Esbriet

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-07-2021

Aktiva substanser:
Pirfenidon
Tillgänglig från:
Roche Registration GmbH
ATC-kod:
L04AX05
INN (International namn):
pirfenidone
Terapeutisk grupp:
Andra immunsuppressiva, Immunsuppressiva
Terapiområde:
Idiopatisk lungfibros
Terapeutiska indikationer:
Esbriet indikeras hos vuxna för behandling av mild till måttlig idiopatisk lungfibros.
Produktsammanfattning:
Revision: 28
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002154
Tillstånd datum:
2011-02-27
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002154

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

05-05-2017

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

23-07-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-07-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

05-05-2017

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Esbriet 267 mg hårda kapslar

pirfenidon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Esbriet är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Esbriet

Hur du tar Esbriet

Eventuella biverkningar

Hur Esbriet ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Esbriet är och vad det används för

Esbriet innehåller det aktiva ämnet pirfenidon och det används för att behandla lindrig till måttlig

idiopatisk lungfibros (IPF) hos vuxna.

IPF är en sjukdom som gör att lungvävnaden med tiden blir svullen och ärrad, vilket gör det svårt att

andas in djupt. Detta gör att det blir svårt för dina lungor att fungera som de ska. Esbriet hjälper till att

minska ärrbildningen och svullnaden i lungorna och gör att du kan andas lättare.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Esbriet

Ta inte Esbriet

om du är allergisk mot pirfenidon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

om du tidigare har upplevt angioödem vid behandling med pirfenidon, med symtom såsom

svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga som kan vara förenat med svårigheter att andas eller

väsande,

om du tar läkemedlet fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom),

om du har en svår leversjukdom eller leversjukdom i slutfasen,

om du har en svår njursjukdom eller njursjukdom i slutfasen som kräver dialys.

Om något av det ovanstående gäller dig ska du inte ta Esbriet. Fråga din läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esbriet.

Du kan bli känsligare för solljus (fotosensitivitetsreaktion) när du tar Esbriet. Undvik solen

(även sollampor) när du tar Esbriet. Använd solskyddsmedel varje dag och täck dina armar och

ben och ditt huvud för att minska solexponeringen (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar).

Ta inga andra läkemedel, som till exempel antibiotika av typen tetracykliner (t.ex. doxycyklin),

då dessa kan göra dig ännu känsligare för solljus.

Berätta för din läkare om du har njurproblem.

Berätta för din läkare om du har lindriga till måttliga leverproblem.

Du bör inte röka före och under behandlingen med Esbriet. Cigarettrökning kan minska effekten

av Esbriet.

Esbriet kan ge yrsel och trötthet. Var försiktig om du måste delta i aktiviteter där du måste vara

alert och ha god koordination.

Esbriet kan orsaka viktminskning. Din läkare kommer att kontrollera din vikt medan du tar detta

läkemedel.

Esbriet kan orsaka allvarliga leverproblem och vissa fall har varit livshotande. Du kommer att få

lämna blodprov innan du börjar ta Esbriet, därefter varje månad under de första sex månaderna och

sedan var tredje månad medan du tar läkemedlet för att kontrollera att levern fungerar som den ska.

Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas så länge du tar Esbriet.

Barn och ungdomar

Ge inte Esbriet till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Esbriet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du tar något av de följande läkemedlen eftersom de kan förändra effekten

av Esbriet.

Läkemedel som kan öka biverkningarna av Esbriet

enoxacin (en sorts antibiotika),

ciprofloxacin (en sorts antibiotika),

amiodaron (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar),

propafenon (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar),

fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom).

Läkemedel som kan minska verkan av Esbriet

omeprazol (används för att behandla matsmältningsbesvär, sura uppstötningar),

rifampicin (en sorts antibiotika).

Esbriet med mat och dryck

Du ska inte dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel. Grapefrukt kan förhindra att Esbriet

fungerar som det ska.

Graviditet, amning och fertilitet

Som en försiktighetsåtgärd så är det bättre att undvika användning av Esbriet om du är gravid, planerar

att bli gravid eller tror att du kan vara gravid, eftersom riskerna för det ofödda barnet är okända.

Om du ammar eller planerar att amma ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar

Esbriet. Eftersom det är okänt om Esbriet passerar över i bröstmjölk kommer din läkare att diskutera

risker och fördelar med att ta detta läkemedel medan du ammar om du bestämmer dig för att göra det

medan du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller trött när du har tagit

Esbriet.

Esbriet innehåller natrium.

Esbriet innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3.

Hur du tar Esbriet

Behandling med Esbriet ska påbörjas och övervakas av en specialist med erfarenhet av diagnos och

behandling av idiopatisk lungfibros.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Läkemedlet ges vanligen i ökande doser enligt följande:

Under de första 7 dagarna tar man 1 kapsel 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt

801 mg per dag).

Dag 8 till och med 14 tar man 2 kapslar 3 gånger om dagen tillsammans med föda (totalt

1 602 mg per dag).

Från och med dag 15 och framåt (underhållsbehandling) tar man 3 kapslar 3 gånger om dagen

tillsammans med föda (totalt 2 403 mg per dag).

Den rekommenderade dagliga underhållsdosen av Esbriet är 3 kapslar tre gånger om dagen

tillsammans med mat, totalt 2403 mg/dag.

Svälj kapslarna hela med ett glas vatten, under eller efter en måltid för att minska risken för

biverkningar som illamående och yrsel. Om symtomen fortsätter ska du kontakta din läkare.

Lägre dos på grund av biverkningar

Din läkare kan sänka dosen om du får vissa biverkningar så som magproblem, hudreaktioner orsakade

av solljus eller sollampor eller större förändringar av dina leverenzymvärden.

Om du har tagit för stor mängd av Esbriet

Om du har tagit för många kapslar, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller närmaste

akutmottagning och ta läkemedlet med dig.

Om du har glömt att ta Esbriet

Om du glömmer en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos. Det ska gå minst 3 timmar mellan varje dos. Ta inte fler kapslar varje dag

än din dagliga ordinerade dos.

Om du slutar att ta Esbriet

I vissa situationer kan din läkare råda dig att sluta ta Esbriet. Om du av någon anledning måste avbryta

Esbriet-behandlingen i mer än 14 dagar i följd kommer läkaren att starta behandlingen igen med

1 kapsel 3 gånger dagligen och gradvis öka dosen till 3 kapslar 3 gånger dagligen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Esbriet och informera genast din läkare

Om du upplever svullnad i ansiktet, läpparna och/eller tungan, klåda, nässelutslag svårt att

andas eller väsande andning eller känner dig svag. Dessa symtom är tecken på angioödem eller

anafylaxi, allvarliga allergiska reaktioner.

Om du upplever gulfärgning av ögon eller hud eller mörkfärgad urin, eventuellt åtföljt av klåda,

smärta i högra övre delen av buken (magen), dålig aptit, blödning eller blåmärken som

uppkommer lättare än vanligt eller trötthetskänsla. Dessa kan vara tecken på onormal

leverfunktion och kan tyda på leverskada, vilket är en mindre vanlig biverkan av Esbriet.

Andra biverkningar

Tala med din läkare om du får några biverkningar.

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

halsinfektioner eller luftvägsinfektioner som sprider sig till lungor och/eller bihålor

illamående

magproblem som sura uppstötningar, kräkningar, förstoppning

diarré

matsmältnings- eller magbesvär

viktminskning

minskad

aptit

sömnsvårigheter

trötthet

yrsel

huvudvärk

andfåddhet

hosta

ledvärk/ledsmärtor

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

infektioner i urinblåsan

sömnighet

smakförändringar

blodvallningar

magproblem så som känsla av uppblåsthet, magsmärtor och obehagskänslor, halsbränna, och

väderspänningar

blodprover kan visa förhöjda nivåer av leverenzymer

hudreaktioner efter att ha vistats ute i solen eller använt sollampa

hudproblem som klåda, rodnad eller röd hud, torr hud, utslag

muskelvärk,

känsla av svaghet eller energilöshet

bröstsmärtor

solskador.

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka huvudvärk, yrsel, förvirring, svaghet,

muskelkramper eller illamående och kräkningar.

blodprover kan visa ett minskat antal av vita blodkroppar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Esbriet ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskans etikett, på blisterförpackningen och kartongen efter

Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är pirfenidon. Varje kapsel innehåller 267 mg pirfenidon.

Övriga innehållsämnen är

kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, magnesiumstearat,

kapselns skal: gelatin, titandioxid (E171),

text på kapseln med brunt bläck: shellack, svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gul

järnoxid (E172), propylenglykol, ammoniumhydroxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Esbriet hårda kapslar (kapslarna) har en vit till benvit ogenomskinlig innerdel och en vit till benvit

ogenomskinlig överdel med ”PFD 267 mg” tryckt med brunt bläck. Kapslarna innehåller ett vitt till

ljusgult pulver.

Ditt läkemedel är antingen förpackat i en 2-veckors startförpackning, i en förpackning för 4 veckors

behandling, eller i en flaska.

En 2-veckors startförpackning innehåller totalt 63 kapslar. Det finns 7 blisterstrips med 3 kapslar per

strip (1 kapsel per bubbla för vecka 1) och 7 blisterstrips med 6 kapslar per strip (2 kapslar per bubbla

för vecka 2).

I förpackningen för 4 veckors behandling finns totalt 252 kapslar. Det finns 14 x 2-dagars blisterstrips

i varje som innehåller 18 kapslar (3 kapslar per bubbla).

Alla blisterstrips i 2-veckorsstartförpackningen och förpackningen för 4 veckors underhållsbehandling

är märkta med följande symboler som en påminnelse att ta dosen 3 gånger om dagen:

(soluppgång; morgondos)

(sol; middagsdos) och

(måne; kvällsdos).

Flaskan innehåller 270 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Bipacksedel: Information till användaren

Esbriet 267 mg filmdragerade tabletter

Esbriet 534 mg filmdragerade tabletter

Esbriet 801 mg filmdragerade tabletter

pirfenidon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Esbriet är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Esbriet

Hur du tar Esbriet

Eventuella biverkningar

Hur Esbriet ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Esbriet är och vad det används för

Esbriet innehåller det aktiva ämnet pirfenidon och det används för att behandla lindrig till måttlig

idiopatisk lungfibros (IPF) hos vuxna.

IPF är en sjukdom som gör att lungvävnaden med tiden blir svullen och ärrad, vilket gör det svårt att

andas in djupt. Detta gör att det blir svårt för dina lungor att fungera som de ska. Esbriet hjälper till att

minska ärrbildningen och svullnaden i lungorna och gör att du kan andas lättare.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Esbriet

Ta inte Esbriet

om du är allergisk mot pirfenidon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

om du tidigare har upplevt angioödem vid behandling med pirfenidon, med symtom såsom

svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga som kan vara förenat med svårigheter att andas eller

väsande,

om du tar läkemedlet fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom),

om du har en svår leversjukdom eller leversjukdom i slutfasen,

om du har en svår njursjukdom eller njursjukdom i slutfasen som kräver dialys.

Om något av det ovanstående gäller dig ska du inte ta Esbriet. Fråga din läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Esbriet.

Du kan bli känsligare för solljus (fotosensitivitetsreaktion) när du tar Esbriet. Undvik solen

(även sollampor) när du tar Esbriet. Använd solskyddsmedel varje dag och täck dina armar och

ben och ditt huvud för att minska solexponeringen (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar).

Ta inga andra läkemedel, som till exempel antibiotika av typen tetracykliner (t.ex. doxycyklin),

då dessa kan göra dig ännu känsligare för solljus.

Berätta för din läkare om du har njurproblem.

Berätta för din läkare om du har lindriga till måttliga leverproblem.

Du bör inte röka före och under behandlingen med Esbriet. Cigarettrökning kan minska effekten

av Esbriet.

Esbriet kan ge yrsel och trötthet. Var försiktig om du måste delta i aktiviteter där du måste vara

alert och ha god koordination.

Esbriet kan orsaka viktminskning. Din läkare kommer att kontrollera din vikt medan du tar detta

läkemedel.

Esbriet kan orsaka allvarliga leverproblem och vissa fall har varit livshotande. Du kommer att få

lämna blodprov innan du börjar ta Esbriet, därefter varje månad under de första sex månaderna och

sedan var tredje månad medan du tar läkemedlet för att kontrollera att levern fungerar som den ska.

Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas så länge du tar Esbriet.

Barn och ungdomar

Ge inte Esbriet till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Esbriet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Detta är särskilt viktigt om du tar något av de följande läkemedlen eftersom de kan förändra effekten

av Esbriet.

Läkemedel som kan öka biverkningarna av Esbriet

enoxacin (en sorts antibiotika)

ciprofloxacin (en sorts antibiotika)

amiodaron (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

propafenon (används för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

fluvoxamin (används för att behandla depression och tvångssyndrom).

Läkemedel som kan minska verkan av Esbriet

omeprazol (används för att behandla matsmältningsbesvär, sura uppstötningar),

rifampicin (en sorts antibiotika).

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Esbriet med mat och dryck

Du ska inte dricka grapefruktjuice när du tar detta läkemedel. Grapefrukt kan förhindra att Esbriet

fungerar som det ska.

Graviditet och amning

Som en försiktighetsåtgärd så är det bättre att undvika användning av Esbriet om du är gravid, planerar

att bli gravid eller tror att du kan vara gravid eftersom riskerna för det ofödda barnet är okända.

Om du ammar eller planerar att amma ska du rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar

Esbriet. Eftersom det är okänt om Esbriet passerar över i bröstmjölk kommer din läkare att diskutera

risker och fördelar med detta läkemedel medan du ammar om du bestämmer dig för att göra det.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller trött när du har tagit

Esbriet.

Esbriet innehåller natrium

Esbriet innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Esbriet 267 mg kapsel, hård

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel innehåller 267 mg pirfenidon.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel (kapsel)

Tvådelad kapsel med en vit till benvit opak innerdel och en vit till benvit opak överdel märkt

med ”PFD 267 mg” i brunt bläck och innehållande ett vitt till ljusgult pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

ESBRIET är indicerat till vuxna patienter för behandling av lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros

(IPF).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Esbriet ska sättas in och övervakas av specialistläkare med erfarenhet av diagnostik

och behandling av IPF.

Dosering

Vuxna

När behandling inleds ska den dagliga dosen under en 14-dagarsperiod titreras upp till den dagliga

rekommenderade dosen på nio kapslar per dag enligt följande:

Dag 1 till och med dag 7: en kapsel tre gånger dagligen (801 mg/dag).

Dag 8 till och med dag 14: två kapslar tre gånger dagligen (1 602 mg/dag).

Från och med dag 15: tre kapslar tre gånger dagligen (2 403 mg/dag).

Den rekommenderade dagliga dosen av Esbriet är tre kapslar à 267 mg tre gånger dagligen

tillsammans med föda, totalt 2 403 mg/dag.

Doser överstigande 2 403 mg/dag rekommenderas inte till några patienter (se avsnitt 4.9).

Patienter som missar behandlingen med Esbriet under 14 dagar i följd eller längre, ska återigen starta

behandlingen med den inledande 2 veckor långa upptitreringen till rekommenderad daglig dos.

Om behandlingen varit avbruten under kortare tid än 14 dagar kan dosen återupptas med den tidigare

rekommenderade dagliga dosen utan titrering.

Dosjusteringar och andra överväganden för säker användning

Gastrointestinala händelser:

Patienter som inte tål behandlingen på grund av gastrointestinala

biverkningar ska rekommenderas att ta läkemedlet tillsammans med föda. Om symtomen kvarstår kan

pirfenidon-dosen sänkas till 1–2 kapslar (267–534 mg) två till tre gånger dagligen tillsammans med

föda och därefter åter höjas till den rekommenderade dagliga dos som tolereras. Om symtomen

kvarstår kan patienterna tillrådas att avbryta behandlingen under en till två veckor för att låta

symtomen klinga av.

Fotosensitivitetsreaktion eller hudutslag:

Patienter som får en lindrig till måttlig

fotosensitivitetsreaktion eller hudutslag ska rekommenderas att använda solskyddsmedel dagligen och

undvika solexponering (se avsnitt 4.4). Pirfenidon-dosen kan sänkas till 3 kapslar/dag (1 kapsel tre

gånger dagligen). Om utslagen kvarstår efter sju dagar ska behandlingen med Esbriet avbrytas under

15 dagar. Därefter höjs dosen åter på samma sätt som under dosökningsperioden upp till

rekommenderad daglig dos.

Patienter som får en svår fotosensitivitetsreaktion eller svåra utslag ska instrueras att avbryta

medicineringen och rådgöra med läkare (se avsnitt 4.4). Så snart utslagen försvunnit kan behandlingen

med Esbriet fortsätta och dosen höjas upp till full dos enligt läkarens bedömning.

Leverfunktion:

Om ALAT- och/eller ASAT-värdena (alanin- och/eller aspartataminotransferas) stiger

avsevärt, med eller utan förhöjt bilirubinvärde, ska pirfenidon-dosen justeras eller behandlingen

avbrytas enligt riktlinjerna i avsnitt 4.4.

Särskilda populationer

Äldre

Ingen dosjustering behövs för patienter 65 år eller äldre (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (dvs. Child-Pugh

klass A och B). Eftersom plasmanivåerna av pirfenidon kan vara förhöjda hos vissa individer med lätt

till måttligt nedsatt leverfunktion ska försiktighet emellertid iakttas vid behandling med Esbriet till

denna patientgrupp. Esbriet ska inte användas hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion eller

terminal leversjukdom (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt nedsatt njurfunktion. Esbriet ska användas med

försiktighet hos patienter med måttligt (kreatininclearance 30-50 ml/min) nedsatt njurfunktion. Esbriet

ska inte ges till patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller

terminal njursjukdom som kräver dialys (se avsnitten 4.3 och 5.2).

Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av Esbriet för en pediatrisk population på indikationen IPF.

Administreringssätt

Esbriet är endast avsedd för oral användning. Kapslarna ska sväljas hel tillsammans med vatten och

intas med föda för att minska risken för illamående och yrsel (se avsnitten 4.8 och 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Utveckling av angioödem vid tidigare användning av pirfenidon (se avsnitt 4.4).

Samtidig användning av fluvoxamin (se avsnitt 4.5).

Allvarligt nedsatt leverfunktion eller terminal leversjukdom (se avsnitten 4.2 och 4.4).

Allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) eller terminal njursjukdom som

kräver dialys (se avsnitten 4.2 och 5.2).

4.4

Varningar och försiktighet

Leverfunktion

Förhöjda transaminaser har rapporterats som vanligt förekommande hos patienter som behandlats med

Esbriet. Leverfunktionsprover (ALAT, ASAT och bilirubin) skall tas innan behandlingen med Esbriet

påbörjas och därefter varje månad under de första sex månaderna och därefter var tredje månad (se

avsnitt 4.8).

Om patientens aminotransferasvärden ökar > 3 till < 5 x ULN utan ökning av bilirubin och utan

symtom och tecken på läkemedelsinducerad leverskada, när behandling med Esbriet har inletts, ska

andra orsaker uteslutas och patienten noggrant övervakas. Utsättning av andra läkemedel som kan ge

upphov till leverskada bör övervägas. Om så är kliniskt lämpligt ska dosen av Esbriet minskas eller

behandlingen avbrytas. Så snart leverfunktionsproverna ligger inom normalgränserna kan

Esbriet-dosen åter höjas till den rekommenderade dagliga dosen om detta tolereras.

Läkemedelsinducerad leverskada

I mindre vanliga fall var förhöjningar av ASAT och ALAT förknippade med en samtidig förhöjning

av bilirubin. Fall av kliniskt allvarlig läkemedelsinducerad leverskada inklusive isolerade fall med

dödlig utgång har rapporterats efter godkännandet (se avsnitt 4.8).

I tillägg till den rekommenderade regelbundna kontrollen av leverfunktionsprover bör dessutom

klinisk utvärdering och leverfunktionsprover tas omgående hos patienter som rapporterar symtom som

kan indikera en leverskada. Detta inkluderar trötthet, anorexi, obehag i höger övre del av buken, mörk

urin eller gulsot.

Om patientens aminotransferasvärden ökar > 3 till < 5 x ULN och patienten samtidigt uppvisar

hyperbilirubinemi eller kliniska tecken eller symtom som tyder på leverskada ska behandlingen med

Esbriet avbrytas permanent och inte återupptas.

Om patientens aminotransferasvärden ökar till ≥ 5 x ULN ska behandlingen med Esbriet avbrytas

permanent och inte återupptas.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (dvs. Child-Pugh klass B) ökade exponeringen för

pirfenidon med 60 %. Esbriet bör användas med försiktighet hos patienter med redan nedsatt

leverfunktion av lindrig till måttlig grad (dvs. Child-Pugh klass A och B) med tanke på risken för ökad

pirfenidon-exponering. Patienterna ska övervakas noggrant avseende tecken på toxicitet, i synnerhet

om de samtidigt tar en känd CYP1A2-hämmare (se avsnitten 4.5 och 5.2). Esbriet har inte studerats på

personer med allvarligt nedsatt leverfunktion och Esbriet får inte ges till patienter med allvarligt

nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Fotosensitivitetsreaktion och hudutslag

Exponering för direkt solljus (även sollampor) bör undvikas eller minimeras under behandling med

Esbriet. Patienterna ska instrueras att använda solskyddsmedel dagligen, bära kläder som skyddar mot

solen och undvika andra läkemedel som man vet kan orsaka fotosensitivitet. Patienterna ska instrueras

att rapportera symtom på fotosensitivitet och hudutslag till sin läkare. Svåra fotosensitivitetsreaktioner

är ovanliga. Dosjusteringar eller tillfälligt behandlingsavbrott kan behövas i fall av lätt till svår

fotosensitivitetsreaktion eller hudutslag (se avsnitt 4.2).

Angioödem/Anafylaxi

Vid användning av Esbriet efter marknadsintroduktionen har rapporter samlats in om angioödem

(några allvarliga), såsom svullnad av ansikte, läppar och/eller tunga, som kan vara förenat med

andningssvårigheter eller väsande. Rapporter om anafylaxi har också samlats in. Patienter som

utvecklar tecken eller symtom på angioödem eller allvarliga allergiska reaktioner efter administrering

av Esbriet bör därför avsluta behandlingen omedelbart. Patienter med angioödem eller allvarliga

allergiska reaktioner ska behandlas i enlighet med standardbehandling. Esbriet får inte användas av

patienter som tidigare har utvecklat angioödem eller överkänslighet till följd av användning av Esbriet

(se avsnitt 4.3).

Yrsel

Yrsel har rapporterats hos patienter som tar Esbriet. Patienterna bör därför veta hur de reagerar på

detta läkemedel innan de deltar i aktiviteter som kräver psykisk uppmärksamhet eller koordination (se

avsnitt 4.7). För de flesta patienter som i kliniska studier drabbades av yrsel hände detta vid endast ett

enstaka tillfälle och i de flesta fall försvann yrseln spontant. Mediandurationen var 22 dagar. Om

yrseln inte klingar av eller om den blir värre kan dosjustering eller till och med avbrytande av

behandlingen med Esbriet vara motiverat.

Trötthet

Trötthet har rapporterats hos patienter som tar Esbriet. Patienterna bör därför veta hur de reagerar på

detta läkemedel innan de deltar i aktiviteter som kräver psykisk uppmärksamhet eller koordination (se

avsnitt 4.7).

Viktminskning

Viktminskning har rapporterats hos patienter som behandlas med Esbriet (se avsnitt 4.8). Läkaren bör

kontrollera patientens vikt och i lämpliga fall uppmuntra till ökat kaloriintag om viktnedgången

bedöms ha klinisk signifikans.

Hyponatremi

Hyponatremi har rapporterats hos patienter som behandlats med Esbriet (se avsnitt 4.8). Eftersom

symtomen på hyponatremi kan vara subtila och maskerade av co-morbida tillstånd rekommenderas

regelbunden monitorering av relevanta laboratorievärden. Särskilt i närvaro av tecken på påverkan och

symptom som illamående, huvudvärk eller yrsel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ungefär 70-80 % av pirfenidonet metaboliseras via CYP1A2 med smärre bidrag från andra CYP-

isoenzymer som CYP2C9, 2C19, 2D6 och 2E1.

Grapefruktjuice bör inte intas under behandling med pirfenidon då det hämmar CYP1A2.

Fluvoxamin och CYP1A2-hämmare

I en fas 1-studie där man samtidigt administrerade Esbriet och fluvoxamin (en stark

CYP1A2-hämmare med hämmande effekt på andra CYP-isoenzymer (CYP2C9, 2C19, och 2D6))

resulterade detta i en fyrfaldig ökning av exponeringen för pirfenidon hos icke-rökare.

Esbriet är kontraindicerat till patienter vid samtidig användning av fluvoxamin (se avsnitt 4.3).

Fluvoxaminbehandling ska avbrytas innan Esbriet-behandling påbörjas och undvikas under

Esbriet-behandling på grund av sänkt clearance av pirfenidon. Andra behandlingar som hämmar både

CYP1A2 och ett eller flera andra CYP-isoenzymer som är involverade i pirfenidons metabolism (t.ex.

CYP2C9, 2C19 och 2D6) bör undvikas under pirfenidonbehandling.

In vitro och in vivo

extrapolering tyder på att starka och selektiva hämmare av CYP1A2 (t.ex.

enoxacin) har potential att öka exponeringen för pirfenidon ungefär 2 till 4 gånger. Om samtidig

behandling av Esbriet och starka och selektiva hämmare av CYP1A2 ej kan undvikas, ska pirfenidon-

dosen minskas till 801 mg dagligen (en kapsel, tre gånger dagligen). Patienter bör monitoreras

noggrant för uppkomst av biverkningar kopplade till behandling med Esbriet. Avbryt behandling med

Esberiet om nödvändigt (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Samtidig administrering av Esbriet och 750 mg ciprofloxacin (en medelstark CYP1A2-hämmare)

ökade exponeringen av pirfenidon med 81 %. Om ciprofloxacin doserat 750 mg två gånger dagligen ej

kan undvikas, ska pirfenidon-dosen minskas till 1602 mg dagligen (två kapslar tre gånger dagligen).

Esbriet ska användas med försiktighet när ciprofloxacin ges med en dos 250 mg eller 500 mg en eller

två gånger dagligen.

Esbriet bör användas med försiktighet hos patienter som behandlas med andra medelstarka hämmare

av CYP1A2 (t.ex. amiodaron, propafenon).

Särskild försiktighet bör också iakttas om CYP1A2-hämmare används samtidigt som kraftfulla

hämmare av ett eller flera CYP-isoenzymer som är involverade i pirfenidons metabolism, såsom

CYP2C9 (t.ex. amiodaron, flukonazol), 2C19 (t.ex. kloramfenikol) och 2D6 (t.ex. fluoxetin,

paroxetin).

Cigarettrökning och CYP1A2-inducerare

En fas 1-interaktionsstudie utvärderade effekten av cigarettrökning (CYP1A2-inducerare) på

farmakokinetiken för pirfenidon.

Exponeringen för pirfenidon hos rökare var 50 % av den hos

icke-rökare.

Rökning kan inducera produktion av leverenzymer och därmed öka läkemedlets clearance

och minska exponeringen. Samtidig användning av kraftiga CYP1A2-inducerare, inklusive rökning,

bör undvikas under Esbriet-behandling på grund av det observerade sambandet mellan

cigarettrökningen och dess potential att inducera CYP1A2. Patienterna bör uppmuntras att sluta

använda starka CYP1A2-inducerare och inte röka före och under behandling med pirfenidon.

När det gäller måttliga CYP1A2-inducerare (t.ex. omeprazol) kan samtidig användning i teorin göra

att pirfenidonnivån i plasma sänks.

Samtidig administrering av läkemedel som är kraftiga inducerare av både CYP1A2 och de övriga

CYP-isoenzymerna som är involverade i pirfenidons metabolism (t.ex. rifampicin) kan ge betydligt

lägre pirfenidonnivåer i plasma. Dessa läkemedel bör om möjligt alltid undvikas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data om användning av Esbriet till gravida kvinnor.

Hos djur överförs pirfenidon och/eller dess metaboliter via placenta vilket medför en risk för

ackumulering av pirfenidon och/eller dess metaboliter i fostervattnet.

Vid höga doser (≥ 1 000 mg/kg/dag) såg man förlängd gestationstid och sämre livsduglighet hos

fostren hos råtta.

Som en försiktighetsåtgärd bör Esbriet undvikas under graviditet.

Amning

Det är okänt om pirfenidon eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga

farmakokinetiska uppgifter från djur har visat att pirfenidon och/eller dess metaboliter utsöndras i

mjölk vilket medför en risk för ackumulering av pirfenidon och/eller dess metaboliter i mjölk (se

avsnitt 5.3). En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas.

Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandlingen med Esbriet, efter att

man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med Esbriet-behandlingen för

kvinnan.

Fertilitet

Vid prekliniska studier sågs inga negativa effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Esbriet kan orsaka yrsel och trötthet som kan ha en måttlig påverkan på förmågan att framföra fordon

och använda maskiner, därför ska patienter iaktta försiktighet vid framförande av fordon eller

användning av maskiner om de upplever dessa symtom.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest frekvent rapporterade biverkningarna vid kliniska studier av Esbriet i dosen 2 403 mg/dag

jämfört med placebo var illamående (32,4 % resp. 12,2 %), hudutslag (26,2 % resp. 7,7 %), diarré

(18,8 % resp. 14,4 %), trötthet (18,5 % resp. 10,4 %), dyspepsi (16,1 % resp. 5,0 %), minskad aptit

(20,7 % resp. 8,0 %), huvudvärk (10,1 % resp. 7,7 %) och fotosensitivitetsreaktion (9,3 % resp.

1,1 %).

Tabell över biverkningar

Säkerheten hos Esbriet har utvärderats i kliniska studier där 1 650 frivilliga personer och patienter

deltog. Mer än 170 patienter har undersökts i öppna studier i mer än fem år och vissa i upp till 10 år.

Tabell 1 visar de biverkningar som rapporterats i tre poolade pivotala fas 3-studier till en frekvens av

≥ 2 % hos 623 patienter som fick Esbriet i den rekommenderade dosen om 2 403 mg/dag.

Biverkningar rapporterade efter marknadsföring visas också i tabell 1. Biverkningarna anges indelade

efter organsystemklass. Inom varje frekvensgrupp (mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, <1/10,

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgänglig data), presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Biverkningar enligt organsystemklass och MedDRA-frekvens

Infektioner och infestationer

Mycket vanliga

Övre luftvägsinfektion

Vanliga

Uinvägsinfektion

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Agranulocytos

Immunsystemet

Mindre vanliga

Angioödem

Ingen känd

frekvens

Anafylaxi

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Viktminskning, minskad aptit

Mindre vanliga

Hyponatremi

Psykiska störningar

Mycket vanliga

Sömnsvårigheter

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk, yrsel

Vanliga

Sömnighet, smakrubbningar, letargi

Blodkärl

Vanliga

Blodvallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket vanliga

Dyspné, hosta

Vanliga

Slemhosta

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Dyspepsi, illamående, diarré, gastroesofageal reflux, kräkningar,

förstoppning,

Vanliga

Spänd buk, obehagskänslor i buken, magsmärtor, smärtor i bukens övre del,

magbesvär, gastrit, flatulens

Lever och gallvägar

Vanliga

Förhöjt ALAT, förhöjt ASAT, förhöjt glutamyltransferas

Mindre vanliga

Förhöjning av totalt serumbilirubin i kombination med ökning av ALAT och

ASAT

; läkemedelsinducerad leverskada

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga

Hudutslag

Vanliga

Fotosensitivitetsreaktion, klåda, erytem, torr hud, erytematösa utslag,

makulära utslag, kliande utslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Ledvärk

Vanliga

Muskelvärk

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Trötthet

Vanliga

Asteni, icke-kardiell bröstsmärta

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Vanliga

Solskador

Identifierats vid uppföljning efter marknadsföringsgodkännande

Fall av allvarlig läkemedelsinducerad leverskada, inklusive rapporter av fall med dödlig utgång har

identifierats genom uppföljning efter marknadsföringsgodkännande (se avsnitt 4.3, 4.4)

Beskrivning av utvalda biverkningar

Minskad aptit

Under de pivotala kliniska studierna var fall med minskad aptit hanterbara och generellt inte associerade

med signifikanta följdtillstånd. I mindre vanliga fall var minskad aptit associerad med signifikant

viktminskning och krävde medicinsk intervention.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Det finns begränsade erfarenheter av överdosering. Multipla doser av pirfenidon upp till en total dos

på 4 806 mg/dag administrerades som sex 267 mg-kapslar tre gånger dagligen till friska vuxna

frivilliga under en 12-dagars dosökningsperiod. Biverkningarna var lindriga, övergående och i

överensstämmelse med de oftast rapporterade biverkningarna för pirfenidon.

Vid misstänkt överdosering bör stödjande medicinsk vård ges med kontroller av vitala tecken och

noggrann observation av patientens kliniska status.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Immunsuppressiva medel, övriga immunsuppressiva medel

,

ATC-kod:

L04AX05

.

Pirfenidons verkningsmekanism är inte helt klarlagd. Befintliga data tyder dock på att pirfenidon har

både antifibrotiska och antiinflammatoriska egenskaper i olika

in vitro-

system och djurmodeller av

lungfibros (bleomycin- och transplantationsinducerad fibros).

IPF är en kronisk fibrotisk och inflammatorisk lungsjukdom som påverkas av syntes och frisättning av

proinflammatoriska cytokiner som tumörnekrosfaktor alfa (TNF-α) och interleukin-1-beta (IL-1β).

Pirfenidon har visat sig minska ackumuleringen av inflammatoriska celler som svar på olika stimuli.

Pirfenidon dämpar fibroblastproliferation, produktion av fibrosassocierade proteiner och cytokiner och

den ökade biosyntes och ackumulering av extracellulär matrix som är ett svar på

cytokintillväxtfaktorer som TGF-β (transforming growth factor beta) och PDGF (platelet-derived

growth factor).

Klinisk effekt

Den kliniska effekten av Esbriet har studerats i fyra multicenter-, randomiserade, dubbelblinda och

placebokontrollerade fas 3-studier av patienter med IPF. Tre av dessa fas 3-studier (PIPF-004,

PIPF-006 och PIPF-016) var multinationella medan en (SP3) utfördes i Japan.

I PIPF-004 och PIPF-006 jämfördes behandling med Esbriet 2 403 mg/dag med placebo. Studierna var

i det närmaste identiskt utformade med några få undantag, däribland en grupp som fick en medelhög

dos (1 197 mg/dag) i PIPF-004. I båda studierna gavs läkemedlet tre gånger dagligen under minst

72 veckor. Primärt effektmått i båda studierna var förändringen från utgångsläget till vecka 72 av

procent av förväntad forcerad vitalkapacitet (FVC).

I studie PIPF-004 var försämringen av procent av förväntad FVC från utgångsläget till vecka 72

signifikant mindre hos patienter som fick Esbriet (n = 174) än hos patienter som fick placebo (n = 174,

p = 0,001, kovariansanalys). Behandling med Esbriet minskade också signifikant försämringen av

procent av förväntad FVC från utgångsläget till vecka 24 (p = 0,014), vecka 36 (p < 0,001), vecka 48

(p < 0,001) och vecka 60 (p < 0,001). Vid vecka 72 såg man en försämring av procent av förväntad

FVC från utgångsläget på ≥ 10 % (ett tröskelvärde indikativt för mortalitetsrisken vid IPF) hos 20 %

av patienterna som fick Esbriet mot 35 % av patienterna som fick placebo (tabell 2).

Tabell 2

Bedömning av förändringen från baslinjen till vecka 72 i

procent av förväntad FVC i studien PIPF-004

Pirfenidon

2 403 mg/dag

(N = 174)

Placebo

(N = 174)

Försämring på ≥10 % eller död eller

lungtransplantation

35 (20 %)

60 (34 %)

Försämring på mindre än 10 %

97 (56 %)

90 (52 %)

Ingen försämring (FVC-förändring >0 %)

42 (24 %)

24 (14 %)

Man såg ingen skillnad mellan patienter som fick Esbriet respektive placebo avseende förändring från

utgångsläget till vecka 72 för den sträcka som avverkades under ett 6 minuters gångtest (6MWT)

enligt förbestämd kovariansanalys. Dock visades vid en

ad hoc-

analys att sträckan vid 6MWT

minskade med ≥ 50 m hos 37 % av patienterna som fick Esbriet jämfört med 47 % av patienterna som

fick placebo i PIPF-004.

I studien PIPF-006 hade behandling med Esbriet (n = 171) ingen effekt på försämringen av procent av

förväntat FVC från utgångsläget till vecka 72 jämfört med placebo (n = 173, p = 0,501). Behandling

med Esbriet minskade dock försämringen av procent av förväntad FVC från utgångsläget till vecka 24

(p < 0,001), vecka 36 (p = 0,011) och vecka 48 (p = 0,005). Vid vecka 72 sågs en minskning av FVC

på ≥ 10 % hos 23 % av patienterna som fick Esbriet och hos 27 % av patienterna som fick placebo

(tabell 3).

Tabell 3

Bedömning av förändringen från baslinjen till vecka 72 i

procent av förväntad FVC i studien PIPF-006

Pirfenidon

2 403 mg/dag

(N = 171)

Placebo

(N = 173)

Försämring på ≥10 % eller död eller

lungtransplantation

39 (23 %)

46 (27 %)

Försämring på mindre än 10 %

88 (52 %)

89 (51 %)

Ingen försämring

(FVC-förändring >0 %)

44 (26 %)

38 (22 %)

Förkortningen av gångsträckan vid 6MWT från utgångsläget till vecka 72 var signifikant mindre vid

jämförelse med placebo i studie PIPF-006 (p < 0,001), kovariansanalys). Dessutom sågs i en

ad hoc-analys att sträckan vid 6MWT minskade med ≥ 50 m hos 33 % av patienterna som fick Esbriet

jämfört med hos 47 % av patienterna som fick placebo i PIPF-006.

I en sammanslagen analys av överlevnaden i PIPF-004 och PIPF-006 var mortaliteten i gruppen som

fick Esbriet 2 403 mg/dag 7,8 % medan den i placebogruppen var 9,8 % (HR 0,77 (95 % KI, 0,47–

1,28)).

PIPF-016 jämförde behandlingen med Esbriet 2 403 mg/dag med placebo. Behandlingen

administrerades tre gånger dagligen i 52 veckor. Det primära effektmåttet var förändringen från

utgångsläget till vecka 52 i procent av förväntad FVC. Hos totalt 555 patienter var medianprocenten

av förväntad FCV och % DL

(diffusionskapacitet för kolmonoxid) 68 % (område: 48–91 %)

respektive 42 % vid utgångsläget (område: 27–170 %). Hos två procent av patienterna var procenten

av förväntad FVC under 50 % och hos 21 % av patienterna var procenten av förväntad DL

under

35 % vid utgångsläget.

I studie PIPF-016 minskade signifikant försämringen av procent av förväntad FVC från utgångsläget

vid vecka 52 i behandlingen hos patienter som fick Esbriet (N=278) jämfört med patienter som fick

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/160867/2017

EMEA/H/C/002154

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Esbriet

pirfenidon

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Esbriet. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

Esbriet ska användas.

Vad är Esbriet och vad används det för?

Esbriet är ett läkemedel som används för att behandla vuxna med lindrig till måttlig idiopatisk

lungfibros (IPF). IPF är en kronisk sjukdom där fibrös ärrvävnad kontinuerligt bildas i lungorna, vilket

orsakar ihållande hosta, återkommande lunginfektioner och svår andnöd. Idiopatisk innebär att

orsaken till sjukdomen är okänd.

Eftersom antalet patienter med IPF är litet betraktas sjukdomen som sällsynt och Esbriet

klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid sällsynta sjukdomar) den 16

november 2004.

Esbriet innehåller den aktiva substansen pirfenidon.

Hur används Esbriet?

Esbriet finns som kapslar (267 mg) och tabletter (267 mg, 534 mg och 801 mg) som tas vid måltider.

Dosen Esbriet ökas stadigt och inleds med 267 mg tre gånger om dagen under första veckan, 534 mg

tre gånger om dagen under andra veckan och 801 mg tre gånger om dagen från tredje veckan.

Patienter som får biverkningar som magproblem, hudreaktioner på ljus eller signifikanta förändringar i

nivåerna av leverenzymer kan behöva ta en lägre dos åtminstone tillfälligt.

Esbriet är receptbelagt och behandling ska endast påbörjas och övervakas av en läkare med erfarenhet

av att diagnostisera och behandla IPF. Mer information finns i bipacksedeln.

Esbriet

EMA/160867/2017

Sida 2/3

Hur verkar Esbriet?

Det är inte känt exakt hur pirfenidon, den aktiva substansen i Esbriet, verkar, men det har visats att

den minskar bildandet av fibroblaster och andra substanser som medverkar till bildandet av

fibervävnad under kroppens process för att reparera vävnad och på så sätt bromsar sjukdomsförloppet

hos IPF-patienter.

Vilken nytta med Esbriet har visats i studierna?

Esbriet var effektivare än placebo (overksam behandling) när det gällde att bromsa försämringen av

lungfunktionen i två huvudstudier på totalt 779 patienter med IPF. I den första studien jämfördes

också två doser av Esbriet (399 mg och 801 mg tre gånger om dagen). I båda studierna var

huvudeffektmåttet förändringen i patienternas lungfunktion efter 72 veckors behandling, mätt utifrån

forcerad vitalkapacitet (FVC). FVC är den största luftmängd en patient kan andas ut med full kraft efter

att ha andats in djupt, vilken minskar allteftersom tillståndet försämras.

I den första studien minskade FVC hos patienter som tog Esbriet i lägre grad än hos patienter som tog

placebo. I den första studien noterades också att Esbriet är effektivast i den högsta dosen. Resultaten

för den högre dosen från den första studien visade tillsammans med resultaten av den andra studien

(som innefattade samma högre dos) att den genomsnittliga minskningen av FVC var 8,5 procent för

patienter som tog Esbriet, jämfört med 11 procent för patienter som tog placebo.

Vilka är riskerna med Esbriet?

De vanligaste biverkningarna som orsakades av Esbriet under kliniska studier var illamående, utslag,

trötthet, diarré, dyspepsi (halsbränna), aptitförlust, huvudvärk och ljuskänslighetsreaktioner

(solbränneliknande reaktioner efter exponering för ljus). En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Esbriet finns i bipacksedeln.

Esbriet får inte ges till patienter som redan tar fluvoxamin (ett läkemedel som används för att

behandla depression och tvångssyndrom) eller till patienter med svåra lever- eller njurproblem. En

fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför godkänns Esbriet?

EMA:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) fann att Esbriet visats bromsa förloppet av IPF, mätt

utifrån FVC, utan allvarliga risker för patienterna. CHMP noterade också att det saknas effektiva

alternativa behandlingar. CHMP fann att nyttan med Esbriet är större än riskerna och rekommenderade

att Esbriet skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Esbriet?

Företaget som tillverkar Esbriet har påbörjat en studie av säkerheten efter godkännande för försäljning

för att samla in ytterligare information om patienter som fått Esbriet utskrivet och misstänkta

biverkningar. Företaget måste se till att alla läkare som förväntas förskriva Esbriet får

informationsmaterial med säkerhetsinformation om leverfunktionen och ljuskänslighetsreaktioner.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Esbriet har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Esbriet

EMA/160867/2017

Sida 3/3

Mer information om Esbriet

Den 28 februari 2011 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Esbriet

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Esbriet finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av ställningstagandet om Esbriet från kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2017.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen