Eplerenon Medical Valley 50 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-03-2021

Aktiva substanser:
eplerenon
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
C03DA04
INN (International namn):
eplerenone
Dos:
50 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; eplerenon 50 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51222
Tillstånd datum:
2015-11-05

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Eplerenon Medical Valley 25 mg filmdragerade tabletter

Eplerenon Medical Valley 50 mg filmdragerade tabletter

eplerenon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Eplerenon Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Eplerenon Medical Valley

Hur du tar Eplerenon Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Eplerenon Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Eplerenon Medical Valley är och vad det används för

Eplerenon Medical Valley tillhör en läkemedelsgrupp som kallas selektiva aldosteronantagonister. Dessa

antagonister hämmar effekten av aldosteron, en substans som kroppen bildar för reglering av blodtrycket och

hjärtats funktion. Höga nivåer av aldosteron kan orsaka förändringar i kroppen som leder till hjärtsvikt.

Eplerenon Medical Valley används för att behandla din hjärtsvikt för att förhindra försämring och minska

antalet sjukhusvistelser om du har:

haft en hjärtinfarkt nyligen, i kombination med andra läkemedel som används för att behandla din

hjärtsvikt, eller

haft ihållande, milda symtom trots den behandling du fått än så länge.

Eplerenon som finns i Eplerenon Medical Valley kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Eplerenon Medical Valley

Ta inte Eplerenon Medical Valley:

om du är allergisk mot eplerenon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har förhöjda halter av kalium i blodet (hyperkalemi)

om du tar urindrivande medel som minskar kroppens överskott av vätska (kaliumsparande diuretika)

om du har allvarlig njursjukdom

om du har allvarlig leversjukdom

om du tar läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol eller itrakonazol)

om du tar läkemedel som motverkar virus för att behandla HIV (nelfinavir eller ritonavir)

om du tar antibiotika för att behandla bakteriella infektioner (klaritromycin eller telitromycin)

om du tar nefazodon för att behandla depression

om du tar läkemedel för att behandla vissa hjärttillstånd eller högt blodtryck (så kallade

angiotensinkonverterande enzym (ACE)-hämmare och en angiotensreceptorblockerare (ARB))

tillsammans.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Eperenon Medical Valley

om du har nedsatt njur- eller leverfunktion (se även ”Ta inte Eplerenon Medical Valley ”)

om du tar litium (används vanligen mot manodepressiv sjukdom, också kallad bipolär störning)

om du tar takrolimus eller cyklosporin (för att behandla hudsjukdomar som psoriasis eller eksem, och

för att förhindra avstötning av organ efter organtransplantation)

Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt hos eplerenon till barn och ungdomar har inte fastställts.

Andra läkemedel och Eplerenon Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

itrakonazol eller ketokonazol (för behandling av svampinfektioner), ritonavir, nelfinavir (läkemedel

som motverkar virus mot HIV-infektion), klaritromycin, telitromycin (läkemedel mot

bakterieinfektioner) eller nefazadon (läkemedel mot depression) då dessa läkemedel kan minska

nedbrytningen av Eplerenon Medical Valley och därmed förlänga dess effekt i kroppen.

kaliumsparande diuretika (läkemedel som hjälper till att minska kroppens överskott av vätska) och

kaliumtillskott (salttabletter) då dessa läkemedel ökar risken för förhöjda halter av kalium i blodet.

Angiotensinkonverterande enzym (ACE)-hämmare och angiotensreceptorblockerare (ARB)

tillsammans (vilka används för att behandla högt blodtryck, hjärtsjukdom eller vissa njurtillstånd) då

dessa läkemedel kan öka risken för höga halter av kalium i ditt blod.

litium (används vanligen för behandling av manodepressiv sjukdom, också kallad bipolär störning).

Användandet av litium tillsammans med diuretika och ACE-hämmare (för behandling av högt

blodtryck och hjärtsjukdom) har visats kunna orsaka för höga nivåer av litium i blodet, vilket kan ge

biverkningar: aptitförlust; synrubbningar; trötthet; muskelsvaghet; muskelryckningar.

cyklosporin eller takrolimus (för att behandla hudsjukdomar som psoriasis eller eksem, och för att

förhindra avstötning av organ efter organtransplantation). Dessa läkemedel kan orsaka problem med

njurarna och därmed öka risken för förhöjda halter av kalium i blodet.

icke-steroida inflammationshämmande medel (så kallade NSAID-preparat - värktabletter som

ibuprofen, vid behandling mot värk, stelhet och inflammation). Dessa läkemedel kan leda till

njurproblem och därmed öka risken för förhöjda halter av kalium i blodet.

trimetoprim (läkemedel mot bakterieinfektioner) kan öka risken för förhöjda halter av kalium i

blodet.

alfa

-receptorblockerare, som t ex prazosin eller alfuzosin (används vid högt blodtryck och vissa

prostatatillstånd) kan orsaka blodtrycksfall och yrsel när man ställer sig upp.

tricykliska antidepressiva som t ex amitriptylin eller amoxapin (för behandling av depressioner),

antipsykotika (också kallade neuroleptika) såsom klorpromazin eller haloperidol (för behandling av

psykiska sjukdomar), amifostin (används under cancerbehandling) och baklofen (för behandling av

muskelspasm). Dessa läkemedel kan orsaka blodtrycksfall och yrsel när man ställer sig upp.

glukokortikoider, såsom hydrokortison eller prednison (används vid behandling av inflammationer

och vissa hudsjukdomar) och tetrakosaktid (används huvudsakligen för diagnostisering och

behandling av störningar i binjurebarken) kan minska Eplerenons Medical Valleys

blodtryckssänkande effekt.

digoxin (mot hjärtsjukdomar). Nivåerna av digoxin i blodet kan öka när det tas tillsammans med

Eplerenon Medical Valley.

warfarin (läkemedel vid blodpropp): Försiktighet är motiverat vid warfarinbehandling eftersom höga

nivåer av warfarin i blodet kan orsaka förändringar av Eplerenon Medical Valleys effekt i kroppen.

erytromycin (mot bakterieinfektioner), saquinavir (läkemedel som motverkar virus mot HIV),

flukonazol (mot svampinfektioner), amiodaron, diltiazem och verapamil (mot hjärtproblem och högt

blodtryck) minskar nedbrytningen av Eplerenon Medical Valley och förlänger därmed Eplerenon

Medical Valleys effekt i kroppen.

Johannesört (naturläkemedel), rifampicin (mot bakterieinfektioner), karbamazepin, fenytoin och

fenobarbital (läkemedel mot bl a epilepsi) kan öka nedbrytningen av Eplerenon Medical Valley och

därmed minska dess effekt.

Eplerenon Medical Valley med mat och dryck

Eplerenon Medical Valley kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Effekten av Eplerenon Medical Valley under graviditet hos

människa har inte studerats.

Det är inte känt om eplerenon utsöndras i bröstmjölk hos människa. Diskutera med din läkare före du tar

beslut om du ska sluta amma eller avbryta behandlingen med läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna yrsel när du har tagit Eplerenon Medical Valley. I så fall ska du inte köra bil, använda verktyg

eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Eplerenon Medical Valley innehåller laktosmonohydrat och natrium

Eplerenon Medical Valley

innehåller

laktosmonohydrat (en sockerart). Om din läkare har informerat dig om

att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga väsentligen

natriumfritt.

3.

Hur du tar Eplerenon Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Eplerenon Medical Valley kan tas tillsammans med mat eller på tom mage. Svälj tabletterna hela

tillsammans med en riklig mängd vätska.

Eplerenon Medical Valley ges normalt tillsammans med andra mediciner för hjärtsvikt t ex betablockare.

Den vanliga startdosen är 25 mg en gång dagligen som efter cirka 4 veckor ökas till 50 mg en gång dagligen

(antingen som en 50 mg tablett eller två 25 mg tabletter). Den maximala doseringen är 50 mg dagligen.

Kaliumnivån i blodet bör kontrolleras innan behandling med Eplerenon Medical Valley, under den första

behandlingsveckan och en månad efter behandlingsstart eller ändrad dos.

Dosen kan behöva justeras av din läkare, beroende på kaliumnivåerna i blodet.

Om du har lindrig nedsättning av njurfunktionen bör du starta med en 25 mg tablett varje dag. Och om du har

måttlig nedsättning av njurfunktionen bör du starta med en 25 mg tablett varannan dag. Dessa doser kan bli

justerade om din läkare rekommenderar så och utifrån halterna av kalium i ditt blod.

Eplerenon Medical Valley rekommenderas inte till patienter med kraftig nedsättning av njurfunktionen.

Startdosen behöver ej justeras hos patienter med mild till måttlig nedsättning av leverfunktionen. Om du har

lever eller njurproblem, kan dina kaliumnivåer i blodet behöva kontrolleras oftare (se även "Ta inte

Eplerenon Medical Valley ").

Äldre: Ingen justering av startdosen behövs.

Barn och ungdomar: Eplerenon Medical Valley rekommenderas inte.

Om du har tagit för stor mängd av Eplerenon Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har tagit för mycket av din medicin, kommer de mest troliga symtomen vara lågt blodtryck (kan

uttrycka sig som en ”lätt” känsla i ditt huvud, yrsel, dimsyn, svaghet, akut medvetslöshet) eller hyperkalemi,

förhöjd halt av kalium i blodet (kan ge sig uttryck i muskelkramp, diarré, illamående, yrsel eller huvudvärk).

Om du har glömt att ta Eplerenon Medical Valley

Om det snart är dags för din nästa dos, hoppa då över den missade tabletten och ta nästa som vanligt.

Annars ta den så fort du kommer på det, förutsatt att det är mer än 12 timmar tills det att du ska ta nästa

tablett. Återgå därefter till din vanliga medicinering.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Eplerenon Medical Valley

Det är viktigt att fortsätta ta Eplerenon Medical Valley enligt ordination såvida din läkare inte säger att du

ska avsluta din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever något av följande:

Ska du söka omedelbar medicinsk vård

svullnad i ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och svårigheter att andas

Dessa är symtom på angioneurotiskt ödem, en mindre vanlig (förekommer hos upp till 1 av 100 användare)

biverkning.

Andra rapporterade biverkningar inkluderar:

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

höga kaliumnivåer i blodet (symtomen inkluderar muskelkramper, diarré, illamående, yrsel eller

huvudvärk)

yrsel

svimning

ökad halt av kolesterol i blodet

insomni (sömnsvårigheter)

huvudvärk

hjärtproblem t ex oregelbunden hjärtrytm och hjärtsvikt

hosta

förstoppning

lågt blodtryck

diarré

illamående

kräkningar

störd njurfunktion

hudutslag

klåda

ryggsmärta

kraftlöshet

muskelryckningar

ökad halt av urea i blodet

ökad halt av kreatinin i blodet vilket kan tyda på problem med njurarna

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

infektion

eosinofili (ökning av vissa vita blodkroppar)

uttorkning

ökad halt av triglycerider (fetter) i blodet

sänkt halt av natrium i blodet

snabb hjärtrytm

inflammation i gallblåsan

sänkt blodtryck som ibland kan orsaka yrsel t ex om du reser dig för snabbt

trombos (blodpropp) i benen

halsont

gasbildning

underaktiv sköldkörtel

ökning av blodsocker

minskad känsla vid beröring

ökad svettning

smärta i muskler och skelett

sjukdomskänsla

njurinflammation

förstoring av bröst hos män

förändringar av vissa resultat från blodprov

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Eplerenon Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackning och blister efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är eplerenon. Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg eller 50 mg eplerenon.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa (typ 101)

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos (typ 2910)

Mikrokristallin cellulosa (typ 102)

Natriumlaurilsulfat

Talk

Magnesiumstearat

Tablettdrageringen:

Laktosmonohydrat

Hypromellos (typ 2910)

Titandioxid (E171)

Makrogol 400

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Eplerenon Medical Valley 25 mg filmdragerad tablett:

Vita eller nästan vita, 6 mm, runda, bikonvexa

filmdragerade tabletter. Märkta med ”CG3” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Eplerenon Medical Valley 50 mg filmdragerad tablett:

Vita eller nästan vita, 8 mm, runda, bikonvexa

filmdragerade tabletter. Märkta med ”CG4” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

10, 20, 30, 50, 90, 100 filmdragerade tabletter är förpackade i PVC/aluminium blister och kartonger.

Alla förpackningsstorlekar kommer dock ej att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Tillverkare

Laboratorios LICONSA S.A.

Avda. Miralcampo no.7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-03

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Eplerenon Medical Valley 25 mg filmdragerade tabletter.

Eplerenon Medical Valley 50 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg eplerenon.

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eplerenon.

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Eplerenon Medical Valley 25 mg filmdragerad tablett

: En filmdragerad tablett innehåller 35,08 mg laktos

(som laktosmonohydrat) (se avsnitt 4.4).

Eplerenon Medical Valley 50 mg filmdragerad tablett

: En filmdragerad tablett innehåller 70,16 mg laktos

(som laktosmonohydrat) (se avsnitt 4.4).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Eplerenon Medical Valley 25 mg filmdragerad tablett

: Vita eller nästan vita, 6 mm, runda, bikonvexa

filmdragerade tabletter. Märkta med ”CG3” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

Eplerenon Medical Valley 50 mg filmdragerad tablett

: Vita eller nästan vita, 8 mm, runda, bikonvexa

filmdragerade tabletter. Märkta med ”CG4” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Eplerenon är indicerat:

som tillägg till standardterapi inkluderande beta-blockerare, för reduktion av kardiovaskulär mortalitet

och morbiditet hos stabila patienter med vänsterkammardysfunktion (LVEF ≤ 40 %) och kliniska

tecken på hjärtsvikt efter nyligen genomgången hjärtinfarkt.

som tillägg till optimerad standardterapi, för reduktion av kardiovaskulär mortalitet och morbiditet hos

vuxna patienter med New York Heart Association (NYHA) klass II (kronisk) hjärtsvikt och systolisk

vänsterkammardysfunktion (LVEF ≤ 30 %) (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

För individuell dosjustering finns styrkorna 25 mg och 50 mg tillgängliga. Den maximala doseringen är 50

mg dagligen.

För hjärtsviktspatienter efter hjärtinfarkt

Den rekommenderade underhållsdosen av eplerenon är 50 mg en gång dagligen. Behandlingen bör inledas

med 25 mg en gång dagligen och titreras upp till måldosen 50 mg per dag, helst inom 4 veckor, med

beaktande av kaliumnivån i serum (se tabell 1). Eplerenonterapi bör normalt startas inom 3-14 dagar efter en

akut hjärtinfarkt.

För patienter med NYHA klass II (kronisk) hjärtsvikt

För patienter med kronisk hjärtsvikt NYHA klass II bör behandlingen inledas med 25 mg en gång dagligen

och titreras upp till måldosen 50 mg per dag, helst inom 4 veckor, med beaktande av kaliumnivån i serum (se

tabell 1 och avsnitt 4.4).

Patienter med ett serumkalium på > 5,0 mmol/liter skall ej påbörja behandling med eplerenon (se avsnitt

4.3).

Serumkalium bör mätas innan behandling med eplerenon inleds, under behandlingens första vecka och en

månad efter påbörjad behandling eller ändrad dosering. Serumkalium bör därefter mätas regelbundet vid

behov.

Efter behandlingsstart bör dosen anpassas till den uppmätta kaliumnivån i serum, enligt tabell 1.

Tabell 1: Dosjusteringstabell efter behandlingsstart

Serumkalium (mmol/liter)

Åtgärd

Dosjustering

< 5,0

Öka

25 mg varannan dag till 25 mg en

gång dagligen

25 mg en gång dagligen till

50 mg en gång dagligen

5,0 – 5,4

Behåll doseringen

Ingen dosjustering

5,5 – 5,9

Minska

50 mg en gång dagligen till

25 mg en gång dagligen

25 mg en gång dagligen till

25 mg varannan dag

25 mg varannan dag till utsatt

medicinering

≥ 6,0

Sätt ut läkemedlet

Se nedan

Om eplerenon satts ut på grund av kaliumnivån i serum ≥ 6,0 mmol/liter kan behandling med eplerenon

återupptas med doseringen 25 mg varannan dag när kaliumvärdet sjunkit under 5,0 mmol/liter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av eplerenon hos barn och ungdomar har inte fastställts. Tillgänglig information finns i

avsnitt 5.1 och 5.2.

Äldre

Normal dosering gäller även för äldre patienter. På grund av den åldersrelaterade försämringen av

njurfunktionen ökar risken för hyperkalemi hos äldre patienter. Denna risk kan öka ytterligare vid co-

morbiditet som leder till ökad systemisk exponering, särskilt lätt till måttlig nedsättning av leverfunktionen.

Regelbunden mätning av serumkalium rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Normal dosering gäller även för patienter med lätt nedsättning av njurfunktionen. Regelbunden mätning av

serumkalium med dosjusteringar enligt tabell 1 rekommenderas.

Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-60 ml/min) bör sättas in på 25 mg

varannan dag och dosen bör justeras baserat på kaliumvärdet (se tabell 1). Regelbunden mätning av

serumkalium rekommenderas (se avsnitt 4.4).

Det finns ingen erfarenhet av patienter med kreatininclearance < 50 ml/min med hjärtsvikt efter hjärtinfarkt.

Användning av eplerenon hos dessa patienter bör ske med försiktighet. Doser över 25 mg dagligen har inte

studerats hos patienter med kreatininclearance < 50 ml/min.

Användning hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min) är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3). Eplerenon är ej dialyserbart.

Nedsatt leverfunktion

Normal dosering gäller även för patienter med lätt till måttlig nedsättning av leverfunktionen. På grund av en

ökad systemisk exponering av eplerenon hos patienter med lätt till moderat nedsättning av leverfunktionen,

rekommenderas frekvent och regelbunden mätning av serumkalium hos dessa patienter, särskilt hos äldre (se

avsnitt 4.4).

Samtidig behandling

I fall av samtidig behandling med lätta till måttliga CYP3A4-hämmare, t ex amiodaron, diltiazem och

verapamil, kan en startdos med 25 mg en gång dagligen insättas. Dosen bör ej överstiga 25 mg dagligen (se

avsnitt 4.5).

Eplerenon kan ges med eller utan samtidigt födointag (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot eplerenon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Patienter med serumkalium > 5,0 mmol/liter när behandlingen påbörjas

Patienter med avancerad njurinsufficiens (eGFR < 30 ml per minut per 1,73 m

Patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh klass C)

Patienter som får kaliumsparande diuretika eller starka hämmare av CYP3A4 (exempelvis

itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, klaritromycin, telitromycin och nefazodon) (se avsnitt

4.5)

Kombinationen av en angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare och en

angiotensinreceptorblockerare (ARB) med eplerenon.

4.4

Varningar och försiktighet

Hyperkalemi

Hyperkalemi kan uppträda vid användning av eplerenon, i enlighet med dess verkningsmekanism.

Kaliumnivån i serum bör mätas hos alla patienter när behandlingen inleds, och vid varje doseringsändring.

Därefter rekommenderas regelbunden kontroll särskilt hos patienter som löper risk att utveckla hyperkalemi,

såsom äldre patienter, patienter med njurinsufficiens (se avsnitt 4.2) och patienter med diabetes.

Användningen av kaliumtillskott efter påbörjad behandling med eplerenon rekommenderas inte på grund av

en ökad risk för hyperkalemi. En reduktion av dosen eplerenon har visat sig sänka kaliumnivån i serum. I en

studie visade sig ett tillskott av hydroklorotiazid vid behandling med eplerenon kunna motverka ökningen av

serumkalium.

Risken för hyperkalemi kan öka när eplerenon används i kombination med en ACE-hämmare och/eller en

ARB. Kombinationen av en ACE-hämmare och en ARB med eplerenon bör inte användas (se avsnitt 4.3 och

4.5).

Nedsatt njurfunktion

Kaliumnivåerna bör kontrolleras regelbundet hos patienter med nedsatt njurfunktion, inklusive vid

diabetesrelaterad mikroalbuminuri

.

Risken för hyperkalemi ökar med försämrad njurfunktion. Data från

Eplerenone Post-acute Myocardial Infarction Heart failure Efficacy and Survival Study (EPHESUS) gällande

patienter med diabetes typ 2 och mikroalbuminuri är begränsad. Hos dessa få patienter observerades en ökad

förekomst av hyperkalemi. Dessa patienter bör därför kontrolleras noggrant. Eplerenon avlägsnas inte ur

blodet vid hemodialys.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lätt till måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass A och B) observerades inga värden av

serumkalium över 5,5 mmol/liter. Elektrolytnivåerna bör övervakas hos patienter med lätt till måttlig

leverinsufficiens. Användningen av eplerenon till patienter med svår leverinsufficiens har inte prövats, varför

sådan användning är kontraindicerad (se avsnitt 4.2 och 4.3).

CYP3A4-inducerare

Samtidig administrering av eplerenon med starka CYP3A4 inducerare rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Litium, cyklosporin, takrolimus

bör undvikas under behandling med eplerenon (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Laktos

Tabletterna innehåller laktos och bör inte användas hos patienter med något av följande sällsynt ärftliga

tillstånd; galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga väsentligen

'natriumfritt'

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner

Kaliumsparande diuretika och kaliumtillskott

På grund av ökad risk för hyperkalemi bör eplerenon inte ges till patienter som får andra kaliumsparande

diuretika och kaliumtillskott (se avsnitt 4.3). Kaliumsparande diuretika kan även förstärka effekten av

antihypertensiva medel och andra diuretika.

ACE-hämmare, ARB

Risken för hyperkalemi kan öka när eplerenon används i kombination med en ACE-hämmare och/eller en

ARB. En noggrann kontroll av serumkalium och njurfunktion rekommenderas, särskilt hos patienter med

risk för nedsatt njurfunktion t ex äldre. En trippelkombination av en ACE-hämmare och en ARB med

eplerenon bör inte användas (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Litium

Studier på läkemedelsinteraktioner med eplerenon har ej utförts med litium. Litiumtoxicitet har dock

rapporterats hos patienter som tagit litium samtidigt med diuretika och ACE-hämmare (se avsnitt 4.4).

Samtidig administrering av eplerenon och litium bör undvikas. Om denna kombination anses nödvändig, bör

litiumplasmakoncentrationen mätas (se avsnitt 4.4).

Cyklosporin, takrolimus

Cyklosporin och takrolimus kan leda till försämrad njurfunktion och ökad risk av hyperkalemi. Samtidig

användning av eplerenon och cyklosporin eller takrolimus bör undvikas. Om nödvändigt, rekommenderas

noggrann kontroll av serumkalium och njurfunktion när cyklosporin och takrolimus ska administreras under

behandling med eplerenon (se avsnitt 4.4).

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs)

Behandling med NSAIDs kan leda till akut njursvikt genom att direkt verka på den glomerulära filtreringen,

speciellt hos riskpatienter (äldre och/eller dehydrerade patienter). Patienter som får eplerenon och NSAIDs

bör få adekvat hydrering och kontrollerad njurfunktion före behandlingsstart.

Trimetoprim

Samtidig behandling av trimetoprim med eplerenon ökar risken för hyperkalemi. Kontroll av serumkalium

och njurfunktion bör göras, särskilt hos patienter med försämrad njurfunktion och hos äldre patienter.

Alfa-1-blockerare (t ex prazosin, alfuzosin)

När alfa-1-blockerare kombineras med eplerenon, finns potential för en ökad hypotensiv effekt och/eller

postural hypotoni. Klinisk kontroll av postural hypotoni är rekommenderad under samtidig behandling med

alfa-1-blockerare.

Tricykliska antidepressiva, neuroleptika, amifostin, baklofen

Samtidig administrering av dessa läkemedel med eplerenon kan potentiellt öka antihypertensiva effekter och

risken för postural hypotoni.

Glukokortikoider, tetrakosaktid

Samtidig administrering av dessa läkemedel med eplerenon kan potentiellt minska antihypertensiva effekter

(natrium och vätskeretention).

Farmakokinetiska interaktioner

In vitro studier visar att eplerenon inte är en hämmare av CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6 eller

CYP3A4 isozymer. Eplerenon är inte ett substrat eller en hämmare av P-glykoprotein.

Digoxin

Systemisk exponering (AUC) av digoxin ökar med 16 % (90 % CI: 4 % - 30 %) vid samtidig behandling

med eplerenon. Försiktighet bör iakttas när digoxin doseras nära den övre gränsen av det terapeutiska

fönstret.

Warfarin

Inga kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner has observerats med warfarin. Försiktighet bör

iakttas när warfarin doseras nära den övre gränsen av det terapeutiska fönstret.

CYP3A4-substrat

Resultat av farmakokinetiska studier med CYP3A4 -substraten midazolam och cisaprid visade inga

signifikanta farmakokinetiska interaktioner när dessa läkemedel administrerades samtidigt som eplerenon.

CYP3A4-hämmare

- Starka CYP3A4-hämmare: Signifikanta farmakokinetiska interaktioner kan uppträda när eplerenon ges

samtidigt med läkemedel som hämmar CYP3A4-enzymet. En stark hämmare av CYP3A4 (200 mg

ketokonazol två gånger dagligen), ledde till en ökning med 441 % av AUC för eplerenon (se avsnitt 4.3).

Samtidig användning av eplerenon med starka CYP3A4-hämmare såsom ketokonazol, itrakonazol, ritonavir,

nelfinavir, klaritromycin, telitromycin och nefazadon, är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

- Lätta till måttliga CYP3A4-hämmare: Samtidig tillförsel av erytromycin, saquinavir, amiodaron, diltiazem,

verapamil och flukonazol har medfört signifikanta farmakokinetiska interaktioner med ökningar av AUC på

mellan 98 % och 187 %. Dosen av eplerenon bör därför inte överstiga 25 mg dagligen vid samtidig

användning av lätta till måttliga CYP3A4-hämmare (se avsnitt 4.2).

CYP3A4-inducerare

Samtidig tillförsel av Johannesört (en stark CYP3A4-inducerare) med eplerenon orsakade en 30 %

minskning av eplerenons AUC. En mer uttalad minskning av eplerenons AUC kan uppträda med starka

CYP3A4-inducerare såsom rifampicin. På grund av risk för minskad effekt av eplerenon, rekommenderas

inte samtidig användning av starka CYP3A4-inducerare (rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital,

Johannesört) (se avsnitt 4.4).

Antacida

Baserat på resultat av en farmakokinetisk klinisk studie, förväntas ingen signifikant interaktion när antacida

tas samtidigt som eplerenon.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av eplerenon av gravida kvinnor saknas. Djurstudier tyder inte på direkta eller

indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, fosterutvecklingen, förlossningen eller utveckling efter

födelsen (se avsnitt 5.3). Förskrivning av eplerenon till gravida kvinnor skall ske med försiktighet.

Amning

Det är inte känt om eplerenon utsöndras i human bröstmjölk efter oral tillförsel. Prekliniska data visar

emellertid att eplerenon och/eller dess metaboliter förekommer i mjölk från råtta, och att råttungar som

exponerats på detta sätt utvecklats normalt. Eftersom potentialen för negativa effekter på det ammande

barnet är okänd bör man avbryta antingen amningen eller behandlingen, med beaktande av läkemedlets

betydelse för moderns hälsa.

Fertilitet

Inga humana data om fertilitet finns tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har gjorts avseende effekterna av eplerenon på förmågan att framföra fordon eller använda

maskiner. Eplerenon orsakar inte dåsighet eller nedsatta kognitiva funktioner, men i samband med

framförandet av fordon eller användandet av maskiner bör man beakta att yrsel kan uppträda under

behandlingen.

4.8

Biverkningar

I två studier (EPHESUS och Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in Heart Failure

[EMPHASIS-HF]), var den totala förekomsten av biverkningar lika stor i eplerenongruppen som i

placebogruppen.

De biverkningar som anges nedan är de som misstänks ha ett samband med behandlingen och överstiger

frekvensen för placebo eller är allvarliga och signifikant överstiger frekvensen för placebo, eller har

observerats vid uppföljning efter marknadsintroduktionen. Biverkningarna listas efter organsystem och

absolut frekvens. Frekvensen definieras enligt följande:

Mycket vanliga (

1/10)

Vanliga (

1/100, <1/10)

Mindre vanliga (

1/1 000, <1/100)

Sällsynta (

1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2: Biverkningsfrekvens i placebokontrollerade eplerenonstudier

MedDRA-klassificering av organsystemen

Biverkning

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga

pyelonefrit, infektion, faryngit

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

eosinofili

Endokrina systemet

Mindre vanliga

hypotyreoidism

Metabolism och nutrition

Vanliga

Mindre vanliga

hyperkalemi (se avsnitt 4.3 och 4.4),

hyperkolesterolemi

hyponatremi, dehydrering,

hypertriglyceridemi

Psykiska störningar

Vanliga

insomnia

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Mindre vanliga

yrsel, svimning, huvudvärk

hypoestesi

Hjärtat

Vanliga

Mindre vanliga

vänsterkammarsvikt, förmaksflimmer

takykardi

Blodkärl

Vanliga

Mindre vanliga

hypotoni

arteriell trombos i extremitet, ortostatisk

hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Hosta

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga

diarré, illamående, förstoppning, kräkningar

flatulens

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

kolecystit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Mindre vanliga

hudutslag, klåda

hyperhidros, angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Mindre vanliga

muskelkramp, ryggsmärta

muskuloskeletal smärta

Njurar och urinvägar

Vanliga

nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4 och 4.5)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga

gynekomasti

Allmänna symtom och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

Mindre vanliga

asteni

sjukdomskänsla

Undersökningar

Vanliga

Mindre vanliga

förhöjt blodurea, förhöjt blodkreatinin

minskad epidermal tillväxtfaktorreceptor,

förhöjt blodglukos

I EPHESUS fanns fler antal fall av stroke i den äldre- äldre gruppen (≥ 75 års ålder). Det fanns dock ingen

statistisk signifikant skillnad mellan förekomsten av stroke i eplerenongruppen (30) jämfört med

placebogruppen (22). I EMPHASIS-HF var antal fall av stroke hos de äldre- äldre (≥ 75 års ålder) 9 i

eplerenongruppen och 8 i placebogruppen.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga fall av biverkningar associerade med överdosering av eplerenon hos människa har rapporterats. De mest

sannolika tecknen vid överdosering hos människa är hypotoni eller hyperkalemi. Eplerenon kan inte

avlägsnas ur blodet genom hemodialys. Eplerenon har visat sig binda starkt till aktivt kol. Om

symtomgivande hypotoni utvecklas bör stödjande behandling sättas in. Om hyperkalemi utvecklas bör denna

behandlas på sedvanligt sätt.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: aldosteronantagonister, ATC-kod: C03DA04

Verkningsmekanism

Eplerenon binder selektivt till rekombinanta humana mineralkortikoidreceptorer jämfört med bindningen till

rekombinanta humana glukokortikoid-, progesteron- och androgena receptorer. Eplerenon förhindrar

bindning av aldosteron, ett centralt hormon i renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS), som deltar i

regleringen av blodtrycket och är involverat i patofysiologin vid kardiovaskulär sjukdom.

Farmakodynamisk effekt

Eplerenon har visat sig ge en kvarstående ökning av plasmarenin och serumaldosteron, vilket är i

överensstämmelse med en hämning av aldosteronets negativa feedback på utsöndringen av renin. Den

resulterande ökningen av plasmareninaktiviteten och cirkulerande aldosteron upphäver inte effekten av

eplerenon.

I dosintervallstudier vid kronisk hjärtsvikt (NYHA klass II - IV) resulterade tillägg av eplerenon till

standardbehandling i förväntad dosberoende ökning av aldosteron. På motsvarande sätt uppnåddes i en

kardiorenal delstudie inom EPHESUS en signifikant ökning av aldosteronnivån vid behandling med

eplerenon. Dessa resultat bekräftar att mineralkortikoidreceptorn blockeras i dessa populationer.

Eplerenon studerades i studien EPHESUS. EPHESUS var en dubbelblind, placebokontrollerad studie, med 3

års uppföljning, med 6632 personer med akut hjärtinfarkt, vänsterkammardysfunktion (definierad som en

ejektionsfraktion LVEF ≤ 40 %) samt kliniska tecken på hjärtsvikt. Inom 3 till 14 dagar (medianvärde 7

dagar) efter en akut hjärtinfarkt fick personerna eplerenon eller placebo i tillägg till standardbehandling, med

en initial dos på 25 mg en gång dagligen, som titrerades upp till måldosen 50 mg en gång dagligen efter 4

veckor, om serumkalium var under 5,0 mmol/liter. Under studien gavs personerna standardbehandling

omfattande acetylsalicylsyra (92 %), ACE-hämmare (90 %), beta-blockerare (83 %), nitrater (72 %),

loopdiuretika (66 %) eller HMG CoA-reduktashämmare (60 %).

I EPHESUS, utgjordes den primära endpointen av total mortalitet samt kombinationen av kardiovaskulär död

eller kardiovaskulär hospitalisering; 14,4 % av personerna i eplerenongruppen och 16,7 % av personerna i

placebogruppen dog (total mortalitet), medan 26,7 % av personerna i eplerenongruppen och 30,0 % i

placebogruppen drabbades av kardiovaskulär död eller hospitalisering. Därmed reducerade eplerenon risken

för dödsfall i EPHESUS oavsett orsak med 15 % (RR 0,85; 95 % CI, 0,75-0,96; p=0,008) jämfört med

placebo, framför allt genom en minskning av kardiovaskulär mortalitet. Risken för kardiovaskulär död eller

kardiovaskulär hospitalisering minskades med 13 % med eplerenon (RR 0,87; 95 % CI, 0,79-0,95; p=0,002).

Den absoluta riskreduktionen för totalmortalitet och kardiovaskulär mortalitet/hospitalisering var 2,3 %

respektive 3,3 %. Den kliniska effekten var tydligast när eplerenonbehandling påbörjades hos personer som

var yngre än 75 år. Värdet av behandlingen för personer som är äldre än 75 år är oklart. Klassificering enligt

NYHA förbättrades eller var oförändrad för en statistiskt signifikant större andel personer som fick

eplerenon jämfört med placebo. Incidensen av hyperkalemi var 3,4 % i eplerenongruppen jämfört med 2,0 %

i placebogruppen (p < 0,001). Incidensen av hypokalemi var 0,5 % i eplerenongruppen jämfört med 1,5 % i

placebogruppen (p < 0,001).

Hos 147 friska försökspersoner noterades vid EKG i samband med farmakokinetiska studier inga säkra

effekter av eplerenon på hjärtfrekvens eller på QRS- intervall samt PR- eller QT-intervallen.

I EMPHASIS-HF-studien undersöktes effekten av eplerenon i tillägg till standardbehandling avseende

kliniskt utfall hos personer med systolisk hjärtsvikt och milda symptom (NYHA funktionsklass II).

Personer inkluderades om de var minst 55 år, hade en LVEF

30 % eller

35 % samt en QRS duration av

> 130 msek och var antingen sjukhusvårdade pga kardiovaskulära händelser 6 månader före inklusion eller

hade en plasmanivå av B-typ natriuretisk peptid (BNP) på minst 250 pg/ml eller en plasmanivå av N-

terminal pro-BNP på minst 500 pg/ml hos män (750 pg/ml hos kvinnor). Eplerenon startades med en dos på

25 mg en gång dagligen och ökades efter 4 veckor till 50 mg en gång dagligen om kaliumnivån i serum var

< 5,0 mmol/liter. Alternativt, om förväntad glomerulär filtrationshastighet (GFR) var 30-49 ml/min/1,73 m

startades eplerenon med 25 mg varannan dag och ökades till 25 mg en gång dagligen.

Totalt randomiserades 2737 personer (dubbelblind) till behandling med eplerenon eller placebo inklusive

standardbehandling av diuretika (85 %), ACE-hämmare (78 %), angiotensin II-receptorblockerare (19 %),

betablockerare (87 %), antitrombotiska läkemedel (88 %), lipidsänkande medel (63 %) och

digitalisglykosider (27 %). Medelvärdet av LVEF var ~26 % och medelvärdet för QRS duration var ~122

msek. De flesta personerna (83,4 %) hade tidigare sjukhusvårdats pga kardiovaskulära händelser inom 6

månaders randomisering, med omkring 50 % av dem pga hjärtsvikt. Omkring 20 % av personerna hade

implanterade defibrillatorer eller resynkroniseringsterapi.

Det primära effektmåttet, dödsfall av kardiovaskulära orsaker eller sjukhusinläggning pga hjärtsvikt förekom

hos 249 (18,3 %) personer i eplerenongruppen och 356 (25,9 %) personer i placebogruppen (RR 0,63, 95 %

CI, 0,54-0,74; p < 0,001). Effekten av eplerenon på utfallet av det primära effektmåttet var konsistenta för

alla förspecificerade subgrupper.

Det sekundära effektmåttet av alla dödsorsaker uppnåddes av 171 (12,5 %) personer i eplerenongruppen och

213 (15,5 %) personer i placebogruppen (RR 0,76; 95 % CI, 0,62-0,93; p = 0,008). Dödsfall av

kardiovaskulära orsaker rapporterades hos 147 (10,8 %) personer i eplerenongruppen och 185 (13,5 %)

personer i placebogruppen (RR 0,76; 95 % CI, 0,61-0,94; p = 0,01).

Under studien rapporterades hyperkalemi (kaliumnivå i serum > 5,5 mmol/liter) hos 158 (11,8 %) personer i

eplerenongruppen och 96 (7,2 %) personer i placebogruppen (p < 0,001). Hypokalemi, definierad som

kaliumnivåer i serum < 4,0 mmol/liter, var statistiskt sett lägre med eplerenon jämfört med placebo (38,9 %

för eplerenon jämfört med 48,4 % för placebo, p < 0,0001).

Pediatrisk population

Eplerenon har inte studerats hos pediatriska personer med hjärtsvikt.

I en tioveckorsstudie med pediatriska personer med hypertoni (åldern 4 till 16 år, n=304) uppnåddes inte

någon effektiv sänkning av blodtrycket med eplerenon i doser (från 25 mg till 100 mg dagligen) som gav en

exponering jämförbar med den hos vuxna patienter. I denna studie och i en ettårig pediatrisk säkerhetsstudie

med 149 personer (åldersintervall 5 till 17 år) var säkerhetsprofilen jämförbar med den hos vuxna personer.

Eplerenon har inte studerats hos personer under fyra år med hypertoni eftersom studien med äldre pediatriska

personer visade bristande effekt (se avsnitt 4.2).

Eventuella (långtids-)effekter på pediatriska personers hormonella status har inte studerats.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Den absoluta biotillgängligheten för eplerenon är 69 % efter en dos på 100 mg tablett. Maximal

plasmakoncentration nås efter cirka 1.5 till 2 timmar. Både maximal plasmakoncentration (C

) och arean

under kurvan (AUC) ökar proportionellt med dos i intervallet 10 mg till 100 mg, men ökar mindre än dos vid

doser över 100 mg. Steady state uppnås inom 2 dagar. Absorptionen påverkas inte av födointag.

Distribution

Bindningen av eplerenon till plasmaprotein är omkring 50 %. Bindningen sker främst till alfa-1-syra

glykoproteiner. Distributionsvolymen vid steady state uppskattas vara 42-90 liter. Eplerenon binder

företrädesvis inte till röda blodkroppar.

Metabolism

Eplerenon metaboliseras huvudsakligen av CYP 3A4. Inga aktiva metaboliter av eplerenon har identifierats i

human plasma.

Eliminering

Mindre än 5 % av en dos eplerenon återfinns oförändrad i urin eller feces. Efter en oral dos av radioaktivt

märkt eplerenon utsöndrades ungefär 32 % av dosen i feces och ungefär 67 % i urinen.

Eliminationshalveringstiden är 3 ­ 6 timmar och plasmaclearance cirka 10 liter/timme.

Särskilda patientgrupper

Ålder, kön, ras

Farmakokinetiken för eplerenon vid doseringen 100 mg en gång dagligen har undersökts för äldre (≥ 65 år),

män respektive kvinnor, samt svarta. Farmakokinetiken för eplerenon skilde sig inte signifikant mellan män

och kvinnor. Vid steady state hade äldre patienter ökade värden för C

(22 %) och AUC (45 %) jämfört

med yngre patienter (18 – 45 år). Vid steady state var C

19 % lägre och AUC 26 % lägre hos svarta (se

avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

En populationsfarmakokinetisk modell för eplerenon-koncentrationer baserad på två studier med 51

pediatriska personer med hypertoni i åldern 4 till 16 år visar att patienternas kroppsvikt hade en statistiskt

signifikant påverkan på distributionsvolymen av eplerenon men inte för dess clearance. Distributionsvolym

och maximal exponering för eplerenon hos en tung pediatrisk patient förväntas likna den hos vuxna med

samma kroppsvikt. Hos en lätt patient på 45 kg är distributionsvolymen omkring 40 % lägre och den

maximala exponeringen förväntas vara högre än hos en typisk vuxen patient. Behandlingen med eplerenon

inleddes med 25 mg en gång dagligen hos pediatriska patienter och ökades efter två veckor till 25 mg två

gånger dagligen och eventuellt till 50 mg två gånger dagligen om detta var kliniskt indicerat. Vid dessa doser

var den högsta observerade eplerenon-koncentrationen hos pediatriska patienter inte väsentligt högre än hos

vuxna patienter med en startdos på 50 mg dagligen.

Njurinsufficiens

Farmakokinetiken hos eplerenon utvärderades för patienter med varierande grad av njurinsufficiens, och för

patienter som behandlades med hemodialys. I förhållande till kontrollgruppen ökade AUC och C

steady state hos patienter med avancerad njurinsufficens med 38 % respektive 24 %, och minskade hos

patienter som behandlades med hemodialys med 26 % respektive 3 %. Ingen korrelation observerades mellan

plasmaclearance av eplerenon och kreatininclearance. Eplerenon avlägsnas inte ur blodet vid hemodialys (se

avsnitt 4.4).

Leverinsufficiens

Farmakokinetiken för eplerenon 400 mg har undersökts hos patienter med måttlig (Child-Pugh klass B)

nedsättning av leverfunktionen och jämförts med friska personer. C

och AUC för eplerenon vid steady

state ökade med 3,6 % respektive 42 % (se avsnitt 4.2). Användningen av eplerenon till patienter med starkt

nedsatt leverfunktion har inte undersökts, varför eplerenon är kontraindicerat hos denna patientgrupp (se

avsnitt 4.3).

Hjärtsvikt

Farmakokinetiken för eplerenon 50 mg utvärderades hos patienter med hjärtsvikt (NYHA klass II – IV). I

jämförelse med friska kontrollpersoner med motsvarande ålder, kroppsvikt och kön var AUC och C

steady state hos patienter med hjärtsvikt 38 % respektive 30 % högre. I enlighet med dessa resultat indikerar

en populationsfarmakokinetisk analys av en subgrupp patienter i EPHESUS, att clearance för eplerenon hos

patienter med hjärtsvikt var jämförbar med den hos friska äldre personer.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska studier av allmäntoxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionstoxiska effekter

visade inga särskilda risker för människor.

I studier av toxicitet vid upprepad hög dosering konstaterades prostataatrofi hos råttor och hundar vid

exponeringsnivåer som låg något högre än den kliniska exponeringsnivån. Dessa prostataförändringar var

inte knutna till några funktionsstörningar. Den kliniska relevansen för dessa förändringar är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärnan:

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa (typ 101)

Kroskarmellosnatrium

Hypromellos (typ 2910)

Mikrokristallin cellulosa (typ 102)

Natriumlaurilsulfat

Talk

Magnesiumstearat

Tablettdrageringen:

Laktosmonohydrat

Hypromellos (typ 2910)

Titandioxid (E171)

Makrogol 400

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Eplerenon Medical Valley filmdragerade tabletter är förpackade i PVC /aluminium blister.

Blisterna är förpackade i kartonger med en bipacksedel som bifogas i varje kartong.

Förpackningsstorlek: 10, 20, 30, 50, 90, 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg: 51221

50 mg: 51222

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-11-05

Datum för den senaste förnyelsen: 2016-04-01

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-03-03

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen