Estalis 50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar Depotplåster

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-04-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

30-11-2020

Aktiva substanser:
estradiolhemihydrat; noretisteronacetat
Tillgänglig från:
Novartis Sverige AB
ATC-kod:
G03FA01
INN (International namn):
estradiol hemihydrate; norethisterone
Dos:
50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar
Läkemedelsform:
Depotplåster
Sammansättning:
noretisteronacetat 4,8 mg Aktiv substans; estradiolhemihydrat 0,53 mg Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Noretisteron och östrogen
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Påse, 8x1 plåster; Påse, 24x1 plåster
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
13868
Tillstånd datum:
1998-03-06

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

30-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

30-11-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Estalis 50 mikrog/250 mikrog/24 timmar, depotplåster

estradiol/noretisteronacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Estalis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Estalis

Hur du använder Estalis

Eventuella biverkningar

Hur Estalis ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Estalis är och vad det används för

Estalis är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (Hormone Replacement

Therapy, HRT). Det innehåller två kvinnliga könshormon; östrogen och gestagen.

Estalis används till kvinnor vars menstruation har upphört (menopaus), minst 12 månader efter deras

sista naturliga menstruation.

Estalis används för att:

Lindra symtom under och efter övergångsåldern

När menstruationen upphör (menopaus) sjunker kvinnans östrogen. Det kan ge besvär som svettningar

och värmevallningar, sömnproblem, irritation och torrhet i slidan.

Estalis lindrar dessa symtom efter menopaus. Estalis ska bara användas om besvären ger problem i det

dagliga livet.

Förebygga benskörhet

Efter menopaus drabbas vissa kvinnor av benskörhet. Diskutera alla tänkbara möjligheter med din

läkare.

Om du har ökad risk för frakturer (benbrott) och andra läkemedel inte passar för dig kan du använda

Estalis för att förebygga benskörhet efter menopaus.

Östrogen och gestagen som finns i Estalis kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Estalis

Medicinsk bakgrund och regelbundna kontroller

Användningen av HRT innebär risker som ska beaktas vid beslutet att påbörja behandling eller

fortsätta en pågående behandling.

Erfarenheten är begränsad för behandling av kvinnor där menstruationen upphört i förtid (då

äggstockarna slutat fungera eller livmodern opererats bort). Om du tillhör den gruppen kan riskerna

med HRT vara annorlunda. Tala med din läkare.

Innan du påbörjar behandling (eller återupptar behandling) kommer din läkare att fråga om din egen,

och din familjs, medicinska bakgrund. Läkaren kommer kanske att göra en allmän medicinsk och

gynekologisk undersökning, som också omfattar undersökning av brösten.

När du påbörjat behandling ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa

kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling.

Gör regelbundna undersökningar av brösten enligt läkarens rekommendationer.

Använd inte Estalis

om något av följande gäller dig.

Tala med din läkare

innan du använder Estalis om du är

osäker.

Om du har eller har haft

bröstcancer

eller det finns misstanke att du kan ha det

Om du har

eller har haft

östrogenberoende cancer

, som cancer i livmoderslemhinnan

(endometriet) eller om det finns misstanke om sådan cancer

Om du har

oväntad underlivsblödning

som inte har utretts av läkare

Om du har

endometriehyperplasi

(kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan) och inte

behandlas för det

Om du har eller har haft

blodpropp i en ven

(venös tromboembolism),

i benen (djup

ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

Om du har

koagulationsrubbning,

ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C,

protein S eller antitrombin)

Om du har eller nyligen har haft en sjukdom orsakad av blodpropp i artärerna, som

hjärtinfarkt, stroke

(slaganfall) eller

kärlkramp

Om du har eller har haft någon

leversjukdom

och fortfarande har onormala levervärden

Om du har

porfyri,

en sällsynt ärftlig blodsjukdom

Om du är

allergisk

estradiol eller noretisteron

eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om något av ovanstående drabbar dig första gången du använder Estalis ska du sluta använda

Estalis och omedelbart kontakta läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen.

De kan återkomma eller förvärras under behandling med Estalis. Om det skulle inträffa ska du göra

tätare kontroller hos läkare.

om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom),

endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan)

om du har en ökad risk att få blodpropp (se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”)

om någon nära släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer

högt blodtryck

leversjukdom t.ex. leveradenom (godartad tumör)

diabetes

gallstenssjukdom

om du får migrän eller kraftig huvudvärk

om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många

organ i kroppen

epilepsi

astma

otoskleros (förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall)

hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter)

vätskeansamlig som beror på hjärt- eller njursjukdom

ett tillstånd som kallas hypotyreoidism (din sköldkörtel producerar inte tillräckligt med

sköldkörtelhormon) och du tar tyreoideahormon som ersättningsbehandling

ett tillstånd som kallas ärftligt angioödem eller om du har upplevt snabbt uppkommen svullnad av

händer, fötter, ansikte, läppar, ögon, tunga, svalg (svårighet att andas) eller mag-tarmkanalen.

Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta behandlingen om något av nedanstående

inträffar:

Något av det som nämns i avsnittet ’Använd inte Estalis’

Om hud eller ögonvitor blir gulfärgade (gulsot); det kan vara symtom på leversjukdom

Om ditt blodtryck stiger kraftigt (symtom kan vara huvudvärk, trötthet eller yrsel)

Om du för första gången får migränliknande huvudvärk

Om du blir gravid

Om du får symtom på blodpropp, som

smärtsam svullnad och rödfärgning av benen

plötslig bröstsmärta

andningssvårigheter

För ytterligare information, se nedan ”Blodproppar i en ven (trombos)”

Observera:

Estalis är inget preventivmedel. Om det är mindre än 12 månader sedan din sista

menstruation, eller om du är under 50 år, kan du fortfarande behöva använda preventivmedel för att

undvika graviditet. Rådfråga din läkare.

HRT och cancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) och cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer)

Användning av HRT med enbart östrogen ökar risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan

och cancer i livmoderslemhinnan.

Gestagen som finns i Estalis skyddar dig mot denna extra risk.

För kvinnor med livmodern kvar som inte tar HRT kommer i genomsnitt 5 av 1 000 kvinnor i åldern

50–65 att få diagnosen endometriecancer.

För kvinnor i åldern 50–65 som har livmodern kvar och som tar HRT

med enbart östrogen, kommer mellan 10 och 60 kvinnor av 1 000 användare att få diagnosen

endometriecancer (dvs. mellan 5 och 55 extra fall), beroende på dosen och hur länge det tas.

Oregelbundna blödningar

Oregelbundna småblödningar eller stänkblödningar kan förekomma under de första 3 – 6 månaderna

du använder Estalis.

Men om blödningarna

pågår längre än 6 månader

börjar efter att du använt Estalis i 6 månader

fortsätter efter att du slutat använda Estalis

bör du snarast uppsöka läkare.

Bröstcancer

Uppgifter tyder på att behandling med kombinerad östrogen-gestagen, och möjligen även med enbart

östrogen, ökar risken för bröstcancer. Risken beror på behandlingstiden. Den extra risken beror på hur

länge du tar HRT. Den ökade risken ses inom några år, men återgår till den normala inom några år

(högst 5 år) efter att behandlingen upphört.

Jämförelse

För kvinnor i åldern 50–79 som inte tar HRT kommer i genomsnitt 9 - 17 av 1 000 att få diagnosen

bröstcancer under en 5-årsperiod.

För kvinnor i åldern 50–79 som tar östrogen-gestagen HRT under 5 år, kommer 13 - 23 av 1 000

användare att få diagnosen (dvs. 4 – 6 extra fall).

Kontrollera dina bröst regelbundet. Kontakta läkare om du upptäcker förändringar som:

indragningar eller gropar

förändringar av bröstvårtan

knölar du kan se eller känna

Det rekommenderas också att du deltar i mammografiundersökning när du kallas till det. Vid

mammografin är det viktigt att du talar om för sjuksköterskan/sjukvårdspersonalen som gör

undersökningen att du använder HRT, eftersom detta läkemedel kan öka tätheten i brösten. En ökad

täthet i brösten kan göra det svårare att upptäcka knölar på mammografibilderna.

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Äggstockscancer är sällsynt - mycket mer sällsynt än bröstcancer. Användning av HRT med enbart

östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats med en lätt förhöjd risk för

äggstockscancer.

Risken för äggstockscancer varierar med åldern. Diagnosen äggstockscancer kommer exempelvis att

ställas på omkring 2 kvinnor av 2 000 i åldern 50 till 54 år som inte tar HRT under en 5-årsperiod. För

kvinnor som har tagit HRT i 5 år kommer det att finnas omkring 3 fall per 2 000 användare (dvs.

omkring 1 extra fall).

Hur HRT påverkar hjärta och blodcirkulation

Blodproppar i en ven (trombos)

Risken för

blodpropp i venerna

är 1,3–3 gånger högre för kvinnor som tar HRT än för de som inte

gör det, speciellt under det första behandlingsåret.

Blodproppar kan vara allvarliga. Om en blodpropp hamnar i lungorna kan den ge bröstsmärta, andnöd,

kollaps eller till och med leda till döden.

Det är mer sannolikt att du får blodpropp i en ven om något av följande gäller dig. Informera din

läkare om något av följande gäller dig:

Du inte har kunnat gå eller stå under en längre tid på grund av en större operation, skada eller

sjukdom (se även avsnitt 3, ”Om du behöver opereras”)

Du är kraftigt överviktig (BMI över 30 kg/m

Du har en koagulationsrubbning som kräver långtidsbehandling med läkemedel som förebygger

blodproppar

Om någon nära släkting har haft blodpropp i ben, lunga eller annat organ

Du har SLE (systemisk lupus erythematosus)

Du har cancer

Symtomen för blodpropp finns beskrivet i avsnittet ”Du ska omedelbart kontakta läkare och avbryta

behandlingen”.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 års period i genomsnitt 4 - 7 av

1 000 att få en blodpropp i en ven.

För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT med östrogen-gestagen i mer än 5 år, förväntas 9 - 12 av

1 000 användare att få en blodpropp i en ven (dvs. 5 extra fall).

Det är inte känt om åderbråck ökar risken för blodpropp (ventrombos).

Hjärtsjukdom (hjärtinfarkt)

Det finns inga bevis för att HRT förebygger hjärtinfarkt.

För kvinnor över 60 år som tar HRT med östrogen-gestagen är risken för att utveckla hjärtsjukdom

något högre än de som inte tar HRT.

Om du har haft hjärtinfarkt eller kärlkramp (

angina pectoris

) ska du diskutera med din läkare om

fördelar och risker med användning av Estalis.

Stroke (slaganfall)

Risken för stroke är cirka 1,5 gånger högre för de som tar HRT jämfört med de som inte gör det.

Risken för stroke är åldersberoende, därför ökar antalet fall av stroke på grund av användning av HRT

med stigande ålder.

Jämförelse

För kvinnor i 50 årsåldern, som inte tar HRT, förväntas under en 5 årsperiod i genomsnitt 8 av 1 000

att få stroke.

För kvinnor i 50 årsåldern som tagit HRT i mer än 5 år, förväntas 11 av 1 000 användare få stroke

(dvs. 3 extra fall)

Andra tillstånd

Användning av HRT kan orsaka att vätska samlas i kroppen (

ödem

), speciellt hos patienter som redan

lider av försämrad hjärt- eller njurfunktion.

HRT kan orsaka förhöjning av blodfettvärdena (

triglycerider

), vilket hos kvinnor med förhöjda nivåer

av blodfetter kan medföra risk för inflammation i bukspottkörteln (

pankreatit

). Detta kan ge upphov

till illamående och kräkning, smärta i övre delen av buken och feber.

Användning av HRT förhindrar inte minnesförlust. Risken för minnesförlust kan vara något högre hos

kvinnor som börjar använda HRT efter fyllda 65 år. Rådgör med din läkare.

Alla läkemedel som används på huden (som plåster) kan orsaka allergiska hudreaktioner. Trots att det

är mycket sällsynt bör du informera din läkare om du har eller har haft svåra allergiska reaktioner mot

något av innehållsämnena i plåstret.

Andra läkemedel och Estalis

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Estalis, vilket kan leda till oregelbundna blödningar. Det

gäller följande:

Läkemedel mot

epilepsi

(t.ex. fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

Läkemedel mot

tuberkulos

(t.ex. rifampicin, rifabutin)

Läkemedel mot

HIV-infektion

(t.ex. nevirapin, efavirenz, ritonavir, telaprevir och nelfinavir)

Naturläkemedel som innehåller

johannesört

Hypericum perforatum

Andra

infektionshämmande läkemedel

(t.ex. ketokonazol, erytromycin).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria

läkemedel och naturläkemedel.

Resultat från blodprovsanalyser

Om du behöver ta blodprov ska du informera läkaren, eller den som tar blodprovet, att du använder

Estalis eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

Graviditet och amning

Estalis är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Om du skulle bli gravid ska du sluta

använda Estalis och kontakta läkare.

Använd inte Estalis när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har rapporterats för Estalis.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Estalis

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Läkaren strävar efter att du ska använda den

lägsta dosen, som ger dig symtomlindring och att du ska använda Estalis under kortast möjliga tid.

Tala med din läkare om du inte får någon lindring av symtomen, eller upplever att dosen skulle vara

för hög.

När ska du påbörja behandlingen med Estalis

Om du inte redan har någon annan hormonersättningsbehandling (plåster eller tabletter) eller om

du har använt kontinuerlig kombinerad hormonersättningsbehandling (där östrogen och gestagen

ges utan uppehåll) kan du börja med Estalis vid lämpligt tillfälle.

Om du byter från ett cykliskt eller sekventiellt hormonersättningspreparat, ska du fortsätta med

pågående behandling tills cykeln är avslutad innan behandling med östrogen/gestagen påbörjas.

Lämplig tidpunkt för att påbörja behandlingen med östrogen/gestagen är första blödningsdagen

eller sju dagar efter att den tidigare behandlingscykeln har avslutats.

När ska du applicera Estalisplåstret

Estalisplåstret ska bytas ut två gånger per vecka (var tredje till var fjärde dag). Det är bäst att alltid

byta plåstret på samma veckodag varje vecka (t.ex. måndag och torsdag). På insidan av

Estalisförpackningen finns plats för att notera ditt doseringsschema. Markera det tvådagars-

schema som du tänker följa. Byt alltid plåster på de två veckodagar som du markerat.

Estalisplåstret ska sitta på hela tiden, ända tills det är dags att ersätta det med ett nytt plåster.

Var ska Estalis fästas?

Fäst plåstret på den nedre delen av buken under midjan.

Undvik midjan eftersom kläderna kan få

plåstret att nötas bort.

Du kan behöva prova olika ställen när du ska sätta på ett nytt plåster för att hitta ställen som känns

mest bekväma och där kläder inte skaver på plåstret.

Fäst aldrig Estalis på brösten.

När du byter plåster, fäst det nya plåstret på ett annat ställe på nedre delen av buken. Fäst inte plåstret

på samma ställe två gånger i följd. Det bör gå minst en vecka innan samma hudyta används igen

Hur ska Estalis fästas?

Om du förvarar plåstren i kylskåp, låt plåstret bli rumstempererat innan du fäster det på huden.

Innan Estalis appliceras, se till att huden är:

ren, torr och sval

fri från puder, olja, fuktkräm eller hudlotion

fri från skador och/eller irritation.

Varje plåster är individuellt förpackat i ett skyddande kuvert. Riv upp

detta kuvert vid markeringen (använd inte sax då du kan skada

plåstret) och tag ut plåstret. Fäst plåstret omedelbart efter att kuvertet

har öppnats och skyddsfilmen tagits bort.

Håll plåstret med skyddsfilmen mot dig och ta bort ena halvan av

skyddsfilmen och kassera den. Försök att inte vidröra sidan med klister

på, för då fäster inte plåstret ordentligt.

Håll i ena halvan av plåstret och fäst den frilagda självhäftande sidan

av plåstret på huden. Ta bort den andra delen av skyddsfilmen och sätt

fast resten av plåstret.

Pressa fast plåstret med handflatan i minst 10 sekunder så att det fäster

ordentligt, särskilt runt kanterna.

När du ska byta plåster, dra loss plåstret och vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt. Se

avsnitt 5, ”Hur Estalis ska förvaras” för instruktioner om hur du kastar plåstret på ett säkert sätt. Spola

inte ned det i toaletten. Om häftmassa finns kvar på huden efter att plåstret avlägsnats, kan man ta bort

detta genom att gnugga försiktigt med en oljebaserad hudkräm eller lotion.

Annan viktig information

Bad, simning, dusch och träning ska inte påverka plåstret om det har fästs korrekt. Om plåstret skulle

lossna, t.ex. under bad eller dusch, skaka av vattnet. Låt huden torka och svalna och sätt på plåstret

igen dock ej på samma hudyta (se ”Var ska Estalis fästas?”).

Välj en ren, torr, hudyta som inte är insmord. Fäster inte plåstret ordentligt på huden kan ett nytt

plåster sättas på. Oavsett vilken dag detta inträffar, ska du sedan återgå till att byta plåster på samma

veckodagar som vanligt enligt schemat.

Plåstret bör täckas om det utsätts för direkt solljus eller solarium. Vid bad kan plåstret placeras under

baddräkten.

Plåstret ska inte fästas på svettig hud eller omedelbart efter bad eller dusch. Vänta tills huden är torr

och sval.

Hur länge ska Estalis användas?

Du kommer träffa din läkare regelbundet och diskutera fördelar och möjliga risker förknippade med

Estalis samt om du fortfarande behöver behandling.

Det är viktigt att du går på regelbundna

återbesök och att Estalis används enbart så länge det finns behov.

Om du har använt för stor mängd av Estalis

Det är inte troligt att du kommer överdosera Estalis (eftersom plåstren frisätter läkemedel

kontinuerligt). Om du tagit för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn tagit läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Effekterna vid överdosering av orala östrogener är ömhet i brösten, illamående, kräkningar och/eller

oregelbundna blödningar. Överdosering av gestagener kan ge nedstämdhet, trötthet, akne och ökad

behåring. Avlägsna plåstret och kontakta läkare eller apotekspersonal om något av detta inträffar.

Använd inte dubbel dos för att kompensera för ett glömt plåster.

Om du har glömt att använda Estalis

Om du har glömt att byta plåster, sätt på ett nytt så snart som möjligt. Oavsett vilken dag detta inträffar

ska du byta plåster enligt det ordinarie tidsschemat.

Använd inte två plåster för att kompensera för ett glömt plåster.

Om du behöver opereras

Om du ska opereras, ska du meddela den opererande läkaren att du använder Estalis. Du kan behöva

göra uppehåll från att använda Estalis under 4 till 6 veckor före operationen för att undvika risk för

blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar i en ven (trombos)

). Fråga läkaren när det är lämpligt att börja

använda Estalis igen.

Om du slutar att använda Estalis

När du slutar använda Estalis ökar sannolikheten att återfå symtom och oregelbundna blödningar. Om

detta inträffar efter att du avslutat behandlingen, kontakta omedelbart läkare. Läkaren behöver utreda

orsaken till detta och utesluta möjlig cancer i livmodern.

Efter längre behandlingsuppehåll ska du rådgöra med läkare innan du påbörjar behandling med

plåstren igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Följande sjukdomar är vanligare hos kvinnor som tar HRT än de som inte gör det:

Bröstcancer

Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi) eller cancer i

livmoderslemhinnan (endometriecancer)

Äggstockscancer (ovarialcancer)

Blodpropp i vener i ben eller lungor (venös tromboembolism)

Hjärtsjukdom

Stroke (slaganfall)

Trolig minnesförlust, om behandling med HRT påbörjas efter 65 års ålder

Se avsnitt 2 för mer information om dessa biverkningar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar har rapporterats för Estalis.

Om någon av dessa biverkningar blir värre,

kontakta läkare eller apotekspersonal.

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, hudreaktion vid appliceringsstället (innefattande irritation, sveda, utslag, torrhet,

blödningar, blåmärken, inflammation, svullnad, hudpigmentering, nässelfeber och blåsor),

smärta/ömhet i brösten, menssmärta, menstruationsrubbning.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Yrsel, nervositet, sömnbesvär, humörsvängning, illamående, väderspänning, mag-tarmbesvär,

diarré, buksmärta, akne, hudutslag, klåda, torr hud, ryggvärk, värk i ben och armar, generell

värk, kraftlöshet, viktförändring, perifert ödem, bröstförstoring, onormalt riklig menstruation,

flytning, oregelbunden vaginal blödning, kramp i livmodern, inflammation i slidan, tillväxt av

livmoderslemhinnan, depression.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Migrän, svindel, kräkning, missfärgning av huden, ökat blodtryck, åderbråck, bröstcancer,

förhöjda levervärden.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Muskelsvaghet, blodpropp, allergisk reaktion (innefattande hudutslag, klåda och

andningssvårigheter), förändrad sexuell lust, myrkrypningar/stickningar, gallsten,

gallblåsestörningar, vätskeblåsor i närheten av äggledarna, vävnadsknutor i livmodern, polyper

i livmoderhalsen.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Gulsot pga försämrat gallflöde.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data):

Håravfall, allergisk hudinflammation, allvarlig allergisk reaktion (inklusive andningssvårigheter,

svullnad av ansikte, tunga, svalg eller hud, yrsel och nässelutslag).

Följande biverkningar har rapporteras för andra HRT:

Sjukdom i gallblåsan

Olika hudsjukdomar:

- mörka hudfläckar, speciellt på ansikte och hals, så kallade ”graviditetsfläckar” (kloasma)

- smärtande rödlila knölar på huden (erythema nodosum)

- ringformade rodnande eller såriga utslag (erythema multiforme)

Försämrat minne och tankeverksamhet (möjlig demens)

Torra ögon

Svårt att ha kontaktlinser

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Estalis ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2

- 8°C). Förvaras vid högst 25°C i maximalt 6 månader. Får ej frysas. Förvaras i

originalförpackningen (förseglat foliekuvert). Använd plåstret omedelbart efter öppnande.

Såväl oanvända som använda plåster ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på plåsterkuvertet efter Exp..

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Efter att plåstret har tagits bort, ska det vikas ihop med den självhäftande sidan inåt och förvaras på ett

säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Återlämna använt eller ej använt plåster till apotek, helst

i originalförpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Varje Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar depotplåster innehåller estradiolhemihydrat motsvarande

0,51mg estradiol och 4,80 mg noretisteronacetat i ett 16 cm

plåster och frisätter 50 mikrogram

estradiol och 250 mikrogram noretisteronacetat per 24 timmar.

De aktiva substanserna är estradiol (som hemihydrat) och noretisteronacetat.

Övriga innehållsämnen är:

Häftmassa:

silikon- och akrylhäftmassa, povidon, oljesyra och

dipropylenglykol.

Plåsterfilm:

Polyesterlaminat.

Skyddsfilm

(tas bort före applicering)

:

Polyesterfilm belagd med fluorpolymer.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Estalis depotplåster är ett 16 cm

runt plåster. Plåstret består av ett tryckkänsligt, häftande lager som

frisätter de aktiva substanserna, med en halvgenomskinlig plåsterfilm på ena sidan och en skyddsfilm

på andra sidan.

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar depotplåster tillhandahålls i kartonger om 2, 8 eller 24 plåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Sverige AB, Box

1218

164 28 Kista

Denna bipacksedel ändrades senast: 2019-04-29

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

L

ÄKEMEDLETS NAMN

Estalis 50 mikrogram/250 mikrogram/24 timmar, depotplåster

2

K

VALITATIV OCH

K

VANTITATIV

S

AMMANSÄTTNING

Varje Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar depotplåster innehåller estradiolhemihydrat motsvarande

0,51 mg estradiol och 4,80 mg noretisteronacetat i ett 16 cm

plåster och frisätter 50 mikrogram

estradiol och 250 mikrogram noretisteronacetat per 24 timmar.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3

L

ÄKEMEDELSFORM

Depotplåster.

Halvgenomskinligt runt plåster där ena sidan har en polymerfilm och andra sidan ett frisättningslager.

Individuellt förpackade i värmeförseglade kuvert.

4

K

LINISKA

U

PPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar är indicerat för:

Substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus.

Förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur, om

de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga

osteoporos (se även avsnitt 4.4).

Behandlingen är avsedd för kvinnor med minst 12 månader sedan senaste menstruation.

Erfarenheten av behandling av kvinnor över 65 år är begränsad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar utgör en kontinuerlig kombinerad hormonsubstitutionsbehandling för

transdermal användning.

Vid behandlingsstart och vid fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska lägsta effektiva dos

användas under kortast möjliga tid (se avsnitt 4.4).

Terapiinsättning

Till kvinnor efter menopaus som inte står på någon östrogen/gestagen-terapi kan behandlingen sättas

in närhelst det passar.

Kvinnor som redan står på kontinuerlig kombinerad östrogen/gestagen-terapi kan övergå till Estalis 50

µg/250 µg/24 timmar direkt.

Kvinnor som står på cyklisk eller sekventiell östrogen/gestagenbehandling ska avsluta den pågående

behandlingscykeln innan behandling med Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar påbörjas.

Behandlingen med Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar påbörjas lämpligen på den första dagen av en

bortfallsblödning eller 7 dagar efter att föregående behandlingscykel avslutats.

Allmänna instruktioner

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar är en kontinuerlig behandling (oavbruten, 2 plåster per vecka

appliceras).

Ett plåster appliceras på buken var 3:e eller var 4:e dag.

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar lämpar sig mindre bra för kvinnor nära menopaus. Risken för

genombrottsblödningar är då högre.

Kvinnan bör upplysas om att oregelbundna blödningar kan förekomma under de första månaderna av

behandlingen, men upphör vanligen efter en tid då amenorré inträffat.

Administreringssätt

Försiktighet bör iakttas vid applicering av Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar. Det får aldrig placeras på

eller i närheten av brösten. Det ska placeras på buken på en ren, torr yta som inte är irriterad eller

skavd och inte är oljig (dvs. ska inte användas med någon mjukgörande kräm, lotion eller olja).

Undvik att applicera vid midjan, då åtsittande kläder kan få plåstret att lossna.

Applikationsställena ska bytas med ett minst en veckas intervall dvs. det bör gå minst en vecka innan

samma hudyta används igen.

Efter att kuvertet öppnats, avlägsna den ena halvan av skyddsplasten, utan att röra den självhäftande

delen av depotplåstret med fingrarna. Plåstret ska direkt appliceras på huden. Avlägsna den andra

halvan av skyddsplasten. Pressa fast depotplåstret ordentligt på huden med handflatan i minst 10

sekunder, särskilt noggrant runt kanterna.

Var försiktig vid bad och andra aktiviteter för att säkerställa att plåstret inte lossnar. Om depotplåstret

ramlar av (efter hård fysisk aktivitet, extrem svettning eller friktion från åtsittande kläder), kan samma

plåster återfästas på annan yta. Det ursprungliga schemat ska därefter följas, dvs. depotplåstret ska

bytas ut på samma dag som tidigare.

När plåstret väl är på plats ska det inte utsättas för solljus under alltför långa perioder.

Skulle patienten ha glömt att applicera ett plåster ska ett nytt plåster appliceras så snart som möjligt.

Fortsätt sedan att följa det ursprungliga schemat. Den avbrutna behandlingen kan orsaka att

postmenopausala symtom, genombrottsblödningar och spotting uppträder.

Skulle häftmassa bli kvar efter att depotplåstret tagits bort, bör hudytan försiktigt gnidas med en

oljebaserad kräm eller lotion.

4.3

Kontraindikationer

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar ska inte användas av kvinnor vid något av följande tillstånd:

Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer

Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer)

Odiagnostiserad genital blödning

Obehandlad endometriehyperplasi

Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)

Kända trombofila sjukdomar (t.ex. protein C, protein S, eller antitrombinbrist, se avsnitt 4.4)

Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina, hjärtinfarkt)

Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats

Känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

Porfyri

4.4

Varningar och försiktighet

För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar

livskvaliteten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta-balansen göras

minst en gång om året och HRT ska endast fortsätta så länge nyttan överväger riskerna.

Kunskap kring riskerna associerade med HRT i behandling av prematur menopaus är begränsad. På

grund av låg absolut risk hos yngre kvinnor, kan dock nytta/risk-balansen för dessa kvinnor vara mer

fördelaktig än för äldre kvinnor.

Medicinsk undersökning/uppföljning av behandling

Innan HRT inleds eller återupptas ska en noggrann anamnes tas, inklusive uppgifter om ärftliga

sjukdomar. En allmän medicinsk och gynekologisk undersökning, som också inkluderar undersökning

av brösten, ska göras med hänsyn tagen till patientens egen sjukhistoria och till avsnitt 4.3

Kontraindikationer och 4.4 Varningar och försiktighet.

Under behandlingstiden rekommenderas regelbundna kontroller vars frekvens och utformning bör

anpassas till den enskilda kvinnan. Kvinnan ska informeras om vilken typ av förändringar i brösten

hon bör rapportera till sin läkare eller sjuksköterska/barnmorska (se avsnittet ”Bröstcancer” nedan).

Kontroller, inklusive regelbunden undersökning av brösten och/eller mammografi, ska utföras i

enlighet med gällande rutiner för screening samt i övrigt anpassas efter den enskilda kvinnans kliniska

behov.

Tillstånd som kräver skärpt uppmärksamhet

Vid förekomst av något av nedan angivna tillstånd eller om patienten tidigare haft tillståndet och/eller

om det förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling, ska patienten övervakas speciellt.

Hänsyn ska tas till att dessa tillstånd kan återkomma eller förvärras vid behandling med Estalis 50

µg/250 µg/24 timmar:

Leiomyom (uterin fibroid) eller endometrios

Riskfaktorer för tromboembolisk sjukdom (se nedan)

Riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t.ex. första gradens ärftlighet för bröstcancer

Hypertoni

Leversjukdom (t.ex. leveradenom)

Diabetes mellitus med eller utan kärlkomplikation

Gallstenssjukdom

Migrän eller (svår) huvudvärk

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Tidigare endometriehyperplasi (se nedan)

Epilepsi

Astma

Otoskleros

Skäl till att omedelbart avbryta behandlingen

Behandlingen bör avbrytas vid uppträdande av kontraindikationer (se avsnitt 4.3) samt i följande

situationer:

Gulsot (ikterus) eller försämrad leverfunktion

Signifikant ökning av blodtrycket

Debut av migränliknande huvudvärk

Graviditet

Endometriehyperplasi och carcinom

För kvinnor med intakt livmoder är risken för endometriehyperplasi och endometriecancer ökad när

enbart östrogen ges under lång tid. Den rapporterade ökningen av risk för endometriecancer hos

kvinnor behandlade med enbart östrogen varierar mellan en fördubblad till 12 gånger större risk i

jämförelse med icke-behandlade, beroende på behandlingens längd och östrogendos (se även

avsnitt 4.8). Efter avslutad behandling kan risken förbli förhöjd i minst 10 år.

Tillägg av ett gestagen cykliskt under minst 12 dagar per månad/28 dagars behandlingscykel, eller

kontinuerlig behandling med kombinerat östrogen-gestagen av icke-hysterektomerade kvinnor,

minskar den ökade risken associerad med behandling med enbart östrogen.

Genombrottsblödning och/eller stänkblödning kan förekomma under de första behandlingsmånaderna.

Om genombrottsblödning eller stänkblödning uppträder efter en viss tids behandling eller fortsätter

efter avslutad behandling, ska orsaken utredas, vilket kan inkludera endometriebiopsi för att utesluta

endometriemalignitet.

Bröstcancer

Den samlade kunskapen visar att det finns en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som använder

HRT med en kombination av östrogen och gestagen eller med enbart östrogen. Risken är beroende av

behandlingstidens längd.

Behandling med kombination av östrogen-gestagen

Den randomiserade placebokontrollerade studien, Women´s Health Initiative study (WHI), och en

metaanalys av prospektiva epidemiologiska studier påvisar konsekvent ökad risk för bröstcancer

hos kvinnor som behandlas med östrogen-gestagen i kombination som HRT som blir påtaglig efter

ca 3 (1-4) år (se avsnitt 4.8).

Behandling med enbart östrogen

WHI-studien fann ingen ökad risk för bröstcancer hos kvinnor som genomgått hysterektomi och

som behandlas med enbart östrogen. Observationsstudier har mestadels rapporterat en liten ökad

risk för bröstcancer som är lägre än risken som hittats för östrogen-gestagen-kombinationer (se

avsnitt 4.8).

Resultat från en stor metaanalys visade att den ökade risken minskar med tiden efter avslutad

behandling, och att den tid det tar för att återgå till baslinjevärdena beror på hur länge den tidigare

HRT-behandlingen har varat. Om HRT tagits i mer än 5 år kan risken kvarstå i 10 år eller mer.

HRT, speciellt kombinationer av östrogen och gestagen, ökar densiteten i mammografiska bilder.

Detta kan försvåra möjligheten att radiologiskt upptäcka bröstcancer.

Ovarialcancer (Äggstockscancer)

Ovarialcancer är mycket mer sällsynt än bröstcancer.

Hos kvinnor som tar HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen, finns enligt

epidemiologiska belägg från en stor metaanalys, en lätt förhöjd risk. Risken blir tydlig inom 5 års

användning och går tillbaka med tiden efter avbruten behandling. Enligt andra studier, såsom WHI-

prövningen, kan användning av kombinerade HRT-preparat vara förknippat med en liknande eller

något lägre risk (se avsnitt 4.8).

Venös tromboembolisk sjukdom

HRT är associerat med en 1,3 – 3 gånger större risk för utveckling av venös tromboembolism

(VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan händelse är mer trolig

under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.8).

Allmänt erkända riskfaktorer för VTE inkluderar användning av östrogener, högre ålder, stora

kirurgiska ingrepp, långvarig immobilisering, fetma (BMI > 30 kg/m

), graviditet och

postpartum-perioden, systemisk lupus erythematosus (SLE) och cancer. Det råder ingen

konsensus om den möjliga rollen för åderbråck i samband med VTE.

Patienter med kända trombofila tillstånd har en ökad risk för VTE och HRT kan öka denna risk.

HRT är därför kontraindicerat för dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Balansen mellan risk och nytta bör noga övervägas inför HRT till kvinnor som kroniskt behandlas

med antikoagulantia.

Som hos alla postoperativa patienter bör förebyggande åtgärder övervägas för att förhindra VTE

efter kirurgi. Om längre tids immobilisering kan förväntas efter en planerad operation

rekommenderas uppehåll i substitutionsbehandlingen 4-6 veckor innan ingreppet. Behandlingen

ska inte återupptas förrän kvinnan är fullständigt mobiliserad.

Kvinnor utan egen anamnes på VTE, men med en förstahandssläkting med historik av trombos i

ung ålder, kan erbjudas utredning efter noggrann rådgivning angående dess begränsningar (endast

en del av trombofila defekter identifieras av en utredning). Om en trombofil defekt identifieras

som en annan typ än trombos hos familjemedlemmar eller om defekten har en ’ökad

svårighetsgrad’ (t.ex. defekter för antitrombin, protein S eller protein C, eller en kombination av

defekter) så är HRT kontraindicerat.

Om VTE utvecklas efter behandlingen påbörjats, bör preparatet sättas ut. Patienter ska uppmanas

att omedelbart kontakta läkare vid symtom som kan tyda på VTE (t.ex. vid smärtsam svullnad av

ett ben, plötslig bröstsmärta, dyspné).

Kranskärlssjukdom

Randomiserade kontrollerade studier har inte kunnat påvisa något skydd mot hjärtinfarkt hos

kvinnor med eller utan befintlig kranskärlssjukdom som behandlats med kombinerat östrogen-

gestagen eller enbart östrogen HRT.

Kombinerad östrogen-gestagen behandling

Den relativa risken för kranskärlssjukdom under behandling med kombinerat östrogen-gestagen

HRT är något ökad. Eftersom baslinjen för absolut risk för kranskärlssjukdom är starkt kopplat

till ålder, är antalet extra fall av kranskärlssjukdom på grund av användning av

östrogen-gestagen, väldigt lågt hos friska kvinnor nära menopaus, men ökar med stigande ålder.

Behandling med enbart östrogen

Randomiserade kontrollerade data fann ingen ökad risk för kranskärlssjukdom hos kvinnor som

genomgått hysterektomi och som behandlas med enbart östrogen.

Ischemisk stroke

Behandling med kombinerad östrogen-gestagen och med enbart östrogen, är associerat med upp

till 1,5 gånger ökad risk för ischemisk stroke. Den relativa risken förändras inte med ålder eller

tidsintervall efter menopaus. Dock ökar den generella risken för stroke med åldern hos kvinnor

som behandlas med HRT, eftersom baslinjen för stroke-risk är starkt åldersberoende (se avsnitt

4.8).

Hypotyreoidism

Patienter som behöver substitutionsbehandling med tyreoideahormon bör regelbundet kontrolleras

avseende tyreoidafunktion när de behandlas med HRT för att säkerställa att

tyreoideahormonnivåerna ligger kvar inom ett acceptabelt intervall.

Svåra anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner

Fall av anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner, som utvecklats när som helst under

estradiolbehandling och krävde akut medicinsk behandling, har rapporterats efter

marknadsgodkännandet.

Angioödem

Östrogener kan orsaka eller förvärra symtomen på angioödem, särskilt hos kvinnor med ärftligt

angioödem.

Andra tillstånd

Östrogener kan ge vätskeretention varför patienter med hjärtsjukdom eller nedsatt njurfunktion

bör observeras noga.

Kvinnor med känd hypertriglyceridemi bör noggrant följas upp under behandling med HRT

eftersom sällsynta fall av starkt förhöjda triglyceridnivåer i plasma, som kan leda till pankreatit,

har beskrivits vid östrogenbehandling till kvinnor med detta tillstånd.

Östrogener ökar mängden tyroideabindande globulin (TBG) vilket medför ökade nivåer av

cirkulerande tyroideahormon, mätt såsom proteinbundet jod (PBI), T4-nivåer (mätt med kolonn

eller med radioimmunoassay, RIA) och T3-nivåer (mätt med RIA). T3-resinupptaget minskar,

vilket speglar de ökade nivåerna av TBG. Koncentrationerna av fritt T4 och fritt T3 är

opåverkade. Även andra bindande proteiner kan öka i serum, t.ex. kortikosteroidbindande

globulin (CBG) och könshormonbindande globulin (sex hormone binding globulin, SHBG), vilket

leder till ökade nivåer av cirkulerande kortikosteroider respektive könssteroider. De fria eller

biologiskt aktiva hormonkoncentrationerna förändras dock inte. Andra plasmaproteiner kan öka

(substrat för angiotensin/renin, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin).

Användning av HRT förbättrar inte kognitiv funktion. Det finns vissa bevis för en ökad risk för

trolig demens hos kvinnor som börjar använda kontinuerlig kombinerad eller enbart östrogen

HRT efter 65 års ålder.

Kontaktsensibilisering kan förekomma vid alla topikala applikationer. Även om det är mycket

sällsynt kan kvinnor utveckla kontaktsensibilisering mot något av innehållsämnena i plåstret och

ska varnas för att svår hypersensibilisering kan inträffa vid fortsatt exponering för det orsakande

ämnet.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Metabolismen av östrogener och gestagener kan öka vid samtidig behandling med substanser som är

kända för att inducera enzym som metaboliserar läkemedel, speciellt cytokrom P450 enzymer.

Exempel på sådana substanser är antiepileptika (t.ex. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) och vissa

medel mot infektioner (t.ex. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Trots att ritonavir, telaprevir och nelfinavir är kända som starka hämmare av

läkemedelsmetaboliserande enzym, har dessa substanser, när de ges tillsammans med

steroidhormoner, inducerande egenskaper.

Naturläkemedel innehållande Johannesört

(Hypericum perforatum)

kan också inducera metabolismen

av östrogener och gestagener.

Estradiol metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4, varför samtidig administrering med CYP3A4-

hämmare såsom ketokonazol, erytromycin kan medföra en ökad exponering av estradiol.

Vid transdermal tillförsel undviks första passage-effekt i levern och därför kan transdermalt tillfört

östrogen och gestagen antas påverkas i mindre utsträckning än peroralt intagna hormoner av andra

enzyminducerande substanser.

Den kliniska betydelsen av en ökad metabolism av östrogener och gestagener kan vara minskad effekt

och förändringar i den uterina blödningsprofilen.

Vissa blodprovsanalyser kan påverkas av östrogenbehandling, t.ex. glukostoleranstest och

sköldkörtelfunktionstest.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar är inte indicerat under graviditet. Om graviditet inträffar under

behandling med Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar ska behandlingen avbrytas omgående.

Kliniska data från ett begränsat antal graviditeter som exponerats för noretisteronacetat, tyder inte på

några fosterskadande effekter. Vid doser högre än vad som normalt används i perorala

konceptionsmedel och HRT-beredningar har maskulinisering av kvinnliga foster observerats.

Resultaten från de flesta epidemiologiska studier som genomförts hittills och som är relevanta

gällande oavsiktlig fetal exponering med kombinationer av östrogen och gestagen, tyder inte på

teratogena eller fetotoxiska effekter.

Amning

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar är inte indicerat under amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor behandlade med Estalis 50 µg /250 µg/24 timmar kan förvänta

sig biverkningar. Vanligast rapporterade biverkan är bröstspänningar och smärta i brösten (31 %),

reaktioner på applikationsstället (20 % vanligen lindrigt erytem), dysmenorré (19 %), oregelbundna

blödningar (12,7 %) och huvudvärk (10 %).

Tabell 1:

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Mycket

vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), Mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100); Sällsynta (≥

1/10 000 till < 1/1 000); Mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Organsystem

(MedDRA SOC nivå)

Mycket

vanliga

(

1/10)

Vanliga

(

1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

(

1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(

1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen

känd

frekvens**

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

Immunsystemet

Överkänslig-

Anafylak-

tisk

reaktion,

anafylak-

toid

reaktion

Psykiska störningar

Depression*,

Libido-

nervositet*,

affektlabilitet

förändringar

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

sömnsvårigheter

Migrän,

vertigo

Parestesi

Blodkärl

Hypertension,

åderbråck

Venös emboli

Magtarmkanalen

Illamående,

flatulens

diarré

dyspepsi

buksmärta

Kräkning

Lever och gallvägar

Gallblåse-

sjukdom,

kolelitiasis

Kolestatisk

gulsot

Hud och subkutan

vävnad

Reaktioner på

applikations-

stället†

Akne

, utslag,

pruritus

, torr

Missfärgning

av huden

Alopeci,

kontakt

-

dermatit

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Ryggsmärta

extremitets-

smärta

Myasteni

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Bröstsmärta

ömma bröst,

dysmenorré

menstruations-

rubbningar

Bröstförstoring

menorragi

vaginal flytning

oregelbunden

vaginal

blödning,

uterinspasm,

vaginal

infektion,

endometrie-

hyperplasi

Bröstcancer

Myom, cystor

på äggledare,

cervixpolyper

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Smärta, asteni,

perifert ödem*,

viktökning*

Undersökningar

Transaminas-

ökning

(*) Biverkningar associerade med östrogen och gestagen har funnits vara relativt mindre frekventa med den lägsta styrkan

(**) Rapporterade efter marknadsgodkännande

(†) Reaktioner på applikationsstället innefattande lokal blödning, blåmärken, sveda, obehag, torrhet, eksem, ödem, erytem,

inflammation, irritation, smärta, papler, parestesier, pruritus, utslag, missfärgning av huden, hudpigmentering, svullnad,

urtikaria och vesikler.

Risk för bröstcancer

En upp till dubblerad risk för att få diagnosen bröstcancer har rapporterats för kvinnor

som fått kombinerad behandling med östrogen och gestagen i mer än 5 år.

Den ökade risken för kvinnor som använder enbart östrogen är lägre än för kvinnor som

använder en kombination av östrogen och gestagen.

Risken är beroende av behandlingstidens längd (se avsnitt 4.4).

Beräkning av absolut risk baserad på resultat från den största randomiserade

placebokontrollerade studien (WHI-studien) och den största metaanalysen av prospektiva

epidemiologiska studier presenteras nedan.

Den största metaanalysen av prospektiva epidemiologiska studier – Beräknad ökad risk för

bröstcancer efter 5 års användning hos kvinnor med BMI 27 (kg/m

2

)

Ålder vid

HRT-

start (år)

Incidens per 1 000 kvinnor

som aldrig använt HRT under

en 5-årsperiod (50-54 år)*

Riskkvot

Antal extra fall per 1 000 kvinnor

som använt HRT efter 5 år

HRT med enbart östrogen

13,3

Kombination östrogen-gestagen

13,3

*Tagen från incidenstal i utgångsläget i England 2015 hos kvinnor med BMI 27 (kg/m

Obs! Eftersom bakgrundsincidensen för bröstcancer varierar mellan olika EU-länder, förändras även

antalet extra fall av bröstcancer proportionellt.

Beräknad ökad risk för bröstcancer efter 10 års användning hos kvinnor med BMI 27 (kg/m

2

)

Ålder vid

HRT-

start (år)

Incidens per 1 000 kvinnor som

aldrig använt HRT, under en 10-

årsperiod (50-59 år)*

Riskkvot

Ytterligare fall per 1 000 HRT-

användare efter 10 år

HRT med enbart östrogen

26,6

Kombination östrogen-gestagen

26,6

20,8

*Tagen från incidenstal i utgångsläget i England 2015 hos kvinnor med BMI 27 (kg/m

Obs! Eftersom bakgrundsincidensen för bröstcancer varierar mellan olika EU-länder, förändras även

antalet extra fall av bröstcancer proportionellt.

Women´s Health Initiative-studier (WHI) – Adderad risk för bröstcancer efter 5 års

användning

Ålder

(år)

Incidensen bröstcancer per

1 000 kvinnor i

placebogruppen efter 5 år

Relativ risk

(95 % CI)

Extra fall per 1 000 kvinnor som

använt HRT under en 5-årsperiod

(95 % CI)

Enbart konjugerade östrogener

50 – 79

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0)*

Konjugerade östrogener + medroxyprogesteronacetat‡

50 – 79

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

*WHI-studien på kvinnor utan livmoder, som inte visade en ökad risk för bröstcancer

‡När analysen begränsades till kvinnor som före studien inte hade använt HRT fanns ingen uppenbar

ökad risk under de första 5 behandlingsåren: Efter 5 år var risken högre än hos icke-behandlade.

CI = konfidensintervall

Risken för endometriecancer

Postmenopausala kvinnor med kvarvarande livmoder

Risken för endometriecancer är cirka 5 fall per 1 000 kvinnor med kvarvarande livmoder som

inte använder HRT.

För kvinnor med kvarvarande livmoder rekommenderas inte användning av enbart östrogen

HRT eftersom det ökar risken för endometriecancer (se avsnitt 4.4).

Beroende på behandlingstidens längd och dosen östrogen, varierar riskökningen för

endometriecancer i epidemiologiska studier mellan 5 och 55 extra fall per 1 000 kvinnor i

åldern mellan 50 och 65 år.

Tillägg av en gestagen till östrogen-behandlingen i åtminstone 12 dagar per cykel kan

förebygga denna ökade risk. I studien ’Million Women Study’ (MWS) visade fem års

kombinerad HRT (sekventiell eller kontinuerlig) ingen ökad risk för endometriecancer

(Relativ Risk på 1,0 (0,8-1,2)).

Ovarialcancer (Äggstockscancer)

Användning av HRT med enbart östrogen eller kombinerat östrogen-gestagen har förknippats

med en lätt förhöjd risk för att få diagnosen ovarialcancer (se avsnitt 4.4).

Vid en metaanalys från 52 epidemiologiska studier rapporterades en förhöjd risk för

ovarialcancer hos kvinnor som använder HRT jämfört med kvinnor som aldrig använt HRT

(RR 1,43; 95-procentigt KI 1,31-1,56). För kvinnor i åldern 50 till 54 år som tar HRT i 5 år

ger detta omkring 1 extra fall per 2000 användare. För kvinnor i åldern 50 till 54 som inte tar

HRT kommer ungefär 2 av 2000 kvinnor diagnosticeras med ovarialcancer under en 5-

årsperiod.

Risk för venös tromboembolism

HRT är associerat med en 1,3-3 gånger större relativ risk för att utveckla venös

tromboembolism (VTE), dvs. djup ventrombos eller lungemboli. Förekomsten av en sådan

händelse är mer trolig under det första året av HRT än senare (se avsnitt 4.4). Resultat från

WHI-studier presenteras nedan:

WHI studier – Adderad risk för VTE över 5 års användning

Ålder

(år)

Incidensen per 1 000 kvinnor i

placebogruppen över 5 års tid

Relativ risk

(95 % CI)

Extra fall per

1 000

HRT-användare

Enbart östrogen (oralt)*

50 – 59

1,2 (0,6 – 2,4)

1 (-3 – 10)

Kombinerat östrogen-gestagen (oralt)

50 – 59

2,3 (1,2 – 4,3)

5 (1 – 13)

CI = konfidensintervall

*Studie på kvinnor utan livmoder

Risk för kranskärlssjukdom

Risken för kranskärlssjukdom är något förhöjd hos användare av kombinerat östrogen-gestagen

HRT över 60 års ålder (se avsnitt 4.4).

Risk för ischemisk stroke

Behandling med enbart östrogen och kombinerad östrogen-gestagen är associerat med

upp till 1,5 gånger ökad relativ risk för ischemisk stroke. Risken för haemorragisk stroke

är inte ökad under användning av HRT.

Denna relativa risk är inte beroende av ålder eller behandlingstidens längd, men eftersom

baslinjerisken är starkt beroende av ålder, kommer den totala risken för stroke hos

kvinnor som använder HRT att öka med åldern (se avsnitt 4.4).

WHI-studierna kombinerade – Adderad risk för stroke* över 5 års användningstid

Ålder

(år)

Incidensen per 1 000 kvinnor i

placebogruppen över 5 års tid

Relativ risk

(95 % CI)

Extra fall per 1 000

HRT-användare över 5 års tid

50 – 59

1,3 (1,1 – 1,6)

3 (1 – 5)

*Ingen differentiering gjordes mellan ischemisk och haemorragisk stroke

Andra biverkningar som har rapporterats i association med behandling med östrogen/gestagen:

Gallblåsesjukdom

Hud- och subkutana sjukdomar: kloasma, erytema multiforme, erytema nodosum,

vaskulär purpura

Sannolik demens över 65 års ålder (se avsnitt 4.4)

Torra ögon

Förändring i tårfilmens komposition.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

På grund av administreringssättet är det osannolikt att överdosering av estradiol eller noretisteron ska

inträffa. Om tecken på överdosering uppkommer ska Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar depotplåster

avlägsnas från huden. Symtom på överdosering vid oral behandling med östrogener är

bröstspänningar, illamående, kräkning och/eller metrorragi. Överdosering av gestagener kan leda till

nedstämdhet, trötthet, akne och hirsutism.

5

F

ARMAKOLOGISKA

E

GENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urin- och könsorgan samt könshormoner, ATC-kod: G03FA01

Den aktiva substansen, estradiolhemihydrat, syntetiskt 17β-estradiol, är kemiskt och biologiskt

identisk med endogent, humant estradiol. Den ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos

kvinnor efter menopaus och lindrar menopausala symtom.

Östrogener förhindrar benförlust efter menopaus eller efter ooforektomi.

Eftersom östrogen stimulerar tillväxten av endometriet ökar risken för endometriehyperplasi och

endometriecancer om det ges ensamt. Tillägg av noretisteronacetat, ett gestagen, reducerar den

östrogeninducerade risken för endometriehyperplasi hos kvinnor som inte är hysterektomerade.

Information från kliniska prövningar

Lindring av symtom på östrogenbrist och information om blödningsmönster

Lindring av menopausala symtom uppnåddes under behandlingens första veckor.

Amenorré rapporterades hos 38 % av kvinnorna under behandlingsmånaderna 10-12. Oregelbunden

blödning och/eller stänkblödning förekom hos 77 % av kvinnorna under de första tre månaderna och

av 62 % under behandlingsmånaderna 10-12.

Osteoporosprofylax

Östrogenbrist efter menopaus är associerat med en ökad benomsättning och en minskning av

benmassan. Effekten av östrogen på benmineralinnehållet (Bone Mineral Density, BMD) är

dosberoende. Effekten tycks kvarstå så länge behandlingen pågår. Efter avslutad HRT sker förlusten

av benmassa över tid i ungefär samma takt som hos obehandlade kvinnor.

Resultat från WHI-studien och från meta-analys av andra studier visar att HRT med enbart östrogen

eller med östrogen-gestagen i kombination, givet till företrädesvis friska kvinnor, minskar risken för

höft- och kotfrakturer och andra osteoporosfrakturer. HRT kan även förhindra frakturer hos kvinnor

med låg benmassa och/eller med diagnostiserad osteoporos. Bevisen för detta är dock begränsade.

Efter två års behandling med Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar hade BMD i ländryggen ökat med

5,53 %±0,63 % (medelvärde±SD). 95,0 % av kvinnorna behöll eller ökade sin BMD i ländryggen

under behandlingen.

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar hade också effekter på BMD i höften. Ökningen efter två år var

3,07 %±0,64 % (medelvärde±SD) i lårbenshalsen och 3,12 %±0,46 % (medelvärde±SD) i hela höften.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Transdermalt administrerat estradiol undgår den första passage-effekt som ses med oralt

administrerade östrogenprodukter.

Estradiol

: Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar depotplåster ger serumnivåer av estradiol och

östron/estradiolkvoter inom det område som normalt ses hos premenopausala kvinnor i tidig (estradiol

>40 pg/ml) till intermediär follikelfas. Dessa karaktäristika upprätthålls under en hel

användningsperiod, 84-96 timmar. Upprepad applicering av plåstret resulterade i maximal

serumkoncentration av estradiol (C

) vid steady state på 71 pg/ml och genomsnittlig

serumkoncentration av estradiol (C

) på 52 pg/ml. Mot slutet av doseringsintervallet var

medelkoncentrationen av estradiol i serum (dal-koncentration) 46 pg/ml.

Noretisteronacetat:

Upprepad applicering av plåstret resulterade i maximal serumkoncentration av

noretisteron (C

) vid steady state på 1060 pg/ml och genomsnittlig serumkoncentration av

noretisteron (C

) på 832 pg/ml. Mot slutet av doseringsintervallet var medelkoncentrationen av

noretisteron i serum (dal-koncentration) 681 pg/ml.

Metabolism och eliminering

Estradiol

: Estradiol har en kort eliminationshalveringstid på ca 2-3 timmar varför serumnivåerna

snabbt avklingar när plåstret avlägsnats. Efter att plåstret tagits bort återgår serumkoncentrationerna

av estradiol till obehandlade postmenopausala nivåer (<20 pg/ml) inom 4 till 8 timmar.

Noretisteron

: Eliminationshalveringstiden för noretisteron har rapporterats vara 6-8 timmar. Efter att

plåstret avlägsnats minskar serumkoncentrationen av noretisteron snabbt och är mindre än 50 pg/ml

inom 48 timmar.

Minimala fluktuationer i serumkoncentrationer av estradiol och noretisteron visar att utsöndringen är

konstant över hela doseringsintervallet.

Ingen ackumulering av estradiol eller noretisteron sker efter upprepad applicering.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxicitetsprofilerna för estradiol och noretisteron är väl kända. Långvarig kontinuerlig tillförsel av

naturliga och syntetiska östrogener i vissa djurarter ökar frekvensen av karcinom i brösten, livmoder,

livmoderhals, vagina, testiklar och lever. Långvarig kontinuerlig tillförsel av noretisteron i vissa

djurarter ökar frekvensen av tumörer i hypofys och äggstockar hos kvinnor och i lever och bröst hos

män.

6

F

ARMACEUTISKA

U

PPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Häftmassa:

Silikonhäftmassa

Akrylhäftmassa

Povidon

Oljesyra

Dipropylenglykol

Plåsterfilmen består av polyesterlaminat. Skyddsfilmen är en polyesterfilm belagd med fluorpolymer.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader;

24 månader vid förvaring i kylskåp (2 °C - 8 °C) plus 6 månader vid förvaring vid högst 25 °C.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2 °C - 8 °C). Får ej frysas.

Efter utlämning till kund: Förvaras vid högst 25 °C i högst 6 månader.

Plåstren ska förvaras i originalförpackningen (förseglat foliekuvert). Plåstret ska användas omedelbart

efter att kuvertet öppnats.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar depotplåster är individuellt förpackade i värmeförseglade

papper/polyetylen-kuvert.

Förpackning med Estalis 50 µg/250 µg/24 timmar innehåller 2, 8 eller 24 runda depotplåster.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Använt plåster ska vikas ihop med den självhäftande sidan inåt och förvaras på ett säkert sätt så att

barn inte kommer åt plåstret. Återlämna använt eller ej använt plåster till apotek, helst i

originalförpackningen.

7

I

NNEHAVARE AV

G

ODKÄNNANDE

F

ÖR

F

ÖRSÄLJNING

Novartis Sverige AB

Box 1218

164 28 Kista

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13868

9

D

ATUM FÖR

F

ÖRSTA

G

ODKÄNNANDE

/F

ÖRNYAT

G

ODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1998-03-06

Datum för den senaste förnyelsen: 2008-03-06

10

D

ATUM FÖR

Ö

VERSYN AV

P

RODUKTRESUMÉN

2020-11-27

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen