Envarsus

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-06-2021

Aktiva substanser:
takrolimus
Tillgänglig från:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
ATC-kod:
L04AD02
INN (International namn):
tacrolimus
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Graftförkastning
Terapeutiska indikationer:
Profylax av transplantationsavstötning hos vuxna njure- eller lever-allograftmottagare. Behandling av allograftavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter.
Produktsammanfattning:
Revision: 8
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002655
Tillstånd datum:
2014-07-18
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002655

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - danska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - franska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - polska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - finska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-07-2014

Bipacksedel Bipacksedel - norska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

24-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

24-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

24-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

24-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

31-07-2014

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Envarsus 0,75 mg depottabletter

Envarsus 1 mg depottabletter

Envarsus 4 mg depottabletter

takrolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Envarsus är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Envarsus

Hur du tar Envarsus

Eventuella biverkningar

Hur Envarsus ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Envarsus är och vad det används för

Envarsus innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det är ett immunsuppressivt medel. Efter njur-

eller levertransplantationen försöker kroppens immunsystem att stöta bort det nya organet.

Envarsus används för att kontrollera kroppens immunsvar så kroppen kan acceptera det

transplanterade organet.

Du kan också få Envarsus mot en pågående avstötningsreaktion av din transplanterade lever, njure,

hjärta eller annat organ när tidigare behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunsvaret efter

din transplantation.

Envarsus används till vuxna.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Envarsus

Ta inte Envarsus:

om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är allergisk mot sirolimus eller något makrolidantibiotikum (t.ex. erytromycin,

klaritromycin, josamycin).

Varningar och försiktighet

Envarsus innehåller den aktiva substansen takrolimus som tillförs i en depotformulering. Envarsus tas

en gång dagligen och kan inte bytas ut mot andra befintliga läkemedel som innehåller takrolimus (med

omedelbar frisättning eller med depotformulering) på basis av samma dos.

Tala med läkare innan du tar Envarsus:

om du har eller har haft leverproblem.

om du har diarré i mer än en dag.

om du tar något av de läkemedel som nämns under ”Andra läkemedel och Envarsus”.

om du har en förändring av hjärtats elektriska aktivitet, så kallad QT-förlängning.

Kontakta omedelbart din läkare om du under behandlingen drabbas av:

problem med din syn såsom dimsyn, förändringar i färgseende, svårighet att se detaljer eller om

ditt synfält blir begränsas.

svåra magsmärtor med eller utan andra symtom, som frossa, feber, illamående eller kräkningar.

en infektion som leder till problem med njurarna eller symtom på nervsystemet.

huvudvärk, förändrad psykisk status, krampanfall och synrubbningar.

svaghet, förändringar av hudens eller ögonens färg, benägenhet att lättare få blåmärken,

infektion, hosta, blodbrist (anemi).

Läkaren kan behöva justera dosen av Envarsus eller kommer att besluta att avbryta behandlingen med

takrolimus.

Du bör hålla regelbunden kontakt med din läkare. Ibland kan läkaren behöva göra tester på blod, urin,

hjärta eller ögon för att kunna ställa in rätt dos av Envarsus.

Undvik att utsätta dig för sol och UV-ljus (ultraviolett ljus) medan du tar Envarsus. Det beror på att

immunsuppressiva medel kan öka risken för hudcancer. Bär skyddande kläder och använd ett

solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

Barn och ungdomar

Användning av Envarsus rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Envarsus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive receptfria läkemedel och örtpreparat.

Det är inte rekommenderat att ta Envarsus tillsammans med ciklosporin (ett annat läkemedel som

används för att förhindra att transplanterade organ avstöts).

Tala om för läkaren om du har hepatit C. Din leverfunktion kan förändras vid behandling av hepatit C

och detta kan påverka mängden takrolimus i blodet. Läkaren kan behöva övervaka nivån noga av

takrolimus i blodet och justera dosen efter att du har påbörjat behandling mot hepatit C.

Mängden Envarsus i blodet kan påverkas av andra läkemedel som du tar, och mängden av andra

läkemedel i blodet kan påverkas av att du tar Envarsus, vilket kan kräva att behandlingen avbryts eller

att dosen av Envarsus ökas eller minskas. Du bör särskilt tala om för läkaren om du tar eller nyligen

har tagit läkemedel som:

läkemedel mot svamp och antibiotika, särskilt så kallade makrolidantibiotika som används för

att behandla infektioner (t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol

och isavukonazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin, isoniazid och rifampicin)

letermovir, som används för att förhindra sjukdomar orsakade av CMV (cytomegalovirus hos

människa)

HIV-proteashämmare (t.ex ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), boostermedicinen kobicistat och

kombinationstabletter, som används för att behandla HIV-infektion

HCV-proteashämmare (t.ex. telaprevir, boceprevir, och kombinationen

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller utan dasabuvir) som används för att behandla

hepatit C

nilotinib och imatinib (som används för att behandla vissa cancerformer)

mykofenolsyra, som används för att dämpa immunförsvaret för att förhindra avstötning av det

transplanterade organet

läkemedel mot magsår och återflöde av magsyra (t.ex. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)

antiemetika som används för att behandla illamående och kräkning (t.ex. metoklopramid)

cisaprid eller antacidumet magnesium-aluminiumhydroxid som används för att behandla

halsbränna

p-piller eller andra hormonbehandlingar med etinylestradiol, hormonbehandlingar med danazol

läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller hjärtproblem (t.ex. nifedipin,

nikardipin, diltiazem och verapamil)

antiarytmiska substanser (t.ex. amiodaron) som används för att kontrollera arytmi (ojämna

hjärtslag)

läkemedel som kallas statiner och används för att behandla förhöjt kolesterol och triglycerider

fenytoin eller fenobarbital som används för att behandla epilepsi

prednisolon och metylprednisolon som tillhör klassen kortikosteroider och används för att

behandla inflammationer eller undertrycka immunsystemet (t.ex. vid transplantatavstötning)

karbamazepin som används för att förebygga och kontrollera krampanfall

metamizol som används för att behandla smärta och hög feber

nefazodon som används för att behandla depression

örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum perforatum)

Tala om för läkaren om du tar eller behöver ta ibuprofen (används för att behandla feber, inflammation

och smärta), amfotericin B (används för att behandla svampinfektioner), antibiotika (används för att

behandla bakterieinfektioner, t.ex, aminoglykosider, vankomycin eller klotrimazol) eller antivirala

medel (används för att behandla virusinfektioner, t.ex. aciklovir). Dessa kan förvärra problem med

njurarna eller nervsystemet om de tas tillsammans med Envarsus.

Medan du tar Envarsus behöver läkaren dessutom veta om du tar kaliumtillskott eller vissa

urindrivande medel som används vid hjärtsvikt, högt blodtryck och njursjukdom (t.ex. amilorid,

triamteren eller spironolakton), icke-steroida antiinflammatoriska substanser (NSAID-medel, t.ex.

ibuprofen) som används för feber, inflammation och smärta, antikoagulanter (blodförtunningsmedel)

eller läkemedel för diabetes som tas via munnen.

Om du måste vaccineras ska du tala om det för läkaren innan du får vaccinet.

Envarsus med mat och dryck

Undvik grapefrukt (även som juice) medan du behandlas med Envarsus, eftersom det kan påverka

läkemedlets nivåer i blodet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Takrolimus utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma medan du tar Envarsus.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller har svårt

att se tydligt efter att ha tagit Envarsus. Dessa effekter är vanligare om du även dricker alkohol.

Envarsus innehåller laktos

Envarsus innehåller laktos (mjölksocker).

Envarsus 0,75 mg tabletter:

41,7 mg

Envarsus 1 mg tabletter:

41,7 mg

Envarsus 4 mg tabletter:

104 mg

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3.

Hur du tar Envarsus

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Detta läkemedel får endast ordineras till dig av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter som

fått ett transplanterat organ.

Viktig information

Se till att du får samma takrolimusläkemedel varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din

transplantationsspecialist har kommit överens med dig om att ändra till ett annat takrolimusläkemedel.

Detta läkemedel ska tas en gång dagligen. Om läkemedlet inte ser ut som vanligt, eller om

dosanvisningarna har ändrats, ska du tala med din läkare eller med apotekspersonal snarast möjligt för

att säkerställa att du får rätt läkemedel.

Hur mycket Envarsus ska jag ta?

Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av läkaren beräknat på din

kroppsvikt.

Initiala dagliga doser precis efter transplantationen brukar ligga inom intervallet: 0,11–0,17 mg per kg

kroppsvikt per dag, beroende på det transplanterade organet. Vid behandling av avstötning kan samma

doser användas.

Dosen beror på ditt allmänna tillstånd och vilka andra immunsuppressiva läkemedel du tar. Efter

insättningen av din behandling med detta läkemedel gör läkaren täta blodtester för att fastställa rätt

dos. Därefter behöver läkaren göra regelbundna blodtester för att fastställa rätt dos och justera dosen

ibland. Läkaren brukar vanligtvis sänka din Envarsus-dos så snart ditt tillstånd har stabiliserats.

Hur ska jag ta Envarsus-tabletterna?

Envarsus tas via munnen en gång dagligen, i allmänhet på fastande mage.

Ta tabletterna omedelbart när du har tagit ut dem ur blistret. Tabletterna ska sväljas hela med ett glas

vatten. Svälj inte torkmedlet som ligger i folieomslaget.

Hur länge ska jag ta Envarsus-tabletterna?

Du måste ta Envarsus varje dag så länge du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av

ditt transplanterade organ. Du bör hålla regelbunden kontakt med din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Envarsus

Om du har råkat ta för stor mängd av Envarsus ska du omedelbart kontakta läkaren eller närmaste

akutmottagning.

Om du har glömt att ta Envarsus

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta tabletten så snart som möjligt samma dag.

Om du slutar att ta Envarsus

Att avsluta behandlingen med Envarsus kan öka risken för avstötning av ditt transplanterade organ.

Sluta inte med din behandling om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Takrolimus försvagar kroppens försvarsmekanism (immunsystem), vilken inte kommer att vara lika

bra på att bekämpa infektioner. Därför kan du ha lättare för att få infektioner medan du tar Envarsus.

Kontakta din läkare omedelbart om du får allvarliga biverkningar.

Allvarliga biverkningar kan förekomma, inklusive allergiska och anafylaktiska reaktioner. Godartade

och elakartade tumörer har rapporterats efter behandling med Envarsus.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

Förhöjt blodsocker, diabetes mellitus, förhöjt kalium i blodet

Sömnproblem

Skakningar, huvudvärk

Förhöjt blodtryck

Onormala leverfunktionstester

Diarré, illamående

Njurproblem

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

Minskat antal blodceller (blodplättar, röda eller vita blodceller), ökat antal vita blodceller,

förändrat antal röda blodceller (ses vid blodtester)

Minskad mängd magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet,

vätskeöverbelastning, ökad mängd urinsyra eller lipider i blodet, nedsatt aptit, aptitförlust, ökad

surhet i blodet, andra förändringar i blodsalterna (ses i blodtester)

Ångestsymtom, förvirring och desorientering, depression, humörförändringar, mardrömmar,

hallucinationer, psykiska störningar

Krampanfall, medvetandestörningar, stickningar och domningar (ibland smärtsamma) i händer

och fötter, yrsel, nedsatt skrivförmåga, störningar i nervsystemet

Dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonbesvär

Ringande ljud i öronen

Reducerat blodflöde i hjärtats kärl, snabbare hjärtslag

Blödning, partiell eller fullständig blockering av blodkärl, sänkt blodtryck

Andfåddhet, sjukdomar i lungvävnader, ansamling av vätska runt lungan, inflammation i

svalget, hosta, influensaliknande symtom

Magproblem som t.ex. inflammation eller sår som ger buksmärta eller diarré, blödning i

magsäcken, inflammation eller sår i munnen, ansamling av vätska i buken, kräkning, buksmärta,

matsmältningsbesvär, förstoppning, gaser, uppsvälld mage, lös avföring

Rubbningar i gallgången, gulaktig hud på grund av leverproblem, skador på levervävnad och

inflammation i levern

Klåda, utslag, håravfall, akne, ökad svettning

Smärta i leder, extremiteter eller ryggen, muskelkramper

Otillräcklig njurfunktion, minskad produktion av urin, försämrad eller smärtsam urinering

Allmän svaghet, feber, ansamling av vätska i kroppen, smärta och obehag, ökad mängd av

enzymet alkaliskt fosfatas i blodet, viktökning, störd uppfattning av kroppstemperatur

Otillräcklig funktion i det transplanterade organet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Förändringar i blodets koagulering, minskat antal av alla typer av blodceller (ses i blodtester)

Uttorkning, oförmåga att urinera

Psykotiskt beteende, som vanföreställningar, hallucinationer och förvirring

Onormala blodtestresultat: minskning av protein eller socker, ökning av fosfat, ökning av

enzymet laktatdehydrogenas

Koma, blödning i hjärnan, stroke, förlamning, störning i hjärnan, avvikande tal och språk,

minnesproblem

Grumling av ögonlinsen, partiell eller total oförmåga att höra

Oregelbundna hjärtslag, hjärtat stannar, nedsatt hjärtfunktion, sjukdom i hjärtmuskeln,

förstoring av hjärtmuskeln, starkare hjärtslag, onormalt EKG, onormal hjärtfrekvens och puls

Blodpropp i en ven i arm eller ben, chock

Andningssvårigheter, sjukdomar i luftvägarna, astma

Akut eller kronisk inflammation i bukspottkörteln, inflammation i slemhinnan på bukväggens

insida, stopp i tarmen, ökad mängd av enzymet amylas i blodet, reflux av maginnehåll upp i

svalget, långsammare tömning av magsäcken

Inflammation i huden, brännande känsla i solljus

Sjukdomar i lederna

Smärtsam menstruation och onormal menstruationsblödning

Multipel organsvikt, influensaliknande sjukdom, ökad känslighet mot värme och kyla,

tryckkänsla i bröstet, nervositet eller onormal känsla, viktnedgång

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

Små blödningar i huden på grund av blodkoagel

Ökad stelhet i musklerna

Blindhet, dövhet

Ansamling av vätska runt hjärtat

Akut andnöd

Cystabildning i bukspottkörteln, förstadium till tarmstopp

Problem med blodflödet i levern

Allvarlig sjukdom med blåsor i huden, munnen, ögonen och genitalierna;

Ökad behåring

Törst, fall, trånghetskänsla i bröstet, nedsatt rörlighet, sår

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

Muskelsvaghet

Nedsatt hörsel

Onormala resultat vid ultraljudsundersökning av hjärtat

Leversvikt

Smärtsam urinering med blod i urinen

Ökning av fettvävnad

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer):

Fall av ren erytrocytaplasi (en mycket allvarlig minskning av antalet röda blodceller)

Agranulocytos (ett kraftigt minskat antal vita blodceller)

Hemolytisk anemi (minskat antal röda blodceller på grund av onormal nedbrytning)

Febril neutropeni (en minskning av de vita blodceller som bekämpar infektion, tillsammans med

feber)

Synnervspåverkan (optisk neuropati)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Envarsus ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret och omslaget efter EXP: / Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalomslaget av aluminiumfolie. Ljuskänsligt.

Använd alla depottabletterna inom 45 dagar efter öppnandet av aluminiumomslaget.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är takrolimus.

Envarsus 0,75 mg depottabletter

En depottablett innehåller 0,75 mg takrolimus (som monohydrat).

Envarsus 1 mg depottabletter

En depottablett innehåller 1 mg takrolimus (som monohydrat).

Envarsus 4 mg depottabletter

En depottablett innehåller 4 mg takrolimus (som monohydrat).

Övriga innehållsämnen är hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol 6000, poloxamer 188,

magnesiumstearat, vinsyra (E334), butylhydroxitoluen (E321), dimetikon 350.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Envarsus 0,75 mg depottabletter är ovala, vita till benvita odragerade tabletter, präglade med ”0.75” på

den ena sidan och ”TCS” på den andra.

Envarsus 1 mg depottabletter är ovala, vita till benvita odragerade tabletter, präglade med ”1” på den

ena sidan och ”TCS” på den andra.

Envarsus 4 mg depottabletter är ovala, vita till benvita odragerade tabletter, präglade med ”4” på den

ena sidan och ”TCS” på den andra.

Envarsus tillhandahålls i PVC/alu-blister som innehåller 10 tabletter. 3 blister är förpackade

tillsammans i ett skyddande omslag av aluminiumfolie, inklusive ett torkmedel. Förpackningar med

30, 60 och 90 depottabletter är tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Italien

Tillverkare

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straβe 51 - 61

59320 Ennigerloh

Tyskland

eller

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Italien

eller

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Österrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: +32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: +32 (0)2 788 42 00

Česká

republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: +420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: +36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: +49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 0 88 5016400

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: +30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: +34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S

Tél: +33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: +40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: +386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: +421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: +39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: +39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: +44 0161 4885555

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Envarsus 0,75 mg depottabletter

Envarsus 1 mg depottabletter

Envarsus 4 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Envarsus 0,75 mg depottabletter

En depottablett innehåller 0,75 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

En tablett innehåller 41,7 mg laktosmonohydrat.

Envarsus 1 mg depottabletter

En depottablett innehåller 1 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

En tablett innehåller 41,7 mg laktosmonohydrat.

Envarsus 4 mg depottabletter

En depottablett innehåller 4 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämne med känd effekt:

En tablett innehåller 104 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Depottablett.

Envarsus 0,75 mg depottabletter

Oval, vit till benvit odragerad tablett, präglad med ”0.75” på den ena sidan och ”TCS” på den andra.

Envarsus 1 mg depottabletter

Oval, vit till benvit odragerad tablett, präglad med ”1” på den ena sidan och ”TCS” på den andra.

Envarsus 4 mg depottabletter

Oval, vit till benvit odragerad tablett, präglad med ”4” på den ena sidan och ”TCS” på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Profylax mot transplantationsavstötning hos vuxna mottagare av njur- eller levertransplantat.

Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva

läkemedel hos vuxna patienter.

4.2

Dosering och administreringssätt

Envarsus är en oral formulering av takrolimus som tas en gång per dag. Takrolimusbehandling kräver

noggrann övervakning av adekvat utbildad och utrustad personal. Förskrivning av detta läkemedel och

förändringar i immunsuppressiv behandling ska endast sättas in av läkare med erfarenhet av

immunsuppressiv behandling och vården av transplantationspatienter.

Ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat utbyte av takrolimus formulerat för omedelbar frisättning eller

som depot utgör en säkerhetsrisk. Detta kan leda till att transplantatet avstöts eller till ökad incidens av

biverkningar, inklusive för svag eller för stark immunsuppression, på grund av kliniskt relevanta

skillnader i systemisk exponering för takrolimus. Patienter bör behandlas med en och samma

formulering av takrolimus med motsvarande dagliga dosregim; förändringar i formuleringen eller

regimen får endast äga rum under noggrann ledning av en transplantationsspecialist (se avsnitt 4.4 och

4.8). Efter överföring till en alternativ formulering måste man övervaka läkemedelskoncentrationerna i

blodet och göra dosjusteringar för att säkerställa att systemisk exponering för takrolimus upprätthålls.

Dosering

De rekommenderade initiala doserna som presenteras nedan är endast avsedda att tjäna som riktlinje.

Takrolimus administreras rutinmässigt tillsammans med andra immunsuppressiva medel i den initiala

postoperativa perioden. Dosen kan variera beroende på vilken immunsuppressiv regim som valts.

Doseringen av Envarsus ska primärt baseras på kliniska bedömningar av avstötning och tolerabilitet

individuellt för varje patient, med stöd av kontroller av läkemedelskoncentrationen i blodet (se nedan

under ”Terapeutisk läkemedelsmonitorering”). Om kliniska tecken på avstötning observeras bör man

överväga att ändra den immunsuppressiva regimen.

Eftersom takrolimus är en substans med låg clearance kan det ta flera dagar att uppnå steady state efter

justering av dosregimen.

För att förhindra transplantatavstötning måste immunsuppression upprätthållas; följaktligen går det

inte att ange någon gräns för den orala behandlingens varaktighet.

Doserna av Envarsus minskas vanligtvis efter transplantationen. Om patientens tillstånd förändras

efter transplantationen kan farmakokinetiken för takrolimus förändras vilket kan medföra behov av

ytterligare dosjusteringar.

Glömd dos

En glömd dos ska tas snarast möjligt samma dag. En dubbel dos ska inte tas nästa dag.

Profylax mot avstötning efter njurtransplantation

Envarsus-behandling ska inledas med en dos på 0,17 mg/kg/dag som administreras en gång per dag på

morgonen. Administrering ska inledas inom 24 timmar efter slutförd operation.

Profylax mot avstötning efter levertransplantation

Envarsus-behandling ska inledas med en dos på 0,11–0,13 mg/kg/dag som administreras en gång per

dag på morgonen. Administrering ska inledas inom 24 timmar efter slutförd operation.

Överföring från Prograf- eller Advagraf-behandling till Envarsus-behandling – patienter som fått ett

allotransplantat

Envarsus kan inte bytas ut mot andra befintliga läkemedel som innehåller takrolimus (med omedelbar

frisättning eller som depotläkemedel) på basis av lika dos.

Patienter som fått ett allotransplantat och behandlas två gånger dagligen med Prograf (omedelbar

frisättning) eller Advagraf (en gång dagligen) och behöver överföras till Envarsus en gång dagligen

ska överföras på basis av en total daglig dos på 1:0,7 (mg:mg) och underhållsdosen av Envarsus ska

därför vara 30 % lägre än dosen av Prograf eller Advagraf.

Hos stabila patienter som överfördes från takrolimusprodukter med omedelbar frisättning (två gånger

dagligen) till Envarsus (en gång dagligen) på basis av en total daglig dos på 1:0,7 (mg:mg), var den

systemiska exponeringen för takrolimus (AUC

0–24

) likartad med den för takrolimus med omedelbar

frisättning. Relationen mellan dalvärden för takrolimus (C

) och systemisk exponering (AUC

0–24

) för

Envarsus är likartad med den för takrolimus med omedelbar frisättning. Inga studier har utförts på

överföring av patienter från Advagraf till Envarsus, men data från friska frivilliga studiedeltagare tyder

på att samma överföringsförhållande som från Prograf till Envarsus borde gälla.

Vid överföring från takrolimusprodukter med omedelbar frisättning (t.ex. Prograf-kapslar) eller

Advagraf-kapslar med fördröjd frisättning till Envarsus, ska dalvärdena mätas före överföring och

inom två veckor efter överföring. Dosjusteringar ska göras för att bibehålla en likvärdig systemisk

exponering efter bytet. Det bör noteras att svarta patienter kan behöva en högre dos för att uppnå de

önskade dalvärdena.

Överföring från ciklosporin till takrolimus

Försiktighet måste iakttas vid överföring av patienter från ciklosporinbaserad till takrolimusbaserad

behandling (se avsnitt 4.4 och 4.5). Kombinerad administrering av ciklosporin och takrolimus

rekommenderas inte. Behandling med takrolimus ska sättas in efter beaktande av koncentrationen av

ciklosporin i blodet och patientens kliniska tillstånd. Dosering ska senareläggas om nivåerna av

ciklosporin i blodet är förhöjda. I kliniskt bruk har takrolimusbaserad behandling satts in 12 till

24 timmar efter utsättningen av ciklosporin. Kontrollerna av nivåerna av ciklosporin i blodet ska

fortsätta efter överföring eftersom clearance av ciklosporin kan påverkas.

Behandling av allotransplantatavstötning

Höjda doser av takrolimus, kompletterande behandling med kortikosteroider och introduktion av korta

kurer med mono-/polyklonala antikroppar har alla använts för att hantera avstötningsepisoder. Om

tecken på toxicitet noteras, t.ex. svåra biverkningar (se avsnitt 4.8), kan man behöva sänka dosen av

Envarsus.

Behandling av allotransplantatavstötning efter njur- eller levertransplantation

Vid överföring från andra immunsuppressiva läkemedel till takrolimus en gång dagligen, ska

behandlingen börja med den initiala orala dos som rekommenderas vid njur- respektive

levertransplantation för profylax av transplantatavstötning.

Terapeutisk läkemedelsmonitorering

Dosering ska främst baseras på kliniska bedömningar av avstötning och tolerabilitet för varje enskild

patient med understöd av kontroller av dalvärdena för takrolimus i helblodet.

Som stöd för att optimera dosering finns det ett flertal immunanalyser att tillgå för bestämning av

koncentrationerna av takrolimus i helblod. Jämförelser av koncentrationer från den publicerade

litteraturen med individuella värden i klinisk praxis ska bedömas med noggrannhet och kunskap om de

analysmetoder som används. I dagens kliniska praxis kontrolleras helblodsnivåerna med hjälp av

immunanalysmetoder. Förhållandet mellan dalvärdena för takrolimus och systemisk exponering

(AUC

0–24

) är väl korrelerat och är likartat mellan formuleringarna med omedelbar frisättning och

Envarsus.

Dalvärdena för takrolimus i blodet ska kontrolleras under perioden efter transplantationen. Dalvärdena

för takrolimus i blodet ska fastställas cirka 24 timmar efter dosering av Envarsus, strax före nästa dos.

Dessutom ska dalvärdena för takrolimus i blodet kontrolleras noggrannt efter överföring mellan olika

takrolimusprodukter, dosjusteringar, förändringar i immunsuppressivregimen eller samadministrering

av substanser som kan förändra helblodskoncentrationerna av takrolimus (se avsnitt 4.5). Frekvensen

av blodnivåkontroller ska baseras på kliniska behov. Eftersom takrolimus är en substans med låg

clearance kan det ta flera dagar efter justeringar av Envarsus-dosregimen innan målet för steady state

har uppnåtts.

Data från kliniska studier tyder på att de flesta patienter kan behandlas framgångsrikt om dalvärdena

för takrolimus i blodet hålls under 20 ng/ml. Det är nödvändigt att beakta patientens kliniska tillstånd

vid bedömning av helblodnivåerna. I kliniskt bruk har dalvärdena i helblod i allmänhet legat i området

5–20 ng/ml hos njurtransplantationspatienter i den tidiga perioden efter transplantationen och

5-15 ng/ml under påföljande underhållsbehandling.

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter (> 65 år)

För närvarande finns det inga belägg som tyder på att dosen behöver justeras hos äldre patienter.

Nedsatt leverfunktion

Dosreduktion kan vara nödvändig för patienter med gravt nedsatt leverfunktion för att kunna

upprätthålla dalvärdena för takrolimus i blodet inom det rekommenderade målintervallet.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom farmakokinetiken för takrolimus är opåverkad av njurfunktion (se avsnitt 5.2) krävs ingen

dosjustering. På grund av takrolimus nefrotoxiska potential rekommenderas emellertid noggranna

kontroller av njurfunktionen (inklusive upprepade kontroller av kreatininkoncentrationer i serum,

beräkning av kreatininclearance och mätning av urinproduktion).

Etnisk tillhörighet

Jämfört med kaukasier kan svarta patienter behöva högre takrolimusdoser för att uppnå likartade

dalvärden. I kliniska studier blev patienter som överfördes från Prograf två gånger dagligen överförda

till Envarsus vid 1:0,85 (mg:mg).

Kön

Det saknas belägg för att manliga och kvinnliga patienter skulle kräva olika doser för att uppnå

likartade dalvärden.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Envarsus för barn under 18 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Envarsus är en oral formulering av takrolimus som ges en gång dagligen. Det rekommenderas att den

orala dagliga dosen av Envarsus administreras en gång dagligen på morgonen.

Tabletterna ska sväljas hela med vätska (helst vatten) omedelbart efter avlägsnandet från blistret.

Envarsus ska i allmänhet tas på fastande mage för att man ska uppnå maximal absorption (se

avsnitt 5.2).

Patienter ska informeras om att inte svälja torkmedlet.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot andra makrolider.

4.4

Varningar och försiktighet

Medicineringsfel, inklusive ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat utbyte av takrolimusformuleringar

med omedelbar frisättning eller som depotläkemedel, har setts med takrolimus. Detta har lett till

allvarliga biverkningar, inklusive transplantatavstötning, eller andra biverkningar som kan bero på

antingen under- eller överexponering av takrolimus. Patienter ska underhållsbehandlas med en en och

samma formulering av takrolimus med den motsvarande dagliga dosregimen; förändringar av

formulering eller regim ska endast äga rum under noggrann ledning av en transplantationsspecialist (se

avsnitt 4.2 och 4.8).

För behandling av allotransplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra

immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter finns det ännu inga kliniska studier tillgängliga för

depotformuleringen av Envarsus.

För profylax av transplantatavstötning hos vuxna mottagare av hjärt-, lung-, pankreas- eller

tarmallotransplantat finns det ännu inga kliniska data för Envarsus.

Under den initiala perioden efter transplantation ska kontroller av följande parametrar göras

rutinmässigt: blodtryck, EKG, neurologiskt status och synstatus, fastande blodglukosnivåer,

elektrolyter (särskilt kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiparametrar,

koagulationsvärden och plasmaproteinbestämningar. Om kliniskt relevanta förändringar ses, bör

justeringar av den immunsuppressiva regimen övervägas.

När substanser med en potential för interaktion (se avsnitt 4.5), särskilt starka hämmare av CYP3A4

(t.ex. telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, telitromycin eller

klaritromycin) eller inducerare av CYP3A4 (t.ex. rifampicin eller rifabutin), kombineras med

takrolimus, ska nivåerna av takrolimus i blodet kontrolleras så att takrolimusdosen kan justeras efter

behov för att upprätthålla likartad takrolimusexponering.

Örtpreparat som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) ska undvikas medan man tar

takrolimus på grund av risken för interaktioner som leder till en sänkning av både koncentrationerna i

blodet och den terapeutiska effekten av takrolimus (se avsnitt 4.5).

Kombinerad administrering av ciklosporin och takrolimus ska undvikas och försiktighet vidtas vid

administrering av takrolimus till patienter som tidigare har fått ciklosporin (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Högt kaliumintag eller kaliumsparande diuretika ska undvikas (se avsnitt 4.5).

Vissa kombinationer av takrolimus och substanser med konstaterat nefrotoxiska eller neurotoxiska

effekter kan öka risken för dessa effekter (se avsnitt 4.5).

Immunsuppressiva läkemedel kan påverka svaret på vaccination, och vaccination under behandling

med takrolimus kan vara mindre effektiv. Användningen av levande, försvagade vacciner ska

undvikas.

Gastrointestinala sjukdomar

Gastrointestinal perforation har rapporterats hos patienter som behandlats med takrolimus. Eftersom

gastrointestinal perforation är en medicinskt viktig händelse som kan leda till ett livshotande eller

allvarligt tillstånd bör adekvat behandling övervägas så snart misstänkta symtom eller tecken uppstår.

Eftersom takrolimusnivåerna i blodet kan förändras signifikant vid diarré, rekommenderas extra

uppföljning av takrolimuskoncentrationerna under episoder av diarré.

Ögonsjukdom

Ögonsjukdom, i vissa fall progredierande till synförlust, har rapporterats hos patienter som behandlats

med takrolimus. I vissa fall har tillbakagång rapporterats efter byte till annan immunosuppression.

Patienten skall uppmanas att rapportera förändringar i synskärpa eller färgseende, vid dimsyn eller

synfältsdefekt, och i sådana fall rekommenderas en snabb utvärdering med remiss till en ögonläkare

vid behov.

Hjärtsjukdom

Ventrikulär hypertrofi eller hypertrofi av septum, rapporterat som kardiomyopatier, har setts i sällsynta

fall hos patienter som behandlats med takrolimus. De flesta fall har varit reversibla, och uppkommit

med dalvärden för takrolimus i blodet som varit mycket högre än de rekommenderade maximala

nivåerna. Andra faktorer som har observerats öka risken för dessa kliniska tillstånd innefattade

befintlig hjärtsjukdom, kortikosteroidanvändning, hypertoni, njur- eller leverdysfunktion, infektioner,

vätskeöverbelastning och ödem. Därför ska högriskpatienter som får betydande immunsuppression

övervakas med t.ex. ekokardiografi eller EKG före och efter transplantation (t.ex. initialt vid

3 månader och sedan vid 9–12 månader). Om avvikelser utvecklas bör man överväga att sänka dosen

av takrolimus eller att byta behandling till ett annat immunsuppressivt medel. Takrolimus kan förlänga

QT-intervallet men tillsvidare saknas väsentliga belägg för att det orsakar torsades de pointes.

Försiktighet bör iakttas för patienter med diagnostiserat eller misstänkt medfött långt QT-syndrom.

Lymfoproliferativa sjukdomar och maligniteter

Det har rapporterats att patienter som behandlas med takrolimus utvecklat Epstein-Barrvirus-(EBV)-

associerade lymfoproliferativa sjukdomar (se avsnitt 4.8). En kombination av immunsuppressiva

läkemedel, t.ex antilymfocytiska antikroppar (t.ex. basiliximab, daklizumab), som ges samtidigt ökar

risken för EBV-associerade lymfoproliferativa störningar. EBV-viral kapsidantigen (VCA)-negativa

patienter har rapporterats löpa en ökad risk för att utveckla lymfoproliferativa sjukdomar. I denna

patientgrupp ska därför EBV-VCA-serologin fastställas innan behandling med Envarsus inleds. Under

behandling rekommenderas noggranna kontroller av EBV-PCR (polymeraskedjereaktion). Positiv

EBV-PCR kan kvarstå i månader och tyder som sådant inte på lymfoproliferativ sjukdom eller

lymfom.

I likhet med andra potenta immunsuppressiva substanser är risken för sekundär cancer okänd (se

avsnitt 4.8).

I likhet med andra immunsuppressiva medel ska man, beroende på den potentiella risken för maligna

hudförändringar, begränsa exponering för solljus och UV-ljus genom att bära skyddande kläder och

använda ett solskyddsmedel med hög skyddsfaktor.

Infektioner inklusive opportunistiska infektioner

Patienter som behandlas med immunsuppressiva medel, inklusive Envarsus, löper ökad risk för

infektioner, inklusive opportunistiska infektioner (med bakterier, svamp, virus och protozoer) t.ex.BK-

virusassocierad nefropati och JC-virusassocierad progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Patienter har också ökad risk för infektioner med virushepatit (t.ex. reaktivering av hepatit B och C

och ny infektion samt hepatit E, som kan bli kronisk). Dessa infektioner är ofta relaterade till en hög

total immunsuppressiv belastning och kan leda till allvarliga eller fatala tillstånd som läkare måste

beakta i differentialdiagnosen av immunsupprimerade patienter med allt sämre lever- eller

njurfunktion eller neurologiska symtom. Förebyggande och hantering bör ske i enlighet med lämplig

klinisk vägledning.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

Det har rapporterats att patienter som behandlats med takrolimus har utvecklat PRES (posteriort

reversibelt encefalopatisyndrom). Om patienter som tar takrolimus uppvisar symtom som indicerar

PRES. t.ex. huvudvärk, förändrat psykiskt status, krampanfall och synstörningar, ska en radiologisk

undersökning (t.ex. MRT) göras. Om PRES diagnostiseras tillråds adekvat kontroll av blodtryck och

krampanfall, samt omedelbar utsättning av systemiskt takrolimus. De flesta patienter återhämtar sig

helt efter det att lämpliga åtgärder har vidtagits.

Ren erytrocytaplasi

Fall av ren erytrocytaplasi (pure red cell aplasia, PRCA) har rapporterats hos patienter som behandlats

med takrolimus. Alla patienter rapporterade riskfaktorer för PRCA, t.ex. parvovirus B19-infektion,

bakomliggande sjukdom eller samtidigt läkemedel som associeras med PRCA.

Särskilda populationer

Det finns begränsad erfarenhet när det gäller icke-vita patienter och patienter med förhöjd

immunologisk risk (t.ex. retransplantation, belägg för panelreaktiva antikroppar, PRA).

Dosreduktion kan vara nödvändig hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Hjälpämnen

Envarsus innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Systemiskt tillgängligt takrolimus metaboliseras av hepatiskt CYP3A4. Det finns även evidens för

gastrointestinal metabolism via CYP3A4 i tarmväggen. Samtidig användning av substanser som har

konstaterats hämma eller inducera CYP3A4 kan påverka metabolismen av takrolimus och därigenom

öka eller minska nivåerna av takrolimus i blodet.

Det rekommenderas starkt att man noga kontrollerar nivåerna av takrolimus i blodet, liksom

njurfunktionen och andra oönskade effekter, varje gång substanser som har potentialen att förändra

CYP3A4-metabolism eller på annat sätt påverka nivåerna av takrolimus i blodet används samtidigt,

och att man avbryter eller justerar takrolimusdosen efter behov för att upprätthålla likartad

takrolimusexponering (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Effekten av andra läkemedel på takrolimus metabolism

CYP3A4-hämmare som kan leda till ökade nivåer av takrolimus i blodet

Kliniskt har följande substanser visat sig öka nivåerna av takrolimus i blodet:

Starka interaktioner har observerats med svampmedel som ketokonazol, flukonazol, itrakonazol,

vorikonazol och isavukonazol; makrolidantibiotikumet erytromycin; HIV-proteashämmare (t.ex.

ritonavir, nelfinavir, sakvinavir); hepatit C-virusproteashämmare (HCV) (t.ex. telaprevir, boceprevir

och kombinationen av ombitasvir och paritaprevir med ritonavir, vid användning med och utan

dasabuvir) eller det CMV-antivirala letermovir; den farmakokinetiska förstärkaren kobicistat och

tyrosinkinashämmarna nilotinib och imatinib. Samtidig användning av dessa substanser kan kräva

sänkta takrolimusdoser för nästan alla patienter.

Farmakokinetikstudier tyder på att ökningen av nivåerna i blodet främst är ett resultat av ökningen av

oral biotillgänglighet av takrolimus på grund av hämningen av gastrointestinal metabolism. Effekten

på leverclearance är mindre uttalad.

Svagare interaktioner har observerats med klotrimazol, klaritromycin, josamycin, nifedipin,

nikardipin, diltiazem, verapamil, amiodaron,

danazol, etinylestradiol, omeprazol och nefazodon.

In vitro har följande substanser visat sig vara potentiella hämmare av metabolismen av takrolimus:

bromokriptin, kortison, dapson, ergotamin, gestoden, lidokain, mefenytoin, mikonazol, midazolam,

nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoxifen och (triacetyl)oleandomycin.

Grapefruktjuice har rapporterats öka nivåerna av takrolimus i blodet och ska därför undvikas.

Lansoprazol och ciklosporin kan potentiellt hämma CYP3A4-medierad metabolism av takrolimus och

därigenom öka koncentrationerna av takrolimus i helblod.

Övriga interaktioner som kan leda till ökade nivåer av takrolimus i blodet

Takrolimus är i stor omfattning bundet till plasmaproteiner. Möjliga interaktioner med andra aktiva

substanser som har konstaterats ha hög affinitet för plasmaproteiner bör beaktas (t.ex. NSAID-

preparat, orala antikoagulanter eller orala antidiabetika).

Övriga potentiella interaktioner som kan öka systemisk exponering för takrolimus inkluderar

prokinetiska medel (t.ex. metoklopramid och cisaprid), cimetidin och magnesium-aluminiumhydroxid.

CYP3A4-inducerare som kan leda till minskade nivåer av takrolimus i blodet

Kliniskt har följande substanser visats sänka nivåerna av takrolimus i blodet:

Interaktioner har setts med rifampicin, fenytoin och johannesört (Hypericum perforatum) vilket kan

kräva ökade takrolimusdoser för nästan alla patienter. Kliniskt signifikanta interaktioner har även setts

med fenobarbital. Underhållsdoser av kortikosteroider har visat sig minska nivåerna av takrolimus i

blodet.

Höga doser av prednisolon eller metylprednisolon som administreras för behandling av akut

avstötning kan öka eller minska nivåerna av takrolimus i blodet.

Karbamazepin, metamizol och isoniazid kan sänka koncentrationerna av takrolimus.

Inverkan av behandling med direktverkande virushämmande medel

Vid behandling med direktverkande virushämmande medel kan takrolimus farmakokinetik påverkas

av förändringar i leverfunktionen relaterade till clearance av HCV-virus. Noggrann övervakning och

eventuell dosjustering av takrolimus är motiverade för att säkerställa fortsatt effekt.

Effekten av takrolimus på metabolismen för andra läkemedel

Takrolimus är en känd CYP3A4-hämmare; därför kan samtidig användning av takrolimus och

läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 påverka metabolismen av sådana läkemedel.

Halveringstiden för ciklosporin förlängs när takrolimus ges samtidigt. Dessutom kan det uppstå

synergistiska/additiva nefrotoxiska effekter. Av dessa skäl rekommenderas inte kombinerad

administrering av ciklosporin och takrolimus, och försiktighet måste vidtas vid administrering av

takrolimus till patienter som tidigare har fått ciklosporin (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Takrolimus har visat sig öka nivåerna av fenytoin i blodet.

Eftersom takrolimus kan minska clearance av steroidbaserade preventivmedel vilket leder till ökad

hormonexponering, ska särskild försiktighet iakttas vid beslut om preventivmetoder.

Kunskapen är begränsad om interaktioner mellan takrolimus och statiner. Kliniska data tyder på att

farmakokinetiken för statiner till största delen är opåverkad av samtidig administrering av takrolimus.

Djurdata har visat att takrolimus potentiellt skulle kunna minska clearance och öka halveringstiden för

pentobarbital och antipyrin.

Mykofenolsyra

Försiktighet ska iakttas vid byte av kombinationsbehandling från ciklosporin, som påverkar det

enterohepatiska kretsloppet av mykofenolsyra, till takrolimus, som saknar denna effekt, eftersom detta

kan leda till förändringar av mykofenolsyraexponeringen. Läkemedel som påverkar det

enterohepatiska kretsloppet av mykofenolsyra kan potentiellt sänka plasmanivåerna och även effekten

av mykofenolsyra. Terapeutisk läkemedelsövervakning av mykofenolsyra kan vara lämplig vid byte

av från ciklosporin till takrolimus eller vice versa.

Övriga interaktioner som leder till kliniskt skadliga effekter

Samtidig användning av takrolimus och läkemedel som har konstaterats ha nefrotoxiska eller

neurotoxiska effekter kan öka dessa effekter (t.ex. aminoglykosider, gyrashämmare, vankomycin,

kotrimoxazol, NSAID-preparat, ganciklovir eller aciklovir).

Förstärkt nefrotoxicitet har observerats efter administrering av amfotericin B och ibuprofen i samband

med takrolimus.

Eftersom takrolimusbehandling kan vara förenad med hyperkalemi, eller kan öka befintlig

hyperkalemi, ska högt intag av kalium, eller kaliumsparande diuretika (t.ex. amilorid, triamteren eller

spironolakton) undvikas (se avsnitt 4.4).

Immunsuppressiva läkemedel kan påverka svaret på vaccination, och vaccination under behandling

med takrolimus kan vara mindre effektiv. Användningen av levande, försvagade vacciner ska

undvikas (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från människor visar att takrolimus passerar placenta. Begränsade data från mottagare av

transplanterade organ visar inte på någon ökad risk för skadliga effekter på förloppet och utfallet av

graviditeten under takrolimusbehandling jämfört med andra immunsuppressiva läkemedel. Missfall

har emellertid rapporterats. Hittills är inga andra relevanta epidemiologiska data tillgängliga.

Takrolimusbehandling kan övervägas för gravida kvinnor när det inte finns något säkrare alternativ

och när den uppfattade nyttan rättfärdigar den potentiella risken för fostret. I fall av exponering in

utero rekommenderas övervakning av det nyfödda barnet avseende potentiella biverkningar av

takrolimus (särskilt effekter på njurarna). Det finns en risk för prematur förlossning (< 37 veckor)

(incidensen var 66 av 123 födslar, d.v.s. 53,7 %; data visar dock att majoriteten av de nyfödda hade

normal födelsevikt för sin gestationsålder) liksom för hyperkalemi hos det nyfödda barnet (incidensen

var 8 av 111 nyfödda, d.v.s. 7,2 %), vilket emellertid normaliseras spontant. Hos råttor och kaniner

orsakade takrolimus embryofetal toxicitet vid doser som var toxiska hos modern (se avsnitt 5.3).

Amning

Data från människor visar att takrolimus utsöndras i bröstmjölk. Eftersom skadliga effekter på det

nyfödda barnet inte kan uteslutas bör kvinnor inte amma medan de får Envarsus.

Fertilitet

En negativ effekt av takrolimus på manlig fertilitet i form av minskat spermieantal och minskad

spermiemotilitet sågs hos råttor (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Envarsus kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Takrolimus

kan ge upphov till visuella och neurologiska störningar. Denna effekt kan förstärkas om Envarsus

administreras i samband med alkohol.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna av takrolimus (förekommer hos > 10 % av patienterna) är

tremor, nedsatt njurfunktion, hyperglykemiska tillstånd, diabetes mellitus, hyperkalemi, infektioner,

hypertoni och sömnsvårigheter.

Tabell över biverkningar

Frekvensen för biverkningar definieras på följande sätt: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100,

< 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/480180/2014

EMEA/H/C/002655

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Envarsus

takrolimus

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Envarsus.

Det förklarar hur EMA bedömt läkemedlet för att rekommendera godkännande i EU och villkoren för att

använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Envarsus ska användas.

Praktisk information om hur Envarsus ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Vad är Envarsus och vad används det för?

Envarsus är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det används för att

förhindra avstötning (när immunsystemet angriper det transplanterade organet) vid långsiktig

behandling av vuxna patienter som har genomgått en njur- eller levertransplantation. Envarsus kan

också användas för att behandla organavstötning hos vuxna patienter när andra immunsuppressiva

läkemedel (läkemedel som sänker immunsystemets aktivitet) inte är effektiva.

Envarsus är ett ”hybridgenerikum”. Detta innebär att Envarsus liknar ett ”referensläkemedel” som

innehåller samma aktiva substans, men Envarsus har fått en annan beredning och finns i olika doser.

Referensläkemedlet för Envarsus är Advagraf.

Hur används Envarsus?

Envarsus är receptbelagt och ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av immunsuppressiva

läkemedel och behandling av transplantationspatienter. Byten eller ändringar av immunsuppressiva

läkemedel ska inledas och övervakas av erfarna transplantationsläkare.

Envarsus finns som depottabletter innehållande takrolimus (0,75 mg, 1 mg och 4 mg). Dessa

”depottabletter” gör att takrolimus kan frisättas långsamt från tabletten under flera timmar och i en

form som kroppen lätt kan ta upp, så att den bara behöver ges en gång om dagen.

Envarsus

EMA/480180/2014

Sida 2/3

Doserna av Envarsus beräknas utifrån patientens vikt. För att förhindra avstötning ska doserna starta

vid 0,17 mg per kg kroppsvikt om dagen hos patienter som genomgått en njurtransplantation, och

0,11 till 0,13 mg per kg om dagen hos dem som genomgått en levertransplantation. Dessa startdoser

kan också prövas för behandlingen av avstötning. Läkarna ska övervaka halterna av takrolimus i blodet

för att kontrollera att de håller sig inom vissa bestämda gränser. Behandlingen justeras i enlighet med

läkemedlets halter i blodet och patientsvaret. Lägre doser kan behövas för patienter med nedsatt

leverfunktion. Svarta patienter kan behöva högre doser än vita patienter.

Eftersom takrolimus tas upp i kroppen från Envarsus på ett annat sätt än från andra takrolimus-

innehållande läkemedel, ska patienter som redan behandlas med någon annan beredning av

takrolimus och byter till denna få en 30 procent lägre dos med Envarsus än deras befintliga dos.

Envarsus ska tas en gång om dagen med vatten, på fastande mage. Envarsus ges ofta tillsammans med

andra immunsuppressiva läkemedel efter transplantationen. Närmare information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Envarsus?

Takrolimus, den aktiva substansen i Envarsus, är ett immunsuppressivt läkemedel. Takrolimus minskar

aktiviteten hos vissa celler i immunsystemet som kallas T-celler, vilka främst svarar för att angripa det

transplanterade organet (organavstötning).

Vilken nytta med Envarsus har visats i studierna?

Eftersom Envarsus liknar referensläkemedlet Advagraf, lämnade sökanden in jämförande data om

Advagraf.

Till följd av skillnaderna i beredning/dosering mellan Envarsus och Advagraf, tillhandahölls dessutom

kliniska studier av patienter. I dessa studier jämfördes Envarsus med Prograf, ett allmänt använt och

väletablerat takrolimus-innehållande läkemedel som frisätter takrolimus snabbare.

Envarsus har i två huvudstudier visat sig vara minst lika effektivt som Prograf hos patienter som

genomgått njurtransplantationer. Huvudmåttet på effekt i båda studierna var antalet patienter med

sviktande behandling (dödsfall, svikt eller avstötning av det transplanterade organet, eller att patienten

inte kom till uppföljning) efter 12 månader.

I den första studien deltog 326 patienter som redan hade genomgått en njurtransplantation och som

behandlades med Prograf och andra immunsuppressiva medel för att förhindra avstötning. Patienterna

bytte antingen till behandling med Envarsus en gång om dagen eller fortsatte med Prograf-behandling

två gånger om dagen. Andelarna sviktande behandling var 2,5 procent i båda grupperna (4 av

162 patienter som behandlats med Envarsus och 4 av 162 som behandlats med Prograf). I den andra

studien jämfördes Envarsus med Prograf som del av standardbehandling av 543 patienter med en

nyligen transplanterad njure. Sviktande behandling inträffade hos 18,3 procent av de patienter som

behandlats med Envarsus (49 av 268) och 19,6 procent av dem som fått Prograf (54 av 275).

Företaget lämnade även in studier om halterna av takrolimus i kroppen efter intag av Envarsus, som

visade att medlet gav upphov till halter av takrolimus som tidigare visat sig vara effektiva vid

behandling och förhindrande av avstötning, och rapporterade resultaten från 29 patienter som fått

Envarsus med start efter en levertransplantation, hos vilka det transplanterade organet inte avstöttes

under de 360 dagarna efter transplantationen.

Envarsus

EMA/480180/2014

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Envarsus?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Envarsus (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

tremor (skakningar), huvudvärk, illamående, diarré, njurproblem, hyperglykemi (förhöjda

blodsockernivåer), diabetes, hyperkalemi (förhöjda kaliumnivåer i blodet), hypertoni (högt blodtryck)

och sömnlöshet. Patienter kan också få onormala resultat vid leverfunktionstester. En fullständig

förteckning över biverkningar som rapporterats för Envarsus finns i bipacksedeln.

Envarsus får inte ges till patienter som är överkänsliga (allergiska) mot takrolimus eller något annat

innehållsämne, och inte heller till dem som är allergiska mot substanser som kallas makrolider (i vilka

ingår antibiotika som t.ex. erytromycin).

Varför godkänns Envarsus?

Myndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) beslutade att de godkända doserna av Envarsus

har visat sig ha jämförbar kvalitet, säkerhet och effekt med Advagraf och Prograf. På samma sätt som

för andra godkända former av takrolimus fann därför CHMP att nyttan är större än den konstaterade

risken. Kommittén rekommenderade att Envarsus skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Envarsus?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Envarsus används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Envarsus. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Företaget som marknadsför Envarsus kommer dessutom att tillhandahålla utbildningsmaterial för

vårdpersonal som skulle kunna förskriva eller lämna ut Envarsus, som påminner dem om dess

godkända användningar och dosering, samt att försiktighet måste iakttas om patienter byter mellan

olika former av takrolimus.

Mer information finns i sammanfattningen av riskhanteringsplanen

Mer information om Envarsus

Den 18 juli 2014 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Envarsus som

gäller i hela EU.

EPAR och sammanfattningen av riskhanteringsplanen finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Envarsus finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2014.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen