Enviage

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-05-2011

Aktiva substanser:
aliskiren
Tillgänglig från:
Novartis Europharm Ltd.
ATC-kod:
C09XA02
INN (International namn):
aliskiren
Terapeutisk grupp:
Agenter som verkar på renin-angiotensinsystemet
Terapiområde:
hypertension
Terapeutiska indikationer:
Behandling av essentiell hypertoni.
Produktsammanfattning:
Revision: 4
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000850
Tillstånd datum:
2007-08-22
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000850

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

19-05-2011

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - norska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

19-05-2011

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

19-05-2011

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Enviage 150 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkem

edel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Enviage är och vad det används för

Innan du tar Enviage

Hur du tar Enviage

Eventuella biverkningar

Hur Enviage ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD ENVIAGE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Enviage tillhör en ny läkemedelsklass som kallas reninhäm

mare. Enviage hjälper till att sänka högt

blodtryck. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera.

Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden

angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om

detta fortsätter under en längre tid kan

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

INNAN DU TAR ENVIAGE

Ta inte Enviage

om du är allergisk (överkänslig) mot aliskiren eller m

ot något av övriga innehållsämnen i

Enviage. Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga) när du tar aliskiren.

under de sista sex m

ånaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit) eller verapamil

(ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

Var särskilt försiktig med Enviage

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du har nedsatt njurfunktion.

du upplever angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer

och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala m

ed läkare innan du tar Enviage.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Enviage till barn och ungdomar rekommenderas inte.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för patienter som

är 65 år eller äldre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om

du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försikti

ghetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

vissa ty

per av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Intag av Enviage med mat och dryck

Du bör ta Enviage tillsammans med en lätt måltid en gång om

dagen, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Du skall inte ta Enviage tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte Enviage om du är gravid. Det är viktigt att du om

edelbart talar med din läkare om du tror att du

kan vara gravid eller om du planerar graviditet. Amma inte om du tar Enviage.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkem

edel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon,

använder verkty

g eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta

hur du reagerar på Enviage.

3.

HUR DU TAR ENVIAGE

Ta alltid Enviage enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några sy

mtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om

300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Enviage i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans m

ed lite vatten. Du bör ta Enviage tillsammans

med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du skall inte ta Enviage

tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Enviage

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Enviage, rådfråga läkare om

edelbart. Du kan behöva

läkartillsyn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har glömt att ta Enviage

Om du glömmer att ta en dos av Enviage, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i

vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel

dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Enviage orsaka biverkningar, m

en alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

: Diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

: Hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

Angioödem (svårigheter att andas eller

svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurproblem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som

inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR ENVIAGE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatum

et är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som

hemifumarat) 150 mg.

Övriga innehållsäm

nen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart

järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enviage 150 mg filmdragerade tabletter är ljust rosa, välvda, runda tabletter, präglade m

ed “IL” på ena

sidan och “NVR” på andra sidan.

Enviage finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multipack. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta om

budet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Enviage 300 mg filmdragerade tabletter

Aliskiren

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkem

edel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad Enviage är och vad det används för

Innan du tar Enviage

Hur du tar Enviage

Eventuella biverkningar

Hur Enviage ska förvaras

Övriga upplysningar

1.

VAD ENVIAGE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Enviage tillhör en ny läkemedelsklass som kallas reninhäm

mare. Enviage hjälper till att sänka högt

blodtryck. Reninhämmare minskar mängden angiotensin II som kroppen kan producera.

Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket. Genom att minska mängden

angiotensin II kan blodkärlen slappna av, och blodtrycket sänks.

Högt blodtryck ökar belastningen på hjärtat och blodkärlen. Om

detta fortsätter under en längre tid kan

blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna skadas och leda till stroke, hjärtsvikt, hjärtattack eller

njursvikt. Genom att sänka blodtrycket till normal nivå minskar risken för att få dessa sjukdomar.

2.

INNAN DU TAR ENVIAGE

Ta inte Enviage

om du är allergisk (överkänslig) mot aliskiren eller m

ot något av övriga innehållsämnen i

Enviage. Om du tror att du kan vara allergisk, fråga läkare om råd.

om du redan har upplevt angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte,

händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga) när du tar aliskiren.

under de sista sex m

ånaderna av graviditeten eller om du ammar, se ”Graviditet och amning”.

du tar ciklosporin (ett läkemedel som används efter organtransplantation för att förhindra

avstötning eller för andra åkommor, t ex reumatoid artrit eller atopisk dermatit) eller verapamil

(ett läkemedel för behandling av högt blodtryck, för att korrigera hjärtrytmen eller för

behandling av angina pectoris) eller kinidin (ett läkemedel för att korrigera hjärtrytmen).

Var särskilt försiktig med Enviage

om du tar diuretikum (en typ av läkemedel som också kallas för “vattendrivande” tabletter, som

ökar mängden urin du producerar).

om du har nedsatt njurfunktion.

du upplever angioödem (svårigheter att andas eller svälja, eller svullnad av ansikte, händer

och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Om något av ovanstående stämmer in på dig, tala m

ed läkare innan du tar Enviage.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Användning av Enviage till barn och ungdomar rekommenderas inte.

Det finns inga särskilda dosrekommendationer för patienter som

är 65 år eller äldre.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om

du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försikti

ghetsåtgärder om du tar någon av

följande läkemedel:

läkemedel som ökar mängden kalium i ditt blod. Dessa inkluderar kaliumsparande diuretika,

kaliumtillskott.

furosemid, ett läkemedel som tillhör gruppen diuretika, eller “vattendrivande” tabletter, som

används för att öka mängden urin du producerar.

ketokonazol, ett läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

vissa ty

per av smärtstillande medel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID).

Intag av Enviage med mat och dryck

Du bör ta Enviage tillsammans med en lätt måltid en gång om

dagen, helst vid samma tidpunkt varje

dag. Du skall inte ta Enviage tillsammans med grapefruktjuice.

Graviditet och amning

Ta inte Enviage om du är gravid. Det är viktigt att du om

edelbart talar med din läkare om du tror att du

kan vara gravid eller om du planerar graviditet. Amma inte om du tar Enviage.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkem

edel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr, vilket kan påverka din förmåga att koncentrera dig. Innan du kör ett fordon,

använder verkty

g eller maskiner eller deltar i andra aktiviteter som kräver koncentration bör du veta

hur du reagerar på Enviage.

3.

HUR DU TAR ENVIAGE

Ta alltid Enviage enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Människor med högt blodtryck känner ofta inte av några sy

mtom på detta. Många kan känna sig helt

som vanligt. Det är mycket viktigt att du tar detta läkemedel exakt som läkaren sagt, för att få bästa

resultat och minska risken för biverkningar. Kom till dina avtalade läkarbesök även om du känner dig

bra.

Vanlig startdos är en tablett om 150 mg en gång om dagen.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren ordinera en högre dos, en tablett om

300 mg

en gång om dagen. Läkaren kan ordinera Enviage i kombination med andra läkemedel som används

för att behandla högt blodtryck.

Administreringssätt

Det rekommenderas att du tar tabletterna tillsammans m

ed lite vatten. Du bör ta Enviage tillsammans

med en lätt måltid en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Du skall inte ta Enviage

tillsammans med grapefruktjuice.

Om du har tagit för stor mängd av Enviage

Om du av misstag har tagit för många tabletter av Enviage, rådfråga läkare om

edelbart. Du kan behöva

läkartillsyn.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Om du har glömt att ta Enviage

Om du glömmer att ta en dos av Enviage, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i

vanlig tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, ta bara nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel

dos för att kompensera för glömd dos.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Enviage orsaka biverkningar, m

en alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter)

: Diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

: Hudutslag.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter):

Angioödem (svårigheter att andas eller

svälja, eller svullnad av ansikte, händer och fötter, ögon, läppar och / eller tunga).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Njurproblem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som

inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5.

HUR ENVIAGE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatum

et är den sista dagen i

angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aliskiren (som

hemifumarat) 300 mg.

Övriga innehållsäm

nen är krospovidon, hypromellos, magnesiumstearat, makrogol,

mikrokristallin cellulosa, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk, titandioxid (E 171), svart

järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enviage 300 mg filmdragerade tabletter är ljust röda, välvda, ovala tabletter, präglade m

ed “IU” på

ena sidan och “NVR” på andra sidan.

Enviage finns i förpackningar om 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Förpackningar

84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är multiförpackningar. Eventuellt

kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta om

budet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 60 62 400

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 550 8888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +371 7 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

Denna bipacksedel godkändes senast

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Enviage 150 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 150 m

g aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust rosa, bikonvex, rund tablett, präglad med “IL” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

4.2

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av Enviage är 150 mg en gång om

dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling m

ed 150 mg en gång om dagen.

Enviage kan användas ensamt eller i kombination med andra antihy

pertensiva medel (se avsnitten 4.4

och 5.1).

Enviage skall tas en gång dagligen tillsammans med en lätt m

åltid, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Enviage.

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter m

ed lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (över 65 år)

Ingen justering av den initiala dosen krävs för äldre patienter.

Barn (yngre än 18 år)

Enviage rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren m

ed ciklosporin, en mycket kraftig hämmare av P-gp och andra

kraftiga hämmare av P-gp (kinidin, verapamil), är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får andra läkemedel som hämmar renin-angiotensinsy

stemet (RAS), och/eller de som

har nedsatt njurfunktion och/eller diabetes mellitus, löper en ökad risk för hyperkalemi under

behandling med aliskiren.

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Om kraftig och ihållande diarré uppstår bör behandlingen m

ed Enviage avbrytas.

Angioödem

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, har angioödem

rapporterats hos

patienter som behandlats med aliskiren. Om angioödem inträffar, skall behandling med Enviage

upphöra omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom

försvunnit helt och hållet. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas skall adrenalin ges.

Dessutom skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa patientens luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter m

ed markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Enviage.

Detta tillstånd skall åtgärdas före administrering av Enviage eller också skall behandlingen inledas

under noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Enviage har inte utförts på hy

pertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad glomerulär filtreringshastighet (GFR) <30 ml/minut), patienter som tidigare

genomgått dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni.

Försiktighet skall iakttas hos hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion, på grund av bristen på

säkerhetsinformation om Enviage.

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom eller njursjukdom. Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har

rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått

aliskiren. Om tecken på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Enviage på patienter med unilateral eller

bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns em

ellertid, liksom för andra

substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive akut

njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet iakttas

hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar skall behandlingen avbrytas.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med aliskiren 300 m

g och ketokonazol 200 mg resulterade i en 76 % ökning av

AUC för aliskiren, men hämmare av P-gp t ex ketokonazol förväntas öka vävnadskoncentrationerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med

aliskiren och måttliga hämmare av P-gp t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Enviage har inga kända kliniskt relevanta interaktioner m

ed läkemedel som vanligen används vid

behandling av hypertoni eller diabetes.

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-m

ononitrat, ramipril och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen valsartan (↓28 %), metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Enviage om

20-30 %. Vid administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för Enviage

vid steady state med 50 %. Samtidig administrering av Enviage hade ingen signifikant påverkan på

farmakokinetiken hos atorvastatin, valsartan, metformin eller amlodipin. Därför behöver inte dosen

justeras för Enviage eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Enviage kan minska biotillgängligheten något för digoxin.

Preliminära data pekar på att irbesartan kan m

inska AUC och C

för Enviage.

Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande bety

delse för Enviage biotillgänglighet. P-

gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för Enviage.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A. Aliskiren

inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska tillgängligheten av

substanser som hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren metaboliseras

minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av hämning eller

inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta P-gp. En ökad

exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare, som

även hämmar P-gp (se Interaktioner med P-glykoprotein nedan).

Interaktioner med P-glykoprotein

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsy

stemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Inducerare av

P-gp (Johannesört, rifampicin) skulle därför kunna minska biotillgängligheten av Enviage. Även om

detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag för en

mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-plasmakoncentrationsförhållandena.

Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än plasmanivåerna. Potentialen för

läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero på graden av hämning av denna

transportör.

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats m

ed atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) och aliskiren (300 m

g) resulterade i en 80 % ökning

av plasmanivåerna för aliskiren (AUC och C

). Prekliniska studier indikerar att samtidig

administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal absorption av aliskiren och

minskar biliär utsöndring. Förändringen i plasmanivåer för aliskiren i närvaro av ketokonazol

förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av

aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta rekommenderade terapeutiska dosen, har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Hämmare av P-gp förväntas ändå öka

vävnadskoncentrationerna mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid

samtidig behandling med aliskiren och ketokonazol eller andra måttliga hämmare av P-gp

(itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Kraftiga hämmare av P-gp

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 m

g) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Därför är samtidig behandling med aliskiren

och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosem

id minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i ytterligare

försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför kräver

kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Kalium och kaliumsparande diuretika

Baserat på erfarenheterna från användning av andra substanser som

påverkar renin-

angiotensinsystemet, kan kaliumvärdet i serum öka vid samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra substanser som kan öka

kaliumnivåerna i serum (t ex heparin). Om samtidig behandling med dessa läkemedel är nödvändig

skall försiktighet iakttas.

Grapefruktjuice

På grund av avsaknad av data kan en eventuell interaktion inte uteslutas m

ellan grapefruktjuice och

aliskiren. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Enviage.

Warfarin

Enviage effekter på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider med ett högt fettinnehåll har visat sig minska absorptionen av Enviage avsevärt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med aliskiren saknas. Enviage har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som

verkar direkt på RAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAS skall

Enviage inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Enviage således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstmjölk. Enviage har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Enviage är därfö

r inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn

tas till att y

rsel eller trötthet emellanåt kan uppträda när man tar läkemedel mot hypertoni. Enviage har

försumbar påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Säkerheten hos Enviage har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 m

ånader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Behandling med Enviage resulterade i en total

förekomst av biverkningar som liknade den som sågs vid placebo i doser upp till 300 mg.

Biverkningarna var vanligen lätta och övergående till sin natur och krävde endast sällan utsättande av

behandlingen. Den vanligaste biverkningen är diarré.

Förekomsten av hosta var likartad hos patienter som

fick placebo (0,6 %) och hos dem som fick

Enviage (0,9 %).

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om

frekvens, de vanligaste först:

mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000,

<1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), inkluderande enstaka rapporter. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Magtarmkanalen

Vanlig:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig:

Utslag

Sällsynta:

Angioödem

Angioödem har förekommit vid behandling med Enviage. I kontrollerade kliniska studier har

angioödem

förekommit i sällsynta fall under behandling med Enviage i en omfattning som är

jämförbar med placebo- eller hydroklortiazidbehandling. Fall av angioödem har också rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning (ingen känd frekvens). Om några tecken uppstår som

tyder på en allergisk reaktion (framförallt svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte,

extremiteter, ögon, läppar och/eller tunga) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se

avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar med Enviage var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparam

etrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Enviage inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit:

å minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och

angiotensinreceptorblockerare.

Serumkalium:

Serum

kaliumökningarna var mindre och sällan förekommande hos patienter med

essentiell hypertoni, som fick behandling med Enviage ensamt (0,9 % jämfört med 0,6 % för placebo).

I en studie där Enviage gavs i kombination med en ACE-hämmare till diabetiker ökade dock

serumkaliumvärdena mer frekvent (5,5 %). Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför

gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes

mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hy

potoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt. Om symtomatisk hypotoni skulle

inträffa bör stödjande behandling insättas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Reninhämmare, ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAS vid aktiveringspunkten, varvid

vandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAS (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som kompensation,

minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande minskningar sågs

när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska betydelsen av

skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Enviage en gång om

dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av den

maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Enviage har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Enviage i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jäm

förbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Enviage 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling. Hos

hypertoniker med diabetes var Enviage i monoterapi säkert och effektivt.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Enviage har kom

binerats med diuretikumet

hydroklortiazid, ACE-hämmaren ramipril, kalciumflödeshämmaren amlodipin, ARB-medlet valsartan

och betablockeraren atenolol. Dessa kombinationer tolererades väl. Enviage inducerade en additiv

blodtryckssänkande effekt när det kombinerades med hydroklortiazid och med ramipril. Hos patienter

som inte svarade tillräckligt på 5 mg av kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en

blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Enviage 150 mg som liknade den som uppnåddes genom att

öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem sågs dock (2,1 % för aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg). Enviage visade en additiv

antihypertensiv effekt tillsammans med ARB-medlet valsartan i den studie som designats speciellt för

att undersöka effekten av kombinationsbehandling.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling m

ed 300 mg Enviage en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertoniker med diabetes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhölls en additiv blodtryckssänkning när Enviage gavs som tillägg till ramipril, medan kombinationen

Enviage och ramipril visade lägre frekvens av hosta (1,8 %) än vid ramipril (4,7 %).

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som

behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Enviage ensamt. Hypotoni var också mindre

vanligt (< 1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 3-månadersstudie hos 302 patienter med lätt, stabil hjärtsvikt, där alla behandlades m

standardbehandling vid stabil hjärtsvikt tolererades tillägg av Enviage 150 mg väl. Nivåerna av

natriuretisk peptid (BNP) reducerades med 25 % i behandlingsarmen med Enviage jämfört med

placebo. Den kliniska betydelsen av denna reduktion är emellertid okänd.

I en 6-månadersstudie hos 599 patienter med hypertoni, typ 2-diabetes mellitus och nefropati, där alla

behandlades med losartan 100 mg och optimal antihypertensiv underhållsbehandling, uppnåddes en

20 % reduktion av U-albumin/kreatininkvot (UACR) med tillägg av Enviage 300 mg jämfört med

placebo, dvs från 58 mg/mmol till 46 mg/mmol. Andelen patienter som hade minst 50 % reduktion av

basal UACR vid slutmålet var 24,7 % och 12,5 % för Enviage respektive placebo. Den kliniska

betydelsen av en reduktion av UACR är inte fastställd i frånvaron av en effekt på blodtrycket. Enviage

påverkade inte kreatinins serumkoncentration, men sattes i samband med en ökad frekvens (4,2 %

jämfört med 1,9 % för placebo) av serumkaliumkoncentration

6,0 mmol/l, även om detta inte var

statistiskt signifikant.

Nyttoeffekterna av Enviage på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar. Aliskirens

absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Må

ltider med ett högt fettinnehåll minskar C

med 85 % och

AUC med 70 %. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom 5-7 dagar efter administrering en

gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga som vid den initiala dosen.

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket ty

der på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens plasmaproteinbindning

är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och elimination

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar).

Aliskiren

elim

ineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet/Icke-linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 m

g, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om

dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos y

ngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter m

ed varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Enviage krävs hos patienter med lätt till

gravt nedsatt njurfunktion, men försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter m

ed lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-m

ånaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i m

utagenicitetsstudier

in vitro

in vivo.

Prövningarna

inkluderade

in vitro

-tester på bakterie- och däggdjursceller samt

in vivo

-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos em

bryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära sy

stemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är m

ultiförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/406/001-010

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

22.08.2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Enviage 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 m

g aliskiren (som hemifumarat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Ljust röd, bikonvex, oval tablett, präglad med “IU” på ena sidan och “NVR” på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

4.3

Dosering och administreringssätt

Rekommenderad dos av Enviage är 150 mg en gång om

dagen. Hos patienter som inte erhåller

tillräcklig kontroll av blodtrycket, kan dosen ökas till 300 mg en gång om dagen.

Den antihypertensiva effekten inträffar huvudsakligen inom två veckor (85-90 %) efter start av

behandling m

ed 150 mg en gång om dagen.

Enviage kan användas ensamt eller i kombination med andra antihy

pertensiva medel (se avsnitten 4.4

och 5.1).

Enviage skall tas en gång dagligen tillsammans med en lätt m

åltid, helst vid samma tidpunkt varje dag.

Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Enviage.

Nedsatt njurfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter med lätt till gravt nedsatt njurfunktion (se

avsnitten 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen justering av den initiala dosen krävs för patienter m

ed lätt till gravt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2).

Äldre patienter (över 65 år)

Ingen justering av den initiala dosen krävs för äldre patienter.

Barn (yngre än 18 år)

Enviage rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data avseende

säkerhet och effekt (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Angioödem i samband med tidigare behandling med aliskiren.

Under andra och tredje trimestern vid graviditet (se avsnitt 4.6).

Samtidig användning av aliskiren m

ed ciklosporin, en mycket kraftig hämmare av P-gp och andra

kraftiga hämmare av P-gp (kinidin, verapamil), är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter som får andra läkemedel som hämmar renin-angiotensinsy

stemet (RAS), och/eller de som

har nedsatt njurfunktion och/eller diabetes mellitus, löper en ökad risk för hyperkalemi under

behandling med aliskiren.

Aliskiren bör användas med försiktighet till patienter med allvarlig, kronisk hjärtsvikt (New York

Heart Association- [NYHA-] grad III-IV).

Om kraftig och ihållande diarré uppstår bör behandlingen m

ed Enviage avbrytas.

Angioödem

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, har angioödem

rapporterats hos

patienter som behandlats med aliskiren. Om angioödem inträffar, skall behandling med Enviage

upphöra omgående och lämplig behandling och övervakning sättas in tills att tecken och symtom

försvunnit helt och hållet. Om tungan, stämbanden eller struphuvudet påverkas skall adrenalin ges.

Dessutom skall nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa patientens luftvägar.

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Hos markant dehydrerade patienter och/eller patienter m

ed markanta natriumförluster (t ex de som får

höga doser av diuretika) kan symtomatisk hypotoni inträffa efter start av behandling med Enviage.

Detta tillstånd skall åtgärdas före administrering av Enviage eller också skall behandlingen inledas

under noggrann medicinsk övervakning.

Nedsatt njurfunktion

Kliniska studier av Enviage har inte utförts på hy

pertoniker med gravt nedsatt njurfunktion

(serumkreatininvärde ≥150 μmol/l eller 1,70 mg/dl hos kvinnor och ≥177 μmol/l eller 2,00 mg/dl hos

män och/eller uppskattad glomerulär filtreringshastighet (GFR) <30 ml/minut), patienter som tidigare

genomgått dialysbehandling eller visat tecken på njursyndrom eller renovaskulär hypertoni.

Försiktighet skall iakttas hos hypertoniker med gravt nedsatt njurfunktion, på grund av bristen på

säkerhetsinformation om Enviage.

Liksom för andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, bör man vara försiktig när

aliskiren ges under betingelser som predisponerar för nedsatt njurfunktion såsom hypovolemi (t.ex. på

grund av blodförlust, svår eller långvarig diarré, långvariga kräkningar, osv.), hjärtsjukdom,

leversjukdom eller njursjukdom. Akut njursvikt, reversibel vid avbrytande av behandling, har

rapporterats vid uppföljning efter godkännandet för försäljning hos patienter i riskzonen som fått

aliskiren. Om tecken på njursvikt förekommer, bör behandling med aliskiren omedelbart avbrytas.

Njurartärstenos

Det finns inga kontrollerade kliniska data från användning av Enviage på patienter med unilateral eller

bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure. Det finns em

ellertid, liksom för andra

substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet, en ökad risk för njurinsufficiens, inklusive akut

njursvikt, när patienter med njurartärstenos behandlas med aliskiren. Därför bör försiktighet iakttas

hos dessa patienter. Om njursvikt inträffar skall behandlingen avbrytas.

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med aliskiren 300 m

g och ketokonazol 200 mg resulterade i en 76 % ökning av

AUC för aliskiren, men hämmare av P-gp t ex ketokonazol förväntas öka vävnadskoncentrationerna

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid samtidig behandling med

aliskiren och måttliga hämmare av P-gp t ex ketokonazol (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Enviage har inga kända kliniskt relevanta interaktioner m

ed läkemedel som vanligen används vid

behandling av hypertoni eller diabetes.

Substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetikstudier inkluderar acenokumarol, atenolol,

celecoxib, pioglitazon, allopurinol, isosorbid-5-m

ononitrat, ramipril och hydroklortiazid. Inga

interaktioner har identifierats.

Samtidig administrering av aliskiren och antingen valsartan (↓28 %), metformin (↓28 %), amlodipin

(↑29 %) eller cimetidin (↑19 %) ledde till förändrade C

- eller AUC-värden för Enviage om

20-30 %. Vid administrering tillsammans med atorvastatin ökade AUC- och C

-värdena för Enviage

vid steady state med 50 %. Samtidig administrering av Enviage hade ingen signifikant påverkan på

farmakokinetiken hos atorvastatin, valsartan, metformin eller amlodipin. Därför behöver inte dosen

justeras för Enviage eller dessa samtidigt administrerade läkemedel.

Enviage kan minska biotillgängligheten något för digoxin.

Preliminära data pekar på att irbesartan kan m

inska AUC och C

för Enviage.

Hos försöksdjur har det visat sig att P-gp är av avgörande bety

delse för Enviage biotillgänglighet. P-

gp-inducerare (johannesört, rifampicin) kan därför minska biotillgängligheten för Enviage.

CYP450-interaktioner

Aliskiren hämmar inte CYP450-isoenzymerna CYP1A2, 2C8, 2C9, C19, 2D6, 2E1 och 3A.

Aliskiren inducerar inte CYP3A4. Därför förväntas inte aliskiren påverka den systemiska

tillgängligheten av substanser som

hämmar, inducerar eller metaboliseras av dessa enzymer. Aliskiren

metaboliseras minimalt av cytokrom P450-enzymerna. Därför förväntas inga interaktioner på grund av

hämning eller inducering av CYP450-isoenzymer. CYP3A4-hämmare påverkar emellertid även ofta P-

gp. En ökad exponering för aliskiren kan därför förväntas vid samtidig behandling med CYP3A4-

hämmare, som även hämmar P-gp (se Interaktioner med P-glykoprotein nedan).

Interaktioner med P-glykoprotein

MDR1/Mdr1a/1b (P-gp) har i prekliniska studier konstaterats vara det huvudsakliga aktiva

transportsy

stemet involverat i absorption i tarmen och utsöndring via gallan av aliskiren. Inducerare av

P-gp (Johannesört, rifampicin) skulle därför kunna minska biotillgängligheten av Enviage. Även om

detta inte har undersökts för aliskiren, är det känt att P-gp också kontrollerar vävnadsupptag för en

mängd av substrat och hämmare av P-gp kan öka vävnad-till-plasmakoncentrationsförhållandena.

Hämmare av P-gp kan därför öka vävnadsnivåerna mer än plasmanivåerna. Potentialen för

läkemedelsinteraktioner relaterade till P-gp kommer troligen att bero på graden av hämning av denna

transportör.

Substrat för eller svaga hämmare av P-gp

Inga relevanta interaktioner har observerats m

ed atenolol, digoxin, amlodipin eller cimetidin. Givet

tillsammans med atorvastatin (80 mg), ökade AUC och C

för aliskiren (300 mg) vid steady-state

med 50

Måttliga hämmare av P-gp

Samtidig behandling med ketokonazol (200 mg) och aliskiren (300 m

g) resulterade i en 80 % ökning

av plasmanivåerna för aliskiren (AUC och C

). Prekliniska studier indikerar att samtidig

administrering av aliskiren och ketokonazol förbättrar gastrointestinal absorption av aliskiren och

minskar biliär utsöndring. Förändringen i plasmanivåer för aliskiren i närvaro av ketokonazol

förväntas vara inom det intervall, som skulle uppnås om dosen av aliskiren fördubblades. Doser av

aliskiren upp till 600 mg, eller två gånger den högsta rekommenderade terapeutiska dosen, har

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

tolererats väl i kontrollerade kliniska studier. Hämmare av P-gp förväntas ändå öka

vävnadskoncentrationerna mer än plasmakoncentrationerna. Försiktighet skall därför iakttas vid

samtidig behandling med aliskiren och ketokonazol eller andra måttliga hämmare av P-gp

(itrakonazol, klaritromycin, telitromycin, erytromycin, amiodaron).

Kraftiga hämmare av P-gp

I en läkemedelsinteraktionsstudie på friska frivilliga visades att enkeldoser av ciklosporin (200 och

600 m

g) ökar C

för aliskiren 75 mg med ungefär en faktor 2,5 och AUC med ungefär en faktor 5.

Ökningen kan vara större med högre doser av aliskiren. Därför är samtidig behandling med aliskiren

och kraftiga hämmare av P-gp kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Furosemid

När aliskiren gavs tillsammans med furosem

id minskade AUC- och C

-värdena för furosemid med

28 % respektive 49 %. Övervakning av effekterna rekommenderas därför vid behandlingsstart och vid

justering av dosen av furosemid, för att undvika eventuellt underutnyttjande i kliniska situationer med

övermängd av vätska.

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Liksom andra substanser som påverkar renin-angiotensinsy

stemet, kan NSAID minska den

antihypertensiva effekten av aliskiren. Hos vissa patienter med nedsatt njurfunktion (dehydrerade

patienter eller äldre patienter) kan samtidig behandling med aliskiren och NSAID resultera i ytterligare

försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, som vanligtvis är reversibel. Därför kräver

kombinationen av aliskiren med NSAID försiktighet, särskilt hos äldre patienter.

Kalium och kaliumsparande diuretika

Baserat på erfarenheterna från användning av andra substanser som

påverkar renin-

angiotensinsystemet, kan kaliumvärdet i serum öka vid samtidig användning av kaliumsparande

diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium eller andra substanser som kan öka

kaliumnivåerna i serum (t ex heparin). Om samtidig behandling med dessa läkemedel är nödvändig

skall försiktighet iakttas.

Grapefruktjuice

På grund av avsaknad av data kan en eventuell interaktion inte uteslutas m

ellan grapefruktjuice och

aliskiren. Grapefruktjuice skall inte tas tillsammans med Enviage.

Warfarin

Enviage effekter på farmakokinetiken för warfarin har inte utvärderats.

Födointag

Måltider med ett högt fettinnehåll har visat sig minska absorptionen av Enviage avsevärt.

4.6

Graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med aliskiren saknas. Enviage har inte visat teratogen effekt

hos råtta eller kanin (se avsnitt 5.3). Andra substanser som

verkar direkt på RAS har orsakat grava

fostermissbildningar och neonatal död. Liksom andra läkemedel som verkar direkt på RAS skall

Enviage inte användas under första trimestern av graviditeten eller av kvinnor som planerar graviditet

och är kontraindicerat under den andra och tredje trimestern (se avsnitt 4.3). Vid förskrivning av

läkemedel som verkar på RAS till kvinnor i fertil ålder bör läkaren informera om de potentiella

riskerna med detta läkemedel under graviditet.

Om graviditet upptäcks under behandlingens gång bör

Enviage således utsättas.

Amning

Det är inte känt om aliskiren utsöndras i human bröstmjölk. Enviage har återfunnits i mjölken hos

diande råttor. Användning av Enviage är därfö

r inte att rekommendera till kvinnor som ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Vid framförande av fordon eller användande av maskiner måste dock hänsyn

tas till att y

rsel eller trötthet emellanåt kan uppträda när man tar läkemedel mot hypertoni. Enviage har

försumbar påverkan på förmågan att köra och använda maskiner.

4.9

Biverkningar

Säkerheten hos Enviage har studerats hos fler än 7 800 patienter, varav fler än 2 300 har behandlats i

över 6 m

ånader och fler än 1 200 i över 1 år. Förekomsten av biverkningar visade inte något samband

med kön, ålder, BMI, ras eller etnisk tillhörighet. Behandling med Enviage resulterade i en total

förekomst av biverkningar som liknade den som sågs vid placebo i doser upp till 300 mg.

Biverkningarna var vanligen lätta och övergående till sin natur och krävde endast sällan utsättande av

behandlingen. Den vanligaste biverkningen är diarré.

Förekomsten av hosta var likartad hos patienter som

fick placebo (0,6 %) och hos dem som fick

Enviage (0,9 %).

Biverkningarna i Tabell 1 är indelade enligt följande konvention om

frekvens, de vanligaste först:

mycket vanlig (≥1/10); vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100); sällsynt (≥1/10 000,

<1/1 000); mycket sällsynt (<1/10 000), inkluderande enstaka rapporter. Biverkningarna presenteras

inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1

Magtarmkanalen

Vanlig:

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig:

Utslag

Sällsynta:

Angioödem

Angioödem har förekommit vid behandling med Enviage. I kontrollerade kliniska studier har

angioödem

förekommit i sällsynta fall under behandling med Enviage i en omfattning som är

jämförbar med placebo- eller hydroklortiazidbehandling. Fall av angioödem har också rapporterats vid

uppföljning efter godkännandet för försäljning (ingen känd frekvens). Om några tecken uppstår som

tyder på en allergisk reaktion (framförallt svårigheter att andas eller svälja, svullnad av ansikte,

extremiteter, ögon, läppar och/eller tunga) ska patienten avbryta behandlingen och kontakta läkare (se

avsnitt 4.4).

Laboratoriefynd

I kontrollerade kliniska prövningar med Enviage var kliniskt relevanta förändringar i de vanliga

laboratorieparam

etrarna mindre vanliga. I kliniska studier på hypertoniker hade Enviage inga kliniskt

viktiga effekter på totalkolesterol, HDL-C, fastetriglycerider, fasteglukos eller urinsyra.

Hemoglobin och hematokrit:

å minskningar i hemoglobin- och hematokritvärdena (med i

genomsnitt cirka 0,05 mmol/l respektive 0,16 volymprocent) har observerats. Inga patienter utsatte

behandlingen på grund av anemi. Denna effekt ses också med andra läkemedel som verkar på renin-

angiotensinsystemet, såsom angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) och

angiotensinreceptorblockerare.

Serumkalium:

Serum

kaliumökningarna var mindre och sällan förekommande hos patienter med

essentiell hypertoni, som fick behandling med Enviage ensamt (0,9 % jämfört med 0,6 % för placebo).

I en studie där Enviage gavs i kombination med en ACE-hämmare till diabetiker ökade dock

serumkaliumvärdena mer frekvent (5,5 %). Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför

gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådligt hos patienter med diabetes

mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vid uppföljning efter godkännandet för försäljning har nedsatt njurfunktion och fall av akut njursvikt

rapporterats hos patienter i riskzonen (se avsnitt 4.4).

4.9

Överdosering

Det finns begränsade data om överdosering på människa. Det vanligaste tecknet på överdosering torde

vara hy

potoni, beroende på aliskirens antihypertensiva effekt. Om symtomatisk hypotoni skulle

inträffa bör stödjande behandling insättas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Reninhämmare, ATC-kod C09XA02

Aliskiren är en oralt aktiv, icke-peptid, potent och selektiv, direkt hämmare av humant renin.

Genom hämning av enzymet renin hämmar aliskiren RAS vid aktiveringspunkten, varvid

vandlingen av angiotensinogen till angiotensin I blockeras och nivåerna av angiotensin I och

angiotensin II minskar. Medan andra läkemedel som hämmar RAS (ACE-hämmare och angiotensin II-

receptorblockerare (ARB)) orsakar en stegring i plasmareninaktiviteten (PRA) som kompensation,

minskar PRA med 50-80 % vid behandling av hypertoniker med aliskiren. Liknande minskningar sågs

när aliskiren kombinerades med andra antihypertensiva medel. Den kliniska betydelsen av

skillnaderna i PRA-effekt är för närvarande inte känd.

Hypertoni

Hos hypertoniker som fick 150 mg och 300 mg Enviage en gång om

dagen sågs dosberoende

minskningar i både det systoliska och diastoliska blodtrycket, vilka kvarstod under hela dosintervallet

om 24 timmar (kvarvarande nytta tidigt på morgonen), med genomsnittligt maximal-dal-förhållande

för diastolisk respons om upp till 98 % för 300 mg-dosen. Efter 2 veckor observerades 85-90 % av den

maximala blodtryckssänkande effekten. Den blodtryckssänkande effekten styrktes under

långtidsbehandling och var oberoende av ålder, kön, BMI och etnisk tillhörighet. Enviage har

studerats hos 1 864 patienter 65 år eller äldre samt hos 426 patienter 75 år eller äldre.

Studier av Enviage i monoterapi har visat blodtryckssänkande effekter jäm

förbara med andra klasser

av antihypertensiva medel, inklusive ACE-hämmare och ARB. Jämfört med ett diuretikum

(hydroklortiazid) sänkte Enviage 300 mg det systoliska/diastoliska blodtrycket med 17,0/12,3 mmHg,

jämfört med 14,4/10,5 mmHg för hydroklortiazid 25 mg efter 12 veckors behandling. Hos

hypertoniker med diabetes var Enviage i monoterapi säkert och effektivt.

Studier av kombinationsbehandling finns tillgängliga där Enviage har kom

binerats med diuretikumet

hydroklortiazid, ACE-hämmaren ramipril, kalciumflödeshämmaren amlodipin, ARB-medlet valsartan

och betablockeraren atenolol. Dessa kombinationer tolererades väl. Enviage inducerade en additiv

blodtryckssänkande effekt när det kombinerades med hydroklortiazid och med ramipril. Hos patienter

som inte svarade tillräckligt på 5 mg av kalciumflödeshämmaren amlodipin sågs en

blodtryckssänkande effekt vid tillägg av Enviage 150 mg som liknade den som uppnåddes genom att

öka amlodipindosen till 10 mg. Lägre frekvens av ödem sågs dock (2,1 % för aliskiren

150 mg/amlodipin 5 mg, jämfört med 11,2 % för amlodipin 10 mg). Enviage visade en additiv

antihypertensiv effekt tillsammans med ARB-medlet valsartan i den studie som designats speciellt för

att undersöka effekten av kombinationsbehandling.

Hos överviktiga hypertoniker, som inte svarade tillräckligt på hydroklortiazid 25 mg, gav

tilläggsbehandling m

ed 300 mg Enviage en ytterligare blodtryckssänkning, som var jämförbar med

tilläggsbehandling med irbesartan 300 mg eller amlodipin 10 mg. Hos hypertoniker med diabetes

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

erhölls en additiv blodtryckssänkning när Enviage gavs som tillägg till ramipril, medan kombinationen

Enviage och ramipril visade lägre frekvens av hosta (1,8 %) än vid ramipril (4,7 %).

Inga tecken på förstadoshypotoni eller effekt på pulsfrekvensen har setts hos patienter som

behandlats

i kontrollerade kliniska studier. Kraftig hypotoni var mindre vanligt (0,1 %) hos patienter med

okomplicerad hypertoni, som fick behandling med Enviage ensamt. Hypotoni var också mindre

vanligt (< 1 %) vid kombinationsbehandling med andra antihypertensiva medel. Vid avbrytande av

behandlingen återgick blodtrycket successivt till utgångsnivåerna under de närmaste veckorna, utan

tecken på bakslagseffekt vad gäller blodtrycket eller PRA.

I en 3-månadersstudie hos 302 patienter med lätt, stabil hjärtsvikt, där alla behandlades m

standardbehandling vid stabil hjärtsvikt tolererades tillägg av Enviage 150 mg väl. Nivåerna av

natriuretisk peptid (BNP) reducerades med 25 % i behandlingsarmen med Enviage jämfört med

placebo. Den kliniska betydelsen av denna reduktion är emellertid okänd.

I en 6-månadersstudie hos 599 patienter med hypertoni, typ 2-diabetes mellitus och nefropati, där alla

behandlades med losartan 100 mg och optimal antihypertensiv underhållsbehandling, uppnåddes en

20 % reduktion av U-albumin/kreatininkvot (UACR) med tillägg av Enviage 300 mg jämfört med

placebo, dvs från 58 mg/mmol till 46 mg/mmol. Andelen patienter som hade minst 50 % reduktion av

basal UACR vid slutmålet var 24,7 % och 12,5 % för Enviage respektive placebo. Den kliniska

betydelsen av en reduktion av UACR är inte fastställd i frånvaron av en effekt på blodtrycket. Enviage

påverkade inte kreatinins serumkoncentration, men sattes i samband med en ökad frekvens (4,2 %

jämfört med 1,9 % för placebo) av serumkaliumkoncentration

6,0 mmol/l, även om detta inte var

statistiskt signifikant.

Nyttoeffekterna av Enviage på mortalitet och kardiovaskulär morbiditet samt skador på målorgan är

för närvarande okända.

Kardiell elektrofysiologi

I en randomiserad, dubbelblind, placebojämförande och kontrollerad studie som använde standard-

och Holter-EKG rapporterades ingen effekt på QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral absorption uppnås maximala plasmakoncentrationer av aliskiren efter 1-3 timmar. Aliskirens

absoluta biotillgänglighet är 2-3 %. Må

ltider med ett högt fettinnehåll minskar C

med 85 % och

AUC med 70 %. Plasmakoncentrationerna vid steady state nås inom 5-7 dagar efter administrering en

gång om dagen, och steady state-nivåerna är ungefär dubbelt så höga som vid den initiala dosen.

Distribution

Efter intravenös administrering är den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state cirka

135 l, vilket ty

der på att aliskiren i hög grad distribueras extravasalt. Aliskirens plasmaproteinbindning

är måttlig (47-51 %) och oberoende av koncentrationen.

Metabolism och elimination

Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 40 timmar (inom området 34-41 timmar).

Aliskiren

elim

ineras huvudsakligen som oförändrat läkemedel i feces (78 %). Cirka 1,4 % av den totala orala

dosen metaboliseras. Enzymet CYP3A4 är ansvarigt för denna metabolism. Efter oral administrering

återvinns cirka 0,6 % av dosen i urinen. Efter intravenös administrering är genomsnittligt

plasmaclearance cirka 9 l/timme.

Linjäritet/Icke-linjäritet

Exponeringen för aliskiren ökade mer än proportionellt mot ökningen av dosen. Efter administrering

av en enkeldos i intervallet 75 till 600 m

g, resulterade en dubblering av dosen i en 2,3 och 2,6-faldig

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

ökning av AUC respektive C

. Vid steady-state kan icke-linjäriteten vara mer uttalad. De

mekanismer som orsakat avvikelserna från linjäriteten har inte identifierats. En möjlig mekanism är

mättnad av transportörer vid absorptionsstället eller i hepato-biliära elimineringsvägen.

Egenskaper hos patienterna

Aliskiren är effektivt vid behandling en gång om

dagen av vuxna hypertoniker, oavsett kön, ålder,

BMI och etnisk tillhörighet.

AUC är 50 % högre hos äldre patienter (> 65 år) än hos y

ngre försökspersoner. Kön, vikt och etniskt

ursprung har ingen klinisk relevant påverkan på farmakokinetiken för aliskiren.

Aliskirens farmakokinetik har studerats hos patienter m

ed varierande grad av njurinsufficiens. De

relativa AUC- och C

-värdena för aliskiren hos studiepatienter med nedsatt njurfunktion låg på

mellan 0,8 och dubbelt så höga nivåer som hos friska studiepatienter efter en engångsbehandling och

vid steady state. Dessa förändringar som iakttagits stod dock inte i relation till allvarlighetsgraden av

nedsatt njurfunktion. Ingen justering av den initiala dosen av Enviage krävs hos patienter med lätt till

gravt nedsatt njurfunktion, men försiktighet bör iakttas hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Aliskirens farmakokinetik påverkades inte signifikant hos patienter m

ed lätt till svår leversjukdom.

Följaktligen krävs ingen justering av den initiala dosen av aliskiren hos patienter med lätt till svårt

nedsatt leverfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Eventuell karcinogenicitet har bedömts i en 2-årsstudie på råtta och i en 6-m

ånaders, transgen studie

på mus. Ingen karcinogenicitet har upptäckts. Ett fall av kolonadenom och ett fall av cekal

adenokarcinom har noterats hos råtta vid en dos om 1 500 mg/kg/dag men var inte statistiskt

signifikanta. Även om aliskiren har en känd retningsförmåga betraktades de säkerhetsmarginaler som

erhållits hos människa vid dosen 300 mg i en studie på friska frivilliga som tillräckliga vid 9-11-

faldighet, baserat på koncentrationerna i feces, eller vid 6-faldighet, baserat på koncentrationerna i

slemhinnorna, i jämförelse med 250 mg/kg/dag i karcinogenicitetsstudien på råtta.

Aliskiren saknade mutagen potential i m

utagenicitetsstudier

in vitro

in vivo.

Prövningarna

inkluderade

in vitro

-tester på bakterie- och däggdjursceller samt

in vivo

-bedömningar på råtta.

Reproduktionstoxikologiska studier med aliskiren visade inte några tecken på toxicitet eller

teratogenicitet hos em

bryo/foster vid doser upp till 600 mg/kg/dag på råtta eller 100 mg/kg/dag på

kanin. Fertiliteten och prenatal/postnatal utveckling var opåverkade hos råtta vid doser upp till

250 mg/kg/dag. Doserna på råtta och kanin gav 1-4 respektive 5 gånger högre systemisk exponering

än maximalt rekommenderad dos till människa (300 mg).

Farmakologiska säkerhetsstudier avslöjade inga biverkningar på centrala nervsystemet,

andningsvägarna eller kardiovaskulära sy

stemet. Det man sett i toxicitetsstudier på djur med upprepad

dosering var i linje med den kända lokalirriterande potentialen eller den förväntade farmakologiska

effekten av aliskiren.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Krospovidon

Magnesiumstearat

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Hypromellos

Makrogol

Talk

Svart järnoxid (E 172)

Röd järnoxid (E 172)

Titandioxid (E 171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.6

Förpackningstyp och innehåll

Blisterförpackningar i PA/Aluminium/PVC

Förpackningar innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter.

Förpackningar innehållande 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter är

ultiförpackningar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att m

arknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/406/011-020

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

22.08.2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/850

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

ENVIAGE

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Enviage?

Enviage är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen aliskiren. Det finns som tabletter

(runda rosa: 150 mg; ovala röda: 300 mg).

Vad används Enviage för?

Enviage används för att behandla essentiell hypertoni (högt blodtryck). ”Essentiell” innebär att

hypertonin inte har någon tydlig orsak.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Enviage?

Rekommenderad dos Enviage är 150 mg en gång om dagen, antingen som enda läkemedel eller i

kombination med andra läkemedel mot högt blodtryck. Det ska tas med en lätt måltid helst vid samma

tidpunkt varje dag, men Enviage ska inte tas tillsammans med grapefruktjuice. Dosen Enviage kan

höjas till 300 mg en gång om dagen hos patienter där blodtrycket inte regleras tillräckligt väl. Enviage

rekommenderas inte för patienter under 18 års ålder eftersom det saknas uppgifter om säkerhet och

effekt för denna grupp.

Hur verkar Enviage?

Den aktiva substansen i Enviage, aliskiren, är en reninhämmare. Den blockerar aktiviteten hos ett

mänskligt enzym, renin, som är inblandat i framställningen av ett ämne, angiotensin I, i kroppen.

Angiotensin I omvandlas till hormonet angiotensin II, en kraftfull vasokonstriktor (ett ämne som får

blodkärlen att dras samman). Genom att framställningen av angiotensin I blockeras minskar nivåerna

av både angiotensin I och angiotensin II. Detta orsakar vasodilation (får blodkärlen att vidgas) så att

blodtrycket sjunker, vilket kan minska de risker som högt blodtryck medför, t.ex. risken för slaganfall.

Hur har Enviages effekt undersökts?

Effekterna av Enviage prövades först i olika experimentmodeller innan de studerades på människor.

Enviage undersöktes i 14 större studier med över 10 000 patienter med essentiell hypertoni. I 13 av

studierna undersöktes patienter med lätt till måttlig hypertoni, och i en undersöktes patienter med

allvarlig hypertoni. I fem av studierna jämfördes effekten av Enviage taget som enda läkemedel med

placebo (overksam behandling). Enviage taget som enda läkemedel eller i kombination med andra

läkemedel jämfördes även med andra medel mot högt blodtryck. Det finns studier av

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

kombinationsbehandling där Enviage har kombinerats med en ACE-hämmare (ramipril) (blockerar

aktiviteten av enzymet ACE), ett ARB-läkemedel (ARB = angiotensin II-receptorblockerare )

(valsartan), en betablockerare (atenolol), en kalciumflödeshämmare (amlodipin) och ett diuretikum

(hydroklortiazid). Studierna varade i mellan 6 och 52 veckor och det viktigaste måttet på effekt var

blodtryckets förändring under antingen hjärtkamrarnas avslappningsfas (diastoliskt) eller under deras

sammandragningsfas (systoliskt). Blodtrycket mättes i millimeter kvicksilver (mmHg).

Vilken nytta har Enviage visat vid studierna?

Enviage taget som enda läkemedel visade bättre effekt än placebo och lika god effekt som behandling

med jämförelsepreparat för att sänka blodtrycket. När resultaten från de fem studier där Enviage taget

som enda läkemedel jämfördes med placebo undersöktes tillsammans visade det sig att det diastoliska

blodtrycket för patienter under 65 års ålder i genomsnitt sjönk med 9,0 mm Hg efter åtta veckors

behandling med 150 mg Enviage från ett medelvärde på 99,4 mm Hg vid studiens början. Detta ska

jämföras med en minskning med 5,8 mm Hg från 99,3 mm Hg för dem som tog placebo.

Större minskningar iakttogs hos patienter som var 65 år eller äldre och hos dem som tog högre doser

Enviage. Enviage sänkte blodtrycket även hos patienter med diabetes och hos överviktiga patienter.

Läkemedlets effekt kvarstod i upp till ett år i två av studierna.

Studierna visade även att Enviage i kombination med andra läkemedel (särskilt hydroklortiazid) kan

ge större sänkningar av blodtrycket jämfört med de sänkningar som dessa läkemedel ger när de tas

utan Enviage.

Vilka är riskerna med Enviage?

Den vanligaste biverkningen (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är diarré. Förteckningen över

samtliga biverkningar som rapporterats för Enviage finns i bipacksedeln.

Enviage ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot aliskiren eller något

annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter som fått angioödem (svullnad under huden) i

samband med aliskiren eller till gravida kvinnor efter tredje graviditetsmånaden. Det rekommenderas

inte heller under de tre första graviditetsmånaderna eller till kvinnor som planerar att bli gravida.

Enviage ska inte heller tas tillsammans med ciklosporin (ett läkemedel som hämmar immunsystemet),

quinidin (används för att korrigera en oregelbunden hjärtrytm) eller verapamil (används för att

behandla hjärtproblem).

Varför har Enviage godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Enviage är större än riskerna vid

behandling av essentiell hypertoni. Kommittén rekommenderade att Enviage skulle godkännas för

försäljning.

Mer information om Enviage:

Den 22 augusti 2007 beviljade Europeiska kommissionen Novartis Europharm Limited ett

godkännande för försäljning av Enviage som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2009.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen