Estradot 50 mikrogram/24 timmar Depotplåster

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-04-2019

Aktiva substanser:
estradiolhemihydrat
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
G03CA03
INN (International namn):
estradiol hemihydrate
Dos:
50 mikrogram/24 timmar
Läkemedelsform:
Depotplåster
Sammansättning:
estradiolhemihydrat 0,81 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Påse, 24 x 1 depotplåster
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57511
Tillstånd datum:
2018-10-31

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-12-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Estradot 50 mikrogram/24 timmar depotplåster

Estradot 75 mikrogram/24 timmar depotplåster

Estradot 100 mikrogram/24 timmar depotplåster

estradiol (som hemihydrat)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Estradot är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Estradot

Hur du använder Estradot

Eventuella biverkningar

Hur Estradot ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Estradot är och vad det används för

Estradot är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement

Therapy, HRT). Det innehåller det kvinnliga könshormonet östrogen. Estradot används till kvinnor

vars menstruation har upphört (menopaus), minst 12 månader efter deras sista naturliga menstruation.

Estradot är ett plåster som appliceras på huden.

Estradot används för att:

Lindra symtom under och efter övergångsåldern

När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar

och värmevallningar. Estradot lindrar dessa symtom efter menopaus. Estradot ska bara användas om

besvären ger problem i det dagliga livet.

Förebygga benskörhet

(gäller endast Estradot 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar)

Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet. Diskutera alla tänkbara möjligheter med din

läkare.

Om du har ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda

Estradot för att förebygga benskörhet efter menopaus.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Estradot

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller

fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då

äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna

med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen,

och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och

gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.

När du påbörjat behandling ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa

kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

Använd inte Estradot

om något av följande gäller dig.

Tala med din läkare

innan du använder Estradot om du är osäker.

Använd inte Estradot:

Om du har eller har haft

bröstcancer

eller det finns misstanke att du kan ha det.

Om du har

eller har haft

östrogenberoende cancer

, som cancer i livmoderslemhinnan

(endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer.

Om du har

oväntad underlivsblödning

som inte har utretts av läkare.

Om du har

endometriehyperplasi

(kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan) och inte

behandlas för det.

Om du har eller har haft

blodpropp i en ven

(venös tromboembolism),

i benen (djup

ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).

Om du har

koagulationsrubbning,

ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C,

protein S eller antitrombin).

Om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som

hjärtinfarkt, stroke

(slaganfall) eller

kärlkramp.

Om du har eller har haft någon

leversjukdom

och fortfarande har onormala levervärden.

Om du har

porfyri,

en sällsynt ärftlig blodsjukdom.

Om du är

allergisk

mot estradiol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6 Förpackningens innehåll och övriga upplysningar).

Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Estradot ska du sluta använda

Estradot och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen.

De kan återkomma eller förvärras under behandling med Estradot. Om det skulle inträffa ska du göra

tätare kontroller hos läkare.

om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom),

endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan)

om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer

högt blodtryck

leversjukdom t.ex. leveradenom (godartad tumör)

diabetes

gallstenssjukdom

om du får migrän eller kraftig huvudvärk

om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många

organ i kroppen

epilepsi

astma

otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom

produkter som innehåller östrogener kan orsaka eller förvärra symtomen på ärftligt angioödem.

Kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom på angioödem såsom svullnad av ansikte,

tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja, eller nässelutslag och andningssvårigheter.

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående

inträffar:

Något av det som nämns i avsnittet ’Använd inte Estradot’.

Om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom.

Om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel).

Om du för första gången får migränliknande huvudvärk.

Om du blir gravid.

Om du får symtom på blodpropp, som

smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

plötslig bröstsmärta

andningssvårigheter.

För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”.

Observera:

Estradot är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista

menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att

undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer)

Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan

och cancer i livmoderslemhinnan.

Genom att ta gestagen som tillägg till östrogen under minst 12 dagar i varje 28 dagars-cykel är du

skyddad mot denna extra risk. Läkaren kommer att förskriva gestagen om du har din livmoder kvar.

Om din livmoder är bortopererad (hysterektomi) ska du rådfråga läkaren om du kan ta läkemedlet utan

gestagen.

För kvinnor med livmodern kvar som inte tar HRT kommer i genomsnitt 5 av 1 000 kvinnor i åldern

50–65 att få diagnosen endometriecancer.

För kvinnor i åldern 50–65 som har livmodern kvar och som tar HRT med enbart östrogen, kommer

mellan 10 och 60 kvinnor av 1 000 användare att få diagnosen endometriecancer (dvs. mellan 5 och 55

extra fall), beroende på dosen och hur länge det tas.

Estradot 75 och 100 mikrogram/24 timmar har högre dos östrogen än andra HRT-preparat med enbart

östrogen. Risken för endometriecancer vid användning tillsammans med gestagen är inte känd.

Oväntade blödningar

Du kommer att få en blödning en gång i månaden (s.k. bortfallsblödning) när du använder Estradot i

kombination med gestagen. Men om du får oväntade blödningar eller stänkblödningar utöver dina

månadsblödningar, och dessa:

- pågår längre än 6 månader

- börjar efter att du använt Estradot i 6 månader

- fortsätter efter att du slutat använda Estradot

bör du snarast uppsöka läkare.

Bröstcancer

Uppgifter visar att hormonersättningsbehandling (HRT) med en kombination av östrogen-gestagen

eller med enbart östrogen ökar risken för bröstcancer. Den ökade risken beror på hur länge du

använder HRT. Den ökade risken ses inom 3 år. När behandlingen avslutats minskar den ökade risken

med tiden, men den kan kvarstå i 10 år eller mer om du har använt HRT i mer än 5 år.

Jämförelse

Av 1 000 kvinnor i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT kommer i genomsnitt 13 till 17 att få

diagnosen bröstcancer under en 5-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 5 år kommer 16-17 fall på 1 000

användare (dvs. 0-3 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 5 år, kommer det att inträffa 21

fall på 1 000 användare (dvs. 4-8 extra fall).

Bland kvinnor i åldern 50-59 år som inte använder HRT kommer i genomsnitt 27 av 1 000 att få

diagnosen bröstcancer under en 10-årsperiod.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med enbart östrogen i 10 år kommer 34 fall på 1 000

användare (dvs. 7 extra fall) att inträffa.

Hos kvinnor som är 50 år och börjar ta HRT med östrogen-gestagen i 10 år, kommer 48 fall på 1 000

användare (dvs. 21 extra fall) att inträffa.

Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

indragningar eller gropar

förändringar av bröstvårtan

knölar du kan se eller känna.

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid

mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör

undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad

täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart

östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för

äggstockscancer.

Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att

ställas på omkring 2 kvinnor av 2 000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För

kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2 000 användare (dvs.

omkring 1 extra fall).

Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för

blodpropp i venerna

är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte

gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd,

kollaps eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din

läkare om något av följande gäller dig:

Du inte har kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller

sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”).

Du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m

Du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger

blodproppar.

Om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ.

Du har SLE (systemisk lupus erythematosus).

Du har cancer.

Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta

behandlingen”.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 års period i genomsnitt 4 - 7 av

1 000 att få en blodpropp i en ven.

För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9 - 12 av

1 000 användare att få en blodpropp i en ven (dvs. 5 extra fall).

För kvinnor i 50 årsåldern utan livmoder som tar enbart östrogen i mer än 5 år förväntas 5 - 8 av 1 000

användare att få en blodpropp i en ven (dvs. 1 extra fall).

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom

något högre än de som inte tar HRT.

För kvinnor utan livmoder som tar enbart östrogen är det ingen ökad risk för att utveckla en

hjärtsjukdom.

Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det.

Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT

med stigande ålder.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000

att få stroke.

För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare få stroke

(dvs. 3 extra fall).

Andra tillstånd

Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något

högre hos kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Andra läkemedel och Estradot

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Estradot, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det

gäller följande:

Läkemedel mot

epilepsi

(t.ex. fenobarbital, fenytoin och karbamazepin).

Läkemedel mot

tuberkulos

(t.ex. rifampicin, rifabutin).

Läkemedel mot

HIV-infektion

(t.ex. nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir).

Naturläkemedel som innehåller

johannesört

Hypericum perforatum

Andra

infektionshämmande läkemedel

(t.ex. ketokonazol, erytromycin).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria

läkemedel och naturläkemedel.

Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du använder

Estradot eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

Graviditet och amning

Estradot är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta

använda Estradot och kontakta läkare. Du ska inte använda Estradot om du är gravid eller om du

ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Estradot

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Läkaren strävar efter att du ska använda den lägsta dosen, som ger dig symtomlindring

och att du ska använda Estradot under kortast möjliga tid. Tala med din läkare om du inte får någon

lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara för hög.

Hur länge ska Estradot användas?

Det är viktigt att använda lägsta möjliga effektiva dos, och endast så länge det behövs. Diskutera med

din läkare då och då om han/hon anser att du ännu är i behov av behandlingen.

När ska behandlingen påbörjas?

Om du inte redan använder någon annan hormonersättningsbehandling

(plåster eller

tabletter) eller

om du har använt kontinuerlig kombinerad hormonersättningsbehandling

(där östrogen och gestagen ges dagligen utan uppehåll) kan du börja med Estradot vilken dag

som helst.

Om du byter från en cyklisk eller sekventiell hormonersättningsbehandling

(där gestagen

läggs till under 12-14 dagar av cykeln) kan du påbörja behandlingen med Estradot dagen efter

föregående behandlingscykels slut.

När ska Estradot appliceras?

Estradotplåstret ska bytas ut två gånger per vecka (var tredje till var fjärde dag). Det är bäst att

alltid byta plåstret på samma veckodag varje vecka (t.ex. måndag och torsdag). På utsidan av

Estradotförpackningen finns plats för att notera ditt doseringsschema. Markera det tvådagars-

schema som du tänker följa. Byt alltid plåster på de två veckodagar som du markerat.

Estradotplåstret ska sitta på hela tiden, ända tills det är dags att ersätta det med ett nytt plåster.

Eventuellt kvarvarande häftmassa på huden kan lätt gnuggas bort. Fäst sedan det nya Estradotplåstret

på ett annat ställe på huden.

Kvinnor vars livmoder avlägsnats

Estradot används fortgående, utan avbrott. Tilläggsbehandling med gestagen krävs ej, ifall du inte har

en sjukdom som gör att livmoderslemhinnan växer också utanför livmodern (endometrios). Bekanta

dig med de allmänna risker som förknippas med hormonersättningsbehandling (avsnitt 2 ”Varningar

och försiktighet”).

Kvinnor med intakt livmoder

Din läkare bör ge dig ett annat hormon, gestagen, som tillägg till Estradot för att minska risken för

livmodercancer. Estradot används fortgående och utan avbrott, medan gestagentabletterna tas i en

period på minst 12-14 dagar varje månad/28 dagars-cykel. Bekanta dig med de allmänna risker som

förknippas med hormonersättningsbehandling (avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Du kan få en del oregelbundna blödningar eller stänkblödningar under de första

behandlingsmånaderna. Tala om för din läkare om du får kraftiga blödningar eller fortsätter ha

blödningar eller stänkblödningar efter några månader med behandling, så att din behandling kan

utvärderas på nytt om det behövs (se avsnitt 2 ”Oväntade blödningar”).

Var ska Estradot fästas?

Fäst plåstret på nedre delen av buken, nedanför midjan. Undvik midjan eftersom kläder kan få plåstret

att nötas bort. Fäst aldrig plåstret på brösten eller i närheten av dem.

Då du ska byta plåster dvs. två gånger per vecka enligt ditt schema, ska du fästa det nya plåstret på ett

annat ställe. Det bör gå minst en vecka innan samma hudyta används igen.

Innan du applicerar Estradot bör du se till att huden är:

ren, torr och sval

fri från puder, olja, fuktkräm eller hudlotion

fri från skador och/eller irritation.

Hur ska Estradot fästas?

Varje plåster är individuellt förpackat i ett skyddande kuvert. Riv upp detta kuvert vid markeringen

(använd inte sax eftersom plåstret kan skadas) och ta ut plåstret.

En skyddsfilm täcker den häftande sidan av plåstret. Den styva skyddsfilmen måste tas bort innan

plåstret fästs på huden. Applicera plåstret omedelbart efter att kuvertet har öppnats och skyddsfilmen

tagits bort.

Håll plåstret med skyddsfilmen mot dig. Ta bort ena halvan av skyddsfilmen och kasta den. Försök

undvika att fingrarna vidrör sidan med klister på.

Använd den andra halvan av skyddsfilmen att hålla i och applicera den häftande sidan av plåstret på en

torr hudyta på nedre delen av buken. Tryck fast den häftande sidan av plåstret på huden och släta ut.

Vik upp den kvarvarande sidan av plåstret.

Ta tag i den raka kanten på skyddsfilmen och drag den av plåstret.

Fäst resten av plåstret på huden och släta ut. Pressa fast plåstret med handflatan i cirka 10 sekunder.

Kontrollera att plåstret sitter fast ordentligt genom att känna med ett finger runt kanterna på plåstret.

När du ska byta plåster, dra loss plåstret och vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt. Se

avsnitt 5, ”Hur Estradot ska förvaras” för instruktioner om hur du kastar plåstret på ett säkert sätt.

Spola inte ned det i toaletten.

Annan viktig information

Om plåstret sitter fast ordentligt går det bra att bada, simma, duscha eller motionera. Om plåstret

skulle falla av, t.ex. i samband med bad eller dusch, skaka av vattnet från plåstret. Låt huden torka och

svalna och sätt på samma plåster på ett annat ställe på nedre delen av buken (se ”Var ska Estradot

fästas?”).

Om plåstret inte fäster ordentligt på huden kan ett nytt plåster sättas på. Du ska fortsätta att följa

samma bytesschema som tidigare, utan att ta hänsyn till vilken dag det nya plåstret sattes på.

Plåstret bör täckas då du solar, även i solarium. Då du simmar kan plåstret sättas under baddräkten.

Om du behöver opereras

Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du använder Estradot. Du kan behöva

göra uppehåll från att använda Estradot under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för

blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)

). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja

använda Estradot igen.

Om du använt för stor mängd av Estradot

Ta bort plåstret om du har använt för mycket Estradot. Om du tagit för stor mängd läkemedel eller om

t.ex. ett barn tagit läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

(tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen vid överdosering är vanligen ömhet i brösten och/eller blödning från slidan. Akut

överdosering är osannolik på grund av administreringssättet (plåster). Om symtomen kvarstår ska du

kontakta din läkare.

Om du har glömt att använda Estradot

Om du har glömt att byta plåstret, gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt därefter att byta plåster

på samma dagar som tidigare, utan att ta hänsyn till vilken dag det nya plåstret sattes på.

Använd

aldrig mer än ett plåster samtidigt för att kompensera för glömt plåster.

Om du slutar att använda Estradot

Då behandlingen med Estradot avslutas ökar risken för genombrottsblödningar eller stänkblödningar.

Efter en längre tids uppehåll i behandlingen bör du kontakta din läkare innan du börjar använda

plåstren igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

Bröstcancer.

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer).

Äggstockscancer (ovarialcancer).

Blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism).

Hjärtsjukdom.

Stroke (slaganfall).

Trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder.

Se avsnitt 2 för mer information om dessa biverkningar.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga

Följande symtom kräver omedelbar medicinsk vård:

Plötslig bröstsmärta.

Bröstsmärtor som strålar ut i arm eller hals.

Andningssvårigheter.

Smärtsam svullnad och rodnad i benen.

Gulfärgning av ögon och ansikte, mörkfärgad urin, klåda (gulsot).

Oväntad vaginal blödning eller stänkblödning (genombrottsblödning) då Estradot redan

använts en tid eller efter det att behandlingen avslutats.

Förändringar i brösten, som t.ex. indragningar eller gropar i huden på brösten, förändringar av

bröstvårtorna, knölar du kan se eller känna (bröstcancer).

Smärtsam menstruation.

Oförklarlig migränliknande huvudvärk.

Avbryt användningen av Estradot och kontakta omedelbart läkare

om du får något av

ovanstående symtom. Bekanta dig med de allmänna risker som förknippas med

hormonersättningsbehandling (avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Övriga biverkningar:

Följande biverkningar har också rapporterats med Estradot.

Om någon av dessa biverkningar blir

svår, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, hudreaktioner på applikationsstället (innefattande irritation, sveda, utslag, torrhet,

blödningar, blåmärken, inflammation, svullnad, hudpigmentering, nässelfeber och blåsor), spänningar

och smärta i brösten, menstruationssmärta, menstruationsstörning.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Depression, nervositet, humörsvängningar, sömnlöshet, illamående, matsmältningsbesvär, diarré,

buksmärta, känsla av uppsvälldhet, akne, hudutslag, torr hud, klåda, bröstförstoring, kraftiga

menstruationsblödningar, vit eller gulaktig flytning från slidan, oregelbunden blödning från slidan,

svåra sammandragningar i livmodern, inflammation i slidan, onormal tillväxt av livmoderslemhinnan

(endometriehyperplasi), smärta (t.ex. värk i ryggen, armar, ben, handleder, vrister), kraftlöshet,

vätskeansamling (ödem) i armar och ben, viktförändringar.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Migrän, yrsel, blodtrycksökning, kräkningar, missfärgning av huden, försämrade

leverfunktionsvärden.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Stickningar och domningskänsla i händer och fötter, blodpropp, gallsten, håravfall, muskelsvaghet,

godartad tillväxt av glatt muskulatur i livmodern (myom), cystor (blåsor) nära äggledarna, polyper i

livmoderhalsen, förändrad sexuell lust, allergiska reaktioner som t.ex. hudutslag.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Nässelfeber, tecken på allvarlig allergisk reaktion (innefattande andningssvårigheter, svullnad av

ansikte, tunga, svalg eller hud; yrsel och nässelutslag), nedsatt tolerans för vissa sockerarter

(kolhydrater), ofrivilliga rörelser som kan beröra ögon, huvud och nacke, besvär med kontaktlinser,

allvarliga hudskador, stark hårväxt.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bröstcancer, onormala leverfunktionsvärden, allergisk hudinflammation, godartade knölar i bröstet (ej

cancer).

Följande biverkningar har rapporteras för andra HRT:

Sjukdom i gallblåsan.

Olika hudsjukdomar:

- mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

- smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

- ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme)

Försämrat minne och tankeverksamhet (möjlig demens).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Estradot ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara Estradot i originalförpackningen på ett svalt och torrt ställe. Då det skyddande kuvertet

har öppnats ska plåstret appliceras på huden omedelbart.

Förvara inte Estradot i kylskåp. Får ej frysas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och plåsterkuvertet efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på att ha

öppnats tidigare.

Efter att plåstret har tagits bort, ska det vikas ihop med den självhäftande sidan inåt och förvaras

på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Återlämna använt eller ej använt plåster till

apotek, helst i originalförpackningen. Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga

apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Ett plåster på 50 mikrogram/24 timmar innehåller 0,78 mg estradiol (som hemihydrat) och frisätter

cirka 50 mikrogram estradiol per dygn (24 timmar).

Ett plåster på 75 mikrogram/24 timmar innehåller 1,17 mg estradiol (som hemihydrat) och frisätter

cirka 75 mikrogram estradiol per dygn (24 timmar).

Ett plåster på 100 mikrogram/24 timmar innehåller 1,56 mg estradiol (som hemihydrat) och frisätter

cirka 100 mikrogram estradiol per dygn (24 timmar).

Den aktiva substansen är estradiol (som hemihydrat).

Övriga innehållsämnen i häftmassan är: akryl- och silikonhäftmassa, oleylalkohol,

dipropylenglykol, povidon (E 1201).

Plåsterfilmen är ett etylen/vinylacetatsampolymer och

vinylidenklorid/metylakrylatsampolymerlaminat.

Skyddsfilmen (som tas bort före applicering) är en

polyesterfilm belagd med fluoropolymer.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Estradot 50 mikrogram/24 timmar är ett rektangulärt plåster på 5 cm

med rundade hörn. Plåstret

består av ett tryckkänsligt, häftande lager innehållande estradiol och det är försett med en

halvgenomskinlig polymerfilm på den ena sidan och en skyddsfilm på den andra.

Estradot 75 mikrogram/24 timmar är ett rektangulärt plåster på 7,5 cm

med rundade hörn. Plåstret

består av ett tryckkänsligt, häftande lager innehållande estradiol och det är försett med en

halvgenomskinlig polymerfilm på den ena sidan och en skyddsfilm på den andra.

Estradot 100 mikrogram/24 timmar är ett rektangulärt plåster på 10 cm

med rundade hörn. Plåstret

består av ett tryckkänsligt, häftande lager innehållande estradiol och det är försett med en

halvgenomskinlig polymerfilm på den ena sidan och en skyddsfilm på den andra.

Estradot finns att få i fem olika styrkor: 50, 75 och 100 mikrogram/24 timmar. Eventuellt kommer inte

alla styrkor att marknadsföras.

Estradot tillhandahålls i kartonger med 24 plåster.

Importör/Ompackare:

2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark, Tel. 08 – 68 40 98 40

Tillverkare

Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-02-05

Läs hela dokumentet

<ESTRADOT 100>

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Estradot 25 micrograms/24 hours, transdermal patch

Estradot 37.5 micrograms/24 hours, transdermal patch

Estradot 50 micrograms/24 hours, transdermal patch

Estradot 75 micrograms/24 hours, transdermal patch

Estradot 100 micrograms/24 hours, transdermal patch

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

2.5 cm

patch containing 0.39 mg estradiol (as hemihydrate) with a release rate of 25 micrograms

estradiol per 24 hours.

3.75 cm

patch containing 0.585 mg estradiol (as hemihydrate) with a release rate of 37.5 micrograms

estradiol per 24 hours.

5 cm

patch containing 0.78 mg estradiol (as hemihydrate) with a release rate of 50 micrograms estradiol

per 24 hours.

7.5 cm

patch containing 1.17 mg estradiol (as hemihydrate) with a release rate of 75 micrograms

estradiol per 24 hours.

10 cm

patch containing 1.56 mg estradiol (as hemihydrate) with a release rate 100 micrograms

estradiol per 24 hours.

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Transdermal patch.

Rectangular patch with rounded corners, comprising a pressure-sensitive adhesive layer containing

estradiol, with a translucent polymeric backing on one side and a protective liner on the other.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

Hormone replacement therapy (HRT) for oestrogen deficiency symptoms in postmenopausal women.

Prevention of osteoporosis in postmenopausal women at high risk of future fractures who are

intolerant of, or contraindicated for, other medicinal products approved for the prevention of

osteoporosis (for Estradot 50, 75 and 100 only).

The experience treating women older than 65 years is limited.

4.2

Posology and method of administration

Dosage

The transdermal patch is applied twice weekly, i.e. every three to four days.

Oestrogen deficiency symptoms:

Estradot is available in five strengths: 25, 37.5, 50, 75 and 100. For initiation and continuation of

treatment of postmenopausal symptoms, the lowest effective dose for the shortest duration (see also

section 4.4) should be used. Depending on the clinical response the dose can then be adjusted to the

patient’s individual needs. If, after three months, there is insufficient response in the form of alleviated

symptoms, the dose can be increased. If symptoms of overdose arise (e.g. tender breasts) the dose

must be decreased.

Prevention of postmenopausal osteoporosis:

Estradot is available in three strengths: 50, 75 and 100. Treatment must be initiated with an Estradot

50 microgram/24 hours patch. Adjustments can be made by using Estradot 50, 75 and 100 microgram

patches.

General instructions

Estradot is administered as continuous therapy (uninterrupted application twice weekly).

In women with an intact uterus, Estradot should be combined with a progestagen approved for

addition to oestrogen treatment in a continuous sequential dosing scheme: the oestrogen is dosed

continuously. The progestagen is added for at least 12 to 14 days of every 28-day cycle, in a sequential

manner.

Unless there is a previous diagnosis of endometriosis, it is not recommended to add a progestagen in

hysterectomised women.

In women who are not taking HRT or women transferring from a continuous combined HRT product,

treatment may be started on any convenient day. In women transferring from a sequential HRT regimen,

treatment should begin the day following completion of the prior regimen.

Method of administration

The adhesive side of Estradot should be placed on a clean, dry area of the abdomen.

Estradot should not

be applied to the breasts.

Estradot should be replaced twice weekly. The site of application must be rotated, with an interval of at

least 1 week allowed between applications to a particular site. The area selected should not be oily,

damaged, or irritated. The waistline should be avoided, since tight clothing may dislodge the patch. The

patch should be applied immediately after opening the sachet and removing the protective liner. The patch

should be pressed firmly in place with the palm of the hand for about 10 seconds, making sure there is

good contact, especially around the edges.

In the event that a patch should fall off, the same patch may be reapplied. If necessary, a new patch

may be applied. In either case, the original treatment schedule should be continued. The patch may be

worn during bathing.

If a woman has forgotten to apply a patch, she should apply a new patch as soon as possible. The

subsequent patch should be applied according to the original treatment schedule. The interruption of

treatment might increase the likelihood of irregular bleeding and spotting.

4.3

Contraindications

Known, past or suspected breast cancer;

Known or suspected oestrogen-dependent malignant tumours (e.g. endometrial cancer);

Undiagnosed genital bleeding;

Untreated endometrial hyperplasia;

Previous or current venous thromboembolism (deep venous thrombosis, pulmonary embolism);

Known thrombophilic disorders (e.g. protein C, protein S, or antithrombin deficiency, see section

4.4);

Active or recent arterial thromboembolic disease (e.g. angina, myocardial infarction);

Acute liver disease, or a history of liver disease as long as liver function tests have failed to return

to normal;

Known hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1;

Porphyria.

4.4

Special warnings and precautions for use

For the treatment of postmenopausal symptoms, HRT should only be initiated for symptoms that

adversely affect quality of life. In all cases, a careful appraisal of the risks and benefits should be

undertaken at least annually and HRT should only be continued as long as the benefit outweighs the

risk.

Estradot 25 and Estradot 37.5 are not indicated for osteoporosis.

Evidence regarding the risks associated with HRT in the treatment of premature menopause is limited.

Due to the low level of absolute risk in younger women, however, the balance of benefits and risks for

these women may be more favourable than in older women.

Medical examination/follow-up

Before initiating or reinstituting HRT, a complete personal and family medical history should be taken.

Physical (including pelvic and breast) examination should be guided by this and by the

contraindications and warnings for use. During treatment, periodic check-ups are recommended of a

frequency and nature adapted to the individual woman. Women should be advised what changes in

their breasts should be reported to their doctor or nurse (see ‘Breast cancer’ below). Investigations,

including appropriate imaging tools, e.g. mammography, should be carried out in accordance with

currently accepted screening practices, modified to the clinical needs of the individual.

Conditions which need supervision

If any of the following conditions are present, have occurred previously, and/or have been aggravated

during pregnancy or previous hormone treatment, the patient should be closely supervised. It should

be taken into account that these conditions may recur or be aggravated during treatment with Estradot,

in particular:

Leiomyoma (uterine fibroids) or endometriosis

Risk factors for thromboembolic disorders (see below)

Risk factors for oestrogen-dependent tumours, e.g. 1

-degree heredity for breast cancer

Hypertension

Liver disorders (e.g. liver adenoma)

Diabetes mellitus with or without vascular involvement

Cholelithiasis

Migraine or (severe) headache

Systemic lupus erythematosus (SLE)

A history of endometrial hyperplasia (see below)

Epilepsy

Asthma

Otosclerosis

Reasons for immediate withdrawal of therapy:

Therapy should be discontinued in case a contraindication is discovered and in the following

situations:

Jaundice or deterioration in liver function

Significant increase in blood pressure

New onset of migraine-type headache

Pregnancy

Endometrial hyperplasia and carcinoma

In women with an intact uterus the risk of endometrial hyperplasia and carcinoma is increased when

oestrogens are administered alone for prolonged periods .The reported increase in endometrial cancer

risk among oestrogen-only users varies from 2- to 12-fold greater compared with non-users, depending

on the duration of treatment and oestrogen dose (see section 4.8). After stopping treatment risk may

remain elevated for at least 10 years.

The addition of a progestagen cyclically for at least 12 days per month/28 day cycle or continuous

combined oestrogen-progestagen therapy in non-hysterectomised women prevents the excess risk

associated with oestrogen-only HRT.

For Estradot 75 or 100 µg/day the endometrial safety of added progestagens has not been studied.

Break-through bleeding and spotting may occur during the first months of treatment. If break-through

bleeding or spotting appears after some time on therapy, or continues after treatment has been

discontinued, the reason should be investigated, which may include endometrial biopsy to exclude

endometrial malignancy.

Unopposed oestrogen stimulation may lead to premalignant or malignant transformation in the

residual foci of endometriosis. Therefore, the addition of progestagens to oestrogen replacement

therapy should be considered in women who have undergone hysterectomy because of endometriosis,

if they are known to have residual endometriosis.

Breast cancer

The overall evidence shows an increased risk of breast cancer in women taking combined oestrogen-

progestagen or oestrogen-only HRT, that is dependent on the duration of taking HRT.

Combined oestrogen-progestagen therapy

The randomised placebo-controlled trial, the Women’s Health Initiative study (WHI), and a meta-

analysis of prospective epidemiological studies are consistent in finding an increased risk of breast

cancer in women taking combined oestrogen-progestagen for HRT that becomes apparent after

about 3 (1-4) years (see section 4.8).

Oestrogen-only therapy

The WHI trial found no increase in the risk of breast cancer in hysterectomised women using

oestrogen-only HRT. Observational studies have mostly reported a small increase in risk of having

breast cancer diagnosed that is lower than that found in users of oestrogen-progestagen

combinations (see section 4.8).

Results from a large meta-analysis showed that after stopping treatment, the excess risk will decrease

with time and the time needed to return to baseline depends on the duration of prior HRT use. When

HRT was taken for more than 5 years, the risk may persist for 10 years or more.

HRT, especially oestrogen-progestagen combined treatment, increases the density of mammographic

images which may adversely affect the radiological detection of breast cancer.

Ovarian cancer

Ovarian cancer is much rarer than breast cancer.

Epidemiological evidence from a large meta-analysis suggests a slightly increased risk in women

taking oestrogen-only or combined oestrogen-progestagen HRT, which becomes apparent within 5

years of use and diminishes over time after stopping.

Some other studies, including the WHI trial, suggest that the use of combined HRTs may be associated

with a similar or slightly smaller risk (see Section 4.8).

Venous thromboembolism

HRT is associated with a 1.3- 3 fold risk of developing venous thromboembolism (VTE), i.e. deep

vein thrombosis or pulmonary embolism. The occurrence of such an event is more likely in the

first year of HRT than later (see Section 4.8).

Generally recognised risk factors for VTE include use of oestrogens, older age, major surgery,

prolonged immobilisation, obesity (BMI > 30 kg/m

), pregnancy/postpartum period, systemic

lupus erythematosus (SLE) and cancer. There is no consensus about the possible role of varicose

veins in VTE.

Patients with known thrombophilic states have an increased risk of VTE and HRT may add to this

risk. HRT is therefore contraindicated in these patients (see section 4.3).

Women already on chronic anticoagulant treatment require careful consideration of the benefit-

risk of use of HRT.

As in all postoperative patients, prophylactic measures need be considered to prevent VTE

following surgery. If prolonged immobilisation is to follow elective surgery, temporarily stopping

HRT 4 to 6 weeks earlier is recommended. Treatment should not be restarted until the woman is

completely mobilised.

In women with no personal history of VTE but with a first degree relative with a history of

thrombosis at young age, screening may be offered after careful counselling regarding its

limitations (only a proportion of thrombophilic defects are identified by screening). If a

thrombophilic defect is identified which segregates with thrombosis in family members or if the

defect is ‘severe’ (e.g. antithrombin, protein S, or protein C deficiencies or a combination of

defects) HRT is contraindicated.

If VTE develops after initiating therapy, the drug should be discontinued. Patients should be told

to contact their doctors immediately when they are aware of a potential thromboembolic symptom

(e.g. painful swelling of a leg, sudden pain in the chest, dyspnoea).

Coronary artery disease (CAD)

There is no evidence from randomised controlled trials of protection against myocardial infarction

in women with or without existing CAD who received combined oestrogen-progestagen or

oestrogen-only HRT.

Combined oestrogen-progestagen therapy

The relative risk of CAD during use of combined oestrogen-progestagen HRT is slightly increased. As

the baseline absolute risk of CAD is strongly dependent on age, the number of extra cases of CAD due

to oestrogen-progestagen use is very low in healthy women close to menopause, but will rise with

more advanced age.

Oestrogen-only

Randomised controlled data found no increased risk of CAD in hysterectomised women using

oestrogen-only therapy.

Ischaemic stroke

Combined oestrogen-progestagen and oestrogen-only therapy are associated with an up to 1.5-fold

increase in risk of ischaemic stroke. The relative risk does not change with age or time since

menopause. However, as the baseline risk of stroke is strongly age-dependent, the overall risk of

stroke in women who use HRT will increase with age (see section 4.8).

Severe anaphylactic/anaphylactoid reactions

Cases of anaphylactic/anaphylactoid reactions, which developed anytime during the course of

estradiol treatment and required emergency medical management, have been reported in the post

marketing setting.

Angioedema

Oestrogens may induce or exacerbate symptoms of angioedema, in particular in women with

hereditary angioedema.

Patients who develop angioedema after treatment with estradiol should not receive Estradot again.

Other conditions

Oestrogens may cause fluid retention, and therefore patients with cardiac or renal dysfunction

should be carefully observed.

Women with pre-existing hypertriglyceridaemia should be followed closely during oestrogen

replacement or hormone replacement therapy, since rare cases of large increases of plasma

triglycerides leading to pancreatitis have been reported with oestrogen therapy in this condition.

Oestrogens increase thyroid binding globulin (TBG), leading to increased circulating total thyroid

hormone, as measured by protein-bound iodine (PBI), T4 levels (by column or by radio-

immunoassay) or T3 levels (by radio-immunoassay). T3 resin uptake is decreased, reflecting the

elevated TBG. Free T4 and free T3 concentrations are unaltered. Other binding proteins may be

elevated in serum, i.e. corticoid binding globulin (CBG), sex-hormone-binding globulin (SHBG)

leading to increased circulating corticosteroids and sex steroids, respectively. Free or biological active

hormone concentrations are unchanged. Other plasma proteins may be increased

(angiotensinogen/renin substrate, alpha-I-antitrypsin, ceruloplasmin).

HRT use does not improve cognitive function. There is some evidence of increased risk of probable

dementia in women who start using continuous combined or oestrogen-only HRT after the age of 65.

Contact sensitisation is known to occur with all topical applications. Although it is extremely rare,

women who develop contact sensitisation to any of the components of the patch should be warned

that a severe hypersensitivity reaction may occur with continuing exposure to the causative agent.

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

The metabolism of oestrogens (and progestagens) may be increased by concomitant use of substances

known to induce drug-metabolising enzymes, specifically cytochrome P450 enzymes, such as

anticonvulsants (e.g. phenobarbital, phenytoin, carbamazepine) and anti-infectives (e.g. rifampicin,

rifabutin, nevirapine, efavirenz).

Ritonavir and nelfinavir, although known as strong inhibitors, by contrast exhibit inducing properties

when used concomitantly with steroid hormones. Herbal preparations containing St. John’s wort

Hypericum perforatum

) may induce the metabolism of oestrogens (and progestagens).

Estradiol is predominantly metabolized by CYP3A4, hence concomitant administration of inhibitors of

CYP3A4 such as ketoconazole, erythromycin may result in increase in the exposure of estradiol.

At transdermal administration, the first-pass effect in the liver is avoided and, thus, transdermally

applied oestrogens (and progestagens) might be less affected than oral hormones by enzyme inducers.

Clinically, an increased metabolism of oestrogens and progestagens may lead to decreased effect and

changes in the uterine bleeding profile.

Some laboratory tests may be influenced by oestrogen therapy, such as tests for glucose tolerance or

thyroid function.

4.6

Pregnancy and lactation

Pregnancy

Estradot is not indicated during pregnancy. If pregnancy occurs during medication with Estradot,

treatment should be withdrawn immediately.

The results of most epidemiological studies to date relevant to inadvertent foetal exposure to

oestrogens indicate no teratogenic or foetotoxic effects.

Breast-feeding

Estradot is not indicated during lactation.

4.7

Effects on ability to drive and use machines

Estradot has no or negligible influence on the ability to drive and use machines.

4.8

Undesirable effects

Mild erythema at the patch application site was the most reported undesirable effect (16.6%). The

erythema was observed after removing the patch by peeling from the skin at the application site. Mild

pruritus and rash were also reported around the application site.

Adverse drug reactions (Table 1) are ranked under headings of frequency, the most frequent first,

using the following convention: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon

(≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000), very rare (<1/10,000), not known (cannot be

estimated from the available data).

Within each frequency grouping, undesirable effects are presented in order of decreasing seriousness.

The following adverse drug reactions have been reported from clinical trials and from post-marketing

experience with either Estradot or oestrogen therapy in general:

Table 1

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)

Not known*:

Breast cancer.

Immune system disorders

Rare:

Hypersensitivity.

Very rare:

Urticaria, anaphylactic reaction.

Not known*:

Anaphylactoid reaction.

Metabolism and nutrition disorders

Very rare:

Decreased carbohydrate tolerance.

Psychiatric disorders

Common:

Depression, nervousness, affect liability.

Rare:

Libido disorder.

Nervous system disorders

Very common:

Headache.

Common:

Insomnia.

Uncommon:

Migraine, dizziness.

Rare:

Paraesthesia.

Very rare:

Chorea.

Eye disorders

Very rare:

Contact lens intolerance.

Vascular disorders

Uncommon:

Hypertension.

Rare:

Embolism venous.

Not known*:

Embolism.

Gastrointestinal disorders

Common:

Nausea, dyspepsia, diarrhoea, abdominal pain abdominal distension.

Uncommon:

Vomiting.

Hepatobiliary disorders

Rare:

Cholelithiasis.

Skin and subcutaneous tissue disorders

Very common:

Application site reactions**, erythema.

Common:

Acne, rash, dry skin, pruritus.

Uncommon:

Skin discoloration.

Rare:

Alopecia.

Very rare:

Skin necrosis, hirsutism.

Not known*:

Angioedema, contact dermatitis,

chloasma.

Musculoskeletal and connective tissue disorders

Common:

Back pain.

Rare:

Myasthenia.

Not known*:

Pain in extremity.

Reproductive system and breast disorders

Very common:

Breast tension and pain, dysmenorrhoea, menstrual disorder.

Common:

Breast enlargement, menorrhagia, genital discharge, irregular vaginal bleeding, uterine

spasms, vaginal infection, endometrial hyperplasia.

Rare:

Uterine leiomyoma, fallopian tube cysts, cervical polyps.

Not known*:

Fibrocystic breast disease.

General disorders and administration site conditions

Common:

Pain, asthenia, oedema peripheral, weight fluctuation.

Investigations

Uncommon:

Transaminases increased.

Not known*:

Liver function test abnormal.

(*) Reported in post-marketing experience

(**) Application site reactions includes localized bleeding, bruising, burning, discomfort, dryness, eczema,

edema, erythema, inflammation, irritation, pain, papules, paraesthesia, pruritus, rash, skin discolouration,

skin pigmentation, swelling, urticaria, and vesicles.

Breast cancer risk

An up to 2-fold increased risk of having breast cancer diagnosed is reported in women taking

combined oestrogen-progestagen therapy for more than 5 years.

The increased risk in users of oestrogen-only therapy is lower than that seen in users of oestrogen-

progestagen combinations.

The level of risk is dependent on the duration of use (see section 4.4).

Absolute risk estimations based on results of the largest randomised placebo-controlled trial

(WHI-study) and the largest meta-analysis of prospective epidemiological studies are presented.

Largest meta-analysis of prospective epidemiological studies – Estimated additional risk of

breast cancer after 5 years’ use in women with BMI 27 (kg/m

2

)

Age at start

HRT

(years)

Incidence per 1,000 never-

users of HRT over a 5 year

period (50-54 years)*

Risk ratio

Additional cases per 1,000

HRT users after 5 years

Oestrogen only HRT

13.3

Combined oestrogen-progestagen

13.3

* Taken from baseline incidence rates in England in 2015 in women with BMI 27 (kg/m

Note: Since the background incidence of breast cancer differs by EU country, the number of additional cases of

breast cancer will also change proportionately.

Estimated additional risk of breast cancer after 10 years’ use in women with BMI 27 (kg/m

2

)

Age at start

HRT

(years)

Incidence per 1,000 never-

users of HRT over a 10 year

period (50-59 years)*

Risk ratio

Additional cases per 1,000

HRT users after 10 years

Oestrogen only HRT

26.6

Combined oestrogen-progestagen

26.6

20.8

* Taken from baseline incidence rates in England in 2015 in women with BMI 27 (kg/m

Note: Since the background incidence of breast cancer differs by EU country, the number of additional cases of

breast cancer will also change proportionately.

US WHI studies - additional risk of breast cancer after 5 years’ use

Age range

(years)

Incidence per 1,000 women in

placebo arm over 5 years

Risk ratio & 95%CI

Additional cases per 1000 HRT

users over 5 years (95%CI)

CEE oestrogen-only

50-79

0.8 (0.7 – 1.0)

-4 (-6 – 0)*

CEE+MPA oestrogen & progestagen‡

50-79

1.2 (1.0 – 1.5)

+4 (0 – 9)

‡When the analysis was restricted to women who had not used HRT prior to the study there was no increased

risk apparent during the first 5 years of treatment: after 5 years the risk was higher than in non-users.

* WHI study in women with no uterus, which did not show an increase in risk of breast cancer.

Endometrial cancer risk

Postmenopausal women with a uterus

The endometrial cancer risk is about 5 in every 1,000 women with a uterus not using HRT.

In women with a uterus, use of oestrogen-only HRT is not recommended because it increases the risk

of endometrial cancer (see section 4.4).

Depending on the duration of oestrogen-only use and oestrogen dose, the increase in risk of

endometrial cancer in epidemiology studies varied from between 5 and 55 extra cases diagnosed in

every 1,000 women between the ages of 50 and 65.

Adding a progestagen to oestrogen-only therapy for at least 12 days per cycle can prevent this

increased risk. In the Million Women Study the use of five years of combined (sequential or

continuous) HRT did not increase risk of endometrial cancer (RR of 1.0 (0.8-1.2)).

Ovarian cancer

Use of oestrogen-only or combined oestrogen-progestagen HRT has been associated with a slightly

increased risk of having ovarian cancer diagnosed (see Section 4.4).

A meta-analysis from 52 epidemiological studies reported an increased risk of ovarian cancer in

women currently using HRT compared to women who have never used HRT (RR 1.43, 95% CI 1.31-

1.56). For women aged 50 to 54 years taking 5 years of HRT, this results in about 1 extra case per

2000 users. In women aged 50 to 54 who are not taking HRT, about 2 women in 2000 will be

diagnosed with ovarian cancer over a 5-year period.

Risk of venous thromboembolism

HRT is associated with a 1.3-3-fold increased relative risk of developing venous thromboembolism

(VTE), i.e. deep vein thrombosis or pulmonary embolism. The occurrence of such an event is more

likely in the first year of using HRT (see section 4.4). Results of the WHI studies are presented:

WHI Studies - Additional risk of VTE over 5 years’ use

Age range (years)

Incidence per 1,000 women in

placebo arm over 5 years

Risk ratio and 95%CI

Additional cases per 1,000 HRT

users

Oral oestrogen-only*

50 - 59

1.2 (0.6 - 2.4)

1 (-3 – 10)

Oral combined oestrogen-progestagen

50 - 59

2.3 (1.2 – 4.3)

5 (1 - 13)

* Study in women with no uterus.

Risk of coronary artery disease

The risk of coronary artery disease is slightly increased in users of combined oestrogen-

progestagen HRT over the age of 60 (see section 4.4).

Risk of ischaemic stroke

The use of oestrogen-only and oestrogen + progestagen therapy is associated with an up to 1.5-

fold increased relative risk of ischaemic stroke. The risk of haemorrhagic stroke is not increased

during use of HRT.

This relative risk is not dependent on age or on duration of use, but as the baseline risk is strongly

age-dependent, the overall risk of stroke in women who use HRT will increase with age, see

section 4.4.

WHI studies combined - Additional risk of ischaemic stroke* over 5 years’ use

Age range

(years)

Incidence per 1,000 women in

placebo arm over 5 years

Risk ratio and 95%CI

Additional cases per 1,000 HRT

users over 5 years

50 - 59

1.3 (1.1 - 1.6)

3 (1 - 5)

* No differentiation was made between ischaemic and haemorrhagic stroke.

Other adverse reactions have been reported in association with oestrogen/progestagen treatment:

Gallbladder disease.

Skin and subcutaneous tissue disorders: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum,

vascular purpura.

Probable dementia over the age of 65

(see section 4.4).

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It

allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare

professionals are asked to report any suspected adverse reactions via [to be completed nationally].

4.9

Overdose

Acute overdose is unlikely due to the method of administration. The most common symptoms of

overdose in clinical use are breast tenderness and/or vaginal bleeding. If such symptoms occur, a

reduction in dosage should be considered. The effects of overdose can be rapidly reversed by removal

of the patch.

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Oestrogens, ATC code: G03CA03

The active ingredient in Estradot, synthetic 17β-estradiol, is chemically and biologically identical to

endogenous human estradiol. It substitutes for the loss of oestrogen production in menopausal women and

alleviates menopausal symptoms.

Relief of oestrogen-deficiency symptoms

Relief of menopausal symptoms was achieved during the first few weeks of treatment.

Prevention of osteoporosis (for Estradot 50, 75 and 100 only)

Oestrogens prevent bone loss following menopause or ovariectomy.

Oestrogen deficiency at menopause is associated with an increasing bone turnover and decline in

bone mass. The effect of oestrogens on the bone mineral density is dose-dependent. Protection

appears to be effective for as long as treatment is continued. After discontinuation of HRT, bone mass

is lost at a rate similar to that in untreated women.

Evidence from the WHI trial and meta-analysed trials shows that current use of HRT, alone or in

combination with a progestagen – given to predominantly healthy women – reduces the risk of hip,

vertebral, and other osteoporotic fractures. HRT may also prevent fractures in women with low bone

density and/or established osteoporosis, but the evidence for that is limited.

5.2

Pharmacokinetic properties

Absorption

Transdermal administration of estradiol achieves therapeutic plasma concentrations using a lower total

dose of estradiol than required with oral administration, whereas plasma levels of estrone and estrone

conjugates are lower with the transdermal route.

In studies in postmenopausal women with application of Estradot 25, 37.5, 50, and 100 µg/24 hours

patches, average peak estradiol serum levels (C

) were approximately 25 pg/ml, 35 pg/ml, 50-

55 pg/ml and 95-105 pg/ml, respectively. Linear pharmacokinetics have been demonstrated for

estradiol following transdermal administration.

At steady state, after repeated applications of Estradot 50 µg/24 hours patches, C

and C

values

were 57 and 28 pg/ml for estradiol and 42 and 31 pg/ml for estrone, respectively.

Distribution

Estradiol is more than 50% bound to plasma proteins such as sex hormone binding globulin and

albumin. Only 2% is free and biologically active.

Biotransformation/Metabolism

Transdermally applied estradiol is metabolised in the same way as the endogenous hormone. Estradiol

is metabolised primarily in the liver to estrone, then later to estriol, epioestriol and catechol estrogens,

which are then conjugated to sulphates and glucuronides. Cytochrome 450 isoforms CYP1A2 and

CYP3A4 catalyze the hydroxylation of estradiol forming estriol. Estriol is glucuronidated by UGT1A1

and UGT2B7 in humans. Estradiol metabolites are subject to enterohepatic circulation.

Elimination

The sulphate and glucuronide esters along with a small proportion of estradiol and several other

metabolites are excreted in the urine. Only a small amount is excreted in faeces. Since estradiol has a

short half-life (approximately one hour), serum concentrations of estradiol and estrone returned to

baseline values within 24 hours following removal of the patch.

5.3

Preclinical safety data

The toxicity profile of estradiol has been well established. Long-term continuous administration of

natural and synthetic oestrogens in certain animal species increases the frequency of carcinomas of the

breast, uterus, cervix, vagina, testis, and liver as well as the frequency of lymphoid and pituitary

tumours.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1

List of excipients

Adhesive matrix:

acrylic adhesive,

silicone adhesive,

oleyl alcohol,

dipropylene glycol,

povidone (E1201).

Backing layer:

Ethylene/vinyl acetate copolymer and vinylidene chloride/methyl acrylate copolymer laminate

Release liner:

fluoropolymer-coated polyester film.

6.2

Incompatibilities

Not applicable.

6.3

Shelf life

2 years

6.4

Special precautions for storage

Do not refrigerate or freeze.

Store in the original pouch and carton.

6.5

Nature and contents of container

Each Estradot patch is individually sealed in an aluminium laminate sachet.

Sachets may be provided in cartons of 2, 8, 24 and 26.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal

Used transdermal patches should be folded in half with the adhesive side inwards, and discarded safely

and out of the reach and sight of children. Any used or unused transdermal patches should be disposed

of in accordance with local requirements or returned to the pharmacy, preferably in the original

packaging.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

<[To be completed nationally]>

{Name and address}

<{tel}>

<{fax}>

<{e-mail}>

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

<[To be completed nationally]>

9.

DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION

<{DD/MM/YYYY}> <{DD month YYYY}>

<[To be completed nationally]>

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

11/2020

<[To be completed nationally]>

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen