Epoprostenol Ebb 1,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-04-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

02-05-2018

Aktiva substanser:
epoprostenolnatrium
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
B01AC09
INN (International namn):
epoprostenol
Dos:
1,5 mg
Läkemedelsform:
Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; epoprostenolnatrium 1,593 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
56036
Tillstånd datum:
2017-12-13

Läs hela dokumentet

1 / 12

Bipacksedel: Information till användaren

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

epoprostenol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Epoprostenol CampusPharma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Epoprostenol CampusPharma

Hur du använder Epoprostenol CampusPharma

Eventuella biverkningar

Hur Epoprostenol CampusPharma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Epoprostenol CampusPharma är och vad det används för

Epoprostenol CampusPharma innehåller den aktiva substansen epoprostenol som tillhör en grupp

läkemedel som kallas prostaglandiner, som hindrar blodet från att levra sig och vidgar blodkärlen.

Epoprostenol CampusPharma används för att behandla en lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell

hypertension, ett tillstånd med högt tryck i blodkärlen i lungorna. Epoprostenol CampusPharma vidgar

blodkärlen och minskar blodtrycket i lungorna.

Epoprostenol CampusPharma används också för att förhindra att blodet levrar sig under njurdialys,

när man inte kan använda heparin.

2. Vad du behöver veta innan du använder Epoprostenol CampusPharma

Använd inte Epoprostenol CampusPharma:

om du är allergisk mot epoprostenol eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du har

hjärtsvikt

om du, efter påbörjad behandling, börjar få ansamlingar av vätska i lungorna som orsakar

andnöd.

Om du tror att något av detta gäller dig,

ta inte Epoprostenol CampusPharma

tills du har rådfrågat

läkare.

Varningar och försiktighet

Innan du få Epoprostenol CampusPharma behöver din läkare veta:

om du har några problem med

blödningar

2 / 12

Hudskador vid injektionsstället

Epoprostenol CampusPharma injiceras i ett blodkärl. Det är viktigt att läkemedlet inte läcker ut från

blodkärlet i den omgivande vävnaden. Om det gör det kan huden skadas. Symptomen på detta är:

ömhet

brännande känsla

stickande känsla

svullnad

rodnad

Detta kan följas av blåsbildning och flagande hud. Medan du behandlas med Epoprostenol

CampusPharma är det viktigt att du kontrollerar injektionsstället.

Kontakta omedelbart sjukhus

för råd om hudområdet blir ömt, smärtande eller svullet eller om du

upptäcker några blåsor eller flagande hud.

Effekter av Epoprostenol CampusPharma på blodtryck och hjärtfrekvens

Epoprostenol CampusPharma kan orsaka att ditt hjärta slår snabbare eller långsammare. Även ditt

blodtryck kan bli för lågt. Medan du behandlas med Epoprostenol CampusPharma ska din puls och

ditt blodtryck kontrolleras. Symtom på lågt blodtryck är

yrsel

svimning

Tala med läkare

om du får dessa symtom. Din dos kan behöva minskas eller infusionen avbrytas.

Andra läkemedel och Epoprostenol CampusPharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria läkemedel.

En del läkemedel kan påverka hur Epoprostenol CampusPharma verkar eller öka sannolikheten att du

får biverkningar. Epoprostenol CampusPharma kan också påverka effekten av andra läkemedel om du

tar dem samtidigt. Dessa läkemedel inkluderar:

läkemedel som används för att

behandla högt blodtryck

läkemedel som används för att

förhindra blodproppar

läkemedel som används för att

lösa upp blodproppar

läkemedel som används för att

behandla inflammation och smärta

(även kallade ”NSAIDs”)

digoxin (används för att behandla

hjärtsjukdom

Tala om för din läkare eller apotekspersonal

om du tar något av dessa.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom dina symtom kan förvärras under

graviditet.

Det är inte känt om innehållsämnena i Epoprostenol CampusPharma passerar över i modermjölk

. Du

bör avbryta amningen av ditt barn under behandlingen med Epoprostenol CampusPharma.

Körförmåga och användning av maskiner

Din behandling kan ha effekt på din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte

motorfordon eller använd maskiner om du känner dig påverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3 / 12

Epoprostenol CampusPharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 2,43 mmol (eller 56 milligram) natrium (salt) per dos. Detta bör beaktas av

patienter som ordinerats saltfattig kost.

3. Hur du använder Epoprostenol CampusPharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare avgör hur mycket Epoprostenol CampusPharma som är rätt dos för dig. Mängden du får är

baserad på din kroppsvikt och vilken sjukdom du har. Din dos kan ökas eller minskas beroende på hur

väl du svarar på behandlingen.

Epoprostenol CampusPharma ges som en långsam infusion (dropp) i ett blodkärl.

Pulmonell arteriell hypertension

Din första behandling kommer att ges på sjukhuset. Detta beror på att din läkare behöver övervaka dig

och hitta den dos som är bäst för dig.

Du börjar med en infusion av Epoprostenol CampusPharma. Dosen ökas, tills symtomen lindras, och

eventuella biverkningar är hanterbara. När den bästa dosen har hittats, kommer en permanent sond

(slang) sättas i ett av dina blodkärl. Du kan sedan behandlas med hjälp av en infusionspump.

Njurdialys

Du kommer att få en infusion med Epoprostenol CampusPharma under tiden du får dialys.

Användning av Epoprostenol CampusPharma i hemmet (endast för behandling av pulmonell

arteriell hypertension)

Om du behandlar dig själv hemma, kommer din läkare eller sjuksköterska att visa hur du förbereder

och använder Epoprostenol CampusPharma. De kommer även att ge dig råd hur man kan avbryta

behandlingen om så behövs. Avbrytande av Epoprostenol CampusPharma-behandling måste göras

gradvis. Det är mycket viktigt att du noga följer

alla

instruktioner.

Epoprostenol CampusPharma är tillgängligt som ett pulver i en injektionsflaska av glas. Innan

användning måste pulvret lösas upp i spädningsvätskan som medföljer. Spädningsvätskan innehåller

inte konserveringsmedel. Om det blir kvar något av spädningsvätskan måste den kastas bort.

Hur du ska hantera injektionsslangen

Om du har fått en slang satt i kärl är det

mycket viktigt

att du håller detta område rent, du kan annars

få en infektion. Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa hur du rengör slangen och området runt

omkring. Det är mycket viktigt att du noga följer alla deras instruktioner.

Om du har tagit för stor mängd Epoprostenol CampusPharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Sök akut läkarhjälp

om du tror att du har använt eller fått för mycket Epoprostenol CampusPharma.

Symtom på överdosering kan vara huvudvärk, illamående, kräkningar, snabb hjärtfrekvens, värme

eller stickningar eller känsla av att du ska svimma (yrsel).

Om du har glömt att ta Epoprostenol CampusPharma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4 / 12

Om du slutar att ta Epoprostenol CampusPharma

Avbrytande av Epoprostenol CampusPharma-behandlingen måste ske gradvis. Om behandlingen

avbryts för snabbt kan du få allvarliga biverkningar, inklusive yrsel, kraftlöshet och andningsbesvär.

Kontakta din läkare, sjuksköterska eller sjukhus

omedelbart om du får problem med att

infusionspumpen eller injektionsslangen stoppar eller hindrar behandlingen med Epoprostenol

CampusPharma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tala med din läkare eller sjuksköterska omedelbart

eftersom dessa kan vara symtom på infektion i

blodet, lågt blodtryck eller allvarlig blödning:

Du känner att hjärtat slår snabbare eller att du har bröstsmärta eller andnöd.

Du känner dig yr eller svimfärdig, speciellt när du står upp.

Du har feber eller frossa.

Du har mer frekventa eller längre perioder med blödningar.

Andra eventuella biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga

biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 10

personer:

huvudvärk

smärta i käken

smärta

kräkningar

illamående

diarré

rodnad i ansiktet

Vanliga

biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10

personer:

infektion i blodet (sepsis)

snabb hjärtrytm

långsam hjärtrytm

lågt blodtryck

blödningar och blåmärken på olika ställen som uppkommer lättare än normalt, till exempel

blödningar från näsan eller tandköttet

obehag eller smärta i magen

bröstsmärta

ledsmärta

ångest, nervositet

utslag

smärta vid injektionsstället

Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov

minskning av antalet blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig).

5 / 12

Mindre vanliga

biverkningar

Dessa kan förekomma

upp till 1 av 100

personer:

svettningar

muntorrhet

Sällsynta

biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 1000

personer:

infektion vid injektionsstället

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10 000

personer:

känsla av tryck över bröstet

känna sig trött eller svag

känsla av uppkördhet

blek hud

rodnad vid injektionsstället

överaktiv sköldkörtel

blockering av injektionsslangen

Andra biverkningar

Det är inte känt hur många som drabbas av följande:

ansamling av vätska i lungorna (lungödem)

ökat blodsocker

hjärtat pumpar ut för mycket blod, vilket leder till andnöd, trötthet, svullnad i benen och

buken på grund av vätskeansamling samt ihållande hosta

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Epoprostenol CampusPharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Pulver till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Tillslut injektionsflaskan väl. Fuktkänsligt.

Förvaras vid högst 25°C

Vätska till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25°C

6 / 12

Förvaring efter beredning:

Pulmonell arteriell hypertension

När Epoprostenol CampusPharma pulver har lösts upp och spätts, bör det användas omedelbart. Om

du får Epoprostenol CampusPharma via en infusionspump kan en specialanpassad kylpåse användas

för att bibehålla temperaturen av lösningen.

När en

kylpåse används, kan lösningen förvaras i pumpen i upp till 24 timmar

vid 2-8

C om

nödvändigt. Kylpåsen måste regelbundet bytas under dagen, för att bibehålla temperaturen av

lösningen.

Om man

inte använder en kylpåse kan lösningen förvaras i pumpen

i upptill 12 timmar vid 25

C, om den precis har blivit beredd.

i maximalt 8 timmar, om den är beredd tidigare och har förvarats i kylskåp vid 2-8

Njurdialys

När Epoprostenol CampusPharma pulvret har lösts upp och spätts kan oanvänd lösning förvaras vid

C och användas inom 12 timmar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apoteksperonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Pulver till infusionsvätska, lösning

Den aktiva substansen är epoprostenol (som natrium).

En injektionsflaska innehåller 1,593 milligram epoprostenolnatrium, motsvarande 1,5 milligram

epoprostenol.

Övriga innehållsämnen är:

Pulver till infusionsvätska, lösning: Mannitol, glycin, natriumklorid, natriumhydroxid (till pH

justering)

Vätska till infusionsvätska, lösning: Glycin, natriumklorid, natriumhydroxid (till pH justering),

vatten för injektionsvätskor

När en injektionsflaska innehållande 1,5 mg epoprostenol bereds med 50 ml steril buffert erhålls en

koncentration på 30 000 nanogram per ml.

Vätska till infusionsvätska, lösning

Varje injektionsflaska innehåller 50 ml steril glycinbuffert som innehåller ca 55 milligram natrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Epoprostenol CampusPharma är ett vit, frystorkad, pulverkaka förpackad i en klar injektionsflaska av

glas med grå propp och lock av aluminium med röd flip-off insats. Vätskan är en klar, färglös lösning

förpackad i en klar injektionsflaska av glas.

Efter tillberedning är Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från

partiklar.

Varje förpackning innehåller:

En injektionsflaska Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg, innehållande en vit frystorkad

pulverkaka förpackad i en 15 ml klar injektionsflaska av glas typ I med grå propp och lock av

aluminium med röd flip-off insats.

7 / 12

Två klara injektionsflaskor av glas med 50 ml steril glycinbuffert, pH 10,5.

Ett sterilfilter för aseptisk beredning av infusionslösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

031-205020

Tillverkare

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Webservice GmbH

Lindigstraße 6

D-63801 Kleinostheim

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark:

Epoprostenol "Campuspharma" 1500 mikrogram pulver og solvens til

infusionsvæske, opløsning

Norge:

Epoprostenol Campuspharma 1,5 mg pulver og væske til infusionsvæske,

oppløsning

Tyskland:

Epoprostenol Rotexmedica 1,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer

Infusionslösung

Sverige:

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg Pulver och vätska till infusionsvätska,

lösning

Storbritannien:

Epoprostenol 1,5 mg Powder and Solvent for Solution for Infusion

Denna bipacksedel godkändes senast:

2020-04-22

8 / 12

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administration

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg ska endast beredas med den specifika sterila spädningsvätskan

för eporostenol. Vänligen se instruktioner nedan samt SmPC avsnitt 6.6 för information angående

beredning, spädning och beräkning av dos.

Efter beredning blir Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.

Epoprostenol CampusPharma är bara lämpligt för kontinuerlig infusion, antingen intravaskulärt eller

in i blodet via dialysapparaten.

Epoprostenol CampusPharma ska inte ges som bolusinjektion.

Njurdialys:

Vuxna:

Följande generella schema för infusion har visat sig effektivt för vuxna:

Före dialys

: 4 nanogram/kg/min intravenöst i 15 minuter.

Under dialys:

4 nanogram/kg/min i den arteriella ingången i dialysapparaten.

Infusionen ska stoppas i slutet av dialysen.

Rekommenderad dos för njurdialys ska endast överskridas under noggrann patientövervakning.

Barn och äldre:

Det finns ingen information tillgänglig rörande användning av epoprostenol vid njurdialys hos barn

eller äldre patienter.

Primär och sekundär pulmonell hypertension:

Vuxna:

Följande behandlingsplan har visat sig vara effektiv:

Korttids (akut) dostitrering:

För att bestämma långtids-infusionshastigheten är det nödvändigt med en korttidsdoseringsprocedur

administrerad via antingen en perifer eller central ven.

Initial infusionshastighet är 2 nanogram/kg/min och ökas i steg om 2 nanogram/kg/min var 15:e minut

eller längre, tills maximal hemodynamisk nytta uppnås eller tills det uppstår dosbegränsande

farmakologiska effekter.

Om den initiala infusionshastigheten på 2 nanogram/kg/min inte tolereras väl, måste en lägre dos

fastställas.

Under akut dostitrering i kliniska studier var den maximala tolererbara dosen 8,6 ± 0,3

nanogram/kg/min.

Kontinuerlig långtidsinfusion:

Kontinuerlig långtidsinfusion av Epoprostenol CampusPharma ska administreras via en central

venkateter. Tillfälliga perifera intravenösa infusioner kan ges fram tills att central tillfart är etablerad.

Långtidsinfusioner ska inledas med 4 nanogram/kg/min lägre än den maximala tolererade

infusionshastigheten som fastställts under dostitreringen. Om den högsta tolererade

infusionshastigheten är mindre än 5 nanogram/kg/min, bör långtidsinfusionen inledas med halva den

högsta tolererade infusionshastigheten.

9 / 12

Dosjusteringar:

Ändringar i infusionshastigheten vid långtidsinfusion bör baseras på patientens långvariga,

återkommande eller förvärrade symtom på PPH eller på förekomsten av biverkningar på grund av

höga doser av Epoprostenol CampusPharma. Generellt kan man förvänta sig att den initiala

långtidsdosen behöver ökas över tiden. Dosökningar bör övervägas om symptomen kvarstår eller

återkommer efter att ha varit bättre.

Infusionshastigheten bör ökas med 1 till 2 nanogram/kg/min i intervaller som är tillräckligt långa för

att bedöma kliniskt svar. Dessa intervall bör vara minst 15 minuter.

När en ny infusionshastighet fastställts bör patienten observeras och stående och liggande blodtryck

och hjärtfrekvens övervakas under flera timmar för att säkerställa att den nya dosen tolereras.

Under långtidsinfusion kan förekomsten av dosrelaterade farmakologiska händelser, liknande dem

som ses vid dostitrering, kräva en minskning av infusionshastighet. Biverkningar kan dock ibland

försvinna utan dosjustering.

Dosen bör minskas stegvis med 2 nanogram/kg/min var 15:e minut eller längre tills de

dosbegränsande verkningarna försvinner. Plötslig utsättning av Epoprostenol CampusPharma eller

plötsliga stora minskningar av infusionshastigheten bör undvikas.

Förutom vid livshotande situationer (t.ex. medvetslöshet, kollaps, etc) bör infusionshastigheten av

Epoprostenol CampusPharma endast justeras under ledning av en läkare.

Peroral antikoagulantia gavs kontinuerligt till den PPH kliniska försökspopulationen tillsammans med

fortsatt intravenös epoprostenol och tolererades väl. Samtidig peroral antikoagulantiabehandling

rekommenderas.

Barn:

Information om användning av epoprostenol hos barn med PPH/SPH är begränsad.

Äldre:

Information om användningen av epoprostenol hos patienter över 65 år är begränsad. Generellt bör

dosen till äldre patienter väljas noga med hänsyn till den högre frekvensen av nedsatt lever-, njur-

eller hjärtfunktion och samtidiga sjukdomar eller annan läkemedelsbehandling.

Beredning och spädning:

Särskild försiktighet ska iakttas vid beredning av infusionen samt beräkning av infusionshastigheten.

Nedanstående procedur ska följas noggrant.

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg ska beredas och spädas med steril teknik, omedelbart innan

kliniskt användning.

Upplösningstiden ska vara högst 30 sekunder.

Efter beredning är Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.

Njurdialys

Beredning

Använd endast medföljande glycinbuffert för beredning.

Dra upp ca. 10 ml glycinbuffert i en steril spruta, innehållet injiceras i injektionsflaskan med

1,5 mg frystorkad epoprostenol och skakas försiktigt tills pulvret är upplöst.

Dra upp epoprostenollösningen i sprutan, injicera tillbaka lösningen i injektionsflaskan med

resterande glycinbuffert och blanda grundligt.

Denna lösning refereras nu till som den koncentrerade lösningen och innehåller 30 000 nanogram per

ml epoprostenol. Bara den här koncentrerade lösningen lämpar sig för ytterligare spädning inför

användning.

10 / 12

När 1,5 mg epoprostenolpulver bereds med 50 ml glycinbuffert, har den färdiga infusionsvätskan ett

pH på ca 10,5 och ett natriuminnehåll på ca 56 mg.

Spädning

För administration med en pump, som kan dosera små jämna volymer, kan lämpliga andelar av

koncentrerad lösning spädas med steril fysiologisk saltlösning.

Den kan spädas ut med fysiologisk saltlösning (0,9 %), förutsatt att ett förhållande av 6 volymer

saltlösning till 1 volym koncentrerad lösning inte överskrids; t ex. 50 ml av koncentrerad lösning

utspädd med maximalt 300 ml saltlösning.

Andra vanliga intravenösa lösningar är inte tillfredsställande för spädning av den koncentrerade

lösningen, då det krävda pH-värdet inte uppnås. Epoprostenollösningar är mindre stabila vid lägre pH.

Innan lösningen används i koncentrerad eller utspädd form måste den filtreras. För filtration dras den

beredda lösningen upp i en stor spruta och därefter fästes det medföljande sterilfiltret på sprutan.

Spruta den koncentrerade lösningen direkt i valt infusionslösning genom bestämt, men inte för hårt

tryck. Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning. Blanda noga.

Filterenheten är för engångsbruk och ska kasseras efter användning.

Vid beredning och spädning enligt ovanstående anvisning, har epoprostenol infusionslösning ett pH

på ca 10 och bibehåller 90 % av den ursprungliga potensen under ca 12 timmar vid 25°C.

BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten beräknas enligt följande formel:

Infusionshastighet

dos (ng/kg/min) x kroppsvikt (kg)

(ml/min)

k

oncentration av lösningen (ng/ml)

Infusionshastighet (ml/timme) = Infusionhastighet (ml/min) x 60

Infusionhastighetsformel - exempel

Då Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg används i njurdialys kan den administreras som koncentrerad

lösning (a) eller i utspädd form (b).

a. Användning av

koncentrerad lösning

d.v.s. 30 000 ng/ml epoprostenol.

Lösningens koncentration = 30 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

0,18

0,20

2

n/a*

n/a*

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

3

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

4

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,72

0,80

5

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Flödeshastigheter i ml/timme

11 / 12

* Väldigt låga flödeshastigheter krävs. Utspädda lösningar i fysiologisk saltlösning bör övervägas.

b. Användning av koncentrerad lösning, utspädd:

10 ml

koncentrerad lösning

+ 50 ml fysiologisk saltlösning (0,9 %). Ger en slutvolym på 60 ml.

Resulterande koncentration = 5 000 nanogram/ml epoprostenol.

Lösningens koncentration = 5 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

Flödeshastigheter i ml/timme

Primär och sekundär pulmonell hypertension

Följande förpackning finns tillgänglig för behandling av primär pulmonell hypertension:

En injektionsflaska innehållande frystorkad epoprostenolnatrium motsvarande 1,5 mg epoprostenol

tillsammans med två 50 ml injektionsflaskor innehållande steril glycinbuffert.

Initialt ska en förpackning med buffert användas. Vid långtidsbehandling med epoprostenol kan

slutkoncentrationen av lösningen ökas genom att tillsätta ytterligare en injektionsflaska med

frystorkad epoprostenol.

Bara injektionsflaskor innehållande samma mängd som den första startförpackningen får användas för

att öka lösningens slutkoncentration.

Beredning:

Den ska utföras enligt instruktionerna som ges för njurdialys. Bereds en förpackning innehållande 1,5

mg epoprostenol med 50 ml steril buffert erhålls en koncentration av 30 000 nanogram per ml.

Spädning:

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg kan antingen användas som koncentrerad lösning eller i utspädd

form för behandling av PPH/SPH. Bara medföljande glycinbuffert får användas till ytterligare

spädning av beredd Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg. Vid behandling av primär eller sekundär

pulmonell hypertension med Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg får fysiologisk saltlösning inte

användas.

Följande koncentrationer är vanliga för behandling av primär och sekundär pulmonell hypertension:

30 000 ng/ml – 1,5 mg epoprostenol beredd till en slutvolym av 50 ml i glycinbufferten.

15 000 ng/ml – 1,5 mg epoprostenol beredd och utspädd till en slutvolym av 100 ml i

glycinbufferten.

Den maximalt rekommenderade koncentrationen för användning vid primär eller sekundär pulmonell

hypertension är 60 000 ng/ml.

12 / 12

Då Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg används för primär pulmonell hypertension får den inte

administreras tillsammans med andra parenterala lösningar eller läkemedel.

För att späda den koncentrerade lösningen, dra upp den i en större spruta och fäst sedan det

medföljande sterilfiltret på sprutan.

Spruta den koncentrerade lösningen direkt in i pumpkassetten, med bestämt, men inte för hårt tryck.

Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning.

Ta bort filtret från sprutan och ta upp ytterligare mängd av glycinbuffert som krävs för att få önskad

spädning.

Sätt filtret på sprutan igen och spruta denna extra buffertvolym till den koncentrerade lösningen

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg i kassetten.

Blanda noga.

Filterenheten få bara användas till spädning av en förpackning. Därefter ska den kasseras.

Den ambulatoriska pumpen som används för administration av Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg

ska (1) vara liten och lätt, (2) kunna justera ökningar i infusionshastigheten i ng/kg/min, (3) ha

ocklusion, infusionsslut och lågt batterilarm, (4) ha en noggrannhet av programmerad hastighet på

± 6%, (5) styras av positivt tryck (kontinuerligt eller pulserande) med intervaller där pulseringen inte

överskrider 3 minuter vid infusionshastigheter som används för att leverera Epoprostenol

CampusPharma 1,5 mg, samt (6) inkludera kylpåse-system. Behållaren ska vara av polyvinylklorid,

polypropen eller glas.

Infusionspåsen ska skyddas mot ljus under infusionstiden.

BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten kan beräknas med hjälp av ovanstående formel för njurdialys.

Nedan visas ett exempel för en vanligen använd koncentration vid primär eller sekundär pulmonell

hypertension.

Infusionshastighet för en koncentration av 15 000 nanogram/ml:

Lösningens koncentration = 15 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

4

6

8

10

12

14

16

Flödeshastigheter i ml/timme

Läs hela dokumentet

1 / 13

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 1,593 mg epoprostenolnatrium motsvarande 1,5 mg epoprostenol.

Varje injektionsflaska med vätska innehåller 50 ml steril glycinbuffert som innehåller ca 55 mg

natrium.

När en injektionsflaska med 1,5 mg epoprostenol bereds med 50 ml steril buffert, blir

slutkoncentrationen 30 000 nanogram per ml.

Hjälpämnen med känd effekt: innehåller ca 2,43 mmol (eller 56 mg) natrium efter beredning med 50

ml glycinbuffert.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning.

Vit frystorkad pulverkaka i färglös injektionsflaska av glas och en klar, färglös lösning i en 50 ml

injektionsflaska av glas. När 1,5 mg epoprostenolpulver bereds med 50 ml glycinbuffert, har den

färdiga infusionsvätskan ett pH på ca 10,5 och ett natriuminnehåll på ca 56 mg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Epoprostenol CampusPharma är indicerat för:

Pulmonell arteriell hypertension

Epoprostenol CampusPharma är indicerat för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH)

(idiopatisk eller ärftlig PAH och PAH associerad med bindvävssjukdom) hos patienter med symtom

av WHO-funktionsklass III-IV för att förbättra ansträngningskapaciteten (se avsnitt 5.1).

Njurdialys

Epoprostenol CampusPharma är indicerat för användning vid hemodialys i akuta situationer där

användning av heparin medför stor risk för uppkomst eller försvårande av blödning, eller där

användning av heparin är kontraindicerat av andra skäl (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering:

Pulmonell arteriell hypertension:

Epoprostenol är endast indicerat för kontinuerlig intravenös infusion.

2 / 13

Behandling med epoprostenol ska inledas och övervakas endast av läkare med erfarenhet av

behandling av pulmonell arteriell hypertension.

Kortsiktig (akut) dosinställning:

Denna procedur bör genomföras på sjukhus med adekvata resurser för återupplivning.

Kortsiktig dosinställning sker genom administrering via en perifer eller central venkateter i syfte att

bestämma den långsiktiga infusionshastigheten. Infusionshastigheten inleds med 2 nanogram/kg/min

och ökas i steg om 2 nanogram/kg/min var 15:e minut eller längre, tills maximal hemodynamisk nytta

uppnås eller dosbegränsande farmakologiska effekter uppstår. Om den inledande infusionshastigheten

på 2 nanogram/kg/min inte tolereras ska en lägre dosering sökas som patienten tolererar.

Långsiktig kontinuerlig infusion:

Långsiktig kontinuerlig infusion av Epoprostenol CampusPharma bör ske via en central venkateter.

Tillfällig intravenös infusion via perifer venkateter kan ske tills en central venkateter satts. Långsiktig

infusion bör inledas med en dosering som är 4 nanogram/kg/min lägre än den maximala tolererbara

infusionshastighet som bestämts vid den kortsiktiga dosinställningen. Om den maximala tolererbara

infusionshastigheten är mindre än 5 nanogram/kg/min bör den långsiktiga infusionen inledas med

halva den maximala tolererbara infusionshastigheten.

Dosanpassning:

Ändring av den långsiktiga infusionshastigheten bör baseras på om patientens symtom på pulmonell

arteriell hypertension kvarstår, återkommer eller förvärras, eller på uppkomsten av biverkningar som

orsakas av alltför höga doser Epoprostenol CampusPharma.

Normalt kan man förvänta sig att den ursprungliga långsiktiga doseringen kommer att behöva ökas

efter hand. Dosökning bör övervägas om symtom på pulmonell arteriell hypertension kvarstår eller

återkommer efter en förbättring. Infusionshastigheten bör ökas i steg om 1-2 nanogram/kg/min med

tillräckliga intervall för att kunna avläsa det kliniska svaret; intervallen bör vara minst 15 minuter. När

en ny infusionshastighet fastställts bör patienten hållas under uppsikt, och blodtrycket i stående och

liggande samt hjärtfrekvensen bör mätas under flera timmars tid för att kontrollera att den nya

doseringen tolereras.

Under långsiktig infusion kan uppkomsten av dosrelaterade farmakologiska händelser av det slag som

observerades vid dosinställningen kräva att infusionshastigheten reduceras, biverkningarna kan även

ibland upphöra utan någon dosanpassning. Dossänkningar bör ske i steg om 2 nanogram/kg/min var

15:e minut eller längre, tills de dosbegränsande effekterna upphör. Tvärt avbrott i tillförseln av

Epoprostenol CampusPharma, eller plötsliga stora minskningar av infusionshastigheten bör undvikas,

på grund av risken för en potentiellt dödlig reboundeffekt (se avsnitt 4.4). Förutom i livshotande

situationer (t.ex. vid medvetslöshet, kollaps, etc.) bör infusionshastigheten för Epoprostenol

CampusPharma ändras endast under ledning av läkare.

Njurdialys:

Epoprostenol CampusPharma lämpar sig endast för kontinuerlig infusion, antingen intravenöst eller

till det blod som når dialysatorn.

Följande infusionsschema har visat sig effektivt för vuxna:

Före dialys: 4 nanogram/kg/min intravenöst i 15 minuter.

Under dialys: 4 nanogram/kg/min till dialysatorns arteriella inlopp.

Infusionen bör avbrytas när dialysen slutar.

Den rekommenderade dosen för njurdialys bör inte överskridas utan noggrann övervakning av

patientens blodtryck.

Äldre patienter

3 / 13

Det finns ingen specifik information om användning av Epoprostenol CampusPharma till patienter

över 65 år i samband med njurdialys eller pulmonell arteriell hypertension. Normalt bör dosen vid

behandling av en äldre patient väljas med omsorg, med beaktande av den ökade förekomsten av

nedsatt funktion hos lever, njurar (vid pulmonell arteriell hypertension) eller hjärta, samt av annan

samtidig sjukdom eller behandling.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Epoprostenol CampusPharma för barn under 18 års ålder har ännu inte

fastställts.

Administreringssätt

Beredning av infusionslösning av Epoprostenol CampusPharma:

Efter beredning får lösningen inte administreras under längre tid än 12 timmar om den hålls vid

rumstemperatur (mellan 15°C och 25°C). Den bör hållas vid en temperatur under 25°C och skyddas

mot ljus.

Innan den färdigberedda lösningen av Epoprostenol CampusPharma används i rumstemperatur kan

den förvaras i kylskåpstemperatur, 2-8°C, under högst 40 timmar. I så fall bör lösningen inte användas

under längre tid än 8 timmar vid rumstemperatur.

Den färdigberedda lösningen bör inspekteras före administrering. Den får inte användas om den

uppvisar missfärgning eller partiklar.

Ytterligare anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i

avsnitt 6.6.

Epoprostenol får inte administreras som en intravenös bolus.

4.3

Kontraindikationer

Epoprostenol CampusPharma är kontraindicerat till patienter som:

har känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

har kronisk hjärtsvikt till följd av svårt nedsatt vänsterkammarfunktion.

Epoprostenol CampusPharma får inte ges som långsiktig behandling till patienter som

utvecklar pulmonellt ödem vid dosinställningen.

4.4

Varningar och försiktighet

På grund av det höga pH-värdet i den färdigberedda infusionslösningen bör försiktighet iakttas för att

undvika extravasation vid administreringen med åtföljande risk för vävnadsskada.

Epoprostenol CampusPharma är en stark pulmonell och systemisk vasodilatator. De kardiovaskulära

effekterna av infusionen upphör inom 30 minuter när administreringen avbrutits.

Epoprostenol CampusPharma är en stark hämmare av trombocytaggregationen, vilket innebär att en

ökad risk för blödningskomplikationer bör beaktas, särskilt för patienter med andra riskfaktorer för

blödning (se avsnitt 4.5).

Om kraftig hypotoni uppkommer under administreringen av Epoprostenol CampusPharma bör dosen

minskas eller infusionen avbrytas. Allvarlig hypotoni kan uppstå vid överdosering, och kan leda till

medvetslöshet (se avsnitt 4.9).

Blodtrycket och hjärtfrekvensen bör övervakas under administreringen av Epoprostenol

CampusPharma.

4 / 13

Epoprostenol CampusPharma kan leda till antingen sänkt eller ökad hjärtfrekvens. Förändringen tros

vara beroende av såväl den grundläggande hjärtfrekvensen som koncentrationen av Epoprostenol

CampusPharma i den administrerade lösningen.

Effekterna av Epoprostenol CampusPharma på hjärtfrekvensen kan maskeras av samtidig tillförsel av

andra läkemedel vilka påverkar kardiovaskulära reflexer.

Extrem försiktighet bör tillämpas för patienter med kranskärlssjukdom.

Förhöjda värden av glukos i serum har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Pulmonell arteriell hypertension

Vissa patienter med pulmonell arteriell hypertension har utvecklat pulmonellt ödem i samband med

dosinställningen, vilket kan vara förknippat med pulmonell venocklusiv sjukdom. Epoprostenol

CampusPharma får inte ges som långsiktig behandling till patienter som utvecklar pulmonellt ödem

vid dosinställningen (se avsnitt 4.3).

Tvärt avbrott eller uppehåll i infusionen måste undvikas, utom i livshotande situationer. Ett tvärt

behandlingsavbrott kan utlösa en reboundeffekt med pulmonell arteriell hypertension, som ger yrsel,

asteni, ökad dyspne och kan leda till död (se avsnitt 4.2).

Epoprostenol CampusPharma infunderas kontinuerligt via en permanent kvarliggande central

venkateter, via en liten portabel infusionspump. Behandling med Epoprostenol CampusPharma kräver

således att patienten kan säkerställa steril beredning av infusionslösningen, administrering av

lösningen, skötsel av den centrala venkatetern och tillgång till intensiv och fortlöpande

patientutbildning.

Sterilteknik måste tillämpas när lösningen bereds och vid skötsel av katetern. Även korta uppehåll i

tillförseln av Epoprostenol CampusPharma kan leda till snabb symtomförvärring. Beslutet att behandla

med Epoprostenol CampusPharma mot pulmonell arteriell hypertension bör baseras på patientens

förståelse för att behandlingen med Epoprostenol CampusPharma sannolikt kommer att behöva pågå

under lång tid, eventuellt under flera år, och patientens förmåga att acceptera och sköta en permanent

venkateter och en infusionspump bör utredas noggrant.

Njurdialys

Den blodtryckssänkande effekten av Epoprostenol CampusPharma kan förstärkas av användningen av

acetatbuffert i dialysvätskan under njurdialysen.

Under njurdialys med samtidig användning av Epoprostenol CampusPharma bör åtgärder vidtas så att

hjärtats pumpeffekt ökar mer än minimalt, så att tillförseln av syre till perifera vävnader inte minskar.

Epoprostenol CampusPharma är inte en konventionell antikoagulant. Epoprostenol CampusPharma

har använts med framgång istället för heparin vid njuranalys, men i en liten andel av dialysfallen har

blodet levrats i dialyskretsen så att dialysen behövt avbrytas. När enbart Epoprostenol CampusPharma

används kan mätningar av exempelvis levringstid i aktiverat helblod vara mindre pålitliga.

Lösningen innehåller inget konserveringsmedel vilket innebär att flaskan bara kan användas vid ett

tillfälle och måste sedan kasseras.

Detta läkemedel innehåller ca. 2,43 mmol (eller 56 mg) natrium efter beredning med 50 ml

glycinbuffert, vilket bör beaktas för patienter som ordinerats saltfattig kost.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

När Epoprostenol CampusPharma ges till patienter som samtidigt får antikoagulantia bör

standardövervakning av koagulationsvärdena tillämpas.

5 / 13

Epoprostenol CampusPharmas kärlvidgande effekt kan förstärka eller förstärkas av andra

vasodilatatorer som tas samtidigt.

På samma sätt som rapporterats för andra prostaglandinanaloger kan Epoprostenol CampusPharma

minska den trombolytiska effekten av vävnadsaktivator (t-PA), genom att öka leverns

omsättningshastighet för t-PA.

När NSAID-preparat eller andra läkemedel som påverkar trombocyternas aggregation används

samtidigt kan Epoprostenol CampusPharma öka risken för blödningar.

Patienter som får digoxin kan uppvisa förhöjda digoxinhalter efter påbörjad behandling med

Epoprostenol CampusPharma. Denna effekt är kortvarig, men kan vara klinisk signifikant för patienter

som är känsliga för digoxin.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Det finns en begränsad mängd data från användning av epoprostenol hos gravida kvinnor.

Djurstudier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter av reproduktiv toxicitet (se

avsnitt 5.3).

Eftersom det saknas alternativa läkemedel kan epoprostenol användas till de kvinnor som väljer att

inte avbryta sin graviditet trots den kända risken för pulmonell arteriell hypertension under

graviditeten.

Amning

Det är inte känt hurvida epoprostenol eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Det kan inte

uteslutas att det finns en risk för det ammande barnet. Amning bör avbrytas under behandling med

Epoprostenol CampusPharma.

Fertilitet

Det finns inga uppgifter om effekterna av epoprostenol på fertiliteten hos människor.

Reproduktionsstudier på djur har inte visat några effekter på fertiliteten (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pulmonell arteriell hypertension och den kliniska vården av denna kan påverka förmågan att framföra

fordon och använda maskiner.

Det finns inga uppgifter om effekterna av användning av Epoprostenol CampusPharma vid njurdialys

på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Biverkningar anges nedan uppdelade på organklass och frekvens. Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga:

1/10 (

10%)

Vanliga:

1/100, <1/10 (≥1% and <10%)

Mindre vanliga:

1/1 000, <1/100 (≥0,1% and <1%)

Sällsynta:

1/10 000, <1/1 000 (≥0,01% and <0,1%)

Mycket sällsynta: <1/10 000 (<0,01%)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer

Vanliga

Sepsis, septikemi (oftast härrörande från infusionssystemet för

Epoprostenol CampusPharma)

Blodet och lymfsystemet

6 / 13

Vanliga

Minskat antal trombocyter, blödningar på olika ställen (t.ex. pulmonella,

gastrointestinala, epistaxis, intrakraniella, postproceduriella,

retroperitoneala).

Endokrina systemet

Mycket sällsynta

Hypertyreoidism

Psykiska störningar

Vanliga

Ångest, nervositet

Mycket sällsynta

Upprördhet

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Huvudvärk

Hjärtat

Vanliga

Takykardi

, bradykardi

Ingen känd frekvens

Hjärtsvikt med hög minutvolym

Blodkärl

Mycket vanliga

Ansiktsrodnad (syns även på sövda patienter)

Vanliga

Hypotoni

Mycket sällsynta

Blekhet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Pulmonellt ödem

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Illamående, kräkningar, diarré

Vanliga

Buksmärtor, ibland rapporterade som magbesvär

Ovanliga

Muntorrhet

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Utslag

Ovanliga

Svettning

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga

Ont i käkarna

Vanliga

Artralg

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Smärta (ospecificerad)

Vanliga

Smärta på injektionsstället*, bröstsmärtor

Sällsynta

Lokal infektion*

Mycket sällsynta

Erytem på infusionsstället*, ocklusion av venkatetern*, slöhet, tryck över

bröstet

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Förhöjt blodglukosvärde

* Förknippas med administrationssystemet för Epoprostenol CampusPharma

Kateterrelaterade infektioner som orsakats av organismer som inte alltid uppfattas som patogena

(inklusive micrococcus) har rapporterats

Takykardi har rapporterats som en reaktion på Epoprostenol CampusPharma vid doseringar på

5 nanogram/kg/min och lägre.

Bradykardi, ibland i kombination med ortostatisk hypotoni, har förekommit hos friska frivilliga vid

doseringar av Epoprostenol CampusPharma på över 5 nanogram/kg/min. Bradykardi i förening med

en avsevärd minskning av systoliskt och diastoliskt blodtryck har förekommit hos friska frivilliga efter

intravenös tillförsel av Epoprostenol CampusPharma i en dosering på 30 nanogram/kg/min.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

7 / 13

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Den främsta effekten av överdosering kan förväntas vara hypotoni.

Normalt utgör de effekter som noteras efter överdosering av Epoprostenol CampusPharma en

förstärkning av de farmakologiska effekterna av läkemedlet (t.ex. hypotoni och komplikationer vid

hypotoni).

Om överdosering sker ska dosen minskas eller infusionen avbrytas; lämpliga och nödvändiga

vårdåtgärder ska sättas in, t.ex. ökning av plasmavolymen och/eller ändrat pumpflöde.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikoagulantia, Trombocytaggregationshämmande medel, exkl. heparin

ATC-kod: B01AC09

Epoprostenol CampusaPharma är epoprostenolnatrium, mononatriumsaltet av epoprostenol, ett

naturligt förekommande prostaglandin syntetiserat av blodkärlens intima. Epoprostenol är den mest

potenta hämmare av trombocytaggregation man känner till. Den är också en potent vasodilaterare.

Infusioner av 4 ng/kg/min i 30 minuter har inte visat sig ha någon signifikant effekt på hjärtfrekvens

eller blodtryck, även ansiktsrodnad kan förekomma på dessa nivåer.

Njurdialys:

Många av epoprostenols effekter utövas genom stimulering av adenylatcyklas, vilket leder till ökad

intracellulär koncentration av cykliskt adenosin 3'5 "monofosfat (cAMP). En sekventiell stimulering

av adenylatcyklas, följt av aktivering av fosfodiesteras, har beskrivits i humana trombocyter. Förhöjda

cAMP nivåer reglerar den intracellulära kalciumkoncentrationen genom att stimulera

kalciumutsöndringen. Trombocytaggregationen hämmas ytterst av minskningen av cytoplasmisk

kalcium, vilket ändrar trombocyternas form, aggregering och frisläppande reaktionen beror på.

Effekten av epoprostenol på trombocytaggregationen är dosrelaterad när mellan 2 och 16 ng/kg/min

administreras intravenöst, och det har observerats signifikant hämning av aggregationen inducerad av

adenosindifosfat vid doser 4 ng/kg/min och uppåt.

Det har visat sig att effekter på trombocyter försvinner inom 2 timmar efter att infusionen avbryts och

hemodynamiska förändringar förorsakade av epoprostenol normaliseras inom 10 minuter efter

avslutad infusion av 1-16 ng/kg/min under 60-minuter.

Högre doser av epoprostenolnatrium (20 nanogram/kg/min) skingrar cirkulerande trombocytaggregat

och ökar den kutana blödningstiden med upp till två gånger.

Epoprostenol förstärker heparins antikoagulerande effekt med ca 50%, möjligen genom att minska

frisläppandet av den heparinneutraliserande faktorn.

Primär och sekundar pulmoniell hypertension:

Intravenösa infusioner av Epoprostenol CampusPharma i upp till 15 minuter har visat sig ge

dosrelaterade ökningar i cardiac index (CI) och slagvolym (SV) och en dosrelaterad minskning av

pulmonellt vaskulärt motstånd (PVR), totalt pulmonell motstånd (TPR) och medelvärdet för

systemiskt blodtryck (SAPm). Effekterna av Epoprostenol CampusPharma på det genomsnittliga

pulmonellla arteriertrycket (PAPm) var varierande och mindre hos patienter med PPH.

8 / 13

Hemodynamiska långtidseffekter liknar i allmänhet korttidseffekterna. Under långtidsinfusioner ökar

cardiac index (CI), slagvolym (SV) och arteriell syremättnad höjs, och det genomsnittliga systemiska

blodtrycket (SAPm), högra förmalstrycket, totalt pulmonell motstånd (TPR) och systemiska

kärlmotståndet sänks.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Intravenöst administrerat epoprostenolnatrium distribueras snabbt från blod till vävnad. Vid normal

fysiologisk pH och temperatur bryts det spontant ner till 6-oxo-prostaglandin F

a, även om det också

sker en enzymatisk nedbrytning till andra produkter. Halveringstiden för denna process hos människor

beräknas vara högst sex minuter, och kan vara så kort som 2-3 minuter, beräknat från

in vitro

nedbrytningshastigheter epoprostenol i humant helblod.

Farmakokinetiska studier på djur har visat att distribution i hela kroppen är 1015 ml/kg och hela

kroppens clearance är 4,27 ml/kg/sek. Efter intravenös infusion av radioaktivt märkt epoprostenol,

återfinns de högsta koncentrationerna i lever, njurar och tunntarmen. Steady-state

plasmakoncentrationer uppnås inom 15 minuter och är proportionella mot infusionshastigheten.

Omfattande clearance i levern har visats, där ca 80% försvinner i en enda passage. Utsöndring av

epoprostenols metaboliter i urin står för mellan 40% och 90% av den administrerade dosen, och

resterande del utsöndras biliärt. Urinutsöndringen i urin är större än 95% och är fullständig inom 25

timmar efter dosering. I vävnad sjunker nivån snabbt utan några tecken på ackumulering.

Efter administrering av radioaktivt märkt epoprostenol till människor, var den återfunna

radioaktiviteten i urin och fekal 82% respektive 4%. Minst 16 komponenter hittades, varav 10

strukturellt identifierats. Till skillnad från många andra prostaglandiner metaboliseras epoprostenol

inte under passagen genom lungkretsloppet.

På grund av epoprostenols kemiska instabilitet, hög potens och kort halveringstid har ingen exakt och

noggrann analysmetod identifierats för att bestämma kvantiteten av epoprostenol i biologiska vätskor.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar inga särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av

säkerhetsfarmakologi, toxicitet efter upprepad dosering, genotoxicitet, karcinogen potential,

reproduktions- och utvecklingstoxicitet.

Fertilitet: en studie där han- och honråttor fick subkutana doser i respektive 74 eller 63 dagar av 0, 10,

30 eller 100 mg/kg/dag, visade inga effekter på fertiliteten.

Det fanns inga tecken på mutagenicitet i Ames test, mikronukleustest eller DNA-eluering.

Cancerframkallande egenskaper: Cancerogenicitetsstudier har inte utförts.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Pulver till infusionsvätska, lösning:

Mannitol

Glycin

Natriumklorid

Natriumhydroxid (till pH-justering)

Vätska till infusionsvätska, lösning:

9 / 13

Glycin

Natriumklorid

Natriumhydroxid (till pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Epoprostenol CampusPharma får bara beredas med den medföljande sterila bufferten.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

Pulver till infusionsvätska, lösning: 4 år

Vätska till infusionsvätska, lösning: 3 år

Under infusionen ska infusionspåsen skyddas mot ljus.

Njurdialys:

Efter beredning med glycinbuffert och spädning med fysiologisk koksaltlösning enligt anvisningarna

(se 6.6, Anvisningar för användning/hantering, njurdialys), ska epoprostenollösningen användas inom

högst 12 timmar vid 25 °C.

Primär och sekundär pulmonell hypertension:

När epoprostenollösningen är beredd och utspädd med glycinbuffert, enligt anvisningarna (se 6.6,

Anvisningar för användning/hantering, primär pulmonell hypertension) ska lösningen användas

omedelbart. Om den inte används omedelbart, är förvaring och förvaringstid användarens ansvar, och

bör inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C.

Om lösningen används i ett bärbart infusionspumpsystem måste en kylpåse användas för att hålla

temperaturen på lösningen vid 2-8°C under hela administrationsperioden. Epoprostenol

CampusPharma kan användas under en 24 timmarsperiod, förutsatt att kylpåsen byts efter behov under

hela dagen. Om det inte är möjligt att använda systemet med en kylpåse ska den maximala

administrationstiden vid 25°C inte överstiga 12 timmar för nyberedda lösningar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Pulver till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Tillslut injektionsflaskan väl. Fuktkänsligt.

Förvaras vid högst 25°C.

Vätska till infusionsvätska, lösning:

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25°C.

För förvaringsanvisningar för utspädd produkt, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Varje förpackning innehåller:

En injektionsflaska Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg, innehållande en vit frystorkad

pulverkaka förpackad i en 15 ml klar injektionsflaska av glas typ I med grå propp och lock av

aluminium med röd flip-off insats.

Två klara injektionsflaskor av glas med 50 ml steril glycinbuffert, pH 10,5.

Ett sterilfilter för aseptisk beredning av infusionslösning.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

10 / 13

Beredning och spädning:

Särskild försiktighet ska iakttas vid beredning av infusionen samt beräkning av infusionshastigheten.

Nedanstående procedur ska följas noggrant.

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg ska beredas och spädas med steril teknik, omedelbart innan

kliniskt användning.

Upplösningstiden ska vara högst 30 sekunder.

Efter beredning är Epoprostenol CampusPharma en färglös lösning, praktiskt taget fri från partiklar.

Njurdialys

Beredning

Använd endast medföljande glycinbuffert för beredning.

Dra upp ca 10 ml glycinbuffert i en steril spruta, innehållet injiceras i injektionsflaskan med

1,5 mg frystorkad epoprostenol och skakas försiktigt tills pulvret är upplöst.

Dra upp epoprostenollösningen i sprutan, injicera tillbaka lösningen i injektionsflaskan med

resterande glycinbuffert och blanda grundligt.

Denna lösning refereras nu till som den koncentrerade lösningen och innehåller 30 000 nanogram per

ml epoprostenol. Bara den här koncentrerade lösningen lämpar sig för ytterligare spädning inför

användning.

När 1,5 mg epoprostenolpulver bereds med 50 ml glycinbuffert, har den färdiga infusionsvätskan ett

pH på ca 10,5 och ett natriuminnehåll på ca 56 mg.

Spädning

För administration med en pump, som kan dosera små jämna volymer, kan lämpliga andelar av

koncentrerad lösning spädas med steril fysiologisk saltlösning.

Den kan spädas ut med fysiologisk saltlösning (0,9%), förutsatt att ett förhållande av 6 volymer

saltlösning till 1 volym koncentrerad lösning inte överskrids; t ex. 50 ml av koncentrerad lösning

utspädd med maximalt 300 ml saltlösning.

Andra vanliga intravenösa lösningar är inte tillfredsställande för spädning av den koncentrerade

lösningen, då det krävda pH-värdet inte uppnås. Epoprostenollösningar är mindre stabila vid lägre pH.

Innan lösningen används i koncentrerad eller utspädd form måste den filtreras. För filtration dras den

beredda lösningen upp i en stor spruta och därefter fästes det medföljande sterilfiltret på sprutan.

Spruta den koncentrerade lösningen direkt i valt infusionslösning genom bestämt, men inte för hårt

tryck. Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning. Blanda noga.

Filterenheten är för engångsbruk och ska kasseras efter användning.

Vid beredning och spädning enligt ovanstående anvisning, har epoprostenol infusionslösning ett pH på

ca 10 och bibehåller 90% av den ursprungliga potensen under ca 12 timmar vid 25°C.

BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten beräknas enligt följande formel:

Infusionshastighet

dos (ng/kg/min) x kroppsvikt (kg)

(ml/min)

koncentration av lösningen (ng/ml)

Infusionshastighet (ml/timme) = Infusionhastighet (ml/min) x 60

Infusionhastighetsformel - exempel

11 / 13

Då Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg används i njurdialys kan den administreras som koncentrerad

lösning (a) eller i utspädd form (b).

a. Användning av

koncentrerad lösning

d.v.s

.

30 000 ng/ml epoprostenol.

Lösningens koncentration = 30 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

0,18

0,20

2

n/a*

n/a*

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

3

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

4

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,72

0,80

5

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Flödeshastigheter i ml/timme

* Väldigt låga flödeshastigheter krävs. Utspädda lösningar i fysiologisk saltlösning bör övervägas.

b. Användning av koncentrerad lösning, utspädd:

10 ml

koncentrerad lösning

+ 50 ml fysiologisk saltlösning (0,9 %). Ger en slutvolym på 60 ml.

Resulterande koncentration = 5 000 nanogram/ml epoprostenol.

Lösningens koncentration = 5 000 ng/ml epoprostenol

Dos

(ng/kg/min)

Kroppsvikt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

Flödeshastigheter i ml/timme

Primär och sekundär pulmonell hypertension

Följande förpackning finns tillgänglig för behandling av primär pulmonell hypertension:

En injektionsflaska innehållande frystorkad epoprostenolnatrium motsvarande 1,5 mg epoprostenol

tillsammans med två 50 ml injektionsflaskor innehållande steril glycinbuffert.

Initialt ska en förpackning med buffert användas. Vid långtidsbehandling med epoprostenol kan

slutkoncentrationen av lösningen ökas genom att tillsätta ytterligare en injektionsflaska med frystorkad

epoprostenol.

Bara injektionsflaskor innehållande samma mängd som den första startförpackningen får användas för

att öka lösningens slutkoncentration.

12 / 13

Beredning:

Den ska utföras enligt instruktionerna som ges för njurdialys. Bereds en förpackning innehållande 1,5

mg epoprostenol med 50 ml steril buffert erhålls en koncentration av 30 000 nanogram per ml.

Spädning:

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg kan antingen användas som koncentrerad lösning eller i utspädd

form för behandling av PPH/SPH. Bara medföljande glycinbuffert får användas till ytterligare

spädning av beredd Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg. Vid behandling av primär eller sekundär

pulmonell hypertension med Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg får fysiologisk saltlösning inte

användas.

Följande koncentrationer är vanliga för behandling av primär och sekundär pulmonell hypertension:

30 000 ng/ml – 1,5 mg epoprostenol beredd till en slutvolym av 50 ml i glycinbufferten.

15 000 ng/ml – 1,5 mg epoprostenol beredd och utspädd till en slutvolym av 100 ml i

glycinbufferten.

Den maximalt rekommenderade koncentration för användning vid primär eller sekundär pulmonell

hypertension är 60 000 ng/ml.

Då Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg används för primär pulmonell hypertension får den inte

administreras tillsammans med andra parenterala lösningar eller läkemedel.

För att späda den koncentrerade lösningen, dra upp den i en större spruta och fäst sedan det

medföljande sterilfiltret på sprutan.

Spruta den koncentrerade lösningen direkt in i pumpkassetten, med bestämt, men inte för hårt tryck.

Vanligtvis tar det 70 sekunder för filtrering av 50 ml koncentrerad lösning.

Ta bort filtret från sprutan och ta upp ytterligare mängd av glycinbuffert som krävs för att få önskad

spädning.

Sätt filtret på sprutan igen och spruta denna extra buffertvolym till den koncentrerade lösningen

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg i kassetten.

Blanda noga.

Filterenheten få bara användas till spädning av en förpackning. Därefter ska den kasseras.

Den ambulatoriska pumpen som används för administration av Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg

ska (1) vara liten och lätt, (2) kunna justera ökningar i infusionshastigheten i ng/kg/min, (3) ha

ocklusion, infusionsslut och lågt batterilarm, (4) ha en noggrannhet av programmerad hastighet på ± 6

%, (5) styras av positivt tryck (kontinuerligt eller pulserande) med intervaller där pulseringen inte

överskrider 3 minuter vid infusionshastigheter som används för att leverera Epoprostenol

CampusPharma 1,5 mg, samt (6) inkludera kylpåse- system. Behållaren ska vara av polyvinylklorid,

polypropen eller glas.

Infusionspåsen ska skyddas mot ljus under infusionstiden.

BERÄKNING AV INFUSIONSHASTIGHETEN:

Infusionshastigheten kan beräknas med hjälp av ovanstående formel för njurdialys.

Nedan visas ett exempel för en vanligen använd koncentration vid primär eller sekundär pulmonell

hypertension.

Infusionshastighet för en koncentration av 15 000 nanogram/ml:

Lösningens koncentration = 15 000 ng/ml epoprostenol

Dos

Kroppsvikt (kilogram)

13 / 13

(ng/kg/min)

30

40

50

60

70

80

90

100

4

6

8

10

12

14

16

Flödeshastigheter i ml/timme

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

031-205020

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

46694

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2012-08-23/2012-11-29

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-05-02

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen