Entecavir Teva 1 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

07-07-2021

Aktiva substanser:
entekavirmonohydrat
Tillgänglig från:
Teva Sweden AB
ATC-kod:
J05AF10
INN (International namn):
entekavirmonohydrat
Dos:
1 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; entekavirmonohydrat 1,066 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter (plast/Al); Blister, 30 tabletter (plast/Al); Blister, 60 tabletter (plast/Al); Blister, 90 tabletter (plast/Al); Blister, 30 x 1 tabletter (plast/Al); Burk, 30 tabletter; Burk, 30 tabletter (med torkmedel); Burk, 100 tabletter (med torkmedel); Burk, 100 tabletter; Blister, 10 tabletter (Al); Blister, 30 tabletter (Al); Blister, 30 x 1 tabletter (Al); Blister, 60 tabletter (Al); Blister, 90 tabletter (Al); Blister, 60 x 1 tabletter (Al); Blister, 90 x 1 tabletter (Al); Blister, 60 x 1 tabletter (plast/Al); Blister, 90 x 1 tabletter (plast/Al)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55035
Tillstånd datum:
2017-06-02

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Entecavir Teva 1 mg filmdragerade tabletter

entekavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Entecavir Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Entecavir Teva

Hur du tar Entecavir Teva

Eventuella biverkningar

Hur Entecavir Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Entecavir Teva är och vad det används för

Entecavir Teva tabletter är ett läkemedel mot virus för behandling av kronisk (långvarig)

infektion med hepatit B-virus (HBV) hos vuxna.

Detta läkemedel kan användas av personer vars

lever är skadad men fortfarande fungerar ordentligt (kompenserad leversjukdom) och av personer vars

lever är skadad och inte fungerar ordentligt (dekompenserad leversjukdom).

Entecavir Teva tabletter

används också för att behandla kronisk (långvarig) HBV-infektion hos

barn och ungdomar mellan 2 till yngre än 18 år.

Detta läkemedel kan användas av barn vars lever

är skadad men ändå fortfarande fungerar ordentligt (kompenserad leversjukdom).

Infektion med hepatit B-virus kan leda till leverskador. Entecavir Teva minskar mängden virus i din

kropp och förbättrar leverns tillstånd.

Entekavir som finns i Entecavir Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Entecavir Teva

Ta inte Entecavir Teva:

om du är allergisk mot entekavir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Entecavir Teva

om du någon gång har haft besvär med njurarna

, tala om det för din läkare. Detta är

viktigt eftersom Entecavir Teva utsöndras från kroppen genom njurarna och din dos eller ditt

doseringsschema kan behöva justeras.

sluta inte ta Entecavir Teva utan anvisning från din läkare

, eftersom din hepatit B-

infektion kan förvärras efter avbruten behandling. När din behandling med detta läkemedel

avslutas kommer din läkare att följa upp behandlingen samt ta blodprover under flera

månader.

diskutera med din läkare om din lever fungerar ordentligt

, och om inte, vad detta kan ha

för effekt på din Entecavir Teva-behandling.

om du också har HIV

(humant immunbristvirus) glöm inte att tala om det för din läkare. Du

skall inte ta Entecavir Teva för att behandla din hepatit B-infektion om du inte samtidigt tar

läkemedel för HIV, eftersom effekten av framtida HIV-behandling kan minska. Detta

läkemedel håller inte din HIV-infektion under kontroll.

användning av Entecavir Teva förhindrar inte att du kan smitta andra människor med

hepatit B-virus

genom sexuellt umgänge eller kroppsvätskor (inklusive blodsmitta). Det är

således viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att hindra att andra blir smittade av hepatit B-

virus. Det finns vaccin som skyddar personer som riskerar att smittas av hepatit B-virus.

Entecavir Teva tillhör en grupp läkemedel som kan orsaka mjölksyraacidos

(för mycket

mjölksyra i blodet) och leverförstoring. Symtom såsom illamående, kräkningar och

magsmärtor kan tyda på utveckling av mjölksyraacidos. Denna sällsynta men allvarliga

biverkning har i enstaka fall haft dödlig utgång. Mjölksyraacidos förekommer oftare hos

kvinnor, särskilt om de är mycket överviktiga. Din läkare kommer att utföra regelbundna

kontroller när du tar detta läkemedel.

informera din läkare

om du tidigare fått behandling för kronisk hepatit B

Barn och ungdomar

Entecavir Teva ska inte användas av barn under 2 år eller som väger mindre än 32,6 kg.

Andra läkemedel och Entecavir Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Entecavir Teva med mat och dryck

I de flesta fall kan du ta detta läkemedel med eller utan mat.

Har du emellertid tidigare behandlats med ett läkemedel innehållande den aktiva substansen

lamivudin så ska du beakta följande. Om du har bytt till behandling med detta läkemedel på grund av

att behandlingen med lamivudin inte haft tillräcklig effekt bör detta läkemedel tas en gång dagligen på

fastande mage.

Om din leversjukdom är väldigt långt framskriden, kommer din läkare också att instruera dig att ta

detta läkemedel på fastande mage. Fastande mage innebär minst 2 timmar efter en måltid och minst 2

timmar före din nästa måltid.

Barn och ungdomar (från 2 till yngre än 18 år) kan ta detta läkemedel med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det har inte visats att det är riskfritt att använda Entecavir Teva under graviditet. Detta läkemedel ska

inte användas under graviditet om inte din läkare uttryckligen gett anvisning om det. Det är viktigt att

kvinnor i fertil ålder som får behandling med detta läkemedel använder en effektiv preventivmetod för

att undvika att bli gravida.

Du bör inte amma under behandling med Entecavir Teva. Tala om för din läkare om du ammar. Det är

okänt om entekavir, den aktiva substansen i detta läkemedel, utsöndras i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel, trötthet och sömnighet är vanliga biverkningar som kan försämra din förmåga att köra bil och

använda maskiner. Om du har några frågor kring detta, tala med din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Entecavir Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Alla patienter behöver inte ta samma dos av Entecavir Teva.

För vuxna

är den rekommenderade dosen antingen 0,5 mg eller 1 mg en gång dagligen som intas

oralt (genom munnen).

Din dos är beroende av:

om du har behandlats för hepatit B-infektion tidigare och vilken medicin du då fick.

om du har besvär med njurarna. Din läkare kan då ordinera en lägre dos eller instruera dig att

ta dosen med längre tidsmellanrum än en gång dagligen.

din levers tillstånd.

Användning för barn och ungdomar

För barn och ungdomar

(från 2 till yngre än18 år) bestämmer barnets läkare den korrekta

doseringen baserat på barnets vikt. Barn som väger minst 32,6 kg kan ta 0,5 mg tabletten eller så kan

entekavir som oral lösning finnas tillgänglig. För patienter som väger från 10 kg till 32,5 kg

rekommenderas entekavir som oral lösning. Alla doser intas oralt (genom munnen) en gång dagligen.

Det finns inga rekommendationer för entekavir för barn under 2 år eller som väger mindre än 10 kg.

Barnets läkare bestämmer den korrekta doseringen baserat på barnets vikt.

Din läkare ordinerar en dos som är anpassad för dig. För att medicinen ska få full effekt och för att

minska risken för att utveckla resistens mot behandlingen ska du alltid ta den dos som

rekommenderats av din läkare. Din läkare kommer att tala om för dig om och när du ska avsluta

behandlingen.

Vissa patienter måste ta Entecavir Teva på fastande mage (se

Entecavir Teva med mat och dryck

avsnitt 2

). Om din läkare instruerar dig att ta detta läkemedel på fastande mage, betyder fastande

mage minst 2 timmar efter en måltid och minst två timmar före nästa måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Entecavir Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Entecavir Teva

Det är viktigt att du inte glömmer att ta några doser. Om du glömt att ta en dos av detta läkemedel så

ta den så snart du kan och ta sedan nästa dos som vanligt vid den tidpunkt då du skulle tagit den. Ta

inte den glömda dosen om det bara är kort tid till det att du ska ta din nästa dos. Vänta då och ta nästa

dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Entecavir Teva

Sluta inte att ta Entecavir Teva utan anvisning från din läkare

Vissa personer får mycket allvarliga hepatitsymtom när de slutar ta detta läkemedel. Tala genast med

din läkare om du märker några symtomförändringar när du slutat med behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Patienter som behandlats med detta läkemedel har rapporterat följande biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk

sömnlöshet

trötthet

yrsel

sömnighet

kräkningar

diarré

illamående

dyspepsi (problem med matsmältningen som ger obehag i mage och tarmar efter måltider)

förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

utslag

håravfall.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

allvarliga allergiska reaktioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Entecavir Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken, blister eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Den aktiva substansen är entekavir. Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg entekavir.

Övrigat innehållsämnen är:

Filmdragering: delvis hydrolyserad polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol

3350 (polyetylenglykol), talk (E553b).

Tablettkärna: mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse,

krospovidon typ A (E1202), magnesiumstearat.

Entecavir Teva 1 mg filmdragerade tabletter

Den aktiva substansen är entekavir. Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg entekavir.

Övrigat innehållsämnen är:

Tablettkärna: mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse,

krospovidon typ A (E1202), magnesiumstearat.

Filmdragering: delvis hydrolyserad polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol

3350 (polyetylenglykol), talk (E553b), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Vit till benvit, rund tablett, präglad med ”05” på ena sidan av tabletten och med ”E” på den andra

sidan av tabletten, med en diameter på ungefär 5,96–6,26 mm.

Entecavir Teva 1 mg filmdragerade tabletter

Ljusrosa till rosa, rund tablett med en djup brytskåra, präglad med ”1” på ena sidan av tabletten och

med ”E/E” på den andra sidan av tabletten, med en diameter på ungefär 8,42–8,86 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora halvor.

De filmdragerade tabletterna tillhandahålls i:

PVC/PVdC-aluminiumblister i kartonger innehållande 10, 30, 60 eller 90 filmdragerade tabletter.

PVC/PVdC-aluminium endosblister i kartonger innehållande 30x1 filmdragerade tabletter för

Entecavir Teva 0,5 mg och 30x1, 60x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter för Entecavir Teva 1 mg.

Aluminium/OPA/PVC-aluminium blister i kartonger innehållande 10, 30, 60 eller 90 filmdragerade

tabletter.

Aluminium/OPA/PVC-aluminium endosblister i kartonger innehållande 30x1 filmdragerade tabletter

för Entecavir Teva 0,5 mg och 30x1, 60x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter för Entecavir Teva 1 mg.

HDPE-burkar med barnskyddande polypropenlock i kartonger innehållande 30 eller 100

filmdragerade tabletter.

HDPE-burkar med barnskyddande polypropenlock och kiselgeltorkmedel i kartonger innehållande 30

eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Tillverkare:

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Pliva, Zagreb, Kroatien

Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Krakow, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-06-02

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerad tablett.

Entecavir Teva 1 mg filmdragerad tablett.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 0,5 mg entekavir (som monohydrat).

Entecavir Teva 1 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 1 mg entekavir (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Vit till benvit, rund tablett, präglad med ”05” på ena sidan av tabletten och med ”E” på den andra

sidan av tabletten, med en diameter på ungefär 5,96–6,26 mm.

Entecavir Teva 1 mg filmdragerade tabletter

Ljusrosa till rosa, rund tablett med en djup brytskåra, präglad med ”1” på ena sidan av tabletten och

med ”E/E” på den andra sidan av tabletten, med en diameter på ungefär 8,42–8,86 mm.

Tabletten kan delas i två lika stora halvor.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av kronisk infektion med hepatit B virus (HBV) (se avsnitt 5.1) hos vuxna med:

kompenserad leversjukdom med tecken på aktiv virusreplikation, kvarstående förhöjd

alaninaminotransferasnivå (ALAT) i serum och histologiskt verifierad aktiv

leverinflammation och/eller fibros.

dekompenserad leversjukdom (se avsnitt 4.4).

För både kompenserad och dekompenserad leversjukdom är denna indikation baserad på data från

kliniska studier på nukleosidnaiva patienter med HBeAg-positiv och HBeAg-negativ HBV-infektion.

Beträffande patienter med lamivudinrefraktär hepatit B se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1.

Behandling av kronisk HBV-infektion hos nukleosidnaiva pediatriska patienter i åldern 2 till yngre än

18 år med kompenserad leversjukdom som visar tecken på aktiv viral replikation och bibehållet

förhöjd ALAT-nivå i serum, eller histologisk evidens på måttlig till svår leverinflammation och/eller

fibros. Vid beslut att påbörja behandling hos pediatriska patienter, se avsnitt 4.2, 4.4, och 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen skall inledas av läkare med erfarenhet av behandling av kronisk hepatit B-infektion.

Dosering

Kompenserad leversjukdom

Nukleosidnaiva patienter:

rekommenderad dos för vuxna är 0,5 mg en gång dagligen med eller utan

föda.

Lamivudinrefraktära patienter

(dvs. med tecken på viremi medan de står på lamivudin eller vid

förekomst av resistensmutationer [LVDr] för lamivudin) (se avsnitt 4.4 och 5.1): är den

rekommenderade dosen för vuxna 1 mg en gång dagligen, vilken måste tas på fastande mage (mer än

2 timmar före och mer än 2 timmar efter måltid) (se avsnitt 5.2). Vid förekomst av LVDr-mutationer

bör kombinationsanvändning av entekavir plus ett andra antiviralt medel (som inte delar korsresistens

med varken lamivudin eller entekavir) övervägas istället för monoterapi med entekavir (se avsnitt

4.4).

Dekompenserad leversjukdom

Rekommenderad dos för vuxna patienter med dekompenserad leversjukdom är 1 mg en gång dagligen,

vilken måste tas på fastande mage (mer än 2 timmar före och mer än 2 timmar efter måltid) (se avsnitt

5.2). För lamivudinrefraktära patienter med hepatit B, se avsnitt 4.4 och 5.1.

Behandlingsduration

Den optimala behandlingstiden är ej känd. Avbrytande av behandlingen kan övervägas enligt följande:

Hos HBeAg-positiva vuxna patienter bör behandlingen fortgå åtminstone tills 12 månader

efter serokonversion av HBe uppnås (HBeAg- och HBV-DNA-förlust med påvisande av anti-

HBe i två på varandra följande serumprover tagna med minst 3-6 månaders intervall) eller

tills HBsAg-serokonversion uppnås, eller vid behandlingssvikt (se avsnitt 4.4).

Hos HBeAg-negativa vuxna patienter bör behandlingen fortsätta åtminstone tills HBs-

serokonversion uppnås, eller tills tecken på behandlingssvikt föreligger. Vid

långtidsbehandling under mer än 2 år rekommenderas regelbunden utvärdering för att bekräfta

att fortsatt behandling med den valda terapin fortfarande är lämplig för patienten.

Hos patienter med dekompenserad leversjukdom eller cirros rekommenderas inte behandlingsavbrott.

Pediatrisk population

För lämplig dosering hos den pediatriska populationen finns Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade

tabletter tillgängliga och för doser lägre än 0,5 mg kan oral lösning finnas tillgänglig.

Beslutet att behandla pediatriska patienter bör baseras på en noggrann genomgång av den enskilda

patientens behov och hänsyn bör tas till aktuella pediatriska behandlingsriktlinjer, inklusive

betydelsen av aktuell histologisk information. Fördelarna med långvarig virologisk suppression vid

fortsatt terapi måste vägas mot risken med långvarig behandling, inklusive uppkomsten av resistent

hepatit B-virus.

Serum-ALAT ska vara ihållande förhöjda i minst 6 månader före behandling av pediatriska patienter

med kompenserad leversjukdom, orsakad av HBeAg-positiv kronisk hepatit B; och i minst 12

månader hos patienter med HBeAg-negativ sjukdom.

Pediatriska patienter med en kroppsvikt på minst 32,6 kg, bör administreras en daglig dos på en 0,5

mg tablett med eller utan måltid. En oral lösning kan finnas tillgänglig för patienter som väger mindre

än 32,6 kg.

Behandlingsduration för pediatriska patienter

Den optimala behandlingstiden är inte känd. Enligt nuvarande pediatriska behandlingsriktlinjer kan

avbrytande av behandlingen övervägas vid följande situationer:

Hos HBeAg-positiva pediatriska patienter bör behandlingen administreras i minst 12 månader

efter att odetekterbar HBV-DNA och HBeAg serokonvertering (HBeAg-förlust och anti-HBe

detekterbart vid två efterföljande serumprover minst 3-6 månader ifrån varandra) uppnåtts,

eller tills HBs-serokonvertering eller tills effekten av behandlingen försvunnit. Serum-ALAT

och HBV-DNA-nivåer ska följas regelbundet efter behandlingsavbrott (se avsnitt 4.4).

Hos HBeAg-negativa pediatriska patienter bör behandlingen administreras tills HBs-

serokonvertering eller tills effekten av behandlingen försvunnit.

Farmakokinetiken hos pediatriska patienter med njur- eller leversjukdom har inte studerats.

Äldre:

ingen åldersrelaterad dosjustering erfordras. Dosen bör justeras med avseende på patientens

njurfunktion (se doseringsrekommendationer vid nedsatt njurfunktion och avsnitt 5.2).

Kön och etnicitet:

ingen dosjustering med avseende på kön eller etnicitet erfordras.

Nedsatt njurfunktion:

utsöndringen av entekavir minskar med sjunkande kreatininclearance (se avsnitt

5.2). Dosjustering rekommenderas för patienter med kreatininclearence < 50 ml/min, inklusive

patienter på hemodialys eller kontinuerlig peritonealdialys (CAPD). Reduktion av dygnsdosen med

hjälp av entekavir oral lösning rekommenderas enligt tabellen. Alternativt kan dosen justeras genom

att öka doseringsintervallet enligt tabellen om inte den orala lösningen finns tillgänglig. De föreslagna

dosjusteringarna är baserade på extrapolering av begränsade data. Säkerhet och effekt av dessa

dosjusteringar har inte blivit kliniskt utvärderade. Virologiskt svar bör därför övervakas noggrant.

Entekavirdos*

Kreatininclearance (ml/min)

Nukleosidnaiva patienter

Lamivudinrefraktära eller

dekompenserad leversjukdom

≥ 50

0,5 mg en gång dagligen

1 mg en gång dagligen

30-49

0,25 mg en gång dagligen*

ELLER

0,5 mg var 48:e timme

0,5 mg en gång dagligen

10-29

0,15 mg en gång dagligen*

ELLER

0,5 mg var 72:a timme

0,3 mg en gång dagligen*

ELLER

0,5 mg var 48:e timme

< 10

Hemodialys eller CAPD**

0,05 mg en gång dagligen*

ELLER

0,5 mg var 5-7 dag

0,1 mg en gång dagligen*

ELLER

0,5 mg var 72:a timme

* för doser < 0,5 mg rekommenderas entekavir oral lösning.

** På hemodialys-dagar, administreras entekavir efter hemodialysen.

Nedsatt leverfunktion:

ingen dosjustering erfordras hos patienter med nedsatt leverfunktion.

Administreringssätt

Oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt njurfunktion:

dosjustering rekommenderas för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt

4.2). De föreslagna dosjusteringarna är baserade på extrapolering av begränsade data. Säkerhet och

effekt av dessa dosjusteringar har inte blivit kliniskt utvärderade. Virologiskt svar bör därför

övervakas noggrant.

Exacerbation av kronisk hepatit:

spontana exacerbationer vid kronisk hepatit B är relativt vanligt och

kännetecknas av övergående ökningar av ALAT i serum. Efter inledande av antiviral behandling kan

serum-ALAT stiga hos vissa patienter allt eftersom HBV-DNA-nivån i serum sjunker (se avsnitt 4.8).

Bland entekavirbehandlade patienter hade exacerbationer en mediantid till debut på 4-5 veckor under

pågående behandling. Hos patienter med kompenserad leversjukdom åtföljs vanligen inte dessa

ökningar i serum-ALAT av förhöjd bilirubinkoncentration i serum eller leverdekompensation.

Patienter med avancerad leversjukdom eller cirros kan ha en högre risk för leverdekompensation efter

exacerbation av hepatit och skall därför övervakas noggrant under behandling.

Akut exacerbation av hepatit har även rapporterats hos patienter efter utsättande av hepatit B-

behandlingen (se avsnitt 4.2). Exacerbationer efter behandlingen är vanligen förenade med ökningar

av HBV-DNA, och de flesta tycks vara självbegränsande. Allvarliga exacerbationer inklusive dödsfall

har dock rapporterats.

Bland entekavirbehandlade nukleosidnaiva patienter, hade exacerbationer efter behandlingens

avslutande en mediantid till debut på 23-24 veckor och de flesta rapporterades hos HBeAg-negativa

patienter (se avsnitt 4.8). Leverfunktionen bör därför kontrolleras vid upprepade tillfällen med både

klinisk uppföljning och laboratorieuppföljning under åtminstone 6 månader efter avslutad hepatit B-

behandling. Om så är lämpligt kan återinsättande av hepatit B-behandling vara berättigat.

Patienter med dekompenserad leversjukdom:

en högre förekomst av allvarliga leverbiverkningar

(oavsett orsakssamband) har observerats hos patienter med dekompenserad leversjukdom, särskilt hos

de med Child-Turcotte-Pugh (CTP) klass C sjukdom, jämfört med förekomst hos patienter med

kompenserad leverfunktion. Dessutom kan patienter med dekompenserad leversjukdom ha en högre

risk för laktacidos och för specifika njurbiverkningar såsom hepatorenalt syndrom. Därför ska kliniska

parametrar och laboratorieparametrar övervakas noggrant hos denna patientpopulation (se även

avsnitt 4.8 och 5.1).

Laktacidos och allvarlig hepatomegali med steatos:

förekomst av laktacidos (utan hypoxemi), ibland

med dödlig utgång, vanligen associerad med allvarlig hepatomegali och leversteatos, har rapporterats

vid användning av nukleosidanaloger. Eftersom entekavir är en nukleosidanalog kan denna risk inte

uteslutas. Behandling med nukleosidanaloger skall utsättas när snabbt stigande aminotransferasnivåer,

progressiv hepatomegali eller metabolisk acidos/laktacidos med okänd etiologi inträffar. Godartade

gastrointestinala symtom såsom illamående, kräkningar och buksmärta kan tyda på utveckling av

laktacidos. Svåra fall, ibland med dödlig utgång, har associerats med pankreatit,

leversvikt/leversteatos, njursvikt och högre nivåer av serumlaktat. Försiktighet bör iakttas vid

förskrivning av nukleosidanaloger till varje patient (i synnerhet överviktiga kvinnor) med

hepatomegali, hepatit eller andra kända riskfaktorer för leversjukdom. Dessa patienter skall följas

noggrant.

För att skilja på transaminasökningar som är svar på terapin och ökningar som eventuellt är relaterade

till laktacidos, bör läkaren kontrollera att förändringarna i ALAT åtföljs av förbättringar av andra

laboratoriemarkörer för kronisk hepatit B.

Resistens och särskild försiktighet för lamivudinrefraktära patienter:

mutationer i HBV-polymeras,

som kodar för lamivudinresistenta substitutioner, kan leda till senare uppkomst av sekundära

substitutioner inklusive sådana som är associerade med entekavirresistens (ETVr). Hos en liten andel

av lamivudinrefraktära patienter förekom ETVr-substitutioner vid positionerna rtT184, rtS202 eller

rtM250 initialt. Patienter med lamivudinresistent HBV löper större risk att utveckla senare

entekavirresistens än patienter som saknar lamivudinresistens. Den kumulativa sannolikheten för

utveckling av genotypisk entekavirresistens efter behandling under 1, 2, 3, 4 respektive 5 år i de

lamivudinrefraktära studierna var 6 %, 15 %, 36 %, 47 % respektive 51 %. Virologiskt svar skall

kontrolleras ofta i den lamivudinrefraktära populationen och lämplig resistenstestning skall utföras.

Hos patienter med ett suboptimalt virologiskt svar efter entekavirbehandling under 24 veckor skall en

behandlingsmodifikation övervägas (se avsnitt 4.5 och 5.1). När behandling startas hos patienter med

en dokumenterad anamnes av lamivudinresistent HBV bör kombinationsanvändning av entekavir plus

ett andra antiviralt medel (som inte delar korsresistens med varken lamivudin eller entekavir)

övervägas i stället för monoterapi med entekavir.

Redan existerande lamivudinresistent HBV är associerat med en ökad risk för senare uppkomst av

entekavirresistens oavsett grad av leversjukdom. Hos patienter med dekompenserad leversjukdom kan

virologiskt genombrott vara associerat med allvarliga kliniska komplikationer av den underliggande

leversjukdomen. Hos patienter med både dekompenserad leversjukdom och lamivudinresistent HBV

bör därför användning av en kombination av entekavir och ett annat antiviralt medel (som inte delar

korsresistens med varken lamivudin eller entekavir) övervägas istället för monoterapi med entekavir.

Pediatrisk population:

en lägre andel virologiskt svar (HBV-DNA < 50 IE/ml) observerades hos

pediatriska patienter med baslinje-HBV-DNA ≥ 8.0 log

IE/ml (se avsnitt 5.1). Entekavir ska endast

ges till dessa patienter om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för barnet (såsom

resistens). Eftersom några pediatriska patienter kräver långtids- eller livslång hantering av kronisk

aktiv hepatit B, ska entekavirs påverkan på framtida behandlingsalternativ övervägas.

Levertransplanterade patienter:

njurfunktionen bör noggrant utvärderas före och under entekavir-

behandling hos levertransplanterade patienter, som samtidigt får ciklosporin eller takrolimus (se

avsnitt 5.2).

Samtidig infektion med Hepatit C eller D:

det finns inga data om effekten av entekavir hos patienter

med samtidig infektion med hepatit C- eller D-virus.

Patienter med samtidig infektion med humant immunbristvirus (HIV)/HBV och som inte samtidigt får

antiretroviral behandling:

entekavir har inte utvärderats hos patienter med samtidig HIV/HBV-

infektion som inte samtidigt behandlades för HIV. Uppkomst av HIV-resistens har observerats när

entekavir användes för att behandla kronisk hepatit B-infektion hos patienter med HIV-infektion, som

inte fick antiretroviral behandling (HAART) (se avsnitt 5.1). Entekavirbehandling ska därför inte ges

till patienter med samtidig HIV/HBV-infektion som inte får HAART. Entekavir har inte studerats som

en behandling av HIV-infektion och rekommenderas inte för detta ändamål.

Patienter med samtidig HIV/HBV-infektion som samtidigt får antiretroviral behandling:

entekavir har

studerats hos 68 vuxna med samtidig HIV/HBV-infektion som samtidigt behandlades med en

HAART-regim innehållande lamivudin (se avsnitt 5.1). Inga data finns tillgängliga om effekten av

entekavir hos HBeAg-negativa patienter med samtidig HIV. Begränsade data föreligger på patienter

med samtidig HIV som har lågt antal CD4-celler (< 200 celler/mm

Allmänt:

patienterna bör upplysas om att behandling med entekavir inte har visats minska risken för

överföring av HBV och att lämpliga försiktighetsåtgärder fortfarande måste vidtas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Då entekavir huvudsakligen utsöndras genom njurarna (se avsnitt 5.2), kan samtidig administrering av

läkemedel som minskar njurfunktionen eller konkurrerar om aktiv tubulär sekretion öka

serumkoncentrationerna av något av läkemedlen. Förutom för lamivudin, adefovirdipivoxil och

tenofovirdisoproxilfumarat har effekterna av samtidig administrering av entekavir med läkemedel,

som utsöndras genom njurarna eller påverkar njurarna, ej utvärderats. Patienterna bör noga övervakas

med avseende på biverkningar när entekavir administreras tillsammans med sådana läkemedel.

Inga farmakokinetiska interaktioner mellan entekavir och adefovir eller tenofovir observerades.

Entekavir är varken substrat för, eller inducerare eller hämmare av cytokrom P450(CYP450)-

enzymsystemet (se avsnitt 5.2). Därför är CYP450-medierade läkemedelsinteraktioner osannolika med

entekavir.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts hos vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Eftersom den eventuella risken för ett växande foster inte är känd, rekommenderas kvinnor i fertil

ålder att använda en effektiv preventivmetod.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med entekavir saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

Entecavir Teva skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. Data saknas om

effekten av entekavir på överföring av HBV från moder till det nyfödda barnet. Därför skall lämpliga

försiktighetsåtgärder vidtas för att förebygga neonatal överföring av HBV.

Amning

Det är okänt om entekavir utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga toxikologiska djurdata har visat att

entekavir utsöndras i mjölk (angående detaljer se avsnitt 5.3). En risk för spädbarnet kan inte

uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med Entecavir Teva

Fertilitet

Inga tecken på nedsatt fertilitet uppvisades efter toxikologiska studier hos djur som administrerats

entekavir (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts. Yrsel, trötthet och sömnighet är vanliga biverkningar som kan försämra

förmågan att köra bil och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska studier med patienter med kompenserad leversjukdom var de vanligaste biverkningarna,

oavsett svårighetsgrad med möjlig relation till entekavir, huvudvärk (9 %), trötthet (6 %), yrsel (4 %)

och illamående (3 %). Exacerbation av hepatit under och efter avslutad entekavirbehandling har också

rapporterats (se avsnitt 4.4 samt

c. Beskrivning av utvalda biverkningar

b. Tabell över biverkningar

Bedömning av biverkningar baseras på biverkningar som rapporterats efter marknadsföringen samt

fyra kliniska studier i vilka 1 720 patienter med kronisk hepatit B-infektion och kompenserad

leversjukdom fick dubbelblindad behandling med entekavir (n=862) eller lamivudin (n=858) i upp till

107 veckor (se avsnitt 5.1). Säkerhetsprofilerna, inklusive laboratorieavvikelser, i dessa studier var

jämförbara för entekavir 0,5 mg dagligen (679 nukleosidnaiva HBeAg-positiva eller -negativa

patienter behandlade under en medianduration av 53 veckor), entekavir 1 mg dagligen (183

lamivudinrefraktära patienter behandlade under en medianduration av 69 veckor), och lamivudin.

Biverkningar som betraktades som möjligen relaterade till behandling med entekavir listas enligt

organsystem. Frekvensen definieras som mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre

vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Immunsystemet:

sällsynta: anafylaktoid reaktion

Psykiska störningar:

vanliga: sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet:

vanliga: huvudvärk, yrsel, somnolens

Magtarmkanalen:

vanliga: kräkningar, diarré, illamående, dyspepsi

Lever och gallvägar:

vanliga: ökning av transaminaser

Hud och subkutan vävnad:

mindre vanliga: utslag, alopeci

Allmänna symptom och/eller symtom vid

administreringsstället:

vanliga: trötthet

Fall av laktacidos har rapporterats, ofta i samband med leverdekompensation, allvarliga medicinska

tillstånd eller exponering av droger (se avsnitt 4.4).

Behandling under mer än 48 veckor: fortsatt behandling med entekavir under en medianduration av 96

veckor visade ej några nya säkerhetssignaler.

c. Beskrivning av utvalda biverkningar

Avvikande laboratorievärden: I kliniska prövningar med nukleosidnaiva patienter hade 5 % ALAT-

ökningar > 3 gånger baseline och < 1 % hade ALAT-ökningar > 2 gånger baseline tillsammans med

totalbilirubin > 2 gånger övre normala gränsvärdet (ULN) och > 2 gånger baseline. Albuminnivåer <

2,5 g/dl förekom hos < 1 % av patienterna, amylasnivåer > 3 gånger baseline hos 2 %, lipasnivåer > 3

gånger baseline hos 11 % och trombocyter < 50 000/ mm

hos < 1 %.

I kliniska studier med lamivudinrefraktära patienter, hade 4 % ALAT-ökningar > 3 gånger baseline

och < 1 % hade ALAT-ökningar > 2 gånger baseline tillsammans med totalbilirubin > 2 gånger ULN

och > 2 gånger baseline. Amylasnivåer > 3 gånger baseline hos 2 %, lipasnivåer > 3 gånger baseline

hos 18 % och trombocyter < 50 000/mm

hos < 1 %.

Exacerbationer under behandlingen: i studier med nukleosidnaiva patienter förekom ALAT-ökningar

> 10 gånger ULN och > 2 gånger baseline hos 2 % av patienter behandlade med entekavir mot 4 %

hos patienter behandlade med lamivudin. I studier med lamivudinrefraktära patienter förekom ALAT-

ökningar > 10 gånger ULN och > 2 gånger baseline hos 2 % av patienter behandlade med entekavir

mot 11 % hos patienter behandlade med lamivudin. ALAT-ökningar hos entekavirbehandlade

patienter hade en mediantid till debut på 4-5 veckor och försvann vanligen under fortsatt behandling. I

de flesta fall observerades en reduktion av virusmängden med ≥ 2 log

/ml, vilket föregick eller

förekom samtidigt med ALAT-ökningen. Periodisk kontroll av leverfunktionen rekommenderas under

behandling.

Exacerbationer efter avslutad behandling: akuta exacerbationer av hepatit har rapporterats hos

patienter som har avslutat antiviral hepatit B-terapi, inklusive terapi med entekavir (se avsnitt 4.4). I

studier på nukleosidnaiva patienter fick 6 % av entekavirbehandlade patienter och 10 % av

lamivudinbehandlade patienter ALAT-ökningar (> 10 gånger ULN och > 2 gånger referensvärdet [det

lägsta av antingen baseline eller sista “end of dosing”-mätningen]) vid uppföljning efter avslutad

behandling. Hos entekavirbehandlade nukleosidnaiva patienter hade ALAT-ökningarna en mediantid

till debut på 23-24 veckor och 86 % (24/28) av ALAT-ökningarna förekom hos HBeAg-negativa

patienter. I studier på lamivudinrefraktära patienter med bara ett begränsat antal uppföljda patienter

hade 11 % av entekavirbehandlade och inga lamivudinbehandlade patienter utvecklat ALAT-ökningar

under uppföljningen efter avslutad behandling.

I de kliniska studierna avslutades behandlingen med entekavir om patienten uppnådde ett fördefinierat

behandlingssvar. Om behandlingen avslutas utan hänsyn till behandlingssvar kan frekvensen av

ALAT-ökningar bli högre.

d. Pediatrisk population

Säkerheten med entekavir hos pediatriska patienter från 2 till < 18 års ålder baseras på två pågående

kliniska studier med försökspersoner med kronisk HBV-infektion; en fas 2 farmakokinetisk studie

(studie 028) och en fas 3-studie (studie 189). Dessa studier tillhandahåller erfarenhet från 195

HBeAg-positiva nukleosid-behandlingsnaiva försökspersoner behandlade med entekavir i en

medianduration på 99 veckor. Biverkningarna som observerats hos pediatriska försökspersoner som

fick behandling med entekavir motsvarade de som sågs i kliniska studier med entekavir hos vuxna (se

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen och avsnitt 5.1).

e. Andra specialpopulationer

Erfarenheter från patienter med dekompenserad leversjukdom: säkerhetsprofilen för entekavir hos

patienter med dekompenserad leversjukdom utvärderades i en randomiserad, öppen jämförande studie

där patienterna behandlades med entekavir 1 mg/dag (n = 102) eller adefovirdipivoxil 10 mg/dag (n =

89) (studie 048). I förhållande till biverkningarna beskrivna i avsnitt b. Tabulerad lista med

biverkningar, observerades ytterligare en biverkning [minskning av bikarbonat i blodet (2 %)] hos

entekavirbehandlade patienter fram till och med vecka 48. Den kumulativa andelen dödsfall under

studien var 23 % (23/102). Som förväntat i denna population var dödsorsaken generellt leverrelaterad.

Den kumulativa andelen av hepatocellulärt karcinom (HCC) under studien var 12 % (12/102).

Allvarliga biverkningar var generellt leverrelaterade, med en kumulativ frekvens under studien på

69 %. Patienter med hög CTP-score vid baseline hade högre risk att utveckla allvarliga biverkningar

(se avsnitt 4.4).

Avvikande laboratorievärden: fram till och med vecka 48 hade ingen av de entekavirbehandlade

patienterna med dekompenserad leversjukdom förhöjda ALAT-nivåer med både > 10 gånger ULN

och > 2 gånger baseline. 1 % av patienterna hade förhöjda ALAT-nivåer > 2 gånger baseline

tillsammans med totalbilirubin > 2 gånger baseline. Albuminnivåer < 2,5 g/dl förekom hos 30 % av

patienterna, lipasnivåer > 3 gånger baseline hos 10 % och trombocyter < 50 000/mm

hos 20 %.

Erfarenhet från patienter med samtidig HIV: säkerhetsprofilen för entekavir hos ett begränsat antal

patienter med samtidig HIV/HVB på en HAART-regim (Highly active antiretroviral therapy)

innehållande lamivudin var liknande den hos mono-infekterade HBV-patienter (se avsnitt 4.4).

Kön/ålder: det fanns ingen tydlig skillnad i säkerhetsprofilen för entekavir med avseende på kön

(cirka 25 % kvinnor i de kliniska studierna) eller ålder (cirka 5 % av patienterna > 65 år).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Erfarenhet av överdosering med entekavir hos patienter är begränsad. Friska individer som fick upp

till 20 mg/dag i upp till 14 dagar och engångsdoser på upp till 40 mg fick inga oväntade biverkningar.

Om överdosering sker måste patienten övervakas med avseende på tecken på toxicitet och ges

understödjande standardbehandling efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: virushämmande medel för systemiskt bruk, nukleosid- och

nukleotidanaloger

ATC-kod: J05AF10

Verkningsmekanism

Entekavir, en guanosin-nukleosidanalog med aktivitet mot HBV-polymeras, fosforyleras effektivt till

den aktiva trifosfatformen (TF), som har en intracellulär halveringstid på 15 timmar. Genom att

konkurrera med det naturliga substratet deoxiguanosin-TF hämmar entekavir-TF funktionellt de 3

aktiviteterna hos det virala polymeraset: (1) priming av HBV-polymeraset, (2) omvänd transkription

av den negativa DNA-strängen från pregenomiskt messenger-RNA och (3) syntes av den positiva

HBV-DNA-strängen. K

för HBV-DNA-polymeras är 0,0012 μM för entekavir-TF. Entekavir-TF är en

svag hämmare av cellulärt DNA-polymeras-α, -β och -δ med ett K

på 18 till 40 μM. Dessutom har

höga exponeringar för entekavir inga negativa effekter på γ-polymeras eller syntes av mitokondrie-

DNA i HepG2-celler (K

> 160 μM).

Farmakodynamisk effekt

Antiviral aktivitet:

entekavir hämmade HBV-DNA-syntes (50 % reduktion, EC

) vid en

koncentration på 0,004 μM hos humana HepG2-celler transfekterade med vildtyp-HBV. Medianvärdet

av EC

för entekavir mot LVDr-HBV (rtL180M och rtM204V) var 0,026 μM (intervall 0,010-0,059

μM). Rekombinanta virus som kodar för adefovirresistenta substitutioner vid antingen rtN236T eller

rtA181V förblev fullt känsliga för entekavir.

En analys av entekavirs hämmande aktivitet mot en rad HIV-1-isolat från laboratorium och klinik, gav

-värden från 0,026 till > 10 μM vid användning av olika celler och testmetoder; de lägre EC

värdena observerades då lägre virushalter användes vid testet. Entekavir selekterar fram M184I-

substitution i mikromolära koncentrationer i cellkultur, vilket bekräftar hämmande aktivitet vid höga

entekavirkoncentrationer. HIV-varianter innehållande M184V-substitution visade minskad känslighet

för entekavir (se avsnitt 4.4).

I kombinationstester med HBV i cellkultur, var varken abakavir, didanosin, lamivudin, stavudin,

tenofovir eller zidovudin antagonister till anti-HBV-effekten hos entekavir över ett brett område av

koncentrationer. I antivirala HIV-tester var mikromolära koncentrationer av entekavir ej någon

antagonist till anti-HIV-aktiviteten i cellkultur för dessa sex NRTI eller emtricitabin.

Resistens i cellodling:

i jämförelse med vildtyp-HBV, uppvisade LVDr-virus som innehöll rtM204V-

och rtL180M-substitutioner i omvänt transkriptas en åttafaldigt minskad känslighet för entekavir.

Ytterligare tillägg av ETVr-aminosyreförändringar vid rtT184, rtS202 eller rtM250 minskade

känsligheten för entekavir i cellodlingar. Substitutioner som iakttogs i kliniska isolat (rtT184A, C, F,

G, I, L, M eller S; rtS202 C, G eller I; och/eller rtM250I, L eller V) minskade ytterligare känsligheten

för entekavir 16- till 741-faldigt i jämförelse med vildtyp-virus. Enbart ETVr-substitutionerna vid

positionerna rtT184, rtS202 och rtM250 har var för sig endast en måttlig effekt på

entekavirkänslighet, och har inte iakttagits i frånvaro av LVDr-substitutioner i mer än 1000

patientprov som har sekvensbestämts. Resistens förmedlas genom minskad bindning av hämmaren till

förändrat HBV-omvänt transkriptas och resistent HBV uppvisar en minskad replikationsförmåga i

cellodlingar.

Klinisk effekt och säkerhet

Demonstrationen av fördelarna med entekavir baseras på histologiska, virologiska, biokemiska och

serologiska svar efter 48 veckors behandling i kontrollerade kliniska studier inkluderande 1 633 vuxna

patienter med kronisk hepatit B-infektion, tecken på virusreplikation och kompenserad leversjukdom.

Säkerheten och effekten av entekavir utvärderades också i en kontrollerad klinisk studie med 191

HBV-infekterade patienter med dekompenserad leversjukdom samt i en klinisk studie med 68

patienter med samtidig HBV och HIV-infektion.

I studier på patienter med kompenserad leversjukdom definierades histologisk förbättring som en

reduktion med ≥ 2 poäng från baseline i Knodells nekroinflammationsskala utan försämring i

Knodells fibrosskala. Terapisvaren hos patienter med ett ingångsvärde på 4 (cirros) i Knodells

fibrosskala var generellt jämförbara med terapisvaren hos patienter som hade kompenserad

leversjukdom. Höga baseline i Knodells nekroinflammationsskala (> 10) associerades med större

histologisk förbättring hos nukleosidnaiva patienter. ALAT nivåer ≥ 2 gånger ULN och HBV DNA ≤

9,0 log

kopior/ml vid behandlingsstart var båda associerade med högre virologiskt svar (vecka 48

HBV-DNA < 400 kopior/ml) hos nukelosidnaiva HBeAg-positiva patienter. Oavsett utgångsvärden

vid behandlingsstart visade majoriteten av patienterna histologiskt och virologiskt behandlingssvar.

Erfarenhet från nukleosidnaiva patienter med kompenserad leversjukdom:

Resultat uppnådda efter 48 veckors behandling i randomiserade dubbelblinda studier som jämförde

entekavir (ETV) med lamivudin (LVD) hos HBeAg positiva (022) och HBeAg negativa (027)

patienter presenteras i tabellen.

Nukleosidnaiva

HBeAg-positiva

(studie 022)

HBeAg-negativa

(studie 027)

ETV 0,5

mg en

gång

dagligen

LVD 100

mg en

gång

dagligen

ETV 0,5

mg en

gång

dagligen

LVD 100

mg en

gång

dagligen

Histologisk förbättring

72 %*

62 %

70 %*

61 %

Ishak fibrosscore förbättring

39 %

35 %

36 %

38 %

Ishak fibrosscore försämring

10 %

12 %

15 %

Reduktion av virusmängd (log

kopior/ml)

-6,86*

-5,39

-5,04*

-4,53

HBV-DNA ej påvisbart (< 300 kopior/ml vid

PCR)

67 %*

36 %

90 %*

72 %

ALAT-normalisering (≤ 1 gånger ULN)

68 %*

60 %

78 %*

71 %

HBeAg-Serokonversion

21 %

18 %

*p-värde kontras lamivudin < 0,05

patienter med evaluerbar ingångs-histologi (ingångsvärde i Knodells nekroinflammationsskala ≥ 2

poäng)

en primär endpoint

Roche Cobas Amplicor PCR assay (LLOQ = 300 kopior/ml)

Erfarenhet från lamivudinrefraktära patienter med kompenserad leversjukdom:

I en randomiserad dubbelblind studie på HBeAg-positiva lamivudinrefraktära patienter (026), där

85 % av patienterna uppvisade LVDr-mutationer vid ingång i studien, ställdes patienter som fick

lamivudin vid studiens början antingen på entekavir 1 mg en gång dagligen, utan varken “washout”-

period eller överlappningsperiod (n=141), eller fortsatte med lamivudin 100 mg en gång dagligen

(n=145). Resultaten efter 48 veckors behandling presenteras i tabellen.

Lamivudinrefraktära

HBeAg-positiva (studie 026)

ETV 1,0 mg en gång

dagligen

LVD 100 mg en gång

dagligen

Histologisk förbättring

55 %*

28 %*

Ishak fibrosscore förbättring

34 %*

16 %

Ishak fibrosscore försämring

11 %

26 %

Reduktion av virusmängd (log

kopior/ml)

-5,11*

-0,48

HBV-DNA ej påvisbart (< 300 kopior/ml vid

PCR)

19 %*

ALAT-normalisering (≤ 1 gånger ULN)

61 %*

15 %

HBeAg-Serokonversion

*p-värde kontra lamivudin < 0,05

patienter med evaluerbar ingångs-histologi (ingångsvärde i Knodells nekroinflammationsskala ≥ 2

poäng)

en primär endpoint

Roche Cobas Amplicor PCR assay (LLOQ = 300 kopior/ml)

Resultat efter mer än 48 veckors behandling:

Behandlingen avslutades när fördefinierade svarskriterier uppnåddes antingen vid 48 veckor eller

under andra behandlingsåret. Svarskriterier var reduktion av HBV (HBV-DNA < 0,7 MEq/ml av

bDNA) och förlust av HBeAg (hos HBeAg-positiva patienter eller ALAT < 1,25 gånger ULN hos

HBeAg-negativa patienter). Patienter som uppvisade terapisvar följdes i ytterligare 24 veckor utan

behandling. Patienter som uppnådde virologiska, men ej serologiska eller biokemiska, svarskriterier

fortsatte på blindad behandling. Patienter som ej svarade virologiskt erbjöds alternativ terapi.

Nukleosidnaiva:

HBeAg-positiva (studie 022): behandling med entekavir i upp till 96 veckor (n=354) resulterade i en

kumulativ svarsfrekvens på 80 % för HBV-DNA < 300 kopior/ml med PCR, 87 % för normalisering

av ALAT, 31 % för HBeAg serokonversion och 2 % för HBsAg serokonversion (5 % för HBsAg-

förlust). För lamivudin (n=355) var de kumulativa svarsfrekvenserna 39 % för HBV-DNA < 300

kopior/ml, 79 % för normalisering av ALAT, 26 % för HBeAg serokonversion och 2 % för HBsAg

serokonversion (3 % för HBsAg-förlust).

Vid behandlingens avslutande efter mer än 52 veckor (medianduration 96 veckor) hade 81 % av 243

entekavirbehandlade och 39 % av 164 lamivudinbehandlade patienter, HBV-DNA < 300 kopior/ml

medan ALAT-normalisering (≤ 1 gånger ULN) observerades hos 79 % av entekavirbehandlade och

68 % lamivudinbehandlade patienter.

HBeAg-negativa (studie 027): behandling med entekavir i upp till 96 veckor (n=325) resulterade i

kumulativa svarsfrekvenser på 94 % för HBV-DNA < 300 kopior/ml med PCR och 89 % för

normalisering av ALAT jämfört med 77 % för HBV-DNA < 300 kopior/ml och 84 % för

normalisering av ALAT hos lamivudinbehandlade patienter (n = 313).

Av 26 entekavirbehandlade och 28 lamivudinbehandlade patienter som fortsatte behandlingen under

mer än 52 veckor (medianduration 96 veckor) hade 96 % respektive 64 % HBV-DNA <

300 kopior/ml och 27 % respektive 21 % ALAT-normalisering (≤ 1 gånger ULN) vid behandlingens

slut.

Hos patienter som uppnådde protokolldefinierade svarskriterier kvarstod behandlingssvaret vid

uppföljningen 24 veckor efter avslutad behandling hos 75 % (83/111) av patienter som svarade på

entekavir jämfört med 73 % (68/93) av patienter som svarade på lamivudin i studie 022 och hos 46 %

(131/286) av patienter som svarade på entekavir jämfört med 31 % (79/253) av patienter som svarade

på lamivudin i studie 027. Vid uppföljning 48 veckor efter avslutad behandling hade en betydande

andel av HBeAg negativa patienter förlorat sitt behandlingssvar.

Leverbiopsiresultat:

57 patienter från registreringsstudierna 022 (HBeAg-positiva) och 027 (HBeAg-

negativa) på nukleosidnaiva patienter, ingick i en långsiktig rollover-studie och utvärderades för

långsiktigt leverhistologiskt behandlingssvar. Entekavirdoseringen var 0,5 mg dagligen i

registreringsstudierna (medelexponering 85 veckor) och 1 mg dagligen i rollover-studien

(medelexponering 177 veckor), och 51 patienter i rollover-studien fick initialt även lamivudin

(medianbehandlingstid 29 veckor). I denna patientgrupp hade 55/57 (96 %) en histologisk förbättring

såsom tidigare definierats (se ovan), och 50/57 (88 %) hade en minskning ≥ 1 poäng av Ishak

fibrosscore. För patienter med ett Ishak fibrosscore ingångsvärde på ≥ 2, hade 58 % (25/43) en

minskning med ≥ 2 poäng. Alla patienter (10/10) med avancerad fibros eller cirros vid start (Ishak

fibrosscore 4, 5 eller 6) hade en minskning med ≥ 1 poäng (medianminskning från behandlingsstart

var 1,5 poäng). Vid tidpunkten för långtidsbiopsin hade alla patienter HBV-DNA < 300 kopior/ml och

49/57 (86 %) hade serum ALAT ≤ 1 gånger ULN. Alla 57 patienter förblev HBsAg-positiva.

Lamivudinrefraktära:

HBeAg-positiva (studie 026): behandling med entekavir i upp till 96 veckor (n = 141) resulterade i en

kumulativ svarsfrekvens på 30 % för HBV-DNA < 300 kopior/ml med PCR och 85 % för

normalisering av ALAT och 17 % för HBeAg serokonversion.

Av de 77 patienter som fortsatte behandlingen längre än 52 veckor (medianduration 96 veckor), hade

40 % HBV-DNA < 300 kopior/ml och 81 % ALAT-normalisering (≤ 1 gånger ULN) vid

behandlingens slut.

Ålder/Kön:

Det fanns ingen tydlig skillnad i effekt för entekavir baserat på kön (cirka 25 % kvinnor i de kliniska

studierna) eller ålder (cirka 5 % patienter > 65 år).

Specialpopulationer

Patienter med dekompenserad leversjukdom:

i studie 048 fick 191 patienter med HBeAg-positiv eller

negativ kronisk HBV-infektion och tecken på hepatisk dekompensation, definierad som CTP-score ≥

7, entekavir 1 mg en gång dagligen eller adefovirdipivoxil 10 mg en gång dagligen. Patienterna var

antingen HBV-behandlingsnaiva eller hade fått tidigare behandling (dock ej behandling med

entekavir, adefovirdipivoxil eller tenofovirdisoproxilfumarat). Vid baseline hade patienterna ett CTP-

score medelvärde på 8,59 och 26 % av patienterna klassificerades som CTP klass C.

Medelutgångsvärdet för Model for End Stage Liver Disease (MELD) score var 16,23. Medelvärdet

för HBV DNA mätt med PCR i serum var 7,83 log

kopior/ml och medelvärdet av ALAT i serum var

100 U/l. Vid baseline var 54 % av patienterna HBeAg-positiva och 35 % av patienterna hade LVDr-

substitutioner. Entekavir överträffade adefovirdipivoxil i den primära effektparametern

medelförändring från baseline av HBV-DNA, mätt med PCR i serum vecka 24. Resultat från utvalda

studie-endpoints vid vecka 24 och 48 redovisas i tabellen nedan.

Vecka 24

Vecka 48

ETV 1 mg

en gång

dagligen

Adefovir-

dipivoxil 10

mg en gång

dagligen

ETV 1 mg

en gång

dagligen

Adefovir-

dipivoxil 10

mg en gång

dagligen

HBV-DNA

Andel ej påvisbar (<300 kopior/ml)b

49 %*

16 %

57 %*

20 %

Medelförändring från baseline (log

kopior/ml)

-4,48 %*

-3,40 %

-4,66 %

-3,90 %

Stabil eller förbättrad CTP-score

66 %

71 %

61 %

67 %

MELD-score

Medelförändring från baseline

-2,0

-0,9

-2,6

-1,7

HBsAg förlust

Normalisering av:

ALAT (≤1 gånger ULN)

46/78

(59 %)*

28/71

(39 %)

49/78

(63 %)*

33/71

(46 %)

Albumin (≥1 gånger LLN)

20/82

(24 %)

14/69

(20 %)

32/82

(39 %)

20/69

(29 %)

Bilirubin (≤1 gånger ULN)

12/75

(16 %)

10/65

(15 %)

15/75

(20 %)

18/65

(28 %)

Protrombintid (≤1 gånger ULN)

9/95 (9 %)

6/82 (7 %)

8/95 (8 %)

7/82 (9 %)

Roche COBAS Amplicor PCR assay (LLOQ = 300 kopior/ml).

NC=F (noncompleter=failure), betyder att behandlingsavbrott före analysveckan, inklusive

anledningar så som dödsfall, avsaknad av effekt, biverkningar, icke-följsamhet/avsaknad av

uppföljning, räknas som misslyckande (t.ex. HBV-DNA ≥ 300 kopior/ml)

NC=M (noncompleter=missing)

Definieras som minskning eller ingen förändring av CTP-score från baseline.

Medelvärdet av MELD-score vid baseline var 17,1 för ETV och 15,3 för adefovirdipivoxil.

Nämnaren är patienter med onormala värden vid baseline.

* p<0,05

ULN= övre normala gränsvärdet, LLN=nedre normala gränsvärdet.

Tid till debut av HCC eller dödsfall (vilket som än inträffar först) var jämförbar mellan de två

behandlingsgrupperna. Andelen kumulativa dödsfall under studien var 23 % (23/102) och 33 %

(29/89) för patienter som behandlades med entekavir respektive adefovirdipivoxil. Den kumulativa

andelen HCC under studien var 12 % (12/102) för entekavir och 20 % (18/89) för adefovirdipivoxil.

För patienter med LVDr substitutioner vid baseline var den procentuella andelen patienter med HBV

DNA <300 kopior/ml 44 % för entekavir och 20 % för adefovir vid vecka 24 och 50 % för entekavir

och 17 % för adefovir vid vecka 48.

Patienter med samtidig HIV/HBV-infektion som samtidigt behandlas med HAART:

Studie 038

inkluderade 67 HBeAg-positiva patienter och 1 HBeAg-negativ patient med samtidig HIV-infektion.

Patienterna hade en stabil kontrollerad HIV-infektion (HIV-RNA< 400 kopior/ml) med återfall i

HBV-viremi på en HAART-regim som innehöll lamivudin. HAART-regimerna innehöll inte

emtricitabin eller tenofovirdisoproxilfumarat. Vid start hade entekavirbehandlade patienter en

medianduration av tidigare lamivudinbehandling på 4,8 år och ett medianvärde för antalet CD4-celler

på 494 celler/mm

(endast 5 patienter med CD4-antal < 200 celler/mm

). Patienterna fortsatte sin

lamuvidin-regim och fick tillägg av antingen entekavir 1 mg en gång dagligen (n=51) eller placebo

(n=17) under 24 veckor följt av ytterligare 24 veckor när alla fick entekavir. Vid 24 veckor var

minskningen i virusmängd signifikant större med entekavir (-3,65 jämfört med en ökning av 0,11 log

kopior/ml). För patienter som ursprungligen fick entekavirbehandling, var minskningen i HBV-DNA

vid 48 veckor -4,20 log

kopior/ml, ALAT-normalisering hade skett hos 37 % av patienter med

förhöjda ALAT vid baseline och ingen av patienterna uppnådde HBeAg serokonversion.

Patienter med samtidig HIV/HBV-infektion som inte samtidigt behandlas med HAART:

entekavir har

inte utvärderats hos patienter med samtidig HIV/HBV-infektion som inte samtidigt behandlades för

HIV. Minskning i HIV-RNA har rapporterats hos patienter med samtidig HIV/HBV-infektion som

behandlades med entekavir som monoterapi utan HAART. I vissa fall har selektion av HIV-variant

M184V observerats, vilket har konsekvenser för valet av HAART-regimer som patienten kan

behandlas med i framtiden. Entekavir skall därför inte användas till denna patientpopulation på grund

av risken för att utveckla HIV-resistens (se avsnitt 4.4).

Levertransplanterade patienter:

säkerhet och effekt av entekavir 1 mg en gång dagligen bedömdes i

en enarmad studie på 65 patienter som genomgick levertransplantation för komplikationer av kronisk

HBV-infektion, och som hade HBV-DNA < 172 IU/ml (cirka 1000 kopior/ml) vid

transplantationstillfället. Studiepopulationen bestod av 82 % män, 39 % kaukasier och 37 % asiater,

med en medelålder på 49 år. 89 % av patienterna hade HBeAg-negativ sjukdom vid

transplantationstillfället. Av de 61 patienter som kunde utvärderas för effektivitet (behandlades med

entekavir i minst 1 månad), mottog 60 patienter även hepatit B-immunoglobulin (HBIg) som en del av

den profylaktiska behandlingsregimen efter transplantationen. Av dessa 60 patienter, mottog 49 HBIg-

behandling i mer än 6 månader. Vid vecka 72 efter transplantationen, hade ingen av de 55 studerade

patienterna drabbats av virologiskt återfall av HBV [definierat som HBV-DNA ≥ 50 IU/ml (cirka 300

kopior/ml)] och inget virologiskt återfall rapporterades vid tid för censorering hos de övriga 6

patienterna. Samtliga 61 patienter hade HBsAG-förlust efter transplantationen och 2 av dessa blev

senare HBsAG-positiva trots upprätthållande av odetekterbara nivåer av HBV-DNA (< 6 IU/ml). I

studien var frekvenser och typer av biverkningar i enlighet med vad som förväntas av patienter som

har genomgått en levertransplantation och den kända säkerhetsprofilen av entekavir.

Pediatrisk population:

Studie 189 är en pågående studie av effekten och säkerheten med entekavir

bland 180 nukleosid-behandlingsnaiva barn och ungdomar från 2 till < 18 års ålder med HBeAg-

positiv kronisk hepatit B-infektion, kompenserad leversjukdom, och eleverad ALAT. Patienterna

randomiserades (2:1) till att få blindad behandling med antingen entekavir 0,015 mg/kg upp till 0,5

mg/dag (N=120) eller placebo (N=60). Randomiseringen baserades på åldersgrupp (2 till 6 år; > 6 till

12 år; och > 12 till < 18 år). Baslinje-demografier och HBV-sjukdomskarakteristika var jämförbara

mellan de 2 behandlingsarmarna och mellan åldersgrupperna. Vid studiestart var medelvärdet på

HBV-DNA 8,1 log

IE/ml och medelvärdet på ALAT var103 E/l inom studiepopulationen. Resultaten

för de primära effektmåtten vid vecka 48 och vecka 96 presenteras i tabellen nedan.

Entekavir

Placebo*

Vecka 48

Vecka 96

Vecka 48

HBV-DNA <50 IE/ml och

HBeAg serokonversion

24,2 %

35,8 %

3,3 %

HBV-DNA< 50 IE/ml

49,2 %

64,2 %

3,3 %

HBeAg serokonversion

24,2 %

36,7 %

10,0 %

ALAT-normalisering

67,5 %

81,7 %

23,3 %

HBV-DNA < 50 IE/ml

Baslinje-HBV

DNA <8 log

IE/ml

82,6 % (38/46)

82,6 % (38/46)

6,5 % (2/31)

Baslinje-HBV DNA

≥ 8 log

IE/ml

28,4 % (21/74)

52,7 % (39/74)

0 % (0/29)

NC=F (noncompleter=failure)

* Patienter som randomiserats till placebo och som inte har HBe-serokonversion vid vecka 48

flyttades över till oblindat entekavir i andra året av studien; därför är randomiserade jämförelsedata

endast tillgängliga till och med vecka 48.

Den pediatriska resistensbedömningen grundar sig på data från nukleosid-behandlingsnaiva

pediatriska patienter med HBeAg-positiv kronisk HBV-infektion i två pågående kliniska prövningar

(028 och 189). De två studierna ger resistensdata hos 183 patienter som behandlats och övervakats

under år 1 och 180 patienter som behandlats och övervakats under år 2. Genotypiska utvärderingar

utfördes för alla patienter med tillgängliga prover som hade virologiskt genombrott under vecka 96

eller HBV-DNA ≥50 IE/ml vid vecka 48 eller vecka 96. Under år 2 upptäcktes genotypisk resistens

mot ETV hos 2 patienter (1,1 % kumulativ sannolikhet för resistens genom år 2).

Klinisk resistens hos vuxna:

patienter i kliniska prövningar som behandlades initialt med entekavir

0,5 mg (nukleosidnaiva) eller 1,0 mg (lamivudinrefraktära) och med PCR HBV-DNA mätning under

pågående behandling vid eller efter vecka 24 undersöktes för resistens.

I de nukleosidnaiva studierna till och med vecka 240 iakttogs genotypiska data som talar för ETVr-

substitutioner vid rtT184, rtS202, eller rtM250 hos tre patienter som behandlades med entekavir. Två

av dessa patienter upplevde virologisk manifestering (se tabell). Dessa substitutioner observerades

endast i närvaro av LVDr substitutioner (rtM204V och rtL180M).

Utveckling av genotypisk entekavirresistens till och med År 5, nukleosidnaiva studier

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Patienter som behandlats och undersökts för

resistens

Patienter under specificerat år med:

- utveckling av genotypisk ETVr

- genotypisk ETVr

med virologisk

manifestering

Kumulativ sannolikhet för:

utveckling av genotypisk ETVr

0,2 %

0,5 %

1,2 %

1,2 %

1,2 %

genotypisk ETVr

med virologisk

manifestering

0,2 %

0,2 %

0,8 %

0,8 %

0,8 %

Resultaten avspeglar bruket av en dos entekavir 1 mg för 147 av 149 patienter under År 3 och hos

samtliga patienter under År 4 och 5 en kombinationsbehandling med entekavir-lamivudin (därefter

långtidsbehandling med entekavir) under en mediantid på 20 veckor för 130 av 149 patienter under År

3 och under 1 vecka för 1 av 121 patienter under År 4 i en förlängningsstudie.

Inkluderar patienter med minst en HBV-DNA-mätning med PCR under pågående behandling vid

eller efter vecka 24 till och med vecka 58 (År 1), efter vecka 58 till och med vecka 102 (År 2), efter

vecka 102 till och med vecka 156 (år 3), efter vecka 156 till och med vecka 204 (År 4) eller efter

vecka 204 till och med vecka 252 (År 5).

Patienter har även LVDr-substitutioner.

≥ 1 log

-ökning över minimivärdet i HBV-DNA mätt med PCR, bekräftad med successiva

mätningar eller vid slutet av det utvalda tidsintervallet.

ETVr-substitutioner (utöver LVDr-substitutioner rtM204V/I ± rtL180M) observerades vid utgången i

isolat från 10/187 (5 %) lamivudinrefraktära patienter som behandlades med entekavir och

undersöktes för resistens. Detta tyder på att föregående lamivudinbehandling kan selektera dessa

resistenssubstitutioner och att de kan förekomma med låg frekvens före entekavirbehandling. Fram till

och med vecka 240, utvecklade 3 av 10 patienter virologisk manifestering (≥ 1 log

-ökning över

minimivärdet). Utvecklingen av entekavirresistens i lamivudinrefraktära studier till och med vecka

240 sammanfattas i tabellen.

Genotypisk entekavirresistens till och med År 5, lamivudinrefraktära studier

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Patienter som behandlats och undersökts för

resistens

Patienter under specificerat år med:

- utveckling av genotypisk ETVr

- genotypisk ETVr

med virologisk

manifestering

Kumulativ sannolikhet för:

- utveckling av genotypisk ETVr

6,2 %

15 %

36,3 %

46,6 %

51,45 %

- genotypisk ETVr

med virologisk

1,1 %

10,7 %

27 %

41,3 %

43,6 %

manifestering

Resultaten avspeglar bruket av kombinationsbehandling med entekavir-lamivudin (därefter

långtidsbehandling med entekavir) under en mediantid på 13 veckor för 48 av 80 patienter under År 3,

under en mediantid på 38 veckor för 10 av 52 patienter under År 4 och under 16 veckor för 1 av 33

patienter under År 5 i en förlängningsstudie.

Inkluderar patienter med minst en HBV-DNA-mätning med PCR under pågående behandling vid

eller efter vecka 24 till och med vecka 58 (År 1), efter vecka 58 till och med vecka 102 (år 2), eller

efter vecka 102 till och med vecka 156 (år 3), efter vecka 156 till och med vecka 204 (år 4), eller efter

vecka 204 till och med vecka 252 (år 5).

Patienter har även LVDr-substitutioner.

≥ 1 log

-ökning över minimivärdet i HBV DNA mätt med PCR, bekräftad med successiva

mätningar eller vid slutet av det utvalda tidsintervallet.

ETVr som förekommer vilket år som helst; virologisk manifestering under specificerat år.

Bland lamivudinrefraktära patienter med baseline på HBV DNA <10

kopior/ml, uppnådde 64 %

(9/14) HBV-DNA<300 kopior/ml vid vecka 48. Dessa 14 patienter hade en lägre frekvens av

genotypisk entekavirresistens (kumulativ sannolikhet 18,8 % till och med 5 års uppföljning) än hos

den totala studiepopulationen (se tabell). Dessutom hade lamivudinrefraktära patienter som uppnådde

HBV DNA <10

kopior/ml med PCR vid vecka 24 en lägre frekvens av resistens än hos de som

inte gjorde det (5års kumulativ sannolikhet 17,6 % [n=50] jämfört med 60,5 % [n=135]).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Entekavir absorberas snabbt med maximala plasmakoncentrationer förekommande mellan 0,5-1,5

timmar. Den absoluta biotillgängligheten har ej bestämts. Baserat på utsöndring i urinen av

oförändrad substans har biotillgängligheten uppskattats till minst 70 %. Det föreligger dos-

proportionella ökningar i C

- och AUC-värden efter multipla doser varierande från 0,1-1 mg.

Steady-state uppnås mellan 6-10 dagar efter dosering en gång dagligen med cirka 2-faldig

ackumulering. C

och C

vid steady-state är 4,2 respektive 0,3 ng/ml vid en dos av 0,5 mg, och 8,2

respektive 0,5 ng/ml vid 1 mg. Tabletten och den orala lösningen var bioekvivalenta hos friska

individer; därför är båda beredningsformerna utbytbara mot varandra.

Administrering av 0,5 mg entekavir tillsammans med en fettrik måltid (945 kcal, 54,6 g fett) eller en

lätt måltid (379 kcal, 8,2 g fett) orsakade minimal fördröjning av absorptionen. (1-1,5 timmar efter

föda jämfört med 0,75 timmar fastande), en minskning i C

med 44-46 %, och en minskning av

AUC med 18-20 %. De lägre C

- och AUC-värdena vid intag tillsammans med föda anses inte ha

klinisk betydelse hos nukleosidnaiva patienter, men skulle kunna påverka effekten hos

lamivudinrefraktära patienter (se avsnitt 4.2).

Distribution

Den uppskattade distributionsvolymen för entekavir överskrider den totala volymen kroppsvätska.

Proteinbindningen till humana serumproteiner

in vitro

är cirka 13 %.

Metabolism

Eentekavir är varken substrat för, eller inducerare eller hämmare av CYP450-enzymsystemet. Efter

administrering av

C-entekavir observerades inga oxidativa- eller acetylerade metaboliter och

minimala mängder av fas-2-metaboliter, glukuronider och sulfatkonjugat.

Eliminering

Entekavir elimineras huvudsakligen genom njurarna och 75 % av dosen återfinns som oförändrad

substans i urinen vid steady-state. Renala clearance är oberoende av dos och varierar mellan 360-471

ml/min vilket antyder att entekavir undergår både glomerulär filtrering och tubulär sekretion. Sedan

maximala nivåer uppnåtts, minskar plasmakoncentrationerna av entekavir bi-exponentiellt, med en

terminal halveringstid på cirka 128-149 timmar. Observerat ackumulationsindex är cirka 2 gånger med

dosering en gång dagligen vilket antyder en effektiv halveringstid för ackumulering på omkring 24

timmar.

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiska parametrar hos patienter med moderat- eller allvarlig nedsättning av

leverfunktionen var liknande dem hos patienter med normal leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Clearance av entekavir minskar med minskande kreatininclearance. En 4-timmarsperiod med

hemodialys avlägsnade cirka 13 % av dosen och 0, 3% avlägsnades genom CAPD. Farmakokinetiken

för entekavir efter en engångsdos av 1 mg hos patienter (utan kronisk hepatit B-infektion) visas i

tabellen nedan.

Ingångsvärde för kreatininclearance (ml/min)

Ej nedsatt

> 80

(n=6)

Mild

> 50; ≤ 80

(n=6)

Måttlig

30-50

(n=6)

Svår

20-< 30

(n=6)

Svår

hanterad

med

hemodialys

(n=6)

Svår

hanterad

med

CAPD

(n=6)

(ng/ml)

(CV%)

(30,7)

10,4

(37,2)

10,5

(22,7)

15,3

(33,8)

15,4

(56,4)

16,6

(29,7)

(0-T)

(ng·h /ml)

(CV)

27,9

(25,6)

51,5

(22,8)

69,5

(22,7)

145,7

(31,5)

233,9

(28,4)

221,8

(11,6)

CLR (ml/min)

(SD)

383,2

(101,8)

197,9

(78,1)

135,6

(31,6)

40,3

(10,1)

CLT/F (ml/min)

(SD)

588,1

(153,7)

309,2

(62,6)

226,3

(60,1)

100,6

(29,1)

50,6

(16,5)

35,7

(19,6)

Efter levertransplantation

Exponering för entekavir hos HBV-infekterade, levertransplanterade patienter på en stabil dos av

ciklosporin A eller takrolimus (n = 9) var cirka 2 gånger exponeringen hos friska individer med

normal njurfunktion. Förbättrad njurfunktion bidrog till ökningen av exponeringen för entekavir hos

dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Kön

AUC var 14 % högre hos kvinnor än hos män på grund av skillnader i njurfunktion och vikt. Efter

justering för skillnader i kreatininclearance och kroppsvikt var det ingen skillnad i exponering mellan

manliga och kvinnliga individer.

Äldre

Effekten av ålder på farmakokinetiken av entekavir utvärderades genom att jämföra äldre individer i

åldrarna 65-83 år (medelålder för kvinnor 69 år, män 74 år) med unga individer i åldrarna 20-40 år

(medelålder kvinnor 29 år, män 25 år). AUC var 29 % högre hos äldre än hos unga, huvudsakligen

beroende på skillnader i njurfunktion och kroppsvikt. Efter justering för skillnader i

kreatininclearance och kroppsvikt hade äldre en 12,5 % högre AUC än unga. I en populations-

farmakokinetisk analys avseende patienter i åldrarna 16-75 år identifierades inte ålder som en faktor

som signifikant påverkar farmakokinetiken av entekavir.

I en populationsfarmakokinetisk analys identifierades inte ras som en faktor som signifikant påverkar

farmakokinetiken av entekavir. Slutsatser kunde dock endast dras för de kaukasiska och asiatiska

grupperna eftersom det var för få individer i de andra kategorierna.

Pediatrisk population

Entekavirs farmakokinetik vid steady-state utvärderades (studie 028) hos 24 nukleosidnaiva och 19

lamivudinerfarna, HBeAg-positiva pediatriska försökspersoner i åldrarna 2 till < 18 år, med

kompenserad leversjukdom. Exponeringen för entekavir bland nukleosidnaiva försökspersoner som

fick entekavirdoser på 0,015 mg/kg upp till högst 0,5 mg, en gång dagligen, motsvarade exponeringen

som uppnåddes hos vuxna som fick doser på 0,5 mg en gång dagligen. C

, AUC(0-24) och C

för

dessa försökspersoner var respektive 6,31 ng/ml, 18,33 ng h/ml och 0,28 ng/ml. Entekavir-exponering

bland lamivudinerfarna försökspersoner som mottog entekavir 0,030 mg/kg upp till högst 1,0 mg, en

gång dagligen, motsvarade exponeringen som uppnåddes hos vuxna som fick doser på 1,0 mg en gång

dagligen. C

, AUC

(0-24)

och C

för dessa försökspersoner var respektive 14,48 ng/ml, 38,58 ng h/ml

och 0,47 ng/ml.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxicitetsstudier med upprepade doser på hund, sågs reversibel perivaskulär inflammation i centrala

nervsystemet för vilken icke-effekt-doser motsvarade exponeringar för 19 och 10 gånger de hos

människa (vid 0,5 mg respektive 1 mg). Dessa fynd observerades inte i toxicitetsstudier på andra arter,

inklusive apa, med upprepade doser av entekavir dagligen under 1 år i exponeringar på ≥ 100 gånger

de hos människa.

I reproduktions-toxikologiska studier där djur administrerats entekavir i upp till 4 veckor, sågs inget

tecken på nedsatt fertilitet hos han- eller honråtta vid höga exponeringar. Testikelförändringar

(degeneration av sädesledare) noterades i toxicitetsstudier med upprepade doser på gnagare och hund

vid exponeringar ≥ 26 gånger de hos människa. Inga testikulära förändringar sågs i en 1 års studie på

apa.

Icke-effekt-nivå för embryotoxicitet eller modertoxicitet hos dräktig råtta och kanin som

administrerats entekavir motsvarade exponering ≥ 21 gånger de hos människa. Hos råtta observerades

modertoxicitet, embryofetal toxicitet (resorptioner), lägre fetal kroppsvikt, missbildning av svans och

kota, minskad förbening (kota, revben och falang), samt extra lumbalkotor och revben vid höga

exponeringar. Hos kanin observerades embryo-fetal toxicitet (resorptioner), minskad förbening

(hyoid) och en ökad förekomst av ett 13:e revben vid höga exponeringar. I en peri-postnatal studie på

råtta observerades inga oönskade effekter på avkomma. I en separat studie där entekavir 10 mg/kg

administrerades till dräktiga, digivande råttor visades både fetal exponering för entekavir och

utsöndring av entekavir i mjölk. Hos juvenila råttor som administrerades entekavir från dag 4 till 80

efter födseln, noterades en måttligt reducerad akustisk reaktion på plötsliga ljud under

återhämtningsfasen (dag 110 till 114 efter födseln) men inte under doseringsperioden, vid AUC-

värden ≥ 92 gånger de humana, vid dosering 0,5 mg eller motsvarande pediatrisk dos. Med tanke på

exponeringsmariginalen anses detta fynd sannolikt inte ha någon klinisk betydelse.

Inga tecken på genotoxicitet sågs i Ames mikrobiella mutationstest, i ett genmutationstest på

däggdjursceller, eller i ett transformationstest med embryoceller från syrisk hamster. En

mikrokärnstudie och en DNA-reparationsstudie på råtta var också negativa. Entekavir hade klastogen

effekt på humana lymfocytkulturer vid koncentrationer avsevärt högre än de som erhålles kliniskt.

Två års cancerstudier: i mus observerades ökningar i förekomsten av lungtumörer i handjur vid

exponeringar ≥ 4 och ≥ 2 gånger de hos människa vid 0,5 mg respektive 1 mg. Tumörutveckling

föregicks av pneumocyt-proliferation i lunga vilket ej sågs hos råtta, hund eller apa, vilket tyder på att

en nyckelhändelse i utveckling av lungtumör observerad hos mus sannolikt var artspecifik. Ökad

förekomst av andra tumörer inklusive hjärngliom hos han- och honråttor, leverkarcinom hos hanmöss,

godartade kärltumörer hos honmöss och leveradenom samt leverkarcinom hos honråtta sågs endast vid

höga livstidsexponeringar. Icke-effekt-nivån kunde dock inte fastställas med noggrannhet. Fyndens

relevans för människa är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Entecavir Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Tablettkärna:

Mannitol (E421)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Pregelatiniserad majsstärkelse

Krospovidon, typ A (E1202)

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, (E1203)

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350 (polyetylenglykol)

Talk (E553b)

Entecavir Teva 1 mg filmdragerade tabletter

Tablettkärna:

Mannitol (E421)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Pregelatiniserad majsstärkelse

Krospovidon, typ A (E1202)

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Partiellt hydrolyserad polyvinylalkohol, (E1203)

Titandioxid (E171)

Makrogol 3350 (polyetylenglykol)

Talk (E553b)

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PVdC-aluminiumblister i kartonger innehållande 10, 30, 60 eller 90 filmdragerade tabletter.

PVC/PVdC-aluminium-endosblister i kartonger innehållande 30x1 filmdragerade tabletter för

Entecavir Teva 0,5 mg och 30x1, 60x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter för Entecavir Teva 1 mg .

Aluminium/OPA/PVC-aluminium blister i kartonger innehållande 10, 30, 60 eller 90 filmdragerade

tabletter.

Aluminium/OPA/PVC-aluminium endosblister i kartonger innehållande 30x1 filmdragerade tabletter

för Entecavir Teva 0,5 mg och 30x1, 60x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter för Entecavir Teva 1 mg.

Vita HDPE-burkar med vita, barnskyddande polypropenlock i kartonger innehållande 30 eller 100

filmdragerade tabletter.

Vita HDPE-burkar med vita, barnskyddande polypropenlock och 1gram kiselgeltorkmedel i kartonger

innehållande 30 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

0,5 mg: 55034

1 mg: 55035

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-06-02

Datum för den senaste förnyelsen: 2022-02-13

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-06

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen