Esomeprazol SUN 40 mg Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

11-09-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

13-08-2018

Aktiva substanser:
esomeprazolnatrium
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
A02BC05
INN (International namn):
esomeprazole sodium
Dos:
40 mg
Läkemedelsform:
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
esomeprazolnatrium 42,6 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 10 st
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
59221
Tillstånd datum:
2019-09-11

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Esomeprazol SUN 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

esomeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som

är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Esomeprazol SUN är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Esomeprazol SUN

Hur Esomeprazol SUN ges

Eventuella biverkningar

Hur Esomeprazol SUN ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Esomeprazol SUN är och vad det används för

Esomeprazol SUN innehåller en läkemedelssubstans som heter esomeprazol. Den tillhör en grupp

läkemedel som kallas

”protonpumpshämmare”.

De verkar genom att reducera mängden syra som

produceras i magen.

Esomeprazol SUN används för korttidsbehandling av vissa tillstånd, när du inte kan behandlas med intag

via munnen. Det används för att behandla följande tillstånd:

Vuxna

Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen

(förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

Esomeprazol SUN kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID-

läkemedel.

Förebygga ny blödning hos vuxna efter terapeutisk endoskopi vid akut blödande sår i mage eller

tolvfingertarm.

Barn och ungdomar 1-18 år

Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magen läcker in i matstrupen

(förbindelsen mellan munnen och magen) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna.

Esomeprazol som finns i Esomeprazol SUN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Esomeprazol SUN

Du ska inte ges Esomeprazol SUN om:

du är allergisk mot esomeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

du är allergisk mot andra protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)

du tar ett läkemedel som innehåller nelfinavir (används för behandling av HIV-infektion).

Du ska inte ges Esomeprazol SUN om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, rådfråga

läkare innan du ges detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges Esomeprazol SUN om:

du har allvarliga leverproblem

du har allvarliga njurproblem.

du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande Esomeprazol

som minskar

magsyran.

du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

Esomeprazol SUN kan dölja symtom på andra sjukdomar.

Därför, om något av följande inträffar

innan du ges Esomeprazol SUN eller efter du fått det, ska du omedelbart kontakta läkare:

du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja

du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär

du börjar kräkas föda eller blod

du får svart (blodblandad) avföring.

Användning av

protonpumpshämmare

som Esomeprazol SUN och särskilt om du

använder

Esomeprazol SUN i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller

kotfraktur

(benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel

kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för

benskörhet.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som

möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Esomeprazol

SUN. Kom även ihåg att

nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Andra läkemedel och Esomeprazol SUN

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även

receptfria sådana. Detta eftersom att Esomeprazol SUN kan påverka hur andra läkemedel fungerar och

andra läkemedel kan påverka effekten av Esomeprazol SUN.

Du ska inte ges Esomeprazol SUN om du samtidigt tar läkemedel som innehåller

nelfinavir

(som

används för behandling av HIV-infektion).

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

atazanavir (används för behandling av HIV-infektion)

klopidogrel (används för förebyggande av blodproppar)

ketokonazol, itrakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner)

Erlotinib (används vid behandling av cancer)

citalopram, imipramin eller klomipramin (används för behandling av depression)

diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi)

fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller

slutar få Esomeprazol SUN.

läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin. Läkaren kan behöva övervaka när

du börjar eller slutar få Esomeprazol SUN.

Cilostazol (används för behandling av fönstertittarsjuka – smärta i benen vid gång som beror

på otillräcklig blodförsörjning till benen)

cisaprid (används vid matsmältningsproblem eller halsbränna)

Digoxin (används vid hjärtbesvär)

Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om

du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med

Esomeprazol SUN

Tacrolimus (organtransplantation)

Rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

Johannesört -

Hypericum perforatum

(används för behandling av depression).

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du ges detta läkemedel. Läkaren avgör om du kan ges Esomeprazol SUN under den

tiden.

Det är inte känt om Esomeprazol SUN passerar över i bröstmjölk. Därför bör du inte ges Esomeprazol SUN

om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Esomeprazol SUN påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg

eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan dock förekomma i mindre vanliga fall (se

avsnitt 4). Om du påverkas, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Esomeprazol SUN innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3.

Hur Esomeprazol SUN ges

Esomeprazol SUN kan ges till barn och ungdomar i åldern 1 till 18 år och vuxna, inklusive äldre.

Att få Esomeprazol SUN

Vuxna

Esomeprazol SUN kommer att ges till dig av en läkare som kommer att bestämma hur mycket du

behöver.

Den rekommenderade dosen är 20 mg eller 40 mg en gång dagligen

Om du har allvarliga leverproblem är den maximala dosen 20 mg dagligen (GERD)

Läkemedlet kommer att ges till dig som en injektion eller infusion i en av dina vener. Detta kommer att

pågå i upp till 30 minuter

Den rekommenderade dosen för att förebygga ny blödning vid sår i mage eller tolvfingertarm är 80 mg

givet som intravenös infusion under 30 minuter följt av en kontinuerlig infusion av 8 mg per timme

given under 3 dagar. Om du har allvarliga leverproblem kan dosen vid den kontinuerliga infusionen

minskas till 4 mg per timme under 3 dagar.

Användning för barn och ungdomar 1-18 år

Du får Esomeprazol SUN av din läkare, som bestämmer hur mycket du behöver.

För barn i åldern 1 till 11 år är den rekommenderade dosen 10 eller 20 mg en gång dagligen,

För barn i åldern 12 till 18 år är den rekommenderade dosen 20 eller 40 mg en gång dagligen,

Läkemedlet ges som en injektion eller infusion i en ven (ett blodkärl). Det tar upp till 30 minuter.

Om du ges för stor mängd av Esomeprazol SUN

Kontakta läkaren omedelbart om du tror att du har fått för stor mängd av Esomeprazol SUN.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Esomeprazol SUN och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande

allvarliga biverkningar:

plötsligt väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla

eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk

reaktion)

rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon,

mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara

“Stevens-Johnson-syndrom”

eller

“toxisk epidermal nekrolys”.

gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.

Dessa biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.

Esomeprazol SUN kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir

nedsatt. Om du fåren en infektion med symtom såsom feber och

kraftigt

nedsatt allmäntillstånd eller feber

med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste

du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas

genom ett blodprov. Det ät viktigt att du då informerar om din medicinering.

Andra biverkningar omfattar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

påverkan på magen eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar

illamående eller kräkningar

reaktion vid injektionsstället

godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

svullnad i fötter och anklar

sömnstörningar (sömnlöshet)

yrsel, stickningar, sömnighet

svindel (vertigo)

synproblem, till exempel dimsyn

muntorrhet

förändringar i blodbilden som visar leverns funktion

hudutslag, nässelfeber och klåda

Höft-, handleds- eller kotfrakturer (om Esomeprazol SUN används i höga doser och under en längre tid).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

förändrad blodbild såsom reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet,

blånad eller infektionskänslighet.

låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

känsla av upprördhet, förvirring eller depression

smakförändringar

plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm)

inflammation i munhålan

en svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen

leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet

håravfall (alopeci)

hudutslag vid solning

ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärtor (myalgi)

generell olustkänsla och orkeslöshet

ökad svettning.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar)

aggression

hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns)

svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation

plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med

hög feber och ledsmärtor (erythema multiforme,

Stevens-Johnson-syndrom,

toxisk epidermal nekrolys).

muskelsvaghet

svåra njurproblem

förstoring bröstkörtlar hos män

Har rapportertas (förekommer hos ett okänt antal användare)

Om du använder Esomeprazol SUN i mer än tre månader kan

magnesiumnivåerna

blodet

sjunka.

Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga

muskelrörelser,

förvirring, kramper,

yrsel, och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom,

kontakta

läkare omedelbart. Låga

nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av

eller kalcium i blodet. Läkaren

kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp

regelbundna

blodprov.

Inflammation i tarmen (orsakar

diarré).

Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Esomeprazol SUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller injektionsflaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Kemiska och fysiska stabilitetsdata har bevisats under 12 timmar vid 30 ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel

bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för

förvaringstider och

-förhållanden under användningen vilka normalt inte ska överstiga 24 timmar vid 2-8 ºC

såvida inte beredning har skett under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

Använd inte detta läkemedel om du märker en synlig förändring (endast klar lösning ska användas).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är esomeprazolnatrium. Varje flaska innehåller 42,6 mg esomeprazolnatrium,

vilket motsvarar 40 mg esomeprazol.

Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat och natriumhydroxid (för pH-justering).

Läkemedlets utseende

Esomeprazol SUN är ett vitt till naturvitt pulver. Det levereras i en färglös 5 ml injektionsflaska i glas med

grå gummikork och grå aluminiumplombering och innehåller 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska,

lösning.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Hoofddorp, Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast:

2019-09-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Inkompatibiliteter

Denna medicinska produkt får inte blandas med andra medicinska produkter utom nedanstående.

Hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus

Oöppnad produkt:

18 månader

Utspädd produkt:

Kemiska och fysiska stabilitetsdata har bevisats under 12 timmar vid 30 ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel

bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för

förvaringstider och

-förhållanden under användningen vilka normalt inte ska överstiga 24 timmar vid 2-8 ºC

såvida inte beredning har skett under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den färdigberedda lösningen ska inspekteras visuellt beträffande partiklar och missfärgning före

administrering. Endast klar lösning ska användas. Endast för engångsbruk.

Vid administrering av en dos på 20 mg ska bara hälften av den färdigberedda lösningen användas. All

oanvänd lösning ska kasseras.

Esomeprazol SUN injektion

Bereda en lösning för injektion:

Injektion 40 mg

Lösningen för injektion iordningställs genom att tillsätta 5 ml 0,9 % natriumkloridlösning för intravenöst

bruk till injektionsflaskan med esomeprazol.

Den färdigberedda lösningen för injektion är klar och färglös till svagt ljusgul.

Esomeprazol SUN infusion

Bereda en lösning för infusion:

Infusion 40 mg

Lösningen för infusion iordningställs genom att lösa innehållet i en injektionsflaska med esomeprazol i upp

till 100 ml 0,9 % natriumkloridlösning för intravenöst bruk.

Den färdigberedda lösningen för infusion är klar och färglös till svagt ljusgul.

Infusion 80 mg

Lösningen för infusion iordningställs genom att lösa innehållet i två injektionsflaskor med esomeprazol 40

mg i upp till 100 ml 0,9 % natriumkloridlösning för intravenöst bruk.

Ytterligare information om administrering finns i SmPC avsnitt 4.2.

Destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Esomeprazol SUN 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller esomeprazol 40 mg (som natriumsalt).

Hjälpämne med känd effekt

Varje injektionsflaska innehåller <1 mmol natrium.

För fullständig förteckningen över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning.

Ett vitt till naturvitt lyofiliserat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Esomeprazol SUN 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning är indicerad för vuxna för:

syrasekretionshämmande behandling när peroral behandling inte är möjligt, vid:

gastroesofagal reflexsjukdom (GERD) hos patienter med esofagit och/eller allvarliga

refluxsymtom

läkning av NSAID-relaterade ventrikelsår

förebyggande behandling av NSAID-relaterade ventrikel- och duodenalsår hos högriskpatienter

att förebygga reblödning efter terapeutisk endoskopi vid akut blödande ventrikel- eller duodenalsår.

Esomeprazol SUN 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning är indicerad för barn och ungdomar

i åldern 1till 18 år för:

syrasekretionshämmande behandling, när peroral behandling inte är möjligt, vid:

gastroesofagal refluxsjukdom (GERD) hos patienter med erosiv refluxesofagit och/eller

allvarliga refluxsymptom

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Behandling av syrarelaterade sjukdomar, när peroral behandling inte är möjligt

Patienter som inte kan ta orala läkemedel kan behandlas parenteralt med 20-40 mg en gång dagligen.

Patienter med refluxesofagit ska behandlas med 40 mg en gång dagligen. Patienter som får symtomatiskt

behandling för refluxsjukdom ska behandlas med 20 mg en gång dagligen.

Vid läkning av NSAID-relaterade ventrikelsår är den vanliga dosen 20 mg en gång dagligen. Vid

förebyggande behandling av NSAID-relaterade ventrikel- och duodenalsår, ska högriskpatienter behandlas

med 20 mg en gång dagligen.

Intravenös behandling är oftast kortvarig och övergången till oral behandling ska ske snarast möjligt.

Förebygga reblödning av ventrikel- och duodenalsår

Efter terapeutisk endoskopi vid akut blödande ventrikel- eller duodenalsår ska 80 mg ges som en

bolusinfusion under 30 minuter, följt av en kontinuerlig infusion av 8 mg/h under 3 dagar (72 timmar).

Den parenterala behandlingsperioden ska efterföljas av oral syrahämmande behandling.

Administreringssätt

För beredning av färdigberedd lösning, se avsnitt 6.6.

Injektion

40 mg dos

5 ml av den färdigberedda lösningen (8 mg/ml) ska ges som intravenös injektion över en period av minst 3

minuter.

20 mg dos

2,5 ml eller hälften av den färdigberedda lösningen (8 mg/ml) ska ges som intravenös injektion över en

period av minst 3 minuter. Oanvända

volymer av den färdigberedda lösningen ska kasseras.

Infusion

40 mg dos

Den färdigberedda lösningen ska ges som intravenös infusion över en period av 10-30 minuter.

20 mg dos

Hälften av den färdigberedda lösningen ska ges som intravenös infusion över en period av 10-30 minuter.

Oanvända volymer av den färdigberedda lösningen ska kasseras.

80 mg bolusdos

Den färdigberedda lösningen ska ges som en kontinuerlig intravenös infusion under 30 minuter.

8 mg/h

Den färdigberedda lösningen ska ges som en kontinuerlig intravenös infusion över en period av 71,5 timmar

(beräknad infusionshastighet 8 mg/h. Se avsnitt 6.3 för hållbarhet av färdigberedd lösning.).

Speciella populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion. Eftersom erfarenheten med

esomeprazol är begränsad vid behandling av patienter med starkt nedsatt njurfunktion, bör sådana patienter

behandlas med försiktighet (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion

GERD: Dosjustering är inte nödvändig för patienter med mild till måttlig nedsättning av leverfunktionen.

För patienter med gravt nedsatt leverfunktion bör en maximal dos av 20 mg inte överskridas (se avsnitt 5.2).

Blödande sår: Dosjustering är inte nödvändig för patienter med mild till måttlig nedsättning av

leverfunktionen. För patienter med gravt nedsatt leverfunktion kan en dos på 4mg/h under 71,5 timmar vara

tillräcklig som uppföljning efter den initiala bolusdosen på 80 mg Esomeprazol SUN för infusion (se avsnitt

5.2).

Äldre

Dosjustering är inte nödvändig för äldre patienter.

Pediatrisk population

Dosering

Barn och ungdomar i åldern 1 till 18 år

Behandling av syrarelaterade sjukdomar, när peroral behandling inte är möjligt

Patienter som inte kan ta orala läkemedel kan behandlas parenteralt en gång dagligen, som del av en

fullständig behandlingsperiod för GERD (se doser i tabellen nedan).

Intravenös behandling är oftast kortvarig och övergången till oral behandling ska ske snarast möjligt.

Rekommenderade intravenösa doser av esomeprazol

Åldersgrupp

Behandling av erosiv refluxesofagit

Symtomatisk

behandling av GERD

1-11 år

Vikt <20 kg: 10 mg en gång dagligen

Vikt ≥20 kg: 10 mg eller 20 mg en

gång dagligen

10 mg en gång dagligen

12-18 år

40 mg en gång dagligen

20 mg en gång dagligen

Administreringssätt

För beredning av färdigberedd lösning, se avsnitt 6.6

.

Injektion

40 mg dos

5 ml av den färdigberedda lösningen (8 mg/ml) skall ges som intravenös injektion under en tid av minst 3

minuter.

20 mg dos

2,5 ml eller hälften av den färdigberedda lösningen (8 mg/ml) skall ges som intravenös injektion under en tid

av minst 3 minuter. Ej använd lösning skall kasseras.

10 mg dos

1,25 ml av den färdigberedda lösningen (8 mg/ml) skall ges som intravenös injektion under en tid av minst 3

minuter. Ej använd lösning skall kasseras.

Infusion

40 mg dos

Den färdigberedda lösningen skall ges som intravenös infusion under en tid av 10-30 minuter.

20 mg dos

Hälften av den färdigberedda lösningen skall ges som intravenös infusion under en tid av 10-30 minuter. Ej

använd lösning skall kasseras.

10 mg dos

En fjärdedel av den färdigberedda lösningen skall ges som intravenös infusion under en tid av 10-30

minuter. Ej använd lösning skall kasseras.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, substituerade benzimidazoler eller mot något hjälpämne som

anges i avsnitt 6.1.

Esomeprazol ska inte användas samtidigt med nelfinavir (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Om patienten uppvisar något

alarmsymtom (t ex markant oavsiktlig viktminskning, upprepade kräkningar,

dysfagi, hematemes eller melena) samt om ventrikelsår misstänks eller diagnostiserats skall malignitet

uteslutas, eftersom behandling med esomeprazol kan lindra symtomen och därmed fördröja diagnosen.

Gastrointestinala infektioner

Behandling med protonpumpshämmare kan leda till en något ökad risk för gastrointestinala infektioner,

såsom

Salmonella och Campylobacter

(se avsnitt 5.1).

Absorption av vitamin B12

Esomeprazol kan, liksom alla syrehämmande läkemedel, minska absorption av vitamin B12

(cyanokobalamin) på grund av hypo- eller aklorhydri. Detta bör beaktas hos patienter med minskade

kroppsdepåer eller riskfaktorer för minskad absorption av vitamin B12 vid långtidsbehandling.

Hypomagnesemi

Allvarlig hypomagnesemi har rapporterats hos patienter som behandlats med protonpumpshämmare

såsom esomeprazol. Patienterna hade behandlats under minst tre månader och i de flesta fall under ett

år. Allvarliga tecken på hypomagnesemi såsom utmattning, tetani, delirium, kramper, yrsel och

ventrikulär arytmi kan förekomma, men symtomen kan komma smygande och kan därför förbises. De

flesta patienter med hypomagnesemi, förbättrades efter substitutionsbehandling med magnesium och

genom att avbryta behandlingen med protonpumpshämmare.

När patienter förväntas behandlas med protonpumpshämmare under längre tid eller när patienter tar

protonpumpshämmare i kombination med digoxin eller andra läkemedel som kan orsaka

hypomagnesemi (t.ex. diuretika) bör magnesiumnivåerna mätas innan behandling med

protonpumpshämmare påbörjas och följas under behandlingen.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpshämmare är förknippade med mycket sällsynta fall av SCLE. Om lesioner uppstår, särskilt på

solexponerade hudområden, och om dessa åtföljs av artralgi, ska patienten söka vård snarast och läkaren ska

överväga att sätta ut

esomeprazol

. SCLE efter föregående behandling med en protonpumpshämmare kan

öka risken för SCLE med andra protonpumpshämmare.

Risk för frakturer

Protonpumpshämmare, särskilt om de används i höga doser och under längre tid (över 1 år) kan leda till

en något ökad risk för höft-, handleds- och kotfrakturer, framförallt hos äldre eller hos patienter med

andra kända riskfaktorer. Observationella studier tyder på att protonpumpshämmare kan öka den totala

risken för frakturer med 10-40 %. Denna ökning kan delvis bero på andra riskfaktorer. Patienter med

risk för osteoporos ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer och ett adekvat intag av vitamin D

och kalcium ska tillgodoses.

Kombination med andra läkemedel

Samtidig administrering av esomeprazol och atazanavir rekommenderas inte (se avsnitt 4.5). Om kombinationen

av atazanavir med en protonpumpshämmare bedöms oundviklig rekommenderas noggrann klinisk övervakning i

kombination med en ökning av dosen atazanavir till 400 mg med 100 mg ritonavir; esomeprazol 20 mg ska inte

överskridas.

Esomeprazol är en CYP2C19-hämmare. När behandling med esomeprazol påbörjas eller avslutas ska risken för

interaktioner med läkemedel som metaboliseras via CYP2C19 beaktas. En interaktion mellan klopidogrel och

esomeprazol har observerats (se avsnitt 4.5). Den kliniska relevansen av denna interaktion är oviss. För säkerhets

skull ska samtidig användning av esomeprazol och klopidogrel undvikas.

Interferens med laboratorietester

Ökad kromogranin A (CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att undvika

denna störning ska behandling med esomeprazol avbrytas minst fem dagar före CgA-mätningar (se avsnitt

5.1). Om nivåerna av CgA och gastrin inte har återgått till referensintervallet efter den första mätningen ska

mätningarna upprepas 14 dagar efter att behandlingen med protonpumpshämmare avbröts.

Detta läkemedel innehåller 0,74 mmol (eller 17 mg) natrium per maximal daglig dos av esomeprazol, d.v.s.

är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av esomeprazol på andra läkemedels farmakokinetik

Proteashämmare

Omeprazol har rapporterats interagera med några proteashämmare. Den kliniska betydelsen och

mekanismerna bakom dessa rapporterade interaktioner är inte alltid kända. Ökat pH i magen under

omeprazolbehandling kan förändra absorptionen av proteashämmarna. Andra möjliga

interaktionsmekanismer är via hämning av CYP 2C19.

För atazanavir och nelfinavir har minskade serumnivåer rapporterats när de givits tillsammans med

omeprazol och samtidig administrering rekommenderas inte. Samtidig administrering av omeprazol (40 mg

1 gång dagligen) och atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg till friska frivilliga resulterade i en påtagligt

minskad exponering av atazanavir (cirka 75% minskning i AUC, C

och C

). En ökning av

atazanavirdosen till 400 mg kompenserade inte för den inverkan som omeprazol hade på exponeringen av

atazanavir. Samtidig administrering av omeprazol (20 mg 1 gång dagligen) med atazanavir 400 mg/ritonavir

100 mg till friska frivilliga resulterade i cirka 30 % minskad exponering av atazanavir jämfört med

exponeringen som observerats med atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg 1 gång dagligen utan omeprazol

20 mg 1 gång dagligen. Samtidig administrering av omeprazol (40 mg 1 gång dagligen) reducerade mean

nelfinavir AUC, C

och C

med 36-39% och mean AUC, C

och C

för den farmakologiskt aktiva

metaboliten M8 minskade med 75-92 %. På grund av liknande farmakodynamiska effekter och

farmakokinetiska egenskaper av omeprazol och esomeprazol rekommenderas inte samtidig administrering av

esomeprazol och atazanavir (se avsnitt 4.4) och samtidig administrering av esomeprazol och nelfinavir är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

För saquinavir (med samtidig ritonavir) har ökade serumnivåer (80-100%) rapporterats vid samtidig

omeprazolbehandling (40 mg 1 gång dagligen). Behandling med omeprazol 20 mg 1 gång dagligen hade

ingen effekt på exponeringen av darunavir (med samtidig ritonavir) och amprenavir (med samtidig

ritonavir). Behandling med esomeprazol 20 mg 1 gång dagligen hade ingen effekt på exponeringen av

amprenavir (med och utan samtidig ritonavir). Behandling med omeprazol 40 mg 1 gång dagligen hade

ingen effekt på exponeringen av lopinavir (med samtidig ritonavir).

Metotrexat

När metotrexat ges tillsammans med någon protonpumpshämmare har metotrexatnivåerna ökat hos vissa

patienter. Vid administrering av höga doser metotrexat kan ett tillfälligt uppehåll i esomeprazolbehandlingen

behöva övervägas.

Takrolimus

Samtidig administrering av esomeprazol har rapporterats öka serumnivåerna av takrolimus. Förstärkt

övervakning av takrolimuskoncentrationerna liksom njurfunktionen (kreatininclearance) bör ske, och

doseringen av takrolimus justeras vid behov.

Läkemedel med pH-beroende absorption

Minskad intragastrisk surhetsgrad under behandling med esomeprazol och andra protonpumpshämmare kan

minska eller öka absorptionen av läkemedel med absorption beroende på gastrisk pH. Liksom med andra

läkemedel som minskar den intragastriska surhetsgraden kan absorptionen av ketokonazol, itrakonazol och

erlotinib minska och absorption av digoxin kan öka vid behandling med esomeprazol. Samtidig behandling

av friska försökspersoner med esomeprazol (20 mg dagligen) och digoxin ökade biotillgängligheten av

digoxin med 10% (upp till 30% hos två av tio försökspersoner). Digoxintoxicitet har rapporterats sällan.

Försiktighet ska dock iakttas när esomeprazol ges i höga doser till äldre patienter. Den terapeutiska

läkemedelsmonitoreringen av digoxin ska då utökas.

Läkemedel som metaboliseras via CYP2C19

Esomeprazol hämmar CYP2C19, som är det viktigaste enzymet i metabolismen av esomeprazol. När

esomeprazol kombineras med andra läkemedel, som också metaboliseras via CYP2C19, t ex diazepam,

citalopram, imipramin, klomipramin, fenytoin, kan plasmakoncentrationen av dessa läkemedel öka och en

dossänkning kan behövas. Inga

in vivo

interaktionsstudier har utförts med intravenös högdosregim (80 mg +

8mg/h). Effekten av esomeprazol på läkemedel som metaboliseras av CYP2C19 kan vara mera uttalad under

denna regim och patienter ska kontrolleras noggrant med avseende på biverkningar under den 3 dagar långa

perioden av intravenös behandling.

Diazepam

Samtidig administrering av 30 mg esomeprazol och diazepam ledde till en 45 % minskning av clearance av

diazepam.

Fenytoin

Samtidig administrering av 40 mg esomeprazol och fenytoin resulterade i en 13 % ökning av lägsta

plasmanivå av fenytoin hos patienter med epilepsi. Plasmakoncentrationerna av fenytoin bör därför

kontrolleras när behandling med esomeprazol påbörjas eller sätts ut.

Vorikonazol

Omeprazol (40 mg 1 gång dagligen) ökade C

och AUC

för vorikonazol (ett CYP2C19-substrat) med 15 %

respektive 41 %.

Cilostazol

Omeprazol så väl som esomeprazol fungerar som hämmare av CYP2C19. Given i doserna 40 mg till friska

försökspersoner i en cross-over studie ökade omeprazol C

och AUC för cilostazol med respektive 18%

och 26%, och en av dess aktiva metaboliter med respektive 29% och 69%.

Cisaprid

Samtidig administrering av 40 mg esomeprazol och cisaprid till friska försökspersoner resulterade i en 32 %

ökning av totalexponering (AUC) och en 31 % förlängning av halveringstiden men ingen signifikant ökning

av maximal plasmanivå av cisaprid. Det något förlängda QT-intervallet, som observerats när cisaprid gavs i

monoterapi, förlängdes inte ytterligare, när cisaprid gavs i kombination med esomeprazol.

Warfarin

Samtidig administrering av 40 mg esomeprazol oralt till patienter, som behandlades med warfarin, visade i

en klinisk studie att koagulationstiden låg innanför terapeutiskt riktområde. Under klinisk användning har

dock enstaka fall av klinisk relevant förhöjning av INR rapporterats vid samtidig användning av

esomeprazol och warfarin. Kontroll av koagulationstiden rekommenderas när behandling med esomeprazol

påbörjas eller sätts ut vid samtidig behandling med warfarin eller andra kumarinderivat.

Klopidogrel

Resultat från studier på friska försökspersoner har visat en farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktion

mellan klopidogrel (300 mg laddningsdos/75 mg daglig underhållsdos) och esomeprazol (40 mg p.o.

dagligen), vilket resulterade i minskad exponering för klopidogrels aktiva metabolit med i genomsnitt 40%,

och minskad maximal hämning av (ADP-inducerad) trombocytaggregation med i genomsnitt 14%.

När klopidogrel gavs tillsammans med en fast kombinationsdos av esomeprazol (20 mg) och

acetylsalicylsyra (81 mg) i en studie på friska försökspersoner minskades exponering för klopidogrels aktiva

metabolit med nästan 40% jämfört med enbart klopidogrel. Den maximala hämningen av (ADP-inducerad)

trombocytaggregation hos dessa försökspersoner var dock densamma i båda grupperna.

Det har rapporterats motstridiga data både från observationsstudier och kliniska studier avseende de kliniska

konsekvenserna av en farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktion med esomeprazol när det gäller större

kardiovaskulära händelser. För säkerhets skull ska samtidig användning av klopidogrel undvikas.

Undersökta läkemedel utan kliniskt relevant interaktion

Amoxicillin och kinidin

Inga kliniskt relevanta interaktioner med amoxicillin eller kinidin har identifierats.

Naproxen eller rofecoxib

Studier som utvärderade samtidig administrering av esomeprazol och antingen naproxen eller rofecoxib

identifierade inte några kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner under korttidsbehandling.

Andra läkemedels effekter på esomeprazols farmakokinetik

Läkemedel som hämmar CYP2C19 och/eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseras via CYP2C19 och CYP3A4. Samtidig administrering av esomeprazol och en

CYP3A4 hämmare, klaritromycin (500 mg 2 gånger dagligen) resulterade i att exponeringen (AUC) av

esomeprazol dubblerades. Samtidig administrering av esomeprazol och en kombinerad hämmare av

CYP2C19 och CYP3A4 kan resultera i mer än en fördubbling av esomeprazol-exponeringen. CYP2C19- och

CYP3A4-hämmaren vorikonazol ökade AUC

för omeprazol med 280 %. Dosjustering av esomeprazol är

vanligtvis inte nödvändig i något av fallen. Dosjustering av esomeprazol bör dock övervägas för patienter

med väsentligt nedsatt leverfunktion och vid långtidsbehandling.

Läkemedel som inducerar CYP2C19 och/eller CYP3A4

Läkemedel som är kända för att inducera CYP2C19 eller CYP3A4 eller båda (såsom rifampicin och

johannesört) kan leda till sänkt esomeprazol nivå i serum genom att öka metabolismen av esomeprazol.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data beträffande användning av esomeprazol under graviditet är otillräckliga. Epidemiologiska data

från ett större antal graviditeter som exponerats för racematet omeprazol tyder inte på missbildningar eller

fostertoxicitet. Djurstudier med esomeprazol tyder inte på några direkta eller indirekta ogynnsamma effekter

avseende embryonal/fetal utveckling. Djurstudier med racematet tyder inte på några direkta eller indirekta

ogynnsamma effekter, avseende dräktighet, förlossning eller postnatal utveckling. Försiktighet bör iakttas

när esomeprazol förskrives till gravida kvinnor.

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300 och 1000 graviditeter) tyder inte på någon

missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet av esomeprazol.

Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är inte känt om esomeprazol utsöndras i human bröstmjölk. Det finns otillräcklig information angående

effekterna av esomeprazol hos nyfödda/spädbarn. Esomeprazol ska inte användas under amningsperioden.

Fertilitet

Djurstudier med den racemiska blandningen av omeprazol som gavs som oral administrering visade inga

effekter med avseende på fertillitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Esomeprazol har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar såsom

yrsel (mindre vanlig) och synstörningar (mindre vanliga) har förekommit (se avsnitt 4.8). Om patienterna

påverkas ska de inte köra bil eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Huvudvärk, buksmärtor, diarré och illamående är bland de biverkningar som oftast har rapporterats i

kliniska prövningar (och även vid användning efter godkännande för försäljning). Dessutom är

säkerhetsprofilen likartad för olika formuleringar, behandlingsindikationer, åldersgrupper och

patientpopulationer. Inga dosrelaterade biverkningar har identifierats.

Tabell över biverkningar

Följande misstänkta eller identifierade biverkningar har rapporterats i det kliniska prövningssprogrammet

(oralt och parenteralt) för esomeprazol och efter marknadsföringen av den orala läkemedelsformen.

Biverkningarna klassificeras efter frekvens: mycket vanliga

1/10; vanliga

1/100, <1/10; mindre vanliga

1/1000, <1/100; sällsynta

1/10 000, <1/1000; mycket sällsynta <1/10 000; ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Sällsynta

Leukopeni, trombocytopeni

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Agranulocytos, pancytopeni

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighetsreaktioner såsom feber,

angioödem och anafylaktisk reaktion

Mindre vanliga

Perifert ödem

Sällsynta

Hyponatremi

Metabolism och nutrition

Ingen känd

frekvens

Hypomagnesemi (se avsnitt 4.4); svår

hypomagnesemi kan korrelera med

hypokalcemi. Hypomagnesemi kan också

associeras med hypokalemi.

Mindre vanliga

Sömnlöshet

Sällsynta

Agitation, förvirring, depression

Psykiska störningar

Mycket sällsynta

Aggression, hallucinationer

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Dåsighet, parestesier, sömnighet

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynta

Smakförändringar

Ögon

Mindre vanliga

Dimsyn

Öron och balansorgan

Mindre vanliga

Yrsel

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Sällsynta

Bronkospasm

Vanliga

Buksmärtor, förstoppning, diarré,

gasbildning, illamående/kräkning,

funduskörtelpolyper (godartade)

Mindre vanliga

Muntorrhet

Sällsynta

Stomatit, gastrointestinal candidiasis

Mag-tarmkanalen

Ingen känd

frekvens

Mikroskopisk kolit

Mindre vanliga

Förhöjning av leverenzymer

Sällsynta

Hepatit med eller utan gulsot

Lever och gallvägar

Mycket sällsynta

Leversvikt, encefalopati hos leversjuka

patienter

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Reaktioner vid administreringsstället*

Mindre vanliga

Dermatit, klåda, hudutslag, nässelutslag

Sällsynta

Håravfall, fotosensitivitet

Mycket sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom, erytema

multiforme, toxisk epidermal nekrolys

(TEN)

Ingen känd

frekvens

Subakut kutan lupus erythematosus (se

avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Höft-, handleds- eller kotfrakturer (se

avsnitt

4.4)

Sällsynta

Artralgi, myalgi

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Muskelsvaghet

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Interstitiell nefrit, i somliga patienter kan

njursvikt förekomma samtidigt

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mycket sällsynta

Gynekomasti

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Sällsynta

Allmän sjukdomskänsla, ökad svettning

*Reaktioner vid administreringsstället har huvudsakligen observerats i en studie med hög-dos

exponeringunder 3 dagar (72 timmar). Se avsnitt 5.3.

Hos svårt sjuka patienter har i enstaka fall irreversibla synstörningar rapporterats vid behandling med höga

doser omeprazol (racematet) givet som intravenös injektion. Inget orsakssamband har dock kunnat

fastställas.

Pediatrisk population

En randomiserad, öppen, multinationell studie utfördes för att utvärdera farmakokinetiken för upprepade

intravenösa doser av esomeprazol en gång dagligen under 4 dagar till pediatriska patienter i åldern 0 till 18 år

(se avsnitt 5.2). Sammanlagt 57 patienter (8 barn i åldersgrupp 1-5 år) var inkluderade i

säkerhetsutvärderingen. Säkerhetsresultaten var konsistenta med den kända säkerhetsprofilen för

esomeprazol, och inga nya säkerhetssignaler identifierades.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan)

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Erfarenhet av avsiktlig överdosering är mycket begränsad. Symtom som beskrivs i samband med 280 mg

peroralt är gastrointestinala symtom och matthet. Orala singeldoser på

80 mg och intravenösa doser på 308

mg esomeprazol under 24 timmar har tolererats väl. Ingen specifik antidot är känd. Esomeprazol är i hög

grad proteinbundet och därför svårt att eliminera med dialys. Som vid all annan överdosering skall

behandlingen vara symtomatisk och allmänt stödjande åtgärder ska vidtas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid syrarelaterade symtom, protonpumpshämmare, ATC kod: A02BC05

Esomeprazol, S-isomeren av omeprazol, hämmar syrasekretionen i ventrikeln genom en målstyrd

verkningsmekanism och hämmar specifikt syrapumpen i parietalcellen. Både R- och S-isomeren har likartad

farmakodynamisk aktivitet.

Verkningsmekanism

Esomeprazol är en svag bas som koncentreras och omvandlas till aktiv form i den mycket sura miljön i

parietalcellens sekretoriska kanaler, där den hämmar enzymet H

-ATPas, dvs det sista steget i

syrasekretionsprocessen och ger en hämning av såväl basal som stimulerad syrasekretion.

Farmakodynamisk effekt

Efter peroral dosering med 20 mg och 40 mg esomeprazol i 5 dagar hos patienter med symtomatisk GERD

bibehålles intragastriskt pH över 4 under i genomsnitt 13 respektive 17 timmar av en 24 timmars period.

Denna effekt är densamma oavsett om esomeprazol administreras peroralt eller intravenöst.

Ett samband mellan syrasekretionshämning och exponering kan ses, efter peroral administrering, om AUC

används som surrogatparameter.

Under intravenös administrering av 80 mg esomeprazol som en bolusinfusion under 30 minuter följt av en

kontinuerlig intravenös infusion av 8 mg/h under 23,5 timmar bibehölls intragastriskt pH över 4 och pH över

6 i genomsnitt 21 timmar respektive 11-13 timmar hos friska frivilliga under de 24 timmarna.

Läkning av refluxesofagit uppnås för ca 78 % av patienterna inom 4 veckor med esomeprazol 40 mg och för

ca 93 % efter 8 veckor med peroral behandling.

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad klinisk studie randomiserades patienter med

endoskopiskt verifierade blödande peptiska sår, klassificerade som Forrest Ia, Ib, IIa eller IIb (9 %, 43 %,

38 % respektive 10 %) för att få esomeprazol lösning för infusion (n=375) eller placebo (n=389). Efter

endoskopisk hemostas fick patienterna antingen 80 mg esomeprazol som en intravenös infusion under 30

minuter följt av en kontinuerlig infusion av 8 mg per timme eller placebo under 72 timmar. Efter den

inledande 72-timmarsperioden fick alla patienter open-label 40 mg oralt esomeprazol under 27 dagar för

syrahämning. Förekomsten av reblödning inom 3 dagar var 5,9 % i gruppen som behandlats med

esomeprazol jämfört med 10,3 % i placebogruppen. Efter 30 dagars behandling var förekomsten av

reblödning i gruppen som behandlats med esomeprazol jämfört med placebogruppen 7,7 % vs 13,6 %.

Under behandling med sekretionshämmande läkemedel ökar gastrin i serum som svar på den minskade

syrasekretionen. Dessutom ökar CgA på grund av en sänkt gastrisk surhetsgrad. Den ökade CgA-nivån kan

störa undersökningar för neuroendokrina tumörer.

Tillgängliga publicerade data tyder på att behandling med protonpumpshämmare ska avbrytas mellan 5

dagar och 2 veckor före CgA-mätningar. Detta gör det möjligt för CgA-nivåerna, som kan vara falskt

förhöjda efter PPI-behandling, att återgå till referensintervallet.

Ett ökat antal ECL-celler, möjligen relaterat till de ökade serumgastrinnivåerna, har observerats hos både

barn och vuxna under långtidsbehandling med esomeprazol given peroralt. Fynden anses vara utan klinisk

betydelse.

Vid peroral långtidsbehandling med syrasekretionshämmande läkemedel har en något ökad frekvens av

glandulära cystor i ventrikeln rapporterats. Dessa förändringar är fysiologiska och en konsekvens av uttalad

hämning av syrasekretionen. De är godartade och synes vara reversibla.

Minskad surhetsgrad i magen oavsett orsak, inklusive användning av protonpumpshämmare, ökar

frekvensen av magbakterier som normalt finns i mage-tarm. Behandling med protonpumpshämmare kan leda

till en något ökad risk för gastrointestinala infektioner, såsom

Salmonella

Campylobacter

samt, hos

patienter inlagda på sjukhus möjligen också

Clostridium difficile

Pediatrisk population

I en placebokontrollerad studie (98 patienter i åldern 1-11 månader) utvärderades effekt och säkerhet för

patienter med tecken och symtom på GERD. Esomeprazol 1 mg/kg en gång dagligen administrerades

peroralt i 2 veckor (öppen fas) och 80 patienter inkluderades för ytterligare 4 veckor (dubbelblind fas med

behandling/utsättning). Det förelåg ej någon signifikant skillnad mellan esomeprazol och placebo vad gäller

det primära effektmåttet tid till utsättning på grund av symtomförsämring.

I en placebokontrollerad studie (52 patienter i åldern <1 månad) utvärderades effekt och säkerhet hos

patienter med GERD-symtom. Esomeprazol 0,5 mg/kg en gång dagligen administrerades peroralt i minst

10 dagar. Det förelåg ej någon signifikant skillnad mellan esomeprazol och placebo vad gäller det primära

effektmåttet ändring från baseline av antalet förekomster av GERD-symtom.

Resultaten från de pediatriska studierna visar vidare att 0,5 mg/kg respektive 1,0 mg/kg esomeprazol till

spädbarn i åldern <1 månad respektive 1 till 11 månader reducerade den genomsnittliga procentandelen av

tiden med ett pH <4 i esofagus.

Säkerhetsprofilen tycktes vara jämförbar med den som observeras hos vuxna.

I en studie fick pediatriska patienter med GERD (i åldern <1-17 år) långtidsbehandling med

protonpumpshämmare. 61% av barnen utvecklade lägre grader av ECL-cellshyperplasi utan känd klinisk

relevans och utan utveckling av atrofisk gastrit eller karcinoida tumörer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Distributionsvolymen vid steady state hos friska försökspersoner är cirka 0,22 l/kg kroppsvikt. Esomeprazol

är proteinbundet till 97 %.

Metabolism

Esomeprazol metaboliseras fullständigt via cytokrom P450 systemet (CYP). Huvuddelen av dess

metabolism är beroende av det polymorfa isoenzymet CYP2C19, som katalyserar bildningen av hydroxi-

och desmetyl-metaboliterna av esomeprazol. Den återstående delen är beroende av ett annat isoenzym,

CYP3A4, vilket bildar esomeprazolsulfon, huvudmetaboliten i plasma.

Eliminering

De farmakokinetiska parametrarna nedan gäller huvudsakligen individer med ett fungerande CYP2C19

enzym, s k snabba metaboliserare.

Total plasmaclearance är cirka 17 l/timme efter en singeldos och cirka 9 l/timme efter upprepad dosering.

Eliminationshalveringstiden i plasma är cirka 80 minuter efter upprepad dosering en gång dagligen.

Vid dosering en gång dagligen elimineras esomeprazol fullständigt från plasma mellan dostillfällena utan

tendens till ackumulering.

Esomeprazols huvudmetaboliter har ingen effekt på syrasekretionen. Närmare 80 % av en peroral dos av

esomeprazol utsöndras som metaboliter i urinen, resterande i faeces. Mindre än 1 % av modersubstansen

återfinns i urin.

Linjäritet/icke-linjäritet

Totalexponeringen (AUC) ökar efter upprepad dosering av esomeprazol. Denna ökning är dosberoende och

resulterar i ett icke -linjärt dos/AUC förhållande efter upprepad dosering. Detta tids- och dosberoende

orsakas av en reduktion av såväl första-passage metabolism som systemisk clearance av esomeprazol,

sannolikt orsakad av en hämning av CYP2C19 av esomeprazol och/eller dess sulfonmetabolit.

Medelvärdet för den maximala plasmakoncentrationen (C

) efter upprepade injektioner på 40 mg är 13,6

mol/l. Detta kan jämföras med medelvärdet för den maximala plasmakoncentrationen (C

) för

motsvarande perorala doser som är 4,6

mol/l. En mindre ökning (cirka 30%) ses i totalexponering för

intravenös jämfört med peroral tillförsel. Ökningen i total exponering efter intravenös administrering av

esomeprazol som en 30-minuters infusion (40 mg, 80 mg eller 120 mg) följt av en kontinuerlig infusion

(4 mg/h eller 8 mg/h) under 23,5 timmar är doslinjär.

Speciella patientgrupper

Långsamma metaboliserare

Ungefär 2,9 ± 1,5 % av populationen saknar ett fungerande CYP2C19 enzym och kallas långsamma

metaboliserare. Hos dessa katalyseras metabolismen av esomeprazol förmodligen huvudsakligen via

CYP3A4. Efter upprepad dosering med 40 mg esomeprazol en gång dagligen var medelvärdet av

totalexponeringen ca 100 % högre hos långsamma metaboliserare än hos individer, som har ett fungerande

CYP2C19 enzym (snabba metaboliserare). Maximal plasmakoncentration ökade med ca

60 %. Liknande

skillnader har man sett efter intravenös administrering av esomeprazol. Dessa fynd föranleder ingen

dosjustering av esomeprazol.

Kön

Efter en peroral singeldos på 40 mg esomeprazol är medelvärdet av totalexponeringen ca 30 % högre hos

kvinnor än hos män. Ingen könsskillnad ses efter upprepad dosering. Liknande skillnader har man sett efter

intravenös administrering av esomeprazol.

Dessa fynd föranleder ingen dosjustering av esomeprazol.

Nedsatt leverfunktion

Metabolismen av esomeprazol hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion kan försämras.

Metabolismen minskas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion, vilket resulterar i en fördubbling av

totalexponeringen för esomeprazol. Därför bör en maximal dos av 20 mg inte överskridas till GERD-

patienter med gravt nedsatt

leverfunktion. För patienter med blödande sår och gravt nedsatt leverfunktion

kan en maximal kontinuerlig intravenös infusionsdos på 4 mg/h under 71,5 timmar vara tillräcklig som

uppföljning av den initiala bolusdosen på 80 mg.

Esomeprazol eller dess huvudmetaboliter visar ingen

tendens att ackumuleras vid dosering en gång dagligen.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med nedsatt njurfunktion har inte studerats i kliniska prövningar.

Eftersom njurarna svarar för utsöndringen av esomeprazols metaboliter men inte för eliminationen av

modersubstansen, kan en förändring av esomeprazols metabolism inte förväntas hos patienter med nedsatt

njurfunktion.

Äldre

Metabolismen av esomeprazol ändras inte signifikant hos äldre personer (71-80 år gamla).

Pediatrisk population

I en randomiserad, öppen, multinationell studie med upprepad dosering administrerades esomeprazol som en

3-minuters injektion en gång dagligen under fyra dagar. Studien inkluderade sammanlagt 59 pediatriska

patienter i åldern 0 till 18 år varav 50 patienter (7 barn i åldersgrupp 1-5 år) fullföljde studien och

utvärderades för farmakokinetiken hos esomeprazol.

Tabellen nedan beskriver den systematiska exponeringen för esomeprazol följande intravenösa

administreringen som 3-minuters injektion i pediatriska patienter och friska vuxna. Värdena i tabellen är

geometriska medelvärden (variationsvidd). Dosen om 20 mg för vuxna administrerades som 30-minuters

infusion. C

ss, max

-värden mättes 5 minuter efter doseringen i alla pediatriska grupper och 7 minuter efter

doseringen i vuxna doserade med 40 mg och efter avslutad infusion i vuxna doserade med 20 mg.

Åldersgrupp

Dosgrupp

AUC (µmol*h/l)

C

ss,max

(µmol/l)

0-1 månader*

0,5 mg/kg (n=6)

7,5 (4,5-20,5)

3,7 (2,7-5,8)

1-11 månader*

1,0 mg/kg (n=6)

10,5 (4,5-22,2)

8,7 (4,5-14,0)

1-5 år

10 mg (n=7)

7,9 (2,9-16,6)

9,4 (4,4-17,2)

10 mg (n=8)

6,9 (3,5-10,9)

5,6 (3,1-13,2)

6-11 år

20 mg (n=8)

20 mg (n=6)**

14,4 (7,2-42,3)

10,1 (7,2-13,7)

8,8 (3,4-29,4)

8,1 (3,4-29,4)

20 mg (n=6)

8,1 (4,7-15,9)

7,1 (4,8-9,0)

12-17 år

40 mg (n=8)

17,6 (13,1-19,8)

10,5 (7,8-14,2)

20 mg (n=22)

5,1 (1,5-11,8)

3,9 (1,5-6,7)

Vuxna

40 mg (n=41)

12,6 (4,8-21,7)

8,5 (5,4-17,9)

* En patient i åldersgruppen 0 till 1 månad definierades som en patient med en korrigerad ålder av ≥32 fullbordade

veckor och <44 fullbordade veckor, där den korrigerade åldern var summan av gestationsåldern och åldern efter födseln

i fullbordade veckor. En patient i åldersgruppen 1–11 månader hade en korrigerad ålder av ≥44 fullbordade veckor.

** Två patienter exkluderades: en mycket sannolik långsam CYP2C19 metaboliserare och en på samtidig behandling

med CYP3A4 inhibitor

Modellbaserade förutsägelser indikerar att C

ss,max

efter intravenös administrering av esomeprazol som en 10-

minuters, 20-minuters respektive 30-minuters infusion reduceras med i genomsnitt 37–49 %, 54–66 %

respektive 61–72 % i samtliga ålders- och dosgrupper jämfört med när dosen administreras som en 3-

minuters injektion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Preklinisk data baserad på konventionella studier på säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet (enkel- och

upprepad dosering), foster/neonatal toxicitet, mutagenicitet, och effekter på utveckling visade inte några

speciella risker för människa. Biverkningar som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur

vid exponeringsnivåer motsvarande kliniska exponeringsnivåer, och med möjlig relevans för klinisk

användning var följande: Karcinogenstudier på råtta med racematet har orsakat ECL-cellshyperplasi och

karcinoider i ventrikeln. Dessa effekter i magsäcken hos råtta orsakas av uttalad hypergastrinemi under lång

tid, sekundärt till minskad syraproduktion, och ses hos råtta vid lång tids administrering av

syrasekretionshämmare. I det icke-kliniska programmet för esomeprazol intravenös beredning fanns inga

tecken på vaso-irritation, men däremot observerades en lätt vävnadsinflammatorisk reaktion vid

injektionsstället efter subkutan (paravenös) injektion. Se avsnitt 4.8.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat

Natriumhydroxid (för pH-justering)

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

18 månader

Hållbarhet för färdigberedd lösning

Kemiska och fysiska stabilitetsdata har bevisats under 12 timmar vid 30 ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel bör

produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider

och -förhållanden under användningen vilka normalt inte ska överstiga 24 timmar vid 2 °C-8 ºC om inte

beredning har skett under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning av produkten finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

5 ml färglös typ-I rörformad glasflaska med grå gummikork och grå aluminiumplombering.

Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska, 1x10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den färdigberedda lösningen ska inspekteras visuellt beträffande partiklar och missfärgning före

administrering. Endast klar lösning ska användas. Lösningen har ett pH-värde på 9,00-11,00. Osmolaliteten

ligger mellan 300 och 350 mOsm. Endast för engångsbruk.

Om hela det färdigberedda innehållet i injektionsflaskan inte behövs ska eventuell oanvänd lösning kasseras

enligt gällande anvisningar.

Injektion 40 mg

Lösningen för injektion (8 mg/ml) iordningställs genom att tillsätta 5 ml 0,9 % natriumkloridlösning för

intravenöst bruk till injektionsflaskan med 40 mg esomeprazol.

Den färdigberedda lösningen för injektion är klar och färglös till svagt ljusgul.

Infusion 40 mg

Lösningen för infusion iordningställs genom att lösa innehållet i en injektionsflaska med esomeprazol 40 mg

i upp till 100 ml 0,9 % natriumkloridlösning för intravenöst bruk.

Den färdigberedda lösningen för infusion är klar och färglös till svagt ljusgul.

Infusion 80 mg

Lösningen för infusion iordningställs genom att lösa innehållet i två injektionsflaskor med esomeprazol 40

mg i upp till 100 ml 0,9 % natriumkloridlösning för intravenöst bruk.

Den färdigberedda lösningen för infusion är klar och färglös till svagt ljusgul.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

45047

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 12 januari 2012

Datum för den senaste förnyelsen: 19 november 2014

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-08-13

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen