarbazepinacetat. Dessutom skall natriumnivåerna i serum bestämmas om kliniska symtom av

hyponatremi uppträder. Förutom detta skall natriumnivåerna bestämmas vid rutinmässiga

laboratorieundersökningar. Om kliniskt relevant hyponatremi utvecklas, skall Zebiniz sättas ut.

Effekten av Exalief på primära generaliserade anfall har inte studerats. Användning hos dessa patienter

rekommenderas därför inte.

Förlängt PR- intervall har observerats i kliniska studier med eslikarbazepinacetat. Försiktighet skall

iakttas hos patienter med medicinska tillstånd (t.ex. låga tyroxinnivåer, avvikelser i

retledningssystemet), eller vid samtidigt intag av läkemedel som är kända att vara förknippade med

PR-förlängning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och dosen skall justeras

enligt kreatininclearance (se avsnitt 4.2). Användning rekommenderas inte hos patienter med

<30 ml/min på grund av otrillräckliga data.

Eftersom kliniska data är begränsade hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och

pharmakokinetiska och kliniska data saknas hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion, skall

Exalief användas med försiktighet hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och

rekommenderas inte hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för

eslikarbazepinacetat.

Därför skall patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Eslikarbazepinacetat omvandlas i hög omfattning till eslikarbazepin, vilket huvudsakligen elimineras

genom glukuronidering.

In vitro

är eslikarbazepin en svag inducerare av CYP3A4 och UDP-

glukuronyltransferaser.

In vivo

visade eslikarbazepin en inducerande effekt på metabolismen av

läkemedel som huvudsakligen elimineras genom metabolism via CYP3A4. En dosökning av

läkemedel som huvudsakligen metaboliseras via CYP3A4 kan därför behövas vid samtidig

användning med Exalief. Eslikarbazepin kan

in vivo

ha en inducerande effekt på metabolismen av

läkemedel som huvudsakligen elimineras genom konjugering via UDP-glukuronyltransferaser. När

behandling med Exalief sätts in eller sätts ut, eller om dosen förändras, kan det ta 2 till 3 veckor för att

nå den nya nivån av enzymaktivitet. Denna tidsfördröjning måste tas i beaktande när Exalief används

just innan eller i kombination med läkemedel som kräver dosjustering vid samtidig administrering med

Exalief. Eslikarbazepin har hämmande egenskaper vad gäller CYP2C19. Interaktioner kan därför

uppstå vid samtidig administrering av eslikarbazepinacetat i höga doser med läkemedel som

huvudsakligen metaboliseras via CYP2C19.

Interaktioner med andra antiepileptika

Karbamazepin

I en studie med friska individer resulterade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 800 mg

daligen och karbamazepin 400 mg två gånger dagligen i en genomsnittlig sänkning av den aktiva

metaboliten eslikarbazepins exponering med 32 %, mest troligt orsakat av en induktion av

glukuronidering. Ingen förändring i exponeringen av karbamazepin eller dess metabolit

karbamazepinepoxid noterades. Beroende på det individuella svaret kan dosen för Exalief behöva ökas

om det används tillsammans med karbamazepin. Resultat från patientstudier visade att samtidig

behandling kan öka risken för följande biverkningar: diplopi (11,4 % av individerna vid samtidig

behandling med karbamazepin, 2,4 % av individerna utan samtidig behandling med karbamazepin),

koordinationssvårigheter (6,7 % med samtidig karbamazepin, 2,7 % utan samtidig karbamazepin) och

yrsel (30,0 % med samtidig karbamazepin, 11,5 % utan samtidig karbamazepin). Risken för en ökning

av andra specifika biverkningar orsakade av samtidig administrering av karbamazepin och

eslikarbazepinacetat kan inte uteslutas.

Fenytoin

I en studie på friska individer resulterade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en

gång dagligen och fenytoin i en minskning i exponering av den aktiva metaboliten eslikarbazepin med

i genomsnitt 31-33 %, mest troligt orsakat av en induktion av glukuronideringen, och i en ökning i

exponeringen av fenytoin med i genomsnitt 31-35 %, mest troligt orsakat av en inhibering av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CYP2C19. Baserat på individuellt svar, kan dosen Exalief behöva ökas och dosen fenytoin behöva

sänkas.

Lamotrigin

Glukuronidering är den viktigaste metaboliseringsvägen för både eslikarbazepin och lamotrigin och

därför skulle en interaktion kunna förväntas. En studie med eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång

dagligen på friska individer visade i genomsnitt en mindre farmakokinetisk interaktion (exponeringen

av lamotrigin minskade 15 %) mellan eslikarbazepinacetat och lamotrigin, och följaktligen krävs inga

dosjusteringar. Beroende på interindividuell variabilitet kan dock effekten bli kliniskt relevant hos

vissa individer.

Topiramat

I en studie på friska individer visade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång

dagligen och topiramat ingen signifikant ändring i exponeringen av eslikarbazepin men en minskning

på 18 % i exponeringen av topiramat, mest troligt orsakad av en minskad biotillgänglighet för

topiramat. Ingen dosjustering krävs.

Valproat och levetiracetam

En populationsfarmakokinetisk analys av fas III studier med vuxna epilepsipatienter indikerade att

samtidig administrering av valproat eller levetiracetam inte påverkade exponeringen av eslikarbazepin

men detta har inte verifierats av konventionella interaktionsstudier.

Andra läkemedel

Perorala preventivmedel

Administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen hos kvinnor som använde ett

kombinerat oralt preventivmedel visade en minskning på i genomsnitt 37 % och 42 % i

systemexponering av levonorgestrel respektive etinylestradiol, mest troligt orsakat av en induktion av

CYP3A4. Därför skall kvinnor i fertil ålder använda adekvata preventivmedel vid behandling med

Exalief och upp till slutet av innevarande mentruationscykel efter att behandlingen har avslutats (se

avsnitt 4.4 och 4.6).

Simvastatin

En studie med friska individer visade en i genomsnitt 50 % lägre systemisk exponering för simvastatin

vid samtidig administrering med eslikarbazepinacetat 800 mg en gång dagligen, mest troligt orsakat av

en induktion av CYP3A4. En ökning av simvastatindosen kan krävas när det används tillsammans med

eslikarbazepinacetat.

Warfarin

Samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen med warfarin visade en

liten (23 %) men statistiskt signifikant minskning av exponeringen för S-warfarin. Ingen effekt på

farmakokinetiken för R-warfarin eller på koagulationen sågs. På grund av interindividuell variabilitet

av interaktionen skall emellertid särskild uppmärksamhet avseende kontroll av INR utföras de första

veckorna efter påbörjad eller avslutad samtidig behandling med warfarin och eslikarbazepinacetat.

Digoxin

En studie på friska individer visade ingen effekt av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen på

farmakokinetiken för digoxin, vilket tyder på att eslikarbazepinacetat inte har någon effekt på

transportproteinet P-glykoprotein.

Monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare)

Baserat på strukturella likheter mellan eslikarbazepinacetat och tricykliska antidepressiva är en

interaktion mellan eslikarbazepinacetat och MAO-hämmare teoretiskt möjlig.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Risker relaterade till epilepsi och antiepileptika i allmänhet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Man har visat att hos barn till kvinnor med epilepsi är förekomsten av missbildningar två till tre gånger

större än andelen på ungefär 3 % hos den allmänna populationen. Mest frekvent rapporteras gomspalt,

kardiovaskulära missbildningar och neuralrörsdefekter. Behandling med flera antiepileptika kan vara

förenat med en högre risk för medfödda missbildningar än vid monoterapi och det är därför viktigt att

monoterapi eftersträvas så långt det är möjligt. Specialistråd bör ges till kvinnor som planerar att bli

gravida eller som är fertila. Behovet av antiepileptisk terapi skall ses över när en kvinna planerar att bli

gravid. Inget hastigt utsättande av antiepileptisk terapi får ske eftersom detta kan leda till

genombrottsanfall som kan ha allvarliga konsekvenser för både mor och barn.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med eslikarbazepinacetat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se Fertilitet). Om kvinnor som får eslikarbazepinacetat blir

gravida eller planerar att bli gravida, skall användningen av Exalief noggrant omvärderas. Minsta

effektiva doser skall ges och monoterapi, när det är möjligt, är att föredra åtminstone under de första

tre månaderna av graviditeten. Patienterna skall rådas om risken för ökade missbildningar och ges

möjlighet för fosterscreening.

Övervakning och prevention

Antiepileptika kan bidra till folsyrabrist vilket möjligen kan vara en bidragande orsak till forsterskada.

Folsyratillskott rekommenderas före och under graviditet. Eftersom effekten av detta tillskott inte är

bevisad, kan specifik fosterdiagnostik erbjudas även till kvinnor som ges folsyratillskott.

Det nyfödda barnet

Blödningsrubbningar hos det nyfödda barnet orsakade av antiepileptika har rapporterats. Som en

försiktighetsåtgärd skall vitamin K1 ges i förebyggande syfte under de allra sista veckorna av

graviditeten samt till det nyfödda barnet.

Fertila kvinnor/födelsekontroll

Eslikarbazepinacetat interagerar negativt med orala preventivmedel. Därför bör en alternativ, effektiv

och säker preventivmetod användas under behandling och upp till slutet av innevarande

menstruationscykel efter avslutad behandling.

Amning

Det är inte känt om eslikarbazepinacetat utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att

eslikarbazepin utsöndras i bröstmjölk. Eftersom en risk för det ammade barnet inte kan uteslutas, bör

amningen avbrytas vid behandling med Exalief.

Fertilitet

Eslikarbazepinacetat har undersökts i råtta och mus för potentiella oönskade effekter på fertiliteten

föräldra- och F1-generationen. I en fertilitetsstudie med eslikarbazepinacetat på han- och honråttor

visades en nedsatt fertilitet hos honråttor. I en fertilitetsstudie på mus observerades effekter på

fosterutvecklingen men detta kunde också ha berott på ett lägre antal gulkroppar och därmed visa på

försämrad fertilitet. Hos möss var den totala incidensen av större abnormaliteter och incidensen av

större abnormaliteter på skelettet förhöjda. Inga effekter på F1 fertilitetsparametrar observerades hos

råttor och möss.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vissa patienter kan uppleva yrsel, sömnighet eller synrubbningar, speciellt vid

början av behandlingen. Därför bör patienter upplysas om att deras fysiska och/eller mentala förmåga

som behövs för att använda maskiner eller framföra fordon kan bli försämrad, och att de inte bör utföra

sådana aktiviteter till dess att det har blivit fastställt att deras förmåga att utföra sådana aktiviteter inte

påverkas.

4.8

Biverkningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I placebokontrollerade studier som omfattande 1192 vuxna patienter med partiella anfall (856 patienter

behandlade med eslikarbazepinacetat och 336 behandlade med placebo), upplevde 45,3 % av

patienterna som behandlades med eslikarbazepinacetat och 24,4 % av patienterna som behandlades

med placebo biverkningar.

Biverkningarna var vanligtvis lätta till måttliga i intensitet och uppträdde framför allt under de första

veckorna av behandlingen med eslikarbazepinacetat.

I nedanstående tabell listas alla biverkningar som uppträdde med en incidens större än placebo och

som var numeriskt förekommande hos fler än 1 patient, enligt organsystem och frekvens: mycket

vanliga ≥1/10, vanliga ≥1/100, <1/10, mindre vanliga ≥1/1000, <1/100, sällsynta

1/10 000, <1/1 000.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Trombocytopeni,

leukopeni

Immunsystemet

Överkänslighet

Endokrina systemet

Hypotyroidism

Metabolism och

nutrition

Ökad aptit, minskad

aptit,

hyponatremi, elektrolyt-

obalans, kakexi,

dehydrering, fetma

Psykiska störningar

Sömnsvårigheter, apati,

depression, nervositet,

agitation, irritabilitet,

uppmärksamhetsbrist/

hyperaktivitetsbesvär,

förvirringstillstånd,

humörsvängningar, gråt,

psykomotorisk

retardation, stress,

psykotiska besvär

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel*,

somnolens

Huvudvärk,

koordina-

tionssvårigheter*,

uppmärksam-

hetsstörningar,

skakningar

Försämrat minne,

balansrubbningar,

amnesi, hypersomni,

sedering, afasi,

dysestesi, dystoni,

letargi, parosmi, obalans

i det autonoma

nervsystement,

cerebellär ataxi,

cerebellärt syndrom,

grand mal anfall, perifer

neuropati, störningar i

sömnrytmen,

nystagmus,

talsvårigheter, dysartri,

hypoestesi, ageusi,

brännande känsla

Ögon

Diplopi*, dimsyn

Synstörningar,

oscillopsi,

binokulär störning av

ögonrörelserna, okulär

hyperemi, snabba

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ryckiga ögonrörelser,

ögonsmärta

Öron och

balansorgan

Yrsel

Öronsmärta, hypoacusis,

tinnitus

Hjärtat

Palpitationer,

bradykardi,

sinusbradykardi

Blodkärl

Hypertoni, hypotoni,

ortostatisk hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dysfoni, epistaxi,

bröstsmärta

Magtarmkanalen

Illamående,

kräkningar, diarré

Dyspepsi, gastrit,

buksmärta, munntorrhet,

bukbesvär, spänningar i

buken, duodenit,

epigastriska besvär

tandköttshyperplasi,

tandköttsinflammation,

colon irritabile,

melena, odynofagi,

magbesvär, stomatit,

tandvärk

Pankreatit

Lever och gallvägar

Leverrubbningar

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Alopeci, torr hud,

hyperhidros, erytem,

nagelbesvär, hudbesvär

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi, ryggsmärta,

nacksmärta

Njurar och

urinvägar

Nocturi,

urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Oregelbundna

menstruationer

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet,

gångrubbningar

Asteni, sjukdomskänsla,

kyla, perifert ödem,

läkemedelsbiverkan,

perifer kyla

Undersökningar

Sänkt blodtryck,

viktminskning, sänkt

diastoliskt blodtryck,

ökat blodtryck, sänkt

systoliskt blodtryck,

sänkt blodnatrium, sänkt

hematokrit, sänkt

hemoglobin, ökad

hjärtfrekvens, ökade

transaminaser, ökade

triglycerider, sänkt fritt

trijodtyronin (T3), sänkt

fritt tyroxin (T4)

Skador och

förgiftningar och

behandlings-

komplikationer

Läkemedelsförgiftning,

fall, ledskada,

förgiftning, hudskada

*Hos patienter som samtidigt behandlats med karbamazepin och eslikarbazepinacetat i

placebokontrollerade studier rapporterades diplopi, koordinationssvårigheter och yrsel mer frekvent.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av eslikarbazepinacetat är förknippat med öknat PR intervall. Biverkningar förknippade

med förlängt PR-intervall (t.ex. AV-block, synkope, bradykardi) kan uppträda. Inga andra eller tredje

gradens AV-block sågs hos patienter behandlade med eslikarbazepinacetat.

Sällsynta biverkningar som benmärgsdepression, anafylaktiska reaktioner, allvarliga hudreaktioner

(t.ex. Stevens-Johnsons syndrom), systemisk lupus erythematosus eller allvarliga hjärtarytmier

uppträdde inte under de placebo-kontrollerade studierna i eplilepsiprogrammet med

eslikarbazepinacetat. De har emellertid rapporterats med oxkarbamazepin. Deras förekomst efter

behandling med Exalief kan därför inte uteslutas.

4.9

Överdosering

Centralnervösa symtom som svindel, ostadig gång och hemipares har observerats vid oavsiktlig

överdosering av Exalief. Det finns ingen känd antidot. Symtomatisk och stödjande behandling skall

vid behov ges. Eslikarbazepinacetatmetaboliter kan vid behov renas effektivt via hemodialys (se

avsnitt 5.2).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, karboxamidderivat, ATC-kod: N03AF04

Verkningsmekanism

Den exakta verkningsmekanismen för eslikarbazepinacetat är inte känd. Elektrofysiologiska studier

in

vitro

tyder emellertid på att både eslikarbazepinacetat och dess metaboliter stabiliserar de inaktiverade

spänningskänsliga natriumkanalerna, och förhindrar dem att återgå till det aktiverade stadiet och

därigenom ihållande repetitiv neuronaktivitet.

Farmakodynamisk effekt

Eslikarbazepinacetat och dess aktiva metaboliter förhindrade utvecklingen av anfall i prekliniska

modeller prediktiva för antikonvulsiva effekter hos människa. Hos människa utövas den

farmakologiska aktiviteten hos eslikarbazepinacetat framför allt genom den aktiva metaboliten

eslikarbazepin.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet hos eslikarbazepinacetat har visats i tre fas III dubbelblinda placebokontrollerade

studier med 1049 vuxna patienter med partiell epilepsi som inte svarade på behandling med en till tre

samtidiga antiepiletika. Oxkarbazepin och felbamat var inte tillåtna som samtidiga läkemedel i dessa

studier. Eslikarbazepinacetat testades vid doserna 400 mg, 800 mg och 1200 mg en gång dagligen.

Eslikarbazepinacetat 800 mg en gång dagligen och 1200 mg en gång dagligen var signifikant mer

effektiva än placebo avseende minskning av anfallsfrekvens över en 12-veckors underhållsperiod.

Procentandelen individer med en 50 % minskning av anfallsfrekvensen var över alla fas III studierna

19 % för placebo, 21 % för eslikarbazepinacetat 400 mg, 34 % för eslikarbazepinacetat 800 mg och

36 % för eslikarbazepinacetat 1200 mg givet dagligen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Eslikarbazepinacetat omvandlas i hög omfattning till eslikarbazepin. Plasmanivåer av

eslikarbazepinacetat kvarstår vanligtvis under kvantifieringsgränsen efter oral administrering.

Eslikarbazepin t

uppnås 2 till 3 timmar efter dosering. Biotillgängligheten kan förväntas vara hög

eftersom halten metaboliter återfunna i urinen motsvarade mer än 90 % av en dos eslikarbazepinacetat.

Distribution

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bindningen av eslikarbazepinacetat till plasmaproteiner är relativt låg (<40 %) och oberoende av

koncentrationen.

In vitro

studier har visat att plasmaproteinbindning inte nämnvärt påverkades av

närvaron av warfarin, diazepam, digoxin, fenytoin och tolbutamid. Bindningen av warfarin, diazepam,

digoxin, fenytoin och tolbutamid var inte signifikant påverkad av närvaron av eslikarbazepin.

Biotransformation

Eslikarbazepinacetat biotransformeras snabbt och fullständigt genom hydrolytisk första passage

metabolism till dess främsta aktiva metabolit eslikarbazepin. Maximala plasmakoncentrationer (C

av eslikarbazepin uppnås 2-3 timmar efter dosering och steady-state plasmakoncentrationer uppnås

efter 4 till 5 dagar vid dosering en gång dagligen, motsvarande en effektiv halveringstid i

storleksordningen 20-24 timmar. I studier på friska individer och epilepsipatienter var den apparenta

halveringstiden för eslikarbazepin 10-20 timmar respektive 13-20 timmar.

Mindre förekommande metaboliter i plasma är R-likarbazepin och oxkarbazepin, vilka visade sig vara

aktiva, och glukuronsyrekonjugaten av eslikarbazepinacetat, eslikarbazepin, R-likarbazepin och

oxkarbazepin.

Eslikarbazepinacetat påverkar inte sin egen metabolism eller clearance.

I studier med eslikarbazepin på färska humana hepatocyter observerades en lätt aktivering av

UGT1A1- medierad glukuronidering.

Utsöndring

Eslikarbazepinacetatmetaboliter elimineras från systemcirkulationen primärt via renal utsöndring, i

oförändrade och glukuroniderade konjugatformer. Totalt svarar eslikarbazepin och dess glukuronid för

mer än 90 % av totala metaboliter utsöndrade i urinen, ungefär två tredjedelar i oförändrad form och

en tredjedel som glukuronidkonjugat.

Linjäritet / icke-linjäritet

Farmakokinetiken för eslikarbazepin är linjär och dosproportionell i området 400-1200 mg både hos

friska individer och patienter.

Äldre (över 65 års ålder

Den farmakokinetiska profilen hos eslikarbazepinacetat är opåverkad hos äldre patienter med

kreatininclearance >60 ml/min (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Eslikarbazepinacetatmetaboliter elimineras från den systemiska cirkulationen primärt via renal

utsöndring. En studie på patienter med lätt till svårt nedsatt njurfunktion visade att clearance beror på

njurfunktionen. Vid behandling med Exalief rekommenderas dosjustering hos patienter med

kreatininclearance <60 ml/min (se avsnitt 4.2).

Hemodialys avlägsnar eslikarbazepinacetatmetaboliter från plasma.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken och metabolismen för eslikarbazepinacetat undersöktes efter multipla orala doser

hos friska individer och patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion

påverkade inte farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat. Ingen dosjustering rekommenderas hos

patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Farmakokinetiken hos eslikarbazepin har inte undersökts hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

Kön

Studier på friska individer och patienter visade att farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat inte

påverkades av kön.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningar observerade i djurstudier uppträdde vid exponeringsnivåer som uppskattas lägre än

kliniska exponeringsnivåer för eslikarbazepin (den huvudsakliga och farmakologiskt aktiva

metaboliten av eslikarbazepinacetat). Säkerhetsmarginaler baserade på jämförande exponering har

därför inte fastställts.

Bevis på nefrotoxicitet observerades i toxicitetsstudier med upprepad dosering på råtta men sågs inte i

studier på möss eller hundar vilket överenstämmer med förvärrad spontan kronisk progressiv nefropati

i dessa djurslag.

Centrilobulär leverhypertrofi sågs i toxicitetsstudier med upprepad dosering på möss och råttor och en

ökad incidens av levertumörer observerades i karcinogenicitetsstudier på möss; dessa fynd

överensstämmer med en induktion av levermikrosomenzymer, en effekt som inte har observerats hos

patienter som erhållit eslikarbazepinacetat.

Gentoxicitetsstudier med eslikarbazepinacetat tyder inte på några speciella risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Povidon K 29/32

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Exalief 600 mg tabletter är förpackade i ALU/ALU eller ALU/PVC blister placerade i pappkartonger,

innehållande 30 eller 60 tabletter.

Exalief 600 mg tabletter är förpackade i HDPE burkar med barnsäker förslutning av polypropen,

placerade i pappkartonger, innehållande 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado -Portugal

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tel: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/007-011

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:21/04/2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Exalief 800 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 800 mg eslikarbazepinacetat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Vita avlånga tabletter med ‘ESL 800’ ingraverat på ena sidan och med brytskåra på den andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Exalief är indicerat som tilläggsterapi hos vuxna vid partiella anfall med eller utan sekundär

generalisering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Exalief skall läggas till redan etablerad antikonvulsiv terapi. Rekommenderad startdos är 400 mg en

gång dagligen vilken skall ökas till 800 mg en gång dagligen efter en till två veckor. Baserat på

individuellt svar kan dosen ökas till 1200 mg en gång dagligen (se avsnitt 5.1).

Äldre (över 65 år)

Försiktighet bör iakttas vid behandling av äldre eftersom det finns begränsad säkerhetsinformation vid

användning av Exalief hos dessa patienter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Exalief för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och dosen bör justeras

enligt kreatininclearance (CL

) enligt följande:

>60 ml/min: ingen dosjustering krävs

30-60 ml/min: startdos 400 mg varannan dag i 2 veckor följt av en daglig 400 mg dos.

Baserat på individuellt svar kan dock dosen behöva ökas.

<30 ml/min: användning rekommenderas inte hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion

på grund av otillräckliga data

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

Farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat har inte utvärderats hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2) och användning hos dessa patienter rekommenderas därför inte.

Administreringssätt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Exalief kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra karboxamidderivat (t.ex. karbamazepin,

oxkarbazepin) eller mot något hjälpämne.

Känt andra eller tredje gradens atrioventrikulärt (AV) block.

4.4

Varningar och försiktighet

Exalief har associerats med vissa centralnervösa biverkningar såsom yrsel och sömnighet, vilket skulle

kunna öka förekomsten av oavsiktlig skada.

Exalief kan minska effekten av hormonella preventivmedel. Tillägg av icke-hormonella typer av

preventivmetoder rekommenderas vid användning av Exalief (se avsnitt 4.5 och 4.6).

Om Exalief skall sättas ut, rekommenderas liksom för andra antiepileptika att det sätts ut gradvis för

att minska potentialen för ökad anfallsfrekvens.

Samtidig användning av Exalief och oxkarbazepin rekommenderas inte eftersom det kan orsaka

överexponering av de aktiva metaboliterna.

Det saknas erfarenhet från utsättande av samtidigt använda antieptileptika vid behandling med Exalief

(byte till monoterapi).

Utslag utvecklades som en biverkan hos 1,1 % av den totala populationen som behandlades med

Exalief i placebokontrollerade tilläggsstudier med patienter med epilepsi. Om tecken eller symtom på

överkänslighet utvecklas, måste Exalief sättas ut.

Inga fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats med eslikarbazepinacetat. Närvaro av

HLA-B*1502-allel hos individer av Han-kinesiskt eller thailändskt ursprung har varit starkt förknippat

med risken för att utveckla Stevens-Johnson syndrom (SJS) vid behandling med karbamazepin. Därför

skall individer av Han-kinesiskt eller thailändskt ursprung när det är möjligt screenas för allelen innan

behandling med karbamazepin eller kemiskt närbesläktade substanser initieras. Närvaro av

HLA-B*1502-allel hos andra etniska grupper är försumbar. HLA-B*1502-allel förknippas inte med

SJS hos kaukasier.

Hyponatremi har rapporterats som en biverkan hos mindre än 1,1 % av patienterna behandlade med

Exalief. Hyponatremi är asymtomatiskt i de flesta fall men det kan åtföljas av kliniska symtom som

förvärrade anfall, förvirring, minskat medvetande. Frekvensen av hyponatremi ökade med ökad dos

eslikarbazepinacetat. Hos patienter med etablerad njursjukdom vilken orsakar hyponatremi, eller hos

patienter som samtidigt behandlas med läkemedel vilka i sig själva kan leda till hyponatremi (t.ex.

diuretika, desmopressin), skall natriumnivåerna i serum kontrolleras före och under behandling med

eslikarbazepinacetat. Dessutom skall natriumnivåerna i serum bestämmas om kliniska symtom av

hyponatremi uppträder. Förutom detta skall natriumnivåerna bestämmas vid rutinmässiga

laboratorieundersökningar. Om kliniskt relevant hyponatremi utvecklas, skall Zebiniz sättas ut.

Effekten av Exalief på primära generaliserade anfall har inte studerats. Användning hos dessa patienter

rekommenderas därför inte.

Förlängt PR- intervall har observerats i kliniska studier med eslikarbazepinacetat. Försiktighet skall

iakttas hos patienter med medicinska tillstånd (t.ex. låga tyroxinnivåer, avvikelser i

retledningssystemet), eller vid samtidigt intag av läkemedel som är kända att vara förknippade med

PR-förlängning.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och dosen skall justeras

enligt kreatininclearance (se avsnitt 4.2). Användning rekommenderas inte hos patienter med

<30 ml/min på grund av otrillräckliga data.

Eftersom kliniska data är begränsade hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och

pharmakokinetiska och kliniska data saknas hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion, skall

Exalief användas med försiktighet hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och

rekommenderas inte hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Suicidtankar och självmordsbeteende har rapporterats hos patienter som behandlas med antiepileptika

för flera indikationer. En metaanalys av randomiserade placebokontrollerade studier med

antiepileptika har också visat en liten ökad risk för suicidtankar och självmordsbeteende. Mekanismen

för denna risk är inte känd och tillgängliga data utesluter inte en eventuell ökad risk för

eslikarbazepinacetat.

Därför skall patienter övervakas för tecken på suicidtankar och självmordsbeteende och lämplig

behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk

rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

Eslikarbazepinacetat omvandlas i hög omfattning till eslikarbazepin, vilket huvudsakligen elimineras

genom glukuronidering.

In vitro

är eslikarbazepin en svag inducerare av CYP3A4 och UDP-

glukuronyltransferaser.

In vivo

visade eslikarbazepin en inducerande effekt på metabolismen av

läkemedel som huvudsakligen elimineras genom metabolism via CYP3A4. En dosökning av

läkemedel som huvudsakligen metaboliseras via CYP3A4 kan därför behövas vid samtidig

användning med Exalief. Eslikarbazepin kan

in vivo

ha en inducerande effekt på metabolismen av

läkemedel som huvudsakligen elimineras genom konjugering via UDP-glukuronyltransferaser. När

behandling med Exalief sätts in eller sätts ut, eller om dosen förändras, kan det ta 2 till 3 veckor för att

nå den nya nivån av enzymaktivitet. Denna tidsfördröjning måste tas i beaktande när Exalief används

just innan eller i kombination med läkemedel som kräver dosjustering vid samtidig administrering med

Exalief. Eslikarbazepin har hämmande egenskaper vad gäller CYP2C19. Interaktioner kan därför

uppstå vid samtidig administrering av eslikarbazepinacetat i höga doser med läkemedel som

huvudsakligen metaboliseras via CYP2C19.

Interaktioner med andra antiepileptika

Karbamazepin

I en studie med friska individer resulterade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 800 mg

daligen och karbamazepin 400 mg två gånger dagligen i en genomsnittlig sänkning av den aktiva

metaboliten eslikarbazepins exponering med 32 %, mest troligt orsakat av en induktion av

glukuronidering. Ingen förändring i exponeringen av karbamazepin eller dess metabolit

karbamazepinepoxid noterades. Beroende på det individuella svaret kan dosen för Exalief behöva ökas

om det används tillsammans med karbamazepin. Resultat från patientstudier visade att samtidig

behandling kan öka risken för följande biverkningar: diplopi (11,4 % av individerna vid samtidig

behandling med karbamazepin, 2,4 % av individerna utan samtidig behandling med karbamazepin),

koordinationssvårigheter (6,7 % med samtidig karbamazepin, 2,7 % utan samtidig karbamazepin) och

yrsel (30,0 % med samtidig karbamazepin, 11,5 % utan samtidig karbamazepin). Risken för en ökning

av andra specifika biverkningar orsakade av samtidig administrering av karbamazepin och

eslikarbazepinacetat kan inte uteslutas.

Fenytoin

I en studie på friska individer resulterade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en

gång dagligen och fenytoin i en minskning i exponering av den aktiva metaboliten eslikarbazepin med

i genomsnitt 31-33 %, mest troligt orsakat av en induktion av glukuronideringen, och i en ökning i

exponeringen av fenytoin med i genomsnitt 31-35 %, mest troligt orsakat av en inhibering av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CYP2C19. Baserat på individuellt svar, kan dosen Exalief behöva ökas och dosen fenytoin behöva

sänkas.

Lamotrigin

Glukuronidering är den viktigaste metaboliseringsvägen för både eslikarbazepin och lamotrigin och

därför skulle en interaktion kunna förväntas. En studie med eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång

dagligen på friska individer visade i genomsnitt en mindre farmakokinetisk interaktion (exponeringen

av lamotrigin minskade 15 %) mellan eslikarbazepinacetat och lamotrigin, och följaktligen krävs inga

dosjusteringar. Beroende på interindividuell variabilitet kan dock effekten bli kliniskt relevant hos

vissa individer.

Topiramat

I en studie på friska individer visade samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång

dagligen och topiramat ingen signifikant ändring i exponeringen av eslikarbazepin men en minskning

på 18 % i exponeringen av topiramat, mest troligt orsakad av en minskad biotillgänglighet för

topiramat. Ingen dosjustering krävs.

Valproat och levetiracetam

En populationsfarmakokinetisk analys av fas III studier med vuxna epilepsipatienter indikerade att

samtidig administrering av valproat eller levetiracetam inte påverkade exponeringen av eslikarbazepin

men detta har inte verifierats av konventionella interaktionsstudier.

Andra läkemedel

Perorala preventivmedel

Administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen hos kvinnor som använde ett

kombinerat oralt preventivmedel visade en minskning på i genomsnitt 37 % och 42 % i

systemexponering av levonorgestrel respektive etinylestradiol, mest troligt orsakat av en induktion av

CYP3A4. Därför skall kvinnor i fertil ålder använda adekvata preventivmedel vid behandling med

Exalief och upp till slutet av innevarande mentruationscykel efter att behandlingen har avslutats (se

avsnitt 4.4 och 4.6).

Simvastatin

En studie med friska individer visade en i genomsnitt 50 % lägre systemisk exponering för simvastatin

vid samtidig administrering med eslikarbazepinacetat 800 mg en gång dagligen, mest troligt orsakat av

en induktion av CYP3A4. En ökning av simvastatindosen kan krävas när det används tillsammans med

eslikarbazepinacetat.

Warfarin

Samtidig administrering av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen med warfarin visade en

liten (23 %) men statistiskt signifikant minskning av exponeringen för S-warfarin. Ingen effekt på

farmakokinetiken för R-warfarin eller på koagulationen sågs. På grund av interindividuell variabilitet

av interaktionen skall emellertid särskild uppmärksamhet avseende kontroll av INR utföras de första

veckorna efter påbörjad eller avslutad samtidig behandling med warfarin och eslikarbazepinacetat.

Digoxin

En studie på friska individer visade ingen effekt av eslikarbazepinacetat 1200 mg en gång dagligen på

farmakokinetiken för digoxin, vilket tyder på att eslikarbazepinacetat inte har någon effekt på

transportproteinet P-glykoprotein.

Monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare)

Baserat på strukturella likheter mellan eslikarbazepinacetat och tricykliska antidepressiva är en

interaktion mellan eslikarbazepinacetat och MAO-hämmare teoretiskt möjlig.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Risker relaterade till epilepsi och antiepileptika i allmänhet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Man har visat att hos barn till kvinnor med epilepsi är förekomsten av missbildningar två till tre gånger

större än andelen på ungefär 3 % hos den allmänna populationen. Mest frekvent rapporteras gomspalt,

kardiovaskulära missbildningar och neuralrörsdefekter. Behandling med flera antiepileptika kan vara

förenat med en högre risk för medfödda missbildningar än vid monoterapi och det är därför viktigt att

monoterapi eftersträvas så långt det är möjligt. Specialistråd bör ges till kvinnor som planerar att bli

gravida eller som är fertila. Behovet av antiepileptisk terapi skall ses över när en kvinna planerar att bli

gravid. Inget hastigt utsättande av antiepileptisk terapi får ske eftersom detta kan leda till

genombrottsanfall som kan ha allvarliga konsekvenser för både mor och barn.

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med eslikarbazepinacetat saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se Fertilitet). Om kvinnor som får eslikarbazepinacetat blir

gravida eller planerar att bli gravida, skall användningen av Exalief noggrant omvärderas. Minsta

effektiva doser skall ges och monoterapi, när det är möjligt, är att föredra åtminstone under de första

tre månaderna av graviditeten. Patienterna skall rådas om risken för ökade missbildningar och ges

möjlighet för fosterscreening.

Övervakning och prevention

Antiepileptika kan bidra till folsyrabrist vilket möjligen kan vara en bidragande orsak till forsterskada.

Folsyratillskott rekommenderas före och under graviditet. Eftersom effekten av detta tillskott inte är

bevisad, kan specifik fosterdiagnostik erbjudas även till kvinnor som ges folsyratillskott.

Det nyfödda barnet

Blödningsrubbningar hos det nyfödda barnet orsakade av antiepileptika har rapporterats. Som en

försiktighetsåtgärd skall vitamin K1 ges i förebyggande syfte under de allra sista veckorna av

graviditeten samt till det nyfödda barnet.

Fertila kvinnor/födelsekontroll

Eslikarbazepinacetat interagerar negativt med orala preventivmedel. Därför bör en alternativ, effektiv

och säker preventivmetod användas under behandling och upp till slutet av innevarande

menstruationscykel efter avslutad behandling.

Amning

Det är inte känt om eslikarbazepinacetat utsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat att

eslikarbazepin utsöndras i bröstmjölk. Eftersom en risk för det ammade barnet inte kan uteslutas, bör

amningen avbrytas vid behandling med Exalief.

Fertilitet

Eslikarbazepinacetat har undersökts i råtta och mus för potentiella oönskade effekter på fertiliteten

föräldra- och F1-generationen. I en fertilitetsstudie med eslikarbazepinacetat på han- och honråttor

visades en nedsatt fertilitet hos honråttor. I en fertilitetsstudie på mus observerades effekter på

fosterutvecklingen men detta kunde också ha berott på ett lägre antal gulkroppar och därmed visa på

försämrad fertilitet. Hos möss var den totala incidensen av större abnormaliteter och incidensen av

större abnormaliteter på skelettet förhöjda. Inga effekter på F1 fertilitetsparametrar observerades hos

råttor och möss.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vissa patienter kan uppleva yrsel, sömnighet eller synrubbningar, speciellt vid

början av behandlingen. Därför bör patienter upplysas om att deras fysiska och/eller mentala förmåga

som behövs för att använda maskiner eller framföra fordon kan bli försämrad, och att de inte bör utföra

sådana aktiviteter till dess att det har blivit fastställt att deras förmåga att utföra sådana aktiviteter inte

påverkas.

4.8

Biverkningar

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

I placebokontrollerade studier som omfattande 1192 vuxna patienter med partiella anfall (856 patienter

behandlade med eslikarbazepinacetat och 336 behandlade med placebo), upplevde 45,3 % av

patienterna som behandlades med eslikarbazepinacetat och 24,4 % av patienterna som behandlades

med placebo biverkningar.

Biverkningarna var vanligtvis lätta till måttliga i intensitet och uppträdde framför allt under de första

veckorna av behandlingen med eslikarbazepinacetat.

I nedanstående tabell listas alla biverkningar som uppträdde med en incidens större än placebo och

som var numeriskt förekommande hos fler än 1 patient, enligt organsystem och frekvens: mycket

vanliga ≥1/10, vanliga ≥1/100, <1/10, mindre vanliga ≥1/1000, <1/100, sällsynta

1/10 000, <1/1 000.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Trombocytopeni,

leukopeni

Immunsystemet

Överkänslighet

Endokrina systemet

Hypotyroidism

Metabolism och

nutrition

Ökad aptit, minskad

aptit,

hyponatremi, elektrolyt-

obalans, kakexi,

dehydrering, fetma

Psykiska störningar

Sömnsvårigheter, apati,

depression, nervositet,

agitation, irritabilitet,

uppmärksamhetsbrist/

hyperaktivitetsbesvär,

förvirringstillstånd,

humörsvängningar, gråt,

psykomotorisk

retardation, stress,

psykotiska besvär

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel*,

somnolens

Huvudvärk,

koordina-

tionssvårigheter*,

uppmärksam-

hetsstörningar,

skakningar

Försämrat minne,

balansrubbningar,

amnesi, hypersomni,

sedering, afasi,

dysestesi, dystoni,

letargi, parosmi, obalans

i det autonoma

nervsystement,

cerebellär ataxi,

cerebellärt syndrom,

grand mal anfall, perifer

neuropati, störningar i

sömnrytmen,

nystagmus,

talsvårigheter, dysartri,

hypoestesi, ageusi,

brännande känsla

Ögon

Diplopi*, dimsyn

Synstörningar,

oscillopsi,

binokulär störning av

ögonrörelserna, okulär

hyperemi, snabba

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ryckiga ögonrörelser,

ögonsmärta

Öron och

balansorgan

Yrsel

Öronsmärta, hypoacusis,

tinnitus

Hjärtat

Palpitationer,

bradykardi,

sinusbradykardi

Blodkärl

Hypertoni, hypotoni,

ortostatisk hypotoni

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dysfoni, epistaxi,

bröstsmärta

Magtarmkanalen

Illamående,

kräkningar, diarré

Dyspepsi, gastrit,

buksmärta, munntorrhet,

bukbesvär, spänningar i

buken, duodenit,

epigastriska besvär

tandköttshyperplasi,

tandköttsinflammation,

colon irritabile,

melena, odynofagi,

magbesvär, stomatit,

tandvärk

Pankreatit

Lever och gallvägar

Leverrubbningar

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Alopeci, torr hud,

hyperhidros, erytem,

nagelbesvär, hudbesvär

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Myalgi, ryggsmärta,

nacksmärta

Njurar och

urinvägar

Nocturi,

urinvägsinfektion

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Oregelbundna

menstruationer

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet,

gångrubbningar

Asteni, sjukdomskänsla,

kyla, perifert ödem,

läkemedelsbiverkan,

perifer kyla

Undersökningar

Sänkt blodtryck,

viktminskning, sänkt

diastoliskt blodtryck,

ökat blodtryck, sänkt

systoliskt blodtryck,

sänkt blodnatrium, sänkt

hematokrit, sänkt

hemoglobin, ökad

hjärtfrekvens, ökade

transaminaser, ökade

triglycerider, sänkt fritt

trijodtyronin (T3), sänkt

fritt tyroxin (T4)

Skador och

förgiftningar och

behandlings-

komplikationer

Läkemedelsförgiftning,

fall, ledskada,

förgiftning, hudskada

*Hos patienter som samtidigt behandlats med karbamazepin och eslikarbazepinacetat i

placebokontrollerade studier rapporterades diplopi, koordinationssvårigheter och yrsel mer frekvent.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av eslikarbazepinacetat är förknippat med öknat PR intervall. Biverkningar förknippade

med förlängt PR-intervall (t.ex. AV-block, synkope, bradykardi) kan uppträda. Inga andra eller tredje

gradens AV-block sågs hos patienter behandlade med eslikarbazepinacetat.

Sällsynta biverkningar som benmärgsdepression, anafylaktiska reaktioner, allvarliga hudreaktioner

(t.ex. Stevens-Johnsons syndrom), systemisk lupus erythematosus eller allvarliga hjärtarytmier

uppträdde inte under de placebo-kontrollerade studierna i eplilepsiprogrammet med

eslikarbazepinacetat. De har emellertid rapporterats med oxkarbamazepin. Deras förekomst efter

behandling med Exalief kan därför inte uteslutas.

4.9

Överdosering

Centralnervösa symtom som svindel, ostadig gång och hemipares har observerats vid oavsiktlig

överdosering av Exalief. Det finns ingen känd antidot. Symtomatisk och stödjande behandling skall

vid behov ges. Eslikarbazepinacetatmetaboliter kan vid behov renas effektivt via hemodialys (se

avsnitt 5.2).

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika, karboxamidderivat, ATC-kod: N03AF04

Verkningsmekanism

Den exakta verkningsmekanismen för eslikarbazepinacetat är inte känd. Elektrofysiologiska studier

in

vitro

tyder emellertid på att både eslikarbazepinacetat och dess metaboliter stabiliserar de inaktiverade

spänningskänsliga natriumkanalerna, och förhindrar dem att återgå till det aktiverade stadiet och

därigenom ihållande repetitiv neuronaktivitet.

Farmakodynamisk effekt

Eslikarbazepinacetat och dess aktiva metaboliter förhindrade utvecklingen av anfall i prekliniska

modeller prediktiva för antikonvulsiva effekter hos människa. Hos människa utövas den

farmakologiska aktiviteten hos eslikarbazepinacetat framför allt genom den aktiva metaboliten

eslikarbazepin.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt och säkerhet hos eslikarbazepinacetat har visats i tre fas III dubbelblinda placebokontrollerade

studier med 1049 vuxna patienter med partiell epilepsi som inte svarade på behandling med en till tre

samtidiga antiepiletika. Oxkarbazepin och felbamat var inte tillåtna som samtidiga läkemedel i dessa

studier. Eslikarbazepinacetat testades vid doserna 400 mg, 800 mg och 1200 mg en gång dagligen.

Eslikarbazepinacetat 800 mg en gång dagligen och 1200 mg en gång dagligen var signifikant mer

effektiva än placebo avseende minskning av anfallsfrekvens över en 12-veckors underhållsperiod.

Procentandelen individer med en 50 % minskning av anfallsfrekvensen var över alla fas III studierna

19 % för placebo, 21 % för eslikarbazepinacetat 400 mg, 34 % för eslikarbazepinacetat 800 mg och

36 % för eslikarbazepinacetat 1200 mg givet dagligen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Eslikarbazepinacetat omvandlas i hög omfattning till eslikarbazepin. Plasmanivåer av

eslikarbazepinacetat kvarstår vanligtvis under kvantifieringsgränsen efter oral administrering.

Eslikarbazepin t

uppnås 2 till 3 timmar efter dosering. Biotillgängligheten kan förväntas vara hög

eftersom halten metaboliter återfunna i urinen motsvarade mer än 90 % av en dos eslikarbazepinacetat.

Distribution

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bindningen av eslikarbazepinacetat till plasmaproteiner är relativt låg (<40 %) och oberoende av

koncentrationen.

In vitro

studier har visat att plasmaproteinbindning inte nämnvärt påverkades av

närvaron av warfarin, diazepam, digoxin, fenytoin och tolbutamid. Bindningen av warfarin, diazepam,

digoxin, fenytoin och tolbutamid var inte signifikant påverkad av närvaron av eslikarbazepin.

Biotransformation

Eslikarbazepinacetat biotransformeras snabbt och fullständigt genom hydrolytisk första passage

metabolism till dess främsta aktiva metabolit eslikarbazepin. Maximala plasmakoncentrationer (C

av eslikarbazepin uppnås 2-3 timmar efter dosering och steady-state plasmakoncentrationer uppnås

efter 4 till 5 dagar vid dosering en gång dagligen, motsvarande en effektiv halveringstid i

storleksordningen 20-24 timmar. I studier på friska individer och epilepsipatienter var den apparenta

halveringstiden för eslikarbazepin 10-20 timmar respektive 13-20 timmar.

Mindre förekommande metaboliter i plasma är R-likarbazepin och oxkarbazepin, vilka visade sig vara

aktiva, och glukuronsyrekonjugaten av eslikarbazepinacetat, eslikarbazepin, R-likarbazepin och

oxkarbazepin.

Eslikarbazepinacetat påverkar inte sin egen metabolism eller clearance.

I studier med eslikarbazepin på färska humana hepatocyter observerades en lätt aktivering av

UGT1A1- medierad glukuronidering.

Utsöndring

Eslikarbazepinacetatmetaboliter elimineras från systemcirkulationen primärt via renal utsöndring, i

oförändrade och glukuroniderade konjugatformer. Totalt svarar eslikarbazepin och dess glukuronid för

mer än 90 % av totala metaboliter utsöndrade i urinen, ungefär två tredjedelar i oförändrad form och

en tredjedel som glukuronidkonjugat.

Linjäritet / icke-linjäritet

Farmakokinetiken för eslikarbazepin är linjär och dosproportionell i området 400-1200 mg både hos

friska individer och patienter.

Äldre (över 65 års ålder

Den farmakokinetiska profilen hos eslikarbazepinacetat är opåverkad hos äldre patienter med

kreatininclearance >60 ml/min (se avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Eslikarbazepinacetatmetaboliter elimineras från den systemiska cirkulationen primärt via renal

utsöndring. En studie på patienter med lätt till svårt nedsatt njurfunktion visade att clearance beror på

njurfunktionen. Vid behandling med Exalief rekommenderas dosjustering hos patienter med

kreatininclearance <60 ml/min (se avsnitt 4.2).

Hemodialys avlägsnar eslikarbazepinacetatmetaboliter från plasma.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiken och metabolismen för eslikarbazepinacetat undersöktes efter multipla orala doser

hos friska individer och patienter med måttligt nedsatt leverfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion

påverkade inte farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat. Ingen dosjustering rekommenderas hos

patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Farmakokinetiken hos eslikarbazepin har inte undersökts hos patienter med svårt nedsatt

leverfunktion.

Kön

Studier på friska individer och patienter visade att farmakokinetiken för eslikarbazepinacetat inte

påverkades av kön.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningar observerade i djurstudier uppträdde vid exponeringsnivåer som uppskattas lägre än

kliniska exponeringsnivåer för eslikarbazepin (den huvudsakliga och farmakologiskt aktiva

metaboliten av eslikarbazepinacetat). Säkerhetsmarginaler baserade på jämförande exponering har

därför inte fastställts.

Bevis på nefrotoxicitet observerades i toxicitetsstudier med upprepad dosering på råtta men sågs inte i

studier på möss eller hundar vilket överenstämmer med förvärrad spontan kronisk progressiv nefropati

i dessa djurslag.

Centrilobulär leverhypertrofi sågs i toxicitetsstudier med upprepad dosering på möss och råttor och en

ökad incidens av levertumörer observerades i karcinogenicitetsstudier på möss; dessa fynd

överensstämmer med en induktion av levermikrosomenzymer, en effekt som inte har observerats hos

patienter som erhållit eslikarbazepinacetat.

Gentoxicitetsstudier med eslikarbazepinacetat tyder inte på några speciella risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Povidon K 29/32

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Exalief 800 mg tabletter är förpackade i ALU/ALU eller ALU/PVC blister placerade i pappkartonger,

innehållande 20, 30, 60 eller 90 tabletter.

Exalief 800 mg tabletter är förpackade i HDPE burkar med barnsäker förslutning av polypropen,

placerade i pappkartonger, innehållande 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BIAL - Portela & Cª

, SA

À Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado -Portugal

tel: +351 22 986 61 00

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/520/012-020

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:21/04/2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/987

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

EXALIEF

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Exalief?

Exalief är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen eslikarbazepinacetat

Det finns som vita

tabletter (runda: 400 mg; avlånga: 600 mg och 800 mg).

Vad används Exalief för?

Exalief används för att behandla vuxna med partiella anfall (epileptiska anfall) med eller utan

sekundär generalisering. Detta är en typ av epilepsi där alltför mycket elektrisk aktivitet i en sida av

hjärnan orsakar symtom som t.ex. plötsliga, ryckiga rörelser i en del av kroppen, förvridna hörsel-,

lukt- eller synintryck, stelhet eller plötslig rädsla. Sekundär generalisering inträffar när den epileptiska

aktiviteten senare sprider sig vidare till hela hjärnan. Exalief ska endast användas som

tilläggsbehandling till andra läkemedel mot epilepsi.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Exalief?

Behandling med Exalief inleds med en dos på 400 mg en gång dagligen innan dosen ökas till

standarddosen på 800 mg en gång dagligen efter en eller två veckor. Dosen kan ökas till 1 200 mg en

gång dagligen beroende på hur patienten svarar på behandlingen. Exalief kan tas med eller utan föda.

Exalief bör ges med försiktighet till patienter som är äldre än 65 år eftersom det inte finns tillräckligt

med information om läkemedlets säkerhet för dessa patienter. Exalief bör också ges med försiktighet

till patienter med njurproblem och dosen bör justeras efter hur njurarna fungerar. Läkemedlet

rekommenderas inte till patienter som har allvarliga problem med njurarna eller levern. Exalief

rekommenderas inte heller till barn under 18 års ålder.

Hur verkar Exalief?

Den aktiva substansen i Exalief, eslikarbazepinacetat, omvandlas i kroppen till det antiepileptiska

läkemedlet eslikarbazepin. Epilepsi orsakas av för hög elektrisk aktivitet i hjärnan. För att elektriska

impulser ska kunna färdas längs nerverna så krävs att natrium snabbt kommer in i nervcellerna.

Eslikarbazepin tros verka genom att blockera ”spänningskänsliga natriumkanaler”, vilket hindrar

natrium från att komma in i nervcellerna. Detta minskar aktiviteten i hjärnans nervceller och på så sätt

minskar intensiteten hos anfallen och antalet anfall.

Hur har Exaliefs effekt undersökts?

Effekterna av Exalief prövades först i olika försöksmodeller innan de studerades på människor.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tre huvudstudier genomfördes på sammanlagt 1050 vuxna med partiella anfall som inte

kontrollerades med andra läkemedel. I samtliga tre studier jämfördes olika doser av Exalief (400 mg,

800 mg eller 1 200 mg en gång dagligen) med placebo (overksam behandling). Samtliga patienter fick

också andra läkemedel mot epilepsi. Huvudeffektmåttet i de tre studierna var minskningen av antalet

anfall under 12 veckor.

Vilken nytta har Exalief visat vid studierna?

Det sammanlagda resultatet av de tre studierna visade att Exalief 800 mg och 1 200 mg var effektivare

än placebo när det gällde att minska antalet anfall då det togs som tillägg till andra läkemedel mot

epilepsi. Vid studiens början hade patienterna omkring 13 anfall per månad. Under de 12

behandlingsveckorna sjönk antalet anfall till 9,8 per månad för patienter som tog Exalief 800 mg och

till 9 per månad för dem som tog Exalief 1 200 mg jämfört med 11,7 per månad för patienter som tog

placebo.

Vilka är riskerna med Exalief?

Nästan hälften av de patienter som behandlas med Exalief upplever biverkningar. De vanligaste

biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) var yrsel och dåsighet. Förteckningen över

samtliga biverkningar som rapporterats för Exalief finns i bipacksedeln.

Exalief ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot eslikarbazepinacetat eller

något annat innehållsämne eller mot andra karboxamidderivat (läkemedel med en liknande struktur

som eslikarbazepinacetat till exempel karbamazepin eller oxcarbazepin). Exalief får inte ges till

personer med AV-block grad II eller III (atrioventrikulärt block, ett problem med elektrisk överföring i

hjärtat).

Varför har Exalief godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Exalief är större än riskerna vid

behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna som även tar andra

läkemedel mot epilepsi. Kommittén rekommenderade att Exalief skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Exalief:

Den 21 april 2009 beviljade Europeiska kommissionen Bial - Portela & Ca, SA ett godkännande för

försäljning av Exalief som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 02-2009.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen